ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος ) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1. Στο Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με γνωστικό αντικείμενο τη Μετεωρολογία, την Κλιματολογία και το Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον, υποστηριζόμενο από τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, σύμφωνα με την Υπoυργική Απόφαση (ΥΑ) αριθμ /B7/ (αριθ. ΦΕΚ 1439 τ. Β / ) και των Νόμων 3685/2008 και 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Άρθρο 2. Ο παρών εσωτερικός κανονισμός διέπει την διάρθρωση και ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας με τίτλο «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον». Τα άρθρα και οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, σε καμία περίπτωση, δεν είναι δυνατόν να αντιτίθενται, ή να αναιρούν, άρθρα ή διατάξεις των Νόμων και της ΥΑ που αναφέρονται στο άρθρο 1. Άρθρο 3. Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή της επιστήμης της Μετεωρολογίας, της Κλιματολογίας και του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, μέσω της δημιουργίας ειδικευμένων επιστημόνων και της αποτελεσματικής σύνδεσης έρευνας, διδασκαλίας και εφαρμογής. Άρθρο 4. Το Π.Μ.Σ. της Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος χορηγεί δύο τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και β) Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ). Άρθρο Στα πλαίσια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Η ΣΕ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. γ του Ν.3685/2008 και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Γεωλογίας, αποτελείται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., από τα οποία το ένα ορίζεται ως Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και προεδρεύει των συνεδριάσεων της ΣΕ. Η θητεία της ΣΕ είναι ετήσια. 2. Τη θέση του Διευθυντή αναλαμβάνει μέλος Δ.Ε.Π. από τις δύο ανώτερες βαθμίδες (Καθηγητής, ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τομέα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, ύστερα από σχετική εισήγηση της πενταμελούς ΣΕ. Η θητεία του Διευθυντού του Π.Μ.Σ. είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης (άρθρ.2 παρ.δ του

2 2 Ν.3685/2008). Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. δύναται να επιτραπεί μερική απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ.. 3. Ο Διευθυντής, δια της ΣΕ, εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ.. 4. Σε περίπτωση παραίτησης ή μακροχρόνιας απουσίας του Διευθυντή, αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. για αναπλήρωση ή αντικατάσταση του Διευθυντή και ανασύνθεση της ΣΕ. 5. Στις συνεδριάσεις της ΣΕ δύνανται να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο εκάστοτε Διευθυντής του Τομέα και ένας εκπρόσωπος του συνόλου των φοιτητών των δύο κύκλων του Π.Μ.Σ. Άρθρο Η ΣΕ συγκαλείται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ., τουλάχιστον μία φορά το δίμηνο, ή κατόπιν αιτήσεως τριών (3) μελών της ΣΕ. 2. Η ΣΕ θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη της. 3. Οι αποφάσεις της ΣΕ, για εισήγηση στη Γ.Σ.Ε.Σ., λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Διευθυντή. Άρθρο Οι αποφάσεις που αναφέρονται στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. ή σε οποιοδήποτε άλλο θέμα, λαμβάνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.β του Ν.3685/2008, ύστερα από σχετικές εισηγήσεις της ΣΕ. 2. Εάν ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. δεν είναι μέλος της Γ.Σ.Ε.Σ., τότε, με ειδική πρόσκληση, μετέχει υποχρεωτικώς των εργασιών της Γ.Σ.Ε.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα μέλη της ΣΕ. 3. Σε περίπτωση συζήτησης ειδικού θέματος, που αφορά στο Π.Μ.Σ. και η μελέτη του οποίου έχει ανατεθεί σε μέλος ΔΕΠ που δεν είναι μέλος της Γ.Σ.Ε.Σ., τότε το μέλος αυτό μετέχει της συνελεύσεως της Γ.Σ.Ε.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά την συζήτηση του θέματος ως εισηγητής. Άρθρο Η ΣΕ είναι υπεύθυνη για την εισήγηση των θεμάτων, που αναφέρονται στο Π.Μ.Σ., προς τη Γ.Σ.Ε.Σ., για τη λήψη όμως των αποφάσεων είναι υπεύθυνη η Γ.Σ.Ε.Σ.. 2. Η ΣΕ είναι, επίσης, υπεύθυνη για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ.Ε.Σ. 3. Τα σχετικά έγγραφα υπογράφονται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Άρθρο Η ΣΕ διαθέτει ίδιο πρωτόκολλο εισερχομένων εγγράφων. 2. Στις συνεδριάσεις της ΣΕ τηρούνται πρακτικά, από μέλος της Γραμματείας του Τομέα, τα οποία υπογράφονται στην επόμενη συνεδρίαση απ όλα τα παρόντα μέλη της αναφερομένης συνεδριάσεως. Άρθρο Η ΣΕ είναι υπεύθυνη για την πρόταση ορισμού Επιβλέποντα Καθηγητή (άρθρ.5 παρ.4 του Ν.3685/2008, ο οποίος στο εξής θα καλείται Σύμβουλος Καθηγητής) καθενός μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας από μέλος ΔΕΠ που του έχει ανατεθεί μεταπτυχιακό έργο. Η εισήγηση υποβάλλεται προς την Γ.Σ.Ε.Σ. για έγκριση. Η θητεία του Σύμβουλου Καθηγητή λήγει στο τέλος του πρώτου κύκλου του Π.Μ.Σ.

3 3 2. Η ΣΕ ενημερώνει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, μέσω του εκπροσώπου τους, και τα μέλη ΔΕΠ της ειδίκευσης για κάθε θέμα που τους αφορά, καθώς και τον Τομέα στον οποίο υπάγεται το Π.Μ.Σ. Άρθρο 11. Με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας, τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις αναλαμβάνουν: (άρθρ.5 παρ.1αα, αβ, αγ, β του Ν.3685/2008) 1. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γεωλογίας ή άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων ΑΕΙ, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, Επισκέπτες Καθηγητές και Ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α ), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Δεν επιτρέπεται στα μέλη ΔΕΠ να απασχολούνται αποκλειστικά με το Π.Μ.Σ. 2. Ερευνητές αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα. 3. Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. B. Άρθρα αναφερόμενα στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Άρθρο Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να εγγραφούν, κατόπιν διαδικασίας επιλογής, οι έχοντες τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, της ΥΑ αριθ /B7/ (αριθ. ΦΕΚ 1439 τ. Β / ) και του άρθρου 4 παρ.1β του Ν.3685/ Ο αριθμός των εισακτέων, χωριστά για κάθε έτος, που ορίζεται από το Τμήμα Γεωλογίας σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ αριθ /B7/ (αριθ. ΦΕΚ 1439 τ. Β / ), γίνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της ΣΕ του Π.Μ.Σ. Άρθρο 13. Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α. Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Γεωλόγοι, Φυσικοί, Μαθηματικοί, Βιολόγοι, Χημικοί, Πληροφορικοί), Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών (Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωγράφοι, Μηχανικοί) και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών Τμημάτων του Εξωτερικού. β. Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. γ. Τμημάτων της Σχολής Ικάρων των Α.Σ.Ε.Ι. με ειδικότητα Μετεωρολόγου, σε ποσοστό έως 20% του εκάστοτε αριθμού των εισαγομένων φοιτητών/τριών. Το ποσοστό αυτό μπορεί να μεταβάλλεται με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Σε όλες τις περιπτώσεις ο βαθμός του πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον "λίαν καλώς". 2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής, οι δε αλλοδαποί της ελληνικής. Η

4 4 πιστοποίηση της γνώσης της ξένης γλώσσας γίνεται είτε με αντίστοιχο αναγνωρισμένο τίτλο είτε με γραπτές εξετάσεις, η δε πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας μόνο με αναγνωρισμένο τίτλο. 3. Η επιλογή, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., γίνεται με συνεκτίμηση των κάτωθι μοριοποιημένων κριτηρίων. α. Της γραπτής ή προφορικής εξέτασης των υποψηφίων, σε ποσοστό 35%, στα μαθήματα: i) Μετεωρολογία ii) Κλιματολογία και iii) Χρήση H/Y Ο αντίστοιχος αριθμός μορίων είναι: Ν1 = 0.4 x βαθμός στο μάθημα «Μετεωρολογία x βαθμός στο μάθημα «Κλιματολογία» x βαθμός στο μάθημα «χρήση Η/Υ» x 3.5. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να επιτύχουν σε κάθε μάθημα τουλάχιστον τον βαθμό 6. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να θεωρηθεί ένας υποψήφιος ως επιτυχών αν σε ένα μόνο από τα ανωτέρω τρία μαθήματα λάβει βαθμό μικρότερο του 6 αλλά μεγαλύτερο ή ίσο του 4 και ο αντίστοιχος αριθμός μορίων είναι τουλάχιστον ίσος με 21. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείονται από την αξιολόγηση. Η ύλη των τριών αυτών μαθημάτων καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από εισήγηση της ΣΕ, και ανακοινώνεται τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων. β. Του γενικού βαθμού του πτυχίου, σε ποσοστό 20%. Ο βαθμός του πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον "λίαν καλώς" σε διαφορετική περίπτωση ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής. Ο αριθμός των μορίων είναι: Ν2 = βαθμός πτυχίου (με προσέγγιση δεκάτου) x 2. γ. Της βαθμολογίας, σε τρία (3), σχετικά με το Π.Μ.Σ., προπτυχιακά μαθήματα, σε ποσοστό 10%. Τα τρία αυτά μαθήματα περιλαμβάνουν ένα μάθημα επιπέδου Γενικών Μαθηματικών ή Γενικής Φυσικής και δύο μαθήματα από το χώρο των Ατμοσφαιρικών Επιστημών. Ο αντίστοιχος αριθμός των μορίων είναι: Ν3 = μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών (3) αυτών μαθημάτων (με προσέγγιση δεκάτου) x 1. Στην περίπτωση εκείνη, που υπάρχουν περισσότερα των απαιτουμένων, σε κάθε περίπτωση, μαθημάτων τότε επιλέγονται εκείνα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία δ. Της επίδοσης σε διπλωματική εργασία που προβλέπεται από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και συνδέεται με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., σε ποσοστό 10% ή 5% αν η διπλωματική εργασία δεν συνδέεται. Ο αριθμός των μορίων είναι: Ν4 = βαθμός της διπλωματικής εργασίας x 1 (αν η εργασία είναι συναφής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.) ή x 0.5 (αν η εργασία δεν είναι συναφής). Στα Τμήματα που το προπτυχιακό πρόγραμμα δεν προβλέπει εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αλλά οι φοιτητές/τριες έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν εργασία, διαδικαστικά ισοδύναμη με την διπλωματική, τότε η επίδοση στην εργασία λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 7.5% αν συνδέεται με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και σε ποσοστό 3.75% αν η εργασία δεν συνδέεται, κατά την κρίση της ΣΕ. Ο αριθμός των μορίων στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται ως εξής:

5 5 Ν4 = βαθμός της εργασίας x 0.75 (αν η εργασία είναι συναφής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.) ή x (αν η εργασία δεν είναι συναφής). ε. Της τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας του/της υποψηφίου/ας, επάνω σε συγγενές προς το Π.Μ.Σ. γνωστικό αντικείμενο, σε ποσοστό 7.5%. Η ερευνητική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας αξιολογείται από τη ΣΕ. Η δραστηριότητα αυτή βαθμολογείται από Δίνεται ιδιαίτερη προτεραιότητα στις δημοσιευμένες εργασίες, όμως λαμβάνονται υπόψιν και οι συμμετοχές του καθενός υποψηφίου/ας σε Συνέδρια, Συμπόσια και Ερευνητικά Προγράμματα. Ο αντίστοιχος αριθμός των μορίων είναι: Ν5 = βαθμός της ερευνητικής δραστηριότητας x στ. Της γλωσσομάθειας, με προτεραιότητα στο βαθμό γνώσης της Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας, σε ποσοστό 5%. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους παρακάτω τρόπους: i. με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ξένης γλώσσας επιπέδου Γ2, ii. με πτυχίο, ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε χώρα με γλώσσα διδασκαλίας την προς πιστοποίηση γλώσσα, iii. με απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τουλάχιστον εξαετούς φοίτησης. Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ξένης γλώσσας επιπέδου Γ2. Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας βαθμολογείται με δέκα (10) και η καλή γνώση με οκτώ (8). Σε περίπτωση μη κατοχής των παραπάνω τίτλων δίνεται η δυνατότητα γραπτής εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε μία από τις προαναφερθείσες ξένες γλώσσες της επιλογής τους, επιτυγχάνοντας βαθμό τουλάχιστον 6. Σε διαφορετική περίπτωση ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής. Ο αντίστοιχος αριθμός μορίων είναι: Ν6 = βαθμός που αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών ξένης γλώσσας ή βαθμός γραπτής εξέτασης x 0.5. ζ. Της προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων, του βιογραφικού σημειώματος και των συστατικών επιστολών, σε ποσοστό 12.5%. Η προφορική συνέντευξη, στην οποία αξιολογούνται η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., και το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα, συμμετέχει σε ποσοστό 10% στην τελική βαθμολογία του υποψήφιου/ας. Αξιολογούνται επίσης τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος και των συστατικών επιστολών σε ποσοστό 2.5%. Η προφορική συνέντευξη, τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος και οι συστατικές επιστολές βαθμολογούνται από 0-10, κατά την κρίση της ΣΕ. Σε περίπτωση μη προσέλευσης στην προφορική συνέντευξη, ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής. Αντίστοιχος αριθμός μορίων: Ν7 = βαθμός αξιολόγησης συνέντευξης x 1 + βαθμός αξιολόγησης βιογραφικού και συστατικών επιστολών x Άρθρο 14. Διαδικασία επιλογής των Μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. 1. Η Γ.Σ.Ε.Σ., μετά από εισήγηση της ΣΕ του Π.Μ.Σ., αποφασίζει, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, τον ακριβή αριθμό των εισαγόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται, κατά τη διάρκεια

6 6 του Ιουνίου, και κοινοποιούνται σε όλα τα Τμήματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που αναφέρονται στο άρθρο 13, παρ.1 του παρόντος κανονισμού. 2. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές/τριες, υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας, για τη συμμετοχή τους στην διαδικασία επιλογής για την κατάληψη μιας από τις προκηρυσσόμενες θέσεις στο Π.Μ.Σ. Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση, υποβάλλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, τίτλους σπουδών ξένης γλώσσας, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους (συστατικές επιστολές, ερευνητικές εργασίες, κ.τ.λ.). Επίσης, στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται και η ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξεταστεί γραπτώς ο υποψήφιος στην περίπτωση που δεν διαθέτει τον απαραίτητο τίτλο σπουδών ξένης γλώσσας (βλ. άρθρο 13, παράγραφος 3). Οι αιτήσεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας, κατά την διάρκεια των 7 πρώτων εργασίμων ημερών του Οκτωβρίου. Τις επόμενες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας, η Γραμματεία διαβιβάζει ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών (ακολουθούμενη και από τους ατομικούς φακέλους των υποψηφίων) στη ΣΕ του Π.Μ.Σ.. 3. Είναι δυνατόν να υποβάλλουν αίτηση και φοιτητές/τριες που προβλέπεται να καταστούν πτυχιούχοι, με ορκωμοσία, κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών αυτών στη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό σπουδών στο οποίο να φαίνεται ότι περάτωσαν τις σπουδές τους. Να αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου και να δηλώνεται ότι εκκρεμεί η διαδικασία της ορκωμοσίας. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά την προσκόμιση του αντιγράφου πτυχίου. 4. Η ΣΕ, στη διάρκεια των επτά (7) επομένων εργασίμων ημερών από τη λήψη των ατομικών φακέλων των υποψηφίων, ολοκληρώνει τις προβλεπόμενες, από το άρθρο 13, παρ. 2 και 3 του παρόντος κανονισμού, διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Μετά το πέρας των διαδικασιών επιλογής, η ΣΕ κατατάσσει τους υποψηφίους, κατά αξιολογική σειρά με βάση τον αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν σε επίπεδο πρώτου δεκαδικού, και υποβάλλει εισήγηση στη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία και αποφασίζει για την έγκριση της αποδοχής τους. Στην περίπτωση που στην τελευταία θέση ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι/ες, τότε εγγράφονται όλοι οι ισοβαθμούντες ως υπεράριθμοι. 5. Οι επιλεγόμενοι μεταπτυχιακοί υποψήφιοι/ες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Γεωλογικού Τμήματος εντός 10 ημερών από την απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.. Σε περίπτωση μη εγγραφής αυτών, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, καλείται, από τη Γραμματεία του Τμήματος, να εγγραφεί ο 1 ος, 2 ος, κ.τ.λ. επιλαχών που πέτυχε στο διαγωνισμό. 6. Γίνονται δεκτοί χωρίς εξετάσεις και εγγράφονται στο πρώτο έτος του Π.Μ.Σ. ως υπεράριθμοι του αριθμού των θέσεων που προκήρυξε το Τμήμα, ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους σε αντικείμενο αντίστοιχο ή συγγενές του Π.Μ.Σ., πτυχιούχος αντιστοίχου Τμήματος, που αναφέρεται στο Άρθρο 13, 1 του παρόντος κανονισμού, ΑΕΙ του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 7. Με απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.(άρθρ.4 παρ.3 του Ν.3685/2008)

7 7 Άρθρο 15. Διάρκεια του Προγράμματος - Παρακολούθηση - Εξετάσεις 1. Η διάρκεια του Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), ορίζεται σε 4 εξάμηνα. 2. Η παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 εβδομάδες διδασκαλίας. Εάν η διδασκαλία ενός μαθήματος διαρκέσει λιγότερο από 10 εβδομάδες, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να το παρακολουθήσουν στο αντίστοιχο εξάμηνο της επομένης περιόδου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διάρκεια κάθε εξαμήνου, είναι δυνατό να περιοριστεί σε λιγότερο από 10 εβδομάδες διδασκαλίας, αρκεί όμως στην διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος να έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος, που ισοδυναμεί με το 12πλάσιο του προβλεπομένου εβδομαδιαίου αριθμού ωρών διδασκαλίας του μαθήματος. 3. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν καλύψει το 80% του συνολικού αριθμού των ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος, υποχρεούται να το παρακολουθήσει στη διάρκεια του αντιστοίχου εξαμήνου του επομένου ακαδημαϊκού έτους εκτός της περιπτώσεως ύπαρξης σοβαρών λόγων υγείας, οπότε το θέμα εξετάζεται από τη ΣΕ. 4. Οι εξετάσεις των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου διεξάγονται κατά τον Φεβρουάριο, ενώ του εαρινού κατά τον Ιούνιο. Στην περίοδο του Σεπτεμβρίου διεξάγονται εξετάσεις των μαθημάτων και των δύο (χειμερινού, εαρινού) εξαμήνων. Η βαθμολογία των μαθημάτων θα πρέπει να κατατίθεται στη Γραμματεία εντός 20 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων καταρτίζεται από τη ΣΕ, σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών. Η συμμετοχή κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή στις εξετάσεις κάθε μαθήματος, γίνεται, ύστερα από δήλωση αυτού στη Γραμματεία του Τμήματος εντός της εβδομάδας που προηγείται της έναρξης των εξετάσεων. 5. Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει το πολύ τρεις φορές. Αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει δύο (2) φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος, τότε η ΣΕ του Π.Μ.Σ., ύστερα από αίτηση του φοιτητή, ορίζει τριμελή επιτροπή επανεξέτασης του μαθήματος, στην οποία συμμετέχει ως εξεταστής και ο διδάσκων καθηγητής. Εάν απορριφθεί και την τρίτη φορά, τότε ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται. 6. Για την απόκτηση του δικαιώματος εγγραφής στο 3 ο εξάμηνο σπουδών του Π.Μ.Σ. ενός μεταπτυχιακού φοιτητή, θα πρέπει τα εξετασθέντα επιτυχώς μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 80% του συνόλου των διδακτικών μονάδων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει για μία ακόμη φορά, το πρώτο έτος σπουδών του Π.Μ.Σ., με την υποχρέωση να παρακολουθήσει μόνο τα μαθήματα στα οποία έχει απορριφθεί. 7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή αναστολή της φοίτησης μέχρι ένα χρόνο, (άρθρ.6 παρ.1δ του Ν.3685/2008) χωρίς απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του υποψηφίου, σύμφωνη γνώμη της ΣΕ και έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 8. Φοιτητής που χρησιμοποιεί μη σύννομα μέσα κατά τη συμμετοχή του στις εξετάσεις παραπέμπεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για τις περαιτέρω νόμιμες διαδικασίες 9. Φοιτητής που δεν φοιτά, αδικαιολόγητα, για ένα χρόνο διαγράφεται μετά από πρόταση της ΣΕ στη Γ.Σ.Ε.Σ.

8 8 10. Η μετεωρολογική παρατήρηση είναι υποχρεωτική και εντάσσεται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών. 11. Η πρακτική άσκηση στο Γραφείο Καιρού του Αεροδρομίου Μακεδονία και/ή στο Κ.Ε.Μ.Ε. του ΕΛ.Γ.Α. είναι υποχρεωτική. Άρθρο 16. Προϋποθέσεις - υποχρεώσεις για την απόκτηση του ΜΔΕ. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται: α) Η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα από το Π.Μ.Σ. μαθήματα, με μέσο όρο βαθμολογίας των μαθημάτων τουλάχιστον 6.0 και β) Η πραγματοποίηση, τουλάχιστον εξαμηνιαίας ερευνητικής εργασίας στο αντικείμενο της ειδίκευσης. O χρόνος της αρχίζει να προσμετράται από το τέλος του τρίτου εξαμήνου. 1. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και τα αποτελέσματα να παρουσιάζονται υπό τη μορφή διατριβής, χαρακτηριζόμενης ως Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης (ΔΕ), η οποία μπορεί να αντικατασταθεί με άλλη πρόσφορη επιστημονική διαδικασία που κρίνεται τεκμηριωμένα από τη ΣΕ ότι ισοδυναμεί με την εκπόνηση ΔΕ (άρθρ.6 παρ.γ του Ν.3685/2008). 2. Την εκπόνηση της ΔΕ καθοδηγεί μέλος ΔΕΠ (άρθρο 5, παρ. 4 του Ν3685/2008, ο οποίος στο εξής θα καλείται Επιβλέπων Καθηγητής της ΔΕ) που μπορεί να είναι διαφορετικό από τον ήδη ορισθέντα Σύμβουλο Καθηγητή του μεταπτυχιακού φοιτητή. 3. Η ανάθεση θέματος εκπόνησης της ΔΕ σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή μπορεί να αρχίσει στα μέσα του 3 ου εξαμήνου. Η επιλογή του τομέα έρευνας γίνεται μετά από συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, έτσι ώστε στη διάρκεια του 2 ου δεκαημέρου του Νοεμβρίου, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να συνεννοούνται με τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα για την ανάθεση σ αυτούς θέματος ΔΕ. Η ανάθεση γνωστοποιείται στη ΣΕ εντός των δυο πρώτων εβδομάδων του Δεκεμβρίου. Στη συνέχεια, η ΣΕ οριστικοποιεί, για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, την ανάθεση εκπόνησης της ΔΕ και ενημερώνει τον Τομέα. Το θέμα της ΔΕ κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. 4. Σε κάθε μέλος ΔΕΠ δεν μπορεί να ανατίθενται περισσότερες από τρεις διπλωματικές εργασίες κατ έτος. 5. Μετά το πέρας της εκπόνησης της ΔΕ από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, η ΣΕ συγκροτεί την τριμελή επιτροπή εξέτασης της ΔΕ με πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή. Στην τριμελή εξεταστική επιτροπή, συμμετέχει ο καθηγητής που καθοδήγησε την ΔΕ και δύο μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (άρθρ. 5 παρ. 4 του Ν3685/2008) που ορίζονται από τη ΣΕ μετά από πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή. Τα δύο αυτά μέλη θα πρέπει να σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης και να ανήκουν είτε στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ είτε σε άλλο Τμήμα του αυτού ή άλλου ΑΕΙ της χώρας. Το ένα από τα δύο αυτά μέλη, μπορεί να ανήκει σε ίδρυμα του εξωτερικού ισότιμου προς ελληνικό ΑΕΙ 6. Απαραίτητη προϋπόθεση, για την υποβολή και εξέταση της ΔΕ από την τριμελή Επιτροπή, είναι η συμπλήρωση όλων των διδακτικών μονάδων των μαθημάτων. 7. Με ευθύνη της επιτροπής αυτής γίνεται, από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διατριβής, με τη μορφή διαλέξεως ενώπιον ανοικτού ακροατηρίου. Μετά την παρουσίαση της διατριβής, η επιτροπή υποβάλλει στον υποψήφιο σχετικές ερωτήσεις, προτείνει τυχόν διορθώσεις και

9 9 αποφασίζει για το αποτέλεσμα της αποδοχής ή απόρριψης της διατριβής, δίνοντας, ταυτόχρονα, και τη σχετική βαθμολογία. 8. Η διατριβή ειδίκευσης συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα εκτός αν, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφασισθεί η συγγραφή σε άλλη γλώσσα, με συγκεκριμένες προδιαγραφές σε ότι αφορά στον τρόπο γραφής και την εξωτερική της εμφάνιση. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να υλοποιήσει, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή, τις διορθώσεις που προτείνει η τριμελής επιτροπή. Το τελικό κείμενο υποβάλλεται, το αργότερο σε ένα μήνα από την ημερομηνία της ανάπτυξης, με ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή και εκδίδεται με έξοδα του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ. σε πέντε αντίτυπα. 9. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται στην κατάθεση των παρακάτω διορθωμένων ανάτυπων της διατριβής: Τρία (3) σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, εκ των οποίων ένα (1) για τη γραμματεία του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, ένα (1) για τη βιβλιοθήκη του Τομέα και ένα (1) για τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Γεωλογίας. Ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή (CD), στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. Τρία (3) σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, για την τριμελή επιτροπή εξέτασης. Τα ανάτυπα εκτυπώνονται ασπρόμαυρα με δαπάνη του ΠΜΣ, ενώ οι τυχόν επιπλέον έγχρωμες εκτυπώσεις γίνονται με δαπάνη του υποψηφίου. 10. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά την παράδοση της διατριβής ειδίκευσης είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τα ακόλουθα δυο έντυπα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ.: Στοιχεία Διατριβής Ειδίκευσης και Έγγραφο Παράδοσης Διατριβής Ειδίκευσης. 11. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να έχει περατώσει πλήρως και επιτυχώς τον πρώτο κύκλο του Π.Μ.Σ. και να έχει αποκτήσει το ΜΔΕ, κατά τη διάρκεια των δύο επομένων εξαμήνων, δηλαδή να περατωθεί το αργότερο στο τέλος του έκτου εξαμήνου από την εγγραφή του ως φοιτητής του Π.Μ.Σ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να παραταθεί η ολοκλήρωσή της κατά ένα το πολύ εκπαιδευτικό εξάμηνο. Μετά το πέρας του εξαμήνου αυτού δεν δίνεται άλλη παράταση, για οποιαδήποτε λόγο και ο φοιτητής διαγράφεται. 12. Η τελική βαθμολογία του ΜΔΕ είναι το άθροισμα: (α) της μέσης βαθμολογίας του συνόλου των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. που αντιπροσωπεύει το 70% της συνολικής βαθμολογίας, και (β) της βαθμολογίας της διατριβής ειδίκευσης σε ποσοστό 30%. Η βαθμολογία για το ΜΔΕ είναι περιγραφική και σε παρένθεση αναγράφεται η αριθμητική βαθμολογία του μεταπτυχιακού φοιτητή: Άριστα (8,5-10), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (6-6,49). 13. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής, μετά τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών του Π.Μ.Σ., μπορεί, με αίτησή του και με τη σύμφωνη γνώμη ενός τουλάχιστον μέλους ΔΕΠ, να επικουρεί στο εκπαιδευτικό έργο, με απόφαση του Τομέα. 14. Όσοι έχουν περατώσει επιτυχώς τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. και δεν έχουν καταθέσει τη διατριβή ειδίκευσης μέσα στα επιτρεπόμενα χρονικά όρια ή έχουν απορριφθεί στη διαδικασία παρουσίασης αυτής ή έχουν διαγραφεί, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης, μετά από αίτησή τους, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

10 10 Γ. Απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος Άρθρο 17. Προϋποθέσεις και διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων. 1. Προϋπόθεση απαραίτητη για τη συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. προς απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) στη Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον του Τμήματος Γεωλογίας είναι η κατοχή: i) Πτυχίου, των αναφερομένων στο άρθρο 13, παρ. 1 του παρόντος, τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων ΑΕΙ της αλλοδαπής, με ανάλογη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή ΤΕΙ και ii) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Π.Μ.Σ. σε συγγενές ή συναφές αντικείμενο ή ισοδυνάμου διπλώματος Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή αποδεδειγμένη εμπειρία λόγω τετραετούς τουλάχιστον ενασχόλησης στην πράξη (σε ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και σε οργανισμούς σχετικούς με τον κλάδο του Π.Μ.Σ.). 2. Υποψήφιοι για την έναρξη εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) είναι: i) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της τρέχουσας διετούς περιόδου του Π.Μ.Σ., που περάτωσαν επιτυχώς όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την απόκτηση του ΜΔΕ ii) iii) Εκείνοι που κατέχουν τίτλο ΜΔΕ του αυτού Π.Μ.Σ. (που προφανώς απέκτησαν σ άλλες περιόδους, εκτός της τρεχούσης) ή παρεμφερούς ισοδυνάμου Διπλώματος ΑΕΙ του εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία λόγω τετραετούς τουλάχιστον ενασχόλησης στην πράξη (βλ. άρθρο 17, παρ. 1ii του παρόντος κανονισμού). Οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ που κατέχουν ΜΔΕ σε συγγενές ή συναφές αντικείμενο (άρθρο 9 παρ. 1β του Ν. 3685/2008) 3. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που υπάγονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 2(i) του παρόντος άρθρου, υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας, εφ όσον επιθυμούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές προς απόκτηση ΔΔ σε συναφές με την ειδίκευσή τους αντικείμενο. Στην αίτησή του ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να αναφέρει και το όνομα του Καθηγητή που δέχεται να αναλάβει την επίβλεψη της διατριβής. Κάθε υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει, στη Γραμματεία του Τμήματος, μαζί με την αίτησή του τα κάτωθι: αντίγραφο του ΜΔΕ, βιογραφικό σημείωμα, και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της Μεταπτυχιακής Διατριβής Ειδίκευσης. Οι αιτήσεις των υποψηφίων διδακτόρων διαβιβάζονται στη ΣΕ, μαζί με μια έκθεση σκοπιμότητας εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής και πρόταση του προτεινόμενου επιβλέποντα καθηγητή για τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η ΣΕ αποφαίνεται και εισηγείται σχετικά στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας. Η εισήγηση της ΣΕ κοινοποιείται και στον αντίστοιχο Τομέα. 4. Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων, που υπάγονται στις περιπτώσεις της παρ. 2(ii) του παρόντος άρθρου, είναι η ακόλουθη: α) Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τομέα καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση, υποβάλλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα του πτυχίου και

11 11 του ΜΔΕ, πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, φωτοτυπία ταυτότητας καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα ενισχύσει την υποψηφιότητά τους (πτυχία ξένων γλωσσών, συστατικές επιστολές, ερευνητικές δημοσιεύσεις, κ.τ.λ.). β) Εντός 10 εργασίμων ημερών από την τελευταία ημερομηνία καταθέσεως των σχετικών αιτήσεων υποψηφιότητας, η ΣΕ αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και υποβάλλει προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. μια αιτιολογημένη πρόταση, που πρέπει να συνοδεύεται και από έκθεση σκοπιμότητας, προτείνοντας ταυτόχρονα και τα ονόματα των τριών μελών της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής χωριστά για κάθε υποψήφιο. 5. Η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει για την τελική επιλογή και για τις περαιτέρω διαδικασίες εκπόνησης ΔΔ, των υποψηφίων διδακτόρων των υπαγομένων στις παρ. 2(i) και 2(ii). 6. Είναι δυνατή η εκπόνηση ΔΔ από αλλοδαπούς υποψηφίους που γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και οι οποίοι κατέχουν ΜΔΕ αντίστοιχο του Π.Μ.Σ. ή διαθέτουν αποδεδειγμένα σημαντική επιστημονική ενασχόληση (επαγγελματική και ερευνητική) σε ΑΕΙ του εξωτερικού που σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.. Άρθρο Ο επιβλέπων Καθηγητής της ΔΔ πρέπει να ανήκει στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., στο οποίο έχει επιλεγεί ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές. Κάθε μέλος ΔΕΠ επιβλέπει μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες (άρθρο 9 παρ.2 του Ν. 3685/2008). 2. α) Αν διαπιστωθεί ότι ένας υποψήφιος διδάκτορας έχει εγκαταλείψει επί μακρόν την εκπόνηση της διατριβής του, τότε ο επιβλέπων καθηγητής συγκαλεί τη Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία συντάσσει σχετική έκθεση προς τη ΣΕ του Π.Μ.Σ.. Η τελευταία εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος που αποφασίζει τελεσίδικα. β) Αν δεν κατατεθεί από τον υποψήφιο διδάκτορα έκθεση προόδου για δύο συνεχή έτη, τότε η εκπόνηση της ΔΔ διακόπτεται οριστικά, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.. Άρθρο 19. Διάρκεια του Προγράμματος - Παρακολούθηση - Εξετάσεις. 1. Ο χρόνος της εκπόνησης της ΔΔ αρχίζει να προσμετράται από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής από τη Γ.Σ.Ε.Σ (άρθρο 9 παρ. 3β του Ν. 3685/2008). 2. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση της ΔΔ για τους υποφηφίους που κατέχουν ΜΔΕ δε μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 6 έτη. Για τους υποψηφίους διδάκτορες που δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΔΔ είναι 4 έτη και υποχρεούται στην επιτυχή εξέταση κύκλου μαθημάτων που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ.(αρθρ.9 παρ.3γ του Ν. 3685/2008). 3. Σε ορισμένες περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένη γραπτή εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής προς τη ΣΕ και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ο μέγιστος χρόνος μπορεί να παραταθεί το πολύ μέχρι 1 έτος. 4. Οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν και να πραγματοποιούν σεμινάρια στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. Επίσης, οι υποψήφιοι, με αίτησή τους, δύνανται να επικουρούν τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα στο εκπαιδευτικό

12 12 τους έργο για μια διετία (τουλάχιστον) και όχι περισσότερο από 6 ώρες (κατά μέσο όρο) την εβδομάδα. Αρθρο 20. Προϋποθέσεις-υποχρεώσεις για την απόκτηση ΔΔ. 1. Η υποβολή ετήσιας έκθεσης προόδου από τον υποψήφιο διδάκτορα, προς τη ΣΕ είναι υποχρεωτική. Επίσης, είναι υποχρεωτική η παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης προόδου σε ανοικτό ακροατήριο. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ' όψιν, την έκθεση του υποψηφίου και την παρουσίαση αυτής σε ανοικτό ακροατήριο, συντάσσει και υποβάλλει στον Πρόεδρο της ΣΕ έκθεση προόδου του υποψηφίου. Στην ετήσια αυτή έκθεση πρέπει απαραιτήτως, η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή να αναφέρει τη συγκεκριμένη πρόοδο του υποψήφιου διδάκτορα για το έτος που πέρασε, την ικανοποιητική ή μη πρόοδο της ερευνητικής δουλειάς, καθώς και τον προγραμματισμό των εργασιών του επομένου έτους. Ακόμη στην έκθεση πρέπει να αναφέρονται οι τυχόν δυσκολίες και προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά το προηγούμενο έτος. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι υπεύθυνος για τη συγκέντρωση των εκθέσεων αυτών την προκαθορισμένη ημερομηνία (τέλος Ιανουαρίου). Η ΣΕ εισηγείται περί της προόδου όλων των υποψηφίων διδακτόρων στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3στ του Ν. 3685/ Η εκπόνηση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας, αποτελεί συμβολή στην επιστήμη της Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. Η πρωτοτυπία και η επιστημονική αξία της διατριβής, τεκμηριώνεται και από δημοσιεύσεις του ερευνητικού μέρους της σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Κατά συνέπεια, για κάθε Διδακτορική Διατριβή θα πρέπει, πριν του ορισμού της Εξεταστικής Επιτροπής, να υπάρχει πρόδρομη ανακοίνωση σε διεθνές περιοδικό με κριτές, ή τουλάχιστον να έχει γίνει αποδεκτή προς δημοσίευση. 3. Η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής όπως και η γλώσσα της συγγραφής γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3685/2008, (άρθρο 9, παρ. 4γ του Ν. 3685/2008). 4. Η τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του, γίνεται από εξεταστική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από επτά (7) μέλη ΔΕΠ (άρθρο 9, παρ. 4α του Ν. 3685/2008). Στην εξεταστική επιτροπή συμμετέχουν και τα τρία (3) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα (4) ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από γνώμη της ΣΕ. Από τα τέσσερα (4) παραπάνω μέλη, τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ Παν/μίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ή ερευνητές βαθμίδων Α, Β ή Γ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (άρθρο 9, παρ. 4α του Ν. 3685/2008). Όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να ανήκουν στην ίδια ή συγγενή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη διατριβή του. 5. Η διαδικασία ορισμού της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικά τον ένα μήνα. Μετά την εισήγηση της ΣΕ του Π.Μ.Σ., ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να προβεί στον ορισμό της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. της Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας δεν εξεταστεί από την επταμελή επιτροπή, μέχρι και

13 13 πέντε (5). μήνες μετά τη συγκρότηση της, ο ορισμός της εξεταστικής επιτροπής ακυρώνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. 6. Ο υποψήφιος αναπτύσσει την διατριβή του δημόσια ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια, κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το αν αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε τουλάχιστον από τα μέλη της επταμελούς Επιτροπής. 7. Μετά την εξέταση του υποψηφίου διδάκτορα, η επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, με ευθύνη του επιβλέποντα Καθηγητή, συντάσσει Πρακτικό που περιλαμβάνει την πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, την περιγραφική βαθμολογία που θα αναγράφεται στο τίτλο, καθώς και όσες πληροφορίες κρίνουν απαραίτητες τα μέλη της Επιτροπής. Το Πρακτικό θα υποβάλλεται στο Τμήμα, εφόσον έχουν υλοποιηθεί οι διορθώσεις που προτείνει η εξεταστική επιτροπή (βλ. παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου), μαζί με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν υπέβαλε την διατριβή για κρίση σε άλλο ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Σε περίπτωση μη έγκρισης της ΔΔ από την επταμελή Εξεταστική Επιτροπή με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από γραπτή εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής, Επιτροπής θα μπορεί να χορηγείται στον υποψήφιο βεβαίωση ότι εργάστηκε ερευνητικά στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. 8. Η εγκριθείσα διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: Άριστη με διάκριση (σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από ομόφωνη απόφαση της εξεταστικής επιτροπής), Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της εξεταστικής επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Αν υπάρξει εκ νέου ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής. 9. Η διαβεβαίωση και η επίσημη ανακήρυξη των Διδακτόρων γίνεται σύμφωνα με τις Πρυτανικές εγκυκλίους. 10. Για το χρονικό διάστημα από το πέρας των σπουδών και της επιτυχούς εξετάσεως, μέχρι και την επίσημη διαβεβαίωση-αναγόρευση, χορηγείται στον διδάκτορα φύλλο σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος με το σύνολο των υποχρεώσεων που εκπλήρωσε και με βεβαίωση στο τέλος ότι ο επίσημος τίτλος θα χορηγηθεί κατά την προσεχή ανακήρυξη. Η προσωρινή αυτή βεβαίωση είναι επίσημος τίτλος και υπογράφεται από τον Γραμματέα του Τμήματος. 11. Προϋπόθεση για την επίσημη αναγόρευση σε διδάκτορα είναι να έχει καταθέσει ο υποψήφιος, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (CD), τα παρακάτω διορθωμένα ανάτυπα της Διδακτορικής Διατριβής: Τρία (3), στη Γραμματεία του Τμήματος για τη βιβλιοθήκη του Τμήματος και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Ένα (1), στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. Ένα (1) άδετο πρωτότυπο για την Υπηρεσία Δημοσιευμάτων. Ένα (1), για τη βιβλιοθήκη του Τομέα. Τρία (3), για την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Τα ανάτυπα εκτυπώνονται ασπρόμαυρα με δαπάνη του ΠΜΣ, ενώ οι τυχόν επιπλέον έγχρωμες εκτυπώσεις γίνονται με δαπάνη του υποψηφίου. Θα πρέπει να είναι δεμένα με θερμοκόλληση (εκτός αυτού που προορίζεται για την Υπηρεσία Δημοσιευμάτων) και να τηρούν τις προδιαγραφές συγγραφής διατριβών του Τμήματος Γεωλογίας (βλ. «Οδηγίες και Υποδείγματα για τη Συγγραφή Διατριβών και Διπλωματικών», 12. Οι υποψήφιοι διδάκτορες κατά την παράδοση της διδακτορικής διατριβής είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τα ακόλουθα έντυπα:

14 14 Στοιχεία Διδακτορικής Διατριβής και Έγγραφο Παράδοσης Διδακτορικής Διατριβής στην Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ. Απογραφικό Δελτίο Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Άρθρο 21. Υποχρεώσεις-Δικαιώματα μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής και Υποψήφιου Διδάκτορα. 1. Ο Επιβλέπων Καθηγητής: α) πρέπει να είναι διαθέσιμος στον υποψήφιο προκειμένου να επιλύει απορίες του και να τον καθοδηγεί στην παραπέρα εργασία, β) πρέπει να αποδεχθεί ή να κάνει τις παρατηρήσεις του σε ένα καθαρογραμμένο αντίτυπο της διατριβής μέσα σε 3 μήνες, εξαιρουμένων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, από την ημέρα που θα του την παραδώσει ο υποψήφιος, και γ) δικαιούται να συμμετέχει ως συν-συγγραφέας σε δημοσιεύσεις που θα προκύψουν από την διατριβή. 2. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής: α) παρακολουθούν την εξέλιξη του υποψηφίου, για την πρόοδο της εργασίας του, συνεδριάζοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα, β) τηρούν αυστηρώς τις υποχρεώσεις της παρ. 1, εδαφ. β του παρόντος άρθρου και γ) δικαιούνται να συμμετέχουν ως συν-συγγραφείς σε δημοσιεύσεις που θα προκύψουν από τη διατριβή, εφόσον η συμμετοχή τους στις αντίστοιχες φάσεις της διατριβής ήταν ουσιαστική και συμφωνεί ο επιβλέπων Καθηγητής. 3. Ο υποψήφιος διδάκτορας: α) πρέπει να ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις που του ορίζει ο επιβλέπων Καθηγητής, β) πρέπει να ενημερώνει συνεχώς και ανελλιπώς τον επιβλέποντα Καθηγητή γ) αν επιθυμεί να συμμετέχει και σε άλλα ερευνητικά προγράμματα του ίδιου ή άλλου Τομέα, πρέπει να έχει την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα Καθηγητή, και δ) δικαιούται, ύστερα από έγγραφη άδεια του επιβλέποντα καθηγητή, αίτημα του στη ΣΕ και έγκριση της ΓΣΕΣ του Τμήματος να προδημοσιεύσει αποτελέσματα της διατριβής του, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή και τα άλλα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής εφόσον η συμμετοχή τους στις αντίστοιχες φάσεις της διατριβής ήταν ουσιαστική και συμφωνεί ο επιβλέπων Καθηγητής. Στην περίπτωση που η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής απαιτεί επικουρικά τη συνεργασία με άτομο εκτός της Συμβουλευτικής Επιτροπής, τότε δύναται αυτό να συμμετάσχει ως συνσυγγραφέας με ειδική αιτιολόγηση που κατατίθεται από τον επιβλέποντα καθηγητή στη ΣΕ. Αν κανένα από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής που δικαιούνται να συμμετέχουν ως συν-συγγραφείς (παρ. 2γ του παρόντος άρθρου) αποδεδειγμένα δεν επιθυμεί να συμμετάσχει ως συν-συγγραφέας, τότε ο υποψήφιος για τη δημοσίευση, που θα έχει μόνο το όνομά του, θα πρέπει με αίτησή του να ζητήσει έγγραφη άδεια από τον επιβλέποντα Καθηγητή και να καταθέσει σχετικό αίτημα στη ΣΕ, το οποίο θα εγκριθεί από τη ΓΣΕΣ. Αν ο επιβλέπων Καθηγητής δεν δώσει την άδεια εντός τριών (3) μηνών από την αίτηση, τότε ο υποψήφιος μπορεί να ανακοινώσει τα

15 15 αποτελέσματά του ή να τα στείλει για δημοσίευση μόνο με το όνομά του, τουλάχιστον μετά παρέλευση 6 μηνών από τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος. Άρθρο 22. Γενικό Άρθρο 1. Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία, Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης ή Διδακτορική Διατριβή, ο/η φοιτητής/τρια ή υποψήφιος/α διδάκτορας υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου, δημοσιευμένη ή μη, χωρίς την δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας υποψηφίου χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. για διαγραφή. Στις περιπτώσεις αυτές και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του επιβλέποντα καθηγητή- η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του υποψηφίου. 2. Τυχόν ανακύπτοντα θέματα που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, αναλόγως της σοβαρότητάς τους, θα επιλύονται από τη ΣΕ ή από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κατόπιν εισήγησης της ΣΕ. 3. Η τήρηση του κανονισμού είναι υποχρεωτική από όλους. Πρόγραμμα μαθημάτων και ερευνητικής απασχόλησης του κύκλου ειδίκευσης ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κωδικός ECTS Α ΕΞΑΜΗΝΟ α. Πρακτική Μετεωρολογία GMCM 101Y 5 β. Προγραμματισμός Η/Υ GMCM 102Y 7 γ. Θερμοδυναμική και Στατική της GMCM 103Y 6 Ατμόσφαιρας δ. Κλίμα Μεσογείου-Ελλάδας GMCM 104Y 5 ε. Ηλιακή και Γήινη Ακτινοβολία GMCM 105Y 7 Σ ύ ν ο λ ο 30 B ΕΞΑΜΗΝΟ α. Δυναμική Μετεωρολογία GMCM 201Y 6 β. Συνοπτική Μετεωρολογία GMCM 202Y 5 γ. Δορυφορική Μετεωρολογία και GMCM 203Y 4 Κλιματολογία δ. Ατμοσφαιρική Ρύπανση GMCM 204Y 4

16 16 ε. Αγρομετεωρολογία GMCM 205Y 5 στ. Μέθοδοι Κλιματικής Ανάλυσης GMCM 206Y 6 Σ ύ ν ο λ ο 30 Γ ΕΞΑΜΗΝΟ α. Φυσική Νεφών και Τροποποίηση του Καιρού GMCM 301Y 8 β. Δυναμική και Φυσική Κλιματολογία GMCM 302Y 6 γ. Κλιματικές Μεταβολές GMCM 303Y 4 δ. Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα GMCM 304Y 4 ε. Αριθμητική Πρόγνωση καιρού GMCM 305Y 4 στ. Κλιματικά Μοντέλα GMCM 306Y 4 Σ ύ ν ο λ ο 30 Δ ΕΞΑΜΗΝΟ α. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία GMCM 401Y 30 β Πρακτική άσκηση - - Σ ύ ν ο λ ο 30 Σημείωση: Στο Δ εξάμηνο περιλαμβάνεται και πρακτική άσκηση στο Γραφείο Καιρού του Αεροδρομίου Μακεδονία και/ή στο Κ.Ε.Μ.Ε. του ΕΛ.Γ.Α. ECTS: Ευρωπαϊκές Διδακτικές Μονάδες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩN ΣΠOΥΔΩN ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ O Eσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» Αθήνα 2008 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Π-Μ) ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΚΣ/ΑΕΝ) Συντάσσεται και εγκρίνεται κατ επιταγή του άρθρου 22 παρ. 3 του Νόμου 2638/98 (ΦΕΚ Α 204/2-9-1998) Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης. Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης Άρθρο 10 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016 Σελίδα 1 από 11 Η Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, στο πλαίσιο της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ To Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα

προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα προγράμματα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 1 ΔΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ. Κωνσταντίνος Γεωργιάδης Μαρία Ι. Ζαούση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα,

Διαβάστε περισσότερα