ΘΔΜΑ ΔΙΗΓΗΗ: Βνπλφ Βινρφο. Η άιιε άπνςε: πξφθεηηαη γηα θπζηθφ γεσινγηθφ έμαξκα, ή γηα έλα ηερλεηφ κεγαιηζηθφ θηίζκα αζχιιεπηα κεγάισλ δηαζηάζεσλ ;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ ΔΙΗΓΗΗ: Βνπλφ Βινρφο. Η άιιε άπνςε: πξφθεηηαη γηα θπζηθφ γεσινγηθφ έμαξκα, ή γηα έλα ηερλεηφ κεγαιηζηθφ θηίζκα αζχιιεπηα κεγάισλ δηαζηάζεσλ ;"

Transcript

1 ΘΔΜΑ ΔΙΗΓΗΗ: Βνπλφ Βινρφο. Η άιιε άπνςε: πξφθεηηαη γηα θπζηθφ γεσινγηθφ έμαξκα, ή γηα έλα ηερλεηφ κεγαιηζηθφ θηίζκα αζχιιεπηα κεγάισλ δηαζηάζεσλ ; ηνπ Δπάγγεινπ Φαηδεαγάπε εξεπλεηή

2 BΛΟΥΟ: ΔΝΑ ΜΤΣΗΡΙΟ. ΣΟ ΒΟΤΝΟ ΒΛΟΥΟ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ ΜΙΑ ΟΥΙ ΚΑΙ ΣΟΟ ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΦΗ.

3 Αληί πξνιφγνπ Δίλαη ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά γηα κέλα λα ζπκκεηέρσ ζε έλα ηέηνην επηζηεκνληθφ ζπλέδξην, εηδηθά αλ ιάβεηε ππ φςηλ ζαο φηη δελ θαηέρσ ηνλ ηίηιν ηνπ επηζηήκνλα, φπσο φινη ζρεδφλ νη ππφινηπνη εηζεγεηέο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο δηνξγαλσηέο ηνπ ζπλεδξίνπ, θαη ηδηαίηεξα ηνλ πξψελ Γήκαξρν Θεζηηέσλ θν Βαζίιεην Φνπληνχιε θαη ηνλ Γξα αξραηνινγίαο θν Ισάλλε Νεξαληδή, ηφζν επεηδή δέρηεθαλ λα παξνπζηάζσ ηελ εηζήγεζή κνπ ελψπηνλ ζαο, φζν θαη γηα ηελ ελ γέλεη πξνζθνξά θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα ηέηνην γεγνλφο. Απηφ ην ηειεπηαίν απεπζχλεηαη θαη ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο αμηφηηκνπο θπξίνπο θαη θπξίεο πνπ ζπλέβαιιαλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπλεδξίνπ.

4 Οη ιφγνη ηεο ζπκκεηνρήο κνπ Ο ιφγνο πνπ ζπκκεηέρσ είλαη φηη ζέισ λα απεπζπλζψ ζε επηζηήκνλεο,θη απηφ δηφηη κφλν ε επηζηεκνληθή έξεπλα, κειέηε θαη κέξηκλα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε θαη πεξηήγεζε ζην βνπλφ Βινρφο αιιά θαη πέξημ απηνχ. Σθνπφο κνπ είλαη δειαδή φρη ε επηζηεκνληθή απφδεημε πνπ ίζσο πεξηκέλνπλ θάπνηνη ζήκεξα, (θαη πσο ζα κπνξνχζα άιισζηε) αιιά ε παξάζεζε θάπνησλ ζηνηρείσλ, θάπνησλ ζνβαξψλ ελδείμεσλ πνπ επειπηζηψ φηη ζα γίλνπλ εθαιηήξην ψζηε λα ελεξγνπνηεζνχλ νη κεραληζκνί κηαο ζνβαξήο αξραηνινγηθήο έξεπλαο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο. Απηφ απνηειεί εδψ θαη πνιιά ρξφληα γηα κέλα αιιά θαη γηα πνιινχο ζπληνπίηεο κνπ δηαθαή πφζν, κηαο θαη ε θαηαγσγή κνπ θαηά ην ήκηζπ είλαη απφ ην ρσξηφ Καηλνχξην ζηνπο πξφπνδεο ζρεδφλ απηνχ ηνπ βνπλνχ. Οη ιφγνη ηεο ζπκκεηνρήο κνπ είλαη ινηπφλ ηνπηθηζηηθνί, γηα ηελ αλάδεημε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ κνπ, εζηθνί θαη ζπλαηζζεκαηηθνί, αιιά επίζεο πνιηηηζηηθνί θαη νηθνλνκηθνί εθφζνλ ε πξνβνιή ηνπ ζέκαηνο ζα ζπκβάιιεη ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, άξα θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο. Δίλαη ηέινο εζληθνί, δηφηη έλα ηέηνην κλεκείν αθνξά ηελ ηζηνξία φισλ ησλ Διιήλσλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο έρεη δηακνξθψζεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο.

5 Λίγα ιόγηα γηα ην ρώξν θαη ηελ εσο ηώξα έξεπλα θαη κειέηε.

6 Οη αλαζθαθέο ηνπ 1899 Τν βνπλφ Βινρφο θαη ε αθξφπνιή ζηελ θνξπθή απηνχ, είλαη πηζαλψο απφ ηα πεξηζζφηεξν αδηθεκέλα αξραηνινγηθά κέξε ζηνλ θφζκν. Κη απηφ γηαηί ελψ είλαη έλα απφ ηα πην κπζηεξηψδε, επηβιεηηθά θαη παλάξραηα θηίζκαηα παγθνζκίσο, ειάρηζηνη αξραηνιφγνη θαη ινηπνί επηζηήκνλεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε κειέηε, ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάδεημή ηνπ. Η πξψηε θνξά πνπ επηρεηξήζεθαλ αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο ήηαλ ην 1899 απφ ηνλ αείκλεζην αξραηνιφγν Γ. σηεξηάδε ρσξίο φκσο λα αλαδείμνπλ θάηη ην ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ εθηφο απφ κηα πηλαθίδα πνπ ζχκθσλα κε θάπνηεο θαηαγξαθέο θαηαδείθλπε ηελ ηαπηφηεηα ηεο αξραίαο πφιεο ησλ Θεζηηέσλ, ε νπνία φκσο δε δεκνζηεχηεθε πνηέ. (Γξ. Ισάλλεο Νεξαληδήο «Η ρψξα ησλ Αηησιψλ»). Βξέζεθαλ επίζεο θάπνηνη ηάθνη ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ, θαη γεληθψο ηα επξήκαηα είλαη πεληρξά ζε ζρέζε κε ηελ παιαηφηεηα, ην κέγεζνο θαη ηελ ελ γέλεη ζπνπδαηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ.

7 Οη αλαζθαθέο ηνπ 1921 Πξφρεηξεο αλαζθαθέο πνπ δηήξθεζαλ 3 κφιηο κέξεο θαη πνπ αλέδεημαλ ζπιιεκέλνπο θπξίσο ηάθνπο πηζαλφηαηα ηεο επνρήο ηεο Αηησιηθήο ζπκπνιηηείαο έγηλαλ θη απ ηνλ Α.Κ. Ρσκαίν ην 1921, ελψ άιινη αξραηνιφγνη -εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ έξεπλα ηνπ Βινρνχ θαη δεκνζίεπζαλ ζπγγξάκαηα κε ηηο κειέηεο θαη ηα πνξίζκαηά ηνπο είλαη νη μέλνη Woodhouse θαη Klaffenbach.Όινη ηνπο ζίγνπξα ζαγελεχηεθαλ απφ ηε «καγεία» ηνπ ρψξνπ, ηε κνξθή θαη ην κέγεζνο ησλ θηηζκάησλ, θάηη πνπ θαίλεηαη άιισζηε απφ ηα γξαπηά ηνπο γηα φπνηνλ ηα κειεηήζεη, φκσο θαλέλαο δελ έδσζε ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο ζηα κεγάια εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζέα θαη κφλν ηνπ θαηαπιεθηηθνχ απηνχ νηθνδνκήκαηνο, δειαδή : Πνηνί Πόηε Πώο - Γηαηί έρηηζαλ έλα ηφζν αζχιιεπηα κεγάιν θαηαζθεχαζκα.

8 Οη ζχγρξνλνη κειεηεηέο-εξεπλεηέο Σηηο κέξεο καο, επηπρψο ππήξμαλ θάπνηνη αμηφινγνη επηζηήκνλεο (φινη ηνπο θαηαγφκελνη απφ ηελ Αηησιία βέβαηα, απφ ηα «θεληξηθά» ηεο Αζήλαο ή απφ νπνπδήπνηε αιινχ δελ ππήξμε πνηέ θαλείο λα αζρνιεζεί κε απηφ ην ζπνπδαίν ζέκα) πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε κειέηε ηνπ Βινρνχ θαη ηε ζπγγξαθή βηβιίσλ ή ηνπιάρηζηνλ αλαθνξψλ ζ απηφλ κέζα ζε ζπγγξάκαηα πνπ αθνξνχλ ηε γεληθφηεξε ηζηνξία ηεο Αηησιίαο, φπσο ν Γξ. Ισάλλεο Νεξαληδήο, πνπ αλαθέξεηαη δηεμνδηθά ζην Βινρφ κέζα ζηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή «Η ρψξα ησλ Αηησιψλ», ν θαζεγεηήο θνο Αζαλάζηνο Παιηνύξαο, κε πνιιέο αλαθνξέο ζην Βινρφ θη απηφο ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ζε δηάθνξα ζπγγξάκαηα αιιά θαη ζπλεληεχμεηο ηνπ ζηα ηνπηθά ΜΜΔ, θαη θπξίσο ν θαζεγεηήο θνο Φώηηνο Παπαζαινύξνο, ν νπνίνο έρεη ζπγγξάςεη ην κνλαδηθφ βηβιίν-κειέηε πνπ ππάξρεη απνθιεηζηηθά γηα ην Βινρφ, κε ηίηιν: «Βινρφο Η αθξφπνιε ησλ Θεζηηέσλ. Απφ ην κχζν ζηελ ηζηνξία». Αλαηξέρνληαο ζηα γξαπηά απηψλ ησλ εμαηξεηηθψλ επηζηεκφλσλ πνπ αλέδεημε ν ηφπνο καο, ζα βξνχκε πάξα πνιιά ηζηνξηθά, ιανγξαθηθά, ηνπνγξαθηθά θαη γεσγξαθηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πεξηνρή ηνπ Βινρνχ, ηα αξραία Θέζηηα,ηνπο Θεζηηείο αιιά θαη ηελ αθξφπνιε. Όκσο παξφιν πνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ αλεχξεζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηα κεγάια εξσηήκαηα πνπ ζέζακε πξηλ ( Πνηνί, Πφηε, Πψο, Γηαηί), θαη πάιη ην καραίξη δελ θηάλεη ζην θφθθαιν. Καη πψο λα θηάζεη, φηαλ ε ηζηνξία ηνπ ηφπνπ απηνχ ράλεηαη ζην βάζνο ησλ ρηιηεηεξίδσλ Θα αλαθέξσ κφλν φηη φινη ηνπο αλαθέξνληαη κε ηδηαίηεξν δένο γηα ην κπζηεξηψδεο απηφ βνπλφ θαη ηελ αθξφπνιή ζηελ θνξπθή ηνπ (ε θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ ζα εμεγήζσ πην θάησ ηη ελλνψ) θαη φινη ην ραξαθηεξίδνπλ «ππξακίδα» θαη «ππξακηδνεηδέο», αθφκα θαη νη πην παιηνί εξεπλεηέο θαη ζπγγξαθείο φπσο ν Αληηζηξάηεγνο ε.α Γ. Βάξζνο ζην βηβιίν ηνπ «Ιζηνξία ηεο Γπηηθήο Διιάδνο» (1960), αιιά θαη νη πξναλαθεξζέληεο Α.Κ.Ρσκαίνο, Woodhouse θαη Klaffenbach.

9 Δηθαζίεο Μειεηψληαο θαλείο ηα φζα έρνπλ γξαθηεί θαηά θαηξνχο γηα ην Βινρφ ζα βξεη αξθεηέο αλαθνξέο ζηνπο δηάθνξνπο θαηνίθνπο θαη επνίθνπο πνπ θηινμέλεζε ζην δηάβαο ησλ αηψλσλ, θπξίσο γηα ηνπο Κνπξήηεο, ηνπο αξραίνπο Θεζηηείο, ηελ πφιε ηνπο (Θεζηία) θαη ηνλ πνιχ ζεκαληηθφ βαζηιηά-άλαμ ηεο αξραηφηεηαο Θέζηην. Όρη φκσο θαη θάηη πνπ λα απαληά επαξθψο ζηα ηεξάζηηα απηά εξσηεκαηηθά, αθνχ ε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο ηεο αθξφπνιεο κε ηνπο ηεξάζηηνπο θαη πακπάιαηνπο νγθφιηζνπο πνπ ηελ απαξηίδνπλ αλάγεηαη ζην πνιχ καθξηλφ παξειζφλ θαη είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα. Οη πεγέο ζε θάπνην ζεκείν παχνπλ λα είλαη ηζηνξηθέο θαη πξνεθηείλνληαη ζηελ πξντζηνξία θαη ην κχζν κε απνηέιεζκα κφλν εηθαζίεο λα κπνξνχλ λα γίλνπλ πξνο απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ ζέζακε πην πξηλ.

10 Μηα πνιχ ηδηαίηεξε αθξφπνιε ζηελ θνξπθή ελφο πνιχ ηδηαίηεξνπ βνπλνχ Τν βνπλφ Βινρφο ζηνπο πξφπνδεο ηνπ νπνίνπ βξηζθφκαζηε, είλαη ινηπφλ έλα ππξακηδνεηδέο βνπλφ χςνπο 688 κέηξσλ, πνπ ζηελ θνξπθή ηνπ απνιήγεη ζε ηξαπεδνεηδνχο ζρήκαηνο αθξφπνιε απνηεινχκελε απφ νγθφιηζνπο εμσθξεληθά κεγάισλ δηαζηάζεσλ θαη αλππνιφγηζηεο παιαηφηεηαο. Καιψο κέρξη εδψ, ε Διιάδα βξίζεη απφ βνπλά θαη πξντζηνξηθά κλεκεία. Αλ φκσο παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ηελ αθξφπνιε αιιά θαη νιόθιεξν ην βνπλό, αξγά ή γξήγνξα ζα δηαπηζηψζεηε, θαη πεξηζζφηεξν νη εηδηθνί επηζηήκνλεο, (αξραηνιφγνη, γεσιφγνη θ γεσθπζηθνί, αξρηηέθηνλεο) φηη δελ πξφθεηηαη γηα κηα ζπλεζηζκέλε αθξφπνιε, αιιά νχηε θαη γηα έλα ζπλεζηζκέλν βνπλφ. Άιισζηε ε παξνπζίαζε απηή βαζίδεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζε νπηηθφ πιηθφ πνπ ε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη κέζα καο παξέρνπλ. Η ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε ζθαηξηθή νπηηθή πνπ απηή παξέρεη, έρεη δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε πνιινχο εξεπλεηέο θαη επηζηήκνλεο παγθνζκίσο λα απνθαιχςνπλ επξήκαηα θαη ζηνηρεία, πνπ γηα αηψλεο παξέκελαλ ζηελ αθάλεηα, αλ θαη ήηαλ θπξηνιεθηηθά θάησ απφ ηε κχηε ησλ αλζξψπσλ.

11 Μηα εηθφλα ρίιηεο ιέμεηο Η εηθφλα ινηπφλ πνπ έρνπκε απφ ην βνπλφ Βινρφο κε ηα κέζα πνπ καο παξέρεη ε ηερλνινγία ζήκεξα (δνξπθφξνη, αεξνθσηνγξαθίεο, ςεθηαθή αλάιπζε θιπ) θαη ε εληχπσζε πνπ πξνζθνκίδεη ν πξνζεθηηθφο παξαηεξεηήο θαη εηδηθά ν απξνθαηάιεπηνο εηδηθφο επηζηήκσλ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα πνξίζκαηα ηεο ζπκβαηηθήο ηζηνξίαο θαη αξραηνινγίαο πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε αξρηηεθηνληθή ζηνλ πιαλήηε μεθηλάεη ην 4000 π. Φ. πεξίπνπ. Δπίζεο θάλεη πνιχ πηζαλφ ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε θαηαζθεπή ηνπ νηθνδνκήκαηνο απηνχ μεθηλάεη απφ ηνπο πξφπνδεο ζρεδφλ ηνπ βνπλνχ, αθνχ νη ίδηνη νγθφιηζνη πνπ θαίλνληαη ζην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ βνπλνχ, θαη νη νπνίνη ζπγθξνηνχλ ηελ θνξπθή ηνπ, (ε νπνία είλαη επηζηεκνληθψο απνδεθηή σο θαηαζθεπαζκέλε αθξόπνιε), θαίλνληαη θαη ζε πνιιά άιια ζεκεία πεξηκεηξηθά ηνπ βνπλνχ θαη ζε δηάθνξα χςε, ζρεκαηίδνληαο επίπεδα αλάινγα κε απηά νξηζκέλσλ ππξακίδσλ πνπ έρνπλ αλαθαιπθηεί ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ θφζκνπ. Δδψ φκσο ε θαηαζθεπή είλαη ζε πνιχ πην πξσηφγνλε, πνιχ πην αξραία κνξθή. Αο δνχκε φκσο ζ απηφ ην ζεκείν κεξηθέο θσηνγξαθίεο γηα λα πάξνπκε κηα πξψηε γεχζε, αθνχ «κηα εηθφλα, ρίιηεο ιέμεηο».

12 Παξαηεξώληαο από ςειά

13

14

15

16

17

18

19 Τν κέγεζνο θαη ε κνξθή ησλ νγθφιηζσλ ζνθάξνπλ! Γηα λα πάξεηε κηα πξψηε γεχζε ηνπ ηεξάζηηνπ κεγέζνπο ησλ νγθφιηζσλ ηεο αθξφπνιεο, δείηε απιά θαη ζπγθξίλεηε ην Μνλαζηήξη πνπ ππάξρεη πάλσ ζην "βνπλφ". Γελ είλαη κηθξφ, είλαη νιφθιεξν ζπγθξφηεκα θηηξίσλ. Κνηηάμηε πφζν κηθξφ θαίλεηαη φκσο κπξνζηά ζηνπο νγθφιηζνπο!!! Όζν γηα ην "βνπλφ", ε πάξνδνο ησλ ρηιηεηεξίδσλ, νη επηρσκαηψζεηο θαη ε βιάζηεζε πνπ αλαπηχρζεθε πάλσ ηνπ φια απηά ηα ρξφληα, ηνπ έδσζε έλα πνιχ πεηζηηθφ θπζηθφ θακνπθιάδ, θαη έηζη δελ πέθηεη εχθνια ζηελ αληίιεςε ηνπ αλππνςίαζηνπ λνπ φηη πηζαλφηαηα είλαη νιόθιεξν έλα θαηαζθεύαζκα!!. Μφλν ε θνξπθή ηνπ έκεηλε ρσξίο θάιπςε απφ πξνζρψζεηο, θη απηφ είλαη θπζηθφ βέβαηα, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηα πεξηζζφηεξα βνπλά. Δθεί ε εηθφλα είλαη μεθάζαξε, αλαγθάδνληαο ηνπο επηζηήκνλεο λα ραξαθηεξίζνπλ ηελ θνξπθή σο θαηαζθεχαζκα, θαη ζπγθεθξηκέλα πξντζηνξηθή "αθξφπνιε". Ναη, αιιά θαη ε "αθξφπνιε" απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα εμεγεζεί σο πξνο ηελ θαηαζθεπή ηεο (αθνχ νη νγθφιηζνη είλαη ηφζν κεγάινη, θαη ηφζνη πνιινί, άλαξρεο θαη αζχκκεηξεο κνξθήο κελ, ψζηε λα εθάπηνληαη ηέιεηα κεηαμχ ηνπο δε), θαζηζηψληαο πξαγκαηηθά κεγάιν κπζηήξην ην πσο κπφξεζαλ νη "πξσηφγνλνη πξντζηνξηθνί άλζξσπνη" λα κεηαθέξνπλ, λα ιεηάλνπλ, λα ζεθψζνπλ θαη λα ηνπνζεηήζνπλ απηά ηα "ηέξαηα" ζε πςφκεηξν 700 κέηξσλ!!

20 Η αλεθκεηάιιεπηε κνλαδηθφηεηα ηεο αθξφπνιεο Η ππνηίκεζε αιιά θαη ε απφθξπςε ζηνηρείσλ θαη επξεκάησλ πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ παγησκέλε ηζηνξία θαη πξντζηνξία πνπ δηδάζθεηαη ζηα παλεπηζηήκηα, είλαη θαηλφκελν παγθφζκην. Όκσο ζηελ Διιάδα ηδηαίηεξα ην θαηλφκελν απηφ είλαη εληνλφηεξν απφ νπνπδήπνηε αιινχ. Δίκαη ζίγνπξνο φηη αλ απηφ ην "πξάγκα" ήηαλ ζην εμσηεξηθφ, ζα είρε βνπιηάμεη ν ηφπνο απφ επηζθέπηεο θαη ε πεξηνρή ζα είρε γίλεη παγθνζκίσο γλσζηή γηα ην κλεκείν ηεο (βι. Σηφνπλρεηδ). Αιιά εδψ ηα γξαλάδηα είλαη πνιχ δπζθίλεηα, ζαξξείο θαη θάπνηνη ηα εκπνδίδνπλ λα θηλεζνχλ. Οη επηζηεκνληθέο εηζεγήζεηο (φζεο γίλνληαη ηεινζπάλησλ απφ θάπνηνπο δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο, γηαηί επηπρψο ππάξρνπλ θαη ηέηνηνη ζηε ρψξα καο) δελ αθνχγνληαη θαλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξείο,ηα θνλδχιηα είλαη πάληα αλεπαξθή, θαη ε γξαθεηνθξαηία αλαιακβάλεη λα κπινθάξεη θαη λα εμνπζελψζεη φζεο απφ ηηο πξνζπάζεηεο θαηφξζσζαλ λα πεξάζνπλ ηηο ζπκπιεγάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο.

21

22

23 Αο πάκε ιίγν πην θνληά Καη ηψξα αο δνχκε κεξηθέο θνληηλέο ιήςεηο φπνπ θαίλεηαη θαζαξά ην γηγαληηαίν κέγεζνο ησλ νγθφιηζσλ, αιιά θαη ε αλππνιφγηζηε ειηθία πνπ θαίλεηαη φηη έρεη ε αθξφπνιε. Γίλεη ηελ εληχπσζε φηη θάπνηε ήηαλ ζθεπαζκέλε απφ ηε ζάιαζζα, ηέηνηα είλαη ε δηάβξσζε ησλ βξάρσλ.tελ εληχπσζε απηή εληζρχεη θαη ην γεγνλφο φηη ζην βνπλό ππάξρνπλ δηάζπαξηα θνρύιηα, θαη κάιηζηα ζηελ θνξπθή ηνπ (!) Σε πξφζθαηε πεξηήγεζή κνπ βξήθα ν ίδηνο θνρχιη ζηε θνξπθή, δειαδή ζηελ αθξφπνιε. Απηό απνηειεί ζνβαξή έλδεημε όηη ην θηίζκα είλαη πξνθαηαθιπζκηαίν. Πξσηφγλσξε επίζεο είλαη θαη ε αηζζεηηθή εηθφλα ηεο θαηαζθεπήο θαη δφκεζεο ηνπ ππεξάλζξσπνπ απηνχ έξγνπ. Γειαδή απηνί νη νγθφιηζνη θαίλνληαη άλαξρνη, ηνπνζεηεκέλνη φκσο ψζηε λα εθάπηνληαη κεηαμχ ηνπο κε έλα ηξφπν ν νπνίνο θαίλεηαη λα κελ ππάγεηαη ζε γλσζηνχο θαλφλεο αξρηηεθηνληθήο. Τν κέγεζφο ηνπο πνηθίιεη απφ ζρεηηθά κηθξνί κέρξη πξαγκαηηθά ηεξάζηηνη ζε κέγεζνο, θαη βάξνπο δεθάδσλ ηφλσλ έθαζηνο! Γεληθά ην όιν θαηαζθεύαζκα εθπέκπεη έληνλε ελέξγεηα, αλππνιόγηζηε παιαηόηεηα θαη κηα αίζζεζε αξρέγνλεο, ππεξάλζξσπεο δύλακεο. Αλαδεηθλύεη επίζεο κηα πνιύ πξσηόγνλε, "ρνληξνθνκκέλε" ζα ιέγακε ηερλνηξνπία. α λα κελ έρεη γίλεη από αλζξώπνπο (πνπ δίλνπλ έκθαζε ζην θάινο θαη ζηε ζπκκεηξία, δεκηνπξγνύλ δειαδή εθιεπηπζκέλεοθαη ζπκκεηξηθέο θαηαζθεπέο).

24 «Κακνπθιάδ» Οη θαηαζθεπαζηέο ηνπ παξφληνο ελδερνκέλσο δελ είραλ ηέηνηνπο ελδνηαζκνχο, δε ηνπο ελδηέθεξε ε ζπκκεηξία, αιιά κφλν ε νπζία. Δπίζεο κάιινλ ηνπο ελδηέθεξε ην "θακνπθιάδ", δειαδή λα κε θαίλεηαη φηη θάηη ππάξρεη εθεί. Καη βεβαίσο ιάβεηε ππ φςε ζαο ηηο επηρσκαηψζεηο πνπ έρνπλ ζθεπάζεη ην βνπλφ. Μηιάκε γηα ρηιηεηεξίδεο. Όρη κία θαη δχν. ΠΟΛΛΔΣ. Μάιηζηα αλ ν πην πάλσ ζπιινγηζκφο κνπ πεξί θακνπθιάδ είλαη ζσζηφο, ηφηε πνιχ πηζαλφ νη θαηαζθεπαζηέο λα θάιπςαλ νη ίδηνη ην κέξνο κε πξνζρψζεηο φηαλ ην έθηηαμαλ (θάιπςε - απφθξπςε δειαδή). Όκσο αλ κπνξνύζακε λα ην "θαζαξίζνπκε" από βιάζηεζε θαη ρώκαηα, πηζηεύσ όηη ζα βιέπακε έλα ηεξάζηην πξσηόγνλν κεγαιηζηθό θαηαζθεύαζκα πνπ ζα ζπληάξαζζε ηελ παγθόζκηα επηζηεκνληθή θνηλόηεηα. Πξνο ην παξφλ βιέπνπκε ζθεπαζκέλν ζηα πεξηζζφηεξα ζεκεία ηνπ ην πνιχ παξάμελν νηθνδφκεκα, θαη βέβαηα απηή ηε κνλαδηθή ζηνλ θφζκν αθξφπνιε. Αξθεί λα ηε ζπγθξίλνπκε κε νπνηαδήπνηε άιιε αθξφπνιε πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ. Δίλαη απηφ πνπ κε απιά ιφγηα ιέκε: θακία ζρέζε!!

25 Παξαηεξώληαο από θνληά

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Πην ρακειά ζην βνπλφ Δμεηάδνληαο πξνζεθηηθά, βιέπνπκε θαη ζε πνιιά άιια ζεκεία ηνπ "βνπλνύ" όκσο, πην θάησ δειαδή από ηελ αθξόπνιε θαη ρακειά σο ζηνπο πξόπνδεο, ζε ζεκεία όπνπ ηπραίλεη λα κελ έρεη βιάζηεζε ή επηρσκαηώζεηο, λα θαίλνληαη παλνκνηόηππνη νγθόιηζνη κε απηνύο πνπ ππάξρνπλ θαη ζηελ θνξπθή, ηνπνζεηεκέλνη κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε θαληάδεη αδύλαηνλ αθόκα θαη ζηνλ ζύγρξνλν επηζηεκνληθό λνπ λα θαηαιάβεη πσο κπόξεζαλ νη θηήηνξεο λα θαηνξζώζνπλ ηέηνηα δόκεζε. Με άιια ιόγηα, ην παξαηεξεηηθό κάηη ζα δεη ζε όιν ην κήθνο θαη πιάηνο ηνπ βνπλνύ αδηάςεπζηα ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηελ ύπαξμε αλεμήγεησλ κεγαιηζηθώλ θαηαζθεπώλ, όπσο αθξηβώο θαη ζηελ "αθξόπνιε" (ε νπνία είδακε όηη ζε ηίπνηα δελ ζπκίδεη κηα ζπλεζηζκέλε αθξόπνιε). Απιά παξαηεξήζηε πξνζεθηηθά ην ζρήκα, ηε κνξθνινγία ηνπ "βνπλνύ", πξνζέμηε ηελ "αθξόπνιε", ηελ θνξπθή ηνπ δειαδή. Γείηε ηνπο εμσθξεληθά κεγάινπο θαη ηνπνζεηεκέλνπο ηέιεηα ν έλαο δίπια ζηνλ άιινλ κεγάιηζνπο. Όκνηνπ πεξίπνπ κεγέζνπο θαη πθήο ηνπνζεηεκέλνη νγθόιηζνη κε απηνύο πνπ ππάξρνπλ ςειά ζηελ αθξόπνιε, ππάξρνπλ θαη ρακειόηεξα ζην βνπλό, κέρξη πνιύ ρακειά, ζρεδόλ ζηνπο πξόπνδεο. Καη εθόζνλ απηνί πνπ βξίζθνληαη ςειά, ζηελ θνξπθή είλαη απνδεθηό επηζηεκνληθώο όηη είλαη θαηαζθεύαζκα, ηόηε πξέπεη λα δερηνύκε όηη θαη απηνί πνπ βξίζθνληαη πην θάησ θαη εσο πνιύ ρακειά ζηνπο πξόπνδεο, είλαη θη απηνί θαηαζθεπαζκέλν νηθνδόκεκα, δελ είλαη θπζηθνί δειαδή βξάρνη πνπ απιά «εηπρε λα ππάξρνπλ ζην βνπλό».

51 Παξαηεξώληαο πξνζεθηηθά από ιίγν πην καθξπά

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 Δθθξάδσ ινηπόλ ηελ πεπνίζεζε όηη ην βνπλό Βινρόο είλαη πηζαλόηαηα έλα ηεξάζηην πξντζηνξηθό κεγαιηζηθό θαηαζθεύαζκα. Κάηη ζαλ παλάξραηα ππξακίδα, ε νπνία νπηηθά δίλεη ηελ εληύπσζε όηη είλαη θαηά πνιύ πξνγελέζηεξε απηώλ ηεο Αηγύπηνπ. Όζν γηα ηε ζύγθξηζε κεγεζώλ, δελ ηίζεηαη ζέκα. Δδώ κηιάκε γηα βνπλό ύςνπο 700 ζρεδόλ κέηξσλ!! Αξθεί λα ζπγθξίλεηε ην κέγεζνο ησλ νγθόιηζσλ κε ην Βπδαληηλό Μνλαζηήξη πνπ ππάξρεη δίπια, κε ην θπιάθην ηεο ππξαζθάιεηαο ζηελ θνξπθή ηεο αθξόπνιεο θαη κε ηα δέληξα πνπ βιέπνπκε λα έρνπλ ξηδώζεη πάλσ ζην νηθνδόκεκα, θαιύπηνληαο κεγάιν κέξνο ηνπ. Γείηε ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα πνπ νξίδνληαη από ηεξάζηηνπο νγθόιηζνπο ηνπνζεηεκέλνπο ζηε ζεηξά κε απνηέιεζκα λα θαίλνληαη ζα δαθηύιηνη γύξσ από ην "βνπλό" (απηό ζα ην δείηε θαιύηεξα από ην δνξπθόξν) θαη γεληθώο κειεηήζηε θαιά ην ρώξν κε ην έλζηηθην ηεο αλαθάιπςεο. Βέβαηα, ν πξνζεθηηθόο παξαηεξεηήο πνπ ζα πεξηεγεζεί θαη ζα ςειαθίζεη επηηόπνπ ην ρώξν ζα θαηαιάβεη πνιύ πεξηζζόηεξα, θπξηνιεθηηθά ζα ληώζεη ΓΔΟ. Πξνζσπηθά, έρνληαο αζρνιεζεί κε ηελ έξεπλα θαη κειέηε παξόκνησλ θαηλνκέλσλ αλά ηνλ θόζκν, ζεσξώ όηη είλαη πνιύ πηζαλό εδώ λα έρνπκε ην κεγαιύηεξν θαη αξραηόηεξν θηίζκα πνπ έρεη βξεζεί ΠΑΓΚΟΜΙΧ. Βέβαηα ρξεηάδνληαη αλαζθαθέο θαη εθηεηακέλεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο γηα λα επηβεβαησζεί απηόο ν ηζρπξηζκόο, νη νπνίεο όηαλ γίλνπλ, πηζαλόηαηα ζα είλαη ζε ζέζε λα ΑΝΑΣΡΔΦΟΤΝ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΙΣΟΡΙΑ κε ηα πνξίζκαηά ηνπο. Μηα πηζαλφηεηα πνπ πεξηκέλεη επηζηεκνληθή απφδεημε

74

75

76

77

78

79

80 Παξαηεξψληαο θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ. Καζψο αλεβαίλνπκε απφ ην δξφκν πξνο ην κνλαζηήξη θαη ην Γιά (νλνκαζία-ραξαθηεξηζκφο ηεο θνξπθήο ιφγσ ηεο πεηξψδνπο πθήο απφ ην ιάο = πέηξα) βιέπνπκε ζε πνιιά ζεκεία λα αλαδχνληαη απφ ην έδαθνο νγθφιηζνη. Λέσ αλαδχνληαη δηφηη ζνπ δίλεηαη ε εληχπσζε φηη νη νγθφιηζνη βξίζθνληαη παληνχ κέζα ζην έδαθνο, απιά ζε θάπνηα ζεκεία νη επηρσκαηψζεηο ρηιηάδσλ εηψλ είλαη ιηγφηεξεο, κε απνηέιεζκα λα επηηξέπνπλ ηελ εκθάληζε ησλ θηηζκάησλ. Βέβαηα δελ απνθιείεηαη πνιιά απφ απηά ηα θηίζκαηα, αλ θαη δείρλνπλ θη απηά πνιχ παιηά, λα είλαη κεηαγελέζηεξεο επνρήο απφ ηελ επνρή θαηαζθεπήο ηεο ππνηηζέκελεο ππξακίδαο. Γείηε ηη ελλνψ:

81

82

83

84

85

86

87 Παξαηεξψληαο ηα πέξημ Γηαθξίλνληαη επίζεο ζε θνληηλή απφζηαζε πέξημ ηνπ βνπλνχ θαη θάπνηα απνκεηλάξηα αξραίνπ ηείρνπο πνιχ αζπλήζηζηεο κνξθήο πνπ γίλνληαη νξαηά ζηα ζεκεία φπνπ δηαπεξλψληαη απφ ηα λεξά ελφο κηθξνχ πνηακνχ. Γειαδή ηα λεξά έρνπλ μεζάςεη ην ηεηρνο απηφ ζην πιάηνο ηνπ πνηακνχ, ελψ ζε φια ηα άιια ζεκεία είλαη θαιπκκέλν (ην ηείρνο) απφ πξνζρψζεηο ρηιηάδσλ εηψλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ιφθνπο. θεθηείηε ιίγν απηό πνπ ζαο πεξηέγξαςα. Σν ηείρνο πξέπεη λα είλαη πξνγελέζηεξν ηνπ πνηακνύ, αιιά θαη ησλ ιόθσλ πνπ ην ζθεπάδνπλ!! Κάπνπ εθεί θνληά, ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ ζπλαληάκε θαη ηελ είζνδν κηαο παλάξραηαο ζηνάο, πνπ πηζαλνινγψ φηη νδεγεί ζην εζσηεξηθφ ηνπ βνπλνχ, ην νπνίν θαίλεηαη φηη δελ είλαη έλα ζπλεζηζκέλν βνπλφ, αιιά είλαη ζρεδόλ νιόθιεξν έλα δηακνξθσκέλν θαη πηζαλόηαηα δηάηξεην (θνύθην) ππξακηδνεηδέο θηίζκα. Δπίζεο δελ είλαη ιίγνη νη ηνπηθνί ζξχινη πεξί ζπειαίσλ θαη ππφγεησλ ζηνψλ πνπ ζπγθνηλσλνχλ κε άιια θάζηξα ηεο πεξηνρήο, φπσο απηφ ηεο Παξαβφιαο. Γπζηπρψο, αλ θαη πνιινί γλσξίδνπλ ηηο εηζφδνπο απηέο, δελ είκαζηε ζε ζέζε λα ηηο εμεξεπλήζνπκε εχθνια ιφγσ ηεο απφθξαμήο ηνπο απφ κπάδα θαη πξνζρψζεηο θπξίσο απφ ηα θνπάδηα ησλ βνζθψλ πνπ ηηο θαζηζηνχλ πξνο ην παξφλ απξνζπέιαζηεο.

88

89

90

91

92

93

94 Αο ππνζέζνπκε φηη έρνπκε λα θάλνπκε κε κεγαιηζηθφ θαηαζθεχαζκα. Δλλνείηαη πσο αλαθέξνκαη ζε νιφθιεξν ην βνπλφ θαη φρη απιά ζηελ αθξόπνιε, ε νπνία είλαη βέβαην πσο είλαη θαηαζθεχαζκα. Βέβαηα θαη ε αθξφπνιε απφ κφλε ηεο αξθεί γηα λα ζπγθξνηήζεη έλα πνιχ κεγάιν κπζηήξην. Όκσο αο εμεηάζνπκε απηφ ηνλ αθφκα πην δπζεμήγεην ηζρπξηζκφ κνπ. Απηφκαηα γελλψληαη ηεξάζηηα εξσηεκαηηθά φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν θαηαξρήλ πνπ δεκηνπξγήζεθε έλα ηφζν θνινζζηαίν έξγν. Οη δπλάκεηο ηνπ αλζξώπνπ θαληάδνπλ πνιύ κηθξέο θαη αλεπαξθείο γηα λα θέξνπλ ζε πέξαο θάηη ηόζν δύζθνιν, ηόζν αθξαίν ζα ιέγακε. Πνπζελά ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε δελ έρεη βξεζεί θάηη παξφκνην. Έρνπλ βξεζεί φκσο, θαη πην πνιχ ηειεπηαία, ζην πξφζθαην παξειζφλ, θαη άιιεο αλεμήγεηεο παλάξραηεο θαη ηεξάζηηεο θαηαζθεπέο. Δπεηδή δνχκε ζηελ επνρή ηεο άκεζεο πιεξνθφξεζεο θαη εηθφλαο, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ηηο δνχκε πνιχ εχθνια θάλνληαο κηα ζρεηηθή αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν.

95 Παξόκνηεο θαηαζθεπέο αλά ηνλ θόζκν Αο δνχκε ινηπφλ ηψξα θαη θάπνηα άιια αλεμήγεηα κέρξη ζηηγκήο θηίζκαηα πνπ ππάξρνπλ δηάζπαξηα ζηνλ πιαλήηε. Δίλαη ρξήζηκν ζ απηφ ην ζεκείν, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ Βινρνχ, λα ιάβνπκε ππ φςε καο φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ πιαλήηε, νξηζκέλνη ιφθνη θαη εμάξκαηα πνπ θαίλνληαη σο θπζηθά κε ηελ πξψηε καηηά ηειηθά απνδεηθλχεηαη φηη δελ είλαη, αιιά είλαη ηερλεηά.

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125 Αο δνύκε θη άιιεο ππξακίδεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Δπξώπε

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142 Τα είδακε φια; ΌΦΙ!! Απηά πνπ είδακε κέρξη ζηηγκήο είλαη ειάρηζηα ζε ζχγθξηζε κε ην ζχλνιν ησλ θαηαγεγξακκέλσλ -νπηηθά ηνπιάρηζηνλκεγαιηζηθψλ ππεξθαηαζθεπψλ πνπ έρνπλ αλεπξεζεί αλά ηελ πθήιην!!

143

144

145

146

147

148

149

150

151 ''Η ΙΣΟΡΙΑ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΑΤΣΗ ΠΟΤ ΜΑ ΓΙΓΑΚΟΤΝ'' René Grousset

152 Μηα ηνικεξή εξκελεία

153 Σ απηφ ην ζεκείν ζα πξνζπαζήζσ λα ππνζηεξίμσ κηα παξάηνικε εξκελεία ησλ φζσλ είδακε κέρξη ζηηγκήο. Τν ζχκπαλ, ε δσή θαη ε ηζηνξία ηνπ, αιιά θαη ν κηθξφθνζκνο ηνπ θαζελφο καο μερσξηζηά, θξνληίδεη λα καο απνδεηθλχεη θαζεκεξηλά φηη ε πξαγκαηηθόηεηα ζε πάξα πνιιέο πεξηπηώζεηο μεπεξλάεη ηε θαληαζία. Απηφ κπνξεί λα αθνχγεηαη θιηζέ, φκσο φινη μέξνπκε θαη εηδηθά νη πξαγκαηηθνί επηζηήκνλεο μέξνπλ θαιά φηη κφλν ηέηνην δελ είλαη. Αο αθήζνπκε ινηπφλ ην λνπ καο ιίγν ειεχζεξν απφ ηα ζηεξεφηππα πνπ έρνπκε δηδαρηεί σο «πξαγκαηηθφηεηα» απφ ηα ζρνιεία, ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα Μέζα Μαδηθνχ Διέγρνπ, θαη αο αλαδεηήζνπκε ηελ ΑΛΗΘΔΙΑ.

154 «Γλώζεζζε ηελ αιήζεηαλ θαη ε αιήζεηα ειεπζεξώζεη πκάο» Ιεζνύο Υξηζηόο «ΜΔΛΔΣΑΣΔ ΣΑ ΓΡΑΦΑ» Ιεζνύο Υξηζηόο

155 Ο «Μχζνο» ησλ γηγάλησλ Σε πνιινχο ιανχο αλά ηνλ θφζκν ππάξρεη ν κχζνο γηα ηνπο Γίγαληεο, άξαγε φκσο είλαη κφλν απιά κχζνη ή πίζσ απφ ηνπο κχζνπο ππάξρεη κηα πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία ζήκεξα νη πεξηζζφηεξνη αγλννχκε; Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην ζεκεξηλφ θαηεζηεκέλν απνθξχβεη πιεξνθνξίεο θαη απνδείμεηο γηα πνιινχο θαη δηαθφξνπο ιφγνπο θαη δελ ελλνψ κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Γελ είλαη ηνπ παξφληνο λα αλαιχζνπκε ηνπο ιφγνπο, ην ζίγνπξν είλαη φηη ππάξρνπλ πνιιά πνπ νη αξραηνινγηθέο ζθαπάλεο έρνπλ βγάιεη ζην θσο, απίζηεπηα επξήκαηα, πνπ φκσο δελ δεκνζηεχνληαη ζρεδφλ πνηέ νχηε εθηίζεληαη ζηα κνπζεία, ή θαη αθφκε ρεηξφηεξα, πνιιά απφ απηά ηα επξήκαηα ηα μαλαζάβνπλ. Δάλ φια απηά ηα επξήκαηα πνπ απνθξχβνληαη βγνπλ ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο θαη κάζεη ν θφζκνο ηελ αιήζεηα ηφηε έλα κεγάιν κέξνο ηεο ηζηνξίαο ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί θαη λα μαλαγξαθηεί. Αλαθνξέο γηα ηνπο γίγαληεο ππάξρνπλ θαη ζηελ αξραία Διιάδα. Έρνπκε πνιινχο αξραίνπο ζπγγξαθείο νη νπνίνη καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα απηφ ην ζέκα.

156 Αλαθνξέο ζηνπο γίγαληεο Ο Παπζαλίαο ζηα αηηηθά καο ιέεη φηη ν Αίαληαο φπνπ είρε πάξεη κέξνο ζηνλ ηξσηθφ πφιεκν ήηαλ έλαο γίγαληαο, θαη αλαθέξεη πεξηγξάθνληαο ηνλ ζθειεηφ ηνπ φηη ε επηγνλαηίδα ηνπ ήηαλ πεξίπνπ φζε ν δίζθνο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη δηζθνβφινη!! Λίγν πνιχ φινη έρνπκε αθνχζεη γηα ηνπο Κχθισπεο. Δθηφο ηνπ Πνιχθεκνπ πνπ ήηαλ γηνο ηνπ Πνζεηδψλα θαη ηεο Θνχζεο, ν Όκεξνο καο αλαθέξεη θαη άιινπο Κχθισπεο, ηνλ Βξφληε, Σηεξφπε, θαη ηνλ Άξγε, γηνπο ηνπο Οπξαλνχ θαη ηεο Γεο. Ξέξνπκε ζχκθσλα κε ηνλ Όκεξν φηη νη Κχθισπεο εηαλ γηγαληφζσκα φληα κε ηεξάζηηα δχλακε. Όηαλ ν Οδπζζέαο πήγε ζην λεζί ηνπ Πνιχθεκνπ, ν γίγαληαο απηφο έθαγε έλαλ ζχληξνθν ηνπ Οδπζζέα (αλζξσπνθάγνη!). Πξνζπαζψληαο λα θχγνπλ απφ ην λεζί ν Πνιχθεκνο εθζθελδφληδε ελαληίνλ ηνπο κεγάινπο βξάρνπο κε ζθνπφ λα βνπιηάμεη ην πινίν! Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ ην κέγεζνο θαη ηε δχλακε ησλ φλησλ απηψλ πνπ πεξηγξάθεη ν Όκεξνο. Υπάξρεη ε άπνςε φηη ηα ηείρε ηεο Τχξηλζαο θαη ησλ Μπθελψλ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ γηγαληφζσκα φληα. Σε φιε ηελ Διιάδα ππάξρνπλ δηάζπαξηα θηίζκαηα, ηα ιεγφκελα θπθιώπεηα ηείρε θαη είλαη φλησο ηεξάζηηα θηίζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ζσκαηηθέο δπλάκεηο ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ. Σε κηα απφ ηηο κεηψπεο ηνπ Παξζελψλα ππάξρεη ε απεηθφληζε ησλ γηγάλησλ φπνπ θαίλεηαη ην κέγεζνο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αλζξψπνπο. Όπσο θαηαιαβαίλεηε γηα λα ηελ αλαξηήζνπλ νη αξραίνη Αζελαίνη ζηνλ Παξζελψλα ήηαλ ζίγνπξα πνιχ ζεκαληηθφ.

157 Μπζνινγία - Ηζίνδνο Σηελ κπζνινγία αιιά θαη ζε άιιεο γξαπηέο πεγέο (Ηζίνδνο- Θενγνλία) έρνπκε αλαθνξέο γηα ηνλ πφιεκν ησλ Οιπκπίσλ ζεψλ κε ηνπο Τηηάλεο (ηηηαλνκαρία) θαη ηνπο Γίγαληεο (γηγαληνκαρία). Ο πφιεκνο απηφο ήηαλ ζθνδξφηαηνο, θξάηεζε πνιχ θαηξφ θαη ηειηθά ζηνλ πφιεκν απηφ επηθξάηεζαλ νη Οιχκπηνη. Οη ληθεηέο έξημαλ ζχκθσλα κε ην κχζν ηνπο εηηεκέλνπο ζηα "ηάξηαξα", δειαδή ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο θαη ηνπο πεξηφξηζαλ εθεί. Έθηνο φκσο απφ ηνπο κχζνπο ζηελ Διιεληθή αιιά θαη ζηελ παγθφζκηα κπζνινγία, ππάξρνπλ θαη επξήκαηα πνπ έρνπλ βγεη ζην θσο ζε φιν ηνλ θφζκν, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, ηα νπνία φκσο δελ ζα ηα δνχκε λα εθηίζεληαη πνπζελά. Η εηθφλα βέβαηα είλαη ζρεδφλ πάληα αδηάςεπζηνο κάξηπξαο.

158 Δπξήκαηα πνπ έθαλαλ θηεξά! Ο αξραηνιφγνο Σιήκαλ αλαθάιπςε ζχκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ηνπ ζηηο Μπθήλεο ζθειεηνχο ηεο Οκεξηθήο πεξηφδνπ Ύςνπο ,55. Τη απέγηλαλ άξαγε απηά ηα επξήκαηα; Πξηλ απφ 100 ρξφληα πεξίπνπ ζηελ Μεζζελία είραλ βξεζεί δπν θνινζζηαίνη ζθειεηνί πεξίπνπ 3,50 κ. Τελ είδεζε απηή ηελ είρε γξάςεη θαη ε ηνπηθή εθεκεξίδα. Οη ζθειεηνί ζήκεξα αγλννχληαη. Καηά ηελ δηάλνημε ηνπ δξφκνπ Δπηζθνπήο- Δπβνίαο βξεζήθαλ ζχκθσλα κε καξηπξίεο ησλ εξγαηψλ θαη εξγνιάβσλ ζηνηβαγκέλα αλζξψπηλα νζηά δηπιάζηνπ κεγέζνπο απφ ην θαλνληθφ. Γπζηπρψο δελ έρνπκε παξαπάλσ πιεξνθνξίεο γηα απηφ. Υπάξρνπλ πιεξνθνξίεο φηη έρνπλ βξεζεί επίζεο ζηνηβαγκέλνη ζθειεηνί δηπιάζηνπ κεγέζνπο ζε Θεζζαιία, Μαθεδνλία θαη Αηηηθή, ζήκεξα φινη απηνί νη ζθειεηνί αγλννχληαη. Σηελ πεξίπησζε ηεο Αξγνιίδαο φκσο, δηέξξεπζαλ θάπνηεο θσηνγξαθίεο, νη νπνίεο ζπληάξαμαλ ηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε, φζν θη αλ θάπνηνη πξνζπάζεζαλ αλεπηηπρψο- λα ηηο απνδψζνπλ ζε θσηνκνληάδ. Ο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα αλαδεηήζεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν.

159 Παξαζηάζεηο ζε αγγεία - ηνηρνγξαθίεο

160

161

162

163

164

165 θειεηνί-θξαλία Α) ηελ Διιάδα

166 ΑΡΓΟΛΙΓΑ

167

168

169

170 θειεηνί-θξαλία Β) ε άιια κέξε ηνπ θόζκνπ

171

172

173

174

175

176

177

178 Γηγαληηαία απνηππώκαηα εξγαιεία

179

180

181

182 Γεκνζηεύκαηα

183

184

185 Γπζπηζηία Πνιινί δπζπηζηνύλ γηα ηελ γλεζηόηεηα ησλ επξεκάησλ, επεηδή έρνπλ γαινπρεζεί κε ηηο ζπκβαηηθέο θαη επηιεθηηθέο γλώζεηο πνπ καζαίλνπκε ζηα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα. Πξνθαλώο δελ έρνπλ ζπγθεληξώζεη αξθεηά ζηνηρεία γη απηά πνπ απνθξύβνληαη, έηζη ε πιάζηηγγα γέξλεη πξνο ηελ ακθηβνιία. Όκσο αθόκε θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαξξένπλ θαηά θαηξνύο θαη απνθαιύπηνπλ θάπνηεο «απάηεο», είλαη επί ηνύηνπ θαηαζθεπαζκέλεο, κόλν θαη κόλν γηα λα θνπθνπιώζνπλ ηα αιεζηλά γεγνλόηα πνπ ηπρόλ δηέξξεπζαλ θαη λα ηα δηαζηξεβιώζνπλ ζνιώλνληαο ην ηνπίν.

186 "ΟΠΟΙΟ ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ.ΟΠΟΙΟ ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΟ ΠΑΡΟΝ,ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ". Σδώξηδ Όξγνπει

187 Τα ζηνηρεία είλαη αλεμάληιεηα, ν ρξφλνο καο φρη Υπάξρνπλ θη άιια πνιιά ζηνηρεία απφ νπηηθφ πιηθφ, ηζηνξηθέο αλαθνξέο, αλαθνξέο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο κπζνινγίεο ηνπ θφζκνπ, αλαθνξέο ζε ηεξέο γξαθέο φισλ ησλ ζξεζθεηψλ,( Παιαηά Γηαζήθε, Ταικνχδ, Κνξάλην, Μαρακπραξάηα θιπ). Υπάξρνπλ πνιιά επξήκαηα θιεηδσκέλα ζε απνζήθεο. Υπάξρνπλ παξαζηάζεηο ζε αγγεία πνπ απεηθνλίδνπλ γίγαληεο, θχθισπεο θαη άιια παξάμελα «κπζνινγηθά πιάζκαηα». Υπάξρνπλ πάξα πνιιέο καξηπξίεο αλζξψπσλ πνπ έηπρε λα πέζνπλ πάλσ ζε ζρεηηθά επξήκαηα, θπξίσο ρξπζνζήξεο, αιιά θαη ππαιιήινπο ζθαπηηθψλ έξγσλ, εξγνιάβνπο θιπ. Τη γίλεηαη θαη απνθξχβνληαη φια απηά ηα ζηνηρεία; Πνηνη θξνληίδνπλ γηα ηελ απνζηψπεζε θαη δηαθσκψδεζε ησλ ππνζηεξηθηψλ κε ζπκβαηηθψλ απφςεσλ φπσο απηή ηεο χπαξμεο γηγάλησλ θαηά ην απψηαην παξειζφλ; Γελ πξνιαβαίλνπκε βέβαηα λα ηα αλαιχζνπκε φια απηά κε ιεπηνκέξεηεο ζε κηα ζπλεδξηαθή εηζήγεζε, σζηφζν κπνξεί ν ελδηαθεξφκελνο εξεπλεηήο λα βξεη πάξα πνιιέο πεγέο πνπ αζρνινχληαη κε ηα ζέκαηα απηά θπξίσο ζην δηαδίθηπν, αξθεί λα κπνξεί λα θάλεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξν δηαρσξηζκφ ησλ ζνβαξψλ ζηνηρείσλ θαη απφςεσλ, απφ ηα θαηαζθεπαζκέλα θαη παξαπιαλεηηθά πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο θχθινπο νη νπνίνη απνθξχπηνπλ θαη ηα αιεζηλά, ψζηε λα ζνιψλνπλ ηα λεξά θαη λα ζπηιψλνπλ ηελ απζεληηθφηεηα ησλ πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ.

188 Ξαλά ζην ζέκα καο, ην Βινρφ. Γηα λα θιείζσ ηελ επηγξακκαηηθή παξάζεζε ηεο ζεσξίαο κνπ πεξί ηεο ππεξθαηαζθεπήο ηνπ Βινρνχ θαη ηεο αθξφπνιεο ησλ Θεζηηέσλ, ζα ζαο παξαθαιέζσ λα ζθεθηείηε θαη ηελ εμήο πεξίπησζε. Τελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο Θεζηία. Υπάξρεη ε άπνςε φηη ε πφιε Θεζηία θαη ε πεξηνρή γεληθψο ζηνπο πξφπνδεο ηνπ βνπλνχ Βινρφο, πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηνλ αξραίν πνιχ ζεκαληηθφ βαζηιηά-άλαμ Θέζηην, ε επνρή ηεο βαζηιείαο ηνπ νπνίνπ αλάγεηαη ζίγνπξα πξηλ ηνλ Τξστθφ πφιεκν. Όκσο εδψ έρνπκε έλα παξάδεηγκα ηεο πεξίπησζεο η κότα έκανε το αυγό, ή το αυγό την κότα; αθνχ θαη ν βαζηιηάο απφ θάπνπ πξέπεη λα πήξε ην φλνκά ηνπ, θαη γηαηί φρη λα ην πήξε απφ ηελ πεξηνρή φπνπ έδεζε θαη βαζίιεςε, ηε Θεζηία, ε νπνία βέβαηα πξνυπήξρε ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ ηε γέλλεζε ηνπ βαζηιηά, φζν παιηά θη αλ έδεζε απηφο. Γείηε ηψξα ην ζπιινγηζκφ κνπ. Θ-εζηία. Η ιέμε εκπεξηέρεη ζίγνπξα ηε ιέμε «εζηία», κε ην γξάκκα «Θ» σο πξνζδηνξηζηηθφ Δζηία βέβαηα είλαη ην ζπίηη, ε βάζε, ε έδξα, ην θέληξν. Γείρλεη δειαδή φηη πηζαλφηαηα θάπνηνπ(-σλ) ην "ζπίηη" ήηαλ εθεί ζηα πνιχ παιηά ρξφληα. Γη απηφ ίζσο ε πεξηνρή νλνκάζηεθε Θ-εζηία. Πνηαλνχ(- ψλ) άξαγε; Τν "Θ" πάλησο ζηελ αξρή ιέμεσλ δειψλεη ηελ ελέξγεηα ή ηελ παξνπζία ηνπ Θενχ... ή ησλ "ζεψλ". Σηελ αξραηφηεηα "ζενί" γηα ηα κάηηα ησλ αξραίσλ αλζξψπσλ ήηαλ νη Οιχκπηνη γηα παξάδεηγκα, αιιά θαη νη ηηηάλεο, νη γίγαληεο, νη θχθισπεο θαη φια απηά ηα "κπζνινγηθά" φληα, ζησλ νπνίσλ ηελ πηζαλή πξαγκαηηθή χπαξμή ηνπο αλαθέξζεθα πξνεγνπκέλσο. Γειαδή ην όλνκα ηεο πεξηνρήο εμεγείηαη θαη εκέ αλ ιάβνπκε ππ όςε καο όηη νη πνιύ-πνιύ παιηνί θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο έβιεπαλ πξαγκαηηθά ζενύο λα θαηαζθεπάδνπλ θαη λα θαηνηθνύλ κεηέπεηηα κέζα ζ απηό ην απίζηεπην ππεξθαηαζθεύαζκα. Έηζη πηζαλώο κπνξεί λα εμεγεζεί θαη ην κέγεζνο ηεο θαηαζθεπήο, αιιά θαη ε πνιύ αζπλήζηζηε θαη ρνληξνθνκκέλε ηερλνηξνπία.

189 Άιινη δχν ελδηαθέξνληεο ζπλεηξκνί Να αλαθέξσ εδψ θαη θάηη αλάινγν πνπ κπνξεί λα ηζρχεη θαη γηα ηελ εηπκνινγία ηεο ξίδαο ηεο πφιεο ηνπ Αγξηλίνπ. Η θπξίαξρε άπνςε είλαη φηη ηελ πήξε απφ ηνλ αξραίν βαζηιηά Άγξην. Όκσο θη απηφο απφ θάπνπ πξέπεη λα πήξε ην φλνκά ηνπ, θαη γηαηί φρη λα ην πήξε απφ ηνλ γίγαληα Άγξην, ηνλ νπνίν αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ ν Ηζίνδνο ζηελ «Γηγαληνκαρία», θαη ν νπνίνο αλ φλησο ππήξραλ γίγαληεο ζην πνιχ καθξηλφ παξειζφλ, έδεζε ζίγνπξα πξηλ ην βαζηιηά Άγξην. Δπίζεο λα αλαθέξσ θαη έλα ζπλεηξκφ ζρεηηθά κε ην φλνκα ηεο ιίκλεο Τξηρσλίδαο, ην νπνίν κπνξεί θάιιηζηα λα είλαη παξαθξαζκέλν απφ ην «Τξίησλ-ίδα». Ο Τξίησλ ζχκθσλα κε ηνλ Ηζίνδν θαη ηνλ Παπζαλία ήηαλ ζεφο - Τηηάλαο πνπ εμνπζίαδε ην ζηνηρείν ηνπ λεξνχ, θάηη αλάινγν κε ηνλ Οιχκπην Πνζεηδψλα. Φαληαζίεο; Μπνξεί Μπνξεί θαη φρη.

190 Δπίινγνο Αο ειπίζνπκε φηη θάηη ζα αιιάμεη πξνο ην θαιχηεξν κέζα ζε φιε απηή ηελ θαηαρληά πνπ ζθεπάδεη ηνλ θφζκν, εηδηθά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Αο ειπίζνπκε φηη θάπνπ, θάπνηε ζα αξρίζεη λα θαίλεηαη θαη ην θσο επηηέινπο. Η επηζηήκε πάληα ήηαλ πξσηνπφξνο. Αλέθαζελ έδηλε ηα θψηα ηεο ζηνλ θφζκν, κάιηζηα ζε επνρέο πνπ ν ζθνηαδηζκφο θπξηαξρνχζε ζηηο θνηλσλίεο ησλ αλζξψπσλ. Ίζσο ήξζε μαλά ε ψξα λα αλαζεσξήζνπλ νη ζπκβαηηθνί ηζηνξηθνί θάπνηεο θξπζηαιισκέλεο απφςεηο. Ίζσο πξέπεη λα αλαηξαπεί θαη λα μαλαγξαθηεί ε παγθφζκηα πξντζηνξία θαη ηζηνξία. Η ζπκβαηηθή, παγησκέλε, ζπληεξεηηθή θαη "ζηελφκπαιε" επηζηήκε, ειεγρφκελε θαηά πνιχ απφ ην δηεζλέο ειηηίζηηθν θαηεζηεκέλν δελ επαξθεί πιένλ γηα λα εμεγήζεη ηα αλαξίζκεηα θαη πξνθαλψο αζχκβαηα καδί ηεο επξήκαηα θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεη, βιέπνπλ θαη ζα βιέπνπλ ζίγνπξα θαη ζην κέιινλ ην θσο. Πξέπεη φκσο απηφ ην θσο, ην νπνίν απνθαιχπηεη ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα, λα ην δεη πξψηε ε επηζηήκε, λα ινπζηεί πξψηα ε ίδηα κ' απηφ ην θσο, ψζηε λα ην κεηαδψζεη κεηά θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Φξεηάδεηαη λα δηεπξχλνπκε ην πιαίζην ηεο ζθέςεο θαη ηεο λφεζήο καο νχησο ψζηε λα ζπκβαδίζνπκε, λα εμεγήζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηνλ θφζκν καο θαη ηελ αιεζηλή ηζηνξία ηνπ, γεγνλφο πνπ ζα έρεη αζχιιεπηεο πξνεθηάζεηο σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο χπαξμεο ηνπ αλζξψπνπ, ηνπ θφζκνπ καο, αιιά θαη ηνπ ζχκπαληνο- ηεο Θετθήο Γεκηνπξγίαο γεληθφηεξα.

191 Πεγέο: Γηαδίθηπν (google search, wikipedia, google earth, you tube) Διιεληθή Μπζνινγία Όκεξνο - Ηιηάδα θ Οδχζζεηα Ηζίνδνο - Θενγνλία, Τηηαλνκαρία, Γηγαληνκαρία Παπζαλίαο - Αηηηθά Παιαηά Γηαζήθε Γέλεζε, Χαικνί Γαπίδ, Δλψρ Ταικνχδ Κνξάλη Ιλδηθφ έπνο Μαρακπραξάηα Γξ Ισάλλεο Νεξαληδήο Η ρψξα ησλ Αηησιψλ Φψηηνο Παπαζαινχξνο Βινρφο: ε αθξφπνιε ησλ Θεζηηέσλ. Απφ ην κχζν ζηελ ηζηνξία. Σηξαηεγφο ε.α. Γ. Βάξζνο Ιζηνξία ηεο Γπηηθήο Διιάδνο Τνπηθέο ηζηνξίεο, παξαδφζεηο θαη ζξχινη ησλ ζχγρξνλσλ Θεζηηέσλ Πξνζσπηθή επηηφπηα έξεπλα θαη θσηνγξάθεζε