ΘΔΜΑ:ΓΖΜΟ ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ:ΓΖΜΟ ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ"

Transcript

1 ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ:ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ:ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ:ΓΖΜΟ ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ ΜΑΘΖΜΑ:ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ:ΒΡΑΥΗΩΝΖ ΝΔΡΑΣΕΖ ΟΝΟΜΑ:ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΜ:10033 ΚΑΒΑΛΑ 2012 Σελίδα 1

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή ζει Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα 2.1 Γεκνηηθή ελφηεηα Δπθαξπίαο.. ζει Γεκνηηθή ελφηεηα ηαπξνχπνιεο ζει Γεκνηηθή ελφηεηα Πνιίρλεο ζει Γεκαξρείν ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ ζει Αμηνζέαηα 4.1 Βνηαληθφο θήπνο ηαπξνχπνιεο.. ζει Μνλή Λαδαξηζηψλ ζει Γξαζηεξηνπνίεζε ηνπ δεκνηηθνχ πνιηηηζκνχ ζην δήκν ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ ζει Πξνυπνινγηζκφο εζφδσλ-εμφδσλ ηνπ έηνπο 2011 ζει Απνινγηζκφο εζφδσλ-εμφδσλ ηνπ έηνπο ζει.15 Βηβιηνγξαθία.... ζει.16 Σελίδα 2

3 1. ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γήκνο Παχινπ Μειά είλαη δήκνο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πνπ ζπζηάζεθε κε ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. Πξνέθπςε απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ δήκσλ ηαπξνχπνιεο, Πνιίρλεο θαη Δπθαξπίαο. Ζ έθηαζε ηνπ λένπ Γήκνπ είλαη 24,92 η.ρικ θαη ν πιεζπζκφο ηνπ θάηνηθνη. Έδξα ηνπ λένπ δήκνπ νξίζηεθε ε ηαπξνχπνιε. Γήκαξρνο είλαη Ο Γηακαληήο Παπαδφπνπινο ν νπνίνο είλαη ν πξψηνο Γήκαξρνο ηνπ Γήκνπ Παχινπ Μειά κεηά ηηο εθινγέο πνπ έγηλαλ ην 2010 Σελίδα 3

4 2. ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ 2.1 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΤΚΑΡΠΗΑ Ο Γήκνο Παχινπ Μειά είλαη δήκνο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο πνπ ζπζηάζεθε κε ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο. Πξνέθπςε απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ δήκσλ ηαπξνχπνιεο, Πνιίρλεο θαη Δπθαξπίαο. Ζ έθηαζε ηνπ λένπ Γήκνπ είλαη 24,92 η.ρικ θαη ν πιεζπζκφο ηνπ θάηνηθνη. Έδξα ηνπ λένπ δήκνπ νξίζηεθε ε ηαπξνχπνιε. Γήκαξρνο είλαη Ο Γηακαληήο Παπαδφπνπινο ν νπνίνο είλαη ν πξψηνο Γήκαξρνο ηνπ Γήκνπ Παχινπ Μειά κεηά ηηο εθινγέο πνπ έγηλαλ ην Δίλαη ν ηφπνο πνπ ξίδσζαλ νη πξφζθπγεο ηεο Μ. Αζίαο, ηνπ Πφληνπ, φπσο θαη εζσηεξηθνί κεηαλάζηεο απφ ηα βιαρνρψξηα Μεγάια Ληβάδηα Πατθνπ θαη Κνθθηλφπεινο Οιχκπνπ, ελψ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο θαη απνδείμεηο φηη θαηνηθήζεθε ζε πνιχ παιηέο επνρέο. Με ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ κεηαμχ Διιάδαο - Σνπξθίαο εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Δπθαξπία θαη Μηθξαζηάηεο πξφζθπγεο απφ ηελ πεξηνρή ΟΤΑΚ. Δθεί βξίζθνληαη θαη νη «Σεκέλνπ Θχξαη» πεξηνρή γλσζηή ζηελ αξραηφηεηα. 2.2 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ Βξίζθεηαη ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Θεζ/λίθεο, κε έθηαζε πεξίπνπ ζηξέκκαηα θαη πιεζπζκφ θαηνίθνπο. Βξίζθεηαη ζηελ βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηεο πφιεο, ζηελ ιεγφκελε «δπηηθή έμνδν», ηνλ δξφκν πνπ νδεγεί αλαηνιηθά πξνο Καβάια. Ζ πεξηνρή ηεο ηαπξνχπνιεο πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο: 1)Σεξςηζέα 2)Πξφλνηα 3)Ακπειψλεο 4)Άλσ Ζιηνχπνιε 5)Κάησ Ζιηνχπνιε 6)Νεφθηηζηα 7)Άλσζελ Αζχινπ 8)Νηθφπνιε 9)Οκφλνηα Σν Γεκαξρείν βξίζθεηαη ζηελ νδφ Καξανιή & Γεκεηξίνπ 1. Ζ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ζηεγάδεηαη ζην θηίξην επί ηεο νδνχ Πιαζηήξα 2Α. Σελίδα 4

5 Ο πιεζπζκφο ηεο ηαπξνχπνιεο Μφληκνο πιεζπζκφο Πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ήκεξα κία ζχγρξνλε πφιε πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ πξνζθπγηθφ νηθηζκφ ηνπ 1914, δηαηεξεί κέρξη θαη ζήκεξα παξαδφζεηο θαη θξαηά δσληαλά ηα ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο ηεο. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ Ζ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα ηαπξνχπνιεο (ζήκεξα) κε ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα πνπ έρνπλ βξεζεί ζηελ πεξηνρή ηεο Οκφλνηαο καξηπξνχλ φηη ε ηζηνξία ηεο μεθηλά θαηά ηελ λενιηζηθή επνρή. 2.3 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΟΛΗΥΝΖ ε απφζηαζε ιίγσλ ρηιηφκεηξσλ βνξεηνδπηηθά απφ ην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο βξίζθεηαη ε Πνιίρλε,έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο δήκνπο ηεο πφιεο. Καηαιακβάλεη έθηαζε 7,325 ζηξεκκάησλ απφ ηα νπνία ην 60% απνηεινχλ πνιενδνκεκέλε πεξηνρή,ε νπνία πεξηιακβάλεη Σν θέληξν ηεο Πνιίρλεο ( 1000 ζηξ.) Σν ζπλνηθηζκφ Μεηεψξσλ (1300 ζηξ.) Αλζνθήπσλ (πεξηνρή Καξαηάζνπ ) 1200 ζηξ. Ζ Πνιίρλε απνηεινχζε αλέθαζελ ρσλεπηήξη ηνπ πξνζθπγηθνχ Διιεληζκνχ,πνπ εγθαηαζηάζεθε θαηά θχκαηα ζηελ παηξίδα,θαζψο πξνζέθεξε γφληκν έδαθνο γηα αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία. Αξρηθά ε πεξηνρή θαηνηθνχληαλ απφ νξηζκέλεο νηθνγέλεηεο Βιάρσλ, σζηφζν ε νηθηζηηθή κνξθή ηεο θαη ν ραξαθηήξα ηεο δηακνξθψζεθαλ κεηά ηε ζηαδηαθή εγθαηάζηαζε ζε απηήλ ησλ πξνζθχγσλ,πνπ έθεξαλ καδί ηνπο ηνλ πνιηηηζκφ,ηηο ηερληθέο γλψζεηο θαη ηηο ζπλήζεηεο πνπ είρε αλαπηχμεη ν Διιεληζκφο,πνπ δηέπξεπε απφ ρηιηάδεο ρξφληα ζηε Μηθξά Αζία θαη ζηνλ Πφλην. Σελίδα 5

6 Ζ Πνιίρλε, ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ην φλνκα ηεο, απνηειεί κηα κηθξή πφιε, πνπ δηαζέηεη πξνζσπηθφ ραξαθηήξα θαη ιεηηνπξγεί κε ην δηθφ ηεο κνλαδηθφ ξπζκφ. 3. ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ Σελίδα 6

7 4. ΑΞΗΟΘΔΑΣΑ 4.1 ΒΟΣΑΝΗΚΟ ΚΖΠΟ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ Βνηαληθφο Κήπνο ηαπξνχπνιεο εγθαηληάζηεθε ζηηο 4 Ηνπλίνπ ηνπ Ζ δεκηνπξγία ηνπ είρε μεθηλήζεη απφ ην ρεδηάζηεθε απφ ηελ Υαηδεαζαλαζηάδνπ Αζελά - γεσπφλν θαη ηνλ Γηάλλε Μήξηζην - αξρηηέθηνλα θαη πινπνηήζεθε απφ ην ηκήκα πξαζίλνπ θαη ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηαπξνχπνιεο. Απνηειεί έλα κεγάιν έξγν, σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ, κε κεγάιε πξνζθνξά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, έλα πξαγκαηηθφ θφζκεκα γηα ηελ ηαπξνχπνιε. Καηαιακβάλεη έλα ρψξν 5 ζηξεκκάησλ ζηελ πεξηνρή άλσ Ζιηνχπνιεο. Φηινμελεί 1000 είδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο, απηνθπή θαη μεληθά. O Βνηαληθφο Κήπνο είλαη έλαο πεξηθξαγκέλνο ρψξνο πνπ εζσηεξηθά νξγαλψλεηαη απφ δηαδξνκέο, πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ επηζθέπηε λα παξαηεξεί απφ θνληά ηα θπηά θαη λα έρεη πξφζβαζε ζηνπο εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο. Σα ηκήκαηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη είλαη ηα παξαθάησ: Βξαρφθεπνη Με ηελ είζνδφ καο αληηθξίδνπκε ηξεηο βξαρφθεπνπο. ην ζεκείν απηφ ππήξρε θπζηθή θιίζε θαη αμηνπνηψληαο ηε δεκηνπξγνχκε βξαρφθεπνπο φπνπ ζηνλ έλα είλαη θπηεκέλα αξσκαηηθά θαξκαθεπηηθά θαη κειηζζνηξνθηθά θπηά, ζην δεχηεξν θπξηαξρνχλ ηα θσλνθφξα θαη ζηνλ ηξίην νη πφεο. Πξνρσξψληαο δεμηά ζην θεληξηθφ πεξηκεηξηθφ δηάδξνκν πιάηνπο 5κ, ζπλαληάκε αξηζηεξά θπηά κε ηδηαίηεξεο κνξθέο : π.ρ. Ηηηά (Salix matsudana), θαη άιια θξεκνθιαδή είδε. Σξηαληαθπιιεψλαο Ο Βνηαληθφο Κήπνο ηαπξνχπνιεο θηινμελεί εθαηφλ πελήληα πνηθηιίεο ηξηαληαθπιιηάο θάζε ηχπνπ θεξδίδνπλ ηηο εληππψζεηο ηελ άλνημε. Κσλνθφξα ηε βνξηλή πιεπξά ηνπ θήπνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί νη ζπιινγέο ησλ θσλνθφξσλ (coniferophyta) φπσο θέδξνη, έιαηα, θππαξίζζηα, πεχθα θ.ι.π. Δπνρηαθά πλερίδνληαο ηελ πνξεία καο αξηζηεξά, ζπλαληάκε έλα πνιχρξσκν ραιί κε επνρηαθά αλνίμεσο ή ζέξνπο θαη βνιβψδε, ξηδσκαηψδε, θνλδπιψδε θπηά. Θεξκνθήπην ην θέληξν ηνπ ρψξνπ πςψλεηαη έλα επηβιεηηθφ ζεξκνθήπην δηαζηάζεσλ 21,00 x 15,00κ θαη χςνπο 6,00 κ. Φηινμελεί ηξνπηθά, ππνηξνπηθά, επίθπηα, ζαξθνθάγα θπηά. ην θεληξηθφ ηνπ ηκήκα ππάξρνπλ 3 ιηκλνχιεο κε πδξφβηα θαη πδξνραξή Σελίδα 7

8 θαη κηα θαηαζθεπή απφ βξάρηα φπνπ ξέεη έλαο κηθξφο θαηαξξάρηεο αλάκεζα ζε πηεξηδφθπηα θαη νξρηδέεο. Δπίζεο ππάξρνπλ δηαδξνκέο γηα λα βιέπεη ν επηζθέπηεο απφ θνληά φια ηα θπηά. Γεμηά ηνπ πεξηκεηξηθνχ δηαδξφκνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζπιινγέο θπηψλ ζχκθσλα κε θξηηήξηα ζπζηεκαηηθήο Βνηαληθήο. Τπάξρνπλ ινηπφλ ζπιινγέο απφ γλσζηέο νηθνγέλεηεο φπσο: Caprifoliaceae, Celastraceae, Compositae, Labiatae, Leguminosae, Myrtaceae, Liliaceae, Palmae Κηφζθη Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν ζε ηερλεηφ ινθίζθν ζην ζεκείν ηεο θαιχηεξεο ζέαο. Οθηψ πέηξηλεο θνιφλεο ζηεξίδνπλ ζνισηή κεηαιιηθή θαηαζθεπή ζηελ νπνία αλαξξηρψληαη δέθα πνηθηιίεο γιπηζίλνπ. Σα πξαλή ηνπ ινθίζθνπ θαιχπηνληαη απφ θπηά εδαθφζηξσζεο. Κάθηνη θαη άιια παρχθπηα ε πήιηλεο γιάζηξεο αιιά θαη ζην έδαθνο έρνπλ θπηεπηεί εθαηφ πνηθηιίεο θάθησλ θαη δηαθφξσλ άιισλ παρχθπησλ. Φνηληθνεηδή θαη Μεζνγεηαθά θπηά ην απάλεκν θαη πξνθπιαγκέλν ηκήκα ηνπ ν Βαηαληθφο Κήπνο ηαπξνχπνιεο θηινμελεί ηα θνηληθνεηδή θαη ηα εζπεξηδνεηδή. Αθφκα ππάξρνπλ θπηά πνπ θπξηαξρνχλ ζην Mεζνγεηαθφ ηνπίν. πλνιηθά έρνπλ θπηεπηεί πεξίπνπ 1000 είδε θπηψλ. Ο ηξφπνο θχηεπζεο έγηλε κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα. Σα θπηά ηαμηλνκνχληαη είηε θαηά νηθνγέλεηεο, είηε ζχκθσλα κε ραξαθηεξηζηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο (αλαξξηρψκελα, θπηά εδαθφζηξσζεο, επνρηαθά, πδξνραξή, πδξφβηα),είηε βάζε ηχπσλ θήπσλ (βξαρφθεπνο, ηξηαληαθπιιεψλαο), είηε ζχκθσλα κε ηηο βηνινγηθέο πξψηεο χιεο πνπ παξάγνπλ (αξσκαηηθά, ηλνθφξα, ειαηνδνηηθά θιπ. θπηά). ΒΟΣΑΝΗΚΟ ΚΖΠΟ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ: ΓΡΑΔΗ πκκεηνρή θάζε ρξφλν κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηελ Αλζνθνκηθή Έθζεζε Κεθηζηάο πκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ πξφγξακκα Leonardo da Vinci (πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Βνηαληθνχ θήπνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θήπνπ θαη ηεο ζπζηεκαηνπνίεζεο ησλ ρξήζηκσλ θπηψλ) πκκεηνρή ζην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα Overture Πξάζηλε Γξάζε. Αλάπηπμε ζρεδίσλ Πεξηβαιινληηθήο Γξάζεο Δδηκβνχξγν Ηζπαλία - ινβαθία- ινβελία Σελίδα 8

9 πκκεηνρή ζε επηζηεκνληθή εκεξίδα πνπ νξγάλσζε ην ΔΘΗΑΓΔ θαη ν Βαιθαληθφο Βνηαληθφο θήπνο Κξνπζζίσλ κε ην δίθηπν Βνηαληθψλ Κήπσλ ηεο Δπξψπεο Απνζηνιέο γηα ζπιινγή θπηψλ ζε πεξηνρέο φπσο : Κξήηε, Νέζηνο πνηακφο (Ξάλζε), Γάζνο Παξαλεζηίνπ Γξάκαο, Υνξηηάηεο Θεζζαινλίθεο, Ν. Μεζζελίαο Αγξίιε Κππαξηζζίαο, Ν. Λαθσλίαο, Πνξφτα Ν. εξξψλ. Γηνξγάλσζε Γηεζλνχο Γηαγσληζκνχ Φσηνγξαθίαο κε ζέκα «Βνηαληθνί θήπνη Σα βηβιία ηεο θχζεο» θαη πξαγκαηνπνίεζε έθζεζεο κε δηαθεθξηκέλεο Φσηνγξαθίεο ζηε Θεζζαινλίθε θαη κεηαθνξά ζηελ αλζνθνκηθή έθζεζε Κεθηζηάο θαη ην Βαιθαληθφ Βνηαληθφ Κήπν Κξνπζζίσλ ζην Κηιθίο θαη αιινχ. Γηνξγάλσζε Πεξηβαιινληηθψλ πξνγξάκκαησλ γηα αληηπξνζσπείεο απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ (Ηηαιία, Γεξκαλία, Διβεηία θ.ι.π.) Σελίδα 9

10 Σελίδα 10

11 4.2 ΜΟΝΖ ΛΑΕΑΡΗΣΩΝ Πνιηηηζηηθφ Κέληξν θαη ζέαηξν ηεο Μνλήο Λαδαξηζηψλ ζηε Θεζζαινλίθε Σν αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ήηαλ ε κειέηε, επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε ηνπ δηαηεξεηένπ θηηξίνπ ηεο Μνλήο Λαδαξηζηψλ, θαη ε κειέηε θαη θαηαζθεπή ησλ λέσλ πηεξχγσλ πνπ πεξηειάκβαλε ζέαηξν 700 ζέζεσλ, γθαξάδ θαη δηακφξθσζε ησλ ππαηζξίσλ ρψξσλ ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ.σν δηαηεξεηέν θηίξην απνηειείηαη απφ ηξεηο νξφθνπο κε θαηαθφξπθν θέξνληα νξγαληζκφ, θέξνπζα ηνηρνπνία θαη νξηδφληην θέξνληα ζηνηρείν, κεηαιιηθνχο δνθνχο θαη ζνιίζθνπο θιαζηθήο θαηαζθεπήο ηνπ δεχηεξνπ εκίζεσο ηνπ 19νπ αηψλα. ην θηίξην απηφ, δηαηεξεηέν κλεκείν, έγηλαλ επεκβάζεηο (απνθαηαζηάζεηο, εληζρχζεηο) πξνθεηκέλνπ λα πιεξνχληαη νη ζχγρξνλνη θαλνληζκνί. Ο θέξσλ νξγαληζκφο ησλ λέσλ πηεξχγσλ είλαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κεηαιιηθή θαηαζθεπή. Σελίδα 11

12 5. ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟ ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ τον Διμο Παφλου Μελά Τπάρχουν πολλζσ υποδομζσ και γίνονται πολλζσ δραςτθριότθτεσ ςχετικά με τον πολιτιςμό Τπάρχουν Χϊροι πολιτιςμοφ όπωσ : Μονι Λαηαριςτϊν Κζντρο Πολιτιςμοφ «Χριςτοσ Σςακίρθσ» Ανοιχτό Θζατρο Ευκαρπίασ Δθμοτικό Θζατρο «Ζλλθ Παπαπαναγιϊτου» Πνευματικό Κζντρο Πολίχνθσ Πνευματικό Κζντρο Πολίχνθσ (Μετζωρα) Ανοιχτό Θζατρο Κρφασ Βρφςθσ Ανοιχτό Θζατρο Βυηαντινϊν Νερόμυλων Εντευκτιριο εκδθλϊςεων τρατοπζδου Καρατάςιου Ανοιχτό κζατρο πάρκου μ. Αλζξανδρου Τπαίκριοσ χϊροσ εκδθλϊςεων Πλατείασ Ελευκερίασ Ανοιχτό Θζατρο ςτο Πάρκο όλωνοσ Ανοιχτό Θζατρο Πλατείασ Εδζςςθσ 2 Δθμοτικζσ Βιβλιοκικεσ Δανειςτικι Βιβλιοκικθ ταυροφπολθσ Δανειςτικι Βιβλιοκικθ Πολίχνθσ «Θεόκλθτοσ Καρυπίδθσ» Σελίδα 12

13 Κακϊσ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ οπωσ: Επαγγελματικι χολι Χοροφ Εργαςτιρι Εικαςτικϊν Σεχνϊν Δθμοτικά Ωδεία Εργαςτιρι Οπτικοακουςτικϊν και Πλθροφορικισ Εργαςτιρι Σζχνθσ Κολυμβθτιριο επίςθσ μια ςειρά λειτουργιϊν ι δραςτθριοτιτων Μεςϊ τθσ ΙΡΙ (Δθμοτικι Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου Π. Μελά ) Σζλοσ υπάρχουν Καλλιτεχνικζσ Ομάδεσ Θεατρικι Ομάδα Πολίχνθσ Παιδικό Θεατρικό Εργαςτιρι Πολίχνθσ Θεατρικι Ομάδα «Καπνομάγαηο» ταυροφπολθσ Φωτογραφικι Λζςχθ «Όψεισ» Φιλαρμονικι Ορχιςτρα Πολίχνθσ Σελίδα 13

14 6. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΩΝ-ΔΞΟΓΩΝ ΣΟΤ ΔΣΟΤ 2011 Κωδικοί Έζοδα και Διζππάξειρ Πποϋπολογιζμόρ Απιθμοί ζε εςπώ 0 Σαθηηθά Έζνδα ,16 1(πιελ 13) Έθηαθηα έζνδα (πιελ επηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο) ,37 2 Έζνδα παξειζφλησλ εηψλ ,60 31 Δηζπξάμεηο απφ Γάλεηα ,00 32 Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα έζνδα ,53 θαηά ηα παξειζφληα έηε 4 Δηζπξαμεηο ππέξ Γεκνζίνπ, Αζθ. Φνξέσλ θαη Σξίησλ ,75 5 Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεγνπκέλνπ έηνπο ,26 13 Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο ,56 ύνολο Πόπων : ,23 Κωδικοί Έξοδα και Πληπωμέρ Πποϋπολογιζμόρ Απιθμοί ζε εςπώ 60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ ,72 61,62 Ακνηβέο θαη παξνρέο ηξίησλ ,46 63,64 Λνηπά γεληθά έμνδα , Σνθνρξενιχζηα δαλείσλ ,75 66 Πξνκήζεηεο - Αλαιψζεηο πιηθψλ ,19 67,68 Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο ,84 81 Πιεξσκέο γηα ππνρξεψζεηο Π.Ο.Δ ,80 82,85 Λνηπέο απνδφζεηο θαη πξνβιέςεηο ,54 Δπενδύζειρ 71 Αγνξέο ,62 73 Έξγα ,68 74 Μειέηεο ,85 75 πκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο 0, Σνθνρξεσιχζηα δαλείσλ επελδχζεσλ , Απνζεκαηηθφ ,21 ύνολο εξόδων και πληπωμών : ,23 Σελίδα 14

15 7. ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΟΓΩΝ-ΔΞΟΓΩΝ ΣΟΤ ΔΣΟΤ 2011 Κωδικοί Έζοδα και Διζππάξειρ Πποϋπολογιζμόρ Απιθμοί ζε εςπώ 0 Σαθηηθά Έζνδα ,47 1(πιελ 13) Έθηαθηα έζνδα (πιελ επηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο) ,84 2 Έζνδα παξειζφλησλ εηψλ ,88 31 Δηζπξάμεηο απφ Γάλεηα 0,00 32 Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα έζνδα ,83 θαηά ηα παξειζφληα έηε 4 Δηζπξαμεηο ππέξ Γεκνζίνπ, Αζθ. Φνξέσλ θαη Σξίησλ ,65 5 Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεγνπκέλνπ έηνπο ,86 13 Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο ,49 ύνολο Πόπων : ,02 Κωδικοί Έξοδα και Πληπωμέρ Πποϋπολογιζμόρ Απιθμοί ζε εςπώ 60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ ,97 61,62 Ακνηβέο θαη παξνρέο ηξίησλ ,27 63,64 Λνηπά γεληθά έμνδα , Σνθνρξενιχζηα δαλείσλ ,98 66 Πξνκήζεηεο - Αλαιψζεηο πιηθψλ ,95 67,68 Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο ,24 81 Πιεξσκέο γηα ππνρξεψζεηο Π.Ο.Δ ,89 82,85 Λνηπέο απνδφζεηο θαη πξνβιέςεηο ,45 Δπενδύζειρ 71 Αγνξέο ,23 73 Έξγα ,80 74 Μειέηεο ,90 75 πκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο 0, Σνθνρξεσιχζηα δαλείσλ επελδχζεσλ , Απνζεκαηηθφ 0,00 ύνολο εξόδων και πληπωμών : ,31 Σελίδα 15

16 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1) nid=49&id=92&itemid=1393 [Πξφζβαζε 4 απξηιίνπ 2012] Γήκνο ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ 2) [Πξφζβαζε 4 Μαΐνπ 2012], Βνηαληθφο Κήπνο 3) [Πξφζβαζε 5 Μαΐνπ 2012], Μνλή Λαδαξηζηψλ 4) Απφ ηα αξρεία ηνπ δήκνπ πήξα ηνλ απνινγηζκφ θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ [3 Μαΐνπ 2012] Σελίδα 16