Προδιαγραφϋσ Διαγωνιςμού «Ευρυζωνικϋσ υνδϋςεισ μεταξύ κτιρύων ΕΡΣ και ΕΡΣ3 και Ευρυζωνικό ύνδεςη τησ ΕΡΣ με το Internet»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προδιαγραφϋσ Διαγωνιςμού «Ευρυζωνικϋσ υνδϋςεισ μεταξύ κτιρύων ΕΡΣ και ΕΡΣ3 και Ευρυζωνικό ύνδεςη τησ ΕΡΣ με το Internet»"

Transcript

1 Προδιαγραφϋσ Διαγωνιςμού «Ευρυζωνικϋσ υνδϋςεισ μεταξύ κτιρύων ΕΡΣ και ΕΡΣ3 και Ευρυζωνικό ύνδεςη τησ ΕΡΣ με το Internet» ςελ. 1

2 1 Ειςαγωγό ςκοπόσ Η Ελλθνικι Ραδιοφωνία Σθλεόραςθ (Ε.Ρ.Σ..Ε.) διακζτει τρία κυρίωσ ςθμεία παρουςίασ ςτθν κινα: το Ραδιομζγαρο τθσ ΕΡΣ (Μεςογείων 432), το κτίριο τθσ ΕΣ1 (Μεςογείων 136 και Κατεχάκθ) και το κτίριο τθσ ςτθν οδό Μουροφηθ (Μουροφηθ και Ρθγίλλθσ 4). ιμερα τα κτίρια αυτά διαςυνδζονται μεταξφ τουσ όςο και με το internet με τεχνολογία οπτικισ ίνασ. υγκεκριμζνα: Μεςογείων 432 με Internet: Διαςφνδεςθ 120 Mbps Dual Access Dual Home. Μεςογείων 432 με Μουροφηθ και Ρθγίλλθσ 4: 100 Mbps dual access dual Home (link aggregation) Μεςογείων 432 με Κατεχάκθ: 100 Mbps dual access dual Home. (link aggregation) ε όλεσ τισ παραπάνω διαςυνδζςεισ υπάρχουν εφεδρείεσ τεχνολογίασ SHDSL. υγκεκριμζνα: Μεςογείων 432 με Internet: 4Mbps SHDSL. Μεςογείων 432 με Μουροφηθ και Ρθγίλλθσ: 4 Mbps SHDSL. Μεςογείων 432 με Κατεχάκθ: 4Mbps SHDSL. Η Ελλθνικι Ραδιοφωνία Σθλεόραςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ (ΕΡΣ-3) διακζτει δφο (2) ςυγκροτιματα κτθρίων, το κτιριο επί τθσ οδοφ γγελάκθ 2, και το κτιριο επί τθσ οδοφ Λεωφ. τρατοφ & Καυταντηόγλου ιμερα τα κτιρια αυτά διαςυνδζονται τόςο μεταξφ τουσ όςο και με το Internet και τθν κινα με μιςκωμζνεσ γραμμζσ χαμθλισ ταχφτθτασ. τα πλαίςια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ ηθτοφνται τα εξισ: Διαςφνδεςθ με Internet: Μεςογείων 432 με Internet: 300 Mbps (dual access dual home). Ο ανάδοχοσ να κατακζςει προςφορά και για ταχφτθτα 1G με δυνατότθτα μονομεροφσ ενεργοποίθςθσ από πλευράσ ΕΡΣ κατά τθν διάρκεια δφο ετϊν μετά τθν παραλαβι τθσ υπθρεςίασ. Επίςθσ εφεδρικι διαςφνδεςθ χαμθλισ ταχφτθτασ 4Mbps. ςελ. 2

3 Διαςφνδεςθ Κτθρίων κινασ: Μεςογείων 432 με Μουροφηθ και Ρθγίλλθσ 4: 100 Mbps dual access dual home. Επίςθσ εφεδρικι διαςφνδεςθ χαμθλισ ταχφτθτασ 4Mbps. Μεςογείων 432 με Κατεχάκθ: 100Mpbs dual access dual home. Εφεδρικι διαςφνδεςθ χαμθλισ ταχφτθτασ 4Mbps. Διαςφνδεςθ Κτθρίων κινασ-θεςςαλονίκθσ: Ραδιομζγαρο τθσ ΕΡΣ, Μεςογείων γία Παραςκευι με κτθρίο τθσ ΕΡΣ3 επι τθσ Λεωφ. τρατοφ και Καυτατηογλου, (κτιριο ) με 50Mbps single access single home. Εφεδρικι διαςφνδεςθ χαμθλισ ταχφτθτασ 4Mbps. Κτιριο Λεωφ. τρατοφ και τθσ γγελάκθ 14 με ταχφτθτα 100Mbps single access single home. Εφεδρικι διαςφνδεςθ χαμθλισ ταχφτθτασ 4Mbps. Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ των υπθρεςιϊν βάςει τθσ ςφμβαςθσ που κα προκφψει από τθν κατακφρωςθ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ κα είναι δφο ζτθ μετά από τθν ποιοτικι παραλαβι του ζργου. ςελ. 3

4 2 Γενικϋσ παιτόςεισ. το πλαίςιο του διαγωνιςμοφ οι υποψιφιοι κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά ςυνδζςεισ υψθλϊν ταχυτιτων μεταξφ του Ραδιομεγάρου και των άλλων κτιρίων, κακϊσ και μεταξφ του Ραδιομεγάρου και προσ το Internet. Η τεχνολογία που προτείνεται να χρθςιμοποιθκεί για τθν παροχι των ςυνδζςεων είναι τφπου Metro Ethernet, με απευκείασ όδευςθ οπτικϊν ινϊν μεταξφ των άκρων ι με ιςοδφναμουσ τρόπουσ (για παράδειγμα, μζςω δικτφου κορμοφ Metro Ethernet) και με διεπαφι 1Gbps Ethernet προσ τον εξοπλιςμό τθσ ΕΡΣ ςτα ηθτοφμενα ςθμεία. Κατεχάκη 100Mbps 100Mbps 300Mbps Internet 50 Mbps 100Mbps 300Mbps ΡΜ Θεσσαλονίκη κτήριο Θεσσαλονίκη κτήριο Β 100Mbps 100Mbps Ρηγίλλης Εικόνα 1: Ζθτοφμενεσ ςυνδζςεισ υγκεκριμζνα, ηθτοφνται οι ςυνδζςεισ που φαίνονται ςτθν Εικόνα 1 παραπάνω όςον αφορά τισ διαςυνδζςεισ του Ραδιομεγάρου με τα υπόλοιπα κτιρια. 1. Oι ςυνδζςεισ μεταξφ του κτιρίου του Ραδιομεγάρου με τα κτιρια των Κατεχάκθ και Ρθγίλλθσ πρζπει να ζχουν ταχφτθτα τουλάχιςτον 100 Mpbs. Συχόν προςφερόμενεσ μεγαλφτερεσ ταχφτθτεσ βακμολογοφνται κετικά με +2% ανά 10 Mbps μζχρι του μζγιςτου βακμοφ του +20%. χετικά με τθν διαςφνδεςθ με Θεςςαλονίκθ οι υποψιφιοι κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά ςυνδζςεισ υψθλϊν ταχυτιτων μεταξφ των παρακάτω ςθμείων: Ραδιομζγαρο τθσ ΕΡΣ, Μεςογείων γία Παραςκευι και του κτθρίου τθσ ΕΡΣ3 επί τθσ Λεωφ. τρατοφ και Καυτατηογλου (κτιριο ). νάμεςα ςτα κτιρια τθσ ΕΡΣ3 επί τθσ Λεωφ. τρατοφ και τθσ γγελάκθ 14 (κτιριο Β). ναλυτικότερα θ ςφνδεςθ μεταξφ του κτιρίου του Ραδιομεγάρου με Θεςςαλονίκθ πρζπει να ζχει ταχφτθτα τουλάχιςτον 50Mpbs και των κτθρίων τθσ Θεςςαλονίκθσ μεταξφ τουσ πρζπει να ζχουν ταχφτθτα τουλάχιςτον 100Mpbs. Συχόν προςφερόμενεσ μεγαλφτερεσ ταχφτθτεσ βακμολογοφνται κετικά με +2% ανά 10Mbps μζχρι του μζγιςτου βακμοφ του +20%. ςελ. 4

5 το ςθμείο αυτό πρζπει να τονιςτεί ότι ςε περίπτωςθ που θ ΕΡΣ ςταματιςει να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ τθσ ςτο κτιριο τθσ Ρθγίλλθσ για οποιονδιποτε λόγο, τότε αυτόματα διακόπτεται θ τιμολόγθςθ από πλευράσ αναδόχου προσ τθν ΕΡΣ για τισ υπθρεςίεσ που τθσ παρζχει για τθν εν λόγω διαςφνδεςθ. Οι προςφερόμενεσ ταχφτθτεσ τθσ ςφνδεςθσ που κα διακοπεί κα μεταφερκοφν αυτοματα ςε κάποια άλλθ point to point διαςφνδεςθ μεταξφ των κτθρίων τθσ ΕΡΣ. Σο ποςό που κα τιμολογείται κα παραμείνει το ίδιο και κα προςτεκεί ςε αυτό τθσ ςφνδεςθσ που κα γίνει θ μεταφορά, ενϊ το νζο αυξθμζνο bandwidth που κα προκφψει ςτθν point to point ςφνδεςθ που κα γίνει θ μεταφορά κα είναι ςυνάρτθςθ τιμοκαταλόγου του ναδόχου για τισ εν λόγω ταχφτθτεσ. Για τον λόγο αυτό ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να δϊςει εξ αρχισ τα bandwidth τόςο ςτθν τεχνικι όςο και ςτθν οικονομικι του προςφορά που αντιςτοιχοφν ςτο ποςό θ τιμολόγθςθ του οποίου κα μεταφερκεί ςε μία εξ των παρακάτω ςυνδζςεων: Ι. Μεταφορά του ποςοφ ςτθν διαςφνδεςθ Ραδιομζγαρο Κατεχάκθ. Να δθλωκεί το επιπλζον bandwidth το οποίο και κα βακμολογθκεί κετικά +5% για κάκε 10 επιπλζον Mbps του υπάρχοντοσ ςυν του μεταφερόμενου μζχρι του μεγίςτου +20%. ΙΙ. Μεταφορά του ποςοφ ςτθν διαςφνδεςθ Ραδιομζγαρο - Θεςςαλονίκθ Να δθλωκεί το επιπλζον bandwidth το οποίο και κα βακμολογθκεί κετικά +5% για κάκε 10 επιπλζον Mbps του υπάρχοντοσ ςυν του μεταφερόμενου μζχρι του μεγίςτου +20%. ΙΙΙ. Μεταφορά του ποςοφ ςτθν διαςφνδεςθ των δφο κτθρίων τθσ Θεςςαλονίκθσ. Να δθλωκεί το επιπλζον bandwidth το οποίο και κα βακμολογθκεί κετικά +5 για κάκε 10 επιπλζον Mbps του υπάρχοντοσ ςυν του μεταφερόμενου μζχρι του μεγίςτου +20%. Σονίηεται δε ότι ςτθν τεχνικι προςφορά ο ανάδοχοσ κα αναφζρει μόνο τα bandwidth και ςε καμία περίπτωςθ τιμζσ. 2. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να προςφζρει ςφνδεςθ του Ραδιομεγάρου τθσ ΕΡΣ με το Internet μζςω τθσ μίασ από τισ προςφερόμενεσ ςυνδζςεισ. Η ςφνδεςθ προσ το Internet πρζπει να ζχει ταχφτθτα τουλάχιςτον 300 Mbps. Συχόν προςφερόμενεσ μεγαλφτερεσ ταχφτθτεσ βακμολογοφνται κετικά με +2% ανά 10 Mbps μζχρι του μζγιςτου βακμοφ του +20%. 3. Όλεσ οι ταχφτθτεσ των προςφερόμενων ςυνδζςεων πρζπει να είναι ςυμμετρικζσ. 4. Οι ςυνδζςεισ κα πρζπει να υλοποιθκοφν μζςω ιδιόκτθτου ι μακροχρόνια μιςκωμζνου δικτφου οπτικϊν ινϊν του παρόχου, το οποίο κα πρζπει να διακζτει διπλζσ οδεφςεισ και κατάλλθλο εξοπλιςμό ςε όλθ τθν ζκταςι του που κα χρθςιμοποιθκεί για τισ προςφερόμενεσ ςυνδζςεισ. 5. Η υλοποίθςθ των κφριων ςυνδζςεων κακ όλο το μικοσ τθσ διαδρομισ τουσ κα πρζπει να χρθςιμοποιεί ωσ φυςικό μζςο καλϊδια οπτικϊν ινϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ειςαγωγϊν ςτα κτίρια τθσ ΕΡΣ. Άλλα φυςικά μζςα (π.χ. χαλκόσ, αςφρματεσ ηεφξεισ κλπ.) δεν είναι αποδεκτά. 6. Σο προςφερόμενο bandwidth ςε κάκε ςφνδεςθ κα πρζπει να είναι εγγυθμζνο, δθλαδι να μθν υπόκειται ςε διακυμάνςεισ ι περιοριςμοφσ (π.χ. εξαιτίασ ςελ. 5

6 ςτατιςτικισ πολυπλεξίασ με κίνθςθ τρίτων ι εξαιτίασ μετάπτωςθσ από τισ κφριεσ δρομολογιςεισ ςε εναλλακτικζσ). 7. Η υλοποίθςθ των ςυνδζςεων κα πρζπει να γίνει όπου ηθτείται με χαρακτθριςτικά υψθλισ διακεςιμότθτασ με δφο ςθμεία πρόςβαςθσ κάκε άκρου προσ το δίκτυο κορμοφ του υποψθφίου (dual-homed), με διαφορετικζσ οδεφςεισ των οπτικϊν ινϊν που διαςυνδζουν κάκε άκρο με το δίκτυο κορμοφ (dualaccess) και με υψθλισ διακεςιμότθτασ ενεργό ακραίο εξοπλιςμό, όπωσ ορίηεται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια. 8. ε κάκε άκρο πλθν τθσ διαςφνδεςθσ ηθτοφνται εναλλακτικζσ (backup) ςειριακζσ ςυνδζςεισ με φυςικό μζςο χαλκό ι αδειοδοτθμζνθ αςφρματθ ηεφξθ (LMDS, μικροκυματικζσ, κλπ.) ςε χαμθλζσ ταχφτθτεσ (4Mbps), οι οποίεσ κα χρθςιμοποιοφνται ςτισ τυχόν περιπτϊςεισ όπου οι πρωτεφουςεσ ςυνδζςεισ δεν είναι διακζςιμεσ. 9. το πλαίςιο τθσ ςφνδεςθσ με το Internet, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να δρομολογεί τθν κίνθςθ τθσ ΕΡΣ προσ το εξωτερικό και προσ το GR-IX, προσ τα οποία κα πρζπει να διατθρεί ςυνδζςεισ πολφ υψθλϊν ταχυτιτων (τθσ τάξθσ των Gbps) με επαρκι ελεφκερθ χωρθτικότθτα όπωσ ηθτείται ςτθ ςυνζχεια. 10. Η ΕΡΣ διακζτει Public διευκφνςεισ κατευκείαν από το RIPE. το πλαίςιο αυτό υποψιφιοσ κα πρζπει να αναλάβει αν αυτό ηθτθκεί από τθν ΕΡΣ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προκειμνζνου να καταχωριςει ςυγκεκριμζνα records ςτουσ DNS servers του. ςελ. 6

7 3 δειοδότηςη και δύκτυο κορμού υποψηφύου 3.1 δειοδότηςη 1. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να είναι ο ίδιοσ αδειοδοτθμζνοσ τθλεπικοινωνιακόσ πάροχοσ με ιδιόκτθτο ι μακροχρόνια μιςκωμζνο δίκτυο οπτικϊν ινϊν ςτθν περιοχι ττικισ. τθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ διακζτει όχι ιδιόκτθτο αλλά μακρόχρονα μιςκωμζνο δίκτυο οπτικϊν ινϊν, κα πρζπει θ μίςκωςθ να ζχει γίνει με όρουσ IRU (Irrefutable Right to Use) με χρόνο μίςκωςθσ που να λιγει τουλάχιςτον 5 ζτθ από τθν θμερομθνία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και εκπλθρωμζνεσ όλεσ τισ ςχετικζσ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ. 2. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να είναι ο ίδιοσ αδειοδοτθμζνοσ πάροχοσ υπθρεςιϊν Internet. 3. τθν περίπτωςθ που οι προςφερόμενεσ εναλλακτικζσ ςειριακζσ ςυνδζςεισ χαμθλϊν ταχυτιτων προςφζρονται με αςφρματθ ηεφξθ, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να είναι ο ίδιοσ αδειοδοτθμζνοσ πάροχοσ για τθν αντίςτοιχθ τεχνολογία (ενδεικτικά, αδειοδοτθμζνοσ πάροχοσ LMDS, WiMAX). Εναλλακτικά, ο υποψιφιοσ μπορεί να μιςκϊνει τθν παραπάνω υπθρεςία από υπεργολάβο ο οποίοσ κα είναι ο αδειοδοτθμζνοσ πάροχοσ. τθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ είναι Ζνωςθ προμθκευτϊν, κα πρζπει ςτθν Ζνωςθ να ςυμμετάςχουν ζνασ ι περιςςότεροι αδειοδοτθμζνοι πάροχοι που να πλθροφν τουσ παραπάνω όρουσ. 3.2 Δομό δικτύου κορμού για τισ προςφερόμενεσ ςυνδϋςεισ Για τθν υλοποίθςθ των ςυνδζςεων που ηθτοφνται, κα γίνουν δεκτζσ αποκλειςτικά προςφορζσ που κα πλθροφν μία από τισ παρακάτω αρχιτεκτονικζσ ι ςυνδυαςμό τουσ: i. πευκείασ όδευςθ οπτικισ ίνασ από άκρο ςε άκρο με ενεργό εξοπλιςμό ςτα άκρα. ii. Οπτικό δίκτυο κορμοφ CWDM ι DWDM με απευκείασ δρομολόγθςθ ενόσ λ τουλάχιςτον 1 Gbps από άκρο ςε άκρο και ενεργό εξοπλιςμό ςτα άκρα. iii. μιγζσ δίκτυο κορμοφ Ethernet, με ςυνδζςεισ μεταξφ switches τουλάχιςτον 1 Gbps ςε όλθν τθ διαδρομι των ηθτοφμενων λογικϊν κυκλωμάτων και κατάλθψθ όλων αυτϊν των ςυνδζςεων μικρότερθ του 70%. iv. Δίκτυο κορμοφ SDH με διαδρομζσ (SDH paths) με ελεφκερθ χωρθτικότθτα τουλάχιςτον ενόσ (ολόκλθρου, μθ αναλυόμενου ςε VC-3 ι VC-12) VC-4 ι τριϊν VC-3 ι 126 VC-12 ςε όλθν τθ διαδρομι των ηθτοφμενων λογικϊν κυκλωμάτων. Ρθτά αποκλείονται αρχιτεκτονικζσ που χρθςιμοποιοφν χαλκό, ραδιοηεφξεισ, οπτικζσ αςφρματεσ ηεφξεισ ι άλλα πλθν οπτικών ινών φυςικά μζςα ωσ τμιμα του δικτφου κορμοφ. 1. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να εξθγεί ςτθν προςφορά του ποια ι ποιεσ από τισ αρχιτεκτονικζσ (3.2.i) (3.2.iv) παραπάνω προςφζρει για κακεμία από τισ τρεισ ςυνδζςεισ. Οι παραπάνω αρχιτεκτονικζσ (3.2.i) (3.2.iv) βακμολογοφνται ωσ εξισ: θ αρχιτεκτονικι (3.2.i) βακμολογείται κετικά με +20%, θ αρχιτεκτονικι (3.2.ii) βακμολογείται κετικά με +15%, θ αρχιτεκτονικι (3.2.iii) βακμολογείται ςελ. 7

8 κετικά με +8% και θ αρχιτεκτονικι (3.2.iv) δεν βακμολογείται οφτε κετικά οφτε αρνθτικά. ε περίπτωςθ που προςφζρονται διαφορετικζσ αρχιτεκτονικζσ για διάφορεσ ςυνδζςεισ, θ αρχιτεκτονικι κάκε ςφνδεςθσ κα βακμολογθκεί ξεχωριςτά και ωσ ςυνολικι βακμολογία κα υπολογιςτεί ο μζςοσ όροσ όλων των ςυνδζςεων, με ίςα βάρθ. ε περίπτωςθ που για κάποια ςφνδεςθ προςφζρεται ςυνδυαςμόσ αρχιτεκτονικϊν (π.χ., αρχιτεκτονικι SDH over DWDM), θ βακμολογία που κα αντιςτοιχεί κα είναι θ μικρότερθ από αυτζσ που αντιςτοιχοφν ςε κάκε είδοσ αρχιτεκτονικισ όπωσ ορίηεται παραπάνω. 3.3 Οδεύςεισ δικτύου κορμού 1. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του χάρτεσ οδεφςεων δικτφου κλπ. από τουσ οποίουσ κα ςυνάγεται ότι: i. (ςτθν περίπτωςθ που προςφζρονται απευκείασ ηεφγθ οπτικϊν ινϊν μεταξφ άκρων) προςφζρονται από κάκε άκρο ςε κάκε άλλο άκρο δφο ηεφγθ οπτικϊν ινϊν με ανεξάρτθτθ μεταξφ τουσ όδευςθ, ii. (ςτθν περίπτωςθ που δεν προςφζρονται απευκείασ ηεφγθ οπτικϊν ινϊν αλλά θ δρομολόγθςθ των ςυνδζςεων γίνεται μζςω δικτφου κορμοφ) το δίκτυο κορμοφ του υποψθφίου ςτθρίηεται ςε πολλαπλζσ ανεξάρτθτεσ οδεφςεισ (δακτυλίουσ, επάλλθλα τρίγωνα, ι άλλθ αντίςτοιχθ τοπολογία). Bit error rates δικτύου κορμού 1. Σο δίκτυο κορμοφ του υποψθφίου κα πρζπει να εγγυάται τθν μεταγωγι πακζτων με BER < Είναι επικυμθτι θ υποςτιριξθ τεχνικϊν FEC ςτο δίκτυο κορμοφ και ςυνεπακόλουκα θ εγγφθςθ BER< Καλφτερο BER από 10-9 βακμολογείται ωσ εξισ: BER μζχρι βακμολογείται κετικά με +5%, BER μζχρι βακμολογείται κετικά με +10%, BER μζχρι θ καλφτερο βακμολογείται κετικά με +20%. ςελ. 8

9 4 παιτόςεισ για τα ϊκρα των ςυνδϋςεων 4.1 Γενικϊ ε κάκε άκρο, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να διακζςει για όλθν τθ διάρκεια του ζργου δικό του εξοπλιςμό ςτα άκρα των ςυνδζςεων. Οι ςχετικζσ λεπτομζρειεσ ορίηονται ςτθ ςυνζχεια. 4.2 Φυςικό διεπαφό ςυνδϋςεων υψηλόσ ταχύτητασ. τθν ενότθτα αυτι ορίηεται θ διεπαφι μεταξφ του εξοπλιςμοφ που ο υποψιφιοσ αναλαμβάνει να εγκαταςτιςει εντόσ των κτιρίων τθσ ΕΡΣ και του εξοπλιςμοφ τθσ ΕΡΣ για τισ ςυνδζςεισ υψθλισ ταχφτθτασ. 1. ε κάκε άκρο των κτθρίων τθσ κινασ, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να προςφζρει μία διπλι διεπαφι (interface) τφπου 1 Gbps Ethernet (10/100/1000BaseT ι 1000BaseSX). Η διπλι διεπαφι κα εξαςφαλίηει υψθλι διακεςιμότθτα ςτθν περίπτωςθ που ο εξοπλιςμόσ του υποψθφίου ι/και τθσ ΕΡΣ που χρθςιμοποιείται για τθν μία από τισ δφο φυςικζσ ςυνδζςεισ Ethernet μεταξφ εξοπλιςμοφ του υποψθφίου και του εξοπλιςμοφ τθσ ΕΡΣ ςταματιςει να λειτουργεί. Για τθν διαςφνδεςθ με Θεςςαλονίκθ κακϊσ και μεταξφ των κτθρίων τθσ Θεςςαλονίκθσ ο υποψιφιοσ κα πρζπει να προςφζρει μία διεπαφι (interface) τφπου 1 Gbps Ethernet (10/100/1000BaseT ι 1000BaseSX). 2. Ο τφποσ τθσ φυςικισ ςφνδεςθσ μεταξφ εξοπλιςμοφ του υποψθφίου και του εξοπλιςμοφ τθσ ΕΡΣ κα πρζπει να μπορεί να αλλαχτεί από 10/100/1000BaseT ςε 1000BaseSX ι και αντίςτροφα χωρίσ προςκικθ ι αλλαγι εξοπλιςμοφ οποτεδιποτε το ηθτιςει θ ΕΡΣ και χωρίσ ανάγκθ επζμβαςθσ του υποψθφίου ςτον εξοπλιςμό του. 3. Η φυςικι διεπαφι πρζπει να υποςτθρίηει Jumbo Ethernet Frames μικουσ μζχρι και bytes. 4. Όςον αφορά τισ διαςυνδζςεισ των κτθρίων τθσ κινασ αλλα και με το internet θ προτιμθτζα υλοποίθςθ είναι με δφο ανεξάρτθτεσ ςυνδζςεισ Ethernet που κα λειτουργοφν ταυτόχρονα και κα βρίςκονται ςτο ίδιο νοθτό δίκτυο (VLAN) θ, ςτθν περίπτωςθ που θ διεπαφι είναι τφπου 802.1Q trunk, κα περιζχουν και οι δφο τα ίδια νοθτά δίκτυα (VLANs) και κα λειτουργοφν ταυτόχρονα. Η επιλογι τθσ μίασ από τισ δφο ςυνδζςεισ ωσ πρωτεφουςασ κα γίνεται από τον εξοπλιςμό τθσ ΕΡΣ, απλά ςτζλνοντασ ςε αυτιν τθν ςφνδεςθ κίνθςθ, χωρίσ να είναι απαραίτθτθ καμία ςθματοδοςία, πρωτόκολλο δρομολόγθςθσ ι κάτι άλλο ανάλογο. 5. Εφόςον ο υποψιφιοσ προςφζρει κάποια άλλθ υλοποίθςθ, αυτι κα πρζπει να περιγραφεί λεπτομερϊσ. 4.3 Λογικό διεπαφό ςυνδϋςεων υψηλόσ ταχύτητασ 1. Η επικυμθτι λογικι διεπαφι πρζπει να μπορεί να ρυκμιςτεί με οποιονδιποτε από τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ για κάθε μία ςφνδεςη τφπου point-to-point (δθλαδι, εκτόσ τθσ διαςφνδεςθσ του Ραδιομεγάρου με το Internet): ςελ. 9

10 i. Για κάκε ςφνδεςθ point-to-point των κτθρίων τθσ κινασ, δφο φυςικζσ διεπαφζσ όπωσ ορίηεται παραπάνω, τφπου Ethernet (access). Για κάκε ςφνδεςθ point του point για τθν ςφνδεςθ κινασ με Θεςςαλονίκθ μια φυςικι διεπαφι τφπου Ethernet ςε κάκε άκρο, όπωσ επίςθσ και μια φυςικι διεπαφι τφπου Ethernet ςε κάκε άκρο για τθν διαςφνδεςθ των δφο κτθρίων τθσ Θεςςαλονίκθσ μεταξφ τουσ. ii. iii. Για κάκε ςφνδεςθ point-to-point, δφο φυςικζσ διεπαφζσ για τισ διαςυνδζςεισ μεταξφ των κτθρίων τθσ κινασ και μία φυςικι διεπαφι για τθν διαςφνδεςθ με Θεςςαλονικθ όπωσ επίςθσ και μεταξφ των κτθρίων τθσ Θεςςαλονίκθσ τφπου trunk 802.1Q. Για τισ ςυνδζςεισ μεταξφ των κτθρίων τθσ κινασ: ςυνολικά μία διπλι φυςικι διεπαφι όπωσ ορίηεται ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα για όλεσ τισ ςυνδζςεισ point-to-point, τφπου 802.1Q trunk, και δρομολόγθςθ οριςμζνων από τα VLANs και των δφο φυςικϊν επαφϊν ανεξάρτθτα προσ κάκε μία από τισ ςυνδζςεισ τφπου point-to-point. Για τθ ςφνδεςθ με Θεςςαλονίκθ κακϊσ και μεταξφ των κτθρίων τθσ Θεςςαλονίκθσ ςυνολικά φυςικι διεπαφι όπωσ ορίηεται ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα για όλεσ τισ ςυνδζςεισ τφπου 802.1Q trunk, και δρομολόγθςθ οριςμζνων από τα VLANs και των φυςικϊν επαφϊν ανεξάρτθτα προσ κάκε μία από τισ ςυνδζςεισ. 2. Όλα τα VLANs κα πρζπει να μποροφν να κακοριςτοφν από τθν ΕΡΣ και δεν κα πρζπει να κακορίηονται ι να περιορίηονται από τον υποψιφιο. 3. Η λογικι διεπαφι τθσ διαςφνδεςθσ με το Internet κα πρζπει να είναι τφπου Ethernet (access). 4.4 Μϋθοδοσ περιοριςμού του bandwidth Σο bandwidth που κα προςφερκεί κα πρζπει να είναι εγγυθμζνο ςτο 100% του, ενϊ οι ςυνδζςεισ που κα προςφερκοφν μποροφν να υποςτθρίηουν και επιπλζον μθ εγγυθμζνο bandwidth. Ο υποψιφιοσ μπορεί να επιβάλει περιοριςμοφσ ςτο ςυνολικό bandwidth (άκροιςμα προςφερόμενου-εγγυθμζνου και πλεονάηοντοσ-μθ εγγυθμζνου), με μθχανιςμοφσ όπωσ αυτοί που ορίηονται ςτθν παροφςα ενότθτα. 1. τθν περίπτωςθ που για τθν υλοποίθςθ των ςυνδζςεων point-to-point τφπου Ethernet και τθσ ςφνδεςθσ με το Internet τίκενται οποιοιδιποτε περιοριςμοί του bandwidth ςε διάφορα ςθμεία του δικτφου κορμοφ ι πρόςβαςθσ του υποψθφίου (π.χ. ςε κφρεσ του ακραίου εξοπλιςμοφ), ο υποψιφιοσ κα πρζπει να προςδιορίςει ποιοσ ακριβϊσ μθχανιςμόσ χρθςιμοποιείται. Ενδεικτικά, αν χρθςιμοποιείται οποιαδιποτε από τισ παρακάτω μεκοδολογίεσ ι κάποια άλλθ παρόμοια: i. Δεν επιβάλλεται πουκενά κάποιοσ περιοριςμόσ κάτω του ορίου τθσ φυςικισ διεπαφισ (1 Gbps Ethernet) και το bandwidth που χρθςιμοποιείται απλϊσ κα επιβλζπεται από τον υποψιφιο ωσ προσ το αν τυχόν ξεπερνάει το προςφερκζν όριο. υτι θ μζκοδοσ βακμολογείται κετικά με +20%. ii. Χρθςιμοποιείται rate limit (policing) ςε επίπεδο Ethernet. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να αναφζρει ςε ποιο ακριβϊσ ςθμείο του δικτφου του υλοποιείται το policing, ποιον ακριβϊσ αλγόρικμο policing χρθςιμοποιεί και με ποιεσ ςελ. 10

11 iii. iv. παραμζτρουσ (τουλάχιςτον τα committed rate, burst rate, max burst size) για κάκε ςφνδεςθ. Σο committed rate κα πρζπει υποχρεωτικά να είναι τουλάχιςτον 20% επιπλζον του προςφερόμενου bandwidth ςε κάκε ςφνδεςθ. Η μζκοδοσ αυτι βακμολογείται κετικά με +10% ςυν επιπλζον +2% για κάκε βιμα committed rate 20% επιπλζον του απαιτοφμενου 120% του προςφερομζνου, ςυν επιπλζον +2% για κάκε επιπλζον βιμα με burst rate 30% επιπλζον του προςφερόμενου και διάρκεια τουλάχιςτον 20 δευτερολζπτων, μζχρι του μζγιςτου βακμοφ του +20%. Χρθςιμοποιείται traffic shaping ςε επίπεδο Ethernet. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να αναφζρει ςε ποιο ακριβϊσ ςθμείο του δικτφου του υλοποιείται το shaping, ποιον ακριβϊσ αλγόρικμο shaping χρθςιμοποιεί και με ποιεσ παραμζτρουσ (τουλάχιςτον τα shaping rate και max queue size) για κάκε ςφνδεςθ. Σο shaping rate κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 5% επιπλζον του προςφερόμενου bandwidth ςε κάκε ςφνδεςθ. Η μζκοδοσ αυτι βακμολογείται με +2% για κάκε βιμα με shaping rate 20% επιπλζον του απαιτοφμενου 105% του προςφερομζνου, μζχρι του μεγίςτου βακμοφ του +20%. Χρθςιμοποιείται αντιςτοίχιςθ με SDH VC-12 ι VC-3 ι VC-4, με VCAT/LCAS ι άλλθ αντίςτοιχθ τεχνικι. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να αναφζρει ςε ποιο ακριβϊσ ςθμείο του δικτφου του υλοποιεί τθν αντιςτοίχιςθ και τι ακριβϊσ containers κα χρθςιμοποιιςει για κάκε ςφνδεςθ (π.χ., 18 VC-12). Σο bandwidth που κα προκφπτει από τθν αντιςτοίχιςθ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςο με το προςφερόμενο. υτι θ μζκοδοσ δεν βακμολογείται οφτε κετικά οφτε αρνθτικά. Εφόςον για διαφορετικζσ ςυνδζςεισ χρθςιμοποιοφνται διαφορετικζσ μεκοδολογίεσ, θ βακμολογία κα προκφψει ωσ μζςοσ όροσ των επιμζρουσ βακμολογιϊν για κάκε ςφνδεςθ, με ίδιο βάροσ ςε όλεσ τισ ςυνδζςεισ. 2. Εφόςον για όλεσ ι για κάποιεσ ςυνδζςεισ χρθςιμοποιείται ςυνδυαςμόσ μεκόδων, κα πρζπει να αναφερκοφν όλεσ οι χρθςιμοποιοφμενεσ μζκοδοι. Ομοίωσ, εφόςον τίκενται περιοριςμοί ςε περιςςότερα του ενόσ ςθμεία του δικτφου ι/και του εξοπλιςμοφ του υποψθφίου, κα πρζπει να αναφερκοφν όλα αυτά τα ςθμεία. ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, θ βακμολογία που κα αναλογεί για κάκε ςφνδεςθ κα είναι θ μικρότερθ από τισ βακμολογίεσ που αντιςτοιχοφν ςε κακεμία από τισ χρθςιμοποιοφμενεσ ςτθν εν λόγω ςφνδεςθ μεκόδουσ. 4.5 Σειριακϋσ ςυνδϋςεισ χαμηλών ταχυτότων 1. Για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαςφνδεςθσ των ςθμείων παρουςίασ τθσ ΕΡΣ μεταξφ τουσ και με το Internet ακόμα και ςτο ενδεχόμενο διακοπισ τθσ λειτουργίασ των ςυνδζςεων Ethernet, ηθτείται θ παροχι μιασ εφεδρικισ διαςφνδεςθσ 4Mbps για κάκε κφρια ςφνδεςθ. 2. Οι εφεδρικζσ διαςυνδζςεισ μποροφν να υλοποιοφνται με τεχνολογία PCM, xdsl (HDSL, G.SHDSL, VDSL, κλπ., αποκλειςτικά με ςυμμετρικό upstream/downstream bandwidth, δθλαδι αποκλειόμενων ρθτά των ADSL, ADSL2/2+ κλπ.), θ με αδειοδοτθμζνθ αςφρματθ ηεφξθ (π.χ., τφπου LMDS, WiMAX, κλπ.). τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ του διαγωνιςμοφ ζχει προςφζρει αςφρματθ ηεφξθ, θ θ ΕΡΣ κα διακζςει τουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ για εγκατάςταςθ κεραιϊν. Ο ςελ. 11

12 υποψιφιοσ κα πρζπει να διευκρινίηει τι ακριβϊσ τεχνολογία προςφζρει για τισ ςειριακζσ ςυνδζςεισ. 3. Οι ςειριακζσ ςυνδζςεισ, παρότι κα χρθςιμοποιοφνται μόνο ςε περίπτωςθ απϊλειασ των κυρίωσ ςυνδζςεων Ethernet, κα πρζπει να προςφερκοφν ζτςι ϊςτε να είναι ςυνεχϊσ διακζςιμεσ (ςε κατάςταςθ up και ζτοιμεσ να μετάγουν κίνθςθ). 4. Οι ςειριακζσ ςυνδζςεισ μποροφν μεν να εξυπθρετοφνται από το ίδιο δίκτυο κορμοφ του υποψθφίου, αλλά δεν κα πρζπει να διακόπτονται κάτω από τισ ίδιεσ προχποκζςεισ όπωσ και οι κυρίωσ ςυνδζςεισ Ethernet. Ενδεικτικά, κα πρζπει να ακολουκείται άλλθ όδευςθ ςτο δίκτυο κορμοφ του υποψθφίου για μία κυρίωσ ςφνδεςθ τφπου Ethernet από ό,τι για τθν αντίςτοιχθ εφεδρικι ςειριακι ςφνδεςθ. 5. Οι ςειριακζσ ςυνδζςεισ κα πρζπει να ζχουν BER μικρότερο του Μεγαλφτερο BER κα πρζπει να κεωρείται βλάβθ. 6. ε περίπτωςθ που για τισ ςειριακζσ γραμμζσ χρθςιμοποιθκεί τεχνολογία xdsl, οι τερματικζσ ςυςκευζσ κα πρζπει να κλειδϊνουν ςε ταχφτθτεσ τουλάχιςτον ίςεσ με τισ προδιαγραφόμενεσ επί το λόγο 53/48 (ATM overhead). Συχόν κλείδωμα ςε χαμθλότερεσ ταχφτθτεσ κα πρζπει να κεωρείται βλάβθ. 7. ε περίπτωςθ που χρθςιμοποιοφνται περιςςότερεσ παράλλθλεσ ςυνδζςεισ με bonding, κα πρζπει κάκε ςφνδεςθ ανεξάρτθτα να καλφπτει τον παραπάνω όρο. 8. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του χρθςιδάνειο εξοπλιςμό τερματιςμοφ των ςειριακϊν ςυνδζςεων που να παρζχει Ethernet interface ενδεικτικά, ςτθν περίπτωςθ ςυνδζςεων τφπου xdsl, εξοπλιςμόσ RFC1483 encapsulation (ο εξοπλιςμόσ τερματιςμοφ των ςειριακϊν ςυνδζςεων δεν απαιτείται να προςφερκεί πλεονάηων). 9. Είναι επικυμθτό ο εξοπλιςμόσ τερματιςμοφ ςειριακϊν ςυνδζςεων να προςφζρει τισ ίδιεσ λογικζσ διεπαφζσ όπωσ και ο εξοπλιςμόσ τερματιςμοφ των ςυνδζςεων υψθλισ ταχφτθτασ που προδιαγράφονται ςτθν ενότθτα 4.3, αντικείμενα 1.i 1.iii. ν ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ τερματιςμοφ των ςειριακϊν ςυνδζςεων δεν υποςτθρίηει όλεσ τισ εν λόγω λογικζσ διεπαφζσ, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του αυτζσ τισ λογικζσ διεπαφζσ που υποςτθρίηονται. Εφόςον υποςτθρίηονται όλεσ οι ηθτοφμενεσ διεπαφζσ, το ςθμείο αυτό βακμολογείται κετικά με +10% Είναι επικυμθτό να προςφερκεί πρόςβαςθ τθσ ΕΡΣ με SNMP, telnet ι άλλο ιςοδφναμο τρόπο (read-only) προσ τον ακραίο εξοπλιςμό τερματιςμοφ των ςειριακϊν ςυνδζςεων για τθν επίβλεψθ του κατά πόςον εκπλθροφνται οι παραπάνω απαιτιςεισ ςτο ακραίο τμιμα των ςυνδζςεων. 4.6 Ενεργόσ (ακραύοσ) εξοπλιςμόσ που θα προςφερθεύ 1. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να προςφζρει ςε κάκε άκρο τον απαραίτθτο ενεργό εξοπλιςμό («ακραίο εξοπλιςμό»), ο οποίοσ κα είναι και κα παραμείνει κακ όλθ τθ διάρκεια του ζργου ςτθν κυριότθτα και τθν ευκφνθ του ωσ προσ τθν καλι του λειτουργία. 2. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να περιγράφει ςτθν προςφορά του το είδοσ του ακραίου εξοπλιςμοφ πρόςβαςθσ που κα προςφερκεί και να προςδιορίηει ςελ. 12

13 ακριβϊσ τον καταςκευαςτι, το μοντζλο, τθν ζκδοςθ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ, τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ κάκε ςυςκευισ, κακϊσ και τισ απαιτιςεισ τθσ ςε χϊρο, θλεκτρικι ιςχφ και κερμοαπαγωγι. 3. Σο ςφνολο του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ (με πικανι εξαίρεςθ του εξοπλιςμοφ τερματιςμοφ των ςειριακϊν ςυνδζςεων) κα πρζπει να είναι κατάλλθλο για τοποκζτθςθ ςε ικριϊματα 19". 4. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να αναλάβει τθν απομακρυςμζνθ διαχείριςθ του ακραίου εξοπλιςμοφ και να παρεμβαίνει επανορκωτικά ςε κάκε περίπτωςθ βλάβθσ ι κακισ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ. 5. Η ΕΡΣ κα παράςχει κατάλλθλο χϊρο ςτζγαςθσ του παραπάνω αναφερόμενου ακραίου εξοπλιςμοφ ςτα Data Center τθσ (τα οποία πλθροφν όλεσ τισ απαραίτθτεσ ςυνκικεσ αςφαλείασ) και παροχι αδιάλειπτθσ τροφοδοςίασ του ςτα 220V AC (εφόςον ο εξοπλιςμόσ απαιτεί παροχι τροφοδοςίασ DC, κα πρζπει ο υποψιφιοσ να προβλζψει να εγκαταςτιςει ο ίδιοσ τισ κατάλλθλεσ διατάξεισ τροφοδοςίασ). Η ΕΡΣ δεν κα είναι υπεφκυνθ με κανζναν τρόπο για τθν καλι λειτουργία του εξοπλιςμοφ που κα προςφζρει ο υποψιφιοσ για εγκατάςταςθ ςτα άκρα. 6. Ο εξοπλιςμόσ κα παραμείνει χρθςιδάνειοσ και κα επιςτραφεί ςτον ανάδοχο μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και εφόςον δεν υπάρξει ανανζωςθ ι επζκταςι τθσ. ε ό,τι αφορά τισ ςυνδζςεισ point-to-point (τισ δφο ςυνδζςεισ μεταξφ του Ραδιομεγάρου και των άλλων ςθμείων παρουςίασ τθσ ΕΡΣ ςτθν κινα κακϊσ και τθν ςφνδεςθ με Θεςςαλονίκθ όπωσ επίςθσ και μεταξφ των κτθρίων τθσ Θεςςαλονίκθσ), τθν ευκφνθ τθσ αναδρομολόγθςθσ μζςω των ςειριακϊν ςυνδζςεων όταν οι πρωτεφουςεσ ςυνδζςεισ δεν λειτουργοφν κα τθν ζχει θ ίδια θ ΕΡΣ. 4.7 Εργαςύεσ εγκατϊςταςησ και ϋκδοςησ αδειών 1. Ο υποψιφιοσ κα αναλάβει εξ ολοκλιρου τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ και εργαςίεσ καταςκευισ οδεφςεων καλωδίων ςε όλθν τθ διαδρομι τουσ μζχρι το τελικό ςθμείο εγκατάςταςθσ του ενεργοφ εξοπλιςμοφ, ςυμπεριλαμβάνοντασ και τουσ κάκε είδουσ υπαίκριουσ χϊρουσ όπωσ προαφλια κλπ., τα ςθμεία ειςαγωγισ ςτα κτίρια τθσ ΕΡΣ και τισ οδεφςεισ καλωδίων ςτο εςωτερικό των κτιρίων τθσ ΕΡΣ μζχρι το τελικό ςθμείο εντόσ κτιρίου. Σο τεχνικό προςωπικό τθσ ΕΡΣ κα υποδείξει ςτον υποψιφιο τισ κατάλλθλεσ διαδρομζσ εντόσ των χϊρων ευκφνθσ και των κτιρίων τθσ ΕΡΣ και κα επιβλζψει τισ ςχετικζσ εργαςίεσ. Για το ςκοπό αυτό, θ ΕΡΣ κα οργανϊςει επιτόπια επίςκεψθ (site survey) και επίδειξθ από τθν αρμόδια Τπθρεςία τθσ προσ όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ υποψθφίουσ ταυτοχρόνωσ των ςχετικϊν χϊρων όλων των κτιρίων. Η επίςκεψθ κα γίνει ςε κατάλλθλο χρόνο κατά τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ, ο οποίοσ κα τοποκετείται μεταξφ 40 και 45 θμερϊν από τθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ. Η ακριβισ θμζρα και ϊρα του site survey κα κοινοποιθκεί 35 θμζρεσ μετά τθν προκιρυξθ. Η κοινοποίθςθ κα ςταλεί προσ όλουσ τουσ υποψθφίουσ που κα ζχουν εκδθλϊςει εγγράφωσ με επιςτολι τουσ προσ τθν Διεφκυνςθ Προμθκειϊν τθσ ΕΡΣ τθν πρόκεςι τουσ να ςυμμετάςχουν ςτο site survey. Οι επιςτολζσ αυτζσ κα πρζπει να ζχουν φκάςει προσ τθν Διεφκυνςθ ςελ. 13

14 Προμθκειϊν τθσ ΕΡΣ μζχρι και 30 θμζρεσ μετά τθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ ι, αν θ ςυγκεκριμζνθ θμζρα δεν είναι εργάςιμθ, μζχρι τθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα. 2. Ο υποψιφιοσ κα αναλάβει εξ ολοκλιρου κάκε διαδικαςία ζκδοςθσ των απαραίτθτων αδειϊν για τισ εργαςίεσ εγκατάςταςθσ οπτικϊν καλωδίων μζχρι τα κτίρια (last mile) όπου αυτό απαιτείται ςφμφωνα με το Νόμο. 3. Ο υποψιφιοσ κα αναλάβει τθν εγκατάςταςθ του ενεργοφ εξοπλιςμοφ που κα προςφζρει για τον τερματιςμό των ςυνδζςεων εντόσ των κτιρίων, ςε κατάλλθλο ςθμείο που κα υποδειχκεί από τθν ΕΡΣ, κακϊσ και τισ εργαςίεσ ςφνδεςθσ του εξοπλιςμοφ αυτοφ με το δικό του δίκτυο κορμοφ. θμειϊνεται πωσ όλεσ οι εργαςίεσ καταςκευισ οδεφςεων, εγκαταςτάςεων, κλπ., κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν ςφμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που ορίηονται ςτθν ενότθτα 7 («Χρονοδιαγράμματα ζργου»). ςελ. 14

15 5 Τψηλό διαθεςιμότητα Για τθν επίτευξθ υψθλισ διακεςιμότθτασ ςε όλεσ τισ ςυνδζςεισ, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να πλθροί μια ςειρά από προχποκζςεισ ςτο ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ λφςθσ που κα προτείνει, όπωσ ορίηεται ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ. 5.1 Δύκτυο κορμού ςυνδϋςεων Ethernet Η παροφςα ενότθτα αφορά αποκλειςτικά το δίκτυο κορμοφ για τισ ςυνδζςεισ pointto-point τφπου Ethernet και τθ φυςικι διαςφνδεςθ μεταξφ του Ραδιομεγάρου τθσ ΕΡΣ και του δικτφου του υποψθφίου για τθν πρόςβαςθ τθσ ΕΡΣ ςτο Internet. 1. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να περιγράφει επαρκϊσ ςτθν προςφορά του το δίκτυο κορμοφ του και τουλάχιςτον το τμιμα του πάνω ςτο οποίο κα υλοποιθκοφν οι ηθτοφμενεσ ςυνδζςεισ. 2. τθν προςφορά του υποψθφίου κα πρζπει να εξθγοφνται επαρκϊσ οι μθχανιςμοί προςταςίασ (protection), ανάταξθσ (restoration) ι/και αναδρομολόγθςθσ (rerouting) που χρθςιμοποιοφνται ςτα ηθτοφμενα ςθμεία. 3. τθν περίπτωςθ πολυεπίπεδου δικτφου (π.χ., δίκτυο κορμοφ Ethernet πάνω από SDH, ι Ethernet πάνω από SDH πάνω από WDM) κα πρζπει να εξθγείται επαρκϊσ ποιοι μθχανιςμοί προςταςίασ κλπ. λειτουργοφν ςε κάκε επίπεδο. 4. ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ πρζπει ο υποψιφιοσ να δίνει το μζγιςτο χρόνο μετάπτωςθσ ςε εφεδρικι διαδρομι (όπου αυτι ηθτείται) για τισ περιπτϊςεισ μεμονωμζνθσ βλάβθσ. 5. Ο μζγιςτοσ χρόνοσ μετάπτωςθσ ςε εφεδρικι διαδρομι (όπου αυτι ηθτείται) για τισ περιπτϊςεισ μεμονωμζνθσ βλάβθσ δεν κα πρζπει να ξεπερνά τα 4 δευτερόλεπτα. Ο προςφερόμενοσ μζγιςτοσ χρόνοσ μετάπτωςθσ κα βακμολογθκεί με +1% για κάκε 250 milliseconds λιγότερα από το απαιτοφμενο μζγιςτο των 4 δευτερολζπτων και μζχρι του μεγίςτου του 114%, με 117% για μζγιςτο χρόνο 250 milliseconds και με 120% για μζγιςτο χρόνο 50 milliseconds ι ακόμα μικρότερο. 6. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να αναφζρει λεπτομερϊσ τισ φυςικζσ διαδρομζσ πάνω από τισ οποίεσ κα υλοποιθκοφν οι ηθτοφμενεσ ςυνδζςεισ (κφρια και εφεδρικι διαδρομι(όπου αυτι ηθτείται)), περιλαμβάνοντασ τον ενεργό εξοπλιςμό που διατρζχει θ κάκε μία από αυτζσ τισ διαδρομζσ. 5.2 κραύοσ εξοπλιςμόσ τερματιςμού ςυνδϋςεων Ethernet 1. Ο εξοπλιςμόσ που κα προςφερκεί για τον τερματιςμό των ςυνδζςεων τφπου Ethernet κα πρζπει να διακζτει χαρακτθριςτικά υψθλισ διακεςιμότθτασ ι ειδάλλωσ για τισ ςυνδζςεισ των κτθρίων τθσ κινασ μεταξφ τουσ κα πρζπει να προςφερκοφν ςε κάκε άκρο δφο ιςοδφναμα ςυςτιματα, ϊςτε να μθν είναι εφικτι θ διακοπι τθσ ςφνδεςθσ εξαιτίασ μεμονωμζνθσ βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ ενόσ από αυτά (SPOF). 2. Ο εξοπλιςμόσ πρόςβαςθσ που κα προςφερκεί κα πρζπει να υποςτθρίηει μθχανιςμοφσ υψθλισ διακεςιμότθτασ με τθ δυνατότθτα ξεχωριςτισ ρφκμιςθσ και λειτουργίασ ανά VLAN (ενδεικτικά, για αμιγι εξοπλιςμό Ethernet, spanning tree με υποςτιριξθ MSTP ι PVST). ςελ. 15

16 3. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να προςδιορίςει τον χρόνο μετάπτωςθσ ςε περιπτϊςεισ βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ όλων των μοναδιαίων τμθμάτων του ακραίου εξοπλιςμοφ (τροφοδοτικό, CPU, πλιρθσ μονάδα εφόςον προςφζρονται δφο ιςοδφναμεσ μονάδεσ κλπ.). 5.3 κραύοσ εξοπλιςμόσ τερματιςμού ςειριακών ςυνδϋςεων 1. Ο εξοπλιςμόσ τερματιςμοφ ςειριακϊν ςυνδζςεων δεν είναι απαραίτθτο να διακζτει χαρακτθριςτικά υψθλισ διακεςιμότθτασ. Εφόςον όμωσ προςφζρεται εξοπλιςμόσ που διακζτει τζτοια χαρακτθριςτικά, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να τα περιγράψει. 5.4 Σύνδεςη με το Internet 1. ε ό,τι αφορά τθ ςφνδεςθ με το Internet, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να παρζχει μθχανιςμό αναδρομολόγθςθσ προσ τθ ςειριακι ςφνδεςθ ςε περίπτωςθ που θ πρωτεφουςα ςφνδεςθ (ίνα) κακϊσ και θ δευτερεφουςα (ίνα) διακοποφν ι δυςλειτουργοφν. Ειδικι μνεία κα πρζπει να γίνεται για τουσ μθχανιςμοφσ αντιμετϊπιςθσ περιπτϊςεων flapping. Οι διακζςιμοι μθχανιςμοί που υποςτθρίηει ο υποψιφιοσ (π.χ., με διαφορετικά BGP local preferences, με BGP community strings, κλπ. κλπ.) κα πρζπει να τεκμθριϊνονται επαρκϊσ ςτθν τεχνικι προςφορά του. ςελ. 16

17 6 Τπηρεςύεσ Internet Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν προςφορά του τθν παροχι υπθρεςιϊν Internet. 1. Είναι επικυμθτό ο υποψιφιοσ να διακζτει διαςφνδεςθ (peering) με τουλάχιςτον ζναν διεκνι πάροχο υπθρεςιϊν Internet (ISP) επιπζδου 1 (tier-1: AT&T, Global Crossing, Level-3, Qwest, Sprint, Verizon, Seabone) ι 2 (tier-2 κα πρζπει να αναφζρεται ο tier-1 ISP που είναι upstream του tier-2). Σο χαρακτθριςτικό κα βακμολογθκεί κετικά με +20% για tier-1 upstream και με +10% για tier-2 upstream. 2. Η διαςφνδεςθ του υποψθφίου με τον ανϊτερο πάροχο (upstream) κα πρζπει να γίνεται με ιδιόκτθτο ι μιςκωμζνο από τον υποψιφιο τθλεπικοινωνιακό κφκλωμα ι μικοσ κφματοσ DWDM (λ) ι οπτικι ίνα προσ το εξωτερικό. Συχόν ςφνδεςθ με τον κυρίωσ διεκνι πάροχο upstream του υποψθφίου ςε ςθμεία παρουςίασ του διεκνοφσ παρόχου ςτθν Ελλάδα (π.χ. ςε bandwidth hotels) κα βακμολογθκεί αρνθτικά με -20%. 3. Σο κφκλωμα ι τα κυκλϊματα διαςφνδεςθσ του υποψθφίου με τον διεκνι πάροχο κα πρζπει να ζχουν ςυνολικό bandwidth τουλάχιςτον 10 Gbps. πό αυτό, ο υποψιφιοσ δεςμεφεται ότι κατά το χρόνο τθσ προςφοράσ του, το 30% είναι διακζςιμο. Εάν ο υποψιφιοσ διακζτει περιςςότερα του ενόσ κυκλϊματα, ότι το 30% κάθε κυκλώματοσ είναι διακζςιμο. Επίςθσ, ο υποψιφιοσ δεςμεφεται ότι κακ όλθν τθ διάρκεια του ζργου, κα διατθριςει τα παραπάνω ποςοςτά κατάλθψθσ (occupancy) των κυκλωμάτων διαςφνδεςισ του με τον διεκνι πάροχο του, κάνοντασ τα κατάλλθλα βιματα αναβάκμιςθσ όποτε θ κατάλθψθ τείνει να φκάςει ι να ξεπεράςει το 70%. Ο υποψιφιοσ μπορεί να κλθκεί να κατακζςει εμπιςτευτικά ςχετικά ιςτορικά ςτοιχεία που να αποδεικνφουν τθν ςχετικι πρακτικι του ςτο παρελκόν. 4. το πλαίςιο τθσ διεκνοφσ διαςφνδεςισ του, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να ζχει ςτθ διάκεςι του και να μπορεί να ανακοινϊνει προσ τθν ΕΡΣ μζςω BGP τον πλιρθ διεκνι πίνακα δρομολόγθςθσ Internet (FIRT) εφόςον αυτό ηθτθκεί από τθν ΕΡΣ. 5. Εκτόσ από τθ διαςφνδεςθ με τον διεκνι πάροχο, ο υποψιφιοσ είναι επικυμθτό να διακζτει ςφνδεςθ με το GR-IX με ςυνολικό bandwidth τουλάχιςτον 2Gbps. πό αυτό, ο υποψιφιοσ δεςμεφεται ότι κατά το χρόνο τθσ προςφοράσ του, το 30% είναι διακζςιμο. Εάν ο υποψιφιοσ διακζτει περιςςότερα του ενόσ κυκλϊματα, ότι το 30% κάθε κυκλώματοσ είναι διακζςιμο. Επίςθσ, ο υποψιφιοσ δεςμεφεται ότι κακ όλθν τθ διάρκεια του ζργου, κα διατθριςει τα παραπάνω ποςοςτά κατάλθψθσ (occupancy) των κυκλωμάτων διαςφνδεςισ του με τον GR- IX, αναβακμίηοντάσ τα κατάλλθλα όποτε θ κατάλθψθ τείνει να φκάςει ι να ξεπεράςει το 70%. Συχόν μικρότερο bandwidth προσ το GR-IX κα βακμολογείται αρνθτικά με -2% ανά 100 MB λιγότερα του ηθτοφμενου 2 Gbps και μζχρι του ελάχιςτου του 1 Gbps. Προςφορζσ υποψθφίων με bandwidth προσ το GR-IX μικρότερο του 1 Gbps κα απορρίπτονται. 6. Πζραν τθσ φυςικισ του ςφνδεςθσ με το GR-IX, ο πάροχοσ κα πρζπει να διακζτει λογικζσ διαςυνδζςεισ (peering) με τουσ μεγαλφτερουσ ελλθνικοφσ παρόχουσ. Ωσ μεγάλοι πάροχοι ορίηονται εκείνοι που ζχουν καταγεγραμμζνουσ τουλάχιςτον χριςτεσ (ενεργζσ οικιακζσ ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ). Για κάκε τζτοιον ςελ. 17

18 πάροχο με τον οποίον δεν ζχει διαςφνδεςθ ο υποψιφιοσ, κα βακμολογείται αρνθτικά με -10%, μζχρι του ελάχιςτου των δφο μεγάλων παρόχων με τουσ οποίουσ ο υποψιφιοσ δεν διακζτει λογικι διαςφνδεςθ. Προςφορζσ υποψθφίων που δεν διακζτουν λογικι διαςφνδεςθ με περιςςότερουσ των δφο μεγάλων παρόχων όπωσ ορίηονται παραπάνω κα απορρίπτονται. 7. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει ςτθν τεχνικι του προςφορά να κατακζςει (εμπιςτευτικά) τισ λογικζσ διαςυνδζςεισ που διατθρεί με τουσ ελλθνικοφσ παρόχουσ μζςω GR-IX ι με απευκείασ διαςυνδζςεισ εκτόσ GR-IX. τθν περίπτωςθ που διατθροφνται απευκείασ διαςυνδζςεισ εκτόσ GR-IX, ιςχφουν για κακεμία από αυτζσ οι όροι κατάλθψθσ του bandwidth τουσ (70%). Σο ίδιο ιςχφει και για τθν περίπτωςθ που δεν διατθροφνται μεν διαφορετικζσ φυςικζσ ςυνδζςεισ, αλλά υπάρχουν νοθτζσ ςυνδζςεισ point-to-point μζςω GR-IX. 8. ε κανζνα από τα παραπάνω κυκλϊματα (διεκνι, GR-IX, απευκείασ διαςυνδζςεισ με παρόχουσ) δεν πρζπει να υπάρχουν περιοριςμοί (shaping, policing, κλπ.) του ςυνολικοφ bandwidth που να επιδροφν ςτο ςφνολο ι ςε κάποιο τμιμα τθσ κίνθςθσ (π.χ. βάςει διευκφνςεων IP) με τρόπο ϊςτε θ κατάλθψθ του κυκλϊματοσ να περιορίηεται τεχνθτά κάτω του 70%. ντίκετα, είναι αποδεκτό να δίνεται προτεραιότθτα κάποιου είδουσ κίνθςθσ του ίδιου του παρόχου (ενδεικτικά κίνθςθ VoIP). ε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, θ προτεραιότθτα κα πρζπει να δίνεται ςε ποςοςτό τθσ κίνθςθσ όχι πάνω του 20% του ςυνολικοφ bandwidth κάκε κυκλϊματοσ. 9. Η διαςφνδεςθ του Ραδιομεγάρου τθσ ΕΡΣ με το δίκτυο IP του υποψθφίου κα πρζπει να προςφζρεται απευκείασ ςε κάποιο δρομολογθτι ι ςε αντίςτοιχο ςφςτθμα ςτο κεντρικό δίκτυο κορμοφ (backbone) του υποψθφίου και όχι ςε κάποιο περιφερειακό ςθμείο παρουςίασ (PoP) του. Δρομολογθτζσ backbone του υποψθφίου κεωροφνται εκείνοι που ζχουν το μεγαλφτερο δυνατό bandwidth προσ το διεκνι πάροχο του υποψθφίου. 10. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να προςφζρει υπθρεςίεσ secondary DNS server και backup Mail Exchange (MX). Η ΕΡΣ κα διατθριςει το δικαίωμα να κάνει χριςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν κατά τθν κρίςθ τθσ οποτεδιποτε το επικυμιςει κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 11. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει ςτθν προςφορά του να βεβαιϊνει ότι θ ςφνδεςθ που προςφζρει προσ το Internet δεν κα περιορίηει ςτο παραμικρό τθν κίνθςθ που διζρχεται από το δικό του δίκτυο IP (δθλαδι, που δεν προζρχεται από, οφτε προορίηεται για το εςωτερικό του δικτφου του υποψθφίου) (i) βάςει των τιμϊν των πεδίων των επικεφαλίδων IP source/destination address (με πικανι εξαίρεςθ spoofed IP source addresses), IP TOS/DSCP (το πεδίο αυτό μπορεί να μεταβάλλεται από το δίκτυο του υποψθφίου κατά τθ μεταγωγι των πακζτων), Flags (πζραν τθσ περίπτωςθσ DF=1 και πακζτων που απαιτοφν fragmentation) και IP protocol, (ii) βάςει οποιαςδιποτε τιμισ των επικεφαλίδων των επιμζρουσ πρωτοκόλλων (TCP, UDP, ICMP, κλπ.) πακζτων IP, (iii) βάςει οποιουδιποτε ποςοτικοφ ςτοιχείου που ςυνιςτά state (π.χ., αρικμοφ ενεργϊν «ςυνδζςεων» ι «ροϊν» («flows») από και προσ διευκφνςεισ IP των ςυςτθμάτων τθσ ΕΡΣ) και (iv) βάςει του οποιουδιποτε περιεχομζνου (payload) των πακζτων IP και των ενκυλακωμζνων ςε αυτά πακζτων άλλων πρωτοκόλλων. ςελ. 18

19 12. Εκτόσ από τισ διαςυνδζςεισ με το διεκνι και με τουσ ελλθνικοφσ παρόχουσ και το GR-IX, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να παρζχει υπθρεςίεσ τοπικοφ μθτρϊου διευκφνςεων IP (LIR) με address space του Ευρωπαϊκοφ οργανιςμοφ διαχείριςθσ RIPE. Ο υποψιφιοσ πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοσ με το RIPE. 13. το πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να παράςχει εάν αυτό ηθτικει από τθν ΕΡΣ (κακϊσ θ ΕΡΣ ιδθ διακζτει RIPE addresses) τουλάχιςτον 128 διευκφνςεισ IP, είτε από δικό του χϊρο διευκφνςεων (διευκφνςεισ ςυγκεντρϊςιμεσ ανά πάροχο PA), είτε από ανεξάρτθτο χϊρο διευκφνςεων (διευκφνςεισ ανεξάρτθτεσ παρόχου PI), ανάλογα όπωσ κα ηθτθκεί από τθν ΕΡΣ. 14. Κατά τθ διάρκεια του ζργου, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να παράςχει οςεςδιποτε επιπλζον διευκφνςεισ ηθτθκοφν, είτε τφπου PA, είτε τφπου PI, χωρίσ επιπλζον χρζωςθ (υπενκυμίηεται ότι οι κανονιςμοί του RIPE αποτρζπουν τθν χρζωςθ των διευκφνςεων IP, επιτρζποντασ μόνο τθ χρζωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν LIR). Ο υποψιφιοσ μπορεί ςτθν προςφορά του να περιορίςει τον αρικμό των αιτθμάτων τθσ ΕΡΣ για περιςςότερεσ διευκφνςεισ, τα οποία δεςμεφεται να εξυπθρετιςει κατά τθ διάρκεια του ζργου. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να δεςμευτεί να εξυπθρετιςει κατά τθ διάρκεια του ζργου τουλάχιςτον δφο τζτοια αιτιματα (128 ςυνεχόμενων διευκφνςεων το κακζνα) επιπλζον του αρχικοφ για τισ ηθτοφμενεσ 128 διευκφνςεισ. Δζςμευςθ του υποψθφίου για εξυπθρζτθςθ μεγαλφτερου αρικμοφ αιτθμάτων βακμολογείται κετικά με +4% για κάκε επιπλζον αίτθμα πζραν των δφο ηθτοφμενων και μζχρι του μεγίςτου των 4 επιπλζον των δφο ηθτοφμενων (ιτοι 6 ςυνολικά) αιτθμάτων, και με +20% για μεγαλφτερο ι για απεριόριςτο αρικμό αιτθμάτων. ςελ. 19

20 7 Χρονοδιαγρϊμματα ϋργου Ο υποψιφιοσ ςτθν προςφορά του κα πρζπει να δεςμευτεί ωσ προσ το παρακάτω χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν ι να αντιπροτείνει καλφτερουσ χρόνουσ. 7.1 Εργαςύεσ όδευςησ οπτικών ινών 1. Οι εργαςίεσ όδευςθσ καλωδίων οπτικϊν ινϊν μζχρι τα τελικά ςθμεία εντόσ κτιρίων που κα υποδειχκοφν από τθν ΕΡΣ κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί ςε διάςτθμα δφο (2) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. υντομότεροσ προςφερόμενοσ μζγιςτοσ χρόνοσ κα βακμολογείται κετικά με +5% για κάκε μιςό μινα ςυντομότερα από τουσ ηθτοφμενουσ τρεισ και μζχρι του μεγίςτου του +20%, ενϊ μεγαλφτεροσ χρόνοσ κα βακμολογείται αρνθτικά με -10% για κάκε μιςό μινα επιπλζον των ηθτοφμενων δφο και μζχρι του ελαχίςτου του -20%. Προςφορζσ με μζγιςτο χρόνο όδευςθσ μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν κα απορρίπτονται. 2. Κατ εξαίρεςθ, οι εργαςίεσ όδευςθσ τθσ δεφτερθσ ηθτοφμενθσ ειςαγωγισ ίνασ (ςτα ςθμεία που αυτι ηθτείται) προσ διαφορετικό από τθν πρϊτθ ςθμείο του δικτφου κορμοφ του υποψθφίου κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί ςε διάςτθμα τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (ο όροσ αυτόσ τίκεται για να εξυπθρετιςει τον υποψιφιο και δεν αίρει τισ απαιτιςεισ υψθλισ διακεςιμότθτασ που τίκενται ςτθν παροφςα και οι οποίεσ κα πρζπει να πλθροφνται άμεςα με τθν ζναρξθ τθσ υπθρεςίασ). υντομότεροσ προςφερόμενοσ μζγιςτοσ χρόνοσ κα βακμολογείται κετικά με +5% για κάκε μιςό μινα ςυντομότερα από τουσ ηθτοφμενουσ 4 και μζχρι του μεγίςτου του +20%, ενϊ μεγαλφτεροσ χρόνοσ κα βακμολογείται αρνθτικά με -10% για κάκε μιςό μινα επιπλζον των ηθτοφμενων τεςςάρων και μζχρι του ελαχίςτου του - 20%. Προςφορζσ με μζγιςτο χρόνο όδευςθσ τθσ εναλλακτικισ ςφνδεςθσ (όπου αυτι ηθτείται) μεγαλφτερο των πζντε (5) μθνϊν κα απορρίπτονται. 7.2 Εργαςύεσ εγκατϊςταςησ καλωδύων χαλκού και κεραιών 1. τθν περίπτωςθ που για τισ εναλλακτικζσ ςυνδζςεισ χαμθλϊν ταχυτιτων προςφερκοφν ενςφρματα κυκλϊματα, οι ςχετικζσ ςυνδζςεισ κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί από τον ανάδοχο ςε διάςτθμα το πολφ δφο μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 2. τθν περίπτωςθ που για τισ εναλλακτικζσ ςυνδζςεισ χαμθλϊν ταχυτιτων προςφερκεί αςφρματθ ηεφξθ, οι εργαςίεσ εγκατάςταςθσ τθσ ςχετικισ κεραίασ ςε οροφι ι κατάλλθλο ςθμείο των κτιρίων τθσ ΕΡΣ και τθσ όδευςθσ των ςχετικϊν καλωδίων εντόσ αυτϊν κα γίνουν από τον ανάδοχο ςε διάςτθμα το πολφ δφο μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 7.3 Εργαςύεσ εγκατϊςταςησ ενεργού ακραύου εξοπλιςμού 1. Οι εργαςίεσ εγκατάςταςθσ του ακραίου οπτικοφ εξοπλιςμοφ κα γίνουν ςε χϊρουσ εντόσ των κτιρίων τθσ ΕΡΣ που κα υποδειχκεί από τθν ΕΡΣ, εντόσ το πολφ δφο μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. ςελ. 20

21 7.4 Έναρξη υπηρεςύασ 1. Όλεσ οι διαςυνδζςεισ και οι υπθρεςίεσ που ηθτοφνται από τον παρόντα διαγωνιςμό κα πρζπει να είναι διακζςιμεσ ςε χρόνο το πολφ τριϊν (3) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 2. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να επιδείξει προσ τθν ΕΡΣ τθν υψθλι διακεςιμότθτα των ςυνδζςεων, κάνοντασ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Παραλαβισ του ζργου ι άλλου εξουςιοδοτθμζνου προςωπικοφ τθσ ΕΡΣ ελζγχουσ καλισ λειτουργίασ και μετάπτωςθσ (π.χ., με αποςφνδεςθ ενόσ από τα δφο καλϊδια οπτικϊν ινϊν από τον ενεργό ακραίο εξοπλιςμό του υποψθφίου, με ςβιςιμο μίασ από τισ δφο ιςοδφναμεσ μονάδεσ του ακραίου εξοπλιςμοφ ι αφαίρεςθ τροφοδοτικϊν, κλπ.). 7.5 Διϊρκεια υπηρεςύασ 1. Η διάρκεια τθσ υπθρεςίασ κα είναι 2 ζτθ από τθν ςφνταξθ του πρωτοκόλλου ποιοτικισ παραλαβισ τθσ από τθν αρμόδια επιτροπι τθσ ΕΡΣ. Η ΕΡΣ διατθρεί το διακαίωμα ανανζωςθσ τθσ ςφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ για διάςτθμα επιπλζον ενόσ ζτουσ. 7.6 Ποινικϋσ ρότρεσ για καθυςτερόςεισ εργαςιών 1. Για κάκε υπαίτια κακυςτζρθςθ των εργαςιϊν όδευςθσ, εγκατάςταςθσ, αρχικϊν ελζγχων και των λοιπϊν οριηόμενων ςτθν παροφςα ενότθτα υποχρεϊςεϊν του, ο υποψιφιοσ δεςμεφεται ότι κα καταβάλει τισ ποινικζσ ριτρεσ που ορίηονται ςτα αντικείμενα (i), (ii) και (iii), εφόςον αυτζσ ηθτθκοφν από τθν ΕΡΣ. i. Για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ εγκατάςταςθσ των οπτικϊν καλωδίων πζραν των οριηόμενων ςτθν ενότθτα 7.1 προκεςμιϊν, ζνα τοισ χιλίοισ (1 ) του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ. ii. iii. Για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ εγκατάςταςθσ των απαραίτθτων καλωδιακϊν ςυνδζςεων ι/και των κεραιϊν, ανάλογα με το είδοσ τθσ προςφερόμενθσ ςφνδεςθσ χαμθλϊν ταχυτιτων, πζραν των οριηόμενων ςτθν ενότθτα 7.2 προκεςμιϊν, μιςό τοισ χιλίοισ (0,5 ) του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ. Μετά τθν εγκατάςταςθ των οπτικϊν καλωδίων, για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ ςτθν ζναρξθ τθσ υπθρεςίασ πζραν των οριηόμενων ςτθν ενότθτα 7.4 προκεςμιϊν, ζνα τοισ χιλίοισ (1 ) του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ. 2. Ο υποψιφιοσ αποδζχεται ρθτά ότι θ καταβολι των παραπάνω ρθτρϊν, εφόςον αυτζσ ηθτθκοφν από τθν ΕΡΣ, επ ουδενί δεν κα βραχφνει το χρόνο τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ του ωσ αναδόχου για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ. ςελ. 21

22 8 υμβόλαιο επιπϋδου ποιότητασ υπηρεςύασ 8.1 Γενικού όροι διαθεςιμότητασ i. Οι ενςφρματεσ ηθτοφμενεσ διαςυνδζςεισ τφπου Ethernet υψθλϊν ταχυτιτων μεταξφ των κτθρίων τθσ κινασ αλλά και με το Internet κα πρζπει να είναι διακζςιμεσ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 99,9%. Οι ενςφρματεσ διαςυνδζςεισ τφπου Ethernet υψθλϊν ταχυτιτων μεταξφ κινασ και Θεςςαλονίκθσ κακϊσ και μεταξφ των δφο κτιρίων τθσ Θεςςαλονίκθσ κα πρζπει να είναι διακζςιμεσ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 99,5%. ii. iii. iv. Για τισ ενςφρματεσ ι αςφρματεσ ςυνδζςεισ χαμθλϊν ταχυτιτων θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ διακεςιμότθτα είναι 99,5%. Σα παραπάνω ποςοςτά κα μετρϊνται ςε μηνιαία βάςη. Η διακεςιμότθτα κάκε ςφνδεςθσ μετριζται ανεξάρτθτα από όλεσ τισ υπόλοιπεσ ςυνδζςεισ. v. Η διακεςιμότθτα των ςυνδζςεων μεταξφ κτιρίων μετριζται μία φορά και για τα δφο άκρα κάκε ςφνδεςθσ (αλλά ανεξάρτθτα για τισ ςυνδζςεισ τφπου Ethernet και τισ ςειριακζσ ςυνδζςεισ). vi. Η διακεςιμότθτα τθσ ςφνδεςθσ προσ το Internet μετριζται μία φορά ςτο άκρο τθσ ΕΡΣ. 1. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει ςτθν τεχνικι του προςφορά να αποδζχεται ρθτά τουσ όρουσ των παραγράφων 8.1.(i), (ii), (iii), (iv), (v) και (vi). 8.2 Μετρούμενα μεγϋθη και μηχανιςμού μϋτρηςησ Η διακεςιμότθτα τθσ ςυνολικισ υπθρεςίασ κα μετράται και με βάςθ τα εξισ ςτοιχεία: i. Φυςικι ςθματοδοςία (ςιματα carrier) διεπαφισ μεταξφ ακραίου εξοπλιςμοφ υποψθφίου και εξοπλιςμοφ ΕΡΣ. Περίπτωςθ απϊλειασ υπθρεςίασ ι εξοπλιςμοφ τθσ ΕΡΣ δεν κα κεωρείται ωσ μθ διακεςιμότθτα τθσ υπθρεςίασ. ii. πϊλεια πακζτων ι πλαιςίων (packet ι frame loss). Σο ποςοςτό των χαμζνων πακζτων ι frames κα ςυγκαταλζγεται ςτο ποςοςτό μθ διακεςιμότθτασ. Η μζτρθςθ κα γίνεται με ping ι άλλον παρόμοιο μθχανιςμό. iii. Κακυςτζρθςθ (round-trip delay). Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να προςφζρει, το ηθτοφμενο για τον κάκε τφπο ςφνδεςθσ μζγιςτο χρόνο round-trip. Μεγαλφτερεσ κακυςτεριςεισ κα προςμετροφνται ςτο ποςοςτό μθ διακεςιμότθτασ. Η μζτρθςθ κα γίνεται με ping ι άλλον παρόμοιο μθχανιςμό. iv. Jitter. Είναι επικυμθτό για κάποιεσ ςυνδζςεισ να δίνεται εγγφθςι του. Σιμζσ μεγαλφτερεσ του οριηόμενου κα κεωροφνται μθ διακεςιμότθτα και τα αντίςτοιχα χρονικά διαςτιματα κα προςμετροφνται ςε αυτά τθσ μθ διακεςιμότθτασ. Η μζτρθςθ κα γίνεται με ping ι άλλον παρόμοιο μθχανιςμό. v. Bandwidth. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να προςφζρει εξαςφάλιςθ του ηθτοφμενου από κάκε ςφνδεςθ bandwidth. Η ςχετικι μζτρθςθ κα γίνεται με διαγράμματα κίνθςθσ. Σο ποςοςτό του χρόνου κατά το οποίο τυχόν κα παρατθρθκεί ψαλιδιςμόσ τθσ κίνθςθσ ςε επίπεδα μικρότερα από το προςφερκζν κα ςυγκαταλζγεται ςτο χρόνο τθσ μθ διακεςιμότθτασ. ςελ. 22

23 vi. το πλαίςιο των παραπάνω μετριςεων είναι επικυμθτό, αν και όχι απαραίτθτο, ο υποψιφιοσ να προςφζρει τθ δυνατότθτα ο ακραίοσ εξοπλιςμόσ του να είναι ping-able και αναγνϊςιμοσ μζςω SNMP από τθν ΕΡΣ. vii. Μζγιςτοσ χρόνοσ επιδιόρκωςθσ βλάβθσ. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθν άρςθ κάκε βλάβθσ ςε χρόνο μικρότερο των 4 ωρϊν για τισ ςυνδζςεισ τφπου Ethernet και των 12 ωρϊν για τισ ςειριακζσ ςυνδζςεισ. Ο χρόνοσ κα μετριζται από τον υποψιφιο βάςει των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ βλάβθσ (ticketing) του και από τθν ΕΡΣ ανεξάρτθτα βάςει των διαδικαςιϊν που περιγράφονται ςτθν επόμενθ ενότθτα. viii.ορίηεται ρθτά ότι θ διακεςιμότθτα των χαμθλισ ταχφτθτασ ςειριακϊν ςυνδζςεων κα μετριζται ανεξάρτητα από αυτιν των υψθλισ ταχφτθτασ ςυνδζςεων τφπου Ethernet και οι τυχόν ριτρεσ που προβλζπονται κα εφαρμόηονται ανεξάρτθτα για κάκε περίπτωςθ μθ διακεςιμότθτασ. Η διαθεςιμότητα των ςειριακών γραμμών ςε τυχόν περίπτωςη βλάβησ των ςυνδζςεων Ethernet δεν θεωρείται ςυνολική διαθεςιμότητα τησ υπηρεςίασ, ενϊ ταυτόχρονθ διακοπι των ςειριακϊν ςυνδζςεων και των ςυνδζςεων Ethernet κα προςμετράται ωσ διπλι διακοπι και κα επιςφρει ακροιςτικά τισ προβλεπόμενεσ και για τισ δφο περιπτϊςεισ ποινικζσ ριτρεσ. ix. τισ περιπτϊςεισ όπου το προςφερκζν bandwidth κάποιασ από τισ ςυνδζςεισ χρθςιμοποιείται από τθν ΕΡΣ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 80%, είναι αποδεκτό ότι οι μετριςεισ του delay, loss, jitter κλπ. επθρεάηονται (ενδεικτικά, από τθν δθμιουργία ουρϊν ι από τθν ςτατιςτικι απόρριψθ πακζτων) και ςυνεπϊσ, εάν κάποια ςφνδεςθ ζχει ποςοςτό κατάλθψθσ 80% του προςφερόμενου ι μεγαλφτερο, οι παρεκκλίςεισ των ςυγκεκριμζνων μεγεκϊν από τισ ηθτοφμενεσ τιμζσ δεν κα κεωροφνται από τθν ΕΡΣ ενδείξεισ μθ διακεςιμότθτασ. 1. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει ςτθν προςφορά του να αποδζχεται ρθτά τουσ όρουσ των παραγράφων 8.2.(i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii) και (ix). 2. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει ςτθν προςφορά του να αναφζρει τθν προςφερόμενθ διακεςιμότθτα των ςυνδζςεων τφπου Ethernet εκφραςμζνθ ωσ ποςοςτό χρόνου μετροφμενο ςε μθνιαία βάςθ. Η ελάχιςτθ απαιτοφμενθ τιμι για τισ ςυνδζςεισ τφπου Ethernet είναι 99,9% για τισ ςυνδζςεισ μεταξφ των κτθρίων τθσ κινασ και το internet και 99,5% για τθν διαςφνδεςθ με Θεςςαλονίκθ και τα κτιρια τθσ Θεςςαλονίκθσ μεταξφ τουσ. 3. Ο υποψιφιοσ μπορεί να προςφζρει για τισ ςυνδζςεισ τφπου Ethernet μεταξφ των κτθρίων τθσ κινασ και για το Internet ποςοςτό διακεςιμότθτασ 99,99% ι καλφτερο, αναφζροντασ ρθτά ότι αποδζχεται τθν αντίςτοιχθ προςαρμογι των ρθτρϊν τθσ ενότθτασ 8.5. ε περίπτωςθ που προςφζρεται διακεςιμότθτα 99,99% ι καλφτερθ ςφμφωνα με τουσ εδϊ αναφερόμενουσ όρουσ, αυτι βακμολογείται κετικά με +20%. 4. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει ςτθν προςφορά του να αναφζρει τθν προςφερόμενθ διακεςιμότθτα των ςυνδζςεων χαμθλισ ταχφτθτασ εκφραςμζνθ ωσ ποςοςτό χρόνου μετροφμενο ςε μθνιαία βάςθ. Η ελάχιςτθ απαιτοφμενθ τιμι για τισ ςειριακζσ ςυνδζςεισ 99,5%. ςελ. 23

24 5. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει ςτθν προςφορά του να αναφζρει τουσ προςφερόμενουσ χρόνουσ αποκατάςταςθσ λειτουργικότθτασ των ςυνδζςεων τφπου Ethernet. Η μζγιςτθ επιτρεπτι τιμι είναι 4 ϊρεσ. 6. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει ςτθν προςφορά του να αναφζρει τουσ προςφερόμενουσ χρόνουσ αποκατάςταςθσ λειτουργικότθτασ των ςειριακϊν ςυνδζςεων. Η μζγιςτθ επιτρεπτι τιμι είναι 12 ϊρεσ. 7. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει ςτθν προςφορά του να αναφζρει κατά πόςον ο ακραίοσ εξοπλιςμόσ που κα προςφζρει κα είναι ping-able και SNMP poll-able από τθν ΕΡΣ. Για κακζνα από τα δφο αυτά χαρακτθριςτικά, εφόςον αυτό προςφζρεται κα βακμολογείται κετικά με +10% και εφόςον δεν προςφζρεται κα βακμολογείται αρνθτικά με -5%. 8.3 Διαδικαςύεσ αναφορϊσ και διαχεύριςησ βλαβών Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να ζχει κατά το χρόνο τθσ προςφοράσ και να διατθριςει κακ όλθν τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ τα παρακάτω. 1. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει να διακζτει βλαβολθπτικό κζντρο με εικοςιτετράωρθ ςυνεχι λειτουργία (6) και να προςφζρει πρόςβαςθ ςε αυτό μζςω αρικμοφ ςτακεροφ τθλεφϊνου, αρικμοφ κινθτοφ τθλεφϊνου, μζςω fax και μζςω Ο υποψιφιοσ πρζπει να προςφζρει εγγφθςθ μζγιςτου χρόνου αναμονισ τθλεφωνικισ κλιςθσ προσ το βλαβολθπτικό κζντρο μικρότερθ του ενόσ λεπτοφ. 3. ε περιπτϊςεισ που χρθςιμοποιοφνται ςυςτιματα CRM με ουρζσ αναμονισ κλπ. είναι υποχρεωτικό ο υποψιφιοσ να προςφζρει μζκοδο προτεραιότθτασ προσ τισ κλιςεισ από τθν ΕΡΣ. 4. ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ διακζτει ξεχωριςτό βλαβολθπτικό κζντρο μεγάλων πελατϊν, κα πρζπει να προςφζρει πρόςβαςθ τθσ ΕΡΣ ςε αυτό. 5. Ο υποψιφιοσ πρζπει να διακζτει και να προςφζρει προσ τθν ΕΡΣ πρόςβαςθ ςε ςφςτθμα διαχείριςθσ βλαβϊν (ticketing). Σο ςφςτθμα αυτό κα πρζπει να παρουςιαςτεί επαρκϊσ ςτθν προςφορά του υποψθφίου. 6. Για τισ βλάβεσ για τισ οποίεσ απαιτείται επικοινωνία με τεχνικό, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να προςφζρει ςε βάςθ (6) χρόνο κλιςθσ τθσ ΕΡΣ από τεχνικό του (call-back) μικρότερο τθσ μίασ ϊρασ. 7. Για τισ βλάβεσ για τισ οποίεσ απαιτείται επιτόπια επίςκεψθ τεχνικοφ του, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να προςφζρει ςε βάςθ (6) χρόνο επιτόπιασ επίςκεψθσ του τεχνικοφ μικρότερο των δφο ωρϊν. 8. Ο υποψιφιοσ πρζπει να διακζτει και προςφζρει προσ τθν ΕΡΣ κατάλλθλθ πρόςβαςθ ςε εργαλεία παρακολοφκθςθσ τθσ διακεςιμότθτασ όλων των προςφερόμενων ςυνδζςεων και υπθρεςιϊν βάςει των μεγεκϊν που ηθτοφνται (π.χ., NMS, MRTG, Smoke Ping, Nagios, κλπ.). 9. Ο υποψιφιοσ κα πρζπει ςτθν προςφορά του να αποδζχεται ρθτά τουσ όρουσ των παραγράφων (i), (ii), (iii) και (iv). i. Ο χρόνοσ διακεςιμότθτασ των ςυνδζςεων, υπθρεςιϊν, κλπ. κα μετριζται ανεξάρτθτα από τθν ΕΡΣ. ςελ. 24

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές Διαγωνισμού «Ευρυζωνικές Συνδέσεις μεταξύ κτιρίων ΕΡΤ & σύνδεση Ραδιομεγάρου με το Διαδίκτυο»

Προδιαγραφές Διαγωνισμού «Ευρυζωνικές Συνδέσεις μεταξύ κτιρίων ΕΡΤ & σύνδεση Ραδιομεγάρου με το Διαδίκτυο» Προδιαγραφές Διαγωνισμού «Ευρυζωνικές Συνδέσεις μεταξύ κτιρίων ΕΡΤ & σύνδεση Ραδιομεγάρου με το Διαδίκτυο» σελ. 1 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή σκοπός... 4 2 Γενικές απαιτήσεις συνδέσεων Ραδιομεγάρου ΕΡΤ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 3: υςτιματα ουρϊν αναμονισ Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ χολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ Μελζτθ ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Modem/Router IP, ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2

Modem/Router IP, ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2 Modem/Router IP, ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL, VDSL2 Εξωτερικι IP: Εξωτερική IP είναι θ IP που ζχει οποιαδιποτε ςυςκευι ςυνδζεται απευκείασ ςτο Internet, (πχ το Router ι το κινθτό μασ με 3G/4G). Αυτι θ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project Ονοματεπώνυμα και Α.Μ. μελών ομάδασ Κοφινάσ Νίκοσ ΑΜ:2007030111 Πζρροσ Ιωακείμ ΑΜ:2007030085 Site survey Τα κτιρια τθσ επιλογισ μασ αποτελοφν το κτιριο επιςτθμϊν και το κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ λζςχθ

Διαβάστε περισσότερα

Συςκευζσ τθλεπικοινωνιϊν και δικτφωςθσ:

Συςκευζσ τθλεπικοινωνιϊν και δικτφωςθσ: Συςκευζσ τθλεπικοινωνιϊν και δικτφωςθσ: Σειριακι Θφρα (1/2): Σειριακι Θφρα Σειριακι (2/2): Σειριακι Θφρα Σειριακι Θφρα (1/2): Σειριακι Θφρα Ακροδζκτεσ Σειριακισ Θφρασ Σειριακι Θφρα Dial Up Mo.dem: Mo.dem:

Διαβάστε περισσότερα

Σο θλεκτρικό κφκλωμα

Σο θλεκτρικό κφκλωμα Σο θλεκτρικό κφκλωμα Για να είναι δυνατι θ ροι των ελεφκερων θλεκτρονίων, για να ζχουμε θλεκτρικό ρεφμα, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ φπαρξθ ενόσ κλειςτοφ θλεκτρικοφ κυκλϊματοσ. Είδθ κυκλωμάτων Σα κυκλϊματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ

ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ Τάξη Γ Λυκείου, ΕΠΑΛ Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ Ημερομηνία : 21/02/2016 Διάρκεια: 3 ϊρεσ ΘΕΜΑ Α /25 (A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ > Tηλ: > Fax: > e-mail: > URL:

Περιεχόμενα VIVA Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ > Tηλ: > Fax: > e-mail: > URL: Περιεχόμενα Εμπιςτευτικότθτα... 2 Ειςαγωγι... 2 Σκοπόσ... 2 Φυςικζσ Διεπαφζσ Δικτφου... 3 Διεπαφζσ Ζμμεςθσ Διαςφνδεςθσ... 3 Τερματικό ςθμείο δικτφου NTP... 3 Μιςκωμζνθσ Γραμμισ - Ethernet... 4 Τερματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Μάθημα 9 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ Ειςαγωγό Όπωσ είδαμε, ο χϊροσ εικονικϊν διευκφνςεων μνιμθσ που χρθςιμοποιεί κάκε διεργαςία, είναι αρκετά μεγαλφτεροσ από το χϊρο των φυςικϊν διευκφνςεων.

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων. Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων. Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry Η ςωςτι διαχείριςθ των υδάτινων πόρων αποτελεί ςτθ ςθμερινι εποχι επιτακτικι ανάγκθ,

Διαβάστε περισσότερα

Λαμβάνοντασ υπόψη ότι κατά την πρόςθεςη δφο δυαδικϊν ψηφίων ιςχφει: Κρατοφμενο

Λαμβάνοντασ υπόψη ότι κατά την πρόςθεςη δφο δυαδικϊν ψηφίων ιςχφει: Κρατοφμενο Αριθμητικά κυκλώματα Ημιαθροιστής (Half Adder) Ο ημιαθροιςτήσ είναι ζνα κφκλωμα το οποίο προςθζτει δφο δυαδικά ψηφία (bits) και δίνει ωσ αποτζλεςμα το άθροιςμά τουσ και το κρατοφμενο. Με βάςη αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format.

Virtualization. Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Virtualization Στο ςυγκεκριμζνο οδηγό, θα παρουςιαςτεί η ικανότητα δοκιμήσ τησ διανομήσ Ubuntu 9.04, χωρίσ την ανάγκη του format. Το virtualization πρόκειται για μια τεχνολογία, θ οποία επιτρζπει το διαχωριςμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιςοηυγιςμζνα δζντρα και Β- δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων

Ιςοηυγιςμζνα δζντρα και Β- δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων Ιςοηυγιςμζνα δζντρα και Β- δζντρα Δομζσ Δεδομζνων Περιεχόμενα Ιςοηυγιςμζνα δζντρα Μζκοδοι ιςοηφγιςθσ δζντρων Μονι Περιςτροφι Διπλι Περιςτροφι Β - δζντρα Ιςοηυγιςμζνα δζντρα Η μορφι ενόσ δυαδικοφ δζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ Η διαχείριςθ Λογιςτικοφ Γραφείου καλφπτει το ςφνολο των απαιτιςεων του ςφγχρονου λογιςτικοφ γραφείου για τθν ζκδοςθ μθχανογραφθμζνων παραςτατικϊν παροχισ υπθρεςιϊν προσ τουσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΕ Η/Τ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΕ Η/Τ ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΕ Η/Τ ΚΑΜΠΤΛΕ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΜΟΡΦΗ Χριςιμεσ για τθν περιγραφι ομαλών και ελεφκερων ςχθμάτων Αμάξωμα αυτοκινιτου, πτερφγια αεροςκαφών, ςκελετόσ πλοίου χιματα χαρακτιρων κινουμζνων ςχεδίων Περιγραφι

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις

Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Διαγώνισμα Φυσική ς Κατευ θυνσής Γ Λυκει ου - Ταλαντώσεις Επιμέλεια: Σ. Ασημέλλης Θέμα Α Να γράψετε ςτο φφλλο απαντιςεϊν ςασ τον αρικμό κακεμιάσ από τισ παρακάτω ερωτιςεισ 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Μεταγωγισ Δεδομζνων

Δίκτυα Μεταγωγισ Δεδομζνων Δίκτυα Μεταγωγισ Δεδομζνων Χ.25 (1/9): Πρόκειται για ζνα πρωτόκολλο τθσ ITU για δίκτυα WAN, το οποίο κακορίηει πωσ ςυνδζονται οι ςυςκευζσ του χριςτθ και του δικτφου. Είναι ανεξάρτθτο από τον τφπο των ςυςτθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Τ.Θ Αγ. Παρασκεσή Αττικής

Δ/νση : Τ.Θ Αγ. Παρασκεσή Αττικής Πραγματοποιηθζντεσ ζλεγχοι και επί τόπου μετρήςεισ των επιπζδων τησ ηλεκτρομαγνητικήσ ακτινοβολίασ ςτο περιβάλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατά το ζτοσ 2010 Συγκεντρωτικά ςτοιχεία Θ Ελλθνικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ Δικτφων - Ευφυι Δίκτυα

Διαχείριςθ Δικτφων - Ευφυι Δίκτυα Διαχείριςθ Δικτφων - Ευφυι Δίκτυα Πρωτόκολλο του επιπζδου εφαρμογισ για τθ διαχείριςθ ςφνκετων δικτφων TCP/IP. Υλοποιεί λειτουργίεσ διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ δικτυακϊν ςυςκευϊν που απαιτοφν παρζμβαςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 3 ο Εργαςτιριο υγχρονιςμόσ Διεργαςιϊν Παράλλθλεσ Διεργαςίεσ (1/5) Δφο διεργαςίεσ λζγονται «παράλλθλεσ» (concurrent) όταν υπάρχει ταυτοχρονιςμόσ, δθλαδι οι εκτελζςεισ τουσ επικαλφπτονται

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ

Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186. Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Οδηγίεσ ρφθμιςησ Cisco ATA186 Υπηρεςία Επικοινωνίασ & υνεργαςίασ Ειςαγωγή To Cisco ATA 186 αποτελεί μία ΑΤΑ (Analog Telephone Adapter) ςυςκευι, θ οποία υποςτθρίηει το πρωτόκολλο SIP, ςυνδζεται ςτο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα

Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Ενθμζρωςθ και προςταςία των καταναλωτών από τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τα χθμικά προϊόντα Γενικό Χθμείο του Κράτουσ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ Δρ. Διμθτρα Δανιιλ Χθμικά προϊόντα Οι χθμικζσ ουςίεσ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςθ για τθ ςυμπλιρωςθ ι βελτίωςθ του γενικοφ ςχεδιαςμοφ των προβλεπομζνων αγορϊν για τθν αναμόρφωςθ τθσ χονδρεμπορικισ Αγοράσ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ

Πρόταςθ για τθ ςυμπλιρωςθ ι βελτίωςθ του γενικοφ ςχεδιαςμοφ των προβλεπομζνων αγορϊν για τθν αναμόρφωςθ τθσ χονδρεμπορικισ Αγοράσ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ Πρόταςθ για τθ ςυμπλιρωςθ ι βελτίωςθ του γενικοφ ςχεδιαςμοφ των προβλεπομζνων αγορϊν για τθν αναμόρφωςθ τθσ χονδρεμπορικισ Αγοράσ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ Ιδρυμα Ευγενίδου, 26/10/2016 Οι βαςικζσ ανάγκεσ που

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Μαθηματικά ΙΙ Αςκήςεισ 11 ησ Ενότητασ

Γενικά Μαθηματικά ΙΙ Αςκήςεισ 11 ησ Ενότητασ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γενικά Μαθηματικά ΙΙ Αςκήςεισ 11 ησ Ενότητασ Λουκάσ Βλάχοσ Τμιμα Φυςικισ Α.Π.Θ. Θεςςαλονίκθ, 2014 Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 1 2 3 4 5 6 7 Παραπάνω φαίνεται θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ μετάβαςθσ δυναμικοφ (voltage transfer characteristic) για ζναν αντιςτροφζα,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Modellus 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ

Modellus 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ Νίκοσ Αναςταςάκθσ 4.01 Συ ντομοσ Οδηγο σ Περιγραφή Σο είναι λογιςμικό προςομοιϊςεων που ςτθρίηει τθν λειτουργία του ςε μακθματικά μοντζλα. ε αντίκεςθ με άλλα λογιςμικά (π.χ. Interactive Physics, Crocodile

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικό υδραγωγείο

Εςωτερικό υδραγωγείο Εςωτερικό υδραγωγείο Εςωτερικό υδραγωγείο ι εςωτερικό δίκτυο φδρευςθσ είναι το ςφςτθμα που αποτελείται από τον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό και το δίκτυο των αγωγϊν για τθ διανομι του νεροφ ςτουσ καταναλωτζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαςη Σφγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων

Σχεδίαςη Σφγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων Σχεδίαςη Σφγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων Πίνακεσ Διζγερςησ των FF Όπωσ είδαμε κατά τθ μελζτθ των FF, οι χαρακτθριςτικοί πίνακεσ δίνουν τθν τιμι τθσ επόμενθσ κατάςταςθσ κάκε FF ωσ ςυνάρτθςθ τθσ παροφςασ

Διαβάστε περισσότερα

SingularLogic Application. Παραμετροποίηση Galaxy Application Server

SingularLogic Application. Παραμετροποίηση Galaxy Application Server Παραμετροποίηση Galaxy Application Server 1 Παραμετροποίηςη Galaxy Application Server Για τθν γριγορθ παραμετροποίθςθ του application server του Galaxy υπάρχει το Glx.Config.exe. Άλλο ςθμείο όπου μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία που χρηςιμοποιήθηκε για τη μζτρηςη τησ προόδου ςυγκομιδήσ

Μεθοδολογία που χρηςιμοποιήθηκε για τη μζτρηςη τησ προόδου ςυγκομιδήσ Πρόοδοσ υγκομιδισ - 2016* Καλαμπόκι Πρόοδοσ ςυγκομιδισ : (Εκτιμώμενθ ι Οριςτικι) υνολικι υγκομιςμζνθ Έκταςθ **: Εξζλιξθ τθσ υνολικισ (Έκταςθσ) (n/n-1) : Πρόοδοσ υγκομιδισ κατά τθν ίδια θμ/νία του προθγοφμενου

Διαβάστε περισσότερα

Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 7 : Ελαχιςτοποίθςθ και κωδικοποίθςθ καταςτάςεων Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ

Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 7 : Ελαχιςτοποίθςθ και κωδικοποίθςθ καταςτάςεων Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότθτα 7 : Ελαχιςτοποίθςθ και κωδικοποίθςθ καταςτάςεων Φϊτιοσ Βαρτηιϊτθσ 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 3

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 5 : Ανάλυςθ κυκλώματοσ με D και JK FLIP- FLOP Φώτιοσ Βαρτηιώτθσ

Ψθφιακά Ηλεκτρονικά. Ενότθτα 5 : Ανάλυςθ κυκλώματοσ με D και JK FLIP- FLOP Φώτιοσ Βαρτηιώτθσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψθφιακά Ηλεκτρονικά Ενότθτα 5 : Ανάλυςθ κυκλώματοσ με D και JK FLIP- FLOP Φώτιοσ Βαρτηιώτθσ 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 κλιματιςμόσ χώρου ρφκμιςθ χαρακτθριςτικών αζρα: δθμιουργία ςυνκθκών άνεςησ Η ςωςτή ποςότητα του κλιματιςμζνου αζρα που τροφοδοτείται ςτο χώρο από τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΤΝΑΡΣΗΗ. f y x y f A αντιςτοιχίηεται ςτο μοναδικό x A για το οποίο. Παρατθριςεισ Ιδιότθτεσ τθσ αντίςτροφθσ ςυνάρτθςθσ 1. Η. f A τθσ f.

ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΤΝΑΡΣΗΗ. f y x y f A αντιςτοιχίηεται ςτο μοναδικό x A για το οποίο. Παρατθριςεισ Ιδιότθτεσ τθσ αντίςτροφθσ ςυνάρτθςθσ 1. Η. f A τθσ f. .. Αντίςτροφθ ςυνάρτθςθ Ζςτω θ ςυνάρτθςθ : A θ οποία είναι " ". Τότε ορίηεται μια νζα ςυνάρτθςθ, θ μζςω τθσ οποίασ το κάκε ιςχφει y. : A με Η νζα αυτι ςυνάρτθςθ λζγεται αντίςτροφθ τθσ. y y A αντιςτοιχίηεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 8 θ Διάλεξθ Ιδεατι Μνιμθ Μζροσ Α

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 8 θ Διάλεξθ Ιδεατι Μνιμθ Μζροσ Α ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 8 θ Διάλεξθ Ιδεατι Μνιμθ Μζροσ Α Βαςικι Ορολογία Ιδεατή Μνήμη: χιμα ανάκεςθσ αποκθκευτικοφ χϊρου, ςτο οποίο θ δευτερεφουςα μνιμθ μπορεί να διευκυνςιοδοτθκεί ςαν να ιταν μζροσ τθσ κφριασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα