Σαρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. Σαρ. Κσδ. : Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν : Fax :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σαρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. Σαρ. Κσδ. : 101 84 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν : 210 3375187 Fax : 210 3375041 E-mail : mitrwo-b1@ky.ypoik."

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αζήλα 5 Γεθεκβξίνπ 2008 ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Αξηζκ. Πξση.: /2373/ΓΜ Β ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓIΔΤΘΤΝΗ ΜΗΣΡΩΟΤ ΣΜΗΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. Σαρ. Κσδ. : Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν : Fax : ΘΔΜΑ: «Έλαξμε ή κεηαβνιή εξγαζηώλ Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο» Σε ζπλέρεηα ηεο Α.Υ.Ο.Ο /1954/ΠΟΛ1133/2008/ΓΜ/ (ΦΔΚ 2149/Β ), κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη λένη Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηόηεηαο ησλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Α.Γ. 2008), ζαο θνηλνπνηνύκε πίλαθα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 80 θαη 81 ηνπ λ. 3463/2008 (ΦΔΚ 114/Α ), όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο έλαξμεο επηηεδεύκαηνο απαηηείηαη πξνεγνύκελε ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ηνπ ρώξνπ, ζηνλ νπνίν ζα αλαπηπρζεί ε δξαζηεξηόηεηα. ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Α/Α ΣΤΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΠΗΣΑ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ πλεκκέλα: θύιια επηά (7)

2 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ - Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Κεληξηθή Υπεξεζία ΥΠ.Δ.Δ. θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο - Διεγθηηθά Κέληξα (Γ.Δ.Κ. θαη Π.Δ.Κ.) - Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο θαη όιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο - Γ.Γ.Π.Σ. - Έξγν TAXIS Δθαξκνγέο - «Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε», Οκήξνπ 18 Τ.Κ Αζήλα - Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ΟΤΑ Σηαδίνπ 27 Τ.Κ Αζήλα ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: - Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ - Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ - Γξαθείνπ θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα - Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ - Όιεο ηηο Φνξνινγηθέο Γηεπζύλζεηο - Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Κνηλνύ - Γξαθείν Τύπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ - Γηεύζπλζε Μεηξώνπ ηκήκα Β (20 αληίηππα)

3 47.11 Ληαληθό εκπόξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα πνπ πσινύλ θπξίσο ηξόθηκα, πνηά ή θαπλό Ληαληθό εκπόξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα πνπ πσινύλ θπξίσο ηξόθηκα, πνηά ή θαπλό Ληαληθό εκπόξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα πνπ πσινύλ θπξίσο ηξόθηκα, πνηά ή θαπλό Ληαληθό εκπόξην super market, κε έκθαζε ζην εκπόξην ηξνθίκσλ Ληαληθό εκπόξην βηνινγηθώλ ηξνθίκσλ Ληαληθό εκπόξην εηδώλ δηαηξνθήο γεληθά Ληαληθό εκπόξην εηδώλ νηλνπαληνπσιείνπ Ληαληθό εκπόξην εηδώλ παληνπσιείνπ 47.2 Ληαληθό εκπόξην ηξνθίκσλ, πνηώλ θαη θαπλνύ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην λσπώλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ Ληαληθό εκπόξην άιισλ ιαραληθώλ π.δ.θ.α Ληαληθό εκπόξην άιισλ θξνύησλ, ραξνππηώλ Ληαληθό εκπόξην βξώζηκσλ ξηδώλ θαη βνιβώλ κε πςειό πεξηερόκελν ζε άκπιν ή ηλνπιίλε, γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε Ληαληθό εκπόξην ειαηώλ θαη άιισλ ειαηνύρσλ θαξπώλ, θξέζθσλ Ληαληθό εκπόξην επηηξαπέδησλ ζηαθπιηώλ Ληαληθό εκπόξην εζπεξηδνεηδώλ Ληαληθό εκπόξην θαιακπνθηνύ Ληαληθό εκπόξην νπσξνθεπεπηηθώλ Ληαληθό εκπόξην παηάηαο, θξέζθηαο ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην ξηδσδώλ θαη βνιβνεηδώλ ιαραληθώλ Ληαληθό εκπόξην ρνπξκάδσλ, ζύθσλ, κπαλαλώλ, ηλδηθώλ θαξύδσλ, βξαδηιηάληθσλ θαξύδσλ αλαθάξδηνπ, αβνθάλην, κάλγθν θαη γνπάβαο, θξέζθσλ Ληαληθό εκπόξην κεηαπνηεκέλσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ Ληαληθό εκπόξην άιισλ δηαηεξεκέλσλ θξνύησλ Ληαληθό εκπόξην απνμεξακέλσλ ιαραληθώλ Ληαληθό εκπόξην απνμεξακέλσλ νζπξησδώλ ιαραληθώλ, απνθινησκέλσλ, εθηόο απηώλ γηα ζπνξά Ληαληθό εκπόξην δηαηεξεκέλσλ παηαηώλ Ληαληθό εκπόξην ειαηώλ θαη άιισλ ειαηνύρσλ θαξπώλ, όρη θξέζθσλ Ληαληθό εκπόξην εζπεξηδνεηδώλ, μεξώλ Ληαληθό εκπόξην θνπθνπηζηώλ βεξίθνθσλ, ξνδάθηλσλ ή δακάζθελσλ Ληαληθό εκπόξην ιαραληθώλ δηαηεξεκέλσλ ζε μίδη ή ζε νμηθό νμύ Ληαληθό εκπόξην ιαραληθώλ θαηεςπγκέλσλ Ληαληθό εκπόξην ιαραληθώλ, δηαηεξεκέλσλ κε άιιν ηξόπν εθηόο από μίδη ή νμηθό νμύ Ληαληθό εκπόξην καξκειάδσλ, δειέδσλ, πνπξέ θαη πνιηώλ θξνύησλ ή μεξώλ θαξπώλ Ληαληθό εκπόξην παηαηώλ θαηεςπγκέλσλ Ληαληθό εκπόξην θξνύησλ θαη μεξώλ θαξπώλ, καγεηξεκέλσλ ή ακαγείξεπησλ, θαηεςπγκέλσλ Ληαληθό εκπόξην ρνπξκάδσλ, ζύθσλ, κπαλαλώλ, ηλδηθώλ θαξύδσλ, βξαδηιηάληθσλ θαξύδσλ αλαθάξδηνπ, αβνθάλην, κάλγθν, γνπάβαο, μεξώλ Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο θαη πξντόλησλ θξέαηνο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο θαη πξντόλησλ θξέαηνο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο Ληαληθό εκπόξην άιισλ εηδώλ παξαζθεπαζκέλνπ θαη δηαηεξεκέλνπ θξέαηνο, εληνζζίσλ ή αίκαηνο, εθρπιηζκάησλ θαη δσκώλ θξέαηνο Ληαληθό εκπόξην άιισλ θξεάησλ θαη βξώζηκσλ εληνζζίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξέαηνο θνπλειηώλ), εθηόο από βαηξαρνπόδαξα Ληαληθό εκπόξην θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο βννεηδώλ Ληαληθό εκπόξην θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο ρνηξνεηδώλ Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο αηγώλ

4 Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο αιόγσλ, γατδνπξηώλ, κνπιαξηώλ ή γίλλσλ Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο βννεηδώλ, λσπνύ ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο θνπλειηώλ Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο πξνβάησλ, θαηεςπγκέλνπ Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο πξνβάησλ, λσπνύ ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο ρνηξνεηδώλ, λσπνύ ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην ζαιηγθαξηώλ θαη βαηξαρνπόδαξσλ, λσπώλ, απιήο ςύμεο, θαηεςπγκέλσλ, απνμεξακέλσλ, παζηώλ ή ζε άικε, εθηόο από ηα ζαιαζζηλά ζαιηγθάξηα Ληαληθό εκπόξην πξντόλησλ θξέαηνο Ληαληθό εκπόξην άθξσλ δώσλ Ληαληθό εκπόξην βξώζηκσλ εληνζζίσλ Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο θαη βξώζηκσλ εληνζζίσλ πνπιεξηθώλ, θαηεςπγκέλσλ Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο θαη βξώζηκσλ εληνζζίσλ πνπιεξηθώλ, λσπώλ ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο θαη βξώζηκσλ εληνζζίσλ, αιαηηζκέλσλ, ζε άικε, απνμεξακέλσλ ή θαπληζηώλ, βξώζηκσλ αιεπξηώλ θαη ρνλδξάιεπξσλ θξέαηνο ή εληνζζίσλ Ληαληθό εκπόξην ιηπώλ βννεηδώλ, πξνβάησλ, αηγώλ, ρνίξσλ θαη πνπιεξηθώλ Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ, θαξθηλνεηδώλ θαη καιαθίσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ, θαξθηλνεηδώλ θαη καιαθίσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ, νζηξαθνεηδώλ θαη καιαθίσλ Ληαληθό εκπόξην άιισλ καιαθίσλ ή νζηξαθόδεξκσλ θαη πδξόβησλ αζπόλδπισλ, δώλησλ, λσπώλ ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην θαξθηλνεηδώλ, θαηεςπγκέλσλ, καιαθίσλ θαη άιισλ πδξόβησλ αζπόλδπισλ, θαηεςπγκέλσλ, απνμεξακέλσλ, αιαηηζκέλσλ Ληαληθό εκπόξην θαξθηλνεηδώλ, καιαθίσλ θαη άιισλ πδξόβησλ αζπόλδπισλ, παξαζθεπαζκέλσλ ή δηαηεξεκέλσλ Ληαληθό εκπόξην θαξθηλνεηδώλ, κε θαηεςπγκέλσλ Ληαληθό εκπόξην λσπώλ, απιήο ςύμεο θαη θαηεςπγκέλσλ ςαξηώλ Ληαληθό εκπόξην ζηξεηδηώλ Ληαληθό εκπόξην θηιέησλ ςαξηώλ, άιινπ θξέαηνο ςαξηώλ, ζπθσηηώλ ςαξηώλ θαη αβγνηάξαρνπ, λσπώλ ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ απνμεξακέλσλ, αιαηηζκέλσλ ή ζε άικε, θαπληζηώλ ςαξηώλ θαη βξώζηκνπ ηρζπάιεπξνπ Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ θαηά άιιν ηξόπν παξαζθεπαζκέλσλ ή δηαηεξεκέλσλ, ραβηαξηνύ Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ, δώλησλ Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ, λσπώλ ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ, θηιέησλ ςαξηώλ, άιινπ θξέαηνο ςαξηώλ, ζπθσηηώλ ςαξηώλ θαη αβγνηάξαρνπ, θαηεςπγκέλσλ Ληαληθό εκπόξην ςσκηνύ, αξηνζθεπαζκάησλ θαη ινηπώλ εηδώλ αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην ςσκηνύ, αξηνζθεπαζκάησλ θαη ινηπώλ εηδώλ αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην πξντόλησλ αξηνπνηίαο Ληαληθό εκπόξην (πξαηήξην) ςσκηνύ θαη άιισλ εηδώλ αξηνπνηίαο Ληαληθό εκπόξην άιισλ εηδώλ ςσκηνύ θαη άιισλ εηδώλ αξηνπνηίαο Ληαληθό εκπόξην δηαηεξεκέλσλ γιπθώλ κε βάζε ην αιεύξη θαη παξόκνησλ εηδώλ Ληαληθό εκπόξην κειόςσκνπ θαη παξόκνησλ εηδώλ, γιπθώλ κπηζθόησλ, βαθιώλ θαη ιεπηώλ κπηζθόησλ Ληαληθό εκπόξην πξντόλησλ δύκεο Ληαληθό εκπόξην ηξαγαλνύ ςσκηνύ, παμηκαδηώλ, θξπγαληζκέλνπ ςσκηνύ θαη παξόκνησλ θξπγαληζκέλσλ πξντόλησλ Ληαληθό εκπόξην ηππνπνηεκέλσλ εηδώλ αξηνπνηίαο Ληαληθό εκπόξην ηπξνπηηώλ, ζάληνπηηο θαη παξόκνησλ εηδώλ Ληαληθό εκπόξην θξέζθνπ ςσκηνύ Ληαληθό εκπόξην θξέζθσλ εηδώλ δαραξνπιαζηηθήο θαη γιπθηζκάησλ Ληαληθό εκπόξην θύιισλ θξνύζηαο ή θαληατθηνύ

5 Ληαληθό εκπόξην εηδώλ δαραξνπιαζηηθήο κε βάζε ηε δάραξε Ληαληθό εκπόξην δηαηεξεκέλσλ γιπθώλ κε βάζε ηε δάραξε θαη παξόκνησλ εηδώλ Ληαληθό εκπόξην παγσηνύ θαη άιισλ εηδώλ βξώζηκνπ πάγνπ Ληαληθό εκπόξην παγσηνύ, ρύκα ή ηππνπνηεκέλνπ Ληαληθό εκπόξην πξντόλησλ δαραξνπιαζηηθήο (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ιεπθή ζνθνιάηα), πνπ δελ πεξηέρνπλ θαθάν Ληαληθό εκπόξην ζνθνιάηαο θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ θαθάν (εθηόο από δαραξνύρν ζθόλε θαθάνπ), ζε άιιεο κνξθέο εθηόο από ρύκα Ληαληθό εκπόξην ηππνπνηεκέλσλ δαραξσδώλ πξντόλησλ Ληαληθό εκπόξην θξνύησλ, μεξώλ θαξπώλ, θινύδαο θξνύησλ θαη άιισλ κεξώλ θπηώλ δηαηεξεκέλσλ κε δάραξε Ληαληθό εκπόξην πνηώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην πνηώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην αιθννινύρσλ πνηώλ Ληαληθό εκπόξην (πξαηήξην) κπίξαο, αλαςπθηηθώλ θαη εκθηαισκέλσλ λεξώλ Ληαληθό εκπόξην άιισλ πνηώλ πνπ πξνέξρνληαη από δύκσζε (π.ρ. κειίηε, απηδίηε, πδξνκειηνύ) θαη κεηγκάησλ πνηώλ πνπ πεξηέρνπλ αιθνόιε Ληαληθό εκπόξην απνζηαγκάησλ, εδύπνησλ, άιισλ νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ, ζύλζεησλ αιθννινύρσλ παξαζθεπαζκάησλ γηα ηελ παξαγσγή πνηώλ Ληαληθό εκπόξην αθξώδνπο θξαζηνύ Ληαληθό εκπόξην βεξκνύη θαη άιισλ εηδώλ αξσκαηηθνύ θξαζηνύ από λσπά ζηαθύιηα Ληαληθό εκπόξην θξαζηνύ από λσπά ζηαθύιηα, εθηόο από ην αθξώδεο θξαζί, κνύζηνπ ζηαθπιηώλ Ληαληθό εκπόξην -κεηά από εηζαγσγή- πνηώλ Ληαληθό εκπόξην κπίξαο Ληαληθό εκπόξην άιισλ πνηώλ Ληαληθό εκπόξην άιισλ κε αιθννινύρσλ πνηώλ Ληαληθό εκπόξην κεηαιιηθώλ λεξώλ θαη αεξηνύρσλ λεξώλ, πνπ δελ έρνπλ γιπθαλζεί ή αξσκαηηζηεί Ληαληθό εκπόξην παγαθηώλ βξώζηκσλ, ζε θύβνπο ή ληθάδεο Ληαληθό εκπόξην παγσκέλνπ ηζαγηνύ Ληαληθό εκπόξην ρπκώλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ Ληαληθό εκπόξην άιισλ ηξνθίκσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην άιισλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ θαη αβγώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ Ληαληθό εκπόξην βνύηπξνπ Ληαληθό εκπόξην γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ γεληθά Ληαληθό εκπόξην γάιαθηνο Ληαληθό εκπόξην γάιαθηνο θαη θξέκαο κε πεξηζζόηεξν από 6% ιίπνο, όρη ζπκππθλσκέλσλ ή δαραξνύρσλ Ληαληθό εκπόξην γάιαθηνο θαη θξέκαο ζε ζηεξεέο κνξθέο Ληαληθό εκπόξην γάιαθηνο θαη θξέκαο, ζπκππθλσκέλσλ ή κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ πιώλ, ζε άιιεο κνξθέο εθηόο ηεο ζηεξεάο Ληαληθό εκπόξην γηανπξηηνύ θαη άιισλ εηδώλ δπκσκέλνπ ή νμηληζκέλνπ γάιαθηνο ή θξέκαο Ληαληθό εκπόξην επεμεξγαζκέλνπ ξεπζηνύ γάιαθηνο Ληαληθό εκπόξην ηπξηνύ θαη ηπξνπήγκαηνο Ληαληθό εκπόξην αβγώλ Ληαληθό εκπόξην αβγώλ κε ην θέιπθνο Ληαληθό εκπόξην θαθέ, ηζαγηνύ, θαθάνπ θαη κπαραξηθώλ Ληαληθό εκπόξην αιαηηνύ επηηξαπέδηνπ Ληαληθό εκπόξην αθεςεκάησλ βνηάλσλ Ληαληθό εκπόξην εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ, ζπκππθλσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηζαγηνύ ή κάηε Ληαληθό εκπόξην θαβνπξδηζκέλνπ θαη αιεζκέλνπ θαθέ θαη παξόκνησλ εηδώλ Ληαληθό εκπόξην θαθάνπ ζε ζθόλε, πνπ δελ πεξηέρεη πξόζζεηε δάραξε ή άιιε γιπθαληηθή ύιε Ληαληθό εκπόξην θαθάνπ ζε ζθόλε, πνπ πεξηέρεη πξόζζεηε δάραξε ή άιιε γιπθαληηθή ύιε Ληαληθό εκπόξην θαξπθεπκάησλ - κπαραξηθώλ θαη ινηπώλ παξόκνησλ εηδώλ, αιεζκέλσλ θαη ζπζθεπαζκέλσλ

6 Ληαληθό εκπόξην θαθέ απνθαθετλσκέλνπ Ληαληθό εκπόξην θαθέ κε απνθαθετλσκέλνπ Ληαληθό εκπόξην κάηε Ληαληθό εκπόξην κπαραξηθώλ, επεμεξγαζκέλσλ Ληαληθό εκπόξην κπαραξηθώλ, κε θαηεξγαζκέλσλ Ληαληθό εκπόξην πξάζηλνπ ηζαγηνύ (κε δπκσκέλνπ), καύξνπ ηζαγηνύ (δπκσκέλνπ) θαη ελ κέξεη δπκσκέλνπ ηζαγηνύ ζε άκεζε ζπζθεπαζία, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 3 kg Ληαληθό εκπόξην ζαιηζώλ, αλάκεηθησλ θαξπθεπκάησλ θαη αξηπκάησλ, αιεπξηνύ θαη ρνλδξάιεπξνπ ζηλαπηνύ θαη παξαζθεπαζκέλεο κνπζηάξδαο Ληαληθό εκπόξην ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ, εθρπιηζκάησλ, νπζηώλ θαη ζπκππθλσκάησλ ηνπ θαθέ ή ησλ ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ Ληαληθό εκπόξην βξώζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπώλ Ληαληθό εκπόξην ειαηόιαδνπ Ληαληθό εκπόξην ειαίσλ άιισλ ειαηνύρσλ θαξπώλ Ληαληθό εκπόξην δσηθώλ ειαίσλ θαη ιηπώλ, αθαηέξγαζησλ θαη εμεπγεληζκέλσλ, εθηόο από ιίπε βννεηδώλ, αηγνπξνβάησλ, ρνίξσλ θαη πνπιεξηθώλ Ληαληθό εκπόξην δσηθώλ ή θπηηθώλ ιηπώλ θαη ειαίσλ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, πδξνγνλσκέλσλ, εζηεξνπνηεκέλσλ, αιιά ρσξίο λα έρνπλ ππνζηεί πεξαηηέξσ επεμεξγαζία Ληαληθό εκπόξην θαιακπνθέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπ, όρη ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλσλ Ληαληθό εκπόξην καξγαξίλεο θαη παξόκνησλ παξαζθεπαζκάησλ Ληαληθό εκπόξην ζνγηέιαηνπ, αξαρηδέιαηνπ, ειαηόιαδνπ, ειηέιαηνπ, θαξδακέιαηνπ, βακβαθέιαηνπ, θξακβέιαηνπ, γνγγπιέιαηνπ (colza oil) θαη ειαίνπ ζηλάπεο, αθαηέξγαζησλ Ληαληθό εκπόξην ζνγηέιαηνπ, αξαρηδέιαηνπ, ειαηόιαδνπ, ειηέιαηνπ, θαξδακέιαηνπ, βακβαθέιαηνπ, θξακβέιαηνπ, γνγγπιέιαηνπ (colza oil), ζνπζακέιαηνπ θαη ζηλαπέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, εμεπγεληζκέλσλ, αιιά κε ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλσλ Ληαληθό εκπόξην θνηληθέιαηνπ, ειαίνπ ηλδηθήο θαξύδαο, θνηληθνππξήλσλ, babassu θαη ιηλέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, εμεπγεληζκέλσλ, αιιά όρη ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλσλ, ζηαζεξνπνηεκέλσλ θπηηθώλ ιηπώλ θαη ειαίνπ (εθηόο από ην θαιακπνθέιαην) θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο π.δ.θ.α Ληαληθό εκπόξην άιισλ ηξνθίκσλ π.δ.θ.α Ληαληθό εκπόξην αβγώλ ρσξίο ην θέιπθνο, θαη θξόθσλ αβγώλ, λσπώλ ή δηαηεξεκέλσλ, ιεπθώκαηνο αβγνύ Ληαληθό εκπόξην αθαηέξγαζηεο δάραξεο από δαραξνθάιακν ή δαραξόηεπηια, ζε ζηεξεά κνξθή Ληαληθό εκπόξην αιεπξηώλ δεκεηξηαθώλ γεληθά Ληαληθό εκπόξην άιισλ αιεπξηώλ δεκεηξηαθώλ π.δ.θ.α Ληαληθό εκπόξην άιισλ πξντόλησλ δεκεηξηαθώλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ληθάδεο αξαβόζηηνπ) Ληαληθό εκπόξην άιισλ πξντόλησλ δηαηξνθήο π.δ.θ.α Ληαληθό εκπόξην ακαγείξεπησλ δπκαξηθώλ, κε παξαγεκηζκέλσλ ή κε άιιν ηξόπν παξαζθεπαζκέλσλ Ληαληθό εκπόξην ακύισλ, ηλνπιίλεο, γινπηέλεο ζηηαξηνύ, δεμηξηλώλ θαη άιισλ ηξνπνπνηεκέλσλ ακύισλ Ληαληθό εκπόξην απνθινησκέλνπ ξπδηνύ Ληαληθό εκπόξην αξάπηθσλ θηζηηθηώλ Ληαληθό εκπόξην βξώζηκσλ πξντόλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο π.δ.θ.α Ληαληθό εκπόξην βύλεο Ληαληθό εκπόξην γιπθόδεο θαη ζηξνπηνύ γιπθόδεο, θξνπθηόδεο θαη ζηξνπηνύ θξνπθηόδεο, ηκβεξηνζάθραξνπ, ζαθράξσλ θαη ζηξνπηνύ ζαθράξσλ π.δ.θ.α., ηερλεηνύ κειηνύ θαη θαξακέιαο Ληαληθό εκπόξην θαζαξηζκέλεο δάραξεο από δαραξνθάιακν ή δαραξόηεπηια θαη ρεκηθά θαζαξήο ζαθραξόδεο ζε ζηεξεά κνξθή, πνπ δελ πεξηέρεη πξόζζεηεο αξσκαηηθέο ή ρξσζηηθέο νπζίεο Ληαληθό εκπόξην θαζαξηζκέλεο δάραξεο από δαραξνθάιακν ή δαραξόηεπηια πνπ πεξηέρεη πξόζζεηεο αξσκαηηθέο ή ρξσζηηθέο νπζίεο, δάραξεο θαη ζηξνπηνύ ζθελδάκνπ Ληαληθό εκπόξην καγεηξεκέλσλ δπκαξηθώλ, παξαγεκηζκέλσλ ή κε άιιν ηξόπν παξαζθεπαζκέλσλ, θνπζθνύο Ληαληθό εκπόξην καγηάο (ελεξγνύ ή αδξαλνύο), άιισλ κνλνθύηηαξσλ κηθξννξγαληζκώλ, λεθξώλ θαη παξαζθεπαζκέλσλ δηνγθσηηθώλ ζθνλώλ Ληαληθό εκπόξην καιαθνύ ζηηαξηνύ θαη ζκηγαδηνύ, γηα θαηαλάισζε από αλζξώπνπο Ληαληθό εκπόξην κεηγκάησλ γηα ηελ παξαζθεπή εηδώλ αξηνπνηίαο Ληαληθό εκπόξην κειάζαο Ληαληθό εκπόξην μεξώλ θαξπώλ

7 Ληαληθό εκπόξην μεξώλ θαξπώλ, θαβνπξδηζκέλσλ αξάπηθσλ θηζηηθηώλ, αιαηηζκέλσλ ή κε άιιν ηξόπν επεμεξγαζκέλσλ Ληαληθό εκπόξην μηδηνύ θαη ππνθαηάζηαησλ ηνπ μηδηνύ, πνπ ιακβάλνληαη από ην νμηθό νμύ Ληαληθό εκπόξην νζπξίσλ, ζπζθεπαζκέλσλ Ληαληθό εκπόξην ξπδηνύ, αιεζκέλνπ Ληαληθό εκπόξην ζηηάιεπξνπ ή αιεπξηνύ ζκηγαδηνύ Ληαληθό εκπόξην ζθιεξoύ ζηηαξηνύ, γηα θαηαλάισζε από αλζξώπνπο Ληαληθό εκπόξην ζνππώλ θαη δσκώλ θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ ηνπο Ληαληθό εκπόξην ζπόξσλ ειίαλζνπ, ζνπζακηνύ, θάξδακνπ, θξάκβεο, ειαηνθξάκβεο θαη ζηλαπηνύ, γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε Ληαληθό εκπόξην ζπόξσλ ζόγηαο Ληαληθό εκπόξην ηαπηόθαο θαη ππνθαηάζηαησλ παξαζθεπαζκέλσλ από άκπιν ζε κνξθή ληθάδσλ, θόθθσλ θιπ Ληαληθό εκπόξην θπθηώλ θαη άιισλ αιγώλ, λσπώλ ή απνμεξακέλσλ Ληαληθό εκπόξην θπζηθνύ κειηνύ Ληαληθό εκπόξην θπηηθώλ αιεπξηώλ θαη ρνλδξάιεπξσλ, γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε Ληαληθό εκπόξην ρόλδξσλ (κπιηγνπξηνύ) δεκεηξηαθώλ Ληαληθό εκπόξην κεηαρεηξηζκέλσλ ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ Ληαληθό εκπόξην θζαξκέλσλ εηδώλ ξνπρηζκνύ θαη άιισλ θζαξκέλσλ εηδώλ 56 Γξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ εζηίαζεο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από εζηηαηόξην ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, κε δσληαλή κνπζηθή [πνπ ππάγεηαη ζηελ /625/ΠΟΛ.1087/ (ΦΔΚ Β' 932) απόθαζε Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά] Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από εζηηαηόξην ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, ρσξίο δσληαλή κνπζηθή [πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ /625/ΠΟΛ.1087/ (ΦΔΚ Β' 932) απόθαζε Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά], κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από εζηηαηόξην ηαρείαο εμππεξεηήζεσο (θαζη - θνπλη), κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από θέληξν δηαζθέδαζεο - θνζκηθή ηαβέξλα Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από νηλεζηηαηόξην ή νηλνκαγεηξείν (νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, ρσξίο πξνζσπηθό) Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από πηηζαξία, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από ςεηνπσιεία - ζνπβιαηδίδηθα, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηώλ από νπδεξί, κεδεδνπσιείν, ηζηπνπξάδηθν, δπζνπσιείν κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηώλ από ζλαθ κπαξ, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γιπθώλ, παγσηώλ θιπ από δαραξνπιαζηείν, γαιαθηνδαραξνπιαζηείν, θαθεδαραξνπιαζηείν, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ ζε εζηηαηόξηα απηνεμππεξέηεζεο (self service) Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από εζηηαηόξην ηαρείαο εμππεξεηήζεσο (θαζη-θνπλη), κε παξνρή θαζίζκαηνο, αιιά όρη ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από εζηηαηόξην, ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, πηηζαξία θιπ ρσξίο δσληαλή κνπζηθή, κε παξνρή θαζίζκαηνο αιιά όρη ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από ςεηνπσιείν - ζνπβιαηδίδηθν κε παξνρή θαζίζκαηνο αιιά όρη ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηώλ από ζλαθ κπαξ, νπδεξί, κεδεδνπσιείν, ηζηπνπξάδηθν, δπζνπσιείν, κε παξνρή θαζίζκαηνο αιιά όρη ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από εζηηαηόξην ηαρείαο εμππεξεηήζεσο (θαζη-θνπλη), ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από ςεηνπσιείν - ζνπβιαηδίδηθν), ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο

8 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηώλ από ζλαθ κπαξ, νπδεξί, θαθέ-νπδεξί, κεδεδνπσιείν, ηζηπνπξάδηθν, δπζνπσιείν, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από αιιαληνδπζνπσιείν Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από εζηηαηόξηα, πνπ πσινύλ κεξίδεο θαγεηνύ ζε παθέηα Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαηαζηήκαηα αλαςπθηεξίσλ, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαηαζηήκαηα πνπ πσινύλ ζνπβιάθηα, ζάληνπηηο θαη ηα ζπλαθή, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαηαζηήκαηα πώιεζεο παγσηώλ ή άιισλ γιπθώλ, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο Υπεξεζίεο πώιεζεο πίηζαο ζε παθέην Υπεξεζίεο κπαξ, πνπ παξέρνληαη από ρνξεπηηθό θέληξν Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από αλαςπθηήξην Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαθέ κπαξ Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαθελείν, κε ηερληθά ή κεραληθά παηρλίδηα Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαθελείν, ρσξίο ηερληθά θαη κεραληθά παηρλίδηα Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαθεηέξηα Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαθεηέξηα κε δηάζεζε πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν (internet-cafe) Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θέληξν δηαζθέδαζεο - θακπαξέ ή λάηη θιακπ Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θέληξν δηαζθέδαζεο - θαθσδείν Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θέληξν δηαζθέδαζεο - κπνπάη Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θέληξν δηαζθέδαζεο - ληηζθνηέθ Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από παξαδνζηαθό θαθελείν Υπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο θηλεκαηνγξάθνπ Υπεξεζίεο αηζνπζώλ ζπλαπιηώλ Υπεξεζίεο ζεαηξηθώλ αηζνπζώλ Υπεξεζίεο γνπόηεξ παξθ (λεξνηζνπιήζξσλ θιπ) Υπεξεζίεο ινύλα παξθ Υπεξεζίεο ληηζθνηέθ (ρσξίο πξνζθνξά πνηνύ ή θαγεηνύ) Υπεξεζίεο παηδόηνπνπ Γξαζηεξηόηεηεο θνκκσηεξίσλ, θνπξείσλ θαη θέληξσλ αηζζεηηθήο Τπεξεζίεο θνκκσηεξίσλ θαη άιιεο ππεξεζίεο θαιισπηζκνύ Τπεξεζίεο θνκκσηεξίσλ γπλαηθώλ θαη θνξηηζηώλ Υπεξεζίεο θνκκσηεξίνπ θαη θαιισπηζηήξηνπ γπλαηθώλ, πνπ απαζρνιεί κέρξη θαη δύν ηερλίηεο θνκκσηέο Υπεξεζίεο θνκκσηεξίνπ θαη θαιισπηζηήξηνπ γπλαηθώλ, πνπ απαζρνιεί πάλσ από δύν ηερλίηεο θνκκσηέο Τπεξεζίεο θνκκσηεξίσλ θαη θνπξείσλ αλδξώλ θαη αγνξηώλ Υπεξεζίεο θνπξείνπ Υπεξεζίεο θνπξείνπ ή θνκκσηεξίνπ αλδξώλ, πνπ απαζρνιεί κέρξη θαη δύν ηερλίηεο Υπεξεζίεο θνπξείνπ ή θνκκσηεξίνπ αλδξώλ, πνπ απαζρνιεί πάλσ από δύν ηερλίηεο Γξαζηεξηόηεηεο γξαθείσλ θεδεηώλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο Τπεξεζίεο γξαθείσλ θεδεηώλ θαη ζρεηηθέο ππεξεζίεο Υπεξεζίεο εξγνιάβνπ επηθήδεησλ ηειεηώλ, κλεκόζπλσλ, θιπ Υπεξεζίεο κεηαθνξάο λεθξώλ Υπεξεζίεο ζπλνδείαο λεθξώλ (κεηαθνξάο θέξεηξνπ θαη ζηεθάλσλ αλζέσλ) Υπεξεζίεο δεξκαηνζηημίαο (ηαηνπάδ)