ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7 / ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7 / 2015. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 45.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πτολεμαΐδα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ:Ν.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Θέση Κουρί, Τ.Κ Πληροφορίες: Θεοδώρα Σαμαρά Τηλέφωνο / FAX : / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7 / 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΖΝΧ, ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΞΗ ΜΕ ΨΥΚΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ (CPV ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 19/ ), όπως τροποποιημένος ισχύει. 2. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α 150/ ) 3. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 4. Το Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/ ) «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των ΠΕΣΥ και άλλες διατάξεις» 5. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134/ ). 6. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 7. Το Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις».

2 8. Το Ν.3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» άρθρο 27 παρ Την με αριθμ. Πρωτ 1006/ΚΑΠΕ/ Ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων πράξεων στο πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) Θεματική Περιοχή : GR03 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 10. Την με αριθμό πρωτ. 40/ αίτηση υποβολής πρότασης του Γ.Ν. Μαμάτσειου Μποδοσάκειου για ένταξη στο καθεστώς επιδότησης του προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) Θεματική Περιοχή : GR03 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στις επιλέξιμες δαπάνες και στον υποβληθέντα προϋπολογισμό του οποίου περιλαμβάνονται αμοιβές ενεργειακού συμβούλου. 11.Την με αριθμό πρωτ. ΚΑΠΕ 116/ΧΜ ΕΟΧ/ ενημέρωση για την θετική αξιολόγηση στο στάδιο Β της υποβληθείσας πρότασης του Γ.Ν. Μαμάτσειου Μποδοσάκειου για ένταξη στο καθεστώς επιδότησης του προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) Θεματική Περιοχή : GR03 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 12. Την υπ αριθμ. 242/ Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο- Μποδοσάκειο». ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών Ενεργειακού Συμβούλου για την παραγωγή έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια» στα κτιριακά συγκροτήματα του Νοσοκομείου «Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και στην παρούσα διακήρυξη. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ,00 συμπ. Φ.Π.Α 23%. Ο προϋπολογισμός του έργου θα καλυφθεί πλήρως και αποκλειστικά από το Πρόγραμμα «ΧΜ ΕΟΧ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) Θεματική Περιοχή : GR03 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». 2. ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» Θέση Κουρί Γραφείο προμηθειών 29 Ιουνίου 2015 Δευτέρα 12:00 π.μ Οι προσφορές αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας και γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015 και ώρα μ.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Οι προσφορές θα ανοιχτούν την 29 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ ενώπιο της επιτροπής διαγωνισμού. Σελίδα 2 από 18

3 Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζόμενου» «Ο ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : 3 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΦΟΡΕΑΣ: Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:.... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY: Ο χρόνος ισχύος προσφορών είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η παρούσα προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας (http://www.mpodosakeio.gr/) και του Φορέα Νοσοκομείο Κοζάνης(http://www.mamatsio.gr/), στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (http://diavgeia.gov.gr/ και στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ. 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στο διαγωνισμό συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες προσώπων τα οποία δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση έργων συναφών με το αντικείμενο του υπό προκήρυξη έργου και τα οποία θα υποβάλλουν την προσφορά τους σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η ύπαρξη αποδεδειγμένης προηγούμενης εμπειρίας συναφούς με το παρόν έργο, καθώς και η διάθεση του κατάλληλου προσωπικού με το οποίο θα πρέπει να αποδεικνύεται σταθερή σχέση συνεργασίας. Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας και πρέπει να περιλαμβάνει τρεις (3) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: Α. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα περιέχει: 1) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:. i. Έλαβα γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχομαι. ii. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. iii. Δεν έχω αποκλεισθεί, από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. iv. Δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. v. Δεν έχω υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. vi. Ότι θα είμαι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών μου υποχρεώσεων που ζητούνται από την Υπηρεσία. 2) Συνοπτική παρουσίαση του υποψηφίου Αναδόχου. 3) Αποδεικτικά εμπειρίας του υποψηφίου αναδόχου σε σχετικά συμβουλευτικά έργα, ήτοι έργα παρόμοιου τεχνικού αντικειμένου καθώς και διαχείρισης επίβλεψης έργων που χρηματοδοτούνται Σελίδα 3 από 18

4 από κονδύλια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. (αντίγραφα συμβάσεων ή βεβαιώσεις) Συγκεκριμένα: 1. Nα έχει μία τουλάχιστον υπογεγραμμένη σύμβαση με νοσοκομείο την τελευταία πενταετία, για υπηρεσίες που ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη (ωρίμανση έργου, παροχή τεχνικής υποστήριξης της Τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου κατά τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του έργου, επίβλεψη της υλοποίησης του έργου) και αφορούν έργο, στην αρχιτεκτονική της λειτουργίας του οποίου, περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και λειτουργία ψύκτη απορρόφησης. 2. Nα παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε δύο τουλάχιστον εγκαταστάσεις στις οποίες λειτουργούν ψύκτες απορρόφησης 4) Αποδεικτικά οικονομικής ευρωστίας, ήτοι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας τριετίας (αντίγραφα ισολογισμών, ή αντίγραφα των εντύπων Ε3 των τελευταίων τριών ετών 2011, 2012 & 2013) Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει μέσο όρο κύκλου εργασιών τα τελευταία 3 έτη, τουλάχιστον τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ), ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών του κατά τη Φάση Α του έργου Β. «Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς», στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία για τη στελέχωση της ομάδας έργου, με τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της : Στην ομάδα έργου να συμμετέχουν τουλάχιστον 2 στελέχη του Αναδόχου για τα οποία να αποδεικνύεται σταθερή συνεργασία με τον Ανάδοχο και οι οποίοι να είναι κάτοχοι πτυχίου Πολυτεχνικής Σχολής, ενός Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και ενός Μηχανολόγου Μηχανικού, με μεταπτυχιακό τίτλο σε ειδικότητα σχετική με τον τομέα της ενέργειας ενεργειακής διαχείρισης Τα προσόντα των στελεχών της ομάδας έργου να εξακριβώνονται από τα βιογραφικά τους σημειώματα και με σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων, ότι όσα δηλώνονται στα βιογραφικά τους είναι ακριβή και αληθή.ακόμη για την τεκμηρίωση της σταθερής σχέσης συνεργασίας των δύο στελεχών με τον Ανάδοχο θα πρέπει να επισυνάπτονται αντίγραφα αποδείξεων παροχής υπηρεσιών ή μισθοδοτικές καταστάσεις των τριών τελευταίων ετών. Γ. «Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς», στην οποία θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως η συνολική τιμή προσφοράς. Η τιμή για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνεται σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ, θα αναγράφεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις %, το ποσό ΦΠΑ και η συνολική τιμή προσφοράς με ΦΠΑ. 4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο Ανάδοχος θα δικαιούται αμοιβής με την αποκλειστική προϋπόθεση οριστικής ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα «ΧΜ ΕΟΧ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) Θεματική Περιοχή : GR03 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Στην περίπτωση οριστικής ένταξης της πράξης στο εν λόγω Πρόγραμμα, η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών από την αντίστοιχη, εκ μέρους του Εργοδότη, είσπραξη κάθε δόσης χρηματοδότησης από το Φορέα, με την καταβολή στον Ανάδοχο ποσού ίσου με το ποσοστό (δόση χρηματοδότησης / συνολικό ποσό χρηματοδότησης της πράξης σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης) επί της συνολικής αμοιβής. Η πληρωμή θα γίνεται μετά από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και τη σύνταξη πρακτικού βεβαίωση καλής εκτέλεσης της εργασίας από επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το συγκεκριμένο σκοπό. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Σελίδα 4 από 18

5 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια του έργου ορίζεται κατά την φάση Α (όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Ι Περιγραφή του έργου του Αναδόχου της παρούσας διακήρυξης) μέχρι την 20/7/2015 και ακολούθως με την προϋπόθεση οριστικής ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα «ΧΜ ΕΟΧ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) Θεματική Περιοχή : GR03 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», η διάρκεια του έργου θα ταυτίζεται με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης. Η παράδοση των παραδοτέων του έργου στο Φορέα θα πραγματοποιηθεί όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Η Επιτροπή Παραλαβής, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παράδοση κάθε παραδοτέου δύναται να διατυπώσει τις παρατηρήσεις της επ αυτών και να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί στις σχετικές διορθώσεις/τροποποιήσεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σχετικές διορθώσεις εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων της επιτροπής παραλαβής και να υποβάλει εκ νέου το παραδοτέο. Με την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου από την επιτροπή παραλαβής, θεωρούνται εκπληρωθείσες οι από τη σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις του Αναδόχου. Οι του Φορέα εκπληρούνται με την εξόφληση το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών του εναπομείναντος συμβατικού τιμήματος στον Ανάδοχο. 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ -ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και αποσφράγισης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται προς το Φορέα για την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού, αφού αξιολογήσει τις προσφορές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 2. Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Για την επιλογή της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: -Έλεγχος και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. -Έλεγχος των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης. -Επιλογή του μειοδότη με βάσει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον υποψήφιο που έχει υποβάλει τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την υλοποίηση του συνόλου του έργου. 3. Η επιλογή του αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση του Φορέα. 4. Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από το Φορέα. 5. Για την έναρξη της Β Φάσης της Σύμβασης (βλ. σχετικά κατωτέρω στο Παράρτημα ΙΙ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της Φάσης Β της σύμβασης) αναγνωρισμένου πιστωτικού ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος ποσού ίσου με το 5% της συνολικής αξίας του έργου χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο σχέδιο της Σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Σελίδα 5 από 18

6 6. Η σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Φορέα υπογράφεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κατακύρωση του έργου. 7. Στη σύμβαση περιγράφονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης του έργου, το νομικό πλαίσιο που διέπει τη σχέση ανάθεσης και εν γένει κάθε ειδικότερος όρος που αφορά στις εκατέρωθεν υποχρεώσεις των μερών. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Σελίδα 6 από 18

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό θα παρέχει Υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου για την παραγωγή έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια» προς το Γενικό Νοσοκομείο Μαμάτσειο Μποδοσάκειο. Οι υπηρεσίες του αναδόχου συνοψίζονται σε γενικές γραμμές στα ακόλουθα: Φάση Α 1. Την παροχή τεχνικής βοήθειας στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου κατά την σύνταξη της διακήρυξης του έργου, των γενικών και ειδικών όρων του διαγωνισμού, της τεχνικής περιγραφής και των συναφών σχεδίων, του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών και της σύνταξης του φύλου συμμόρφωσης, μέχρι την 20/7/2015. Φάση Β 1. Το συντονισμό στη φάση δημοπράτησης της υπαχθείσας πράξης στο Πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα την παροχή τεχνικής υποστήριξης, κατά την δημοσίευση της διακήρυξης, κατά την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων αναδόχων και κατά την ανακήρυξη αναδόχου 2. Την επίβλεψη και τεχνική συνδρομή στην παραλαβή του έργου κατασκευής, προμήθειας εξοπλισμού κτλ. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου θα πιστοποιείται μεταξύ άλλων από τα ακόλουθα: Απόφαση Οριστικής Ένταξης της Πρότασης στο Πρόγραμμα. Υλοποίηση του Χρονοδιαγράμματος και του Προϋπολογισμού που θα προβλέπεται στο σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών και Υλοποίησης του Έργου Τόπος Παράδοσης Ο ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του προς το Νοσοκομείο Μαμάτσειο Μποδοσάκειο, από τις εγκαταστάσεις του και σε γραφείο που θα του υποδείξει το Νοσοκομείο στην έδρα του. Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, ορίζεται το Νοσοκομείο. Κατά την εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις ενέργειες του έργου που του ανατίθενται στη βάση της Σύμβασης με την προσήκουσα επιμέλεια και τηρώντας τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών ηθών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στελέχη με εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση αντίστοιχων έργων, τα οποία θα οριστούν ως υπεύθυνα έναντι του Φορέα, για το σύνολο των υπηρεσιών, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας. Σελίδα 7 από 18

8 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία του Φορέα και άλλον αρμόδιο φορέα, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του Φορέα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Φορέα αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με το αντικείμενο του Έργου, κατόπιν σχετικού της αιτήματος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης στο Φορέα όλα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το αντικείμενο της παρούσης, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Φορέα. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει από το Φορέα, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύμβασης), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα. Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται, για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν υπεργολάβων του ή συμβούλων ή αντιπροσώπων ή προσκτηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του χορηγούνται με την Σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. Σελίδα 8 από 18

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Πτολεμαΐδα, σήμερα. 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων: αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», ΦΟΡΕΑΣ Ν.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ (Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Κοζάνης), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Αναπληρωτή Διοικητή., το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Το Νοσοκομείο» και αφετέρου της.. εταιρίας με την επωνυμία.. (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ...) που εδρεύει στ. (οδός αριθ.,), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τ....., η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Προμηθευτής», συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Α. Την. διενεργήθηκε από το «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης.., για την., για τις ανάγκες του «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», σύμφωνα με την υπ αριθ../2015 διακήρυξη αυτού. Το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού κατακυρώθηκε στον Προμηθευτή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ- ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», η οποία λήφθηκε κατά την υπ αριθ..././ συνεδρίασή του (θέμα.), κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Β. Μετά τα παραπάνω, το «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ», όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο Προμηθευτής, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω προμήθεια, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες: Άρθρο 1 ο. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προκήρυξε το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) Θεματική Περιοχή : GR03 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο οποίο ο Εργοδότης υπέβαλε αίτηση για την ένταξη του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια» στα κτιριακά συγκροτήματα του Γενικού Νοσοκομείου Μαμάτσειο Μποδοσάκειο στην Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα (εφεξής καλούμενου το «Έργο»). Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η χρηματοδότηση επιδεικτικών έργων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στις χρηματοδοτούμενες δράσεις που προβλέπονται στην πρόσκληση περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου. 1.2 Ο Ενεργειακός Σύμβουλος, διαθέτει μεταξύ άλλων, την απαιτούμενη εμπειρία, μέσα και εξειδίκευση στον τομέα των ενεργειακών έργων και της εν γένει ανάπτυξης της πράσινης επιχειρηματικότητας. 1.3 Ήδη με το παρόν, ο Εργοδότης αναθέτει στον Ενεργειακό Σύμβουλο, την παροχή όλων των συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη σε τεχνικό επίπεδο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Εργοδότη, για την οριστική ένταξη του έργου που αναφέρεται στο εδάφιο 1.1 της παρούσας σύμβασης, στο εν λόγω Πρόγραμμα και στη συνέχεια την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου παραγωγής θερμικής ή / και ψυκτικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Σελίδα 9 από 18

10 Άρθρο 2 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.1 Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα παρέχει στον Εργοδότη τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που περιγράφονται παρακάτω και οι οποίες διακρίνονται σε δύο φάσεις, ως ακολούθως: Α ΦΑΣΗ: Ωρίμανση του έργου Ι. Περιλαμβάνει την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου στις ακόλουθες εργασίες: Την σύνταξη της διακήρυξης του έργου, των γενικών και ειδικών όρων του διαγωνισμού, της τεχνικής περιγραφής και των συναφών σχεδίων, του τεύχους των τεχνικών προδιαγραφών και της σύνταξης του φύλου συμμόρφωσης Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα μεριμνήσει για την πληρότητα του φακέλου που θα υποβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της πρόσκλησης και τυχόν έγγραφες οδηγίες του Κ.Α.Π.Ε. και θα επιδείξει την δέουσα επιμέλεια για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα, κατά τους όρους της πρόσκλησης, υποβολή του φακέλου, ώστε το έργο να λάβει καθεστώς οριστικής ένταξης του στο πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) Θεματική Περιοχή : GR03 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ο Ενεργειακός Σύμβουλος δεν ευθύνεται για την γνησιότητα, την ακρίβεια ή και την εγκυρότητα των εγγράφων που θα του προσκομίσει ο Εργοδότης κατά την προετοιμασία του Φακέλου, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Εργοδότης. Ο Εργοδότης υποχρεούται να προσκομίζει στον Ενεργειακό Σύμβουλο κάθε αιτούμενο από τον τελευταίο έγγραφο και στοιχείο, επί αποδείξει παραλαβής του τελευταίου και εντός των προθεσμιών που τάσσει ο Ενεργειακός Σύμβουλος. Σε περίπτωση που ο Εργοδότης δεν δύναται να προσκομίσει τα αιτούμενα στοιχεία / έγγραφα εγκαίρως, υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά και εγγράφως τον Ενεργειακό Σύμβουλο και είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά υποχρεούνται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη της εμπρόθεσμης και προσήκουσας υποβολής του εν λόγω φακέλου τεκμηρίωσης της ωριμότητας του έργου. Ρητώς επίσης συμφωνείται ότι, ο Ενεργειακός Σύμβουλος ουδεμία ευθύνη φέρει τόσο για παραλείψεις, ανακρίβειες, κλπ. των στοιχείων/οδηγιών του Εργοδότη, όσο και για οποιαδήποτε τυχόν μέλλουσα μεταβολή των συνθηκών βάσει των οποίων συντάχθηκε η υποβληθείσα Πρόταση (νομοθετικών, οικονομικών κλπ.). Ο Ενεργειακός Σύμβουλος αναλαμβάνει να παρακολουθεί την πορεία του φακέλου ωριμότητας του έργου που θα υποβληθεί προς το Κ.Α.Π.Ε. καθ όλη τη διάρκεια του ελέγχου του από τον Φορέα (Κ.Α.Π.Ε.), να συντονίζει και να παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης προς τον Εργοδότη για την συμμόρφωση με τυχόν παρατηρήσεις του Φορέα (Κ.Α.Π.Ε.) μέχρι και την έκδοση της απόφασης οριστικής ένταξης ή μη της πρότασης του Εργοδότη στο εν λόγω Πρόγραμμα και να δίδει τις τυχόν απαιτούμενες από τον Φορέα διευκρινίσεις. ΙΙ. Η Α Φάση λήγει με την έκδοση της απόφασης από το Κ.Α.Π.Ε. σχετικά με την οριστική ένταξη ή μη της πράξης του Εργοδότη στο εν λόγω Πρόγραμμα Β ΦΑΣΗ: Υλοποίηση της υπαχθείσας στο Πρόγραμμα Πράξης Ι. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Συντονισμός Δημοπράτησης Έργου: Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα Σελίδα 10 από 18

11 (i) (ii) (iii) θα προτείνει σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Εργοδότη το σύστημα Διαγωνισμού (π.χ. κατ αποκοπή εργολαβικό τίμημα). Ο Εργοδότης είναι αποκλειστικά αρμόδιος για την οριστική επιλογή του αναδόχου.. συντάξει σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο του Εργοδότη το σχέδιο της εργολαβικής σύμβασης και των συμβατικών στοιχείων αυτής. παρέχει τεχνική βοήθεια στον Εργοδότη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προ της υπογραφής της σχετικής εργολαβικής σύμβασης και υποβάλλει τις τελικές προτάσεις του στον Εργοδότη για τη σχετική ανάθεση. Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα μεριμνά για την ορθή υλοποίηση των ανωτέρω αλλά και για το σύνολο των θεμάτων που άπτονται της διαχείρισης της Εργολαβικής Σύμβασης, θα επισημαίνει εγκαίρως κάθε τυχόν απόκλιση από τα συμβατικά οριζόμενα και θα εισηγείται προς τον Εργοδότη την άμεση λήψη μέτρων προς άρση των αποκλίσεων και συμμόρφωση του Αναδόχου, στην κατεύθυνση της προσήκουσας υλοποίησης του έργου, προς διασφάλιση των συμφερόντων του Εργοδότη. ΙΙ. Επίβλεψη Κατασκευής: Ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα (i) παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τον συντονισμό και τον έλεγχο των εργασιών του Αναδόχου σε σχέση με το κόστος, τον χρόνο και την ποιότητα κατασκευής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Εργοδότη και εν γένει επιβλέπει για λογαριασμό του Εργοδότη την προσήκουσα και ακριβόχρονη εκτέλεση της εργολαβικής σύμβασης. Στα πλαίσια αυτά, ο Ενεργειακός Σύμβουλος υποβάλει εγγράφως στον Εργοδότη τακτικές αναφορές για την πορεία του έργου και οποτεδήποτε αναφορές για έκτακτα γεγονότα και εισηγήσεις για την επίλυση θεμάτων σχετικών με την πορεία του έργου. (ii) οργανώνει και συγκροτεί συσκέψεις πριν την εκκίνηση και κατά τη διάρκεια της κατασκευής των εργασιών, για τη διευθέτηση θεμάτων συντονισμού, τον καθορισμό διαφόρων ενεργειών σε σχέση με την πρόοδο των εργασιών, την επίλυση διαφόρων προβλημάτων και τον έλεγχο του χρονοδιαγράμματος. (iii)ενημερώνει τον Εργοδότη και προτείνει την έγκριση τροποποιήσεων του χρονοδιαγράμματος των εργασιών σε σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες του Έργου, όταν οι τροποποιήσεις αυτές καθίστανται αναγκαίες από την φύση των εργασιών. (iv) παρακολουθεί την εκπλήρωση των απαιτήσεων του Εργοδότη καθώς και την πιστή εφαρμογή των όρων της σχετικής εργολαβικής σύμβασης. Ενημερώνει τον Εργοδότη άμεσα, σε περιπτώσεις που αντιλαμβάνεται ότι καταστρατηγούνται ή ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις καταστρατήγησης των όρων της εργολαβικής σύμβασης και προτείνει τη λήψη των καταλλήλων και αναγκαίων μέτρων. (v) παραλαμβάνει από τον Ανάδοχο και ελέγχει όλα τα κατασκευαστικά σχέδια (construction shop drawings), τις προδιαγραφές και τα δείγματα των υλικών, καθώς και άλλες πληροφορίες και συγκρίνει αυτά με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της εργολαβικής σύμβασης. (vi) παρακολουθεί την υλοποίηση της εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών εντός του χρονικού προγραμματισμού τους, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή ροή του χρονοδιαγράμματος και υποβάλλει προτάσεις στον Εργοδότη για τις αναγκαίες τροποποιήσεις που πιθανόν να απαιτηθούν στο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για την ολοκλήρωση των εργασιών εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής των. (vii) παρέχει προφορικές και γραπτές συμβουλές και προτάσεις για όλα γενικώς τα θέματα που αναφύονται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης όλων των διαφόρων συμβάσεων, που έχουν σχέση με την εκτέλεση του Έργου. (viii) συμμετέχει σε συσκέψεις με τους εκπροσώπους του Εργοδότη, όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο ή απαιτείται σε σχέση με την πορεία εκτέλεσης των εργασιών. (ix) συνεργάζεται με τις επιτροπές παραλαβής του έργου (προσωρινής/οριστικής) για λογαριασμό του Εργοδότη και κατόπιν σχετικής έγκρισης αυτού, καταγράφει τις ατέλειες και ελλείψεις και εν γένει επιβλέπει και επιμελείται της τήρησης της συμβατικής διαδικασίας παραλαβής του συνόλου των εργασιών του έργου. Σελίδα 11 από 18

12 (x) συνεργάζεται με τα αρμόδια από τη Νομοθεσία όργανα του Εργοδότη για την έκδοση της βεβαίωση περαίωσης του έργου και των σχετικών πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής, ΙΙΙ. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Β Φάσης θα ταυτίζεται με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης οριστικής ένταξης που θα υπογραφεί ανάμεσα στον Εργοδότη και το Φορέα κατά τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση. ΙV. Ρητά συμφωνείται ότι, σε περίπτωση μη τήρησης, εξ υπαιτιότητας του Ενεργειακού Συμβούλου, του παραπάνω Χρονοδιαγράμματος και των λοιπών όρων σχετικά με τις Υπηρεσίες του κατά τη Β Φάση, ο Ενεργειακός Σύμβουλος ευθύνεται έναντι του Εργοδότη μόνον για τυχόν θετικές ζημίες, που προκλήθηκαν από δόλο ή βαριά αμέλεια, με ανώτατο όριο το ποσό της κατ αποκοπή Αμοιβής του Ενεργειακού Συμβούλου που αναφέρεται στο άρθρο 7.1, αποκλειομένων τυχόν αξιώσεων για αποθετικές ζημίες, διαφυγόντα κέρδη κλπ. 2.2 Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον Ενεργειακό Σύμβουλο στον Εργοδότη και περιγράφονται στην παρούσα, θα καλούνται γενικώς από τούδε και στο εξής ως οι «Υπηρεσίες». Τυχόν περιορισμός ή και επέκταση του αντικειμένου ή/και του χρονοδιαγράμματος των υπηρεσιών του Ενεργειακού Συμβούλου και κατ επέκταση της αμοιβής του, προϋποθέτει σχετική έγγραφη συμφωνία μεταξύ του Εργοδότη και του Ενεργειακού Συμβούλου. Άρθρο 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ 3.1 Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ως άνω ημερομηνία υπογραφής της. 3.2 Εν συνεχεία, παραμένει σε ισχύ μέχρι και την περάτωση της Α Φάσης Υπηρεσιών και την καταβολή της αντίστοιχης αμοιβής του Ενεργειακού Συμβούλου. Ακολούθως, η ισχύς της παρούσας παρατείνεται μέχρι και την περάτωση της Β Φάσης Υπηρεσιών και την καταβολή της αντίστοιχης αμοιβής του Ενεργειακού Συμβούλου. Άρθρο 4 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 4.1 Ο Ενεργειακός Σύμβουλος υποχρεούται να παρέχει με την προσήκουσα επιμέλεια τις ανωτέρω υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της επιμέλειας τήρησης των όρων οριστικής ένταξης αυτού στο πρόγραμμα εκ μέρους του Εργοδότη. Αυτονόητο είναι ότι εάν, παρά την επιμέλεια που έχει επιδείξει ο Ενεργειακός Σύμβουλος, ο Εργοδότης προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που είναι αντίθετες προς τους όρους της ένταξης στο πρόγραμμα και την ισχύουσα νομοθεσία, τότε ο Ενεργειακός Σύμβουλος ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Εργοδότη και παντός τρίτου από την αιτία αυτή. 4.2 Στα καθήκοντα του Ενεργειακού Συμβούλου συμπεριλαμβάνονται και υπηρεσίες, προτάσεις και εισηγήσεις του, για τον, κατά το δυνατό βάσει των συνθηκών της αγοράς, περιορισμό των εν γένει δαπανών εκτέλεσης του Έργου καθ όλη την διάρκεια εκτέλεσης αυτού. 4.2 Ο Ενεργειακός Σύμβουλος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη, δεν νομιμοποιείται να παρέχει στους εργολάβους, υπεργολάβους, τεχνικούς του έργου και προμηθευτές, ως και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εντολές και οδηγίες οι οποίες είναι δυνατόν να επηρεάσουν την φύση, ή να αυξάνουν το κόστος, ή την χρονική διάρκεια του έργου. 4.3 Πρόσθετες υπηρεσίες Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενεργειακό Σύμβουλο να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες σε συνδυασμό με τις περιγραφείσες ανωτέρω όπως και σε αυτές που ενδεικτικά αναφέρονται στο συντονισμό και στην παροχή γνωμοδότησης, σε σχέση με τις εργασίες που ανατίθενται σε μελετητές, συμβούλους, εργολήπτες, κ.λ.π. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρασχεθούν από τον Ενεργειακό Σύμβουλο, μετά από γραπτή αποδοχή της ανάληψής τους και την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού στο οποίο θα προβλέπεται και η αμοιβή του για τις πρόσθετες υπηρεσίες. Άρθρο 5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Σελίδα 12 από 18

13 5.1 Ο Εργοδότης θα λαμβάνει αποφάσεις επί των προτάσεων και των εισηγήσεων του Ενεργειακού Συμβούλου πάνω στα σχετικά θέματα που αναφέρονται στην παρούσα, καθώς και σε όλα τα θέματα της δικαιοδοσίας του Ενεργειακού Συμβούλου, τα οποία αναφύονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών. Οι σχετικές αποφάσεις του Εργοδότη θα λαμβάνονται εντός εύλογου χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες των εργασιών και τις υποχρεώσεις του Εργοδότη στα πλαίσια του συμφώνου ένταξης, καθώς επίσης τις υποχρεώσεις του έναντι τρίτων. 5.2 Ο Ενεργειακός Σύμβουλος υποχρεούται να μεριμνά για την προσήκουσα υλοποίηση των αποφάσεων του Εργοδότη, χωρίς όμως αυτός να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις συνέπειες των αποφάσεων αυτών σε περίπτωση, που αυτές είναι εν μέρει ή εν όλω αντίθετες προς τις εισηγήσεις του. Ενδεικτικά, ο Εργοδότης θα αποφασίζει εγγράφως επί εισηγήσεων του Ενεργειακού Συμβούλου επί των κατωτέρω θεμάτων που έχουν σχέση με: (i) Εγκρίσεις που αφορούν σχέδια συμβάσεων. (ii) Εγκρίσεις σχεδιαστικών και κατασκευαστικών τροποποιήσεων. (iii) Εγκρίσεις του προϋπολογισμού του έργου και της προμέτρησης του έργου. (iv) Εγκρίσεις τροποποιήσεων του προϋπολογισμού του έργου. (v) Έγκριση εκτέλεσης πρόσθετων απαιτουμένων εργασιών καθώς και του κόστους αυτών. (vi) Απόφαση που αφορά τους εργολήπτες που θα κληθούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για υποβολή προσφοράς. (vii) Εγκρίσεις εργολαβικών συμφωνητικών. (viii) Αποφάσεις επί αντιρρήσεων που εγείρονται από τον Γενικό Εργολάβο, τους μελετητές, ή/και τους συμβούλους επί συμβατικών διαφωνιών. (ix) Αποφάσεις που αφορούν στην επιβολή ποινικών ρητρών εξ αιτίας παραλείψεων ή αμελειών στην εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων του Γενικού Εργολάβου, των μελετητών ή/και των λοιπών συμβούλων. (x) Αποφάσεις που αφορούν διακοπή συμβάσεων εξ αιτίας σοβαρής παραβίασης ή αθέτησης συμβατικής υποχρέωσης του Γενικού Εργολάβου, των μελετητών ή/και των λοιπών συμβούλων. (xi) Αποφάσεις που αφορούν σε πάσης φύσεως χρηματοδοτικές συμβάσεις 5.3 Ο Εργοδότης θα ορίσει εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό του σε ότι έχει σχέση με τεχνικά και οικονομικά ζητήματα του Έργου, ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος να μελετά όλα τα τρέχοντα έγγραφα που υποβάλλει ο Ενεργειακός Σύμβουλος και να λαμβάνει έγκαιρα τις αποφάσεις που του ζητούνται ώστε να μην παρακωλύεται άνευ λόγου η παροχή των υπηρεσιών του Ενεργειακού Συμβούλου. Ο ανωτέρω εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί ή να αντικατασταθεί με απόφαση του Εργοδότη, η οποία όμως θα πρέπει άμεσα να κοινοποιηθεί γραπτώς στον Ενεργειακό Σύμβουλο, προκειμένου να λάβει γνώση. 5.4 Ο Εργοδότης θα παρέχει άμεσα στον Ενεργειακό Σύμβουλο, κάθε πληροφορία που έχει σχέση με την παρούσα σύμβαση. 5.5 Ο Εργοδότης θα παρέχει στον Ενεργειακό Σύμβουλο πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους καθώς και επαρκή και κατάλληλα εξοπλισμένο γραφειακό χώρο εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπου θα εκτελεσθεί το έργο ή πλησίον αυτού για την απρόσκοπτη στέγαση των υπηρεσιών του. 5.6 Ο Εργοδότης θα ενημερώνει άμεσα τον Ενεργειακό Σύμβουλο για κάθε γεγονός που δύναται να επηρεάσει καθ οιονδήποτε τρόπο την πορεία του Έργου, καθώς επίσης να ενημερώνει εκ των προτέρων τον Ενεργειακό Σύμβουλο για οποιαδήποτε ενέργεια, συμφωνία κλπ. στην οποία τυχόν προτίθεται να προβεί ο ίδιος (ο Εργοδότης) σε σχέση με το Έργο. 5.7 Ο Εργοδότης φέρει αποκλειστικά ο ίδιος την ευθύνη και τον κίνδυνο του Έργου έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και πάσης Αρχής. Άρθρο 6 ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 6.1 Ο Τεχνικός-Ενεργειακός Σύμβουλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί ικανό και έμπειρο προσωπικό με τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία για την προσήκουσα εκπλήρωση Σελίδα 13 από 18

14 των υποχρεώσεών του. 6.2 Το προσωπικό του Ενεργειακού Συμβούλου δεν θα έχει κανενός είδους εργασιακή σχέση με τον Εργοδότη. Ο Εργοδότης δεν δικαιούται να επιλέγει ή να επιβλέπει το προσωπικό ή τους συνεργάτες του Ενεργειακού Συμβούλου, οι οποίοι εργάζονται κάτω από τον αποκλειστικό έλεγχο και την επίβλεψη του τελευταίου. Πάντως, ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε από το προσωπικό ή τους συνεργάτες του Ενεργειακού Συμβούλου για τους οποίους έχει επαρκείς αποδείξεις ότι δεν είναι συνεργάσιμοι και δεν πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια. 6.3 Συμφωνείται ρητά, ότι καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας, ο Ενεργειακός Σύμβουλος δύναται κατά την ελεύθερη κρίση του να προσλάβει δικούς του συμβούλους, προστεθέντες, βοηθούς εκπλήρωσης και εν γένει τρίτα πρόσωπα με σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών. Οι αμοιβές και τα έξοδα των ατόμων αυτών βαρύνουν καθ ολοκληρίαν τον Ενεργειακό Σύμβουλο. Επίσης, ο Ενεργειακός Σύμβουλος δύναται να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου του αντικειμένου των Υπηρεσιών του παραμένοντας όμως ο ίδιος αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Εργοδότη. Άρθρο 7 ο. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 7.1 Η αμοιβή του Ενεργειακού Συμβούλου (καλούμενη στο εξής ως η «Αμοιβή») ορίζεται ως εξής: Για την παροχή των υπηρεσιών του, ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα λάβει ως αμοιβή το κατ αποκοπή ποσό των Ευρώ (..) πλέον Φ.Π.Α., με την προϋπόθεση επιτυχούς ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) Θεματική Περιοχή : GR03 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στην αντίθετη περίπτωση, ήτοι μη ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα, ο Ενεργειακός Σύμβουλος δε θα δικαιούται αμοιβής. Η αμοιβή, με την ανωτέρω προϋπόθεση, θα καταβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την αντίστοιχη, εκ μέρους του Εργοδότη, είσπραξη κάθε δόσης χρηματοδότησης από το Φορέα με την καταβολή στον Ενεργειακό Σύμβουλο ποσού ίσου με το ποσοστό (δόση χρηματοδότησης / συνολικό ποσό χρηματοδότησης της πράξης σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης) επί της κατ αποκοπή αμοιβής του Ενεργειακού Συμβούλου. 7.2 Η Αμοιβή του Ενεργειακού Συμβούλου καλύπτει όλων των ειδών τα έξοδα και τις δαπάνες του που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών του ιδίου καθώς και όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το παρόν συμφωνητικό, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: αποζημιώσεις συνεργατών του και ελευθέρων επαγγελματιών συμβούλων, που ενδεχόμενα να προσληφθούν από τον Ενεργειακό Σύμβουλο, τα γενικά του έξοδα, κ.ά. 7.3 Η εξόφληση κάθε ποσού Αμοιβής θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ισόποση κατάθεση από τον Εργοδότη στον τραπεζικό λογαριασμό που θα του δηλώσει εγγράφως ο Ενεργειακός Σύμβουλος, αποδεικνυόμενης αποκλειστικά δια του σχετικού τραπεζικού γραμματίου κατάθεσης. 7.4 Η καταβολή κάθε ποσού της αμοιβής του Ενεργειακού Συμβούλου από τον Εργοδότη συνεπάγεται την εκ μέρους του τελευταίου ανεπιφύλακτη αποδοχή των αντιστοίχως παρεχομένων υπηρεσιών του Ενεργειακού Συμβούλου. 7.5 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Α Φάσης και πριν την έναρξη της Β Φάσης, ο Ενεργειακός Σύμβουλος οφείλει να υποβάλει στον Εργοδότη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Β Φάσης της Σύμβασης ύψους ίση με το 10% της Οικονομικής Προσφοράς του (χωρίς ΦΠΑ), η οποία θα έχει εκδοθεί από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ. ή του Π.Ο.Ε. σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 της παρούσας. Σελίδα 14 από 18

15 Άρθρο 8 ο. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 8.1 Ο Εργοδότης θα παρέχει προς τον Ενεργειακό Σύμβουλο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία που έχει στην διάθεσή του σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, καθώς και όποια συμπληρωματικά στοιχεία θα ζητά ο Ενεργειακός Σύμβουλος για την προσήκουσα παροχή των Υπηρεσιών, η ορθότητα των οποίων θεωρείται δεδομένη για τον Ενεργειακό Σύμβουλο. 8.2 Ο Εργοδότης, καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας, θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ενεργειακό Σύμβουλο, για οποιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, εξελίξεις και αποφάσεις σχετικά με το αντικείμενο το παρόντος. 8.3 Καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας, αλλά και επί ένα (1) έτος μετά τη λήξη ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση αυτής, ο Ενεργειακός Σύμβουλος θα τηρήσει εμπιστευτικά και δεν θα γνωστοποιήσει σε τρίτους ή χρησιμοποιήσει για σκοπούς άλλους από την παροχή των Υπηρεσιών, οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από την παρούσα ή επ αφορμή αυτών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Εργοδότη. 8.3 Ο Ενεργειακός Σύμβουλος δύναται να προβαίνει με δική του δαπάνη σε καταχωρήσεις στον εγχώριο και διεθνή τύπο, μόνο για σκοπούς διαφήμισής του, αναφέροντας επιγραμματικά τις Υπηρεσίες και τον αποδέκτη των Υπηρεσιών αυτών. 8.4 Η υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας δεν θα ισχύει σε περίπτωση που απαιτείται γνωστοποίηση στοιχείων ή/και πληροφοριών σχετικά με την Σύμβαση, τις Υπηρεσίες ή/και εν γένει το έργο με βάση διάταξη νόμου, απόφαση δικαστηρίου ή απόφαση δημόσιας αρχής, ή για στοιχεία, τα οποία έχουν καταστεί γνωστά πριν από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ή χωρίς τη συμμετοχή του Ενεργειακού Συμβούλου. 8.5 Αντίστοιχες με τις ως άνω υποχρεώσεις έχει και ο Εργοδότης έναντι του Ενεργειακού Συμβούλου. 8.6 Ο Ενεργειακός Σύμβουλος δύναται να παρέχει σε τρίτους υπηρεσίες με αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του παρόντος και συγκεκριμένα σε φορείς που επιθυμούν να ενταχθούν στο ανωτέρω ή σε συναφές με το ανωτέρω επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αντίστοιχα, ο Εργοδότης δεν δύναται, καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας, να αναθέσει το αντικείμενο υπηρεσιών του παρόντος και σε άλλο σύμβουλο. Άρθρο 9 ο. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 9.1 Οποιοδήποτε σχέδιο, μελέτη, δεδομένο καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, οποιασδήποτε μορφής, συνταχθέν υπό του Ενεργειακού Συμβούλου ή από τους προστεθέντες, συνεργάτες κλπ. αυτού του, ανήκει αποκλειστικά στον ίδιο. Ωστόσο, ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση αυτών, χωρίς καμία χρέωση ή περιορισμό, αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου. 9.2 Τα ηλεκτρονικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται από τον Ενεργειακό Σύμβουλο για τις υπηρεσίες του και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σε σχέση με το παρόν συμφωνητικό, θα παρέχονται ελευθέρως στον Εργοδότη. Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών θα παραμένει στον Ενεργειακό Σύμβουλο, ωστόσο ο Εργοδότης θα έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση τους, αλλά αποκλειστικά εντός των πλαισίων εκτέλεσης του έργου, χωρίς χρέωση ή περιορισμό. Άρθρο 10 ο ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 10.1 Η λύση ή καταγγελία της Σύμβασης δεν παραβλάπτει τυχόν δικαιώματα ή αξιώσεις των μερών που είχαν γεννηθεί είτε διαρκούσης της Σύμβασης, είτε συνεπεία της λύσης ή της καταγγελίας αυτής. Ρητά συμφωνείται ότι, σε κάθε περίπτωση, τα συμβαλλόμενα μέρη ευθύνονται έναντι αλλήλων μόνον για τυχόν θετικές ζημίες, που προκλήθηκαν από δόλο ή βαριά αμέλεια, αποκλειομένων τυχόν αξιώσεων για αποθετικές ζημίες, διαφυγόντα κέρδη κλπ., με την επί πλέον διευκρίνιση των ως ανωτέρω άρθρων ΙΙΙ & IV Η Σύμβαση δύναται να καταγγελθεί με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση ενός (1) μηνός από οποιοδήποτε των α και β συμβαλλόμενων μερών, όταν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος έχει υπαίτια παραβεί τους όρους της Σύμβασης και δεν έχει επανορθώσει την παράβαση εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας. Σελίδα 15 από 18

16 10.3 Ρητά συμφωνείται, ότι ο Εργοδότης δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση οποτεδήποτε θελήσει, για λόγους που ανάγονται στην επιχειρηματική του στρατηγική ή άλλους εξωγενείς παράγοντες, έστω και χωρίς υπαιτιότητα του Ενεργειακού Συμβούλου, μετά από προηγούμενη, προ μηνός, έγγραφη ειδοποίηση του Τεχνικού - Ενεργειακού Συμβούλου. Στην περίπτωση αυτή, και με την προϋπόθεση καταγγελίας εντός της περιόδου Β Φάσης, καταβάλλεται στον Ενεργειακό Σύμβουλο, το σύνολο της αμοιβής του, όπως αυτή προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση Αν υπάρξει διακοπή εργασιών οφειλόμενη σε ανάκληση των αδειών, εντολή των Αρχών, ή σε γενική απεργία ή σε γεγονός που συνιστά λόγο ανωτέρας βίας, και εφόσον η διάρκειά της δεν υπερβεί συνολικά τους έξι (6) μήνες, τότε η διάρκεια της παρούσας και κάθε επιμέρους Φάσης αυτής παρατείνεται για διάστημα ίσο με την διάρκεια της διακοπής. Άρθρο 11 ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 11.1 Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των μερών από την ερμηνεία ή την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης επιλύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Κοζάνης 11.2 Η παρούσα Σύμβαση καταργεί κάθε άλλη προγενέστερη γραπτή ή προφορική διαπραγμάτευση, δέσμευση ή συμφωνία σε σχέση με αυτήν. Για κάθε τροποποίηση των όρων της παρούσης ή προσθήκη νέων όρων απαιτείται έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων Οποιαδήποτε γνωστοποίηση και επικοινωνία είτε μεταξύ των συμβαλλομένων μερών είτε μεταξύ οποιουδήποτε αυτών και του Νομικού Συμβούλου, θα γίνεται εγγράφως με σχετική κοινοποίηση ή αποστολή στις ακόλουθες διευθύνσεις : (α) Για τον Εργοδότη: Υπόψη κ... [Δ/ΝΣΗ] ΤΗΛ: FAX:. .. (β) Για τον Ενεργειακό Σύμβουλο: Υπόψη κ...,.. ΤΗΛ: FAX:.. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος και αμελλητί τυχόν μεταβολές των στοιχείων του Ο Ενεργειακός Σύμβουλος δεν δικαιούται να εκχωρήσει είτε το σύνολο είτε μέρος των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα προς οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός αντίθετης, προηγούμενης και ιδιαίτερης έγγραφης συμφωνίας του με τον Εργοδότη. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται μόνον το δικαίωμα του Ενεργειακού Συμβούλου να εκχωρήσει την απαίτησή του για την καταβολή της αμοιβής του που αντιστοιχεί σε κάθε Φάση Υπηρεσιών και μετά την έναρξη αυτού, σε οποιοδήποτε Πιστωτικό ίδρυμα, για την οποία (εκχώρηση) δεν απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Εργοδότη Κανένας όρος του παρόντος δεν θεωρείται ότι δημιουργεί οποιουδήποτε είδους συμβατική σχέση μεταξύ του Ενεργειακού Συμβούλου και του Φορέα, των μελετητών, του/ων εργολάβου/ων, των προμηθευτών, και λοιπών εμπλεκομένων στο Έργο Ρητώς αναγνωρίζεται ότι όλοι οι όροι του παρόντος, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, δεσμεύουν τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους του Ενεργειακού Συμβούλου και του Εργοδότη. Σελίδα 16 από 18

17 Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονομασία Τράπεζας Κατάστημα Διεύθυνση Ταχυδρομικός Κώδικας Τηλέφωνο / Φαξ Ημερομηνία Έκδοσης Προς το: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ - ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ...# # Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι κάθε ένστασης διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των.. ΕΥΡΩ (.. ) (αριθμητικώς και ολογράφως) υπέρ της (επωνυμία Αναδόχου), Διεύθυνση Τ.Κ.., για την Πιστή Εφαρμογή και Καλή Εκτέλεση από την υπέρ της οποίας εγγυώμεθα της Β Φάσης των Όρων της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ενεργειακού Συμβούλου του έργου «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια» στα κτιριακά συγκροτήματα του Γενικού Νοσοκομείου Μαμάτσειο Μποδοσάκειο» και για οποιαδήποτε απαίτησή σας, που πηγάζει από την ανωτέρω Σύμβαση όσον αφορά τη Β Φάση της. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη, ακόμα και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα υπ όψιν άρθρα. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να ερευνηθεί το νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησης και χωρίς να αξιώσουμε δικαστική κρίση, παραιτούμενοι από τέτοιο δικαίωμα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Για την καταβολή της υπ όψιν εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση της. (επωνυμία Αναδόχου). Επιπλέον δεν θα ληφθεί υπ όψιν οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα τη μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα μα τα παραπάνω, ισχύει μέχρι την επιστροφή της εγγύησης σε εμάς. Βεβαιούται ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορισθεί από το νόμο για την Τράπεζά μας. Η ανωτέρω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, διέπεται από τους Ελληνικούς Νόμους, ενώ αρμόδια για την επίλυση των διαφορών, που τυχόν προκύψουν από αυτήν, είναι τα δικαστήρια. Σελίδα 17 από 18

18 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σελίδα 18 από 18

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Κος

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ H ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2015

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ H ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.10 14:07:52 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Ν314690ΒΣ-14Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Koζάνη 10-06-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 08/10/2013 13PROC001653723 Αρ. Πρωτ. 2013-10-08 5886 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μαρία Κουνελάκη Αθήνα, 6/8/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλεξανδρούπολη 11/08/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 2311 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσίας ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙ -ΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Διεύθ. : 1ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα 02/12/2013 ημέρα Δευτέρα, μεταξύ των: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (εφεξής Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS για το Έργο «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης - Δήλωση συνυπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ. ΤΕΥΧΟΣ 4 από 5

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ. ΤΕΥΧΟΣ 4 από 5 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Διακήρυξη : ΔΟΛ 600002 Ημερομηνία: 1 12 2015 Αντικείμενο : Ασφάλιση ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 από 5 ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι:

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Τρίπολη: 31-12-2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ: 26370 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 20/11/2013 Αρ. Πρωτ. 7085 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Διεύθυνση Λογιστικών Υπηρεσιών ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Τεύχος 5 από 5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41501 «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς, ανακοινώνει ότι το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κα Γιαννούλη Τηλ. 2310 498100 Fax. 2310 498181 E-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΕΡ.. Προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΕΡ.. Προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΗΜΕΡ.. Προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Έχουμε την τιμή να σας δηλώσουμε ότι παρέχουμε εγγύηση με την παρούσα σ εσάς υπέρ του.ο οποίος εδρεύει στην.παραιτούμενοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Ζ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΕΕΔ-10 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μίσθωση προσωπικού, πλωτών μέσων και εξοπλισμού για την αποκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα