ΜΕΛΕΤΗ. ΕΚΠΟΤΑ Πρόχειρος Διαγωνισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.993,871

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ. ΕΚΠΟΤΑ Πρόχειρος Διαγωνισμός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.993,871"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια φυτωρίων και υλικών για την εγκατάσταση πρασίνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ Πρόχειρος Διαγωνισμός Προμήθεια φυτωρίων και υλικών για την εγκατάσταση πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.993,871 Μάρτιος 2014

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια φυτωρίων και υλικών για την εγκατάσταση πρασίνου. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο Δήμος Φαιστού Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, η Προμήθεια φυτωρίων και υλικών για την εγκατάσταση πρασίνου. Α ρ θ ρ ο 1ο Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού O διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ημέρα και από ώρα έως ενώπιων της αρμοδίας επιτροπής. Α ρ θ ρ ο 2ο Δεκτοί στο διαγωνισμό Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα διακίνησης φυτωτριακού υλικού. Α ρ θ ρ ο 3ο Προϋπολογισμός Προμηθείας Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ως άνω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 4.993,871 ΕΥΡΩ μαζί με το ΦΠΑ. Α ρ θ ρ ο 4ο Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό Ο φάκελος της προσφοράς των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων θα πρέπει να περιέχει : Α. Φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό ο οποίος θα πρέπει, επί ποινής αποκλεισμού, να περιέχει: 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή και η επαγγελματική δραστηριότητα της επιχείρησης. 2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην οποία θα δηλώνουν ότι: α)τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης β) έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και της τεχνικής περιγραφής, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα γ) όλα τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται σε φωτοαντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. Β. Φάκελο τεχνικής προσφοράς, ο οποίος θα πρέπει να περιέχει, τεύχος τεχνικής περιγραφής στο οποίο θα δίνεται σαφής περιγραφή για τα προσφερόμενα προϊόντα.

3 Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό μπορεί να απορριφτεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Γ. Σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά. Η οικονομική προσφορά θα δίδεται σε και θα περιλαμβάνει τις τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλωσσά, με μετάφραση στην Ελληνική. Εξαιρούνται στης υποχρέωσης αυτής οι επιστημονικές ονομασίες των προσφερόμενων φυτωρίων. Α ρ θ ρ ο 5ο Τρόπος διενεργείας του διαγωνισμού α) Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή από την... μέχρι την... στις.. Μετά το περάς του ανωτέρω χρόνου, καμία προσφορά δεν γίνεται δέκτη εκτός εάν η επίδοση των πρόσφορων συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την παραπάνω ώρα. β) Η επίδοση εναλλακτικών πρόσφορων από τον ίδιο προμηθευτή επιτρέπεται. γ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. δ) Όταν η οριζόμενη ανωτέρω ώρα παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη της παραδόσεως των προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά. Η επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει δημόσια και αρχίζει την αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο περιληπτικά έτσι ώστε να τα ακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει σφραγισμένος και γράφεται επ'αυτου ο αυτός με εκείνον του εξωτερικού φακέλου αύξοντας αριθμός. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. Η επιτροπή στη συνέχεια και σε μυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται. Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δημόσια και ο πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και για ποιούς λόγους. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των επιχειρήσεων που έγιναν δεκτές στο διαγωνισμό και ανακοινώνονται οι τιμές μεγαλόφωνα. Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου η δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν η σε κάποιο σημείο δεν είναι σύμφωνες προς τους όρους της διακήρυξης. Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα μέλη της επιτροπής. Κατόπιν ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Α ρ θ ρ ο 6ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης Προ της υπογραφής της συμβάσεως ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας, χωρίς Φ.Π.Α..

4 Α ρ θ ρ ο 7ο Χρόνος εγγυήσεως Η χρονική διάρκεια της εγγύησης θα είναι 14 μήνες. Κατά τον χρόνο εγγυήσεως ο προμηθευτής υποχρεώνεται με δίκη του δαπάνη να αντικαταστήσει κάθε φυτώριο το οποίο δεν θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της μελέτης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραλείψει ή αμελήσει να προβεί στην ανωτέρω ενέργεια, τότε το κάνει ο Δήμος σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή. Α ρ θ ρ ο 8ο Τιμές προμηθείας - Κρατήσεις Οι τιμές της προμήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για σταδιακή παράδοση των προϊόντων στην αποθήκη του κεντρικού καταστήματος του Δήμου Φαιστού στις Μοίρες. Ο ανάδοχος της προμήθειας βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. Α ρ θ ρ ο 9ο Τόπος παράδοσης Η παράδοση των φυτωρίων θα γίνεται σταδιακά ανά τρίμηνο, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, η παράδοση των πασάλων θα γίνει απάξ. Η παράδοση των υλικών θα γίνει στην αποθήκη του Δημοτικού καταστήματος στις Μοίρες. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την μεταφορά και την παράδοση των φυτωρίων σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι την παράδοσή τους. Η εκφόρτωση των φυτωρίων θα γίνει με έξοδα του προμηθευτή. Α ρ θ ρ ο 10ο Λήψη Πληροφοριών - Δημοσίευση Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής θα βρίσκεται στα γραφεία του Δήμου και θα βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες από τις έως και τις. Επίσης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαιστού Δήμος Φαιστού Η Δήμαρχος

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια φυτωρίων και υλικών για την εγκατάσταση πρασίνου. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείμενο της προμήθειας Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προμήθεια φυτωρίων και υλικών για την εγκατάσταση πρασίνου. Α ρ θ ρ ο 2ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις: α) Της υπ. αριθμ.11389/93 Υπ. Αποφ."Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης", της 26625/ αποφ. ΥΠΕΣ, του Ν.1797/88, του Ν.2000/91 καθώς και των εκτελεστικών πράξεων τους. β) Του εν ισχύ N. 3463/2006 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. γ) Του Ν. 2286/95 του άρθρου 2 παρ. 12, 13 δ) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/ ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης Α ρ θ ρ ο 3ο Συμβατικά τεύχη Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού. β) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου. γ) Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου. δ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου. Α ρ θ ρ ο 4ο Τρόπος εκτέλεσης της προμηθείας Η εκτέλεση της προμηθείας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με τους όρους που θα καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φαιστού κατά τις διατάξεις των άρθρων 7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 της Υπ. Αποφ /93 Α ρ θ ρ ο 5 ο Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης / Σύμβαση

6 Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται στο αρ. 24 της υπ. αποφ /93. Μέσα σε χρονικό διάστημα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η σύμβαση καταρτίζεται από τον Δήμο και υπογράφεται και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται με το αρ. 25 της υπ. αποφ /93. Α ρ θ ρ ο 6ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας την προμήθειας, χωρίς Φ.Π.Α.. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται από το αρ.26 της Υπ.Απ.11389/93. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την παραλαβή από αρμόδια επιτροπή. Α ρ θ ρ ο 7ο Χρόνος εγγύησης Ο χρόνος εγγύησης θα είναι 14 μήνες, προσμετρούμενος από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης. Α ρ θ ρ ο 8ο Έκπτωση του αναδόχου Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχτεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.35 της υπ.αποφ /93. Α ρ θ ρ ο 9ο Πλημμελής κατασκευή Εάν τα υπό προμήθεια προϊόντα δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει. Α ρ θ ρ ο 10ο Πληρωμή - κρατήσεις Μετά από κάθε παράδοση υλικών ο ανάδοχος θα κοστολογεί τα υλικά που έχει παραδώσει και θα καταθέτει το σχετικό τιμολόγιο στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την πληρωμή του. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. Α ρ θ ρ ο 11ο

7 Παραλαβή Υλικών Η παραλαβή, των υπό προμήθεια ειδών, θα γίνει από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση και τα αρ 28 και 29 της Υπ.Αποφ /93. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Μοίρες 21/3/2014 Ο Προϊστάμενος Μοίρες 13/3/2014 Η Συντάξασα Χάμψας Διονύσιος Σαββάκη Μαρία

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια φυτωρίων και υλικών για την εγκατάσταση πρασίνου. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο Προμήθειας Στην παρούσα μελέτη προβλέπεται η Προμήθεια φυτωρίων και υλικών για την εγκατάσταση πρασίνου προκειμένου να εμπλουτιστεί το πράσινο σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Φαιστού. Οι φυτεύσεις θα πραγματοποιηθούν από το προσωπικό του Δήμου και υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη των γεωπόνων του Δήμου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ως άνω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο πόσο των 4.993,871 ΕΥΡΩ μαζί με το ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό : του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2014, οποίος έχει τίτλο «Προμήθεια φυτωρίων και υλικών για την εγκατάσταση πρασίνου» και πίστωση ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: α) Της υπ. αριθμ.11389/93 Υπ.Αποφ."Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης", της 26625/ αποφ. ΥΠΕΣ, του Ν.1797/88, του Ν.2000/91 καθώς και των εκτελεστικών πράξεων τους. β) Του εν ισχύ N. 3463/2006 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. γ) Του Ν. 2286/95 του άρθρου 2 παρ. 12, 13 δ) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/ ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ΑΡΘΡΟ 3ο Τεχνικές Προδιαγραφές Τα φυτά τα οποία θα προμηθευτεί ο Δήμος θα χρησιμοποιηθούν σε συμπληρωματικές φυτεύσεις σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών του Δήμου. Συγκεκριμένα θα εγκατασταθούν φυτώρια : Στον οικισμό Μοιρών στην πλατεία δημαρχείου, το πάρκο Ηρώου και την κεντρική οδό Μοιρών. Στον οικισμό Τυμπακίου στην οδό από το κοιμητήριο μέχρι και την έξοδο του οικισμού προς το γήπεδο, στην κεντρική οδό του Τυμπακίου,καθώς και στα παρτέρια της παραλίας του Κόκκινου Πύργου. Στον οικισμό Γαλιάς στα παρτέρια του πάρκου της παιδικής χαράς, του πάρκου Βενιζέλου και του πάρκου της εκκλησίας. Στον οικισμό Πετροκεφαλίου στο πάρκο της παιδικής χαράς και στο πάρκο το θεάτρου.

9 Τα φυτόρια θα πρέπει να είναι : υγιή, εύρωστα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και παράσιτα, να μην είναι πρόσφατα μεταφυτευμένα, ο κορμός των δέντρων να είναι ευθυτενής, η κόμη των δέντρων και των θάμνων να είναι συμμετρική και τέλος να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του παρακάτω πίνακα. α/α Είδος Σοφόρα κρεμοκλαδής Sophora japonica "Pendula (CPV : Δένδρα ) Μουριά λευκή κρεμοκλαδής Morus alba "Pendula" (CPV : Δένδρα ) Μουριά πλατανόφυλλη Morus platanifolia (CPV : Δένδρα ) Ύψος σε m Δέντρα Όγκος μπάλας χώματος σε lit 1,75-2,00 7 1,75-2,00 7 1,75-2,00 7 Καλλιστήμονας Callistemon viminalis (CPV : Δένδρα ) 0,6-0,8 10 Γρεβιλλέα Grevillea robusta (CPV : Δένδρα ) 1,50-2,00 7 Κυπαρίσσι πλαγιόκλαδο Cupressus sempervirens f. horizontalis (CPV : Δένδρα ) 7 Θάμνοι Καλλιστήμονας Callistemon laevis (CPV : θάμνοι ) 0,6-0,8 10 Καρίσσα Carissa grandiflora (CPV : θάμνοι ) >0,8 3 Λαντάνα έρπουσα Lantana sellowiana "Alba (CPV : θάμνοι ) 0,3-0,4 2 Λαντάνα Lantana camara Άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά Διακλαδισμένο με 4 ή περισσότερα πλάγια κλαδιά και με κορυφαίο κλαδί και με περίμετρο κορμού 8-10 cm Διακλαδισμένο με 4 ή περισσότερα πλάγια κλαδιά και με κορυφαίο κλαδί και με περίμετρο κορμού cm Διακλαδισμένο με 4 ή περισσότερα πλάγια κλαδιά και με κορυφαίο κλαδί και με περίμετρο κορμού cm Διακλαδισμένο με 4 ή περισσότερα πλάγια κλαδιά και με κορυφαίο κλαδί και με περίμετρο κόμης 1,00m Διακλαδισμένο με 4 ή περισσότερα πλάγια κλαδιά, με κορυφαίο κλαδί και με περίμετρο κορμού 6-8 cm Διακλαδισμένο με 4 ή περισσότερα πλάγια κλαδιά, με κορυφαίο κλαδί και με περίμετρο κορμού 6-8 cm Διακλαδισμένο με 4 ή περισσότερα πλάγια κλαδιά και με κορυφαίο κλαδί και με περίμετρο κόμης 1m Φυτώρια με λευκό και φυτώρια με κίτρινο άνθος

10 "Radiation (CPV : θάμνοι ) >0,8 3 Πικροδάφνη Nerium oleander "Oasis"(CPV : θάμνοι ) 0,8-1 3 Nerium oleander "Roseum Plenum (CPV : θάμνοι ) 0,8-1 3 Σολάνο Solanum rantonnetii (CPV : θάμνοι ) 0,6-0,8 10 Σπειραία Spiraea x vanhouttei (CPV : θάμνοι ) 1 1,30 10 Θαμνοκυππάρισο Juniperus chinensis "Stricta" (CPV : θάμνοι ) 0, Ακέθυλος Juniperus horizontalis (CPV : θάμνοι ) 0,2-0,3 2 Αναρριχόμενα Γλυτσίνια Wisteria spp. (CPV : Φυτά ) 0,8-1,0 2 Κλερόδενδρο Clerodendrum thomsoniae (CPV 0,8-1,0 2 : Φυτά ) Γιασεμί Χιώτικο Jasminum officinale (CPV : Φυτά ) 0,8-1,0 2 Φυτώρια με κόκκινο και κίτρινο άνθος Φυτόρια με λευκά άνθη με κίτρινο κέντρο. Φυτώρια με διπλά φούξια άνθη Διακλαδισμένο με 4 ή περισσότερα κλαδιά και περίμετρο κόμης 1m Διακλαδισμένο με 5 ή περισσότερα κλαδιά Συμπαγής κόμη με περίμετρο κόμης > 0,8 m Διακλαδισμένο με 3 ή περισσότερα πλάγια κλαδιά Πολυετής πόες θεωρείται Λάμπρανθος Lampranthus aurantiacus (CPV : Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,3 0,8 Γκαζάνια Gazania rigens Sun Gold (CPV : Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,3 0,8 Φυτώριο ανθισμένο Καλέντουλα Calendula officinalis "Calypso Orange With Black Center (CPV : Φυτά 0,8 Φυτό με διπλά, πορτοκαλί για φύτευση σε παρτέρια ) 0,3 άνθη και μαύρο δίσκο Κοράλι Russelia equisetiformis "Alba (CPV : Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,3 0,8 Βολβώδη Στερλίτζια Strelitzia reginae (CPV : Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,5-0,6 3 Κρινάκι της θάλασσας Pancratium Illyricum (CPV : Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,3 0,8 Αρωματικά

11 Θυμάρι έρπων Thymus glabrescens (CPV : Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,3 0,8 Θυμάρι Corydothymus capitatus (CPV : Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,3 0,8 Λεβάντα Lavandula "Hidcote" (CPV : Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,3 0,8 Φασκόμηλο Salvia officinalis (CPV : Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,3 0,8 Δίκταμο Origanum dictamus (CPV : Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,3 0,8 Λεβαντίνη Santolina officinalis (CPV : Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,3 0,8 Agathea coelestis Φελίτσια (CPV : Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,3 0,8 Για την υποστύλωση των δένδρων και των θάμνων θα απαιτηθούν ξύλινοι πάσσαλοι με τα εξής χαρακτηριστικά: α/α 1 2 Είδος Στύλος καστανιάς με ύψος 2,80-3,00 m, διαμέτρου 4-6 cm, A ποιότητας, επεξεργασμένος-τριμμένος (εμποτισμένος με άλατα χαλκού) ευθυτενής χωρίς φλοιό, με μια αιχμηρή άκρη (CPV : Ξύλινοι πάσσαλοι ) Στύλος καστανιάς με ύψος 2,00-2,50m, διαμέτρου 4-6 cm, A ποιότητας, επεξεργασμένος-τριμμένος(εμποτισμένος με άλατα χαλκού),ευθυτενής, χωρίς φλοιό, με μια αιχμηρή άκρη (CPV : Ξύλινοι πάσσαλοι ) Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Μοίρες 21/3/2014 Ο Προϊστάμενος Μοίρες 13/3/2014 Η Συντάξασα Χάμψας Διονύσιος Σαββάκη Μαρία

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια φυτωρίων και υλικών για την εγκατάσταση πρασίνου. Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ α/α Είδος Σοφόρα κρεμοκλαδής Sophora japonica "Pendula (CPV : Δένδρα ) Μουριά λευκή κρεμοκλαδής Morus alba "Pendula" (CPV : Δένδρα ) Μουριά πλατανόφυλλη Morus platanifolia (CPV : Δένδρα ) Ύψος σε m 1,75-2,00 7 1,75-2,00 7 1,75-2,00 7 Καλλιστήμονας Callistemon viminalis (CPV : Δένδρα ) 0,6-0,8 10 Γρεβιλλέα Grevillea robusta (CPV : Δένδρα ) 1,50-2,00 7 Όγκος μπάλας χώματος σε lit Άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά Τεμάχια Δέντρα Τιμή Τεμαχίου σε Μερικό σύνολο σε Διακλαδισμένο με 4 ή περισσότερα πλάγια κλαδιά και με κορυφαίο κλαδί και με περίμετρο κορμού 8-10 cm 15 12, ,500 Διακλαδισμένο με 4 ή περισσότερα πλάγια κλαδιά και με κορυφαίο κλαδί και με περίμετρο κορμού cm 15 12, ,500 Διακλαδισμένο με 4 ή περισσότερα πλάγια κλαδιά και με κορυφαίο κλαδί και με περίμετρο κορμού cm 15 12, Διακλαδισμένο με 4 ή περισσότερα πλάγια κλαδιά και με κορυφαίο κλαδί και με περίμετρο κόμης 1m 2 14,000 28,000 Διακλαδισμένο με 4 ή περισσότερα πλάγια κλαδιά, με κορυφαίο κλαδί και με περίμετρο κορμού 6-8 cm 15 12, ,500

13 Κυπαρίσσι πλαγιόκλαδο Cupressus sempervirens f. horizontalis (CPV : Δένδρα ) 7 Διακλαδισμένο με 4 ή περισσότερα πλάγια κλαδιά, με κορυφαίο κλαδί και με περίμετρο κορμού 6-8 cm 5 12,500 62,50 Θάμνοι Διακλαδισμένο με 4 ή περισσότερα πλάγια κλαδιά και με κορυφαίο κλαδί και με περίμετρο κόμης 1m 10 14, ,00 Καλλιστήμονας Callistemon laevis (CPV : θάμνοι ) 0,6-0,8 10 Καρίσσα Carissa grandiflora (CPV : θάμνοι ) >0, ,300 43,000 Λαντάνα έρπουσα Lantana sellowiana "Alba (CPV : Φυτόρια με λευκό και φυτώρια με θάμνοι ) 0,3-0,4 2 κίτρινο άνθος 20 4,300 86,000 Λαντάνα Lantana camara "Radiation (CPV : θάμνοι ) >0,8 3 Πικροδάφνη Nerium oleander "Oasis" (CPV : θάμνοι) 0,8-1 3 Nerium oleander "Roseum Plenum (CPV : θάμνοι ) 0,8-1 3 Σολάνο Solanum rantonnetii (CPV : θάμνοι ) 0,6-0,8 10 Σπειραία Spiraea x vanhouttei (CPV : θάμνοι ) 1 1,30 10 Θαμνοκυππάρισο Juniperus chinensis "Stricta" (CPV : θάμνοι ) 0,8-1,0 10 Ακέθυλος Juniperus horizontalis 0,2 (CPV : θάμνοι ) 0,3 2 Φυτώρια με κόκκινο και κίτρινο άνθος 10 4,300 43,000 Φυτόρια με λευκά άνθη με κίτρινο κέντρο. 40 4, ,000 Φυτόρια με διπλά φούξια άνθη 40 4, ,000 Διακλαδισμένο με 4 ή περισσότερα κλαδιά και με περίμετρο κόμης 1 m 30 14,00 420,000 Διακλαδισμένο με 5 ή περισσότερα κλαδιά 4 7,400 29,600 Συμπαγής κόμη και με περίμετρο κόμης >0,8 m 15 14, ,000 Διακλαδισμένο με 3 ή περισσότερα πλάγια κλαδιά 10 7,400 74,000

14 Αναρριχόμενα Γλυτσίνια Wisteria spp. (CPV : Φυτά ) 0,8-1, ,500 31,500 Κλερόδενδρο Clerodendrum thomsoniae (CPV : ,8-1,0 Φυτά ) 2 7 4,500 31,500 Γιασεμί Χιώτικο Jasminum officinale (CPV : Φυτά ) 0,8-1, ,500 31,500 Πολυετής πόες Λάμπρανθος Lampranthus aurantiacus (CPV : Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,8 0,3 40 1,650 66,00 Γκαζάνια Gazania rigens Sun Gold (CPV : Φυτώριο ανθισμένο Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,8 0,3 Καλέντουλα Calendula officinalis "Calypso Orange With Black Center (CPV : Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,8 0,3 Φυτό με διπλά, πορτοκαλί άνθη και μαύρο δίσκο 60 1,650 99, ,650 49,500 Κοράλι Russelia equisetiformis "Alba(CPV : Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,8 0,3 10 1,650 16,500 Βολβώδη Στερλίτζια Strelitzia reginae (CPV : Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,5-0, ,300 43,000 Κρινάκι της θάλασσας Pancratium Illyricum (CPV : ,650 99,000

15 25 Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,3 0,8 Αρωματικά Θυμάρι έρπων Thymus 26 glabrescens (CPV : Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,3 0,8 20 1,650 33,000 Θυμάρι 27 Corydothymus capitatus (CPV : Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,3 0,8 15 1,650 24,750 Λεβάντα Lavandula "Hidcote"(CPV 28 : Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,3 0,8 20 1,650 33,000 Φασκόμηλο Salvia officinalis (CPV : Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,3 0,8 20 1,650 33,000 Δίκταμο Origanum dictamus (CPV 30 : Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,3 0,8 30 1,650 49,500 Λεβαντίνη Santolina officinalis 31 (CPV : Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,3 0,8 40 1,650 66,000 Agathea coelestis 32 Φελίτσια (CPV : Φυτά για φύτευση σε παρτέρια ) 0,3 0,8 30 1,650 49,500 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 2.986,350 ΦΠΑ 13% 388,226 Σύνολο Α 3.374,576

16 α/α Είδος Τεμάχια 1 2 Τιμή Τεμαχίου σε Μερικό σύνολο σε Στύλος καστανιάς με ύψος 2,80-3,00 m, διαμέτρου 4-6 cm, A ποιότητας, επεξεργασμένος-τριμμένος (εμποτισμένος με άλατα χαλκού) ευθυτενής χωρίς φλοιό, με μια αιχμηρή άκρη (CPV : Ξύλινοι πάσσαλοι ) 50 8,00 400,000 Στύλος καστανιάς με ύψος 2,00-2,50m, διαμέτρου 4-6 cm, A ποιότητας, επεξεργασμένος-τριμμένος(εμποτισμένος με άλατα χαλκού),ευθυτενής, χωρίς φλοιό, με μια αιχμηρή άκρη (CPV : Ξύλινοι πάσσαλοι ) 141 6,50 916,500 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 1.316,500 ΦΠΑ 23% 302,795 Σύνολο Β 1.619,295 Συνολικός Προϋπολογισμός Μελέτης :Σύνολο Α + Σύνολο Β = 3.374, ,295 = 4.993,871 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Μοίρες 21/03/2014 Ο Προϊστάμενος Μοίρες 13/03/2014 Η Συντάξασα Χάμψας Διονύσιος Σαββάκη Μαρία

17

18