ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ (Για την οµάδα ελαιολάδου, κατεψυγµένοι ιχθύες, κατεψυγµένα λαχανικά, αυγά νωπά, νωπά πουλερικά (κοτόπουλα), νωπό κρέας και νωπός κιµάς, νωπά οπωρολαχανικά φρούτα, κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,20 ΕΥΡΩ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) ιακήρυξη ηµοπρασίας. β) Παράρτηµα Α: Τεχνικές Προδιαγραφές. γ) Παράρτηµα Β: Ενδεικτικοί Προϋπολογισµοί. δ) Παράρτηµα Γ: Υποδείγµατα Προσφορών. 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 40 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις: 1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων». 2. Της υπ αρ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 185/Β) (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους. 3. Το άρθρο 4 της από Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α 240), που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α 18) 4. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ19Α). 5. Του Ν. 2741/99 «Ενιαίος Φορέας ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ199Α) και την Υ.Α. 1100/87 «Κώδικας τροφίµων και Ποτών» (ΦΕΚ788Β). 6. Του Π.. 166/2003 «Προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ138Α) 7. Του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων (ΦΕΚ30Α). 8. Του Ν. 3548/07 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ68Α). 9. Του Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/Ε.Ε». 10.Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 11.Του Ν. 3886/2010 «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007» (ΦΕΚ173Α). 12. Του Π.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» (ΦΕΚ194Α) όπως τροποποιηµένα ισχύουν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 2

3 Β) 1. Την αρ. 717/2014 (Α Α:ΒΤΤ9ΩΡ5-Η 1) απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η προµήθεια ειδών διατροφής βρεφικών τροφών µε την διενέργεια διεθνούς διαγωνισµού για την κάλυψη των αναγκών α) της /νσης Παιδικών Σταθµών του.θ., β) του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. του ήµου Θεσσαλονίκης γ) του ηµοτικού ιδρύµατος Αγ. Στυλιανός και δ) της /νσης Κοινωνικής Προστασίας και ηµόσιας Υγείας του ήµου Θεσσαλονίκης. 2. Την υπ αρ. 1285/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών διατροφής βρεφικών τροφών, π.δ , Την αρ.1365/2014 (Α Α: 6ΒΟΕΩΡ5-ΝΧΣ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του διαγωνισµού για το έτος 2014, σύµφωνα µε τις διατάξεις της αρ /1993 Υπουργικής Απόφασης Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και σύµφωνα µε τις διατάξεις: α) του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/ ), β) της υπ αρ. ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/ Απόφασης του Υπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/Β/ ) και γ) την υπ αρ. ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/ Εγκύκλιο του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. 4. Την αρ. 1354/2014 (Α Α:6Ι75ΩΡ5-ΖΘΞ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η συνολική δαπάνη ποσού ,90 και θα δεσµευτεί η σχετική πίστωση για το οικονοµικό έτος 2015 µε το ποσό των ,49 ενώ για το οικονοµικό έτος 2016 µε το ποσό ,41, για το ήµο Θεσσαλονίκης, της ιεύθυνσης Παιδικών Σταθµών 5. Την αρ. 91/2014 (Α Α:Ω6699ΟΞΕΞ-Σ4Π) απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και θα δεσµευτεί ότι θα προβλεφθεί πίστωση ποσού ,41 για το οικονοµικό έτος 2015 και ,49 για το οικονοµικό έτος 2016, για τον Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ήµου Θεσσαλονίκης. 6. Την αρ. 202/2014 (Α Α:7ZOF4691HV-9A2) απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και θα δεσµευτεί ότι θα προβλεφθεί πίστωση ποσού ,86 για τα οικονοµικά έτη 2015 & 2016, για το ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός». 7. Την αρ. 1352/2014 (Α Α:ΩΚΡΝΩΡ5-ΛΣΑ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η συνολική δαπάνη ποσού ,59 και θα δεσµευτεί η σχετική πίστωση για το οικονοµικό έτος 2015 µε το ποσό των ,48 ενώ για το οικονοµικό έτος 2016 µε το ποσό ,11, για το ήµο Θεσσαλονίκης, της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και ηµόσιας Υγείας για την προµήθεια ειδών τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου στις -5- δηµοτικές κοινότητες και στην δηµοτική ενότητα Τριανδρίας. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δηµόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και συµπλήρωση τιµολογίου και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά οµάδες ειδών, για την τµηµατική προµήθεια των αγαθών του παρακάτω πίνακα (CPV όπως αναφέρονται οι κωδικοί στους πίνακες των ενδεικτικών προϋπολογισµών): ΟΜΑ ΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 1. Λοιπά είδη διατροφής ,96 3

4 2. Ζυµαρικά ,20 3. Όσπρια ,16 4. Ρύζια ,31 5. Ελαιόλαδο ,50 6. Ιχθύες (κατεψυγµένα) 4.567,46 7. Κατεψυγµένα λαχανικά ,76 8. Αυγά νωπά 2.553,80 9. Νωπά πουλερικά (κοτόπουλα) , Νωπό κρέας και νωπός κιµάς , Γαλακτοκοµικά , Άρτος-αρτοσκευάσµατα , Νωπά οπωρολαχανικά φρούτα , Είδη διατροφής βρεφικής ηλικίας ,16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ,20 Επιπλέον οι ποσότητες των ζητουµένων προς προµήθεια ειδών των οµάδων είναι ενδεικτικές, προκειµένου να διαµορφωθεί η συνολική προσφερόµενη τιµή που θα αναγράφεται σε κάθε µία από τις προσφορές που θα συγκεντρωθούν. Οι τελικές ποσότητες παραγγελιών θα καθορίζονται σταδιακά ανάλογα µε τις ανάγκες του εντολέα µέσα όµως στα όρια της προϋπολογιζόµενης δαπάνης της αντίστοιχης οµάδας που ανήκει το είδος. Σηµείωση: Για την οµάδα ελαιολάδου, κατεψυγµένοι ιχθύες, κατεψυγµένα λαχανικά, αυγά νωπά, νωπά πουλερικά (κοτόπουλα), νωπό κρέας και νωπός κιµάς, νωπά οπωρολαχανικά φρούτα, κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας για τα υπόλοιπα είδη τροφίµων και λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου η ανάθεση θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές) που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος, για τις ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να συµµετέχουν για µία ή περισσότερες οµάδες για το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους των υπό προµήθεια ειδών όπως αυτές καθορίζονται στην επισυναπτόµενη µελέτη αλλά µόνο για τις οµάδες που η κατακύρωση γίνεται µε χαµηλότερη τιµή ανά είδος. Για τις οµάδες που η κατακύρωση γίνεται µε κριτήριο το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό ο διαγωνιζόµενος πρέπει να δώσει προσφορά στο σύνολο της οµάδας. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των τροφίµων ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. Η διακήρυξη περιέχει τα εξής: Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4

5 Γ) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Ε) ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤ) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ο Τεχνικές προδιαγραφές-ενδεικτικοί προϋπολογισµοί Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προµήθειας περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, οι ενδεικτικοί προϋπολογισµοί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ανά οµάδα προµήθειας και φορέα καθώς και τις συνολικές ποσότητες ανά είδος και τα υποδείγµατα προσφορών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής. ΑΡΘΡΟ 2 ο Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµοτικό Κατάστηµα Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α 1Α, κτίριο Ε 1 ος όροφος, γραφείο 020, την Πέµπτη και ώρα από µέχρι (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής διεξαγωγής δηµοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών. Η ανακοίνωση των πρακτικών (δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών), καθώς και το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών θα γίνεται γνωστό στους συµµετέχοντες µε έγγραφο της υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 3 ο Προϋπολογισµός-Χρηµατοδότηση Προµήθειας 1. Ο προϋπολογισµός δαπάνης της δηµοπρατούµενης προµήθειας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατοµµύριου σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών ( ,20 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 2. Θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α. οικονοµικών ετών ως εξής: Η δαπάνη θα προβλεφτεί και θα βαρύνει τον Κ.Α των προϋπολογισµών του ήµου Θεσσαλονίκης, οικονοµικών ετών , της ιεύθυνσης Παιδικών Σταθµών. Η δαπάνη θα προβλεφτεί και θα βαρύνει τον Κ.Α των προϋπολογισµών του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ήµου Θεσσαλονίκης, οικονοµικών ετών Η δαπάνη θα προβλεφτεί και θα βαρύνει τους Κ.Α και των προϋπολογισµών του ηµοτικού Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός», οικονοµικών ετών Η δαπάνη θα προβλεφτεί και θα βαρύνει τον Κ.Α των προϋπολογισµών του ήµου Θεσσαλονίκης, οικονοµικών ετών , της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και ηµόσιας Υγείας για την προµήθεια ειδών τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου στις -5- δηµοτικές κοινότητες και στην δηµοτική ενότητα Τριανδρίας. 3. Θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους των φορέων. 5

6 Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις «περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των δήµων και κοινοτήτων» εφόσον δεν είναι αντίθετες µε το Ν. 1797/1988 ή δεν αναφέρονται σε θέµατα που ρυθµίζονται από το νόµο αυτό, όπως ισχύει κάθε φορά. ΑΡΘΡΟ 4 ο Επιτροπή ιαγωνισµού 1. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους: Τακτικά Μέλη Αναπληρωµατικά Μέλη - ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ - ΑΦΕΝΤΟΥΛΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΤΣΑΚΑΛΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΓΚΟΥΓΚΛΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΟΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Η επιτροπή 29/7/2014 συστήθηκε κατόπιν κλήρωσης σύµφωνα µε το πρακτικό κλήρωσης στις ΑΡΘΡΟ 5 ο ικαίωµα συµµετοχής Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι ασχολούνται µε την εµπορία ή την παραγωγή των υπό προµήθεια ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα αντίστοιχα επιµελητήρια. ικαιούχοι συµµετοχής: α. Έλληνες β. Αλλοδαποί γ. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά δ. Συνεταιρισµοί ε. Ενώσεις προµηθευτών Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δεν πρέπει να απασχολούν ούτε κατά το χρόνο κατάθεσης των προσφορών, ούτε καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ανασφάλιστο προσωπικό. Άρθρο 6 Συµβατικά στοιχεία Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ' αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι : 1. Η παρούσα διακήρυξη 2. Η συγγραφή υποχρεώσεων 3. Οι ειδικοί όροι 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές 5. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 6. Η προσφορά του µειοδότη 7. Τα από το διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά περιγραφικά και κατασκευαστικά στοιχεία που θα δοθούν µε την προσφορά. Άρθρο 7 Προσφορές 1. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ ανά είδος για τις οµάδες: 1) Λοιπά είδη διατροφής 2) Ζυµαρικά 3) Όσπρια 4) Ρύζια 6

7 11) Γαλακτοκοµικά 12) Άρτος-αρτοσκευάσµατα και 14.Είδη διατροφής βρεφικής ηλικίας και µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της οικείας Περιφέρειας, ανά οµάδα για τις οµάδες: 5. Ελαιολάδου 6. Ιχθύες(κατεψυγµένα) 7. Κατεψυγµένα λαχανικά 8. Αυγά νωπά 9. Νωπά πουλερικά (κοτόπουλα) 10.Νωπό κρέας και νωπός κιµάς και 13) Νωπά οπωρολαχανικά 2. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. 3. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 4. Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον εννεάµηνη. 5. Οικονοµικοί όροι των διαγωνιζοµένων δε γίνονται δεκτοί. 6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κ.λπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 8. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Άρθρο 8 Φάκελος προσφοράς Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, επιφέρει την ποινή του αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, σαφείς και πλήρεις σε όλα τα σηµεία, στην ελληνική και µόνο γλώσσα. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού του άρθρου 1. Κατά το διαγωνισµό, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπα - φωτοαντίγραφα) στον οποίο θα αναγράφονται: α. η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα β. ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια 7

8 γ. ο τίτλος της προµήθειας δ. η ηµεροµηνία του διαγωνισµού ε. τα στοιχεία του αποστολέα Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και µε τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς λόγω του όγκου δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Α) Φάκελος κυρίως προσφοράς (δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς) 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό 10µηνης ισχύος αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων 5% επί του Προϋπολογισµού της Υπηρεσίας συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για το τµήµα της προµήθειας που θα λάβει µέρος ο υποψήφιος (βλέπε παρακάτω πίνακα). Η εγγυητική επιστολή που θα εκδοθεί θα είναι ξεχωριστή για κάθε φορέα. ΟΜΑ ΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΟΜΑ Α ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Εγγυητική συµµετοχής 2 % του συνολικού προϋπολογισµού ανα οµάδας (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 1. Λοιπά είδη διατροφής , ,90 2. Ζυµαρικά , ,01 3. Όσπρια ,16 826,71 4. Ρύζια ,31 835,47 5. Ελαιόλαδο , ,88 6. Ιχθύες (κατεψυγµένα) 4.567,46 228,37 7. Κατεψυγµένα λαχανικά , ,74 8. Αυγά νωπά 2.553,80 127,69 9. Νωπά πουλερικά (κοτόπουλα) , , Νωπό κρέας και νωπός κιµάς , , Γαλακτοκοµικά , , Άρτος-αρτοσκευάσµατα , , Νωπά οπωρολαχανικά , , Είδη διατροφής βρεφικής ηλικίας , ,81 Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 1. Την ηµεροµηνία έκδοσης 2. Τον εκδότη 3. Το φορέα προς τον οποίο απευθύνεται 4. Τον αριθµό της εγγύησης 5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 6. Την πλήρη επωνυµία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 7. Τον τίτλο και τον αριθµό πρωτοκόλλου της διακήρυξης και την ηµεροµηνία διαγωνισµού β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας (µόνο για φυσικά πρόσωπα). γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: - εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό. 8

9 - εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης και πτωχευτικού συµβιβασµού. - εν έχει λυθεί η εταιρία. δ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την ΕΠΕ & ΑΕ, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε τη χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δε θεωρείται από αρµόδια αρχή τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση µε την οποία βεβαιώνεται το περιεχόµενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. ε. Φορολογική ενηµερότητα του διαγωνιζόµενου από την αρµόδια εφορία. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ), (δ) και (ε) του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριµένο επάγγελµα που να έχει ισχύ την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. ζ. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του διαγωνιζόµενου µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του από διαγωνισµούς και δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 2. ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης του συµµετέχοντα. 3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ ΑΠΑ α. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1. Στην περίπτωση ηµεδαπών ή αλλοδαπών νοµικών προσώπων, υποχρέωση προσκόµισης ποινικού µητρώου έχει ο νόµιµος εκπρόσωπος της συµµετέχουσας εταιρίας, καθώς και επίσηµου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας. β. Προκειµένου για ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, αυτές µπορούν να συµµετάσχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε µορφής οντότητα, στη διαγωνιστική διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταθέσουν ως δικαιολογητικό συµµετοχής, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν.3414/2005, την ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους. Εφόσον µέτοχος είναι άλλη ανώνυµη εταιρία µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (%), οι µετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συµµετοχής εταιριών άλλης νοµικής µορφής, πλην των ανωνύµων, στις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια ανώνυµες εταιρίες, µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές µέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου. 9

10 Οι αναφερόµενες στην προηγούµενη παράγραφο υποχρεώσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυµες εταιρίες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, την ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου. Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρίες. 4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω. β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: -δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό. -δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού. δ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την ΕΠΕ & ΑΕ, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε τη χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δε θεωρείται από αρµόδια αρχή τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση µε την οποία βεβαιώνεται το περιεχόµενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. ε. Φορολογική ενηµερότητα του διαγωνιζόµενου από την αρµόδια εφορία. 5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά καταθέτουν : 1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ το οποίο µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στους διενεργούµενους διαγωνισµούς δικαιούνται συµµετοχής ενώσεις προµηθευτών εφόσον : 1. Ο κάθε προµηθευτής που συµµετέχει στην ένωση συµβάλλει µε οποιοδήποτε τρόπο στη διαµόρφωση του προσφερόµενου προϊόντος. 2. Στην ένωση προµηθευτών συµµετέχουν και παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 50% της τιµής προσφοράς. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό της 10

11 εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσής της µε την ίδια τιµή και όρους. Και στις δύο περιπτώσεις τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση της Ο.Ε. ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών. Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης η σχετική απόφαση λαµβάνεται από το ηµοτικό Συµβούλιο. Επίσης, οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω : 1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του διαγωνιζόµενου µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών τα οποία αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 2. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του διαγωνιζόµενου µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής µε την οποία θα δηλώνουν ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση για τους παρακάτω λόγους: 1) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου. 2) ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου 26 ης Μαΐου 97 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 3) Απάτη κατά την έννοια του άρθ. της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 4) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10 ης Ιουνίου 1991 για την πρόσληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 3. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του διαγωνιζόµενου µε βεβαιωµένο το γνήσιο της υπογραφής η οποία θα αναφέρει τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών και ότι δεν απασχολεί ούτε πρόκειται να απασχολήσει καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης ανασφάλιστο προσωπικό. 4. Βεβαίωση της Ταµειακής Υπηρεσίας του ήµου Θεσσαλονίκης ότι δεν υφίσταται καµία οφειλή τους προς το ήµο από οποιαδήποτε αιτία ή βεβαίωση διακανονισµού της οφειλής τους. 5. Κατάθεση πιστοποιητικού HACCP ή ISO από τους συµµετέχοντες για τα καταστήµατα τους για την οµάδα των ειδών διατροφής παντοπωλείου και την οµάδα φρούτων και λαχανικών 6. Κατάθεση του δελτίου αποστολής που θα συνοδεύει τα δείγµατα της οµάδας των ειδών παντοπωλείου και της οµάδας των ειδών άρτου και αρτοσκευασµάτων που ζητούνται και θα κατατεθούν την ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού στην Επιτροπή διαγωνισµού. Αν τυχόν οι ενδιαφερόµενοι κατάθεσαν δείγµατα για τα συγκεκριµένα προϊόντα µάρκα σε προηγούµενο διαγωνισµό του ήµου Θεσσαλονίκης (όχι πέραν του ενός έτους) δεν απαιτείται η προσκόµισή τους εφόσον το διατυπώσουν ρητά στην 11

12 προσκοµιζόµενη υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν καταθέσει δείγµατα ή δεν προσκοµίσει την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση αποκλείεται. 7. Κατάθεση από τους συµµετέχοντες για την οµάδα προµήθειας ειδών κρεοπωλείου της άδειας κρεοπωλείου ή άδεια λειτουργίας για παρασκευή και εµπορία νωπού κιµά και νωπού κρέατος και πιστοποιητικό ποιότητας HACCP ή ISO για την συγκεκριµένη οµάδα. 8. Υπεύθυνη δήλωση των συµµετεχόντων στα είδη κρεοπωλείου ότι θα δηλώσουν κατάστηµα, µε αντίστοιχη άδεια λειτουργίας, εντός του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης, στον οποίο θα κόβεται το κρέας και ο κιµάς παρουσία των τεχνολόγων τροφίµων καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης του εν λόγω καταστήµατος για την συνεργασία µε τον συµµετέχοντα. 9. Κατάθεση από τους συµµετέχοντες για την προµήθεια νωπών πουλερικών: α) άδεια κρεοπωλείου ή β) άδεια εγκατάστασης ψυκτικών αποθηκών(µόνο για εµπόρους που µπορούν να εµπορεύονται συσκευασµένα ή τυποποιηµένα ζωικά προϊόντα) και γ) εγγραφή στο µητρώο εµπόρων για τη διακίνηση ζωικών προϊόντων ειδικότερα για νωπά πουλερικά. 10. Κατάθεση από τους συµµετέχοντες για την οµάδα προµήθειας άρτουαρτοσκευασµάτων την άδεια λειτουργίας του αρτοποιείου. 11. Κατάθεση πιστοποιητικού HACCP ή ISO από τους συµµετέχοντες ή υπεύθυνη δήλωση του αρτοποιού ότι εφαρµόζει τα απαιτούµενα που απορρέουν από τον οδηγό υγιεινής Νο2 του ΕΦΕΤ και είναι σύννοµος µε την κείµενη νοµοθεσία που διέπει τα αρτοποιεία. 12. Κατάθεση από τους συµµετέχοντες για την προµήθεια κατεψυγµένων ιχθύων εγγραφή στο µητρώο εµπόρων για τη διακίνηση ζωικών προϊόντων ειδικότερα κατεψυγµένους ιχθύες. Β) Φάκελος οικονοµικής προσφοράς 1. Οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται σε χωριστό φάκελο καλά σφραγισµένο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και µε τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο - φωτοαντίγραφο). 2. Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δε γίνονται δεκτές. Εφιστάται η προσοχή όσων θα πάρουν µέρος στο διαγωνισµό ότι οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως η ταχυδροµικώς. Οι Ανώνυµες Εταιρίες εκπροσωπούνται από µέλος του ιοικητικού τους Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Εταιρίες Περιορισµένης Ευθύνης, οι Οµόρρυθµες και οι Ετερόρρυθµες Εταιρίες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία εταιρίες, ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό ή ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα συµµετέχει στο διαγωνισµό. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρίας που συµµετέχει σ αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρόπο αµοιβής. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούµενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 12

13 Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Τα δηµόσια έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν προηγουµένως µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρµόδια δηµόσια (εξαιρούνται από τη µετάφραση τα πιστοποιητικά ISO). Επιπροσθέτως στην προσφορά τους οι προµηθευτές θ αναφέρουν αριθµό τηλεοµοιότυπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, µε την εξέλιξη του διαγωνισµού, έγγραφα και αποφάσεις. ΑΡΘΡΟ 9 ο Ονοµαστικοποίηση µετοχών ανωνύµων εταιρειών 1) Οι µετοχές των ανωνύµων εταιρειών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή σε ένωση, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές, όπως ειδικότερα ορίζουν οι διατάξεις των νόµων 3310/2005 και 3414/2005. Το ίδιο ισχύει και για τις αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε αντίστοιχες ελληνικές, εφόσον το δίκαιο της χώρας όπου έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητας τους ή για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα που σχετίζεται µε το διαγωνισµό, την ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους. 2) Η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφόσον η ανώνυµη εταιρεία υποβάλλει µε την προσφορά της τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 2190/1920 την εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές. β. Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. Εφόσον από την ανωτέρω (υπό στοιχείο β') κατάσταση προκύπτει ότι µέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες ανώνυµες εταιρείες, συνυποβάλλονται και γι' αυτές τα ανωτέρω δικαιολογητικά, έτσι ώστε να προσδιορισθούν µέχρι φυσικού προσώπου ή προσωπικής εταιρείας ή ΕΠΕ ή άλλου νοµικού προσώπου (πλην ανώνυµης εταιρείας) οι τελικοί µέτοχοι όλων των ανωνύµων εταιρειών. 3) Οι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, στις οποίες επιβάλλεται από το δίκαιο της χώρας όπου έχουν την έδρα τους, η ονοµαστικοποίηση των µετοχών στο σύνολο τους µέχρι φυσικού προσώπου, υποβάλλουν µε την προσφορά τους: α. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές. Προκειµένου περί εταιρείας της οποίας οι µετοχές ήταν στο παρελθόν βάσει του καταστατικού της ανώνυµες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί η τροποποίηση του καταστατικού της, ώστε οι µετοχές στο σύνολο τους να έχουν µετατραπεί σε ονοµαστικές, β. Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο τηρούµενο βιβλίο µετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της µε ηµεροµηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς, γ. Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο µπορεί να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών της εταιρείας, που έχει συντελεσθεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµο αρµόδια αρχή του κράτους σύστασης της εταιρείας και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 13

14 4) Οι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, στις οποίες δεν επιβάλλεται η υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών τους από το δίκαιο της χώρας όπου έχουν την έδρα τους, υποβάλλουν µε την προσφορά τους: α. Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής της χώρας όπου έχουν την έδρα τους, ότι το δίκαιο της χώρας αυτής δεν επιβάλλει στην εταιρεία την υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών της µέχρι φυσικού προσώπου. Αν από την οικεία νοµοθεσία δεν προβλέπεται η έκδοση της βεβαίωσης αυτής, προσκοµίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας. β. Ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1 % των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της εταιρείας. Εάν η εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, υποχρεούται να προσκοµίσει κατάσταση των µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1 % των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία γενική συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι, χωρίς η αναθέτουσα αρχή να έχει διακριτική ευχέρεια να κρίνει την αιτιολογία αυτή. Εάν όµως η αναθέτουσα αρχή αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την ανωτέρω κατάσταση των µετόχων της, η προσφορά απορρίπτεται. Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που προέρχονται από δηµόσιες αρχές, πρέπει να είναι επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή του κράτους όπου εδρεύει η εταιρεία και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 5) Τα δικαιολογητικά των προηγούµενων παραγράφων υποβάλλονται και από τις ανώνυµες εταιρείες που είναι εισηγµένες στα χρηµατιστήρια των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ. Οι ανωτέρω εταιρείες, εφόσον προσκοµίσουν πιστοποιητικό του οικείου χρηµατιστηρίου που βεβαιώνει το γεγονός αυτό, απαλλάσσονται της υποχρέωσης περαιτέρω ονοµαστικοποίησης των µετοχών τους µέχρι φυσικού προσώπου. ΑΡΘΡΟ 10 ο Γλώσσα Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη συµµετοχή των προµηθευτών σ αυτούς συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή µεταφράζονται και επικυρώνονται από αναγνωρισµένη αρχή εκτός από τα HACCP ή ISO που µπορεί να είναι σε αγγλική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 11 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης α) Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α για τα προϊόντα που του κατακυρώθηκαν. β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. Η µη προσκόµιση εγγύησης σύµφωνα µε τα παραπάνω, αποκλείει την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, µε υπαιτιότητα του µειοδότη και ισοδυναµεί µε άρνηση αυτού για την υπογραφή της σύµβασης, που συνεπάγεται σε βάρος του τις νόµιµες κυρώσεις, δηλ. την έκπτωση αυτού και την υπέρ του ήµου κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής. γ) Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 1. Την ηµεροµηνία έκδοσης 2. Τον εκδότη 3. Τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται 4. Τον αριθµό της εγγύησης 5) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 6) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 14

15 7) Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά 8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως 9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α. που έχει συνάψει τη σύµβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης. 10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατακύρωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 11) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες. 12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 13) Γίνονται δεκτές αντί εγγυητικών επιστολών τα Γραµµάτια Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων. δ) Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύµφωνα µε τη σύµβαση τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµα παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. ε) Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. στ)οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη της Ε.Ε και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους εις την Ελληνική. ζ) Έντοκα γραµµάτια ηµοσίου: Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων του ηµοσίου γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική τους αξία, ως εγγύηση συµµετοχής στους διαγωνισµούς. Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόµενες από τον παρόντα κανονισµό περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συµµετοχής γίνεται εκποίηση των εντόκων γραµµατίων του ηµοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά τον χρόνο της εκποίησής τους. Η επιστροφή των εντόκων γραµµατίων του ηµοσίου γίνεται µε παραλαβή τούτων από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του µε την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Προέλευση των προσφερόµενων αγαθών (µόνο για την οµάδα ειδών παντοπωλείου) 1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και παρασκευής κάθε είδους τροφίµων που προσφέρουν (στο υπόδειγµα τεχνικής προσφοράς). 2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα γίνεται τυχόν επεξεργασία, τυποποίηση-συσκευασία του κάθε προσφερόµενου προϊόντος καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή 15

16 της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Γενική Γραµµατεία Εµπορίου για την επιβολή ποινής αποκλεισµού του δηλώσαντος από διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. και του ηµοσίου για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την επεξεργασία και τυποποίηση µερικώς ή ολικώς του προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του ηµοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 3. Μετά τη σύναψη της σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και µετά από γνώµη της επιτροπής αξιολόγησης, µπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 4. Επεξεργασία και τυποποίηση του προσφερόµενου προϊόντος σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούµενη έγκριση του ηµοτικού Συµβουλίου, συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου µε τις νόµιµες κυρώσεις. 5. Όταν οι προσφέροντες δεν θα παρασκευάσουν τα προσφερόµενα τρόφιµα, σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή επί ποινή αποκλεισµού και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα παρασκευασθούν τα τρόφιµα µε την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία τα προσφερόµενα είδη, τα παράγει µεν τρίτος, είναι όµως σε αφθονία διαθέσιµα στην ελεύθερη αγορά από όπου είναι ευχερής η προµήθειά τους, οπότε στην περίπτωση αυτή και µόνο, ο συµµετέχων θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνεται ότι: α) αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στην εταιρεία του, και β)ότι τα προσφερόµενα προϊόντα, τα παράγει µεν τρίτος, είναι όµως σε αφθονία διαθέσιµα στην ελεύθερη αγορά και όπου είναι ευχερής η προµήθειά τους. 6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 2 ο Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 6) Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον ανοικτό διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή αποκλεισµού (δικαιολογητικά, τεχνικές προδιαγραφές και οικονοµική προσφορά) µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή να αποστέλλονται στο ήµο Θεσσαλονίκης (Γραφείο Πρωτοκόλλου) µε οποιοδήποτε τρόπο. 7) Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 8) Μαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγµατα των προϊόντων των οµάδων στην Επιτροπή ιαγωνισµού: λοιπά είδη διατροφής (εκτός σοκολατένια αβγουλάκια), ζυµαρικά, όσπρια, ρύζια, ελαιόλαδο, αυγά νωπά, κατεψυγµένους ιχθύες, κατεψυγµένα λαχανικά, γαλακτοκοµικά, είδη διατροφής βρεφικής ηλικίας και άρτου και αρτοσκευασµάτων (εκτός µελοµακάρονα,κουραµπιέδες και βασιλόπιτα). Αυτά κατατίθενται στην Επιτροπή ιαγωνισµού που διενεργεί τον διαγωνισµό, µαζί µε την προσφορά. 9) Οι προσφορές που θα αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµούς και τα δείγµατα θα φτάσουν εγκαίρως. 16

17 10) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη. 11) Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 12) Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. γ) Ο αριθµός της διακήρυξης δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 13) Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρµόδιο όργανο ακόµη κι αν το ίδιο είναι αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους δεν είναι υποχρεωµένο να ελέγχει την συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης. 14) Με ποινή αποκλεισµού οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο εις διπλούν, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής. Όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς εις διπλούν τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 15) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ιευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιων της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 17

18 Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να συµµετέχουν για τη συνολική ποσότητα του κάθε είδους των υπό προµήθεια ειδών όπως αυτές καθορίζονται στον συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, οι προσφορές θα εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των τροφίµων ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 3 ο Χρόνος ισχύος προσφορών 1) Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εννέα (9) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. 2) Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3) Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 5 και 23 παρ. 2 του ενιαίου κανονισµού προµηθειών των Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 4 ο Προσφερόµενη τιµή Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ ανά µονάδα κάθε είδους χωριστά για το οποίο συµµετέχει ο διαγωνιζόµενος όπως καθορίζεται στη διακήρυξη για τα προϊόντα που το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή ενώ για τα υπόλοιπα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και ενιαίο για όλη την οµάδα. Στην τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. για παράδοση στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Προσφορά που δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιµές ή τα ποσοστά έκπτωσης της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι το τέλος της συµβατικής περιόδου καθώς και της χρονικής παράτασης που τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα αρχή. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών ή του ποσοστού έκπτωσης της προσφοράς του. Ο Φ.Π.Α. επί τοις εκατό % στον οποίο υπάγονται τα ζητούµενα είδη βαρύνει το ήµο Θεσσαλονίκης, τον Οργανισµό Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριµνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ήµου Θεσσαλονίκης και το ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός». Οι προµηθευτές επιβαρύνονται µε τα έξοδα µεταφοράς των ειδών και όλες τις νόµιµες κρατήσεις. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή ή ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο της ποσότητας του είδους που προσφέρει ο µετέχων στον διαγωνισµό, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση της O.Ε. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Ο προσφέρων µπορεί να δώσει προσφορά και για µέρος της δηµοπρατούµενης οµάδας και αξιολογείται µόνο για αυτά µε προϋπόθεση να δώσει προσφορά για την συνολική ποσότητα ανά είδος. 18