ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος ) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1. Στο Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με γνωστικό αντικείμενο τη Μετεωρολογία, την Κλιματολογία και το Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον, υποστηριζόμενο από τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, σύμφωνα με την Υπoυργική Απόφαση (ΥΑ) αριθμ /B7/ (αριθ. ΦΕΚ 1439 τ. Β / ) και των Νόμων 3685/2008 και 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Άρθρο 2. Ο παρών εσωτερικός κανονισμός διέπει την διάρθρωση και ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας με τίτλο «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον». Τα άρθρα και οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, σε καμία περίπτωση, δεν είναι δυνατόν να αντιτίθενται, ή να αναιρούν, άρθρα ή διατάξεις των Νόμων και της ΥΑ που αναφέρονται στο άρθρο 1. Άρθρο 3. Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή της επιστήμης της Μετεωρολογίας, της Κλιματολογίας και του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, μέσω της δημιουργίας ειδικευμένων επιστημόνων και της αποτελεσματικής σύνδεσης έρευνας, διδασκαλίας και εφαρμογής. Άρθρο 4. Το Π.Μ.Σ. της Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος χορηγεί δύο τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και β) Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ). Άρθρο Στα πλαίσια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Η ΣΕ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. γ του Ν.3685/2008 και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Γεωλογίας, αποτελείται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., από τα οποία το ένα ορίζεται ως Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και προεδρεύει των συνεδριάσεων της ΣΕ. Η θητεία της ΣΕ είναι ετήσια. 2. Τη θέση του Διευθυντή αναλαμβάνει μέλος Δ.Ε.Π. από τις δύο ανώτερες βαθμίδες (Καθηγητής, ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τομέα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, ύστερα από σχετική εισήγηση της πενταμελούς ΣΕ. Η θητεία του Διευθυντού του Π.Μ.Σ. είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης (άρθρ.2 παρ.δ του

2 2 Ν.3685/2008). Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. δύναται να επιτραπεί μερική απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ.. 3. Ο Διευθυντής, δια της ΣΕ, εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ.. 4. Σε περίπτωση παραίτησης ή μακροχρόνιας απουσίας του Διευθυντή, αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. για αναπλήρωση ή αντικατάσταση του Διευθυντή και ανασύνθεση της ΣΕ. 5. Στις συνεδριάσεις της ΣΕ δύνανται να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο εκάστοτε Διευθυντής του Τομέα και ένας εκπρόσωπος του συνόλου των φοιτητών των δύο κύκλων του Π.Μ.Σ. Άρθρο Η ΣΕ συγκαλείται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ., τουλάχιστον μία φορά το δίμηνο, ή κατόπιν αιτήσεως τριών (3) μελών της ΣΕ. 2. Η ΣΕ θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη της. 3. Οι αποφάσεις της ΣΕ, για εισήγηση στη Γ.Σ.Ε.Σ., λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Διευθυντή. Άρθρο Οι αποφάσεις που αναφέρονται στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. ή σε οποιοδήποτε άλλο θέμα, λαμβάνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.β του Ν.3685/2008, ύστερα από σχετικές εισηγήσεις της ΣΕ. 2. Εάν ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. δεν είναι μέλος της Γ.Σ.Ε.Σ., τότε, με ειδική πρόσκληση, μετέχει υποχρεωτικώς των εργασιών της Γ.Σ.Ε.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα μέλη της ΣΕ. 3. Σε περίπτωση συζήτησης ειδικού θέματος, που αφορά στο Π.Μ.Σ. και η μελέτη του οποίου έχει ανατεθεί σε μέλος ΔΕΠ που δεν είναι μέλος της Γ.Σ.Ε.Σ., τότε το μέλος αυτό μετέχει της συνελεύσεως της Γ.Σ.Ε.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την συζήτηση του θέματος ως εισηγητής. Άρθρο Η ΣΕ είναι υπεύθυνη για την εισήγηση των θεμάτων, που αναφέρονται στο Π.Μ.Σ., προς τη Γ.Σ.Ε.Σ., για τη λήψη όμως των αποφάσεων είναι υπεύθυνη η Γ.Σ.Ε.Σ.. 2. Η ΣΕ είναι, επίσης, υπεύθυνη για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ.Ε.Σ. 3. Τα σχετικά έγγραφα υπογράφονται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Άρθρο Η ΣΕ διαθέτει ίδιο πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων. 2. Στις συνεδριάσεις της ΣΕ τηρούνται πρακτικά, από μέλος της Γραμματείας του Τομέα, τα οποία υπογράφονται στην επόμενη συνεδρίαση απ όλα τα παρόντα μέλη της αναφερομένης συνεδριάσεως. Άρθρο Η ΣΕ είναι υπεύθυνη για την πρόταση ορισμού Επιβλέποντα Καθηγητή (άρθρ.5 παρ.4 του Ν.3685/2008, ο οποίος στο εξής θα καλείται Σύμβουλος Καθηγητής) καθενός μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας από μέλος ΔΕΠ που του έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό έργο. Η εισήγηση υποβάλλεται προς την Γ.Σ.Ε.Σ. για έγκριση. Η θητεία του Σύμβουλου Καθηγητή λήγει στο τέλος του πρώτου κύκλου του Π.Μ.Σ.

3 3 2. Η ΣΕ ενημερώνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, μέσω του εκπροσώπου τους, και τα μέλη ΔΕΠ της ειδίκευσης για κάθε θέμα που τους αφορά, καθώς και τον Τομέα στον οποίο υπάγεται το Π.Μ.Σ. Άρθρο 11. Με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας, τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις αναλαμβάνουν: (άρθρ.5 παρ.1αα, αβ, αγ, β του Ν.3685/2008) 1. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γεωλογίας ή άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων ΑΕΙ, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, Επισκέπτες Καθηγητές και Ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α ), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Δεν επιτρέπεται στα μέλη ΔΕΠ να απασχολούνται αποκλειστικά με το Π.Μ.Σ. 2. Ερευνητές αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα. 3. Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. B. Άρθρα αναφερόμενα στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Άρθρο Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να εγγραφούν, κατόπιν διαδικασίας επιλογής, οι έχοντες τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, της ΥΑ αριθ /B7/ (αριθ. ΦΕΚ 1439 τ. Β / ) και του άρθρου 4 παρ.1β του Ν.3685/ Ο αριθμός των εισακτέων, χωριστά για κάθε έτος, που ορίζεται από το Τμήμα Γεωλογίας σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ αριθ /B7/ (αριθ. ΦΕΚ 1439 τ. Β / ), γίνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της ΣΕ του Π.Μ.Σ. Άρθρο 13. Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α. Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Γεωλόγοι, Φυσικοί, Μαθηματικοί, Βιολόγοι, Χημικοί, Πληροφορικοί), Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών (Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωγράφοι, Μηχανικοί) και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών Τμημάτων του Εξωτερικού. β. Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. γ. Τμημάτων της Σχολής Ικάρων των Α.Σ.Ε.Ι. με ειδικότητα Μετεωρολόγου, σε ποσοστό έως 20% του εκάστοτε αριθμού των εισαγομένων φοιτητών/τριών. Το ποσοστό αυτό μπορεί να μεταβάλλεται με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Σε όλες τις περιπτώσεις ο βαθμός του πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον "λίαν καλώς". 2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής, οι δε αλλοδαποί της ελληνικής. Η

4 4 πιστοποίηση της γνώσης της ξένης γλώσσας γίνεται είτε με αντίστοιχο αναγνωρισμένο τίτλο είτε με γραπτές εξετάσεις, η δε πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας μόνο με αναγνωρισμένο τίτλο. 3. Η επιλογή, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., γίνεται με συνεκτίμηση των κάτωθι μοριοποιημένων κριτηρίων. α. Της γραπτής ή προφορικής εξέτασης των υποψηφίων, σε ποσοστό 35%, στα μαθήματα: i) Μετεωρολογία ii) Κλιματολογία και iii) Χρήση H/Y Ο αντίστοιχος αριθμός μορίων είναι: Ν1 = 0.4 x βαθμός στο μάθημα «Μετεωρολογία x βαθμός στο μάθημα «Κλιματολογία» x βαθμός στο μάθημα «χρήση Η/Υ» x 3.5. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να επιτύχουν σε κάθε μάθημα τουλάχιστον τον βαθμό 6. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να θεωρηθεί ένας υποψήφιος ως επιτυχών αν σε ένα μόνο από τα ανωτέρω τρία μαθήματα λάβει βαθμό μικρότερο του 6 αλλά μεγαλύτερο ή ίσο του 4 και ο αντίστοιχος αριθμός μορίων είναι τουλάχιστον ίσος με 21. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείονται από την αξιολόγηση. Η ύλη των τριών αυτών μαθημάτων καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από εισήγηση της ΣΕ, και ανακοινώνεται τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων. β. Του γενικού βαθμού του πτυχίου, σε ποσοστό 20%. Ο βαθμός του πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον "λίαν καλώς" σε διαφορετική περίπτωση ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής. Ο αριθμός των μορίων είναι: Ν2 = βαθμός πτυχίου (με προσέγγιση δεκάτου) x 2. γ. Της βαθμολογίας, σε τρία (3), σχετικά με το Π.Μ.Σ., προπτυχιακά μαθήματα, σε ποσοστό 10%. Τα τρία αυτά μαθήματα περιλαμβάνουν ένα μάθημα επιπέδου Γενικών Μαθηματικών ή Γενικής Φυσικής και δύο μαθήματα από το χώρο των Ατμοσφαιρικών Επιστημών. Ο αντίστοιχος αριθμός των μορίων είναι: Ν3 = μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών (3) αυτών μαθημάτων (με προσέγγιση δεκάτου) x 1. Στην περίπτωση εκείνη, που υπάρχουν περισσότερα των απαιτουμένων, σε κάθε περίπτωση, μαθημάτων τότε επιλέγονται εκείνα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία δ. Της επίδοσης σε διπλωματική εργασία που προβλέπεται από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και συνδέεται με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., σε ποσοστό 10% ή 5% αν η διπλωματική εργασία δεν συνδέεται. Ο αριθμός των μορίων είναι: Ν4 = βαθμός της διπλωματικής εργασίας x 1 (αν η εργασία είναι συναφής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.) ή x 0.5 (αν η εργασία δεν είναι συναφής). Στα Τμήματα που το προπτυχιακό πρόγραμμα δεν προβλέπει εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αλλά οι φοιτητές/τριες έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν εργασία, διαδικαστικά ισοδύναμη με την διπλωματική, τότε η επίδοση στην εργασία λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 7.5% αν συνδέεται με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και σε ποσοστό 3.75% αν η εργασία δεν συνδέεται, κατά την κρίση της ΣΕ. Ο αριθμός των μορίων στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται ως εξής:

5 5 Ν4 = βαθμός της εργασίας x 0.75 (αν η εργασία είναι συναφής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.) ή x (αν η εργασία δεν είναι συναφής). ε. Της τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας του/της υποψηφίου/ας, επάνω σε συγγενές προς το Π.Μ.Σ. γνωστικό αντικείμενο, σε ποσοστό 7.5%. Η ερευνητική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας αξιολογείται από τη ΣΕ. Η δραστηριότητα αυτή βαθμολογείται από Δίνεται ιδιαίτερη προτεραιότητα στις δημοσιευμένες εργασίες, όμως λαμβάνονται υπόψιν και οι συμμετοχές του καθενός υποψηφίου/ας σε Συνέδρια, Συμπόσια και Ερευνητικά Προγράμματα. Ο αντίστοιχος αριθμός των μορίων είναι: Ν5 = βαθμός της ερευνητικής δραστηριότητας x στ. Της γλωσσομάθειας, με προτεραιότητα στο βαθμό γνώσης της Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας, σε ποσοστό 5%. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους παρακάτω τρόπους: i. με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ξένης γλώσσας επιπέδου Γ2, ii. με πτυχίο, ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε χώρα με γλώσσα διδασκαλίας την προς πιστοποίηση γλώσσα, iii. με απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τουλάχιστον εξαετούς φοίτησης. Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ξένης γλώσσας επιπέδου Γ2. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας βαθμολογείται με δέκα (10) και η καλή γνώση με οκτώ (8). Σε περίπτωση μη κατοχής των παραπάνω τίτλων δίνεται η δυνατότητα γραπτής εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε μία από τις προαναφερθείσες ξένες γλώσσες της επιλογής τους, επιτυγχάνοντας βαθμό τουλάχιστον 6. Σε διαφορετική περίπτωση ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής. Ο αντίστοιχος αριθμός μορίων είναι: Ν6 = βαθμός που αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών ξένης γλώσσας ή βαθμός γραπτής εξέτασης x 0.5. ζ. Της προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων, του βιογραφικού σημειώματος και των συστατικών επιστολών, σε ποσοστό 12.5%. Η προφορική συνέντευξη, στην οποία αξιολογούνται η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., και το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα, συμμετέχει σε ποσοστό 10% στην τελική βαθμολογία του υποψήφιου/ας. Αξιολογούνται επίσης τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος και των συστατικών επιστολών σε ποσοστό 2.5%. Η προφορική συνέντευξη, τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος και οι συστατικές επιστολές βαθμολογούνται από 0-10, κατά την κρίση της ΣΕ. Σε περίπτωση μη προσέλευσης στην προφορική συνέντευξη, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής. Αντίστοιχος αριθμός μορίων: Ν7 = βαθμός αξιολόγησης συνέντευξης x 1 + βαθμός αξιολόγησης βιογραφικού και συστατικών επιστολών x Άρθρο 14. Διαδικασία επιλογής των Μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. 1. Η Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της ΣΕ του Π.Μ.Σ., αποφασίζει, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, τον ακριβή αριθμό των εισαγόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται, κατά τη διάρκεια

6 6 του Ιουνίου, και κοινοποιούνται σε όλα τα Τμήματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που αναφέρονται στο άρθρο 13, παρ.1 του παρόντος κανονισμού. 2. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές/τριες, υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας, για τη συμμετοχή τους στην διαδικασία επιλογής για την κατάληψη μιας από τις προκηρυσσόμενες θέσεις στο Π.Μ.Σ. Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση, υποβάλλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, τίτλους σπουδών ξένης γλώσσας, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους (συστατικές επιστολές, ερευνητικές εργασίες, κ.τ.λ.). Επίσης, στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται και η ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί γραπτώς ο υποψήφιος στην περίπτωση που δεν διαθέτει τον απαραίτητο τίτλο σπουδών ξένης γλώσσας (βλ. άρθρο 13, παράγραφος 3). Οι αιτήσεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας, κατά την διάρκεια των 7 πρώτων εργασίμων ημερών του Οκτωβρίου. Τις επόμενες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας, η Γραμματεία διαβιβάζει ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών (ακολουθούμενη και από τους ατομικούς φακέλους των υποψηφίων) στη ΣΕ του Π.Μ.Σ.. 3. Είναι δυνατόν να υποβάλλουν αίτηση και φοιτητές/τριες που προβλέπεται να καταστούν πτυχιούχοι, με ορκωμοσία, κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών αυτών στη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό σπουδών στο οποίο να φαίνεται ότι περάτωσαν τις σπουδές τους. Να αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου και να δηλώνεται ότι εκκρεμεί η διαδικασία της ορκωμοσίας. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά την προσκόμιση του αντιγράφου πτυχίου. 4. Η ΣΕ, στη διάρκεια των επτά (7) επομένων εργασίμων ημερών από τη λήψη των ατομικών φακέλων των υποψηφίων, ολοκληρώνει τις προβλεπόμενες, από το άρθρο 13, παρ. 2 και 3 του παρόντος κανονισμού, διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Μετά το πέρας των διαδικασιών επιλογής, η ΣΕ κατατάσσει τους υποψηφίους, κατά αξιολογική σειρά με βάση τον αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν σε επίπεδο πρώτου δεκαδικού, και υποβάλλει εισήγηση στη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία και αποφασίζει για την έγκριση της αποδοχής τους. Στην περίπτωση που στην τελευταία θέση ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι/ες, τότε εγγράφονται όλοι οι ισοβαθμούντες ως υπεράριθμοι. 5. Οι επιλεγόμενοι μεταπτυχιακοί υποψήφιοι/ες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Γεωλογικού Τμήματος εντός 10 ημερών από την απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.. Σε περίπτωση μη εγγραφής αυτών, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, καλείται, από τη Γραμματεία του Τμήματος, να εγγραφεί ο 1 ος, 2 ος, κ.τ.λ. επιλαχών που πέτυχε στο διαγωνισμό. 6. Γίνονται δεκτοί χωρίς εξετάσεις και εγγράφονται στο πρώτο έτος του Π.Μ.Σ. ως υπεράριθμοι του αριθμού των θέσεων που προκήρυξε το Τμήμα, ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους σε αντικείμενο αντίστοιχο ή συγγενές του Π.Μ.Σ., πτυχιούχος αντιστοίχου Τμήματος, που αναφέρεται στο Άρθρο 13, 1 του παρόντος κανονισμού, ΑΕΙ του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 7. Με απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.(άρθρ.4 παρ.3 του Ν.3685/2008)

7 7 Άρθρο 15. Διάρκεια του Προγράμματος - Παρακολούθηση - Εξετάσεις 1. Η διάρκεια του Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), ορίζεται σε 4 εξάμηνα. 2. Η παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 εβδομάδες διδασκαλίας. Εάν η διδασκαλία ενός μαθήματος διαρκέσει λιγότερο από 10 εβδομάδες, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να το παρακολουθήσουν στο αντίστοιχο εξάμηνο της επομένης περιόδου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια κάθε εξαμήνου, είναι δυνατό να περιοριστεί σε λιγότερο από 10 εβδομάδες διδασκαλίας, αρκεί όμως στην διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος να έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος, που ισοδυναμεί με το 12πλάσιο του προβλεπομένου εβδομαδιαίου αριθμού ωρών διδασκαλίας του μαθήματος. 3. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν καλύψει το 80% του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος, υποχρεούται να το παρακολουθήσει στη διάρκεια του αντιστοίχου εξαμήνου του επομένου ακαδημαϊκού έτους εκτός της περιπτώσεως ύπαρξης σοβαρών λόγων υγείας, οπότε το θέμα εξετάζεται από τη ΣΕ. 4. Οι εξετάσεις των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου διεξάγονται κατά τον Φεβρουάριο, ενώ του εαρινού κατά τον Ιούνιο. Στην περίοδο του Σεπτεμβρίου διεξάγονται εξετάσεις των μαθημάτων και των δύο (χειμερινού, εαρινού) εξαμήνων. Η βαθμολογία των μαθημάτων θα πρέπει να κατατίθεται στη Γραμματεία εντός 20 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζεται από τη ΣΕ, σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών. Η συμμετοχή κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή στις εξετάσεις κάθε μαθήματος, γίνεται, ύστερα από δήλωση αυτού στη Γραμματεία του Τμήματος εντός της εβδομάδας που προηγείται της έναρξης των εξετάσεων. 5. Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει το πολύ τρεις φορές. Αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει δύο (2) φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος, τότε η ΣΕ του Π.Μ.Σ., ύστερα από αίτηση του φοιτητή, ορίζει τριμελή επιτροπή επανεξέτασης του μαθήματος, στην οποία συμμετέχει ως εξεταστής και ο διδάσκων καθηγητής. Εάν απορριφθεί και την τρίτη φορά, τότε ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται. 6. Για την απόκτηση του δικαιώματος εγγραφής στο 3 ο εξάμηνο σπουδών του Π.Μ.Σ. ενός μεταπτυχιακού φοιτητή, θα πρέπει τα εξετασθέντα επιτυχώς μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 80% του συνόλου των διδακτικών μονάδων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει για μία ακόμη φορά, το πρώτο έτος σπουδών του Π.Μ.Σ., με την υποχρέωση να παρακολουθήσει μόνο τα μαθήματα στα οποία έχει απορριφθεί. 7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή αναστολή της φοίτησης μέχρι ένα χρόνο, (άρθρ.6 παρ.1δ του Ν.3685/2008) χωρίς απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου, σύμφωνη γνώμη της ΣΕ και έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 8. Φοιτητής που χρησιμοποιεί μη σύννομα μέσα κατά τη συμμετοχή του στις εξετάσεις παραπέμπεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για τις περαιτέρω νόμιμες διαδικασίες 9. Φοιτητής που δεν φοιτά, αδικαιολόγητα, για ένα χρόνο διαγράφεται μετά από πρόταση της ΣΕ στη Γ.Σ.Ε.Σ.

8 8 10. Η μετεωρολογική παρατήρηση είναι υποχρεωτική και εντάσσεται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών. 11. Η πρακτική άσκηση στο Γραφείο Καιρού του Αεροδρομίου Μακεδονία και/ή στο Κ.Ε.Μ.Ε. του ΕΛ.Γ.Α. είναι υποχρεωτική. Άρθρο 16. Προϋποθέσεις - υποχρεώσεις για την απόκτηση του ΜΔΕ. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται: α) Η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το Π.Μ.Σ. μαθήματα, με μέσο όρο βαθμολογίας των μαθημάτων τουλάχιστον 6.0 και β) Η πραγματοποίηση, τουλάχιστον εξαμηνιαίας ερευνητικής εργασίας στο αντικείμενο της ειδίκευσης. O χρόνος της αρχίζει να προσμετράται από το τέλος του τρίτου εξαμήνου. 1. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και τα αποτελέσματα να παρουσιάζονται υπό τη μορφή διατριβής, χαρακτηριζόμενης ως Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης (ΔΕ), η οποία μπορεί να αντικατασταθεί με άλλη πρόσφορη επιστημονική διαδικασία που κρίνεται τεκμηριωμένα από τη ΣΕ ότι ισοδυναμεί με την εκπόνηση ΔΕ (άρθρ.6 παρ.γ του Ν.3685/2008). 2. Την εκπόνηση της ΔΕ καθοδηγεί μέλος ΔΕΠ (άρθρο 5, παρ. 4 του Ν3685/2008, ο οποίος στο εξής θα καλείται Επιβλέπων Καθηγητής της ΔΕ) που μπορεί να είναι διαφορετικό από τον ήδη ορισθέντα Σύμβουλο Καθηγητή του μεταπτυχιακού φοιτητή. 3. Η ανάθεση θέματος εκπόνησης της ΔΕ σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή μπορεί να αρχίσει στα μέσα του 3 ου εξαμήνου. Η επιλογή του τομέα έρευνας γίνεται μετά από συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, έτσι ώστε στη διάρκεια του 2 ου δεκαημέρου του Νοεμβρίου, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να συνεννοούνται με τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα για την ανάθεση σ αυτούς θέματος ΔΕ. Η ανάθεση γνωστοποιείται στη ΣΕ εντός των δυο πρώτων εβδομάδων του Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια, η ΣΕ οριστικοποιεί, για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, την ανάθεση εκπόνησης της ΔΕ και ενημερώνει τον Τομέα. Το θέμα της ΔΕ κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. 4. Σε κάθε μέλος ΔΕΠ δεν μπορεί να ανατίθενται περισσότερες από τρεις διπλωματικές εργασίες κατ έτος. 5. Μετά το πέρας της εκπόνησης της ΔΕ από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, η ΣΕ συγκροτεί την τριμελή επιτροπή εξέτασης της ΔΕ με πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή. Στην τριμελή εξεταστική επιτροπή, συμμετέχει ο καθηγητής που καθοδήγησε την ΔΕ και δύο μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (άρθρ. 5 παρ. 4 του Ν3685/2008) που ορίζονται από τη ΣΕ μετά από πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή. Τα δύο αυτά μέλη θα πρέπει να σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης και να ανήκουν είτε στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ είτε σε άλλο Τμήμα του αυτού ή άλλου ΑΕΙ της χώρας. Το ένα από τα δύο αυτά μέλη, μπορεί να ανήκει σε ίδρυμα του εξωτερικού ισότιμου προς ελληνικό ΑΕΙ 6. Απαραίτητη προϋπόθεση, για την υποβολή και εξέταση της ΔΕ από την τριμελή Επιτροπή, είναι η συμπλήρωση όλων των διδακτικών μονάδων των μαθημάτων. 7. Με ευθύνη της επιτροπής αυτής γίνεται, από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διατριβής, με τη μορφή διαλέξεως ενώπιον ανοικτού ακροατηρίου. Μετά την παρουσίαση της διατριβής, η επιτροπή υποβάλλει στον υποψήφιο σχετικές ερωτήσεις, προτείνει τυχόν διορθώσεις και

9 9 αποφασίζει για το αποτέλεσμα της αποδοχής ή απόρριψης της διατριβής, δίνοντας, ταυτόχρονα, και τη σχετική βαθμολογία. 8. Η διατριβή ειδίκευσης συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα εκτός αν, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφασισθεί η συγγραφή σε άλλη γλώσσα, με συγκεκριμένες προδιαγραφές σε ότι αφορά στον τρόπο γραφής και την εξωτερική της εμφάνιση. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να υλοποιήσει, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή, τις διορθώσεις που προτείνει η τριμελής επιτροπή. Το τελικό κείμενο υποβάλλεται, το αργότερο σε ένα μήνα από την ημερομηνία της ανάπτυξης, με ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή και εκδίδεται με έξοδα του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ. σε πέντε αντίτυπα. 9. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται στην κατάθεση των παρακάτω διορθωμένων ανάτυπων της διατριβής: Τρία (3) σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, εκ των οποίων ένα (1) για τη γραμματεία του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, ένα (1) για τη βιβλιοθήκη του Τομέα και ένα (1) για τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Γεωλογίας. Ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή (CD), στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. Τρία (3) σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, για την τριμελή επιτροπή εξέτασης. Τα ανάτυπα εκτυπώνονται ασπρόμαυρα με δαπάνη του ΠΜΣ, ενώ οι τυχόν επιπλέον έγχρωμες εκτυπώσεις γίνονται με δαπάνη του υποψηφίου. 10. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την παράδοση της διατριβής ειδίκευσης είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τα ακόλουθα δυο έντυπα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ.: Στοιχεία Διατριβής Ειδίκευσης και Έγγραφο Παράδοσης Διατριβής Ειδίκευσης. 11. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να έχει περατώσει πλήρως και επιτυχώς τον πρώτο κύκλο του Π.Μ.Σ. και να έχει αποκτήσει το ΜΔΕ, κατά τη διάρκεια των δύο επομένων εξαμήνων, δηλαδή να περατωθεί το αργότερο στο τέλος του έκτου εξαμήνου από την εγγραφή του ως φοιτητής του Π.Μ.Σ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να παραταθεί η ολοκλήρωσή της κατά ένα το πολύ εκπαιδευτικό εξάμηνο. Μετά το πέρας του εξαμήνου αυτού δεν δίνεται άλλη παράταση, για οποιαδήποτε λόγο και ο φοιτητής διαγράφεται. 12. Η τελική βαθμολογία του ΜΔΕ είναι το άθροισμα: (α) της μέσης βαθμολογίας του συνόλου των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. που αντιπροσωπεύει το 70% της συνολικής βαθμολογίας, και (β) της βαθμολογίας της διατριβής ειδίκευσης σε ποσοστό 30%. Η βαθμολογία για το ΜΔΕ είναι περιγραφική και σε παρένθεση αναγράφεται η αριθμητική βαθμολογία του μεταπτυχιακού φοιτητή: Άριστα (8,5-10), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (6-6,49). 13. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής, μετά τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών του Π.Μ.Σ., μπορεί, με αίτησή του και με τη σύμφωνη γνώμη ενός τουλάχιστον μέλους ΔΕΠ, να επικουρεί στο εκπαιδευτικό έργο, με απόφαση του Τομέα. 14. Όσοι έχουν περατώσει επιτυχώς τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. και δεν έχουν καταθέσει τη διατριβή ειδίκευσης μέσα στα επιτρεπόμενα χρονικά όρια ή έχουν απορριφθεί στη διαδικασία παρουσίασης αυτής ή έχουν διαγραφεί, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης, μετά από αίτησή τους, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

10 10 Γ. Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος Άρθρο 17. Προϋποθέσεις και διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων. 1. Προϋπόθεση απαραίτητη για τη συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. προς απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) στη Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον του Τμήματος Γεωλογίας είναι η κατοχή: i) Πτυχίου, των αναφερομένων στο άρθρο 13, παρ. 1 του παρόντος, τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων ΑΕΙ της αλλοδαπής, με ανάλογη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή ΤΕΙ και ii) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Π.Μ.Σ. σε συγγενές ή συναφές αντικείμενο ή ισοδυνάμου διπλώματος Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή αποδεδειγμένη εμπειρία λόγω τετραετούς τουλάχιστον ενασχόλησης στην πράξη (σε ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και σε οργανισμούς σχετικούς με τον κλάδο του Π.Μ.Σ.). 2. Υποψήφιοι για την έναρξη εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) είναι: i) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της τρέχουσας διετούς περιόδου του Π.Μ.Σ., που περάτωσαν επιτυχώς όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την απόκτηση του ΜΔΕ ii) iii) Εκείνοι που κατέχουν τίτλο ΜΔΕ του αυτού Π.Μ.Σ. (που προφανώς απέκτησαν σ άλλες περιόδους, εκτός της τρεχούσης) ή παρεμφερούς ισοδυνάμου Διπλώματος ΑΕΙ του εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία λόγω τετραετούς τουλάχιστον ενασχόλησης στην πράξη (βλ. άρθρο 17, παρ. 1ii του παρόντος κανονισμού). Οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ που κατέχουν ΜΔΕ σε συγγενές ή συναφές αντικείμενο (άρθρο 9 παρ. 1β του Ν. 3685/2008) 3. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που υπάγονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 2(i) του παρόντος άρθρου, υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας, εφ όσον επιθυμούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές προς απόκτηση ΔΔ σε συναφές με την ειδίκευσή τους αντικείμενο. Στην αίτησή του ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να αναφέρει και το όνομα του Καθηγητή που δέχεται να αναλάβει την επίβλεψη της διατριβής. Κάθε υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει, στη Γραμματεία του Τμήματος, μαζί με την αίτησή του τα κάτωθι: αντίγραφο του ΜΔΕ, βιογραφικό σημείωμα, και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης. Οι αιτήσεις των υποψηφίων διδακτόρων διαβιβάζονται στη ΣΕ, μαζί με μια έκθεση σκοπιμότητας εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και πρόταση του προτεινόμενου επιβλέποντα καθηγητή για τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η ΣΕ αποφαίνεται και εισηγείται σχετικά στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας. Η εισήγηση της ΣΕ κοινοποιείται και στον αντίστοιχο Τομέα. 4. Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων, που υπάγονται στις περιπτώσεις της παρ. 2(ii) του παρόντος άρθρου, είναι η ακόλουθη: α) Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τομέα καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση, υποβάλλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα του πτυχίου και

11 11 του ΜΔΕ, πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, φωτοτυπία ταυτότητας καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους (πτυχία ξένων γλωσσών, συστατικές επιστολές, ερευνητικές δημοσιεύσεις, κ.τ.λ.). β) Εντός 10 εργασίμων ημερών από την τελευταία ημερομηνία καταθέσεως των σχετικών αιτήσεων υποψηφιότητας, η ΣΕ αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και υποβάλλει προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. μια αιτιολογημένη πρόταση, που πρέπει να συνοδεύεται και από έκθεση σκοπιμότητας, προτείνοντας ταυτόχρονα και τα ονόματα των τριών μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής χωριστά για κάθε υποψήφιο. 5. Η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει για την τελική επιλογή και για τις περαιτέρω διαδικασίες εκπόνησης ΔΔ, των υποψηφίων διδακτόρων των υπαγομένων στις παρ. 2(i) και 2(ii). 6. Είναι δυνατή η εκπόνηση ΔΔ από αλλοδαπούς υποψηφίους που γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και οι οποίοι κατέχουν ΜΔΕ αντίστοιχο του Π.Μ.Σ. ή διαθέτουν αποδεδειγμένα σημαντική επιστημονική ενασχόληση (επαγγελματική και ερευνητική) σε ΑΕΙ του εξωτερικού που σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.. Άρθρο Ο επιβλέπων Καθηγητής της ΔΔ πρέπει να ανήκει στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., στο οποίο έχει επιλεγεί ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές. Κάθε μέλος ΔΕΠ επιβλέπει μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες (άρθρο 9 παρ.2 του Ν. 3685/2008). 2. α) Αν διαπιστωθεί ότι ένας υποψήφιος διδάκτορας έχει εγκαταλείψει επί μακρόν την εκπόνηση της διατριβής του, τότε ο επιβλέπων καθηγητής συγκαλεί τη Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία συντάσσει σχετική έκθεση προς τη ΣΕ του Π.Μ.Σ.. Η τελευταία εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος που αποφασίζει τελεσίδικα. β) Αν δεν κατατεθεί από τον υποψήφιο διδάκτορα έκθεση προόδου για δύο συνεχή έτη, τότε η εκπόνηση της ΔΔ διακόπτεται οριστικά, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.. Άρθρο 19. Διάρκεια του Προγράμματος - Παρακολούθηση - Εξετάσεις. 1. Ο χρόνος της εκπόνησης της ΔΔ αρχίζει να προσμετράται από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής από τη Γ.Σ.Ε.Σ (άρθρο 9 παρ. 3β του Ν. 3685/2008). 2. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση της ΔΔ για τους υποφηφίους που κατέχουν ΜΔΕ δε μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 6 έτη. Για τους υποψηφίους διδάκτορες που δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΔΔ είναι 4 έτη και υποχρεούται στην επιτυχή εξέταση κύκλου μαθημάτων που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ.(αρθρ.9 παρ.3γ του Ν. 3685/2008). 3. Σε ορισμένες περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη γραπτή εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής προς τη ΣΕ και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ο μέγιστος χρόνος μπορεί να παραταθεί το πολύ μέχρι 1 έτος. 4. Οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν και να πραγματοποιούν σεμινάρια στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. Επίσης, οι υποψήφιοι, με αίτησή τους, δύνανται να επικουρούν τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα στο εκπαιδευτικό

12 12 τους έργο για μια διετία (τουλάχιστον) και όχι περισσότερο από 6 ώρες (κατά μέσο όρο) την εβδομάδα. Αρθρο 20. Προϋποθέσεις-υποχρεώσεις για την απόκτηση ΔΔ. 1. Η υποβολή ετήσιας έκθεσης προόδου από τον υποψήφιο διδάκτορα, προς τη ΣΕ είναι υποχρεωτική. Επίσης, είναι υποχρεωτική η παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης προόδου σε ανοικτό ακροατήριο. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ' όψιν, την έκθεση του υποψηφίου και την παρουσίαση αυτής σε ανοικτό ακροατήριο, συντάσσει και υποβάλλει στον Πρόεδρο της ΣΕ έκθεση προόδου του υποψηφίου. Στην ετήσια αυτή έκθεση πρέπει απαραιτήτως, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή να αναφέρει τη συγκεκριμένη πρόοδο του υποψήφιου διδάκτορα για το έτος που πέρασε, την ικανοποιητική ή μη πρόοδο της ερευνητικής δουλειάς, καθώς και τον προγραμματισμό των εργασιών του επομένου έτους. Ακόμη στην έκθεση πρέπει να αναφέρονται οι τυχόν δυσκολίες και προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά το προηγούμενο έτος. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι υπεύθυνος για τη συγκέντρωση των εκθέσεων αυτών την προκαθορισμένη ημερομηνία (τέλος Ιανουαρίου). Η ΣΕ εισηγείται περί της προόδου όλων των υποψηφίων διδακτόρων στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3στ του Ν. 3685/ Η εκπόνηση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας, αποτελεί συμβολή στην επιστήμη της Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. Η πρωτοτυπία και η επιστημονική αξία της διατριβής, τεκμηριώνεται και από δημοσιεύσεις του ερευνητικού μέρους της σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Κατά συνέπεια, για κάθε Διδακτορική Διατριβή θα πρέπει, πριν του ορισμού της Εξεταστικής Επιτροπής, να υπάρχει πρόδρομη ανακοίνωση σε διεθνές περιοδικό με κριτές, ή τουλάχιστον να έχει γίνει αποδεκτή προς δημοσίευση. 3. Η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής όπως και η γλώσσα της συγγραφής γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3685/2008, (άρθρο 9, παρ. 4γ του Ν. 3685/2008). 4. Η τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του, γίνεται από εξεταστική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από επτά (7) μέλη ΔΕΠ (άρθρο 9, παρ. 4α του Ν. 3685/2008). Στην εξεταστική επιτροπή συμμετέχουν και τα τρία (3) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα (4) ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από γνώμη της ΣΕ. Από τα τέσσερα (4) παραπάνω μέλη, τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ Παν/μίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ή ερευνητές βαθμίδων Α, Β ή Γ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (άρθρο 9, παρ. 4α του Ν. 3685/2008). Όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να ανήκουν στην ίδια ή συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη διατριβή του. 5. Η διαδικασία ορισμού της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τον ένα μήνα. Μετά την εισήγηση της ΣΕ του Π.Μ.Σ., ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να προβεί στον ορισμό της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. της Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας δεν εξεταστεί από την επταμελή επιτροπή, μέχρι και

13 13 πέντε (5). μήνες μετά τη συγκρότηση της, ο ορισμός της εξεταστικής επιτροπής ακυρώνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. 6. Ο υποψήφιος αναπτύσσει την διατριβή του δημόσια ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια, κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το αν αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε τουλάχιστον από τα μέλη της επταμελούς Επιτροπής. 7. Μετά την εξέταση του υποψηφίου διδάκτορα, η επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, με ευθύνη του επιβλέποντα Καθηγητή, συντάσσει Πρακτικό που περιλαμβάνει την πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, την περιγραφική βαθμολογία που θα αναγράφεται στο τίτλο, καθώς και όσες πληροφορίες κρίνουν απαραίτητες τα μέλη της Επιτροπής. Το Πρακτικό θα υποβάλλεται στο Τμήμα, εφόσον έχουν υλοποιηθεί οι διορθώσεις που προτείνει η εξεταστική επιτροπή (βλ. παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου), μαζί με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν υπέβαλε την διατριβή για κρίση σε άλλο ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Σε περίπτωση μη έγκρισης της ΔΔ από την επταμελή Εξεταστική Επιτροπή με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από γραπτή εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής, Επιτροπής θα μπορεί να χορηγείται στον υποψήφιο βεβαίωση ότι εργάστηκε ερευνητικά στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. 8. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: Άριστη με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από ομόφωνη απόφαση της εξεταστικής επιτροπής), Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της εξεταστικής επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Αν υπάρξει εκ νέου ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής. 9. Η διαβεβαίωση και η επίσημη ανακήρυξη των Διδακτόρων γίνεται σύμφωνα με τις Πρυτανικές εγκυκλίους. 10. Για το χρονικό διάστημα από το πέρας των σπουδών και της επιτυχούς εξετάσεως, μέχρι και την επίσημη διαβεβαίωση-αναγόρευση, χορηγείται στον διδάκτορα φύλλο σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος με το σύνολο των υποχρεώσεων που εκπλήρωσε και με βεβαίωση στο τέλος ότι ο επίσημος τίτλος θα χορηγηθεί κατά την προσεχή ανακήρυξη. Η προσωρινή αυτή βεβαίωση είναι επίσημος τίτλος και υπογράφεται από τον Γραμματέα του Τμήματος. 11. Προϋπόθεση για την επίσημη αναγόρευση σε διδάκτορα είναι να έχει καταθέσει ο υποψήφιος, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (CD), τα παρακάτω διορθωμένα ανάτυπα της Διδακτορικής Διατριβής: Τρία (3), στη Γραμματεία του Τμήματος για τη βιβλιοθήκη του Τμήματος και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Ένα (1), στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. Ένα (1) άδετο πρωτότυπο για την Υπηρεσία Δημοσιευμάτων. Ένα (1), για τη βιβλιοθήκη του Τομέα. Τρία (3), για την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Τα ανάτυπα εκτυπώνονται ασπρόμαυρα με δαπάνη του ΠΜΣ, ενώ οι τυχόν επιπλέον έγχρωμες εκτυπώσεις γίνονται με δαπάνη του υποψηφίου. Θα πρέπει να είναι δεμένα με θερμοκόλληση (εκτός αυτού που προορίζεται για την Υπηρεσία Δημοσιευμάτων) και να τηρούν τις προδιαγραφές συγγραφής διατριβών του Τμήματος Γεωλογίας (βλ. «Οδηγίες και Υποδείγματα για τη Συγγραφή Διατριβών και Διπλωματικών», 12. Οι υποψήφιοι διδάκτορες κατά την παράδοση της διδακτορικής διατριβής είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τα ακόλουθα έντυπα:

14 14 Στοιχεία Διδακτορικής Διατριβής και Έγγραφο Παράδοσης Διδακτορικής Διατριβής στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ. Απογραφικό Δελτίο Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Άρθρο 21. Υποχρεώσεις-Δικαιώματα μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής και Υποψήφιου Διδάκτορα. 1. Ο Επιβλέπων Καθηγητής: α) πρέπει να είναι διαθέσιμος στον υποψήφιο προκειμένου να επιλύει απορίες του και να τον καθοδηγεί στην παραπέρα εργασία, β) πρέπει να αποδεχθεί ή να κάνει τις παρατηρήσεις του σε ένα καθαρογραμμένο αντίτυπο της διατριβής μέσα σε 3 μήνες, εξαιρουμένων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, από την ημέρα που θα του την παραδώσει ο υποψήφιος, και γ) δικαιούται να συμμετέχει ως συν-συγγραφέας σε δημοσιεύσεις που θα προκύψουν από την διατριβή. 2. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής: α) παρακολουθούν την εξέλιξη του υποψηφίου, για την πρόοδο της εργασίας του, συνεδριάζοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα, β) τηρούν αυστηρώς τις υποχρεώσεις της παρ. 1, εδαφ. β του παρόντος άρθρου και γ) δικαιούνται να συμμετέχουν ως συν-συγγραφείς σε δημοσιεύσεις που θα προκύψουν από τη διατριβή, εφόσον η συμμετοχή τους στις αντίστοιχες φάσεις της διατριβής ήταν ουσιαστική και συμφωνεί ο επιβλέπων Καθηγητής. 3. Ο υποψήφιος διδάκτορας: α) πρέπει να ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις που του ορίζει ο επιβλέπων Καθηγητής, β) πρέπει να ενημερώνει συνεχώς και ανελλιπώς τον επιβλέποντα Καθηγητή γ) αν επιθυμεί να συμμετέχει και σε άλλα ερευνητικά προγράμματα του ίδιου ή άλλου Τομέα, πρέπει να έχει την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα Καθηγητή, και δ) δικαιούται, ύστερα από έγγραφη άδεια του επιβλέποντα καθηγητή, αίτημα του στη ΣΕ και έγκριση της ΓΣΕΣ του Τμήματος να προδημοσιεύσει αποτελέσματα της διατριβής του, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή και τα άλλα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής εφόσον η συμμετοχή τους στις αντίστοιχες φάσεις της διατριβής ήταν ουσιαστική και συμφωνεί ο επιβλέπων Καθηγητής. Στην περίπτωση που η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής απαιτεί επικουρικά τη συνεργασία με άτομο εκτός της Συμβουλευτικής Επιτροπής, τότε δύναται αυτό να συμμετάσχει ως συνσυγγραφέας με ειδική αιτιολόγηση που κατατίθεται από τον επιβλέποντα καθηγητή στη ΣΕ. Αν κανένα από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής που δικαιούνται να συμμετέχουν ως συν-συγγραφείς (παρ. 2γ του παρόντος άρθρου) αποδεδειγμένα δεν επιθυμεί να συμμετάσχει ως συν-συγγραφέας, τότε ο υποψήφιος για τη δημοσίευση, που θα έχει μόνο το όνομά του, θα πρέπει με αίτησή του να ζητήσει έγγραφη άδεια από τον επιβλέποντα Καθηγητή και να καταθέσει σχετικό αίτημα στη ΣΕ, το οποίο θα εγκριθεί από τη ΓΣΕΣ. Αν ο επιβλέπων Καθηγητής δεν δώσει την άδεια εντός τριών (3) μηνών από την αίτηση, τότε ο υποψήφιος μπορεί να ανακοινώσει τα

15 15 αποτελέσματά του ή να τα στείλει για δημοσίευση μόνο με το όνομά του, τουλάχιστον μετά παρέλευση 6 μηνών από τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος. Άρθρο 22. Γενικό Άρθρο 1. Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία, Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης ή Διδακτορική Διατριβή, ο/η φοιτητής/τρια ή υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου, δημοσιευμένη ή μη, χωρίς την δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας υποψηφίου χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. για διαγραφή. Στις περιπτώσεις αυτές και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του επιβλέποντα καθηγητή- η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του υποψηφίου. 2. Τυχόν ανακύπτοντα θέματα που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, αναλόγως της σοβαρότητάς τους, θα επιλύονται από τη ΣΕ ή από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κατόπιν εισήγησης της ΣΕ. 3. Η τήρηση του κανονισμού είναι υποχρεωτική από όλους. Πρόγραμμα μαθημάτων και ερευνητικής απασχόλησης του κύκλου ειδίκευσης ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κωδικός ECTS Α ΕΞΑΜΗΝΟ α. Πρακτική Μετεωρολογία GMCM 101Y 5 β. Προγραμματισμός Η/Υ GMCM 102Y 7 γ. Θερμοδυναμική και Στατική της GMCM 103Y 6 Ατμόσφαιρας δ. Κλίμα Μεσογείου-Ελλάδας GMCM 104Y 5 ε. Ηλιακή και Γήινη Ακτινοβολία GMCM 105Y 7 Σ ύ ν ο λ ο 30 B ΕΞΑΜΗΝΟ α. Δυναμική Μετεωρολογία GMCM 201Y 6 β. Συνοπτική Μετεωρολογία GMCM 202Y 5 γ. Δορυφορική Μετεωρολογία και GMCM 203Y 4 Κλιματολογία δ. Ατμοσφαιρική Ρύπανση GMCM 204Y 4

16 16 ε. Αγρομετεωρολογία GMCM 205Y 5 στ. Μέθοδοι Κλιματικής Ανάλυσης GMCM 206Y 6 Σ ύ ν ο λ ο 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ α. Φυσική Νεφών και Τροποποίηση του Καιρού GMCM 301Y 8 β. Δυναμική και Φυσική Κλιματολογία GMCM 302Y 6 γ. Κλιματικές Μεταβολές GMCM 303Y 4 δ. Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα GMCM 304Y 4 ε. Αριθμητική Πρόγνωση καιρού GMCM 305Y 4 στ. Κλιματικά Μοντέλα GMCM 306Y 4 Σ ύ ν ο λ ο 30 Δ ΕΞΑΜΗΝΟ α. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία GMCM 401Y 30 β Πρακτική άσκηση - - Σ ύ ν ο λ ο 30 Σημείωση: Στο Δ εξάμηνο περιλαμβάνεται και πρακτική άσκηση στο Γραφείο Καιρού του Αεροδρομίου Μακεδονία και/ή στο Κ.Ε.Μ.Ε. του ΕΛ.Γ.Α. ECTS: Ευρωπαϊκές Διδακτικές Μονάδες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνεχίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Άρθρο 1 Αντικείμενο-Σκοπός 1.1 Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΤΜΕΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πληροφορίες: Αναστασία Σεραφείμ Θεσσαλονίκη, 7 Ιουλίου 2017 Τηλ. : 2310 99 8470 Fax: 2310 99 8452 Αριθμ. Πρωτ.: 1448 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -------------

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ (β κύκλου) η Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3685/2008 ΑΘΗΝΑ 2015 (ΓΣΕΣ 14.07.2015) 1 Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (ΔΔ) στο Τμήμα Οδοντιατρικής μπορούν να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017

Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017 Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2017 1. Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται η δομή, η λειτουργία και οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ

Εσωτερικός Κανονισμός για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ Εσωτερικός Κανονισμός για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Ο εσωτερικός κανονισμός για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΣΤΙΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το Τμήμα απονέμει Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. Π. Θ. 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ Ω Κ Ε Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2010 1 Άρθρο 1 Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.1 Γενικά Οι διδακτορικές σπουδές διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3685/2008.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ . 2009 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Χημεία της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟNOMHΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟNOMHΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟNOMHΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΣ, 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟNOMHΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η /

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Α.Π.Θ. Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Α.Π.Θ. Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. Α.Π.Θ. Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κατάλυση και Εφαρμογές της»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κατάλυση και Εφαρμογές της» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Κατάλυση και Εφαρμογές της» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Προκήρυξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. με κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων»

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Προκήρυξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. με κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΜΣ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 1. Γενικά Ο Εσωτερικός Κανονισμός για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) στην Ο- δοντιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. συντάχθηκε σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2011 από το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματο Σπουδ με τίτλο Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΗΜΕΙΑ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2016 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις - Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε.) του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στις κατευθύνσεις της Μουσικολογίας/Μουσικής Παιδαγωγικής και της Σύνθεσης σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων.

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων. Διοίκηση Προγράμματος Το ΔΠΜΣ διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Σχολών, που το διοργανώνουν. Η ΕΔΕ είναι αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα

ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. Π.Μ.Σ Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω Τηλέφωνο : 2105381110 Fax : 2105381436 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού Η δομή, η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341 Fax : 23210 49128 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2016 2017 Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 Άρθρο 1. Διάρκεια Σπουδών & Επιλογή Υποψηφίων Διδακτόρων Α. Χρονική διάρκεια & αναστολή Σπουδών Η ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αρχική ψήφιση: Ιούλιος 2007 Αναθεώρηση: Ιανουάριος 2015 1. Δομή - Τίτλος Σπουδών 1.1 Στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Θεσσαλονίκη - 2016 Τρέχουσα αναθεώρηση και έγκριση από Γ.Σ.Ε.Σ αριθ. 225/1.04.2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο Δ1 Διάρθρωση των Σπουδών 1. Οι σπουδές του Ιδρύματος αποτελούνται από τον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές), τον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Θεσσαλονίκη 2017-2018 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] 1 1 Εισαγωγή Το Τμήμα Κτηνιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Εσωτερικός Κανονισμός ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Εσωτερικός Κανονισμός ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εσωτερικός Κανονισμός ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκδοση 2.0 ΚΕΡΚΥΡΑ 2010 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π. Δ. 30/9, το Διδακτορικό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση Τµήµατος µε αριθµό 12/10-4-2014 Εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο

Κανονισμός Λειτουργίας. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ [απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ., συν. 2 η /24-11- 2006] ΑΡΘΡΟ 1 ο Κανονισμός Λειτουργίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού" Κατεύθυνση 1 η : Θετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα και στις (μονοτμηματικές) Σχολές του Α.Π.Θ. αναπτύσσονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Άρθρο 1ο Σκοπός Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

1.Εισαγωγή- Σκοπός της διδακτορικής διατριβής

1.Εισαγωγή- Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 1.Εισαγωγή- Σκοπός της διδακτορικής διατριβής Ο σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), ( Ph.D), είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού 1. H λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ των Τμημάτων Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1.1. Τα Τμήματα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ Α.Π.Θ. Εγκρίθηκε στη Γ.Σ.Ε.Σ. 79/4-4-2017 Συντμήσεις Δ.Δ.: Διδακτορική Διατριβή Γ.Σ.Ε.Σ.:.Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Απόφαση ΓΣΕΣ, συνεδρίαση 13 η / )

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Απόφαση ΓΣΕΣ, συνεδρίαση 13 η / ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Τα Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Φυσικής και

Διαβάστε περισσότερα

3.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ.Σ.Ε.Σ. 19/6/2015. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις. Άρθρο 2 Όργανα Π.Μ.Σ.

3.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ.Σ.Ε.Σ. 19/6/2015. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις. Άρθρο 2 Όργανα Π.Μ.Σ. 3.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ.Σ.Ε.Σ. 19/6/2015 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα