ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/16 Ανθεκτικότητα της επίδοσης αντίδρασης στη φωτιά - Κατηγορίες φωτιάς - Επεξεργασµένα προϊόντα ξύλου µε επιβραδυντικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 2: Guidance for assessment of conformity ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/15 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για κτιριακή αποχέτευση εσωτερικών χώρων (υψηλής και χαµηλής θερµοκρασίας) - Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) - Μέρος 2: Οδηγίες για την αξιολόγηση συµµόρφωσης Plastic piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polyethylen (PE) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/30 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U), πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 3: Οδηγίες για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity ΕΛΟΤ CEN/TS Τρόφιµα - Ανίχνευση αλλεργιογόνων µε βιολογικές µοριακές µεθόδους - Μέρος 2: Σέλερι (Apium graveolens) - Ποιοτικός προσδιορισµός της ακολουθίας DNA σε έτοιµες σάλτσες µε PCR σε πραγµατικό χρόνο Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 2: Celery (Apium graveolens) - Qualitative determination of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR ΕΛΟΤ CEN/TS Πληροφορική της Υγείας - Πόροι κλινικής γνώσης - Μεταδεδοµένα Health informatics - Clinical knowledge resources - Metadata ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/16 Ανθεκτικότητα της επίδοσης αντίδρασης στη φωτιά - Κατηγορίες επιβράδυνσης στη φωτιά - Επεξεργασµένα προϊόντα ξύλου για εσωτερική και εξωτερική χρήση Durability of reaction to fire performance - Classes of fire-retardant treated wood-based product in interior and exterior end use applications ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/16 Προσδιορισµός της αντίστασης στην ολίσθηση, επιφανειών διέλευσης πεζών - Μέθοδοι αποτίµησης Determination of slip resistance of pedestrian surfaces - Methods of evaluation ΕΛΟΤ CEN/TS Πλαστικά - ήλωση της περιεκτικότητας σε άνθρακα βιολογικής προέλευσης Plastics - Declaration of the bio-based carbon content ΕΛΟΤ CEN/TS Ασβεστούχα ή/και µαγνησιούχα βελτιωτικά εδάφους - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε σκόνη των κοκκωδών βελτιωτικών πριν και µετά την προσοµοίωση συνθηκών χειρισµού Liming materials - Determination of the dust content of granular liming materials before and after simulated handling conditions ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/30 Ταχυδροµικές υπηρεσίες - Ανοικτή διεπαφή - Πρόγραµµα επιλογής Postal services - Open interface - Sortplan ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/30 Λιπάσµατα - Προσδιορισµός ιχνοστοιχείων - Προσδιορισµός του αρσενικού µε φασµατοµετρία ατοµικής εκποµπής µε επαγωγική σύζευξη πλάσµατος (ICP-AES) µετά από αραίωση µε βασιλικό ύδωρ Fertilizers - Determination of trace elements - Determination of arsenic by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES) after aqua regia dissolution ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/30 Λιπάσµατα - Προσδιορισµός ιχνοστοιχείων - Προσδιορισµός του εξασθενούς χρωµίου µε φωτοµετρία (µέθοδος Α) και µε ιοντική χρωµατογραφία και φασµατοφωτοµετρική ανίχνευση (µέθοδος Β) (c) ΕΛΟΤ 01/11/2012 ΣΕΛΙ Α 1

2 Fertilizers - Determination of trace elements - Determination of chromium(vi) by photometry (method A) and by ion chromatography with spectrophotometric detection (method B) ΕΛΟΤ CEN/TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/30 Λιπάσµατα - Προσδιορισµός ιχνοστοιχείων - Προσδιορισµός καδµίου, χρωµίου, µολύβδου και νικελίου µε φασµατοµετρία ατοµικής εκποµπής µε επαγωγική σύζευξη πλάσµατος (ICP-AES) µετά από αραίωση µε βασιλικό ύδωρ Fertilizers - Determination of trace elements - Determination of cadmium, chromium, lead and nickel by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES) after aqua regia dissolution ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Υγρή θερµότητα - Μέρος 2: Οδηγίες για την εφαρµογή του ISO Sterilization of health care products - Moist heat - Part 2: Guidance on the application of ISO ΕΛΟΤ CEN ISO/TS Ιατρικά εργαστήρια - Μείωση σφάλµατος µέσω διαχείρισης διακινδύνευσης και συνεχούς βελτίωσης Medical laboratories - Reduction of error through risk management and continual improvement ΕΛΟΤ EN 58 E2 Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - ειγµατοληψία ασφαλτικών συνδετικών Bitumen and bituminous binders - Sampling bituminous binders ΕΛΟΤ EN A2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/22 Συστήµατα ψύξης και αντλίες θερµότητας - Ασφάλεια και περιβαλλοντικές απαιτήσεις - Μέρος 1: Βασικές απαιτήσεις, ορισµοί, ταξινόµηση και κριτήρια επιλογής Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria ΕΛΟΤ EN A2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/22 Συστήµατα ψύξεως και αντλίες θερµότητας - Απαιτήσεις ασφαλείας και περιβαλλοντικές απαιτήσεις - Μέρος 2: Σχεδιασµός, κατασκευή, δοκιµές, σήµανση και τεκµηρίωση Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/22 Συστήµατα ψύξεως και αντλίες θερµότητας - Απαιτήσεις ασφαλείας και περιβαλλοντικές απαιτήσεις - Μέρος 3: Τόπος εγκατάστασης και ατοµική προστασία Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 3: Installation site and personal protection ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/22 Συστήµατα ψύξεως και αντλίες θερµότητας - Απαιτήσεις ασφαλείας και περιβαλλοντικές απαιτήσεις - Μέρος 4: Λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και ανάκτηση Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery ΕΛΟΤ EN 589+A1 Καύσιµα αυτοκινήτων - Υγραέριο (LPG) - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Automotive fuels - LPG - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN 636 E2 Κοντραπλακέ - Προδιαγραφές Plywood - Specifications ΕΛΟΤ EN 779 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/22 Φίλτρα αέρος συγκράτησης σωµατιδίων για γενικό αερισµό - Προσδιορισµός της απόδοσης του φίλτρου Particulate air filters for general ventilation - Determination of the filtration performance ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/15 (c) ΕΛΟΤ 01/11/2012 ΣΕΛΙ Α 2

3 Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων - Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέµατος - Ορισµοί απαιτήσεις, συµµόρφωση, σήµανση και επισήµανση Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling ΕΛΟΤ EN 973 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/10 Χηµικά προϊόντα για την επεξεργασία πόσιµου νερού - Χλωριούχο νάτριο για την αναγέννηση εναλλακτών ιόντων Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium chloride for regeneration of ion exchangers ΕΛΟΤ EN 994 E2 Καλύµµατα δαπέδων από ύφασµα - Προσδιορισµός του µήκους, της ορθογωνικότητας και της ευθύτητας των ακµών των πλακιδίων Textile floor coverings - Determination of the side length, squareness and straightness of tiles ΕΛΟΤ EN 1300+A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/01 Μονάδες ασφαλούς αποθήκευσης - Ταξινόµηση κλειδαριών υψίστης ασφαλείας σύµφωνα µε την αντοχή τους σε µη εξουσιοδοτηµένο άνοιγµα Secure storage units - Classification for high security locks according to their resistance to unauthorized opening ΕΛΟΤ EN 1370 E2 Χυτήρια -Εξέταση της κατάστασης επιφανείας Founding - Examination of surface condition ΕΛΟΤ EN 1425 E2 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Χαρακτηρισµός των φυσικών ιδιοτήτων Bitumen and bituminous binders - Characterization of perceptible properties ΕΛΟΤ EN 1428 E2 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε νερό των ασφαλτικών γαλακτωµάτων - Μέθοδος αζεοτροπικής απόσταξης Bitumen and bituminous binders - Determination of water content in bituminous emulsions - Azeotropic distillation method ΕΛΟΤ EN 1540 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/01 Ατµόσφαιρα χώρων εργασίας - Ορολογία Workplace exposure - Terminology ΕΛΟΤ EN 1745 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/11 Τοιχοποιία και προϊόντα τοιχοποιίας - Μέθοδοι προσδιορισµού θερµικών ιδιοτήτων Masonry and masonry products - Methods for determining thermal properties ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/01 Πυροσβεστικά και διασωστικά οχήµατα - Μέρος 1: Ονοµατολογία και χαρακτηρισµός Firefighting and rescue service vehicles - Nomenclature and designation ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/11 Εξοπλισµός διαχείρισης ασθενών που χρησιµοποιείται σε ασθενοφόρα - Μέρος 3: Φορεία βαρέως τύπου Patient handling equipment used in road ambulances - Part 3: Heavy duty stretcher ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/01 Εξοπλισµός διαχείρισης ασθενών που χρησιµοποιείται σε ασθενοφόρα - Μέρος 4: Αναδιπλούµενη καρέκλα µεταφοράς ασθενών Patient handling equipment used in road ambulances - Part 4: Foldable patient transfer chair ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/11 Εξοπλισµός διαχείρισης ασθενών που χρησιµοποιείται σε ασθενοφόρα - Μέρος 5: Βάση στήριξης φορείου Patient handling equipment used in road ambulances - Part 5: Stretcher support ΕΛΟΤ EN 1906 E3 (c) ΕΛΟΤ 01/11/2012 ΣΕΛΙ Α 3

4 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/05 Είδη κιγκαλερίας - Πόµολα τύπου µοχλού και τύπου κοµβίου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Building hardware - Lever handles and knob furniture - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN 1912 E3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/15 οµική ξυλεία - Κατηγορίες αντοχής - Προσδιορισµός µε βάση το είδος και την οπτική ταξινόµηση Structural Timber - Strength classes - Assignment of visual grades and species ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - οκιµή δυνορρευµάτων για τη µέτρηση ελαττωµάτων σε στρογγυλούς σωλήνες άνευ ραφής, χαλκού και κραµάτων χαλκού - Μέρος 1: οκιµή µε ταινία περικύκλωσης της εξωτερικής επιφανείας Copper and copper alloys - Eddy current test for measuring defects on seamless round copper and copper alloy tubes - Part 1: Test with an encircling test coil on the outer surface ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - οκιµή δυνορρευµάτων για τη µέτρηση ελαττωµάτων σε στρογγυλούς σωλήνες άνευ ραφής, χαλκού και κραµάτων χαλκού - Μέρος 2: οκιµή µε εσωτερικό αισθητήρα στην εσωτερική επιφάνεια Copper and copper alloys - Eddy current test for measuring defects on seamless round copper and copper alloy tubes - Part 2: Test with an internal probe on the inner surface ΕΛΟΤ EN E2 Βοηθήµατα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες - Γενικές απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Assistive products for persons with disability - General requirements and test methods ΕΛΟΤ EN E2 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για δίκτυα νερού, αποστράγγισης και αποχέτευσης υπό πίεση - Πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 4: Βαλβίδες για δίκτυα νερού Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves for water supply systems ΕΛΟΤ EN E2 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - Όροι και ορισµοί εννοιών - Μέρος 1: Γενικοί όροι Aluminium and aluminium alloys - Terms and definitions - Part 1: General terms ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/30 Χαλκός και κράµατα χαλκού - Κυκλικοί σωλήνες άνευ ραφής για γενικές χρήσεις Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for general purposes ΕΛΟΤ EN E2 Χαλκός και κράµατα χαλκού - Κυκλικοί σωλήνες άνευ ραφής για εναλλάκτες θερµότητας Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for heat exchangers ΕΛΟΤ EN E2 Χαλκός και κράµατα χαλκού - Σωλήνες άνευ ραφής µε πτυχώσεις για εναλλάκτες θερµότητας Copper and copper alloys - Rolled, finned, seamless tubes for heat exchangers ΕΛΟΤ EN E2 Χηµικά προϊόντα για την επεξεργασία πόσιµου νερού - ιοξείδιο του χλωρίου παραγόµενο επί τόπου Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Chlorine dioxide generated in situ ΕΛΟΤ EN E3 Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 11: Προσδιορισµός της συνάφειας µεταξύ αδρανών και ασφάλτου Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 11: Determination of the affinity between aggregate and bitumen ΕΛΟΤ EN E2 Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 19: ιαπερατότητα δοκιµίων Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 19: Permeability of specimen (c) ΕΛΟΤ 01/11/2012 ΣΕΛΙ Α 4

5 ΕΛΟΤ EN E2 Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 20: οκιµή εµπίεσης σε κυβικά ή κυλινδρικά δοκίµια Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 20: Indentation using cube or cylindrical specimens (CY) ΕΛΟΤ EN E2 Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 21: οκιµή εµπίεσης σε δοκίµια πλακοειδούς µορφής Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 21: Indentation using plate specimens ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/10 Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 24: Αντοχή σε κόπωση Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 24: Resistance to fatigue ΕΛΟΤ EN E2 Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 30: Παρασκευή δοκιµίων µε συσκευή κρουστικής συµπύκνωσης Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 30: Specimen preparation by impact compactor ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/10 Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 40: Αποστραγγισιµότητα επί τόπου του έργου Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 40: In situ drainability ΕΛΟΤ EN Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 46: Ρηγµατώσεις και ιδιότητες υπό χαµηλή θερµοκρασία µέσω δοκιµών µονοαξονικού εφελκυσµού Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 46: Low temperature cracking and properties by uniaxial tension tests ΕΛΟΤ EN E2 Κόλλες για χαρτιά και χαρτόνια, συσκευασία και αναλώσιµα προϊόντα υγιεινής - Προσδιορισµός της ευκαµψίας σε χαµηλές θερµοκρασίες ή της θερµοκρασίας ψυχρής ρηγµάτωσης Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary products - Determination of low temperature flexibility or cold crack temperature ΕΛΟΤ EN E2 Κόλλες για χαρτί και χαρτόνι, συσκευασία και αναλώσιµα προϊόντα υγιεινής - Προσδιορισµός του σχηµατισµού αφρού για υδατικά συγκολλητικά Adhesives for paper and board, packaging and disposable sanitary products - Determination of foam formation for aqueous adhesives ΕΛΟΤ EN E3 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός της συµπεριφοράς σε θραύση - Μέρος 1: Προσδιορισµός της τιµής θραύσης κατιοντικών ασφαλτικών γαλακτωµάτων, µέθοδος ορυκτού πληρώσεως Bitumen and bituminous binders - Determination of breaking behaviour - Part 1: Determination of breaking value of cationic bituminous emulsions, mineral filler method ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/01 ιερεύνηση και αξιολόγηση των δικτύων αποχέτευσης εξωτερικά των κτιρίων - Μέρος 2: Σύστηµα κωδικοποίησης οπτικού ελέγχου Investigation and assessment of drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Visual inspection coding system ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/16 Ξυλεία δαπέδων - Σανίδες δαπέδων µονές ή προσυναρµολογηµένες, από ξυλεία φυλλοβόλων Wood flooring - Solid individual and pre-assembled hardwood boards ΕΛΟΤ EN E2 Χηµικά απολυµαντικά και αντισηπτικά - Ποσοτική δοκιµή εναιωρήµατος για την αξιολόγηση της βακτηριοκτόνου δράσης στο χώρο της ιατρικής - Μέθοδος δοκιµής και απαιτήσεις (φάση 2, βήµα 1) (c) ΕΛΟΤ 01/11/2012 ΣΕΛΙ Α 5

6 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1) ΕΛΟΤ EN E2 Οδόστρωµα από σκυρόδεµα - Μέρος 4: Μέθοδοι δοκιµής για τον προσδιορισµό της αντίστασης σε φθορά του οδοστρώµατος από ελαστικά µε καρφιά Concrete pavements - Part 4: Test methods for the determination of wear resistance of concrete pavements to studded tyres ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/15 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης υπογείων και άλλων χώρων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp proof sheets including plastic and rubber basement tanking sheet - Definitions and characteristics ΕΛΟΤ EN Απαγωγοί - Μέρος 7: Απαγωγοί για υψηλά θερµικά φορτία υψηλής οξύτητας Fume cupboards - Part 7: Fume cupboards for high heat and acidic load ΕΛΟΤ EN Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Μέθοδοι προσδιορισµού συγκεκριµένων αρωµατικών αµινών που προέρχονται από αζωχρώµατα - Μέρος 3: Ανίχνευση της χρήσης ορισµένων αζωχρωµάτων µε ενδεχόµενη έκλυση 4- αµινοαζωβενζολίου Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene ΕΛΟΤ EN E2 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια αποστράγγιση και υπονόµους - Πολυπροπυλένιο µε τροποποιητές (PP-MD) - Μέρος 1: Προδιαγραφές για τους σωλήνες, τα εξαρτήµατα και το δίκτυο Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene with mineral modifiers (PP-MD) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system ΕΛΟΤ EN E2 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Τεχνητή µακροπρόθεσµη γήρανση µε δοχείο γήρανσης υπό πίεση (PAV) Bitumen and bituminous binders - Accelerated long-term ageing conditioning by a Pressure Ageing Vessel (PAV) ΕΛΟΤ EN E2 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός του µικτού συντελεστή διάτµησης και γωνίας φάσης - Ρεόµετρο δυναµικής διάτµησης (DSR) Bitumen and bituminous binders - Determination of complex shear modulus and phase angle - Dynamic Shear Rheometer (DSR) ΕΛΟΤ EN E2 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός του ερπυσµού υπό κάµψη - Ρεόµετρα διάθλασης δέσµης (ΒΒR) Bitumen and bituminous binders - Determination of the flexural creep stiffness - Bending Beam Rheometer (BBR) ΕΛΟΤ EN έρµα - έρµα για αυτοκίνητα - Μέθοδοι δοκιµής και παράµετροι ελέγχου Leather - Leather for automotive - Test methods and testing parameters ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/01 Έπιπλα - Αξιολόγηση της επιφανειακής αντίστασης σε τριβή Furniture - Assessment of the surface resistance to abrasion ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - ιασφάλιση ποιότητας καυσίµων - Μέρος 2: Πέλετς ξύλου για µη βιοµηχανική χρήση Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 2: Wood pellets for non-industrial use ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - ιασφάλιση ποιότητας καυσίµων - Μέρος 3: Μπριγκέττες ξύλου για µη βιοµηχανική χρήση (c) ΕΛΟΤ 01/11/2012 ΣΕΛΙ Α 6

7 Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 3: Wood briquettes for non-industrial use ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - ιασφάλιση ποιότητας καυσίµων - Μέρος 4: Ροκανίδια ξύλου για µη βιοµηχανική χρήση Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 4: Wood chips for non-industrial use ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - ιασφάλιση ποιότητας καυσίµων - Μέρος 5: Καυσόξυλα για µη βιοµηχανική χρήση Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 5: Firewood for non-industrial use ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - ιασφάλιση ποιότητας καυσίµων - Μέρος 6: Μη ξύλινα πέλετς για µη βιοµηχανική χρήση Solid biofuels - Fuel quality assurance - Part 6: Non-woody pellets for non-industrial use ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/01 ιευρυµένη εφαρµογή αποτελεσµάτων δοκιµών πυραντίστασης ή /και ελέγχου καπνού για θύρες, εξώφυλλα και συστήµατα ανοιγόµενων παραθύρων συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων κιγκαλερίας - Μέρος 10: Πυραντίσταση πλήρους µεταλλικού τυλισσόµενου εξώφυλλου Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies including their elements of building hardware - Part 10: Fire resistance of steel rolling shutter assemblies ΕΛΟΤ EN Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Προσδιορισµός της κοκκοµετρικής κατανοµής - Μέρος 2: Μέθοδος (µη αυτόµατη)προβολής του µέγιστου µήκους για σωµατίδια µεγάλων διαστάσεων Solid recovered fuels - Determination of particle size distribution - Part 2: Maximum projected length method (manual) for large dimension particles ΕΛΟΤ EN Καύσιµα ανακτώµενα από στερεά - Προσδιορισµός της κοκκοµετρικής κατανοµής - Μέρος 3: Μέθοδος ανάλυσης εικόνας για σωµατίδια µεγάλων διαστάσεων Solid recovered fuels - Determination of particle size distribution - Part 3: Method by image analysis for large dimension particles ΕΛΟΤ EN A1 Υφάσµατα επικαλυµµένα µε ελαστικό ή πλαστικό - Υφάσµατα επιπλώσεων - Ταξινόµηση και µέθοδοι δοκιµής Rubber- or plastic-coated fabrics - Upholstery fabrics - Classification and methods of test ΕΛΟΤ EN Ζωοτροφές - Προσδιορισµός του ασβεστίου, νατρίου, φωσφόρου, µαγνησίου, καλίου, θείου, σιδήρου, ψευδαργύρου, χαλκού, µαγγανίου και κοβαλτίου µετά από χώνευση υπό πίεση µε ICP-AES Animal feeding stuffs - Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, sulphur, iron, zinc, copper, manganese and cobalt after pressure digestion by ICP-AES ΕΛΟΤ EN Υφαντά καλύµµατα δαπέδου - Ελάχιστες απαιτήσεις για βελονωτά καλύµµατα για µοναδιαίες χρήσεις σε εκδηλώσεις περιορισµένης διάρκειας Textile floor coverings - Minimum requirements for needled floor coverings for single usage in events of limited duration ΕΛΟΤ EN Μηχανήµατα επεξεργασίας τροφίµων - Θάλαµοι καπνισµού - Απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας Food processing machinery - Smokehouses - Safety and hygiene requirements ΕΛΟΤ EN Χαρακτηρισµός αποβλήτων - Στατική δοκιµή για τον προσδιορισµό του δυναµικού παραγωγής οξέος και του δυναµικού εξουδετέρωσης θειούχων αποβλήτων Characterization of waste - Static test for determination of acid potential and neutralisation potential of sulfidic waste ΕΛΟΤ EN ηµητριακά - Προσδιορισµός υγρασίας και πρωτεΐνης - Μέθοδος σχεδόν υπέρυθρης φασµατοσκοπίας σε ολόκληρους σπόρους (c) ΕΛΟΤ 01/11/2012 ΣΕΛΙ Α 7

8 Cereals - Determination of moisture and protein - Method using Near-Infrared-Spectroscopy in whole kernels ΕΛΟΤ EN έρµα - Ακατέργαστα βόεια δέρµατα - Περιγραφή, παρουσίαση και διατήρηση Leather - Raw bovine hides and skins - Description, presentation and preservation ΕΛΟΤ EN Χαλκός και κράµατα χαλκού - Εκτίµηση του µέσου µεγέθους κόκκου µε υπερήχους Copper and copper alloys - Estimation of average grain size by ultrasound ΕΛΟΤ EN Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Μέθοδος δοκιµής για τον προσδιορισµό της αντοχής σε µικροαµυχές Laminate floor coverings - Test method for the determination of micro-scratch resistance ΕΛΟΤ EN Solid biofuels - Determination of particle size distribution of disintegrated pellets Στερεά βιοκαύσιµα - Προσδιορισµός της κοκκοµετρικής κατανοµής των θρυµµατισµένων πέλετς ΕΛΟΤ EN Στερεά βιοκαύσιµα - Προσδιορισµός του µήκους και της διαµέτρου των πέλετς Solid biofuels - Determination of length and diameter of pellets ΕΛΟΤ EN Καύσιµα αυτοκίνησης - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε µαγγάνιο της αµόλυβδης βενζίνης - Μέθοδος φασµατοµετρίας ατοµικής απορρόφησης σε φλόγα (FAAS) Automotive fuels - Determination of manganese content in unleaded petrol - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) ΕΛΟΤ EN Καύσιµα αυτοκίνησης - Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε µαγγάνιο της αµόλυβδης βενζίνης - Μέθοδος µε φασµατοµετρία οπτικής εκποµπής µε επαγωγική σύζευξη πλάσµατος (ICP OES) Automotive fuels - Determination of manganese content in unleaded petrol - Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) method ΕΛΟΤ EN Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Προσδιορισµός της υστέρησης ανάφλεξης και του υπολογιζόµενου αριθµού κετανίου σε µεσαία αποστάγµατα - Μέθοδος θαλάµου καύσης σταθερού όγκου µε σταθερή περίοδο έγχυσης Liquid petroleum products - Determination of ignition delay and derived cetane number (DCN) of middle distillate fuels - Fixed range injection period, constant volume combustion chamber method ΕΛΟΤ EN Τρόφιµα - Προσδιορισµός της σουκραλόζης - Μέθοδος υγρής χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης Foodstuffs - Determination of sucralose - High performance liquid chromatographic method ΕΛΟΤ EN Τρόφιµα - Προσδιορισµός των τοξινών λιπόφιλων φυκιών (τοξίνες της οµάδας οκαδαϊκού οξέος, γεσοτοξίνες, αζασπειροξέα, πεκτενοτοξίνες) σε οστρακοειδή και προϊόντα οστρακοειδών µε LC-MS/MS Foodstuffs - Determination of lipophilic algal toxins (okadaic acid group toxins, yessotoxins, azaspiracids, pectenotoxins) in shellfish and shellfish products by LC-MS/MS ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/15 Ζωοτροφές - Προσδιορισµός αρσενικού µε φασµατοµετρία ατοµικής απορρόφησης σχηµατισµού υδριδίων (HGAAS) µετά από χώνευση µικροκυµάτων υπό πίεση (εκχύλιση µε νιτρικό οξύ 65 % και υπεροξείδιο του υδρογόνου 30 %) Animal feeding stuffs - Determination of arsenic by hydride generation atomic absorption spectrometry (HGAAS) after microwave pressure digestion (digestion with 65 % nitric acid and 30 % hydrogen peroxide) ΕΛΟΤ EN Ενεργειακές επιθεωρήσεις - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις Energy audits - Part 1: General requirements (c) ΕΛΟΤ 01/11/2012 ΣΕΛΙ Α 8

9 ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/01 Επιλογή προτύπων και συναφών εγγράφων για προϊόντα και υπηρεσίες του τοµέα Άµυνας - Σειρά προτίµησης Selection of standards and standard-like documents for defence products and services - Order of preference ΕΛΟΤ EN 50400/A1 Βασικό πρότυπο για την επίδειξη συµµόρφωσης σταθερού εξοπλισµού για ραδιοµετάδοση (110MHz-40GHz) που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί σε ασύρµατα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα µε τους βασικούς περιορισµούς ή τις στάθµες αναφοράς σχετικά µε την έκθεση γενικού πληθυσµού στα ηλεκτροµαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων, όταν πρόκειται να τεθούν σε υπηρεσία Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service ΕΛΟΤ EN 50536/A1 Αντικεραυνική προστασία - ιάταξη ανίχνευσης καταιγίδας Protection against lightning - Thunderstorm warning systems ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/05 Μέτρηση διαστάσεων κυλινδρικού εξαρτήµατος µε αξονικούς ακροδέκτες Measurement of the dimensions of a cylindrical component with axial terminations ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/05 Προτιµώµενες διάµετροι απολήξεων καλωδίων πυκνωτών και αντιστατών Preferred diameters of wire terminations of capacitors and resistors ΕΛΟΤ EN Ε2 Προδιαγραφές για ειδικούς τύπους συρµάτων περιέλιξης - Μέρος 2: Χάλκινο σύρµα κυκλικής διατοµής επικασσιτερωµένο, επιβερνικωµένο µε πολυουρεθάνη, κλάσης 130, µε συγκολλητικό στρώµα Specifications for particular types of winding wires - Part 2: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 130, with a bonding layer ΕΛΟΤ EN Ε2 Προδιαγραφές για ειδικούς τύπους συρµάτων περιέλιξης - Μέρος 48: Χάλκινα σύρµατα κυκλικής διατοµής γυµνά ή επιβερνικωµένα, περιβεβληµένα µε υαλόϊνες εµποτισµένες µε ρητίνη ή βερνίκι, µε δείκτη θερµοκρασίας 155 Specifications for particular types of winding wires - Part 48: Glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 155 ΕΛΟΤ EN Ε2 Προδιαγραφές για ειδικούς τύπους συρµάτων περιέλιξης - Μέρος 49: Χάλκινα σύρµατα κυκλικής διατοµής γυµνά ή επιβερνικωµένα, περιβεβληµένα µε υαλόϊνες υψηλής θερµοκρασίας, εµποτισµένες µε ρητίνη ή βερνίκι, µε δείκτη θερµοκρασίας 180 Specifications for particular types of winding wires - Part 49: Glass-fibre wound high temperature resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 180 ΕΛΟΤ EN Ε2 Προδιαγραφές για ειδικούς τύπους συρµάτων περιέλιξης - Μέρος 50: Χάλκινα σύρµατα κυκλικής διατοµής γυµνά ή επιβερνικωµένα, περιβεβληµένα µε υαλόϊνες εµποτισµένες µε ρητίνη ή βερνίκι, µε δείκτη θερµοκρασίας 200 Specifications for particular types of winding wires - Part 50: Glass-fibre wound silicone resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 200 ΕΛΟΤ EN Συνδετήρες για ηλεκτρονικό εξοπλισµό - οκιµές και µετρήσεις - Μέρος : Πρόγραµµα δοκιµών σχετικό µε εµπλοκή και διαχωρισµό συνδετήρων υπό ηλεκτρικό φορτίο - οκιµή 99α: Συνδετήρες που χρησιµοποιούνται σε καλωδίωση επικοινωνίας συνεστραµµένου ζεύγους µε τροφοδότηση ισχύος Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part : Test schedule for engaging and separating connectors under electrical load - Test 99a: Connectors used in twisted pair communication cabling with remote power ΕΛΟΤ EN Ηλεκτρικά µονωτικά υλικά - Προσδιορισµός των επιδράσεων ιοντίζουσας ακτινοβολίας - Μέρος 2: ιαδικασίες ακτινοβολίας και δοκιµής Electrical insulating materials - Determination of the effects of ionizing radiation on insulating materials - Part 2: Procedures for irradiation and test (c) ΕΛΟΤ 01/11/2012 ΣΕΛΙ Α 9

10 ΕΛΟΤ EN /A1 Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 2-44: Ειδικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και ουσιώδη επίδοση εξοπλισµού ακτίνων Χ για αξονική τοµογραφία Medical electrical equipment - Part 2-44: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X- ray equipment for computed tomography ΕΛΟΤ EN οκιµές για κίνδυνο φωτιάς - Μέρος 11-3: Φλόγες δοκιµής - Φλόγες 500 W - Συσκευές και µέθοδοι δοκιµής επαλήθευσης Fire hazard testing - Part 11-3: Test flames W flames - Apparatus and confirmational test methods ΕΛΟΤ EN Ε3 Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Κώδικας δοκιµής για τον προσδιορισµό του αερόφερτου θορύβου - Μέρος 2-6: Ειδικές απαιτήσεις για στεγνωτήρες µε τύµπανο Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-6: Particular requirements for tumble dryers ΕΛΟΤ EN Ινοοπτικά καλώδια - Μέρος 1-23: Γένια προδιαγραφή - Βασικές διαδικασίες δοκιµής οπτικών καλωδίων - οκιµή στοιχείου καλωδίου Optical fibre cables - Part 1-23: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Cable element test methods ΕΛΟΤ EN 60809/A5 Λαµπτήρες νήµατος για οδικά οχήµατα - Απαιτήσεις διαστασιακές, ηλεκτρικές και φωτισµού Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/05 ιάταξη στοιχείων δοµής για την ανάπτυξη µηχανικών κατασκευών για πρακτικές ηλεκτρονικού εξοπλισµού - Μέρος 2-5: Επιµέρους προδιαγραφή - ιαστάσεις διεπαφών συντονισµού για πρακτική εξοπλισµού 25 mm - ιαστάσεις προσαρµογής για υποστηρίγµατα ή πλαίσια που εφαρµόζονται σε ερµάρια ή ικριώµατα - ιαστάσεις διεπαφών ερµαρίων για διάφορους εξοπλισµούς Modular order for the development of mechanical structures for electronic equipment practices - Part 2-5: Sectional specification - Interface co-ordination dimensions for the 25 mm equipment practice - Cabinet interface dimensions for miscellaneous equipment ΕΛΟΤ EN /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/05 ιατάξεις διακοπής και ελέγχου χαµηλής τάσης - Μέρος 4-1: Επαφείς και εκκινητήρες µε κινητήρα - Ηλεκτροµηχανικοί επαφείς και εκκινητήρες µε κινητήρα Low-voltage switchgear and controlgear - Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters ΕΛΟΤ EN Ε3 Ασφάλεια µεταφερόµενων ηλεκτρικών εργαλείων που λειτουργούν µε κινητήρα - Μέρος 2-1: Ειδικές απαιτήσεις για τράπεζες κυκλικών πριονιών Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-1: Particular requirements for circular saw benches ΕΛΟΤ EN Ε3 Ασφάλεια µεταφερόµενων ηλεκτρικών εργαλείων που λειτουργούν µε κινητήρα - Μέρος 2-9: Ειδικές απαιτήσεις για δισκοπρίονα µε οδηγό κλίσης Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-9: Particular requirements for mitre saws ΕΛΟΤ EN Ε3 Ασφάλεια µεταφερόµενων ηλεκτρικών εργαλείων που λειτουργούν µε κινητήρα - Μέρος 2-11: Ειδικές απαιτήσεις για συνδυασµένα πριόνια πάγκου και λοξής κοπής Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-11: Particular requirements for combined mitre and bench saws ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/05 Πιεζοηλεκτρικές διατάξεις - Προετοιµασία σχεδιαγραµµάτων διατάξεων επιφανειακής τοποθέτησης για έλεγχο και επιλογή συχνότητας - Γενικοί κανόνες Piezoelectric devices - Preparation of outline drawings of surface-mounted devices (SMD) for frequency control and selection - General rules (c) ΕΛΟΤ 01/11/2012 ΣΕΛΙ Α 10

11 ΕΛΟΤ EN Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/05 Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Βασικές διαδικασίες µέτρησης και δοκιµής - Μέρος 2-33: οκιµές - Συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση µηχανικών συνενώσεων οπτικών ινών, συστηµάτων διαχείρισης ινών και πωµάτων Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-33: Tests - Assembly and disassembly of fibre optic mechanical splices, fibre management systems and closures ΕΛΟΤ EN 61549/A3 ιάφοροι λαµπτήρες Miscellaneous lamps ΕΛΟΤ EN Μηχανικές κατασκευές για ηλεκτρονικό εξοπλισµό - οκιµές για το IEC και το IEC Μέρος 4: Συνδυασµός στάθµεων επίδοσης για δοµοστοιχειωτά ερµάρια Mechanical structures for electronic equipment - Tests for IEC and IEC series - Part 4: Combination of performance levels for modular cabinets ΕΛΟΤ EN Ε2 ιατάξεις χαµηλής τάσης για προστασία από υπερτάσεις - Μέρος 11: ιατάξεις προστασίας από υπερτάσεις που συνδέονται σε δίκτυα χαµηλής τάσης - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Πρότυπο επίδοσης - Μέρος 061-2: Αποµονωτές µονότροπης ινοοπτικής ουράς µη συνδεδεµένου τύπου για κατηγορία C - Ελεγχόµενο περιβάλλον Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 061-2: Non-connectorized single-mode fibre optic pigtailed isolators for category C - Controlled environment ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/05 Υπεραγωγιµότητα - Μέρος 13: Μετρήσεις απωλειών εναλλασσόµενου ρεύµατος - Μέθοδοι µέτρησης µε µαγνητόµετρο των απωλειών υστέρησης σε πολυνηµατικά κράµατα υπεραγωγών Superconductivity - Part 13: AC loss measurements - Magnetometer methods for hysteresis loss in superconducting multifilamentary composites ΕΛΟΤ EN Συσσωρευτές (εκτός λιθίου) για την προώθηση των ηλεκτρικών οδικών οχηµάτων - οκιµές λειτoυργίας και αντοχής Secondary batteries (except lithium) for the propulsion of electric road vehicles - Performance and endurance tests ΕΛΟΤ EN Τεχνολογία κυψελών καυσίµου - Μέρος 3-300: Στατικά συστήµατα ισχύος κυψελών καυσίµου - Εγκατάσταση Fuel cell technologies - Part 3-300: Stationary fuel cell power systems - Installation ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/05 Απαιτήσεις ασφάλειας για ηλεκτρονικά συστήµατα και εξοπλισµό µετατροπής ισχύος - Μέρος 1: Γενικά Safety requirements for power electronic converter systems and equipment - Part 1: General ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/05 Ηλεκτροακουστική - Μέθοδοι προσδιορισµού των διορθώσεων για την απόκτηση απόκρισης ελεύθερου πεδίου ενός ηχόµετρου Electroacoustics - Methods to determine corrections to obtain the free-field response of a sound level meter ΕΛΟΤ EN V1.5.1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/15 Επίγειες Συγκαναλικές Ραδιοεπικοινωνίες (TETRA) - Αµεσότροπη Λειτουργία (DMO) - Μέρος 6: Ασφάλεια Terrestrial Trunked Radio (TETRA) - Direct Mode Operation (DMO) - Part 6: Security ΕΛΟΤ EN ISO 179-2/A1 Πλαστικά - Προσδιορισµός ιδιοτήτων δοκιµής κρούσης Charpy - Μέρος 2: Ενόργανη δοκιµή κρούσης - Τροποποίηση 1: εδοµένα ακρίβειας (c) ΕΛΟΤ 01/11/2012 ΣΕΛΙ Α 11

12 Plastics - Determination of Charpy impact properties - Part 2: Instrumented impact test - Amendment 1: Precision data ΕΛΟΤ EN ISO E2 Πλαστικά - Προσδιορισµός ιδιοτήτων εφελκυσµού - Μέρος 1: Γενικές αρχές Plastics - Determination of tensile properties - Part 1: General principles ΕΛΟΤ EN ISO E2 Πλαστικά - Προσδιορισµός ιδιοτήτων εφελκυσµού - Μέρος 2: Συνθήκες δοκιµής πλαστικών για µορφοποίηση σε καλούπι και εξώθηση Plastics - Determination of tensile properties - Part 2: Test conditions for moulding and extrusion plastics ΕΛΟΤ EN ISO 1119 E2 Γεωµετρικές Προδιαγραφές Προϊόντων (GPS) - Σειρές γωνιών κώνων και της κωνικότητάς τους Geometrical product specifications (GPS) - Series of conical tapers and taper angles ΕΛΟΤ EN ISO E2 Πλαστικά - Πολυστυρένιο (PS) για µορφοποίηση σε καλούπι και εξώθηση - Μέρος 1: Σύστηµα χαρακτηρισµού και βάση για προδιαγραφές Plastics - Polystyrene (PS) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications ΕΛΟΤ EN ISO E2 Οδοντιατρική - Χειρολαβές για περιστροφικά εργαλεία - Μέρος 1: Χειρολαβές από µεταλλικά υλικά Dentistry - Shanks for rotary instruments - Part 1: Shanks made of metals ΕΛΟΤ EN ISO Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Ποσοτική χηµική ανάλυση -Μέρος 3: Μίγµατα οξικών και ορισµένων άλλων ινών (µέθοδος ακετόνης) Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 3: Mixtures of acetate and certain other fibres (method using acetone) ΕΛΟΤ EN ISO 1974 Χαρτί - Προσδιορισµός της αντοχής στο σχίσιµο - Μέθοδος Elmendorf Paper - Determination of tearing resistance - Elmendorf method ΕΛΟΤ EN ISO 2419 E3 έρµα - Φυσικές και µηχανικές δοκιµές - Προετοιµασία και εγκλιµατισµός δειγµάτων Leather - Physical and mechanical tests - Sample preparation and conditioning ΕΛΟΤ EN ISO 3040 Γεωµετρικές προδιαγραφές προϊόντων (GPS) - Καθορισµός διαστάσεων και ανοχών - Κώνοι Geometrical product specifications (GPS) - Dimensioning and tolerancing - Cones ΕΛΟΤ EN ISO 3376 E2 έρµα - Φυσικές και µηχανικές δοκιµές - Προσδιορισµός της αντοχής σε εφελκυσµό και του ποσοστού έκτασης Leather - Physical and mechanical tests - Determination of tensile strength and percentage extension ΕΛΟΤ EN ISO E2 έρµα - Φυσικές και µηχανικές δοκιµές - Προσδιορισµός της αντίστασης στη διάδοση σχισίµατος - Μέρος 1: Σχίσιµο προς µια κατεύθυνση Leather - Physical and mechanical tests - Determination of tear load - Part 1: Single edge tear ΕΛΟΤ EN ISO 3580 E2 Αναλώσιµα συγκολλήσεων - Επενδεδυµένα ηλεκτρόδια για συγκόλληση τόξου µε το χέρι, χαλύβων ανθεκτικών σε ερπυσµό - Ταξινόµηση Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of creep-resisting steels - Classification ΕΛΟΤ EN ISO 3745 E3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/01 Ακουστική - Προσδιορισµός της στάθµης ηχητικής ισχύος και της στάθµης ηχητικής ενέργειας πηγών θορύβου µε χρήση ηχητικής πίεσης - Μέθοδοι ακριβείας για ανηχωικούς και ηµιανηχωικούς θαλάµους (c) ΕΛΟΤ 01/11/2012 ΣΕΛΙ Α 12

13 Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for anechoic rooms and hemi-anechoic rooms ΕΛΟΤ EN ISO 4136 Καταστροφικές δοκιµές συγκολλήσεων σε µεταλλικά υλικά - οκιµή εγκάρσιου εφελκυσµού Destructive tests on welds in metallic materials - Transverse tensile test ΕΛΟΤ EN ISO 4611 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/15 Πλαστικά - Προσδιορισµός της επίδρασης της έκθεσης σε υγρή θερµότητα, ψεκασµό νερού και αλατονέφωση Plastics - Determination of the effects of exposure to damp heat, water spray and salt mist ΕΛΟΤ EN ISO 5172/A1 Εξοπλισµός συγκόλλησης µε αέριο - Σωλήνες ανάµειξης για συγκόλληση µε αέριο, θέρµανση και κοπή - Προδιαγραφές και δοκιµές - Τροποποίηση 1 Gas welding equipment - Blowpipes for gas welding, heating and cutting - Specifications and tests - Amendment 1 ΕΛΟΤ EN ISO 5359/A1 Συστήµατα εύκαµπτων σωλήνων χαµηλής πίεσης για χρήση µε ιατρικά αέρια - Τροποποίηση 1 Low-pressure hose assemblies for use with medical gases - Amendment 1 ΕΛΟΤ EN ISO 5364 Αναισθησιολογικός και αναπνευστικός εξοπλισµός - Στοµατοφαρυγγικοί αεραγωγοί Anaesthetic and respiratory equipment - Oropharyngeal airways ΕΛΟΤ EN ISO έρµα - Προσδιορισµός της αντοχής σε κάµψη - Μέρος 1: Mέθοδος φλεξοµέτρου Leather - Determination of flex resistance - Part 1: Flexometer method ΕΛΟΤ EN ISO έρµα - Προσδιορισµός της αντίστασης στη διείσδυση νερού (αδιαβροχίας) εύκαµπτων δερµάτων - Μέρος 1: Επαναλαµβανόµενη γραµµική συµπίεση (διεισδυσίµετρο) Leather - Determination of water resistance of flexible leather - Part 1: Repeated linear compression (penetrometer) ΕΛΟΤ EN ISO έρµα - Προσδιορισµός της αντίστασης στη διείσδυση νερού (αδιαβροχίας) εύκαµπτων δερµάτων - Μέρος 2: Επαναλαµβανόµενη γωνιακή συµπίεση (Maeser) Leather - Determination of water resistance of flexible leather - Part 2: Repeated angular compression (Maeser) ΕΛΟΤ EN ISO 5404 E2 έρµα - Μέθοδοι φυσικών δοκιµών - Προσδιορισµός της αντίστασης στη διείσδυση νερού (αδιαβροχίας) βαρέων δερµάτων Leather - Physical test methods - Determination of water resistance of heavy leathers ΕΛΟΤ EN ISO 6875 E2 Οδοντιατρική - Οδοντιατρική καρέκλα Dentistry - Patient chair ΕΛΟΤ EN ISO 6876 E2 Οδοντιατρική - Εµφρακτικά υλικά ριζικού διαύλου Dentistry - Root canal sealing materials ΕΛΟΤ EN ISO 6927 Κτιριακά και λοιπά τεχνικά έργα - Σφραγιστικά - Λεξιλόγιο Buildings and civil engineering works - Sealants - Vocabulary ΕΛΟΤ EN ISO E2 Φυσικό αέριο - Προσδιορισµός της σύστασης και της αβεβαιότητας µε αεριοχρωµατογραφία - Μέρος 1: Γενικές οδηγίες και υπολογισµός της σύστασης (c) ΕΛΟΤ 01/11/2012 ΣΕΛΙ Α 13

14 Natural gas - Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography - Part 1: General guidelines and calculation of composition ΕΛΟΤ EN ISO E2 Φυσικό αέριο - Προσδιορισµός της σύστασης και της αβεβαιότητας µε αεριοχρωµατογραφία - Μέρος 2: Υπολογισµοί της αβεβαιότητας Natural gas - Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography - Part 2: Uncertainty calculations ΕΛΟΤ EN ISO 7214 E3 Πορώδη πλαστικά - Πολυαιθυλένιο - Μέθοδοι δοκιµής Cellular plastics - Polyethylene - Methods of test ΕΛΟΤ EN ISO E2 Οδοντιατρική - Περιστροφικά αδαµαντοφόρα εργαλεία - Μέρος 2: ίσκοι Dentistry - Rotary diamond instruments - Part 2: Discs ΕΛΟΤ EN ISO 8359/A1 Συµπυκνωτές οξυγόνου για ιατρική χρήση - Απαιτήσεις ασφαλείας - Τροποποίηση 1 Oxygen concentrators for medical use - Safety requirements - Amendment 1 ΕΛΟΤ EN ISO E2 Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών για την εφαρµογή χρωµάτων και σχετικών προϊόντων - Χαρακτηριστικά επιφανειακής τραχύτητας των αµµοβοληµένων χαλύβδινων επιφανειών - Μέρος 1: Προδιαγραφές και ορισµοί συγκριτών κατατοµής επιφανείας κατά ISO για την αξιολόγηση των αµµοβοληµένων επιφανειών µε λειαντικό Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 1: Specifications and definitions for ISO surface profile comparators for the assessment of abra ΕΛΟΤ EN ISO E2 Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών για την εφαρµογή χρωµάτων και σχετικών προϊόντων - Χαρακτηριστικά επιφανειακής τραχύτητας των αµµοβοληµένων χαλύβδινων επιφανειών - Μέρος 2: Μέθοδος κατάταξης των κατατοµών χαλύβδινων επιφανειών αµµοβοληµένων µε λειαντικό - Μέθοδος µε χρήση συγκριτή Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 2: Method for the grading of surface profile of abrasive blast-cleaned steel - Comparator proced ΕΛΟΤ EN ISO E2 Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών για την εφαρµογή χρωµάτων και σχετικών προϊόντων - Χαρακτηριστικά επιφανειακής τραχύτητας των αµµοβοληµένων χαλύβδινων επιφανειών - Μέρος 3: Μέθοδος για την βαθµονόµηση των συγκριτών κατατοµής επιφανείας κατά ISO και για τον προσδιορισµό της κατατοµής επιφανείας- Μέθοδος οπτικού µικροσκοπίου Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blastcleaned steel substrates - Part 3: Method for the calibration of ISO surface profile comparators and for the determination of surface profile - Focusing microscope procedure ΕΛΟΤ EN ISO E2 Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών για την εφαρµογή χρωµάτων και σχετικών προϊόντων - Χαρακτηριστικά επιφανειακής τραχύτητας των αµµοβοληµένων χαλύβδινων επιφανειών - Μέρος 4: Μέθοδος για την βαθµονόµηση των συγκριτών κατατοµής επιφανείας κατά ISO και για τον προσδιορισµό της κατατοµής επιφανείας - Μέθοδος οργάνου µε γραφίδα Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blastcleaned steel substrates - Part 4: Method for the calibration of ISO surface profile comparators and for the determination of surface profile - Stylus instrument procedure ΕΛΟΤ EN ISO 8624 E2 Οφθαλµική οπτική - Σκελετοί οµµατοϋαλίων - Σύστηµα µέτρησης και ορολογία Ophthalmic optics - Spectacle frames - Measuring system and terminology ΕΛΟΤ EN ISO /A1 Συστήµατα αναισθησίας µε εισπνοή - Μέρος 3: Συστήµατα µεταφοράς και λήψης συστηµάτων αποµάκρυνσης αναισθητικών αερίων Inhalational anaesthesia systems - Part 3: Transfer and receiving systems of active anaesthetic gas scavenging systems (c) ΕΛΟΤ 01/11/2012 ΣΕΛΙ Α 14

15 ΕΛΟΤ EN ISO 9012 Εξοπλισµός οξυγονοκόλλησης - Σωλήνες χειρός ανάµειξης αέρα-οξυγόνου, µε αναρρόφηση αέρα - Προδιαγραφές και δοκιµές Gas welding equipment - Air-aspirated hand blowpipes - Specifications and tests ΕΛΟΤ EN ISO Χρώµατα και βερνίκια - οκιµές ξήρανσης - Μέρος 4: οκιµή µε µηχανικό καταγραφέα Paints and varnishes - Drying tests - Part 4: Test using a mechanical recorder ΕΛΟΤ EN ISO 9223 ιάβρωση µετάλλων και κραµάτων - ιαβρωτικότητα περιβάλλοντος - Ταξινόµηση, προσδιορισµός και εκτίµηση Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Classification, determination and estimation ΕΛΟΤ EN ISO 9224 ιάβρωση µετάλλων και κραµάτων - ιαβρωτικότητα περιβάλλοντος - Τιµές αναφοράς για τις κλάσεις διαβρωτικότητας Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Guiding values for the corrosivity categories ΕΛΟΤ EN ISO 9225 ιάβρωση µετάλλων και κραµάτων - ιαβρωτικότητα περιβάλλοντος - Μέτρηση των περιβαλλοντικών παραµέτρων που επηρεάζουν τη διαβρωτικότητα Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Measurement of environmental parameters affecting corrosivity of atmospheres ΕΛΟΤ EN ISO 9226 ιάβρωση µετάλλων και κραµάτων - ιαβρωτικότητα περιβάλλοντος - Προσδιορισµός του ρυθµού διάβρωσης των δειγµάτων αναφοράς για την αξιολόγηση της διαβρωτικότητας Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Determination of corrosion rate of standard specimens for the evaluation of corrosivity ΕΛΟΤ EN ISO Ελαστικά, υφαντά και πολυστρωµατικά καλύµµατα δαπέδων - Μέθοδος δοκιµής για εκλύσεις πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) Resilient, textile and laminate floor coverings - Test method for volatile organic compound (VOC) emissions ΕΛΟΤ EN ISO Ελαστικά καλύµµατα δαπέδων - Καλύµµατα από ετερογενές πολυβινυλοχλωρίδιο - Προδιαγραφή Resilient floor coverings - Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor coverings - Specification ΕΛΟΤ EN ISO Ελαστικά καλύµµατα δαπέδων - Ηµιεύκαµπτα πλακίδια από βινυλο (VCT) και πολυβινυλοχλωρίδιο - Προδιαγραφή Resilient floor coverings - Semi-flexible/vinylcomposition (VCT) poly(vinyl chloride) floor tiles - Specification ΕΛΟΤ EN ISO Γεωυφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα - Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών υδατοπερατότητας κάθετα στην επιφάνεια, υπό φορτίο Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water permeability characteristics normal to the plane, under load ΕΛΟΤ EN ISO Νανοτεχνολογία - Παραγωγή µεταλικών νανοσωµατιδίων για δοκιµή τοξικότητας σε εισπνοή µε χρήση της µεθόδου εξάτµισης /συµπύκνωσης Nanotechnologies - Generation of metal nanoparticles for inhalation toxicity testing using the evaporation/ condensation method ΕΛΟΤ EN ISO Νανοτεχνολογία - Χαρακτηρισµός νανοσωµατιδίων σε θαλάµους έκθεσης σε εισπνοή για δοκιµή τοξικότητας σε εισπνοή Nanotechnologies - Characterization of nanoparticles in inhalation exposure chambers for inhalation toxicity testing ΕΛΟΤ EN ISO (c) ΕΛΟΤ 01/11/2012 ΣΕΛΙ Α 15

16 Οδοντιατρική - Συγκολλητικά οδοντοστοιχιών Dentistry - Denture adhesives ΕΛΟΤ EN ISO Ελαστικά, υφαντά και πολυστρωµατικά καλύµµατα δαπέδων - Ταξινόµηση Resilient, textile and laminate floor coverings - Classification ΕΛΟΤ EN ISO E5 Βιολογική αξιολόγηση προϊόντων για ιατρική χρήση - Μέρος 12: Προετοιµασία δειγµάτων και υλικά αναφοράς Biological evaluation of medical devices - Part 12: Sample preparation and reference materials ΕΛΟΤ EN ISO Ρύζι - Προσδιορισµός των βιοµετρικών χαρακτηριστικών των πυρήνων Rice - Determination of biometric characteristics of kernels ΕΛΟΤ EN ISO /A1 Οφθαλµικά εµφυτεύµατα - Ενδοφθάλµιοι φακοί - Μέρος 7: Κλινικές έρευνες - Τροποποίηση 1 Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 7: Clinical investigations - Amendment 1 ΕΛΟΤ EN ISO /A1 Οφθαλµικά εµφυτεύµατα - Ενδοφθάλµιοι φακοί - Μέρος 8: Θεµελιώδεις απαιτήσεις - Τροποποίηση 1 Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 8: Fundamental requirements - Amendment 1 ΕΛΟΤ EN ISO E2 Οφθαλµική οπτική - Φακοί επαφής και προϊόντα φροντίδας των φακών επαφής - Προσδιορισµός της πρόσληψης και απελευθέρωσης συντηρητικού Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Determination of preservative uptake and release ΕΛΟΤ EN ISO E2 Οπτική και οπτικά όργανα - Φακοί επαφής - Προσδιορισµός διάρκειας ζωής Ophthalmic optics - Contact lenses - Determination of shelf-life ΕΛΟΤ EN ISO E4 Οφθαλµική οπτική - Σκελετοί οµµατοϋαλίων - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN ISO Προϊόντα πετρελαίου - Προσδιορισµός θείου χαµηλών περιεκτικοτήτων σε καύσιµα αυτοκίνησης - Φασµατοµετρική µέθοδος φθορισµού µε ακτίνες Χ Petroleum products - Determination of low concentration of sulfur in automotive fuels - Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometric method ΕΛΟΤ EN ISO E2 Οφθαλµική οπτική - Προϊόντα φροντίδας των φακών επαφής - Καθοδήγηση για τον προσδιορισµό του χρόνου ζωής / εναποθήκευσης Ophthalmic optics - Contact lens care products - Guidelines for determination of shelf-life ΕΛΟΤ EN ISO Γεωµετρικές Προδιαγραφές Προϊόντων (GPS) - Όργανα µέτρησης διαστάσεων, µετρητές ύψους - Σχεδιασµός και µετρολογικά χαρακτηριστικά Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment; Height gauges - Design and metrological characteristics ΕΛΟΤ EN ISO Πληροφορική της Υγείας - Ηλεκτρονική επικοινωνία ιατρικών αρχείων - Μέρος 5: Προδιαγραφή διεπαφής Health informatics - Electronic health record communication - Part 5: Interface specification ΕΛΟΤ EN ISO E3 (c) ΕΛΟΤ 01/11/2012 ΣΕΛΙ Α 16

17 Βιοµηχανίες πετρελαίου, πετροχηµικών και φυσικού αερίου - Αερόψυκτοι εναλλάκτες θερµότητας Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Air-cooled heat exchangers ΕΛΟΤ EN ISO έρµα - Φυσικές και µηχανικές δοκιµές - Προσδιορισµός της δύναµης κάµψης Leather - Physical and mechanical tests - Determination of bending force ΕΛΟΤ EN ISO έρµα - Χηµικές δοκιµές - Ποσοτική ανάλυση των συστατικών τάνυσης µε τη µέθοδο φίλτρου Leather - Chemical tests - Quantitative analysis of tanning agents by filter method ΕΛΟΤ EN ISO Γεωµετρικές προδιαγραφές προϊόντων (GPS) - ιαστασιακές ανοχές - Μέρος 2: ιαστάσεις πλην γραµµικών Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional tolerancing - Part 2: Dimensions other than linear sizes ΕΛΟΤ EN ISO E3 Mη εvεργά xειρoυργικά εµφυτεύµατα - Eµφυτεύµατα για oστεoσύvθεση - Eιδικές απαιτήσεις Non-active surgical implants - Implants for osteosynthesis - Particular requirements ΕΛΟΤ EN ISO Χηµική ανάλυση πυρίµαχων υλικών, υάλου και υαλωµάτων - Προσδιορισµός των Fe2+ and Fe3+ µε φασµατοφωτοµετρική µέθοδο µε 1,10-φαινανθρολίνη Chemical analysis of refractory material glass and glazes - Determination of Fe2+ and Fe3+ by the spectral photometric method with 1,10-phenanthroline ΕΛΟΤ EN ISO 14729/A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/16 Οφθαλµική οπτική - Προϊόντα φροντίδας των φακών επαφής - Μικροβιολογικές απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής προϊόντων και πρωτοκόλλων υγιεινής διαχείρισης των φακών επαφής - Τροποποίηση 1 Ophthalmic optics - Contact lens care products - Microbiological requirements and test methods for products and regimens for hygienic management of contact lenses - Amendment 1 ΕΛΟΤ EN ISO E4 Προϊόντα για ιατρική χρήση - Εφαρµογή της διαχείρισης διακινδύνευσης σε προϊόντα για ιατρική χρήση Medical devices - Application of risk management to medical devices ΕΛΟΤ EN ISO E2 Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης µεταλλικών υλικών - Προδιαγραφή διαδικασιών συγκόλλησης - Μέρος 5: Συγκόλληση µε αντίσταση Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 5: Resistance welding ΕΛΟΤ EN ISO /A1 Αναλώσιµα συγκόλλησης - Μέθοδοι δοκιµών - Μέρος 1: Μέθοδοι δοκιµών σε δοκίµια από µέταλλο συγκόλλησης για χάλυβα, νικέλιο και κράµατα νικελίου Welding consumables - Test methods - Part 1: Test methods for all-weld metal test specimens in steel, nickel and nickel alloys ΕΛΟΤ EN ISO 15912/A1 Οδοντιατρική - Πυροχώµατα χύτευσης και υλικά για αναλοίωτα εκµαγεία - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής για επάρκεια διαστολής υλικών Τύπου 1 και Τύπου 2 Dentistry - Casting investments and refractory die materials - Amendment 1: Requirement and test method for adequacy of expansion of Type 1 and Type 2 materials ΕΛΟΤ EN ISO E2 Αναλώσιµα συγκολλήσεων - Ηλεκτρόδια σύρµατος, σύρµατα, ράβδοι και επιθέµατα για συγκόλληση τόξου µε προστασία αερίου για χάλυβες υψηλής αντοχής - Ταξινόµηση Welding consumables - Wire electrodes, wires, rods and deposits for gas shielded arc welding of high strength steels - Classification ΕΛΟΤ EN ISO (c) ΕΛΟΤ 01/11/2012 ΣΕΛΙ Α 17

18 έρµα - Ταυτοποίηση δέρµατος µε µικροσκοπία Leather - Identification of leather with microscopy ΕΛΟΤ EN ISO E2 έρµα - Φυσικές και µηχανικές δοκιµές - Προσδιορισµός του πάχους επικάλυψης της επιφάνειας Leather - Physical and mechanical tests - Determination of surface coating thickness ΕΛΟΤ EN ISO E2 έρµα - Φυσικές και µηχανικές δοκιµές - Προσδιορισµός της µαλακότητας Leather - Physical and mechanical tests - Determination of softness ΕΛΟΤ EN ISO Γεωµετρικές Προδιαγραφές Προϊόντων (GPS) - Γενικές έννοιες - Μέρος 1: Υπόδειγµα για την γεωµετρική προδιαγραφή και επαλήθευση Geometrical product specifications (GPS) - General concepts - Part 1: Model for geometrical specification and verification ΕΛΟΤ EN ISO E2 Πλαστικά - Προσδιορισµός της τελικής αερόβιας βιοαποικοδοµησιµότητας σε χώµα µε µέτρηση του απαιτούµενου οξυγόνου σε κλειστό αναπνεόµετρο ή της ποσότητας του εκλυόµενου διοξειδίου του άνθρακα Plastics - Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in soil by measuring the oxygen demand in a respirometer or the amount of carbon dioxide evolved ΕΛΟΤ EN ISO E2 Αναλώσιµα συγκολλήσεων - Ηλεκτρόδια σωληνωτού πυρήνα και ηλεκτρόδια µορφής ράβδων µε ή χωρίς αέριο προστασίας για συγκόλληση τόξου µετάλλων ανοξείδωτων και ανθεκτικών στη θερµότητα χαλύβων - Ταξινόµηση Welding consumables - Tubular cored electrodes and rods for gas shielded and non-gas shielded metal arc welding of stainless and heat-resisting steels - Classification ΕΛΟΤ EN ISO Αναλώσιµα συγκόλλησης - Επενδυµένα ηλεκτρόδια για συγκόλληση τόξου µε το χέρι χαλύβων υψηλής αντοχής - Ταξινόµηση Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of high-strength steels - Classification ΕΛΟΤ EN ISO E2 Οφθαλµικά όργανα - Τοπογράφοι κερατοειδούς Ophthalmic instruments - Corneal topographers ΕΛΟΤ EN ISO E2 Οδοντιατρική - Χειροκίνητες οδοντόβουρτσες - Γενικές απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Dentistry - Manual toothbrushes - General requirements and test methods ΕΛΟΤ EN ISO Πληροφορική της Υγείας - εδοµένα σχετικά µε την κάρτα υγείας ασθενή - Μέρος 8: Ζεύξεις Health informatics - Patient healthcard data - Part 8: Links ΕΛΟΤ EN ISO 21671/Α1 Οδοντιατρική - Περιστροφικοί λειαντήρες - Τροποποίηση 1 Dentistry - Rotary polishers - Amendment 1 ΕΛΟΤ EN ISO E2 Αναλώσιµα συγκολλήσεων - Συρµάτινα ηλεκτρόδια, σύρµατα, ράβδοι και εναποθέσεις για συγκόλληση τόξου µε προστασία αερίου σε χάλυβες ανθιστάµενους σε ερπυσµό - Ταξινόµηση Welding consumables - Wire electrodes, wires, rods and deposits for gas shielded arc welding of creep-resisting steels - Classification ΕΛΟΤ EN ISO Πλαστικά - Προσδιορισµός της θερµικής αγωγιµότητας και της θερµικής διαχυτότητας - Μέρος 1: Γενικές αρχές Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 1: General principles (c) ΕΛΟΤ 01/11/2012 ΣΕΛΙ Α 18

19 ΕΛΟΤ EN ISO Πλαστικά - Προσδιορισµός της θερµικής αγωγιµότητας και της θερµικής διαχυτότητας - Μέρος 2: Μέθοδος µεταβατικής επίπεδης πηγής (θερµού δίσκου) Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 2: Transient plane heat source (hot disc) method ΕΛΟΤ EN ISO Πλαστικά - Προσδιορισµός της θερµικής αγωγιµότητας και της θερµικής διαχυτότητας - Μέρος 3: Μέθοδος ανάλυσης θερµοκρασίας κύµατος Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 3: Temperature wave analysis method ΕΛΟΤ EN ISO Πλαστικά - Προσδιορισµός της θερµικής αγωγιµότητας και της θερµικής διαχυτότητας - Μέρος 4: Μέθοδος στιγµιαίου λέιζερ Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 4: Laser flash method ΕΛΟΤ EN ISO Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές - οκιµές διαπερατότητας - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 1: General rules ΕΛΟΤ EN ISO Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές - οκιµές διαπερατότητας - Μέρος 2: οκιµές υδατοπερατότητας σε γεώτρηση µε ανοιχτό σύστηµα Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 2: Water permeability tests in a borehole using open systems ΕΛΟΤ EN ISO Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές - οκιµές διαπερατότητας - Μέρος 3: οκιµές πίεσης νερού σε βράχους Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 3: Water pressure tests in rock ΕΛΟΤ EN ISO Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές - οκιµές διαπερατότητας - Μέρος 4: οκιµές άντλησης Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 4: Pumping tests ΕΛΟΤ EN ISO Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές - οκιµές διαπερατότητας - Μέρος 5: οκιµές διήθησης Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 5: Infiltrometer tests ΕΛΟΤ EN ISO Γεωτεχνικές έρευνες και δοκιµές - οκιµές διαπερατότητας - Μέρος 6: οκιµές υδατοπερατότητας σε γεώτρηση µε κλειστό σύστηµα Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - Part 6: Water permeability tests in a borehole using closed systems ΕΛΟΤ EN ISO E2 Μη καταστροφικές δοκιµές συγκολλήσεων - Έλεγχοι µε υπερήχους - Έλεγχοι συγκολλήσεων σε ωστενιτικούς χάλυβες και κράµατα µε βάση το νικέλιο Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys ΕΛΟΤ EN ISO In vitro διαγνωστικά προϊόντα για ιατρική χρήση - Εκτίµηση της σταθερότητας των in vitro διαγνωστικών αντιδραστηρίων In vitro diagnostic medical devices - Evaluation of stability of in vitro diagnostic reagents ΕΛΟΤ EN ISO Προστασία έναντι τραυµατισµού από αιχµηρά αντικείµενα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής - Περιέκτες αιχµηρών αντικειµένων Sharps injury protection - Requirements and test methods - Sharps containers ΕΛΟΤ EN ISO (c) ΕΛΟΤ 01/11/2012 ΣΕΛΙ Α 19

20 Βιοµηχανίες πετρελαίου, πετροχηµικών και φυσικού αερίου- Μη µεταλλικά υλικά σε επαφή µε µέσα συναφή µε την παραγωγή πετρελαίου και αερίου - Μέρος 2: Ελαστοµερή Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Non-metallic materials in contact with media related to oil and gas production - Part 2: Elastomers ΕΛΟΤ EN ISO Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Προσδιορισµός της πυκνότητας Resilient floor coverings - Determination of density ΕΛΟΤ EN ISO Ελαστικά καλύµµατα δαπέδων - Προσδιορισµός της µάζας ανά µονάδα επιφανείας Resilient floor coverings - Determination of mass per unit area ΕΛΟΤ EN ISO Ελαστικά καλύµµατα δαπέδων - Προσδιορισµός της σταθερότητας διαστάσεων και της ελικοειδούς παραµόρφωσης µετά από έκθεση σε θερµότητα Resilient floor coverings - Determination of dimensional stability and curling after exposure to heat ΕΛΟΤ EN ISO Ελαστικά καλύµµατα δαπέδων - Προδιαγραφές για απλό και διακοσµηµένο λινοτάπητα Resilient floor coverings - Specification for plain and decorative linoleum ΕΛΟΤ EN ISO 24234/A1 Οδοντιατρική - Υδράργυρος και κράµατα για οδοντιατρικά αµαλγάµατα - Τροποποίηση 1: Απαιτήσεις για σήµανση και οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά µε τον υδράργυρο Dentistry - Mercury and alloys for dental amalgam - Amendment 1: Requirements for marking and manufacturer's instructions concerning mercury ΕΛΟΤ EN ISO Ελαστικά καλύµµατα δαπέδων - Προσδιορισµός του πάχους των στρώσεων Resilient floor coverings - Determination of thickness of layers ΕΛΟΤ EN ISO Ελαστικά και υφαντά καλύµµατα δαπέδων - Προσδιορισµός του πλάτους, του µήκους και της ευθύτητας των φύλλων του υλικού Resilient and textile floor coverings - Determination of length, width and straightness of sheet ΕΛΟΤ EN ISO Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Προσδιορισµός του µήκους, της ορθογωνικότητας και της ευθύτητας των ακµών των πλακιδίων Resilient and textile floor-coverings - Determination of side length, edge, straightness and squareness of tiles ΕΛΟΤ EN ISO Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Προσδιορισµός της διείσδυσης από στατική φόρτιση Resilient and laminate floor coverings - Determination of indentation and residual indentation - Part 1: Residual indentation ΕΛΟΤ EN ISO Ελαστικά καλύµµατα δαπέδου - Προσδιορισµός ευκαµψίας και παραµόρφωσης Resilient floor coverings - Determination of flexibility and deflection ΕΛΟΤ EN ISO Ελαστικά καλύµµατα δαπέδων - Προσδιορισµός της ανθεκτικότητας στην αποκόλληση Resilient floor coverings - Determination of peel resistance ΕΛΟΤ EN ISO Ελαστικά καλύµµατα δαπέδων - Προσδιορισµός του ολικού πάχους Resilient floor coverings - Determination of overall thickness ΕΛΟΤ EN ISO E2 (c) ΕΛΟΤ 01/11/2012 ΣΕΛΙ Α 20

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Κωδικοί ICS Κωδικός Αριθμός Εγγράφου Τίτλος Εκδότης Χρονιά Έκδοσης 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-1 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-3 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-2 13.180 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7933

Διαβάστε περισσότερα

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση έκδοση 12.2013 GEOSAN ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 2 Κορυφαία σχεδίαση & μέγιστη ασφάλεια... 05

Διαβάστε περισσότερα

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK

Е36 TABLE OF CONTENTS Е36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK SLIDING SYSTEM FOR WINDOWS AND DOORS WITH THERMAL BREAK Е36 SLIDING WINDOW SYSTEM WITH THERMAL BREAK TABLE OF CONTENTS GENERAL INFORMATION page 09 BUILDING PHYSICS page 15 TABLES page 25 PROFILES page

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/νση Τεχνικών Έργων ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα υλικά που ενσωματώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline www.hdi-gerling.gr HDI-Gerling Sicherheitstechnik Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα... αποκτούν αυξανόμενη σημασία τόσο ως εμπορικές όσο και ως οικιακές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-6 Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 7-8 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 9-16 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 17-0 Βασικές Τυπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6

Περιεχόμενα Table of Contents 13-182 29-52 53-70. Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3-4. Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Περιεχόμενα Table of Contents Τεχνικές Πληροφορίες Technical Information 3- Επεξήγηση Συμβόλων Symbol Explanation 5-6 Ευρετήριο Προφίλ Profile Index 7-12 13-182 Προφίλ 1:1 Profiles 1:1 13-16 Τομές 1:1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers Κλάση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1/24 ΕΣΥΔ ΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Έκδοση:01 Αναθεώρηση: 01 Ημερομηνία αρχικής έκδοσης: 13-10-2011 Ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Megatherm MT18 έως MT70

Megatherm MT18 έως MT70 Εγχειρίδιο χρήσης & Εγκατάστασης Λεβήτων Πυρόλυσης Megatherm MT18 έως MT70 04/2012 v1 2 Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στα προιόντα μας και την αγορά του λέβητα πυρόλυσης Megatherm. Παρακαλώ Thank

Διαβάστε περισσότερα

Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Ε Λ Ο Τ Ε 2 5. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ

Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Ε Λ Ο Τ Ε 2 5. Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 Ηχομόνωση Συλλογικό μέλος της ΕΛΕΤΟ Η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ2/ΟΕ5 λειτούργησε στο παρελθόν με ευθύνη του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Σήμερα δεν λειτουργεί. Ο Ε Λ Ο Τ Ε 2

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

QUALIFICATION TESTS FOR LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02 03 οµικές εργασίες κτιρίων 06 Τοιχοδοµές 02 Θερµοµονώσεις 02 Θερµοµονώσεις εξωτερικών τοίχων Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ PILOTIS ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΚΑΡΑΖ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ:41531

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Α ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ Οι ιδιότητες του φυσικού αερίου και οι εφαρµογές του στον

Διαβάστε περισσότερα

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24

LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 LAVATHERM 86580IH EN User manual 2 EL Οδηγίες Χρήσης 24 2 www.aeg.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS...................................................... 3 2. PRODUCT DESCRIPTION.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

absorptance The ratio of the radiant flux absorbed by a body to that incident upon it. Also called absorption factor.

absorptance The ratio of the radiant flux absorbed by a body to that incident upon it. Also called absorption factor. 1 a,a-dipyridyl A dye that when dissolved in 1 N ammonium acetate is used to detect the presence of reduced iron (Fe 2+ ) in the soil. A positive reaction indicates the soil is reduced. A horizon See soil

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 03 οµικές Εργασίες Κτιρίων 11 Λοιπές Οικοδοµικές Εργασίες 20 Εφαρµογές Ψυχρών Υλικών (cool materials) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ

SOLAR WATER HEATERS TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AND USE INSTRUCTIONS. συντηρησησ και χρησησ SOLAR WATER HEATERS ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ TECHNICAL MANUAL ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INSTALLATION, MAINTENANCE AN USE INSTRUCTIONS οδηγιεσ τοποθετησησ, συντηρησησ και χρησησ What you should know about the solar

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Κωδικός φορέα :0085 - Ονοµασία φορέα : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762 2.

Διαβάστε περισσότερα

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος -

Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Επικ. Καθ. Κων. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Υπεύθυνος Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Εργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) Δρ.Πολ.Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος - Ακουστικός ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα