ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΕΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ Ε ΤΝΑΡΣΗΗ ΜΕ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΖΤΓΙΟΤ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΕΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ Ε ΤΝΑΡΣΗΗ ΜΕ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΖΤΓΙΟΤ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΕΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ Ε ΤΝΑΡΣΗΗ ΜΕ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΙΟΖΤΓΙΟΤ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Το πρόβλθμα τθσ αυκαίρετθσ δόμθςθσ είναι ζνα εξαιρετικά ςφνκετο πρόβλθμα, το οποίο ουδζποτε ζχει αντιμετωπιςτεί ςυνολικά ςε όλεσ του τισ επιμζρουσ διαςτάςεισ. Θ αναποφαςιςτικότθτα τθσ πολιτείασ να αντιμετωπίςει το ςοβαρό πρόβλθμα των υπερβάςεων δόμθςθσ και αλλαγϊν χριςθσ και θ εξαιρετικι δυςκολία που ςυνεπάγεται το εγχείρθμα τθσ τροποποίθςθσ τθσ πολεοδομικισ νομοκεςίασ, του τρόπου ζκδοςθσ των αδειϊν και του ελζγχου των οικοδομϊν, οδιγθςαν ςτθ ςυνενοχι Κράτουσ -Πολίτθ και ςτθν ανοχι τθσ αυκαιρεςίασ ςε τζτοιο βακμό, ϊςτε θ αυκαίρετθ δόμθςθ να ζχει γίνει εκιμικι πρακτικι και να τυγχάνει ευρείασ αποδοχισ. Ζτςι, επί μακρόν ςυντθρικθκε ζνασ φαφλοσ κφκλοσ διαπλοκισ, με ζμμεςθ νομιμοποίθςθ των αυκαιρεςιϊν από διάφορεσ κρατικζσ υπθρεςίεσ, εξυπθρζτθςθ των αυκαιρζτων οικοδομϊν και ςφνδεςι τουσ με τα δίκτυα κοινισ ωφζλειασ. Τα όποια βεβαιωμζνα πρόςτιμα καταλιγουν με αναποτελεςματικά κριτιρια μετά από οριακοφσ ελζγχουσ ςε μικρό ποςοςτό των πραγματικά οφειλόμενων και ουςιαςτικά δεν ειςπράττονται. Θ τελευταία προςπάκεια ρφκμιςθσ κεμάτων εν γζνει αυκαίρετων καταςκευϊν ζγινε πριν από 30 χρόνια περίπου. Ζκτοτε, υπιρξαν αποςπαςματικζσ ενζργειεσ, αναποτελεςματικά πρόςτιμα και άςτοχεσ επεμβάςεισ ςτθν πολεοδομικι νομοκεςία, ενϊ ποτζ δεν αςκικθκαν ζλεγχοι νομιμότθτασ για τθ διαπίςτωςθ παραβάςεων. Ωςτόςο το κράτοσ ζχει υποχρζωςθ από το Σφνταγμα να προςτατεφει το περιβάλλον και ςυνεπϊσ να προβαίνει ςτθν πάταξθ τθσ αυκαιρεςίασ. Θ αναποτελεςματικι όμωσ προλθπτικι δράςθ του κράτουσ, διαχρονικά είχε ωσ αποτζλεςμα τθν δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ παρανομιϊν, το οποίο κατά παράβαςθ του άρκρου 24 του Συντάγματοσ ζχει επιδεινϊςει τουσ όρουσ διαβίωςθσ των πολιτϊν. Είναι, λοιπόν, μονόδρομοσ για ζνα κράτοσ και μια κυβζρνθςθ που ςζβεται τισ αρχζσ τθσ ιςότθτασ, τουσ κράτουσ δικαίου, τθσ κοινωνικισ και περιβαλλοντικισ δικαιοςφνθσ και πάνω απ' όλα τουσ πολίτεσ αυτισ τθσ χϊρασ να μθν αγνοιςει το πρόβλθμα, με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ του υπαρκτοφ προβλιματοσ, τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ που επιλκε ςτο περιβάλλον, τθν αποκατάςταςθ του διαταραγμζνου περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των πολιτϊν αλλά και τον ζμπρακτο ςεβαςμό τθσ ιςότθτασ των πολιτϊν και τθσ αρχισ του κράτουσ δικαίου. Θ υποχρζωςθ τθσ επίτευξθσ περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και τθσ αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ είναι αυτονόθτθ επιλογι και μονοςιμαντθ πολιτικι χωρίσ ςυμβιβαςμοφσ και δικαιολογίεσ για μια κυβζρνθςθ που ςζβεται το Σφνταγμα και το περιβάλλον. Θ πολιτικι αυτι επιλογι είναι αδιαπραγμάτευτθ και δεν μπορεί να νοκευτεί ςε καμία περίπτωςθ. 1

2 Επίςθσ, θ αποκατάςταςθ των ανιςοτιτων που ζχουν προκφψει μεταξφ των πολιτϊν και θ εμπζδωςθ του κράτουσ δικαίου ςυνιςτοφν βαςικζσ κατευκφνςεισ για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ και τθ χάραξθ τθσ «κόκκινθσ γραμμισ» για τθν αυκαίρετθ δόμθςθ ςτο μζλλον. Με τισ ρυκμίςεισ του παρόντοσ νόμου επιχειρείται να αντιμετωπιςτεί το πολφπλοκο αυτό πρόβλθμα, με τρόπο δίκαιο, ρεαλιςτικό και ςφμφωνο με τισ ςυνταγματικζσ επιταγζσ. Συγκεκριμζνα οι ρυκμίςεισ αντιμετωπίηουν το υπαρκτό πρόβλθμα μζςα από τθν περιβαλλοντικι και πολεοδομικι του διάςταςθ ςτθν λογικι τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ, των αρχϊν τθσ αειφορίασ και τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και δεν αποτελοφν μόνο ρυκμίςεισ ειςπρακτικοφ χαρακτιρα χωρίσ όμωσ να παραγνωρίηεται και θ δυςμενισ δθμοςιονομικι ςυγκυρία, ςτθν οποία βρίςκεται θ χϊρα. Επιπλζον κριτιριο για τθν επιλογι των ρυκμίςεων αποτελεί θ εμπζδωςθ τθσ ιςότθτασ των πολιτϊν και του κράτουσ δικαίου. Θ προτεινόμενθ ρφκμιςθ αποτελεί μζροσ μιασ νζασ ςυνολικισ πολιτικισ του ΥΠΕΚΑ προωκοφμενων μεταρρυκμίςεων με: το νζο τρόπο ζκδοςθσ οικοδομικϊν αδειϊν, το νζο ΓΟΚ τθ κεςμοκζτθςθ βαςικϊν μορφολογικϊν αρχιτεκτονικϊν κανόνων δόμθςθσ ςε κάκε καλλικρατικό διμο τθσ χϊρασ. Κεντρικόσ ςκοπόσ και επιμζρουσ ςτόχοι Α. Κεντρικόσ ςκοπόσ : Οριςτικι διευκζτθςθ ενόσ χρόνιου περιβαλλοντικοφ, οικονομικοφ και κοινωνικοφ προβλιματοσ που δεν επιλφκθκε, επειδι κάκε προςπάκεια ρφκμιςθσ, μετά από το 1983, είχε κυρίωσ οικονομικό-ειςπρακτικό χαρακτιρα και δε δρομολόγθςε, οφτε ολοκλιρωςε περιβαλλοντικζσ και πολεοδομικζσ αντιςτακμιςτικζσ ρυκμίςεισ. Β. Επιμζρουσ ςτόχοι: Επίτευξθ Περιβαλλοντικοφ και Πολεοδομικοφ Ιςοηυγίου. Ζμπρακτθ εφαρμογι τθσ ιςότθτασ των πολιτϊν και τθσ μθ-επιβράβευςθσ ςτο εξισ τθσ αυκαιρεςίασ και τθσ παραβατικότθτασ. Συμβολι ςτθν εξαιρετικά δφςκολθ δθμοςιονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ. Κόκκινη γραμμή 1. Διαχωριςμόσ των αυκαιρζτων ςε αυτά που βρίςκονται ςε ευαίςκθτεσ περιοχζσ και ςε αυτά που μποροφν να ρυκμιςτοφν με προχποκζςεισ που τίκενται: εξαιροφνται και είναι άμεςα κατεδαφιςτζεσ οι καταςκευζσ που προκαλοφν ανεπανόρκωτθ περιβαλλοντικι βλάβθ (μζςα ςε δάςθ, ςε ρζματα, ςτον αιγιαλό, ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ κ.λ.π). 2

3 2. Από 1/1/2012, όλα τα ακίνθτα δεν κα μποροφν να μεταβιβάηονται χωρίσ τθν υπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ και τθ διλωςθ μθχανικοφ που κα βεβαιϊνει ότι δεν υπάρχει αυκαίρετθ καταςκευι ςτο ακίνθτο και δεν ζχουν εγκαταςτακεί χριςεισ χωρίσ άδεια. 3. Ψευδείσ ι ανακριβείσ βεβαιϊςεισ από όςουσ εμπλζκονται ςε μια δικαιοπραξία (ςυμβολαιογράφοι, δικθγόροι, μεςίτεσ, υποκθκοφφλακεσ κ.λ.π) επιςφρουν αυςτθρζσ ποινζσ. Για τουσ μθχανικοφσ προβλζπεται μζχρι και αφαίρεςθ τθσ άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ. Διατήρηςη αυθαίρετων καταςκευών Αφορά ςε καταςκευζσ που ζχουν ανεγερκεί ζωσ 28/4/2010 (θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του Ν. 3843/2010 για τουσ θμιυπαίκριουσ χϊρουσ) Αφορά ςε επιτρεπόμενεσ χριςεισ Α. Για τα κτίςματα που βρίςκονται ςε περιοχζσ εντόσ ςχεδίου πόλεωσ ή εντόσ ορίων οικιςμών, θ ρφκμιςθ ιςχφει για ςαράντα (40) χρόνια. Β. Για τα κτίςματα που βρίςκονται ςε περιοχζσ εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ ή εκτόσ ορίων οικιςμών, θ ρφκμιςθ ιςχφει για είκοςι (20) χρόνια. Εάν ολοκλθρωκεί ο πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ και ο κακοριςμόσ των χριςεων γθσ και των όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ τθσ περιοχισ και το διατθροφμενο κτίςμα εντάςςεται ςε αυτόν, διατθρείται για επιπλζον είκοςι (20) χρόνια. Επιπλζον, προκείμενου περί αυκαίρετων καταςκευϊν που ζχουν ανεγερκεί ςε μθ άρτια και ςυνεπϊσ μθ οικοδομιςιμα οικόπεδα, θ διατιρθςθ επίςθσ αυξάνεται ςε 40 χρόνια υπό τθν προχπόκεςθ: χριςθσ, όμορου ι τμιματοσ όμορου ι οικοπζδου που βρίςκεται ςτο διμο τθσ αυκαίρετθσ καταςκευισ, άρτιου και οικοδομιςιμου γθπζδου για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ υπολειπόμενθσ αρτιότθτασ ι ειδικοφ προςτίμου ιςοδφναμου εμβαδοφ γθσ που υπολείπεται ι ςυνδυαςμό των δφο παραπάνω. Τπολογιςμόσ προςτίμου διατήρηςησ Λαμβάνονται υπόψθ: 1. Θ φπαρξθ οικοδομικισ άδειασ, 2. Θ κζςθ του κτίςματοσ ςε περιοχι εντόσ ι εκτόσ ςχεδίου, 3. Το είδοσ του ακινιτου (κφρια και μοναδικι κατοικία, άλλθ χριςθ κ.λ.π), 4. Ο τφποσ τθσ πολεοδομικισ παράβαςθσ (κατ επζκταςθ ι/και κακ φψοσ υπζρβαςθ δόμθςθσ/κάλυψθσ, παραβίαςθ πλάγιων αποςτάςεων ι/και οικοδομικισ γραμμισ), 5. Θ αυκαίρετθ αλλαγι ωσ προσ τθν χριςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ, 6. Θ τιμι ηϊνθσ, βάςει του ςυςτιματοσ αντικειμενικϊν αξιϊν 7. Κάκε άλλο είδοσ αυκαίρετθσ καταςκευισ (π.χ. πιςίνεσ), 8. Υπό προχποκζςεισ, κοινωνικά κριτιρια. 3

4 Διαδικαςία διατήρηςησ Με πλιρθ ευκφνθ του ιδιοκτιτθ και του μθχανικοφ υποβάλλεται από τον ιδιοκτιτθ ι το νόμιμο εκπρόςωπό του, ςτθν αρμόδια Πολεοδομικι Υπθρεςία ι ςτο ΚΕΠ μζχρι , φάκελοσ με τα εξισ δικαιολογθτικά: 1. Αίτθςθ 2. Παράβολο υπζρ του ελλθνικοφ δθμοςίου (500, 1000 ι 2000, ανάλογα με το μζγεκοσ και το είδοσ τθσ αυκαίρετθσ καταςκευισ) 3. Ζντυπο υπολογιςμοφ του ειδικοφ προςτίμου 4. Υπεφκυνθ διλωςθ Ν.1599/86 με τα ςτοιχεία τθσ αυκαίρετθσ καταςκευισ. Το ζντυπο υπολογιςμοφ κεωρείται από τθν Πολεοδομικι Υπθρεςία προςωρινά (ςε περίπτωςθ εξόφλθςθσ με δόςεισ) ι οριςτικά (ςε περίπτωςθ εφάπαξ εξόφλθςθσ) και με αυτό ο ιδιοκτιτθσ πλθρϊνει ςτισ τράπεηεσ το πρόςτιμό του. Διάθεςη των χρηματικών ποςών από τα πρόςτιμα Το πρόςτιμο κατατίκεται ςε ειδικό κωδικό του Πράςινου Ταμείου με τθν ονομαςία «Περιβαλλοντικό Ιςοηφγιο» και ςτο πλαίςιο των ςτόχων και αρχϊν του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ αποδίδεται ςτουσ Διμουσ ςτθ διοικθτικι περιφζρεια των οποίων βρίςκονται τα μθ νόμιμα κτίςματα και διατίκεται αποκλειςτικά για τθν εξιςορρόπθςθ του ελλείμματοσ γθσ, τθν αφξθςθ των κοινοχριςτων χϊρων και τθν εκτζλεςθ κατεδαφίςεων. Ειδική Τπηρεςία Κατεδαφίςεων Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ δυνατότθτασ κατεδάφιςθσ αυκαίρετων κτιςμάτων, που δεν εντάςςονται ςτισ ρυκμίςεισ του νομοςχεδίου. Θ Ειδικι Υπθρεςία Κατεδαφίςεων: Υπάγεται απευκείασ ςτο Γενικό Επικεωρθτι τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Επικεωρθτϊν Περιβάλλοντοσ (ΕΥΕΠ) Ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ : α) τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο αυκαίρετων επεμβάςεων και καταςκευϊν β) τθν ζκδοςθ και τθν εκτζλεςθ πράξεων κακαίρεςθσ και κατεδάφιςθσ γ) τθ μζριμνα για τθν ορκι διάκεςθ των οικοδομικϊν αποβλιτων (μπάηων) και τθν αποκατάςταςθ Εκτελεί τα πρωτόκολλα κατεδάφιςθσ με δικά τθσ μθχανικά μζςα ι με μζςα ιδιωτικϊν επιχειριςεων μετά από ςφναψθ ςχετικϊν ςυμβάςεων. Εάν οι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ αρνθκοφν να ςυνάψουν ςυμβάςεισ, θ ΕΥΕΚΑ ενθμερϊνει τισ οικείεσ Αςτυνομικζσ Αρχζσ, οι οποίεσ και κα αναλαμβάνουν τθν κίνθςθ τθσ διαδικαςίασ μεμονωμζνθσ πολιτικισ επιςτράτευςθσ (ν.δ. 17/1974). 4

5 Ενδεικτικά πρόςτιμα: για 30τμ κατοικίασ, ςε διάφορεσ περιπτϊςεισ: Υπζρβαςθ δόμθςθσ 30τμ, εντός σχεδίου, με ΤΗ: 1.500, α κατοικία -> ΥΔ 30τμ, εντός σχεδίου, με ΤΗ: (+υπζρβαςθ φψουσ >20%) -> ΥΔ 30τμ, εντός σχεδίου, με ΤΗ: (+υπζρβαςθ κάλυψθσ <20%) -> ΥΔ 30τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΗ: 500, (α κατοικία) -> για 100τμ κατοικίασ, ςε διάφορεσ περιπτϊςεισ: Υπζρβαςθ δόμθςθσ 100τμ, εντός σχεδίου, με ΤΗ: 1.500, α κατοικία -> ΥΔ 100τμ, εντός σχεδίου, με ΤΗ: (50τμ κφριοι/50τμ βοθκ.) -> ΥΔ 100τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΗ: 500 (β κατοικία) -> τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΗ: 500, α κατοικία -> τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΗ: 500, (α κατοικία, χωρίσ άδεια) -> για μεγάλα κτίρια (πλθν κατοικίασ) ςε διάφορεσ περιπτϊςεισ: Αγροτικι μονάδα 1.200τμ, εκτός σχεδίου με Τ.Η.: 500 -> Βιομθχανία-τουρ. κατάλυμα 1.200τμ, εκτός σχεδίου με Τ.Η.: 500 -> Βιομθχανία-τουρ. κατάλυμα 4.000τμ, εκτός σχεδίου με Τ.Η.: 500 -> Βιομθχανία-τουρ. κατάλυμα 120τμ, εντός σχεδίου με Τ.Η.: >7.200 Βιομθχανία-τουρ. κατάλυμα 1.200τμ, εντός σχεδίου με Τ.Η.: > Σθμείωςθ: κατ αποκοπι πρόςτιμο για αυκαίρετεσ καταςκευζσ μικρότερεσ από 20τμ: εντόσ ςχεδίου με ΤΗ< >2.000 εντόσ ςχεδίου με ΤΗ >3.000 εκτόσ ςχεδίου ->