ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. Β έκδοση. "Ακου λοιπόν: Είτε φταις είτε δχι: Σαν δέ μπορείς άλλο νά παλέψεις θά πεθάνεις..,,, Μπερτολτ Μπρεχτ ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. Β έκδοση. "Ακου λοιπόν: Είτε φταις είτε δχι: Σαν δέ μπορείς άλλο νά παλέψεις θά πεθάνεις..,,, Μπερτολτ Μπρεχτ ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ"

Transcript

1 Β έκδοση ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ "Ακου λοιπόν: Είτε φταις είτε δχι: Σαν δέ μπορείς άλλο νά παλέψεις θά πεθάνεις..,,, Μπερτολτ Μπρεχτ ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ

2 Τ4 κείμενα πού δημοσιεύουμε γράφτηκαν στή δεκαετία τοϋ 30-40, δταν ή χιτλερική σκιά Απλώνονταν απειλητική στήν Εύρώπη. Ή έκλογή έγινε άπδ τούς τελευταίους τόμους τδν δπώντων τοΰ ΜπρΙχτ. "Ολα, Ικτδς άπδ τδ «Πέντε δυσκολίες γιλ νά γράψει κανείς τήν άλήθεια», ποϋ δημοσιεύτηκε παλιότερα μέ δρισμένες περικοπές, μεταφράζονται γιά πρώτη φορα ατ& Ελληνικά. Ή μετάφραση ϊγινε άπδ τδ πρωτότυπο. Τ4 κείμενα είναι δλόκληρα καΐ χωρίς συντομεύσεις.

3 ΣΑΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ή τέχνη δεν ίχει καμιά υποχρέωση νάναι πολυτέλεια ιών άκαμάτηδων. Κάδε τέχνη οφείλει ναχει κοινωνική αποοτολη και χρησιμότητα. ΝΤΕΝΙ ΝΤΙΝΤΕΡΟ Είναι γεγονός, δτι τςι τελευταία χρόνια, έγινε μιά προσπάθεια, σχεδόν συστηματική, παρουσίασης τοϋ έργου τοϋ Μπέρτολτ Μπρέχτ. Κάτι τέτοιο δέν τιμά ασφαλώς μόνο τό μεγάλο γερμανό διανοούμενο κα'ι ουγγραφέα. "Ομως ό Μπρέχτ δέν ήτανε άπλά και μόνο μεγάλος ποιητής καΐ θεατρικός συγγραφέας. "Ητανε ταυτόχρονα κι ένας μεγάλος στοχαστής, ένας στρατευμένος καλλιτέχνης, πού γιαυτόν ή τέχνη και ή πολιτική ήτανε ένωμένες σάν τά δάχτυλα τοϋ ένός χεριού. "Ητανε πρώτα άπό δλα ένας άνθρωπος της καθημερινής πραχτικής καΐ δράσης. Τά κείμενα αύτά δέν φιλοδοξούν νάγκαλιάσουν ολόπλευρα τήν άεεχώριστη τούτη πλευρά του. Ανοίγουν όμως τις προοπτικές για νά γνωρίσουμε και τόν άλλο Μπρέχτ, και δέν αφήνουν τήν παραμικρή άμφιβολία ότι ό Μπρέχτ ήτανε ένας ολοκληρωμένος διανοούμενος, άγωνιστής και άνθρωπος. ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ 5 -

4

5 Κι ή τέχνη πρέπει, σ' αύτούς τούς καιρούς των Αποφάσεων ν' αποφασίσει. Μπορεί νά κάνει τόν εαυτό της δργανο μιας μικρής μερίδας δρισμένων πού παίζουν τις θεότητες της μοίρας γιά τούς πολλούς και πού άπαιτοΰν μια πίστη πού πρέπει πρώτ' άπ' δλα νά είναι τυφλή, και μπορεί. νά σταθεί στο πλευρό των πολλών και νά βάλει τη μοίρα τους ατά δικά τους χέρια. Μπορεί νά παραδώσει τον άνθρωπο στις συγχύσεις, τις αυταπάτες και τά θαύματα, καΐ μπορεί νά παραδώσει τον κόσμο στον άνθρωπο. Μπορεί νά μεγαλώσει τήν αμάθεια και μπορεί νά μεγαλώσει τή γνώση. Μπορεί νά κάνει έκκληση στίς δυνάμεις πού άποδείχνουν τή δύναμη τους καταστρέφοντας, και στίς δυνάμεις πού ά- ποδείχνουν τή δύναμη τους βοηθώντας. 7

6 ΠΕΝΤΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ "Οποιος σήμερα θέλει νά πολεμήσει τήν ψευτιά και τήν αμάθεια και να γράψει τήν άλήθεια έχει να ξεπεράσει τό λιγότερο πέντε δυακολίες. Πρέπει νά Ιχει τό θ ά ρ ρ ο ς νϋ γράψει τήν άλήθεια παρόλο πού παντού τήν καταπνίγουν" τήν έςυπνάδα νά τήν Αναγνωρίσει παρόλο πού τή σκεπάζουν παντού" τήν τ έ χ ν η νά τήν κάνει εύκολομεταχείριστη σαν δπλο" τήν κρίση νά διαλέξει έκείνους πού στα χέρια τους ή αλήθεια θ' αποχτήσει δύναμη" τήν π ο ν η ρ ι ά νά τή διαδώσει άνάμεσά τους. Αυτές οί δυσκολίες είναι μεγάλες για κείνους πού γράφουν κάτω άπ' τό φασισμό, υπάρχουν όμως καϊ γι' αύτούς πού τούς κυνήγησαν ή πού έφυγαν ακόμα και γιά δσουξ γράφουν στις χώρες της άστι-κής Ιλευθερίας. Α: Τό θάρρος νά γράψει κανείς τήν αλήθεια Φαίνεται αυτονόητο πώς αυτός πού γράφει πρέπει νά γράφει τήν άλήθεια, με τήν Ιννοια δηλαδή πώς δέν πρέπει νά τήν καταπνίγει ή νά τήν άποσιωπά και πώς δέν πρέπει νά γράφει τίποτα πού δέν είναι αληθινό. Δέν πρέπει νά σκύβει στούς ισχυρούς, δέν πρέπει νά έξαπατά τούς ά- δύναμους. Είναι φυσικά πολύ δύσκολο νά μή σκύβεις στούς ι- σχυρούς, καϊ είναι πολύ κερδοφόρο νά έξαπατάς τούς ά- δύναμους. Τό νά μήν αρέσεις στούς πλούσιους σημαίνει νά παραιτείσαι άπ" τόν πλούτο. Τό νά παραιτείσαι από τήν πληρωμή γιά καμωμένη δουλειά πάει νά πει, σέ ορισμένες συνθήκες, νά θυσιάζεις τή δουλειά, και τό ν' Αποδιώχνεις τή φήμη ανάμεσα στούς ισχυρούς σημαίνει συχνά ν' Αποδιώχνεις κάθε φήμη- "Ολα αύτά απαιτούν θάρρος. 01 καιροί τής πιό σκληρής καταπίεσης είναι τις πιό πολλές φο- 8

7 -ρές καιροί δπου γίνεται πολύς λόγος για μεγάλα και ύψηλά πράγματα. Χρειάζεται θάρρος για νά μιλάς σέ τέτοιους καιρούς γιά πράγματα τόσο χαμηλά και τόσο φτηνά, δπως τό φαγητό και τό σπίτι τοΰ έργαζόμενου, μέσα σέ μιά βοή άπό ξεφωνητά δτι τό βασικό είναι τό πνεύμα της θυσίας. "Οταν φορτώνουν τούς άγρότες μέ τιμές, χρειάζεται θάρρος νά μιλάς γιά μηχανήματα και φτηνές ζωοτροφές πού θά εύκόλυναν τήν τιμημένη δουλειά. "Οταν άπ' δλους τούς ραδιοσταθμούς ουρλιάζουν πώς ό άνθρωπος χωρίς. γνώση και μάθηση είναι καλύτερος άπό τό μορφωμένο, θέλει τότε θάρρος νά ρωτήσεις: καλύτερος γιά ποιόν; "Οταν γίνεται λόγος γιά τέλειες καΐ άτελεΐς φυλές, χρειάζεται θάρρος νά ρωτήσεις άν ή πείνα κι ή άμάθεια κι δ πόλεμος δέν φέρνουν βαρειές παραμορφώσεις. Καΐ ξανά, θέλει θάρρος νά πει κανείς τήν άλήθεια γιά τον έαυτό του, τό νικημένο. Πολλοί καταδιωγμένοι χάνουν τήν Ικανότητα νά βλέπουν τά λάθη τους. Ή καταδίωξη τούς φαίνεται ή πιό μεγάλη άδικία. Άφοΰ οε διώχτες πού τούς καταδιώκουν είναι ο' κακοί" Ικεΐνοι, οι καλοί, διώκονται γιά τήν άρετή τους. Αυτή δμο>ς ή άρετή χτυπήθηκε, νικήθηκε κι έμποδΐστηκε. Είταν άρα μιά άδύναμη άρετή, μιά κακή, ανεπίτρεπτη, άπαράδεχτη άρετή. Γιατί δέ μπορεί ποτέ νά παραδεχτούμε <ττήν άρετή τήν άδυναμία της, δπιος στή βροχή τήν ύ- γράδα της. Τό νά π ε ι ς πώς οί κ α λ ο ί δέν ν ι κ ή θ η κ α ν γιατί εΐταν καλοί παρά γιατί εΐταν άνήμποροι, αύ - τό χρειάζεται θάρρος. Φυσικά ή άλήθεια πρέπει νά γράφεται μέσα στόν άγώνα μέ ψευτιά, και δέν πρέπει νά'ναι κάτι τό γενικό, τό άπρόσιτο και πολυσήμαντο. Γιατί άπ' αύτήν άκριβώς τή γενική, άπρόσιτη στόφα, είναι καμωμένη ή ψευτιά. "Οταν λένε γιά κάποιον πώς είπε τήν άλήθεια, πάει νά πει πώς μερικοί ή πολλοί ή κάποιος είπαν κάτι άλλο, κάποιο ψέμα ή κάποια γενικότητα. Α ύ τ ό ς δμως είπε τήν άλήθεια, κάτι τό πρακτικό, τό πραγματικό, τό άναντίρητο, αυτό άκριβώς πού Ιπρεπε νά πεΐ. Δέ χρειάζεται πολύ θάρρος γιά νά παραπονεθεί κα- 9

8 νείς γιά τήν κακία τοΰ κόσμου γενικά και γιά τό θρίαμβο τής ώμότητας και γιά ν' απειλεί με τό θρίαμβο τοΰ πνεύματος άπό Ινα μέρος τοΰ κόσμου δπου τοΰ έπιτρέπουν άκόμα νά τό κάνει αύτό. Όρθώνονται τότε πολλοί σά νά'ταν κανόνια στ ρ αμέ ν α ένάντιά τους, ένώ τούς κοιτάζουν μονάχα μονόκλ. Ξεφωνίζουν τίς γενεές τους άπαιτήίσεις σ' Ινα κόσμο πού άγαπά τούς -άκίνδυνους άνθρώπους. Άπαιτοΰν μιά καθολική δικαιοσύνη γιά τήν όποια δέ δούλεψαν ούτε στό ελάχιστο καί μιά γενική ελευθερία. Άπαιτοΰν Ινα. κομάτι άπ' τή λεία πού Ιχει τάχα κιόλας μοιραστεί άπό καιρό μαζί τους. Αλήθεια νομίζουν πώς είναι μονάχα αύτό πού ακούγεται δμορφα. Κι δταν ή άλήθεια είναι κάτι. μέ άριθμούς, κάτι τό ξερό καί χειροπιαστό, *άτι πού γιά νά τό'βρεις θέλει κόπο καί μελέτη, αύτά γιά κείνους δεν είναι αλήθεια, δεν τούς έκστασιάζει. Αυτοί έχουν τό έξωτερικό παρουσιαστικό μονάχα των άνθρώπων πού λένε τήν αλήθεια. Τό τραγικό μ' αύτούς είναι: Δεν ξέρουν ποια είναι ή αλήθεια. Β: Ή έευπνάδα νά αναγνωρίσει κανείς τήν αλήθεια Μιά κι είναι δύσκολο νά γράψει κανείς τήν άλήθεια: άφοϋ τήν καταπνίγουν παντοΰ, στούς πιό πολλούς φαίνεται ζήτημα πεποιθήσεων μονάχα τό άν θά γραφτεί ή οχ:. Πιστεύουν πώς τό μόνο πού χρειάζεται είναι τό κουράγιο. Ξεχνούν τή δεύτερη δυσκολία τό ν ά β ρ ε θ ε ί ή άλήθεια. Γιατί μέ κανένα τρόπο δεν είν' εύκολο νά τή βρει κανείς. Πρώτα - πρώτα είναι κιόλας δύσκολο νά βρει κανείς π ο ι ά αλήθεια αξίζει νά ειπωθεί. Γιά παράδειγμα τώρα, μπρος σ' δλα τά μάτια, τά μεγάλα πολιτισμένα κράτη βουλιάζουν τό Ινα μετά τό άλλο στήν πιό τρομερή βαρβαρότητα. Κι άκόμα, είναι γνωστό πώς δ έσιοτερικός πόλεμος, πού γίνεται μέ τά πιό τρομαχτικά μέσα, μπορεί άπό ώρα σέ ώρα νά μετατραπεί σέ εξωτερικό, πού μπορεί θαυμάσια νά κάνει τόν πλανήτη μας Ινα γιγάντιο σωρό συντρίμμια. Αύτό είναι χωρίς άμφιβολία μιά αλήθεια, υπάρχουν δμως φυσικά κι άλλες αλήθειες. Γιά πα~ - 10

9 ράδειγμα, δέν είναι ψέμα τδ δτι οί καρέκλες Ιχουν πάτο και τδ δτι ή βροχή πέφτει άπδ πάνω πρδς τά κάτω. Πολλοί γράφουν τέτοιου είδους άλήθειες. Μοιάζουν μέ ζωγράφους πού φιλοτεχνούν μέ νεκρές φύσεις τους τοίχους καραβιών πού βουλιάζουν. Ή πρώτη μας δυσκολία δέν ύπάρχει γι* αυτούς, κι Ιχουν παρόλ' αύτά τή συνείδηση τους ήσυχη. Ανεπηρέαστοι άπδ τους ισχυρούς, χωρίς δμως και νά τους έπηρεάζουν κι οΐ φωνές τών κατατρεγμένων, ζωγραφίζουν τά τοπία τους. Τδ παράλογο στδν τρόπο πού ένεργοΰν τούς δημιουργεί ένα «βαθύ» πεσσιμισμό, πού τδν πουλάνε σέ καλή τιμή και πού θά 'πρεπε στήν πραγματικότητα νά τδν Ιχουν οί υπόλοιποι, πού βλέπουν τέτοιους καλλιτέχνες και τέτοια ξεπουλήματα. Και δέν είν' εύκολο ούτε καν νά διακρίνεις πώς οί Αλήθειες τους μοιάζουν μ' αυτές γιά τις καρέκλες ή τή βροχή" τις πιδ πολλές φορές δείχνουν δλότελα διαφορετικές, δείχνουν γι' άλήθειες πάνω σέ σημαντικά θέματα. Γιατί ή ουσία της καλλιτεχνικής διαμόρφωσης βρίσκεται άκριβώς στδ δτι δίνει σημασία ζ αυτό πού διαμορφώνει. Χρειάζεται προσεχτική παρατήρηση γιά νά διακρίνει κανείς πώς τδ μόνο πού λένε είναι: «Μιά καρέκλα είναι μιά καρέκλα», καί: «Κανείς δέ μπορεί νά.έμποδίσει τή βροχή νά πέφτει πρδς τά κάτω». Αυτοί οί άνθρωποι δέν καταφέρνουν νά βρουν την α- λήθεια πού άξίζει νά γραφτεί. "Αλλοι πάλι πραγματικά καταπιάνονται μέ τά πιδ ζωντανά προβλήματα, δέν τρέμουν ούτε τούς καταπιεστές ούτε τή φτώχεια καί παρόλ' αυτά δέ μπορούν νά βροϋν τήν αλήθεια. Σ' αύτούς λείπουν οί γνώσεις. Είναι γεμάτοι άπδ παλιές προλήψεις, άπδ φημισμένες συχνά καλοδιατυπωμένες αρχαίες προκαταλήψεις. Ό κόσμος είναι πολύ περίπλοκος γι' αυτούς" δέν ξέρουν τά γεγονότα καί δέ διακρίνουν τούς συσχετισμούς. Εκτός άπ' τις πεποιθήσεις χρειάζονται καί γνώσεις, πού βρίσκονται, καί μέθοδες, πού μαθαίνονται. Γιά δλους δσους γράφουν σ' αύτούς τούς καιρούς τών περιπλοκών καί τών μεγάλων άλλαγών χρειάζεται γνώση της ματεριαλιστικής διαλεχτικής, τής οικονομίας καί της ιστορίας. Μπορεί νά τήν άποχτήσει 11

10 κανείς άπ' τά βιβλία ή μέ ζωντανή διδασκαλία, φτάνε, νά μή λείπει ή άπαραίτητη έπιμέλεια. Μπορεί κανείς ν' άνακαλύψει πολλές άλήθειες μέ πιό άπλό τρόπο, άποσπάσματα δηλ. της άλήθειας ή δεδομένα πού δδηγούν στήν εύρεση της. "Αν θέλει κανείς νά έρευνήσει, θά πρέπει νά χρησιμοποιεί μιά μέθοδο μπορεί δμως κανείς νά βρει κάτι και χωρίς μέθοδο, και χωρίς άκόμα νά ψάξει. "Ομως μέ τέτοιο τυχαίο τρόπο δέν πετυχαίνει κανείς σχεδόν ποτέ μιά τέτοια παρουσίαση της άλήθειας πού νά λέει στους άνθρώπους τί πρέπει νά κάνουν. Αύτοί πού μονάχα καταγράφουν μικρογεγονότα δέν είναι σέ θέση νά κάνουν τούτο τόν κόσμο κατανοητό στούς άλλους. Κι' δμως αυτός, και κανένας άλλος είναι δ σκοπός της άλήθειας. Αύτοί οί άνθρωποι δέν έκπληρώνουν τό καθήκον νά γράφουν τήν άλήθεια. "Οταν είναι κανείς πρόθυμος νά γράψει τήν άλήθεια και ταυτόχρονα ικανός νά τήν άναγνωρίσει, μένουν άκόμα τρεις δυσκολίες. Γ: Ή τέχνη νά κάνει κανείς τήν άλήθεια εύκολομεταχείριστη σάν όπλο Ή άλήθεια πρέπει νά λέγεται γιά χάρη των πραχτικών της συνεπειών. Σάν παράδειγμα άλήθειας μέ καμιά, ή μέ καμιά σωστή πραχτική συνέπεια μπορεί νά μας χρησιμέψει ή πλατιά διαδεδομένη άποψη πώς σέ δρισμένες χώρες έπικρατούν άσχημες συνθήκες πού αιτία τους Ι^ουν τή βαρβαρότητα. Σύμφωνα μ' αυτή τήν άποψη ό φασισμός είναι ένα κύμα βαρβαρότητας πού ξέσπασε σέ μερικές χώρες μ έ τ ή δύναμη στοιχείου της Φύσης. Σύμφωνα μ' αύτή τήν άποψη δ φασισμός είναι μιά καινούργια, τρίτη δύναμη πού στέκεται δίπλα στόν καπιταλισμό και τό σοσιαλισμό (και πάνω άπ' αυτούς)' δχι μονάχα τό σοσιαλιστικό κίνημα, άλλά κι δ καπιταλισμός θά μπορούσε, και μετά τή γένεση τοΰ κινήματος αύτοΰ νά συνεχίσει νά υπάρχει και χωρίς τό φασισμό. Ή παραπάνω άποψη είναι βέβαια φασιστική, αποτελεί υποχώρηση μπροστά στο φασισμό. Ό φασισμός είναι 12

11 πα ιστορική φάση δπου μπήκε τώρα ό καπιταλισμός, κι I- :σι είναι κάτι τό καινούργιο καί παλιό μαζί. Ό καπιταλισμός στίς φασιστικές χώρες ύπάρχει πιά μονάχα σαν φασιίμός κι 6 φασισμός ο έ μπορεί νά π ο - ε μ η θ ε ΐ π α ρ ά σάν κ α π ι τ α λ ι σ μ ό ς ; τ ή ν πιό ώ μ ή καί κ α τ α π ι ε σ τ ι κ ή :ου μορφή, σάν ό πιό θρασύς κι δ τ ι ό δόλιος καπιταλισμός. Πώς λοιπόν τώρα νά πει κάποιος άντίπαλος τοΰ φασιϊμοΰ τήν άλήθεια γιά τό φασιμό δταν 5έ Θέλει νά πεΐ τί τοτα γιά τόν καπιταλισμό, πού τόν προκαλεί; Πώς νά 'χει ^ άλήθεια αύτή πραχτική σημασία; Αύτοί πού είναι άντίπαλοι τοΰ φασισμού χωρίς νά 'ναι Αντίπαλοι τοΰ καπιταλισμού, αύτοί πού παραπονιόνται γιά [ή βαρβαρότητα πού αιτία τάχα Ιχει τή βαρβαρότητα τήν ί- δια, μοιάζουν μ' άνθρώπους πού θέλουν τό μερτικό τους άπ" άρνί χωρίς δμως νά σφαχτεί τό άρνί. θέλουν νά φάνε τό ίρέας. νά μή δοΰν δμως τά αίματα. Αύτοί θά ικανοποιηθούν &ν δ χασάπης πλύνει τά χέρια του προτοΰ φέρει τό κρέας πό τραπέζι. Δέν είναι κατά των σχέσεων ίδιοχτησίας, πού τροκαλοΰν τή βαρβαρότητα, παρά μονάχα κατά τής βαρβαίότητας, υψώνουν τή φωνή έναντίον της, κι αύτό τό κάνουν ϋπό χώρες δπου κυριαρχοϋν οί ίδιες σχέσεις ίδιοχτησίας, δ- του δμως οί χασάπηδες πλένουν άκόμα τά χέρια τους προτοΰ φέρουν τό κρέας ατό τραπέζι. Οί φωνακλάδικες διαμαρτυρίες κατά των βαρβαρικών ιέτρων μπορεί νά 'ναι Αποτελεσματικές γιά λίγον καιρό, δ- ιο δηλαδή οί άκροατές τους πιστεύουν πώς στή δικιά τους (ώρα δέ θά 'ταν ποτέ δυνατό νά παρθούν τέτοια μέτρα. Ό- 3ΐσμένες χώρες είναι σέ θέση νά κρατήσουν τις σχέσεις ί- διοχτησίας τους μέ λιγότερο βίαια γιά τήν ώρα μέσα άπ" ϊτι άλλες. Έκεΐ ή δημοκρατία προσφέρει άκόμα τις ύπηίεσίες' γιά τίς όποιες άλλες χώρες Αναγκάζονται νά καταρύγουν στή βία, δηλαδή τήν Ιξασφάλιση τής ίδιοχτησίας ττά μέσα παραγωγής. Τό μονοπώλιο στά έργοστάσια, στά δ- ίυχεϊα, στά τσιφλίκια δημιουργεί πάντα βάρβαρες καταστάιεις' σ' αύτές τις χώρες είναι δμως λιγότερο δρατές. Ή βαρ- 13

12 βαρότητα γίνεται όρατή Απ' τή στιγμή πού τό μονοπώλιο 8έ μπορεί πια νά προστατευτεί παρά μονάχα μέ τήν άνοι χτή βία. Μερικές χώρες, πού δέν τό 'χουν Ακόμα άναγκαϊο νά παρατήσουν γιά χάρη τών βάρβαρων μονοπωλίων άκόμα και τις τυπικές έγγυήσεις τοϋ κράτους δικαίου δπως και Απολαύσεις σάν τήν τέχνη, τή φιλοσοφία, τή λογοτεχνία, Ακούνε μέ Ιδιαίτερη εύχαρίστηση τούς φιλοξενούμενους τους νά κατηγορούν τήν πατρίδα τους γιά τήν έγκατάλειψη τέτοιων Αγαθών, μιά κι έλπίζουν Ιτσι νά βρουν πλεονεκτήματα γιά τούς πολέμους πού περιμένουν. Νά πει κανείς πώς τήν άλήθεια τάχα τή βρήκαν δσοι φωνάζουν λογουχάρη: λυσσασμένο Αγώνα κατά της Γερμανίας, «γιατί αύτή είναι τώρα ή άληθινή πατρίδα τού κακοΰ, τό παράρτημα της κόλασης, τό κατάλυμα τοΰ Αντίχριστου»; Μάλλον θά πρέπει νά πούμε πώς πρόκειται γιά Ανόητους, άνήξερους και βλαβερούς Ανθρώπους. Γιατί άπ' αυτές τις φλυαρίες συμπέρασμα βγαίνει πώς αύτή ή χώρα πρέπει νά σβύσει άπ' τό χάρτη. "Ολόκληρη, μ' δλους της τούς Ανθρώπους τά Αέρια δέν ξεδιαλέγουν τούς ύπαίτιους δταν σκοτώνουν. Ό έπιπόλαιος άνθρωπος πού δέν ξέρει τήν Αλήθεια έκφράζεται μέ γενικότητες, παχιά λόγια κι Αοριστίες. Φλυαρεί γιά «τούς» Γερμανούς, κλαψουρίζει γιά «τό» κακό, κι έ- κεΐνος πού τόν Ακούει, στήν καλύτερη περίπτωση, δέν ξέρει τί πρέπει νά κάνει. Ν' Αποφασίσει νά πάψει νά είναι Γερμανός; θά έξαφανιστεΐ ή κόλαση αν έκεΐνος είναι καλός; Κι οί κουβέντες γιά τή βαρβαρότητα πού αιτία Ιχει τάχα τή βαρβαρότητα, τέτοιας λογής είναι. Λένε πώς αιτία της βαρβαρότητας είναι ή βαρβαρότητα, κι ή βαρβαρότητα πολεμιέται μέ τήν έξημέρωση τών ηθών, πού τή φέρνει ή μόρφωση. "Ολ* αύτά είναι γενικολογίες πέρα γιά πέρα, διατυπώσεις καμωμένες δχι γιά χάρη τών πραχτικών συνεπειών, δπο>ς θά 'πρεπε' καταβάθος είναι λόγια πού δέν Απευθύνονται σέ κανέναν. Τέτοιες Αναλύσεις δείχνουν μόνο λίγους κρίκους Απ' δλη τήν Αλυσίδα τών αίτιων καϊ παρασταίνουν τις κινητήριες δυνάμεις σάν τάχα άκατανίκητες. Τέτοιες Αναλύσεις - 14

13 ΐίναι δλο σκοτάδι, σκοτάδι πού κρύβει τϊς δυνάμεις εκείνες πού έτοιμάζουν τήν καταστροφή. Λιγάκι φως, καί νά πού προβάλουν άνθρωποι σάν αίτιοι τών καταστροφών! Γιατί ζούμε σέ μιά έποχή δπου τδ μέλλον τοΰ άνθρωπου είναι δ άνθρωπος. Ό φασισμός δέν είναι καμιά φυσική καταστροφή πού έξήγησή της νά Ιχει τή «φύση» τοΰ άνθρωπου. 'Αλλά καί στις φυσικές άκόμα καταστροφές υπάρχουν τρόποι παρουσίασης άντάξιοι τοΰ άνθρώπου' είναι αύτοί πού κάνουν έκκληση στήν άγωνιστική του δύναμη. Μετά άπό Ινα μεγάλο σεισμό πού κατάστρεφε τή Γιοκοχάμα, Ιβλεπε κανείς σέ πολλά άμερικάνικα περιοδικά φωτογραφίες έκτάσεων μέ ερείπια. Άποκάτω Ιγραφε: «δίββΐ «Ιοοά» (τδ άτσάλι κράτησε). Καί πραγματικά, αυτός πού στήν πρώτη ματιά είχε δει μονάχα συντρίμμια, Ιβλεπε τώρα, μέ δξυμένη τήν προσοχή άπ' αύτά τά λόγια, πώς μερικά μεγάλα κτίρια είχαν σταθεί. Άπ' δλες τις περιγραφές ενός σεισμοΰ, άσύγκριτα οί πιδ σημαντικές είναι τών μηχανικών, πού υπολογίζουν τοΰς κραδασμούς τοΰ έδάφους, τις ωθήσεις, τή θερμότητα πού άναπτύσσεται καί τά παρόμοια, καί πού όδηγοΰν μ' αύτδ τδν τρόπο σέ κατασκευές πού άντιστέκονται στδ σεισμό. "Οποιος θέλει νά περιγράψει τδ φασισμό καί τδν πόλεμο, τις μεγάλες καταστροφές πού δέν είναι φυσικές καταστροφές πρέπει νά πεΐ μιά πραχτική άλήθεια. ΙΙρέπει νά δείξει πώς πρόκειται γιά καταστροφές, πού τις έ- τοιμάζουν ένάντια στις τεράστιες άνθρώπινες μάζες τών έργαζομένων χωρίς δικά τους μέσα παραγωγής, οί ίδιοχτήτες άκριβώς αύτών τών μέσων παραγωγής. "Αν θέλει κανείς νά γράψει μ' έπιτυχία τήν άλήιθεια γιά τις κακές συνθήκες πρέπει νά τή γράψει Ιτσι πού νά διακρίνονται οί, δχι άναπόφευκτες, αιτίες τους. Μιάς καί φανοΰν τά δχι άναπόφευχτα αίτια, μπόροΰν πιά νά πολεμηθούν οί κακές συνθήκες. Δ: Ή κρίση νά διαλέγει κανείς έκείνους πού στώ χέρια τους ή όλήθεια θ' αποχτήσει δύναμη. Οί συνήθειες τοΰ έμπορίου τοΰ -γραφτοΰ λόγου, τής ά- 15

14 γοράς των περιγραφών και τών άπόψεων, συνήθειες μέ ήλικία αιώνων, άφαιροϋσαν άπό τό συγγραφέα κάθε Ιγνια γιά τό γραφτό του. "Εδιναν δηλαδή στό συγγραφέα τήν έντύπωση πώς ό έκδότης πού τ* άγοράζει, δ μεσάζοντας,, διάδινε τάχα τά γραφτά του σ' δλο τόν κόσμο. Σκεφτόταν: έγώ μιλάω, κι δσοι θέλουν νά μ" άκούσουν μέ άκοΰνε. Στήν πραγματικότητα, μιλούσε κι δσοι είχαν νά πληρώσουν,, τόν άκουγαν. Τά λόγια του δέν τ* άκουγαν δλοι, κι αύτοί πού άκουγαν δέν ήθελαν νά τ' άκούσουν δλα. Πάνω σ' αύτό Ιχουν ειπωθεί πολλά και πάλι δχι άρκετά. 'Εδώ θέλω μονάχα νά τονίσω πώς τό «γράφω σέ κάποιον» Ιγινε «γράφω». Τήν άλήθεια δμως δέ μπορεί κανείς νά τή «γράψει»" πρέπει νά τή γράψει σέ κ ά π ο ι ο ν, πού νά 'χει κάτι νά τήν κάνει. Ή γνώση τής άλήθειας είναι μιά διαδικασία κοινή σ' αύτούς πού γράφουν κι αυτούς πού διαβάζουν. Γιά νά γράψει κανείς σωστά πράγματα πρέπει νά ξέρει ν' άκούει και πρέπει ν' άκούει σωστά πράγματα. Ή άλήθεια πρέπει νά λέγεται μέ περίσκεψη και ν' άκούγεται μέ περίσκεψη. Και γιά μας πού γράφουμε Ιχει σημασία σέ ποιόν τή λέμε και ποιός μάς τή λέει. Τήν άλήθεια γιά τις κακές συνθήκες πρέπει νά τή λέμε σ' έκείνους πού τις άντιμετωπίζουν στή χειρότερή τους δψη κι άπ' αύτούς πρέπει νά τις πληροφορούμαστε. Δέν πρέπει νά μιλάει κανείς μονάχα σ' άνθρώπους δρισμένων πεποιθήσεων, παρά σ' έκείνους πού θά τούς ταίριαζαν αύτές οί πεποιθήσεις έξαιτίας τής κατάστασής τους. Κι οί άκροατές σας άλλάζουν άδιάκοπα! Ακόμα κι οί δήυ,ιοι μπορεί ν' άκούσουν, δταν κοπούν οί πληρωμές γιά τό κρέμασμα ή δταν δ κίνδυνος μεγαλώσει πολύ. Οί άγρότες τής Βαυαρίας εϊταν άντίπαλοι κάθε άνατροπής' δταν τέλειωσε δμως δ πόλεμος κι δταν οί γιοι τους γύριζαν σπίτι και δέν έβρισκαν πιά τόπο στά χωράφια, τότε μπορούσε κανείς νά τούς κερδίσει γιά τήν έπανάσταση. Γι αύτούς πού γράφουν Ιχει σημασία νά πετύχουν τό σωστό τόνο τής άλήθειας. Τις πιό πολλές φορές άκούει κανείς ένα πολύ μαλακό, πονεμένο τόνο, φωνή άνθρώπων πού δέ μπορούν νά βλάψουν οδτε μύγα. Όποιος άκούει αύτόν τόν - 16

15 τόνο και ζει μέσα στήν εξαθλίωση βουλιάζει άκόμα βαθύτερα μέσα σ' -αυτήν. "Ετσι μιλάνε οί άνθρωποι πού δέν είναι ίσως έχθροί, ποτέ δμιος καϊ συναγωνιστές. Ή άλήθεια είναι κάτι τό μαχητικό, πολεμάει δχι άπλά και μόνο τήν ψευτιά, άλλά καϊ όρισμένους άνθρώπους, πού τή διαδίνουν. Ε: Ή πονηριά νά διαδίδει κανείς σέ πολλούς τήν άλήθεια Πολλοί, δντας περήφανοι πού έχουν τό θάρρος νά λέν τήν αλήθεια, εύτυχισμένοι πού τή βρήκαν, κουρασμένοι ίσως άπ' τή δουλειά πού χρειάζεται γιά νά γίνει εύκολομεταχείριστη, μες στήν άνυπόμονη άναμονή τής παρέμβασης ε- κείνων πού τά δικά τους συμφέροντα υπερασπίζονται, δέν νομίζουν άπαραίτητο νά χρησιμοποιήσουν τώρα πονηριά γιά τή διάδοση τής άλήθειας. "Ετσι, πολλές φορές, ή δουλειά τους χάνει κάθε αποτέλεσμα. Σ' δλες τις έποχές, δταν ή άλήθεια καταπνίγονταν και κρύβονταν, χρησιμοποιούσαν πονηριά γιά τή διάδοση της. Ό Κομφούκιος παραχάραξε ένα παλιό, πατριωτικό ιστορικό χρονικό. Αλλαξε μονάχα όρισμένες λέξεις. Έκεΐ πού έλεγε: «Ό κυρίαρχος τής Κούν εβαλε νά θανατώσουν τό φιλόσοφο Βάν γιατί είχε πει αυτό κι έκεΐνο >, ό Κομφούκιος έβαλε αντί «θανατώσουν» «δολοφονήσουν». 'Εκεΐ πού έλεγε, ό τύραννος τάδε σκοτώθηκε σέ μια απόπειρα έναντίον του, δ Κομφούκιος έβαζε «έκτελέστηκε». "Ετσι άνοιξε ό Κομφούκιος τό δρόμο γιά μια καινούργια έκτίμηση τής ιστορίας. "Οποιος στις μέρες μας λέει «πληθυσμό ς» άντί γιά «λ α ό ς» και «γ α ι ο ϊ δ ι ο χ τ η σ ί α» άντί γιά «γ ή», σταμάτησε κιόλας νά υποστηρίζει πολλά άπ' τά ψέματα. Βγάζει άπ' τις λέξεις τό σάπιο τους μυστικισμό. Ή λέξη «λαός» υπονοεί μιά κάποια ένότητα και κοινά συμφέροντα, και θά 'πρεπε έπομένως νά λέγεται μονάχα δπου πρόκειται γιά πολλούς λαούς, μιά και μονάχα έκεΐ, τό πολύ - πολύ, μπορεί κανείς νά φανταστεί κοινά συμφέροντα. Ό πληθυσμός μιας χώρας Ιχει ποικίλα και μάλιστα Αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα, κι αύτό είναι μιά άλήθεια πού τήν καταπνίγουν. "Ομοια, δποιος λέει «γή», και δίνει χαρά στήν 17

16 όσφρηση καί στά μάτια μιλώντας γιά τή μυρωδιά της καί γιά τδ χρώμα, αύτός ύποστηρίζει τά ψέματα τών έξουσιαστών' γιατί τό πρόβλημα δεν είναι ή καρπεράδα τής γης, ούτε ή άγάπη τοΰ ανθρώπου γιά τή γή, ούτε ή εργατικότητα του, παρά βασικά ή τιμή τοΰ σταριού κι ή άξια τής δουλείας. Εκείνοι πού βγάζουν τά κέρδη άπό τή γή δεν είναι αύτοί πού βγάζουν τό στάρι, κι ή μυρωδιά πού 'χει τό χώμα είναι άγνωστη στά χρηματιστήρια. Αυτά Ιχουν άλλες μυρωδιές. Αντίθετα, ή λέξη γαιοϊδιοχτησία είναι ή σωστή" μ' αυτή δέ μπορεί κανείς νά κοροϊδέψει τούς άλλους τόσο εύκολα. Γιά τή λέξη «πειθαρχία» θά 'πρεπε κανείς, δπου κυριαρχεί ή καταπίεση, νά διαλέξει τή λέξη «ύ π α- κοή», γιατί ή πειθαρχία μπορεί νά υπάρχει καί χωρίς τύραννο, κι Ιτσι έχει πάνω της κάτι τό πιό εύγενικό άπ' δ,τι ή ύπακοή. Καί πιό καλό άπό τή λέξη «τιμή» είναι τό: «άνθρώπινη άξιοπρέπεια». Μ' αΰτή τή λέξη τό άτομο δέν έξαφανίζεται τόσο εύκολα. Ξέρουμε δά τί σκυλολόι αγωνίζεται γιά νά καταφέρει νά «ύπερασπίσει τήν τιμή» ένός λαοϋ! Καί πόσο σπάταλα μοιράζουν οί χορτάτοι τιμές σ' αύτούς πού τούς χορταίνουν, πεινώντας οί ίδιοι. Ή πονηριά τοΰ Κομφούκιου μπορεί καί σήμερα νά χρησιμοποιηθεί. Ό Κομφούκιος εβαζε στή θέση τών αδικαιολόγητων κρίσεων πάνω σέ εθνικά περιστατικά τις σωστές κρίσεις. Ό άγγλος Τόμας Μούρ περιέγραψε στήν «Ουτοπία» του μιά χώρα δπου επικρατούσαν δίκαιες συνθήκες είταν μιά χώρα πολύ διαφορετική άπ' τή χώρα που ζοΰσε, τής εμοιαζε δμως πολύ, εκτός άπ' τό καθεστώς! Ό Αένιν, κάτω άπ' τήν άπειλή τής τσαρικής άστυνομίας, ήθελε νά περιγράψει τήν εκμετάλλευση καί τήν καταπίεση τοΰ νησιοϋ Σαχαλίνη άπό τή ρωσική μπουρζουαζία. "Εβαλε Ιαπωνία άντί Γο>σία καί Κορέα άντί γιά Σαχαλίνη. Οί μέθοδες τής γιαπωνέζικης μπουρζουαζίας θύμιζαν σ' δ- λους τούς άναγνώστες τις μέθοδες τής ρώσικης στή Σαχαλίνη, άλλα ή μπροσούρα δέν απαγορεύτηκε, μιά κι ή Ιαπωνία είταν εχθρός τής Ρωσίας. Πολλά πού δέ μποροΰν νά ειπωθούν στή Γερμανία γιά τή Γερμανία μποροΰν νά ειπωθούν γιά τήν Αυστρία. - 18

17 Υπάρχουν πολλές πονηριές γιά νά ξεγελάσει κανείς το καχύποπτο κράτος. Ό Βολταΐρος πολέμησε τήν πίστη στά θαύματα πού καλλιεργούσε ή Εκκλησία μ' Ινα λαμπρό ποίημα γιά τήν παρθένα τής Όρλεάνης. Περιέγραφε τά θαύματα πού θά 'πρεπε σίγουρα νά 'χαν συμβεί γιά νά μείνει ή Ιωάννα παρθένα σ' Ινα στρατό, σέ μιάν Αυλή καί ανάμεσα σέ καλογέρους. Μέ τήν κομψότητα τοΰ δφους του καί μέ τό νά περιγράφει ερωτικές περιπέτειες άπ' τή γεμάτη πολυτέλεια ζωή τών κυρίαρχων τάεεων τις παράσυρε νά απομονώσουν μιά θρησκεία πού τούς εδινε τά μέσα γι' αυτή τή χαλαρή ζωή. Καί μάλιστα, δημιούργησε ετσι τή δυνατότητα νά φτάσουν τά εργα του, άπό παράνομους δρόμους, σ' εκείνους πού άπευθύνονταν. Ο! ισχυροί άπό τούς αναγνώστες του προωθούσαν ή άνέχονταν τή διάδοση. Απομόνωναν Ιτσι τήν αστυνομία, πού τούς υπεράσπιζε τις απολαύσεις. Κι ό.μεγάλος Αουκρήτιος τονίζε ρητά πώς γιά τή διάδοση τοΰ επικούρειου άθεϊσμοΰ πολλά περιμένει άπό τήν όμορφά τών στίχων του. Πραγματικά, τό ύφηλό λογοτεχνικό έπίπεδο μπορεί νά χρησ; μέψει σάν ασπίδα γιά ενα κείμενο. Συχνά δμως ξυπνάει καί τις υποψίες. Τότε μπορεί κανείς νά τό χαμηλώσει έπίτηδες. Αυτό γίνεται, γιά παράδειγμα, δταν κανείς μέ τήν περιφρονημένη μορφή τοΰ αστυνομικού μυθιστορήματος μπάζει λαθραία, σέ ανύποπτα μέρη, περιγραφές κοινωνικών συνθηκών. Τέτοιες περιγραφές θά οικαίιοναν, τό δίχως άλλο, ενα άστυνεμικό μυθιστόρημα. Ό μεγάλος Σαίξπηρ χαμήλωσε τό λογοτεχνικό έπίπεδο γιά πολύ λιγότερο σοβαρούς λόγους, δ- ταν έγραψε επίτηδες αδύνατο τό λόγο τής μάνας τοΰ Κοριολανοΰ, μέ τόν όποΐο άντιμετωπίζει τό γιό της πού εκστρατεύει ενάντια στήν πατρίδα. Ό Σαίξπηρ ήθελε νά δείξη πώς ό Κοριολανός δέν εγκαταλείπει τά σχέδια του γιά πραγματικούς, λόγους ή άπό μιά βαθιά συγκίνηση, άλλα άπό μιά κάποια αδράνεια πού τόν έσπρωχνε στις παλιές του συνήθειες. Στό Σαίξπηρ βλέπουμε κι ενα παράδειγμα αλήθειας πού διαδίνεται μέ πονηριά στό λόγο τοΰ Αντώνιου γιά τό νεκρό τοΰ Καίσαρα. Ασταμάτητα τονίζει πώς δ δολοφόνος 19

18 τοΰ Καίσαρα, δ Βρούτος, είναι έντιμος άνθρωπος, περίγραφε, δμως και τήν πράξη του, κι ή περιγραφή τής πράξης είναι πιό δυνατή άπ' τοΰ δράστη" ό ρήτορας αφήνεται Ιτσι μοναχός του νά τον νικήσουν τά γεγονότα τούς δίνει πιό πολλή «εύφράδεια» άπ' δση στόν εαυτό του. "Ενας Αιγύπτιος ποιητής πού Ιζησε πριν τέσσερεις χιλιάδες χρόνια χρησιμοποίησε μιά παρόμοια μέθοδο. Ή μέχρι τότε κυρίαρχη τάξη υπεράσπισε μέ κόπο τή θέση της άπό τό μεγάλο της άντίπαλο, τό τμήμα τοΰ πληθυσμού πού μέχρι τότε τήν υπηρετούσε. Στο ποίηιχα πού αναφέρουμε, έρχεται στήν αυλή τοΰ άρχοντα Ινας σοφός και καλεί δλους σέ άγώνα κατά τοΰ έσωτερικοΰ έχθροΰ. Περιγράφει πολλήν ώρα και διεξοδικά τήν αναταραχή πού γενή'θηκε μέ τήν εξέγερση των κατώτερων στρωμάτων. Νά ποιά είταν ή περιγραφή: - 20 Κι είναι έτσι: Οί μεγάλοι όλο παράπονα κι οί ταπεινοί όλο χαρά. Κάθε πόλη λέει: "Ας διώξουμε άπό δώ τούς δυνατούς. Κι είναι έτσι: τά συρτάρια ανοίγουν, παίρνουν τους καταλόγους, οί κολλήγοι γίνονται αφέντες. Κι είναι έτσι: Ό γιός του φημισμένου πιά δέν ξεχωρίζει" τά παιδί τής κυράς γίνεται τής σκλάβας της γιός. Κι είναι έτσι: Τούς άφέντες Ζέψαν ατό μαγγανοπήγαδο. Αύτοί πού τή μέρα δέν είχαν άντικρύσει, βγήκανε στό φως. Κι είναι έτσι: Τις έβένινες κάσες τής θυσίας τις σύντριψαν" τό ύπέροχο Εύλο σεστέμ τό πελεκάνε γιά κρεβάτια. Κοιτάχτε, έπεσε ή πρωτεύουσα μέσα οέ μιάν ώρα. Κοιτάχτε, τής χώρας οί φτωχοί γένηκαν πλούσιοι. Κοιτάχτε, ψωμί όποιος δέν είχε έχει τώρα αποθήκη" κι αύτό πού είναι μέσα είταν τό βιός ένός άλλου. Κοιτάχτε, είναι καλό στόν άνθρωπο τό φαγητό του. Κοιτάχτε, καλαμπόκι" όποιος δέν είχε έχει τώρα άποθηκες' καλαμποκόσπορο όποιος Ζητιάνευε μοιράζει τώρα μοναχός του. Κοιτάχτε, όποιος δυό βόδια δέν είχε κοπάδια έχει τώ-

19 ρσ' αυτός πού τοΰ 'λειπαν Ζώα γιά τ' άλέτρι έχει τώρα κοπάδια άπό Ζώα. Κοιτάχτε, εκείνος πού κάμαρη δέν είχε νά χτίσει έ- χει τώρα τέσσερις τοίχους. Κοιτάχτε, οί Σύμβουλοι στις αποθήκες γυρεύουν καταφύγιο' αύτός πού στον τοίχο νά γείρει δέ μποροϋοε κρεβάτι έχει τώρα. Κοιτάχτε, αύτός πού βάρκα δέν έφτιαχνε δικιά του καράβια έχει τώρα, και σάν ό ίδιοχτήτης τά κοιτάζει, δικά του δέν είναι τώρα πιά. Κοιτάχτε, ρούχα όσοι είχαν τώρα είναι κουρελήδες κι δποιος πριν ύφαινε γι' άλλον, τώρα φοράει λεπτό λινό- Ό πλούσιος νηστικός κοιμάταγ αύτός πού πριν γιά Ζητιανιά τόν παρακάλαγε έχει και πίνει καλό κρπσί. Κοιτάχτε, αύτός πού τίποτα δέν ήξερε άπό άρπα έχει μιά τώρα' αύτός πού μπρός του δέν τραγουδούσαν παινεύει τώρα τή μουσική. Κοιτάχτε, αύτός πού άπό φτώχεια μονάχος κοιμόταν βρίσκει τώρα γυναίκα' αυτή πού στό νερό κοιτούσε τό πρόσωπο, τώρα έχει καθρέφτη. Κοιτάχτε, οί μεγάλοι τής χώρας γύρω τρέχουν χωρίς νά 'χαυν δουλειά. Στούς μεγάλους τίποτα δέ λένε πιά. Ό παλιός άγγελιαφόρος στέλνει τώρα άλλον. Κοιτάχτε, πέντε σταλμένοι άπό τόν κύριό τους. Λένε; "Ας πάρει τώρα ό καθένας τό δρόμο του, φτάσαμε. Καταλαβαίνε κανείς πώς μιά τέτοια περιγραφή τής Α- ναταραχής θά πρέπει νά τήν παρουσιάζει στούς καταπιεζόμενους σάν πολύ έπιθυμητή κατάσταση. Κι δμως, τον ποιητή δύσκολα μπορούν νά τόν πιάσουν. Καταδικάζει αύτές τις συνθήκες ρητά, δμως Αδέξια... Ό Τζόναθαν Σουΐφτ πρότεινε σέ μιά μπροσούρα, γιά νά οδηγηθεί ή χώρα στήν ευημερία νά παστώσουν τά παιδιά τών φτωχών και νά τά πουλήσουν γιά κρέας. Παρουσίασε Ακριβείς υπολογισμούς πού Απόδειχναν πώς κανείς μπορεί νά έξοικονομήσει πολλά αν δέ διστάζει μπροστά σέ τίποτα. 2!

20 Ό Σουίφτ παρίστανε τόν κουτό. Υπεράσπισε Ινα δρισμένο, μισητό του τρόπο σκέψης μέ πολλή φλόγα κι ευσυνειδησία, σ' Ινα. θέμά δπου δλόκληρη ή προστυχιά του έοχόταν στό φως, δρατή στόν καθένα. Ό καθένας θά μπορούσε νά 'ναι πιό έξυπνος άπ' τόν Σουίφτ, ή τουλάχιστο πιό ανθρωπινός, ιδιαίτερα έκεΐνος πού μέχρι τότε δέν είχε έρευνήσει όρισμένες άπόψεις τί συνέπειες Ιχουν. Ή προπαγάνδ» γιά τή σκέψη, σ' οποίον τομέα καί νά γίνεται, είναι χρήσιμη γιά τήν ύπόθεση τών καταπιεσμένων. Μιά τέτοια προπαγάνδα είναι απόλυτα Απαραίτητη. Κάτω άπό κυβερνήσεις πού ύπηρετοΰν τήν Ικμετάλλευση, ή σκέψη περνάει γιά ταπεινή Ασχολία. Ταπεινή άσχολία περνιέται αύτή πού είναι χρήσιμη σ' αυτούς πού τούς κρατάνε ταπεινούς. Ταπεινή λογίζεται ή ά- διάκοπη έγνοια γιά τό φαγητό" ή περιφρόνηση τών διακρίσεων πού κρεμάνε στούς υπερασπιστές μιας χώρας δπου οί ίδιοι πεινούν" ή Αμφιβολία γιά τούς ηγέτες πού οδηγούν στήν καταστροφή" ή άπέχθεια στή δουλειά πού δέ δίνει ψωμί" ή έναντίωση στόν εξαναγκασμό σέ παράλογες πράξεις" ή άδιαφορία Απέναντι στήν οικογένεια πού τό ένδιαφέρον δέν τής εκανε τίποτα πιά. Τούς πεινασμένους τούς βρίζουν έκλυτους πού δέν έχουν τίποτα νά ύπερασπίσουν, δειλούς πού Αμφιβάλλουν γιά τούς καταπιεστές τους, τούς βρίζουν πώς δέν Ιχουν εμπιστοσύνη στίς δυνάμεις τους, πώς θέλουν πληρωμή γιά τή δουλειά τους, τούς λένε Αρχιτεμπέληδες καί τά παρόμοια. Κάτω άπό τέτοιας κυβερνήσεις ή σκέψη γενικά λογίζεται ταπεινό πράγμα καί πέφτει σέ κατατρεγμό. Πουθενά πιά δέ διδάσκουν, κι δπου βλέπουν κάτι τέτοιο τό καταδιώκουν. Παρόλ' αύτά πάντα υπάρχουν πεδία δπου μπορεί κανείς νά μιλήσει άτιμώρητα γιά τά Ιπιτεύγματα τής σκέψης" είναι τά πεδία δπου οί δικτατορίες χρειάζονται τή σκέψη. "Ετσι, μπορεί κανείς γιά παράδειγμα ν' Αποδείξει τά Ιπιτεύγματα τής σκέψης στόν τομέα τής πολεμικής έ- πιστήμης καί τής τεχνικής. Καί ή παράταση τών άποθεμάτων μαλλιού μέ μιά καλύτερη δργάνωση ή μέ τήν εφεύρεση συνθετικών, κι' αύτό χρειάζεται σκέψη. Τό σκάρτεμα τών 22

21 μέσων διατροφής, ή εκπαίδευση τών νέων γιά τόν πόλεμο, δλα αυτά χρειάζονται σκέψη: ή σκέψη αυτή μπορεί νά περιγραφεί. Μπορεί κανείς μέ πονηριά νά Αποφύγει τόν έπαινο τοΰ πολέμου, τοΰ άσκεφτου σκοποΰ αυτής τής σκέψης. Έτσι, ή σκέψη πού ξεκινάει άπό τό πρόβλημα πώς νά κάνει κανείς Ινα πόλεμο κατά τόν καλύτερο δυνατό τρόπο μπορεί νά οδηγήσει στό ερώτημα άν αύτός ό πόλεμος εχει νόημα, καί μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά νά λύσει τό πρόβλημα τοΰ πώς αποφεύγεται μέ τόν καλύτερο τρόπο Ινας πόλεμος χωρίς νόημα. Φυσικά, αυτό τό έρώτημα δύσκολα μπορεί ν' Αξιοποιηθεί, δηλαδή νά διαμορφωθεί σέ σκέψη πού νά έΐπεμβαίνει στήν πραγματικότητα; Μπορεί. Γιά νά συνεχίσει σέ μιά Ιποχή σάν τή δική μας νά είναι δυνατή ή καταπίεση, πού όπηρετεί τήν έκμετάλλευση τής μιας (τής μεγαλύτερης) μερίδας τοΰ πληθυσμοϋ άπό τήν (μικρότερη) άλλη μερίδα, χρειάζεται μιά πέρα γιά πέρα συγκεκριμένη βασική στάση τοΰ πληθυσμοϋ, π&ύ πρέπει νά απλώνεται σ' δλα τά πεδία. Μιά ανακάλυψη στον τομέα τής ζωολογίας, δπως τοΰ Αγγλου Δαρβίνου, θά μπορούσε ν' άποβεί ξαφνικά έπικίνδυνη γιά τήν εκμετάλλευση" παρόλ' αύτά, γιά Ινα διάστημα μονάχα ή Εκκλησία άσχολιόταν μ' αυτή, ένώ ή άστυνομία δέν καταλάβαινε τίποτα. Οί έρευνες τών φυσικών οδήγησαν τά τελευταία χρόνια σέ συμπεράσματα στόν τομέα τής λογικής πού θά μπορούσαν νά βάλουν σέ κίνδυνο μιά σειρά άρθρων πίστης χρήσιμων στήν καταπίεση. Ό φιλόσοφος τοΰ πρωσικοΰ κράτους Χέγκελ, στή διάρκεια δύσκολων Αναζητήσεων στόν τομέα τής λογικής, εδωσε στούς Μαρς καί Λένιν, τούς κλασικούς τής προλεταριακής έπανάστασης, μέθοδες άνυπολόγιστης άξιας. Ή άνάπτυξη τών έπιστημών γίνεται σέ Αλληλεξάρτηση, άνισόμερα δμως, καί τό κράτος δέν είναι σέ θέση νά τά έπιβλέπει δλα. Οί μαχητές τής αλήθειας μπορούν νά διαλέγουν πεδία μάχης σχετικά Αφύλαχτα. "Ολα κρέμονται από τό αν -διδάσκεται ό σωστός τρόπος σκέψης, Ινας τρόπος σκέψης πού νά ρωτάει δλα τά πράγματα κι δλες τις διαδικασίες γιά τήν προσωρινή τους καί τή μεταλ- 23

22 λάξιμη πλευρά, Οί έςουσιαστές έχουν Ισχυρή] άποστροφή στις μεγάλες αλλαγές, Θά 'θελαν δλα νά μείνουν δπως είναι, τουλάχιστο γιά χίλια χρόνια. Τδ καλύτερο θά 'ταν τδ φεγγάρι νά 'μενε ακίνητο, κ; δ ήλιος νά μήν προχωρούσε πιά! Τότε κανένα δέ θά τόν έπιανε πείνα και δέ θά γύρευε νά φάει γιά βράδυ. "Οταν πυροβολήσουν θέλουν δ άντίπαλος νά μή μπορεί πιά νά ρίξει, θέλουν δ δικό τους πυροβολισμός νά 'ναι δ τελευταίος. "Ενας τρόπος παρατήρησης; πού τονίζει ιδιαίτερα τδ παροδικό, είναι καλδ μέσο γιά νά. δώσει κανείς κουράγιο στούς καταπιεσμένους. Ακόμα, τό οτι σέ κάθε πράγμα κχί σέ κάθε κατάσταση παρουσιάζεται, κι άναπτύσσεται μιά Αντίφαση, κι αύτδ είναι κάτι πού πρέπει ν' άντιπαραχτεϊ ττούς νικητές. "Ενας τέτοιος τρόπος: παρατήρησης (δπως ή διαλεχτική, ή διαδικασία γιά τή ροή των πραγμάτων) μπορεί νά χρησιμοποιηθεί στήν ερευνά αντικειμένων πού γιά Ινα διάστημα ξεφεύγουν άπ' τήν προ* σοχή των εξουσιαστών, Μπορεί νά τδν έφαρμόσει κανείς στή βιολογία ή στή χημεία. Μπορεί δμως κανείς νά τδν έξασκή; σει και περιγράφοντας τήν τύχη μιας οικογένειας, χωρίς νά προκαλέσει πολύ τήν προσοχή. Ή έξάρτηση κάθε πράγματος άπδ πολλά άλλα, πού άδιάκοπα αλλάζουν, είναι μιά σκέψη έπικίνδυνη γιά διχτατορίες, και μπορεί νά Ιμφανιστεΐ μέ διάφορους τρίπους χωρίς νά δώσει λαβή στήν α- στυνομία. Μιά δλοκληρωμένη περιγραφή δλων των καταστάσεων και διαδικασιών πού συναντά ένας άνθρωπος πού άνοίγει ένα καπνοπωλεΐο μπορεί ν' άποτελέσει σκληρό χτύπημα στήν διχτατορία. Ό καθένας πού σκέφτεται λίγο θά βρει τό γιατί. Οί κυβερνήσεις πού δδηγούν τις μάζες τών ανθρώπων στήν έξαθλίωση πρέπει ν' άποφύγουν τό νά σκέφτονται οί έξαθλιωμένοι τήν κυβέρνηση. Μιλάνε πολύ γιά μοίρα.- Αυτή, κι δχι οί ίδιοι, φταίει τάχα γιά τήν άνέχειχ. "Οποιος έρευνάει τήν αίτια τής άνέχειας τόν συλλααβάνουν, προτού φτάσει στήν κυβέρνηση. Είναι δμως δυνατό ν' άντιμετωπίσει κανείς γενικά τις φλυαρίες γιά τή μοίρα" μπορεί κανείς νά δείξει πώς τή μοίρα τοΰ ανθρώπου τή φτιάχνουν άνθρωποι. 24 Αυτό πάλι μπορεί νά γίνει μέ πολλούς τρόπους. Μπο-

23 ρεΐ, γιά παράδειγμα, νά διηγηθεί κανείς τήν ιστορία ένος ύποστατικοϋ στήν Ισλανδία" δλόκληρο τό χωριό μιλάει γιά μιά κατάρα έκεΐ. Μιά άγρότισα ρίχτηκε στό πηγάδι, Ινας αγρότης κρεμάστηκε. Μιά μέρα γίνετ' Ινας γάμος, δ γιός τοΰ άγρότη παντρεύεται μέ μιά κοπέλα πού φέρνει μερικά χωράφια προίκα. Ή κατάρα έξαφανίζεται. Τό χωριό δέν έχει δμόφωνη γνώμη γιά τήν αίτια αύτής τής άλλαγής πρός τό καλύτερο. "Αλλοι τήν άποδίνουν στή χαρούμενη φύση τοϋ νεαρού άγρότη, άλλοι στά χωράφια πού έφερε μαζί της ή νεαρή άγρότισα και πού κάνουν τό ύποστατικό γιά πρώτη φορά βιώσιμο. Άλλά και σ' Ινα ποίημα άκόμα πού περιγράφει Ινα τοπίο μπορεί κανείς κάτι νά πετύχει, αν δηλαδή στή φύση ενσωματωθούν τά πράγματα τά καμωμένα απέ τόν άνθρωπο. Χρειάζεται πονηριά γιά νά διαδοθεί ή αλήθεια. Ανακεφαλαίωση Ή μεγάλη άλήθεια τής έποχής μας (πού δέν ύπηρετεΐ κανείς μέ τό νά τή βρει μονάχα, πού δμως χωρίς αύτή καμιά άλλη σημαντική άλήθεια δέ μπορεί νά βρεθεί) είναι δτι ή ήπειρός μας βουλιάζει στή βαρβαρότητα έπειδή προσπαθούν νά διατηρήσουν μέ τή βία τις σχέσεις ιδιοχτησίας στά μέσα παραγωγής. Τί ώφελεΐ νά γράψει κανείς κάτι θαρραλέο άπ' δπου νά βγαίνει πώς ή κατάσταση πού βρισκόμαστε είναι βάρβαρη (πού είναι αλήθεια) άν δέ φαίνεται ξεκάθαρα γιά ποιό λόγο φτάσαμε σ' αύτή τήν κατάσταση; Πρέπει νά πούμε δτι τά βασανιστήρια γίνονται γιατί πρέπει νά διατηρηθούν οί σχέσεις ίδιοχτησίας. Φυσικά, λέγοντάς το αότό χάνουμε πολλούς φίλους πού είναι άντίθετοι στά βασανιστήρια γιατί πιστεύουν πώς οί σχέσεις Ιδιοχτησιας θά μπορούσαν νά διατηρηθούν και χωρίς αύτά (πού δέν είναι άλήθεια). Πρέπει νά πούμε τήν άλήθεια γιά τις βάρβαρες συνθήκες στή χώρα μας γιά νά μπορέσει νά γίνει αύτό πού θά τις εξαφανίσει, δηλαδή αύτό πού θ' άλλάξει τις σχέσεις ίδιοχτησίας. 25

24 Πρέπει Ακόμα νά τό πούμε σ' έκείνους πού υποφέρουν πιό πολύ άπ' δλους κάτω άπ' τις σημερινές σχέσεις ίδιοχτησίας, πού Ιχουν τό πιδ δυνατό' συμφέρον γιά τήν Αλλαγή τους, στούς εργάτες, καί σ' έκείνους πού μπορούμε νά όδηγήσουμε στούς έργάτες σάν σύμμαχους, γιατί στήν πραγματικότητα δέν Ιχουν ουτε κι εκείνοι ίδιοχτησία στά μέσα παραγωγές, όσο κι άν παίρνουν μερίδιο άπ' τά κέρδη. Καί πρέπει, πέμπτο, νά βαδίσουμε μέ πονηριά. Κι δλες αύτές τις πέντε δυσκολίες πρέπει νά τις ξεπερνάμε ταυτόχρονα, γιατί.δέν μπορούμε νά έρευνάμε τήν αλήθεια γιά τις βάρβαρες συνθήκες χωρίς νά σκεφτόμαστε έκείνους πού ύποφέρουν κάτω άπ' αύτές, καί καθώς, διώχνοντας κάθε πειρασμό δειλίας, γυρεύουμε τις αληθινές αίτιες μέ τή σκέψη μας στραμένη σ' έκείνους πού είναι πρόθυμοι νά χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους, πρέπει ταυτόχρονα νά σκεφτόμαστε καί τό πώς θά τούς δώσουμε τήν ά- λήθεια μέ τρόπο πού νά 'ναι στά χέρια τους δπλο, καί μέ τόση πονηριά πού ή μετάδοση αότή νά μή μπορεί ν' άνακαλυφτεϊ καί νά εμποδιστεί άπό τόν εχθρό. Τέτοιες είναι λοιπόν οί άπαιτήσες μας, δταν ζητάμε άπό τούς συγγραφείς νά γράφουν τήν άλήθεια. 1935, Παρίσι, «Συνέδριο γιά τήν ΰπ^ράσπιοη τής Κουλτούρας». 26

25 ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ 2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΙΙάνε πια τέσσερα χρόνια πού στη χώρα μου διαδραματίστηκαν μιά σειρά φοβερά γεγονότα, πού έδειξαν πώς ή κουλτούρα σ' δλες της τις εκδηλώσεις είχε μπει κάτω άπό ένα θανάσιμο κλοιό. Τό φασιστικό πραξικόπημα ξεσήκωσε αμέσως σ' ενα μεγάλο μέρος τοΰ κόσμου τις πιό φλογερές διαμαρτυρίες, οί βιαιότητες του προκάλεσαν τήν άποστροφή. Παρόλ' αύτά πολλοί άπ' τούς άγαναχτισμένους συνέχισαν νά μήν καταλαβαίνουν τις μεγάλες νομοτέλειες. Όρισμένα άπ' αύτά τά γεγονότα, παρόλο πού σημειώθηκαν, δέν κατανοήθηκαν άπ' όλους σέ σχέση μέ τή θεμελιακή τους σημασία γιά τήν ύπαρξη ή τήν ανυπαρξία τής κουλτούρας. Τά φρικιαστικά περιστατικά, τής Τσπανίας, οί βομβαρδισμοί ανοχύρωτων πόλεων καί χωριών, οί σφαγές Ολόκληρων πληθυσμών άνοίγουν τώρα πιά σ' ολο καί πιό πολλούς τά μάτια γιά τή σημασία τών δχι λιγότερο φρικιαστικών, παρά μονάχα ίσως οχι τόσο έντυπωσιακών γεγονότων πού διαδραματίστηκαν τότε σέ χώρες σάν τή δικιά μου, δ- που δ φασισμός κατέλαβε τήν έξουσία. Ανακαλύπτουν τώρα πιά στήν καταστροφή τής Γκουέρνικα καί τήν κατάληψη τών γραφείων τών γερμανικών συνδικάτων τοΰ Μάη 1933 τήν ίδια άποτρόπαια αιτία. Ή κραυγή αυτών πού θανατώνονται σέ δημόσιους χώρους δυναμώνει τήν αδύναμη άνώνυμη κραυγή έκείνων πού τούς βασανίζουν πίσω άπ' τούς τοίχους τών κελλιών τής Γκεστάπο: Οί φασιστικές διχτατορίες, άρχισαν τις μεθόδους πού χρησιμοποίησαν στά δικά τους προλεταριάτα, νά τις χρησιμοποιούν τώρα πιά καί στά ξένα" μεταχειρίζονται τόν ισπανικό λαό σά νά 'ταν δ γερμανικός ή ό ιταλικός λαός. "Οταν οί φασιστικές διχτατορίες κατασκευάζουν τά άεροπλάνα τους, & λαός έκεϊ στε- 27

26 ρεΐται το βούτυρο κι δ ξένος λαός δέχεται βόμβες. Γιά τό βούτυρο κι -ένάντια στις βόμβες εΐταν τά συνδικάτα: τά έ- κλεισαν. Ποιός μπορεί σήμερα άκόμα ν' Αμφιβάλλει πώς δ τρόπος πού οί διχτατορίες δανείζουν τις μεραρχίες τους ή μιά στήν άλλη κι ό τρόπος πού δίνουν τεράστια ώθηση στό έμπόριο τού Εμπορεύματος έργατική δύναμη, Ιξασφαλίζοντας στό κεφάλαιο τις ύπηρεσίες τών ταγμάτων έργασίας, είναι πέρα γιά πέρα δ ίδιος. Μέ τή γενική έπίθεση ένάντια στίς οικονομικές καϊ πολιτικές θέσεις τής γερμανικής καϊ ιταλικής έργατικής τάξης, δταν στραγγαλίστηκε ή έλευθερία συνάθροισης τών έργατών, ή έλευθερία τοΰ τύπου, ή δημοκρατία, έγινε καϊ ή καθολική έπίθεση ένάντια στήν κουλτούρα γενικά. Δέν είδαμε άμεσα κι άπό τήν πρώτη στιγμή πώς ή διάλυση τών συνδικάτων είναι άξεχώριστη άπ' τήν καταστροφή τών καθεδρικών ναών καϊ άλλων μνημείων τού πολιτισμού. Κι δμως, Ιδώ γινόταν ή έπίθεση ένάντια στήν καρδιά τής κουλτούρας. Ό γερμανικός καϊ δ Ιταλικός λαός έχασαν, δτα>> τούς λήστεψαν τις πολιτικές καϊ οικονομικές τους καταχτήσεις κάθε δυνατότητα πολιτιστικής παραγωγικότητας άκόμα κι δ κύριος Γκαΐμπελς βαριέται στά θέατρά του, δ ισπανικός λαός, ύπερασπίζοντας τό έδαφός του και τή δημοκρατία του μέ τά δπλα, καταχτά καϊ ύπερασπίζει τήν πολιτι στική του παραγωγικότητα: κάθε πλέθρο γης κι ένα τετραγωνικό έκατοστό μουσαμά. "Αν είναι ετσι, Αν ή κουλτούρα είναι κάτι τό άςεχφριστο άπό τή γενική παραγωγικότητα τών λαών, άν ή ίδια βίαιη έπίθεση μπορεί ν' Αφαιρέσει άπό τούς λαούς τό βούτυρο κ α ΐ τό σονέττο, Αν λοιπόν ή κουλτούρα είναι κάτι τό τόσο ύλικό, τί πρέπει τότε νά γίνει γιά τήν ύπεράσπισή της; Τί μπορεί νά κάνει ή ίδια; Μπορεί νά παλαίψει; Παλεύει, πού θά πει: μπορεί. Ό άγώνας Ιχει τις διάφορες φάσεις του. Στήν Αρχή οί έργάτες τής κουλτούρας διαχωρίζουν τή θέση τους αυθόρμητα άπό τά φρικιαστικά περιστατικά στή χώρα τους" δμως μέ τό νά χαρακτηρίζεις τή βαρβαρότητα 28

27 σάν βαρβαρότητα αύτό σημαίνει: πάλη. Στή συνέχεια ένώνονται ένάντια στή βαρβαρότητα, γιατί αύτό είναι άναγκαϊο γιά τόν αγώνα. Προχωρούν άπ' τή διαμαρτυρία στήν έκκληση, άπ' τήν κατηγορία στήν κραυγή τής μάχης. Δέ δείχνουν μονάχα τό έγκλημα μέ τό δάχτυλο, δνοματίζουν κιόλας τούς έγκληματίες και άπαιτούν τήν τιμωρία τους. Βλέπουν πώς ή καταδίκη τής καταπίεσης πρέπει νά βρει τέλος στήν έκμηδένιση των καταπιεστών, πώς ή συμπόνια μέ τά θύματα τής βίας πρέπει νά γίνει σκληρότητα άπέναντι στούς δήμιους,, πώς ή λύπηση πρέπει νά γίνει δργή κι ή άποστροφή μπροστά στή βία πρέπει νά γίνει ή ίδια βία. Στή βία των άτόμων τής προνομιούχας τάξης, πρέπει ν' Αντιπαραταχτεί δλόκληρη ή άκαταμάχητη.βία τοΰ λαού. Γιατί οί πόλεμοι τους δέν έχουν πιά τελειωμό. Οί ιταλικές μοίρες Αεροπλάνων πού έπεσαν πάνω στήν άτυχη Ά- βησυνία ύψώθηκαν ξανά μέ ζεστή ακόμα τή μηχανή στόν άέρα κι ένώθηκαν μέ τά γερμανικά αεροπλάνα γιά νά χτυπήσουν μαζί τόν ισπανικό λαό. Ή μάχη αύτή δέν τέλειωσε άκόμα, και υψώνονται κιόλας πάνω άπ' τήν Κίνα τά άεροπλάνα τής ιμπεριαλιστικής Ιαπωνίας. Σ' αύτούς τούς πολέμους, καθώς και στούς άλλους πού αναφέραμε, πρέπει νά κηρύξουμε τόν πόλεμο, κι αύτό τόν πόλεμο πρέπει, νά τόν διεξάγουμε σάν ένα πόλεμο κανονικό. Ή κουλτούρα, πού γιά πολύ, γιά πάρα πολύ καιρό άμυνόταν μονάχα μέ πνευματικά δπλα, ένώ ή έπίθεση ένάντιά της γινόταν μέ υλικά, μή οντάς ή ίδια κάτι τό πνευματικό παρά και ύλικό, και κυρίως μάλιστα κάτι τό υλικό, πρέπει νά ύπερασπίσει τόν έαυτό της μέ ύλικά δπλα. "Ιούλης

28 ΣΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΛΣ Στούζ καιρούς τής αδυναμίας συχνά δέ λείπει ή σωστή γραμμή, Αλλά ή μία γραμμή. Στή θεωρία μας ή μιά φράση δένεται μέ: τήν άλλη, ποιά δμως ταιριάζει στήν περίσταση; "Ολα είν' έδώ, δλα δμως είναι πάρα πολύ. Δέ λείπουν οί προτάσεις, γίνονται δεχτές δμως πάρα πολλές. Δέ λείπουν οί σωστές διαπιστώσεις, τις ξεχνάμε δμως πολύ γρήγορα. Στούς καιρούς τ ης Αδυναμίας είναι κανείς στρατευμένος καί δέ στρατεύεται. Στούς; καιρούς τής Αδυναμίας πολλά είναι σωστά, δμως ταυτόχρονα είναι Αναγκαία πολλά καί λίγα μποροΰν νά γίνουν" ό εκτοπισμένος άπ' τόν άγώνα βρίσκεται σέ ήσυχία καί δέ βρίσκει ήσυχία. - 30

29 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΗΤΤΑ Α Γιατί πρόκειται γιά ήττα; Ποίά βοηθητικά μέσα, ποιές θέσεις κλπ. χάθηκαν; Υπάρχουν άκόμα αυταπάτες μέσα στό προλεταριάτο; Είναι πολύ μεγάλη ή άποθάρυνση; Είναι πολύ άόριστη; Σ' αύτό τό σημείο, υπάρχουν διαφορές άνάμεσα στό κόμμα καί στό προλεταριάτο; Μέσα στό κόμμα; Βγήκαν λάθη στό φως; Μπορούν νά διορθωθούν, τόσο τεχνικά δσο καί στις συνειδήσεις; Μήπως ή κατάσταση άποθάρυνσης δημιουργεί στοιχεία έκμεταλλεύσιμα γιά τό δυνάμωμα τοΰ κόμματος; Υπάρχουν μετατοπίσεις στό συσχετισμό τών δυνάμεων μέσα στό κόμμα; Θά εΐταν Ιπιθυμητό κάτι τέτοιο; Β Ή πολιτική άδυναμία τοΰ προλεταριάτου οφείλεται στήν κρίση; Θά διαρκέσει ή κρίση; "Αν ναί, μπορεί έδώ νά υ- πάρξει μεταστροφή; Σέ περίπωτση πολέμου, έχει τό προλεταριάτο τήν παραγωγή στά χέρια του; Είναι τό προλεταριάτο μονάχο του σέ θέση, κάτω 'άπό ορισμένες συνθήκες νά κάνει τήν επανάσταση; "Αν ναί, πώς μπορεί νά προκαλέσει ή νά βοηθήσει στήν πρόκληση τέτοιων συνθηκών; 'Αρκεΐ ή άπογοήτευση τών μικροαστικών καί άγροτικών τάξεων; Γ Σέ ποιά περίπτωση θά έχουμε άπογοήτευση αύτών τών στρωμάτων ι Τί θέλει ό Αγρότης; Κάτω άπό ποιές συνθήκες μπορεί νά τό πετύχει; Κάτω άπό ποιές συνθήκες βλέπει πώς 31

30 δέ μπορεί νά τό πετύχει; ("Ετσι, πού δέ θά έπαναστατήσει, γιατί ή έπανάσταση δέ θ' άλλαζε τίποτα κατά τή γνώμη του). Δ Μπορεί τό προλεταριάτο νά λύσει τό πρόβλημα τής γής; Μέ τή ρωσική μορφή ή μέ άλλη; Σάν κόμμα πού έπιτάσσει; Ε Ποιά σοσιαλιστικά μέτρα μπορεί νά έφαρμόσει ά φασισμός; ΣΤ Πόσον καιρό και μέ ποιά μέσα μπορεί δ φασισμός νά κερδίσει ενα πόλεμο; - 32

31 ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Σέ καιρούς πού ή ές απάτη ση απαιτείται καί. πού τά λάθη εύνοοϋνται, αύτός πού σκέφτεται προσπαθεί νά διορθώνει δλα αυτά πού διαβάζει κι άκούει. Τά ψιθυρίζει στδν έαυτό του, και ψιθυρίζοντας τά διορθώνει. Φράση μέ φράση βάζει τις σωστές λέξεις στή θέση των ψεύτικων. Αύτό τό έξασκεΐ ώσπου νά μή μπορεί πιά νά διαβάσει καΐ ν 5 ακούσει διαφορετικά. Προχωράει άπό φράση σέ φράση, έτσι πού αργά άλλά ολοκληρωμένα νά διορθώνει αύτό πού διαβάζει ή άκούει, νά τό διορθώνει σάν σύνολο. Μ' αύτό τόν τρόπο δέν παραλείπει τίποτα. Ταυτόχρονα δμως αντιπαραθέτει τις σωστές φράσεις στις ψεύτικες, χωρίς νά νιάζεται γιά τό σύνολο. "Έτσι καταστρέφει τή συνοχή των ψεύτικων φράσεων, ξέροντας πώς ή συνοχή αυτή δίνει πολλές φορές στό λόγο τήν έπίφαση τής αλήθειας, έπίφαση πού οφείλεται στό δτι μπορεί κανείς, μέ θεμέλιο μιά ψεύτικη φράση, νά βγάλει πολλά συμπεράσματα τυπικά σωστά. Ή λογική διαδικασία είναι τότε σωστή, τά συμπεράσματα δμως λαθεμένα. Αύτός πού σκέφτεται Ινεργεΐ ετσι δχι μονάχα γιά νά διαπιστώσει πού γίνονται απάτες ή λάθη. Θέλει νά δει τδν τρόπο πού γίνονται λάθη. "Οταν διαβάζει: «"Ενας ισχυρός λαός δέχεται έπιθέσεις λιγότερο εύκολα άπό έναν άδύναμο», τότε δέ χρειάζεται νά τό διορθώσει αύτό καθώς προσθέτει «άλλά επιτίθεται δ ίδιος πιό εύκολα». "Οταν άκούει πώς ο! πόλεμοι είναι άναγκαΐοι, προσθέτει, κάτω άπό ποιές συνθήκες είναι άναγκαΐοι, κι ακόμα: γιά ποιόν. 33

32 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ (ΧΕΣΣ), 1934 ( Από τήν εφημερίδα «ΒΑ8Κ ΕΙ\ ΝΑΤΙΟΝ ΑΙ,ΖΕΙΤυΝΟ. τηα 26η Δεκέμβρη 1934) Κατά λέξη παράθεση τοΰ λόγου Αποκατάσταση τής άλήθε'.ας Μέ δικαιολογημένη υπερηφάνεια γιά τό πνεύμα θυσίας καί τήν ετοιμότητα γιά βοήθεια τών γερμανών λαϊκών συντρόφων θά μπορούσε κανείς σήμερα νά πει: Αυτά τά Χριστούγεννα κι αύτό τό χειμώνα ή Γερμανία δέ θ' άφήσει κανένα άπ' τά παιδιά της πεινάσει, τά ίδια εκείνα παιδιά πού τρία μόλις χρόνια πριν - 34 νά Μέ περηφάνεια γιά τά φρονήματα έκείνων τών ίδιοχτητών πού θυσίασαν κάτι άπ' αύτά πού είχαν θυσιάσει γιά χάρη τους οί εργαζόμενοι, καί τήν έτοιμότητά τους νά παρουσιαστούν σάν βοηθοί μπροστά σέ κείνους πού κρατούν μέσα στήν εξαθλίωση, θά μπορούσε κανείς σήμερα νά πει: Αύτά τά Χριστούγεννα κι αύτό τό χειμώνα οί ίδιοχτήτες τής Γερμανίας δέ θ' άφήσουν κανέναν έργαζόμενο νά ψοφήσει δλότελα άπ' τήν πείνα. "Ετσι συμπεριφέρονται οί ί- διοχτήτες τής Γερμανίας Απέναντι στούς ίδιους έκείνους άνθρώπους, πού τρία μόλις χρόνια πριν, σπρωγμένοι άπ' τήν τους άνάγκη

33 δδηγήθηκαν σέ δχλοκρχτικές διαδηλώσεις κατά τοϋ λαοϋ τοϋ έθνους, και τής πίστης γιά ένα μπολσεβικικδ χάος. Παίρνουν σήμερα τδ χριστουγενιάτικό τους δώρο μ' εύγνωμοσύνη άπδ τδ χέρι εκείνων πού κάποτε τούς έδειχναν σάν έχθρούς. Δεκάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια μάλιστα γερμανών έργατών και έργατριών τή δωρίζουν σήμερα αναγκάστηκαν νά κατέβουν σέ διαδηλώσεις ένάντια σ' έκείνη τή μερίδα τοϋ πληθυσμού πού Εκμεταλλεύεται τούς ύπόλοιπους, τις φλυαρίες, πώς οί άνθρωποι κάνουν τάχα καλά νά ύπεραπίζονται κάτι πού δέν τούς ά- νήκει, και τή θρησκεία πού ευλογεί τή χρησιμοποίηση τής Ιδιοχτησίας μέ σκοπδ τήν Ικμετάλλευση γιά ένα μπολσεβικικδ κοινωνικό καθεστώς δπου ή έκμετάλλευση ανθρώπου άπδ άνθρωπο είναι άδύνατη. Παίρνουν σήμερα μ' εύγνωμοσύνη τδ χριστουγενιάτικο τους δώρο, πού χωρίς αύτδ θά ψοφούσαν τής πείνας, άπδ τδ χέρι έκείνων πού κάποτε τους έδειχναν σάν έχθρούς, γιατί είναι εχθροί. Στήν πραγματικότητα πάντως τή θυσία τήν έκαναν βασικά οί φτωχοί. Δεκάδες χιλιάδες, Ε- κατομμύρια μάλιστα γερμανών έργατών και εργατριών, πού παλιά προσέφεραν τή δυ -πού παλιά πρόσφερναν τή δυ- σκολοκερδιαμένη τους δεκάρα γιά τήν ιδέα μιας διεθνούς ταξικής κοινότητος, σκολοκερδισμένη τους δεκάρα γιά τήν ιδέα μιάς παγκόσμιας κοινότητας δλων τών άνθρώπων χωρίς περιουσιακές και ταξικές διαφορές, τή δωρίζουν σήμερα, χωρίς νά τήν κερδίζουν πιδ εύκολα, 35

34 γιά ένα δραστήριο, πάντα ε- γιά μιά κατάσταση δπου πρότοιμο γιά συμπαράσταση σο- κείται αιώνια νά υπάρχουν δ- σιαλισμό, λόκληρες μάζες πού θά χρειάζονται βοήθεια καί πού γι' αύτές δέν θά ύπάρχουν παρά πενταροδεκάρες, δυσκολοκερδισμένες άπδ θύματα έκμετάλλευαης, πού περικλείει Ιν έθνος. πού περικλείνουν τδν πληθυσμό μιας χώρας μονάχα, πού άπειλεϊ δμως δλες τις ύπόλοιπες χώρες. Ξέρω δτι εσείς οί Γερμανοί, Ξέρω δτι έσεΐς οί Γερμανοί, δ- οτό έξωτερικδ καί τδ έσωτε- σοι έχετε κάποια ίδιοχτησία Ρ' κ^ στδ έξωτερικδ ή στδ έσωτερικό, δέν περιμένετε άπδ μένα πολι- δέν περιμένετε άπό μένα τήν τικδ λόγο τήν παραμονή τών παραμονή τών Χριστουγένων Χριστουγέννων, καί μάλιστα λόγο γιά τδ πώς σκοπεύουμε ούτε θά τόν θέλατε, νά σάς προφυλάξουμε τήν ίδιοχτησία, καί μάλιστα ούτε θά τδ θέλατε, καί ή χριστουγεννιάτικη χαρά κγ έγώ έχω φάει πάρα πολύ μου είναι πάρα πολύ μεγάλη καλά γιά νά άσχοληθώ σήμεγιά ν' άσχοληθώ σήμερα μέ ρα μέ στατιστικές καί μέ τήν στατιστικές καί μέ τήν καθη- καθημερινή πολιτική, μερινή πολιτική. Ξέρω δμως έπίσης, πώς άκρι- Ξέρω δμως έπίσης δτι άκριβώς στόν Γερμανό τοΰ έξωτε- βώς σ' έκεΐνον πού εχει τήν ρικοϋ ίδιοχτησία του στό έξωτερικό, ή πιό μεγάλη χαρά πού μπο- ή πιό μεγάλη χαρά πού μπορεί νά τοΰ γίνει είναι νά δει ρεΐ νά τοΰ γίνει είναι νά δεί πώς δέ χρειάζεται πιά νά πώς δέ χρειάζεται πιά νά ντρέντρέπεται γιά τή γερμανική πεται γιά τή γερμανική του του πατρίδα, καί πώς μπορεί πατρίδα, καί πώς μπορεί μάμάλιστα νά είναι υπερήφανος λίστα νά είναι περήφανος γι' γς' αύτή. αύτή. - %

35 Κι δταν έρχονται φίλοι στή Κι δταν έρχονται στή Γερμα- Γερμανία σάν φιλοξενούμενοι, νία ξένοι έκμεταλλευτές, είναι γεμάτοι θαυμασμό γι' είναι γεμάτοι θαυμασμό γι' αύτό πού σέ τόσο σύντομο αύτό πού σέ τόσο σύντομρ χρονικό διάστημα έγινε έδώ, χρονικό διάστημα Ιγινε εδώ δχι μονάχα σάν εσωτερική καί δχι μονάχα σάν έσωτερική έξωτερική άλλαγή τοΰ Γέρμα- κι έξωτερική έξαθλίωση τοΰ, νοΰ, γερμανού άλλά καί σάν χειροπιαστά κιό- άλλά καί σάν χειροπιαστά κιλας καί δλοφάνερα έργα όλας καί άπό τις οικονομικέ; σελίδες τών έφημερίδων δλοφάνερα κέρδη πού δημιουργήθηκαν άπό τή πού δημιουργήθηκαν άπό τή συσπειρωμένη συντονισμένα κλεμμένη καί αναδιοργανωμένη έργατι- καί ληστεμένη άπό τις όργακή δύναμη νώσεις της έργατική δύναμη τοΰ λαοΰ. τής μεγαλύτερης μερίδας τοΰ πληθυσμού. ΣΧΟΛΙΟ "Οταν περάσει κανείς τό λόγο καί τήν αποκατάσταση της αλήθειας μιά ανάγνωση, άπό τ' αριστερά πρός τά δεξιά, δς θυμηθεί πώς δ ναζί σκοπό είχε νά Ιπαινέσει τή χειμερινή βοήθεια, καί μάλιστα μπροστά ατίς τεράστιες δυσκολίες που βρίσκουν τήν έκψρασή τους στή δεξιά πλευρά (στήν αποκατάσταση). Τώρα μπορεί κανείς, διαβάζοντας άπό τή δεξιά μεριά πρός τήν αριστερή, νά μελετήσει πως ό ναζί ϊκανε τή δουλειά του. Τότε βλέπει κανείς τί είδους άνθρωπος είναι, σέ ποιά τάξη ανήκει, τί δουλειά άνέλαδε νά κάνει καί πως τήν?κανε