ΘΔΜΑ ΔΙΗΓΗΗ: Βνπλφ Βινρφο. Η άιιε άπνςε: πξφθεηηαη γηα θπζηθφ γεσινγηθφ έμαξκα, ή γηα έλα ηερλεηφ κεγαιηζηθφ θηίζκα αζχιιεπηα κεγάισλ δηαζηάζεσλ ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ ΔΙΗΓΗΗ: Βνπλφ Βινρφο. Η άιιε άπνςε: πξφθεηηαη γηα θπζηθφ γεσινγηθφ έμαξκα, ή γηα έλα ηερλεηφ κεγαιηζηθφ θηίζκα αζχιιεπηα κεγάισλ δηαζηάζεσλ ;"

Transcript

1 ΘΔΜΑ ΔΙΗΓΗΗ: Βνπλφ Βινρφο. Η άιιε άπνςε: πξφθεηηαη γηα θπζηθφ γεσινγηθφ έμαξκα, ή γηα έλα ηερλεηφ κεγαιηζηθφ θηίζκα αζχιιεπηα κεγάισλ δηαζηάζεσλ ; ηνπ Δπάγγεινπ Φαηδεαγάπε εξεπλεηή

2 BΛΟΥΟ: ΔΝΑ ΜΤΣΗΡΙΟ. ΣΟ ΒΟΤΝΟ ΒΛΟΥΟ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ ΜΙΑ ΟΥΙ ΚΑΙ ΣΟΟ ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΦΗ.

3 Αληί πξνιφγνπ Δίλαη ηδηαίηεξε ηηκή θαη ραξά γηα κέλα λα ζπκκεηέρσ ζε έλα ηέηνην επηζηεκνληθφ ζπλέδξην, εηδηθά αλ ιάβεηε ππ φςηλ ζαο φηη δελ θαηέρσ ηνλ ηίηιν ηνπ επηζηήκνλα, φπσο φινη ζρεδφλ νη ππφινηπνη εηζεγεηέο. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο δηνξγαλσηέο ηνπ ζπλεδξίνπ, θαη ηδηαίηεξα ηνλ πξψελ Γήκαξρν Θεζηηέσλ θν Βαζίιεην Φνπληνχιε θαη ηνλ Γξα αξραηνινγίαο θν Ισάλλε Νεξαληδή, ηφζν επεηδή δέρηεθαλ λα παξνπζηάζσ ηελ εηζήγεζή κνπ ελψπηνλ ζαο, φζν θαη γηα ηελ ελ γέλεη πξνζθνξά θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα ηέηνην γεγνλφο. Απηφ ην ηειεπηαίν απεπζχλεηαη θαη ζε φινπο ηνπο ππφινηπνπο αμηφηηκνπο θπξίνπο θαη θπξίεο πνπ ζπλέβαιιαλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπλεδξίνπ.

4 Οη ιφγνη ηεο ζπκκεηνρήο κνπ Ο ιφγνο πνπ ζπκκεηέρσ είλαη φηη ζέισ λα απεπζπλζψ ζε επηζηήκνλεο,θη απηφ δηφηη κφλν ε επηζηεκνληθή έξεπλα, κειέηε θαη κέξηκλα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε θαη πεξηήγεζε ζην βνπλφ Βινρφο αιιά θαη πέξημ απηνχ. Σθνπφο κνπ είλαη δειαδή φρη ε επηζηεκνληθή απφδεημε πνπ ίζσο πεξηκέλνπλ θάπνηνη ζήκεξα, (θαη πσο ζα κπνξνχζα άιισζηε) αιιά ε παξάζεζε θάπνησλ ζηνηρείσλ, θάπνησλ ζνβαξψλ ελδείμεσλ πνπ επειπηζηψ φηη ζα γίλνπλ εθαιηήξην ψζηε λα ελεξγνπνηεζνχλ νη κεραληζκνί κηαο ζνβαξήο αξραηνινγηθήο έξεπλαο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο. Απηφ απνηειεί εδψ θαη πνιιά ρξφληα γηα κέλα αιιά θαη γηα πνιινχο ζπληνπίηεο κνπ δηαθαή πφζν, κηαο θαη ε θαηαγσγή κνπ θαηά ην ήκηζπ είλαη απφ ην ρσξηφ Καηλνχξην ζηνπο πξφπνδεο ζρεδφλ απηνχ ηνπ βνπλνχ. Οη ιφγνη ηεο ζπκκεηνρήο κνπ είλαη ινηπφλ ηνπηθηζηηθνί, γηα ηελ αλάδεημε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ κνπ, εζηθνί θαη ζπλαηζζεκαηηθνί, αιιά επίζεο πνιηηηζηηθνί θαη νηθνλνκηθνί εθφζνλ ε πξνβνιή ηνπ ζέκαηνο ζα ζπκβάιιεη ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, άξα θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο. Δίλαη ηέινο εζληθνί, δηφηη έλα ηέηνην κλεκείν αθνξά ηελ ηζηνξία φισλ ησλ Διιήλσλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο έρεη δηακνξθψζεη έλα κεγάιν κέξνο ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο.

5 Λίγα ιόγηα γηα ην ρώξν θαη ηελ εσο ηώξα έξεπλα θαη κειέηε.

6 Οη αλαζθαθέο ηνπ 1899 Τν βνπλφ Βινρφο θαη ε αθξφπνιή ζηελ θνξπθή απηνχ, είλαη πηζαλψο απφ ηα πεξηζζφηεξν αδηθεκέλα αξραηνινγηθά κέξε ζηνλ θφζκν. Κη απηφ γηαηί ελψ είλαη έλα απφ ηα πην κπζηεξηψδε, επηβιεηηθά θαη παλάξραηα θηίζκαηα παγθνζκίσο, ειάρηζηνη αξραηνιφγνη θαη ινηπνί επηζηήκνλεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε κειέηε, ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάδεημή ηνπ. Η πξψηε θνξά πνπ επηρεηξήζεθαλ αξραηνινγηθέο αλαζθαθέο ήηαλ ην 1899 απφ ηνλ αείκλεζην αξραηνιφγν Γ. σηεξηάδε ρσξίο φκσο λα αλαδείμνπλ θάηη ην ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ εθηφο απφ κηα πηλαθίδα πνπ ζχκθσλα κε θάπνηεο θαηαγξαθέο θαηαδείθλπε ηελ ηαπηφηεηα ηεο αξραίαο πφιεο ησλ Θεζηηέσλ, ε νπνία φκσο δε δεκνζηεχηεθε πνηέ. (Γξ. Ισάλλεο Νεξαληδήο «Η ρψξα ησλ Αηησιψλ»). Βξέζεθαλ επίζεο θάπνηνη ηάθνη ησλ θιαζηθψλ ρξφλσλ, θαη γεληθψο ηα επξήκαηα είλαη πεληρξά ζε ζρέζε κε ηελ παιαηφηεηα, ην κέγεζνο θαη ηελ ελ γέλεη ζπνπδαηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ.

7 Οη αλαζθαθέο ηνπ 1921 Πξφρεηξεο αλαζθαθέο πνπ δηήξθεζαλ 3 κφιηο κέξεο θαη πνπ αλέδεημαλ ζπιιεκέλνπο θπξίσο ηάθνπο πηζαλφηαηα ηεο επνρήο ηεο Αηησιηθήο ζπκπνιηηείαο έγηλαλ θη απ ηνλ Α.Κ. Ρσκαίν ην 1921, ελψ άιινη αξραηνιφγνη -εξεπλεηέο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ έξεπλα ηνπ Βινρνχ θαη δεκνζίεπζαλ ζπγγξάκαηα κε ηηο κειέηεο θαη ηα πνξίζκαηά ηνπο είλαη νη μέλνη Woodhouse θαη Klaffenbach.Όινη ηνπο ζίγνπξα ζαγελεχηεθαλ απφ ηε «καγεία» ηνπ ρψξνπ, ηε κνξθή θαη ην κέγεζνο ησλ θηηζκάησλ, θάηη πνπ θαίλεηαη άιισζηε απφ ηα γξαπηά ηνπο γηα φπνηνλ ηα κειεηήζεη, φκσο θαλέλαο δελ έδσζε ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο ζηα κεγάια εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζέα θαη κφλν ηνπ θαηαπιεθηηθνχ απηνχ νηθνδνκήκαηνο, δειαδή : Πνηνί Πόηε Πώο - Γηαηί έρηηζαλ έλα ηφζν αζχιιεπηα κεγάιν θαηαζθεχαζκα.

8 Οη ζχγρξνλνη κειεηεηέο-εξεπλεηέο Σηηο κέξεο καο, επηπρψο ππήξμαλ θάπνηνη αμηφινγνη επηζηήκνλεο (φινη ηνπο θαηαγφκελνη απφ ηελ Αηησιία βέβαηα, απφ ηα «θεληξηθά» ηεο Αζήλαο ή απφ νπνπδήπνηε αιινχ δελ ππήξμε πνηέ θαλείο λα αζρνιεζεί κε απηφ ην ζπνπδαίν ζέκα) πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηε κειέηε ηνπ Βινρνχ θαη ηε ζπγγξαθή βηβιίσλ ή ηνπιάρηζηνλ αλαθνξψλ ζ απηφλ κέζα ζε ζπγγξάκαηα πνπ αθνξνχλ ηε γεληθφηεξε ηζηνξία ηεο Αηησιίαο, φπσο ν Γξ. Ισάλλεο Νεξαληδήο, πνπ αλαθέξεηαη δηεμνδηθά ζην Βινρφ κέζα ζηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή «Η ρψξα ησλ Αηησιψλ», ν θαζεγεηήο θνο Αζαλάζηνο Παιηνύξαο, κε πνιιέο αλαθνξέο ζην Βινρφ θη απηφο ζην ελεξγεηηθφ ηνπ ζε δηάθνξα ζπγγξάκαηα αιιά θαη ζπλεληεχμεηο ηνπ ζηα ηνπηθά ΜΜΔ, θαη θπξίσο ν θαζεγεηήο θνο Φώηηνο Παπαζαινύξνο, ν νπνίνο έρεη ζπγγξάςεη ην κνλαδηθφ βηβιίν-κειέηε πνπ ππάξρεη απνθιεηζηηθά γηα ην Βινρφ, κε ηίηιν: «Βινρφο Η αθξφπνιε ησλ Θεζηηέσλ. Απφ ην κχζν ζηελ ηζηνξία». Αλαηξέρνληαο ζηα γξαπηά απηψλ ησλ εμαηξεηηθψλ επηζηεκφλσλ πνπ αλέδεημε ν ηφπνο καο, ζα βξνχκε πάξα πνιιά ηζηνξηθά, ιανγξαθηθά, ηνπνγξαθηθά θαη γεσγξαθηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πεξηνρή ηνπ Βινρνχ, ηα αξραία Θέζηηα,ηνπο Θεζηηείο αιιά θαη ηελ αθξφπνιε. Όκσο παξφιν πνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ αλεχξεζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηα κεγάια εξσηήκαηα πνπ ζέζακε πξηλ ( Πνηνί, Πφηε, Πψο, Γηαηί), θαη πάιη ην καραίξη δελ θηάλεη ζην θφθθαιν. Καη πψο λα θηάζεη, φηαλ ε ηζηνξία ηνπ ηφπνπ απηνχ ράλεηαη ζην βάζνο ησλ ρηιηεηεξίδσλ Θα αλαθέξσ κφλν φηη φινη ηνπο αλαθέξνληαη κε ηδηαίηεξν δένο γηα ην κπζηεξηψδεο απηφ βνπλφ θαη ηελ αθξφπνιή ζηελ θνξπθή ηνπ (ε θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ ζα εμεγήζσ πην θάησ ηη ελλνψ) θαη φινη ην ραξαθηεξίδνπλ «ππξακίδα» θαη «ππξακηδνεηδέο», αθφκα θαη νη πην παιηνί εξεπλεηέο θαη ζπγγξαθείο φπσο ν Αληηζηξάηεγνο ε.α Γ. Βάξζνο ζην βηβιίν ηνπ «Ιζηνξία ηεο Γπηηθήο Διιάδνο» (1960), αιιά θαη νη πξναλαθεξζέληεο Α.Κ.Ρσκαίνο, Woodhouse θαη Klaffenbach.

9 Δηθαζίεο Μειεηψληαο θαλείο ηα φζα έρνπλ γξαθηεί θαηά θαηξνχο γηα ην Βινρφ ζα βξεη αξθεηέο αλαθνξέο ζηνπο δηάθνξνπο θαηνίθνπο θαη επνίθνπο πνπ θηινμέλεζε ζην δηάβαο ησλ αηψλσλ, θπξίσο γηα ηνπο Κνπξήηεο, ηνπο αξραίνπο Θεζηηείο, ηελ πφιε ηνπο (Θεζηία) θαη ηνλ πνιχ ζεκαληηθφ βαζηιηά-άλαμ ηεο αξραηφηεηαο Θέζηην. Όρη φκσο θαη θάηη πνπ λα απαληά επαξθψο ζηα ηεξάζηηα απηά εξσηεκαηηθά, αθνχ ε ρξνλνινγία θαηαζθεπήο ηεο αθξφπνιεο κε ηνπο ηεξάζηηνπο θαη πακπάιαηνπο νγθφιηζνπο πνπ ηελ απαξηίδνπλ αλάγεηαη ζην πνιχ καθξηλφ παξειζφλ θαη είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα ππνινγηζηεί κε αθξίβεηα. Οη πεγέο ζε θάπνην ζεκείν παχνπλ λα είλαη ηζηνξηθέο θαη πξνεθηείλνληαη ζηελ πξντζηνξία θαη ην κχζν κε απνηέιεζκα κφλν εηθαζίεο λα κπνξνχλ λα γίλνπλ πξνο απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ πνπ ζέζακε πην πξηλ.

10 Μηα πνιχ ηδηαίηεξε αθξφπνιε ζηελ θνξπθή ελφο πνιχ ηδηαίηεξνπ βνπλνχ Τν βνπλφ Βινρφο ζηνπο πξφπνδεο ηνπ νπνίνπ βξηζθφκαζηε, είλαη ινηπφλ έλα ππξακηδνεηδέο βνπλφ χςνπο 688 κέηξσλ, πνπ ζηελ θνξπθή ηνπ απνιήγεη ζε ηξαπεδνεηδνχο ζρήκαηνο αθξφπνιε απνηεινχκελε απφ νγθφιηζνπο εμσθξεληθά κεγάισλ δηαζηάζεσλ θαη αλππνιφγηζηεο παιαηφηεηαο. Καιψο κέρξη εδψ, ε Διιάδα βξίζεη απφ βνπλά θαη πξντζηνξηθά κλεκεία. Αλ φκσο παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ηελ αθξφπνιε αιιά θαη νιόθιεξν ην βνπλό, αξγά ή γξήγνξα ζα δηαπηζηψζεηε, θαη πεξηζζφηεξν νη εηδηθνί επηζηήκνλεο, (αξραηνιφγνη, γεσιφγνη θ γεσθπζηθνί, αξρηηέθηνλεο) φηη δελ πξφθεηηαη γηα κηα ζπλεζηζκέλε αθξφπνιε, αιιά νχηε θαη γηα έλα ζπλεζηζκέλν βνπλφ. Άιισζηε ε παξνπζίαζε απηή βαζίδεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζε νπηηθφ πιηθφ πνπ ε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη κέζα καο παξέρνπλ. Η ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε ζθαηξηθή νπηηθή πνπ απηή παξέρεη, έρεη δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε πνιινχο εξεπλεηέο θαη επηζηήκνλεο παγθνζκίσο λα απνθαιχςνπλ επξήκαηα θαη ζηνηρεία, πνπ γηα αηψλεο παξέκελαλ ζηελ αθάλεηα, αλ θαη ήηαλ θπξηνιεθηηθά θάησ απφ ηε κχηε ησλ αλζξψπσλ.

11 Μηα εηθφλα ρίιηεο ιέμεηο Η εηθφλα ινηπφλ πνπ έρνπκε απφ ην βνπλφ Βινρφο κε ηα κέζα πνπ καο παξέρεη ε ηερλνινγία ζήκεξα (δνξπθφξνη, αεξνθσηνγξαθίεο, ςεθηαθή αλάιπζε θιπ) θαη ε εληχπσζε πνπ πξνζθνκίδεη ν πξνζεθηηθφο παξαηεξεηήο θαη εηδηθά ν απξνθαηάιεπηνο εηδηθφο επηζηήκσλ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα πνξίζκαηα ηεο ζπκβαηηθήο ηζηνξίαο θαη αξραηνινγίαο πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε αξρηηεθηνληθή ζηνλ πιαλήηε μεθηλάεη ην 4000 π. Φ. πεξίπνπ. Δπίζεο θάλεη πνιχ πηζαλφ ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε θαηαζθεπή ηνπ νηθνδνκήκαηνο απηνχ μεθηλάεη απφ ηνπο πξφπνδεο ζρεδφλ ηνπ βνπλνχ, αθνχ νη ίδηνη νγθφιηζνη πνπ θαίλνληαη ζην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ βνπλνχ, θαη νη νπνίνη ζπγθξνηνχλ ηελ θνξπθή ηνπ, (ε νπνία είλαη επηζηεκνληθψο απνδεθηή σο θαηαζθεπαζκέλε αθξόπνιε), θαίλνληαη θαη ζε πνιιά άιια ζεκεία πεξηκεηξηθά ηνπ βνπλνχ θαη ζε δηάθνξα χςε, ζρεκαηίδνληαο επίπεδα αλάινγα κε απηά νξηζκέλσλ ππξακίδσλ πνπ έρνπλ αλαθαιπθηεί ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ θφζκνπ. Δδψ φκσο ε θαηαζθεπή είλαη ζε πνιχ πην πξσηφγνλε, πνιχ πην αξραία κνξθή. Αο δνχκε φκσο ζ απηφ ην ζεκείν κεξηθέο θσηνγξαθίεο γηα λα πάξνπκε κηα πξψηε γεχζε, αθνχ «κηα εηθφλα, ρίιηεο ιέμεηο».

12 Παξαηεξώληαο από ςειά

13

14

15

16

17

18

19 Τν κέγεζνο θαη ε κνξθή ησλ νγθφιηζσλ ζνθάξνπλ! Γηα λα πάξεηε κηα πξψηε γεχζε ηνπ ηεξάζηηνπ κεγέζνπο ησλ νγθφιηζσλ ηεο αθξφπνιεο, δείηε απιά θαη ζπγθξίλεηε ην Μνλαζηήξη πνπ ππάξρεη πάλσ ζην "βνπλφ". Γελ είλαη κηθξφ, είλαη νιφθιεξν ζπγθξφηεκα θηηξίσλ. Κνηηάμηε πφζν κηθξφ θαίλεηαη φκσο κπξνζηά ζηνπο νγθφιηζνπο!!! Όζν γηα ην "βνπλφ", ε πάξνδνο ησλ ρηιηεηεξίδσλ, νη επηρσκαηψζεηο θαη ε βιάζηεζε πνπ αλαπηχρζεθε πάλσ ηνπ φια απηά ηα ρξφληα, ηνπ έδσζε έλα πνιχ πεηζηηθφ θπζηθφ θακνπθιάδ, θαη έηζη δελ πέθηεη εχθνια ζηελ αληίιεςε ηνπ αλππνςίαζηνπ λνπ φηη πηζαλφηαηα είλαη νιόθιεξν έλα θαηαζθεύαζκα!!. Μφλν ε θνξπθή ηνπ έκεηλε ρσξίο θάιπςε απφ πξνζρψζεηο, θη απηφ είλαη θπζηθφ βέβαηα, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηα πεξηζζφηεξα βνπλά. Δθεί ε εηθφλα είλαη μεθάζαξε, αλαγθάδνληαο ηνπο επηζηήκνλεο λα ραξαθηεξίζνπλ ηελ θνξπθή σο θαηαζθεχαζκα, θαη ζπγθεθξηκέλα πξντζηνξηθή "αθξφπνιε". Ναη, αιιά θαη ε "αθξφπνιε" απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα εμεγεζεί σο πξνο ηελ θαηαζθεπή ηεο (αθνχ νη νγθφιηζνη είλαη ηφζν κεγάινη, θαη ηφζνη πνιινί, άλαξρεο θαη αζχκκεηξεο κνξθήο κελ, ψζηε λα εθάπηνληαη ηέιεηα κεηαμχ ηνπο δε), θαζηζηψληαο πξαγκαηηθά κεγάιν κπζηήξην ην πσο κπφξεζαλ νη "πξσηφγνλνη πξντζηνξηθνί άλζξσπνη" λα κεηαθέξνπλ, λα ιεηάλνπλ, λα ζεθψζνπλ θαη λα ηνπνζεηήζνπλ απηά ηα "ηέξαηα" ζε πςφκεηξν 700 κέηξσλ!!

20 Η αλεθκεηάιιεπηε κνλαδηθφηεηα ηεο αθξφπνιεο Η ππνηίκεζε αιιά θαη ε απφθξπςε ζηνηρείσλ θαη επξεκάησλ πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ παγησκέλε ηζηνξία θαη πξντζηνξία πνπ δηδάζθεηαη ζηα παλεπηζηήκηα, είλαη θαηλφκελν παγθφζκην. Όκσο ζηελ Διιάδα ηδηαίηεξα ην θαηλφκελν απηφ είλαη εληνλφηεξν απφ νπνπδήπνηε αιινχ. Δίκαη ζίγνπξνο φηη αλ απηφ ην "πξάγκα" ήηαλ ζην εμσηεξηθφ, ζα είρε βνπιηάμεη ν ηφπνο απφ επηζθέπηεο θαη ε πεξηνρή ζα είρε γίλεη παγθνζκίσο γλσζηή γηα ην κλεκείν ηεο (βι. Σηφνπλρεηδ). Αιιά εδψ ηα γξαλάδηα είλαη πνιχ δπζθίλεηα, ζαξξείο θαη θάπνηνη ηα εκπνδίδνπλ λα θηλεζνχλ. Οη επηζηεκνληθέο εηζεγήζεηο (φζεο γίλνληαη ηεινζπάλησλ απφ θάπνηνπο δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο, γηαηί επηπρψο ππάξρνπλ θαη ηέηνηνη ζηε ρψξα καο) δελ αθνχγνληαη θαλ απφ ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο θνξείο,ηα θνλδχιηα είλαη πάληα αλεπαξθή, θαη ε γξαθεηνθξαηία αλαιακβάλεη λα κπινθάξεη θαη λα εμνπζελψζεη φζεο απφ ηηο πξνζπάζεηεο θαηφξζσζαλ λα πεξάζνπλ ηηο ζπκπιεγάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο.

21

22

23 Αο πάκε ιίγν πην θνληά Καη ηψξα αο δνχκε κεξηθέο θνληηλέο ιήςεηο φπνπ θαίλεηαη θαζαξά ην γηγαληηαίν κέγεζνο ησλ νγθφιηζσλ, αιιά θαη ε αλππνιφγηζηε ειηθία πνπ θαίλεηαη φηη έρεη ε αθξφπνιε. Γίλεη ηελ εληχπσζε φηη θάπνηε ήηαλ ζθεπαζκέλε απφ ηε ζάιαζζα, ηέηνηα είλαη ε δηάβξσζε ησλ βξάρσλ.tελ εληχπσζε απηή εληζρχεη θαη ην γεγνλφο φηη ζην βνπλό ππάξρνπλ δηάζπαξηα θνρύιηα, θαη κάιηζηα ζηελ θνξπθή ηνπ (!) Σε πξφζθαηε πεξηήγεζή κνπ βξήθα ν ίδηνο θνρχιη ζηε θνξπθή, δειαδή ζηελ αθξφπνιε. Απηό απνηειεί ζνβαξή έλδεημε όηη ην θηίζκα είλαη πξνθαηαθιπζκηαίν. Πξσηφγλσξε επίζεο είλαη θαη ε αηζζεηηθή εηθφλα ηεο θαηαζθεπήο θαη δφκεζεο ηνπ ππεξάλζξσπνπ απηνχ έξγνπ. Γειαδή απηνί νη νγθφιηζνη θαίλνληαη άλαξρνη, ηνπνζεηεκέλνη φκσο ψζηε λα εθάπηνληαη κεηαμχ ηνπο κε έλα ηξφπν ν νπνίνο θαίλεηαη λα κελ ππάγεηαη ζε γλσζηνχο θαλφλεο αξρηηεθηνληθήο. Τν κέγεζφο ηνπο πνηθίιεη απφ ζρεηηθά κηθξνί κέρξη πξαγκαηηθά ηεξάζηηνη ζε κέγεζνο, θαη βάξνπο δεθάδσλ ηφλσλ έθαζηνο! Γεληθά ην όιν θαηαζθεύαζκα εθπέκπεη έληνλε ελέξγεηα, αλππνιόγηζηε παιαηόηεηα θαη κηα αίζζεζε αξρέγνλεο, ππεξάλζξσπεο δύλακεο. Αλαδεηθλύεη επίζεο κηα πνιύ πξσηόγνλε, "ρνληξνθνκκέλε" ζα ιέγακε ηερλνηξνπία. α λα κελ έρεη γίλεη από αλζξώπνπο (πνπ δίλνπλ έκθαζε ζην θάινο θαη ζηε ζπκκεηξία, δεκηνπξγνύλ δειαδή εθιεπηπζκέλεοθαη ζπκκεηξηθέο θαηαζθεπέο).

24 «Κακνπθιάδ» Οη θαηαζθεπαζηέο ηνπ παξφληνο ελδερνκέλσο δελ είραλ ηέηνηνπο ελδνηαζκνχο, δε ηνπο ελδηέθεξε ε ζπκκεηξία, αιιά κφλν ε νπζία. Δπίζεο κάιινλ ηνπο ελδηέθεξε ην "θακνπθιάδ", δειαδή λα κε θαίλεηαη φηη θάηη ππάξρεη εθεί. Καη βεβαίσο ιάβεηε ππ φςε ζαο ηηο επηρσκαηψζεηο πνπ έρνπλ ζθεπάζεη ην βνπλφ. Μηιάκε γηα ρηιηεηεξίδεο. Όρη κία θαη δχν. ΠΟΛΛΔΣ. Μάιηζηα αλ ν πην πάλσ ζπιινγηζκφο κνπ πεξί θακνπθιάδ είλαη ζσζηφο, ηφηε πνιχ πηζαλφ νη θαηαζθεπαζηέο λα θάιπςαλ νη ίδηνη ην κέξνο κε πξνζρψζεηο φηαλ ην έθηηαμαλ (θάιπςε - απφθξπςε δειαδή). Όκσο αλ κπνξνύζακε λα ην "θαζαξίζνπκε" από βιάζηεζε θαη ρώκαηα, πηζηεύσ όηη ζα βιέπακε έλα ηεξάζηην πξσηόγνλν κεγαιηζηθό θαηαζθεύαζκα πνπ ζα ζπληάξαζζε ηελ παγθόζκηα επηζηεκνληθή θνηλόηεηα. Πξνο ην παξφλ βιέπνπκε ζθεπαζκέλν ζηα πεξηζζφηεξα ζεκεία ηνπ ην πνιχ παξάμελν νηθνδφκεκα, θαη βέβαηα απηή ηε κνλαδηθή ζηνλ θφζκν αθξφπνιε. Αξθεί λα ηε ζπγθξίλνπκε κε νπνηαδήπνηε άιιε αθξφπνιε πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ. Δίλαη απηφ πνπ κε απιά ιφγηα ιέκε: θακία ζρέζε!!

25 Παξαηεξώληαο από θνληά

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Πην ρακειά ζην βνπλφ Δμεηάδνληαο πξνζεθηηθά, βιέπνπκε θαη ζε πνιιά άιια ζεκεία ηνπ "βνπλνύ" όκσο, πην θάησ δειαδή από ηελ αθξόπνιε θαη ρακειά σο ζηνπο πξόπνδεο, ζε ζεκεία όπνπ ηπραίλεη λα κελ έρεη βιάζηεζε ή επηρσκαηώζεηο, λα θαίλνληαη παλνκνηόηππνη νγθόιηζνη κε απηνύο πνπ ππάξρνπλ θαη ζηελ θνξπθή, ηνπνζεηεκέλνη κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε θαληάδεη αδύλαηνλ αθόκα θαη ζηνλ ζύγρξνλν επηζηεκνληθό λνπ λα θαηαιάβεη πσο κπόξεζαλ νη θηήηνξεο λα θαηνξζώζνπλ ηέηνηα δόκεζε. Με άιια ιόγηα, ην παξαηεξεηηθό κάηη ζα δεη ζε όιν ην κήθνο θαη πιάηνο ηνπ βνπλνύ αδηάςεπζηα ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηελ ύπαξμε αλεμήγεησλ κεγαιηζηθώλ θαηαζθεπώλ, όπσο αθξηβώο θαη ζηελ "αθξόπνιε" (ε νπνία είδακε όηη ζε ηίπνηα δελ ζπκίδεη κηα ζπλεζηζκέλε αθξόπνιε). Απιά παξαηεξήζηε πξνζεθηηθά ην ζρήκα, ηε κνξθνινγία ηνπ "βνπλνύ", πξνζέμηε ηελ "αθξόπνιε", ηελ θνξπθή ηνπ δειαδή. Γείηε ηνπο εμσθξεληθά κεγάινπο θαη ηνπνζεηεκέλνπο ηέιεηα ν έλαο δίπια ζηνλ άιινλ κεγάιηζνπο. Όκνηνπ πεξίπνπ κεγέζνπο θαη πθήο ηνπνζεηεκέλνη νγθόιηζνη κε απηνύο πνπ ππάξρνπλ ςειά ζηελ αθξόπνιε, ππάξρνπλ θαη ρακειόηεξα ζην βνπλό, κέρξη πνιύ ρακειά, ζρεδόλ ζηνπο πξόπνδεο. Καη εθόζνλ απηνί πνπ βξίζθνληαη ςειά, ζηελ θνξπθή είλαη απνδεθηό επηζηεκνληθώο όηη είλαη θαηαζθεύαζκα, ηόηε πξέπεη λα δερηνύκε όηη θαη απηνί πνπ βξίζθνληαη πην θάησ θαη εσο πνιύ ρακειά ζηνπο πξόπνδεο, είλαη θη απηνί θαηαζθεπαζκέλν νηθνδόκεκα, δελ είλαη θπζηθνί δειαδή βξάρνη πνπ απιά «εηπρε λα ππάξρνπλ ζην βνπλό».

51 Παξαηεξώληαο πξνζεθηηθά από ιίγν πην καθξπά

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 Δθθξάδσ ινηπόλ ηελ πεπνίζεζε όηη ην βνπλό Βινρόο είλαη πηζαλόηαηα έλα ηεξάζηην πξντζηνξηθό κεγαιηζηθό θαηαζθεύαζκα. Κάηη ζαλ παλάξραηα ππξακίδα, ε νπνία νπηηθά δίλεη ηελ εληύπσζε όηη είλαη θαηά πνιύ πξνγελέζηεξε απηώλ ηεο Αηγύπηνπ. Όζν γηα ηε ζύγθξηζε κεγεζώλ, δελ ηίζεηαη ζέκα. Δδώ κηιάκε γηα βνπλό ύςνπο 700 ζρεδόλ κέηξσλ!! Αξθεί λα ζπγθξίλεηε ην κέγεζνο ησλ νγθόιηζσλ κε ην Βπδαληηλό Μνλαζηήξη πνπ ππάξρεη δίπια, κε ην θπιάθην ηεο ππξαζθάιεηαο ζηελ θνξπθή ηεο αθξόπνιεο θαη κε ηα δέληξα πνπ βιέπνπκε λα έρνπλ ξηδώζεη πάλσ ζην νηθνδόκεκα, θαιύπηνληαο κεγάιν κέξνο ηνπ. Γείηε ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα πνπ νξίδνληαη από ηεξάζηηνπο νγθόιηζνπο ηνπνζεηεκέλνπο ζηε ζεηξά κε απνηέιεζκα λα θαίλνληαη ζα δαθηύιηνη γύξσ από ην "βνπλό" (απηό ζα ην δείηε θαιύηεξα από ην δνξπθόξν) θαη γεληθώο κειεηήζηε θαιά ην ρώξν κε ην έλζηηθην ηεο αλαθάιπςεο. Βέβαηα, ν πξνζεθηηθόο παξαηεξεηήο πνπ ζα πεξηεγεζεί θαη ζα ςειαθίζεη επηηόπνπ ην ρώξν ζα θαηαιάβεη πνιύ πεξηζζόηεξα, θπξηνιεθηηθά ζα ληώζεη ΓΔΟ. Πξνζσπηθά, έρνληαο αζρνιεζεί κε ηελ έξεπλα θαη κειέηε παξόκνησλ θαηλνκέλσλ αλά ηνλ θόζκν, ζεσξώ όηη είλαη πνιύ πηζαλό εδώ λα έρνπκε ην κεγαιύηεξν θαη αξραηόηεξν θηίζκα πνπ έρεη βξεζεί ΠΑΓΚΟΜΙΧ. Βέβαηα ρξεηάδνληαη αλαζθαθέο θαη εθηεηακέλεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο γηα λα επηβεβαησζεί απηόο ν ηζρπξηζκόο, νη νπνίεο όηαλ γίλνπλ, πηζαλόηαηα ζα είλαη ζε ζέζε λα ΑΝΑΣΡΔΦΟΤΝ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΙΣΟΡΙΑ κε ηα πνξίζκαηά ηνπο. Μηα πηζαλφηεηα πνπ πεξηκέλεη επηζηεκνληθή απφδεημε

74

75

76

77

78

79

80 Παξαηεξψληαο θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ. Καζψο αλεβαίλνπκε απφ ην δξφκν πξνο ην κνλαζηήξη θαη ην Γιά (νλνκαζία-ραξαθηεξηζκφο ηεο θνξπθήο ιφγσ ηεο πεηξψδνπο πθήο απφ ην ιάο = πέηξα) βιέπνπκε ζε πνιιά ζεκεία λα αλαδχνληαη απφ ην έδαθνο νγθφιηζνη. Λέσ αλαδχνληαη δηφηη ζνπ δίλεηαη ε εληχπσζε φηη νη νγθφιηζνη βξίζθνληαη παληνχ κέζα ζην έδαθνο, απιά ζε θάπνηα ζεκεία νη επηρσκαηψζεηο ρηιηάδσλ εηψλ είλαη ιηγφηεξεο, κε απνηέιεζκα λα επηηξέπνπλ ηελ εκθάληζε ησλ θηηζκάησλ. Βέβαηα δελ απνθιείεηαη πνιιά απφ απηά ηα θηίζκαηα, αλ θαη δείρλνπλ θη απηά πνιχ παιηά, λα είλαη κεηαγελέζηεξεο επνρήο απφ ηελ επνρή θαηαζθεπήο ηεο ππνηηζέκελεο ππξακίδαο. Γείηε ηη ελλνψ:

81

82

83

84

85

86

87 Παξαηεξψληαο ηα πέξημ Γηαθξίλνληαη επίζεο ζε θνληηλή απφζηαζε πέξημ ηνπ βνπλνχ θαη θάπνηα απνκεηλάξηα αξραίνπ ηείρνπο πνιχ αζπλήζηζηεο κνξθήο πνπ γίλνληαη νξαηά ζηα ζεκεία φπνπ δηαπεξλψληαη απφ ηα λεξά ελφο κηθξνχ πνηακνχ. Γειαδή ηα λεξά έρνπλ μεζάςεη ην ηεηρνο απηφ ζην πιάηνο ηνπ πνηακνχ, ελψ ζε φια ηα άιια ζεκεία είλαη θαιπκκέλν (ην ηείρνο) απφ πξνζρψζεηο ρηιηάδσλ εηψλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ιφθνπο. θεθηείηε ιίγν απηό πνπ ζαο πεξηέγξαςα. Σν ηείρνο πξέπεη λα είλαη πξνγελέζηεξν ηνπ πνηακνύ, αιιά θαη ησλ ιόθσλ πνπ ην ζθεπάδνπλ!! Κάπνπ εθεί θνληά, ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ ζπλαληάκε θαη ηελ είζνδν κηαο παλάξραηαο ζηνάο, πνπ πηζαλνινγψ φηη νδεγεί ζην εζσηεξηθφ ηνπ βνπλνχ, ην νπνίν θαίλεηαη φηη δελ είλαη έλα ζπλεζηζκέλν βνπλφ, αιιά είλαη ζρεδόλ νιόθιεξν έλα δηακνξθσκέλν θαη πηζαλόηαηα δηάηξεην (θνύθην) ππξακηδνεηδέο θηίζκα. Δπίζεο δελ είλαη ιίγνη νη ηνπηθνί ζξχινη πεξί ζπειαίσλ θαη ππφγεησλ ζηνψλ πνπ ζπγθνηλσλνχλ κε άιια θάζηξα ηεο πεξηνρήο, φπσο απηφ ηεο Παξαβφιαο. Γπζηπρψο, αλ θαη πνιινί γλσξίδνπλ ηηο εηζφδνπο απηέο, δελ είκαζηε ζε ζέζε λα ηηο εμεξεπλήζνπκε εχθνια ιφγσ ηεο απφθξαμήο ηνπο απφ κπάδα θαη πξνζρψζεηο θπξίσο απφ ηα θνπάδηα ησλ βνζθψλ πνπ ηηο θαζηζηνχλ πξνο ην παξφλ απξνζπέιαζηεο.

88

89

90

91

92

93

94 Αο ππνζέζνπκε φηη έρνπκε λα θάλνπκε κε κεγαιηζηθφ θαηαζθεχαζκα. Δλλνείηαη πσο αλαθέξνκαη ζε νιφθιεξν ην βνπλφ θαη φρη απιά ζηελ αθξόπνιε, ε νπνία είλαη βέβαην πσο είλαη θαηαζθεχαζκα. Βέβαηα θαη ε αθξφπνιε απφ κφλε ηεο αξθεί γηα λα ζπγθξνηήζεη έλα πνιχ κεγάιν κπζηήξην. Όκσο αο εμεηάζνπκε απηφ ηνλ αθφκα πην δπζεμήγεην ηζρπξηζκφ κνπ. Απηφκαηα γελλψληαη ηεξάζηηα εξσηεκαηηθά φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν θαηαξρήλ πνπ δεκηνπξγήζεθε έλα ηφζν θνινζζηαίν έξγν. Οη δπλάκεηο ηνπ αλζξώπνπ θαληάδνπλ πνιύ κηθξέο θαη αλεπαξθείο γηα λα θέξνπλ ζε πέξαο θάηη ηόζν δύζθνιν, ηόζν αθξαίν ζα ιέγακε. Πνπζελά ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε δελ έρεη βξεζεί θάηη παξφκνην. Έρνπλ βξεζεί φκσο, θαη πην πνιχ ηειεπηαία, ζην πξφζθαην παξειζφλ, θαη άιιεο αλεμήγεηεο παλάξραηεο θαη ηεξάζηηεο θαηαζθεπέο. Δπεηδή δνχκε ζηελ επνρή ηεο άκεζεο πιεξνθφξεζεο θαη εηθφλαο, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ηηο δνχκε πνιχ εχθνια θάλνληαο κηα ζρεηηθή αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν.

95 Παξόκνηεο θαηαζθεπέο αλά ηνλ θόζκν Αο δνχκε ινηπφλ ηψξα θαη θάπνηα άιια αλεμήγεηα κέρξη ζηηγκήο θηίζκαηα πνπ ππάξρνπλ δηάζπαξηα ζηνλ πιαλήηε. Δίλαη ρξήζηκν ζ απηφ ην ζεκείν, γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ Βινρνχ, λα ιάβνπκε ππ φςε καο φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ πιαλήηε, νξηζκέλνη ιφθνη θαη εμάξκαηα πνπ θαίλνληαη σο θπζηθά κε ηελ πξψηε καηηά ηειηθά απνδεηθλχεηαη φηη δελ είλαη, αιιά είλαη ηερλεηά.

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125 Αο δνύκε θη άιιεο ππξακίδεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Δπξώπε

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142 Τα είδακε φια; ΌΦΙ!! Απηά πνπ είδακε κέρξη ζηηγκήο είλαη ειάρηζηα ζε ζχγθξηζε κε ην ζχλνιν ησλ θαηαγεγξακκέλσλ -νπηηθά ηνπιάρηζηνλκεγαιηζηθψλ ππεξθαηαζθεπψλ πνπ έρνπλ αλεπξεζεί αλά ηελ πθήιην!!

143

144

145

146

147

148

149

150

151 ''Η ΙΣΟΡΙΑ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΑΤΣΗ ΠΟΤ ΜΑ ΓΙΓΑΚΟΤΝ'' René Grousset

152 Μηα ηνικεξή εξκελεία

153 Σ απηφ ην ζεκείν ζα πξνζπαζήζσ λα ππνζηεξίμσ κηα παξάηνικε εξκελεία ησλ φζσλ είδακε κέρξη ζηηγκήο. Τν ζχκπαλ, ε δσή θαη ε ηζηνξία ηνπ, αιιά θαη ν κηθξφθνζκνο ηνπ θαζελφο καο μερσξηζηά, θξνληίδεη λα καο απνδεηθλχεη θαζεκεξηλά φηη ε πξαγκαηηθόηεηα ζε πάξα πνιιέο πεξηπηώζεηο μεπεξλάεη ηε θαληαζία. Απηφ κπνξεί λα αθνχγεηαη θιηζέ, φκσο φινη μέξνπκε θαη εηδηθά νη πξαγκαηηθνί επηζηήκνλεο μέξνπλ θαιά φηη κφλν ηέηνην δελ είλαη. Αο αθήζνπκε ινηπφλ ην λνπ καο ιίγν ειεχζεξν απφ ηα ζηεξεφηππα πνπ έρνπκε δηδαρηεί σο «πξαγκαηηθφηεηα» απφ ηα ζρνιεία, ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα Μέζα Μαδηθνχ Διέγρνπ, θαη αο αλαδεηήζνπκε ηελ ΑΛΗΘΔΙΑ.

154 «Γλώζεζζε ηελ αιήζεηαλ θαη ε αιήζεηα ειεπζεξώζεη πκάο» Ιεζνύο Υξηζηόο «ΜΔΛΔΣΑΣΔ ΣΑ ΓΡΑΦΑ» Ιεζνύο Υξηζηόο

155 Ο «Μχζνο» ησλ γηγάλησλ Σε πνιινχο ιανχο αλά ηνλ θφζκν ππάξρεη ν κχζνο γηα ηνπο Γίγαληεο, άξαγε φκσο είλαη κφλν απιά κχζνη ή πίζσ απφ ηνπο κχζνπο ππάξρεη κηα πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία ζήκεξα νη πεξηζζφηεξνη αγλννχκε; Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην ζεκεξηλφ θαηεζηεκέλν απνθξχβεη πιεξνθνξίεο θαη απνδείμεηο γηα πνιινχο θαη δηαθφξνπο ιφγνπο θαη δελ ελλνψ κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Γελ είλαη ηνπ παξφληνο λα αλαιχζνπκε ηνπο ιφγνπο, ην ζίγνπξν είλαη φηη ππάξρνπλ πνιιά πνπ νη αξραηνινγηθέο ζθαπάλεο έρνπλ βγάιεη ζην θσο, απίζηεπηα επξήκαηα, πνπ φκσο δελ δεκνζηεχνληαη ζρεδφλ πνηέ νχηε εθηίζεληαη ζηα κνπζεία, ή θαη αθφκε ρεηξφηεξα, πνιιά απφ απηά ηα επξήκαηα ηα μαλαζάβνπλ. Δάλ φια απηά ηα επξήκαηα πνπ απνθξχβνληαη βγνπλ ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο θαη κάζεη ν θφζκνο ηελ αιήζεηα ηφηε έλα κεγάιν κέξνο ηεο ηζηνξίαο ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί θαη λα μαλαγξαθηεί. Αλαθνξέο γηα ηνπο γίγαληεο ππάξρνπλ θαη ζηελ αξραία Διιάδα. Έρνπκε πνιινχο αξραίνπο ζπγγξαθείο νη νπνίνη καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα απηφ ην ζέκα.

156 Αλαθνξέο ζηνπο γίγαληεο Ο Παπζαλίαο ζηα αηηηθά καο ιέεη φηη ν Αίαληαο φπνπ είρε πάξεη κέξνο ζηνλ ηξσηθφ πφιεκν ήηαλ έλαο γίγαληαο, θαη αλαθέξεη πεξηγξάθνληαο ηνλ ζθειεηφ ηνπ φηη ε επηγνλαηίδα ηνπ ήηαλ πεξίπνπ φζε ν δίζθνο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη δηζθνβφινη!! Λίγν πνιχ φινη έρνπκε αθνχζεη γηα ηνπο Κχθισπεο. Δθηφο ηνπ Πνιχθεκνπ πνπ ήηαλ γηνο ηνπ Πνζεηδψλα θαη ηεο Θνχζεο, ν Όκεξνο καο αλαθέξεη θαη άιινπο Κχθισπεο, ηνλ Βξφληε, Σηεξφπε, θαη ηνλ Άξγε, γηνπο ηνπο Οπξαλνχ θαη ηεο Γεο. Ξέξνπκε ζχκθσλα κε ηνλ Όκεξν φηη νη Κχθισπεο εηαλ γηγαληφζσκα φληα κε ηεξάζηηα δχλακε. Όηαλ ν Οδπζζέαο πήγε ζην λεζί ηνπ Πνιχθεκνπ, ν γίγαληαο απηφο έθαγε έλαλ ζχληξνθν ηνπ Οδπζζέα (αλζξσπνθάγνη!). Πξνζπαζψληαο λα θχγνπλ απφ ην λεζί ν Πνιχθεκνο εθζθελδφληδε ελαληίνλ ηνπο κεγάινπο βξάρνπο κε ζθνπφ λα βνπιηάμεη ην πινίν! Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ ην κέγεζνο θαη ηε δχλακε ησλ φλησλ απηψλ πνπ πεξηγξάθεη ν Όκεξνο. Υπάξρεη ε άπνςε φηη ηα ηείρε ηεο Τχξηλζαο θαη ησλ Μπθελψλ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ γηγαληφζσκα φληα. Σε φιε ηελ Διιάδα ππάξρνπλ δηάζπαξηα θηίζκαηα, ηα ιεγφκελα θπθιώπεηα ηείρε θαη είλαη φλησο ηεξάζηηα θηίζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο ζσκαηηθέο δπλάκεηο ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ. Σε κηα απφ ηηο κεηψπεο ηνπ Παξζελψλα ππάξρεη ε απεηθφληζε ησλ γηγάλησλ φπνπ θαίλεηαη ην κέγεζνο ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αλζξψπνπο. Όπσο θαηαιαβαίλεηε γηα λα ηελ αλαξηήζνπλ νη αξραίνη Αζελαίνη ζηνλ Παξζελψλα ήηαλ ζίγνπξα πνιχ ζεκαληηθφ.

157 Μπζνινγία - Ηζίνδνο Σηελ κπζνινγία αιιά θαη ζε άιιεο γξαπηέο πεγέο (Ηζίνδνο- Θενγνλία) έρνπκε αλαθνξέο γηα ηνλ πφιεκν ησλ Οιπκπίσλ ζεψλ κε ηνπο Τηηάλεο (ηηηαλνκαρία) θαη ηνπο Γίγαληεο (γηγαληνκαρία). Ο πφιεκνο απηφο ήηαλ ζθνδξφηαηνο, θξάηεζε πνιχ θαηξφ θαη ηειηθά ζηνλ πφιεκν απηφ επηθξάηεζαλ νη Οιχκπηνη. Οη ληθεηέο έξημαλ ζχκθσλα κε ην κχζν ηνπο εηηεκέλνπο ζηα "ηάξηαξα", δειαδή ζην εζσηεξηθφ ηεο γεο θαη ηνπο πεξηφξηζαλ εθεί. Έθηνο φκσο απφ ηνπο κχζνπο ζηελ Διιεληθή αιιά θαη ζηελ παγθφζκηα κπζνινγία, ππάξρνπλ θαη επξήκαηα πνπ έρνπλ βγεη ζην θσο ζε φιν ηνλ θφζκν, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, ηα νπνία φκσο δελ ζα ηα δνχκε λα εθηίζεληαη πνπζελά. Η εηθφλα βέβαηα είλαη ζρεδφλ πάληα αδηάςεπζηνο κάξηπξαο.

158 Δπξήκαηα πνπ έθαλαλ θηεξά! Ο αξραηνιφγνο Σιήκαλ αλαθάιπςε ζχκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ηνπ ζηηο Μπθήλεο ζθειεηνχο ηεο Οκεξηθήο πεξηφδνπ Ύςνπο ,55. Τη απέγηλαλ άξαγε απηά ηα επξήκαηα; Πξηλ απφ 100 ρξφληα πεξίπνπ ζηελ Μεζζελία είραλ βξεζεί δπν θνινζζηαίνη ζθειεηνί πεξίπνπ 3,50 κ. Τελ είδεζε απηή ηελ είρε γξάςεη θαη ε ηνπηθή εθεκεξίδα. Οη ζθειεηνί ζήκεξα αγλννχληαη. Καηά ηελ δηάλνημε ηνπ δξφκνπ Δπηζθνπήο- Δπβνίαο βξεζήθαλ ζχκθσλα κε καξηπξίεο ησλ εξγαηψλ θαη εξγνιάβσλ ζηνηβαγκέλα αλζξψπηλα νζηά δηπιάζηνπ κεγέζνπο απφ ην θαλνληθφ. Γπζηπρψο δελ έρνπκε παξαπάλσ πιεξνθνξίεο γηα απηφ. Υπάξρνπλ πιεξνθνξίεο φηη έρνπλ βξεζεί επίζεο ζηνηβαγκέλνη ζθειεηνί δηπιάζηνπ κεγέζνπο ζε Θεζζαιία, Μαθεδνλία θαη Αηηηθή, ζήκεξα φινη απηνί νη ζθειεηνί αγλννχληαη. Σηελ πεξίπησζε ηεο Αξγνιίδαο φκσο, δηέξξεπζαλ θάπνηεο θσηνγξαθίεο, νη νπνίεο ζπληάξαμαλ ηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε, φζν θη αλ θάπνηνη πξνζπάζεζαλ αλεπηηπρψο- λα ηηο απνδψζνπλ ζε θσηνκνληάδ. Ο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα αλαδεηήζεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν.

159 Παξαζηάζεηο ζε αγγεία - ηνηρνγξαθίεο

160

161

162

163

164

165 θειεηνί-θξαλία Α) ηελ Διιάδα

166 ΑΡΓΟΛΙΓΑ

167

168

169

170 θειεηνί-θξαλία Β) ε άιια κέξε ηνπ θόζκνπ

171

172

173

174

175

176

177

178 Γηγαληηαία απνηππώκαηα εξγαιεία

179

180

181

182 Γεκνζηεύκαηα

183

184

185 Γπζπηζηία Πνιινί δπζπηζηνύλ γηα ηελ γλεζηόηεηα ησλ επξεκάησλ, επεηδή έρνπλ γαινπρεζεί κε ηηο ζπκβαηηθέο θαη επηιεθηηθέο γλώζεηο πνπ καζαίλνπκε ζηα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα. Πξνθαλώο δελ έρνπλ ζπγθεληξώζεη αξθεηά ζηνηρεία γη απηά πνπ απνθξύβνληαη, έηζη ε πιάζηηγγα γέξλεη πξνο ηελ ακθηβνιία. Όκσο αθόκε θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ δηαξξένπλ θαηά θαηξνύο θαη απνθαιύπηνπλ θάπνηεο «απάηεο», είλαη επί ηνύηνπ θαηαζθεπαζκέλεο, κόλν θαη κόλν γηα λα θνπθνπιώζνπλ ηα αιεζηλά γεγνλόηα πνπ ηπρόλ δηέξξεπζαλ θαη λα ηα δηαζηξεβιώζνπλ ζνιώλνληαο ην ηνπίν.

186 "ΟΠΟΙΟ ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ.ΟΠΟΙΟ ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΟ ΠΑΡΟΝ,ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ". Σδώξηδ Όξγνπει

187 Τα ζηνηρεία είλαη αλεμάληιεηα, ν ρξφλνο καο φρη Υπάξρνπλ θη άιια πνιιά ζηνηρεία απφ νπηηθφ πιηθφ, ηζηνξηθέο αλαθνξέο, αλαθνξέο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο κπζνινγίεο ηνπ θφζκνπ, αλαθνξέο ζε ηεξέο γξαθέο φισλ ησλ ζξεζθεηψλ,( Παιαηά Γηαζήθε, Ταικνχδ, Κνξάλην, Μαρακπραξάηα θιπ). Υπάξρνπλ πνιιά επξήκαηα θιεηδσκέλα ζε απνζήθεο. Υπάξρνπλ παξαζηάζεηο ζε αγγεία πνπ απεηθνλίδνπλ γίγαληεο, θχθισπεο θαη άιια παξάμελα «κπζνινγηθά πιάζκαηα». Υπάξρνπλ πάξα πνιιέο καξηπξίεο αλζξψπσλ πνπ έηπρε λα πέζνπλ πάλσ ζε ζρεηηθά επξήκαηα, θπξίσο ρξπζνζήξεο, αιιά θαη ππαιιήινπο ζθαπηηθψλ έξγσλ, εξγνιάβνπο θιπ. Τη γίλεηαη θαη απνθξχβνληαη φια απηά ηα ζηνηρεία; Πνηνη θξνληίδνπλ γηα ηελ απνζηψπεζε θαη δηαθσκψδεζε ησλ ππνζηεξηθηψλ κε ζπκβαηηθψλ απφςεσλ φπσο απηή ηεο χπαξμεο γηγάλησλ θαηά ην απψηαην παξειζφλ; Γελ πξνιαβαίλνπκε βέβαηα λα ηα αλαιχζνπκε φια απηά κε ιεπηνκέξεηεο ζε κηα ζπλεδξηαθή εηζήγεζε, σζηφζν κπνξεί ν ελδηαθεξφκελνο εξεπλεηήο λα βξεη πάξα πνιιέο πεγέο πνπ αζρνινχληαη κε ηα ζέκαηα απηά θπξίσο ζην δηαδίθηπν, αξθεί λα κπνξεί λα θάλεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξν δηαρσξηζκφ ησλ ζνβαξψλ ζηνηρείσλ θαη απφςεσλ, απφ ηα θαηαζθεπαζκέλα θαη παξαπιαλεηηθά πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο θχθινπο νη νπνίνη απνθξχπηνπλ θαη ηα αιεζηλά, ψζηε λα ζνιψλνπλ ηα λεξά θαη λα ζπηιψλνπλ ηελ απζεληηθφηεηα ησλ πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ.

188 Ξαλά ζην ζέκα καο, ην Βινρφ. Γηα λα θιείζσ ηελ επηγξακκαηηθή παξάζεζε ηεο ζεσξίαο κνπ πεξί ηεο ππεξθαηαζθεπήο ηνπ Βινρνχ θαη ηεο αθξφπνιεο ησλ Θεζηηέσλ, ζα ζαο παξαθαιέζσ λα ζθεθηείηε θαη ηελ εμήο πεξίπησζε. Τελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο Θεζηία. Υπάξρεη ε άπνςε φηη ε πφιε Θεζηία θαη ε πεξηνρή γεληθψο ζηνπο πξφπνδεο ηνπ βνπλνχ Βινρφο, πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηνλ αξραίν πνιχ ζεκαληηθφ βαζηιηά-άλαμ Θέζηην, ε επνρή ηεο βαζηιείαο ηνπ νπνίνπ αλάγεηαη ζίγνπξα πξηλ ηνλ Τξστθφ πφιεκν. Όκσο εδψ έρνπκε έλα παξάδεηγκα ηεο πεξίπησζεο η κότα έκανε το αυγό, ή το αυγό την κότα; αθνχ θαη ν βαζηιηάο απφ θάπνπ πξέπεη λα πήξε ην φλνκά ηνπ, θαη γηαηί φρη λα ην πήξε απφ ηελ πεξηνρή φπνπ έδεζε θαη βαζίιεςε, ηε Θεζηία, ε νπνία βέβαηα πξνυπήξρε ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ ηε γέλλεζε ηνπ βαζηιηά, φζν παιηά θη αλ έδεζε απηφο. Γείηε ηψξα ην ζπιινγηζκφ κνπ. Θ-εζηία. Η ιέμε εκπεξηέρεη ζίγνπξα ηε ιέμε «εζηία», κε ην γξάκκα «Θ» σο πξνζδηνξηζηηθφ Δζηία βέβαηα είλαη ην ζπίηη, ε βάζε, ε έδξα, ην θέληξν. Γείρλεη δειαδή φηη πηζαλφηαηα θάπνηνπ(-σλ) ην "ζπίηη" ήηαλ εθεί ζηα πνιχ παιηά ρξφληα. Γη απηφ ίζσο ε πεξηνρή νλνκάζηεθε Θ-εζηία. Πνηαλνχ(- ψλ) άξαγε; Τν "Θ" πάλησο ζηελ αξρή ιέμεσλ δειψλεη ηελ ελέξγεηα ή ηελ παξνπζία ηνπ Θενχ... ή ησλ "ζεψλ". Σηελ αξραηφηεηα "ζενί" γηα ηα κάηηα ησλ αξραίσλ αλζξψπσλ ήηαλ νη Οιχκπηνη γηα παξάδεηγκα, αιιά θαη νη ηηηάλεο, νη γίγαληεο, νη θχθισπεο θαη φια απηά ηα "κπζνινγηθά" φληα, ζησλ νπνίσλ ηελ πηζαλή πξαγκαηηθή χπαξμή ηνπο αλαθέξζεθα πξνεγνπκέλσο. Γειαδή ην όλνκα ηεο πεξηνρήο εμεγείηαη θαη εκέ αλ ιάβνπκε ππ όςε καο όηη νη πνιύ-πνιύ παιηνί θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο έβιεπαλ πξαγκαηηθά ζενύο λα θαηαζθεπάδνπλ θαη λα θαηνηθνύλ κεηέπεηηα κέζα ζ απηό ην απίζηεπην ππεξθαηαζθεύαζκα. Έηζη πηζαλώο κπνξεί λα εμεγεζεί θαη ην κέγεζνο ηεο θαηαζθεπήο, αιιά θαη ε πνιύ αζπλήζηζηε θαη ρνληξνθνκκέλε ηερλνηξνπία.

189 Άιινη δχν ελδηαθέξνληεο ζπλεηξκνί Να αλαθέξσ εδψ θαη θάηη αλάινγν πνπ κπνξεί λα ηζρχεη θαη γηα ηελ εηπκνινγία ηεο ξίδαο ηεο πφιεο ηνπ Αγξηλίνπ. Η θπξίαξρε άπνςε είλαη φηη ηελ πήξε απφ ηνλ αξραίν βαζηιηά Άγξην. Όκσο θη απηφο απφ θάπνπ πξέπεη λα πήξε ην φλνκά ηνπ, θαη γηαηί φρη λα ην πήξε απφ ηνλ γίγαληα Άγξην, ηνλ νπνίν αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ ν Ηζίνδνο ζηελ «Γηγαληνκαρία», θαη ν νπνίνο αλ φλησο ππήξραλ γίγαληεο ζην πνιχ καθξηλφ παξειζφλ, έδεζε ζίγνπξα πξηλ ην βαζηιηά Άγξην. Δπίζεο λα αλαθέξσ θαη έλα ζπλεηξκφ ζρεηηθά κε ην φλνκα ηεο ιίκλεο Τξηρσλίδαο, ην νπνίν κπνξεί θάιιηζηα λα είλαη παξαθξαζκέλν απφ ην «Τξίησλ-ίδα». Ο Τξίησλ ζχκθσλα κε ηνλ Ηζίνδν θαη ηνλ Παπζαλία ήηαλ ζεφο - Τηηάλαο πνπ εμνπζίαδε ην ζηνηρείν ηνπ λεξνχ, θάηη αλάινγν κε ηνλ Οιχκπην Πνζεηδψλα. Φαληαζίεο; Μπνξεί Μπνξεί θαη φρη.

190 Δπίινγνο Αο ειπίζνπκε φηη θάηη ζα αιιάμεη πξνο ην θαιχηεξν κέζα ζε φιε απηή ηελ θαηαρληά πνπ ζθεπάδεη ηνλ θφζκν, εηδηθά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Αο ειπίζνπκε φηη θάπνπ, θάπνηε ζα αξρίζεη λα θαίλεηαη θαη ην θσο επηηέινπο. Η επηζηήκε πάληα ήηαλ πξσηνπφξνο. Αλέθαζελ έδηλε ηα θψηα ηεο ζηνλ θφζκν, κάιηζηα ζε επνρέο πνπ ν ζθνηαδηζκφο θπξηαξρνχζε ζηηο θνηλσλίεο ησλ αλζξψπσλ. Ίζσο ήξζε μαλά ε ψξα λα αλαζεσξήζνπλ νη ζπκβαηηθνί ηζηνξηθνί θάπνηεο θξπζηαιισκέλεο απφςεηο. Ίζσο πξέπεη λα αλαηξαπεί θαη λα μαλαγξαθηεί ε παγθφζκηα πξντζηνξία θαη ηζηνξία. Η ζπκβαηηθή, παγησκέλε, ζπληεξεηηθή θαη "ζηελφκπαιε" επηζηήκε, ειεγρφκελε θαηά πνιχ απφ ην δηεζλέο ειηηίζηηθν θαηεζηεκέλν δελ επαξθεί πιένλ γηα λα εμεγήζεη ηα αλαξίζκεηα θαη πξνθαλψο αζχκβαηα καδί ηεο επξήκαηα θαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ δεη, βιέπνπλ θαη ζα βιέπνπλ ζίγνπξα θαη ζην κέιινλ ην θσο. Πξέπεη φκσο απηφ ην θσο, ην νπνίν απνθαιχπηεη ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα, λα ην δεη πξψηε ε επηζηήκε, λα ινπζηεί πξψηα ε ίδηα κ' απηφ ην θσο, ψζηε λα ην κεηαδψζεη κεηά θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Φξεηάδεηαη λα δηεπξχλνπκε ην πιαίζην ηεο ζθέςεο θαη ηεο λφεζήο καο νχησο ψζηε λα ζπκβαδίζνπκε, λα εμεγήζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηνλ θφζκν καο θαη ηελ αιεζηλή ηζηνξία ηνπ, γεγνλφο πνπ ζα έρεη αζχιιεπηεο πξνεθηάζεηο σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο χπαξμεο ηνπ αλζξψπνπ, ηνπ θφζκνπ καο, αιιά θαη ηνπ ζχκπαληνο- ηεο Θετθήο Γεκηνπξγίαο γεληθφηεξα.

191 Πεγέο: Γηαδίθηπν (google search, wikipedia, google earth, you tube) Διιεληθή Μπζνινγία Όκεξνο - Ηιηάδα θ Οδχζζεηα Ηζίνδνο - Θενγνλία, Τηηαλνκαρία, Γηγαληνκαρία Παπζαλίαο - Αηηηθά Παιαηά Γηαζήθε Γέλεζε, Χαικνί Γαπίδ, Δλψρ Ταικνχδ Κνξάλη Ιλδηθφ έπνο Μαρακπραξάηα Γξ Ισάλλεο Νεξαληδήο Η ρψξα ησλ Αηησιψλ Φψηηνο Παπαζαινχξνο Βινρφο: ε αθξφπνιε ησλ Θεζηηέσλ. Απφ ην κχζν ζηελ ηζηνξία. Σηξαηεγφο ε.α. Γ. Βάξζνο Ιζηνξία ηεο Γπηηθήο Διιάδνο Τνπηθέο ηζηνξίεο, παξαδφζεηο θαη ζξχινη ησλ ζχγρξνλσλ Θεζηηέσλ Πξνζσπηθή επηηφπηα έξεπλα θαη θσηνγξάθεζε

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ:

ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ. Οπιζμόρ 1: Έζηω d,n. Λέκε όηη ν d δηαηξεί ηνλ n (ζπκβνιηζκόο: dn) αλ. ππάξρεη c ηέηνην ώζηε n. Θεώπημα 2: Γηα d,n,m,α,b ηζρύνπλ: ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ Οπιζμόρ 1: Έζηω,. Λέκε όηη ν δηαηξεί ηνλ (ζπκβνιηζκόο: ) αλ ππάξρεη c ηέηνην ώζηε c. Θεώπημα : Γηα,,m,α,b ηζρύνπλ: i), (άξα ) ii) 1, 1 iii) 0 iv) 0 0 v) m m m vi) α bm vii) α (άξα ) viii)

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αθροίσματα, Γινόμενα και Ασσμπτωτικές Εκτιμήσεις Ο Δηζνδεκαηίαο Σην ηειεπαηρλίδη «Ο Δηζνδεκαηίαο» ν Αξλανύηνγινπ γηα πξώηε θνξά δίλεη δύν επηινγέο: Να πάξεηο 50.000 Δπξώ θάζε ρξόλν

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα