Γ:ΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΠΕΣΜΑΙΟΓΛΟΥ. ΟΝΙΙ(ΟΝ.: ' ΤΗΣ ΗΣΜΟΥ ' ( ) .-,... , ΤΡΙΤΗΕΚΔΟΣΙΣ. _. ι ~ '.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ:ΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΠΕΣΜΑΙΟΓΛΟΥ. ΟΝΙΙ(ΟΝ.: ' ΤΗΣ ΗΣΜΟΥ ' (1889.1979) .-,... , ΤΡΙΤΗΕΚΔΟΣΙΣ. _. ι ~ '."

Transcript

1 .1 Γ:ΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΠΕΣΜΑΙΟΓΛΟΥ. το ΟΝΙΙ(ΟΝ.: ' ΤΗΣ ΗΣΜΟΥ ' ( ), ΤΡΙΤΗΕΚΔΟΣΙΣ.-,.... _. ι ~ '.

2 ' Γ ι ~. 200 γαλλικον μέτωπον εις το Σενταν άπο της 14ης Μαίου, προήλαυνον βαθέως εις το. γαλλικον εδαφος. Εις τας 26 Μαίου 1940 ηρχισεν ή έπιχείρησις έκκενώσεως τ ης Δουνκέρκης άπα τα βρεταννικα και οσα γαλλικα στρατεύματα είχον άποκλεισθη εις την περιοχήν. Ή έπιχείρησις αύτη, ή όποία έτερματίσθη έπιτυχως την 2αν 'Ιουνίου, προσέφερεν εις την Μ. Βρεταννίαν την δυνατότητα να εχί] εις το εδαφός της ~να στράτευμα δυνάμεως άνδρων περίπου, ( Βρεταννοί καί Γάλλοι καί Βέλγοι) το όποίον απετέλεσεν τον πυρηνα δια την άνασύνταξιν των βρεταννικων ' χερσαίων δυνάμεων. την loην 'Ιουνίου 1940 ή 'Ιταλία κηρύσσει τον πόλεμον έναντίον της 'Αγγλίας και της καταρρεούσης Γαλλίας. την 14ην 'Ιουνίου οι Γερμανοί εισέρχονται εις, το Παρίσι καί την 22αν του ίδίου μηνός όπογράφεται εις την Κομπιένην ή άνακωχη δια της όποίας ή Γαλλία έξήρχετο του πολέμου, ένω ό De Gaulle, ήγούμενος των «'Ελεύθερων Γάλλων», έδήλωνεν εις το Λονδίνον στι θα συνέχιζεν έξ όνόματος της Γαλλίας τόν άγωνα καί άνεγνωρίζετο όπο της βρεταννικης κυβερνήσεωςώς έπίσημ~ς έκπρόσωπος της χώρας του. 'Απο της loης 'Ιουλίου 1940 οί Γερμανοί ηρχισαν συστη. ματικούς βομβαρδ.ισμούς έναντίον του άγγλ1κου έδάφους ήμέραν και νύκτα. Παρα τας μεγάλας καταστροφάς, ή γιγαντιαία αύτη έπιχείρησις, ή όποία δ1ήρκεσεν μέχρι των μέσων 'Οκτωβρίου 1940 και εμεινεν εις την ίστορίαν με το δνομα «Μάχη της 'Αγγλίας», απέτυχε να κάμψ1] την βρεταννικην άντίστασιν. 'Εφάνη πλέον ΟΤ1, παρ α τας έντυπωσιακας έπιτυχίας των Γερμανων, ό πόλεμος θα ήτο μακρός. <> 'Εν τφ μετ{1ξύ ή "Ελλας έτήρει τας όποχρεώσεις τας όποίας ειχεν αναλάβει εναντι των Βρεταννων και των Γάλλων περί εύμενους υπέρ αότων ούδετερότητος. Παραλλήλως διετήρει άγα- θας σχέσεις μετα της Γερμανίας. Α{ μετα της 'Ιταλίας σχέσεις δμως, εβαινον διαρκως έπί τα χείρφ, διότι μετα την κατάληψιν της 'Αλβανίας, ο{ 'Ιταλοί προέβαινον εις συνεχείς προκλήσεις και έδημιούργουν αλλεπάλληλα συνοριακα έπεισόδια. την 15ην Αύγούστου το καταδρομικόν μας (twελλη» έτορπιλλίσθη εις την τηνον, δπου εi)ρίσκετο δια, να συμμετάσχ1] εις τόν έορτασμον της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ήτο κοινόν μυστικόν οτι την «rελλην» έτορπίλλισαν οί 'ΙταλοΙ "Η κυβέρνησις ομως έδήλωσεν δη ό τορπιλλισμος έγένετο άπό όποβρύχιον αγνώστου έθνικότητος διότι, δ Μεταξάς, γνωρίζων τας βλέψεις του Μου(J'ολίνι έπι των Βαλκανίων και την έπιδίωξίν του να έπωφελη'θτί οίασδήποτε εύκαιρίας δια να μας κηρύξ1] τόν πόλεμον, δεν η θελε, να τόν προκαλέσί] δια να μη αναγκάσί] τούς Γερμανούς να τόν βοηθήσουν. rοπως απεκαλύφθη μετα το πέρας του πολέμου, άπό τα απομνημονεύματα το\) Qrazzi, 'Ιταλου πρέσβεως τf'jς έποχης έκείνης εις τας 'Αθήνας, το καταδρομικόν μας «rελλη» έτορπιλλίσθη από τό ίταλικόν όποβρύχιον «Delfino» κατα διαταγην τοο άρ Χl1ΎΟΟ του ίταλικοο ναυτικο\) Καβανιάρι. <> Τόέσπέρ,ας τf'jς 26ης 'Οκτωβρίου 1940 συνfjλθε τό όπου ρ γικόν συμβούλιον τf'jς 'Ιταλίας και τό εισηγήσει του Μουσόλίνι απεφάσισε να έπιτεθij αίφνιδιαστιkt'i>ς κατα τf'jς "Ελλάδος και να Kατιiλάβ1] τα έδάφη της. Ο(5τω, τα έξήμερώματα της 28ης 'Οκτφβρίου 1940 ό Grazzi μετέβη ε.ις την έν Κηφισιq.οΙκίαν' του Μεταξα και τοο έπέδωκε τήν Ιταλικην διακοίνωσιν. Ό πρωθυπουργός άπήντησε με ~να dδίσταkτoν «Οχι» και ο(5τω εόρέθημεν εις έμπόλεμον κατάστασιν με την 'Ιταλίαν. την αύτην νύκτα, προτου καν δoθij Τι άπάντησις του Μεταξα., τα Ιτάλικα στρατεύματα, εισήλασαν εις τό έλληvιkόν εδαφος. την '29ην 'Οκτωβρίου 1940 Τι κυβέρνησις απεκάλυψεν 14

3 μας, ή κόρη μου "Έλλη υπανδρεύθη τόν ίατρόν Β. Μαλάμον και 'σχεδόν αμέσως εκείνος μετέβη είς τό μέτωπον. Μολονότι ήμην μεταξυ των πρώτων οί όπγίιοι προσέφερον τας υπηρεσίας των εις την κυβέρνησιν, ό Μεταξάς δεν με εχρησιμοποίησε μέχρι της 2ας Δεκεμβρίου, όπότε μέ επεστράτευσε και με έτοποθέτησε εις τό Tμfίμα Πληροφοριων του Γενικου 'Επιτελείου. ΑΙ πληροφορίαι τας όποίας εδωσα τας έπομένας ήμέρας εθεωρήθησαν ενδιαφέρουσαι και τό 'Επιτελείον με c'δρισε σύνδεσμον με τόν Διεθνη Έρυθρόν Σταυρόν και με τόν πρεσβευτην της ουγγαρίας,' όστις είχεν αναλάβει την προστασίαν των ίταλικων συμφερόντων εν 'Ελλάδι. ο Ό 'Ιωάννης Μεταξάς διερχόμενος τήν όδόν Βασιλίσσης Σοφίας όλίγας ήμέρας μετά ηίν εναρξιν το(ί 'ΕλληνΟίταλΙΚΟ(ί Πολέμου.' επισήμως ότι ή «WΕλλη» είχε τορπιλλισθη άπό ίταλικόν δποβρύχιον και επεδείχθησαν δημoσί~ τα θραύσματα των ίταλικων τορπιλλων, αϊ όποίαι είχον πλήξει τό καταδρομικόν μας. 'Αμέσως μετα την κήρυξιν το\) πολέμου οί rελληνες έθεσαν κατά μέρος τας διαφοράς των και ώς εfς άνθρωπος ετέθησαν ~Ις την διάθεσι: της κυβερνήσεως. Τό αυτό επραξα και εγώ. Επεσκέφθην τον Μεταξά αυθημερόν και έθεσα έαυτόν εις την διάθεσίν του. Ο(5τω αϊ σχέσεις μας, αί όποίαι είχον διακοπη από το\) 1936 με την κήρυξιν τfίς δικτατορίας, αποκατεστάθησαν πλήρως.. Πρός εκπληξιν όλου το\) κόσμου, ό έλληνικός στρατός απέκρουσεν επιτυχως τους 'Ιταλους και την 2αν Νοεμβρίου 1940 εί:φίσκετο ήδη εντός του αλβανικου εδάφους. Ο,Ι 'Ιταλοι υπέστησαν βαρείας ήττας την μίαν κατόπιν της άλλης. την 22αν ~Όεμβρίoυ κατελήφθη ή Κορυτσά, την 6ην Δεκεμβρίου οι Αγιοι Σαράντα, την 8ην Δεκεμβρίου τό 'Αργυρόκαστρον και την 24ην Δεκεμβρίου ή Χειμάρρα. 'Ολίγας ήμέρας μετα την επίθεσιν Τfίς 'Ιταλίας εναντίον 'Από τfίς εισβoλfίς των 'Ιταλών ή Έλλας δφίστατο διττην πίεσιν, τόσο εκ μέρους τών 'Άγγλων όσον και εκ μέρους τών Γερμανών. ΟΙ ~ Αγγλοι προσεφέροντο να μάς στείλουν βοήθειαν εκ τών δυνάμεων το\) στρατηγου Wavel, ή όποία όμως ήτο εντελώς ανεπαρκής. Ό Μεταξάς θέλων αφ' ένός να μη προκαλέστι τους Γερμανους και αφ' έτέρου να μη δυσαρεστήστι τους 'Άγγλους, εζήτησε την άποστολην τουλάχιστον 15 μεραρχιών, τας όποίας ε γνώριζε ότι "ήτο αδύνατον να διαθέσουν οϊ Βρεταν;νοί. Ή πολιτική, την όποίαν είχε αποφασίσει νά ακολουθήστι την εποχην εκείνι1ν ό Μεταξάς απέναντι των ~ Αγγλων, απεικονίζεται εις την μυστικην ευυραφοv ανακοίνωσιν, την όποίαν έπέδωσεν ~ην 18ην 'Ιανουαρίου 1941, όλίγας ήμέρας πρό του θανάτου του, εις τόν ~ Αγγλον πρέσβυν Palleret και ή όποία εχει ώς έξης: ((Εlμεθα αποφασισμένοι ν' αποκρούσωμεν, με κάθε θυσ[αν, εισβολήν τών γερμανικών στρατευμάτων ΑΛΛΑ ΟΥΔΟΛΩΣ ΘΕΛΟ ΜΕΝ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΩΜΕΝ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΘΑ ΗΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΣ ΧΗ ΕΙΣ 7ΉΝ ΜΑΚΈ

4 212 ΔΟΝΙΑΝ Η Μ. ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ ΗΤΟ ΑΡΚΕΤΗ ΔΙΑ ΤΟΝ Σ/{ΟΠΟΝ ΑΥΤΟΝ. Έξηγήσαμεν εις τόν στρατηγόν W apel ποία πρέπει 1'α ειναι ή έκτασις τής βοηθείας αυτής. Η βοήθεια, ή όποία μας παρέχεται, ήτοι: 24 πεδινά τηλεβόλα, 12 βαρέα τοιαύτα, 40 κατα προσέγγισιν qντιαεροπορικα και 24 άντιαρματικα πυροβόλα και 25 μέσα και ελαφρα αeματd., ειναι άπολύτως άνεπαρκής, χωρις να όμιλώμεν περι τής τελείας άπουσιας δυνάμεωρ πεζικού. Κατα συνέπειαν, ενώ ή μεταφορα τών δυνάμεων αυτών εις την Μακεδονίαν θα άπετέλει μίαν πρόκλησιν, συνεπαγομένη1' την αμεσον προέλασιν τών Γερμα1'ών και πιθανώς τών Βουλγάρων εναντίον μας, ή άνεπάρκεια τής δυνάμεως αυτής θα καταστήσrι βεβαίαν την αποτυχία1' τής άντιστάσεως μας. 'Εκτας τούτου, εδηλώθη _ ήμίν κατηγορηματικώς στι ή Γιουγκοσλαβία καίτοι αποφασισμένη να άμυνθfί κατα της ένδεχομένης διαβάσεως τού γερμανικού στρατού άπό τα έδαφός της, θα άπέσυρεν την προαναφερθείσαν βεβαιωσιν, εν περιπτώσει μιας γερμανικης επιθέσεως προκαλουμένης εκ τής άποστολης βρεταννικών στρατευμάτων εις την Μακεδονίαν. Δια τούς λόγους τούτους προτιμώμεν την λύσιν, τηνόποίαν ύπεδείξαμεν εις τόν στρατηγόν W apel κατα τας τελευταιας μας συνομιλίας. Να μελετήσωμεν άπα κοινού δηλαδη και να προβώμεν ήμείς εις τας τελευταίας έτοιμασίας, εν όψει της μεταφορας βρεταννικών στρατευμάτων, κατά τρόπο1' μη προκαλούντα την προσοχην τών Γερμανών, πραγμα όπερ ειναι δυνατόν. 'Εξ σ.λ.λου ή μεταφορά τής βρεταννικής αυτής δυνάμεως προς την Μακεδονίαν δέν θά ελάμβανε χώραν παρά μόνον έάν τά γερμανικα, -στρατευματα,, δ ιασχι 'ζ οντα τον 'Δ'β" ουνα ιν, εισηρχovτo,εις, την Βουλγαρίαν. Ό κίνδυνος μίας προελάσεως πολύ ταχείας, καθιστώσης άδύ- 1'ατον την άγγλικην ένίσχυσιν,_θcl ήδύνατο να άπoφ~χθfί δια Τής σοβαρας και λεπτομερειακής παρασκευης της εκτελέσεως τών μεταφορών, ή όποlα άλλωστε δέν έγινε &κόμη, ούτως ωστε και αυτας oi5τoς ό στρατηγος W apel δέν γνωρίζει επακριβώς τόν χρόνον, ό όποίος θά απαιτηθfj διά την μεταφοράν των προαναφερθεισών βρεταννικών δυνάμεw1l εις την Μακεδονlαν. 213 Εξυπακούεται Οτι ή οργάνωσις της στρατηγικης αυτης Ιφεδρείας και τών μέσων της μεταφορας πρέπει νά ειναι τοιαύτη, ωστε ή άποστολη τών εν λόγφ δυνάμεων νά δύναται νά γίνυ εις πασαν στιγμήν. Εκεί έγκειται illωστε η έννοια τής στρατηγικής εφεδρείας. ~Oπωσδήπoτε θά (πρεπε νά εξασφαλισθfj ή οργάνωσις μιας ισχvρας άεροπορικης δυνάμεως, ανευ τής οποίας ή άποβίβασις εις τονς λιμένας τής Μακεδονίας θά καθίστατο εξαιρετικα δύσκολος, άεροπορικης δυνάμεως την οποίαν ο στρατάρχης Λογκμόρ δέν διαθέτει την στιγμην αυτήν. ΕΙναι προφανες ότι τό άνωτέρω δέν θά ήδύνατο να πληρώσrι,.$:---., ~ ~, θ \ την άνεπάρκειαν τής προαναφερθεισης υvιιαμεως, η οποια α άποσταλfj την \ στιγμ,lν.j. την \ οποιαν, υπε δ'ξ ει αμ εν. 'Ιδού διατί νομίζομεν ότι, δφείλομεν να προσελκύσωμεν όλως ιδιαιτέρως την προσοχην τής Βρεταννικής Κυβερνήσεως επί τού γεγονότος 8τι τό πρόβλημα τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν θά ήδύνατο να άντιμετωπισθfj με τας δυνάμεις τάς οποίας διαθέτει αύτη σήμέρον εις την' Εγγύς' Ανατολήν. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΗΜΑΣ ΘΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΩΜΕΝ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ. 'Εναπόκειται, συνεπώς, εις την Βρεταννικην Κυβέρνησιν να λάβrι ύπ' όψει τάςύποδείξεις μας, αί όποίαι ειναι φlλων πιστών καl άφωσιωμένων.)) 'Εξ άλλου οί Γερμανοί, δια το\) ενταυθα πρέσβεώς των Πρίγκιπος "Έρμπαχ, προσεπάθουν να μας πείσουν να δεχθ&μεν η'ιν μεσολάβησίν των, δια να διατηρήσωμεν τας θέσεις τας δποίας ήδη κατείχομεν εν Αλβανίq. και αί διαφοραί μας μετα τf'ίς 'Ιταλίας να λυθο\)ν μετα το πέρας το\) πολέμου. Ή πρότασις ήτο βεβαίως δελεαστική, ενε'ίχε δμως τον κίνδυνον δτι, οί 'Ιταλοι εκμεταλλευόμενοι οίανδήποτε εόνοίκ'ην δι' αυτους στιγμ~ν θ,α παρεσπόνδουν και θα ερριπτον εναντίον μας όλόκληρον το βαρος τ&ν δυνάμεών των. Δ-.?: τουτο δ Mεταξaς δ~ν ήθελε να δ~ιί'i] την μεσολάβησιν τ&ν Γερμαν&ν προτο\) φθασουν αί δυναμεις μας είς την θάλασσαν, δπόθεν θα ήδυνάμεθα να κατοπτεύωμεν εγκαίρως τας κινήσεις τ&ν 'Ιταλ&ν.

5 την πρωίαν της 28ης Δεκεμβρίου 1940 με εζήτησεν εσπευσμένως δ πρωθυπουρύός. Συνηντήθημεν είς το Ξενοδοχείον «Μεγάλη Βρεταννία», δπου είχον μεταφερθη τά γραφεία της κυβερνήσεως. Μου είπεν δτι είχεν άποφασίσει νά μου άναθέστι άποστολην ή δποία θά συνίστατο είς το να του φέρω ώρισμένας πληροφορίας διά τους σκοπους της Γιουγκοσλαβίας, επειδη συνεδεόμην στενώς με τον Άντιβασιλέα της Πρίγκιπα Παυλον.. VΗθελεν επίσης να. καθησυχάσ1) τούς Γερμανους επι των προθέσεών μας. Άφοί5 μου εξήγησε την πολιτικην την δποίαν ήτο άποφασισμένος να τηρήστι εναντι της Άγγλίας και της Γερμανίας, μου εδωσε τας δδηγίας τάς δποίας παραθέτω εδω εκ σημειώματος το δποίον συνέταξα άμέσως μετα την συνομιλίαν μας: τα. συμφέροντά μας, κατόπιν μάλιστα της συμμαχίας Άγγλίας-Γαλλίας-Τουρκίας μας επέβαλλον νά ταχθωμεν με το μέρος της' Αγγλίας, με την δποίαν θα ετάσσετο δριστικως και ή 'Αμερική. τουτο δέ, οχι μόνον λόγφ τ;ίς γεωγραφικης μας θέσεως, άλλα και διότι ήτο βέβαιον στι το πέρας του πολέμου θ' άπέβαινεν ύπερ της Άγγλίας. τα έλληνικα συμφέροντα επέβαλλον σμως να παραμείνωμεν μακραν του πολέμου δσον τό δυνατόν περισσότερον, διότι ή ισχύς της Γερμανίας και των συμμάχων της ήτο τοιαύτη, ώστε ν' άμφισβητήστι επι μακρόν την τελικην κατίσχυσιν των άντιπάλων της και διότι ή οίκονομικη και γενικη ν'άπoδυθ~ εις μακρόν πόλεμον. κατάστασις της Έλλάδος δεν της επέτρεπον Κατα συνέπειαν ή Έλλας ώφειλε να προασπίστι την άνεξαρτησίαν της και την τιμήν της, άποκρούουσα οιανδήποτε είσβολην iί εμφανf'\ παραβίασιν τf'\ς ουδετερότητός της, εν 06- δεμι~ δμως περιπτώσει επρεπε να προκαλέστι τ11ν Γερμανίαν. Δια τοι>ς λόγους άκριβως τούτους άντιπαρηλθεν πασαν εκ μέρους της 'Ιταλίας πρόκλησιν, ήμύνθη δμως δταν ή 'Ιταλία παρεβίασε τό εδαφός μας. Και μετα την νικηφόρον εκβασιν τf'\ς πρώτης φάσεως το\) πολέμου, ή Έλλας ουδένα κατακτητικόν σκοπόν επρεπε να εχτι εναντίον της ~Aλβανίας, πλην τf'\ς διαρρυθμίσεως της συνοριακης της γραμμης και δ μόνος άντικειμεvικός της σκοπος επρεπε να είναι ή άπομάκρυνσις της 'Ιταλίας άπό τα Βαλκάνια. Ό Μεταξας διεβεβαίωνε τους Γερμανους σ cι, ή μόνη βοήθεια, την δποίαν θα άπεδέχετο άπο τους ν Α γγλους, συνίστατο εις ύλικον κα.ι άεροπορίαν, και δτι εν ούδεμιq. περιπτώσει θα επέτρεπε εις άγγλικα στρατεύματα ν' άποβιβασθωσι επι έλληνικου εδάφους. 'Επεθύμει να άποφύγτι πασαν εκ μέρους της Γερμανίας μεσολάβησιν εις την έλληνοϊταλικην σύρραξιν πρό της εκδιώξεως των 'Ιταλων εκ του άλβανικου εδάφους. Δεν ήτο Ικανοποιημένος από τήν άγγλικην βοήθειαν εις άεροπορίαν και πολεμικόν ύλικόν, κατ' οόδένα σμως τρόπον επεθύμει νά δυσαρεστήστι την Άγγλίαν. Μου προσέθεσε στι επρεπε νά πείσωμεν τούς Γερμανους δτι ουδεμίαν εχθρότητα ετρέφομεν εναντίον των και στι ή Έλλας δεν θα εδέχετο άπόβασιν βρεταννικών στρατευμάτων εφ' δσον δέν ύφίστατο επίθεσιν άπό την Γερμανίαν. Άφου εγιναν αι άπαιτούμεναι διαδικασίαι δια την άποστράτευσίν μου, άνεχώρησα δια Βελιγράδιον. 'Εκεί διεπίστωσα στι το κοινόν αίσθημα των Σέρβων ήτο ύπερ της συμμετοχης της Γιουγκοσλαβίας εις τον πόλεμον παρα το πλευρον των ν Αγγλων. Οϊ Κροάται δμως άντέδρων εις την Ιδέαν οιασδήποτε πoλεμιkη~ περιπετείας. Δια τουτο, δ Άντιβασtλεύς, Πρίγκιψ Παυλος, παρά τούς προσωπικούς του δεσμούς με την Άγγλίαν και την πρός την Βουλγαρίαν απέχθειάν του, ήτο άποφασισμένος να μη εξέλθτι της ουδετερότητος. Δεν άμφέβαλλεν περι της τελικης επικρατήσεως της Άγγλίας. Έγνώριζεν ομως,οτι αυτη ήτο εντελώς άνίσχυρος να μας βοηθήστι. 'Εξ άλλου ή χώρα του ήτο εντελώς άπαράσκευος δια τόν πόλεμον ενώ οί Γερμανοί, εχοντες έγkατασταθf'\ εις Ούγγαρίαν και Ρουμανίαν, θα ήδύνατο να διαβουν σχεδόν αμαχητι τα γιουγκοσλαβικα σύνορα. Άλλα τό μεγαλύτερον πρόβλημα, τό δποίονήγείρετο εν περιπτώσει συμμετοχης της Γιουγκοσλαβίας εις τον πόλεμον, ήτο ή διάλυσις του γιουγκοσλαβικου κράτους. Ό Άντιβασιλευς Παυλος επίστευεν οτι, εαν ή ΓΙOυγΙCOσλαβία. εισήρχετο εις τόν πόλεμον, θα κατειcερματίζετo, οιαδήποτε και αν ήτο ή

6 εκβασίς του. Και toijto διότι, Κροάται Kai Σλοβένοι θα άπεσχίζοντο. Ο{ μεν πρωτοι δια ν' άποτελέσουν άνεξάρτητον κράτος, ο{ δέ αλλοι δια να προσαρτηθωσιν εις την Γερμανίαν fι ει~ είς ~τερoν σχηματισθησόμενον παραδουνάβιον κράτος, άναλόγως της εκβάσεως tol) πολέμου. Πέραν τούτου, δ Πρίγκιψ Παί'ιλος μέ διεβεβαίωσεν δτι, κατα την μυστικην μετάβασιν τοί'ι Γιουγκοσλάβου ύπqυργοij εξωτερικ&ν Μάρκοβιτς εις Berghof, τόν Νοέμβριον το'ί'ι 1940, ούδεμία ύποχρέωσις είχεν άναληφθη; περί διελεύσεως στρατιωτικων δυνάμεων fι πολεμικο() ύλικο() δια το() γιουγκοσλαβικο() εδάφους. 'Εάν ή Γιουγκοσλαβία πάρέμενεν οόδετέρα, τα κοινά μας σύνορα οόδένα θα διέτρεχον κίνδυνον.. 'Εάν, τοόναντίον, ή Γιουγκοσλαβία συμμετεϊχεν tol) πολέμουπαρα το πλευρόν των 'Α γ γλων, οί Γερμανοι εισερχόμενοι εκ βορειοανατολ&ν εις τό εδαφός της, δια 'των αόστριακ&ν, ουγγρικών και ρουμανικών συνόρων, θα προήλαυνον άκάθεκτοι καί θα κατελάμβανον άμαχητί σχεδόν την Θεσσαλονίκην δια της κοιλάδος το() 'Αξιου. Μου προσέθεσεν δτι, είχε καταστήσει σαφές εις τους Γερμανούς δτι ή Γιουγκοσλαβία δεν ήτο δυνατόν να άνεχθη την Θεσσαλονίκην εις αλλας χείρας εκτος της Έλλάδος Τι της Γιουγκοσλαβίας και δτι είχε λάβει τας άναγκαίας περι αυτόυ διαβεβαιώσεις. ~Oσoν άφεώρα εις την Βουλγαρία'ν, ό Πρίγκιψ ΠαiJλος εθεώρει δτι αυτη θα έξηπάτ~ μέχρι και της τελευταίας στιγμης τούς "Άγγλους, ύποσχομένη δτι δεν θα επέτρεπε την δια τ:ο() ε δάφους της διάβασιν τών γερμανικών στρατευμάτων και δτι οί Βρεταννοι θα εξηκολούθουν να δίδουν πίστιν εις τας διαβεβαιώσεις της. Έπίστευεν, τέλος, δτι ή Τουρκία εν oόδεμιiϊ περιπτώσει θα εξήρχετο τηςοόδετερότητος, παρα τας άντιθέτους πληροφορίας τας όποίας και αότός ( δ Πρίγκιψ Παυλος ώς Άντιβασιλευς) είχεν. Άντιθέτως, πεποίθησίς του ήτο στι, ή Τουρκία θα εφθανε μέχρι του σημείου να μη αντιταχθό ουσιαστικώς είς την δια του έδάφους της διέλευσιν τών γερμανικών στρατευμάτων. Ό Πρίγκιψ Παυλος είχε καταλήξει εις το συμπέρασμα δτι, τό συμφέρον τών Βαλκανίων επέβαλλε να παραμείνουν μακραν τοί) πολέμου. ~Oτι επρεπε να εδρεθό και τώρα άκόμη τρόπος στενης μεταξύ των συνεργασίας, με βάσιν την εκ μέρους των παροχην εγγυήσεων πρός τους εμπολέμους, δτι θα άνθίσταντο από κοινου είς την παραβίασιν του εδάφους των ύπό το() ένος Τι του έτέρου εξ αυτών. Έπειδη δε εβλεπεν δτι, είς τοιαύτην συνενόησιν θά ήτο αδύνατον νά προσχωρήσουν, ή Ρουμανία, εφ' όσον είχεν από μακρου καταληφθη ύπό τών Γερμανών και ή Βουλγαρία, η δποία είχεν ηδη taxei'\ με το μέρος το() ναξονος, τοιαύτην εγγύησιν ήτο δυνατον νά παράσχουν μόνον ή Γιουγκοσλαβία, ή Έλλα.ς και ή Τουρκία, εαν ανελάμβανον πρός αλληλας την ύποχρέωσιν να εμποδίσουν άπο κοινου την διέλευσιν γερμανικών στρατευμάτων δια των έδαφών των Ι. 'Αναχωρήσ.ας εκ Βελιγραδίου μετ' ολίγας ήμέρας, μετέβην εις Βέρνην. Κατά τάς συνομιλίας τάς όποίας είχον εν τό έλβετικό πρωτευούστι εσχηματισ-α την γνώμη ν οτι, είς το εξωτερικον γενικη ήτο η εντύπωσις δτι τελικώς θα κατίσχυεν είς τόν πόλεμον η Μεγάλη Βρεταννία. Ύπεστηρίζετο ομως οτι δ αγών θα ήτο μακρος καί τραχύς Kai δτι οί Βρεταννοι θά ύφίσταντο, προ της τελικης νίκης, φοβερά πλήγματα. 'Ακόμη, στι ταχέως θα εύρισκόμεθα προ γερμανορωσσικης ρήξεως καί δτι ή πολεμικη έξάρτησις της Ρωσσίας θά προεκάλει κατάπληξιν. -Οσον αφεώρα είς τά Βαλκάνια, οί Γερμανοι θά επεθύμουν νά έξασφαλίσ'ουν την ουδετερότητά των. Ήσαν βέβαιοι περι τών φιλικών, εναντι ai>trov, διαθέσεων της Βουλγαρίας καί της Ρουμανίας ώς καί περι της ουδετερότητος της Τουρκίας. Ζωηρώς ομως αμφέβαλλον διά την στάσιν της Γιουγκοσλαβίας. Διά την 'Ελλάδα, έάν καθίστατο δυνατη ή διατήρησις τi'\ς είρήνης εις τα Βαλκάνια, θά ήσαν διατεθειμένοι νά εξακολουθήσουν θεωρουντες την έλληνοϊταλικην σύρραξιν ώς καθαρώς εντοπισμένον μεταξύ τών δύο χωρών πολεμικόν γεγονος και θα προ σεπάθουν νά εϋρουν την κατάλληλον ευκαιρίαν μεσολαβήσεως. 'Η μεσολάβησις αϋτη κατ' αρχάς απέβλεπεν 'εις την όποχώρησιν τών αντιπάλων εις τά παλαιά των σύνορα, ύπο τον όρον της γενικης αποχωρήσεως τών Υ Αγγλων οχι μόνον εκ της ηπει- 1. Ίδε ~κθεσιν μου περι τi'jς Συνομιλίας με Πρίγκιπα Πα\)λον είς Βελιγρ.άδιον, ύπό ήμερομηνία\>

7 218 ρωτιτης Έλλάδος άλλά και έκ τών ναυτικών βάσεων τάς όποίας είχον καταλάβει. Μετά τάς νίκας δμως, τάς όποίας κατήγαγεν ό έλληνικός στρατός εναντίον τών 'Ιταλών, εφαίνετο δτι οι Γερμανοι ήσαν διατεθειμένοι νά δεχθουν δπως ήμείς ~α! οι Ίταλοι διατηρήσωμεν τάς θέσεις τάς όποίας κατείχομεν καί νά άρκεσθώσι νά ζητήσουν την άποχώρησιν τών" Αγγλων εκ της ήπειρωτικης Έλλάδος, όχι δμως και ηίν έγκατάλειψιν τών βάσεων τάς όπθίας κατείχον 2 Δεν κατώρθωσα νά έξακριβώσω την στάσιν την δποίαν θά ετήρει ή Γερμανία εαν ή 'Ελλας δεν έδέχετο την μεσολάβησίν της, διότι είχον λάβει ρητάς -όδηγίας νά άποφύγω οίανδήποτε συζήτησιν επί του Θέματος. Ούδεμία, έν ταύτοις, άμφιβολία ύπηρχεν δτι, εν περιπτώσει αποβάσεως άγγλικών στρατευμάτων εις την ήπειρωτικην Έλλάδα, οί Γερμανοι θα έπεζήτουν να εκκαθαρίσουν άμέσως ηίν κατάστασιν εις τα Βαλκάνια. τουτο προέκυπτεν όχι μόνον εκ πληροφοριών μου αλλα καί: 1. 'Εκ του διαβήματος του Πρίγκιπος Παύλουτης Γιουγκοσλαβίας πρός τους εν Άγγλίq. φίλους του, επ' ευκαιρίq. της έπισκέψεως του στρατηγου Wavel εις του 1941, Δια του διαβήματος Άθήνας τόν Ίανουάριον τούτου, δ Πρίγκιψ Παυλος εζήτει να πείστι τους" Αγγλους περί τών κινδύνων είς τους δποίους θα έξετίθεντο τα Βαλκάνια, ώς και τό βρεταννικόν έκστρατευτικόν σώμα έν περι?tτώσει άποβάσεώς των είς την ήπειρωτικην Έλλάδα 3 2. Άπό τόν λόγον της 30ης 'Ιανουαρίου 1941, του Χίτλερ, ό όποίός είπεν: ((Οί "Αnλοι. ελπίζovv δτι ίσως θα επιτύχουν κάτι εις τα Baλκάjϊια~ 'Αλλα Το βέβαιον ετναι δτι, θα πλήξωμεν την 'ΑγγλΙαν δπου την συναντησωμεν. Είμεθα άρκετα ίσχυροι προς τουτο.» 219 Ήτο ιχλλωστε φυσικόν να ύποθέστι τις δτι, ή Γερμανία άγωνισθείσα είς τό δυτικόν μέτωπον δια να άποδιώξτι την Άγγλίαν άπό την ήπειρωτικην Εύρώπην, δεν ήτο δυνατόν να της έπιτρέψτι, νά θέσ1j εκ νέου πόδα έπ' αύτης εις ετερον σημείον. Έκτός Όμως τούτου, ή παρουσία άγγλικών στρατευματων εν Έλλάδι, ήτο δυνατόν να παρασύρτι, εν δεδομέντι στιγμη, ηίν Τουρκίαν και ηίν Γιουγκοσλαβίαν εναντίον των4. Κατα συνέπειαν, ήτο λογικόν να κατέληγέν τις εις τό συμπέρασμα δτι, ή Γερμανία θα είχε κάθε συμφέρον να εξασφαλισθ'ij εναντι τοιαύτης άγγλικης ενεργείας με οίανδήποτε θυσίαν και δτι, ή μόνη ελπις ην θά είχον τα βαλκανικά κράτη να παραμείνωσι μακραν του πολέμου, θά ήτο ή εξασφάλισις της Γερμανίας άπό τόν κίνδυνον παρουσίας άγγλικών στρατευμάτων. Ή εν Βουλγαρίq. κοινη γνώμη παρέμενεν, ώς ήτο πάντοτε, άφωσιωμένη εις την Ρωσσίαν. Ή κυβέρνησίς της ετάχθη παρα τό πλευρόν της Γερμ!lνίας με την ελπίδα νά πραγματοποιήστι τας βλέψεις της εναντι της Ρουμανίας, της Γιουγκοσλαβίας και της Έλλάδος και με την πεποίθησιν δτι, εν περιπτώσει νίκης τών.. Αγγλ.ων, δεν θά της άφτιρουντο όλα δσα θά είχε κατορθώσει να πραγματοποιήστι εν τφ μεταξύ. τουτο δέ, διότι αφ' ένός αί φιλοβουλγαρικαι τqσεις εν Άγγλίq. ήτο άδύνατον να εκλείψουν εντελώς και άφ' έτέρου, διότι ή Ρωσσία εν ούδεμιq. περιπτώσει θα την άφηνεν άνυποστήρικτον. Άλλα και ύπό τας δυσμενεστέρας προϋποθέσεις, ή θέσις της Βουλγαρίας δεν θά ήτο δυνατόν να Katacrtij χειροτέρα εκείνης, ή όποία έδημιουργήθη μετα τό πέρας τοο Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Κατα συνέπειαν, δεν επρεπε να άναμένεται έν Βουλγαρίq. εσωτερικη άντίδρασις λόγφ της εισόδου γερμάνικών στρατευμάτων εκεί. 5 'Εκ Βέρνης μετέβην εις Γενέύην, όπου έπληροφορήθην δτι δ Μεταξας απέθανε την 29ην 'Ιανουαρίου 1941 και ότι την πρωθυπουργίαν άνέλαβεν δ Άλέξανδρος Κορυζης. 'Εκεί ελαβον έπιστoλ~ν.του Κορυζη, εις την όποίαν μου έλεγε δτι, είχε λάβει. 2. "Ιδε ΙKθεσiν μου εκ Βέρνης επι συνομιλίας μου μέ Korcher και Kordt εις τας 23.1.Ι94~. 3. ϊδε ~Kθεσίν μου ειc Βελιγραδίου, Ιδε ~ιcθεσίν μου ειc. Βέρνης, επι συνομιλίας μου με Κιοσσεϊβάναιφ ύπό ήμερομηνίαν 11 Φεβρουαρίου Ιδε ~Kθεσiν μου έπi. συνομιλίας μέ Κιοσσεϊβάνωφ.

8 220 ' γνώσιν της αποστολης μου και με παρεκάλει, αφο\) μεταβ& εις Βελιγράδιον και Σόφιαν, να επιστρέψω το ταχύτερον εις 'Αθήνας, διότι με είχε διορίσει μέλος της Διοικούσης 'Επιτροπης της 'Εθνικης Τραπέζης της Έλλάδος, ή όποία απετελείτο απο τον Κ. Ζαβιτσιάνον ώς πρόεδρον και τους καθηγητήν Κ. Τριανταφυλλόπουλον και εμε ώς μέλ!1' Ούτω εκ Γενεύης επέστρεψα εις Βελιγράδιον, εκείθεν μετέβη ν εις Σόφιαν και την 9ην ~Aπριλίου 1941 επέστρεψα εις 'Αθήνας. ΑΙ προς τ1'ιν κυβέρνησιν εκθέσεις μου εύρίσκονται εις τα αρχεία του ύπουργείου έξωτερικαιν. Τήν έπομένην της αφίξεώς μου εις 'Αθήνας (10 'Απριλίου 1941) με εδέχθη δ πρωθυπουργος ' Αλέξανδρος Κορυζης, προς τον δ~oίoν εξέθεσα τα της αποστολης μου., 'Εξ όσων μοϋ αφηγήθη εκείνος τότε, γνωρίζω δια το μεσολαβησαν διάστημα τα έξης: 'Ολίγας ήμέρας μετα τήν ανάληψιν της προεδρίας της έλληνικης κυβερνήσεως ύπο του 'Αλ. Κορυζη, κάποια παρεξήγησις μεταξυ του ν Αγγλου στρατιωτικοϋ παρατηρητου και του αρχιστρατήγου μας - 'Αλεξάνδρου Παπάγου, έδω~εν αφορμήν είς τόν ν Αγγλον πρέσβυν να ' έρωτήστι τόν Ελληνα πρωθυ~ πουργον έαν ή, νέα κυβέρνησις ήτο αποφασισμένη να τηρήστι τάς όποχρεώσεις τας οποίάς εϊ:χεν αναλάβει ή κυβέρνησις Μεταξά έναντι ΤΟΝ ν Αγγλων και δή, έαν ή <Ελλάς, εν περιπτώσει γερμανικης, επιθέσεως, θα εζήτει την αποστολην βρεταννικ&ν δυνάμεών. Ό Κορυζης απήντησεν: ' - Θα μελετήσω τόν σχετικό ν φάκελλον και θα σάς απαντήσω. 'Εκ της μελέτη~ του φακέλλου Ο Κορυζης ελ~βε γν6>σιν της μυστικης εγγράφου ανακοινώσεως επι της συνομιλίας με_ ταξυ Wavel και Μεταξά ('Ιανουάριος 1941), ή όποία είχεν έπιδοθη εις τον ν Αγγλον πρέσβυν.6 Ώς θα ενθυμ"ίjται ό αναγνώστης, δια του σηiι,ειώματoς αυτοό ο Μεταξας ανελάμβανε την ύποχρέωσιν νά παραμείν1] εις ' το 6, 'Ίδε σσ το\) παρόντος., i J, πλ ευρόν τfjς 'Αγγλίας μέχρι πέρατος του π ο λέμου. Ένόμιζε, πάντως δτι, ή πα ρο υσία αγγ λικου εκστρατ ε υτικ ο υ σώματος εν Έλλάδι θα απετέλει πρόκλησιν εναντι της Γερμανίας. Έάν δμως ή Έλλας εκινδύνευε πο τε εκ γε ρμανικης ε ισ β o~ης, θά έδέχετο εύγνω μόνως τήν άγγλικην βοήθειαν. <ο M εταξίiς θά έθεώρει ώς έπικειμένην την είσβολην τών Γε ρμανών εάν οοτοι είσήρχοντ ο εις την Β ο υλγαρίαν με τάσε ις καθ ό δου. Έν τ ο ιαύτ'ώ δμως πε ριπτώσε ι, ή αγγλικη βοήθ ε ια θα επ ρεπε να ε ιναι τουλάχιστ ο ν 15 με ραρχίαι, αί όποίαι θα απεβι β άζοντ ο ομαδικώς. την έπομένην ό Κορυζης απήντησεν ε ι ς τον ν Αγγλον πρέ σβυν δτι ένέμενε ν εις τας απόψεις του προκατόχ ο υ του, συγχρ ό νως δ ε διέταξε τόν εν Λονδίνφ πρέσβυν μας Σιμόπουλον, να έπιδώστι αντίγραφον της ανακοινώσε ως αυτης ε ις τό Foreign Office. Μετά τινας ήμέράς ή κυβέρνη σις επληροφορείτο π ε ρι σχ ε διαζομένου ταξ ε ιδίου του Eden εις τα Βαλκάνια δ ι α τόν σχηματισμόν κ οινο ϋ μετώπο υ. Ό Eden παρ ε κλήθη, μέσφ το υ ε ν Άθήναις ν Αγγλο υ πρέσβε ως, να μεταβύ εν πρώτ ο ις ει.ς Τουρκίαν ίνα εχωμεν, κατ α τας ενταυθα συν ο μιλίας, τας απόψεις της χώρας αύτη ς έπι του θέματος. Παρα ταυτα, ό Eden αφίχθη πρώτο ν ένταυθα, ύπό αύστηρ ό ν incognito, και μετέβη μετ α του sir John neal απ' εύθ εί ας ει.ς Τατόϊ, σπου εφιλοξενήθη ύπό τ ου Βασιλέως. Οταν είδε τόν πρωθυπουργόν, είπεν δτι ήλθε ε ις τ1'ιν Έλλάδα δια να καταστρώστι τας λεπτ ο μερείας της αφίξεως τών αγ γλικών στρq.τευμάτων ε νταυθα, κατόπιν της επικειμένης είσό δ ου τών Γερμανών εις Βουλγαρίαν, ην έθεώρ ε ι β ε βαίαν. Ό Κορυζης παρετήρησε δτι απέμε νε να καθορισθij ό αριθμός τών αφιχθησο μένων αγγλικών στρατ ε υμάτων, συμφώνως με τας ύποδείξεις του Μ εταξά. Ό Eden ειπεν δτι ούδεν εγνώριζεν επι τ ου ζητήματος αύτου, αλλ' στι ό συνοδ εύων αύτόν άρχηγος του βρεταννικ:ου επιτελ ε ίου και ό στ ρατηγός Παπάγος θα η δ ύναντο να διε υθετήσουν τό ζήτημα. Εις την σύσκε ψιν, ή όποία επηκολούθησε τό έσπέρας είς τό Τατόϊ, έλαβον μέρος, έκτό ς του Κ ο ρυζη, ό Βασιλεύ ς, δ Eden, δ sir John Deal και ό Παπάγος. Ό Κο-ρυζης δεν μου είπε λεπτομερώς τί διημείφθη, παρα μόνον δτι δ sir John Deal ύπεστήριξε δτι αί τ ρείς μηχανοκίνητοι μεραρχίαι, τας δποίας ήσαν

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΙΝΙ

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΙΝΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓ. ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Υψηλάντου 17. Καλλιθέα Τ.Κ. 176-75 Τηλ: 210-94.09.788 Fax: 210-94.03.168 Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΙΝΙ Στις 12.7.1940 ώρα 06.30 τρία (3)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (σελ )

Κεφάλαιο 3. Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης 5 η ενότητα «Η Ελλάδα στον 20 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 3 Οι Βαλκανικοί Πόλεµοι (σελ. 186 189) Οι προσδοκίες, που καλλιέργησε στους υπόδουλους χριστιανικούς λαούς το κίνηµα των Νεοτούρκων το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α Α.1.1 Να χαρακτηρίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Η γερµανική επίθεση και ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος (σελ )

Κεφάλαιο 8. Η γερµανική επίθεση και ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης Ενότητα Ε - «Η Ελλάδα στον 20 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 8 Η γερµανική επίθεση και ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος (σελ. 208 211) Μετά την αποτυχία των Ιταλών να καταλάβουν την Ελλάδα, έσπευσαν να τους

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1. Δυναμικές προσαρτήσεις της Γερμανίας από το 1936 μέχρι το 1939:.................. 2. Η Στάση των συμμάχων απέναντι στο γερμανικό επεκτατισμό: πολιτική του κατευνασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 3 Η δεύτερη φάση και το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο (σελ )

Κεφάλαιο 4. Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης Ε Ενότητα «Η Ελλάδα στον 20 ο αιώνα» 1 Κεφάλαιο 4 Η Ελλάδα στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο (σελ. 190 193) Το 1914 ξέσπασε στην Ευρώπη ο Α' Παγκόσµιος Πόλεµος. Η Ελλάδα, αφού οδηγήθηκε σε διχασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 4 Ο πόλεμος των τριάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 5 Ο χάρτης των Βαλκανίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.9.2016 COM(2016) 635 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της εκτελεστικής απόφασης της 12ης Μαΐου 2016 για

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Στη Στ τάξη δουλεύουμε ομαδικά και μαθαίνουμε για το Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Σελίδα 1 από 13

Στη Στ τάξη δουλεύουμε ομαδικά και μαθαίνουμε για το Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Σελίδα 1 από 13 Σελίδα 1 από 13 Εισαγωγικό σημείωμα Στο πλαίσιο των αρχών που διέπουν την ομαδο-συνεργατική προσέγγιση της διδασκαλίας, την εφαρμογή της οποίας ενθαρρύνει και ενισχύει από καιρό η Σχολή Μωραΐτη, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των κάτωθι όρων: α) ΠΑΟΥΕΡ β) Κοινωνιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Ποια ήταν τα αίτια και ποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Η εκστρατεία του ράµαλη ερβενάκια (σελ )

Κεφάλαιο 9. Η εκστρατεία του ράµαλη ερβενάκια (σελ ) Ιστορία ΣΤ τάξης Ενότητα Γ «Η Μεγάλη Επανάσταση (1821 1830) 1 Κεφάλαιο 9 Η εκστρατεία του ράµαλη ερβενάκια (σελ. 106 109) Οι αρχικές επιτυχίες των Ελλήνων επαναστατών θορύβησαν την Υψηλή Πύλη. Την άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Ποια αρνητικά και

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Μ.Ε "ΕΠΙΛΟΓΗ"

Φροντιστήριο Μ.Ε ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Ποιοι παράγοντες είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, 2.3.73 'Αριθμός 31 Οι περί Συλλογικών Στοιχημάτων Κανονισμοί του 1973, κατατεθέντες εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων και τροποποιηθέντες υπ' αύτης, δημοσιεύονται,

Διαβάστε περισσότερα

25η Μαρτίου 1821 Η 25η Μαρτίου αποτελεί διπλή εορτή για τους Έλληνες, μαζί με τον Ευαγγελισμός της Θεοτόκου εορτάζεται και ο ξεσηκωμός των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Στην πραγματικότητα η επανάσταση είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ Η ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΟ 1914 ΩΣ ΤΟ 1924: η κρίση των πολιτικών θεσµών και η διάλυση του οράµατος της Μεγάλης Ιδέας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ Η ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΟ 1914 ΩΣ ΤΟ 1924: η κρίση των πολιτικών θεσµών και η διάλυση του οράµατος της Μεγάλης Ιδέας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ Η ΕΛΛΑ Α ΑΠΟ ΤΟ 1914 ΩΣ ΤΟ 1924: η κρίση των πολιτικών θεσµών και η διάλυση του οράµατος της Μεγάλης Ιδέας 66 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. (Υιοθετηθείσα εν Λονδίνω 6 Μαϊου 1969)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. (Υιοθετηθείσα εν Λονδίνω 6 Μαϊου 1969) Νόμος 1127 της 3/10.2.81: Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον την 6ην Μαΐου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως διά την προστασίαν της Αρχαιολογικής κληρονομίας.- (Α' 32). 'Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα, 18 Μα ου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α

ευτέρα, 18 Μα ου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 ευτέρα, 18 Μα ου 2009 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α [[ Α1.1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: α. Εθνικά Κινήματα (19 ος αιώνας) β. Τρίτος Κόσμος γ. Συμφωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α.

Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Ενότητα 20 - Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) Ιστορία Γ Γυμνασίου Η άφιξη του βασιλιά Γεωργίου του Α. Χρονολόγιο 1844: Συνταγματική μοναρχία (σύνταγμα) 1862: Έξωση του Όθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α Α.1.1. Ποιο ήταν το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Ευαγγελία Λάμπρου Ερευνήτρια Στατιστικολόγος Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά

Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια και ανά Αγορά Σύνοψη Ευαγγελία Λάμπρου Ερευνήτρια Στατιστικολόγος Άρης Ίκκος, ISHC Επιστημονικός Διευθυντής ΙΝΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

1. Να διαβάσετε τα κείµενα και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

1. Να διαβάσετε τα κείµενα και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Να διαβάσετε τα κείµενα και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: ΚΕΙΜΕΝΟ 1 ο : Λόγος του Χίτλερ, 22 Αυγούστου 1939 Στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

2. Τό άρθρον 2 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροπο (α) Διά της διαγραφής της παραγράφου (β) του, δρου «θύμα»

2. Τό άρθρον 2 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροπο (α) Διά της διαγραφής της παραγράφου (β) του, δρου «θύμα» E.E., Παρ. I, 1051 Ν. 70/78 *Αρ. 1489, 22.12.78 Ό περί Ταμείου Συντάξεων και Εκτάκτων Επιδομάτων των έκ των Πεσόντων και των Θυμάτων τοϋ Αγώνος Εξαρτωμένων και των Αναπήρων αύτοϋ (Τροποποιητικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰπ Άρ. 921 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰπ Άρ. 921 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Δ.Π. 49/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰπ Άρ. 921 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις 'Αριθμός 49 (ΝΟΜΟΣ 97 ΤΟΥ 1970) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα: Ο Εδαφικός Διακανονισμός της Συνθήκης της Λωζάννης και η Νομολογία Διεθνών Δικαιοδοτικών Οργάνων. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Ειδικότερα: Ο Εδαφικός Διακανονισμός της Συνθήκης της Λωζάννης και η Νομολογία Διεθνών Δικαιοδοτικών Οργάνων. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος 1 Ο Εδαφικός Διακανονισμός της Συνθήκης της Λωζάννης και η Νομολογία Διεθνών Δικαιοδοτικών Οργάνων Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ Η Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.

ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Πώς αντιμετώπισαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών εννοιών: Τανζιµάτ Εθνικόν Κοµιτάτον Οµάδα των Ιαπώνων.

ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε µε συντοµία το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών εννοιών: Τανζιµάτ Εθνικόν Κοµιτάτον Οµάδα των Ιαπώνων. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Ιστορία Γενικής Παιδείας

Προτεινόμενα Θέματα Ιστορία Γενικής Παιδείας ΘΕΜΑ Α1 Προτεινόμενα Θέματα Ιστορία Γενικής Παιδείας 2-5-2017 Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: ΘΕΜΑ Α2 Α) «Συλλογική ασφάλεια» Β) Δίκη της Νυρεμβέργης Γ) Ψυχρός πόλεμος Να χαρακτηρίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ.

ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ. ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ. ΣΤΟ 14 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Ισχυρή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με αρμοδιότητες και πόρους» ΑΘΗΝΑ, 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Η μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα

Η μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα Η μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα Λίγους μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας της Κρητικής Κυβέρνησης από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που έλεγχε τα ελληνικά πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 26.3 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα αϊτό κοινού μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως καΐ τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησα/ τούτων και τήν άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

6ΘΙ Δ.Π. 221/72. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 'Αριθμός ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972

6ΘΙ Δ.Π. 221/72. Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 'Αριθμός ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 975, 24.11.72 6ΘΙ Δ.Π. 221/72 'Αριθμός 221 0.1 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣ,ΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΟΜΟΙ 1964 Ε^Σ, 1972 Κανονισμοί δυνάμει τ OJ3J άρθρου 15 Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστασις Ταμείου (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 1892)

Κατάστασις Ταμείου (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 1892) Κατάστασις Ταμείου (1 Ιανουαρίου 1892-31 Δεκεμβρίου 1892) Δελτίον XAE 2 (1892-1894), Περίοδος A' Σελ. 107-111 ΑΘΗΝΑ 1894 107 ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΙ ΤΑΜΕΙΟΥ (1 Ιανουαρίου 18W 31 Δεκεμβρίου 1892). Ζ7ρος την Γενικην

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

. ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ . ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: Ολιγόλεπτο Θέµατα: 4 Η πορεία προς τον πόλεµο ΘΕΜΑ 1ο Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 2 Η πρώτη φάση του Α Βαλκανικού

Διαβάστε περισσότερα

14300/15 ΠΧΚ/γομ 3 DG D 1 A LIMITE EL

14300/15 ΠΧΚ/γομ 3 DG D 1 A LIMITE EL ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η μεταναστευτική και η προσφυγική κρίση έχουν θέσει υπό έντονη πίεση την εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν και του κεκτημένου για το άσυλο, με πρωτοφανή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 1) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1.α Το Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ.πριν από την υπογραφή της συνθήκης) σελ 140 σχ.βιβλ. Β. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

69 Δ.Π. 33/72. τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αύτης έκτιθέμενον

69 Δ.Π. 33/72. τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αύτης έκτιθέμενον Ε.Ε. Παρ. Π I (I) Αρ. 919, 4.2.72 69 Δ.Π. 33/72 'Αριθμός 33 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστοποίησις

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Λαγκαδά. Επέτειος Μάχης του Λαχανά. 103 Χρόνια Ελευθερίας Ιουνίου

Δήμος Λαγκαδά. Επέτειος Μάχης του Λαχανά. 103 Χρόνια Ελευθερίας Ιουνίου Δήμος Λαγκαδά Επέτειος Μάχης του Λαχανά 103 Χρόνια Ελευθερίας 19-21 Ιουνίου Πρόγραμμα Τρίτη 21 Ιουνίου2016 11:30 π.μ. Εορτασμός της 103ης επετείου της Μάχης του Λαχανά στο Ηρώο Πεσόντων Λαχανά Επιμνημόσυνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι απαρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 η Ευρώπη υπέφερε ακόµη από τις συνέπειες των δύο µακροχρόνιων και ολέθριων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ. Όνομα :Βασίλης Μανουράς. Τάξη :Γ2. Εργασία Γαλλικών

ΜΕΓΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ. Όνομα :Βασίλης Μανουράς. Τάξη :Γ2. Εργασία Γαλλικών ΜΕΓΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ Όνομα :Βασίλης Μανουράς Τάξη :Γ2 Εργασία Γαλλικών ΜΕΓΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗ Ο Ναπολέων Βοναπάρτης (Napoléon Bonaparte) (15 Αυγούστου 1769 5 Μαΐου 1821) ήταν Γάλλος στρατηγός

Διαβάστε περισσότερα

Οι στρατηγικές επιλογές της Ελλάδας στον Α Παγκόσμιο Πόλεμο

Οι στρατηγικές επιλογές της Ελλάδας στον Α Παγκόσμιο Πόλεμο Οι στρατηγικές επιλογές της Ελλάδας στον Α Παγκόσμιο Πόλεμο Γράφει ο: Γιώργος Πήλιουρας Το ζήτημα της εισόδου μίας χώρας σε έναν πόλεμο, πόσο μάλλον σε έναν Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ιδιαίτερα ακανθώδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 του 1982 79 του 1985 136 του 1988 106(Ι) του 1998 194(Ι) του 2002. ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινό ανακοινωθέν των «28» και της Τουρκίας μετά τη Σύνοδο Κορυφής έχει ως εξής:

Το κοινό ανακοινωθέν των «28» και της Τουρκίας μετά τη Σύνοδο Κορυφής έχει ως εξής: Το κοινό ανακοινωθέν των «28» και της Τουρκίας μετά τη Σύνοδο Κορυφής έχει ως εξής: 1.Μετά τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό Νταβούτογλου, οι αρχηγοί των κρατών της ΕΕ και των κυβερνήσεων αναφέρθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 600 Ό περί "Αρχής Κρατικών 'Εκθέσεων Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. Αριθμός 93 τοο 1968 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Όταν το 1912 δειλά συγκροτείτο ο πρώτος αεροπορικός στόλος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Αντίσταση Ιωάννης Νιούτσικος Διδάκτωρ Σπουδών Πολέμου King s College London

Εθνική Αντίσταση Ιωάννης Νιούτσικος Διδάκτωρ Σπουδών Πολέμου King s College London Εθνική Αντίσταση 1941-1944 Ιωάννης Νιούτσικος Διδάκτωρ Σπουδών Πολέμου King s College London Συνεισφορά ελληνικής αντίστασης στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο Υπερβολικές εκτιμήσεις Απαξίωση της αντίστασης Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

1966, σ.233. 1 Η. Βενέζη, Εμμανουήλ Τσουδερός, ο πρωθυπουργός της Μάχης της Κρήτης και η Εποχή του. Αθήναι,

1966, σ.233. 1 Η. Βενέζη, Εμμανουήλ Τσουδερός, ο πρωθυπουργός της Μάχης της Κρήτης και η Εποχή του. Αθήναι, 3 H ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ Η Ελληνική Κυβέρνηση συνεχίζει τη δραστηριότητα της από το Κάιρο, πρώτο σταθμό της εξορίας της όπου έχει μεταφερθεί στα τέλη Μαΐου 1941 όταν αρχίζει η μάχη της Κρήτης. Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις»

Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις» Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Οργανικός νόµος 1900 β. Συνθήκη φιλίας και συνεργασίας γ. «Ηνωµένη αντιπολίτευσις» Β. Να αντιστοιχίσετε τα γράµµατα της στήλης Α µε αυτά της στήλης 1.Επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο ΑΓΓΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η γεωστρατηγική θέση της Μεγαλονήσου προκαλεί το ενδιαφέρον του Άξονα

ΔΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο ΑΓΓΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η γεωστρατηγική θέση της Μεγαλονήσου προκαλεί το ενδιαφέρον του Άξονα ΔΕΚΑΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο ΑΓΓΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Η γεωστρατηγική θέση της Μεγαλονήσου προκαλεί το ενδιαφέρον του Άξονα p013-223_istoriatiskatoxistomosb_black Pantone_Layout 1 13/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Οι 13 βρετανικές αποικίες Η Αγγλία ήταν η θαλασσοκράτειρα δύναμη από τον 17 ο αιώνα ίδρυσε 13 αποικίες στη βόρεια Αμερική. Ήταν ο προορ

Οι 13 βρετανικές αποικίες Η Αγγλία ήταν η θαλασσοκράτειρα δύναμη από τον 17 ο αιώνα ίδρυσε 13 αποικίες στη βόρεια Αμερική. Ήταν ο προορ Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Γνωρίζετε τι είναι οι Η.Π.Α σήμερα; Θα δούμε πώς δημιουργήθηκαν και ποια είναι τα θεμέλια της ισχύος τους. Οι 13 βρετανικές αποικίες Η Αγγλία ήταν η θαλασσοκράτειρα δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακολούθων ιστορικών όρων: Φεντερασιόν Κλήριγκ Ορεινοί Πατριαρχική Επιτροπή (1918).

ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακολούθων ιστορικών όρων: Φεντερασιόν Κλήριγκ Ορεινοί Πατριαρχική Επιτροπή (1918). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1 ΦΕΚ 127 Α Νόµος υπ άριθ 324/1976 Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας Άρθρο 1 Προέλευση Κατάταξη 1. όκιµοι έφεδροι αξκοί ανήκοντες εις τα Όπλα, το Σώµα Εφοδιασµού -Μεταφορών και εις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ Η Ε ΗΣΙ ΑΙ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕ ΙΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤ ΙΑ ΑΤΕ Θ ΝΣΗΣ ΠΑ ΑΣ Ε Η 29 ΑΪ 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ Η Ε ΗΣΙ ΑΙ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕ ΙΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤ ΙΑ ΑΤΕ Θ ΝΣΗΣ ΠΑ ΑΣ Ε Η 29 ΑΪ 2015 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ Η Ε ΗΣΙ ΑΙ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕ ΙΝ ΕΝΙ Λ ΕΙ ΑΙ ΕΠΑΛ Α Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤ ΙΑ ΑΤΕ Θ ΝΣΗΣ ΠΑ ΑΣ Ε Η 29 ΑΪ 2015 Α Α Α: Α1. α) ρεινοί: Μέσα στην εθνοσυνέλευση του 1862-64 συγκροτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κείμενο της Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη... Προλικό Σημείωμα...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κείμενο της Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη... Προλικό Σημείωμα... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κείμενο της Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη..... Προλικό Σημείωμα...... ΙΧ ΧΙ I. Δημιουργία του αλβανικού κράτους - Bαλκανικοί πόλεμοι. 1 1. Συνθήκη Λονδίνου της 17.5/30.5/1913... 4 2. Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ της 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ της 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 91/79 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ. 1568 της 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το κίνηµα στο Γουδί και η κυβέρνηση Βενιζέλου

Το κίνηµα στο Γουδί και η κυβέρνηση Βενιζέλου Το κίνηµα στο Γουδί και η κυβέρνηση Βενιζέλου Το κίνηµα στο Γουδί -1909 Τον Αύγουστο του 1909 αξιωµατικοί του στρατού, συγκεντρώθηκαν στο Γουδί της Αθήνας και κήρυξαν επανάσταση εναντίον του βασιλιά Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Παρασκευή, 07 Νοέμβριος :24 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 07 Νοέμβριος :28

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Παρασκευή, 07 Νοέμβριος :24 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 07 Νοέμβριος :28 Η αποτυχία της διάσκεψης της Κωνσταντινούπολης και η άρνηση της Πύλης να αποδεχθεί το Πρωτόκολλο του Βερολίνου χειροτέρεψαν την κατάσταση και μαζί με τις τουρκικές βιαιότητες εις βάρος των Βουλγάρων έδωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακολούθων ιστορικών όρων: Φεντερασιόν Κλήριγκ Ορεινοί Πατριαρχική Επιτροπή (1918).

ΟΜΑ Α Α. ΘΕΜΑ Α1 α. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακολούθων ιστορικών όρων: Φεντερασιόν Κλήριγκ Ορεινοί Πατριαρχική Επιτροπή (1918). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό

Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό 264 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1950 12- ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΤΗΝΩι Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό παρόν έτος άνασκαφική μου εργασία έν Τήνφ δεν κατέστη δυνατόν λόγφ τοΰ

Διαβάστε περισσότερα

1ο Σχέδιο. δεδοµένων της Β και Γ στήλης, που αντιστοιχούν στα δεδοµένα της Α στήλης. A. Βασικοί όροι των συνθηκών Β. Συνθήκες Γ.

1ο Σχέδιο. δεδοµένων της Β και Γ στήλης, που αντιστοιχούν στα δεδοµένα της Α στήλης. A. Βασικοί όροι των συνθηκών Β. Συνθήκες Γ. . ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο Σχέδιο Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 (επαναληπτικό) ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 3 ΘΕΜΑ 1ο Ι. Να συµπληρώσετε, στα κενά της Α στήλης,

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πειραιάς, 24 Ιουλίου 2008 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΕΤΟΥΣ (Οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολικο ζητημα κριμαϊκοσ πολεμοσ. Μάθημα 4ο

Ανατολικο ζητημα κριμαϊκοσ πολεμοσ. Μάθημα 4ο Ανατολικο ζητημα κριμαϊκοσ πολεμοσ Μάθημα 4ο Ανατολικο ζητημα = η πολύπλοκη πολιτική κατάσταση που δημιουργήθηκε στα Βαλκάνια και στην Εγγύς Ανατολή, κυρίως μετά τον 18ο αιώνα, ως αποτέλεσμα της παρακμής

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 5: Τουρκικός Εθνικισμός Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα

19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Μεταναστεύσεις 19 ος αιώνας Διάρκεια επανάστασης του 1821 : μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα των μεταναστευτικών ρευμάτων : Μικρά Ασία Ελλαδικός ηπειρωτικός

Διαβάστε περισσότερα

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών Η Ιστορία της Αεροπορίας Στρατού 1. Χρονική αφετηρία της Αεροπορίας Στρατού θεωρείται το έτος 1947 όταν τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς μετέβησαν οι πρώτοι Αξιωματικοί του πυροβολικού στην Αγγλία στη

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΙΝΑ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ

Η ΚΙΝΑ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Η ΚΙΝΑ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΧΟΥΧΛΙΑ ΜΑΡΘΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣ Προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0347 (NLE) 13981/16 SCH-EVAL 193 FRONT 425 COMIX 724 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου «Παγκόσμια Ευρώπη: οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2007 1 Προσφωνήσεις. Αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967

'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967 214 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967 Κανονισμοί γενόμενοι δυνάμει του άρθρου 35 Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγούμενος είς αυτό, δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ Ο ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ Ο ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ Ο ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 152 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 25. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των 732. Ευρωεκλογές 13 Ιουνίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 25. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των 732. Ευρωεκλογές 13 Ιουνίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των 732 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2003. Γενική ιεύθυνση Πληρоφόρησης και ηβσίων Σ έσεων. www.europarl.eu.int VO Communication - QA-55-03-536-GR-C - ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 28 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 27 Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας 30. Γιγουρτάκη Ειρήνη, ΠΕ02, Γυμνάσιο Γαράζου

Σχέδιο παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας 30. Γιγουρτάκη Ειρήνη, ΠΕ02, Γυμνάσιο Γαράζου Σχέδιο παρουσίασης Μικροδιδασκαλίας 30 Γιγουρτάκη Ειρήνη, ΠΕ02, Γυμνάσιο Γαράζου Ιστορία Γ Γυμνασίου, 38 η Ενότητα: «Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922)» σσ. 105-107 Τα παρακάτω σχεδιάστηκαν κι εφαρμόστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

MΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Μετεγγραφαί μαθητών τη αιτήσει των κηδεμόνων

MΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Μετεγγραφαί μαθητών τη αιτήσει των κηδεμόνων MΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Δ.104/79 Αρ.14. Μετεγγραφαί μαθητού από τινός των κατά τον νόμο 309/76 Γυμνασίων ή Λυκείων εις έτερον ομοιότυπον ενεργείται δι' αποχρώντα εκάστοτε λόγον, είτε τη αιτήσει του ενδιαφερομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α.1. Α.1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: Μονάδες 15

ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α.1. Α.1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: Μονάδες 15 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α.1 ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα