ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ναι, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Τεμάχια Κιλά Συσκευασίες σε Κουτιά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ναι, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Τεμάχια Κιλά Συσκευασίες σε Κουτιά"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα: 08/05/2012 Αρ. Διακ.: 394 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Γενικό Νοσοκομείο Θήβας Διεύθυνση : Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας Τμήμα : Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Θέση «Κουμέρκι», ΘΗΒΑ Τ.Κ. : Πληροφορίες : Παπαπέτρου Παναγιώτης : : (fax) : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Ε.Π.Π. ΠΟΣΟΤΗΤΑ MONAΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΙΓΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ Προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τεμάχια Κιλά Συσκευασίες σε Κουτιά ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ #45.000,00# με Φ.Π.Α ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Ναι, όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Ναι, εφόσον ζητηθούν από την Επιτροπή αξιολόγησης του Διαγωνισμού Το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν 1.1 Του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α /1995) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 1.2 Toυ Ν. 2286/1995 «Πρoμήθειες τoυ δημοσίoυ τoμέα και ρυθμίσεις συvαφώv θεμάτωv» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/1995 (Φ.Ε.Κ. 115/Α /1995) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». 1.3 Του Π.Δ. 195/1995 (Φ.Ε.Κ. 102/Α /1995) «Περί Οργανισμού της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών». 1.4 Του Ν. 2522/1997 περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ. 1.5 Του Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/Α /1999 ) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠ. ΑΝ.». 1.6 Την Οδηγία 2004/18ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης 1

2 Μαρτίου 2004 (EL 134/ ) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. 1.7 Τoυ Π.Δ. 370/1995 «Πρoσαρμoγή Ελληvικής Νoμoθεσίας περί πρoμηθειώv τoυ Δημoσίoυ προς τo κoιvoτικό δίκαιo» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100/2000), «κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». 1.8 Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α /2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 1.9 Του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3329/ Tου Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» Του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α / ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α / ) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Tου Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Τoυ N. 3580/2007 (Φ.Ε.Κ. 13/Α / ) «Πρoμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» Τoυ Π.Δ. 118/2007 «Καvovισμός Πρoμηθειώv Δημoσίoυ» Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ./Α 68/ ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/ τ. Α ). 2. Την απόφαση : 2.1 Την αριθ.20/ (Θέμα 6o) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας με την οποία εγκρίνει τη διενέργεια του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου Την αριθ.130/ Πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας σύμφωνα με την οποία ορίζει επιτροπές για τη διενέργεια του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου με τη διαδικασία του Πρόχειρου διαγωνισμού και τις εφημερίδες δημοσίευσης του παρόντα Διαγωνισμού. 2.3 Την αριθ.22/ (Θέμα 4ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας με την οποία εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές διενέργειας του παρόντα διαγωνισμού. 2.4 Την αριθ.04/ Απόφαση του Σ.Δ. του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας και την 08/ Απόφαση του Ενιαίου Δ.Σ. με τις οποίες εγκρίνεται η Επαναπροκήρυξη του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η κάλυψη της δαπάνης θα βαρύνει τις πιστώσεις του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας στις ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. από αρμόδια τριμελή επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά στο Πρωτόκολλο του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας μέχρι και την , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.. 2

3 Προσφορές εταιρειών οι οποίες θα περιέλθουν στην υπηρεσία μας μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε γίνονται αποδεκτές. Επιστρέφονται δε στον αποστολέα τους χωρίς ν αποσφραγιστούν. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμη προσφορά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στα δικαιολογητικά μετά την υποβολή τους ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, από την επομένη της αποσφράγισής τους από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Άρθρo 1 o Δικαιολογητικά συμμετοχής 1.Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τα εξής δικαιολογητικά : α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του διαγωνισμού για όσους από τους συμμετέχοντες καταθέσουν προσφορά για όλα τα ζητούμενα είδη ή 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, ανά προσφερόμενο είδος, για όσους καταθέσουν προσφορά σε επί μέρους ζητούμενα είδη που να έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο το δικαίωμα αυτό. Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος προσφοράς. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και θα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007. β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : i. Ν αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007,ήτοι (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.) - δεν τελούν σε πτώχευση και διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. - είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης σ αυτούς. - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. - δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι προσφέροντες στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτούς, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α 290), οφείλουν να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος αποσφραγίζεται και ελέγχεται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου σε ημερομηνία και ώρα, που θα οριστεί από σχετική πρόσκληση, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 3

4 Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας). (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. (5) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους όρους της με αρ. 487/2000 (ΦΕΚ 1219/ /Β) Κ.Υ.Α «περί υγιεινής τροφίμων». Για το λόγο αυτό οφείλουν να προσκομίσουν ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά: a. Πιστοποιητικό προμηθευτών με Σύστημα Υγιεινής και ασφάλειας HACCP ως προς ΕΛΟΤ 1416:2000 b. Πιστοποιητικό προμηθευτών ως προς τον Codex Alimentarius c. Πιστοποιητικό προμηθευτών ως προς το ISO 9001:2000 d. Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (H.A.C.C.P.) ή βεβαίωση του Ε.Φ.Ε.Τ. για την Επιχείρησή τους. e. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τους όρους της με αρ. 487/2000 (ΦΕΚ 1219/ /Β) Κ.Υ.Α. «περί υγιεινής τροφίμων» Β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.) (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 4

5 Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ: (1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. (2)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920,όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδαφίου γ του παρόντος άρθρου εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. Δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.) (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου α του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδαφίου β του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδαφίου γ του παρόντος άρθρου. (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 5

6 Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, η προσφορά δεν αξιολογείται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αρθρο 2 ο Τρόπος υποβολής προσφορών Η προσφορά υποβάλλεται δακτυλογραφημένη με αντίγραφο υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, διορθώσεις κ.λ.π.. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να καθαρογραφεί και να μονογραφεί από τον προσφέροντα διαφορετικά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. O φάκελος προσφοράς θα είναι καλά σφραγισμένος και θα αναφέρονται οι εξής ενδείξεις: - Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. - Ο αριθμός της διακήρυξης. - Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. - Τα στοιχεία του αποστολέα. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται: i. Κλειστός Υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο να εσωκλείονται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 1ο της παρούσας διακήρυξης. ii. Κλειστός Υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο θα τοποθετηθούν τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης όπως ορίζονται στη διακήρυξη. * Την κατηγορία ειδών στην οποία αναφέρεται * Τον α/α του είδους στο οποίο αναφέρεται * Την χώρα προέλευσης του προσφερόμενου είδους 1. Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης σε χωριστό φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Επίσης, προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Ο προσφερόμενος, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. 6

7 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Στην προσφορά πρέπει να δηλώσει ο προσφερόμενος ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. Άρθρο 3 ο Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν (120) είκοσι ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως εφ όσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από την λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τ αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Άρθρο 4 ο Τιμή Η τιμή, επί ποινή απόρριψης, θα δοθεί σε (Ευρώ) ανά μονάδα μέτρησης. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α. που θα αναφέρεται χωριστά και βαρύνει το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. Άρθρο 5 ο Ενστάσεις - Προσφυγές Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/ Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/ Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του Φορέα, ως εξής: 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τov καθορισμό της προθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 2. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από 7

8 το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 3. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δε γίνονται δεκτές. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 «παράβολα από κάθε αιτία». Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (Φ.Ε.Κ. τ. Α 202/2005). Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση του Φορέα Διεξαγωγής του διαγωνισμού (Γενικό Νοσοκομείο Θήβας). Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με φροντίδα τους. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει ο αρμόδιος Υπουργός ή το αρμόδιο για τη διοίκηση του Φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση τoυ αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εv λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. Άρθρο 6 ο Αξιολόγηση Προσφορών Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 1. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί της επιχείρησης. 2. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 3. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 4. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή. 5. Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των αναδόχων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Όταν ο ανάδοχος ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή 8

9 περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους αναδόχους δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές (Π.Δ. 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β) Σε περίπτωση που υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά (Άρθρο 21, παρ. η, Π.Δ. 118/2007). Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως: α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο δ) και για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ, ε, στ και ζ του Π.Δ. 118/2007. Άρθρο 7 ο Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού - Υπογραφή σύμβασης Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. Αυτός υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 10% της καθαρής αξίας του «προμήθειας» και ισχύ μέχρι την επιστροφή της, η οποία και θα παραμείνει στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης, τότε κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δε χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Για την επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ Νοσοκομείου και Αναδόχου αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θήβας. 9

10 Άρθρο 8 ο Παράδοση Παραλαβή Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει τμηματικά εντός δύο (02) ημερών από την παραγγελία στις αποθήκες του Νοσοκομείου με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί μέχρι το ¼ του συμβατικού χρόνου, ύστερα από σχετικό αίτημα του Προμηθευτή που θα υποβληθεί υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου και εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος που τη δικαιολογεί και τον αποδεικνύει ο Προμηθευτής και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα υπό προμήθεια είδη μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον Προμηθευτή του επιβάλλεται πρόστιμο υπερημερίας 1% για το πρώτο εργάσιμο δεκαήμερο καθυστέρησης και 2% για κάθε επόμενο, καθώς και ό,τι προβλέπεται από το Π.Δ.118/2007. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει το Νοσοκομείο για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν. Η οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την Αρμόδια Επιτροπή με βάση τις νόμιμες διαδικασίες. Άρθρο 9 ο Πληρωμή - Κρατήσεις Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέρα των εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α / ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και Θέση των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύοντα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.) και μετά από έγκριση σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις : 1) 1,5 % υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην καθαρή αξία του τιμολογίου χωρίς το Φ.Π.Α. 2) 0,30% υπέρ Τ.Α.Υ.Υ.Ε. στην καθαρή αξία του τιμολογίου χωρίς το Φ.Π.Α. 3) 0,25% υπέρ ΔΗΜΟΣΙΟΥ στην καθαρή αξία του τιμολογίου χωρίς το Φ.Π.Α. 4) Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 2,4% επί των ανωτέρω. 5) 2 υπέρ των Νοσοκομείων βάσει των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3580/ ) Φόρος 4% στην καθαρή αξία του τιμολογίου χωρίς το Φ.Π.Α. μείον τις νόμιμες κρατήσεις. 7) Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την αριθ. ΔΥ6α/Γ.Π./Οικ / Κοινή Υπουργική Απόφαση. Ο Φ.Π.Α επί της % στον οποίο ανάγεται το ζητούμενο είδος βαρύνει το Νοσοκομείο. Άρθρο 10 ο Δημοσίευση Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης έχει σταλεί για δημοσίευση στις Εφημερίδες: 1) ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 2) ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Oι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών [Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/Α / ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/Α / )]. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του Ν. 2286/95, όπως ισχύουν κάθε φορά. 1

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1 ο Τεχνικές προδιαγραφές ειδών παντοπωλείου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΙΛΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ (συσκευασία 500 gr) ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 1,5 litres 80 3 ΑΝΘΟΤΥΡΟ (σε συσκευασία) ΑΥΓΑ gr ΓΑΛΑ light ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2% (κεσεδάκια) ΔΥΟΣΜΟΣ (κουτί) 40 8 ΖΑΧΑΡΗ (ατομική συσκευασία) ΖΑΧΑΡΗ ΨΙΛΗ (σε συσκευασία 1 kgr) ΖΕΛΕ ΚΑΝΕΛΛΟΞΥΛΟ (σε συσκευασία 50 gr) ΚΑΣΕΡΙ (ημίσκληρο τυρί) ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ (σκληρό) ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ (ροδάκινο) 1 kgr ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (μέτριο) (συσκευασία 500 gr) ΚΥΜΙΝΟ 30 gr ΛΕΜΟΝΙ ΧΥΜΟΣ (350 gr) ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 3 (500 gr) ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6 (500 gr) ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ (500 gr) ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ (ατομική συσκευασία) ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (ατομική συσκευασία) ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ 30 gr ΜΠΑΧΑΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ (30 gr) ΜΠΑΧΑΡΙ ΚΟΚΚΟΥΣ (30 gr) ΞΥΔΙ(390gr)ΑΠΟ ΚΡΑΣΙ ΠΙΠΕΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ (συσκευασία 50 gr) ΠΟΥΡΕΣ (5 kg) ΡΙΓΑΝΗ (50 gr) ΡΕΒΙΘΙΑ (500 gr) ΡΥΖΙ ΑΣΠΡΟ (500 gr) ΡΥΖΙ ΚΙΤΡΙΝΟ (συσκευασία 500 gr) ΣΟΔΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΟΜΑΤΙΝΟ 500 gr ΤΣΑΙ (κουτί των 10 τεμ) ΦΑΚΕΣ (συσκευασία των 500 gr) ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ (συσκευασία των 500 gr) ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ (συσκευασία των 500 gr) ΦΕΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΔΕΣ (συσκευασία των 250 gr) ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ (κιβώτιο.) ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΤΡΙΜΜΕΝΕΣ (250 gr) ΒΙΤΑΜ (συσκευασία 2,5 kg) XAMOMHΛΙ (κουτί των 10 τεμ) ΧΑΛΒΑΣ (2,5 kg) ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ (συσκευασία των 500 gr) ΠΙΚΛΕΣ 1 49 ΤΑΡΑΜΑΣ 0,5 ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 1

12 50 ΑΛΕΥΡΙ 20 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Άρθρο 2 ο Τα χορηγούμενα είδη θα είναι Α ποιότητας και σύμφωνα με τους όρους του «ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ, να πλήρουν τους όρους των κείμενων υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων. Οι συσκευασίες των, εν λόγω προϊόντων θα είναι άθικτες κατά την παραλαβή. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιστρέφονται προς αντικατάσταση. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί έλλειμμα στα παραλαμβανόμενα είδη, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δώσει στο Νοσοκομείο την προκύπτουσα διαφορά σε ανάλογη ποσότητα. Πιο συγκεκριμένα οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών είναι: ΤΥΡΙΑ: Η φέτα που θα προσφερθεί θα πρέπει να μην είναι αλμυρή και να είναι σκληρή ούτως ώστε να τεμαχίζεται ομοιόμορφα. Ολα τα τυριά θα παράγονται σε χώρες της Ε.Ε ΓΙΑΟΥΡΤΙ: - Το γιαούρτι να είναι παρασκευασμένο από γάλα αγελάδος και να είναι σύμφωνο με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες αγορανομικές και υγειονομικές - κτηνιατρικές διατάξεις. - Το παραπάνω είδος θα παράγεται σε χώρες της Ε.Ε. - Γιαούρτι από γάλα αγελάδοςκαι ειδικότερα:γιαούρτι αγελάδος με λιπαρά τουλάχιστον 2%,σύμφωνα με την παράγραφο 82 του Κ.Τ Π. - Να είναι συμπαγές, όχι πορώδες και η επιφάνεια της μάζας του να έχει όψη αλάβαστρου. - Να μην εμφανίζει αντιληπτό ίζημα. - Να μην έχει υποστεί κάποια άλλη ζύμωση πλην της ειδικής. - Οι οργανοληπτικές ιδιότητες να είναι κανονικές και ευάρεστες. - Να μην περιέχει συντηρητικές ουσίες. - Να μην έχει παρασκευαστεί από διατηρημένο γάλα με την εξαίρεση του παστεριωμένου γάλακτος και του γάλακτος καταψύξεως. - Να μην περιέχει ζάχαρη. Η συσκευασία του γιαουρτιού θα είναι αεροστεγής και τα μέσα συσκευασίας να είναι από πλαστική εγκεκριμένη ύλη. - Το καθαρό βάρος του γιαουρτιού σε κάθε συσκευασία θα είναι 200γρ. - Για να εξακριβωθεί αν λείπουν γραμμάρια γιαουρτιού από τη συσκευασία πρέπει να ζυγίζονται όλες οι συσκευασίες που πήγε ο προμηθευτής, η ποσότητα αντιπροσωπεύει το 5% από τις παραδοθέντες συσκευασίες. Το 5% δεν είναι δυνατόν να είναι λιγότερο από 5 κεσέδες. Το βάρος θα διαπιστώνεται από τους κεσέδες που θα παίρνει αντιπροσωπευτικά η επιτροπή παραλαβής. - Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί έλλειμμα στα παραλαμβανόμενα γιαούρτια, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δώσει στο Νοσοκομείο την προκύπτουσα διαφορά σε ανάλογες συσκευασίες. - Οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν σήμα καταλληλότητας σε ευδιάκριτο μέρος με ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τρόπο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες, το οποίο να περιλαμβάνει εντός ωοειδούς ταινίας τις ενδείξεις που αναφέρονται στο Π.Δ. 56/95. - Στην συσκευασία να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις: Γιαούρτι αγελάδος. Λίπος %. Η τελική ημερομηνία ανάλωσης. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή: ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ζυμαρικά χαρακτηρίζονται τα προϊόντα που παρασκευάζονται από σιμιγδάλι σκληρού σίτου πλούσια σε γλουτένη και νερό, ξηραίνονται χωρίς ψήσιμο εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα. 1

13 Τα ζυμαρικά όταν βράζονται με νερό πρέπει: α)να διογκούνται τουλάχιστον στο διπλάσιο β)να μη διασπώνται σε ποσοστό ανώτερο του 5% γ)να μην παρουσιάζουν πολτώδη μορφή. δ)το υγρό βρασμού πρέπει να είναι κατά το δυνατόν διαυγές, χωρίς δυσάρεστη οσμή ή έντονη όξινη γεύση.θόλωμα του υγρού σημαίνει κατώτερης ποιότητας ή παλαιωμένο προϊόν. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τους όρους του άρθρου 115 για τα ζυμαρικά, εξαιρούμενης της παραγράφου 18(ανεξάρτητα από την προέλευση τους) των διατάξεων περί συσκευασίας, μεταφοράς του Κ.Τ.Π και τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, οι οποίοι σε οποιοδήποτε στάδιο παράγουν, μεταποιούν και διανέμουν τρόφιμα μετά την πρωτογενή παραγωγή απαιτείται να θεσπίζουν, να εφαρμόζουν και να διατηρούν διαδικασίες βασιζόμενες στις αρχές ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP). Κανονισμός (Ε.Κ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου γιά την υγιεινή των τροφίμων. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι συμμορφώνονται με τον κανονισμό (Ε.Κ.)αριθμ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων, καθώς και με τον κανονισμό (Ε.Κ) Αρ 853 /2004 που καθορίζει ειδικούς κανόνες υγιεινής για τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Άρθρο 3 ο Μεταφορά των ειδών 3.1. Η μεταφορά των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα του χορηγητή, μέχρι και μέσα στις αποθήκες του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Άρθρο 4 ο Παραλαβή των ειδών- Επιτροπή παραλαβής- Αντικείμενο επιτροπής παραλαβής-διαδικασία παραλαβής- Δειγματοληψία 4.1. Παραλαβή των ειδών: Η παραλαβή (ποιοτική και ποσοτική) των ειδών θα γίνεται από 3μελή Επιτροπή, η οποία θα ορίζεται για ένα μήνα, κάθε φορά από τον Διευθυντή του Νοσοκομείου 4.2. Επιτροπή Παραλαβής: Τα μέλη της Επιτροπής θα είναι μόνιμοι υπάλληλοι, το ένα δε εξ αυτών θα είναι απαραίτητα, γιατρός 4.3. Αντικείμενο Επιτροπής Παραλαβής: Αντικείμενα της Επιτροπής Παραλαβής είναι: iii. Έλεγχος της καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί για τα είδη ο χορηγητής iv. Έλεγχος της έγκαιρης και ποσοτικά σωστά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον χορηγητή v. Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή, γεύση, όψη κ.λ.π. vi. Έλεγχος της ποιότητας, με προσδιορισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων αυτής της κατηγορίας της προέλευσης, καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παραδιδομένων από τον χορηγητή ειδών vii. Η διαπίστωση παράβασης ή η απόρριψη των προσκομισθέντων ειδών με σύνταξη αντίστοιχων Πρακτικών παράβασης ή απόρριψης, τα οποία θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εμπορίου 4.4. Διαδικασία παραλαβής: Η διαδικασία παραλαβής είναι: Σε περίπτωση που η Επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία τη παραλαβή των ειδών, επειδή εκτιμά ότι μπορεί να είναι ακατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, τότε αυτή υποχρεούται να στείλει στο, κατά περίπτωση, αρμόδιο όργανο, αντιπροσωπευτικό δείγμα για εξέταση Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος γίνεται αμέσως, τότε, -αν μεν είναι θετική- ο χορηγητής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο, σε βάρος του χορηγητή, η δε Επιτροπή υποχρεούται να συντάξει πρακτικό παράβασης για ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, -αν δε είναι αρνητική- τότε το Νοσοκομείο υποχρεούται να παραλάβει τα είδη 1

14 Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος δεν γίνεται αμέσως, τότε ο χορηγητής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως, διαφορετικά το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του χορηγητή, όταν δε εκδοθεί το αποτέλεσμα, -αν μεν είναι θετικό- θα επιβληθούν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις στον χορηγητή, -αν δε, είναι αρνητικό- ο χορηγητής απαλλάσσεται Σημειώνεται ότι, στη περίπτωση απόρριψης των ειδών κατά πλειοψηφία, ο χορηγητής έχει το δικαίωμα της διαιτησίας, δηλαδή μπορεί να κληθεί ο Διευθυντής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του Νοσοκομείου, για την επίλυση της διαφοράς Αν ο Διευθυντής συμφωνήσει με την, κατά πλειοψηφία, απόρριψη των ειδών, τότε ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα. Αν, όμως, ο Διευθυντής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, δεν συμφωνήσουν με την απόρριψη της παραλαβής των ειδών, τότε τα είδη παραλαμβάνονται κανονικά και ο χορηγητής απαλλάσσεται Σε περίπτωση ομόφωνης ή κατά πλειοψηφία απόρριψης των ειδών για λόγους ποιότητας, ο χορηγητής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη, μέσα στη προθεσμία που θα τάξει το Νοσοκομείο, αλλιώς αυτό, έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει, σε βάρος του χορηγητή, από το ελεύθερο εμπόριο Ο χορηγητής έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση απόρριψης των ειδών για λόγους ποιότητας, να ζητήσει δειγματοληψία, οπότε εφαρμόζεται η προαναφερθείσα διαδικασία Σημειώνεται, επίσης, ότι στη περίπτωση της κατά πλειοψηφία απόρριψης των ειδών για λόγους ποιότητας, ο χορηγητής, πριν ακόμη, ζητήσει από την Επιτροπή Παραλαβής τη διενέργεια δειγματοληψίας, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διαιτησία του Διευθυντή του Νοσοκομείου ή του νόμιμου αναπληρωτή του για την επίλυση της διαφοράς, οπότε εφαρμόζονται και πάλι, όσα αναφέρονται παραπάνω Τα είδη θα παραδίδονται από τον χορηγητή ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα πρέπει να είναι ενήλικος και εγγράμματος, ώστε να μπορεί να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα Στο Πρωτόκολλο παραλαβής θα αναγράφονται αναλυτικά το είδος και η ποσότητα, του χορηγούμενου προϊόντος, θα υπογράφεται δε από τον χορηγητή Το Πρακτικό παράβασης ή απόρριψης θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται και στο Πρωτόκολλο παραλαβής, όπως επίσης και την διαπιστωθείσα παράβαση Ο χορηγητής θα υπογράφει το ανωτέρω Πρακτικό και θα σημειώνει τις, τυχόν, παρατηρήσεις του Σε περίπτωση που ο χορηγητής ή ο εκπρόσωπός του αρνείται να υπογράψει στα ανωτέρω Πρακτικά, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να το σημειώσει. Επίσης μπορεί να δευτερολογήσει σε, τυχόν, παρατηρήσεις του χορηγητή Ο χορηγητής υποχρεούται να παρέχει στην Επιτροπή Παραλαβής κάθε πληροφορία σχετική με το χορηγούμενο είδος 4.5. Δειγματοληψία: Οι έλεγχοι διακρίνονται σε: Μακροσκοπικούς (λήψη δειγμάτων και αποστολή για εργαστηριακό έλεγχο στο Γ.Χ.Κ., στο Ινστιτούτο Υπουργείου Γεωργίας κ.λ.π.) που διενεργούνται σε κάθε παραλαβή από την Επιτροπή Παραλαβής του Νοσοκομείου ή και τις αρμόδιες Υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων Εργαστηριακούς (χημικό, μικροβιολογικό, παρασιτολογικό, τοξικολογικό κ.λ.π.) που διενεργούνται από την Επιτροπή Παραλαβής του Νοσοκομείου, όποτε τον θεωρούν σκόπιμο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα ή την προέλευση, λαμβάνουν δείγματα και τα αποστέλλουν στα αρμόδια Εργαστήρια Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου, η Επιτροπή Παραλαβής ή στέλνει απευθείας τα δείγματα στα αρμόδια Εργαστήρια ή καλεί τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Εμπορίου, Διεύθυνσης Γεωργίας, κτηνιατρική Υπηρεσία, Διεύθυνση Υγιεινής, οι οποίες ελέγχουν μακροσκοπικά το είδος και προβαίνουν στη λήψη δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο Κατά τη δειγματοληψία είναι απαραίτητη η παρουσία του χορηγητή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα υπογράφει το σχετικό Πρωτόκολλο, σε περίπτωση που ο χορηγητής ή ο εκπρόσωπός του αρνείται να υπογράψει το σχετικό Πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η Επιτροπή σημειώνει στο Πρωτόκολλο ότι «ο χορηγητής ή ο εκπρόσωπός του αρνήθηκε να υπογράψει» και διενεργεί κανονικά τη δειγματοληψία Γενικότερα, κατά τη διενέργεια της δειγματοληψίας, πρέπει να τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στα περί «δειγματοληψίας» άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) ή σε περίπτωση 1