ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1322 της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 66/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ της 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί της Προστασίας Ζώων κατά την διάρκειαν Διεθνούς Μεταφοράς των (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1976 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 'Αριθμός 66 τοϋ 1976 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΤΚΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ευρωπαϊκής Συνοπτικός Συμβάσεως περί τής Προστασίας Ζώων κατά τήν διάρκειαν Διε^ τ1τ λ ς θνοΰς Μεταφοράς των (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοϋ κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. διάφορος έννοια «Σύμβασις» σημαίνει τήν Ευρωπαϊκήν Σύμβασιν περί της Προστασίας Ζώων κατά τήν διάρκειαν Διεθνούς Μεταφοράς των, τήν γενομένην έν Παρισίοις τήν 13ην Δεκεμβρίου, 1968, τής οποίας τό κείμενον έν τω Άγγλικω πρωτοτυπώ εκτίθεται εις τό Μέρος Ι και έν μεταφράσει εις τήν 'Ελληνικήν εις τό Μέρος 11 τοϋ Πίνακος : πίναξ. Νοείται οτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταεύ των δύο κειμένων, υπερισχύει τό εις τό Μέρος Ι τοϋ Πίνακος έκτιθέμενον κείμενον. 3. Ή Σύμβασις, τήν οποίαν ή Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε κύρωσις τήν 27ην Φεβρουαρίου, 1976, δυνάμει τής ύπ' άρ και ήμε Συμβάσεως. ρομηνίαν 22αν Ιανουαρίου, 1976, 'Αποφάσεως τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου, διά τοϋ παρόντος Νόμου κυροϋται. (mi)

2 Ν. 66/ ΠΙ ΝΑΙ (Αρθρον 2) ΜΕΡΟΣ Ι EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF ANIMALS DURING INTERNATIONAL TRANSPORT The memiber States of the Council of Europe, signatory hereto, Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between Its Members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage ; Convinced that the requirements of the international transport of animals are not incompatible with the welfare of the animals ; Animated by the 'desire to safeguard, as far as possible, animals in transport from suffering; Considering that progress in this respect may be achieved through the adoption of common provisions regarding the international transport of animals, Have agreed as follows: CHAPTER I ARTICLE 1 1. Each Contracting Party shall apply the provisions governing the international transport of animals contained in this Convention. 2. For the purpose of this Convention international transport is understood to be any movement which involves the crossing of a frontier. Frontier traffic shall, however, be excluded. 3. The competent authorities of the country of dispatch shall decide whether the transport is in conformity with the provisions of this Convention. Nevertheless the country of destination or intermediate countries may dispute whether any particular transport conforms with the provisions of this Convention. Such a consignment shall however, be detained only when it is strictly necessary for the welfare of the animals. 4. Each Contractiing Party shall take the necessary measures to avoid or reduce to a minimum the suffering of animals in cases when strikes or other unforeseeable circumstanoes in its territory impede the strict application of the provisions of this Convention. It will be guided for this purpose by the principles set out in this Convention. ARTICLE 2 This Convention applies to the international transport of: (a) domestic solipeds and domestic aniimals of the bovine, ovine, caprine and porcine species (Chapter PI); (b) domestic birds and domestic rabbits (Chapter III); (c) domestic dogs and domestic cats (Chapter IV); (d) other mammals and birds (Chapter. V) ; (e) cold blooded animals (Chapter VI). CHAPTER II Domestic solipeds and domestic animais of the bovine, ovine, caprine and porcine species A. GENERAL PROVISIONS ARTICLE 3 1. Before animals are loaded for international transport they shall be inspected 'by an authorised veterinary officer of the exporting country who

3 1113 Ν. 66/76 shall satisfy 'himself that they are fit for transportation. For the purposes of this Convention an authorised veterinary officer is understood to be a veterinary officer nominated by the competent authority. 2. Loading shall be carried out under arrangements approved by an authorised veterinary officer. 3. The authorised veterinary officer shall issue a certificate which identifies the animals, states that they are fit for transportation, and, Where possible, records the registration number of the means of transport and the type of vehicle used. 4. In certain cases determined by agreement between the Contracting Parties concerned the provisions of this Article need not apply. ARTICLE 4 Animals likely to give birth during carriage or having given birth during the preceding 48 hours shall not be considered fit for transportation. ARTJCLE 5 The authorised veterinary officer of the exporting country, country of transit, or importing country may prescribe ia period of rest, at a place determined by him, during Which the animals shall receive the necessary care. ARTICLE 6 1. Animals shall be provided with adequate space and, unless special conditions require to the contrary, room to lie down. 2. The means of transport and containers shall be constructed so as to protect animals against adverse weather conditions and marked differences in climatic conditions. Ventilation and air space shall be adapted to the conditions of transport and be appropriate for the species of animals carried. 3. Containers in which animals are transported shall be marked with a symbol indicating the presence of live animals and a sign 'indicating the upright position. Containers shall be easy to clean, escape proof and shall be so constructed as to ensure the safety of animals. Containers shall also allow for the inspection and care of the animals and shall be stowed in a way Which does not interfere with ventilation. During transport and handling, containers shaiil always be kept upright and shall not be exposed to severe jolts or shaking. 4. During transport animals shall be offered water and appropriate food at suitable intervals. Animals shall not be left more than 24 hours without being fed and watered. This period may, however, be extended if the journey to the destination where the animals are unloaded can be completed within a reasonable period. 5. Solipeds shall wear halters during transport. This provision need not apply to unbroken animals. 6. When animals are tied the ropes or other attachments used shall be strong enough not to break during the transport under normal conditions, and long enough to allow the animals, if necessary, to lie down and to eat and drink. Bovines shall not be tied by the horns. 7. Solipeds, unless in individuail stalls, shall have their hind feet unshod. 8. Bulls over 18 months should preferably be tied. They shall be fitted with a nose ring for handling purposes only.

4 Ν. 66/ ARTICLE 7 1. When animals of various species travel in the same truck, vehicile, vessel, or aircraft, they shall be segregated according to species. Furthermore, special measures shall be taken to avoid adverse reactions which might result from the transport in the same consignment of species naturally hostile to each other. When animals of different ages are carried in the same truck, vehicle, vessel, or aircraft, adult and young animals shall be kept separate ; this restriction shall not, however, apply to females travelling with theur young whicih they suckle. With regard to bovine, soliped and porcine animails, mature uncastrated males sham be separated from females. Adult boars shall also be separated from each other; this shall also apply to stallions. 2. In compartments in which animals are transported goods shall not be loaded which could prejudice the welfare of the animals. ARTICLE 8 Suitable equipment for loading and unloading of animals such as bridges, ramps, or gangways shall foe used. The flooring of this equipment shall be constructed so as to prevent slipping, and the equipment shall be provided with lateral protection if necessary. Animals shall not be lifted by the head, horns, or legs during loading or unloading. ARTICLE 9 The floor of trucks, vehicles, vessels, aircraft, or containers shalil be sufficiently strong to bear the weight of the animals being transported, closeboarded, and so constructed as to prevent slipping. The floor shall be covered with an adequate amount of litter to absorb excrements unless these can be dealt with Jn a different way presenting at least the same advantages. ARTICLE 10 In order to ensure the necessary care of the animals during transport, consignments of livestock shall be accompanied by an attendant, except in the following cases: (a) where 'livestock is consigned in containers which are seciured ; (b) where the transporter 'undertakes to assume the functions of the attendant; (c) where the sender has appointed an agent to care for the animals at appropriate staging points. ARTICLE The attendant or sender's agent s'hatll look after the animals, feed and water them, and, if necessary, milk them. 2. Cows in milk shall be milked at intervals of not more than 12 hours. 3. To enable the attendant to provide this care, he shall, if necessary, have available a suitable means of lighting. ARTICLE 12 Anima'ls which become ill or injured during transport shall receive veterinary attention as soon as possible, and if necessary be slaughtered in a way which avoids unnecessary suffering. ARTICLE 13 Animals shall orily be loaded into trucks, vehicles, vessels, aircraft, or containers Which have been thoroughly cleaned. Dead animals, litter and excrements shall be removed as soon as possible.

5 HIS Ν. 66/76 ARTICLE 14 'Χ Animals shall be transported to their destination as soon as possible, and delays particularly in transhipment and marshalling yards,, shall be reduced to a minimum. ARTICLE In order that importation and transit formalities may be completed as quickly as possible, consignments of animals shall be notified as early as possible to control posts. In such formalities priority should be given to consignments of animals. ARTICLE 16 At posts Where sanitary control is exercised and animals in significant numbers are regularly transported, facilities shall be provided for resting, feeding and watering. B. SPECIAL PROVISIONS FOR TRANSPORT BY RAILWAY/ ARTICLE 17 Any rai'lway truck in which animals are transported shall be marked with a symbol for the living animal. If no trucks particularly adapted for transport of animails are obtainable,.animals shall toe carried in covered trucks which are capable of travelling at high speed and are provided with sufficiently large air vents. They shall be constructed so as to prevent animals from escaping and ensure their safety. The interior sides of the trucks shall be of wood or other suitable material completely smooth and fitted with rings or bars at suitable height to which the animails may be attached. ARTICLE 18 Solipeds shall be tied in such a way that they are all facing the same side of the vehicile or tied facing each other. However, young unbroken animals shall not be tied. _. ARTICLE 19. Large animals shall be loaded in such a way as to allow an attendant to move between them. ARTICLE 20 When, in accordance with the provisions of Article 7, the separation of animals )s required, this may be effected either by tying them In separate parts of the truck, if its space permits, or by means of suitable partitions. ARTICLE 21.. When assembling trains and during all other movement of trucks all precautions shall be taken to avoid violent jolting of trucks containing animals. C. SPECIAL PROVISIONS FOR TRANSPORT BY ROAD ARTICLE 22 Vehicles shall be escapehproof and so constructed as to ensure the safety of the animals and shall also be equipped with a roof which ensures effective protection against the weather. ARTICLE 23 Tying facilities shall be provided ΐη vehicles carrying large animals which normally require-to be tied. When vehicles are required to be sub-divided, the partitions shall be of rigid construction. ARTICLE 24 Vehicles shall carry a ramp complying with the requirements' of Article 8.

6 Ν. 66/ D. SPECIAL PROVISIONS FOR TRANSPORT BY WATER ARTfCLE 25 The fittings of vessels sham be such that animals can be transported without injury and unnecessary suffering. ARTICLE 26 Animals shall not be transported on open decks unless in adequately secured containers or substantiail stnuctures, approved by the competent authority and giving adequate protection against sea and weather. ARTICLE 27 Animals shall be tied or properly accommodated in pens or containers. ARTICLE 28 There shall be adequate passageways having access to all pens or containers accommodating animals. Lighting facilities shall be available. ARTICLE 29 A sufficient number of attendants shall be provided taking into account the number of animals transported and the duration of the voyage. ARTICLE 30 AW parts of the vessel where animals are accommodated shall be provided with drainage and shall be kept in a sanitary condition. ARTICLE 31 A type of instrument approved by the competent authority shall be carried for killing animals if necessary. ARTICLE 32 Vessels used for the transport of animals shall, before sailing, be provisioned with such supplies of drinking water and appropriate foodstuffs as shall be considered sufficient by the competent authority of the sending country, having regard to species and number of animals being transported as well as to the duration of the voyage. ARTfCLE 33 Privisions shall be made for isolating ill or injured animals during the voyage and fiirst-aid treatment rendered when necessary. ARTICLE 34 The provisions of Articles 25 to 33 shall not apply to the transport of animals loaded in railway trucks or road vehidles on board ferry boats or similar vessels. E. SPECIAL PROVISIONS FOR TRANSPORT BY AIR ARTICLE 35 Animals shall be transported in containers or stall appropriate for the species. Some modifications of these requirements may be permitted if appropriate arrangements are made for restraining the animals. ARTICLE 36 Precautions shall foe taken to avoid extremely high or low temperatures, on board, 'having regard to the species of animals. In addition, severe fluctuations of air pressure shall be avoided.

7 1117 Ν. 66/76 ARTICLE 37 In freight aircraft a type of instrument approved by the competent authority shall be carried for killing animals if necessary. CHAPTER III Domestic birds and domestic rabbits ARTICLE 38 The following provisions of Chapter II shall apply mutatis mutandis to the transport of domestic birds and domestic rabbits : Article 6, paragraphs 1 to 3, Articles 7, 13 to 17 inclusive, 21, 22, 25 to 30 inclusive, 32, 34 to 36 inclusive. ARTICLE Animals that are ill or injured shall not be considered fit for transport. Any that become ill or injured shall receive first-aid treatment as soon as possible and if necessary be submitted to veterinary examination. 2. When animals are 'loaded in containers one placed on top of another or in a truck or vehicle with more than one floor, the necessary precautions shall be taken to avoid droppings falling on the animals placed underneath. 3. Suitable food and, if necessary, water shall be available in adequate quantities, save in. the case of (a) a journey lasting less than 12 hours ; (b) a journey lasting less than 24 hours for chicks of all species, provided that it is completed within 72 hours after hatching. CHAPTER IV Domestic dogs and domestic cats ARTICLE The provisions of this Chapter shall apply to the transport of domestic dogs and domestic cats except those that are accompanied by the owner or his representative. 2. The following provisions of Chapter II shall apply mutatis mutandis to the transport of domestic dogs and domestic cats: Article 4, Article 6, paragraphs 1 to 3 inclusive, Articles 7, 9, 10, Article 11, paragraphs 1 and 3, Articles 12 to 17 inclusive, 20 to 23 inclusive, 25 to 29 inclusive and 31 to 37 inclusive. ARTICLE 41 Animals in transport shall be fed at intervals of not more than 24 hours and given water at intervals of not more than 12 hours. There shall be clear written instructions about feeding and watering. Bitchers in oestrus shall, be separated from male dogs. CHAPTER V Other mammals and birds ARTICLE The provisions of this Chapter apply to the transport of those mammals and birds which are not already covered by the provisions of the preceding Chapters. 2. The following provisions of Chapter II shall apply mutatis mutandis to the transport of the species concerned in this Chapter: Article 4 and 5, Article 6, paragraphs' 1 to 3 inclusive, Articles 7 to 10 inclusive, Article 11, paragraphs 1 and 3, Article 12 to 17 inclusive, 20 to 37 inclusive.

8 Ν. 66/ ARTICLE 43 Animals shall only 'be transported in suitably constructed vehicles or containers, on which shall, if necessery, be directions that there are wild animals! in them which are nervously timid or dangerous. Moreover, there shall be clear written instructions about feeding and watering and any special care required. ARTICLE 44 Antlered animals shall not be transported while in velvet unless special precautions are taken. ARTICLE 45 Animals covered by this Chapter shall be oared for jn accordance with the instructions referred to in Article 43. CHAPTER VI Cold blooded animals ARTICLE 46 Cold blooded animals shall be transported in such containers, under such conditions, in particular with regard to space, ventilation and temperature, and with such supply of water and oxygen as are considered appropriate for the species. They sh'alil be transported to their destination as soon as possible. CHAPTER VII Settlement of disputes ARTICLE In case of a dispute regarding the interpretation or the application of the provisions of this Convention, the competent authorities of the Contracting Parties concerned shall consult with each other. Each Contracting Party shall communicate to the Secretary General of the Council of Europe the names and addresses of their competent authorities. 2. If the dispute has not been settled by this means, it shall, at the request o.f one or other of the parties to the dispute, 'be referred to arbitration. Each party shall nominate an arbitrator and the two arbitrators shall nominate a referee. If one of the two parties to the dispute has not nominated its arbitrator within the three months following the request for arbitration, he shall 'be nominated at the request of the other party to the dispute by the President of the European Court of Human Rights. If the latter should be a national of one of the parties to the dispute, this duty shall be carried out by the Vice President of the Court or, if the Vice President is a national of one of the parties to the dispute, by the most senior judge of the Court not being a national of one of parties to the dispute. The same procedure shall he observed if the arbitrators cannot agree on the choice of referee. 3. The arbitration tribunail shall lay down its own procedure. Its decisions shall be taken by majority vote. Its award which shall be based on this Convention shall be final. CHAPTER VIII Fina'l Provisions ARTICLE This Convention shall be open to signature by the member States of the Council of Europe. It shall be subject to ratification or acceptance. Instruments of ratification or acceptance shall be deposited with the Secretary Genera! of the Council of Europe. 2. The Convention shall enter into force six months after the date of the deposit of the fourth instrument of ratification or acceptance.

9 1119 Ν. 66/76 3. In respect of a signatory State ratifying or accepting subsequently, the Convention shaill come into force six months after the date of the deposit of its instrument of ratification or acceptance. ARTICLE After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any non member State to accede thereto. 2. Such accession shall be effected by depositing with the Secretary General of the Council of Europe an instrument of accession which shall take effect six months after the date of its deposit. ARTICLE Any Contracting Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply. 2. Any Contracting Party may, when depositing its instrument of ratification, acceptance or accession or at any later date, by declaration addressed to the Secretary Genera 1! of the Council of Europe, extend this Convention to any other territory or territories specified in the declaration and for whose internationail relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. 3. Any declarations made in pursuance of the preceding paragraph may, in respect of any territory mentioned in such declaration be withdrawn according to the procedure 'laid down in Article 51 of this Convention. ARTICLE This Convention shall remain in force indefinitely. 2. Any Contracting Party may, in so far as it is concerned, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Counciil of Europe. 3. Such denunciation shall take effect six months after the date of receipt by the Secretary General of such notification. ARTICLE 52 The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Counciil and any State which has acceded to this Convention of: (a) any signature ; (b) any deposit of an instrument of ratification, acceptance or accession ; (c) any date of entry into force of this Convention in accordance with Article 48 thereof; (d) any declaration received in pursuance of paragraphs 2 and 3 of Article 50 ; (e) any notification received in pursuance of the provisions of Article 51 and the date on which denunciation takes effect; (f) any communication received in pursuance of Article 47, paragraph 1. In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention. Done at Paris this 13th day of December 1968 in English and in French, both texts being equally authoritative in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Counciil of Europe shall transmit certified copies to each of the signatory and acceding States.

10 Ν. 66/ ΜΕΡΟΣ II ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ; Τά υπογράφοντα τήν παροϋσαν Σύμβασιν Κράτη Μέλη τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης, Θεωροϋντα ότι ό σκοπός τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης συνίσταται εις την έπίτευξιν μεγαλυτέρας; ένότητος μεταξύ των Μελών αύτοϋ έπι τω τέλει διαφυλάξεως και υλοποιήσεως τών ιδεωδών και των άρχων αϊ όποϊαι συνιστούν κοινήν κληρονομίαν αυτών' Πεπεισμένα περί τοϋ ότι δέν είναι ασυμβίβαστοι προς τήν τών Ζώων αϊ απαιτήσεις της διεθνούς μεταφοράς αυτών' ευημερία ν Ωθούμενα ύπό της επιθυμίας προφυλάξεως, κατά τό δυνατόν, τών έν μεταφορά τελούντων Ζώων εκ τών ταλαιπωριών' Θεωροϋντα ότι πρόοδος έπι τοϋ θέματος τούτου δύναται νά έπιτευχθή διά της υίοθετήσεως κοινών διατάξεων άφορωσών εις τήν διεθνή μεταφοράν Ζώων, Συνεφώνησαν έπι τών ακολούθων : ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι ΑΡΘΡΟΝ 1 1. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος οφείλει νά έφαρμόζη τάς διαλαμβανόμενος έν τη παρούση Συμβάσει διατάξεις τάς διεπούσας τήν διεθνή μεταφοράν Ζώων. 2. Διά τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως «διεθνής μεταφορά» σημαίνει πασαν κίνησιν συνεπαγομένην τήν διάβασιν μεθορίου τινός. Δέν περιλαμβάνει όμως παραμεθόριον μεταφοράν. 3. Αϊ αρμόδιοι άρχαί της χώρας έξαποστολής αποφαίνονται κατά πόσον ή μεταφορά ανταποκρίνεται προς τάς διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως. Παρά ταϋτα, ή χώρα προορισμοϋ ή αϊ ενδιάμεσοι χώροι δυνατόν νά διαφωνούν περί τοϋ κατά πόσον οιαδήποτε συγκεκριμένη μεταφορά ανταποκρίνεται ή μή προς τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως. Ή τοιαύτη αποστολή, όμως, θά κατακρατηται μόνον οσάκις είναι απολύτως άναγκαϊον διά τήν εύημερίαν τών Ζώων. 4. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος οφείλει νά λαμβάνη άπαντα τά αναγκαία μέτρα προς αποφυγήν ή περιορισμόν εις τό ελάχιστον της ταλαιπωρίας τών Ζώων εις περιπτώσεις κατά τάς όποιας άπεργίαι ή έτεραι απρόβλεπτοι περιστάσεις έν τη εδαφική αυτών επικράτεια κωλύουν τήν αυστηρά ν εφαρμογή ν τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως. Προς τοϋτο δέον νά καθοδηγήται ύπό τών έν τη παρούση Συμβάσει εκτιθεμένων άρχων. ΑΡΘΡΟΝ 2 Ή Σύμβασις τυγχάνει εφαρμογής έπι τής διεθνούς μεταφοράς (α) κατοικίδιων μονωνύχων και κατοικίδιων βοοειδών, προβατοειδών, αίγοειδών και χοιροειδών (Κεφάλαιον II)' (β) κατοικίδιων πτηνών και κονίκλων (Κεφάλαιον III)' (γ) κατοικιδίων κυνών και γαλών (Κεφάλαιον IV)' (δ) έτερων θηλαστικών και πτηνών (Κεφάλαιον V)' (ε) ψυχροαίμων Ζώων (Κεφάλαιον VI)'

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II 1121 Ν. 66/76 Κατοικίδια μονώνυχα και κατοικίδια βοοειδή, προβατοειδή, αίγοειδή και χοιροειδή Α. ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟΝ 3 1. Προ της φορτώσεως των ζώων διά διεθνή μεταφοράν, ταύτα δέον νά έπιθεωρώνται ύπό τίνος αρμοδίου κτηνιατρικού λειτουργού τής έεαγούσης χώρας ό όποιος οφείλει νά ίκανοποιηται περί τής ικανότητος αυτών προς μεταφοράν. Διά τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως «αρμόδιος κτηνιατρικός λειτουργός» σημαίνει κτηνιατρικόν τινά λειτουργόν διοριζόμενον υπό τής αρμοδίας αρχής. 2. Ή φόρτωσις θά έκτελήται συμφώνως προς εγκεκριμένος ύπό αρμοδίου κτηνιατρικού λειτουργού διευθετήσεις. 3. Ό αρμόδιος κτηνιατρικός λειτουργός θά έκδίδη πιοτοποιητικόν τό όποϊον διαπιστοϊ την ταυτότητα τών Ζώων, αναφέρει ότι ταύτα είναι ικανά προς μεταφοράν καί, όπου έφικτόν, περιέχει τον αριθμόν έγγραφης των μεταφορικών μέσων καί τόν τύπον τοϋ χρησιμοποιουμένου οχήματος. 4. Εις ώρισμένας περιπτώσεις, καθοριζόμενος κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων Συμβαλλομένων Μερών, αϊ διατάζεις τοϋ παρόντος "Αρθρου δέν απαιτείται νά τυγχάνουν εφαρμογής. ΑΡΘΡΟΝ 4 Ζώα τά όποια πιθανόν νά γεννήσουν διαρκούσης τής μεταφοράς ή τά όποϊα έγέννησαν διαρκοϋντος τοϋ τελευταίου 48ώρου δέν θά θεωρούνται ικανά προς μεταφοράν. ΑΡΘΡΟΝ 5 Ό αρμόδιος κτηνιατρικός λειτουργός τής έεαγούσης χώρας, τής χώρας διαμετακομίσεως ή τής είσαγούσης χώρας, δύναται νά έπιβάλη περίοδον αναπαύσεως, εις τόπον άποφασιζόμενον ύπ' αυτού, διαρκούσης τής οποίας τά ζώα θά δέχωνται τήν άναγκαίαν φροντίδα. ΑΡΘΡΟΝ 6 1. Εις τά ζώα θά παρέχεται επαρκής χώρος καί, πλην έάν αϊ είδικαΐ συνθήκαι απαιτούν άλλως, χώρος διά νά κατακλίνωνται. 2. Ή δομή τών μεταφορικών μέσων καί τών κιβωτίων (containers) δέον νά είναι τοιαύτη ώστε νά προστατεύωνται τά ζώα έναντι τών δυσμενών καιρικών συνθηκών καί τών έντονων διαφορών εις τάς κλιματολογικός συνθήκας. Ό έεαερισμός καί ό άεροφόρος χώρος δέον νά ανταποκρίνεται προς τάς συνθήκας μεταφοράς καί νά είναι κατάλληλος διά τά μεταφερόμενα είδη ζώων. 3. Τά κιβώτια (containers) εντός τών οποίων μεταφέρονται ζώα θά έπισημαίνωνται διά συμβόλου ύποδηλοϋντος τήν παρουσίαν ζωντανών ζώων καί ενός σήματος δεικνύοντος τήν όρθίαν θέσιν. Τά κιβώτια (containers) δέον νά είναι εύκολου καθαρισμού, έεησφαλισμένα έναντι τοϋ κινδύνου διαφυγής τοϋ περιεχομένου των καί κατεσκευασμένα κατά τρόπον έεασφαλίζοντα τήν ασφάλεια ν τών ζώων. Τά κιβώτια (containers) δέον νά επιτρέπουν επίσης τήν έπιθεώρησιν καί φροντίδα τών ζώων καί νά στοιβάζωνται κατά τρόπον μή παρακωλύοντα τόν έεαερισμόν. Διαρκούσης τής μεταφοράς καί τοϋ χειρισμού, τά κιβώτια (containers) δέον πάντοτε νά διατηρώνται εις την όρθίαν θέσιν καί νά μή εκτίθενται εις δυνατούς κραδασμούς ή δονήσεις. 4. Διαρκούσης τής μεταφοράς θά παρέχεται εις τά ζώα ύδωρ καί ανάλογος τροφή εις κατάλληλα χρονικά διαστήματα. Τά ζώα δέον νά μή

12 Ν. 66/ άφίενται πέραν των 24 ωρών άνευ τροφής και ύδατος. Ή περίοδος αϋτη δύναται, όμως, νά έπιμηκυνθή έάν τό ταξίδιον προς τον πρσορισμόν ένθα τά ζώα πρόκειται νά αποβιβασθούν δύναται νά συμπληρωθη εντός ευλόγου χρονικής περιόδου. 5. Τά μονώνυχα δέον νά φέρουν χαλινούς διαρκούσης της μεταφοράς. Ή διάταξις αϋτη δέν απαιτείται νά τυγχάνη εφαρμογής έπϊ αδάμαστων Ζώων. 6. Οσάκις τά ζώα είναι δεδεμένα, τά σχοινιά ή έτεροι δετήρες δέον νά είναι αρκούντως ισχυροί ώστε νά μή θραύωνται διαρκούσης τής μεταφοράς ύπό κανονικός συνθήκας και νά διαθέτουν επαρκές μήκος ώστε νά επιτρέπουν εις τά ζώα, ει άναγκαϊσν, νά κατακλίνωνται, νά τρώγουν και νά πίνουν. Τά βοοειδή δέον νά μή δένωνται έκ τών κεράτων. 7. Τά μονώνυχα, έκτος έάν εύρίσκωνται εις ιδιαίτερα χωρίσματα, δέον νά έχουν άπεταλώτους τους οπίσθιους πόδας των. 8. Οι ταύροι άνω τών 18 μηνών δέον κατά προτίμησιν νά είναι δεδεμένοι. Εις τούτους θά εφαρμόζεται ρινικός δακτύλιος διά σκοπούς χειρισμού μόνον. ΑΡΘΡΟΝ 7 1. 'Οσάκις ζώα διαφόρων ειδών ταξιδεύουν εντός τοϋ αύτοϋ βαγονίου, οχήματος, σκάφους ή αεροσκάφους, ταύτα δέον νά διαχωρίζωνται κατ' είδος. 'Επιπροσθέτως δέον νά λαμβάνωνται ειδικά μέτρα προς αποφυγήν δυσμενών αντιδράσεων δυναμένων νά προέλθουν έκ τής μεταφοράς εντός τής αυτής αποστολής ειδών έκ φύσεως έχθρευομένων άλληλα. 'Οσάκις ζώα διαφόρων ηλικιών μεταφέρωνται εντός τοϋ αύτοϋ βαγονίου, οχήματος, σκάφους ή αεροσκάφους, τά ενήλικα ζώα δέον νά κρατώνται χωριστά άπό τά νεαρά τοιαύτα' ό περιορισμός ούτος, έν τούτοις, δέν τυγχάνει εφαρμογής έπι τών θηλέων τών ταξιδευόντων μετά τών θηλαζόντων νεογνών των. Άναφορικώς προς τά βοοειδή, τά μονώνυχα και τά χοιροειδή ζώα, τά ώριμα μή ευνουχισμένα άρρενα δέον νά διαχωρίζωνται άπό τά θήλεα. Οι ενήλικες άρρενες χοίροι (κάπροι) δέον ωσαύτως νά διαχωρίζωνται άπ' αλλήλων' τό αυτό ωσαύτως ισχύει και διά τους έπιβήτορας ίππους. 2. Εις διαμερίσματα εντός τών οποίων μεταφέρονται ζώα, δέον νά μή φορτώνωνται εμπορεύματα τά όποϊα θά ήδύναντο νά επηρεάσουν τήν εύημερίαν τών ζώων. ΑΡΘΡΟΝ 8 Δέον νά χρησιμοποιήται κατάλληλος εξοπλισμός διά τήν φόρτωσιν και έκφόρτωσιν τών ζώων, ώς είναι αϊ γέφυραι, τά κεκλιμένα επίπεδα ή αϊ διαβάθραι. Τό δάπεδον τοϋ εξοπλισμού τούτου δέον νά κατασκευάζεται κατά τρόπον ώστε νά παρεμποδίζη τό ολίσθημα, ό δε εξοπλισμός νά εφοδιάζεται, ει άναγκαϊον, διά πλευρικού προστατευτικού συστήματος. Διαρκούσης τής φορτώσεως ή εκφορτώσεως ή άνύψώσις τών ζώων δέον νά μή πραγματοποιήται έκ τής κεφαλής, τών κεράτων ή τών ποδών. ΑΡΘΡΟΝ 9 Τό δάπεδον τών βαγονιών, οχημάτων, σκαφών, αεροσκαφών ή κιβωτίων (containers) δέον νά είναι επαρκώς ίσχυρόν ώστε νά φέρη τό βάρος τών μεταφερομένων ζώων, νά είναι πλήρως σανιδόκλειότσν καΐ τοιουτοτρόπως κατεσκευασμένον ώστε νά παρεμποδίζη τό ολίσθημα. Τό δάπεδον δέον νά καλύπτεται δι' επαρκούς ποσότητος άχυρου προς άπορρόφησιν τών περιττωμάτων, έκτος έάν ταύτα δύνανται νά αντιμετωπισθούν κατά διάφορον τρόπον παρουσιάζοντα όμως τουλάχιστον τά αυτά πλεονεκτήματα.

13 1123 Ν. 66/76 ΑΡΘΡΟΝ 10 Προς τον σκοπόν εξασφαλίσεως της αναγκαίας φροντίδας των Ζώων διαρκούσης της μεταφοράς, αϊ άποστολαί ζωντανών ζώων (livestock) δέον να συνοδεύωνται υπό συνοδού τίνος, έκτος εις τάς ακολούθους περιπτώσεις, ήτοι (α) οσάκις τά ζωντανά ζώα (livestock) άποστέλλωνται εντός έξησφαλισμένων κιβωτίων (containers)' (β) οσάκις ό μεταφορεύς άναλαμβάνη νά άσκηση τά καθήκοντα συνοδού' (γ) οσάκις ό άποοτολεύς έχη διορίσει άντιπρόσωπόν τίνα διά νά φροντίζη τά ζώα εις καταλλήλους σταθμούς κατά τήν διαδρομήν. ΑΡΘΡΟΝ Ό συνοδός ή ό αντιπρόσωπος τοϋ άποστολέως οφείλει νά μεριμνά διά τά ζώα, νά παρέχη τροφήν και ύδωρ καί, ει άναγκαϊον, νά άμέλγη ταύτα. 2. Αϊ γαλακτοφόροι αγελάδες δέον νά άμέλγωνται κατά διαστήματα ούχι μεγαλύτερα τών 12 ωρών. 3. Διά νά δύναται ό συνοδός νά παρέχη την φροντίδα ταύτην, ούτος δέον νά έχη εις τήν διάθεσίν του, ει άναγκαϊον, το κατάλληλον μέσον φωτισμού. ΑΡΘΡΟΝ 12 Ζώα άτινα ασθενούν ή τραυματίζονται διαρκούσης της μεταφοράς θά δέχωνται τήν κτηνιατρικήν περίθαλψιν τό συντομώτερον δυνατόν, καί, ει άναγκαϊον, νά φονεύωνται κατά τρόπον μή προκαλούντα άσκοπον ταλαιπωρίαν. ΑΡΘΡΟΝ 13 Τά ζώα θά φορτώνωνται μόνον εις βαγόνια, οχήματα, σκάφη, αεροσκάφη ή κιβώτια (containers) τά όποια έχουν πλήρως καθάρισθή. Νεκρά ζώα, άχυρα και περιττώματα θά άπομακρύνωνται τό συντομώτερον δυνατόν. ΑΡΘΡΟΝ 14 Τά ζώα θά μεταφέρωνται εις τόν προορισμόν των τό συντομώτερον δυνατόν, αϊ δέ καθυστερήσεις, ιδίως εις τήν μεταφόρτωσιν και εις τους σταθμούς διαλογής, θά περιορίζωνται εις τό ελάχιστον. ΑΡΘΡΟΝ 15 Προς τόν σκοπόν της ταχυτέρας δυνατής συμπληρώσεως τών διατυπώσεων εισαγωγής και διαμετακομίσεως, αϊ άποστολαί ζώων δέον νά γνωστοποιώνται τό ένωρίτερον δυνατόν προς τους σταθμούς έλεγχου. Κατά τάς διατυπώσεις ταύτας δέον νά παρέχεται προτεραιότης εις άποστολάς ζώων. ΑΡΘΡΟΝ 16 Εις σταθμούς ένθα ασκείται κτηνιατρικός έλεγχος καί διά τών οποίων τακτικώς μεταφέρονται ζώα εις σημαντικούς αριθμούς, δέον νά διατίθενται διευκολύνσεις αναπαύσεως, παροχής τροφής καί ύδατος. Β. ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ ΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΡΘΡΟΝ 17 Πάν σιδηροδρομικόν βαγόνιον εντός τοϋ οποίου μεταφέρονται ζώα δέον νά επισημαίνεται διά συμβόλου ύποδηλοϋντος τό είδος τοϋ ζωντανού ζώου. Έάν είναι αδύνατος ή έεεύρεσις ειδικώς διασκευασμένων προς μεταφοράν ζώων βαγονιών, τά ζώα θά μεταφέρωνται εντός κεκαλυμμένων βαγονιών ικανών νά ταξιδεύουν μετά μεγάλης ταχύτητας καί έφωδιασμένων δγ επαρκώς μεγάλων οπών αερισμού. Ή δομή τούτων όέον νά εϊναι τοιαύτη ώστε

14 Ν. 66/ νά παρεμποδίζεται ή διαφυγή των Ζώων και νά εξασφαλίζεται ασφάλεια αυτών. Τά εσωτερικά τοιχώματα τών βαγονιών δέον νά είναι έκ ξύλου ή έξ έτερου καταλλήλου ύλικοϋ πλήρως μαλακού και έφωδιασμένου διά δακτυλίων ή αγκίστρων εις κατάλληλον ϋψος έπί τών οποίων δύνανται νά προσδένωνται τά ζώα. ΑΡΘΡΟΝ 18 Τά μονώνυχα θά προσδένωνται κατά τρόπον ώστε άπαντα είτε νά βλέπουν προς τήν αυτήν πλευράν του οχήματος είτε νά βλέπουν τό εν το έτερον. Έν τούτοις, τά νεαρά αδάμαστα ζώα δέν θά προσδένωνται. ΑΡΘΡΟΝ 19 Τά μεγάλα ζώα θά φορτώνωνται κατά τρόπον ώστε νά επιτρέπουν εις τόν συνοδόν νά διακινήται μεταξύ αυτών. ΑΡΘΡΟΝ 20 Οσάκις απαιτητά ι, συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ "Αρθρου 7, ό διαχωρισμός τών ζώων, τοϋτο δύναται νά επιτυγχάνεται είτε διά προσδέσεως αυτών, έφ' όσον τό επιτρέπει ό χώρος, εις χωριστά τμήματα τοϋ βαγονίου, είτε διά καταλλήλων διαχωρισμάτων. ΑΡΘΡΟΝ 21 Ν Κατά τήν σύνδεσιν συρμών ώς και κατά τήν διάρκειαν πάσης ετέρας κινήσεως βαγονιών, δέον νά λαμβάνωνται άπασαι αί προφυλάξεις προς αποφυγήν βίαιων κραδασμών τών περιεχόντων ζώα βαγονιών. Γ. ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ ΑΡΘΡΟΝ 22 Τά οχήματα δέον νά είναι έξησφσλισμένα έναντι τοϋ κινδύνου διαφυγής τοϋ περιεχομένου των και κατεσκευασμένα κατά τρόπον ώστε νά εξασφαλίζουν άσφάλειαν εις τά ζώα, καθώς επίσης και έφωδιασμένα διά οροφής έξασφαλιζούσης άποτελεσματικήν προστασίαν έναντι τών καιρικών συνθηκών. ΑΡΘΡΟΝ 23 Είς οχήματα μεταφέροντα μεγάλα ζώα τά όποια κανονικώς χρήζουν προσδέσεως δέον νά διατίθενται διευκολύνσεις προσδέσεως. Όσάκις άπαιτήται ό διαχωρισμός τών οχημάτων, τά διαχωρίσματα δέον νά είναι σταθεράς κατασκευής. ΑΡΘΡΟΝ 24 Τά οχήματα δέον νά φέρουν μεθ^ εαυτών κεκλιμένον έπίπεδον άνταποκρινόμενον προς τάς απαιτήσεις του "Αρθρου 8. Δ. ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ ΑΡΘΡΟΝ 25 Αί εγκαταστάσεις τών σκαφών δέον νά είναι τοιαϋται ώστε τά ζώα νά δύνανται νά μεταφέρωνται άνευ τραυματισμού και άσκοπου ταλαιπωρίας. ΑΡΘΡΟΝ 26 Τά ζώα δέον νά μή μεταφέρωνται έπί τών ανοικτών καταστρωμάτων έκτος είς επαρκώς έξησφσλισμένα κιβώτια (containers) ή ισχυρά κατασκευάσματα, εγκεκριμένα ύπό τής αρμοδίας αρχής και παρέχοντα επαρκή προστασίαν έναντι τών θαλασσίων και καιρικών συνθηκών. ΑΡΘΡΟΝ 27 Τά ζώα δέον νά προσδένωνται ή προσηκόντως τακτοποιούνται είς κλωβούς (pens) ή κιβώτια (containers).

15 1125 Ν. 66/76 ΑΡΘΡΟΝ 28 Δέον να υφίστανται επαρκείς διάδρομοι έξασφαλίζοντες προσπέλασιν npoq απαντάς TOUC κλωβούς (pens) και τά κιβώτιο (containers) εις τά οποία έτακτοπσιήθησαν ζώα. Δέον να διατίθενται διευκολύνσεις φωτισμού. ΑΡΘΡΟΝ 29 Λαμβανομένου ύπ' όψιν τοϋ άριθμοϋ τών μεταφερομένων ζώων και της διαρκείας τοϋ ταξιδιού, δέον νά ύπάρχη και ανάλογος αριθμός συνοδών. ΑΡΘΡΟΝ 30 Απαντα τά τμήματα τοϋ σκάφους εις τά όποια τακτοποιοϋνται ζώα δέον νά διαθέτουν σύστημα αποχετεύσεως και νά διατηρωνται είς ύγειο* νομικήν κατάστασιν. ΑΡΘΡΟΝ 31 Είδος οργάνου εγκεκριμένου ύπό της αρμοδίας αρχής δέον νά μεταφέρεται διά τήν θανάτωσιν τών ζώων έν περιπτώσει ανάγκης. ΑΡΘΡΟΝ 32 Σκάφη χρησιμοποιούμενα διά τήν μεταφοράν ζώων δέον νά έφσδιάζωνται, πρό τοϋ απόπλου των, διά τοιούτων προμηθειών ποσίμου ύδατος και καταλλήλου τροφής ώς αΰται ήθελον κριθή επαρκείς ύπό τής αρμοδίας αρχής τής χώρας αποστολής, λαμβανομένων ύπ' όψιν τών ειδών και τοϋ άριθμοϋ τών μεταφερομένων ζώων, ώς επίσης και τής διαρκείας τοϋ ταξιδιού. ΑΡΘΡΟΝ 33 Δέον όπως λαμβάνωνται μέτρα απομονώσεως τών άσθενούντων ή τραυματισμένων ζώων διαρκοϋντος τοϋ ταξιδιού, ώς και παροχής πρώτων βοηθειών είς ταϋτα οσάκις παρίσταται ανάγκη. ΑΡΘΡΟΝ 34 Αί διατάξεις τών "Αρθρων 25 έως 33 δέν τυγχάνουν εφαρμογής έπι τής μεταφοράς ζώων φσρτωναμένων είς σιδηροδρομικά βαγόνια ή οδικά οχήματα ευρισκόμενα επί πορθμείων (ferry boat) ή παρομοίων σκαφών. Ε, ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙ' ΑΕΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ ΑΡΘΡΟΝ 35 Τά ζώα δέον νά μεταφέρωνται εντός κιβωτίων (containers) ή διαχωρισμάτων καταλλήλων διά τά είδη. Τροποποιήσεις τινές τών έν λόγω απαιτήσεων δυνατόν νά επιτρεπωνται έάν γίνουν αί πρέπουσαι διευθετήσεις διά τον περιορισμόν τών ζώων. ΑΡΘΡΟΝ 36 Δέον όπως λαμβάνωνται προφυλάξεις προς αποφυγήν εξαιρετικώς υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών έπί τοϋ αεροσκάφους, λαμβανομένου ύπ' όψιν τοϋ είδους τών ζώων. 'Επιπροσθέτως, δέον νά άποφεύγωνται σοβαρά! αυξομειώσεις τής ατμοσφαιρικής πιέσεως. ΑΡΘΡΟΝ 37 'Επί φορτηγού αεροσκάφους δέον νά μεταφέρεται είδος οργάνου εγκεκριμένου ύπό τής αρμοδίας αρχής διά τήν θανάτωσιν ζώων έν περιπτώσει ανάγκης.

16 Ν. 66/ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III Κατοικίδια πτηνά και κόνικλοι ΑΡΘΡΟΝ 38 Αϊ ακόλουθοι διατάξεις τοϋ_ Κεφαλαίου II τυγχάνουν εφαρμογής, τηρουμένων των αναλογιών, επί της μεταφοράς κατοικίδιων πτηνών και κονίκλων : "Αρθρον 6, παράγραφοι 1 έως 3, "Αρθρα 7, 13 έως 17 συμπεριλαμβανομένων, 21, 22, 25 έως 30 συμπεριλαμβανομένων, 32, 34 έως 36 συμπεριλαμβανομένων. ΑΡΘΡΟΝ 'Ασθενή ή τραυματισμένα Ζώο δέον νά μή θεωρώνται ικανά προς μεταφοράν. Παν Ζώον καθιοτάμενον ασθενές ή τραυματιζόμενον θά δέχεται τάς πρώτας βοηθείας τό συντομώτερον δυνατόν καί, εί άναγκαϊον, νά υποβάλλεται εις κτηνιατρικήν έξέτασιν. 2. 'Οσάκις τά Ζώα φορτώνωνται εντός κιβωτίων (containers) τά όποϊα τοποθετοϋνται τό έν επί του έτερου ή εντός βαγόνι'ου ή οχήματος μετά πλειόνων τοϋ ενός δαπέδων, δέον νά λαμβάνωνται αϊ άναγκαϊαι προφυλάξεις προς αποφυγήν τής πτώσεως εκκριμάτων έπί τών κάτωθεν τοποθετουμένων Ζώων. 3. Δέον νά υπάρχουν επαρκείς ποσότητες καταλλήλου τροφής καί, εί άναγκαϊον, ύδατος εξαιρουμένης τής περιπτώσεως (α) ταξιδιού διαρκείας βραχυτέρας τών 12 ωρών' (β) ταξιδιού διαρκείας βραχυτέρας τών 24 ωρών διά νεοσσούς παντός είδους, νοουμένου ότι τό ταξίδι συμπληροϋται εντός 72 ωρών μετά την έκκόλαψιν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV Κατοικίδιοι κύνες καί γαλαϊ ΑΡΘΡΟΝ Αϊ διατάξεις τοϋ παρόντος Κεφαλαίου τυγχάνουν εφαρμογής έπί τής μεταφοράς κατοικίδιων κυνών καί γαλών εξαιρέσει τών συνοδευόμενων υπό τοϋ ιδιοκτήτου ή τοϋ αντιπροσώπου αύτοϋ. 2. Αϊ ακόλουθοι διατάξεις τοϋ Κεφαλαίου II τυγχάνουν εφαρμογής, τηρουμένων τών αναλογιών, έπί τής μεταφοράς κατοικίδιων κυνών και γάλων : "Αρθρον 4, "Αρθρον 6, παράγραφοι 1 έως 3 συμπεριλαμβανομένων, "Αρθρα 7, 9, 10, "Αρθρον 11, παράγραφοι 1 καί 3, "Αρθρα 12 έως 17 συμπεριλαμβανομένων, 20 έως 23 συμπεριλαμβανομένων, 25 έως 29 συμπεριλαμβανομένων καί 31 έως 37 συμπεριλαμβανομένων. ΑΡΘΡΟΝ 41 Ζώα έν μεταφορά δέον νά σιτίζωνται κατά διαλείμματα ουχί μεγαλύτερα των 24 ωρών καί ποτίζωνται κατά διαλείμματα ουχί μεγαλύτερα τών 12 ωρών. Δέον νά υπάρχουν σαφεϊς γραπταί όδηγίαι άφορώσαι εις τήν παροχήν τροφής καί ύδατος. Θήλεις κύνες έν περιόδω οργασμού δέον νά χωρίζωνται οπό τους άρρενος κύνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V "Ετερα θηλαστικά καί πτηνά ΑΡΘΡΟΝ Αϊ διατάξεις τοϋ παρόντος Κεφαλαίου τυγχάνουν εφαρμογής έπί τής μεταφοράς εκείνων των θηλαστικών καί πτηνών τά όποϊα δέν καλύπτονται ήδη ύπό τών διατάξεων τών προηγουμένων Κεφαλαίων.

17 1127 Ν. 66/76 2. Αϊ ακόλουθοι διατάξεις τοΰ Κεφαλαίου 11 τυγχάνουν εφαρμογής, τηρουμένων των αναλογιών, έπί της μεταφοράς των είδων τά όποϊα άφορα τό παρόν Κεφάλα ιον : "Αρθρα 4 και 5, "Αρθρον 6, παράγραφοι 1 έως 3 συμπεριλαμβανομένων, "Αρθρα 7 έως 10 συμπεριλαμβανομένων, "Αρθρον 11, παράγραφοι 1 καί 3, "Αρθρα 12 έως 17 συμπεριλαμβανομένων, 20 έως 37 συμπεριλαμβανομένων. ΑΡΘΡΟΝ 43 Τά ζώα δέον νά μεταφέρωνται μόνον εντός καταλλήλως κατασκευασμένων οχημάτων ή κιβωτίων (containers) έπί των όποιων δέον νά υπάρχουν, εί άναγκαίον, ενδείξεις περί τής ύπάρεεως εντός τούτων αγρίων ζώων τά όποϊα είναι νευρικώς φοβισμένα ή επικίνδυνα. Έπί πλέον, δέον νά υπάρχουν σαφείς γραπταί οδηγία ι άφορώσαι εις τήν παροχή ν τροφής και ύδατος ως καί είς οιανδήποτε άπαιτουμένην είδικήν φροντίδα. ΑΡΘΡΟΝ 44 Κερασφόρα ζώα, ενόσω τελούν εις τό οτάδιον τής χνοώδους καλύψεως των κεράτων των (while in velvet) δέν επιτρέπεται νά μεταφέρωνται έκτος έάν λαμβάνωνται είδικαί προφυλάξεις. ΑΡΘΡΟΝ 45 Ζώα καλυπτόμενα ύπό τοΰ παρόντος Κεφαλαίου δέον νά τυγχάνουν φροντίδος συμφώνως προς τάς οδηγίας τάς αναφερόμενος έν "Αρθρω 43. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI Ψυχρόαιμα ζώα "Αρθρον 46 Ψυχρόαιμα ζώα δέον νά μεταφέρωνται εντός τοιούτων κιβωτίων (containers), ύπό τοιαύτας συνθήκας, ιδιαιτέρως έν σχέσει προς τόν χώρον, άερισμόν καί θερμοκρασίαν, καθώς καί μετά τοιούτων προμηθειών ύδατος καί οξυγόνου ώς ήθελον θεωρηθή κατάλληλοι διά τά είδη. Ταύτα δέον νά μεταφέρωνται εις τον προορισμόν των τό συντομώτερον δυνατόν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII Διευθέτησις διαφορών ΑΡΘΡΟΝ Έν περιπτώσει διαφοράς άφορώσης είς τήν έρμηνείαν ή τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως, αϊ άρμόδιαι άρχαί τών ενδιαφερομένων Συμβαλλομένων Μερών θά διεξάγουν διαβουλεύσεις. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος οφείλει νά κοινοποίηση προς τόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης τά ονόματα καί τάς διευθύνσεις τών οικείων αύτοϋ αρμοδίων άρχων. 2. Έάν ή διαφορά δεν ήθελε κατά τά ανωτέρω διευθετηθή, αιτήσει έκατέρου των μερών έν τη διάφορα θά παραπέμπεται είς διαιτησίαν. "Εκαστον μέρος θά ύποδεικνύη ένα διαιτητήν, οι δύο δέ διαιτηταί θά υποδεικνύουν ένα έπιδιαιτητήν. Έάν έν τών έν τη διαφορά δύο μερών δέν έχη υποδείξει τόν διαιτητήν αυτού εντός τριών μηνών άπό τής υποβολής τής αιτήσεως διαιτησίας, ούτος θά υποδεικνύεται ύπό τοϋ Προέδρου τοϋ Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τη αιτήσει τοΰ έτερου έν τη διάφορα μέρους. Έάν ό τελευταίος ούτος τυγχάνη νά είναι πολίτης ενός τών μερών έν τη διαφορά, τό καθήκον τούτο θά έκτελή ό Αντιπρόεδρος τοϋ Δικαστηρίου ή έάν και ό 'Αντιπρόεδρος τυγχάνη νά είναι πολίτης ενός τών μερών έν τη διαφορά, ό κατά σειράν αρχαιότερος δικαστής τοϋ Δικαστηρίου ό οποίος δέν είναι πολίτης ούδενός τών μερών έν τη διαφορά. Ή αύτη διαδικασία τηρείται καί είς τήν περίπτωσιν κατά τήν οποίαν οι διαιτηταί αδυνατούν νά συμφωνήσουν ώς προς τήν επιλογήν τοϋ έπιδιαιτητοϋ.

18 Ν, 66/ Τό διαιτητικόν δικαστήριον καθορίζει τους οικείους αύτοϋ κανόνας διαδικασίας. Αϊ αποφάσεις αύτοϋ λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν. Ή διαιτητική άπόφασις (award) ή οποία δέον νά ερείδεται επί της παρούσης Συμβάσεως, είναι τελεσίδικος. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII Τελικαι διατάξεις ΑΡΘΡΟΝ Ή παρούσα Σύμβασις είναι ανοικτή προς ύπογραφήν ύπό των κρατώνμελών τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης. Αύτη υπόκειται εις έπικύρωσιν ή άποδοχήν. Τά έγγραφα επικυρώσεως ή αποδοχής κατατίθενται παρά τω Γενικω Γραμματεϊ τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης. 2. Ή παρούσα Σύμβασις άρχεται ισχύουσα μετά τήν παρέλευσιν έε μηνών άπό τής ημερομηνίας καταθέσεως τοϋ τετάρτου έγγραφου επικυρώσεως ή αποδοχής. 3. "Εναντι ύπογράψαντος Κράτους μεταγενεστέρως έπικυροϋντος ή αποδεχόμενου ταύτην, ή Σύμβασις άρχεται ισχύουσα μετά παρέλευσιν έε μηνών άπό τής ημερομηνίας καταθέσεως τοϋ οικείου αύτοϋ έγγραφου επικυρώσεως ή αποδοχής. ΑΡΘΡΟΝ Μετά τήν έναρειν ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως, ή έε Υπουργών Επιτροπή τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης δύναται νά προσκαλή οιονδήποτε Κράτος μή μέλος διά νά προσχώρηση εις ταύτην. 2. Τοιαύτη προσχώρησις πραγματοποιείται διά καταθέσεως παρά τω Γενικω, Γραμματεϊ τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης ενός έγγραφου προσχωρήσεως, ταύτης λαμβανούσης ίσχύν μετά παρέλευσιν έε μηνών άπό τής ημερομηνίας καταθέσεως τοϋ έγγραφου. ΑΡΘΡΟΝ Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά τόν χρόνον τής υπογραφής τής Συμβάσεως ή τής καταθέσεως τοϋ οικείου αύτοϋ έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως, νά καθορίση τό έδαφος ή τά εδάφη έπί τών οποίων θά τυγχάνη εφαρμογής ή παρούσα Σύμβασις. 2. Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά τόν χρόνον καταθέσεως τοϋ οικείου αύτοϋ έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως ή καθ' οιανδήποτε μεταγενεστέραν ήμερομηνίαν, διά δηλώσεως απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης, νά έπεκτείνη τήν παροϋσαν Σύμβασιν έφ' οιουδήποτε έτερου εδάφους ή εδαφών καθοριζομένων έν τη δηλώσει και διά τάς διεθνείς σχέσεις τών οποίων είναι ύπεύθυνον ή διά λογαριασμόν τών όποιων είναι έεουσιοδοτημένον νά άναλαμβάνη υποχρεώσεις. 3. Πάσα δήλωσις γενομένη συμφώνως προς τήν προηγουμένην παράγραφον δύναται, άναφορικώς προς τό μνημονευόμενον έν τη τοιαύτη δηλώσει έδαφος νά άποσυρθή συμφώνως προς τήν έν "Αρθρω 51 τής παρούσης Συμβάσεως έκτιθεμένην διαδικασία ν. ΑΡΘΡΟΝ Ή παρούσα Σύμβασις θέλει παραμείνει έν ίσχύϊ έπ' αόριστον. 2. Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, καθ' ην έκτασιν άφορα εις τοϋτο, νά καταγγείλη τήν παροϋσαν Σύμβασιν διά γνωστοποιήσεως απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμματέα τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης. 3. Ή τοιαύτη καταγγελία λαμβάνει ίσχύν μετά παρέλευσιν έε μηνών άπό τής ημερομηνίας λήψεως ύπό τοϋ Γενικού Γραμματέως τής τοιαύτης γνωστοποιήσεως.

19 1129 Ν. 66/76 ΑΡΘΡΟΝ 52 Ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ Συμβουλίου της Ευρώπης θά γνωστοποιη προς τά Κράτη Μέλη τοϋ Συμβουλίου και προς παν Κράτος προσχωρήσαν εις την παροΰσαν Σύμβασιν (α) έκάστην ύπογραφήν" (β) έκάστην κατάθεσιν εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως" (γ) έκάστην ήμερομηνίαν ενάρξεως ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως συμφώνως προς τά "Αρθρον 48 αυτής" (δ) έκάστην συμφώνως προς τάς παραγράφους 2 και 3 τοΰ "Αρθρου 50 λαμβανομένην δήλωσιν" (ε) έκάστην συμφώνως προς τάς διατάζεις τοϋ "Αρθρου 51 λαμβανομένην γνωστοποίησιν και τήν ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν ή καταγγελία λαμβάνει ίσχύν" (στ) έκάστην συμφώνως προς τό "Αρθρον 47, παράγραφος Ι, λαμβανομένην κοινοποίησιν. Εις μαρτυρίαν των ανωτέρω οί υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τοϋτο εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν τήν παροΰσαν Σύμβασιν. Έγένετο έν Παρισίοις τη 13η τοϋ μηνός Δεκεμβρίου, 1968 εις τήν Άγγλικήν και Γαλλικήν, αμφοτέρων των κειμένων τούτων όντων έε ίσου αυθεντικών, εις άπλοϋν άντίγραφον τό όποϊον θά παραμείνη κατατεθειμένον εις τά αρχεία τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ Συμβουλίου τής Ευρώπης θά διαβίβαση κεκυρωμένα αντίγραφα προς έν έκαστον των υπογραφόντων και προσχωρησάντων Κρατών.

Ε.Ε., Παρ. Ι, Άρ. 1762, Ν. 10/82

Ε.Ε., Παρ. Ι, Άρ. 1762, Ν. 10/82 Ε.Ε., Παρ. Ι, Άρ. 1762, 19.3.82 557 Ν. 10/82 Ό περί τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί της Προστασίας Ζώων κατά την Διάρκειαν Διεθνούς Μεταφοράς των (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1982 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΙΠ)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

1727 Ν. 173/91. Μέρος Α PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA Preamble

1727 Ν. 173/91. Μέρος Α PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA Preamble E.E., Παρ. I, Αρ. 2637, 11.10.91 1727 Ν. 173/91 Κυρωτικός του Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την Επεξεργασία Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 11(ΙΙΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3595 της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(ΙΗ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3678 της 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 52/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2404 της 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Τέταρτο Πρωτόκολλο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 30(III)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2748 της 6ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Ισοτιμία των Διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' Άρ της 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' Άρ της 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' Άρ. 1509 της 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλου τής Ευρωπαϊκής Συμβάοεως περί Παροχής Πληροφοριών επί τοϋ Κρατούντος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. Αριθµός 18(ΙΙΙ) του 2009. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. Αριθµός 18(ΙΙΙ) του 2009. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ν. 18(ΙΙΙ)/2009 Αριθµός 4125 Παρασκευή, 18 εκεµβρίου 2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Ο περί της Αναθεωρηµένης Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 2(ΠΙ)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3117 της 24ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Αποζημίωση θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. (Υιοθετηθείσα εν Λονδίνω 6 Μαϊου 1969)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. (Υιοθετηθείσα εν Λονδίνω 6 Μαϊου 1969) Νόμος 1127 της 3/10.2.81: Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον την 6ην Μαΐου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως διά την προστασίαν της Αρχαιολογικής κληρονομίας.- (Α' 32). 'Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/75 ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* Άρ. 1199 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1975 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμφωνίας περί Μεταφοράς Νεκρών (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον

Διαβάστε περισσότερα

76 Ν. 12(ΙΙΙ)/99. E.E. Παρ. Ι(ΙΙΪ) Αρ. 3337,

76 Ν. 12(ΙΙΙ)/99. E.E. Παρ. Ι(ΙΙΪ) Αρ. 3337, E.E. Παρ. Ι(ΙΙΪ) Αρ. 3337, 9.7.99 76 Ν. 12(ΙΙΙ)/99 Ο περί του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

573 Ν. 23/79. 'Αριθμός 23 του 1979

573 Ν. 23/79. 'Αριθμός 23 του 1979 573 Ν. 23/79 Ό περί τοϋ Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως 'Εκδόσεως Φυγόδικων (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως είς την έπίοημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμψώνως

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT

CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT CYPRUS COMPETENT AUTHORITY, MODELS OF MEANS OF IDENTIFICATION, HOLDING REGISTER AND MOVEMENT DOCUMENT 1 COMPETENT AUTHORITY: Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Veterinary Services

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3376,

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3376, E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3376, 23.12.99 464 Ν. 27(ΙΙΙ)/99 Ο περί του Έκτου. Πρωτοκόλλου της Γενικής Συμφωνίας για τα Προνόμια και Ασυλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης (Κυρωτικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117,

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, 24.1.97 Ο περί της Σύμβασης Ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός Τροποποιήσεων) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 6(111) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Αριθμός 6(111) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ε.Ε. Παρ. I(III) 119 Ν. 6(III)/2004 Αρ. 3812, 20.2.2004 Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση Αντι-Ντόπινγκ του Συμβουλίου της Ευρώπης (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 17/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1937 της 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Δευτέρου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης Φυγόδικων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3574,

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3574, Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3574, 8.2.2002 337 Κ.Δ.Π. 61/2002 Αριθμός 61 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 25 Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό από το άρθρο 25 του περί Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΜΑΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 12(ΠΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3496 της 4ης ΜΑΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Μεταφορά Καταδίκων

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 339 Ν. 32(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 1(ΠΪ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2856 της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί του Πρωτοκόλλου του 1993 που Επεκτείνει τη Διεθνή Συμφωνία για το Ελαιόλαδο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

3. Ή Σύμβασις διά τοο παρόντος Νόμου κυροοται. κύρωση Συμβάκκως.

3. Ή Σύμβασις διά τοο παρόντος Νόμου κυροοται. κύρωση Συμβάκκως. E.E., Παρ. I. 1115 Ν. 84/79 "Αρ. 1563, 2.11.79 Ό περί της Συμβάσεως περί της Αναγνωρίσεως και Εκτελέσεως 'Αλλοδαπών Διαιτητικών 'Αποφάσεων (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 47/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 1307 της 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Συμβάσεως δια τήν Έπεξεργασίαν Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος τοϋ 1976 εκδίδεται δια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 23(111) του ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ iitoy ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ

Αριθμός 23(111) του ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ iitoy ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ Έ.Ε. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 2791 Ν. 23(ΙΙΙ)/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Ο περί της Τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις Ουσίες που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 16(ΙΙΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3612 της 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης για Συναίνεση σε Γάμο, Ελάχιστη Ηλικία για Γάμο και Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 13/77 ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1340 της 18ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί Προστασίας Ζώων προοριζομένων διά Κτηνοτροφικούς Σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Hazmat notification prior to entry into a Greek port

Hazmat notification prior to entry into a Greek port Hazmat notification prior to entry into a Greek port New notification//νέα αναφορά Notification update//ενημέρωση αναφοράς Αναφορά προ κατάπλου πλοίου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα σε ελληνικό λιμένα Must be

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008

Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 Παρατηρήσεις επί των συστάσεων: Competent Authority response received on 2 June 2008 No. Recommendation 1 2 To ensure efficient and effective coordination between the competent authorities involved in

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 845 Ν. 50/79 "Αρ. 1523,

E.E., Παρ. I, 845 Ν. 50/79 Αρ. 1523, E.E., Παρ. I, 845 Ν. 50/79 "Αρ. 1523, 1.6.79 Ό περί της Συμβάσεως επί της Νομικής Καταστάσεως 'Εξωγάμων Τέκνων (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημσν εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 77/83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1904 της 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1983 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης γιο την 'Ευθύνη Ξενοδόχων αναφορικά με την Περιουσία των Πελατών TOUC

Διαβάστε περισσότερα

Hazmat notification prior to entry into a Greek port

Hazmat notification prior to entry into a Greek port Hazmat notification prior to entry into a Greek port New notification//νέα αναφορά Notification update//ενημέρωση αναφοράς Αναφορά προ κατάπλου πλοίου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα σε ελληνικό λιμένα Must be

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156)

Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156) Νόμος 593/1977 (ΦΕΚ Α 156) περί κυρώσεως της εν Λονδίνω την 7ην Ιουνίου 1968 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως «περί της πληροφορήσεως επί του αλλοδαπού δικαίου» Άρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει ισχύν

Διαβάστε περισσότερα

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω 0 1 2 3 4 5 6 ω ω + 1 ω + 2 ω + 3 ω + 4 ω2 ω2 + 1 ω2 + 2 ω2 + 3 ω3 ω3 + 1 ω3 + 2 ω4 ω4 + 1 ω5 ω 2 ω 2 + 1 ω 2 + 2 ω 2 + ω ω 2 + ω + 1 ω 2 + ω2 ω 2 2 ω 2 2 + 1 ω 2 2 + ω ω 2 3 ω 3 ω 3 + 1 ω 3 + ω ω 3 +

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ της 20ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ της 20ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 6/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 1257 της 20ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό ΐτερί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Ήερί 'Κρατικού* Προνομίου Ετεροδικίας και Πρόσθετον Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων

περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Ε Ε. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 2721, 3.7.92 163 Ν. 25(ΙΙΙ)/92 Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ένατο Πρωτόκολλο) (Κυρωτικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Αρ. 825 της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Αρ. 825 της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Αρ. 825 της 25ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1970 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό ττερί της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δια την Προστασίαν της./αρχαιολογικής Κληρονομιάς (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Hazmat notification prior to departure from a Greek port

Hazmat notification prior to departure from a Greek port Hazmat notification prior to departure from a Greek port New notification//νέα αναφορά Notification update//ενημέρωση αναφοράς Αναφορά προ απόπλου πλοίου με επικίνδυνα ή ρυπογόνα από ελληνικό λιμένα Must

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Επίκουρη καθηγήτρια Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μια συνολική ρύθμιση: q Bangladesh/Myanmar: ITLOS

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE Εκδόθηκε βάσει των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση Έρματος και Ιζημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25333 19 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2486 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2263.1-14514972017 Καθιέρωση Τύπου Διεθνούς Πιστοποιητικού Διαχείρισης Έρματος

Διαβάστε περισσότερα

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti - Megrendelés Εξετάζουμε την αγορά... Hivatalos, kísérleti Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 10(ΙΠ)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3072 της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Τροποποιήσεως των Άρθρων Ι, II, VIII, IX και XVI της Συμφωνίας περί του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.36 Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων Υπεύθυνος φορέας: Κέντρο Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3018 της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3018 της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 28(ΙΙΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3018 της 24ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως Πλαισίου για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(IH) Αρ. 3378,

E.E. Παρ. I(IH) Αρ. 3378, E.E. Παρ. I(IH) Αρ. 3378, 31.12.99 524 Ν. 31(ΙΙΙ)/99 Ο περί της Σύμβασης για την Επιθεώρηση Εργασίας, 1947 (Αρ. 81) (Μέρος Π)(Κνρωτικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 751 Ν. 9/85 Αρ. 2029,

E.E., Παρ. I, 751 Ν. 9/85 Αρ. 2029, E.E., Παρ. I, 751 Ν. 9/85 Αρ. 2029, 1.2.85 Ο περί της Σύμβασης της Ναϊρόμπης για την Προστασία του Ολυμπιακού Συμβόλου (Κυρωτικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 213/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2269 της 30ής ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης (Αρ. 100) περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 21(ΙΙΙ)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2700 της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως της Γενεύης για την Προστασία των Παραγωγών Φωνογραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Ν. 5(ΙΙΙ)/2012 Αριθµός 4158 Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Ο περί του εύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3836/2010. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 3836/2010. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 3836/2010 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής ημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαμικής ημοκρατίας του Πακιστάν. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3836 ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 24(ΙΙΙ)/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3625 της 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης για τη Νομική Προστασία των Υπηρεσιών που Βασίζονται ή Συνίστανται

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / ΙΚΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP ERASMUS «ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Erasmus + Θέματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36

Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36 Προς όλα τα μέλη του Συνδέσμου Τεχνική Εγκύκλιος Αρ. 36 23 Μαΐου 2008 Θέμα: Αναθεωρημένο υπόδειγμα ψηφίσματος προς κατάθεση στον Έφορο Εταιρειών για τη μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ την 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1181 της 23/

ΝΟΜΟΣ 1181 της 23/ ΝΟΜΟΣ 1181 της 23/24.7.81 Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύη το έτος 1960 υπ' αριθ. 115 ιεθνούς Συµβάσεως Περί προστασίας των εργαζοµένων από τάς ιοντιζούσας ακτινοβολίας (Φ.Ε.Κ. 195/Α/1981) Η αναφερόµενη

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 Ό περί της Πολιτιστικής Συμφωνίας μεταεύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2802,

E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2802, E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2802,18.6.93 247 Ν. 16(ΙΠ)/93 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης για τους έχοντες προνομιακή πρόσβαση στην πληροφόρηση Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached

Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached 0076/00017640/en General Meeting ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD ELF Addendum To: 0076/00017567 Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude

Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Approximation of distance between locations on earth given by latitude and longitude Jan Behrens 2012-12-31 In this paper we shall provide a method to approximate distances between two points on earth

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Ordinal Arithmetic: Addition, Multiplication, Exponentiation and Limit

Ordinal Arithmetic: Addition, Multiplication, Exponentiation and Limit Ordinal Arithmetic: Addition, Multiplication, Exponentiation and Limit Ting Zhang Stanford May 11, 2001 Stanford, 5/11/2001 1 Outline Ordinal Classification Ordinal Addition Ordinal Multiplication Ordinal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 30(ΙΙΙ)/95 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3022 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης περί των Αντιπροσώπων των Εργαζομένων (Κυρωτικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme. Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων

Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme. Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων Deposit Guarantee Scheme Basic information about the protection of deposits EN Deposits in

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ Επερωτήσεις SQL Άσκηση 1 Για το ακόλουθο σχήμα Suppliers(sid, sname, address) Parts(pid, pname,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 2(ΙΙΙ) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΡΩΓΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΥΤΗΣ

Αριθµός 2(ΙΙΙ) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΡΩΓΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΥΤΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(ΙΙΙ) Αρ. 3383, 28.1.2000 Ν. 2(ΙΙΙ)/2000 Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για Αµοιβαία Αρωγή σε Ποινικά θέµατα και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής (Κυρωτικός) Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 17(ΙΙΙ)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3158 της 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για το Κατώτατο Όριο Ηλικίας Εισόδου στην Απασχόληση (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα