ki-ta-no, κρίηανoς, ηερέβινθος, ηζικοσδιά. Υρηζιμοποιούζαν οι Μινωίηες τσικουδόλαδο ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ki-ta-no, κρίηανoς, ηερέβινθος, ηζικοσδιά. Υρηζιμοποιούζαν οι Μινωίηες τσικουδόλαδο ;"

Transcript

1 ki-ta-no, κρίηανoς, ηερέβινθος, ηζικοσδιά. Υρηζιμοποιούζαν οι Μινωίηες τσικουδόλαδο;* ΝΙΚΟ ΜΔΡΟΤΗ Μειεηψληαο ηηο θαηαγξαθέο αξσκαηηθψλ θπηψλ ζηηο πηλαθίδεο ηεο Γξακκηθήο Β, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ν J. Μelena ηαχηηζε ηε ιέμε ki-ta-no κε έλα θπηψλπκν πνπ εληφπηζε ζην ιεμηθφ ηνπ Ηζχρηνπ 1. Δθεί ζηε ιέμε θξίηαλνο δίλεηαη σο ζπλψλπκν ν φξνο ηέξκηλζνο ή αιιηψο ηεξέβηλζνο (terebinth, Pistacia terebinthus ), έλαο ζάκλνο ή δέληξν πνπ θχεηαη θαη ζήκεξα ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ 2. Η ηαχηηζε ηνπ Μelena, ν κπθελατθφο φξνο εηθάδεηαη φηη ήηαλ θίξηαλνλ 3, έγηλε απνδεθηή απφ φινπο ζρεδφλ ηνπο εηδηθνχο 4 θαη ν ίδηνο ππνζηήξημε φηη κε απηή ηε ιέμε πξέπεη λα θαηαγξάθνληαλ ζηηο πηλαθίδεο νη θαξπνί ηεο ηεξεβίλζνπ, νη νπνίνη θαηαλαιψλνληαλ ή ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηνλ αξσκαηηζκφ ηνπ ειαηνιάδνπ 5. ε πην πξφζθαηεο κειέηεο, κε βάζε ην γεγνλφο φηη ε ηεξέβηλζνο εθθξίλεη έλα είδνο ξεηίλεο (ζηε λενειιεληθή νλνκάδεηαη η(θ)ξεκεληίλα ή ηεξκεληίλα ), ππεξίζρπζε ε άπνςε φηη κε ηε ιέμε ki-ta-no *Οθείισ επραξηζηίεο ζηνλ θαζεγεηή J. Melena, ν νπνίνο κνπ έζηεηιε ην δπζεχξεην ζηελ Διιάδα άξζξν ηνπ γηα ην ki-ta-no θαη ζην θίιν, εηδηθφ ζηα αξρεία ηεο Γξακκηθήο Β, Γ. Φάππα, πνπ δηάβαζε ην θείκελν θαη έιπζε δηάθνξεο απνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αξσκαηνπνηία έηζη φπσο καξηπξείηαη ζηηο πηλαθίδεο ηεο Γξακκηθήο Β. Δπραξηζηψ επίζεο ηε Ρ. Υξεζηίδνπ θαη ηε Γ. Κνθθηλίδνπ, πνπ κε βνήζεζαλ ζηε ζπιινγή ηεο βηβιηνγξαθίαο, θαζψο θαη ηνλ θιαζηθφ θηιφινγν Β. Βεξηνπδάθε γηαηί κε βνήζεζε ζηηο αξραίεο πεγέο. Ο Γ. Κνιιηάξνο, δηεπζπληήο ηνπ Λανγξαθηθνχ Μνπζείνπ Καιιηκαζηάο Υίνπ θαη ν η. Κακπνχξεο, θαιιηεξγεηήο ηζηθνπδηψλ ζηε Υίν, κνπ έιπζαλ πιήζνο απνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα, ηε ζπγθνκηδή ηεο ηζηθνπδηάο θαη ηελ παξαγσγή ηζηθνπδφιαδνπ θαη ηέινο ηνλ αδειθφ κνπ Κ. Μεξνχζε, ηνλ ζχλδεζκφ κνπ κε ην λεζί καο θαη ηνπο αλζξψπνπο ηνπ. 1 Μelena 1974, ίδ. 1976, 180 ff., ίδ. 1983, 91, Aura Jorro1985, Γελλάδηνο 1959, , Polunin 1969, 232 (704), pl Melena 1974, consideraciones suplementarias sobre la planta KI-TA-NO ζην εμήο consideraciones suplementarias. 4 Chadwick 1976, , Murray & Warren 1976, 48, Aura Jorro 1985, 365, Κillen 2008, 189, Bernabé & Luján 2008, 228, Palaima 1991, 279, Murray & Warren 1976, 48, Knapp 1991, Γηα άιιεο ηαπηίζεηο βι Aura Jorro 1985, 365, ππνζεκ. 1-2, Sarpaki 2001, , 235 φπνπ ηαπηίδεηαη κε ην ιήδαλνλ ή ηνλ θίζζν (Cistus creticus), ζήκεξα ην θπηφ νλνκάδεηαη αιάδαλνο ή ιαδαληά. 5 Μelena 1974 consideraciones suplementarias, Chadwick 1976,

2 δειψλεηαη ε ξεηίλε ηεο ηεξεβίλζνπ 6 θαη θαζψο ν φξνο ζπλνδεχεηαη απφ ην ηδεφγξακκα *123 (AROM) ζπλδέζεθε κε ηελ αξσκαηνπνηία 7. Δλψ ινηπφλ ε ηαχηηζε ηεο ιέμεο ki-ta-no κε ηνπο φξνπο θξίηαλνο-ηέξκηλζνο-ηεξέβηλζνο έρεη γίλεη γεληθά απνδεθηή, ην δήηεκα πνην ήηαλ ην πξντφλ πνπ παξαγφηαλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν δέληξν παξακέλεη αλνηθηφ. Καηαλαιψλνληαλ άξαγε νη θαξπνί ηεο ηεξεβίλζνπ, ζπιιεγφηαλ ε ξεηίλε ηεο ή θάηη άιιν; Ο φξνο ki-ta-no αλαθέξεηαη ζε ηξεηο θαη πηζαλψο κηα ηέηαξηε πηλαθίδα απφ ηελ Κλσζφ ( Ga , Ga 1532, X θαη Υ 1538 κφλν ki- ) θαη δελ απαληά ζε θαλέλα άιιν αξρείν ηεο Γξακκηθήο Β 8. Άιιεο νθηψ πηλαθίδεο, αλ θαη ζ απηέο δελ ζπλαληάηαη απηή ε ιέμε, έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηηο ηέζζεξηο παξαπάλσ (Ga 1533, 1534, 1535, , 5020, 5021, 5780, X 1539 ). Οη πηλαθίδεο κε ην πξνηαθηηθφ Ga απνηεινχλ ηε ζεηξάο Ga (5) θαη απνδίδνληαη ζην γξαθέα 221. Ο Firth έδεημε φηη νη πηλαθίδεο απηήο ηεο ζεηξάο, πνπ ήξζαλ ζην θσο ζηηο Μαξηίνπ ηνπ 1902 απφ ηνλ Arthur Evans, βξέζεθαλ πηζαλψο ζηνλ ίδην ρψξν, ζην δσκάηην J4, γλσζηφ σο Μέγαξν ηεο Βαζίιηζζαο (Queen s Megaron) 9. Kαη νη ηξεηο πηλαθίδεο κε ην πξνηαθηηθφ Υ πξνέξρνληαη κάιινλ απφ ηνλ ίδην ρψξν θαη κάιηζηα έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη πξέπεη λα εληαρζνχλ ζηε ζεηξά Ga 10. Έλα ηξίην ζηνηρείν πνπ ζπλδέεη ηηο πηλαθίδεο ηεο ζεηξάο Ga(5) κεηαμχ ηνπο (πέξα απφ ην γξαθέα 221 θαη ηνλ ίδην ρψξν εχξεζεο) είλαη φηη ζε φιεο ζπλαληάηαη ην ηδεφγξακκα *123 (AROM). 6 Απηή ε ππφζεζε ζηεξίρζεθε απνθιεηζηηθά ζηα επξήκαηα ηνπ λαπαγίνπ ζην Ulu Burun, φπνπ έλαο πεξίπνπ ηφλνο ξεηίλεο βξέζεθε απνζεθεπκέλνο ζε ραλααλίηηθνπο ακθνξείο : Bass 1986, , Pulak, 1988, 10-11, idem 1998, 209 ff., Ruipérez & Melena 1996, , 177, Βαιακψηε 2001, 32, Palmer 2003, , 133, Palaima 1991, 279, Knapp 1991, 27-28, Serpico 2003, 226, Bernabé & Luján 2008, 228, Stern et al. 2008, , H A. Sarpaki 2001, , fig. 2 ππνζηήξημε φηη κε ηνλ φξν ki-ta-no δειψλεηαη ε ξεηίλε πνπ πξνέξρεηαη απφ ην θπηφ ηεο ιαδαληάο (αιάδαλνο, ιαδαληά βι. ππνζεκ. 4). 7 Sacconi 1972, 31, Morpurgo 1963, 150, Ventris & Chadwick 1973, 397, Melena 1976, , DMic.I, 365, footnote 1, Ruipérez & Melena 1996, 158, Bernabé & Luján 2008, 228. Η Foster, 1977, 33, ππνζηήξημε φηη ki-ta-no δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί perfume ingredients θαη ην ζπλέδεζε κε ηελ πθαληνπξγία. H πξφηαζή ηεο ζηεξίρηεθε θαηά βάζε ζηελ πηλαθίδα L5805 ηεο Κλσζνχ πνπ είρε απνδνζεί παιηφηεξα ζην γξαθέα 221 (πξφθεηηαη γηα ηνλ γξαθέα πνπ θαηαγξάθεη ην ki-ta-no βι.παξαθάησ) ηαχηηζε πνπ έρεη ακθηζβεηεζεί βι. Firth, , Melena Οη πηζαλνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηα θπηά, φπσο π.ρ. ην ki-ta-no, δελ αλαθέξνληαη ζε φια ηα αλαθηνξηθά αξρεία παξνπζηάδνληαη απφ ηελ Sarpaki 2001, Firth , 64, 122 (table J.ii), id , 71-72, , 250, 252 (table II.17). πξβ. Olivier 1967, Melena 1974, 50, Firth , 64, Firth , 252, table II.17.

3 Ο Μelena ρψξηζε ηηο πηλαθίδεο ηεο ζεηξάο Ga 5 ζε δχν νκάδεο κε βάζε ην ζρήκα θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο : ζηελ πξψηε (νκάδα α) αλήθνπλ νη ζειηδφρεκεο Ga θαη Ga 1532 (κε νθηψ θαη ηέζζεξηο ζεηξέο θαηαρσξίζεσλ αληίζηνηρα), ελψ ε νκάδα β ζπγθξνηείηαη απφ ηηο ππφινηπεο (Ga 1533, 1534, 1535, , 5020, 5021, 5780 πνπ είλαη θπιιφζρεκεο θαη έρνπλ κηα ή δχν ζεηξέο θαηαρσξίζεσλ) 11. Η πηλαθίδα πνπ πξνζθέξεη ηα πην μεθάζαξα ζηνηρεία είλαη ε Ga , ιηγφηεξν δηαθσηηζηηθή είλαη ε Ga 1532, ελψ νη ππφινηπεο είλαη αηληγκαηηθέο, θαζψο ηα θείκελά ηνπο είλαη πνιχ κηθξά ζε έθηαζε θαη απνζπαζκαηηθά 12. Η εξκελεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πηλαθίδσλ παξνπζηάδεη αξθεηά πξνβιήκαηα θαη έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο απφςεηο πνπ εζηηάδνληαη ζε δχν θπξίσο ζέκαηα : α. ηη είδνπο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαηαγξάθνληαλ ζηηο πηλαθίδεο θαη β. πσο κπνξεί λα εξκελεπηεί ε παξνπζία ησλ ηνπσλπκηθψλ ή εζληθψλ επηζέησλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ φξν ki-ta-no. Ο Melena 13 απνθσδηθνπνηψληαο ηηο θαηαρσξίζεηο ησλ πηλαθίδσλ ππνζηήξημε φηη ζηηο δχν ζειηδφζρεκεο, πνπ έρνπλ ηελ ίδηα δνκή, θαηαγξάθνληαη ε απύδνζηο (a-pu-do-si 14 ) θαη ην όθεινο (o-pe-ro 15 ) ζε ki-ta-no πξνο ην αλάθηνξν, ελψ ζηηο πηλαθίδεο ηεο νκάδαο β ππάξρνπλ κεκνλσκέλεο θαηαγξαθέο (απύδνζηο) ζε ki-ta-no πξνο ην αλάθηνξν, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα αζξνίδνληαλ ζηηο δχν πηλαθίδεο ηεο νκάδαο α (123 κνλάδεο a-pu-do-si ζηελ νκάδα α, 197 κνλάδεο a-pu-do-si ζηελ νκάδα β= ζχλνιν 320 κνλάδεο) 16. Χο πξνο ηα εζληθά επίζεηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πηλαθίδεο, πξφηεηλε φηη επεηδή ην ki-ta-no είλαη νπζηαζηηθφ νπδεηέξνπ γέλνπο 17, γη απηφ ζηελ νκάδα α ηα επίζεηα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην πξντφλ βξίζθνληαη ζηνλ εληθφ αξηζκφ θαη έρνπλ θαηάιεμε ν ( π.ρ. pu-na-si-jo ki-ta-no / Ga , line 4b, δειαδή ki-ta- 11 Melena Γηα ηα θείκελα βι. Sacconi 1972, 28-30, Μelena 1974, 47-51, Foster 1977, 39-40, Killen 1987, 330, ππνζεκ. 18, Palmer 2003, Melena 1974, Γηα ηνλ φξν βι. Ventris & Chadwick 1973, 533, Duhoux 1976, 134, Aura Jorro 1985, 88-89, Killen 2008, O φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη ηελ νθεηιφκελε πνζφηεηα ελφο πξντφληνο ζην αλάθηνξν ή θάπνην έιιεηκκα ζηελ παξαιαβή ηνπ βι. Ventris & Chadwick 1973, 565, Aura Jorro 1993, Melena 1974, Melena 1974, 49, 54, consideraciones suplementarias

4 no απφ ηo/ηελ πεξηνρή pu-na-so ), ελψ ζηελ νκάδα β ε θαηάιεμε είλαη ζε -a, επεηδή ηα επίζεηα βξίζθνληαη ζηνλ πιεζπληηθφ αξηζκφ (π.ρ. pa-i-ti-ja [ki-ta-na] - Ga , line 1, δειαδή ki-ta-no απφ ηελ pa-i-to/ Φαηζηφ). Απηή ε ππφζεζε εμεγεί επηπιένλ ηνπο φξνπο to-sa θαη to-sa-de ζηε Ga (lines 6-7). Αλ ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ, απηφ ζεκαίλεη φηη κε ηα ζπγθεθξηκέλα επίζεηα δειψλνληαλ νη πεξηνρέο απφ ηηο νπνίεο ην αλάθηνξν πξνκεζεπφηαλ ην πξντφλ 18 ή ήηαλ νη ηφπνη παξαγσγήο ηνπ. Η Sacconi θαη ε Foster 19 εξκήλεπζαλ ην πεξηερφκελν ησλ πηλαθίδσλ ηεο νκάδαο α φπσο ν Melena, δηαηχπσζαλ φκσο ηελ πξφηαζε φηη ζηηο πηλαθίδεο ηεο νκάδαο β ζηηο νπνίεο δελ αλαθέξεηαη ν φξνο απύδνζηο θαηαγξάθνληαη ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ είηε ζηε δηαλνκή είηε ζηελ εμφθιεζε ηνπ ki-ta-no απφ ην αλάθηνξν πξνο ηηο αλαθεξφκελεο εζληθέο νκάδεο ή ηέινο φηη πξφθεηηαη γηα κηα εθηίκεζε ηνπ αλαθηφξνπ ζε φηη αθνξά ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο. Μάιηζηα θαζψο ηα πνζά ζηηο δπν νκάδεο πηλαθίδσλ είλαη νπζηαζηηθά ίδηα (νκάδα α: πνζφηεηα 189 κνλάδεο, νκάδα β : πνζφηεηα 197 κνλάδεο), νη πηλαθίδεο απνηεινχλ έλα ζχλνιν εγγξάθσλ κε ηηο πιεξσκέο θαη ηηο δηαλνκέο ζε ki-ta-no. Όζνλ αθνξά ζηα εζληθά επίζεηα δηαηππψζεθε ε ζθέςε φηη κπνξεί λα δειψλνληαη νη ηφπνη ή νη εζληθέο νκάδεο (ethnic groups), άλδξεο ή γπλαίθεο (κάιηζηα ε Foster δηαηππψλεη ηελ ππφζεζε φηη ίζσο δειψλνληαη γπλαίθεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ πθαληηθή 20 ), πνπ παξαδίδνπλ ki-ta-no ζην αλάθηνξν (νκάδα α) ή ην παξαιακβάλνπλ γηα θαηαλάισζε (νκάδα β) 21. Ο Killen επηζεκαίλνληαο ηε δπζθνιία εξκελείαο ηνπ θεηκέλνπ ηεο Ga ιφγσ θζνξάο ηεο επηθάλεηάο ηεο ζεκεηψλεη φηη ηα επίζεηα κπνξεί λα πξνζδηνξίδνπλ ην ίδην ην πξντφλ ή ηνπο άλδξεο πνπ ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ πξνκήζεηά ηνπ ζην αλάθηνξν 22. Πξφζθαηα ε Palmer 23 ζρνιηάδνληαο ηηο πηλαθίδεο Ga θαη 1532 εξκήλεπζε ηα εζληθά επίζεηα σο δεισηηθά νκάδσλ απφ άλδξεο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ. Απηνί απνζηέιινπλ ζην αλάθηνξν κεγάιεο πνζφηεηεο ki-ta-no, ελψ παξάιιεια ζηηο πηλαθίδεο θαηαγξάθνληαη 18 Melena 1974, Sacconi 1972, 28-30, Foster 1977, 22-23, Foster 1977, Sacconi 1972, 28-30, Foster 1977, 22-23, Πξβ. ηηο εχζηνρεο παξαηεξήζεηο ηνπ Killen 1987, , ππνζεκ Killen 1987, , ππνζεκ Palmer 2003, 128.

5 νη νθεηιφκελεο πνζφηεηεο πνπ πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζηελ Κλσζφ αξγφηεξα. Με άιια ιφγηα θαηαγξάθνληαη νη δηάθνξεο θάζεηο ζπγθέληξσζεο ηνπ πξντφληνο ζην αλάθηνξν. Αξρηθά παξαδίδεηαη έλα κέξνο ηνπ θαη ζε άιιε, θαηνπηλφηεξε ρξνληθά, θάζε ην ππφινηπν, κηα ππφζεζε πνπ είρε πξνηείλεη ν Μelena 24 ήδε απφ ην 1974 κε βάζε ηε ζεηξά Ga(2), φπνπ θαηαγξάθνληαη θνξίαλδξνλ θαη po-ni-ki-jo 25. Λακβάλνληαο ππφςε ηα θείκελα ησλ πηλαθίδσλ θαη ηηο απφςεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί κέρξη ζήκεξα, ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη ε ζεηξά Ga(5) απνηειεί έλα πνιύπηπρν πηλαθίδσλ ζην νπνίν ηα έγγξαθα ηεο νκάδαο β είλαη νη κεκνλσκέλεο θαηαγξαθέο - αλ ην πξντφλ εηζέξρεηαη ζην αλάθηνξν ή ε αλαθηνξηθή γξαθεηνθξαηία θάλεη κηα εθηίκεζε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ, είλαη έλα ζέκα πνπ δελ κπνξεί πξνο ην παξφλ λα απαληεζεί - ελψ νη πηλαθίδεο ηεο νκάδαο α είλαη ζπγθεθαιαησηηθέο θαη ζε απηέο θαηαγξάθoληαη ε απύδνζηο θαη ην όθεινο ζε ki-ta-no πξνο ην αλάθηνξν. Μάιηζηα αλ θνηηάμεη θάπνηνο ηηο πνζφηεηεο, ζα δηαπηζηψζεη φηη είλαη ζρεδφλ ίδηεο (νκάδα α = 189 κνλάδεο, νκάδα β= 197 κνλάδεο) 26. Χο πξνο ηα εζληθά επίζεηα/ηνπσλχκηα ε ζθέςε ηνπ Melena φηη πξνζδηνξίδνπλ ηνλ φξν ki-ta-no, ζπλεπψο κε απηά δειψλνληαη νη ηφπνη παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο, θαίλεηαη πηζαλή. Οη φξνη tosa θαη to-sa-de ζηελ Ga (lines 6-7) εληζρχνπλ ηελ παξαπάλσ ππφζεζε, γηαηί αλ ζηηο πηλαθίδεο ηεο νκάδαο β κε ηα εζληθά επίζεηα δειψλνληαλ, φπσο έρεη ππνζηεξηρζεί, νη απνδέθηεο ηνπ πξντφληνο (γπλαίθεο ή άληξεο), ζα έπξεπε λα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο γξαθείο ε δνηηθή πηψζε, φπσο ζπκβαίλεη ζε άιιεο πηλαθίδεο 27. Αλεμάξηεηα απφ ηελ εξκελεία ησλ θεηκέλσλ θαη ηε θχζε ησλ θαηαγξαθνκέλσλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζέκαηα πνπ παξακέλνπλ αλνηρηά ζηελ έξεπλα, νη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ki-ta-no καξηπξνχλ πσο ην πξντφλ παξαγφηαλ ζην λεζί, δειαδή ήηαλ έλα ηνπηθφ πξντφλ 28. Αλ κάιηζηα δερηνχκε ηελ εξκελεία ηνπ Melena, ηφηε θαίλεηαη φηη θαιιηεξγνχληαλ ζε ελλέα πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ 29. Όκσο αθφκα θαη αλ ζεσξήζεη θαλείο βάζηκεο ηηο ππνζέζεηο ηεο Sacconi θαη ηεο Foster, δειαδή πσο νη 24 Melena 1974, Foster 1977, 28, Fappas 2009, 18, pl Γηα απηή ηελ πξαθηηθή θαηαγξαθήο ζηελ Κλσζφ θαη ζηελ Πχιν βι. Ventris & Chadwick 1973, , , Ruiperez & Melena 1996, Πξβ. Foster 1977, Melena 1974, Melena 1974, 50-51, fig. 1, Κillen 1987, 330, ππνζεκ. 18.

6 αλαθεξφκελνη φξνη ζηηο πηλαθίδεο ηεο νκάδαο β δελ είλαη νη ηφπνη παξαγσγήο αιιά ην εζληθφ-ηνπηθφ φλνκα ησλ απνδεθηψλ ηνπ πξντφληνο, νη βέβαηνη ηφπνη παξαγσγήο kita-no είλαη απηνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πηλαθίδα Ga , δειαδή ηέζζεξηο ζέζεηο ( tu-ri-so?, da-wo, ra-ja?, pu-na-so) 30. ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΠΩΝΤΜΙΩΝ 31 ΠΙΝΑΚΙΓΑ Ga Ga 1533 Ga 1534 Ga 1536, X1539 X X1538 ΣΟΠΩΝΤΜΙΟ tu-ri-so?, da-wo, ra-ja?, pu-na-so e-ko-so tu-ni-ja? pa-i-to ti-ri-to ku-ta-to, da-wo Οη πνζφηεηεο ki-ta-no πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο πηλαθίδεο είλαη πνιχ κεγάιεο ζε ζρέζε κε άιια πξντφληα ησλ πηλαθίδσλ ηεο ζεηξάο Ga ή κε απηά πνπ ζπλνδεχνληαη κε ην ηδεφγξακκα *123(ΑROM) 32. Με βάζε ηηο πηλαθίδεο Ga θαη Ga νη πνζφηεηεο πνπ ειέγρνληαλ απφ ην αλάθηνξν έθηαλαλ ηα ιίηξα (a-pu-do-si / απύδνζηο = 123 κνλάδεο 34 = ιίηξα, o-pe-ro/όθεινο = 66 κνλάδεο = ιίηξα, ζχλνιν 189 κνλάδεο, δειαδή ιίηξα). Αλ ζηηο 123 κνλάδεο 30 Όια ηα ηνπσλχκηα είλαη γλσζηά απφ άιιεο πηλαθίδεο ηεο Κλσζνχ βι. Mc Arthur Melena 1974, 50-51, fig.1, Killen 1987, , foot Μelena 1974, 48, consideraciones suplementarias, Sacconi 1972, 26, Ruipérez & Melena 1996, Γηα ζχγθξηζε βι.sarpaki 2001, tabl Melena 1974, 48. Ο Melena 1974, 50 ζεσξεί φηη νη πξαγκαηηθέο πνζφηεηεο ζε ki-ta-no είλαη 123 κνλάδεο/νκάδα α +197 κνλάδεο/ νκάδα β =320 κνλάδεο. 34 Γηα ηηο κνλάδεο βάξνπο θαη φγθνπ βι. Ventris & Chadwick 1973, 57, 394, Chadwick 1976, , Ruipérez & Melena 1996, Η κέγηζηε κνλάδα ζηεξεψλ ππνινγίδεηαη θαηά πξνζέγγηζε ζε 96 ιίηξα πεξίπνπ. Με ην ηδεφγξακκα *123 ζχκθσλα κε κηα άπνςε δειψλεηαη ε κνλάδα κέηξεζεο μεξψλ πξντφλησλ (Ruipérez & Melena 1996, 91).

7 απύδνζηο ηεο νκάδαο α πξνζηεζνχλ θαη νη 197 κνλάδεο ηεο νκάδαο β, ηφηε ην ζχλνιν θηάλεη ηηο 320 κνλάδεο, δειαδή 30,720 ιίηξα 35. ΠΟΟΣΗΣΔ ki-ta-no ΣΙ ΠΙΝΑΚΛΙΓΔ ΣΗ ΚΝΩΟΤ 36 ΠΙΝΑΚΙΓΑ ΠΟΟΣΗΣΑ/ΜΟΝΑΓΔ ΟΓΚΟ Ga ca lts Ga ca lts ΤΝΟΛΟ 189 ca lts ΟΜΑΓΑ β 197 ca lts a-pu-do-si (Ga , 1532) 58+65=123 ca lts o-pe-ro (Ga , 1532 ) 31+35=66 ca lts ηηο πηλαθίδεο ηεο ζεηξάο Ga(5) ν φξνο ki-ta-no ζπλνδεχεηαη απφ ην ηδεφγξακκα *123 (AROM), πνπ απαληά θαη ζε άιιεο πηλαθίδεο ηεο Κλσζνχ, ηεο Πχινπ θαη ησλ Μπθελψλ θαη ζρεηίδεηαη πάληνηε κε θνξίαλδξν, θχπεηξν θαη ki-ta-no 37. Οη εξκελείεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί είλαη πσο πξφθεηηαη είηε γηα κηα κνλάδα κέηξεζεο μεξψλ πξντφλησλ, πηζαλψο αξσκαηηθψλ θαξπψλ 38 είηε κε ην ηδεφγξακκα ζπκβνιίδεηαη έλα αξσκαηηθφ θπηφ, πηζαλψο ki-ta-no πνπ αλαθαηεπφηαλ κε άιινπο αξσκαηηθνχο ζπφξνπο, φπσο θνξίαλδξνλ θαη θχπεηξν 39. Θεσξψ πην πηζαλή ηελ άπνςε φηη ην ηδεφγξακκα *123 απνηειεί κνλάδα βάξνπο μεξψλ πξντφλησλ ζε κνξθή ζπφξσλ, γηαηί 35 Μelena 1974, 50, Sacconi 1972, 26, Melena 1974, Η πνζφηεηα πνπ αλαθέξεη ν Κnapp 1991, (πάλσ απφ ιίηξα) δελ είλαη ζσζηή. 37 Sacconi Melena 1974, 51, consideraciones suplementarias, Melena 1976, 181, Foster 1977, 23, ππνζεκ. 16 (ζεκεηψλεηαη ε άπνςε ηνπ Melena), Ventris & Chadwick 1973, 222, Vandenabeele & Olivier 1979, 197, Ruiperez & Melena 1996, Sacconi 1972, 30-31, Foster 1977, 22, Sarpaki 2001, 243, ππνζεκ. 2, 254.

8 ζπλνδεχεη ζηηο πηλαθίδεο κφλν ηνλ θχπεηξν, ην θνξίαλδξνλ θαη ην ki-ta-no. Χο γλσζηφλ ν θχπεηξνο θαη ην θνξίαλδξν παξάγνπλ αξσκαηηθνχο ζπφξνπο, πνπ νη ρξήζεηο ηνπο ήηαλ θαιά γλσζηέο θαηά ηελ αξραηφηεηα. Απφ ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα ζπλάγνληαη ηα παξαθάησ : α. κε ηνλ φξν ki-ta-no δειώλεηαη έλα ηνπηθφ θξεηηθφ πξντφλ πνπ παξαγφηαλ ζε πεξηνρέο νη νπνίεο αλήθαλ ζηε ζθαίξα επηξξνήο ηνπ αλαθηφξνπ ηεο Κλσζνχ. β. απηφ ην πξντφλ θαηαγξαθφηαλ ζε πηλαθίδεο πνπ αξρεηνζεηνχληαλ ζηνλ ίδην ρψξν, ζηελ αλαηνιηθή πηέξπγα ηνπ αλαθηφξνπ (Queen s Megaron ). γ. ζηηο πηλαθίδεο ην ki-ta-no θαηαγξάθεηαη κφλν ηνπ ρσξίο θαλέλα άιιν πξντφλ. δ. Μφλν ν γξαθέαο 221 ήηαλ ππεχζπλνο θαηαγξαθήο ηνπ πξντφληνο. ε. ην κφλν ζηνηρείν πνπ ζπλδέεη ην ki-ta-no κε άιια θπηά, φπσο ν θχπεηξνο θαη ην θνξίαλδξνλ, είλαη ε παξνπζία ηνπ ηδενγξάκκαηνο *123, ηνπ νπνίνπ ε ηαπηφηεηα παξακέλεη ζθνηεηλή. ζη. ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ θαηαγξάθεηαη ζε κνλάδεο μεξψλ πξντφλησλ (measure in dry volume) 40. Με βάζε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, θαίλεηαη πσο ε θαηαγξαθή ηνπ ki-ta-no δελ είρε άκεζε ζρέζε κε ηε Γπηηθή Πηέξπγα (West Wing) ηεο Κλσζνχ, φπνπ θαηαγξάθνληαλ ηα αξσκαηηθά θπηά θαη ηα αξσκαηηθά έιαηα πνπ ειέγρνληαλ απφ ην αλάθηνξν 41. Δπηπιένλ ν ζπζρεηηζκφο ηνπ κε άιινπο (αξσκαηηθνχο) θαξπνχο/ ζπφξνπο, φπσο ν θχπεηξνο θαη ην θνξίαλδξνλ, πνπ εκπιέθνληαλ ζηνλ αξσκαηηζκφ ηνπ ειαίνπ, δελ είλαη, ηνπιάρηζηνλ κε ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα, ζαθήο. Δίλαη επνκέλσο πηζαλφ πσο ην ki-ta-no δελ ήηαλ έλα αξσκαηηθφ θπηφ 42, θαζψο δελ θαηαγξαθφηαλ ζηνπο ρψξνπο ηεο Γπηηθήο Πηέξπγαο ηεο Κλσζνχ, φπνπ αλαθηνξηθνί ππάιιεινη έιεγραλ γξαθεηνθξαηηθά ηε δηαθίλεζε ησλ αξσκαηηθψλ θπηψλ θαη ειαίσλ 43. Γελ ππάξρνπλ επηπιένλ νχηε ηζρπξέο ελδείμεηο πσο πξφθεηηαη γηα ηε ξεηίλε 40 Όζνη έρνπλ ππνζηεξίμεη ηελ ηαχηηζε ηνπ ki-ta-no κε ηε ξεηίλε ηεο ηεξεβίλζνπ ππνζέηνπλ φηη ε εκίξξεπζηε ξεηίλε κεηαθεξφηαλ ζε κνξθή δαθξχσλ βι. Palmer 2003, Foster 1977, αληίζεηα Φάππαο 2009, Παξφκνηα άπνςε έρεη δηαηππψζεη ε Foster 1977, 39-40: there is no reason to identify ki-tano as a perfume ingredient. 43 Γηα ηνπο ρψξνπο θαηαγξαθήο ειαίνπ θαη αξσκαηηθψλ θπηψλ βι. Φάππαο 2009, Οη δχν πηέξπγεο ηνπ αλαθηφξνπ θαίλεηαη φηη γξαθεηνθξαηηθά επηθνηλσλνχζαλ κεηαμχ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη πήιηλα ζθξαγίζκαηα ζθξαγηζκέλα απφ ηελ ίδηα ζθξαγίδα έρνπλ βξεζεί ηφζν ζηνπο G1, G2 θαη ηνπο γεηηνληθνχο κε απηνχο ρψξνπο ηεο

9 πνπ εθθξίλεηαη απφ ηελ ηεξέβηλζν, φπσο έρεη ππνζηεξηρζεί θαηά θαηξνχο, θαζψο εθηφο ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ νη θαηαγξαθφκελεο πνζφηεηεο είλαη ππεξβνιηθά κεγάιεο. Κάζε δέληξν ηεξεβίλζνπ παξάγεη κέρξη 300 γξακκάξηα ξεηίλεο σο κέγηζηε πνζφηεηα 44, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο νη 18 ηφλνη ki-ta-no πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο πηλαθίδεο Ga θαη Ga 1532 (δελ ππνινγίδσ ηηο ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ζηηο ππφινηπεο πηλαθίδεο ηεο νκάδαο β) πξνυπέζεηαλ ηελ θαιιηέξγεηα θαη εθκεηάιιεπζε δέληξσλ, έλαο θπηηθφο πιεζπζκφο πνιχ κεγάινο αθφκα θαη γηα ηα κεγέζε ηεο ζχγρξνλεο κεραλνπνηεκέλεο γεσξγίαο. Δπίζεο δεκηνπξγείηαη ην εχινγν εξψηεκα, αλ νη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο πηλαθίδεο ήηαλ πξάγκαηη ξεηίλεο, πνχ ρξεζηκνπνηνχληαλ ; 45 Η ηεξέβηλζνο εθηφο απφ ξεηίλε παξάγεη ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ εδψδηκνπο θαξπνχο πνπ θαηαλαιψλνληαη αθφκα θαη ζήκεξα ζε θάπνηα κέξε ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ελψ απφ ηε ζχλζιηςή ηνπο παξάγεηαη έλα είδνο ειαίνπ, ην ηζηθνπδόιαδν 46. Δδψ ίζσο βξίζθεηαη κηα ελαιιαθηηθή πξφηαζε γηα ην ηη ηειηθά ήηαλ ην ki-ta-no. Η ηεξέβηλζνο (εικ.1) (Pistacia terebinthus) 47 ή αιιηψο ( αγξην)ηζηθνπδηά, θνθνξεηζηά ή θνθνξεβηζηά, ζηελ Κξήηε ηελ νλνκάδνπλ ηεξκηζηά, αληξακηζηά ή ηξακπζηά, ελψ ζηελ δπηηθήο πηέξπγαο ηνπ αλαθηφξνπ, φζν θαη ζηνλ ρψξν J1 ηεο αλαηνιηθήο cf. Firth, , Πιεξνθνξία απφ θαιιηεξγεηέο ηεο Υίνπ. Tν καζηηρφδεληξν ηεο Υίνπ πνπ αλήθεη ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα (Pistacia lentiscus var. Chia) παξάγεη θαηά κέζν φξν απφ 80 σο 250 γξακκάξηα βι. αββίδεο 2000, 53, 56. H πιεξνθνξία ηεο Hansen 1991, 45 φηη ε P. lentiscus παξάγεη 8-10 pounds = grs δελ είλαη ζσζηή. Αο ζεκεησζεί εδψ πσο ε πνζφηεηα ελφο ηφλνπ ξεηίλεο πνπ εηθάδεηαη φηη κεηέθεξε ην πινίν πνπ λαπάγεζε ζην Ulu Burun δελ είλαη απαξαίηεην λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα cf. Serpico 2003, Γηα ηηο πνζφηεηεο ξεηηλσδψλ νπζηψλ πνπ δηαθηλνχληαλ απφ ηε γξαθεηνθξαηία ηνπ Κλσζνχ, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ ηδενγξάκκαηνο *23 (MU). Αλ δερηνχκε ηελ άπνςε ηεο Sacconi (1969) φηη ην MU πνπ απαληά ζε ηξεηο πηλαθίδεο ηεο Κλσζνχ ( Fh 347, , ) ήηαλ ε ζπληνκνγξαθία ηεο ιέμεο κύξξα, ηφηε νη θαηαγξαθφκελεο πνζφηεηεο απηνχ ηνπ είδνπο ξεηίλεο είλαη πάξα πνιχ κηθξέο ( Fh 347= 5S (S=1/10 ηεο κέγηζηεο κνλάδαο, δειαδή 9,6 lt), F 371=10S, F 5447=7S, total 22S = ca. 211,2 lts. Γηα δηαθνξεηηθή ηαχηηζε βι. Palaima 1991, , Μelena 1983, Polunin 1969, 232, Γελλάδηνο 1959, 735, , Sarpaki 2001, 213, Μεξνχζεο 2002, 19, 31, 37, fig. 4-5, Ozcan 2004, Βαιακψηε 2009, 111, , fig Γελλάδηνο 1959, , Polunin 1969, 232. Γηα ηηο θαηά ηφπνπο νλνκαζίεο ηνπ δέληξνπ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν βι. Γελλάδηνο 1959, 735, 737, γηα ηνλ φξν αληξακηζηά βι. Φξαγθάθη 1969, 49. Γηα ηελ παξνπζία ηνπ δέληξνπ/ζάκλνπ ζηελ Κξήηε ζήκεξα βι. Shay & Shay 2004, (table B.9), Rackham & Moody 2004, 81, 96. Γηα ην δέληξν ζηελ Κχπξν βι.

10 Κχπξν ηξηκηζηά, είλαη έλαο ζάκλνο ή δέληξν πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Αnacardiaceae ζηελ νπνία εληάζζνληαη θαη άιια ζπγγελή δέληξα, φπσο ε Pistacia atlantica θαη ε Pistacia lentiscus. Σν δέληξν είλαη εμαηξεηηθά μεξνθπηηθφ, θαιιηεξγείηαη ζε άλπδξεο πεξηνρέο θαη απαληά ζηελ θαηψηεξε δψλε ησλ βνπλψλ σο κέινο ηεο καθίαο βιάζηεζεο. ηνλ ειιεληθφ ρψξν θχεηαη παληνχ (Ηπεηξσηηθή Διιάδα, Αηγαίν θαη Ιφλην) θαη θαζψο νη θαξπνί ηνπ θαηαλαιψλνληαη απφ ηα πνπιηά πνιιαπιαζηάδεηαη εχθνια κέζα απφ ηε απηή ηε θπζηθή δηαδηθαζία 48. Η ηζηθνπδηά είλαη δέλδξν θπιινβφιν πνπ θηάλεη κέρξη ηα 10 κέηξα θαη έρεη θνξκφ πνπ ε δηάκεηξφο ηνπ κπνξεί λα μεπεξάζεη ην έλα κέηξν. Δπεηδή νη ξίδεο είλαη βαζηέο θαη απιψλνληαη πνιχ, νη γεσξγνί ηε θχηεπαλ πάληνηε ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ρσξαθηνχ ηνπο, φπνπ ιεηηνπξγνχζε, φπσο θαη άιια δέληξα, σο ζχλνξν ηδηνθηεζηψλ 49. Με θαηάιιειν θιάδεκα κπνξεί λα παξακείλεη ζε ρακειφ χςνο πξνθεηκέλνπ λα είλαη επθνιφηεξε ε ζπγθνκηδή ησλ θαξπψλ ηεο. Η ηζηθνπδηά πξέπεη λα θηάζεη ζηελ ειηθία ησλ επηά έσο δέθα εηψλ γηα λα δψζεη θαξπφ. Σα δέληξα μερσξίδνπλ ζε αξζεληθά θαη ζειπθά. Έλα αξζεληθφ δέλδξν θηάλεη γηα λα επηθνληάζεη απφ 8 έσο 12 ζειπθά ζηελ ίδηα πεξηνρή. Καξπνχο θάλνπλ κφλν ηα ζειπθά πνπ αλζίδνπλ κεηαμχ Μάξηε θαη Απξίιε θάζε ρξφλν. Οη θαξπνί είλαη κηθξνί θφθθνη κε ζθιεξφ πεξίβιεκα, αξρηθά θνθθηλσπνί θαη φηαλ σξηκάζνπλ ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ είλαη απφ ζθνχξνη πξάζηλνη σο κειαλνί. Με ηε ράξαμε ηνπ θνξκνχ εθθξίλεηαη ξεηζίλη κε έληνλε νζκή θαη θνιιψδεηο ηδηφηεηεο, ε ιεγφκελε ηεξεβηλζίλε κε πνιιαπιέο ρξήζεηο 50. Οη θαξπνί, ηα ιεγφκελα ζηε Υίν ηζίθνπδα 51 (εικ. 2-3), έρνπλ πνιιέο πνηθηιίεο (ηα Χαηδεκελάηα, ηα Ρoβπζάηα πνπ είλαη ρνληξά θαη ζαξθψδε ζαλ ξεβίζηα, ηα Ψηιά γηα ηελ παξαγσγή ιαδηνχ θαη ηα ζέξηηθα). Σα πξψηκα αξρίδνπλ πεξίπνπ απφ ηα ηέιε Ινπλίνπ. ε φια εθηφο απφ ηα ζέξηηθα ην θέιπθνο ζπάεη θαη έηζη ειεπζεξψλεηαη ην λφζηηκν θαη ζξεπηηθφ πεξηερφκελφ ηνπο. Η ζπγθνκηδή ηζίθνπδσλ γηα παξαγσγή ιαδηνχ γηλφηαλ ζηε Υίν ζηα ηέιε ηνπ θαινθαηξηνχ, φηαλ ν θαξπφο είλαη ψξηκνο, κε ην ζηξψζηκν πθαζκάησλ θάησ απφ ην δέλδξν, φπνπ έπεθηαλ ηα ηζίθνπδα. Με ηα ρέξηα ή γηα ηα Γελλάδηνο 1959, 737 θαη ζηε Υίν βι. Γελλάδηνο 1959,737, Boratynski et al. 1994, 39, fig. 22, Μεξνχζεο 2002, 19, 31, 37, εηθ Όιεο νη πιεξνθνξίεο ζπγθεληξψζεθαλ απφ θαιιηεξγεηέο ηεο Υίνπ ην θαινθαίξη ηνπ Σν δέληξν θαιιηεξγείηαη ζηε Υίν γηα αηψλεο θαη παξάγεηαη κέρξη ζήκεξα ην ηζηθνπδφιαδν βι. φζα γξάθεη ν γάιινο βνηαλνιφγνο Pitton de Tournefort, πνπ επηζθέθηεθε ην λεζί ην 1701 : Αξγέληεο & Κπξηαθίδεο 1946, Μεξνχζεο π.ε. 50 Γηα ηηο ρξήζεηο ξεηηλψλ cf. Mεξνχζεο Γηα ηε ζπγθνκηδή θαη επεμεξγαζία ησλ ηζίθνπδσλ ζηε Υίν βι. Argenti & Rose 1949, 77.

11 ςειφηεξα ζεκεία κε ξαβδί ξίρλνληαλ θάησ νη ηαμηθαξπίεο, ζηε ζπλέρεηα ηξίβνληαλ γηα λα πέζνπλ απφ ηα ηζακπηά θαη ηνπνζεηνχληαλ ζε δνρεία κε λεξφ γηα λα μερσξίζνπλ ηα άδεηα (θνύθηα), πνπ επηπιένπλ, απφ ηα γεκάηα. Ληάδνληαλ θαη ζηεγλά πιένλ κεηαθέξνληαλ ζην ειαηνηξηβείν γηα λα κεηαηξαπνχλ ζε ιάδη. Η δηαδηθαζία ήηαλ ε παξαθάησ : πξψηα νη ζπφξνη θνπαλίδνληαλ κε ην ρέξη ή ζηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα ηνχο έξηρλαλ ζε έλα κεράλεκα φπνπ ζπάδνληαλ θαη αιέζνληαλ, ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξνληαλ ζην ζηεηξάθη (πξέζα) φπνπ κε πίεζε έβγαηλε φινο ν ρπκφο ηνπο πνπ ζπγθεληξσλφηαλ ζε δεμακελή. Σν ιάδη πνπ επέπιεε, καδεπφηαλ θαη απνζεθεπφηαλ ζε δνρεία. Η ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία ησλ ηζίθνπδσλ ήηαλ κηα δηαδηθαζία ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα θαη θνπηαζηηθή, πεξηζζφηεξν απφ απηή ηεο ειηάο, θαζψο ν θαξπφο έρεη πνιχ κηθξφ κέγεζνο θαη απαηηνχληαλ κεγάιεο πνζφηεηεο γηα λα παξαρζεί ην έιαην. Σν ηειηθφ πξντφλ, ην ηζηθνπδόιαδν, πεξηέρεη έλα δπλαηφ ζπλδπαζκφ πξσηετλψλ θαη ηαλίλεο, είλαη ηδηαίηεξα λφζηηκν, παρχ, ζξεπηηθφ θαη κπξσδάην, είλαη δε θαηάιιειν γηα ηελ δαραξνπιαζηηθή αιιά ρξεζηκνπνηνχηαλ σο θαξχθεπκα θαγεηψλ. Γελ έρεη φκσο καθξά δηάξθεηα δσήο, φπσο ην ειαηφιαδν. ηε Υίν ην ηζηθνπδφιαδν έπξεπε λα θαηαλαισζεί κέρξη ηελ Πξσηνρξνληά. Κάζε ηζηθνπδηά παξάγεη απφ 40 σο 60 θηιά ηζίθνπδα απφ ηα νπνία παξάγνληαη πεξίπνπ ιίηξα ηζηθνπδφιαδν, δειαδή ε αλαινγία θαξπνχ θαη ειαίνπ είλαη πεξίπνπ 1 ιίηξν πξνο 4-5 θηιά ηζίθνπδα ( 1: 4-5). Οη θαξπνί ηεο ηζηθνπδηάο (Pistacia terebinthus) έρνπλ αλαγλσξηζηεί ηα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα ζε αξραηνινγηθά ζπκθξαδφκελα 52. Δίλαη αιήζεηα σζηφζν πσο ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ησλ θαξπψλ πνπ παξάγνληαη απφ ηα ηξία είδε Pistacia (P. terebinthus, lentiscus, atlantica) είλαη δχζθνινο, θαζψο νη δηαζηάζεηο θαη ην ζρήκα είλαη ζρεδφλ φκνηα 53. Σν πξφβιεκα ηεο δηάθξηζεο ησλ εηδψλ θαίλεηαη φκσο λα 52 Βαιακψηε 2009, 111, , fig Η κνξθνινγηθή δηάθξηζε πνπ πξoηείλεη ε Hansen 1991, 43, 45 αλάκεζα ζηα ηξία είδε Pistacia (atlantica, lentiscus, terebinthus) δελ θαίλεηαη λα ηζρχεη. Γηα παξάδεηγκα ηα ηζίθνπδα (P. terebinthus) έρνπλ δηάθνξα κεγέζε, απφ πνιχ κηθξά (3,5 ρηι.) σο κεγάια (6-7 ρηι.). Σν κέγεζνο ζα πξέπεη λα έρεη ζρέζε κε ηηο δηάθνξεο πνηθηιίεο δέληξσλ ηεξεβίλζνπ ( βι. πην πάλσ ηα δηάθνξα νλφκαηα ηζίθνπδσλ αλάινγα κε ην κέγεζνο ζηε Υίν π.ρ. ξεβηζάηα, κεγάια δειαδή ζαλ ξεβίζηα, ςηιά, δειαδή κηθξνχ κεγέζνπο) αιιά θαη κε ην αλ ην δέληξν θαιιηεξγείηαη ή φρη. Σα ηζίθνπδα (ηνπιάρηζηνλ απηά πνπ εμέηαζα ζηε Υίν, Λέζβν, Θεζζαινλίθε θαη Κέξθπξα) είλαη πάληνηε αζχκκεηξα, ελψ αληίζεηα νη θαξπνί ηεο P. lentiscus είλαη ζπκκεηξηθνί, ζρεδφλ ζθαηξηθνί ( αληίζεηε γλψκε έρεη ε Hansen 1991, 43, βι. φκσο pl. 5 φπνπ νη θαξπνί ηεο P. atlantica θαη P. lentiscus είλαη ζπκκεηξηθνί θαη ζρεδφλ ζθαηξηθνί, ελψ ηεο ηεξεβίλζνπ αζχκκεηξνη ).

12 κελ έρεη ηδηαίηεξε αμία 54, θαζψο απηά ηα είδε δέληξσλ ή ζάκλσλ είλαη πνιχ ζπγγεληθά θαη ηα ηξία παξάγνπλ αξσκαηηθνχο θαξπνχο θαη ξεηζίλη 55. Απαλζξαθσκέλνη ζπφξνη απφ πξντζηνξηθνχο νηθηζκνχο, θπξίσο ηεο βφξεηαο Διιάδαο, έρνπλ πξφζθαηα πξνζδηνξηζηεί φηη αλήθνπλ ζην είδνο P. terebinthus 56. ε παιηφηεξεο αξραηνβνηαληθέο έξεπλεο αλαθέξνληαη ζπφξνη Pistacia, ππάξρνπλ φκσο, φπσο είλαη αλακελφκελν, πξνβιήκαηα ζηελ αθξηβή ηαχηηζή ηνπο 57. ην Φξάγρζη εληνπίζηεθαλ απαλζξαθσκέλνη ζπφξνη Pistacia, πνπ αλήθνπλ θαηά ηελ Hansen ζην είδνο P. lentiscus, ελψ ζπφξνη Pistacia πνπ βξέζεθαλ ζην λενιηζηθφ έζθιν είρε ππνζηεξηρζεί φηη αλήθνπλ ζην είδνο P. atlantica, ηαχηηζε πνπ έρεη σζηφζν ακθηζβεηεζεί 58. Απφ ηε Μηλσηθή Κξήηε κνλαδηθά παξαδείγκαηα είλαη νη θαξπνί Pistacia, ρσξίο πεξαηηέξσ ηαχηηζε ηνπ είδνπο, πνπ βξέζεθαλ ζε έλα ζπίηη ηεο κεζνκηλσηθήο επνρήο ζην Υακαιεχξη 59 θαζψο θαη ην απνηχπσκα θαξπνχ ηεξεβίλζνπ ζε κεζνκηλσηθφ ΙΙ αγγείν απφ ηελ Κλσζφ 60. Η απνπζία θαξπψλ ηζηθνπδηάο ζηα αξραηνβνηαληθά δείγκαηα ηεο Κξήηεο - απφ φζν γλσξίδσ δελ έρνπλ εληνπηζηεί ζπφξνη απφ άιινπο αξσκαηηθνχο θαξπνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πηλαθίδεο ηεο Γξακκηθήο Β, φπσο ην θνξίαλδξνλ 61 - πξέπεη λα ζεσξεζεί ηπραία θαη πηζαλψο νθείιεηαη εθηφο άιισλ ιφγσλ 62, ζε αδπλακίεο ηεο ίδηαο ηεο έξεπλαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη αξραηνβνηαληθέο έξεπλεο ζηηο 54 Βαιακψηε 2001, 32, ίδ. 2009, Σν ίδην δχζθνιε είλαη θαη ε αλαγλψξηζε/ηαχηηζε ηεο ξεηίλεο ησλ δέληξσλ βι. ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζε Hansson & Folley 2008, 1175, Μεξνχζεο Αμηνζεκείσηε είλαη ε πεξίπησζε ελφο ιάθθνπ ( pit) πνπ βξέζεθε δίπια ζε νίθεκα ηεο ΝΝ ζην Μαθξχγηαιν Πηεξίαο φπνπ κεγάιε πνζφηεηα απαλζξαθσκέλσλ ηζίθνπδσλ βξέζεθε αλακεκηγκέλε κε ζπφξνπο ζχθνπ, θαθήο, ιηλαξηνχ θαη άιισλ άγξησλ εηδψλ βι. Βαιακψηε 2009, 111, , ίδ. 2003, Γηα εχξεζε ηζίθνπδσλ ζε άιινπο νηθηζκνχο βι. Βαιακψηε 2009, 190, ηζηφγξακκα 8, πίλ Hansen 2000, 20, tabl ην λαπάγην ηνπ Ulu Burun βξέζεθαλ ηζίθνπδα : Κnapp 1991, 28, Haldane 1993, Φξάγρζη : Hansen 1991, 43, 45 ; Sesklo : Zohary & Hopf 1988, , Sarpaki 2001, 212, ππνζεκ. 139 (ηαχηηζε ηεο J. Renfrew). 59 Sarpaki 2002, Åström & Hjelmquist 1971, 9-10, Μνλαδηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ησλ θαξπψλ πνπ βξέζεθαλ ζε ζπκηαηήξην ζηα Μάιηα, ζηα νπνία αλαγλσξίζηεθαλ θαξπνί θέδξνπ, θνξίαλδξνπ θαη αγξηνκαξαζηάο (ferulago nodosa L.) Politis πφξνη θνξίαλδξνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηνπο ηηαγξνχο βι.βαιακψηε 2009, 115 θαη ζην λαπάγην Ulu Burun βι. Palmer 2003, Πξβ. ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Sarpaki 2001, πνπ θάλεη ιφγν φηη ε απνπζία ηέηνησλ θαξπψλ due to behavioural tendencies involving aspects of the harvesting, processing and disposal of these plants. Αμηoζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ηα φζπξηα πνπ απνηεινχζαλ ηε δηαηξνθηθή βάζε ησλ Μηλσηηψλ δελ αλαθέξνληαη πνηέ ζηηο θαηαγξαθέο ησλ αλαθηνξηθψλ αξρείσλ.

13 δεκνζηεχζεηο κεγάισλ ζχγρξνλσλ αλαζθαθψλ ζηελ Κξήηε είλαη δπζαλάινγα πεξηνξηζκέλεο. Ο αξηζκφο δεηγκάησλ αξραηνβνηαληθνχ πιηθνχ αλαινγηθά κε ηελ έθηαζε ησλ αλαζθακκέλσλ ρψξσλ είλαη πνιχ κηθξφο, γη απηφ θαη νη ζρεηηθέο εθζέζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο ζε έθηαζε θαη πξαγκάηεπζε. Η παξνπζία εηδψλ Pistacia ζηελ Κξήηε, είηε ζηα παιπλνινγηθά δηαγξάκκαηα είηε κε ηε κνξθή απαλζξαθσκέλσλ μχισλ (θάξβνπλα), θαη ζηελ Ηπεηξσηηθή Διιάδα είλαη ζπρλή 63, κηα απφδεημε φηη ηα δέληξα απηήο ηεο νηθνγέλεηαο θχνληαλ παληνχ ζηελ πξντζηνξηθή, φπσο θαη ζηε ζχγρξνλε, Διιάδα. Σν δέληξν θαη ηα πξντφληα ηεο ηζηθνπδηάο ήηαλ θαιά γλσζηά ζηα ηζηνξηθά ρξφληα. Ο Θεφθξαζηνο ζην έξγν ηνπ Πεξί θπηώλ ηζηνξίαο ( ) πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηελ ηεξέβηλζν θαη ηνπο θαξπνχο ηεο 64. Αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο πεγέο απφ ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία, πνπ αλαθέξνληαη ζην δέληξν, έλα ρσξίν απφ ηελ ςεπδναξηζηνηειηθή ζπιινγή Πεξί ζαπκαζίσλ αθνπζκάησλ (837a30-b788) 65 παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζψο εδψ γίλεηαη ιφγνο γηα ην ηζηθνπδφιαδν : Ελ ηαηο Γπκλεζίαηο ηαηο θεηκέλαηο λήζνηο θαηά ηήλ Ιβεξίαλ, αο κεηά ηαο ιεγνκέλαο επηά κεγίζηαο ιέγνπζηλ είλαη, θαζίλ έιαηνλ κε γίλεζζαη εμ ειαίσλ, εθ δε ηεο ηεξκίλζνπ θνκηδεη πνιύ θαη εηο πάληα αξκόηηνλ 66. Όπσο ήδε ππνζηήξημα πην πάλσ, ζεσξψ φηη εδψ πηζαλψο βξίζθεηαη κηα ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε γηα ηηο ηεξάζηηεο πνζφηεηεο kita-no πνπ θαηαγξάθνληαλ ζηελ αλαηνιηθή πηέξπγα ηεο Κλσζνχ. Ο γξαθέαο 221 κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε πσο θαηέγξαθε ζην ρψξν J4 ηεο αλαηνιηθήο πηέξπγαο ηνπ αλαθηφξνπ κεγάιεο πνζφηεηεο θαξπψλ ηεο ηεξεβίλζνπ, δειαδή ηζίθνπδα, πνπ έθηαλαλ ζην αλάθηνξν απφ ηηο πεξηνρέο, νη νπνίεο ειέγρνληαλ νηθνλνκηθά θαη δηνηθεηηθά απφ απηφ. Οη 18 ηφλνη θαξπνχ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο πηλαθίδεο Ga , Ga 1532, πνζφηεηα πνπ παξάγεηαη απφ 360 πεξίπνπ δέληξα, κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα πξφζθεξαλ ιίηξα ηζηθνπδφιαδνπ. Γελ πξέπεη βέβαηα λα 63 ηα δείγκαηα ζπλήζσο ηαπηίδεηαη κε ηελ Pistacia lentiscus : Φείξα : Schoch 1995, , Schoch 1998, 151, Βetancourt 2008, 254. Μφρινο : Soles 2003, 43, 87, 118, Schoch & Ntinou 2004, , table 39. Κνκκφο : Shay et al. 1995, ( tables ), 136 ( appendix ), Shay & Shay 2000, 651 ( table 7.1 ), 653 ( table 7.2). Νηρψξηα : Shay & Shay 1978, 56, table 5.9. Πχινο: Yazvenko 2005, 61, εηθ Θεφθξαζηνο, Πεξί θπηώλ ηζηνξίαο 3.3.1, Πξβ. Καξαθαηζάλε 1998, Η ζπιινγή απηή αληιεί πιεξνθνξίεο απφ ρακέλα, ζήκεξα, έξγα ηνπ Σίκαηνπ ηνπ Σαπξνκελίηε, γεσγξάθνπ θαη ηζηνξηθνχ ηεο αξραηφηεηαο (4νο/3νο αη. π.υ.). 66 Barnes 1984, 88.

14 παξαβιέςεη θαλείο φηη ην δέληξν πξνζθέξεη ηελ αξσκαηηθή ηνπ ξεηίλε, πνπ ήηαλ θαηάιιειε γηα δηάθνξεο ρξήζεηο (ζπγθνιιεηηθή νπζία, ζπκίακα ζε κνξθή δαθξχσλ, ηαηξηθή ρξήζε, αξσκαηηζκφο θξαζηνχ) 67, ελψ ηα ηζίθνπδα πέξα απφ ηελ άκεζε θαηαλάισζή ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζπκίακα ζε ηειεηνπξγίεο ή ζξπκκαηηζκέλα σο ζπζηαηηθφ ζε ηαηξηθέο ζπληαγέο. Αλ ε ππφζεζε πνπ δηαηππψζακε πην πάλσ ηζρχεη, ηφηε εθηφο απφ ηελ ηαχηηζε ηνπ κπζηεξηψδνπο εδψ θαη δεθαεηίεο ki-ta-no αλνίγεη έλα λέν θεθάιαην ζην πεδίν έξεπλαο γηα ηε κηλσηθή νηθνλνκία θαη δηαηξνθή. Οη Μηλσίηεο πηζαλψο δελ θαηαλάισλαλ κφλν ειαηφιαδν, πνπ έρεη ζεσξεζεί εθηφο ησλ άιισλ σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ αηγαηαθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, αιιά θαη κηα άιιε θπηηθή ιηπαξή νπζία, ην ηζηθνπδφιαδν. Αξραηνβνηαληθέο θαη αξραηνκεηξηθέο έξεπλεο θαινχληαη λα ξίμνπλ θσο ζ απηφ ην ζέκα. Ιούλιος 2010 ΤΓ ( ) Πξφζθαηα δεκνζηεχηεθε ε κειέηε ηνπ Santo Privitera, Lineare B ki-ta-no e l industria tessile a Knossos in età micenea, Creta Antica 11 (2010): ζηελ νπνία έξρεηαη μαλά ζην πξνζθήλην ε ζπζρέηηζε ηνπ kitano κε ηε βηνηερλία ιηλαξηνχ, κηα ππφζεζε πνπ είρε πξνηείλεη παιηφηεξα ε Foster (1977, 33, 39-40) θαη δελ είρε γίλεη γεληθά απνδεθηή απφ ηνπο εξεπλεηέο (βι. ππνζεκ. αξ. 7, 20). 67 Mεξνχζεο π.ε..

15 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αξγέληεο Φ. & Κπξηαθίδεο η. 1946, Η Χίνο παξά ηηο γεσγξάθνηο θαη πεξηεγεηαίο. Αζήλα. Βαιακψηε.-Μ. 2001, Φαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά απφ ηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε θαηά ηε λενιηζηθή θαη ηελ επνρή ηνπ Υαιθνχ : ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα, ζην M. Μπέξθη (επηκ.), Φαξκαθεπηηθά θαη αξσκαηηθά θπηά. Z ηξηήκεξν εξγαζίαο, Κύπξνο Μαξηίνπ 1997, Αζήλα, Βαιακψηε.-Μ. 2009, Η αξραηνβνηαληθή έξεπλα ηεο δηαηξνθήο ζηελ πξντζηνξηθή Ειιάδα, Θεζζαινλίθε. Γελλάδηνο Π.Γ , Λεμηθόλ θπηνινγηθόλ (1 ε έθδνζηο, ελ Αζήλαηο 1914). Αζήλαη. Καξαθαηζάλε Ρ. 1998, Φπηνινγηθό ιεμηθό θαηά Θεόθξαζην, Θεφθξαζηνο Άπαληα 11, Αζήλα. Μεξνχζεο Ν. 2002, Χίνο. Φπζηθό πεξηβάιινλ θαη θαηνίθεζε από ηε λενιηζηθή επνρή σο ην ηέινο ηεο αξραηόηεηαο, Υίνο. Mεξνχζεο Ν. 2010, Σα δάθξπα ησλ δέληξσλ. Οη ρξήζεηο ξεηηλψλ ζην πξντζηνξηθφ Αηγαίν, ζην Ν. Μεξνχζεο, Δ. ηεθαλή & Μ. Νηθνιαΐδνπ (επηκ.), ΙΡΙ. Μειέηεο ζηε κλήκε ηεο θαζεγήηξηαο Αγγ. Πηιάιε-Παπαζηεξίνπ από ηνπο καζεηέο ηεο ζην Α.Π.Θ., Θεζζαινλίθε, Μεξνχζεο Ν. π.ε., ηνλ παξάδεηζν ηνπ Αξρηπειάγνπο. Η Χίνο κέζα από ην βιέκκα ησλ πεξηεγεηώλ( ). Υίνο (ππφ έθδνζε). Rackham O. & Moody J. 2004, Η δεκηνπξγία ηνπ θξεηηθνύ ηνπίνπ (επηκέιεηα A. Υαληψηεο 1 ε έθδνζε The Making of Cretan Landscape, Manchester 1996). Ηξάθιεην. Ruipérez M. S. & Melena J. L. 1996, Οη Μπθελαίνη Έιιελεο (1 ε έθδνζε Los

16 Griegos Micénicos, Madrid 1990 ). Αζήλα. αββίδεο Θ. 2000, Σν καζηηρόδεληξν ηεο Χίνπ, Θεζζαινλίθε. Yazvenko S. 2005, Απφ ηε γχξε ζηα θπηά, ζην J. Davis (επηκ.), Πύινο Ακκνπδεξή. Ιζηνξηθό θαη αξραηνινγηθό ηαμίδη από ηελ επνρή ηνπ Νέζηνξα έσο ηε λαπκαρία ηνπ Ναπαξίλνπ (1 ε έθδνζε Sandy Pylos. Archaeological History from Nestor to Navarino, Texas 1998), Αζήλα, Φάππαο Ι. 2009, Σα αξσκαηηθά έιαηα θαη νη πξαθηηθέο ρξήζεηο ηνπο ζηε κπθελατθή Ειιάδα θαη ηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην (14 νο -13 νο αη. π.χ.), δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Σκήκα Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Φηινζνθηθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Φξαγθάθη Δ. 1969, πκβνιή εηο ηελ δεκώδε νξνινγίαλ ησλ θπηώλ. Αζήλαη. Argenti, Ph. & Rose H. J. 1949, The Folk-Lore of Chios. Cambridge. Åström P. & Hjelmquist H. 1971, Grain impressions from Cyprus and Crete. Opuscula Atheniensia 10, Aura Jorro F. 1985, Diccionario micénico, Volume I. Madrid. Aura Jorro F. 1993, Diccionario micénico, Volume IΙ. Madrid Barnes J. (επηκ.) 1984, The Complete Works of Aristotle. The Revised Oxford Translation. Vol. II. Princeton. Bass G.F. 1986, A Bronze Age shipwreck at Ulu Burun (Kas): 1984 campaign. American Journal of Archaeology 90, Bendall L. M. 2007, Economics of Religion in the Mycenaean World. Resources Dedicated to Religion in the Mycenaean Palace Economy. Oxford University School of Archaeology Monograph 67. Oxford Bernabé A. & Lujàn E. R. 2008, Mycenaean technology, ζην Y. Duhoux & A. Morpurgo Davies (επηκ.), A Companion to Linear B: Mycenaean Greek Texts

17 and their World. Volume 1. Bibliothèque des Cahiers de l' Institute de Linguistique de Louvain120, Louvain - la-neuve, Βetancourt P. P. 2008, Pseira. A Minoan settlement of an islet off the northeast coast of Crete, ζην Y. Tzedakis, H. Martlew & M.K. Jones (επηκ.), Archaeology Meets Science. Biomolecular Investigations in Bronze Age Greece. The Primary Scientific Evidence , Oxford, Boratynski A., Browicz, K. & Zielinski J. 1994, Woody Flora of Chios. Υίνο. (πξψηε δεκνζίεπζε Arboretum Kornickie Rocznik 32, 1987, ). Chadwick, J The Mycenaean World. Cambridge. CoMIK = Chadwick, J., Godart, L., Killen, J. T., Olivier, J.-P., Sacconi, A. and Sakellarakis, I. A Corpus of Mycenaean Inscriptions from Knossos, Volume II ( ). Cambridge - Rome Dawkins R. M. 1949, Appendix VIII. The flora of Chios, ζην Ph. Argenti & H. J. Rose, The Folk-Lore of Chios, Cambridge, Duhoux Y. 1976, Aspects du vocabulaire économique mycénien (cadastreartisanat- fiscalité). Amsterdam. Firth R. J , The find-places of the tablets from the palace of Knossos, Minos 31-32, Firth R. J , A review of the find-places of the Linear B tablets from the palace of Knossos, Minos 35-36, Foster E. D. 1977, An administrative department at Knossos concerned with perfumery and offerings, Minos 16, Haldane C. 1993, Direct evidence for organic cargoes in the Late Bronze Age. World Archaeology 24,

18 Hansen J.M. 1991, Excavations at Franchthi Cave, Greece 7. The Palaeoethnobotany of Franchthi Cave. Bloomington & Indianapolis. Hansen J. M. 2000, Palaeoethnobotany and palaeodiet in the Aegean region: notes on legume toxicity and related pathologies, ζην S. J. Vaughan & W. D. E. Coulson (επηκ.), Palaeodiet in the Aegean: Papers from a Colloquium Held at the 1993 Meeting of the Archaeological Institute of America in Washington D.C. Wiener Laboratory Monograph I, Oxford, Hansson M. & Foley B. 2008, Ancient DNA fragments inside classical Greek amphoras reveal cargo of 2400-year-old shipwreck, Journal of Archaeological Science 35:5, Killen J. T. 1987, Notes on the Knossos tablets, Minos 20-22, Killen J. T. 2008, Mycenaean economy,ζην Y. Duhoux & A. Morpurgo Davies (επηκ.), A Companion to Linear B: Mycenaean Greek Texts and their World, Volume 1. Bibliothèque des Cahiers de l' Institut de Linguistique de Louvain 120, Louvain-la-Neuve, Knapp B. A. 1991, Spice, drugs, grain and grog: organic goods in Bronze Age Eastern Mediterranean trade, ζην N. H. Gale (επηκ.), Science and Archaeology: Bronze Age Trade in the Mediterranean. Studies in Mediterranean Archaeology 90, Göteborg, Mc Arthur J. K. 1993, Place-Names in the Knossos Tablets. Identification and Location. Μinos Suppl. 9. Salamanca. Melena J. L. 1974, KI-TA-NO en las tablilas de Cnoso. Durius 2, 1974, θαη δχν δαρηπινγξαθεκέλεο ζειίδεο ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ κε ηίηιν consideraciones suplementarias sobre la planta KI-TA-NO.

19 Melena J. L. 1976, La produccion de plantas aromaticas en Cnoso. Estudios Clásicos 20:78, Melena J. L. 1983, Olive oil and other sorts of oil in the Mycenaean tablets, Minos 18 :1-2, Morpurgo A. 1963, Mycenaeae graecitatis lexicon. Incunabula Graeca 3. Roma. Murray C. & Warren P. 1976, Po-ni-ki-jo among the dye-plants of Minoan Crete, Kadmos 15:1, Olivier J.-P. 1967, Les scribes de Cnossos. Essai de classement des archives d' un palais mycénien. Incunabula Graeca 17. Roma. Ozcan M. 2004, Characteristics of fruit and oil of terebinth (Pistacia terebinthus L.) growing wild in Turkey, Journal of the Science of Food and Agriculture 84, Palaima T.G. 1991, Maritime matters in the Linear B tablets, ζην R. Laffineur & L. Basch (επηκ.), Thalassa. L Egée préhistorique et la mer. Actes de la troisième rencontre égéenne internationale de l'université de Liège. Station de recherches sous-marines et océanographiques (StaReSo), Calvi, Corse, Avril Aegaeum 7, Liège, Palmer R. 2003, Trade in wine, perfumed oil and foodstuffs: the Linear B evidence and beyond, ζην N. Stampolidis & V. Karageorghis (επηκ.), Ploes/Sea Routes. Interconnections in the Mediterranean, 16th-6th c. BC. Proceedings of the International Symposium Held at Rethymnon, Crete, September 29th- October 2nd 2002, Athens, Politis J. 1933, Determination de fruits trouvés dans un encensoir du palais de Malia (minoen), Πξαθηηθά ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ 8, Polunin, O Flowers of Europe: A Field Guide. Oxford.

20 Pulak C. 1988, The Bronze Age shipwreck at Ulu Burun, Turkey: 1985 campaign, American Journal of Archaeology 92, 1988, Pulak C. 1998, The Ulu Burun shipwreck : an overview. The International Journal of Nautical Archaeology, 27: 3, Rackham O. & Moody, J : βι. ειιελφγισζζε βηβιηνγξαθία. Ruipérez M. S. & Melena J. L : βι. ειιελφγισζζε βηβιηνγξαθία. Sacconi A. 1969, La mirra nella preparazione degli unguenti profumati a Cnosso. Athenaeum 47:1-4, Sacconi A. 1972, L idéogramme *123 dans les textes mycéniens, ζην M. S. Ruipérez (επηκ.), Acta Mycenaea. Proceedings of the Fifth International Colloquium on Mycenaean Studies, Salamanca, 30 March-3 April 1970, vol. II. Minos 12, Salamanca Sarpaki A. 2001, Condiments, perfume and dye plants in Linear B: a look at the textual and archaeobotanical evidence, ζην A. Michailidou (επηκ.), Manufacture and Measurement. Counting, Measuring and Recording. Craft Items in Early Aegean Societies. Mειεηήκαηα 33, Αζήλα, Sarpaki Α. 2002, The archaeobotanical study of Tzambakas house, Rethymnon, Crete, ζην Y. Tzedakis & H. Martlew (επηκ.), Minoans and Mycenaeans. Flavours of Their Time. Birmingham Museums and Art Gallery 13 July January 2003, Athens, Schoch W. 1995, Charcoal, ζην P. Betancourt P. & C. Davaras (επηκ.), Pseira I. The Minoan Buildings on the West Side of Area Α, Philadelphia, Schoch W. 1998, The Charcoal remains, ζην C.R. Floyd (ed.), Pseira III: The Plateia Building. University Museum Monograph 102, Schoch W. & Ntinou M. 2004, Wood charcoals, ζην J. Soles & C. Davaras (επηκ.),

21 Mochlos IC: Period III. Neopalatial Settlement on the Coast: The Artisans Quarter and the Farmhouse at Chalinomouri. The Small Finds, Philadelphia, Serpico M. 2003, Quantifying resin trade in the eastern Mediterranean during the Late Bronze Age, ζην K. P. Foster & R. Laffineur (επηκ.), Metron: Measuring the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 9th International Aegean Conference, New Haven, Yale University, April 2002, Aegaeum 24, Liège, Shay J. M. & Shay T. C. 1978, Modern vegetation and fossil plant remains, ζην G. Rapp & S. E. Aschenbrenner (επηκ.), Excavations at Nichoria in Southwest Greece, Vol. 1: Site, Environs, and Techniques, Minneapolis, Shay C. T. & Shay J. M. 2000, The charcoal and seeds from Iron Age Kommos, ζην J. Shaw and M. Shaw (επηκ.), Kommos IV. The Greek Sanctuary. Part 1, Princeton Shay J. M. & Shay, C. T. 2004, Appendix B. Botanical studies, environment, and land use,ζην L. V. Watrous, D. Hadzi-Vallianou & H. Blitzer (επηκ.), The Plain of Phaistos: Cycles of Social Complexity in the Mesara Region of Crete. Monumenta Archaeologica 23, Los Angeles, Shay C. T., Shay J. M., Frego K. A. & Zwiazek J. 1995, Modern flora and plant remains from Bronze Age deposits at Kommos, ζην J. Shaw & M. Shaw (επηκ.), Kommos 1: An Excavation on the South Coast of Crete. The Kommos Region and Houses of the Minoan Town. Part I: The Kommos Region, Ecology, and Minoan Industries, Princeton, Shelmerdine C. W. 1998, Where do we go from here? And how can the Linear B

22 tablets help Us get there?, ζην E. H. Cline & D. Harris-Cline (επηκ.), The Aegean and the Orient in the Second Millennium: Proceedings of the 50th Anniversary Symposium, Cincinnati, April Aegaeum 18, Liège Soles J. S. et al. 2003, Mochlos IA, Period III. Neopalatial Settlement on the Coast: The Artisans Quarter and the Farmhouse at Chalinomouri. The Sites. Philadelphia. Stern B., C. Heron, T. Tellefsen & Serpico M. 2008, New investigations into the Uluburun resin cargo, Journal of Archaeological Science 35: 8, Valamoti S.-M. 2003, Neolithic and Early Bronze food from Northern Greece : the archaeobotanical evidence, ζην M. Parker-Pearson (επηκ.), Food, Culture and Identity in the Neolithic and Early Bronze Age. British Archaeological Reports International Series 1117, Oxford, Vandenabeele F. & Olivier J.-P. 1979, Les idéogrammes archéologiques du Linéaire B. Études Crétoises 24. Paris. Ventris M. & Chadwick J Documents in Mycenaean Greek. Cambridge. Yazvenko S : βι. ειιελφγισζζε βηβιηνγξαθία. Zohary D. & Hopf M. 1988, Domestication of Plants in the Old World. Oxford.

23 ΔΙΚΟΝΔ Δηθφλα 1. Σζηθνπδηά ( Pistacia Terebinthus) Δηθφλα 2. Ώξηκα ηζίθνπδα

24 Δηθφλα 3. Σζίθνπδα.

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα