ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡ ΓΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΡ ΓΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΕΛ ΛΑΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΟ ΡΑCΚ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩ ΣΕΙΣ ΚΥΤΙΟΠΟIIΑ» και δ.τ. «ANTOPACK ΑΝΤΩΝΙ ΟΥ Α.Ε.» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΤΗ ΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ανακοινώσεις Εται νυμία «OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟ ΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και δ.τ. «OLYMPIC AIR» την επωνυμία «ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡ ΓΩΝ» και δ.τ. «ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία «ROBBIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑ ΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ROBBIE A.E.». 7 την επωνυμία «Γ. Γιαννούλης Ανώνυμος Εμπο ρική και Βιομηχανική Εταιρεία εξοπλισμού Στε γνοκαθαριστηρίων και Ξενοδοχείου» και δ.τ. «Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» την επωνυμία «ΑΙΣΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ» και δ.τ. «ΑΙΣΑΚΟΣ Α.Ε.». 9 την επωνυμία «ANDREAS STIHL ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ANDREAS STIHL A.E.». 10 την επωνυμία «ΖΩΟΦΙΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΖΩ ΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και δ.τ. «ΖΩΟΦΙΛΙΑ ΑΕ» την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΟΛΙΔΑΣ» και δ.τ. «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ» την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΕΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την επωνυμία «ΤΕΛΧΙΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΛΧΙΝΙΑ Α.Ε.».. 15 την επωνυμία «ΣΟ.ΒΥ.ΝΑ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε. Τουριστι κές Επιχειρήσεις» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αποφάσεις Άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα του υποκαταστή ματος της αλλοδαπής Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «PAXOS ENTERPRISES LIMITED»

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΑ ΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΡΓΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕΡΓΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 58975/01ΑΤ/Β/05/312, που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Αττικής, με το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Άρθρο 2 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Παζινός του Δήμου Ακρωτηρίου του Νομού Χανίων. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αγία Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2009 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΠ. ΤΟΣΚΑΣ (2) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΔΙ ΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. 489/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΕΛΛΑΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑ ΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και αριθμό Μητρώου 59334/03/Β/05/16(2006), με την οποία αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: (σε πε ρίληψη) Άρθρο 5 παρ. 1 (Μ.Κ.) Αρχικά το Μ.Κ. της εταιρείας ορίσθηκε σε διαιρούμενο σε 600 ονομαστικές μετοχές ονομαστι κής αξίας 100 η κάθε μια. Με την από Γ.Σ. των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μ.Κ. ποσού με καταβολή μετρητών και η έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100 η κάθε μια. Έτσι το Μ.Κ. ανέρχεται πλέον στο ποσό των διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100 η κάθε μια. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Ελευσίνα, 3 Αυγούστου 2009 Η Διευθύντρια ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ (3) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΟΡΑCΚ ΑΝΤΩ ΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΥΤΙΟΠΟIIΑ» και δ.τ. «ANTOPACK ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμ. ΕΜ/4116/ απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΟΡΑCΚ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΥΤΙΟΠΟIIΑ» και δ.τ. «ANTOPACK ΑΝΤΩ ΝΙΟΥ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 37989/32/Β/97/013, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης των Μετόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακολούθως: Άρθρο 5 Το από δρχ αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά από αυξήσεις ανήλθε σε ,24 διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 29,92 η κάθε μία. Ήδη με την από έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζεται η μείωση του Μετοχικού Κε φαλαίου, καθόσον υπαρχούσης ταμειακής ρευστότητας δεν χρειάζεται μέρος του κεφαλαίου, κατά ,40, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια της μει ώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 1.20 εκάστης. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρεί ας ανέρχεται πλέον σε ,84 διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 28,72 η κάθε μία. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Βόλος, 5 Αυγούστου 2009 Ο Διευθυντής ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (4) Εται νυμία «ΠΤΗΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η υπ αριθμό 12/1668/ αίτηση και η συνυποβαλλόμενη από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετό χων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΤΗΝΟ

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με αριθμό Μητρώου 33536/58/Β/95/002 με την οποία αποφασίσθηκε η τρο ποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού της. Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει σε περίληψη ως εξής: Άρθρο 5 Με την από έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κε φαλαίου κατά τριακόσιες οκτώ χιλιάδες εκατόν εβδο μήντα πέντε ( ) ευρώ με την έκδοση δέκα χιλιά δων πεντακοσίων (10.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μια. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων ένα ( ) ευρώ και διαιρείται σε εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα (66.460) ονο μαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) η κάθε μια. Κατερίνη, 3 Αυγούστου 2009 Η Προϊσταμένη ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΟΥΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (5) Εται νυμία «OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟ ΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και δ.τ. «OLYMPIC AIR». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και δ.τ. «OLYMPIC AIR» πρώην: «Pantheon Airways Ανώνυμη Αεροπορική Εται ρεία» και δ.τ. «Pantheon Airways» και με αριθμό Μητρώου 60016/04/Β/06/93(2009) που εδρεύει στο Δήμο ΚΟΡΩΠΙ, από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ., θα διοικήσει την εταιρεία για μία πενταετία η οποία παρατείνεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία, συγκροτή θηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ιωάννης Μπενόπουλος του Βασιλείου και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα την , κατοικεί στο Παλαιό Ψυχικό, Μαβίλη 11, ΤΚ και είναι κάτοχος του υπ αριθμ. Μ αστυνομικού δελτίου ταυτότη τας που έχει εκδοθεί την από το Παράρτημα Ασφαλείας Ψυχικού, με Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Ψυχικού, Πρόεδρος. 2. Αντώνιος Συμιγδαλάς του Νικολάου και της Ελισά βετ, που γεννήθηκε στην Αθήνα την , κατοικεί στη Γλυφάδα, οδός Δασκαρόλη 59, ΤΚ και είναι κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΒ που έχει εκδοθεί την από το ΤΑ Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Γλυφάδας, Διευθύνων Σύμβουλος. 3. Πύρρος Παπαδημητρίου του Δημητρίου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Καστανιά Άρτας την , κατοικεί στη Κηφισιά, Αιγινήτου 21 και είναι κάτοχος του υπ αριθμ. Σ αστυνομικού δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί την από το AT Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Κηφισιάς, Αντι πρόεδρος. 4. Ανδρέας Βγενόπουλος του Ευαγγέλου και της Αθη νάς, που γεννήθηκε στην Αθήνα την , κατοικεί στην Εκάλη Αττικής, οδός Πάρνηθος αριθμ. 10 και είναι κάτοχος του υπ αριθμ. Κ /1977 δελτίου αστυνο μικής ταυτότητας, που έχει εκδοθεί την από το ΙΔ Π.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Κηφισιάς, Μέλος. 5. Φώτιος Καρατζένης του Δημητρίου και της Αγγελι κής, που γεννήθηκε στην Αθήνα την , κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός Σόλωνος αριθμ. 25 και είναι κάτοχος του υπ αριθμ. Ν /1983 δελτίου αστυ νομικής ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το ΙΔ Π.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Κηφισιάς, Μέλος. 6. Πέτρος Μίαρης του Δημητρίου και της Ελένης, που γεννήθηκε στο Περιστέρι Αττικής την , κατοι κεί στο Περιστέρι, Ιωαννίνων 58Α, ΤΚ και είναι κάτοχος του υπ αριθμ. AB αστυνομικού δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί την , από το AT B TA Περιστερίου, με Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Β Περι στερίου, Μέλος. 7. Μιχάλης Κεφαλογιάννης του Ευαγγέλου και της Μα ρίας, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την , κατοικεί στο Δήμο Παπάγου, οδός Ζακυνθινού 50, ΤΚ και είναι κάτοχος του υπ αριθμ. AB που έχει εκδοθεί την από το ΤΑ Παπάγου, με Α.Φ.Μ , ΔΟΥ Α Ηρακλείου Κρήτης, Μέλος. Ανάθεση καθηκόντων, εξουσιοδοτήσεων και αρμοδιο τήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη διενέργεια όλων των πράξεων, οι οποίες απαιτούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι τρίτων, καθώς και οποιεσδήποτε πράξεις αποσκοπούν στην πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να προβαίνει στις πράξεις αυτές και να δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Εξαιρούνται μόνο οι πράξεις εκείνες για τις οποίες, σύμ φωνα με το νόμο ή το καταστατικό, απαιτείται συλλογι κή ενέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ανωτέρω μπορεί να αναθέτει περαιτέρω, σύμφωνα με ειδική εντολή του, την άσκηση των εξουσιών που του ανατίθενται, ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας, ή τρίτους. Υπογραφή αποσπασμάτων και αντιγράφων πρακτι κών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 3 του καταστατι κού της Εταιρείας, όπως αντίγραφα και αποσπάσματα

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνο νται, εκτός από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και από το μέλος του Διοικητι κού Συμβουλίου, Φώτιο Καρατζένη. Η υπ αριθμ 10465/ ανακοίνωση καταχώρησης του Νομάρχη Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 3663/ ΦΕΚ (τ. ΑΕ ΕΠΕ) θεωρείται ως ουδέποτε δημοσιευθείσα. Παλλήνη, 24 Ιουλίου 2009 (6) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕ ΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και δ.τ. «ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 51882/04/Β/02/59(2009) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ., μετά την παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. Μαρίας Κων/νου Παππά, και θα διοικήσει την εταιρεία για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι μέχρι συγκρο τήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Κασσάνδρα Καραντζαβέλου του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Ροδίτσα Φθιώτιδος το έτος 1962, κάτοικος Νέας Ερυ θραίας Αττικής, οδός Παπαναστασίου αριθμ. 11 και Κό ντογλου, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ξ /1987 του Α.Τ. Άνω Λιοσίων Αττικής, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος. 2. Ιωάννης Καμπόλης του Ιωάννη και της Σοφίας, αυ τοκινητιστής, που γεννήθηκε στην Φυλή Αττικής το έτος 1955, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Παπανα στασίου αριθμ. 11 και Κόντογλου, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ι /1972 του Α.Τ. Άνω Λιοσίων, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3. Σπυρίδων Καραντζάβελος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Ροδίτσα Φθιώτιδος το έτος 1965, κάτοικος Ροδίτσας Λαμίας Νο μού Φθιώτιδας, οδός Αποστόλου Κατσόγιαννου αριθμ. 6, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Χ /2001 του Τ.Α. Λαμίας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Λαμίας, Μέλος. 4. Ιωάννα Καραντζαβέλου του Σπυρίδωνος και της Άννας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Παναναστασίου αριθμ. 11, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότη τας Φ / Τ.Α. Λαμίας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Λαμίας, Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου (12) του καταστατικού, αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο Κασσάνδρα Κα ραντζαβέλου, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους, και σε περίπτωση κωλύματός της, στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Καμπόλη. Παλλήνη, 27 Ιουλίου 2009 (7) Εται νυμία «ROBBIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΜΑ ΞΩΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ROBBIE A.E.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό της Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ROBBIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗ ΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «ROBBIE A.E.» και αριθμό Μητρώου 25630/04/Β/92/11 με το οποίο ορίζονται ελε γκτές για τη χρήση σε αντικατάσταση των ελεγκτών που είχαν ορισθεί από την Γενική Συνέλευση οι εξής: Τακτικοί: 1. ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού Αναπληρωματικοί: 1. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού ΠΑΛΑΣΣΑΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού Παλλήνη, 6 Ιουλίου 2009 (8) την επωνυμία «Γ. Γιαννούλης Ανώνυμος Εμπορι κή και Βιομηχανική Εταιρεία εξοπλισμού Στεγνοκα θαριστηρίων και Ξενοδοχείου» και δ.τ. «Γ. ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. Γιαννούλης Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία εξοπλι σμού Στεγνοκαθαριστηρίων και Ξενοδοχείου» και δ.τ. «Γ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» και αριθμό Μητρώου 8517/04/ Β/86/102(2007): 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: 1. ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού Αναπληρωματικοί: 1. ΜΑΚΑΤΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού Παλλήνη, 7 Αυγούστου 2009 (9) την επωνυμία «ΑΙΣΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ» και δ.τ. «ΑΙΣΑΚΟΣ Α.Ε.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΣΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ» και δ.τ. «ΑΙΣΑΚΟΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 54813/04/Β/03/3(2005): 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: 1. ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού Αναπληρωματικοί: 1. ΔΕΡΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού ΚΑΡΤΣΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φο ροτεχνικού Παλλήνη, 31 Ιουλίου 2009 (10) την επωνυμία «ANDREAS STIHL ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΑ ΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ANDREAS STIHL A.E.». Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ANDREAS STIHL ΜΗΧΑ ΝΗΜΑΤΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ANDREAS STIHL A.E.» και αριθμό Μητρώου 40946/04/Β/98/131 που εδρεύει στο Δήμο ΑΧΑΡΝΑΙ (Λεωφ. Τατοΐου 307) από το οποίο προ κύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Γύργκεν Στάινχάουζερ (Jürgen Steinhauser) γενν. την στη Στουτγάρδη Γερμανίας, κάτοικος Στου τγάρδης οδός Hofgarten 4D, κάτοχος του Διαβατηρίου Γερμανίας , με Α.Φ.Μ , Πρόεδρος 2) Κλάους Ντέτλεφσεν (Dr. Klaus Detlefsen) γενν. την στη Γερμανία, κάτοικος Schorndorf Γερμανίας, Hoehenweg 19, κάτοχος του Διαβατηρίου Γερμανίας υπ αριθμ , με Α.Φ.Μ Μέλος και Γενικός Γραμματέας. 3) Ηλίας Ραβάνης κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Πίττα 3, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ δ.τ., εκδοθέ ντος την από το Π.Α. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ , Μέλος και Γενικός Διευθυντής. Εκπροσώπηση: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τον ορισμό και των τριών μελών του ως νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας είτε μεμονωμένα είτε από κοινού ανά δύο είτε ομού και οι τρείς. Παλλήνη, 5 Αυγούστου 2009 (11) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΩΟΦΙΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟ ΦΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και δ.τ. «ΖΩ ΟΦΙΛΙΑ ΑΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΩΟΦΙΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟ ΡΙΟΥ» και δ.τ. «ΖΩΟΦΙΛΙΑ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 36741/03/Β/96/37(2004): 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικοί: Δημήτριος Λειβαδίτης του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών οδός Πατησίων 128, ΑΔΤ Κ , ΑΑΟΕ Παναγιώτης Κουτσούκος του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών οδός Σκουφά 75, ΑΔΤ Σ , ΑΑΟΕ Αναπληρωματικοί: Νικόλαος Ανδριτσάκης του Παναγιώτη κάτοικος Αθη νών οδός Θάσου 21, ΑΔΤ Σ , ΑΑΟΕ Ψύλλος Νικόλαος του Γεωργίου, κάτοικος Χαϊδαρίου οδός Δρομακαίτη 22, ΑΔΤ Ξ , ΑΑΟΕ Ελευσίνα, 3 Αυγούστου 2009 Η Διευθύντρια ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ (12) Εται νυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ ΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» και δ.τ. «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» και δ.τ. «ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 55425/20/Β/03/15: 1) Οι οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ορκωτοί ελεγκτές χρήσης οι εξής: Τακτικός: Βελέτζας Χρήστος του Παναγιώτου, Ορκωτός Λογι στής, κάτοικος Βριλησσίων (Σισμανογλείου 12 14) με αριθμό Μητρώου ΣΟΕ Αναπληρωματικός: Σφυρής Αλέξανδρος του Διονυσίου, Ορκωτός Ελε γκτής, κάτοικος Χαλανδρίου (Παύλου Μελά 33), με αριθ μό Μητρώου ΣΟΕ Ναύπλιο, 5 Αυγούστου 2009 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΕΤΡΟΥ (13) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ» και αριθμό Μητρώ ου 48351/56/B/01/03 από το οποίο προκύπτει ότι αυτό ανασυγκροτήθηκε ύστερα από την αντικατάσταση της Γκανάτσα Σταυρούλας και της Κοϊμτζίδου Μαρίας από τις Μαρκογιαννάκη Όλγα και Παπανικολάου Φανή με θητεία έως στις υπό την αίρεση της εγκρίσεως της αντικαταστάσεως αυτής από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων (τακτική ή έκτακτη). Α) Ύστερα από τ ανωτέρω η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 1. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος του Κων/νου και της Όλγας,κάτοικος Κοζάνης οδός Μπαστιά Κωστή 8, γεν νημένος στο Ηράκλειο Κρήτης στις , αρχιτέκτων μηχανικός, ΑΔΤ ΑΕ / ΤΑ Κοζάνης ΑΦΜ ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Μαρκογιαννάκη Όλγα του Γεωργίου και της Ιωάννας, κάτοικος Κοζάνης, οδός Μπαστιά Κωστή 8, γεννημένη στην Κοζάνη στις , Πολιτικός Μηχανικός, ΑΔΤ ΑΑ / , ΤΑ Κοζάνης ΑΦΜ , ως Αντιπρόεδρος. 3. Παπανικολάου Φανή του Ιωάννη και της Αικατερίνης, κάτοικος Κοζάνης, οδός Αθανασίου Διάκου 10, γεννημέ νη στην Ελβετία στις , πολιτικός μηχανικός TE, ΑΔΤ Φ / AT Κοζάνης, ΑΦΜ , ως Μέλος. Β) Εκπροσώπηση Το Διοικητικό Συμβούλιο βάση του άρθρου 10 του κα ταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύ νοντα Σύμβουλο Μαρκογιαννάκη Γεώργιο την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο. Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην οδό Μπα στιά Κωστή 8 στην Κοζάνη. Κοζάνη, 5 Αυγούστου 2009 Ο Διευθυντής Δ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (14) Εται νυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΕΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΕ ΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό Μητρώου 65416/58/

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Β/08/001 που εδρεύει στο Δήμο ΠΙΕΡΙΩΝ από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Στραβογιάννης Δημήτριος του Κωνσταντίνου και της Παρασκευής, κάτοικο Βρίας Πιερίας, γεωργοκτηνοτρό φο, κάτοχο του υπ αριθμ. AB / δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κατερίνης, Α.Φ.Μ , ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Ζησοπούλου Μαρία του Αθανασίου και της Χρυσάν θης, επάγγελμα οικιακά, κάτοικος Βρίας Πιερίας, κάτοχο του υπ αριθμ. AB / δελτίου ταυτότητας, Α.Φ.Μ , ως Αντιπρόεδρος. 3. Στραβογιάννη Παρασκευή του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, κάτοικο Βρίας Πιερίας, οικιακά, κάτοχο του υπ αριθμ. AB / δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κατερίνης, Α.Φ.Μ , ως Μέλος. Εκπροσώπηση της εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της εταιρείας μεταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Δημήτριο Στραβογιάννη του Κωνσταντίνου όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό. Αποφασίζει και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο και διευ θύνοντα σύμβουλο, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δι καίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτού. Επίσης αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματός του, αναπληρούται από την Αντιπρόεδρο την Μαρία Ζησο πούλου του Αθανασίου και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή της Μαρία Ζησο πούλου του Αθανασίου. Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρεί ας και σε περίπτωση κωλύματός του στον Αντιπρό εδρο, νόμιμο αναπληρωτή αυτού, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: «να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματα ποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσε ων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προ σώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσω πο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλι ση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαρια σμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τούτες μισθώσεις, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Ανάθεση αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της εταιρεί ας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Στραβογιάννη Κωνσταντίνο του Δημητρίου και της Αθηνάς, κάτοι κο Βρύας Πιερίας, γεωργοκτηνοτρόφο, κάτοχο του υπ αριθμ. AB / δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Κατερίνης, Α.Φ.Μ όπως εκπροσωπεί και δε σμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας, έναντι των Νομαρχιακών, Δη μοτικών, τραπεζικών, φορολογικών, ασφαλιστικών και άλλων αρχών όπως επίσης να είναι υπεύθυνος για την διαδικασία υποβολής φακέλου στα αρμόδια υπουργεία και αρχές για την υπαγωγή της επενδυτικής δραστηρι ότητας της εταιρείας στον αναπτυξιακό νόμο. Κατερίνη, 4 Αυγούστου 2009 Η Προϊσταμένη ΕΛ. ΜΑΡΟΥΛΗ (15) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΛΧΙΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΛΧΙΝΙΑ Α.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΛΧΙΝΙΑ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΛΧΙΝΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 38619/73/Β/97/22 από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω τακτική Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΙΟΥΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ως ΠΡΟΕ ΔΡΟΣ. 2) ΓΕΩΡΠΟΣ ΣΤΙΟΥΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ως ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΔΡΟΣ. 3) ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΙΟΥΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ ως ΜΕ ΛΟΣ. 4) ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ ως ΜΕΛΟΣ. Την εταιρεία εκπροσωπεί η Πρόεδρος Δέσποινα Στι ούκη του Χρήστου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύ ματος αυτής την εταιρεία εκπροσωπεί ο Αντιπρόεδρος Γεώργιος Στιούκης του Ιωάννη. Το ανωτέρω Δ.Σ. παρέχει το δικαίωμα υπογραφής στην Πρόεδρο Δέσποινα Στιούκη και στον Αντιπρόεδρο

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Γεώργιο Στιούκη οι οποίοι από κοινού ή χωριστά ο κα θένας υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας. Χανιά, 29 Ιουλίου 2009 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης κ.α.α. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΛΗ (16) την επωνυμία «ΣΟ.ΒΥ.ΝΑ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε. Τουριστικές Επιχειρήσεις». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό (τακτικής) Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟ.ΒΥ.ΝΑ ΤΡΑ ΒΕΛ Α.Ε. Τουριστικές Επιχειρήσεις» και αριθμό Μητρώου 21987/73/B/90/25 που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ (Σταλός Ν. Κυδωνίας) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παρα πάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Λουπάσης Νικόλαος του Ευτυχίου ως Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος. 2. Λουπάση Σοφία σύζ. Νικολάου ως Αντιπρόεδρος. 3. Λουπάσης Βύρωνας του Νικολάου ως Μέλος. 4. Λουπάση Ναταλί Σοφία του Νικολάου ως Μέλος. 5. Λουπάσης Ορέστης ως Μέλος. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπο γραφή του ο Δ/νων Σύμβουλος Λουπάσης Νικόλαος του Ευτυχίου. Χανιά, 29 Ιουλίου 2009 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης κ.α.α. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (17) Άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα του υποκαταστή ματος της αλλοδαπής Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «PAXOS ENTERPRISES LIMITED». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ανακοινώνεται ότι με την υπ αριθμ. 3174/ απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής, δόθηκε άδεια εγκατάστασης του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της Αλλοδαπής Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «PAXOS ENTERPRISES LIMITED». Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ: PAXOS ENTERPRISES LIMITED Β) ΕΔΡΑ: Κυριάκου Μάτση 56, Άγιος Δομέτιος, Λευ κωσία Κύπρου Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, με Κυπριακό ΑΔΤ , κά τοικος Λευκωσίας Κύπρου, οδός Αγίου Γεωργίου 19, Παλλουριώτισσα. ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Α) ΕΠΩΝΥΜΙΑ: PAXOS ENTERPRISES LIMITED Β) Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: Κουγιουμτζόγλου 64 και Δήμη τρος Ελευσίνα Αττικής Γ) ΣΚΟΠΟΣ: Εμπόριο Βιολογικών λαχανικών και άλλων συναφών ειδών. Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Εκπρόσωπος, πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντί κλητος για τις εργασίες του υποκαταστήματος στην Ελ λάδα, διορίσθηκε ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ, κάτοχος του υπ αριθμ. δελτίου Ελληνικού Διαβατηρίου ΑΕ , κάτοικος Νέας Περάμου, οδός Παναγούλη Αλέξανδρου 14, με βάση το από πληρεξούσιο έγγραφο της αλλοδαπής ΕΠΕ PAXOS ENTERPRISES LIMITED. Ελευσίνα, 6 Αυγούστου 2009 Ο Νομάρχης ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΡΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: