Σαρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. Σαρ. Κσδ. : Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν : Fax :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σαρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. Σαρ. Κσδ. : 101 84 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν : 210 3375187 Fax : 210 3375041 E-mail : mitrwo-b1@ky.ypoik."

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αζήλα 5 Γεθεκβξίνπ 2008 ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Αξηζκ. Πξση.: /2373/ΓΜ Β ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓIΔΤΘΤΝΗ ΜΗΣΡΩΟΤ ΣΜΗΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. Σαρ. Κσδ. : Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν : Fax : ΘΔΜΑ: «Έλαξμε ή κεηαβνιή εξγαζηώλ Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο» Σε ζπλέρεηα ηεο Α.Υ.Ο.Ο /1954/ΠΟΛ1133/2008/ΓΜ/ (ΦΔΚ 2149/Β ), κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη λένη Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηόηεηαο ησλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Α.Γ. 2008), ζαο θνηλνπνηνύκε πίλαθα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 80 θαη 81 ηνπ λ. 3463/2008 (ΦΔΚ 114/Α ), όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο έλαξμεο επηηεδεύκαηνο απαηηείηαη πξνεγνύκελε ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ηνπ ρώξνπ, ζηνλ νπνίν ζα αλαπηπρζεί ε δξαζηεξηόηεηα. ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Α/Α ΣΤΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΠΗΣΑ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ πλεκκέλα: θύιια επηά (7)

2 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ - Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Κεληξηθή Υπεξεζία ΥΠ.Δ.Δ. θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο - Διεγθηηθά Κέληξα (Γ.Δ.Κ. θαη Π.Δ.Κ.) - Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο θαη όιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο - Γ.Γ.Π.Σ. - Έξγν TAXIS Δθαξκνγέο - «Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε», Οκήξνπ 18 Τ.Κ Αζήλα - Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ΟΤΑ Σηαδίνπ 27 Τ.Κ Αζήλα ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: - Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ - Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ - Γξαθείνπ θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα - Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ - Όιεο ηηο Φνξνινγηθέο Γηεπζύλζεηο - Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Κνηλνύ - Γξαθείν Τύπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ - Γηεύζπλζε Μεηξώνπ ηκήκα Β (20 αληίηππα)

3 47.11 Ληαληθό εκπόξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα πνπ πσινύλ θπξίσο ηξόθηκα, πνηά ή θαπλό Ληαληθό εκπόξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα πνπ πσινύλ θπξίσο ηξόθηκα, πνηά ή θαπλό Ληαληθό εκπόξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα πνπ πσινύλ θπξίσο ηξόθηκα, πνηά ή θαπλό Ληαληθό εκπόξην super market, κε έκθαζε ζην εκπόξην ηξνθίκσλ Ληαληθό εκπόξην βηνινγηθώλ ηξνθίκσλ Ληαληθό εκπόξην εηδώλ δηαηξνθήο γεληθά Ληαληθό εκπόξην εηδώλ νηλνπαληνπσιείνπ Ληαληθό εκπόξην εηδώλ παληνπσιείνπ 47.2 Ληαληθό εκπόξην ηξνθίκσλ, πνηώλ θαη θαπλνύ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην λσπώλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ Ληαληθό εκπόξην άιισλ ιαραληθώλ π.δ.θ.α Ληαληθό εκπόξην άιισλ θξνύησλ, ραξνππηώλ Ληαληθό εκπόξην βξώζηκσλ ξηδώλ θαη βνιβώλ κε πςειό πεξηερόκελν ζε άκπιν ή ηλνπιίλε, γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε Ληαληθό εκπόξην ειαηώλ θαη άιισλ ειαηνύρσλ θαξπώλ, θξέζθσλ Ληαληθό εκπόξην επηηξαπέδησλ ζηαθπιηώλ Ληαληθό εκπόξην εζπεξηδνεηδώλ Ληαληθό εκπόξην θαιακπνθηνύ Ληαληθό εκπόξην νπσξνθεπεπηηθώλ Ληαληθό εκπόξην παηάηαο, θξέζθηαο ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην ξηδσδώλ θαη βνιβνεηδώλ ιαραληθώλ Ληαληθό εκπόξην ρνπξκάδσλ, ζύθσλ, κπαλαλώλ, ηλδηθώλ θαξύδσλ, βξαδηιηάληθσλ θαξύδσλ αλαθάξδηνπ, αβνθάλην, κάλγθν θαη γνπάβαο, θξέζθσλ Ληαληθό εκπόξην κεηαπνηεκέλσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ Ληαληθό εκπόξην άιισλ δηαηεξεκέλσλ θξνύησλ Ληαληθό εκπόξην απνμεξακέλσλ ιαραληθώλ Ληαληθό εκπόξην απνμεξακέλσλ νζπξησδώλ ιαραληθώλ, απνθινησκέλσλ, εθηόο απηώλ γηα ζπνξά Ληαληθό εκπόξην δηαηεξεκέλσλ παηαηώλ Ληαληθό εκπόξην ειαηώλ θαη άιισλ ειαηνύρσλ θαξπώλ, όρη θξέζθσλ Ληαληθό εκπόξην εζπεξηδνεηδώλ, μεξώλ Ληαληθό εκπόξην θνπθνπηζηώλ βεξίθνθσλ, ξνδάθηλσλ ή δακάζθελσλ Ληαληθό εκπόξην ιαραληθώλ δηαηεξεκέλσλ ζε μίδη ή ζε νμηθό νμύ Ληαληθό εκπόξην ιαραληθώλ θαηεςπγκέλσλ Ληαληθό εκπόξην ιαραληθώλ, δηαηεξεκέλσλ κε άιιν ηξόπν εθηόο από μίδη ή νμηθό νμύ Ληαληθό εκπόξην καξκειάδσλ, δειέδσλ, πνπξέ θαη πνιηώλ θξνύησλ ή μεξώλ θαξπώλ Ληαληθό εκπόξην παηαηώλ θαηεςπγκέλσλ Ληαληθό εκπόξην θξνύησλ θαη μεξώλ θαξπώλ, καγεηξεκέλσλ ή ακαγείξεπησλ, θαηεςπγκέλσλ Ληαληθό εκπόξην ρνπξκάδσλ, ζύθσλ, κπαλαλώλ, ηλδηθώλ θαξύδσλ, βξαδηιηάληθσλ θαξύδσλ αλαθάξδηνπ, αβνθάλην, κάλγθν, γνπάβαο, μεξώλ Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο θαη πξντόλησλ θξέαηνο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο θαη πξντόλησλ θξέαηνο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο Ληαληθό εκπόξην άιισλ εηδώλ παξαζθεπαζκέλνπ θαη δηαηεξεκέλνπ θξέαηνο, εληνζζίσλ ή αίκαηνο, εθρπιηζκάησλ θαη δσκώλ θξέαηνο Ληαληθό εκπόξην άιισλ θξεάησλ θαη βξώζηκσλ εληνζζίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξέαηνο θνπλειηώλ), εθηόο από βαηξαρνπόδαξα Ληαληθό εκπόξην θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο βννεηδώλ Ληαληθό εκπόξην θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο ρνηξνεηδώλ Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο αηγώλ

4 Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο αιόγσλ, γατδνπξηώλ, κνπιαξηώλ ή γίλλσλ Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο βννεηδώλ, λσπνύ ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο θνπλειηώλ Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο πξνβάησλ, θαηεςπγκέλνπ Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο πξνβάησλ, λσπνύ ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο ρνηξνεηδώλ, λσπνύ ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην ζαιηγθαξηώλ θαη βαηξαρνπόδαξσλ, λσπώλ, απιήο ςύμεο, θαηεςπγκέλσλ, απνμεξακέλσλ, παζηώλ ή ζε άικε, εθηόο από ηα ζαιαζζηλά ζαιηγθάξηα Ληαληθό εκπόξην πξντόλησλ θξέαηνο Ληαληθό εκπόξην άθξσλ δώσλ Ληαληθό εκπόξην βξώζηκσλ εληνζζίσλ Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο θαη βξώζηκσλ εληνζζίσλ πνπιεξηθώλ, θαηεςπγκέλσλ Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο θαη βξώζηκσλ εληνζζίσλ πνπιεξηθώλ, λσπώλ ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο θαη βξώζηκσλ εληνζζίσλ, αιαηηζκέλσλ, ζε άικε, απνμεξακέλσλ ή θαπληζηώλ, βξώζηκσλ αιεπξηώλ θαη ρνλδξάιεπξσλ θξέαηνο ή εληνζζίσλ Ληαληθό εκπόξην ιηπώλ βννεηδώλ, πξνβάησλ, αηγώλ, ρνίξσλ θαη πνπιεξηθώλ Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ, θαξθηλνεηδώλ θαη καιαθίσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ, θαξθηλνεηδώλ θαη καιαθίσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ, νζηξαθνεηδώλ θαη καιαθίσλ Ληαληθό εκπόξην άιισλ καιαθίσλ ή νζηξαθόδεξκσλ θαη πδξόβησλ αζπόλδπισλ, δώλησλ, λσπώλ ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην θαξθηλνεηδώλ, θαηεςπγκέλσλ, καιαθίσλ θαη άιισλ πδξόβησλ αζπόλδπισλ, θαηεςπγκέλσλ, απνμεξακέλσλ, αιαηηζκέλσλ Ληαληθό εκπόξην θαξθηλνεηδώλ, καιαθίσλ θαη άιισλ πδξόβησλ αζπόλδπισλ, παξαζθεπαζκέλσλ ή δηαηεξεκέλσλ Ληαληθό εκπόξην θαξθηλνεηδώλ, κε θαηεςπγκέλσλ Ληαληθό εκπόξην λσπώλ, απιήο ςύμεο θαη θαηεςπγκέλσλ ςαξηώλ Ληαληθό εκπόξην ζηξεηδηώλ Ληαληθό εκπόξην θηιέησλ ςαξηώλ, άιινπ θξέαηνο ςαξηώλ, ζπθσηηώλ ςαξηώλ θαη αβγνηάξαρνπ, λσπώλ ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ απνμεξακέλσλ, αιαηηζκέλσλ ή ζε άικε, θαπληζηώλ ςαξηώλ θαη βξώζηκνπ ηρζπάιεπξνπ Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ θαηά άιιν ηξόπν παξαζθεπαζκέλσλ ή δηαηεξεκέλσλ, ραβηαξηνύ Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ, δώλησλ Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ, λσπώλ ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ, θηιέησλ ςαξηώλ, άιινπ θξέαηνο ςαξηώλ, ζπθσηηώλ ςαξηώλ θαη αβγνηάξαρνπ, θαηεςπγκέλσλ Ληαληθό εκπόξην ςσκηνύ, αξηνζθεπαζκάησλ θαη ινηπώλ εηδώλ αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην ςσκηνύ, αξηνζθεπαζκάησλ θαη ινηπώλ εηδώλ αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην πξντόλησλ αξηνπνηίαο Ληαληθό εκπόξην (πξαηήξην) ςσκηνύ θαη άιισλ εηδώλ αξηνπνηίαο Ληαληθό εκπόξην άιισλ εηδώλ ςσκηνύ θαη άιισλ εηδώλ αξηνπνηίαο Ληαληθό εκπόξην δηαηεξεκέλσλ γιπθώλ κε βάζε ην αιεύξη θαη παξόκνησλ εηδώλ Ληαληθό εκπόξην κειόςσκνπ θαη παξόκνησλ εηδώλ, γιπθώλ κπηζθόησλ, βαθιώλ θαη ιεπηώλ κπηζθόησλ Ληαληθό εκπόξην πξντόλησλ δύκεο Ληαληθό εκπόξην ηξαγαλνύ ςσκηνύ, παμηκαδηώλ, θξπγαληζκέλνπ ςσκηνύ θαη παξόκνησλ θξπγαληζκέλσλ πξντόλησλ Ληαληθό εκπόξην ηππνπνηεκέλσλ εηδώλ αξηνπνηίαο Ληαληθό εκπόξην ηπξνπηηώλ, ζάληνπηηο θαη παξόκνησλ εηδώλ Ληαληθό εκπόξην θξέζθνπ ςσκηνύ Ληαληθό εκπόξην θξέζθσλ εηδώλ δαραξνπιαζηηθήο θαη γιπθηζκάησλ Ληαληθό εκπόξην θύιισλ θξνύζηαο ή θαληατθηνύ

5 Ληαληθό εκπόξην εηδώλ δαραξνπιαζηηθήο κε βάζε ηε δάραξε Ληαληθό εκπόξην δηαηεξεκέλσλ γιπθώλ κε βάζε ηε δάραξε θαη παξόκνησλ εηδώλ Ληαληθό εκπόξην παγσηνύ θαη άιισλ εηδώλ βξώζηκνπ πάγνπ Ληαληθό εκπόξην παγσηνύ, ρύκα ή ηππνπνηεκέλνπ Ληαληθό εκπόξην πξντόλησλ δαραξνπιαζηηθήο (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ιεπθή ζνθνιάηα), πνπ δελ πεξηέρνπλ θαθάν Ληαληθό εκπόξην ζνθνιάηαο θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ θαθάν (εθηόο από δαραξνύρν ζθόλε θαθάνπ), ζε άιιεο κνξθέο εθηόο από ρύκα Ληαληθό εκπόξην ηππνπνηεκέλσλ δαραξσδώλ πξντόλησλ Ληαληθό εκπόξην θξνύησλ, μεξώλ θαξπώλ, θινύδαο θξνύησλ θαη άιισλ κεξώλ θπηώλ δηαηεξεκέλσλ κε δάραξε Ληαληθό εκπόξην πνηώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην πνηώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην αιθννινύρσλ πνηώλ Ληαληθό εκπόξην (πξαηήξην) κπίξαο, αλαςπθηηθώλ θαη εκθηαισκέλσλ λεξώλ Ληαληθό εκπόξην άιισλ πνηώλ πνπ πξνέξρνληαη από δύκσζε (π.ρ. κειίηε, απηδίηε, πδξνκειηνύ) θαη κεηγκάησλ πνηώλ πνπ πεξηέρνπλ αιθνόιε Ληαληθό εκπόξην απνζηαγκάησλ, εδύπνησλ, άιισλ νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ, ζύλζεησλ αιθννινύρσλ παξαζθεπαζκάησλ γηα ηελ παξαγσγή πνηώλ Ληαληθό εκπόξην αθξώδνπο θξαζηνύ Ληαληθό εκπόξην βεξκνύη θαη άιισλ εηδώλ αξσκαηηθνύ θξαζηνύ από λσπά ζηαθύιηα Ληαληθό εκπόξην θξαζηνύ από λσπά ζηαθύιηα, εθηόο από ην αθξώδεο θξαζί, κνύζηνπ ζηαθπιηώλ Ληαληθό εκπόξην -κεηά από εηζαγσγή- πνηώλ Ληαληθό εκπόξην κπίξαο Ληαληθό εκπόξην άιισλ πνηώλ Ληαληθό εκπόξην άιισλ κε αιθννινύρσλ πνηώλ Ληαληθό εκπόξην κεηαιιηθώλ λεξώλ θαη αεξηνύρσλ λεξώλ, πνπ δελ έρνπλ γιπθαλζεί ή αξσκαηηζηεί Ληαληθό εκπόξην παγαθηώλ βξώζηκσλ, ζε θύβνπο ή ληθάδεο Ληαληθό εκπόξην παγσκέλνπ ηζαγηνύ Ληαληθό εκπόξην ρπκώλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ Ληαληθό εκπόξην άιισλ ηξνθίκσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην άιισλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ θαη αβγώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ Ληαληθό εκπόξην βνύηπξνπ Ληαληθό εκπόξην γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ γεληθά Ληαληθό εκπόξην γάιαθηνο Ληαληθό εκπόξην γάιαθηνο θαη θξέκαο κε πεξηζζόηεξν από 6% ιίπνο, όρη ζπκππθλσκέλσλ ή δαραξνύρσλ Ληαληθό εκπόξην γάιαθηνο θαη θξέκαο ζε ζηεξεέο κνξθέο Ληαληθό εκπόξην γάιαθηνο θαη θξέκαο, ζπκππθλσκέλσλ ή κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ πιώλ, ζε άιιεο κνξθέο εθηόο ηεο ζηεξεάο Ληαληθό εκπόξην γηανπξηηνύ θαη άιισλ εηδώλ δπκσκέλνπ ή νμηληζκέλνπ γάιαθηνο ή θξέκαο Ληαληθό εκπόξην επεμεξγαζκέλνπ ξεπζηνύ γάιαθηνο Ληαληθό εκπόξην ηπξηνύ θαη ηπξνπήγκαηνο Ληαληθό εκπόξην αβγώλ Ληαληθό εκπόξην αβγώλ κε ην θέιπθνο Ληαληθό εκπόξην θαθέ, ηζαγηνύ, θαθάνπ θαη κπαραξηθώλ Ληαληθό εκπόξην αιαηηνύ επηηξαπέδηνπ Ληαληθό εκπόξην αθεςεκάησλ βνηάλσλ Ληαληθό εκπόξην εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ, ζπκππθλσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηζαγηνύ ή κάηε Ληαληθό εκπόξην θαβνπξδηζκέλνπ θαη αιεζκέλνπ θαθέ θαη παξόκνησλ εηδώλ Ληαληθό εκπόξην θαθάνπ ζε ζθόλε, πνπ δελ πεξηέρεη πξόζζεηε δάραξε ή άιιε γιπθαληηθή ύιε Ληαληθό εκπόξην θαθάνπ ζε ζθόλε, πνπ πεξηέρεη πξόζζεηε δάραξε ή άιιε γιπθαληηθή ύιε Ληαληθό εκπόξην θαξπθεπκάησλ - κπαραξηθώλ θαη ινηπώλ παξόκνησλ εηδώλ, αιεζκέλσλ θαη ζπζθεπαζκέλσλ

6 Ληαληθό εκπόξην θαθέ απνθαθετλσκέλνπ Ληαληθό εκπόξην θαθέ κε απνθαθετλσκέλνπ Ληαληθό εκπόξην κάηε Ληαληθό εκπόξην κπαραξηθώλ, επεμεξγαζκέλσλ Ληαληθό εκπόξην κπαραξηθώλ, κε θαηεξγαζκέλσλ Ληαληθό εκπόξην πξάζηλνπ ηζαγηνύ (κε δπκσκέλνπ), καύξνπ ηζαγηνύ (δπκσκέλνπ) θαη ελ κέξεη δπκσκέλνπ ηζαγηνύ ζε άκεζε ζπζθεπαζία, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 3 kg Ληαληθό εκπόξην ζαιηζώλ, αλάκεηθησλ θαξπθεπκάησλ θαη αξηπκάησλ, αιεπξηνύ θαη ρνλδξάιεπξνπ ζηλαπηνύ θαη παξαζθεπαζκέλεο κνπζηάξδαο Ληαληθό εκπόξην ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ, εθρπιηζκάησλ, νπζηώλ θαη ζπκππθλσκάησλ ηνπ θαθέ ή ησλ ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ Ληαληθό εκπόξην βξώζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπώλ Ληαληθό εκπόξην ειαηόιαδνπ Ληαληθό εκπόξην ειαίσλ άιισλ ειαηνύρσλ θαξπώλ Ληαληθό εκπόξην δσηθώλ ειαίσλ θαη ιηπώλ, αθαηέξγαζησλ θαη εμεπγεληζκέλσλ, εθηόο από ιίπε βννεηδώλ, αηγνπξνβάησλ, ρνίξσλ θαη πνπιεξηθώλ Ληαληθό εκπόξην δσηθώλ ή θπηηθώλ ιηπώλ θαη ειαίσλ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, πδξνγνλσκέλσλ, εζηεξνπνηεκέλσλ, αιιά ρσξίο λα έρνπλ ππνζηεί πεξαηηέξσ επεμεξγαζία Ληαληθό εκπόξην θαιακπνθέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπ, όρη ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλσλ Ληαληθό εκπόξην καξγαξίλεο θαη παξόκνησλ παξαζθεπαζκάησλ Ληαληθό εκπόξην ζνγηέιαηνπ, αξαρηδέιαηνπ, ειαηόιαδνπ, ειηέιαηνπ, θαξδακέιαηνπ, βακβαθέιαηνπ, θξακβέιαηνπ, γνγγπιέιαηνπ (colza oil) θαη ειαίνπ ζηλάπεο, αθαηέξγαζησλ Ληαληθό εκπόξην ζνγηέιαηνπ, αξαρηδέιαηνπ, ειαηόιαδνπ, ειηέιαηνπ, θαξδακέιαηνπ, βακβαθέιαηνπ, θξακβέιαηνπ, γνγγπιέιαηνπ (colza oil), ζνπζακέιαηνπ θαη ζηλαπέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, εμεπγεληζκέλσλ, αιιά κε ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλσλ Ληαληθό εκπόξην θνηληθέιαηνπ, ειαίνπ ηλδηθήο θαξύδαο, θνηληθνππξήλσλ, babassu θαη ιηλέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, εμεπγεληζκέλσλ, αιιά όρη ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλσλ, ζηαζεξνπνηεκέλσλ θπηηθώλ ιηπώλ θαη ειαίνπ (εθηόο από ην θαιακπνθέιαην) θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο π.δ.θ.α Ληαληθό εκπόξην άιισλ ηξνθίκσλ π.δ.θ.α Ληαληθό εκπόξην αβγώλ ρσξίο ην θέιπθνο, θαη θξόθσλ αβγώλ, λσπώλ ή δηαηεξεκέλσλ, ιεπθώκαηνο αβγνύ Ληαληθό εκπόξην αθαηέξγαζηεο δάραξεο από δαραξνθάιακν ή δαραξόηεπηια, ζε ζηεξεά κνξθή Ληαληθό εκπόξην αιεπξηώλ δεκεηξηαθώλ γεληθά Ληαληθό εκπόξην άιισλ αιεπξηώλ δεκεηξηαθώλ π.δ.θ.α Ληαληθό εκπόξην άιισλ πξντόλησλ δεκεηξηαθώλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ληθάδεο αξαβόζηηνπ) Ληαληθό εκπόξην άιισλ πξντόλησλ δηαηξνθήο π.δ.θ.α Ληαληθό εκπόξην ακαγείξεπησλ δπκαξηθώλ, κε παξαγεκηζκέλσλ ή κε άιιν ηξόπν παξαζθεπαζκέλσλ Ληαληθό εκπόξην ακύισλ, ηλνπιίλεο, γινπηέλεο ζηηαξηνύ, δεμηξηλώλ θαη άιισλ ηξνπνπνηεκέλσλ ακύισλ Ληαληθό εκπόξην απνθινησκέλνπ ξπδηνύ Ληαληθό εκπόξην αξάπηθσλ θηζηηθηώλ Ληαληθό εκπόξην βξώζηκσλ πξντόλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο π.δ.θ.α Ληαληθό εκπόξην βύλεο Ληαληθό εκπόξην γιπθόδεο θαη ζηξνπηνύ γιπθόδεο, θξνπθηόδεο θαη ζηξνπηνύ θξνπθηόδεο, ηκβεξηνζάθραξνπ, ζαθράξσλ θαη ζηξνπηνύ ζαθράξσλ π.δ.θ.α., ηερλεηνύ κειηνύ θαη θαξακέιαο Ληαληθό εκπόξην θαζαξηζκέλεο δάραξεο από δαραξνθάιακν ή δαραξόηεπηια θαη ρεκηθά θαζαξήο ζαθραξόδεο ζε ζηεξεά κνξθή, πνπ δελ πεξηέρεη πξόζζεηεο αξσκαηηθέο ή ρξσζηηθέο νπζίεο Ληαληθό εκπόξην θαζαξηζκέλεο δάραξεο από δαραξνθάιακν ή δαραξόηεπηια πνπ πεξηέρεη πξόζζεηεο αξσκαηηθέο ή ρξσζηηθέο νπζίεο, δάραξεο θαη ζηξνπηνύ ζθελδάκνπ Ληαληθό εκπόξην καγεηξεκέλσλ δπκαξηθώλ, παξαγεκηζκέλσλ ή κε άιιν ηξόπν παξαζθεπαζκέλσλ, θνπζθνύο Ληαληθό εκπόξην καγηάο (ελεξγνύ ή αδξαλνύο), άιισλ κνλνθύηηαξσλ κηθξννξγαληζκώλ, λεθξώλ θαη παξαζθεπαζκέλσλ δηνγθσηηθώλ ζθνλώλ Ληαληθό εκπόξην καιαθνύ ζηηαξηνύ θαη ζκηγαδηνύ, γηα θαηαλάισζε από αλζξώπνπο Ληαληθό εκπόξην κεηγκάησλ γηα ηελ παξαζθεπή εηδώλ αξηνπνηίαο Ληαληθό εκπόξην κειάζαο Ληαληθό εκπόξην μεξώλ θαξπώλ

7 Ληαληθό εκπόξην μεξώλ θαξπώλ, θαβνπξδηζκέλσλ αξάπηθσλ θηζηηθηώλ, αιαηηζκέλσλ ή κε άιιν ηξόπν επεμεξγαζκέλσλ Ληαληθό εκπόξην μηδηνύ θαη ππνθαηάζηαησλ ηνπ μηδηνύ, πνπ ιακβάλνληαη από ην νμηθό νμύ Ληαληθό εκπόξην νζπξίσλ, ζπζθεπαζκέλσλ Ληαληθό εκπόξην ξπδηνύ, αιεζκέλνπ Ληαληθό εκπόξην ζηηάιεπξνπ ή αιεπξηνύ ζκηγαδηνύ Ληαληθό εκπόξην ζθιεξoύ ζηηαξηνύ, γηα θαηαλάισζε από αλζξώπνπο Ληαληθό εκπόξην ζνππώλ θαη δσκώλ θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ ηνπο Ληαληθό εκπόξην ζπόξσλ ειίαλζνπ, ζνπζακηνύ, θάξδακνπ, θξάκβεο, ειαηνθξάκβεο θαη ζηλαπηνύ, γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε Ληαληθό εκπόξην ζπόξσλ ζόγηαο Ληαληθό εκπόξην ηαπηόθαο θαη ππνθαηάζηαησλ παξαζθεπαζκέλσλ από άκπιν ζε κνξθή ληθάδσλ, θόθθσλ θιπ Ληαληθό εκπόξην θπθηώλ θαη άιισλ αιγώλ, λσπώλ ή απνμεξακέλσλ Ληαληθό εκπόξην θπζηθνύ κειηνύ Ληαληθό εκπόξην θπηηθώλ αιεπξηώλ θαη ρνλδξάιεπξσλ, γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε Ληαληθό εκπόξην ρόλδξσλ (κπιηγνπξηνύ) δεκεηξηαθώλ Ληαληθό εκπόξην κεηαρεηξηζκέλσλ ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ Ληαληθό εκπόξην θζαξκέλσλ εηδώλ ξνπρηζκνύ θαη άιισλ θζαξκέλσλ εηδώλ 56 Γξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ εζηίαζεο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από εζηηαηόξην ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, κε δσληαλή κνπζηθή [πνπ ππάγεηαη ζηελ /625/ΠΟΛ.1087/ (ΦΔΚ Β' 932) απόθαζε Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά] Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από εζηηαηόξην ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, ρσξίο δσληαλή κνπζηθή [πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ /625/ΠΟΛ.1087/ (ΦΔΚ Β' 932) απόθαζε Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά], κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από εζηηαηόξην ηαρείαο εμππεξεηήζεσο (θαζη - θνπλη), κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από θέληξν δηαζθέδαζεο - θνζκηθή ηαβέξλα Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από νηλεζηηαηόξην ή νηλνκαγεηξείν (νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, ρσξίο πξνζσπηθό) Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από πηηζαξία, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από ςεηνπσιεία - ζνπβιαηδίδηθα, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηώλ από νπδεξί, κεδεδνπσιείν, ηζηπνπξάδηθν, δπζνπσιείν κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηώλ από ζλαθ κπαξ, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γιπθώλ, παγσηώλ θιπ από δαραξνπιαζηείν, γαιαθηνδαραξνπιαζηείν, θαθεδαραξνπιαζηείν, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ ζε εζηηαηόξηα απηνεμππεξέηεζεο (self service) Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από εζηηαηόξην ηαρείαο εμππεξεηήζεσο (θαζη-θνπλη), κε παξνρή θαζίζκαηνο, αιιά όρη ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από εζηηαηόξην, ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, πηηζαξία θιπ ρσξίο δσληαλή κνπζηθή, κε παξνρή θαζίζκαηνο αιιά όρη ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από ςεηνπσιείν - ζνπβιαηδίδηθν κε παξνρή θαζίζκαηνο αιιά όρη ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηώλ από ζλαθ κπαξ, νπδεξί, κεδεδνπσιείν, ηζηπνπξάδηθν, δπζνπσιείν, κε παξνρή θαζίζκαηνο αιιά όρη ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από εζηηαηόξην ηαρείαο εμππεξεηήζεσο (θαζη-θνπλη), ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από ςεηνπσιείν - ζνπβιαηδίδηθν), ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο

8 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηώλ από ζλαθ κπαξ, νπδεξί, θαθέ-νπδεξί, κεδεδνπσιείν, ηζηπνπξάδηθν, δπζνπσιείν, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από αιιαληνδπζνπσιείν Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από εζηηαηόξηα, πνπ πσινύλ κεξίδεο θαγεηνύ ζε παθέηα Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαηαζηήκαηα αλαςπθηεξίσλ, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαηαζηήκαηα πνπ πσινύλ ζνπβιάθηα, ζάληνπηηο θαη ηα ζπλαθή, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαηαζηήκαηα πώιεζεο παγσηώλ ή άιισλ γιπθώλ, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο Υπεξεζίεο πώιεζεο πίηζαο ζε παθέην Υπεξεζίεο κπαξ, πνπ παξέρνληαη από ρνξεπηηθό θέληξν Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από αλαςπθηήξην Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαθέ κπαξ Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαθελείν, κε ηερληθά ή κεραληθά παηρλίδηα Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαθελείν, ρσξίο ηερληθά θαη κεραληθά παηρλίδηα Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαθεηέξηα Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαθεηέξηα κε δηάζεζε πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν (internet-cafe) Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θέληξν δηαζθέδαζεο - θακπαξέ ή λάηη θιακπ Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θέληξν δηαζθέδαζεο - θαθσδείν Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θέληξν δηαζθέδαζεο - κπνπάη Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θέληξν δηαζθέδαζεο - ληηζθνηέθ Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από παξαδνζηαθό θαθελείν Υπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο θηλεκαηνγξάθνπ Υπεξεζίεο αηζνπζώλ ζπλαπιηώλ Υπεξεζίεο ζεαηξηθώλ αηζνπζώλ Υπεξεζίεο γνπόηεξ παξθ (λεξνηζνπιήζξσλ θιπ) Υπεξεζίεο ινύλα παξθ Υπεξεζίεο ληηζθνηέθ (ρσξίο πξνζθνξά πνηνύ ή θαγεηνύ) Υπεξεζίεο παηδόηνπνπ Γξαζηεξηόηεηεο θνκκσηεξίσλ, θνπξείσλ θαη θέληξσλ αηζζεηηθήο Τπεξεζίεο θνκκσηεξίσλ θαη άιιεο ππεξεζίεο θαιισπηζκνύ Τπεξεζίεο θνκκσηεξίσλ γπλαηθώλ θαη θνξηηζηώλ Υπεξεζίεο θνκκσηεξίνπ θαη θαιισπηζηήξηνπ γπλαηθώλ, πνπ απαζρνιεί κέρξη θαη δύν ηερλίηεο θνκκσηέο Υπεξεζίεο θνκκσηεξίνπ θαη θαιισπηζηήξηνπ γπλαηθώλ, πνπ απαζρνιεί πάλσ από δύν ηερλίηεο θνκκσηέο Τπεξεζίεο θνκκσηεξίσλ θαη θνπξείσλ αλδξώλ θαη αγνξηώλ Υπεξεζίεο θνπξείνπ Υπεξεζίεο θνπξείνπ ή θνκκσηεξίνπ αλδξώλ, πνπ απαζρνιεί κέρξη θαη δύν ηερλίηεο Υπεξεζίεο θνπξείνπ ή θνκκσηεξίνπ αλδξώλ, πνπ απαζρνιεί πάλσ από δύν ηερλίηεο Γξαζηεξηόηεηεο γξαθείσλ θεδεηώλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο Τπεξεζίεο γξαθείσλ θεδεηώλ θαη ζρεηηθέο ππεξεζίεο Υπεξεζίεο εξγνιάβνπ επηθήδεησλ ηειεηώλ, κλεκόζπλσλ, θιπ Υπεξεζίεο κεηαθνξάο λεθξώλ Υπεξεζίεο ζπλνδείαο λεθξώλ (κεηαθνξάο θέξεηξνπ θαη ζηεθάλσλ αλζέσλ) Υπεξεζίεο δεξκαηνζηημίαο (ηαηνπάδ)

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙ/ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων"

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δναλλακηικόρ ηοςπιζμόρ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δναλλακηικόρ ηοςπιζμόρ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δναλλακηικόρ ηοςπιζμόρ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα έρνπλ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο: Είλαη Φπζηθά (αηνκηθή επηρείξεζε) ή Ννκηθά (Εηαηξεία) Πξόζσπα. Έρνπλ θάλεη έλαξμε πξηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001 ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛ.: 1126 Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ : Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμημερωτική Επιστολή Νο 23 / 2014

Εμημερωτική Επιστολή Νο 23 / 2014 Νέα Σμύρμη, 7 Μαρτίου 2014 Εμημερωτική Επιστολή Νο 23 / 2014 Ατξοά: Έγγοατα Υπξσογείξσ Οικξμξμικώμ_Φξοξςευμικά Αγαπητοί συμάδελφοι, Σας κοιμοποιούμε τα κάτωθι έγγραφα του Υπουργείου Οικομομικώμ: 1. ΠΟΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αζήλα 5 Γεθεκβξίνπ 2008 ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 1122331/2373/ΓΜ Β ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓIΔΤΘΤΝΗ ΜΗΣΡΩΟΤ ΣΜΗΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

άκβιπλζε ηεο επνρηθφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο. 77: Δξαζηεξηφηεηεο Ελνηθίαζεο θαη Εθκίζζσζεο

άκβιπλζε ηεο επνρηθφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο. 77: Δξαζηεξηφηεηεο Ελνηθίαζεο θαη Εθκίζζσζεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» Α/ Α ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ δηαθνξνπνίεζε θαη εκπινπηηζκφ ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, 1 αλάδεημε θαη ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23 Αππιλίος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ I) ΓΔΝIKH ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΠΟΛ. 1061

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΠΟΛ. 1061 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.20 09:34:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΦΕΧΗ-Φ9Ι ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση σνθηκών Εργασίας ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΣΑΚΟΔ 1980

Γενική Δ/νση σνθηκών Εργασίας ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΣΑΚΟΔ 1980 ενική Δ/νση σνθηκών Εργασίας ΚΣΣΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΤΜΦΩΝ ΜΕ ΣΟ ΣΚΟΔ 1980 Επεξεπγασία από την υπάλληλο Μαπία Καή 2014 ΡΣΗΡΙΟΣΗΣ γγεηνπιαζηηθή, θαηαζθεπή εηδώλ από πειό πιελ απηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο νηθνδνκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε Ενόηηηα: Σποθέρ υρ Καύζιμα Τλικά ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΕΜΑ: ΤΓΚΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΘΡΔΠΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ΣΑΞΗ: Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο ΥΡΟΝΟ: 45 ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 )

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) (Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) ΑΓΑ: ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Ιαλνπαξίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ. Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ. Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47 Γξ. Εήζεο Σδήθαο Κηελίαηξνο, DVM, PhD ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47 Υπεύθσνος παρακολούθησης: Δρ. Γεώργιος Σαμούρης

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta.

CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta. CytaInfo+ έλα application γηα ηε Cyta. 1 Απηή είλαη ε όςε ηνπ CytaInfo+ 2 3 Δπηιέγνληαο ην εηθνλίδην Find us κπνξείηε λα βξείηε ηα πην θνληηλά ζαο Cytashop, κε βάζε ηελ απόζηαζε ή αλά επαξρία. ηελ ζπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Άζκηζη 1 Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζαλνπαξίνπ 20Φ1 εθηειέζηεθε ε παξαγγειία Νν. 125, ε νπνία αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή 40 θαξεθιώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

(Αλαλεσκέλν) Οη λένη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. από ζηα λεζηά κε πίλαθεο

(Αλαλεσκέλν) Οη λένη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. από ζηα λεζηά κε πίλαθεο (Αλαλεσκέλν) Οη λένη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. ζηα λεζηά κε πίλαθεο Κσλζηαληίλνο Γεκ. Γξαβηάο Πηπρηνύρνο Οηθνλ. Παλ/κίνπ Πεηξαηά Λνγηζηήο - θνξνηερληθόο Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ TAXHEAVEN Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα