Σαρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. Σαρ. Κσδ. : Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν : Fax :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σαρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. Σαρ. Κσδ. : 101 84 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν : 210 3375187 Fax : 210 3375041 E-mail : mitrwo-b1@ky.ypoik."

Transcript

1 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αζήλα 5 Γεθεκβξίνπ 2008 ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Αξηζκ. Πξση.: /2373/ΓΜ Β ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓIΔΤΘΤΝΗ ΜΗΣΡΩΟΤ ΣΜΗΜΑ: Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10 ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. Σαρ. Κσδ. : Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν : Fax : ΘΔΜΑ: «Έλαξμε ή κεηαβνιή εξγαζηώλ Καηαζηεκάησλ Τγεηνλνκηθνύ Δλδηαθέξνληνο» Σε ζπλέρεηα ηεο Α.Υ.Ο.Ο /1954/ΠΟΛ1133/2008/ΓΜ/ (ΦΔΚ 2149/Β ), κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθαλ νη λένη Κσδηθνί Αξηζκνί Γξαζηεξηόηεηαο ησλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Α.Γ. 2008), ζαο θνηλνπνηνύκε πίλαθα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 80 θαη 81 ηνπ λ. 3463/2008 (ΦΔΚ 114/Α ), όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο έλαξμεο επηηεδεύκαηνο απαηηείηαη πξνεγνύκελε ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο ηνπ ρώξνπ, ζηνλ νπνίν ζα αλαπηπρζεί ε δξαζηεξηόηεηα. ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Α/Α ΣΤΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΠΗΣΑ Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ πλεκκέλα: θύιια επηά (7)

2 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ - Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Κεληξηθή Υπεξεζία ΥΠ.Δ.Δ. θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο - Διεγθηηθά Κέληξα (Γ.Δ.Κ. θαη Π.Δ.Κ.) - Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο θαη όιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο - Γ.Γ.Π.Σ. - Έξγν TAXIS Δθαξκνγέο - «Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε», Οκήξνπ 18 Τ.Κ Αζήλα - Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ΟΤΑ Σηαδίνπ 27 Τ.Κ Αζήλα ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: - Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ - Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ - Γξαθείνπ θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα - Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ - Όιεο ηηο Φνξνινγηθέο Γηεπζύλζεηο - Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Κνηλνύ - Γξαθείν Τύπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ - Γηεύζπλζε Μεηξώνπ ηκήκα Β (20 αληίηππα)

3 47.11 Ληαληθό εκπόξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα πνπ πσινύλ θπξίσο ηξόθηκα, πνηά ή θαπλό Ληαληθό εκπόξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα πνπ πσινύλ θπξίσο ηξόθηκα, πνηά ή θαπλό Ληαληθό εκπόξην ζε κε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα πνπ πσινύλ θπξίσο ηξόθηκα, πνηά ή θαπλό Ληαληθό εκπόξην super market, κε έκθαζε ζην εκπόξην ηξνθίκσλ Ληαληθό εκπόξην βηνινγηθώλ ηξνθίκσλ Ληαληθό εκπόξην εηδώλ δηαηξνθήο γεληθά Ληαληθό εκπόξην εηδώλ νηλνπαληνπσιείνπ Ληαληθό εκπόξην εηδώλ παληνπσιείνπ 47.2 Ληαληθό εκπόξην ηξνθίκσλ, πνηώλ θαη θαπλνύ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην θξνύησλ θαη ιαραληθώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην λσπώλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ Ληαληθό εκπόξην άιισλ ιαραληθώλ π.δ.θ.α Ληαληθό εκπόξην άιισλ θξνύησλ, ραξνππηώλ Ληαληθό εκπόξην βξώζηκσλ ξηδώλ θαη βνιβώλ κε πςειό πεξηερόκελν ζε άκπιν ή ηλνπιίλε, γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε Ληαληθό εκπόξην ειαηώλ θαη άιισλ ειαηνύρσλ θαξπώλ, θξέζθσλ Ληαληθό εκπόξην επηηξαπέδησλ ζηαθπιηώλ Ληαληθό εκπόξην εζπεξηδνεηδώλ Ληαληθό εκπόξην θαιακπνθηνύ Ληαληθό εκπόξην νπσξνθεπεπηηθώλ Ληαληθό εκπόξην παηάηαο, θξέζθηαο ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην ξηδσδώλ θαη βνιβνεηδώλ ιαραληθώλ Ληαληθό εκπόξην ρνπξκάδσλ, ζύθσλ, κπαλαλώλ, ηλδηθώλ θαξύδσλ, βξαδηιηάληθσλ θαξύδσλ αλαθάξδηνπ, αβνθάλην, κάλγθν θαη γνπάβαο, θξέζθσλ Ληαληθό εκπόξην κεηαπνηεκέλσλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ Ληαληθό εκπόξην άιισλ δηαηεξεκέλσλ θξνύησλ Ληαληθό εκπόξην απνμεξακέλσλ ιαραληθώλ Ληαληθό εκπόξην απνμεξακέλσλ νζπξησδώλ ιαραληθώλ, απνθινησκέλσλ, εθηόο απηώλ γηα ζπνξά Ληαληθό εκπόξην δηαηεξεκέλσλ παηαηώλ Ληαληθό εκπόξην ειαηώλ θαη άιισλ ειαηνύρσλ θαξπώλ, όρη θξέζθσλ Ληαληθό εκπόξην εζπεξηδνεηδώλ, μεξώλ Ληαληθό εκπόξην θνπθνπηζηώλ βεξίθνθσλ, ξνδάθηλσλ ή δακάζθελσλ Ληαληθό εκπόξην ιαραληθώλ δηαηεξεκέλσλ ζε μίδη ή ζε νμηθό νμύ Ληαληθό εκπόξην ιαραληθώλ θαηεςπγκέλσλ Ληαληθό εκπόξην ιαραληθώλ, δηαηεξεκέλσλ κε άιιν ηξόπν εθηόο από μίδη ή νμηθό νμύ Ληαληθό εκπόξην καξκειάδσλ, δειέδσλ, πνπξέ θαη πνιηώλ θξνύησλ ή μεξώλ θαξπώλ Ληαληθό εκπόξην παηαηώλ θαηεςπγκέλσλ Ληαληθό εκπόξην θξνύησλ θαη μεξώλ θαξπώλ, καγεηξεκέλσλ ή ακαγείξεπησλ, θαηεςπγκέλσλ Ληαληθό εκπόξην ρνπξκάδσλ, ζύθσλ, κπαλαλώλ, ηλδηθώλ θαξύδσλ, βξαδηιηάληθσλ θαξύδσλ αλαθάξδηνπ, αβνθάλην, κάλγθν, γνπάβαο, μεξώλ Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο θαη πξντόλησλ θξέαηνο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο θαη πξντόλησλ θξέαηνο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο Ληαληθό εκπόξην άιισλ εηδώλ παξαζθεπαζκέλνπ θαη δηαηεξεκέλνπ θξέαηνο, εληνζζίσλ ή αίκαηνο, εθρπιηζκάησλ θαη δσκώλ θξέαηνο Ληαληθό εκπόξην άιισλ θξεάησλ θαη βξώζηκσλ εληνζζίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θξέαηνο θνπλειηώλ), εθηόο από βαηξαρνπόδαξα Ληαληθό εκπόξην θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο βννεηδώλ Ληαληθό εκπόξην θαηεςπγκέλνπ θξέαηνο ρνηξνεηδώλ Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο αηγώλ

4 Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο αιόγσλ, γατδνπξηώλ, κνπιαξηώλ ή γίλλσλ Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο βννεηδώλ, λσπνύ ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο θνπλειηώλ Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο πξνβάησλ, θαηεςπγκέλνπ Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο πξνβάησλ, λσπνύ ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο ρνηξνεηδώλ, λσπνύ ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην ζαιηγθαξηώλ θαη βαηξαρνπόδαξσλ, λσπώλ, απιήο ςύμεο, θαηεςπγκέλσλ, απνμεξακέλσλ, παζηώλ ή ζε άικε, εθηόο από ηα ζαιαζζηλά ζαιηγθάξηα Ληαληθό εκπόξην πξντόλησλ θξέαηνο Ληαληθό εκπόξην άθξσλ δώσλ Ληαληθό εκπόξην βξώζηκσλ εληνζζίσλ Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο θαη βξώζηκσλ εληνζζίσλ πνπιεξηθώλ, θαηεςπγκέλσλ Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο θαη βξώζηκσλ εληνζζίσλ πνπιεξηθώλ, λσπώλ ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην θξέαηνο θαη βξώζηκσλ εληνζζίσλ, αιαηηζκέλσλ, ζε άικε, απνμεξακέλσλ ή θαπληζηώλ, βξώζηκσλ αιεπξηώλ θαη ρνλδξάιεπξσλ θξέαηνο ή εληνζζίσλ Ληαληθό εκπόξην ιηπώλ βννεηδώλ, πξνβάησλ, αηγώλ, ρνίξσλ θαη πνπιεξηθώλ Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ, θαξθηλνεηδώλ θαη καιαθίσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ, θαξθηλνεηδώλ θαη καιαθίσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ, νζηξαθνεηδώλ θαη καιαθίσλ Ληαληθό εκπόξην άιισλ καιαθίσλ ή νζηξαθόδεξκσλ θαη πδξόβησλ αζπόλδπισλ, δώλησλ, λσπώλ ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην θαξθηλνεηδώλ, θαηεςπγκέλσλ, καιαθίσλ θαη άιισλ πδξόβησλ αζπόλδπισλ, θαηεςπγκέλσλ, απνμεξακέλσλ, αιαηηζκέλσλ Ληαληθό εκπόξην θαξθηλνεηδώλ, καιαθίσλ θαη άιισλ πδξόβησλ αζπόλδπισλ, παξαζθεπαζκέλσλ ή δηαηεξεκέλσλ Ληαληθό εκπόξην θαξθηλνεηδώλ, κε θαηεςπγκέλσλ Ληαληθό εκπόξην λσπώλ, απιήο ςύμεο θαη θαηεςπγκέλσλ ςαξηώλ Ληαληθό εκπόξην ζηξεηδηώλ Ληαληθό εκπόξην θηιέησλ ςαξηώλ, άιινπ θξέαηνο ςαξηώλ, ζπθσηηώλ ςαξηώλ θαη αβγνηάξαρνπ, λσπώλ ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ απνμεξακέλσλ, αιαηηζκέλσλ ή ζε άικε, θαπληζηώλ ςαξηώλ θαη βξώζηκνπ ηρζπάιεπξνπ Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ θαηά άιιν ηξόπν παξαζθεπαζκέλσλ ή δηαηεξεκέλσλ, ραβηαξηνύ Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ, δώλησλ Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ, λσπώλ ή απιήο ςύμεο Ληαληθό εκπόξην ςαξηώλ, θηιέησλ ςαξηώλ, άιινπ θξέαηνο ςαξηώλ, ζπθσηηώλ ςαξηώλ θαη αβγνηάξαρνπ, θαηεςπγκέλσλ Ληαληθό εκπόξην ςσκηνύ, αξηνζθεπαζκάησλ θαη ινηπώλ εηδώλ αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην ςσκηνύ, αξηνζθεπαζκάησλ θαη ινηπώλ εηδώλ αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην πξντόλησλ αξηνπνηίαο Ληαληθό εκπόξην (πξαηήξην) ςσκηνύ θαη άιισλ εηδώλ αξηνπνηίαο Ληαληθό εκπόξην άιισλ εηδώλ ςσκηνύ θαη άιισλ εηδώλ αξηνπνηίαο Ληαληθό εκπόξην δηαηεξεκέλσλ γιπθώλ κε βάζε ην αιεύξη θαη παξόκνησλ εηδώλ Ληαληθό εκπόξην κειόςσκνπ θαη παξόκνησλ εηδώλ, γιπθώλ κπηζθόησλ, βαθιώλ θαη ιεπηώλ κπηζθόησλ Ληαληθό εκπόξην πξντόλησλ δύκεο Ληαληθό εκπόξην ηξαγαλνύ ςσκηνύ, παμηκαδηώλ, θξπγαληζκέλνπ ςσκηνύ θαη παξόκνησλ θξπγαληζκέλσλ πξντόλησλ Ληαληθό εκπόξην ηππνπνηεκέλσλ εηδώλ αξηνπνηίαο Ληαληθό εκπόξην ηπξνπηηώλ, ζάληνπηηο θαη παξόκνησλ εηδώλ Ληαληθό εκπόξην θξέζθνπ ςσκηνύ Ληαληθό εκπόξην θξέζθσλ εηδώλ δαραξνπιαζηηθήο θαη γιπθηζκάησλ Ληαληθό εκπόξην θύιισλ θξνύζηαο ή θαληατθηνύ

5 Ληαληθό εκπόξην εηδώλ δαραξνπιαζηηθήο κε βάζε ηε δάραξε Ληαληθό εκπόξην δηαηεξεκέλσλ γιπθώλ κε βάζε ηε δάραξε θαη παξόκνησλ εηδώλ Ληαληθό εκπόξην παγσηνύ θαη άιισλ εηδώλ βξώζηκνπ πάγνπ Ληαληθό εκπόξην παγσηνύ, ρύκα ή ηππνπνηεκέλνπ Ληαληθό εκπόξην πξντόλησλ δαραξνπιαζηηθήο (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ιεπθή ζνθνιάηα), πνπ δελ πεξηέρνπλ θαθάν Ληαληθό εκπόξην ζνθνιάηαο θαη άιισλ παξαζθεπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ θαθάν (εθηόο από δαραξνύρν ζθόλε θαθάνπ), ζε άιιεο κνξθέο εθηόο από ρύκα Ληαληθό εκπόξην ηππνπνηεκέλσλ δαραξσδώλ πξντόλησλ Ληαληθό εκπόξην θξνύησλ, μεξώλ θαξπώλ, θινύδαο θξνύησλ θαη άιισλ κεξώλ θπηώλ δηαηεξεκέλσλ κε δάραξε Ληαληθό εκπόξην πνηώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην πνηώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην αιθννινύρσλ πνηώλ Ληαληθό εκπόξην (πξαηήξην) κπίξαο, αλαςπθηηθώλ θαη εκθηαισκέλσλ λεξώλ Ληαληθό εκπόξην άιισλ πνηώλ πνπ πξνέξρνληαη από δύκσζε (π.ρ. κειίηε, απηδίηε, πδξνκειηνύ) θαη κεηγκάησλ πνηώλ πνπ πεξηέρνπλ αιθνόιε Ληαληθό εκπόξην απνζηαγκάησλ, εδύπνησλ, άιισλ νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ, ζύλζεησλ αιθννινύρσλ παξαζθεπαζκάησλ γηα ηελ παξαγσγή πνηώλ Ληαληθό εκπόξην αθξώδνπο θξαζηνύ Ληαληθό εκπόξην βεξκνύη θαη άιισλ εηδώλ αξσκαηηθνύ θξαζηνύ από λσπά ζηαθύιηα Ληαληθό εκπόξην θξαζηνύ από λσπά ζηαθύιηα, εθηόο από ην αθξώδεο θξαζί, κνύζηνπ ζηαθπιηώλ Ληαληθό εκπόξην -κεηά από εηζαγσγή- πνηώλ Ληαληθό εκπόξην κπίξαο Ληαληθό εκπόξην άιισλ πνηώλ Ληαληθό εκπόξην άιισλ κε αιθννινύρσλ πνηώλ Ληαληθό εκπόξην κεηαιιηθώλ λεξώλ θαη αεξηνύρσλ λεξώλ, πνπ δελ έρνπλ γιπθαλζεί ή αξσκαηηζηεί Ληαληθό εκπόξην παγαθηώλ βξώζηκσλ, ζε θύβνπο ή ληθάδεο Ληαληθό εκπόξην παγσκέλνπ ηζαγηνύ Ληαληθό εκπόξην ρπκώλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ Ληαληθό εκπόξην άιισλ ηξνθίκσλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην άιισλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ θαη αβγώλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα Ληαληθό εκπόξην γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ Ληαληθό εκπόξην βνύηπξνπ Ληαληθό εκπόξην γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ γεληθά Ληαληθό εκπόξην γάιαθηνο Ληαληθό εκπόξην γάιαθηνο θαη θξέκαο κε πεξηζζόηεξν από 6% ιίπνο, όρη ζπκππθλσκέλσλ ή δαραξνύρσλ Ληαληθό εκπόξην γάιαθηνο θαη θξέκαο ζε ζηεξεέο κνξθέο Ληαληθό εκπόξην γάιαθηνο θαη θξέκαο, ζπκππθλσκέλσλ ή κε πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ πιώλ, ζε άιιεο κνξθέο εθηόο ηεο ζηεξεάο Ληαληθό εκπόξην γηανπξηηνύ θαη άιισλ εηδώλ δπκσκέλνπ ή νμηληζκέλνπ γάιαθηνο ή θξέκαο Ληαληθό εκπόξην επεμεξγαζκέλνπ ξεπζηνύ γάιαθηνο Ληαληθό εκπόξην ηπξηνύ θαη ηπξνπήγκαηνο Ληαληθό εκπόξην αβγώλ Ληαληθό εκπόξην αβγώλ κε ην θέιπθνο Ληαληθό εκπόξην θαθέ, ηζαγηνύ, θαθάνπ θαη κπαραξηθώλ Ληαληθό εκπόξην αιαηηνύ επηηξαπέδηνπ Ληαληθό εκπόξην αθεςεκάησλ βνηάλσλ Ληαληθό εκπόξην εθρπιηζκάησλ, απνζηαγκάησλ, ζπκππθλσκάησλ θαη παξαζθεπαζκάησλ ηζαγηνύ ή κάηε Ληαληθό εκπόξην θαβνπξδηζκέλνπ θαη αιεζκέλνπ θαθέ θαη παξόκνησλ εηδώλ Ληαληθό εκπόξην θαθάνπ ζε ζθόλε, πνπ δελ πεξηέρεη πξόζζεηε δάραξε ή άιιε γιπθαληηθή ύιε Ληαληθό εκπόξην θαθάνπ ζε ζθόλε, πνπ πεξηέρεη πξόζζεηε δάραξε ή άιιε γιπθαληηθή ύιε Ληαληθό εκπόξην θαξπθεπκάησλ - κπαραξηθώλ θαη ινηπώλ παξόκνησλ εηδώλ, αιεζκέλσλ θαη ζπζθεπαζκέλσλ

6 Ληαληθό εκπόξην θαθέ απνθαθετλσκέλνπ Ληαληθό εκπόξην θαθέ κε απνθαθετλσκέλνπ Ληαληθό εκπόξην κάηε Ληαληθό εκπόξην κπαραξηθώλ, επεμεξγαζκέλσλ Ληαληθό εκπόξην κπαραξηθώλ, κε θαηεξγαζκέλσλ Ληαληθό εκπόξην πξάζηλνπ ηζαγηνύ (κε δπκσκέλνπ), καύξνπ ηζαγηνύ (δπκσκέλνπ) θαη ελ κέξεη δπκσκέλνπ ηζαγηνύ ζε άκεζε ζπζθεπαζία, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 3 kg Ληαληθό εκπόξην ζαιηζώλ, αλάκεηθησλ θαξπθεπκάησλ θαη αξηπκάησλ, αιεπξηνύ θαη ρνλδξάιεπξνπ ζηλαπηνύ θαη παξαζθεπαζκέλεο κνπζηάξδαο Ληαληθό εκπόξην ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ, εθρπιηζκάησλ, νπζηώλ θαη ζπκππθλσκάησλ ηνπ θαθέ ή ησλ ππνθαηάζηαησλ ηνπ θαθέ Ληαληθό εκπόξην βξώζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπώλ Ληαληθό εκπόξην ειαηόιαδνπ Ληαληθό εκπόξην ειαίσλ άιισλ ειαηνύρσλ θαξπώλ Ληαληθό εκπόξην δσηθώλ ειαίσλ θαη ιηπώλ, αθαηέξγαζησλ θαη εμεπγεληζκέλσλ, εθηόο από ιίπε βννεηδώλ, αηγνπξνβάησλ, ρνίξσλ θαη πνπιεξηθώλ Ληαληθό εκπόξην δσηθώλ ή θπηηθώλ ιηπώλ θαη ειαίσλ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, πδξνγνλσκέλσλ, εζηεξνπνηεκέλσλ, αιιά ρσξίο λα έρνπλ ππνζηεί πεξαηηέξσ επεμεξγαζία Ληαληθό εκπόξην θαιακπνθέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπ, όρη ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλσλ Ληαληθό εκπόξην καξγαξίλεο θαη παξόκνησλ παξαζθεπαζκάησλ Ληαληθό εκπόξην ζνγηέιαηνπ, αξαρηδέιαηνπ, ειαηόιαδνπ, ειηέιαηνπ, θαξδακέιαηνπ, βακβαθέιαηνπ, θξακβέιαηνπ, γνγγπιέιαηνπ (colza oil) θαη ειαίνπ ζηλάπεο, αθαηέξγαζησλ Ληαληθό εκπόξην ζνγηέιαηνπ, αξαρηδέιαηνπ, ειαηόιαδνπ, ειηέιαηνπ, θαξδακέιαηνπ, βακβαθέιαηνπ, θξακβέιαηνπ, γνγγπιέιαηνπ (colza oil), ζνπζακέιαηνπ θαη ζηλαπέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, εμεπγεληζκέλσλ, αιιά κε ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλσλ Ληαληθό εκπόξην θνηληθέιαηνπ, ειαίνπ ηλδηθήο θαξύδαο, θνηληθνππξήλσλ, babassu θαη ιηλέιαηνπ θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο, εμεπγεληζκέλσλ, αιιά όρη ρεκηθά ηξνπνπνηεκέλσλ, ζηαζεξνπνηεκέλσλ θπηηθώλ ιηπώλ θαη ειαίνπ (εθηόο από ην θαιακπνθέιαην) θαη ησλ θιαζκάησλ ηνπο π.δ.θ.α Ληαληθό εκπόξην άιισλ ηξνθίκσλ π.δ.θ.α Ληαληθό εκπόξην αβγώλ ρσξίο ην θέιπθνο, θαη θξόθσλ αβγώλ, λσπώλ ή δηαηεξεκέλσλ, ιεπθώκαηνο αβγνύ Ληαληθό εκπόξην αθαηέξγαζηεο δάραξεο από δαραξνθάιακν ή δαραξόηεπηια, ζε ζηεξεά κνξθή Ληαληθό εκπόξην αιεπξηώλ δεκεηξηαθώλ γεληθά Ληαληθό εκπόξην άιισλ αιεπξηώλ δεκεηξηαθώλ π.δ.θ.α Ληαληθό εκπόξην άιισλ πξντόλησλ δεκεηξηαθώλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ληθάδεο αξαβόζηηνπ) Ληαληθό εκπόξην άιισλ πξντόλησλ δηαηξνθήο π.δ.θ.α Ληαληθό εκπόξην ακαγείξεπησλ δπκαξηθώλ, κε παξαγεκηζκέλσλ ή κε άιιν ηξόπν παξαζθεπαζκέλσλ Ληαληθό εκπόξην ακύισλ, ηλνπιίλεο, γινπηέλεο ζηηαξηνύ, δεμηξηλώλ θαη άιισλ ηξνπνπνηεκέλσλ ακύισλ Ληαληθό εκπόξην απνθινησκέλνπ ξπδηνύ Ληαληθό εκπόξην αξάπηθσλ θηζηηθηώλ Ληαληθό εκπόξην βξώζηκσλ πξντόλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο π.δ.θ.α Ληαληθό εκπόξην βύλεο Ληαληθό εκπόξην γιπθόδεο θαη ζηξνπηνύ γιπθόδεο, θξνπθηόδεο θαη ζηξνπηνύ θξνπθηόδεο, ηκβεξηνζάθραξνπ, ζαθράξσλ θαη ζηξνπηνύ ζαθράξσλ π.δ.θ.α., ηερλεηνύ κειηνύ θαη θαξακέιαο Ληαληθό εκπόξην θαζαξηζκέλεο δάραξεο από δαραξνθάιακν ή δαραξόηεπηια θαη ρεκηθά θαζαξήο ζαθραξόδεο ζε ζηεξεά κνξθή, πνπ δελ πεξηέρεη πξόζζεηεο αξσκαηηθέο ή ρξσζηηθέο νπζίεο Ληαληθό εκπόξην θαζαξηζκέλεο δάραξεο από δαραξνθάιακν ή δαραξόηεπηια πνπ πεξηέρεη πξόζζεηεο αξσκαηηθέο ή ρξσζηηθέο νπζίεο, δάραξεο θαη ζηξνπηνύ ζθελδάκνπ Ληαληθό εκπόξην καγεηξεκέλσλ δπκαξηθώλ, παξαγεκηζκέλσλ ή κε άιιν ηξόπν παξαζθεπαζκέλσλ, θνπζθνύο Ληαληθό εκπόξην καγηάο (ελεξγνύ ή αδξαλνύο), άιισλ κνλνθύηηαξσλ κηθξννξγαληζκώλ, λεθξώλ θαη παξαζθεπαζκέλσλ δηνγθσηηθώλ ζθνλώλ Ληαληθό εκπόξην καιαθνύ ζηηαξηνύ θαη ζκηγαδηνύ, γηα θαηαλάισζε από αλζξώπνπο Ληαληθό εκπόξην κεηγκάησλ γηα ηελ παξαζθεπή εηδώλ αξηνπνηίαο Ληαληθό εκπόξην κειάζαο Ληαληθό εκπόξην μεξώλ θαξπώλ

7 Ληαληθό εκπόξην μεξώλ θαξπώλ, θαβνπξδηζκέλσλ αξάπηθσλ θηζηηθηώλ, αιαηηζκέλσλ ή κε άιιν ηξόπν επεμεξγαζκέλσλ Ληαληθό εκπόξην μηδηνύ θαη ππνθαηάζηαησλ ηνπ μηδηνύ, πνπ ιακβάλνληαη από ην νμηθό νμύ Ληαληθό εκπόξην νζπξίσλ, ζπζθεπαζκέλσλ Ληαληθό εκπόξην ξπδηνύ, αιεζκέλνπ Ληαληθό εκπόξην ζηηάιεπξνπ ή αιεπξηνύ ζκηγαδηνύ Ληαληθό εκπόξην ζθιεξoύ ζηηαξηνύ, γηα θαηαλάισζε από αλζξώπνπο Ληαληθό εκπόξην ζνππώλ θαη δσκώλ θαη ησλ παξαζθεπαζκάησλ ηνπο Ληαληθό εκπόξην ζπόξσλ ειίαλζνπ, ζνπζακηνύ, θάξδακνπ, θξάκβεο, ειαηνθξάκβεο θαη ζηλαπηνύ, γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε Ληαληθό εκπόξην ζπόξσλ ζόγηαο Ληαληθό εκπόξην ηαπηόθαο θαη ππνθαηάζηαησλ παξαζθεπαζκέλσλ από άκπιν ζε κνξθή ληθάδσλ, θόθθσλ θιπ Ληαληθό εκπόξην θπθηώλ θαη άιισλ αιγώλ, λσπώλ ή απνμεξακέλσλ Ληαληθό εκπόξην θπζηθνύ κειηνύ Ληαληθό εκπόξην θπηηθώλ αιεπξηώλ θαη ρνλδξάιεπξσλ, γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε Ληαληθό εκπόξην ρόλδξσλ (κπιηγνπξηνύ) δεκεηξηαθώλ Ληαληθό εκπόξην κεηαρεηξηζκέλσλ ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ Ληαληθό εκπόξην θζαξκέλσλ εηδώλ ξνπρηζκνύ θαη άιισλ θζαξκέλσλ εηδώλ 56 Γξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ εζηίαζεο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από εζηηαηόξην ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, κε δσληαλή κνπζηθή [πνπ ππάγεηαη ζηελ /625/ΠΟΛ.1087/ (ΦΔΚ Β' 932) απόθαζε Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά] Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από εζηηαηόξην ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, ρσξίο δσληαλή κνπζηθή [πνπ δελ ππάγεηαη ζηελ /625/ΠΟΛ.1087/ (ΦΔΚ Β' 932) απόθαζε Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, όπσο ηζρύεη θάζε θνξά], κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από εζηηαηόξην ηαρείαο εμππεξεηήζεσο (θαζη - θνπλη), κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από θέληξν δηαζθέδαζεο - θνζκηθή ηαβέξλα Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από νηλεζηηαηόξην ή νηλνκαγεηξείν (νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, ρσξίο πξνζσπηθό) Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από πηηζαξία, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από ςεηνπσιεία - ζνπβιαηδίδηθα, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηώλ από νπδεξί, κεδεδνπσιείν, ηζηπνπξάδηθν, δπζνπσιείν κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηώλ από ζλαθ κπαξ, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γιπθώλ, παγσηώλ θιπ από δαραξνπιαζηείν, γαιαθηνδαραξνπιαζηείν, θαθεδαραξνπιαζηείν, κε παξνρή ζεξβηξίζκαηνο Τπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ ζε εζηηαηόξηα απηνεμππεξέηεζεο (self service) Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από εζηηαηόξην ηαρείαο εμππεξεηήζεσο (θαζη-θνπλη), κε παξνρή θαζίζκαηνο, αιιά όρη ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από εζηηαηόξην, ηαβέξλα, ςαξνηαβέξλα, πηηζαξία θιπ ρσξίο δσληαλή κνπζηθή, κε παξνρή θαζίζκαηνο αιιά όρη ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από ςεηνπσιείν - ζνπβιαηδίδηθν κε παξνρή θαζίζκαηνο αιιά όρη ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηώλ από ζλαθ κπαξ, νπδεξί, κεδεδνπσιείν, ηζηπνπξάδηθν, δπζνπσιείν, κε παξνρή θαζίζκαηνο αιιά όρη ζεξβηξίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από εζηηαηόξην ηαρείαο εμππεξεηήζεσο (θαζη-θνπλη), ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ από ςεηνπσιείν - ζνπβιαηδίδηθν), ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο

8 Υπεξεζίεο παξνρήο γεπκάησλ θαη πνηώλ από ζλαθ κπαξ, νπδεξί, θαθέ-νπδεξί, κεδεδνπσιείν, ηζηπνπξάδηθν, δπζνπσιείν, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από αιιαληνδπζνπσιείν Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από εζηηαηόξηα, πνπ πσινύλ κεξίδεο θαγεηνύ ζε παθέηα Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαηαζηήκαηα αλαςπθηεξίσλ, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαηαζηήκαηα πνπ πσινύλ ζνπβιάθηα, ζάληνπηηο θαη ηα ζπλαθή, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαηαζηήκαηα πώιεζεο παγσηώλ ή άιισλ γιπθώλ, ρσξίο παξνρή θαζίζκαηνο Υπεξεζίεο πώιεζεο πίηζαο ζε παθέην Υπεξεζίεο κπαξ, πνπ παξέρνληαη από ρνξεπηηθό θέληξν Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από αλαςπθηήξην Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαθέ κπαξ Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαθελείν, κε ηερληθά ή κεραληθά παηρλίδηα Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαθελείν, ρσξίο ηερληθά θαη κεραληθά παηρλίδηα Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαθεηέξηα Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θαθεηέξηα κε δηάζεζε πξόζβαζεο ζην δηαδίθηπν (internet-cafe) Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θέληξν δηαζθέδαζεο - θακπαξέ ή λάηη θιακπ Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θέληξν δηαζθέδαζεο - θαθσδείν Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θέληξν δηαζθέδαζεο - κπνπάη Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από θέληξν δηαζθέδαζεο - ληηζθνηέθ Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη από παξαδνζηαθό θαθελείν Υπεξεζίεο εθκεηάιιεπζεο θηλεκαηνγξάθνπ Υπεξεζίεο αηζνπζώλ ζπλαπιηώλ Υπεξεζίεο ζεαηξηθώλ αηζνπζώλ Υπεξεζίεο γνπόηεξ παξθ (λεξνηζνπιήζξσλ θιπ) Υπεξεζίεο ινύλα παξθ Υπεξεζίεο ληηζθνηέθ (ρσξίο πξνζθνξά πνηνύ ή θαγεηνύ) Υπεξεζίεο παηδόηνπνπ Γξαζηεξηόηεηεο θνκκσηεξίσλ, θνπξείσλ θαη θέληξσλ αηζζεηηθήο Τπεξεζίεο θνκκσηεξίσλ θαη άιιεο ππεξεζίεο θαιισπηζκνύ Τπεξεζίεο θνκκσηεξίσλ γπλαηθώλ θαη θνξηηζηώλ Υπεξεζίεο θνκκσηεξίνπ θαη θαιισπηζηήξηνπ γπλαηθώλ, πνπ απαζρνιεί κέρξη θαη δύν ηερλίηεο θνκκσηέο Υπεξεζίεο θνκκσηεξίνπ θαη θαιισπηζηήξηνπ γπλαηθώλ, πνπ απαζρνιεί πάλσ από δύν ηερλίηεο θνκκσηέο Τπεξεζίεο θνκκσηεξίσλ θαη θνπξείσλ αλδξώλ θαη αγνξηώλ Υπεξεζίεο θνπξείνπ Υπεξεζίεο θνπξείνπ ή θνκκσηεξίνπ αλδξώλ, πνπ απαζρνιεί κέρξη θαη δύν ηερλίηεο Υπεξεζίεο θνπξείνπ ή θνκκσηεξίνπ αλδξώλ, πνπ απαζρνιεί πάλσ από δύν ηερλίηεο Γξαζηεξηόηεηεο γξαθείσλ θεδεηώλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο Τπεξεζίεο γξαθείσλ θεδεηώλ θαη ζρεηηθέο ππεξεζίεο Υπεξεζίεο εξγνιάβνπ επηθήδεησλ ηειεηώλ, κλεκόζπλσλ, θιπ Υπεξεζίεο κεηαθνξάο λεθξώλ Υπεξεζίεο ζπλνδείαο λεθξώλ (κεηαθνξάο θέξεηξνπ θαη ζηεθάλσλ αλζέσλ) Υπεξεζίεο δεξκαηνζηημίαο (ηαηνπάδ)

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων"

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δναλλακηικόρ ηοςπιζμόρ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δναλλακηικόρ ηοςπιζμόρ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δναλλακηικόρ ηοςπιζμόρ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα έρνπλ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο: Είλαη Φπζηθά (αηνκηθή επηρείξεζε) ή Ννκηθά (Εηαηξεία) Πξόζσπα. Έρνπλ θάλεη έλαξμε πξηλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001 ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛ.: 1126 Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ : Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

άκβιπλζε ηεο επνρηθφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο. 77: Δξαζηεξηφηεηεο Ελνηθίαζεο θαη Εθκίζζσζεο

άκβιπλζε ηεο επνρηθφηεηαο ηεο ηνπξηζηηθήο δήηεζεο. 77: Δξαζηεξηφηεηεο Ελνηθίαζεο θαη Εθκίζζσζεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» Α/ Α ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ δηαθνξνπνίεζε θαη εκπινπηηζκφ ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, 1 αλάδεημε θαη ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΜΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23 Αππιλίος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ I) ΓΔΝIKH ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση σνθηκών Εργασίας ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΣΑΚΟΔ 1980

Γενική Δ/νση σνθηκών Εργασίας ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΣΑΚΟΔ 1980 ενική Δ/νση σνθηκών Εργασίας ΚΣΣΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΤΜΦΩΝ ΜΕ ΣΟ ΣΚΟΔ 1980 Επεξεπγασία από την υπάλληλο Μαπία Καή 2014 ΡΣΗΡΙΟΣΗΣ γγεηνπιαζηηθή, θαηαζθεπή εηδώλ από πειό πιελ απηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο νηθνδνκέο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΠΟΛ. 1061

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΠΟΛ. 1061 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.20 09:34:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΦΕΧΗ-Φ9Ι ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ. Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ. Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47 Γξ. Εήζεο Σδήθαο Κηελίαηξνο, DVM, PhD ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΜΖΚΤΝΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΚΛΗΝΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ «ΝΔΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Έξγν ΑγξνΔΣΑΚ, ΚΤΠΔ 7732/Β47 Υπεύθσνος παρακολούθησης: Δρ. Γεώργιος Σαμούρης

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε Ενόηηηα: Σποθέρ υρ Καύζιμα Τλικά ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΕΜΑ: ΤΓΚΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΘΡΔΠΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ΣΑΞΗ: Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο ΥΡΟΝΟ: 45 ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 )

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) (Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) ΑΓΑ: ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Ιαλνπαξίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

(Αλαλεσκέλν) Οη λένη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. από ζηα λεζηά κε πίλαθεο

(Αλαλεσκέλν) Οη λένη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. από ζηα λεζηά κε πίλαθεο (Αλαλεσκέλν) Οη λένη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. ζηα λεζηά κε πίλαθεο Κσλζηαληίλνο Γεκ. Γξαβηάο Πηπρηνύρνο Οηθνλ. Παλ/κίνπ Πεηξαηά Λνγηζηήο - θνξνηερληθόο Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ TAXHEAVEN Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 5.286 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 24.08.2015 ΔΩ 30.08.2015

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 5.286 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 24.08.2015 ΔΩ 30.08.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 02 επηεκβξίνπ 2015 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 5.286 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 24.08.2015 ΔΩ 30.08.2015 Οη κεξηθνί επηηόπηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ. Αζήλα, 10.06.2015 ΠΟΛ 1119

ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ. Αζήλα, 10.06.2015 ΠΟΛ 1119 ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ Αζήλα, 10.06.2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ Σαρ. Γ/λζε : ίλα

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα