(Φ.Ε.Κ. 756 /Β/ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Φ.Ε.Κ. 756 /Β/28-9-93)"

Transcript

1 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθ /Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών (Φ.Ε.Κ. 756 /Β/ ) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α). 2. Το Π.. 229/86 Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (ΦΕΚ 96/Α/87) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α). 3. Το άρθρο 22 του Ν. 1682/87 Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 14/Α). 4. Τις διατάξεις του Ν. 372/76 Περί συστάσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) (ΦΕΚ 166/Α). 5. Το Π /81 Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος πολιτικού µηχανικού (ΦΕΚ 260/Α). 6. Το Π.. 778/80 Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών, (ΦΕΚ 193/Α/80), το Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126/Α'/83) Υποχρέωση λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά έργα, τις διατάξεις του Ν.1568/85, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παράγραφο 6 του Ν. 1682/87 (ΦΕΚ 34/Α/87) και το Π.. 70/90 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες (ΦΕΚ 31/Α/90). 7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α). 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 9. Την Υ. 1943/ Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Θεόδωρο αµιανό. 10. Την Y. 1941/ Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας Νικ. Αγγελόπουλο (ΦΕΚ 732/Β/ ), αποφασίζουµε:

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Πεδίον Εφαρµογής Άρθρο 1 1. Η παρούσα απόφαση αφορά την κατασκευή, διάθεση στην αγορά και συναρµολόγηση σωλήνων, συνδέσµων, εξαρτηµάτων και προκατασκευασµένων στοιχείων, τα οποία προορίζονται για την κατασκευή σκαλωσιών κτιρίων και εν γένει δοµικών έργων (σκαλωσιές προσόψεως, προστασίας, υποστήλωσης, προκατασκευασµένες εξέδρες κτλ.), και που στη συνέχεια της παρούσης απόφασης ονοµάζονται «σκαλωσιές». 2. Οι ανωτέρω αναφερόµενες σκαλωσιές µπορεί να κατασκευάζονται σε διάφορους τύπους. Ως τύπος νοείται ένα συγκρότηµα µεταλλικής σκαλωσιάς µε όλα τα απαρτίζονται αυτήν µέρη και/ή εξαρτήµατα, όπως προκατασκευασµένα πλαίσια, σύνδεσµοι, σωληνωτά τµήµατα κ.λ.π. Κάθε τύπος σκαλωσιάς καθορίζεται µονοσήµαντα από τα απαρτίζονται αυτή µέρη και τον τρόπο συναρµολόγησής τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Κατασκευή και διάθεση στην αγορά σκαλωσιών Άρθρο 2 Εγχωρίως κατασκευαζόµενες σκαλωσιές Οι εγχωρίως κατασκευαζόµενες σκαλωσιές οφείλουν: 1. Να κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ή ελλείψει εναρµονισµένων, µε διεθνή αναγνωρισµένα πρότυπα και να εφοδιάζονται µε βεβαίωση εξέτασης τύπου, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσης αποφάσεως. 2. Κατά τη διάθεσή τους στην αγορά να συνοδεύονται, από τεύχος µελέτης αντοχής του διατιθέµενου τύπου σκαλωσιάς, οδηγίες συναρµολόγησης, για την προβλεπόµενη ή τις προβλεπόµενες από τον κατασκευαστή χρήσεις, και µε πληροφορίες, σχετικά µε το χρησιµοποιηθέν πρότυπο κατασκευής και την αντοχή σε φορτία και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη µελέτης, σε περίπτωση που η υπόψη σκαλωσιά ήθελε χρησιµοποιηθεί για χρήση µη προβλεπόµενη από τον κατασκευαστή. Άρθρο 3 Χορήγηση βεβαίωσης εξέτασης τύπου εγχωρίως κατασκευαζοµένων σκαλωσιών 1. Πριν την διάθεση στην αγορά, και για κάθε τύπο σκαλωσιάς, ο κατασκευαστής υποβάλλει στο ΥΒΕΤ τεχνικό φάκελο, το περιεχόµενο του οποίου αναφέρεται στο παράρτηµα 2.

3 2. Το ΥΒΕΤ ελέγχει τα στοιχεία του τεχνικού φακέλου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγρ. 1 του παραρτήµατος 3, και αναλόγως χορηγεί βεβαίωση εξέτασης τύπου για την υπόψη σκαλωσιά ή µέρος αυτής, υπόδειγµα της οποίας αναγράφεται στο παράρτηµα 1α. 3. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής της σκαλωσιάς προµηθεύεται µέρη αυτής από άλλο κατασκευαστή, η υποχρέωση σύνταξης τεχνικού φακέλου και λήψεως βεβαίωσης εξέτασης τύπου για τα µέρη αυτά µεταφέρεται στον αντίστοιχο κατασκευαστή. 4. Για τις εν συνεχεία εν σειρά κατασκευαζόµενες σκαλωσιές ή µέρη αυτών ο κατασκευαστής οφείλει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να διασφαλίζεται ότι, τα παραγόµενα προϊόντα είναι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο τεχνικό φάκελο και τη βεβαίωση εξέτασης τύπου, και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας γι' αυτά. 5. Το ΥΒΕΤ διενεργεί έλεγχο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγρ. 3 του παραρτήµατος 3, σε τυχαία χρονικά διαστήµατα, προκειµένου να διαπιστώνεται η τήρηση της ανωτέρω αναφεροµένης υποχρεώσεως του κατασκευαστή. Αρθρο 4 Εισαγόµενες σκαλωσιές 1. Για τις εισαγόµενες από τρίτες χώρες σκαλωσιές, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην υπηρεσία του ΥΒΕΤ αίτηση συνοδευόµενη µε: 1.1. Τεχνικό φάκελο, το περιεχόµενο του οποίου αναφέρεται στο παράρτηµα Βεβαίωση εξέτασης της σκαλωσιάς, εκδιδόµενη από φορέα αναγνωρισµένο από τις επίσηµες αρχές της χώρας προέλευσης της σκαλωσιάς Οδηγίες συναρµολόγησης, για την προβλεπόµενη ή τις προβλεπόµενες από τον κατασκευαστή χρήσεις, και µε πληροφορίες, σχετικά µε το χρησιµοποιηθέν πρότυπο κατασκευής και την αντοχή σε φορτία και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη µελέτης, σε περίπτωση που η υπόψη σκαλωσιά ήθελε χρησιµοποιηθεί για χρήση µη προβλεπόµενη από τον κατασκευαστή. Η υπηρεσία του ΥΒΕΤ εντός δέκα (10) ηµερών ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και κατά την κρίση της, - είτε χορηγεί βεβαίωση εξέτασης τύπου, σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο παράρτηµα 1β και εγκρίνει την εισαγωγή της σκαλωσιάς, - είτε εντός τριάντα (30) ηµερών, ελέγχει τα στοιχεία του τεχνικού φακέλου και πραγµατοποιεί έλεγχο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παραγρ. 2 του παραρτήµατος 3 και αναλόγως εκδίδει βεβαίωση εξέτασης τύπου, σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο παράρτηµα 1β. 2. Για σκαλωσιές ή µέρη αυτών κατασκευαζόµενες σε χώρες κράτη µέλη των Ε.Κ., οι οποίες για πρώτη φορά διατίθενται στην αγορά, ο θέτων σε κυκλοφορία αυτές υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό, εκδιδόµενο από τις επίσηµες αρχές της χώρας κατασκευής της σκαλωσιάς ή από φορέα αναγνωρισµένο απ' αυτές, στην οποία θα περιγράφονται οι υπόψη σκαλωσιές και η

4 προβλεπόµενη χρήση τους, και θα βεβαιούται ότι αυτές έχουν κατασκευασθεί και µπορούν να διατεθούν νόµιµα στην χώρα κατασκευής τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Συναρµολόγηση και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών Άρθρο 5 Σκαλωσιές που κατασκευάζονται κατά την θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισµού Κατά τη συναρµολόγηση και χρήση της σκαλωσιάς ο, κατά τον Νόµον 1396/83(ΦΕΚ 126/Α/83) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά έργα, υπεύθυνος του έργου θα πρέπει: 1.1. Να ελέγχει ότι η σκαλωσιά είναι εφοδιασµένη: Με βεβαίωση εξέτασης τύπου και τα στοιχεία αυτής φέρουν τις προβλεπόµενες στην παράγραφο 2.4 του Παρ/τος 2 του παρόντος ενδείξεις, ή Με την αναφερόµενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 βεβαίωση Να εφαρµόζει, τις οδηγίες συναρµολόγησης του κατασκευαστού, ή να συναρµολογεί τη σκαλωσιά µε βάση τη µελέτη µηχανικού συντασσόµενη για το σκοπό αυτό, εφόσον, δεν υπάρχουν οδηγίες συναρµολόγησης ή εφόσον για το υπόψη έργο χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα διάφοροι, κατά την έννοια του άρθρου 1, τύποι σκαλωσιών. Οι οδηγίες συναρµολόγησης ή η ανωτέρω αναφερθείσα µελέτη, θα συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, θα κρατούνται στον τόπο εκτέλεσης του έργου και θα επιδεικνύονται στα αρµόδια όργανα, εφόσον ήθελε ζητηθεί απ' αυτά. 2. Να αποκλείει τη χρησιµοποίηση στοιχείων, τα οποία φέρουν οξειδώσεις, κτυπήµατα, στρεβλώσεις ή άλλες αλλοιώσεις σε βαθµό επικίνδυνο για την αντοχή της σκαλωσιάς, ή έχουν παρέλθει 15 έτη από τη χρονολογία κατασκευής τους. 3. Να εφαρµόζει τις κείµενες διατάξεις που ισχύουν για τη χρήση των σκαλωσιών, ιδίως αυτές του Π.. 778/80 Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών (ΦΕΚ 193/A/80), τον Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/83) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά έργα του Π.. 70/90 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες (ΦΕΚ 31/Α/90) και του Ν. 1073/81 (ΦΕΚ 260/Α/81). Άρθρο 6 Σκαλωσιές που βρίσκονται σε χρήση πριν την θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισµού 1. Μετά την παρέλευση δεκαοκτώ (18) µηνών από την έκδοση της παρούσης αποφάσεως δεν επιτρέπεται η χρήση σκαλωσιών που δεν συµφωνούν µε τους όρους του παρόντος κανονισµού.

5 2. Κατ' εξαίρεση του ανωτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη σκαλωσιάς να απευθυνθεί στον αντίστοιχο κατασκευαστή ο οποίος δύναται να συντάξει τεχνικό φάκελο, σύµφωνα µε το παράρτηµα 2, για την υπόψη σκαλωσιά και να τον υποβάλλει για έγκριση στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ. Το ΥΒΕΤ κατά περίπτωση εγκρίνει σύµφωνα µε το παράρτηµα 1γ, την παράταση χρήσης της σκαλωσιάς. Εφ' όσον ήθελε δοθεί παράταση χρήσης, ο κατασκευαστής υποχρεούται να προβεί στην σήµανση των στοιχείων της σκαλωσιάς, όπως αναφέρεται στο σηµείο 2.4. του παραρτήµατος 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Λοιπές διατάξεις Αρθρο 7 Κυρώσεις 1.1. Οποιοσδήποτε κατασκευάζει ή διαθέτει σκαλωσιές ή µέρη αυτών κατά παράβαση των όρων του παρόντος κανονισµού τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι πέντε (5) εκατοµµύρια δραχµές, που επιβάλλεται µε απόφαση της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Με την ίδια απόφαση δύναται να αποσύρονται από την αγορά, µε µέριµνα των οικείων αστυνοµικών αρχών ή και να απαγορεύεται η περαιτέρω διάθεση στην αγορά των ανωτέρω σκαλωσιών Τα ανωτέρω πρόστιµα βεβαιώνονται και εισπράττονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων, βάσει χρηµατικών καταλόγων που συντάσσονται και αποστέλλονται από την αρµόδια υπηρεσία του ΥΒΕΤ στο ηµόσιο Ταµείο της διεύθυνσης κατοικίας του οφειλέτη Κατά της απόφασης επιβολής προστίµου ή περιορισµού της κυκλοφορίας είναι δυνατή, µέσα σ' ένα µήνα από την κοινοποίησή της στον οφειλέτη, η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Βιοµηχανίας επί της οποίας αποφασίζει ο Υπουργός εντός εξήντα (60) ηµερών από της υποβολής της προσφυγής σε αυτόν Οι χρηµατικοί κατάλογοι δεν αποστέλλονται στο ηµόσιο Ταµείο για βεβαίωση πριν παρέλθει η παραπάνω προθεσµία, η δε εµπρόθεσµη προσφυγή αναστέλλει τη βεβαίωση µέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού επί της προσφυγής Οποιοσδήποτε συναρµολογεί σκαλωσιές ή µέρη αυτών κατά παράβαση των όρων του παρόντος κανονισµού τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι πέντε (5) εκατοµµύρια δραχµές και επιβάλλεται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Επιθεώρησης Εργασίας Με την ίδια απόφαση δύναται να απαγορεύεται η περαιτέρω χρήση των ανωτέρω σκαλωσιών Για τις αποφάσεις της παραγράφου 2 ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 1767/88 (ΦΕΚ 63/Α/88).

6 3. Οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων αιτιολογούνται επακριβώς, κοινοποιούνται το ταχύτερο δυνατόν στον ενδιαφερόµενο, ο οποίος συγχρόνως ενηµερώνεται σχετικά µε τα ένδικα µέσα τα οποία µπορεί να ασκήσει καθώς και µε τις προθεσµίες εντός των οποίων τα ένδικα αυτά µέσα µπορεί να ασκηθούν. Άρθρο 8 1. Με απόφαση του Υπουργού ΒΕΤ δύναται να εξουσιοδοτούνται κρατικοί ή µη φορείς, για την εκτέλεση των αναφεροµένων στα άρθρα 3 και 4 εργασιών, ελέγχου τεχνικού φακέλου, χορήγησης βεβαίωσης εξέτασης τύπου. 2. Ενσωµατώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης τα παραρτήµατα 1 έως 3. Παράρτηµα 1α ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Αύξων αριθµός Ηµεροµηνία. Φορέας ελέγχου.. Περιγραφή σκαλωσιάς ή µέρους σκαλωσιάς. (αναφορά σε συνιστώντα µέρη)... Προβλεπόµενη χρήση (πρόσοψης, υποστήλωσης, δυνατότητες). Πρότυπο κατασκευής. Κατασκευαστής... Παρατηρήσεις.. (Ο Φορέας) Παράρτηµα 1β ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗΣ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ Αύξων αριθµός Ηµεροµηνία. Φορέας ελέγχου.. Φορέας ελέγχου χώρας κατασκευής... Βεβαίωση εξέτασης τύπου (χώρας προέλευσης). Περιγραφή σκαλωσιάς ή µέρους σκαλωσιάς. (αναφορά σε συνιστώντα µέρη)... Προβλεπόµενη χρήση (πρόσοψης, υποστήλωσης, δυνατότητες).. Πρότυπο κατασκευής Κατασκευαστής.. Παρατηρήσεις. Ο Φορέας

7 Παράρτηµα 1γ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Αύξων αριθµός Ηµεροµηνία. Φορέας ελέγχου.. Περιγραφή σκαλωσιάς ή µέρους σκαλωσιάς. (αναφορά σε συνιστώντα µέρη)... Προβλεπόµενη χρήση.. (πρόσοψης, υποστήλωσης, δυνατότητες).. Πρότυπο κατασκευής Κατασκευαστής.. Έτος κατασκευής Έτος λήξεως παράτασης χρήσεως. Παρατηρήσεις. Ο Φορέας 1. Γενικά στοιχεία σκαλωσιάς 1.1. Όνοµα, διεύθυνση κατασκευαστού Παράρτηµα 2 Περιεχόµενο τεχνικού φακέλου 1.2. Όνοµα, διεύθυνση και τηλέφωνο εισαγωγέα (στην περίπτωση εισαγόµενης σκαλωσιάς) 1.3. Περιγραφή σκαλωσιάς Αναφέρονται αναλυτικά τα συνιστώντα µέρη της σκαλωσιάς (σωλήνες, σύνδεσµοι, εξαρτήµατα, προκατασκευασµένα στοιχεία) 1.4. Προβλεπόµενη χρήση, περιορισµοί χρήσεως 1.5. Μελέτη αντοχής της σκαλωσιάς 1.6. Οδηγίες συναρµολόγησης και στήριξης 2. Τεχνικά στοιχεία συνιστώντων µερών(*) ( ίδονται ξεχωριστά για κάθε µέρος) 2.1. Χρησιµοποιούµενο πρότυπο 2.2. Μελέτη κατασκευής εδοµένα και παραδοχές κατασκευής Επιλογή υλικών κατασκευής

8 Κατασκευαστικά σχέδια 2.3. ιαδικασία κατασκευής Μέθοδος κατασκευής Μέθοδος ελέγχου κατασκευής 2.4. Αναγραφόµενες ενδείξεις Θα αναγράφονται οι προβλεπόµενες από το αντίστοιχο πρότυπο ενδείξεις και οπωσδήποτε: - Το όνοµα ή το σήµα του κατασκευαστού ή του θέτοντος σε κυκλοφορία τη σκαλωσιά. - Τον τύπο ή τον αριθµό σειράς της σκαλωσιάς και το έτος κατασκευής της Κάθε πληροφορία που µπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση της υπό εξέταση σκαλωσιάς, π.χ Πιστοποιητικά πρώτων υλών Αντίγραφα εκθέσεων ελέγχου (παράγρ ) (*) Σε περίπτωση που το συγκεκριµένο µέρος κατασκευάζεται από άλλο κατασκευαστή, θα επισυνάπτεται η αντίστοιχη βεβαίωση εξέτασης τύπου. Παράρτηµα 3 Έλεγχος σκαλωσιάς πριν τη διάθεση στην αγορά 1. Έλεγχος τεχνικού φακέλου, χορήγηση βεβαίωσης εξέτασης τύπου 1.1. Οι πραγµατοποιούµενοι έλεγχοι και δοκιµές γίνονται σύµφωνα, µε τα προβλεπόµενα στα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή µε πρότυπα αποδεκτά από το ΥΒΕΤ, ειδικώτερα: Ελέγχεται ο σχεδιασµός και οι υπολογισµοί της σκαλωσιάς Ελέγχεται κατά πόσον ο κατασκευαστής έχει την τεχνική δυνατότητα, από την άποψη τεχνικών µέσων και εξειδικευµένου προσωπικού, να κατασκευάσει σωστά τη σκαλωσιά Ελέγχεται εάν η σκαλωσιά φέρει τις προβλεπόµενες ενδείξεις. 2. Χορήγηση εξέτασης τύπου εισαγόµενης σκαλωσιάς. Ελέγχεται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή πρότυπα αποδεκτά από το ΥΒΕΤ, η συµφωνία των εισαγοµένων

9 σκαλωσιών µε τα προβλεπόµενα στον τεχνικό φάκελο και µε τη βεβαίωση εξέτασης του φορέα του εξωτερικού. 3. Έλεγχος εγχωρίως κατασκευαζοµένων σκαλωσιών. Ελέγχεται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα αντίστοιχα εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά πρότυπα ή πρότυπα αποδεκτά από το ΥΒΕΤ, η συµφωνία των κατασκευασθεισών σκαλωσιών µε τα προβλεπόµενα στον τεχνικό φάκελο και µε τη βεβαίωση εξέτασης τύπου. Άρθρο 9 H ισχύς της παρούσης αρχίζει (6) µήνες µετά την δηµοσίευσή της στην Eφηµερίδα της Kυβέρνησης Αθήνα, 16 Σεπτεµβρίου 1993

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα Αριθµ. Πρωτ : οικ Ταχ. /νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ FAX: (210) Πληροφορίες :Α. Χριστοδούλου Τηλέφωνο : (210) , Προς: Όλες τις υπηρεσίες τεχνικής και υγειονοµικής επιθεώρησης εργασίας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Κοιν.: Υπουργείο ανάπτυξης 3 η ιεύθυνση Κλαδικής Βιοµ.Πολιτικής Μιχαλακοπούλου 80, , Αθήνα ΘΕΜΑ: Έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων που αφορούν τη συναρµολόγηση και τη χρήση των µεταλλικών σκαλωσιών Σχετ: Το µε αριθµ. Πρωτ /665 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης µε το οποίο µας γνωστοποίησε τις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις τύπου Με την µε αριθµ. ΚΥΑ 16440/Φ/10.4/445/93 των Υπουργών Εργασίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας θεσπίστηκε ο κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση των µεταλλικών σκαλωσιών (ΦΕΚ 756 Β/ ) Ο εν λόγω κανονισµός περιλαµβάνει θέµατα που αναφέρονται: Αφενός στην κατασκευή και στη διάθεση Αφετέρου δε σε θέµατα συναρµολόγησης και χρήσης µεταλλικών σκαλωσιών. Ο έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων του εν λόγω κανονισµού που αφορούν την κατασκευή και τη διάθεση γίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης οι οποίες σε περίπτωση παραβάσεων κινούν τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ της Απόφασης. Ο έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων του εν λόγω κανονισµού που αφορούν την κατασκευή και τη χρήση γίνεται από τις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας οι οποίες σε περίπτωση παραβάσεων κινούν τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 7,παρ. 2 της Απόφασης. Η διαδικασία επιβολής προστίµου γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2224/94. (σηµειώνεται ότι το άρθρο 24 του Ν. 2224/1994 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/ ) τροποποιείται µε το Ν. 2639/1998 (Φ.Ε.Κ. 205/Α/ ), ο οποίος τροποποιείται µε το άρθρο 66 του Ν. 2717/1999 (Φ.Ε.Κ. 97/Α/1999)) Υπενθυµίζεται ότι στον υπόψη κανονισµό για τα θέµατα συναρµολόγησης και χρήσης των σκαλωσιών προβλέπονται σε γενικές γραµµές τα παρακάτω:

11 1. Οι σκαλωσιές πρέπει να συνδέονται από βεβαίωση εξέτασης τύπου και πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παράρτηµα 2. παράγραφος 2.4. της Απόφασης και οπωσδήποτε: Το όνοµα ή το σήµα του κατασκευαστή ή του θέτοντος σε κυκλοφορία τη σκαλωσιά. Τον τύπο ή τον αριθµό σειράς της σκαλωσιάς και το έτος κατασκευής της. 2. Οι σκαλωσιές πρέπει να συναρµολογούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή ή µε βάση µελέτη µηχανικού η οποία συντάσσεται για το σκοπό αυτό. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποκλείεται η χρησιµοποίηση στοιχείων τα οποία φέρουν οξειδώσεις, κτυπήµατα, στρεβλώσεις ή άλλες αλλοιώσεις σε βαθµό επικίνδυνο για την αντοχή της σκαλωσιάς, ή έχουν παρέλθει 15 έτη από τη χρονολογία κατασκευής τους. 3. Οι βεβαιώσεις εξέτασης τύπου χορηγούνται σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 2 της Απόφασης από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε εφαρµογή του άρθρου 8 παρ.1 έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. ως φορέας ο οποίος µπορεί να χορηγεί βεβαιώσεις εξέτασης τύπου για τις µεταλλικές σκαλωσιές. 4. Στο επισυναπτόµενο παράρτηµα περιλαµβάνονται οι περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις εξέτασης τύπου µέχρι το Νοέµβριο του 1996.Οι περιπτώσεις αυτές µας γνωστοποιήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης µε το 13199/665 έγγραφό του. Συν : το ΦΕΚ 756/Β/93 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ : 1. ΓΡΑΦΕΙΟ Κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ 2. ΓΡΑΦΕΙΟ Κ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 3. ΓΡΑΦΕΙΟ Κ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 4. ΓΡΑΦΕΙΟ Γ ΣΥΕ ΚΦ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Χ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ στο οποίο περιλαµβάνονται µε χρονολογική σειρά, µέχρι το Νοέµβριο 1996, εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις εξέτασης τύπου. Οι περιπτώσεις αυτές µας γνωστοποιήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης µε το 13199/665/95 έγγραφό του.

12 Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1 ΠΑΦΙΛΗ ΑΕ Μ. ΣΚ. 01 Μεταµόρφωση Αττικής Ηµερ Αθήνα 2 ΠΑΦΙΛΗ ΑΕ Μεταµόρφωση Αττικής Αθήνα 3 Κ.. Ο.Ε. Χ. ΙΟΝΥΣΑΤΟΣ-Β. & Ι. ΚΑΣΣΟΣ, Μυκάλης 34, Πειραιάς 4 ΙΝΤΕΡΣΚΑΛ ΕΠΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΜΑΣ Λ. Φυλής 81, Καµατερό Αττικής 5 ΕΡΓΟΣΚΑΛ ΑΕ Λ. Αθηνών 231, Περιστέρι 6 ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αργοστολίου 39, Αγ. ηµήτριος 7 ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αργοστολίου 39, Αγ. ηµήτριος 8 ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΑΕ Ελληνική Βιοµηχ. Μεταλ. Θηβών 212, ΡΕΝΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 9 ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ Πειραιώς 254, Αθήνα Μ. ΣΚ. 02 Ηµερ ΣΚΑΛ Ηµερ ΣΚΑΛ Ηµερ ΣΚΑΛ Ηµερ ΣΚΑΛ Ηµερ ΣΚΑΛ Ηµερ ΣΚΑΛ Ηµερ ΣΚΑΛ Ηµερ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ Μεταλλική Προκατασκευασµένη σκαλωσιά Μεταλλική Προκατασκευασµένη σκαλωσιά Κοχλιωτή άτρακτος Προσόψεως (βάσεις µε σπείρωµα για κατασκευή, επισκευή και συντήρηση κτιρίων). ξυλοτύπου (πλαίσια χιαστί και ποτηράκια συνδέσεως). Καλύπτεται και από δήλωση πιστότητας ξυλοτύπου (πλαίσια χιαστί και ποτηράκια συνδέσεως). Καλύπτεται και από δήλωση πιστότητας προσόψεως (πλαίσια, δάπεδα εργ. Πλάτες ασφαλείας, κουπαστές, ποτηράκια συνδέσεως). Καλύπτεται και από δήλωση πιστότητας Μεταλλικός χαλύβδινος σωλήνας τύπος 3 προσόψεως τύπου ΤΙΓΡΙΣ (πλαίσια γρύλος µε πλάκα, σωληνοειδή τµήµ. & εξαρτήµατα και µεταλλικοί σύνδεσµοι. Η ανωτέρω σκαλωσιά καλύπτεται και από δήλωση πιστότητας

13 10 ΝΕΛΚΕΝ Ι. ΚΕΡΑΜΙ ΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ Μεταλλικές σκαλωσιές Λ. Φιλαδέλφειας 111, Αχαρναί Αττικής 11 ΝΕΛΚΕΝ Ι. ΚΕΡΑΜΙ ΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ Μεταλλικές σκαλωσιές Λ. Φιλαδέλφειας 111, Αχαρναί Αττικής 12 ΚΡΟΝΟΣ Μεταλλικές κατασκευές και οικοδοµικά µηχανήµατα Μοναστηρίου 319, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13 Χ. ΙΟΝΥΣΑΤΟΣ Μυκάλης 34, Πειραιάς 14 Χ. ΙΟΝΥΣΑΤΟΣ Μυκάλης 34, Πειραιάς 15 ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΣΑΛΛΑΣ ΕΠΕ Πέτρου Ράλλη 107, Ρέντης 16 ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΣΑΛΛΑΣ ΕΠΕ Πέτρου Ράλλη 107, Ρέντης 17 ΑΦΟΙ Μ. ΙΩΣΗΦΟΓΛΟΥ ΟΕ Λ. Αθηνών 227, Περιστέρι ΣΚΑΛ Ηµερ ΣΚΑΛ Ηµερ ΣΚΑΛ Ηµερ ΣΚΑΛ Ηµερ ΣΚΑΛ Ηµερ ΣΚΑΛ Ηµερ ΣΚΑΛ Ηµερ ΣΚΑΛ Ηµερ Ικριώµατα εργασίας για κατασκευή, επισκευή και συντήρηση κτιρίων Σκαλωσιά ξυλοτύπου (πλαίσια, χιαστί σωληνοειδή τµήµατα, ποτηράκια και γωνιακοί σύνδεσµοι) προσόψεως (πλαίσια, κουπαστές, σωληνωτά τµήµατα) προσόψεως (βάσεις µε σπείρωµα πλαίσια, κουπαστές, διάφορα εξαρτήµατα και σωληνωτά τµήµατα) Σκαλωσιά ξυλοτύπου (πλαίσια, χιαστί γρύλοι βάσεως και κεφαλής διάφορα εξαρτήµατα και σωληνωτά τµήµατα) προσόψεως (βάσεις µε σπείρωµα, πλαίσια, κουπαστές, ποτηράκια και σωληνωτά τµήµατα για αγκύρωση σε κτίρια και για κατασκευή διαµηκών στοιχείων και γωνιακών ζευγµάτων) Σκαλωσιά ξυλοτύπου (πλαίσια, χιαστί γρύλοι βάσεως και κεφαλής) Μεταλ. Σκαλ. Προσόψεως (βάσεις µε σπείρωµα πλαίσια, κουπαστές και σωληνωτά τµήµατα για αγκύρωση σε κτίρια και για κατασκευή διαµηκών στοιχείων και γων. Ζευγών. Η Aνωτέρω σκαλωσιά καλύπτεται και από δήλωση πιστότητας

14 18 ΑΦΟΙ Μ. ΙΩΣΗΦΟΓΛΟΥ ΟΕ Λ. Αθηνών 227, Περιστέρι 19 ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ Πειραιώς 254, Αθήνα 20 ΑΦΟΙ Μ. ΣΤΑΘΑΚΗ ΟΕ Εργοστάσιο Μάνδρα Αττικής Έδρα Θεσ/κης 104, Ν. Φιλαδέλφεια 21 ΑΦΟΙ Μ. ΣΤΑΘΑΚΗ ΟΕ Εργοστάσιο Μάνδρα Αττικής Έδρα Θεσ/κης 104, Ν. Φιλαδέλφεια 22 ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ Πειραιώς 254, Αθήνα 23 ΝΕΟΣΚΑΛ Βασίλειος Χ. Τράκας Τέρµα Μεάνδρου Εύοσµος Θεσ/κης 24 ΝΕΟΣΚΑΛ Βασίλειος Χ. Τράκας Τέρµα Μεάνδρου Εύοσµος Θεσ/κης ΣΚΑΛ Ηµερ ΣΚΑΛ Ηµερ ΣΚΑΛ Ηµερ ΣΚΑΛ Ηµερ ΣΚΑΛ Ηµερ ΣΚΑΛ Ηµερ ΣΚΑΛ Ηµερ Σκαλωσιά ξυλοτύπου (πλαίσια, χιαστί, γρύλοι βάσεως και κεφαλής. Καλύπτεται και από δήλωση πιστότητας προσόψεως τύπου ACROW (βάσεις ρυθµιζόµενες κάθετα, εγκάρσια, σωληνοειδή τµήµατα Φ48, σύνδεσµοι ορθογώνιοι µεταβλητής γωνίας προεκτάσεως και σύνδεσµοι λαµάκια) προσόψεως (πλαίσια, κουπαστές και σωληνωτά τµήµατα για αγκύρωση σε κτίρια για κατασκευή διαµηκών στοιχείων και γωνιακών ζευγµάτων) Σκαλωσιά ξυλοτύπου (πλαίσια χιαστί) ξυλοτύπου βαρέως τύπου SHORLOAD (πλαίσια χιαστί γρύλος µε πλάκα, γρύλος µε κεφαλή σωληνωτός σύνδεσµος προεκ. Σκαλωσιά ξυλοτύπου (πλαίσια, χιαστί, ρυθµιζ. Βάσεις άνω και κάτω, ποτηράκια συνδέσεως και µεταλ. Σύνδεσµοι) Μεταλ. Σκαλ. Προσόψεως (πλαίσια, πλάτες ασφαλείας, κουπαστές, ρυθµ. Βάσεις άνω και κάτω, ποτηράκια συνδ. και µεταλ. Σύνδεσµοι)

15 25 ΜΠΕΤΟΣΚΑΛ Tριαντ. Γεωργιάδης & Υιός ΟΕ Γρηγορίου Ε 13 Θεσσαλονίκη Εργ. Στροφή Φιλύρου Έναντι Ψυχολογικού Θεσσαλονίκη 26 ΜΠΕΤΟΣΚΑΛ Tριαντ. Γεωργιάδης & Υιός ΟΕ Γρηγορίου Ε 13 Θεσσαλονίκη Εργ. Στροφή Φιλύρου Έναντι Ψυχολογικού Θεσσαλονίκη ΣΚΑΛ Ηµερ ΣΚΑΛ Ηµερ Σκαλωσιά ξυλοτύπου (πλαίσια και χιαστί) προσόψεως (πλαίσια πλάτες ασφαλείας, κουπαστές) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Συµπλήρωση του παραπάνω Παραρτήµατος όπου περιλαµβάνονται µε χρονολογική σειρά οι περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις εξέτασης τύπου από το Υπουργείο Ανάπτυξης από µέχρι α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 1 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ Ελευθ. Βενιζέλου 4 Καλλιθέα ΑΘΗΝΑ 2 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε., Βιοµηχανία παραγωγής Σωλήνων, Βιοµηχανική Περιοχή ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3 ΠΑΦΙΛΗ Α.Ε. Σωρός Μεταµόρφωσης Αττικής Αθήνα 4 ΣΙ ΗΡΟΠΑΛ Γεωργία Πολοµιανάκη & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 5 Γ. ΤΡΙΦΩΝΑΣ Π. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Εµ. Παπά 13 τ.κ ΑΙΓΑΛΑΙΩ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΑΛ Ηµερ. 23/12/96 ΣΚΑΛ Ηµερ. 2/4/97 ΣΚΑΛ Ηµερ. 2/5/97 ΣΚΑΛ Ηµερ. 9/5/97 ΣΚΑΛ Ηµερ. 18/6/97 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ Χαλύβδινοι σωλήνες τύπου 3 Μεταλλικός χαλύβδινος σωλήνας τύπος 3 Μεταλλική προκατασκ. Σκαλωσιά (πάχος τοιχώµατος σωλήνας 3,2 mm 10%), τύπος 3 Μεταλλική προκατασκευασµένη σκαλωσιά (πάχος τοιχώµατος σωλήνας 3,2 mm ± 8%). Σκαλωσιά ξυλότυπου (πλαίσια από σωλήνες πάχους 3,2 mm (± 10%) σωληνωτά ζυγώµατα βάσεις στήριξης µε κοχλία περικόχλιο.

16 6 ΙΣΧΥΣ Α.Β.Ε.Ε. 23 Ο χλµ Λεωφ. Αθηνών Παιανίας Μαρκοπούλου/Μαρκόπουλο ΑΤΤΙΚΗΣ 7 ΙΝΤΕΡΣΚΑΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΜΑΣ Λ. Φυλής 61, Καµατερό Αττικής 8 ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΣΚΑΡΗ Χρυσοστόµου Σµύρνης 63 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 9 ΙΝΤΕΡΣΚΑΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΜΑΣ Λ. Φυλής 61, Καµατερό Αττικής 10 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΛΕΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 7,5 χλµ Θεσ/κης Λαγκαδά ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ/ΘΕΣ/ΚΗ 11 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΑΣΟΥΦΙ ΗΣ (περιοχή Γηροκοµείου) ΧΑΛΚΙ Α ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Προϊόντα Σιδήρου & Χάλυβα Λ. Νάτο 100, Ασπρόπυργος, Αθήνα 13 ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Ελ. Βενιζέλου 48, Ν. Ιωνία - Αθήνα 14 ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΪ Η Α.Β.Ε.Ε., 16 Ο χλµ. Ε.Ο. Θεσ/κης Σερρών, ΘΕΣ/ΚΗ ΣΚΑΛ Ηµερ. 25/6/97 ΣΚΑΛ Ηµερ. 29/9/97 ΣΚΑΛ Ηµερ. 3/10/97 ΣΚΑΛ Ηµερ. 29/9/97 ΣΚΑΛ Ηµερ. 27/10/97 ΣΚΑΛ Ηµερ. 10/03/98 ΣΚΑΛ Ηµερ. 31/8/98 ΣΚΑΛ Ηµερ. 16/2/99 ΣΚΑΛ Ηµερ. 26/2/99 Σκαλωσιά ξυλότυπου (πλαίσια από σωλήνες πάχους 3,2 mm (± 10%) σωληνωτά ζυγώµατα βάσεις στήριξης µε κοχλία περικόχλιο. προσόψεως (βάσεις µε σπείρωµα, πλαίσια από σωλήνες πάχους 3,2 mm (10%) κουπαστές, διάφορα εξαρτήµατα). Σωληνωτού Κοχλία Περικοχλίου. Κοχλίας: µήκος mm Εξ. ιάµετρ. 40 mm Περικόχλιο: µήκος 40 mm εξωτερ. διάµετρ. 50 mm Σκαλωσιά ξυλότυπου (πλαίσια από σωλήνες πάχους 3,2 mm (± 10%) σωληνωτά ζυγώµατα βάσεις στήριξης µε κοχλία περικόχλιο. Μεταλλικός χαλύβδινος σωλήνας τύπος 3 Μεταλλικά πλαίσια (υποστηλωµάτων, προσόψεως, γωνιακής προσόψεως, χιαστί πλαίσια) Μεταλλικός χαλύβδινος σωλήνας τύπος 3 Μεταλλικός χαλύβδινος σωλήνας τύπος 3 α)μεταλλικός χαλύβδινος σωλήνας τύπος 3 β)κοχλίας για την κατασκευή βάσεων και υποστηλωµάτων

17 15 ΑΝΚΟ ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΚΟΚΚΟΡΗΣ Πρέσπας Μοσχάτο Αττικής 16 ΜΠΕΤΑΝ ΕΛΛΑΣ, Σκαλωσιές Γ. ΤΡΙΦΩΝΑΣ Π. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Εµµ. Παππά 13, Αιγάλαιω 17 Κ.Ε.Μ. Α.Ε. Χειµάρας 16, Μαρούσι Αττικής 18 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Πειραιώς 252, Αθήνα 19 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ Ελευθ. Βενιζέλου 4, Καλλιθέα ΑΘΗΝΑ 20 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΖΗΤΑ Α.Ε.Β.Ε. Θερµαϊκού Συµµαχικής 7 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣ/ΚΗ 21 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΣΗΣ Τεγέας 14-16, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε Ελευθερίας 34, ΠΑΣΑΚΑΚΗ ΧΑΝΙΑ ΣΚΑΛ Ηµερ. 27/12/2000 ΣΚΑΛ Ηµερ. 27/12/2000 ΣΚΑΛ Ηµερ. 27/12/2000 ΣΚΑΛ Ηµερ. 22/12/2000 ΣΚΑΛ Ηµερ. 23/12/1996 ΣΚΑΛ Ηµερ. 25/9/2000 ΣΚΑΛ Ηµερ. 15/9/2000 ΣΚΑΛ Ηµερ. 7/7/2000, επιθ/σεων & εξεδρών, µετά των εξαρτηµάτων (Σωλήνες Φ48,3. Μεταλλικά πλαίσια, βαθµίδες, µεταλλικά/ξύλινα δάπεδα, σφικτήρες σταθεροί & περιστροφικοί, ποτηράκια, βάσεις) Μεταλλικά πλαίσια υποστυλωµάτων & χιαστί πλαισίων Χαλύβδινοι σωλήνες τύπος 3 Χαλύβδινοι σωλήνες τύπος 4 Χαλύβδινοι σωλήνες τύπος 3 Μεταλλικός χαλύβδινος σωλήνας τύπος 3 Μεταλλικά πλαίσια (υποστυλωµάτων, προσόψεως, γωνιακό προσόψεως, χιαστί πλαισίων) Μεταλλικός χαλύβδινος σωλήνας τύπος 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Συµπλήρωση των παραπάνω Παραρτηµάτων όπου περιλαµβάνονται µε χρονολογική σειρά οι περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις εξέτασης τύπου από εξουσιοδοτηµένους φορείς από µέχρι

18 α/α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 1 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ Ε.Ε. Αγ. Αναργύρων 19, ΚΗΦΙΣΙΑ 2 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ Ε.Ε. Αγ. Αναργύρων 19, ΚΗΦΙΣΙΑ 3 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ Ε.Ε. Αγ. Αναργύρων 19, ΚΗΦΙΣΙΑ 4 ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ Ελ. Βενιζέλου 3-5, ΤΑΥΡΟΣ 5 ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ Ελ. Βενιζέλου 3-5, ΤΑΥΡΟΣ 6 ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ Ελ. Βενιζέλου 3-5, ΤΑΥΡΟΣ 7 ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ Ελ. Βενιζέλου 3-5, ΤΑΥΡΟΣ 8 ΧΡ. Ν. ΤΣΟΥΡΒΕΛΟΥ ΗΣ 3 Ο χλµ. Παλαιάς εθν. Οδού Λάρισας Βόλου, ΛΑΡΙΣΑ 9 ΧΡ. Ν. ΤΣΟΥΡΒΕΛΟΥ ΗΣ 3 Ο χλµ Παλαιάς εθν. Οδού Λάρισας Βόλου, ΛΑΡΙΣΑ 10 ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ Ελ. Βενιζέλου 3-5, ΤΑΥΡΟΣ 11 Γ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Καραόλη ηµητρίου 5 Εύοσµος/ΘΕΣ/ΚΗ 12 Κ. ΤΣΙΜΠΑΝΗΣ Γεωργικής Σχολής 136, Περιοχή Αεροδροµίου, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13 ΕΡΓΟΣΚΑΛ Α.Ε. Λ. Αθηνών 231, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 14 ΕΡΓΟΣΚΑΛ Α.Ε. Λ. Αθηνών 231, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 15 ΒΙΕΣΩΛ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ 6 Ο χλµ Καβάλας Θες/κη ΚΑΒΑΛΑ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 100/SL/97/EAA 02/04/97 101/SL/97/EAA 02/04/97 102/SL/97/EAA 02/04/97 103/SL/97/EAA 14/04/97 103/SL/97/EAA 14/04/97 103/SL/97/EAA 14/04/97 103/SL/97/EAA 14/04/97 104/SL/97/ΑΒΚ 21/04/97 105/SL/97/ΑΒΚ 21/04/97 106/SL/97/ΑΒΚ 24/04/97 108/97/RCT 20/06/97 109/97/RCT 10/07/97 110/SL/98/AVK 05/05/98 111/SL/98/AVK 05/05/98 112/SL/98/ΕΑΑ 17/06/98 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ Τ2 Σκαλωσιά προσόψεως Κατηγορίας 6 Τ2 Σκαλωσιά προσόψεως Κατηγορίας 3 Τ1 Σκαλωσιά ξυλότυπου (διαστάσεις πλαισίου Φ48/3mm) Ε3 Τριτοβάθµια εξέδρα µη υπερυψωµένη Ε3Υ Τριτοβάθµια εξέδρα υπερυψωµένη Ε4 Τετραβάθµια εξέδρα µη υπερυψωµένη Ε4Υ Τετραβάθµια εξέδρα υπερυψωµένη ΣΥ ΒΤ Σκαλωσιά υποστύλωσης ΣΠ Σκαλωσιά προσόψεως Κατηγορίας S Σκαλωσιά προσόψεως Κατηγορίας 2 Τ1 Σκαλωσιά ξυλότυπου (διαστάσεις πλαισίου Φ48/3mm) Τ1 Σκαλωσιά ξυλότυπου (διαστάσεις πλαισίου Φ48/3mm) ΣΠ Σκαλωσιά προσόψεως Κατηγορίας 6 Τ1 Σκαλωσιά ξυλότυπου (διαστάσεις πλαισίου Φ48/3,2mm) Σ.Π Σκαλωσιά προσόψεως Κατηγορίας 6

19 16 ΒΙΕΣΩΛ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ 6 Ο χλµ Καβάλας Θες/κη ΚΑΒΑΛΑ 17 ΒΕΡΓΙΝΑ, Ν. Μοναστηρίου 12, Ελευθερία/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18 ΒΕΡΓΙΝΑ, Ν. Μοναστηρίου 12, Ελευθερία/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Κ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ Αυθίας 81, ΠΑΤΡΑ 20 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Κ. ΜΗΛΙΩΝΗΣ Αυθίας 81, ΠΑΤΡΑ 21 ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ Ε.Ε. Αγ. Αναργύρων ΚΗΦΙΣΙΑ 113/SL/98/ΕΑΑ 17/06/98 116/SL/98/RCT 07/07/98 117/SL/98/RCT 07/07/98 114/SL/98/RCT 17/06/98 115/SL/98/RCT 17/06/98 118/SL/00/RCT 16/06/00 Σ.Υ. Σκαλωσιά ξυλότυπου (διαστάσεις πλαισίου Φ48/3,2mm) Σ.Π Σκαλωσιά προσόψεως Κατηγορίας 6 ΣΣ.Υ. Σκαλωσιά ξυλότυπου Φ48/3,2mm) ΣΠ Σκαλωσιά προσόψεως Κατηγορίας 6 Σ.Υ. Σκαλωσιά ξυλότυπου (διαστάσεις πλαισίου Φ48/3,2mm) T1D4 Σκαλωσιά ξυλότυπου (διαστάσεις πλαισίου Φ48/4mm).