Theoretical Problems. 44th International Chemistry Olympiad July 26, 2012 United States of America

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Theoretical Problems. 44th International Chemistry Olympiad July 26, 2012 United States of America"

Transcript

1

2 Theoretical Problems 44th International Chemistry lympiad July 26, 2012 United States of America

3 ame: Οδηγίες Γράψε το όνοµα και τον κωδικό σου σε κάθε σελίδα Το φυλλάδιο εξέτασης αυτό περιλαµβάνει 8 προβλήµατα, ένα Περιοδικό Πίνακα και έχει έκταση 49 σελίδων. Έχεις στη διάθεσή σου 5 ώρες για να ολοκληρώσεις την εξέταση. Θα ξεκινήσεις όταν σου δοθεί εντολή START. Χρησιµοποίησε µόνο το στυλό και την υπολογιστική µηχανή που σου δόθηκε. Όλα τα αποτελέσµατα πρέπει να αναγράφονται στο αντίστοιχο κατάλληλο τετράγωνο. Οτιδήποτε γράφετε εκτός δε θα βαθµολογείται. Για πρόχειρο να χρησιµοποιείς τη πίσω σελίδα του κάθε φύλλου. Όπου χρειάζεται γράφε όλους τους σχετικούς υπολογισµούς στα αντίστοιχα τετράγωνα. Θα πέρνεις όλες τις µονάδες, για τις ορθές απαντήσεις, µόνο όταν φαίνεται ο τρόπος που εργάστηκες. Όταν τελειώσεις την εξέταση τοποθέτησε τα φυλλάδια στο φάκελο που δίνεται. Μη σφραγήσεις το φάκελο. Θα πρέπει να σταµατήσεις να γράφεις µόλις δοθεί η εντολή STP. Μη φύγεις από τη θέση σου πριν σου δοθεί η σχετική οδηγεία από τους επιτηρητές. Η επίσηµη Αγγλική Εκδοση της εξέτασης είναι στη διάθεση σου, κατόπιν αιτήµατος, µόνο για διευκρινήσεις. The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 1

4 ame: Φυσικές σταθερές, Τύποι και Εξισώσεις Σταθερά Avogadro, A = mol 1 Σταθερά Boltzmann, k B = J K 1 Παγκόσµια σταθερά των αερίων, R = J K 1 mol 1 1 = atm L K 1 mol Ταχύτητα φωτός, c = m s 1 Σταθερά Planck, h = J s Μάζα ηλεκτρονίου, m e = kg Standard πίεση, P = 1 bar = 10 5 Pa Ατµοσφαιτική πίεση, P atm = Pa = 760 mmhg = 760 Torr Μηδέν της κλίµακας Celsius scale, K 1 nanometer (nm) = 10 9 m 1 picometer (pm) = m Εξίσωση κύκλου, x 2 + y 2 = r 2 Επιφάνεια κύκλου, πr 2 Περίµετρος κύκλου, 2πr Όγκος σφαίρας, 4πr 3 /3 Επιφάνεια σφαίρας, 4πr 2 Νόµος περίθλασης του Bragg: sin θ = nλ/2d The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 2

5 ame: 3 The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version H He Li Be Atomic number H 0.28 Atomic weight B C F e 1.50 Atomic symbol Covalent radius, Å a Mg Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co i Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr b Mo (97.905) Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba La-Lu Hf Ta W Re s Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi (208.98) Po (209.99) At 86 (222.02) Rn (223.02) Fr 88 (226.03) Ra Ac-Lr 104 (261.11) Rf 105 (262.11) Db 106 (263.12) Sg 107 (262.12) Bh 108 (265) Hs 109 (266) Mt 110 (271) Ds 111 (272) Rg 112 (285) Cn 113 (284) Uut 114 (289) Fl 115 (288) Uup 116 (292) Lv 117 (294) Uus 118 (294) UUo La Ce Pr d (144.91) Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu (227.03) Ac Th Pa U (237.05) p ( ) Pu (243.06) Am (247.07) Cm (247.07) Bk (251.08) Cf (252.08) Es (257.10) Fm 101 (258.10) Md 102 (259.1) o 103 (260.1) Lr

6 ame: ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 7.5% του συνόλου. a i a ii a-iii b c Problem % a. Υδρίδια και άλλες ενώσεις του Βορίου. Η Χηµεία των υδριδίων του βορίου αναπτύχθηκε αρχικά από τον Alfred Stock ( ). Περισσότερα από 20 ουδέτερα µόρια υδριδίων του βορίου µε τον γενικό τύπο B x H y έχουν ήδη χαρακτηριστεί. Το απλούστερο υδρίδιο του βορίου είναι το διβοράνιο, B 2 H 6. i. Χρησιµοποιώντας τα παρακάτω δεδοµένα να βρείς το µοριακό τύπο δύο άλλων µελών της σειράς των υδριδίων του βορίου Α και Β (Α και Β) Ουσία Κατάσταση (25 ο C, 1 bar) Περιεκτικότητα % κ.β. σε Βόριο Μάζα ανα mol (g/mol) Α Υγρή Β Στερεά A = B = The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 1

7 ame: ii. Το βραβείο obel Χηµείας απονεµήθηκε στον William Lipscomb το 1976 για τις «µελέτες επάνω στη δοµή των υδριδίων του βορίου που διαφωτίζουν το πρόβληµα του χηµικού δεσµού» στις ενώσεις αυτές. Ο Lipscomb διαπίστωσε ότι σε όλα τα υδρίδια του βορίου, κάθε άτοµο βορίου συνδέεται µε ένα κανονικό δεσµό 2 ηλεκτρονίων µε τουλάχιστοv ένα άτοµο Η (Β-Η). Ωστόσο, υπάρχουν και επιπλέον δεσµοί διαφόρων τύπων και έτσι ανέπτυξε ένα σχήµα για την περιγραφή της δοµής των βορανίων επινοώντας τον αριθµό styx, όπου: s: είναι ο αριθµός των Β-Η-Β γεφυρών στο µόριο t: είναι ο αριθµός των 3-κέντρων ΒΒΒ δεσµών στο µόριο y: είναι ο αριθµός των 2-κέντρων ΒΒ δεσµών στο µόριο x: είναι ο αριθµός των ΒΗ 2 οµάδων στο µόριο B B B Ο αριθµός styx για το διβοράνιο B 2 H 6 είναι Να προτείνεις µία δοµή για το τετραβοράνιο B 4 H 10, που έχει αριθµό styx The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 2

8 ame: iii. Μία ένωση του Βορίου αποτελείται από Βόριο, Άνθρακα, Χλώριο και Οξυγόνο. (Β 4 CCl 6 ). Φασµατοσκοπικές µελέτες έδειξαν ότι το µόριο έχει 2 τύπους ατόµων Β, έναν µε τετραεδρική και έναν µε επίπεδη τριγωνική συµµετρία, µε αναλογία των δύο τύπων Β 1:3, αντίστοιχα. Τα φάσµατα αυτά συµφωνούν µε την ύπαρξη τριπλού δεσµού C στο µόριο. Θεωρώντας δεδοµένο ότι ο µοριακός τύπος της ένωσης είναι B 4 CCl 6, να προτείνεις µία δοµή (συντακτικό τύπο) για το µόριο. Δοµή: The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 3

9 ame: b. Θερµοχηµεία των ενώσεων του Βορίου Υπολόγισε την ενθαλπία διάσπαση του απλού δεσµού Β-Β στο B 2 Cl 4 (g), χρησιµοποιώντας τα παρακάτω δεδοµένα. Δεσµός Ενθαλπία διάσπασης δεσµού (kj/mol) B Cl 443 Cl Cl 242 Ένωση ΔH f (kj/mol) BCl 3 (g) 403 B 2 Cl 4 (g) 489 The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 4

10 ame: c. Χηµεία του διβορανίου Δώσε το συντακτικό τύπο και τη δοµή κάθε ένωσης που συµβολίζεται µε αριθµό στο παρακάτω διάγραµµα αντιδράσεων. Όλες οι ενώσεις που συµβολίζονται µε αριθµούς περιέχουν Βόριο. H 4 Cl 200 C 3 + Cl 2 B 2 H 6 + H 3 + CH 3 H 1 C 6 H 5 MgBr + H 2 C 6 H 5 B(H) 2 Cl H H B + B + + B Cl Cl H + abh Σηµειώσεις: a. Το σηµείο βρασµού της ένωσης 5 είναι 55 C. b. Σε όλες τις αντιδράσεις έχει χρησιµοποιηθεί περίσσεια αντιδραστηρίων. c. Η ελάττωση του σηµείου πήξεως του διαλύµατος που προκύπτει µε διάλυση g της ένωσης 2 σε 25.0 g βενζολίου, είναι C. Η Κρυοσκοπική σταθερά (ελάττωσης του σηµείου πήξεως) του βενζολίου είναι 5.12 C/molality. The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 5

11 ame: Αριθµός Μοριακή Δοµή της Ένωσης The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 6

12 ame: ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 7.8% του συνόλου. a i a ii b-i b-ii c Problem 2 7.8% Ενώσεις του Pt(II), Ισοµερή και το Trans φαινόµενο. Ο λευκόχρυσος (Pt) και άλλα µέταλλα της Οµάδας 10 σχηµατίζουν επίπεδα τετραγωνικά σύµπλοκα. Ο µηχανισµός των αντιδράσεων των συµπλόκων αυτών έχει µελετηθεί διεξοδικά. Για παράδειγµα, είναι γνωστο ότι κατά τις αντιδράσεις υποκατάστασης των συµπλόκων αυτών, διατηρείται η στερεοχηµική δοµή. T L Pt L X T + Y Pt L L Y + X Είναι επίσης γνωστό ότι η ταχύτητα της αντίδρασης υποκατάστασης του υποκαταστάτη Χ από τον Y εξαρτάται από τη φύση του ligand που βρίσκεται στη θέση trans ως προς το Χ, δηλ. από τον ligand T (στο παραπάνω σχήµα). Το φαινόµενο αυτό είναι γνωστό ως trans φαινόµενο (trans effect). Όταν ο Τ είναι ένα από τα µόρια ή ιόντα της παρακάτω σειράς, η ταχύτητα της υποκατάστασης στην trans θέση ελαττώνεται από τα αριστερά προς τα δεξιά. C > H > 2, I > Br, Cl > pyridine, H 3, H, H 2 Η παρασκευή των cis- και trans-pt(h 3 ) 2 Cl 2 εξαρτάται από το trans φαινόµενο. H παρασκευή του cis-ισοµερούς, (ένος αντικαρκινικού φαρµάκου χηµειοθεραπείας, µε κοινή ονοµασία cisplatin) περιλαµβάνει την αντίδραση του Κ 2 PtCl 4 µε αµµωνία. Cl Pt Cl 2 H 3 Cl Pt Cl H 3 Cl H 3 Pt Cl Cl Cl H 3 Cl H 3 The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 7

13 ame: i. Σχεδίασε όλα τα στερεοϊσοµερή του τετραγωνικού επίπεδου συµπλόκου του Pt(II) που έχουν µοριακό τύπο Pt(py)(H 3 )BrCl (όπου py: πυριδίνη, pyridine, C 5 H 5 ). ii. Δώσε διαγραµµατικά τη σειρά των αντιδράσεων που περιγράφουν, για κάθε ένα από τα στεροϊσοµερή του [Pt(H 3 )( 2 )Cl 2 ] _, την παρασκευή του σε υδατικό διάλυµα, χρησιµοποιώντας ως αντιδραστήρια PtCl 2- _ 4, H 3, και 2. Να συµπεριλάβεις στο διάγραµµα το ή τα ενδιάµεσα σύµπλοκα (αν υπάρχουν). Οι αντιδράσεις ελέγχονται κινητικά από το trans-φαινόµενο. cis-isomer: Cl Cl Pt Cl Cl 2 trans-isomer: Cl Cl Pt Cl Cl 2 The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 8

14 ame: b. Κινητική Μελέτη των Αντιδράσεων Υποκατάστασης των Επίπεδων Τετραγωνικών Συµπλόκων. Η υποκατάσταση του ligand Χ από τον Υ στα επίπεδα τετραγωνικά σύµπλοκα ML 3 X + Y à ML 3 Y + X µπορεί να λάβει χώρα µε τον έναν ή και µε τους δύο παρακάτω τρόπους : Άµεση υποκατάσταση: εισερχόµενος ligand συνδέεται στο κεντρικό άτοµο, σχηµατίζοντας ένα σύµπλοκο µε αριθµό συναρµογής 5, από το οποίο αποσπάται γρήγορα ο ligand Χ, δίνοντας το προϊόν ΜL 3 Y. + Y X ML 3 X [ML 3 XY] ML 3 Y ** ** = το καθορίζον την ταχύτητα στάδιο, µε σταθερά ταχύτητας = k Y Υποβοηθούµενη από το διαλύτη υποκατάσταση: Ένα µόριο διαλύτη S συνδέεται στο κεντρικό άτοµο και προκύπτει ΜL 3 XS. Κατόπιν το Χ αποσπάται και προκύπτει το ΜL 3 S. Η αντικατάσταση του S από το Υ λαµβάνει χώρα γρήγορα και παράγεται το τελικό προϊόν ΜL 3 Y. + S X + Y ML 3 X [ML 3 XS] [ML 3 S] ML 3 Y ** S ** = το καθορίζον την ταχύτητα στάδιο, µε σταθερά = k S νόµος της ταχύτητας για τέτοιες αντίδρασεις υποκατάστασης είναι Ταχύτητα (Rate) = k s [ML 3 X] + k Y [Y][ML 3 X] Όταν[Y] >> [ML 3 X], τότε ταχύτητα (Rate) = k obs [ML 3 X]. Οι τιµές των k S και k Y εξαρτώνται από τα αντιδρώντα συστατικά και τον διαλύτη. _ Ένα παράδειγµα είναι η υποκατάσταση του ligand Cl σε ένα επίπεδο τετραγωνικό σύµπλοκο του Pt(II) του τύπου ML 2 X 2, από πυριδίνη (C 5 H 5 ). Οι αντιδράσεις που δόθηκαν παραπάνω για τα ML 3 X ισχύουν και για τα σύµπλοκα του τύπου ML 2 X 2. Pt Cl Cl + CH 3 H Pt Cl + Cl - Δεδοµένα για την αντίδραση σε µεθανόλη στους 25 o C, στην οποία ισχύει ότι [pyridine] >> [συγκέντρωση συµπλόκου Pt], δίνoνται στον παρακάτω πίνακα. The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 9

15 ame: Συγκέντρωση πυριδίνης, [pyridine] (mol/l) k obs (s -1 ) i. Υπολόγισε τις τιµές των k S και k Y. Δώσε τις κατάλληλες µονάδες µέτρησης για κάθε σταθερά ταχύτητας. To πλέγµα γραµµών δίνεται, αν επιθυµείς να το χρησιµοποιήσεις ως σύστηµα αξόνων. The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 10

16 ame: ii. Όταν [pyridine] = 0.10 mol/l, ποιο από τα παρακάτω είναι αληθές; (Βάλε (Tick) στο κουτάκι δίπλα στη σωστή απάντηση.) Το µεγαλύτερο µέρος του παραγώγου της πυριδίνης προέρχεται από τον µηχανισµό υποκατάστασης (k s ) που είναι υποβοηθούµενη από τον διαλύτη Το µεγαλύτερο µέρος του παραγώγου της πυριδίνης προέρχεται από την άµεση υποκατάσταση (k Υ ). Οι δύο µηχανισµοί παράγουν συγκρίσιµες ποσότητες παραγώγου. Δεν µπορεί να εξαχθεί συµπέρασµα σχετικά µε την αναλογία των παραγώγων των δύο µηχανισµών. c. Ένας χηµειοθεραπευτικός παράγοντας Σε µία προσπάθεια να κατευθύνει αποτελεσµατικότερα τo cisplatin προς τα καρκινικά κύτταρα η οµάδα του καθηγητή Lippard από το ΜΙΤ προσάρτησε σύµπλοκα του Pt(IV) στα ολιγονουκλεοτίδια που βρίσκονται δεσµευµένα επάνω σε νανοσωµατίδια χρυσού. νανοσωµατίδιο χρυσού ολιγονουκλεοτίδιο προσαρτηµένο σύµπλοκο Pt(IV) Στα πειράµατα χρησιµοποιήθηκαν νανοσωµατίδια χρυσού µε διάµετρο 13 nm. Σε κάθε νανοσωµατίδιο χρυσού βρίσκονται προσκολληµένες 90 ολιγονουκλεοτιδικές οµάδες, µε το 98% από αυτές να έχουν προσαρτηµένο το σύµπλοκο του Pt (IV). Θεώρησε ότι το δοχείο αντίδρασης που χρησιµοποιείται για την κατεργασία κυττάρων µε το αντιδραστήριο των νανοσωµατιδίων-συµπλόκου του Pt(IV) έχει όγκο 1.0 ml και ότι το διάλυµα περιέχει Pt µε συγκέντρωση 1.0 x 10-6 M. Υπολόγισε τη µάζα του χρυσού και του λευκοχρύσου που χρησιµοποιείται στο πείραµα. (Η πυκνότητα του χρυσού είναι 19.3 g/cm 3.) The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 11

17 ame: Μάζα λευκοχρύσου Μάζα χρυσού The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 12

18 ame: ΠΡΟΒΛΗΜΑ % του συνόλου a b c-i c-ii Problem % Τα θειοµολυβδαινικά ιόντα παράγονται από µολυβδαινικά ιόντα Mo 4 2-, µε αντικατάσταση των ατόµων οξυγόνου µε άτοµα θείου. Στη φύση, τα θειοµολυβδαινικά ιόντα βρίσκονται σε µέρη όπως στα βαθιά νερά της Μαύρης θάλασσας, όπου η βιολογική µείωση των θειικών, παράγει H 2 S. Η µετατροπή του µολυβδαινικού σε θειοµολυβδαινικό οδηγεί σε δραστική µείωση του διαλυµένου Mo, από το θαλασσινό νερό σε ιζήµατα τα οποία καταβυθίζονται, εξαντλώντας τον ωκεανό από Mo, ενός απαραίτητου για τη ζωή ιχνοστοιχείου. Οι ακόλουθες αµφίδροµες αντιδράσεις περιγράφουν τις ισορροπίες που ρυθµίζουν τις σχετικές συγκεντρώσεις των µολυβδαινικών και θειοµολυβδαινικών ιόντων σε αραιωµένο υδατικό διάλυµα. MoS H 2 (l) MoS H 2 S(aq) K 1 = MoS H 2 (l) Mo 2 S H 2 S(aq) K 2 = Mo 2 S H 2 (l) Mo 3 S 2- + H 2 S(aq) K 3 = Mo 3 S 2- + H 2 (l) Mo H 2 S(aq) K 4 = a. Αν στην ισορροπία, ένα διάλυµα περιέχει M Mo 4 2- και M H 2 S(aq), ποια θα έπρεπε να είναι η συγκέντρωση του MoS 4 2- ; The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 13

19 ame: Διαλύµατα που περιέχουν Mo 2 S 2-2, MoS 2-3 και MoS 2-4 εµφανίζουν κορυφές απορρόφησης σε µήκη κύµατος του ορατού, στα 395 και 468 nm. Τα άλλα ιόντα, όπως και το H 2 S, απορροφούν αµελητέα σε µήκη κύµατος του ορατού. Οι συντελεστές µοριακής απορρόφησης (ε) σε αυτά τα δύο µήκη κύµατος δίνονται στον ακόλουθο πίνακα: ε στα 468 nm L mol -1 cm -1 ε στα 395 nm L mol -1 cm -1 MoS 4 2- MoS 3 2- Mo 2 S b. Ένα διάλυµα που δεν είναι σε ισορροπία, περιέχει ένα µίγµα από MoS 4 2-, MoS 3 2- και Mo 2 S 2 2- και καµία άλλη ουσία που να περιέχει Mo. Η συνολική συγκέντρωση όλων των ουσιών που περιέχουν Mo είναι M. Σε µια κυψελίδα απορρόφησης των 10.0 cm, η απορρόφηση του διαλύµατος στα 468 nm είναι και στα 395 nm είναι Υπολόγισε τις συγκεντρώσεις και των τριών ανιόντων που περιέχουν Mo σε αυτό το µίγµα. Mo 2 S 2 2- : MoS 3 2- : MoS 4 2- : The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 14

20 ame: c. Ένα διάλυµα που αρχικά περιέχει M MoS 4 2-, υδρολύεται σε ένα κλειστό σύστηµα. Το παραγόµενο Η 2 S, αυξάνεται µέχρι να αποκατασταθεί ισορροπία. Υπολόγισε την τελική συγκέντρωση ισορροπίας του H 2 S(aq), και των πέντε ανιόντων που περιέχουν Mo (τα οποία είναι τα Mo 4 2-, Mo 3 S 2-, Mo 2 S 2 2-, MoS 3 2- και MoS 4 2- ). Αγνόησε την πιθανότητα το Η 2 S να έχει ιοντιστεί προς ΗS - υπό αυτές τις συνθήκες ph. (Το ένα τρίτο της βαθµολογίας δίνεται για να γράψεις τις έξι ξεχωριστές αντιδράσεις που αναφέρονται στο πρόβληµα, και τα δύο τρίτα της βαθµολογίας δίνονται για τον υπολογισµό των σωστών συγκεντρώσεων). i. Γράψε τις έξι ξεχωριστές αντιδράσεις που καθορίζουν το σύστηµα. The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 15

21 ame: ii. Υπολόγισε τις έξι συγκεντρώσεις, πραγµατοποιώντας λογικές προσεγγίσεις, δίνοντας τις απαντήσεις σου µε δύο σηµαντικά ψηφία. H 2 S Mo 4 2- Mo 3 S 2- Mo 2 S 2 2- MoS 3 2- MoS 4 2- The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 16

22 ame: ΠΡΟΒΛΗΜΑ 4 7.8% του συνόλου a b c d-i d-ii d-iii d-iv e-i e-ii Problem % Στη δεκαετία του 1980, ανακαλύφθηκε µια κατηγορία κεραµικών υλικών, που παρουσίαζε υπεραγωγιµότητα στην ασυνήθιστα υψηλή θερµοκρασία των 90Κ. Ένα τέτοιο υλικό περιέχει Ύττριο, Βάριο, Χαλκό και Οξυγόνο και αποκαλείται YBC. Έχει ονοµαστική σύνθεση YBa 2 Cu 3 7, αλλά η πραγµατική του σύνθεση µεταβάλλεται σύµφωνα µε το χηµικό τύπο YBa 2 Cu 3 7-δ (0 < δ < 0.5). a. Μια µοναδιαία κυψελίδα µιας ιδεατής κρυσταλλικής δοµής του YBC φαίνεται παρακάτω. Προσδιόρισε ποιο στοιχείο αντιπροσωπεύει κάθε κύκλος του σχήµατος. = = = = c b a The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 17

23 ame: Στην πραγµατικότητα η δοµή είναι ορθοροµβική (a b c), αλλά είναι κατά προσέγγιση τετραγωνική µε a b (c/3). b. Ένα δείγµα YBC µε δ=0.25, µελετάται µε περίθλαση ακτίνων Χ, χρησιµοποιώντας την Kα ακτινοβολία του Cu (λ=154.2 pm). Η µικρότερη γωνία ανάκλασης (λόγω της ενισχυτικής συµβολής από περίθλαση) που παρατηρήθηκε είναι 2θ=7.450º. Λαµβάνοντας υπόψη ότι a = b = (c/3), υπολόγισε τις τιµές a και c. a = c = c. Εκτίµησε την πυκνότητα αυτού του δείγµατος YBC (µε δ=0.25) σε g cm -3. Αν δεν έχεις τις τιµές για τα a και c από το ερώτηµα (b), τότε χρησιµοποίησε α=500. pm, c=1500. pm. Πυκνότητα = The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 18

24 ame: d. Όταν το YBC διαλύεται σε 1.0Μ υδατικό διάλυµα ΗCl, παρατηρούνται φυσαλίδες αερίου (που προσδιορίστηκε µε αέρια χρωµατογραφία ότι είναι 2 ). Μετά από βρασµό για 10 λεπτά για να αποµακρυνθούν τα διαλυµένα αέρια, το διάλυµα αντιδρά µε περίσσεια διαλύµατος ΚΙ, και λαµβάνει ένα χρώµα κίτρινο-καφέ. Αυτό το διάλυµα µπορεί να ογκοµετρηθεί µε διάλυµα θειοθειικών µε δείκτη αµύλου. Αν το YBC προστεθεί απευθείας σε ένα διάλυµα ΚΙ 1.0Μ και HCl 1.0Μ, σε αδρανές περιβάλλον Ar, το διάλυµα µετατρέπεται σε κίτρινο-καφέ αλλά δεν εκλύεται αέριο. i. Να γράψεις την ισοσταθµισµένη ιοντική εξίσωση της αντίδρασης, όταν στερεό YBa 2 Cu 3 7-δ διαλύεται σε υδατικό HCl µε έκλυση Ο 2. ii. Να γράψεις την ισοσταθµισµένη ιοντική εξίσωση της αντίδρασης, όταν το διάλυµα του ερωτήµατος (i) αντιδρά µε περίσσεια ΚΙ, σε όξινο διάλυµα µετά την αποµάκρυνση του εκλυόµενου Ο 2. The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 19

25 ame: iii. Γράψε την ισοσταθµισµένη ιοντική εξίσωση της αντίδρασης, όταν το διάλυµα του ερωτήµατος (ii) ογκοµετρείται µε θειοθειικά (S ). iv. Γράψε την ισοσταθµισµένη ιοντική εξίσωση της αντίδρασης, όταν στερεό YBa 2 Cu 3 7-δ διαλύεται σε υδατικό HCl που περιέχει περίσσεια ΚΙ σε αδρανή ατµόσφαιρα Ar. The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 20

26 ame: e. Έχουν παρασκευαστεί δύο πρότυπα δείγµατα του YBC µε άγνωστη τιµή του δ. Το πρώτο δείγµα διαλύθηκε σε 5mL υδατικού διαλύµατος ΗCl, εκλύοντας Ο 2. Μετά από βρασµό για την αποµάκρυνση των αερίων, ψύχουµε και προσθέτουµε 10mL του διαλύµατος ΚΙ 0.7Μ, σε αδρανές περιβάλλον Αr και ογκοµετρούµε µε θειοθειικά, µε δείκτη αµύλου. Απαιτήθηκαν mol θειοθειικών. Το δεύτερο δείγµα του YBC προστέθηκε απευθείας σε 7mL ενός διαλύµατος ΚΙ 1.0Μ και HCl 0.7Μ, σε αδρανές περιβάλλον Ar, και για την ογκοµέτρησή του απαιτήθηκαν mol θειοθειικών. i. Υπολόγισε τον αριθµό των mol του Cu σε καθένα από τα δείγµατα του YBC. ii. Υπολόγισε την τιµή του δ για αυτά τα δύο δείγµατα του YBC. δ = The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 21

27 ame: ΠΡΟΒΛΗΜΑ % του συνόλου a-i a-ii b c d e f Problem % Το δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DA) είναι ένα από τα θεµελιώδη µόρια της ζωής. Αυτή η ερώτηση εξετάζει τρόπους µε τους οποίους η µοριακή δοµή του DA µπορεί να τροποποιηθεί, τόσο στη φύση όσο και µε τρόπους που µπορεί να επινοήσει ο άνθρωπος. a. Σκεφτείτε τις βάσεις της πυριµιδίνης (Pyrimidine), κυτοσίνης (cytosine, C) και θυµίνης (Thymine, T). Στη µια από αυτές τις βάσεις το άτοµο που ονοµάζεται Ν-3 (σηµειωµένο µε *) αποτελεί µία κοινή πυρηνόφιλη θέση κατά την αλκυλίωση µονόκλωνου DA (single strand DA), ενώ στην άλλη βάση όχι. i. Κύκλωσε τη βάση C ή Τ που έχει το περισσότερο πυρηνόφιλο Ν-3 άτοµο. H 2 Me * * H H H (i) C C T T ii. Για το µόριο που επέλεξες σχεδίασε τις δύο δοµές συντονισµού (resonance structure) για να δικαιολογήσεις την απάντησή σου. Γράψε το φορτίο σε όλα τα άτοµα των δοµών που σχεδίασες. (ii) The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 22

28 ame: b. Μια συνηθισµένη τροποποίηση του DA στη φύση είναι η µεθυλίωση της θέσης (που υποδεικνύεται µε *) της γουανίνης (G) από τη S-adenosyl methionine (SAM). Να σχεδιάσεις τη δοµή και των δύο προϊόντων της αντίδρασης µεταξύ της γουανίνης και της SAM. H 2 H S H 2 H * H 2 CH 3 H H G SAM c. Μία από τις πρώτες ουσίες αλκυλίωσης του DA που παρασκεύασε ο άνθρωπος ήταν το αέριο της µουστάρδας. Cl S Cl [A] H 2 Το αέριο της µουστάρδας δρα αφού περάσει πρώτα από µια ενδοµοριακή αντίδραση για να σχηµατίσει το ενδιάµεσο προϊόν Α, το οποίο αλκυλιώνει απευθείας το DA για να δώσει ως προϊόν ένα νουκλεϊκό οξύ όπως αυτό που φαίνεται στην πιο πάνω εξίσωση. Σχεδίασε τη δοµή του δραστικού ενδιάµεσου προϊόντος Α. H H Cl S H H H The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 23

29 ame: d. Ο τρόπος µε τον οποίο αντιδρά η «µουστάρδα» του αζώτου είναι ανάλογος µε αυτό που ακολουθεί η «µουστάρδα» του θείου στο µέρος c. Η δραστικότητα της ουσίας µπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα µε το ποιος είναι ο τρίτος υποκαταστάτης στο άτοµο του αζώτου. Η δραστικότητα της «µουστάρδας» του αζώτου αυξάνεται µε την αύξηση του πυρηνόφιλου χαρακτήρα του κεντρικού ατόµου του αζώτου. Σε καθεµιά από τις παρακάτω τριάδες (i, ii και iii) επίλεξε την περισσότερο και τη λιγότερο δραστική µορφή. i. 2 2 Cl Cl Cl Cl Cl I II III Cl MST REACTIVE: LEAST REACTIVE: ii. CH 3 2 Cl Cl Cl Cl Cl I II III Cl MST REACTIVE: LEAST REACTIVE: The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 24

30 ame: iii. CH 3 CH 3 Me Cl Cl Cl Cl Cl I II III Cl MST REACTIVE: LEAST REACTIVE: e. Μερικές τάξεις φυσικών προϊόντων δρουν ως αλκυλιωτές του DA και µε αυτό τον τρόπο έχουν τη δυναµική να δράσουν ως θεραπείες για το καρκίνο λόγω της αντιογκολογικής δράσης τους. Μια τέτοια τάξη είναι τα duocarmycins. Πιο κάτω φαίνονται τα στάδια από µια ασύµµετρη ολική σύνθεση του φυσικού προϊόντος. Σχεδίασε τη δοµή των ενώσεων J και K που µπορούν να αποµονωθούν. H 3 CC Bn Bn H Bn I J 1) ah 2) s K 1) Mg 2) H 3 + H s = 2 S 2 (+)-Duocarmycin SA H 3 CC Bn Bn = Bn Bn J K The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 25

31 ame: f. Για να µελετηθεί ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργούν τα dyocarmycins έχει γίνει σύνθεση µικρών σχετικών µορίων. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι ο θειοεστέρας που δίνεται πιο κάτω. Σχεδίασε τη δοµή του δραστικού ενδιάµεσου Ζ. H CH 3 S Cl H H C 21 H 19 Cl 2 4 S Bn ahc 3 Z C 21 H S H H H 2 H CH 3 S H H H Bn The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 26

32 ame: ΠΡΟΒΛΗΜΑ % του συνόλου a b c d Problem % Το Varenicline είναι µια ένωση που χρησιµοποιείται ως φάρµακο για την αντιµετώπιση του εθισµού στο κάπνισµα. Πιο κάτω φαίνεται η πορεία µε την οποία µπορεί να γίνει η σύνθεση της Varenicline. Όλες οι ενώσεις που συµβολίζονται µε τα γράµµατα (Α-Η) είναι µη φορτισµένες, και µπορούν να αποµονωθούν. Br Br KC EtH, H 2 A C 2 H 5 C 2 C 2 H 5 ac(ch 3 ) 3 Pd(Ac) 2, Cy 3 P THF a C C 2 H 5 H H H 2 S 4 CH3 C atbu H 2, Pd(H) 2 H 2 S 4, CH 3 H B H 2 LiAlH 4 D F 3 C CF 3 (CH 3 CH 2 ) 3, CH 2 Cl 2 E CF 3 H 3 (2.3 mol/mol E) CF 3 S 3 H CH 2 Cl 2 F H 2, Pd/C (CH 3 ) 2 CHH H varenicline Y H X H 2 H 2 G CF 3 Cy = The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 27

33 ame: a. Πρότεινε µία δοµή για την ένωση Α. A The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 28

34 ame: b. Πρότεινε µία δοµή για την ένωση Β που να συµφωνεί µε τα ακόλουθα δεδοµένα 1 Η- MR: δ 7.75 (singlet, 1H), 7.74 (doublet, 1H, J = 7.9 Hz), 7.50 (doublet, 1H, J = 7.1 Hz), 7.22 (multiplet, 2 nonequivalent H), 4.97 (triplet, 2H, J = 7.8 Hz), 4.85 (triplet, 2H, J = 7.8 Hz) B 1 H MR Chemical Shift Ranges RCH= Aromatics R 2 C=CH 2 Alkyl-H RHC=CHR RCCH Ph-CH ArCH R 2 C=CR-CH F-CH Cl-CH I-CH Br-CH RC(=)-CH RC 2 -CH 2 -CH C-CH R 2 -CH RCH RH RCH PhH R 2 H (ppm) The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 29

35 ame: c. Πρότεινε µία δοµή για καθεµιά από τις ενώσεις C, D και F. C D F d. Πρότεινε τα αντιδραστήρια Χ και Υ που απαιτούνται για τη µετατροπή της ένωσης G σε varenicline και να γράψεις το συντακτικό τύπο του αποµονωµένου ενδιάµεσου προϊόντος Η, της πορείας αυτής. X Y H The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 30

36 ame: ΠΡΟΒΛΗΜΑ % του συνόλου a b c d e f Problem % Ένα τεχνητό ένζυµο σχεδιάστηκε για να ενώνει τα δύο µόρια (υποστρώµατα) που φαίνονται πιο κάτω (διένιο και διενιόφιλο) και να δρα ως καταλύτης για την Diels-Alder αντίδραση που γίνεται µεταξύ τους. a. Υπάρχουν οκτώ πιθανά προϊόντα από την αντίδραση Diels-Alder µεταξύ αυτών των δύο µορίων όταν δεν χρησιµοποιείται ένζυµο. i. Στα τετράγωνα που δίνονται πιο κάτω να σχεδιάσετε τις δοµές οποιωνδήποτε δύο από τα πιθανά προϊόντα, τα οποία να είναι τοποϊσοµερή (regioisomers) µεταξύ τους. Στις δοµές που θα κάνετε να χρησιµοποιήσετε σφήνες ( ) και παύλες ( ) για να δείξετε την στερεοϊσοµέρεια του κάθε προϊόντος. Να χρησιµοποιήσετε το R και το R που δίνονται πιο κάτω για να δείξετε τους υποκαταστάτες των µορίων που δεν εµπλέκονται άµεσα στην αντίδραση. H C 2 - diene Me Me dienophile R H R ' C 2 - M e M e The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 31

37 ame: ii. Στα τετράγωνα που δίνονται πιο κάτω να σχεδιάσετε τις δοµές οποιωνδήποτε δύο από τα πιθανά προϊόντα, τα οποία να είναι εναντιοµερή µεταξύ τους. Στις δοµές αυτές να χρησιµοποιήσετε σφήνες ( ) και παύλες ( ) για να δείξετε τη στερεοϊσοµέρεια του κάθε προϊόντος. Να χρησιµοποιήσετε το R και R όπως στο µέρος (i). iii. Στα τετράγωνα που δίνονται πιο κάτω να σχεδιάσετε τις δοµές οποιωνδήποτε δύο από τα πιθανά προϊόντα, τα οποία να είναι διαστερεοϊσοµερή µεταξύ τους. Στις δοµές που θα κάνετε να χρησιµοποιήσετε σφήνες ( ) και παύλες ( ) για να δείξετε τη στερεοϊσοµέρεια του κάθε προϊόντος. Να χρησιµοποιήσετε το R και R όπως στο µέρος (i). The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 32

38 ame: b. Η ταχύτητα και η τοποεκλεκτικότητα της αντίδρασης Diels-Alder εξαρτάται από το βαθµό της ηλεκτρονιακής συµπληρωµατικότητας (electronic complementarity) µεταξύ των δύο αντιδρώντων. Πιο κάτω δίνεται η δοµή του διένιου και του διενόφιλου από το µέρος a. i. Κύκλωσε το άτοµο του άνθρακα στο διένιο που έχει αυξηµένη ηλεκτρονιακή πυκνότητα και γι αυτό µπορεί να δράση ως δότης ηλεκτρονίων κατά την αντίδραση. Για να υποστηρίξεις την απάντησή σου, σχεδίασε µια δοµή συντονισµού του διενίου στο τετράγωνο που δίνεται. Δείξε το φορτίο σε όλα τα άτοµα της δοµής συντονισµού που σχεδίασες όταν είναι µη µηδενικό. H C 2 ii. Κύκλωσε το άτοµο του άνθρακα στο διενόφιλο που έχει µειωµένη ηλεκτρονιακή πυκνότητα και γι αυτό µπορεί να δράσει ως δέκτης ηλεκτρονίων κατά την αντίδραση. Για να υποστηρίξεις την απάντησή σου, σχεδίασε µια δοµή συντονισµού του διενόφιλου στο τετράγωνο που δίνεται. Δείξε το φορτίο σε όλα τα άτοµα της δοµής συντονισµού που σχεδίασες όταν είναι µη µηδενικό. Me Me The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 33

39 ame: iii. Με βάση τη δουλειά σου στο µέρος (i) και (ii) να προβλέψεις την τοποχηµεία της αντίδρασης Diels-Alder, χωρίς τη χρήση καταλύτη, µεταξύ του διενίου και του διενόφιλου, σχεδιάζοντας το κύριο προϊόν. Δε χρειάζεται να δείξεις τη στερεοχηµεία του προϊόντος στο σχέδιό σου. The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 34

40 ame: c. Το πιο κάτω σχέδιο δείχνει τα αντιδραστήρια Diels-Alder όπως είναι ενωµένα πριν περάσουν στο µεταβατικό στάδιο για τη δηµιουργία του προϊόντος στην ενεργή περιοχή του τεχνητού ενζύµου. Η γκρίζα περιοχή δείχνει την επίπεδη εγκάρσια τοµή στο ένζυµο. Όταν τα δύο µόρια είναι ενωµένα στην ενεργή περιοχή του ενζύµου που φαίνεται, το διενόφιλο είναι κάτω από το επίπεδο της εγκάρσιας τοµής, ενώ το διένιο είναι από πάνω. Στο τετράγωνο που δίνεται πιο κάτω, σχεδίασε τη δοµή του προϊόντος της αντίδρασης που καταλύεται µε το ένζυµο. Στο σχέδιο σου δείξε τη στερεοχηµεία του προϊόντος και χρησιµοποίησε το R και R όπως στο ερώτηµα a. The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 35

41 ame: d. Αφού µελετήσεις τις πιο κάτω προτάσεις που αφορούν στα ένζυµα (τεχνητά και φυσικά), να επιλέξεις αν είναι ορθές ή λανθασµένες, κυκλώνοντας αντίστοιχα τη λέξη «ορθή» ή «λανθασµένη» σε κάθε περίπτωση. i. Τα ένζυµα δεσµεύονται καλύτερα στο µεταβατικό στάδιο από ότι στα αντιδρώντα ή προϊόντα της αντίδρασης. Ορθή Λανθασµένη ii. Τα ένζυµα µεταβάλουν τη σταθερά ισορροπίας της αντίδρασης για να ευνοήσουν τα προϊόντα. Ορθή Λανθασµένη iii. Η εντροπία ενεργοποίησης της αντίδρασης είναι µεγαλύτερη όταν χρησιµοποιείται ένζυµο ως καταλύτης από ότι όταν δε χρησιµοποιείται. Ορθή Λανθασµένη The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 36

42 ame: e. Παρασκευάστηκαν τροποποιηµένες εκδόσεις των τεχνητών ενζύµων µε διαφορετική καταλυτική δράση (ένζυµα I, II, III, και IV, που φαίνονται στο πιο κάτω σχέδιο). Τα ένζυµα διαφέρουν µεταξύ τους κατά δύο µόνο αµινοξέα που φαίνονται στο σχήµα. Να πάρεις ως δεδοµένο ότι οι λειτουργικές οµάδες των ενζύµων είναι πολύ κοντά στο αντίστοιχο κοµµάτι των αντιδρώντων, όταν σχηµατίζουν τη µεταβατική κατάσταση στην ενεργή πλευρά του ενζύµου. Από τα τέσσερα ένζυµα ποιο θα προκαλέσει τη µεγαλύτερη αύξηση στην ταχύτητα της αντίδρασης Diels-Alder σε σύγκριση µε την περίπτωση που δε χρησιµοποιείται καταλύτης; Ένζυµο # Enzyme I Enzyme II Phe Tyr Leu Gln H H 2 H H C C Enzyme III Enzyme IV Tyr Phe Leu Gln H H H 2 H C C The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 37

43 ame: f. Για τον έλεγχο της καταλυτικής ικανότητας των ενζύµων V και VI (βλέπε πιο κάτω), σε κάθε ξεχωριστό υπόστρωµα χρησιµοποιήθηκαν τα διενόφιλα αντιδραστήρια 1-6 που φαίνονται πιο κάτω. H 3 C CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 3 H Το διενόφιλο 1 αντέδρασε πιο γρήγορα όταν η αντίδραση καταλύθηκε µε το τεχνητό ένζυµο V (βλέπε πιο κάτω) ενώ το τεχνητό ένζυµο VI αύξησε τη ταχύτητα της αντίδρασης όταν χρησιµοποιήθηκε µε διαφορετικό διενόφιλο. Από τα έξι διενόφιλα που δίνονται πιο πάνω πιο αναµένεις να αντιδρά πιο γρήγορα παρουσία του ενζύµου VI στην αντίδραση Diels-Alder; Διενόφιλο # The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 38

44 ame: ΠΡΟΒΛΗΜΑ 8 8.3% του συνόλου a b-i b-ii b-iii b-iv b-v c-i c-ii c-iii Problem % Οι πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (PAHs) είναι ρυπαντές της ατµόσφαιρας, συστατικά των οργανικών διόδων χαµηλής εκποµπής και συστατικά του µέσου διαστρικού χώρου. Αυτό το πρόβληµα πραγµατεύεται τα λεγόµενα γραµµικά PAHs, δηλαδή µε αυτά που αποτελούνται από ένα µόνο βενζολικό δακτύλιο, έως εκείνα που αν και αποτελούνται µόνο από βενζολικούς δακτυλίους, το µήκος τους ποικίλει. Συγκεκριµένα παραδείγµατα είναι το βενζόλιο, το anthracene και το pentacene των οποίων η δοµή φαίνεται παρακάτω. Οι φυσικές και χηµικές ιδιότητές τους εξαρτώνται από το µήκος τους και την έκταση απεντοπισµού του π ηλεκτρονιακού νέφους σε αυτά τα µόρια. y benzene anthracene pentacene x d d a d p a. Η απόσταση κατά µήκος του βενζολικού δακτυλίου είναι d=240 pm. Χρησιµοποίησε αυτή την πληροφορία για να υπολογίσεις τις αποστάσεις d a και d p, κατά µήκος του άξονα x, για το anthracene και το pentacene αντίστοιχα. Για την anthracene, d a = Για την pentacene, d p = b. Για απλοποίηση, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι τα π ηλεκτρόνια του βενζολίου έχουν περιοριστεί σε ένα τετράγωνο. Σε αυτό το µοντέλο, τα συζυγιακά π ηλεκτρόνια των PAHs µπορούν να θεωρηθούν ως ελεύθερα σωµατίδια µέσα σε ένα ορθογώνιο κουτί, δύο διαστάσεων, στο επίπεδο x-y. Για ηλεκτρόνια µέσα σε ένα κουτί δύο διαστάσεων επί των αξόνων x και y, οι κβαντισµένες ενεργειακές καταστάσεις των ηλεκτρονίων δίνονται από τη σχέση: n E = L 2 x 2 x n + L 2 y 2 y 2 h 8m e The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 39

45 ame: Σε αυτή την εξίσωση, n x και n y είναι οι κβαντικοί αριθµοί της ενεργειακής κατάστασης και είναι ακέραιοι µεταξύ 1 και, h είναι η σταθερά του Planck, m e είναι η µάζα του ηλεκτρονίου και L x και L y είναι οι διαστάσεις του κουτιού. Για αυτό το πρόβληµα, θεώρησε τα π ηλεκτρόνια των PAHs ως σωµατίδια µέσα σε ένα κουτί δύο διαστάσεων. Σε αυτή την περίπτωση, οι κβαντικοί αριθµοί n x και n y, είναι ανεξάρτητοι. i. Για αυτό το πρόβληµα, λάβε ως δεδοµένο ότι κάθε βενζολικός δακτύλιος έχει διαστάσεις x και y που η καθεµιά έχει µήκος d. Φτιάξε ένα γενικό τύπο για τις κβαντισµένες ενέργειες των γραµµικών PAHs, ως συνάρτηση των κβαντικών αριθµών n x και n y, του µήκους d, του αριθµού των συνδεµένων δακτυλίων w, και των θεµελιωδών σταθερών h και m e. ii. Το παρακάτω διάγραµµα ενεργειακών σταθµών του pentacene, δείχνει ποιοτικά τις ενέργειες και τους κβαντικούς αριθµούς n x, n y, για όλες τις στάθµες που είναι κατειληµµένες µε π ηλεκτρόνια και για τη χαµηλότερης ενέργειας στάθµη που είναι ελεύθερη, µε τα ηλεκτρόνια αντίθετου spin να παριστάνονται ως βέλη που δείχνουν πάνω ή κάτω. Οι στάθµες έχουν παρασταθεί ως (n x ; n y ). Pentacene: (3; 2) (9; 1) (2; 2) (1; 2) (8; 1) (7; 1) (6; 1) (5; 1) (4; 1) (3; 1) (2; 1) (1; 1) The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 40

46 ame: Το διάγραµµα ενεργειακών σταθµών της anthracene απεικονίζεται παρακάτω. Σηµείωσε ότι κάποιες ενεργειακές στάθµες µπορεί να έχουν την ίδια ενέργεια. Συµπλήρωσε το διάγραµµα ενεργειακών σταθµών µε το σωστό πλήθος των π-ηλεκτρονίων του anhtracene, παριστάνοντας τα ηλεκτρόνια µε βέλη που δείχνουν πάνω ή κάτω. Επίσης, τα κενά στις παρενθέσεις του διαγράµµατος είναι οι κβαντικοί αριθµοί n x, n y, τους οποίους καλείσαι να προσδιορίσεις. Συµπλήρωσε αυτά τα κενά µε τις σχετικές τιµές των n x και n y για κάθε συµπληρωµένη και για τις χαµηλότερες κενές ενεργειακές στάθµες. Anthracene: ( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; ) ( ; ) iii. Χρησιµοποίησε αυτό το µοντέλο για να δηµιουργήσεις ένα διάγραµµα ενεργειακών σταθµών του βενζολίου και συµπλήρωσε τις σχετικές ενεργειακές στάθµες µε ηλεκτρόνια. Βάλε τίτλο σε κάθε ενεργειακή στάθµη του διαγράµµατος µε αναφορά στα n x και n y. Μη θεωρήσεις ότι χρησιµοποιώντας το µοντέλο του σωµατιδίου εγκλωβισµένου σε κουτί δίνει ίδιες ενεργειακές στάθµες µε άλλα µοντέλα. The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 41

47 ame: iv. Συχνά η δραστικότητα των PAHs, είναι αντιστρόφως ανάλογη του ενεργειακού χάσµατος ΔΕ µεταξύ της υψηλότερης ενεργειακής στάθµης που είναι κατειληµµένη µε π- ηλεκτρόνια και της χαµηλότερης κενής ενεργειακής στάθµης. Υπολόγισε το ενεργειακό χάσµα ΔΕ (σε Joules), µεταξύ της υψηλότερης κατειληµµένης ενεργειακής στάθµης και της χαµηλότερης κενής ενεργειακής στάθµης για το βενζόλιο, το anthracene και το pentacene. Χρησιµοποίησε τα αποτελέσµατα από τα ερωτήµατα (ii) και (iii) για την anthracene και ή το βενζόλιο αντίστοιχα, ή χρησιµοποίησε τη στάθµη (2,2) ως την υψηλότερη κατειληµµένη και τη στάθµη (3,2) ως τη χαµηλότερη κενή για αυτές τις δύο ενώσεις (αυτές µπορεί να µην είναι οι πραγµατικές τιµές). ΔE για το βενζόλιο: ΔE για το anthracene: ΔE για το pentacene: The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 42

48 ame: Διάταξε το βενζόλιο (B), το anthracene (Α) και το pentacene (P) σε αύξουσα σειρά δραστικότητας, γράφοντας τα αντίστοιχα γράµµατα από αριστερά προς τα δεξιά στο παρακάτω κουτί. Ελάχιστη δραστικότητα > Μέγιστη δραστικότητα v. Το ηλεκτρονιακό φάσµα απορρόφησης (µοριακός συντελεστής απορρόφησης σε συνάρτηση µε το µήκος κύµατος) για το βενζόλιο (Β), το anthracene (Α) και το pentacene (P), απεικονίζονται παρακάτω. Βασιζόµενος σε ποιοτική κατανόηση του µοντέλου του σωµατιδίου µέσα σε κουτί, επίδειξε ποια ένωση αντιστοιχεί σε ποιο φάσµα, γράφοντας το κατάλληλο γράµµα σε κάθε κουτί στα δεξιά του κάθε φάσµατος. c. Το graphene είναι ένα φύλλο από άτοµα άνθρακα, παραταγµένα σε ένα κυψελοειδές µοτίβο δύο διαστάσεων. Μπορεί να θεωρηθεί ως µια ακραία περίπτωση ενός πολυαρωµατικού υδρογονάνθρακα µε ουσιαστικά άπειρο µήκος στις δύο διαστάσεις. Το βραβείο Νόµπελ για τη Φυσική, απονεµήθηκε το 2010 στους Andrei Geim και Konstantin ovoselov για τα καινοτόµα τους πειράµατα µε graphene. The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 43

49 ame: Θεώρησε ένα φύλλο από graphene µε επίπεδες διαστάσεις 25nm επί 25nm. Ένα τµήµα αυτού του φύλλου παρουσιάζεται παρακάτω. i. Το εµβαδόν µιας εξάγωνης 6-ανθρακικής µονάδας είναι ~52400 pm 2. Υπολόγισε το πλήθος των π ηλεκτρονίων µέσα σε ένα (25nm επί 25nm) φύλλο του graphene. Για αυτό το πρόβληµα µπορείς να αγνοήσεις τα ηλεκτρόνια στις άκρες (δηλαδή αυτά που είναι έξω από τα ολόκληρα εξάγωνα της εικόνας). The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 44

50 ame: ii. Μπορούµε να θεωρήσουµε τα π ηλεκτρόνια του graphene ως ελεύθερα ηλεκτρόνια σε µια επιφάνεια δύο διαστάσεων. Σε συστήµατα που περιλαµβάνουν µεγάλο πλήθος ηλεκτρονίων, δεν υπάρχει µια και µοναδική, υψηλότερη κατειληµµένη ενεργειακή στάθµη. Αντ αυτού, υπάρχουν πολλές καταστάσεις µε σχεδόν την ίδια ενέργεια, πάνω από τις οποίες οι υπόλοιπες είναι κενές. Αυτές οι υψηλότερες κατειληµµένες στάθµες, ορίζουν την αποκαλούµενη στάθµη Fermi. Η στάθµη Fermi στο graphene, συνίσταται από πολλαπλούς συνδυασµούς των κβαντικών αριθµών n x και n y. Προσδιόρισε την ενέργεια της στάθµης Fermi για το τετράγωνο 25nm επί 25nm του grapheme, σε σχέση µε τη χαµηλότερη κατειληµµένη στάθµη. Η χαµηλότερη κατειληµµένη στάθµη έχει µη µηδενική ενέργεια, ωστόσο είναι αµελητέα και µπορεί να θεωρηθεί µηδέν. Για να λύσεις αυτό το πρόβληµα µπορεί να είναι βοηθητικό να παραστήσεις τις κβαντισµένες στάθµες (n x,n y ), ως σηµεία σε ένα πλέγµα δύο διαστάσεων (όπως φαίνεται παρακάτω) και θεώρησε πως τα ενεργειακά επίπεδα είναι συµπληρωµένα µε ζεύγη ηλεκτρονίων. Για το πλήθος των ηλεκτρονίων χρησιµοποίησε το αποτέλεσµα από το ερώτηµα (i) ή χρησιµοποίησε την τιµή 1000 (αυτή µπορεί να µην είναι η πραγµατική τιµή). The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 45

51 ame: iii. Η αγωγιµότητα των υλικών που µοιάζουν µε το graphene είναι αντιστρόφως ανάλογη του ενεργειακού χάσµατος µεταξύ της χαµηλότερης κενής ενεργειακής στάθµης και της υψηλότερης κατειληµµένης ενεργειακής στάθµης. Χρησιµοποίησε την ανάλυση και την κατανόηση της συµπεριφοράς των π ηλεκτρονίων στα PAHs και το graphene για να προβλέψεις αν η αγωγιµότητα ενός τετραγώνου 25nm επί 25nm του graphene, σε δεδοµένη θερµοκρασία, είναι λιγότερη (less), ίση (equal) ή µεγαλύτερη (greater) από την αγωγιµότητα ενός τετραγώνου 1m επί 1m του graphene (το οποίο είναι το µεγαλύτερο µέγεθος που επιτεύχθηκε µέχρι σήµερα). Κύκλωσε τη σωστή απάντηση: less equal greater The 44 th ICh Theoretical Examination. The official Greek version 46

52 Practical Examination 44th International Chemistry lympiad July 24, 2012 United States of America

53 ame: Code: Οδηγίες (Εργαστηριακή Άσκηση 1) Αυτή η εργαστηριακή άσκηση αποτελείται 10 σελίδες µαζί µε τα φύλλα απαντήσεων της. Έχεις 15 λεπτά για να διαβάσεις αυτό το φυλλάδιο πριν αρχίσεις τα πειράµατα. Έχεις 2 ώρες και 15 min για να ολοκληρώσεις την Εργαστηριακή Άσκηση 1. Μπορείς να ξεκινήσεις µόνο αφού σου δοθεί η εντολή START. Θα πρέπει να σταµατήσεις οποιαδήποτε εργασία µόλις σου δοθεί η εντολή STP. Καθυστέρηση πέραν των 5 λεπτών θα οδηγήσει στην ακύρωση της εργαστηριακής σου εξέτασης. Μετά την εντολή STP να παραµείνεις στην εργαστηριακή σ ου θέση. Ο επιτηρητής θα ελέγξει την εργαστηριακή σου θέση. Τα ακόλουθα θα πρέπει να έχουν παραµείνει στο πάγκο σου: Το φυλλάδιο µε τα θέµατα και τις απαντήσεις (αυτό που κρατάτε τώρα) Αναµένεται ότι θα ακολουθήσεις τους κανόνες ασφαλείας που δίνονται στους κανονισµούς της Διεθνούς Ολυµπιάδας Χηµείας. Ενώ είσαι στο εργαστήριο θα πρέπει να φοράς τα γυαλιά ασφαλείας του εργαστηρίου ή τα δικά σ ου γυαλιά οράσεως, εάν έχουν εγκριθεί. Μπορείς να χρησιµοποιήσεις γάντια όταν χειρίζεσαι τα χηµικά αντιδραστήρια. Εάν παραβιάσεις τους κανόνες ασφαλείας θα λάβεις µόνο ΜΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ από τον επιτηρητή του εργαστηρίου. Στη δεύτερη παραβίαση θα αποβληθείς από το εργαστήριο µε τελικό βαθµό µηδέν για τη συνολική εργαστηριακή εξέταση. Μη διστάσεις να ρωτήσεις τον επιτηρητή εργαστηρίου εάν έχεις οποιεσδήποτε απορίες που αφορούν στα θέµατα ασφαλείας ή αν είναι ανάγκη να βγείς από το εργαστήριο. Επιτρέπεται να εργαστείς µόνο στο χώρο που σου δόθηκε. Να χρησιµοποιήσεις µόνο το στυλό που σου δόθηκε (όχι µολύβι) για να γράψεις τις απαντήσεις σου. Να χρησιµοποιήσεις την υπολογιστική µηχανή που σου παρέχεται. Όλα τα αποτελέσµατα θα πρέπει να γράφονται στις κατάλληλες περιοχές του φύλλου απαντήσεων. Οτιδήποτε γραφτεί αλλού δεν θα βαθµολογηθεί. Χρησιµοποίησε το πίσω µέρος των σελίδων αν χρειάζεσαι πρόχειρες κόλλες. Χρησιµοποίησε το δοχείο µε την ετικέτα Used Vials για την απόρριψη των χρησιµοποιηµένων φιαλιδίων. Χρησιµοποίησε το δοχείο µε την ετικέτα Liquid Waste για την απόρριψη των άχρηστων διαλυµάτων. Χρησιµοποίησε το δοχείο µε την ετικέτα Broken Glass Disposal για τις χρησιµοποιηµένες αµπούλες. Τα χηµικά αντιδραστήρια θα συµπληρωθούν και ο εργαστηριακός εξοπλισµός θα αντικατασταθεί χωρίς ποινή µόνο µια φορά. Κάθε επόµενο ατύχηµα θα οδηγεί στην απώλεια 1 µονάδας από το σύνολο των 40 µονάδων του εργαστηρίου. Η επίσηµη αγγλική έκδοση αυτής της εξέτασης είναι στη διάθεση σου εάν ζητήσεις να τη δεις για διευκρινήσεις. The 44 th ICh Practical Examination. The official Greek version 1

54 ame: Code: Χηµικά Αντιδραστήρια και Όργανα (Εργαστηριακή Άσκηση 1) Αντιδραστήρια (µε έντονα γράµµατα φαίνεται αυτό που αναγράφεται στις ετικέτες των συσκευασιών) 50 ml υδατικού διαλύµατος HCl, * ~2 M σε φιάλη 10 ml υδατικού διαλύµατος KI 3 ~0.01 M, * σε φιάλη µε ετικέτα I 2. Ακετόνη, (CH 3 ) 2 C, M = g mol -1, πυκνότητα = g ml -1, 10.0 ml σε φιαλίδιο Acetone-d 6, (CD 3 ) 2 C, M = g mol -1, πυκνότητα = g ml -1, 3.0 ml σε αµπούλα Risk Phrase + Safety Phrase + R34, R37 S26, S45 R11, R36, R66, R67 S9, S16, S26 R11, R36, R66, R67 S9, S16, S26 + Βλέπε σελίδα 3 για τον ορισµό των φράσεων Κινδύνου και Ασφάλειας (Risk and Safety Phrases). * Η ακριβής µοριακότητα αναγράφεται στην ετικέτα µε τη συγκέντρωση να αναγράφεται πριν από το όνοµα της ουσίας. Εξοπλισµός Kit#1 Μία γυάλινη φιάλη γεµάτη µε απεσταγµένο νερό 15 γυάλινα φιαλίδια των 20-mL µε βιδωτό καπάκι από Teflon. 10 αριθµηµένα πλαστικά σιφώνια του 1-mL από πολυαιθυλένιο µε υποδιαίρεση ανά 0.25 ml 10 αριθµηµένα πλαστικά σιφώνια των 3-mL από πολυαιθυλένιο µε υποδιαίρεση ανά 0.5 ml ένα ψηφιακό χρονόµετρο (stopwatch) 1.00 ml 0.75 ml 0.50 ml 0.25 ml 3.0 ml 2.0 ml 1.0 ml The 44 th ICh Practical Examination. The official Greek version 2

55 ame: Code: Risk and Safety Phrases (Εργαστηριακή Άσκηση 1) R11 Εξαιρετικά εύφλεκτο R34 Προκαλεί έγκαυµα R36 Ερεθίζει τα µάτια R37 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα R66 Συστηµατική έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκασίµατα στο δέρµα R67 Οι ατµοί µπορεί να προκαλέσουν υπνηλία ή ζαλάδα S9 Διατηρήστε το δοχείο σε καλά αεριζόµενο χώρο S16 Κρατείστε µακριά από εστίες ανάφλεξης S26 Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή S45 Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή The 44 th ICh Practical Examination. The official Greek version 3

56 ame: Εργαστηριακή Άσκηση 1 Code: 18% του συνόλου a B c d e f g Task 1 18% Κινητικό και Ισοτοπικό Φαινόµενο και Μηχανισµός Ιωδίωσης της Ακετόνης Οι ανακαλύψεις που σχετίζονται µε τους µηχανισµούς των χηµικών αντιδράσεων καθορίζουν την πρόοδο στην κατάλυση και στη σύνθεση. Ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία για τη διερεύνηση του µηχανισµού µίας αντίδρασης είναι η µελέτη της κινητικής της αντίδρασης, διότι οι τρόποι µε τους οποίους η ταχύτητα της αντίδρασης µεταβάλλεται, ανάλογα µε τις συνθήκες της αντίδρασης, εξαρτώνται από τον µηχανισµό της αντίδρασης. Ένα δεύτερο ισχυρό εργαλείο είναι η µελέτη ισοτοπικά επίσηµασµένων µορίων. Ενώ τα ισότοπα παρουσιάζουν παρόµοια δραστικότητα υπάρχουν µικρές διαφοροποιήσεις στις ταχύτητες των αντιδράσεων, λόγω της διαφοράς στην ατοµική µάζα. Στην εργασία αυτή θα χρησιµοποιήσεις και κινητικά και ισοτοπικά φαινόµενα τα οποία θα σου παρέχουν πληροφορίες για την ιωδίωση της ακετόνης σε όξινο υδατικό διάλυµα: R 3 C CR 3 + I 3 - R 3 C C R2 I + R + + 2I - R = H or D Η αντίδραση ακολουθεί το νόµο της ταχύτητας Ταχύτητα αντίδρασης (Rate) = k[acetone] m [I - 3 ] n [H + ] p όπου k είναι η σταθερά ταχύτητας και οι ακέραιοι εκθέτες m, n και p είναι οι επιµέρους τάξεις της αντίδρασης, 4 παράµετροι τις οποίες καλείσαι να προσδιορίσεις. Θα συγκρίνεις επίσης τη δραστικότητα της ακετόνης µε αυτήν της επισηµασµένης ακετόνης-d 6, στην οποία 6 άτοµα πρωτίου ( 1 Η) έχουν αντικατασταθεί από άτοµα δευτερίου ( 2 H, D), µε σκοπό να προσδιορίσεις το ισοτοπικό φαινόµενο (k H /k D ) της αντίδρασης. Από τα δεδοµένα αυτά θα εξαγάγεις συµπεράσµατα σχετικά µε το µηχανισµό της αντίδρασης. Παρακαλώ διάβασε όλη την περιγραφή της εργασίας και προγραµµάτισε την εργασία σου πριν ξεκινήσεις. The 44 th ICh Practical Examination. The official Greek version 4

57 ame: Code: Διαδικασία Η ταχύτητα αντίδρασης εξαρτάται από τη θερµοκρασία. Κατάγραψε τη θερµοκρασία δωµατίου στο χώρο που εργάζεσαι (ρώτησε τον επιτηρητή που υπάρχει στο χώρο): o C Οδηγίες για τη χρήση του ψηφιακού χρονόµετρου (stopwatch) (1) Πίεσε το πλήκτρο [MDE] µέχρι η εικόνα CUT UP να εµφανιστεί στην οθόνη. (2) Για να ξεκινήσεις τη χρονοµέτρηση πίεσε το πλήκτρο [START/STP]. (3) Για να σταµατήσεις τη χρονοµέτρηση πίεσε ξανά το πλήκτρο [START/STP]. (4) Για να καθαρίσεις την οθόνη πίεσε το πλήκτρο [CLEAR]. Γενική Διαδικασία Υπολόγισε τους όγκους του υδροχλωρικού οξέος, του απεσταγµένου νερού και του διαλύµατος τριιωδιούχου καλίου (µε την ετικέτα I 2 ) που θα επιλέξεις να χρησιµοποιήσεις και τοποθέτησε τους µέσα στο δοχείο (φιαλίδιο) της αντίδρασης. Οι αρχικές συγκεντρώσεις των αντιδραστηρίων στο µίγµα της αντίδρασης πρέπει να βρίσκονται στις περιοχές τιµών που δίνονται παρακάτω (δεν είναι απαραίτητο να διερευνήσετε όλη την αναγραφόµενη περιοχή τιµών, αλλά οι τιµές πρέπει να µη βρίσκονται σε σηµαντικό βαθµό έξω από τα όρια της περιοχής): [H + ]: Μεταξύ 0.2 και 1.0 M [I 3 ]: Μεταξύ και M [ακετόνη]: Μεταξύ 0.5 και 1.5 M Για να εκκινήσει η αντίδραση, πρόσθεσε τον όγκο ακετόνης που επέλεξες στο διάλυµα που περιέχει τα υπόλοιπα αντιδραστήρια, σκέπασε γρήγορα το δοχείο της αντίδρασης (φιαλίδιο), ξεκίνα το χρονόµετρο και ανακίνησε έντονα µία φορά. Κατόπιν τοποθέτησέ το στην άκρη επάνω σε λευκό υπόβαθρο. Κατάγραψε τους όγκους των συστατικών που χρησιµοποίησες στον πίνακα που δίνεται στο ερώτηµα (a). Κατά την τοποθέτηση των αντιδραστηρίων και κατά τη διάρκεια της αντίδρασης µην αγγίζεις το φιαλίδιο κάτω από το επίπεδο του υγρού που βρίσκεται σε αυτό. Η πορεία της αντίδρασης, µπορεί να ελέγχεται οπτικά παρατηρώντας την εξαφάνιση του κιτρινο-καφέ χρώµατος του διαλύµατος του ιόντος triiodide (I 3 ). Κατάγραψε το χρόνο που απαιτείται για την εξαφάνιση The 44 th ICh Practical Examination. The official Greek version 5

58 ame: Code: του χρώµατος. Όταν ολοκληρωθεί η αντίδραση τοποθέτησε στην άκρη το φιαλίδιο και άφησέ το κλειστό, ώστε να αποφύγεις την έκθεσή σου στους ατµούς της ιωδοακετόνης. Επανάλαβε το πείραµα, όσες φορές πιστεύεις ότι χρειάζεται, αλλάζοντας κάποιες από τις συγκεντρώσεις των αντιδρώντων συστατικών. Κατάγραψε τις συγκεντρώσεις όλων των συστατικών που χρησιµοποίησες στους πίνακες του ερωτήµατος (c) που ακολουθεί. Υπόδειξη: να µεταβάλεις µία µόνο συγκέντρωση κάθε φορά. Όταν τελειώσετε µε τη µελέτη της ταχύτητας της αντίδρασης της ακετόνης πρέπει να εξετάσεις την ταχύτητα της αντίδρασης της ακετόνης-d 6. Σου επισηµαίνεται ότι ενώ η ποσότητα της ακετόνης είναι άφθονη, σου δίνονται µόνο 3.0 ml ακετόνης-d 6 λόγω της µεγαλύτερης τιµής αγοράς της ισοτοπικά επισηµασµένης ουσίας. Γι αυτό, κάθε επιπλέον ποσότητα ακετόνης-d 6 που θα ζητηθεί θα έχει ένα βαθµό ποινής. Όταν θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσεις αυτό το αντιδραστήριο (ακετόνη-d 6 ) σήκωσε το χέρι σου και ο επιτηρητής θα ανοίξει την αµπούλα για σένα. Οι υποκατεστηµένες µε δευτέριο ουσίες γενικά αντιδρούν πιο αργά από τις αντίστοιχες υποκατεστηµένες µε πρώτιο ενώσεις. Για το λόγο αυτό σου προτείνεται όταν θα εργαστείς µε (CD 3 ) 2 C να χρησιµοποιήσεις συνθήκες αντίδρασης που ευνοούν ταχύτερες αντιδράσεις. Όταν ολοκληρώσεις την εργασία σου: α) άδειασε τη φιάλη νερού και τοποθέτησέ την µαζί µε όλο τον εξοπλισµό που δε χρησιµοποιήθηκε στο κουτί που χαρακτηρίζεται ως Κit #1, β) τοποθέτησε τα χρησιµοποιηµένα σιφώνια και τα πωµατισµένα γυάλινα φιαλίδια στα αντίστοιχα χαρακτηρισµένα δοχεία στον απαγωγό, γ) Χρησιµοποίησε το δοχείο µε την ετικέτα Broken Glass Disposal για να απορρίψεις όλα τα τεµάχια της άδειας αµπούλας. Μπορείς να καθαρίσεις την επιφάνεια εργασίας σου µετά την εντολή STP. The 44 th ICh Practical Examination. The official Greek version 6

59 ame: Code: a. Γράψε τα αποτελέσµατα που αφορούν στην ακετόνη, (CH 3 ) 2 C, στον παρακάτω πίνακα. Δεν απαιτείται η συµπλήρωση όλου του πίνακα. Πείραµα Όγκος διαλύµατος HCl σε ml Όγκος H 2 σε ml Όγκος διαλύµατος I 3 σε ml Όγκος (CH 3 ) 2 C σε ml Χρόνος µέχρι την εξαφάνιση του I 3 σε s b. Γράψε τα αποτελέσµατα που αφορούν στην ακετόνη-d 6, (CD 3 ) 2 C, στον παρακάτω πίνακα. Δεν απαιτείται η συµπλήρωση όλου του πίνακα. Πείραµα Όγκος διαλύµατος HCl σε ml Όγκος H 2 σε ml Όγκος διαλύµατος I 3 σε ml Όγκος (CD 3 ) 2 C σε ml Χρόνος µέχρι την εξαφάνιση του I 3 σε s 1d 2d 3d 4d The 44 th ICh Practical Examination. The official Greek version 7

60 ame: Code: c. Χρησιµοποίησε τους παρακάτω πίνακες για να υπολογίσεις συγκεντρώσεις και µέσες ταχύτητες για τις αντιδράσεις που µελέτησες. Θεώρησε δεδοµένο ότι ο ολικός όγκος για κάθε µίγµα αντίδρασης είναι ίσος µε το άθροισµα των όγκων των διαλυµάτων που ανέµειξες. Για τον υπολογισµό των σταθερών ταχύτητας k (ερωτήµατα e και f) δεν απαιτείται η χρήση των δεδοµένων από όλα τα πειράµατα που εκτέλεσες. Πρέπει όµως να σηµειώσεις στη δεξιά στήλη του κάθε πίνακα (επιλέγοντας το κατάλληλο τετραγωνάκι) ποια πειράµατα επέλεξες για τους υπολογισµούς των k και ποια όχι. (CH 3 ) 2 C: Πείραµα Αρχική [H + ], M Αρχική [I 3 ], M Αρχική [(CH 3 ) 2 C], M Μέση ταχύτητα εξαφάνισης του I 3 - σε M s -1 Πείραµα για υπολογισµό της k H? Yes o (CD 3 ) 2 C: Πείραµα 1d 2d 3d 4d Αρχική [H + ], M Αρχική [I 3 ], M Αρχική [(CD 3 ) 2 C], M Μέση ταχύτητα εξαφάνισης του I 3 - σε M s -1 Πείραµα για υπολογισµό της k D? Yes o The 44 th ICh Practical Examination. The official Greek version 8

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: , /

Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο: ,  / Γ.Κονδύλη 1 & Όθωνος-Μ αρούσι Τ ηλ. Κέντρο:210-61.24.000, http:/ / www.akadimos.gr ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων: Βελαώρας Βασίλειος, Χημικός ΘΕΜΑ Α Για

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων 1. Ερώτηση: Ποια θεωρούνται θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου και γιατί; Θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου είναι: η ατομική ακτίνα, η ενέργεια ιοντισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5

ÊÏÑÕÖÇ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Μονάδες 5 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η ενέργεια ιοντισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ KYΡIAKH 18 MAΡTIOY 2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ:ΤΡΕΙΣ (3) ΩΡΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4)

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4) Μιχαήλ Π. Μιχαήλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 1 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-34 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το αντικείµενο µελέτης της χηµικής

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Παναγιώτης Αθανασόπουλος. Κεφάλαιο 3ο Χημική Κινητική Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, 35 Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 36 Γενικα για τη χημικη κινητικη και τη χημικη Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Οι μεταξύ τους μεταβολές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την πίεση και είναι οι παρακάτω: ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ. 3. Ένα διάλυµα µεθοξειδίου του νατρίου CH3ONa συγκέντρωσης 0,1M σε θερµοκρασία 25 ο C έχει: α. ph= β. ph> γ. ph< δ.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ. 3. Ένα διάλυµα µεθοξειδίου του νατρίου CH3ONa συγκέντρωσης 0,1M σε θερµοκρασία 25 ο C έχει: α. ph= β. ph> γ. ph< δ. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 ΘΕΜΑ A Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d

ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A. [ Ar ]3d 4s. [ Ar ]3d Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ A XHMEIA ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Θέµατα Σωστού/Λάθους και Πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Το 17Cl σχηµατίζει ενώσεις µε ένα µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ος ΠΜΔΧ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 03 203. Στοιχείο Μ το οποίο ανήκει στην πρώτη σειρά στοιχείων μετάπτωσης, σχηματίζει ιόν Μ 3+, που έχει 3 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ος ΠΜΔΧ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 03 203. Στοιχείο Μ το οποίο ανήκει στην πρώτη σειρά στοιχείων μετάπτωσης, σχηματίζει ιόν Μ 3+, που έχει 3 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ÏÅÖÅ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ÏÅÖÅ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις:

1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 21-4-2016 ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμιά από τις επόμενες ερωτήσεις: α. Σε κάθε εξώθερμη αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ 1.1 Τα οξέα ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα Ιδιότητες είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες χηµικές ενώσεις ονοµάζονται οξέα; Με ποιόν χηµικό τύπο παριστάνουµε γενικά τα οξέα; Οξέα είναι

Διαβάστε περισσότερα

1o Kριτήριο Αξιολόγησης

1o Kριτήριο Αξιολόγησης 1o Kριτήριο Αξιολόγησης 11 ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΑΡΧΕΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Κατά τις µεταπτώσεις: L

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-14 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ :Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/14 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (Βιολογία Χημεία) Αριθμός σελίδων γραπτού:7

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 Το στοιχείο Χ διαθέτει ιόν με φορτίο -2 έχει 10 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια να βρεθεί ο ατομικός αριθμός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ.

Α-1 Το στοιχείο Χ διαθέτει ιόν με φορτίο -2 έχει 10 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια να βρεθεί ο ατομικός αριθμός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. . Ατομικός Μαζικός αριθμός και υποατομικά σωματίδια Α-1 Το στοιχείο Χ διαθέτει ιόν με φορτίο -2 έχει 10 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια να βρεθεί ο ατομικός αριθμός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. Α-2

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις. έως. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η ενέργεια ιοντισµού του ατόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 17 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Για την αντίδραση: Fe (s) + 2HCl (aq) FeCl 2(aq)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: Διαγώνισμα Χημείας Α Λυκείου Αριθμοί Οξείδωσης & Χημικές Αντιδράσεις 29/03/2015 1 ο Θέμα. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.10 επιλέξτε τη σωστή απάντηση: 1.1. Ο αριθμός οξείδωσης του μαγγανίου (Mn) στην ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 0 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Δίνονται τα ιόντα Mg 2+, 2, F, Na + και Al + και οι τιμές ιοντικών ακτίνων 16 pm, 95 pm, 50 pm, 140 pm και 65 pm. Βρείτε ποια ακτίνα ταιριάζει σε καθένα από τα ιόντα

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole Χημικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole 46 Να γραφούν οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης με τις οποίες μπορούν να παρασκευαστούν: α ΗΒr β Pb(OH) γ KNO α Το HBr είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάστε τύπους ανακλίντρων για τις ενώσεις Α και Β και εξηγήστε σχετικά. Yπόδειξη : Η αντίδραση Μichael θεωρείται γενικά αντιστρεπτή αντίδραση.

Σχεδιάστε τύπους ανακλίντρων για τις ενώσεις Α και Β και εξηγήστε σχετικά. Yπόδειξη : Η αντίδραση Μichael θεωρείται γενικά αντιστρεπτή αντίδραση. 1 1 H 3 C H 3 C αναγωγή H 3 C H 3 C H H ± A B Η διφαινυλική κετόνη Α εµφανίζει ατροποϊσοµέρεια και σε συνήθη θερµοκρασία µπορεί να αναλυθεί σε δυο σταθερές έναντιοµερικές µορφές. 1. Χαρακτηρίστε τις πλευρές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 008-009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 009 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (επιλογής) ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Δευτέρα, 1/6/009 ΧΡΟΝΟΣ:,5 ώρες ΒΑΘΜΟΣ Αριθμητικώς: Ολογράφως: Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 11η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2013 Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 ΧΗΜΕΙΑ

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 11η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2013 Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 ΧΗΜΕΙΑ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 11η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2013 Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 ΧΗΜΕΙΑ Σχολείο: 1) Ονομ/επώνυμα μαθητών: 2)... 3) ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

3o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 3o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΕΚΦΩΝΗΕΙ τις ερωτήσεις 1-3,να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. ε καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις ερωτήσεις 1 έως 4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08--05 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α. Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Χημεία Γ Γυμνασίου. 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων

1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Χημεία Γ Γυμνασίου. 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων 1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης Π. Γκίνης 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων Β. τις παρακάτω ρίζες Χημεία Γ Γυμνασίου Οξυγόνο O Βρώμιο Br Χαλκός Cu Υδρογόνο H Ιώδιο I Αργίλιο Al Άζωτο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA (35/100) ΤΑΞΗ: Β Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/6/2015. ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Φυσική) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:.

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24.05.2011 ΧΡΟΝΟΣ : 10.30 12.30 ( Χημεία - Φυσιογνωστικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από την επιφάνειά του, σε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1. Οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό συµπλήρωµά της.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΘΕΜΑ 1 ο (7+8+10=25 μονάδες) 1) 2 mol HNO 3 (νιτρικού οξέος) περιέχουν: α) 6 άτομα οξυγόνου, β) 28g αζώτου, γ) 96g οξυγόνου, δ) 6 mol

Διαβάστε περισσότερα

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Δίνεται ότι: 40 20 Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 2. Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί την σωστή απάντηση. 1.1. Στο μόριο του BeF 2 οι δεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 4: Περιοδικό σύστημα των στοιχείων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 4: Περιοδικό σύστημα των στοιχείων Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 4: Περιοδικό σύστημα των στοιχείων Τόλης Ευάγγελος e-mail: etolis@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο 1ο-ΟΞΕΙΔΩΑΝΑΓΩΓΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ Ορισμοί : -Αριθμός οξείδωσης: I)Σε μία ιοντική ένωση ο αριθμός οξείδωσης κάθε στοιχείου είναι ίσος με το ηλεκτρικό φορτίο που έχει το

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Κάθε ουσία, εκτός από άτομα μόρια ή ιόντα, περιέχει χημική ενέργεια. H χημική ενέργεια οφείλεται στις δυνάμεις του δεσμού (που συγκρατούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2015-2016 1 Ο ΘΕΜΑ Α1. Για την ισορροπία : 22( g) O2( g) 2 H2 O( g), θ C ισχύει ότι K c =0,25. Για την ισορροπία: H2 O( g) 2( g) O2( g), θ C, ισχύει ότι:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/5/2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2.5 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες 1. Η τάση ατμών ενός υγρού εξαρτάται: i. Από την ποσότητα του υγρού ii. Τη θερμοκρασία iii. Τον όγκο του δοχείου iv. Την εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 0 ΜΑΪΟΥ 016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ιαγώνισµα : ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ.Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση : 1. Όταν αυξάνουµε τη θερµοκρασία, η απόδοση µιας αµφίδροµης αντίδρασης : Α. αυξάνεται πάντοτε Β. αυξάνεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Στις ερωτήσεις Α.1 έως Α.6, να επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Στις ερωτήσεις Α.1 έως Α.6, να επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 210 9713934 & 210 9769376 ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1 έως Α.6, να επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Α.1 Σε δύο όμοια δοχεία Δ 1 και Δ 2 έχουν αποκατασταθεί αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/2013 ΤΑΞΗ: Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ώρες ΩΡΑ: 10:45 12:45

Διαβάστε περισσότερα

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Επιμέλεια: Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 11 12 Τι είναι η χημική ενέργεια των χημικών ουσιών; Που οφείλεται; Μπορεί να αποδοθεί στο περιβάλλον; Πότε μεταβάλλεται η χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΜΑÏΟΥ 016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΘΕΜΑ Α Α.1. Το μεγαλύτερο δραστικό πυρηνικό φορτίο έχει ένα στοιχείο με ατομικό αριθμό:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Το κατιόν Α 2+ ενός ατόμου Α στη θεμελιώδη κατάσταση έχει δύο ηλεκτρόνια με n = 1, οκτώ ηλεκτρόνια με n = 2, δεκαοκτώ ηλεκτρόνια με n = 3 και οκτώ ηλεκτρόνια με n

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ταξινομήστε τις παρακάτω ενώσεις κατά σειρά αυξανόμενου όξινου χαρακτήρα: (α) HBr, H Se, H S (β) HBr, HCl, HBr.. Ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ Τµήµατα ΧΗΜΕΙΑ 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη 9.30-10.15 Παρασκευή 11.30 13.15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φυτική Παραγωγή Πέµπτη 8.30-12.30 Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ÔÏÕËÁ ÓÁÑÑÇ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (1ος Κύκλος) ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1 και Α2 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

CH CH CH CH ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α. Μονάδες 5. α. HNO 2. δ. H 2 S CH= CHCH 3

CH CH CH CH ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α. Μονάδες 5. α. HNO 2. δ. H 2 S CH= CHCH 3 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. τοµέας p του περιοδικού πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας 3.9. Κριτήρια αξιολόγησης Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας ΟΜΑ Α Α Αντικείµενο εξέτασης: Οξέα - βάσεις (ιδιότητες - ονοµατολογία) Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο:... Όνοµα:... Τάξη:... Τµήµα:...Μάθηµα:...

Διαβάστε περισσότερα