Ουκ αν λάβοις παρά του µη έχοντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ουκ αν λάβοις παρά του µη έχοντος"

Transcript

1 Έêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá ÔÅÕ ÏÓ 44, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Ουκ αν λάβοις παρά του µη έχοντος (Λουκιανός, µ.χ., Σύρος συγγραφέας) O κυνικός φιλόσοφος Μένιππος βγαίνοντας από το ακάτιον του Χάρωνος, αρνήθηκε να πληρώσει το ναύλο, που ήταν ένας οβολός, για να τον περάσει στον Άδη, λέγοντας: «ουκ αν λάβοις παρά του µη έχοντος», δηλαδή δεν µπορείς να πάρεις λεφτά από κάποιον που δεν έχει. H φράση αυτή αποτελεί πραγµατική αρχή της οικονοµίας και θα πρέπει αυτοί που ασχολούνται µε την συνεχιζόµενη επιβολή φορών να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους. Για να πάρεις από κάποιον χρήµατα, έστω και έναν οβολό (ευτελέστατο ποσό) πρέπει αυτός να διαθέτει λεφτά, αλλιώς µαταιοπονείς. Η φτώχεια είναι ένα κοινωνικό πρόβληµα που διαπερνά κάθε διάσταση του πολιτισµού και της κοινωνίας. Περιλαµβάνει τα συνεχή χαµηλά επίπεδα εισοδήµατος για τα µέλη µιας κοινό τητας. Η πρόσφατη οικονοµική κρίση είναι µια από τη µεγαλύτερες στην παγκόσµια οικονοµία. Όπως έχει δείξει η διεθνής εµπειρία η δυσµενής εξέλιξη του οικονοµικού κλίµατος (κυρίως της ανεργίας, του δανεισµού και των χρεών των νοικοκυριών) και η πορεία των µακροοικονοµικών µεγεθών εντείνουν τα φαινόµενα διάσπασης της κοινωνικής συνοχής και επιδεινώνουν το εργασιακό κλίµα. Επιπλέον, είναι µια φτώχεια του πνεύµατος, που επιτρέπει στα µέλη της κοινό τητας να έχουν και να νιώθουν απελπισία, απόγνωση, απάθεια και δειλία. Η φτώχεια και ειδικά οι παράγοντες που συµβάλλουν σε αυτήν, είναι ένα κοινωνικό πρόβληµα και η λύση της είναι κοινωνική. Σύµφωνα µε το ιεθνές Γραφείο Εργασίας (International Labour Organization, ILO), ο αριθ µός των φτωχών εργαζοµένων θα αυξηθεί παγκόσµια κατά 200 εκατοµµύρια και θα ανέλθει στο επίπεδο των εκατοµµυρίων (ILO, 2009). H απώλεια της εργασίας συνοδεύεται από την εµφάνιση ψυχικών διαταραχών (ανησυχία, άγχος, κατάθλιψη), προβλήµατα εθισµού και εξάρ τησης σε ουσίες και υιο θέτηση µη υγιεινού τρόπου ζωής, µε αυξανόµενη κατανάλωση τροφής χαµηλής διατροφικής αξίας, καπνού και οινοπνεύµατος και επιπλέον πληµµελούς διαχείρισης των νοσηµάτων, ιδίως των χρόνιων, από τις επιβαρυµένες υγειονοµικές υπηρεσίες (Stuckler D, et al 2009). Ο συνδυασµός αυτών των παραγόντων κινδύνου και των συνοδών οικονοµικών και κοινωνικών παραγόντων εκτιµάται ότι συµβάλλει στην αύξηση της θνησιµότητας κατά 20% έως 25% της µέσης τιµής σε ισοδύναµες κοινωνικές τάξεις (Bethune 1997). Οι επιπτώσεις αυτές κατανέµονται διαφορετικά στην κοινωνική κλιµάκωση, καθώς άτοµα και οικογένειες τα οποία βρίσκονται σε χαµηλή κοινωνική θέση διατρέχουν το διπλάσιο κίνδυνο πρόωρου θανάτου και αυξηµένης νοσηρότητας εξαιτίας παραγόντων οι οποίοι σχετίζονται µε το εισόδηµα, την εκπαί δευση, την ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση και τη διατροφή και δρουν αθροιστικά (Bartley et al 1997). Εν τω µεταξύ η Ελλάδα τη χρονική περίοδο από το Μάιο του 2010 έως και το Μαρτίου 2012, υπο - βλήθηκε σε µια πρωτοφανή διαδικασία νοµοθετικής µεταρρύθµισης στις εργασιακές σχέσεις. Στο 21,4% διαµορφώθηκε το ποσοστό του πληθυσµού σε κίνδυνο φτώχειας, µε βάση τα εισοδήµατα του 2010, σύµφωνα µε την Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ιαβίωσης των Νοικοκυριών έτους 2011 που έδωσε στη δηµοσιότητα η ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ο αριθµός των νοικοκυριών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιµάται ότι ανέρχονται σε και τα µέλη τους σε και η Ελλάδα πλέον βρίσκεται στη 2η θέση στην Ευρώπη µετά τη Βουλγαρία. Αναρωτιέται όµως ο κάθε νοήµων νους πως θα καταφέρουν αυτοί οι ειδήµονες της ελληνικής οικονοµίας να εισπράξουν τα χρήµατα της απο - πληρωµής του χρέους, από αυτούς που δεν έχουν τίποτε να τους δώσουν. Σύµφωνα µε τη EUROSTAT (2013) η ανεργία έχει ανέλθει από 6,6% το 2008 σε 26,8% το Σύµφωνα µε στοιχεία που έχει δώσει το Υπουργείο Υγείας στην επίσηµη ιστοσελίδα του, η ζήτηση των δηµοσίων υπηρεσιών υγείας έχει πολλαπλασιαστεί και συγκεκριµένα το ποσοστό εισερχοµένων

2 ασθενών στα ΤΕΠ και στα τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των δηµοσίων νοσοκοµείων έχει αυξηθεί από το 2009 έως σήµερα. Σε πρόσφατη µελέτη του ΤΕΕΝ φάνηκε ότι τα περισσότερα από τα ΤΕΠ της Ελλάδος λειτουργούν µε το 1/3 του απαραίτητου νοσηλευτικού προσωπικού. Εποµένως και σε σχέση πάντα µε την αύξηση των εισερχοµένων ασθενών, τη δουλειά των τριών νοσηλευτών την κάνει ένας. Το «πάγωµα» επίσης των νέων προσλήψεων και η µείωση των οργανικών θέσεων στα νοσοκοµεία έχουν ως επακόλουθο το 1/3 των πτυχιούχων νοσηλευτών να παρα- µείνουν άνεργοι για 3-4 έτη µετά από την αποφοίτησή τους. Η έλλειψη πόρων, που συνδυάζεται µε τις περικοπές στους µισθούς, τις υψηλές φορολογικές απαιτήσεις και τις αλλαγές των σχεδίων για τις συνταξιοδοτήσεις οδηγεί σε υψηλά επίπεδα δυσαρέσκειας από την εργασία και σε επαγγελµατική εξουθένωση. Πολλοί νο σηλευτές έχουν ζητήσει να φύγουν από τη χώρα για να εργαστούν σε άλλες χώρες του εξωτερικού µε πρώτη επιλογή την Αυστραλία. Τέλος θα πρέπει να µας ευαισθητοποιήσουν τα αποτελέσµατα ερευνών που επιση µαίνουν ότι η ακούσια απώλεια της εργασίας αυξάνει τον κίνδυνο ψυχιατρικών παθήσεων και των σωµατικών τους συνεπειών. Πολλές µελέτες έχουν διαπιστώσει έναν ισχυρό συσχετισµό µεταξύ της απώλειας εργασίας και της κλινικής και υποκλινικής κατάθλιψης, του άγχους, της κατάχρησης ουσιών και της αντικοινωνικής συµπεριφοράς. «Αν η φτώχεια είναι η µητέρα του εγκλήµατος, η σκληρή ανάγκη είναι ο πατέρας του» (Λα Μπρυγιέρ). Για τον ΤΕΕΝ η Πρόεδρος ρ. Μαρία Καλαφάτη ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ 6 ου ΣΥΜΠΟΣIΟΥ ΤΕΕΝ 2012 Το 6ο Επιστηµονικό Συµπόσιο του Τοµέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής του ΕΣΝΕ µε τίτλο «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική: Προτάσεις για την Αντιµετώπιση της κρίσης στον τοµέα Υγείας», πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία στις Σεπτεµβρίου 2012 στο Royal Olympic Hotel στην Αθήνα. Η διοργάνωση του Νοσηλευτικού Συµποσίου είχε πλούσια θεµατολογία και η συµµετοχή, των συναδέλφων νοσηλευτών από πολλά νοσοκοµεία της χώρας µας, ήταν µεγάλη. Καινοτοµία του φετινού Συµποσίου ήταν η παρουσία όλων των επαγγελµατιών υγείας που συνεργάζονται µε τους νοσηλευτές στη ΜΕΘ. Εκτός λοιπόν από νοσηλευτές συµµετείχαν µε δικά τους στρογγυλά τραπέζια µαίες, διαιτολόγοι, ψυχολόγοι, λοιµωξιολόγοι, ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και φυσιοθεραπευτές. Το πρόγραµµα του συνεδρίου περιελάµβανε 30 ελεύθερες ανακοινώσεις, 15 αναρτηµένες ανακοινώσεις, οχτώ διαλέξεις, 3 κλινικά φροντιστήρια και 17 στρογγυλά τραπέζια. Οι σύ νεδροι είχαν την ευ - καιρία να παρακολουθήσουν µια µεγάλη ποικιλία θεµάτων που αφο ρούσαν σε εµπεριστατωµένες µελέτες, τελευταίες τρέχουσες οδηγίες στην επείγουσα και εντατική νοσηλευτική και αναφορές σε ειδικές κλινικές καταστάσεις. Οι διαλέξεις στόχευσαν τόσο σε θέµατα που καθηµερινά διαχειρίζονται ή αντιµετωπίζουν οι νο - σηλευτές των µονάδων εντατικής θεραπείας και των τµηµάτων επειγόντων τµηµάτων όπως: η φροντίδα και υγιεινή στόµατος, ο αλγόριθµος αντιµετώπισης ανακοπής στην εγκυ µοσύνη, η διερεύνηση άγχους και κατάθλιψης των νοσηλευτών, αλλά και των ασθενών, όσο και σε θέµατα περισσότερο εξειδικευµένα όπως η εφαρµογή εναλλακτικών θεραπειών στη ΜΕΘ, αλλά και σύγχρονα προβλήµατα όπως τα περιστατικά αυτοκαταστροφών που προσήλ θαν την τελευταία πενταετία στο ΤΕΠ και σχετίζονται µε την οικονοµική κρίση, καθώς και η εφαρµογή των κλειστών ενοποιηµένων νοσηλίων (ΚΕΝ). Η ποικιλοµορφία των θεµάτων των στρογγυλών τραπεζιών κράτησε τους συµµετέχοντες καθόλη τη διάρκεια του συνεδρίου σε σταθερή συµµετοχή και στις δυο αίθουσες, που διεξήχθη το συνέδριο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι εισηγήσεις που αφορούσαν στο ρόλο των νοσηλευτών στις αεροδιακοµιδές, όπου νοσηλεύτριες της αεροπορίας, παρουσίασαν τον τρόπο οργάνωσης και διεκπεραίωσης µιας αεροδιακοµιδής, κατηγοριοποίησαν τα προβλήµατα που ενδεχοµένως να προκύψουν κατά τη διακοµιδή και ανέλυσαν το stress πτήσεων. Οι µαιευτές/µαίες παρουσίασαν το ρόλο τους στην εντατική θερα πεία και στην κοινότητα. Η φρο - ντίδα και µεταφορά νεογνού σε επείγουσα κατάσταση αλλά και η διαχείριση εγκύου στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και στη ΜΕΘ ήταν κάποια από τα θέµατα που αναλύθηκαν. 2

3 Οι εισηγήσεις των συναδέλφων από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκοµείου Νέας Ιωνίας παρουσίασαν την αξιολόγηση των συστηµάτων ποιότητας που εφαρµόζουν τα πέντε τελευταία χρόνια στη ΜΕΘ του νοσοκοµείου τους. Οι συνάδελφοι νοσηλευτές από τις ΜΕΘ του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» µας µίλησαν για τη θεραπευτική υποθερµία, τι είναι, ποια πρωτόκολλα υπάρχουν και ποιος ο ρόλος του νοση λευτή κατά την εφαρ- µογή της. Παράλληλα νοσηλευτές απ τη Μονάδα Μεταµόσχευσης Μυελού των οστών του ΓΝΑ «Λα κό» σε συνεργασία µε νοσηλευτές απ την αντίστοιχη Μονάδα του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» µας ανέλυσαν την αντιµετώπιση του αιµατολογικού ασθενή πριν την εισαγωγή του στη ΜΕΘ, µε παρουσίαση case report. Στρογγυλό τραπέζι αναπτύχθηκε από τους συναδέλφους του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου οι οποίοι µας παρουσίασαν το ρόλο του νοσηλευτή ως επαγγελµατία Υγείας σε Μονάδα Καρδιολογικής Εντατικής Θεραπείας. Ένα εξίσου σηµαντικό τραπέζι µε εµπεριστατωµένες οµιλίες, που αφορούσε τους τρόπους τα προ - βλήµατα και τις «γέφυρες» προσέγγισης του οικογενειακού περιβάλλοντος του βαρέως πάσχοντα στη Μονάδα, αναπτύχθηκε από τους νοσηλευτές του ΓΝΑ «Λα κό» σε συ νεργασία µε το τµήµα Νοσηλευτικής του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Χαιρετισµούς απέδωσαν εκπρόσωποι από το Πανεπιστήµιο Αθηνών το Τµήµα Νοσηλευτικής, απ τη ΣΕΥΠ και τα τµήµατα Α και Β Νοσηλευτικής καθώς και από τον ΕΣΝΕ. Την εναρ κτήρια οµιλία παρουσίασε ο κ. Γεώργιος Στάθης, Οικονοµολόγος, Πρόεδρος του Σ της Ελ ληνικής Εταιρείας Management Υπηρεσιών Υγείας (ΕΕΜΥΥ), παραθέτοντας µια εξαιρετική οµιλία που αφορούσε τις αιτίες της οικονο- µικής κρίσης στην υγεία και τους τρόπους αντιµετώπισης της. Τη διάλεξη συντόνισε ο ρ. Μουµτζόγλου, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛΕΠΥ). Μετά την εναρκτήρια οµιλία ακολούθησε cocktail υποδοχής όπου παρευρέθησαν όλοι οι καλεσµένοι αλλά και οι συµµετέχοντες στο Συµπόσιο συνάδελφοι νοσηλευτές τιµώντας µας µε τη παρουσία τους. Με αδηµονία θα περιµένουµε το πέρας των δύο ετών και την πραγµατοποίηση του νέου Συ - µποσίου µε την ελπίδα ότι τα πλοκάµια της οικονοµικής κρίσης θα έχουν αρχίσει να «µαραίνονται». Για τον ΤΕΕΝ Μαργίτσα Σκοπελίτου, ΤΕ Νοσηλεύτρια, MSc Γραµµατέας ΤΕΕΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΣΝΕ Η βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσµού είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τον αριθµό και το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού που στελεχώνει τις µονάδες υπηρεσιών υγείας. 1 Ο Τοµέας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής (ΤΕΕΝ) του ΕΣΝΕ, στην προσπάθειά του να διαπιστώσει την οργάνωση και λειτουργία των ελληνικών ΤΕΠ για πρώτη φορά πραγµατοποίησε µελέτη µε την διανοµή ερω - τηµατολογίου στα ΤΕΠ όλης της Ελλάδος. Το εργαλείο µελέτης αναπτύχθηκε από την Επιτροπή του ΤΕΕΝ, δόθηκε σε οµάδα 5 ειδικών για φραστικό έλεγχο και έλεγχο περιεχοµένου και κατέληξε σε ένα ερωτηµατολόγιο 25 θεµάτων το οποίο περιείχε ερωτήσεις περιγραφικού χαρακτήρα. Αυτό διανεµήθηκε µέσω s στους νοσηλευτές-συνδέσµους των εκάστοτε ΤΕΠ, οι οποίοι το συµπλήρωναν µετά την σύµφωνη γνώµη του προ στάµενου του τµήµατος. Η µελέτη διήρκησε από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο του Το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ενός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος θα πρέπει να λειτουργεί ως «Αυτόνοµο Τµήµα µε ένα πυρήνα µόνιµου ιατρικού, νοσηλευτικού και παρα ατρικού προσωπικού το οποίο θα λειτουργεί σε καθηµερινή και 24ωρη βάση». Αναφορικά µε τη µέχρι σήµερα νοµοθεσία φαίνεται να υπάρχουν πολλές νοµοθετικές ρυθµίσεις οι οποίες προβλέπουν τη δηµιουργία αυτόνοµου ΤΕΠ. Με το άρθρο 8 του νόµου 2889 / θεσπίστηκε η υποχρέωση των νοσοκοµείων µε δυνα- µικότητα άνω των 200 κλινών να οργανώνουν «αυτοτελές» ΤΕΠ, το οποίο να λειτουργεί όλο το 24ωρο σε 3

4 γενική εφηµερία ενώ τις υπόλοιπες µέρες µόνο κατά το πρωινό ωράριο. 2 Συγκεκριµένα στο άρθρο 6 παρ. 5 αναφέρεται ότι «σε κάθε νοσοκοµείο δυναµικότητας 200 κλινών συνίσταται αυτοτελές τµήµα Επειγόντων περιστατικών µε ειδική στελέχωση και εξοπλισµό για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών». Μέχρι σήµερα έχουν δηµοσιευθεί 4 Υπουργικές αποφάσεις: Υ4α/οικ 4472/ ΦΕΚ 32 ΤΒ, Υ4α/οικ / ΦΕΚ 1900ΤΒ, Υ4α/οικ 91001/ και Υ4δ/ Γ.Π.οικ.22869/6/3/2012, που αναφέρονται στην «Οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας και στελέχωσης των ΤΕΠ των νοσοκοµείων του ΕΣΥ». Στην πρόσφατη ΥΑ, ΦΕΚ 874/Β/12 Αθήνα 6/3/2012 Αριθµ. Πρωτ:Υ4δ/Γ.Π.οικ γίνεται αναφορά στη στελέχωση των ΤΕΠ µε νοσηλευτικό προσωπικό και συγκεκριµένα: «ο αριθµός του νοσηλευτικού προσωπικού που στελεχώνουν το ΤΕΠ καθορίζεται ανάλογα µε τη δυναµικότητα σε κλίνες, τις εφηµερίες του νοσοκοµείου, τις ιδιαιτερότητες του νοσοκοµείου και το µέσο αριθµό των προσερχόµενων ασθενών». 2 Ένας σηµαντικός καθορισµός του όρου στελέχωση σύµφωνα µε το ιεθνές Συµβούλιο Νοσηλευτών είναι: «Ο αριθµός και το είδος του προσωπικού που απαιτείται για την παροχή φροντίδας στον άρρωστο ή το χρήστη των υπηρεσιών υγείας». Η καλύτερη κάλυψη των αναγκών των ασθενών, η βέλτιστη χρήση των συγκεκριµένων υποδοµών, και η πλέον οικονοµική και εύρυθµη διαχείριση υπαγορεύουν την καθηµερινή λειτουργία των ΤΕΠ σε 24ωρη βάση. Σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα στελέχωσης ένα ΤΕΠ πρέπει να διαθέτει δικό του µόνιµο προσωπικό, το οποίο να κατανέµεται σε ωράρια εργασίας και να καλύπτει όλο το 24ωρο. Η µελέτη ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2012 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Από τα 133 Νο σοκοµεία που ήταν σε αυτόνοµη λειτουργία χωρίς να έχουν εκδοθεί ακόµη οι νέοι οργανισµοί λειτουρ - Γράφηµα 1. Αριθµός του ενεργού ΝΠ των ΤΕΠ Γράφηµα 2 Νοσηλευτές/ Ε των ΤΕΠ στην Αττική γίας στους οποίους αναφέρονταν οι συγχωνεύσεις, εξαιρουµένων των παιδιατρικών νοσοκοµείων και των ειδικών νοσοκοµείων, το αρχικό δείγµα της µελέτης αποτέλεσαν τα 118 που πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής. Από αυτά ανταποκρίθηκαν στη µελέτη µόνο τα 37 (πο - σοστό ανταποκρισηµότητας rr=32%). Από αυτά τα 11 νοσοκοµείο εδρεύουν στην περιφέρεια Αττικής και τα 26 στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα νοσοκοµεία αυτά είναι Γενικά και Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία που συµπεριλαµβάνονται στο σύστηµα εφηµεριών του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ). Για λόγους στατιστικής διευκόλυνσης τα νοσοκοµεία χωρίστηκαν σε Αττικής και περιφέρειας και το νοσηλευτικό προσωπικό χωρίστηκες στις κατηγορίες «Νοσηλευτές (ΠΕ και ΤΕ)» και «Ε». Συνολικά βρέθηκε ότι το ενεργό νοσηλευτικό προσωπικό που στελεχώνει τα ΤΕΠ στα συγκεκριµένα νοσοκοµεία είναι 762 άτοµα. Αναλυτικά 34 νοσηλευτές πανεπιστηµιακής εκπαί δευσης (ΠΕ), 417 νο σηλευτές τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και 311 νοσηλευτικό προσωπικό δευτεροβάθµιας εκπαί δευσης ( Ε) (Γράφηµα 1). Επίσης σε αυτά τα ΤΕΠ εργάζονται και 29 άτοµα βοηθητικό προσωπικό υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ). Βρέθηκε ότι 64 άτοµα συνολικά λεί πουν µε µακροχρόνιας διάρκειας άδεια. Εντυπωσιακό είναι ότι σε δύο νοσοκοµεία αναφέρθηκε ότι απουσιάζουν µε µακροχρόνια άδεια από 5 έως 8 άτοµα. Σε σχέση µε την προ πηρεσία του νοσηλευτικού προσωπικού βρέ θηκε ότι 154 ΠΕ/ΤΕ και 81 Ε είχαν έως 5 έτη προ πηρεσία, 101 ΠΕ/ΤΕ και 35 Ε είχαν από 6-10 έτη προ πηρεσία, 60 ΠΕ/ΤΕ και 46 Ε είχαν έτη προ πηρεσία, ενώ τέλος 51 ΠΕ/ΤΕ και 66 Ε είχαν πάνω από 15 έτη προ πηρεσίας. Όσον αναφορά τη συµµετοχή του προσωπικού σε προγράµµατα συνεχιζόµενης εκπαίδευσης βρέθηκε ότι στο σύ νο λο των νοσηλευτών (ΠΕ/ΤΕ) κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) ήταν 38 νοσηλευτές, 6 ήταν κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος (PhD), ενώ 101 νοσηλευτές έχουν παρακολουθήσει και ολοκλη - 4

5 Γράφηµα 3. Αριθµός ΠΕ-ΤΕ/ Ε των ΤΕΠ στην Περιφέρεια Γράφηµα 4. Αριθµός εξεταστικών κρεβατιών των ΤΕΠ / περιφέρεια ρώσει το πρόγραµµα νοσηλευτικών ειδικοτήτων. Επί - σης 478 νοσηλευτές γνωρίζουν να χειρί ζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή (ΗΥ) και 348 άτοµα ξέρουν τουλάχιστον µία ξένη γλώσσα. Ο αριθµός του προσωπικού που στελεχώνει το κάθε ΤΕΠ ξεχωριστά, κυµάνθηκε από είκοσι έως είκοσι έξι άτοµα σε κάθε νοσοκοµείο. Στα γραφήµατα 2 και 3 φαίνεται η κατανοµή του νοσηλευτικού προσωπικού ΠΕ- ΤΕ/ Ε στην Αττική και την περιφέρεια. Επίσης από τη µελέτη φάνηκε ότι υπάρχουν τρία νοσοκοµεία µε τη µε - γαλύτερη στελέχωση σε προσωπικό (43, 49 και 50 άτο - µα). Τα δύο νοσοκοµεία βρίσκονται στην Αττική και σε αυτά συµπεριελήφθησαν οι συµβασιούχοι οι οποίοι πραγµατοποιούν βοηθητικές εργασίες ενώ το άλλο νο - σοκοµείο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Το επαρκές, αριθµητικά και ποιοτικά, νοσηλευτικό προσωπικό συµβάλλει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσµού, καθώς η εργασιακή απασχόληση στον τοµέα υγείας βρίσκεται σε συνάρτηση µε τη βελτίωση της υγείας του πληθυσµού. 1,3 Συνολικά βρέθηκε ότι τα 37 νοσοκοµεία που απάντησαν έχουν 590 εξεταστικές κλίνες οι οποίες κατανέ- µονται από 3 έως και 40 ανάλογα το µέγεθος του νοσοκοµείου, το είδος και την περιφέρεια (Γράφηµα 4). Όσον αφορά στις εφηµερίες των νοσοκοµείων από αυτά 14 εφηµερεύουν κάθε µέρα ή κάθε 2 ηµέρες και 16 ακολουθούν άλλο πρόγραµµα εφηµεριών. Στην ερώ - τηση «πόσο µειώθηκε το προσωπικό σας από το 2009 έως σήµερα» βρέθηκε ότι σε 11 ΤΕΠ η µείωση κυµαίνο - νταν από 1-8 άτοµα ενώ στην ερώτηση «πόσο αυξήθηκε το προσωπικό σας από το 2009 έως σήµερα» σε έξι(6) ΤΕΠ βρέθηκε η αύξηση να είναι από 2-10 άτοµα. Η κατανοµή του προσωπικού σε βάρδιες βρέθηκε να είναι από 1-15 άτοµα το πρωί, 1-18 άτοµα το απόγευµα και 1-15 άτοµα τη νύχτα (σε µέρες εφηµερίας). Η στελέχωση µε ικανό αριθµό νοσηλευτών έτσι ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες λειτουργίας του ΤΕΠ είναι ου - σιώδης σηµασίας για την αποτελεσµατική παροχή φρο - ντίδας και την ικανοποίηση των χρηστών υγείας. Η ελλιπής στελέχωση των τµηµάτων ενός νοσοκοµείου έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στον τρόπο άσκησης της Νοσηλευτικής και στην παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας όσο και στο ηθικό του προσωπικού προκαλώντας απουσίες από την εργασία λόγω σωµατικής και ψυχολογικής επιβάρυνσης. Αντίθετα, χρησιµοποίηση υπεράριθµου νοσηλευτικού προσωπικού συνεπάγεται αυξηµένο κόστος και µειωµένη παραγωγικότητα 3 Η έλλειψη προσωπικού οδηγεί στο βασικό πρόβληµα που παρουσιάζεται στα ΤΕΠ των ελληνικών αλλά και ξένων νοσοκοµείων που είναι ο συνωστισµός (overcrowding). Οι επιπτώσεις που άπτονται του συνωστισµού είναι πολλές, µε σπουδαιότερες την αύξηση της θνητότητας στο ΤΕΠ και της νοσηρό - τητας ιδίως των ασθενών που φεύγουν χωρίς να έχουν εξεταστεί. Επίσης η αύξηση του κόστους, η αύξηση του χρόνου αναµονής, η µείωση της ικανοποίησης του κοινού, η ένταση και οι επιθέσεις ενα - ντίον του προσωπικού τα οποία δηµιουργούν ένα φαύλο κύκλο. 4 Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει σχετικά µε τη νοσηλευτική στελέχωση για τα ΤΕΠ ότι απαιτούνται: Ένας(1) νοσηλευτής ανά δέκα προσερχόµενους ασθενείς σε µέρα εφηµερίας, µε µόνιµη απασχό ληση στο ΤΕΠ. Τέσσερεις(4) νοσηλευτές ανά ωράριο εργασίας για ΤΕΠ µε λιγότερους από 100 ασθενείς σε ηµέρα εφηµερίας 6-10 νοσηλευτές ανά ωράριο εργασίας για ΤΕΠ µε περισσότερους από 100 ασθενείς σε ηµέρα εφηµερίας 4 Επίσης έχει βρεθεί ότι απαιτείται ένας τουλάχιστον νοσηλευτής για κάθε 5000 ετήσιες επισκέψεις ασθενών στο ΤΕΠ. 5 Η αναλογία βοηθητικού προσωπικού επί του συνόλου του προσωπικού δεν θα πρέ- 5

6 πει να υπερβαίνει το 50% του απασχολούµενου προσωπικού του ΤΕΠ, ενώ σύµφωνα µε βιβλιογραφικές πηγές από το Ην. Βασίλειο η αναλογία διπλωµατούχων νοσηλευτών προς τους βοηθούς νοσηλευτές θα πρέπει να είναι 80% προς 20%. 6,10 Όταν η σύνθεση της νοσηλευτικής οµάδας εµπεριέχει δυσαναλογία νοσηλευτών προς βοηθούς νοσηλευτών δηµιουργούνται προβλήµατα σε ότι αφορά στον καταµερισµό καθηκόντων και στην οργάνωση της εργασίας γενικότερα. 3 Η κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση µε τις απαραίτητες επαγγελ - µατικές δεξιότητες αποτελούν δύο βασικές παραµέτρους για την ποιοτική στελέχωση των ΤΕΠ, τόσο λόγω της έντασης εργασίας του τµήµατος, όσο και λόγω της ιδιαιτερότητας των συνθηκών που επικρατούν στους χώρους αυτούς. Η συνεχιζόµενη εκπαίδευση, η παρακολούθηση και ενηµέρωση πάνω στις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες µέσω της διεθνούς βιβλιογραφίας και η συνεχής κατάρτιση σε νέες δεξιότητες, είναι στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα ώστε το προσωπικό που εργάζεται στο ΤΕΠ να µπορεί να ανταπεξέρθει στις επείγουσες όσο και αντίξοες καταστάσεις προάγοντας τη νο - σηλευτική επιστήµη. Μελέτες δείχνουν ότι οι νοσηλευτές και ειδικότερα αυτοί που διαθέτουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ωφελούν περισσότερο και αποδοτικότερα τα τµήµατα τα οποία εργάζονται, σύµφωνα µε τα διαγράµµατα κόστους-οφέλους. Αυτό το ερευνητικό αποτέλεσµα στηρίζεται στο γε - γονός ότι αυτοί οι νοσηλευτές µπορούν να εκτελούν περισσότερες νοσηλευτικές παρεµβάσεις και να δρουν γρηγορότερα σε επείγουσες καταστάσεις. 3,7,9 Επίσης αναφέρεται σε µελέτες ότι τα νοσηλευτικά ιδρύµατα µε µειωµένο αριθµό νοσηλευτικού προ σωπικού εµφανίζουν µεγαλύτερη πιθανότητα να παραβιάσουν τους κανόνες της σωστής νοσηλευτικής πρακτικής. 8,10 Τα ΤΕΠ ανήκουν στους χώρους εργασίας που υπάρχει αυξηµένη πίεση και ένταση. Η ανεπαρκής στελέχωση, η έλλειψη σχεδιασµού, ο αυξηµένος φόρτος εργασίας, η έλλειψη υλικών καθώς και οι µειωµένες αποδοχές, αυξάνουν την αναζήτηση νοσηλευτών µε απαραίτητα επαγγελµατικά χαρακτηριστικά. 14 Οι νοσηλευτές που συνεχώς εργάζονται υπερωριακά, σε τέτοια στρεσσογόνα περιβάλλοντα είναι επιρρεπείς στον συστηµατικό απουσιασµό και στη επιβάρυνση της σωµατικής και ψυχικής τους υγείας. Όσον αφορά στο επίπεδο συνεχιζόµενης εκπαίδευσης, στη µελέτη µας βρέθηκε ότι κάθε χρόνο 246 άτοµα συµµετέχουν στην παρακολούθηση επιστηµονικών συνεδρίων/σεµιναρίων, 120 άτοµα κά - νουν ανακοινώσεις σε συνέδρια ηµερίδες, 20 άτοµα συµµετείχαν σε δηµοσιεύσεις, 102 άτοµα συµµετέχουν µε ανακοινώσεις σε ενδοκλινικά µαθήµατα και 28 άτοµα συµµετέχουν σε ερευνητικές µελέτες. Η µελέτη επίσης έδειξε ότι σε 5 νοσοκοµεία της Αττικής και σε 7 της περιφέρειας εφαρµόζεται καθηκοντολόγιο στο ΤΕΠ, ενώ σε 15 συνολικά νοσοκοµεία (6 της Αττικής και 9 της περιφέρειας) εφαρ - µόζεται σύστηµα διαλογής ασθενών (triage). Σε 18 από τα 37 νοσοκοµεία που συµµετείχαν στη µε λέτη φαίνεται να εφαρµόζονται από 1-15 νοσηλευτικά πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες. Από αυτά 8 νοσοκοµεία είναι στην Αττική και 10 στην περιφέρεια. Γράφηµα 5. Ποιος συµµετέχει στο triage/περιφέρεια Το σύστηµα διαλογής (Triage System) αποτελεί µία ευρεία έννοια που περιλαµβάνει πέρα από την διαδικασία της διαλογής και ένα «σύστηµα ταξινό - µησης διαλογής» (Triage Classification System), βάσει του οποίου πραγµατοποιείται η κατάταξη των ασθενών. To triage έχει πρωταρχικές λειτουργίες όπως: την αναγνώριση απειλητικών καταστάσεων για τη ζωή, την αξιολόγηση και επαναξιολόγηση των ασθε νών, τη λήψη ιστορικού και φυσική εξέταση, και δευτερεύουσες όπως: τη ρύθµιση της εισροής των ασθενών και διαχείριση αυτών, την ιεράρχηση των αναγκών, τα γραµµατειακής υποστήριξης καθήκοντα και την παροχή πληροφοριών και συµβουλών-κατευθύνσεων µέσω τηλεφώνου (telephone tria ge). 14 Στη µελέτη µας βρέθηκε ότι σε 2 νοσοκοµεία τη «διαλογή ασθενών» κάνει νοσηλευτής µόνο, σε 3 µόνο ιατρός και σε 10 ιατρός και νοσηλευτής (Γράφηµα 5.) Τα 28 ΤΕΠ από τα 37 που απάντησαν αναφέρουν ότι το σύστηµα εργασίας που ακολουθούν είναι αυτό του καταµερισµού εργασίας ανά ασθενή και από αυτά τα 21 νοσοκοµεία βρίσκονται στην περι - φέρεια. Επίσης σηµαντικό είναι ότι 34 από τα νοσοκοµεία (25 από αυτά βρίσκονται στην περιφέρεια) απάντησαν ότι αντιµετωπίζουν το τελευταίο διάστηµα έλλειψη υλικών και φαρµάκων και ο τρόπος εξεύρεσης υλικών και φαρµάκων είναι αναφορές προς το τµήµα προµηθειών υλικού ή και φαρµάκων καθώς και ο δανεισµός από άλλα τµήµατα. Παρόλα αυτά, εντυπωσιακό είναι ότι 7 νοσοκοµεία απά - 6

7 Γράφηµα 6. Παράλειψη νοσηλευτικής φροντίδας λόγω έλλειψη υλικών ή φαρµάκων/περιφέρεια Γράφηµα 7. Οφειλόµενα ρεπό/άτοµο/περιφέρεια ντησαν ότι «παραλείπουν νοσηλευτική φροντίδα µερικές φορές λόγω έλλειψης υλικού ή φαρµάκων» και ένα νοσοκοµείο απάντησε ότι «παραλείπει τη νοσηλευτική φροντίδα συχνά» (Γράφηµα 6). Σηµαντική αρχή της διοίκησης παραµένει ανα- µφισβήτητα η ίση µεταχείριση των εργαζοµένων όσων αφορά το σχεδιασµό του προγράµµατος εργασίας. Το πρόγραµµα πρέπει να είναι κυκλικό προκειµένου όλο το προσωπικό να απολαµβάνει το δικαίωµα ανάπαυσης κατά το σαββατοκύριακο. Το νοσηλευτικό προσωπικό δεν πρέπει να εργάζεται περισσότερο από επτά συνεχόµενες βάρδιες ερ - γασίας και πάνω από ένα ωράριο την ηµέρα 11,12 Η όσο το δυνατόν πραγµατοποίηση των επιθυ µού - µενων ωραρίων εργασίας αυξάνει την ικανοποίηση των νοσηλευτών και µειώνει της απουσίες απ την εργασία. Η δυνατότητα συµµετοχής των εργαζοµένων στην κατάρτιση του προγράµµατος εργασίας αποδεικνύεται προφυλακτικός παράγοντας στην εµφάνιση stress. 13 Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που δόθηκαν, στα νοσοκοµεία της περιφέρειας (Ν=15) οι περισσότεροι νοσηλευτές εργάζονται από 2-4 νυχτερινές βάρδιες το µήνα ενώ έως 8 νυχτερινές βάρδιες κάνουν οι νοσηλευτές σε 7 νοσοκοµεία της Αθήνας και σε 8 της περιφέρειας. Στα περισσότερα νοσοκοµεία (Ν=23) φαίνεται οι νοσηλευτές να κάνουν από 2-3 Σαββατοκύριακα βάρδια το µήνα. Όσον αφορά τα οφειλόµενα ρεπό, 18 νοσοκοµεία µας απάντησαν ότι οφείλουν στο προσωπικό τους από 5-10 ρεπό ενώ 12 νοσοκοµεία οφεί - λουν 1-5 ρεπό. Αναλογικά µε τα νοσοκοµεία της Αττικής, τα νοσοκοµεία της περιφέρειας (Ν=24) φαίνεται να οφείλουν τα περισσότερα ρεπό στο νοσηλευτικό προσωπικό τους (Γράφηµα 7). Όσον αφορά στη γραµµατειακή υποστήριξη του ΤΕΠ, φαίνεται ότι µόνο 9 νοσοκοµεία έχουν, 8 στην περιφέρεια και 1 στην Αττική. Επιπλέον, 28 νο σο - κοµεία ανέφεραν ότι έχουν ηλεκτρονικό σύ στηµα παραγγελιών (19 περιφέρεια και 9 Αττική) που αφορά σε παραγγελίες: φαρµάκων (Ν=26), υγειονοµικού υλικού (Ν=20), εργαστηριακών εξετάσεων (Ν=21) και διαγνωστικών εξετάσεων (Ν=16). Στις περισσότερες των περιπτώσεων φαί νεται το ηλεκτρονικό σύστηµα παραγγελιών να το χειρίζεται νο - σηλευτής ο αναπληρωτής και ο προ στάµενος. Η δηµιουργία ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς και η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου και λειτουργικού µηχανογραφικού συστήµατος (Patient Administration System), θα συµβάλλουν στη διάθεση της σωστής πληροφορίας, την κατάλληλη χρονική στιγµή ελαχιστοποιώντας την γραφειοκρατία ελέγχοντας τη ροή των ασθενών και τις καθυστερήσεις και µειώνοντας προφανώς το κόστος και τη δαπάνη. 15 Το µοντέλο στελέχωσης που θα χρησιµοποιήσει κάθε ΤΕΠ πρέπει να περιλαµβάνει κάποιες πολύ σηµαντικές παρα- µέτρους όπως: βαρύτητα και αριθµός περιστατικών, σύνθεση περιστατικών και το φόρτος εργασίας. 5 Τέλος είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η συµµετοχή των νοσοκοµείων στη συµπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου ήταν πολύ µικρή (rr=32%). Παρά το γεγονός ότι τα ερωτηµατολόγια εστά - λησαν σε νοσηλευτές-συνδέσµους µέσω s και απαιτούνταν η συµπλήρωση ενός και µόνο ερωτη - µατολογίου από κάθε ΤΕΠ, κάποια δεν απαντήθηκαν ποτέ, πιθανώς λόγω άρνησης κάποιων προ στά- µενων να συµµετάσχουν στη µελέτη. Η άρνηση αυτή θα πρέπει να µας προβληµατίσει, γιατί τα στοιχεία τα οποία ζητούσαµε µέσω του ερωτηµατολογίου ήταν καθαρά περιγραφικά χαρακτηριστικά λειτουρ - γίας του ΤΕΠ, τα οποία θα µπορούσαν να γνωστοποιηθούν, δεδοµένου ότι δεν αποτελούν ούτε προσωπικά δεδοµένα αλλά ούτε είναι και στοιχεία υψίστης µυστικότητας. 7

8 Είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή του ΤΕΕΝ διεξάγει µια τέτοιου είδους µελέτη. Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους όσους συµµετείχαν στη µελέτη και κυρίως τους νοσηλευτές συνδέσµους που µπήκαν στη διαδικασία της επικοινωνίας τόσο µε τους προ στάµενους των τµηµάτων τους όσο και νο - σηλευτές άλλων ΤΕΠ, οι οποίοι λειτούργησαν ως νέοι νοσηλευτές- σύνδεσµοι για το νοσοκοµείο τους. Είναι πολύ σηµαντική η ύπαρξη αυτής της αλυσίδας των νοσηλευτών ΤΕΠ και του ΤΕΕΝ. Η Επιτροπή του ΤΕΕΝ δεσµεύεται ότι θα επαναλάβει τη µελέτη σε δεύτερο χρόνο έτσι ώστε να υπάρξει σύγκριση της σηµερινής κατάστασης µε µελλοντική που ευελπιστούµε ότι θα είναι καλύτερη. Για την Επιτροπή του ΤΕΕΝ ρ. Μαρία Καλαφάτη Μαργίτσα Σκοπελίτου Πρόεδρος ΤΕΕΝ Γραµµατέας ΤΕΕΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Λανάρα Β. ιοίκηση νοσηλευτικών υπηρεσιών, θεωρητικό και οργανωτικό πλαίσιο. στ Έκδοση, Υπουργική απόφαση Υ4α /οικ 91001/ www.hesem.gr/wp content/uploads/2011/01/eddevelopment.pdf accepted at 10/10/ Κοπανιτσάνου Π., Μπροκαλάκη Η., Μέθοδοι Στελέχωσης Νοσηλευτικών Τµηµάτων Νοσηλευτική 2009, 48(1): Ασκητοπούλου Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ: Οργάνωση & Ανάπτυξη available at 5. Λάµπρου Π. Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών. Οργάνωση και λειτουργία. Αθήνα: Mediforce Επιστήµες ιοίκησης και Οικονοµίας της Υγείας; Μαλλιαρού Μ. Οργάνωση και Στελέχωση ΤΕΠ accepted at 09/ Hurst K. Selecting and applying methods for estimating the size and mix of nursing teams. Nuffield Institute for Health, Leeds University, Leeds, Merkouris A, Papathanassoglou E, Pistolas D, Papagiannaki V,Floros F, Lemonidou C. Staffing and organisation of nursing care in cardiac intensive care units in Greece. Eur J CardiovascNurs 2003, 2: Harrington C. Nurse staffing in nursing homes in the United States, J Gerontol Nurs 2005, 31: McGillis L, Doran D, Pink G. Nurse staffing models, nursing hours and patient safety outcomes. JONA 2004, 34: Πιερράκος Γ, Σαρρής Μ, Αµίτσης Γ, Κυριόπουλος Γ, Σούλης Σ. Εκπαιδευτικές ανάγκες και συνεχιζόµενη κατάρτιση ανθρώπινου δυναµικού τοµέα υγείας. Νοσηλευτική 2006, 45: Reilly K, Mueller C, Zimmerman D. A nurse staffing taxonomy for decision making in long-term care nursing facilities. J Nurs Care Qual 2006, 21: Σκοπελίτου Μ. Παράγοντες που επηρεάζουν το στρες των νοσηλευτών που εργάζονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και άλλες ειδικές Μονάδες. Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία ΕΚΠΑ, Τµήµα Ιατρικής, Αθήνα, ιακήρυξη ιεθνούς Συµβουλίου Νοσηλευτών για την ιεθνή ηµέρα Νοσηλευτών 2006 «Η ασφαλής και εγγυηµένη νοσηλευτική στελέχωση σώζει ζωές». Available at 15. οµή & Λειτουργία Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) 13/4/399.pdf accepted at 09/2012 ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÔÏÌÅÁ ÅÐÅÉÃÏÕÓÁÓ ÊÁÉ ÅÍÔÁÔÉÊÇÓ ÍÏÓÇËÅÕÔÉÊÇÓ ÔÏÕ ÅÈÍÉÊÏÕ ÓÕÍÄÅÓÌÏÕ ÍÏÓÇËÅÕÔÙÍ ÅËËÁÄÁÓ Ìåóïãåßùí 2, à Êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá , Ôçë.: , Fax: Eêäüôηò: Ìáñßá Ôóåñþíç, ηµήτρης ηµητρέλλης ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ: Ìáñßá ÊáëáöÜôç, Ãåþñãéïò ÃåùñãéÜäçò, Íßêïò ÃéÜêçò, Ìáñãßôóá Óêïðåëßôïõ, ÅéñÞíç ÌáñãÝëïõ, Ðáíáãéþôá ÓáñãéÜíïõ, Åõôõ ßá ÔóÜöïõ ÅðéìÝëåéá - ÐáñáãùãÞ Ýêäïóçò ÐÁÐÁÍÉÊÏËÁÏÕ Á.Â.Å.Å. ÃÑÁØÅ ÊÁΙ ÅÓÕ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÐÅÉÃÏÕÓÁ ÊÁÉ ÅÍÔÁÔÉÊÇ ÍÏÓÇËÅÕÔÉÊÇ

5 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Τοµέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής 15 17 Οκτωβρίου 2010 Καστοριά

5 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Τοµέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής 15 17 Οκτωβρίου 2010 Καστοριά ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1878/2004 ÊÅÌÐ.ÁÈ. Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27

Διαβάστε περισσότερα

Ο παλιός κόσμος πεθαίνει και ο νέος κόσμος πασχίζει να γεννηθεί

Ο παλιός κόσμος πεθαίνει και ο νέος κόσμος πασχίζει να γεννηθεί Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27 ÔÅÕ ÏÓ 42, ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Ο παλιός κόσμος πεθαίνει

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Τοµέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, ΕΣΝΕ

7 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Τοµέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, ΕΣΝΕ 7 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 7 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Τοµέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, ΕΣΝΕ «Η ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξη 2010 ÔÅÕ ÏÓ 34, ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2010

Άνοιξη 2010 ÔÅÕ ÏÓ 34, ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2010 ÅÍÔÕÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1878/2004 ÊÅÌÐ.ÁÈ. Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.161698 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 o Ερωτηµατολόγιο για την ανταποκρισιµότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 1. Με βάση διαφορετικές πλευρές της υγείας σας σήµερα, όπως τις περιγράψατε προηγουµένως, πού θα τοποθετούσατε

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΤΟ ΔΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ» Αθήνα: 19-21 Οκτωβρίου 2012 Ξενοδοχείο Olympic Royal, Αθήνα, Α. Διάκου 28-34, Στήλες Ολυμπίου Διός ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/νση: Γραφεία Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, Μακρυνίτσας 4-6, 5 ος όροφος, Αμπελόκηποι, ΤΚ 11522, Αθήνα Τηλ: +30-210-6444174, 2810 392883 Fax: +30-2810-392883

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Μαρία Φαντάκη 1, Δηµήτριος Μπαρουξής 2, Σοφία Σεΐδου 3, Αναστασία Παλάζη 4, Ευαγγελία Καρακάλου 5 Μαρία Κάπελλα 6, Γεωργία Τριανταφύλλου-

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός και Στόχοι του Αυτοτελούς Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας αποτελούν: 1. Ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων

Σκοπός και Στόχοι του Αυτοτελούς Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας αποτελούν: 1. Ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων Η εφαρμογή και λήψη προληπτικών μέσων για την αποφυγή της εμφάνισης ασθένειας (πρωτογενής πρόληψη) όσο και για την έγκαιρη ανίχνευση νόσου (δευτερογενής πρόληψη) αποτελεί στόχο όλων των σύγχρονων συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. Πολύζος Γενικός Γραμματέας Υ.Υ.Κ.Α. τομέας των υπηρεσιών υγείας οδηγία CEN/TS 15224: 2005 1. ανθρωποκεντρική εστίαση (στο κάθε ασθενή χωριστά), 2. ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 4 Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Δ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΕΚ 2466/Β/4-11-2011 Aθήνα 10/10/2011 Αριθμ. Πρωτ.Υ4δ/Γ.Π.οικ.110076

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Site: www.pasyno.gr

ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Site: www.pasyno.gr ΠΑΣΥΝΟ - ΕΣΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Αμπελακίων 13,11522 Αμπελόκηποι. Τηλ.2106469802, fax:2106469286 Email: pasyno_9@otenet.gr Κιν: 6973697319 & 6979774520

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

Γ Παθολογική Κλινική

Γ Παθολογική Κλινική Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τοµέας Παθολογίας Γ Παθολογική Κλινική Γ Παθολογική Κλινική ιευθυντής: Καθηγητής Μιχαήλ Σιών Εσωτερικός Κανονισµός Ακαδηµαϊκό Έτος 2010-2011 Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Αξιολόγηση Τµήµατος από τους Αποφοίτους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες Υγείας Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων Πηγή Esy.net Απολογισμός 2013 1 Ευχαριστούμε! Τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας»

Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας» 1 Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας» Συντονιστής: κ. Αιμίλιος Νεγκής, δημοσιογράφος, Pharma & Health Business,Virus.com.gr Ομιλητές: Δρ. Μιλτιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων

3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων 3.2. είκτες λειτουργικής και οικονοµικής απόδοσης των ελληνικών δηµόσιων νοσοκοµείων Ρωξάνη Καραγιάννη Η νοσοκοµειακή περίθαλψη κατέχει κεντρική θέση στα συστήµατα υγείας όλων των χωρών ακόµη και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Β Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η στεφανιαία µονάδα είναι ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ.966/ 09/09 Αθήνα, 09/09/2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 6/3/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 6/3/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ 874/Β/12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 6/3/2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Πρωτ: Υ4δ/Γ.Π.οικ.22869 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΑ, 2013 Παράρτημα 1.1: Φόρμα καταγραφής δεδομένων νοσοκομείων 2005-2009 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Αθηνά Καλοκαιρινού Αναγνωστοπούλου Καθηγήτρια Τμήμα Νοσηλευτικής Τομέας Δημόσιας Υγείας Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής Υγιείς Άνθρωποι 2010 Υγιείς Άνθρωποι σε Υγιείς

Διαβάστε περισσότερα

Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C.,

Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C., ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. Λ. ΣΤΟ Π.Γ.Ν.Λ. ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τ.Ε. Ειδική Χειρουργική Νοσηλεύτρια - Μ.Sc, Υπεύθυνη Τοµέα Εκπαίδευσης Ν.Υ. - Π.Γ.Ν.Λ., Clinical Coordinator course A.T.L.S - D.S.T.C.,

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων

Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων Παιδιατρικός Τομέας Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία Νοσηλευτική Διημερίδα Αναπνευστικών Παθήσεων 16-17 Νοεμβρίου 2012 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KOUROS, 25-26/9/2015

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KOUROS, 25-26/9/2015 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Γ.Ν ΔΡΑΜΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ KOUROS, 25-26/9/2015 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ: Αθανασιάδου Ευανθία ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016»

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Διεύθυνση Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας Προς: Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Αγαπητοί Συνεργάτες, Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2 Ρεκόρ επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας πριν ακόµη από τη λήψη του πτυχίου τους! Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος

πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος "Η χρόνια νόσος μέσα από το πρίσμα της παραγωγικότητας Ολιστική προσέγγιση" Κρικέλλα Αλκινόη-Ιατρός Εργασίας Πετροχείλου Αικατερίνη-Κλινική Ψυχολόγος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ιατρική ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης

Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης employ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΣΡΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Επιστηµονική Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονος Νοσηλευτής 20 & 21. Αιματολογικά Νέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου Elite ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σύγχρονος Νοσηλευτής 20 & 21. Αιματολογικά Νέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου Elite ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕYΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΕΚΑΒ - ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΑΙΧΜΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΛΟΥ. Περδικογιάννης Γεώργιος Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος Επιµ. Α

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΕΚΑΒ - ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΑΙΧΜΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΛΟΥ. Περδικογιάννης Γεώργιος Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος Επιµ. Α ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΕΚΑΒ - ΠΕΡΙΟ ΟΙ ΑΙΧΜΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΛΟΥ Περδικογιάννης Γεώργιος Αναισθησιολόγος - Εντατικολόγος Επιµ. Α Ηµερίδα «Οδική Ασφάλεια και Ε.Κ.Α.Β. Μετά το ατύχηµα τι;» Αθήνα 28 Σεπτεµβρίου 2006 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο. Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού 6-8. Φεβρουαρίου 2014. Royal Olympic Hotel. Αθήνα. Α Ανακοίνωση

Πανελλήνιο Συνέδριο. Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού 6-8. Φεβρουαρίου 2014. Royal Olympic Hotel. Αθήνα. Α Ανακοίνωση o Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού Με διεθνή συµµετοχή 6-8 Φεβρουαρίου 2014 Royal Olympic Hotel Αθήνα Α Ανακοίνωση Χαιρετισμός Η Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας.

Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ 7η ΥΠΕ - ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας. Σύνολο εξετασθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΊΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ,MSc ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑΣ Επιδημιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή παρεμβατικών ενεργειών για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους στο τομέα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων

Περιγραφή παρεμβατικών ενεργειών για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους στο τομέα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων Περιγραφή παρεμβατικών ενεργειών για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους στο τομέα αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Χαλκιδέων Αθανάσιος Σιμιτζής Ειδικός Γιατρός Εργασίας, MSc Ορισμοί: Εργασιακό περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: Άννα Επώνυμο: Κονιδάκη Όνομα Πατρός: Γεώργιος

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: Άννα Επώνυμο: Κονιδάκη Όνομα Πατρός: Γεώργιος Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα: Άννα Επώνυμο: Κονιδάκη Όνομα Πατρός: Γεώργιος Επαγγελματική Εμπειρία: Διοικητική εμπειρία σε θέση ευθύνης του Δημόσιου Τομέα, (χρόνια): 25+ Επαγγελματική πείρα: Από: 1988 Εώς:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ÔÅÕ ÏÓ 37, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ÔÅÕ ÏÓ 37, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010 Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27 ÔÅÕ ÏÓ 37, ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2010 ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ Ως χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΙΑ Σ.Π.Μ.Π.& Ε ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Π.Ε.Δ.Υ. 3 Η ΥΠΕ ΙΣΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ (ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ) Dr Harris Panagiotalidis

ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ (ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ) Dr Harris Panagiotalidis ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ (ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ) Dr Harris Panagiotalidis Βασικά Δικαιώματα για Ανθρώπους με Πάρκινσον Καταστατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012

Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμοι 1988-2012 Κανονισμοί δυνάμει της παραγράφου (στ) του άρθρου 22 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ Της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Κιλκίς, ( ΕΝΙΚ ), με έδρα το Κιλκίς νόμιμα εκπρ/νης. ΚΑΤΑ Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κιλκίς,

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας & Ο ρόλος του Κλινικού Εκπαιδευτή EΛΕΝΗ ΚΛΕΤΣΙΟΥ

Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας & Ο ρόλος του Κλινικού Εκπαιδευτή EΛΕΝΗ ΚΛΕΤΣΙΟΥ Εκπαίδευση στο Χώρο Εργασίας & Ο ρόλος του Κλινικού Εκπαιδευτή EΛΕΝΗ ΚΛΕΤΣΙΟΥ RN, MSC ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, PHD ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ & ΤΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ & ΤΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ & ΤΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Π Α Θ Η Σ Ε Ω Ν Δ Ι Α Β Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Δ Ι Ο Υ. µε διεθνή συµµετοχή

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Π Α Θ Η Σ Ε Ω Ν Δ Ι Α Β Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Δ Ι Ο Υ. µε διεθνή συµµετοχή Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Π Α Θ Η Σ Ε Ω Ν Δ Ι Α Β Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Ο Δ Ι Ο Υ Πανελλήνιο Συμπόσιο µε διεθνή συµµετοχή 21-23 Φεβρουαρίου 2013 Ξενοδοχείο «THE MET» Θεσσαλονίκη Διοργάνωση Εταιρία Μελέτης Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ

Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ Μετανάστες: φτώχια, συνθήκες ζωής και εργασίας παράγοντες που καθορίζουν την υγεία τους ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέλος του ΔΣ του ΠΙΣ Τι είναι η «υγεία»; Η κατάσταση πλήρους σωματικής, πνευματικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ. Μαρία Μελέτη Πτυχιούχος Νοσηλεύτρια

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ. Μαρία Μελέτη Πτυχιούχος Νοσηλεύτρια Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ Μαρία Μελέτη Πτυχιούχος Νοσηλεύτρια Ο ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης είναι γνωστός σαν τύπου 1 και αποτελεί την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Απριλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά διορθωµένο δείκτη ανεργίας για τον Ιανουάριο 20. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 Προσωπικά Στοιχεία Όνομα : Διονύσιος Επίθετο : Παρίδης Όνομα πατρός : Ιωάννης Ημερομηνία γέννησης : Μάιος 3, 1971 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.

Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν. Πράξης Καρδιολόγων Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας απο Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας - Ο ρόλος των μονάδων ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) στην καρδιολογία Γεώργιος Κορωνιώτης - Καρδιολόγος Υποστράτηγος

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Αν έχετε µια επείγουσα κατάσταση απειλητική για τη ζωή, πηγαίνετε στα επείγοντα περιστατικά ενός νοσοκοµείου ή καλέστε αµέσως το 911. Ο/η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑ ΣΕΧΡΙΝ ΟΥΛΦΕΤ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑ ΣΕΧΡΙΝ ΟΥΛΦΕΤ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΕΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΖΑ ΣΕΧΡΙΝ ΟΥΛΦΕΤ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Υγεία όπως ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), δεν σημαίνει μόνο απουσία της νόσου αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εθνικός σχεδιασμός και ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Πρόληψης: α. Καταπολέμηση και προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια μεταβολική διαταραχή και αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρης

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου ÔÅÕ ÏÓ 47, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Αντί προλόγου ÔÅÕ ÏÓ 47, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Αντί προλόγου Έêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27 ÔÅÕ ÏÓ 47, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Τις τελευταίες μέρες

Διαβάστε περισσότερα