Δξγαζία Α Σξηκήλνπ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ. Θέκα: Τα υύλα στην Λογοτεχνία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δξγαζία Α Σξηκήλνπ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ. Θέκα: Τα υύλα στην Λογοτεχνία"

Transcript

1 Δξγαζία Α Σξηκήλνπ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ Θέκα: Τα υύλα στην Λογοτεχνία Τπεχζπλε Καζεγήηξηα: θ. Ήξα Γνχξνπ πληνληζκφο Δξγαζίαο: Δπάγγεινο Καληάο Μαζεηέο: Κσλζηαληίλνο Αξγέληνο Μεηαμία Εαθείξε Δπάγγεινο Καληάο Φσηεηλή Καζηξηλάθε Ήιηα Κνηξνθφε Θσκάο Νηφιθαο Γηψξγνο Σξίθθαο- Μπξηηη 1

2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή ΟΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΣΩΝ ΓΤΟ ΦΤΛΩΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ... 4 ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΤΡΗΑΡΥΗΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΤΝΣΡΟΦΗΚΟΣΖΣΑ... 4 ΠΡOIΣΟΡΗΚΔ ΚΟΗΝΧΝΗΔ... 5 ΟΜΖΡΗΚΖ ΔΠΟΥΖ... 6 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΛΑΗΚΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ... 6 Ζ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΤΓΚΡΗΖ ΜΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ( ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟΤ, ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ ) ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΜΔ ΟΜΟΘΔΜΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ... 9 Πινθή... 9 Φπρνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά θνπφο ςπρνγξάθεζεο ΔΠΗΖΜΑΝΖ ΣΖ ΟΠΣΗΚΖ ΓΩΝΗΑ ΜΔΩ ΣΖ ΟΠΟΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΔΣΑΗ ΣΟ ΣΔΡΔΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΦΤΛΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΑΝΗΟΣΖΣΔ: ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΦΤΛΟ ηξεφηππα σο πξνο ηα θχιια ζε θείκελα ηεο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο πγγξαθή θεηκέλνπ γηα ην νπηζζόθπιιν ηνπ βηβιίνπ,ην νπνίν πξνζπαζεί λα ειθύζεη έθεβνπο αλαγλώζηεο Σαύηηζεκε θάπνηνλ ήξσα θαη ζπγγξαθή ζειίδσλ ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ ή επηζηνιώλ ηνπ Ζ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο κέζα ζηε ινγνηερλία Σα θύια ζηε Εσγξαθηθή Δπίινγνο Βηβιηνγξαθία

3 Δηζαγσγή Ζ εξγαζία πνπ ε Α Λπθείνπ θαιείηαη λα εθπνλήζεη είλαη θάζε ρξφλν ε ίδηα: «Σα θχια ζηε Λνγνηερλία». Κάζε ρξφλν φκσο ε Α Λπθείνπ απαξηίδεηαη απφ δηαθνξεηηθνχο καζεηέο, δηαθνξεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ, ηδηνζπγθξαζίαο θαη δηάζεζεο λα πάλε ηελ εξγαζία έλα βήκα παξαπέξα. Φέηνο ινηπφλ απνθαζίζακε λα αζρνιεζνχκε εμ αθνξκήο ηνπ αξρηθνχ καο ζέκαηνο- κε ηα θχια, ηε ζέζε ηνπο ζηε θνηλσλία, φπσο απηή δηακνξθψζεθε κε ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ, αιιά θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. Ζ εξγαζία καο δελ έκεηλε ζηε Λνγνηερλία, αιιά αζρνιήζεθε θαη κε άιινπο ηνκείο, πην επηζηεκνληθνχο, κε απψηεξν ζθνπφ λα θαιχςνπκε ην ελδηαθέξνλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ αλαγλσζηψλ. Κη επεηδή ε «γλψζε» πξέπεη λα δηαδίδεηαη θαη νη απφςεηο λα θξίλνληαη, ηε ζέηνπκε ζηε δηάζεζή ζαο κε ηελ επρή λα ηε βξείηε ηνπιάρηζηνλ εδηαθέξνπζα. 3

4 1.ΟΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΣΩΝ ΓΤΟ ΦΤΛΩΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ ΚΑΗ ΗΣΟΡΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΗΑΓΧΓΖ Οη ζρέζεηο ησλ δχν θχισλ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη κηα θνηλσλία. Έηζη, αλ παξαθνινπζήζεη θάπνηνο ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ζα δηαπηζηψζεη φηη άιιε ήηαλ ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία ησλ ηξνθνζπιιεθηψλ (ζηελ νπνία ππήξρε ηζνηηκία ησλ δχν θχισλ), άιιε ζηελ αγξνηηθή θνηλσλία (ζηελ νπνία ήηαλ ζεζκνζεηεκέλε ε αληζφηεηα) θαη άιιε ζηε βηνκεραληθή θαη ηε ζπγρξνλε θνηλσλία. Γεληθά, ε αληζφηεηα ζηηο ζρέζεηο ησλ θχισλ είλαη έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαμηθήο θνηλσλίαο. ηελ ηαμηθή θνηλσλία νη άλδξεο είλαη νη θπξίαξρνη ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή, πνιηηηζηηθή θαη πλεπκαηηθή δσή, θαη νη γπλαίθεο πεξηνξίδνληαη ζε δεπηεξεχνληεο θαη ζπκπιεξσκαηηθνχο ξφινπο. Σν ηδενιφγεκα ζην νπνίν ζηεξίρηεθε απηή ε νξγάλσζε είλαη ην αμίσκα φηη νη άλδξεο είλαη απφ ηε θχζε ηνπο αλψηεξνη, αθνχ δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε κπτθή δχλακε θαη επθπΐα. χκθσλα κε ηελ αληίιεςε απηή, ε αλσηεξφηεηα ησλ αλδξψλ δελ είλαη θνηλσληθφ θαηλφκελν αιιά θπζηθφο λφκνο. Οη αληηιήςεηο απηέο θινλίζηεθαλ ην 19 ν αη, φηαλ κε πνιηηηθνχο θαη θνηλσληθνχο αγψλεο πνπ έγηλαλ πξνεηνηκάζηεθε ην έδαθνο γηα ηε ρεηξαθέηεζε ηεο γπλαίθαο. ήκεξα, ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ θνηλσλία έρεη ζαθψο βειηησζεί ράξε ζηε λνκηθή θαη ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ. Αμίδεη, σζηφζν, λα παξαηεξήζεη θαλείο απφ θνληά ηε ζρέζε ησλ δχν θχισλ δηφηη «ν ηξόπνο πνπ νηθνδνκνύληαη νη ζρέζεηο ηωλ δύν θύιωλ έρεη θαζνξηζηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πξνζωπηθή δωή ηωλ αληξώλ θαη ηωλ γπλαηθώλ, ζηνπο ξόινπο πνπ αλαιακβάλνπκε θαζεκεξηλά ζηε δωή καο, ζηηο επηινγέο πνπ θάλνπκε, ζηελ πνιηηηζηηθή καο εμέιημε, ζηελ θαηεύζπλζε ηεο θηιεηξεληθήο ή ηεο θηινπόιεκεο πξννπηηθήο ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΤΡΗΑΡΥΗΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΤΝΣΡΟΦΗΚΟΣΖΣΑ Η Ράηαλ Άηζιεξ ζην βηβιίν ηεο «ε Κύιημ θαη ην Ξίθνο» δηαθξίλεη δύν ηξόπνπο νξγάλωζεο ηωλ ζρέζεωλ κεηαμύ ζειπθνύ θαη αξζεληθνύ : ν έλαο ηξόπνο ζηεξίδεηαη ζην πξόηππν ηεο θπξηαξρίαο - ζ' απηό νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο πξνζδηνξίδνληαη από ηε βία ή 4

5 ηελ απεηιή ηεο βίαο - θη ν άιινο ηξόπνο νξγάλωζεο ζηεξίδεηαη ζην πξόηππν ηεο ζπληξνθηθόηεηαο εθεί ε θνηλωληθή νξγάλωζε ραξαθηεξίδεηαη από ηε ζπληξνθηθόηεηα. Ζ λαδηζηηθή Γεξκαλία, ην Ηξάλ ζηα ρξφληα ηνπ Υνκετλί, ε Ηαπσλία ησλ ακνπξάη, νη Αδηέθνη ηεο θεληξηθήο Ακεξηθήο κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο ζέζεηο, ζε δηαθνξεηηθνχο εζληθνχο, ζξεζθεπηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο πνιηηηζκνχο, φιεο φκσο νη παξαπάλσ θνηλσλίεο αληαπνθξίλνληαη ζε έλα εληαίν πξφηππν θνηλσληθήο νξγάλσζεο, έλα πξφηππν νξγάλσζεο απζηεξά αλδξνθξαηνχκελν, κε ηεξαξρηθή θαη απηαξρηθή θνηλσληθή δνκή, κε θνηλσληθή θαη πνιεκηθή βία. Αληίζεηα, θνηλσλίεο πνπ δηαθξίλνληαη απφ θάπνηα ζρεηηθή ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ είλαη πεξηζζφηεξν εηξεληθέο θαη ιηγφηεξν απηαξρηθέο θαη ηεξαξρηθέο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ αλζξσπνινγηθά ζηνηρεία, απφ ζχγρξνλεο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε ζεκεξηλέο θνηλσλίεο, πνπ δηαθξίλνληαη απφ κεγαιχηεξε ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ (π.ρ. ε νπεδία), θαη απφ πξντζηνξηθά θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία. ΠΡOIΣΟΡΗΚΔ ΚΟΗΝΧΝΗΔ Σφηε ιεηηνπξγνχζαλ κε ηελ αληίιεςε φηη ε ζπλείδεζε ηνπ αλζξψπνπ απνηεινχζε θάηη μερσξηζηφ απν ηελ ππφινηπε θνηλφηεηα. Με άιια ιφγηα, απφ ηφηε πνπ ν άλζξσπνο αληηδηαζηέιιεη ηε ζέζε ηνπ ζην ππφινηπν θνηλσληθφ ζχλνιν, αιιάδεη πξνζαλαηνιηζκφ θαη εγθαηληάδεη ηε δηάηαμε ηεο ηεξαξρίαο θαη άξα θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαζηεξψλεηαη θαη ε ππνβάζκηζε ή - ιηγφηεξν θνκςά - ε εθκεηάιιεπζε ηνπ ελφο θχινπ απφ ην άιιν. Αμίδεη φκσο λα ζηαζεί θαλείο ζ' απηή ηε θάζε ηεο πνιηηηζηηθήο δηαδξνκήο ηνπ αλζξψπνπ θαη λα παξαηεξήζεη απφ πην θνληά ην πιαίζην ηεο ζρέζεο ησλ δχν θχισλ. Αλάκεζα ζηα άιια, εθείλν πνπ εληππσζηάδεη ηνλ παξαηεξεηή, ζε ζρέζε κε ηηο επφκελεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, είλαη ε ειεπζεξία πνπ απνιακβάλνπλ ηα δχν θχια ζηελ εξσηηθή ηνπο δσή. Ζ γπλαίθα ζηε λενιηζηθή επνρή παξνπζηάδεηαη λα έρεη αθφκε «εθηεηακέλα δηθαηώκαηα πάλω ζην ζώκα ηεο θαη κπνξεί λα βξεη εξαζηέο ή λα αιιάμεη ην ζύδπγν ηεο όζν ζπρλά ζέιεη». Σν πην ελδηαθέξνλ, φκσο, είλαη φηη ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο ηα παηδηά δε ζεσξνχληαη παηδηά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεπγαξηνχ, αιιά παηδηά φισλ ησλ δεπγαξηψλ, πνπ θξνληίδνληαη απφ φινπο θαη ζεσξνχληαη κεηαμχ ηνπο αδέξθηα. Δίλαη θαλεξφ, ινηπφλ, φηη ε ηζφηεηα ζηε ζπκβίσζε ησλ δχν θίισλ είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη ην θνηλσληθφ νηθνδφκεκα ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο εθείλεο. Βξηζθφκαζηε ζηελ επνρή πνπ αθφκε δελ έρεη εθεπξεζεί ην άξνηξν θαη ε γπλαίθα κε ηελ αμίλα θαιιηεξγεί ην ρσξάθη θαη εμαζθαιίδεη κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηξνθήο απφ ηνλ άλδξα πνπ θπλεγάεη, ςαξεχεη θαη ζηήλεη παγίδεο ζηα δψα. Σα πξάγκαηα ζα αιιάμνπλ ιίγν αξγφηεξα, φηαλ ζα πξνθχςεη ην πεξίζζεπκα, φηαλ ζα πξνθχςεη ε ηδηνθηεζία θαη ε αλαγθαηφηεηα λα θιεξνδνηεζεί απηή ζηνπο απνγφλνπο. Σφηε ζα δηαπηζησζεί φηη νη ειεχζεξεο εξσηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα δχν θχια δελ είλαη θάηη ηφζν απιφ, αιιά ελδερνκέλσο λα ζπληζηνχλ έλα είδνο θινπήο ηεο πεξηνπζίαο, αθνχ αλακθηζβήηεηα ε γπλαίθα κπνξεί λα γλσξίδεη πνηνο είλαη ν παηέξαο ηνπ παηδηνχ ηεο, ελψ ν άληξαο φρη. Έηζη θαζηεξψλεηαη ε κνλνγακία, αθνχ αξρηθά, ζ' απηφ ην πξψηκν ζηάδην, ε κνηρεία εθιακβάλεηαη σο κηα κνξθή θινπήο. Σελ επνρή απηή θαη γηα ρηιηάδεο ρξφληα ε γπλαίθα ζπιιέγεη ηελ ηξνθή θαη αθνινπζεί ηνλ άλδξα ζην θπλήγη, αθνχ είλαη απαξαίηεηε ε ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ 5

6 δηαζέζηκσλ δπλάκεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηξνθήο. Ζ ηξνθνζπιινγή είλαη αθφκε εμαηξεηηθά ζεκαληηθή εμαηηίαο ηεο αβεβαηφηεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ θπλεγηνχ. Απηφ δίλεη ζηε γπλαίθα κηα ηδηαίηεξε ζέζε ζηελ θνηλσλία θαη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγεη εθείλε ηνλ εξσηηθφ ηεο ζχληξνθν. Γε ζεκαίλεη φκσο ζε θακηά πεξίπησζε φηη ε γπλαίθα αζθεί εμνπζία. Δλδηαθέξνλ έρεη θαη ε ζηάζε ησλ γνληψλ απέλαληη ζηα παηδηά, δεδνκέλνπ φηη απηά θαίλνληαη λα αλήθνπλ ζην γέλνο θαη έηζη νη γνλείο δε κπνξνχλ λα αζθήζνπλ εμνπζία πάλσ ηνπο. Δπίζεο, ν θαζέλαο θξνληίδεη γηα ηνλ άιιν, φπσο ε κεηέξα θξνληίδεη γηα ην παηδί ηεο θαη ε θξνληίδα γηα ηνπο γέξνπο θαη ηα παηδηά είλαη θνηλή. Δθπξφζσπνο ηνπ γέλνπο είλαη κηα γπλαίθα, ε νπνία είλαη πξψηε κεηαμχ ίζσλ. Δίλαη βέβαην φηη ε ηζφηεηα ησλ δηθαησκάησλ θαζηζηά απηνλφεηε θαη ηελ ηζφηεηα ησλ ππνρξεψζεσλ. Έηζη,παξαδείγκαηνο ράξηλ, γηα έλα έγθιεκα ππεχζπλν είλαη νιφθιεξν ην γέλνο, ε ιεία κνηξάδεηαη εμίζνπ ελψ ηα θαιχηεξα θνκκάηηα δίλνληαη ζηνπο αξξψζηνπο θαη ζηα παηδηά. Σν πέξαζκα απφ ηελ ηξνθνζπιιεθηηθή θνηλσλία ζηελ θνηλσλία ηεο παξαγσγήο επεξέαζε ζεκαληηθά ηηο ζρέζεηο ησλ δχν θχισλ. Ζ κεηάβαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο, ε νπνία έγηλε κε ηε ζπκβνιή ηεο γπλαίθαο, απνηέιεζε επαλάζηαζε. Αξρηθά φκσο ε ζέζε ηεο γπλαίθαο παξέκεηλε ζεκαληηθή. Ζ γπλαίθα δηαηήξεζε ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο. ΟΜΖΡΗΚΖ ΔΠΟΥΖ ηελ νκεξηθή ηψξα επνρή νη γπλαίθεο απνιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο ειεπζεξίεο απφ ηελ θιαζηθή επνρή. Βγαίλνπλ βφιηα ζηελ πφιε, φπνηε ζέινπλ, κηινχλ κε ηνπο πνιεκηζηέο (φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ Δθάβε ή ηελ Αλδξνκάρε ζηελ Ηιηάδα ή ηε Ναπζηθά ζηελ Οδχζζεηα). Παξφια απηά, ε γπλαίθα θαίλεηαη φηη δελ ηξψεη θαη δελ πίλεη πνηέ κε ηνλ άληξα ηεο, πεξηνξίδεηαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο θαη ειέγρεηαη αθφκε θαη απφ ηνλ αλήιηθν γην ηεο (ν Σειέκαρνο γηα παξάδεηγκα ειέγρεη ηε κεηέξα ηνπ Πελειφπε ζηελ Οδχζζεηα). Ζ δνκή ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ζηα ρξφληα απηά ζαθψο αλδξνθξαηηθή. Ζ ζπδπγηθή πίζηε έρεη ηφζε ζεκαζία, ψζηε ν ζχδπγνο κπνξεί λα ηηκσξήζεη ή θαη λα ζαλαηψζεη ηε ζχδπγν, αλ απηή δελ αληαπνθξηζεί ζην ξφιν ηεο (ζπδπγηθή πίζηε). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΛΑΗΚΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΑ ηελ θιαζηθή Αζήλα ν πεξηνξηζκφο ησλ γπλαηθψλ είλαη ηέηνηνο πνπ νη Αζελαίνη φξηζαλ έλαλ έθνξν, γηα λα ειέγρεη ηε δηαγσγή ησλ γπλαηθψλ. Ζ γπλαίθα, φζν ιηγφηεξα είρε αθνχζεη θαη είρε δεη, ηφζν πην αμηφινγε θξηλφηαλ. «Κάζε νηθνγέλεηα ήηαλ έλαο κηθξόο θόζκνο ζρέζεωλ εμνπζίαο: ε εμνπζία ηνπ νηθνγελεηάξρε επί ηεο ζπδύγνπ ηνπ θαη ηωλ παηδηώλ ηνπ παξνκνηαδόηαλ από ηνπο αξραίνπο κε ηελ εμνπζία ελόο βαζηιηά». Οη γπλαίθεο ηελ επνρή απηή δελ είραλ θαλέλα πνιηηηθφ δηθαίσκα θαη κεηνλεθηνχζαλ θαη ζην αζηηθφ δίθαην. Ζ γπλαίθα αδπλαηνχζε λα θιεξνλνκήζεη αθφκε θαη ηελ παηξηθή πεξηνπζία θαη ε ίδηα ε θφξε ππνινγηδφηαλ σο ηκήκα ηεο παηξηθήο πεξηνπζίαο. Δπίζεο, ην γπλαηθείν θχιν ζηεξνχληαλ θάζε δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο. ην δηθαζηήξην εθπξνζσπνχληαλ απφ ην ζχδπγν, ηνλ παηέξα ή ηνλ 6

7 αδειθφ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Ο γάκνο ζηελ ειιεληθή αξραηφηεηα νπζηαζηηθά απέβιεπε ζηελ εμαζθάιηζε λφκηκσλ παηδηψλ. Καη βέβαηα, γηα λα γίλεη ν γάκνο έπξεπε ε λχθε λα πξνηθηζηεί. Ζ πξνίθα απνζθνπνχζε ζην λα εκπνδίζεη ην δηαδχγην, δηφηη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε ν ζχδπγνο ππνρξενχληαλ λα επηζηξέςεη θαη ηελ πξνίθα. Γεληθά, νη αξραίνη Έιιελεο επηδίσθαλ λα παληξεχνληαη πην πινχζηεο απφ απηνχο γπλαίθεο θαη έηζη ν γάκνο θαηαληνχζε κηα νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή. Αμίδεη, φκσο, λα ζεκεησζεί φηη, αλ έλαο ζχδπγνο θαθνπνηνχζε ηε γπλαίθα ηνπ, ηφηε απηή κπνξνχζε λα εγθαηαιείςεη ηε ζπδπγηθή εζηία θαη ν ζχδπγνο ππνρξεσλφηαλ λα επηζηξέςεη ηελ πξνίθα ή λα θαηαβάιεη ηφθν γηα φζν ρξφλν ηελ θξαηνχζε. Αθφκε, ε γπλαίθα θξνληίδεη ηα παηδηά, ην ζπίηη θαη έρεη ηελ επζχλε ησλ δνχισλ. Ο άληξαο αληίζεηα αζρνιείηαη κε ηελ πνιηηηθή, ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γεσξγία, εκπφξην, βηνηερλία), ηα δηθαζηήξηα. Γεληθά, ε γπλαίθα κέλεη θιεηζκέλε ζην γπλαηθσλίηε, γηα λα γλέζεη, λα ξάβεη θαη ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο λα καζαίλεη αλάγλσζε θαη γξαθή. Γε βγαίλεη απφ ην ζπίηη ρσξίο λα ηε ζπλνδεχεη κηα δνχιε. Ο Δπξηπίδεο, κάιηζηα, ραξαθηεξίδεη ηε γπλαίθα «νηθνχξγεκα», δειαδή ζε νπδέηεξν γέλνο θάηη πνπ θπιάεη ην ζπίηη. Γηα ηνλ Αζελαίν θχξην ηνπ νίθνπ, εθηφο απφ ην βαζηθφ ξφιν ηεο, λα ηνπ γελλά λφκηκα παηδηά, είλαη θαη ε επηζηάηξηα ησλ δνχισλ. Δίλαη αθφκε γλσζηφ φηη νη γπλαίθεο δελ εκθαλίδνληαη ζε θνηλσληθέο εθδειψζεηο, παίξλνπλ φκσο κέξνο ζε ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο θαη γη' απηέο πξννξίδνληαη θαη νξηζκέλεο ηεξνζχλεο. Αληίζεηα κε ηνπο Αζελαίνπο νη γακήιηεο ζρέζεηο ζηνπο Γσξηείο θαη ηδηαίηεξα ζηε πάξηε εγθσκηάδνληαη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ειεπζεξίεο πνπ επέηξεπαλ ζηηο γπλαίθεο. Καη ηνχην, γηαηί νη ζρέζεηο απηέο ήηαλ πξνζθνιιεκέλεο ζε αξρατθέο κνξθέο θπιεηηθήο νξγάλσζεο ηεο θνηλσλίαο. Έηζη, ζηε πάξηε ηα θνξίηζηα γπκλάδνληαλ καδί κε ηα αγφξηα. Αληίζεηα, ζηελ Αζήλα αγφξηα θαη θνξίηζηα κεγάισλαλ καδί κφλν κέρξη ηα επηά ηνπο ρξφληα. Μεηά ηα επηά ρξφληα ηα αγφξηα πήγαηλαλ ζην ζρνιείν, ελψ ηα θνξίηζηα ζην ζπίηη. Απφ ηε κεηέξα ηα θνξίηζηα κάζαηλαλ γξαθή θαη αλάγλσζε θαη γεληθά φ,ηη ρξεηαδφηαλ γηα λα γίλνπλ θαιέο νηθνδέζπνηλεο θαη κεηέξεο. Αλάκεζα ζηα δψδεθα κε εηθνζηηέζζεξα ε παξηηάηηζζα απνιάκβαλε πιήξεο ζεμνπαιηθήο ειεπζεξίαο. Μπνξνχζε απηεμνχζηα λα ζπλάςεη ζρέζεηο κε φπνηνλ επηζπκνχζε. Μπνξνχζε λα ζπκκεηέρεη ζε δίθεο, λα δηαρεηξηζηεί ηελ πεξηνπζία ηεο θαη ν φξθνο ηεο είρε αμία. Σα δσκάηηα ησλ γπλαηθψλ ζθξαγίδνληαλ κε θεξί ή θιεηδψλνληαλ κε ζπαξηηαηηθά θιεηδηά. Οη θιεηδαξηέο δελ άλνηγαλ απφ κέζα θαη ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο νη γπλαίθεο θαίγνληαλ ζπλήζσο δσληαλέο. Αο κελ μερλάκε πφζν ζθαλδάιηζε ηελ αζελατθή θνηλσλία ην γεγνλφο φηη ν Πεξηθιήο αληηκεηψπηδε ηε δεχηεξε γπλαίθα ηνπ, ηελ Αζπαζία, σο αλζξψπηλν πιάζκα, επηηξέπνληαο ηεο λα βξίζθεηαη ζηα δσκάηηα ηνπ αληί λα είλαη απνθιεηζκέλε ζην γπλαηθσλίηε ή πσο ήηαλ δπλαηφ λα ηνλ επηζθέπηνληαη νη θίινη ηνπ καδί κε ηηο γπλαίθεο ηνπο. Οη ζχδπγνη κνηξάδνληαλ ην ίδην θξεβάηη, φπνηε ην επηζπκνχζε ν άληξαο, αιιά δε κνηξάδνληαλ πνηέ ην ίδην ηξαπέδη εθηφο απφ ηηο νηθνγελεηαθέο γηνξηέο. Γηα ηηο εξσηηθέο ηνπ ζπλεπξέζεηο ν ζχδπγνο πξνηηκνχζε ηελ παιιαθίδα ή ηελ εηαίξα. Αηηία δηαδπγίνπ γηα ηε γπλαίθα απνηεινχζαλ ε αηεθλία ή ε αζπκθσλία ραξαθηήξσλ. Χζηφζν, ν άληξαο κπνξνχζε λα δηψμεη ηε γπλαίθα ηνπ φπνηε ήζειε, αξθεί λα πξφθεξε ελψπηνλ καξηχξσλ ηε θξάζε «ζε δηψρλσ». Ζ γπλαίθα πάιεςε γηα ηελ θαηάθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, μεθηλψληαο απφ ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε, αθνχ ε παηδεία ήηαλ απξφζηηε ζε απηή. Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 19 αηψλα ζη γπλαίθεο ήηαλ ζρεδφλ απνθιεηζκέλεο απφ ηε κηζζσηή εξγαζία. Θεσξνχληαλ 7

8 άεξγεο, αθνχ νχηε απηή ε νηθηαθή εξγαζία ηνπο δελ αλαγλσξηδφηαλ, ακφξθσηεο θαη «νπηζζνδξνκηθέο». Αθφκε θαη φηαλ ε εξγαζία ηνπο ζεσξήζεθε απαξαίηεηε, ηα επαγγέικαηα πνπ θνηλσληθά ηνχο επηηξέπνληαλ ήηαλ ηα ιεγφκελα «γπλαηθεία επαγγέικαηα», απηά δειαδή πνπ απνηεινχζαλ κηα πξνέθηαζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ξφινπ ησλ γπλαηθψλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, πρ. δαζθάια. Δπίζεο, νη γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχληαλ σο εξγάηξηεο κε κηθξφηεξν εκεξνκίζζην απφ ηνπο άλδξεο. Ζ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη κε ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ, ε γπλαίθα αξρίδεη λα απνθηά ηζρπξφηεξε ζέζε ζηελ θνηλσλία, θάηη πνπ -θαηά πεξίζηαζε- εμαξηάηαη ηφζν απφ ην ραξαθηήξα ηεο φζν θη απφ ην ραξαθηήξα ησλ αλδξψλ ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο. Κη έηζη θηάλνπκε ζηα , νπφηε νη θεκηλίζηξηεο ηεο επνρήο ζα νξγαλψζνπλ ηνλ αγψλα γηα ηελ απφθηεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ. Σα ζρφιηα πνπ ζα αθνπζηνχλ γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο είλαη πνιιά θαη πνηθίια. Σν 1946 γίλεηαη ην Α Παλειιαδηθφ Γπλαηθείν πλέδξην, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ζηα αηηήκαηά ηνπ ηελ πνιηηηθή ηζφηεηα ησλ γπλαηθψλ. Σειηθά, ην 1952 παξαρσξήζεθαλ πιήξε πνιηηηθά δηθαηψκαηα ζηηο γπλαίθεο 8

9 2. ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΤΓΚΡΗΖ ΜΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ( ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟΤ, ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ ) ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΜΔ ΟΜΟΘΔΜΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ: Ζ Φόληζζα(λνπβέια ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε.) Ζ «Φφληζζα» ηνπ Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε είλαη κηά λνπβέια κε θνηλσληθφ ραξαθηήξα. Σν θπξηφηεξν ζέκα πνπ ζίγεηαη κέζα απφ ηελ δηήγεζε είλαη ε ζέζε θαη κνίξα ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ. Σα γεγνλφηα δηαδξακαηίδνληαη ζηελ παηξίδα ηνπ ζπγγξαθέα, δειαδή ζηε θηάζν. Ζ βαζηθή ηδέα είλαη φηη ν άλζξσπνο αδπλαηεί λα ιχζεη ην θνζκηθφ κπζηήξην πνπ καο πεξηβάιιεη θαη παξαπνηεί ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ πιάλε ηνλ θαζηζηά φρη κφλν επηθίλδπλν γηα ηνπο άιινπο αιιά θαη γηα ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Πινθή Κεληξηθφ πξφζσπν ηεο ηζηνξίαο είλαη ε Φξαγθνγηαλλνύ, κηα ειηθησκέλε ρήξα, ε νπνία έδεζε κηα βαζαληζκέλε δσή σο παηδί, σο ζχδπγνο, σο κεηέξα θαη σο γηαγηά, καζεκέλε πάληα λα ππεξεηεί ρσξίο αληηξξήζεηο ηνπο αλζξψπνπο ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο. Ζ πείξα ηήο δίδαμε φηη ε δσή γηα κηα γπλαίθα είλαη γεκάηε βάζαλα θαη ε ζεσξία ηεο ήηαλ φηη ε γέλλεζε ελφο θνξηηζηνχ δελ θέξλεη παξά δπζηπρία, φρη κφλν ζην ίδην ην παηδί, αιιά θαη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ηδίσο αλ είλαη θησρή. Έλα βξάδπ, θαζψο μελπρηάεη ζηελ θνχληα ηεο άξξσζηεο λενγέλλεηεο εγγνλήο ηεο, πεξλνχλ απ' ην κπαιφ ηεο φιεο νη δχζθνιεο ζηηγκέο ηεο δσήο πνπ έδεζε. Σν κπαιφ ηεο ζνιψλεη θαη ζθνηψλεη ην βξέθνο πξνθαιψληαο ηνπ αζθπμία, ελψ ν ζάλαηνο ζεσξείηαη απφ ηνλ γηαηξφ θπζηνινγηθφο. Αλ θαη αξρηθά ληψζεη ηχςεηο, θαηά βάζνο δελ 9

10 κεηαληψλεη γηα ηελ πξάμε ηεο. Αληίζεηα, ηήο γίλεηαη έκκνλε ηδέα φηη ε κνίξα ηελ έρεη ηάμεη λα ζψζεη ηνλ ηηο γπλαίθεο απαιάζζνληάο ηηο απφ ηε ζθιεξή ηνπο κνίξα. Σα επφκελα εγθιήκαηά ηεο έρνπλ γηα ζχκαηα ηξία κηθξά αζψα θνξηηζάθηα, ρσξίο πιένλ θαζφινπ ηχςεηο, αιιά θαη ρσξίο λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ην θαθφ πνπ έρεη θάλεη. Ζ ρσξνθπιαθή ηελ ππνςηάδεηαη θαη απνθαζίδεη λα ηε ζπιιάβεη, κε αθνξκή φκσο έλα έγθιεκα πνπ δελ έρεη δηαπξάμεη. Έλα θνξηηζάθη πλίγεθε κέζα ζ' έλα πεγάδη θαη θνληά ηνπ βξηζθφηαλ ε Φξαγθνγηαλλνχ. Αλ θαη επρήζεθε λα πληγεί ην παηδί, ε ίδηα πνηέ δελ ην έζπξσμε. ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα μεθχγεη απφ ηνπο ρσξνθχιαθεο, ε Φξαγθνγηαλλνχ απνθαζίδεη λα θαηαθχγεη ζην εξεκεηήξην ελφο αζθεηή θαη λα ηνπ εμνκνινγεζεί ηα ακαξηήκαηά ηεο. Σε ζηηγκή φκσο πνπ πξνζπαζεί λα μεπεξάζεη έλα ζηελφ πέξαζκα, ε παιινίξηα ηελ πξνιαβαίλεη θαη ε γεξφληηζζα πεζαίλεη, αλάκεζα ζηελ αλζξψπηλε θαη ηε ζεία δίθε. Φπρνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά ην θείκελν δίλνληαη θνηλσληθά θαη εζνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ λεζηνχ, αιιά ν ραξαθηήξαο ηνπ έξγνπ είλαη θπξίσο ςπρνγξαθηθφο. Αλαιπηηθφηεξα: Ο ζπγγξαθέαο δηεηζδχεη ζηελ ςπρή ηεο ςπρνπαζνινγηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηεο εξσίδαο. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ξεαιηζκφ Ο αθεγεηήο παξαθνινπζεί νπδέηεξνο, ρσξίο εκπάζεηα θαη ζρνιηαζκφ. Έηζη,αθνινπζψληαο ην θίλεκα ηνπ ξεαιηζκνχ αλαπιάζεη, ρσξίο λα εξκελεχεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ή λα πξνζπαζεί λα επηιχεη πξνβιήκαηα. Ο λνπο ηεο εξσίδαο ςειψλεη (αλαπνιεί δπζθνιίεο, ζπιινγίδεηαη ηα βάζαλα ησλ θησρψλ πνπ έρνπλ ζπγαηέξεο, αλαξσηηέηαη κήπσο νη άλζξσπνη πξέπεη λα βνεζνχλ ζην έξγν ηνπ Θενχ) Παηρλίδη ελνρήο θαη ιχηξσζεο Γξακαηηθφ ηέινο Φξαγθνγηαλλνχο ( πλίγεηαη φπσο θαη ηα ζχκαηα ηεο- ηηκσξία απφ ηελ ζεία δίθε) θνπφο ςπρνγξάθεζεο Απνδεηθλχεη φηη ν άλζξσπνο είλαη γεκάηνο ξνπέο πξνο ην έγθιεκα, πνπ κεηαβάιινληαη, αλαζηέιινληαη, αδέμηα θξχβνληαη αιιά ζε αλχπνπην ρξφλν θαλεξψλνληαη. ΜΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΚΟ ΚΔΗΜΔΝΟ: Ηηαιία: Μεηέξα ζθόησζε ηα 3 παηδηά ηεο γηα...εθδίθεζε 10

11 πγθινληζκφ έρεη πξνθαιέζεη ζηελ ηηαιηθή θνηλή γλψκε ε θξηθηή δνινθνλία κε καραίξη ηξηψλ θνξηηζηψλ, 3, 10 θαη 13 εηψλ, απφ ηε κεηέξα ηνπο, κέζα ζην ζπίηη ηνπο ζηελ πφιε Λέθν ζηα βφξεηα ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα εθδηθεζεί ηνλ άληξα ηεο, πνπ ηελ παξάηεζε γηα άιιε γπλαίθα. Πξφθεηηαη γηα 35ρξνλε απφ ηελ Αιβαλία, ε νπνία καραίξσζε ζαλάζηκα ηηο θφξεο ηεο θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνζπάζεζε λα απηνθηνλήζεη, θφβνληαο ηηο θιέβεο ηεο, κε ην ίδην καραίξη. Καηάθεξε, φκσο, λα βγεη απφ ην δηακέξηζκά ηεο θαη λα δεηήζεη βνήζεηα απφ έλαλ γείηνλα, ηνλ νπνίν ζπλάληεζε ζηηο ζθάιεο.αηηία ηεο ηξαγσδίαο, ζχκθσλα κε ηηο κέρξη ηψξα πιεξνθνξίεο, ε βαξηάο κνξθήο θαηάζιηςε απφ ηελ νπνία έπαζρε. ην Γεκνζηνγξαθηθφ θείκελν έρνπκε πιεξνθνξίεο γηα: Σελ ειηθία ηεο κεηέξαο Σελ θαηαγσγή ηεο Σελ ηνπνζεζία ηνπ θφλνπ Σηο ειηθίεο θαη ζπγγεληθέο ζρέζεηο ζπκάησλ ην δνινθνληθφ φπιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηεο κεηέξαο ην θίλεηξν ηνπ θφλνπ ε ζχγθξηζε κε ην ινγνηερληθφ θείκελν απνπζηάδεη: Ζ παξνπζίαζε θαη πεξηγξαθή ζπλαηζζεκάησλ Ζ θαηαλφεζε γηα ην ηη έρεη θάλεη ε κεηέξα θαη αλ ζα ππνθέξεη φιε ηεο ηελ δσή γηα ην ακάξηεκά ηεο Πεξηγξαθή δξάκαηνο 11

12 πκπέξαζκα: Γπν θείκελα κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη ζην ίδην ζέκα θαη παξφια απηά λα ην πξνζεγγίδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Απηφ έρεη λα θάλεη κε ην ζθνπφ θαη ην είδνο πνπ θαιείηαη λα ππεξεηήζεη ην θάζε θείκελν. Σν έλα θείκελν είλαη ινγνηερληθφ θαη απνζθνπεί ζηελ πεξηγξαθή ηνπ δξάκαηνο αιιά θαη ηεο ςπρνινγίαο ηνπ θεληξηθνχ πξνζψπνπ ζε αληίζεζε κε ην άιιν θείκελν, ην δεκνζηνγξαθηθφ πνπ έρεη ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. Δπηπιένλ, ζην ινγνηερληθφ θπξηαξρνχλ ζπλαηζζήκαηα, ελψ ζην δεκνζηνγξαθηθφ απνπζηάδνπλ. Σέινο, ζην ινγνηερληθφ ππάξρεη κηα «ηζηνξία» κε αξρή, κέζε θαη ηέινο ζε αληίζεζε κε ην δεκνζηνγξαθηθφ, ζην νπνίν απινχζηαηα αλαθέξνληαη επηγξακκαηηθά ηα αξρηθά θαη ηειηθά γεγνλφηα. 12

13 3.ΔΠΗΖΜΑΝΖ ΣΖ ΟΠΣΗΚΖ ΓΩΝΗΑ ΜΔΩ ΣΖ ΟΠΟΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΕΔΣΑΗ ΣΟ ΣΔΡΔΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΦΤΛΟΤ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΑΝΗΟΣΖΣΔ: ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟ ΦΤΛΟ Γηάθξηζε: Τπάξρνπλ δχν θχξηα είδε δηάθξηζεο, ε άκεζε θαη ε έκκεζε δηάθξηζε. Άμεση δηάθξηζε ζπληειείηαη φηαλ έλα πξφζσπν ηπγράλεη ιηγφηεξν επλντθήο κεηαρείξηζεο ζε ζχγθξηζε κε θάπνηνλ άιιν, ιφγσ θπιεηηθήο ή εζληθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ. Π.ρ Ο ηδηνθηήηεο θαηαζηήκαηνο πνπ αξλείηαη λα πξνζιάβεη άηνκα κε ηα θαηάιιεια πξνζφληα απιψο επεηδή είλαη ζπγθεθξηκέλεο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο ή έλαο εξγνδφηεο πνπ πξνζδηνξίδεη ζε κηα αγγειία γηα ζέζε εξγαζίαο φηη κφλν λεαξά άηνκα πξέπεη λα ππνβάινπλ αίηεζε, παξφηη ε ελ ιφγσ εξγαζία ζα κπνξνχζε ζαπκάζηα λα αζθεζεί απφ έλα ειηθησκέλν άηνκν. Έμμεση δηάθξηζε ζπληειείηαη φηαλ κηα εθ πξψηεο φςεσο νπδέηεξε δηάηαμε, θξηηήξην ή πξαθηηθή ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη κεηνλεθηηθή κεηαρείξηζε πξνζψπσλ ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, εθηφο εάλ ε πξαθηηθή κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί αληηθεηκεληθά απφ έλα ζεκηηφ ζθνπφ. Π.ρ Έλα πνιπθαηάζηεκα απαγνξεχεη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ λα θνξνχλ θαπέια φηαλ εμππεξεηνχλ ηνπο πειάηεο. Απηφο ν θαλφλαο ζεκαίλεη φηη άηνκα ησλ νπνίσλ νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο επηβάιινπλ λα θαιχπηνπλ ην θεθάιη ηνπο, φπσο είλαη νη κνπζνπικάλεο γπλαίθεο, θσιχνληαη λα εξγαζηνχλ ζην θαηάζηεκα. Σν θαηάζηεκα θάλεη έκκεζε δηάθξηζε ζε βάξνο απηήο ηεο νκάδαο αηφκσλ, εθηφο εάλ κπνξεί λα απνδείμεη φηη ππάξρεη αληηθεηκεληθφο ιφγνο πνπ αηηηνινγεί ηελ πνιηηηθή. ηεξεόηππα: Χο ζηεξεφηππν νξίδνπκε φιεο ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ εκπεδσζεί ζηελ θνηλή γλψκε θαη δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα δεδνκέλα ηεο εκπεηξίαο, αιιά ρξεζηκεχνπλ γηα λα θξίλνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηα πξάγκαηα κε βάζε κηα εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλε νπηηθή γσλία. Παξαδείγκαηα αξλεηηθψλ ζηεξεφηππσλ κε βάζε ην θχιν: Όιεο νη γπλαίθεο είλαη θιχαξεο. Όινη νη άληξεο είλαη εγσηζηέο. Οη γπλαίθεο είλαη θαθέο νδεγνί. Οη άληξεο δελ είλαη ηξπθεξνί. ηξεφηππα σο πξνο ηα θχιια ζε θείκελα ηεο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο Mέζα απφ ηελ ειιεληθή ινγνηερλία ε αλαπεξία θαίλεηαη λα ζηηγκαηίδεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ αηφκσλ. ην έξγν «ν δεηηάλνο» ηνπ Αλδξέα Καξθαβίηζα, ν ραξαθηήξαο απηφο είλαη ν άλζξσπνο πνπ ν ίδηνο πξνθαιεί ηελ αλαπεξία ηνπ θαη ηελ εθκεηαιιεχεηαη γηα λα βγάιεη ιεθηά, ελψ ηαπηφρξνλα πεξηπαίδεηαη απφ ηνλ πεξίγπξν. ηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία, ν ζεφο Ήθαηζηνο πεξηγξάθεηαη λα έρεη «καξακέλα» ηα θάησ άθξα θαη απνηειεί αληηθείκελν θνξντδίαο ζε ζπκπφζην ησλ ζεψλ ζηνλ 13

14 Όιπκπν. ην ζέαηξν ζθηψλ «Καξαγθηφδεο» ηα άηνκα κε αλαπεξία πεξηπαίδνληαη κε δηαξθή θαη κφληκν ηξφπν. Ο νθνθιήο αμηνινγεί ηελ ηπθιφηεηα ηνπ Οηδίπνδα σο ηηκσξία γηα ηηο πξάμεηο ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα εμεγεί φηη ιφγσ ηεο εζηθήο ηπθιφηεηαο θαηαιήγνπκε ζηε θπζηθή ηπθιφηεηα, δειαδή ε αλαπεξία απνηειεί ηηκσξία. ηνλ Όκεξν θαη γεληθφηεξα ζηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία θαη πνίεζε, νη κάληεηο είλαη πξφζσπα κε ηπθιφηεηα, ζηνπο νπνίνπο απνδίδνληαη κεηαθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά. εμηζκόο: Θεσξείηαη θνηλψο ε δηάθξηζε ελαληίνλ αλζξψπσλ βαζηζκέλε ζην θχιν ηνπο ή ηνλ ζεμνπαιηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ παξά ζηα αηνκηθά ηνπο ιάζε, αιιά κπνξεί επίζεο λα αλαθέξεηαη νπνηαδήπνηε ή ζε φιεο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζην θχιν ή ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.ο φξνο πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε sexus=θχιν θαη ηελ παξαγσγηθή θαηαιεμε -ηζκφο. Ο ζεμηζκφο κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε ηξεηο ιεπηά δηαθνξνπνηεκέλεο πίζηεηο ή ζπκπεξηθνξέο: Σελ πίζηε πσο ην έλα θχιν είλαη αλψηεξν ηνπ άιινπ Σελ πίζηε πσο νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθνί θαη φηη απηφ πξέπεη λα αληαλαθιάηαη έληνλα ζηελ θνηλσλία, ηε γιψζζα, ηα ζεμνπαιηθά δηθαηψκαηα θαη ην λφκν. Μπνξεί επίζεο λα αλαθέξεηαη απιά ζην κίζνο απέλαληη ζηηο γπλαίθεο (κηζνγπληζκφ) ή ιηγφηεξν θνηλά, κίζνο απέλαληη ζηνπο άληξεο (κηζαλδξηζκφο). Σα ζεμηζηηθά πηζηεχσ είλαη έλα είδνο πινκνξθηζκνχ, πνπ ππνζηεξίδεη πσο ηα άηνκα κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ (θαη ζπρλά θξηζνχλ) κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθνπλ ζηελ πεξίπησζε απηή ηελ νκάδα ηνπ θχινπ ηνπο (αλδξηθή ή γπλαηθεία). Απηφ ππνζέηεη πσο φια ηα άηνκα αλήθνπλ θαζαξά ζε κία θαηεγνξία «αξζεληθνχ» ή «ζειπθνχ». Ο ζεμηζκφο ελαληίνλ ησλ γπλαηθψλ απνθαιείηαη ζπρλά ζσβηληζκφο, αλ θαη ν ζσβηληζκφο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλαο επξχηεξνο φξνο γηα θάζε αθξαία θαη άινγε ηπθιή αθνζίσζε εθ κέξνπο κηαο νκάδαο ζηελ νπνία θάπνηνο αλήθεη, ηδηαίηεξα φηαλ ε ηπθιή απηή αθνζίσζε εκπεξηέρεη κνρζεξία θαη κίζνο έλαληη κηαο αληίπαιεο νκάδαο. Αλ θαη ε ζεσξία πσο νη γπλαίθεο είλαη αλψηεξεο ησλ αληξψλ είλαη επίζεο ζεμηζκφο, κφλν ζηα πξφζθαηα ρξφληα άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ελεκεξφηεηα απηνχ ηνπ «αληίζηξνθνπ ζεμηζκνχ» ζηνλ δεκφζην δηάινγν. Μεξηθέο κνξθέο ζεμνπαιηθήο δηάθξηζεο είλαη παξάλνκεο ζε πνιιέο ρψξεο, αιιά ζρεδφλ φιεο νη ρψξεο έρνπλ λφκνπο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα, πξνλφκηα ή επζχλεο ζην έλα θχιν. Ρόινη θαη ζηεξεόηππα ζηελ νηθνγέλεηα: Πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ αξφηξνπ, εγεηηθή ζέζε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα είρε ε γπλαίθα (παιαηνιηζηθή επνρή). Ήηαλ ε επνρή πνπ ήθκαζε ν ζεζκφο ηεο κεηξηαξρίαο. Ζ γπλαίθα ιαηξεχηεθε σο ζεά-μεηέξα, σο ζεά ηεο γνληκφηεηαο, κηαο θαη απηή ήηαλ πνπ έθεξλε ζηνλ θφζκν ηα παηδηά. Σελ ζέβνληαλ θαη ηελ εθηηκνχζαλ γηαηί είρε θπξίαξρε ζέζε ζηελ νηθνγέλεηα αιιά θαη ζηελ αγσγή θαη ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ είρε ηελ απνθιεηζηηθή κέξηκλα. Σελ επνρή ινηπφλ ηεο κεηξηαξρίαο ηα παηδηά κεγάισλαλ θνληά θαη ζηνπο δχν γνλείο, ηνπο ζπλφδεπαλ ζην θπλήγη θαη ζηελ αλαδήηεζε ξηδψλ θαη ηχραηλαλ κεγάινπ ζεβαζκνχ απφ ηελ νκάδα. Ο παηέξαο θξφληηδε ηα παηδηά θαη ηα κάζαηλε νηηδήπνηε ρξήζηκν γηα ηελ επηβίσζή ηνπο, θαζψο θαη ηερληθέο θπλεγηνχ. Με ηελ εκθάληζε φκσο ηνπ αξφηξνπ ηα πάληα αλαηξέπνληαη. Ζ γπλαίθα δελ έρεη ηελ ζσκαηηθή δχλακε λα νξγψλεη θαη έηζη ε ηζρχο θαη ε εμνπζία πεξλάλε ζηνλ άληξα (παηξηαξρία). Ζ επηθξάηεζε ηνπ παηέξα ζπδχγνπ, επηδεηλψλεη ηε ζέζε ηεο κεηέξαο-ζεάο θαη ηελ θάλεη ζθιάβα θαη ππνηαγκέλε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπδχγνπ-εμνπζηαζηή. Έηζη ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηελ έρεη ηψξα απνθιεηζηηθά ε κεηέξα ρσξίο λα ππάξρεη ε παιηφηεξε κπζνπνίεζε γηα ην φλνκά ηεο, θάηη πνπ ηεο επηβάιιεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο 14

15 εξγαζίαο πνπ επηθξαηνχλ θαη απφ ην θνηλσληθνπνιηηηθφ πεξηβάιινλ πνπ έρεη δηακνξθσζεί. Tφζν ε κεηξηαξρηθή φζν θαη ε παηξηαξρηθή νηθνγέλεηα απνηειείηαη φρη κφλν απφ ηνπο δχν ζπδχγνπο θαη ηα παηδηά ηνπο, αιιά πεξηιακβάλεη θαη άιια ζπγγεληθά πξφζσπα, φπσο είλαη νη παππνχδεο, νη γηαγηάδεο, νη ζείνη ή ε ζείεο θαη ηα μαδέξθηα. Μεηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε δηακνξθψζεθε ε ππξεληθή νηθνγέλεηα ζηελ νπνία δχν ή πεξηζζφηεξα άηνκα ζπλδένληαη κε δεζκνχο ζπγγέλεηαο (δεζκνχο εμ αίκαηνο, εμ αγρηζηείαο, ή εμ πηνζεζίαο) θαη πνπ δνπλ καδί θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ππξεληθή νηθνγέλεηα απνηειείηαη θαη απηή φρη κφλν απφ ηνπο δχν ζπδχγνπο θαη ηα παηδηά ηνπο, αιιά πεξηιακβάλεη θαη άιια ζπγγεληθά πξφζσπα, φπσο είλαη νη παππνχδεο, νη γηαγηάδεο. Παξαδείγκαηα ραξαθηεξηζηηθψλ θεηκέλσλ: «Σεο λχθεο πνπ θαθνπάζεζε» «Δξσηφθξηηνο» Μαξηηλέγθνπ: «Απηνβηνγξαθία» 15

16 4.πγγξαθή θεηκέλνπ γηα ην νπηζζόθπιιν ηνπ βηβιίνπ,ην νπνίν πξνζπαζεί λα ειθύζεη έθεβνπο αλαγλώζηεο. Ηδνχ ν λπκθίνο έξρεηαη Ζ ηζηνξία ηεο Σαξζίηζαο κηαο κεγάιεο γπλαίθαο ε νπνία πξνζπαζεί λα παληξεπηεί παξά ηελ ειηθία ηεο. Γελ έρεη ζηακαηήζεη λα ειπίδεη θαη ηίπνηα δελ κπνξεί λα δακάζεη ηελ αθαηάβιεηε πίζηε ηεο φηη, παξά ηηο φπνηεο αληημνφηεηεο, ν Έλαο, ν λπκθίνο ηεο, ζα έξζεη φπνπ λα'λαη. Απνθαζίδεη λα έξζεη ζηελ Αζήλα πξνθεηκέλνπ λα κηιήζεη κε ηνλ μάδεξθν ηεο. Αληίζεηα κε ην λεζί φπνπ, φπσο παξαηεξεί, νη άλζξσπνη θνηηάδνπλ ηελ πξνίθα κφλν θαη φρη ηελ ηηκή θαη ηελ ππφιεςε - γηαηί απηά έρεη.μέλνπλ ζην ζπίηη ηνπ παπά, μαδέξθνπ ηεο Σαξζίηαο, ν νπνίνο, σο ν θνληηλφηεξνο άληξαο ζπγγελήο, ζεσξεηηθά επηζπκεί λα αλαιάβεη ηνλ ξφιν ηνπ πξνζηάηε ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο απνβιέπεη ζηε βνήζεηα πνπ κπνξεί λα δψζνπλ ζην λνηθνθπξηφ θαη ζηελ πξνίθα ηεο αλχκθεπηεο- άξα άθιεξεο- Σαξζίηαο, ηελ νπνία αλακέλεη λα θιεξνλνκήζνπλ ηα παηδηά ηνπ.ηελ Αζήλα, κε πηθξία, ε Σαξζίηα αληηιακβάλεηαη ηελ αιιαγή ησλ ζπλεζεηψλ. Οη "ηίκηεο" γπλαίθεο πηα δελ έρνπλ πέξαζε. Καη ζ' απηφ απνδίδεη ην φηη θαλείο πηα δελ ηελ πιεζηάδεη θαη νη άληξεο πξνηηκνχλ ηηο "παξδαιέο", φπσο ηηο ιέεη. Μηα κέξα, εθθξάδεη ηειηθά ην ήπην παξάπνλν πνπ έρεη πξνο ηνλ παπά, θαζψο ζεσξεί φηη δελ έπξαμε ην θαζήθνλ ηνπ σο άληξαο ζπγγελήο θαη δελ ηεο βξήθε γακπξφ, παξφιν πνπ εηδηθά εθ ηεο ζέζεο ηνπ ζα ηνπ ήηαλ εχθνιν. Αληηκεησπίδεη ηελ νξγηζκέλε αληίδξαζε ηνπ παπά, ν νπνίνο ηεο κηιάεη γηα ην θσκηθφ πιένλ ησλ επηζπκηψλ ηεο ιφγσ ηεο ειηθίαο ηεο θαη ηελ έιιεηςε ηθαλήο πξνίθαο. 16

17 5.Σαύηηζεκε θάπνηνλ ήξσα θαη ζπγγξαθή ζειίδσλ ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ ή επηζηνιώλ ηνπ. Αγαπεηφ κνπ εκεξνιφγην, Όρη, δε ζα απνινγεζψ γηα φ,ηη έθαλα. Γελ είκαη έλνρε γηα ηίπνηα. Οχηε ηξειή. Ό,ηη έθαλα ην έθαλα έρνληαο ζψαο ηαο θξέλαο, γηαηί ήμεξα πνην ήηαλ ην ζσζηφ γη απηά ηα θνξίηζηα πνιχ θαιχηεξα θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο ηνπο. Όρη, δελ ηα έπλημα, ηα έζσζα απφ κηα δσή θφιαζε, γεκάηε θαθνκεηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε. άκπσο εγψ ηη θαηάιαβα απφ ηε δσή κνπ; Όηαλ ήκνπλ παηδί, ππεξεηνχζα ηνπο γνλείο κνπ. Όηαλ παληξεχηεθα, έγηλα ζθιάβα ηνπ άληξα κνπ, αιιά θαη θεδεκφλαο ηνπ, αθνχ ήηαλ άβνπινο θαη αλίθαλνο. Όηαλ έθαλα παηδηά, έγηλα δνχια ησλ παηδηψλ κνπ, αιιά θαη φηαλ ηα παηδηά κνπ έθαλαλ παηδηά, έγηλα δνχια ησλ εγγνλψλ κνπ. Ζ δσή δελ είλαη θηηαγκέλε γηα ηηο γπλαίθεο, κφλν γηα ηνπο άλδξεο. Απφ ηελ ψξα πνπ γελληέηαη έλα θνξίηζη βαζαλίδεηαη ε ίδηα θαη βαζαλίδεη ηελ νηθνγέλεηα ηεο. Ση λα πξσηνζπκεζψ; Όηη νη γνλείο κνπ κε πάληξεςαλ κε ηνλ Φξάγθν, έλαλ άληξα αλίθαλν, γηα λα κε μεθνξησζνχλ; Μνπ έδσζαλ κηα αζήκαληε πξνίθα, ελψ θξάηεζαλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην γην ηνπο ηα θαιχηεξα ρηήκαηα θαη ηα κεηξεηά; Αιιά θαη κεηά, πφζεο δπζθνιίεο πέξαζα; Αλαγθάζηεθα λα θιέςσ απφ ηα κεηξεηά ησλ γνληψλ κνπ θαη καδί κε θάηη νηθνλνκίεο πνπ είρα έρηηζα έλα θησρφζπηην. Πφζεο δπζθνιίεο πέξαζα γηα λα κεγαιψζσ ηα παηδηά κνπ θαη λα πξνηθίζσ ηηο θφξεο κνπ; Καη ην απνηέιεζκα; Ζ κηα έρεη κείλεη γεξνληνθφξε θαη ε άιιε παληξεχηεθε έλαλ θησρφ καξαγθφ θαη έρεη θάλεη έλα αγφξη θαη ηξία θνξίηζηα. Χξαία ηχρε ηηο πεξηκέλεη θαη απηέο. Μπνξεί φια απηά λα θαίλνληαη ζθιεξά θαη απάλζξσπα, αιιά είλαη κφλνλ ε αιήζεηα. Μφλε εγψ απνθάζηζα λα ζεθψζσ ζηνπο ψκνπο κνπ κηα επζχλε πνπ έπξεπε λα βαξχλεη φιε ηελ θνηλσλία. Απηά ηα θνξηηζάθηα δελ ηα ζθφησζα, ηα ιχηξσζα απφ ηηο ζπκθνξέο ηνπο θαη απάιιαμα ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο απφ ηηο ππνρξεψζεηο κηα ψξα γξεγνξφηεξα. Έρσ ηε ζπλείδεζή κνπ ήζπρε. Έπξαμα δίθαηα θαη ζσζηά, δελ εγθιεκάηεζα. Πξφζθεξα θνηλσληθφ έξγν. Απηά ζα ηζρπξηζηψ θαη ζηνπο ρσξνθχιαθεο, φηαλ κε ζπιιάβνπλ θαη ζηνπο δηθαζηέο πνπ ζα κε δηθάζνπλ. 17

18 7.Ζ επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο κέζα ζηε ινγνηερλία Παηέξα ζην ζπίηη Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ην κέιινλ φισλ.γηακνξθψλεη πξφηππα θαη ζπκπεξηθνξέο θαη επεκβαίλεη ζηνλ ςπρηζκφ ηνπο. Σν παηδί ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν δεηηαλεχεη γηα ιίγν ιάδη νκνινγψληαο ιφγσ ηεο παηδηθήο ηνπ αθέιεηαο ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πξφβιεκα, δειαδή ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ απφ ηνλ παηέξα. Ο παηέξαο, μπινπξγφο, δελ ήηαλ θαζφινπ εξγαηηθφο ζε αληίζεζε κε ηελ κεηέξα πνπ έθαλε φηη κπνξνχζε γηα λα βνεζήζεη ηελ νηθνγέλεηά ηεο. Κνξχθσζε είλαη ε εγθαηάιεηςε ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηνλ παηέξα θαη ν ζάλαηνο ελφο απφ ηα παηδηά ηνπο. Ζ κεηέξα κέλεη κφλε κε ηα παηδηά ηεο ρσξίο δνπιεηά θαη ρσξίο πφξνπο επηβίσζεο. Γη απηφ άιισζηε ην πεληάρξνλν αγφξη δεηά σο ειεεκνζχλε ιίγν ιάδη, γηαηί δελ έρνπλ παηέξα ζην ζπίηη. Οη παηδηθέο κλήκεο ησλ παηδηψλ απηψλ ζα κείλνπλ ραξαγκέλεο ζην κπαιφ ηνπο γηα πάληα φζν θαη αλ ζέινπλ λα ηηο μεράζνπλ. Πνιχ ζεκαληηθφ θεθάιαην ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ είλαη αλακθηζβήηεηα ε πξνβνιή ησλ πξνηχπσλ, αιιά θαη ηα ζηεξεφηππα θάζε νηθνγέλεηαο ζρεηηθά κε ηνπο ξφινπο, ηηο ζρέζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ πηνζεηνχκε, εμεγνχλ νη ςπρνιφγνη. Οη γνλείο θαη ηδηαίηεξα ε κεηέξα, αλ είλαη εθείλε πνπ πεξλάεη πεξηζζφηεξν ρξφλν κε ηνπαηδί είλαη απηνί πνπ ζα δηδάμνπλ πξψηνη ζην παηδί ηε ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ην θχιν ηνπ, ηε ζέζε ηνπ ζε κία νκάδα θαη ζηελ νηθνγέλεηα, ηελ επαθή κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ. O ξφινο ηνπο φκσο, πξέπεη λα είλαη ππνζηεξηθηηθφο θαη φρη ππεξπξνζηαηεπηηθφο.δηζη ινηπφλ νη γνλείο είλαη απηνί πνπ ζα δείμνπλ πξψηνη ζην παηδί ηε ζπκπεξηθνξά, ηε ζέζε ηνπ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ επαθή κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί ζπκθσλνχλ πσο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηα παηδηά επζχλνληαη νη δπζιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο κεηαμχ κεηέξαο-παηδηνχ ή παηέξα παηδηνχ. Οη επηπηψζεηο απφ ηηο δηακάρεο κεηαμχ ησλ γνλέσλ είλαη ηεξάζηηεο θαη αθνινπζνχλ ηα παηδηά αθφκα θαη ζηελ ελειηθίσζή ηνπο. Ζ επζχλε απέλαληη ζηνλ ςπρηζκφ ησλ παηδηψλ πξνυπνζέηεη ζεβαζκφ ζηελ αμηνπξέπεηα ηνπο θαη νπζηαζηηθή επαθή κε ηα αηζζήκαηα εληφο καο. Απηφ δξα επηδηνξζσηηθά ζε ελδερφκελα ιάζε θαη ηζνξξνπεί ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο νηθνγέλεηαο. 18

19 8.Σα θύια ζηε δσγξαθηθή, κηα άιιε κνξθή ηέρλεο 1. Οη γνλείο θαη ην παηδί ηνπο 19

20 2. Ζ κεηέξα θαη ην παηδί ηεο 20

21 3. Μία νηθνγέλεηα 21

22 Δπίινγνο Τα θχια, ε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο απνηεινχζαλ πάληα αληηθείκελν εξεχλεο πνιιψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, αιιά θαη αληηθείκελν έκπλεπζεο πνιιψλ κνξθψλ Σέρλεο. Ζ θεηηλή καο εξγαζία πξνζπάζεζε λα θαιχςεη ην ζέκα φζν πην ζθαηξηθά γηλφηαλ. Οη νκαδηθέο, εμάιινπ, εξγαζίεο a priori θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξα ελδηαθέξνληα, θαζψο ν θάζε ζπκκεηέρσλ θάηη πξνζθέξεη ζην νκαδηθφ απνηέιεζκα θη απηφ ην θάηη είλαη απφιπηε ζπλάξηεζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ. Πξνζπαζήζακε λα βάινπκε ζηελ εξγαζία καο θάηη απφ ηα ελδηαθέξνληά καο, ειπίδνληαο φηη ζα θαιχςνπκε θάπνην θη απφ απηά ησλ αλαγλσζηψλ καο. 22

23 Βηβιηνγξαθία %CE%BC%CF%8C%CF%82 https://docs.google.com/document/d/1dlpsvawvwdxcqpbqvn0dbcpf55 EXsmElVDM6_2nkt2A/edit?pli=1 3-paidia-tis-gia-ekdikisi B9%CF%83%CF%83%CE%B1 cd1c35294a51f9b16d9cd.jpg εκεηψζεηο απν ηε θηιφινγν, θ. Γνχξνπ Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο α ηεχρνο, Α Λπθείνπ Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο β ηεχρνο, Β Λπθείνπ 23

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής. Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ

Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής. Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 1 Eπαγγελματικές αξίες και στόχοι ζωής Μπηιαλάθε Ειεσζερία ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 2 Σεβαζκόο θαη αλαγλώξηζε [1] Μέζα από ηελ εξγαζία ηνπ ν εξγαδόκελνο θεξδίδεη ην ζαπκαζκό θαη ηελ θνηλσληθή αλαγλώξηζε 3 Πηζαλόηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Θενηόθε, Η ηηκή θαη ην ρξήκα.

Κ. Θενηόθε, Η ηηκή θαη ην ρξήκα. Κ. Θενηόθε, Η ηηκή θαη ην ρξήκα. (από ην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή) Α. Σν πξψην εθηελέο αθεγεκαηηθφ έξγν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Θενηφθε, Η ηηκή θαη ην ρξήκα, δεκνζηεχηεθε ζε ζπλέρεηεο ζην «Ννπκά» ην 1912 (18 Απγνχζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Θρησκεία και Μυθολογία

Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Θρησκεία και Μυθολογία Τίτλος Μαθήματος: Αρχαία Ελληνική Θρησκεία και Μυθολογία Ενότητα B: Η Δημιουργία του Κόσμου στην Αρχαία Ελληνική Μυθολογία. 2β. Κοσμογονία: Η Δημιουργία του Σύμπαντος και των Θεών Η Ερμηνεία της Θεογονίας

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τπεχζπλνη θαζεγεηέο: Κνο εκέλνγινπ Απφζηνινο Κα Παπαρξηζηνθίινπ νθία. 6 ν ΓΔΛ Αραξλψλ

Τπεχζπλνη θαζεγεηέο: Κνο εκέλνγινπ Απφζηνινο Κα Παπαρξηζηνθίινπ νθία. 6 ν ΓΔΛ Αραξλψλ Τπεχζπλνη θαζεγεηέο: Κνο εκέλνγινπ Απφζηνινο Κα Παπαρξηζηνθίινπ νθία 6 ν ΓΔΛ Αραξλψλ ρνιηθφ Έηνο: 2011 2012 1 Μαθηηές: Γηα ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ αξραία Μαθεδνλία θαη Μηθξά Αζία εξγάζηεθαλ νη καζεηέο:

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα