ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ Σνπ Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Μειηζζνθνκίαο - εξνηξνθίαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ Σνπ Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Μειηζζνθνκίαο - εξνηξνθίαο"

Transcript

1 ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ Σνπ Πξνέδξνπ ηεο Διιεληθήο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Μειηζζνθνκίαο - εξνηξνθίαο Aγαπεηνί χλεδξνη, εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη καο, Δθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζαο θαισζνξίδσ ζην 2ν Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ πλέδξην πνπ δηνξγαλψλεη ε Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία Μειηζζνθνκίαο- εξνηξνθίαο. Θέκα ηνπ πλεδξίνπ είλαη «Ζ αζθάιεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο κέιηζζαο». Ζ αγνξά ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζπλεηδεηά πιένλ απαηηεί πνηνηηθά θαη αζθαιή πξντφληα. Ζ απαίηεζε απηή αληαλαθιάηαη ζηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο ζηα πιαίζηα ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο κε ηελ έγθξηζε λέσλ θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ. χληνκα πξντφληα ρσξίο πηζηνπνίεζε θαη ηαπηφηεηα ζα βξίζθνληαη ζε εμαηξεηηθά κεηνλεθηηθή ζέζε. Σα πξντφληα ηεο κέιηζζαο, ην κέιη, ε γχξε, ν βαζηιηθφο πνιηφο, ε πξφπνιε, ην θεξί σο θπζηθά πξντφληα, μερσξίδνπλ γηα ηελ αγλφηεηα θαη ηε βηνινγηθή ηνπο αμία θαη δηαθξίλνληαη ζαθψο απφ πξντφληα βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο φπσο ε δάραξε, νη καξκειάδεο θαη άιιεο γιπθαληηθέο νπζίεο. Γπζηπρψο φκσο απηή ε άξηζηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο κέιηζζαο θηλδπλεχεη απφ ηελ αλζξψπηλε επέκβαζε. Έρεη αλαθνηλσζεί επίζεκα φηη 280,000 ηφλνη κέιη δειαδή ην 1/3 ηεο πεξζηλήο παγθφζκηαο παξαγσγήο πξέπεη λα θαηαζηξαθεί, εμαηηίαο ηεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπ ζε αληηβηνηηθά. Ζ κεγάιε αγνξά ηνπ θηλέδηθνπ θζελνχ κειηνχ έρεη πεξηνξηζηεί ιφγσ ηεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπ ζην αληηβηνηηθφ ρισξνκθαηληθόιε. Μάιηζηα κε νδεγία ηεο Δ.Δ. ηνλ Γελάξε ηνπ 2002 (69EC) απαγνξεχηεθε ε εηζαγσγή δσηθψλ πξντφλησλ, αλάκεζα ζηα νπνία θαη εθείλα ηεο κέιηζζαο, ζηελ Δπξψπε. ήκεξα, ππάξρνπλ αξθεηέο ελδείμεηο φηη ην θηλέδηθν κέιη δηαθηλείηαη αλεμέιεγθην ζηελ Δπξψπε κέζσ Βηεηλάκ, Μαιαηζίαο, Σατιάλδεο, Μεμηθνύ θαη Απζηξαιίαο. Ζ δεχηεξε ζε κέγεζνο παγθφζκηα αγνξά κειηνχ, ε Αξγεληηλή, θηλδχλεπζε επίζεο λα απνθιεηζηεί εμαηηίαο ηεο αλίρλεπζεο ληηξνθνπξαλίσλ ζην κέιη πνπ δηαθηλεί. Ζ γεηηνληθή Σνπξθία κε εηήζηα παξαγσγή 70,000 ηφλσλ κέιη, θαηαβάιεη κεγάιεο πξνζπάζεηεο λα θξαηήζεη ην πξντφλ ηεο απαιιαγκέλν απφ λαθζαιέλην. Σν ίδην θαη ε ρψξα καο πνπ αληηκεησπίδεη πιένλ σο κία νδπλεξή πξαγκαηηθφηεηα ηελ επηβάξπλζε ηνπ παξαγφκελνπ κειηνχ κε p-dcb, δηβξσκναηζάλην θαη λαθζαιέλην. Δθηφο απφ ηελ επηβάξπλζε ηνπ κειηνχ κε ρεκηθέο νπζίεο θαη αληηβηνηηθά ε πνηφηεηά ηνπ, θηλδπλεχεη απφ λνζείεο, άθαηξεο ηξνθνδνζίεο, απφ θαθή επεμεξγαζία, αθαηάιιειεο ζπζθεπαζίεο θαη ιαλζαζκέλεο εηηθέηεο, πνπ παξαπιαλνχλ ηνλ θαηαλαισηή. ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο κέιηζζαο ζηεξίδεηαη ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο κειηζζνθνκίαο ηεο ρψξαο καο. Ζ Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία δελ ζα κπνξνχζε λα αγλνήζεη απηφ ην ζεκειηψδεο ζέκα. Δπρή καο θαη θαηεχζπλζε ησλ πξνζπαζεηψλ καο είλαη ην επφκελν ζπλέδξην λα έρεη ζέκα «ε άξηζηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο κέιηζζαο», ρσξίο ακθηζβεηήζεηο ή ζθνηεηλά ζεκεία. -9-

2 Ο ζηφρνο ηνπ πλεδξίνπ, είλαη ν εληνπηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα πξντφληα ηεο κέιηζζαο θαη πξνηάζεηο γηα ιχζεηο, ψζηε ν θαηαλαισηήο λα κπνξεί λα απνιακβάλεη ηα -άξηζηεο πνηφηεηαο- πξντφληα πνπ παξάγεη ε κέιηζζα. Δίλαη ηδηαίηεξα επράξηζην θαη ζεηηθφ γηα ην θιάδν, ην γεγνλφο φηη ηα ειιεληθά εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα έρνπλ ηελ ηερλνγλσζία θαη ηνλ εμνπιηζκφ λα εληνπίζνπλ ππνιείκκαηα αθαξενθηφλσλ, αληηβηνηηθψλ θαη άιισλ νπζηψλ ζην κέιη, λα αληρλεχζνπλ πξνζζήθε ηζνγιπθφδεο, ή άιισλ κέζσλ κε ελδεδεηγκέλεο ηξνθνδφηεζεο ησλ κειηζζηψλ, φπσο επίζεο θαη λα δηαθξίλνπλ ην εηζαγφκελν απφ ην ειιεληθφ κέιη. Δπίζεο ζηα εξεπλεηηθά θέληξα ηεο ρψξαο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλαιχζεσλ ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ηεο κέιηζζαο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δνζνχλ ζηνηρεία γηα ηε γελεηηθή ζχζηαζε, ηελ θαηάηαμε θαη ην πνζνζηφ πβξηδηζκνχ ησλ κειηζζψλ ηεο Διιάδαο. Δίλαη ηδηαίηεξα επράξηζην ην γεγνλφο φηη νη λένη επηζηήκνλεο ηεο κειηζζνθνκίαο αθνινπζνχλ ηνπο γξήγνξνπο ξπζκνχο ηεο κέιηζζαο, πηζηεχνπκε φηη ζχληνκα ν θαξπφο ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο ζα είλαη εμίζνπ απνδνηηθφο θαη γιπθφο γηα ηνλ θιάδν. Θα κνπ επηηξέςεηε λα επηζεκάλσ φηη ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα ρνξήγεζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, 4 δηδαθηνξηθά δηπιψκαηα ζηελ Μειηζζνθνκία θαη 11 κεηαπηπρηαθά (Μάζηεξο) θαη φηη απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ 10 λεαξνί επηζηήκνλεο ππνςήθηνη δηδάθηνξεο κειηζζνθνκίαο ζηα αλψηεξα πλεπκαηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο. Αμηνζεκείσην επίζεο είλαη φηη νη λένη απηνί επηζηήκνλεο, πνπ αζθαιψο απνηεινχλ ην δπλακηθφ αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ, αλήθνπλ ζε 4 δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο (γεσπφλνη, θηελίαηξνη, ρεκηθνί, βηνιφγνη). Δίλαη θαλεξφ φηη νη κειινληηθέο καο δπλαηφηεηεο ζαλ θιάδνο ζηνλ ηνκέα ηνπιάρηζην ηεο επηζηεκνληθήο θάιπςεο είλαη ηεξάζηηνο. Απφδεημε ησλ δπλαηνηήησλ είλαη, φηη ην ζπλέδξην απηφ, γίλεηαη κφιηο ελάκηζε ρξφλν κεηά απφ ην πξνεγνχκελν θαη κάιηζηα ζ έλα ηφζν εμεηδηθεπκέλν ζέκα. Απφδεημε επίζεο είλαη, ε ζπκκεηνρή 61 επηζηεκφλσλ απφ δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα, θιάδνπο θαη ππεξεζίεο κε εξγαζίεο, ζέζεηο θαη απφςεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ θιάδν. Αλακέλνπκε ινηπφλ κε αλππνκνλεζία λα αθνχζνπκε ηηο επηζεκάλζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο φισλ ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλέδξην απηφ. Δπραξηζηνχκε ηνλ Πξχηαλε θ. ηαπξαθάθε θαη ηνλ Αληηπξχηαλε θ. Λνπινχδε ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ παξαρψξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηελ ηηκή πνπ καο έθαλαλ λα παξίζηαηαη ζην ζπλέδξηφ καο. Δπραξηζηνχκε γηα ηελ παξνπζία ηνπ ηνλ θ. Μνζρνβίηζε Γηεπζπληή ηεο Κηεληαηξηθήο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηiο θπξίεο Christina Madeescu, Matei Alexandra θαη Tanase Doinaπνπ, Ρνπκάλεο επηζηήκνλεο, πνπ απνδέρζεθαλ πξφηαζή καο λα αλαθνηλψζνπλ ηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο, Δπραξηζηνχκε φινπο εζάο γηα ηελ ηηκή πνπ καο θάλαηε λα παξαβξεζείηε ζην ζπλέδξην απηφ. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΗ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΔΛΗ. -10-

3 Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο, Σκήκα Γεσπνλίαο, Α.Π.Θ. Πξφεδξνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο Ζ πξνζθνξά ηνπ επηζηήκνλα ζ έλα αγξνηηθφ θιάδν ραξαθηεξίδεηαη α) απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε πλέδξηα θαη Ζκεξίδεο, φπνπ παξνπζηάδεη θαη ζπδεηά ηα απνηειέζκαηά ησλ εξεπλψλ ηνπ, β) απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε εζληθέο θαη δηεζλείο επηηξνπέο, φπνπ εθζέηεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη πξνηείλεη ιχζεηο γηα ηα θαίξηα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ, γ) απφ ηελ θαζεκεξηλή επαθή κε ηνλ αγξφηε παξαγσγφ, ηνλ νπνίν ζπκβνπιεχεη θαη εθπαηδεχεη, δ) απφ ηε δεκηνπξγία πιηθνηερληθήο θαη αλζξψπηλεο ππνδνκήο θαη ηέινο ε) απφ ηελ βαζηθή θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλά ηνπ, ηελ νπνία δεκνζηεχεη ζε εζληθά θαη δηεζλή πεξηνδηθά. Οη έιιελεο επηζηήκνλεο έρνπλ ζεκαληηθή πξνζθνξά θαη ζηηο πέληε παξαπάλσ ελφηεηεο. ηελ εηζήγεζε απηή παξνπζηάδεηαη ε κέρξη ηψξα πξνζπάζεηα πνπ έγηλε γηα ηελ αλάδεημε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηήξσλ ηνπ ειιεληθνχ κειηνχ. Α. Φπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνύ κειηνύ. Ζ κειέηε ησλ θπζηθνρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ειιεληθνχ κειηνχ μεθίλεζε απφ ηνλ Δκκαλνπήι (1932) ν νπνίνο πξνζδηφξηζε ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο (ρξψκα, νζκή, γεχζε, εηδηθφ βάξνο) θαη νξηζκέλα ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά (πγξαζία, ηέθξα, δάραξα, νμχηεηα θ.α.) δεηγκάησλ κειηνχ απφ δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Ο Κσδνχλεο (1962) αθνινχζσο, ζπζρέηηζε ηε ρεκηθή ζχζηαζε ησλ ακηγψλ ειιεληθψλ κειηψλ επθαιχπηνπ, ζνπζνχξαο, πεχθνπ, ζπκαξηνχ θαη ειάηεο κε ηε ηαρχηεηα θξπζηάιισζή ηνπο. Οη Kapoulas et al (1977) ηαπηνπνίεζαλ ηα ιηπίδηα θαη έλα ρξφλν αξγφηεξα ν Μαπξίθνο θαη ζπλεξγάηεο (1978) πξνζδηφξηζαλ ηα ειεχζεξα ακηλνμέα. ηε ζπλέρεηα, νη Θξαζπβνχινπ θαη Μπιαδελνπνχινπ (1984) παξνπζίαζαλ ζπγθξηηηθέο αλαιχζεηο ηρλνζηνηρείσλ θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ πεπθφκεινπ θαη αλζφκεινπ. Σα πξψηα απνηειέζκαηα, απφ αλαιχζεηο κεγάινπ αξηζκνχ δεηγκάησλ κε ζθνπφ ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ακηγψλ ειιεληθψλ κειηψλ, παξνπζηάζηεθαλ ζηελ Ζκεξίδα Μειηζζνθνκίαο ζηε Γεξαθηλή Υαιθηδηθήο, απφ ηνπο Θξαζπβνχινπ θαη Μαλίθε (1992α), Γξίκηδηαο (1992) θαη Μπαθαλδξίηζνο θαη ζπλ. (1992). ηηο εξγαζίεο απηέο ηα ζάθραξα είραλ αλαιπζεί κε ηελ νγθνκεηξηθή κέζνδν Lane-Eynon. Αξγφηεξα νη Σζέιηνο θαη ζπλ. (2001) θαη Σπξπέλνπ (2001) παξνπζίαζαλ απνηειέζκαηα ζαθράξσλ ηνπ ειιεληθνχ κειηνχ ζηεξηδφκελνη ζε ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη ρξεζηκνπνίεζε αεξίνπ ρξσκαηνγξάθνπ. Ζ πιήξεο εηθφλα ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ κειηνχ παξνπζηάζηεθε ζην 1ν Δπηζηεκνληθφ πλέδξην Μειηζζνθνκίαο- εξνηξνθίαο απφ ηνπο Γήκνπ θαη ζπλ. (2002), Θξαζπβνχινπ θαη ζπλ. (2002β), Γψηζηνπ θαη Κεθάια (2002). ην δηεζλή ρψξν ε ηαπηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ κειηνχ ηεθκεξηψζεθε κε εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ δεκνζηεχζεθαλ απφ ηνπο Thrasyvoulou and Manikis (1995) Drimtjias and Karapournioti (1995), Karapournioti & Drimtjias (1996) θαη Pasaloglou (2000). Tsigouri & -11-

4 Tα απνηειέζκαηα ηεο καθξφρξνλεο θαη ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο ήηαλ λα ηαπηνπνηεζνχλ νη ακηγείο θαηεγνξίεο ειιεληθνχ κειηνχ πεχθνπ, ειάηνπ, θαζηαληάο, ζπκαξηνχ, εξείθεο, πνξηνθαιηάο, βακβαθηνχ, θαη ειίαλζνπ, λα αλαδεηρζνχλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα πξνσζεζεί λνκνζεηηθή δηάηαμε, βάζε ηεο νπνίαο νη ειιεληθέο ακηγείο θαηεγνξίεο κειηνχ ηαμηλνκνχληαη θαη ειέγρνληαη. Σν πεπθφκειν, ην νπνίν ζεσξείην κέιη επηεινχο θαη θαηψηεξεο αμίαο, απνθαηαζηάζεθε θαη απέθηεζε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ αμία. Σα ηαπηνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ακηγψλ ειιεληθψλ κειηψλ βνήζεζαλ ζεκαληηθά ζηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο λνζείαο θαη ζηνλ εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ εμαπάηεζεο ηνπ θαηαλαισηή, φπσο ηελ δηαθίλεζε εηζαγφκελνπ κειηνχ ζαλ ειιεληθνχ θαη ηνπ αλζφκεινπ σο ζπκαξίζηνπ. Δπηπξφζζεηε έξεπλα γηα ηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειιεληθψλ κειηψλ ζα επηβεβαηψζεη ηα ήδε ππάξρνληα απνηειέζκαηα, παξά ζα πξνζζέζεη λέεο πιεξνθνξίεο θαη λέα γλψζε. Β. Μηθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνύ κειηνύ Μηθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κειηνχ απνηεινχλ νη δηάθνξνη γπξεφθνθθνη, πνπ βξίζθνληαη ζην κέιη, θαζψο επίζεο νη κχθεηεο,, νη δχκεο θαη φια ηα ζηνηρεία κειηηψκαηνο, πνπ εληνπίδνληαη ζην κηθξνζθφπην. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά δίλνπλ ζηνηρεία γηα ηε βνηαληθή θαη γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ηνπ κειηνχ. Γηα λα αλαγλσξηζηνχλ νη γπξεφθνθθνη ζην κέιη, έγηλαλ παξαζθεπάζκαηα απφ γχξε κειηζζνθνκηθψλ θπηψλ, κειεηήζεθαλ θαη θσηνγξαθήζεθαλ νη γπξεφθνθθνη θάζε θπηνχ μερσξηζηά θαη δηακνξθψζεθαλ άηιαληεο γπξενκνξθνινγίαο ησλ θπξηφηεξσλ κειηζζνθνκηθψλ θπηψλ ηεο Διιάδαο (Γήκνπ θαη ζπλ. 2002β, Γψηζηνπ, 2002). Γηα ην ζέκα απηφ εθδφζεθε θαη ζρεηηθφ βηβιίν απφ ηνλ Γξίκηζηα (2004). Οη άηιαληεο απηνί βνεζνχλ ζεκαληηθά ζηελ αλαγλψξηζε ηεο βνηαληθήο πξνέιεπζεο ηνπ κειηνχ. Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηα κηθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ κειηνχ δεκνζηεχηεθαλ απφ ηνπο Thrasyvoulou & Manikis (1995), Tsigouri & Pasaloglou (2000), Γήκνπ θαη ζπλ. (2002 γ), Παπαρξηζηνθφξνπ θαη ζπλ. (2002), Σζηγνπξή θαη ζπλ. (2002). Απαηηείηαη επηπξφζζεηε έξεπλα ζηα κηθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κειηνχ γηα α) λα εληνπηζηνχλ ζπλδπαζκνί γπξενθφθθσλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπσλπκίσλ, β) λα κειεηεζνχλ ηα κηθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηζαγνκέλσλ κειηψλ θαη γ) λα αλαγλσξηζηνχλ ηα ζηνηρεία κειηηψκαηνο ηα νπνία δηαθξίλνπλ ην ειιεληθφ πεπθφκειν θαη ην ειαηήζην κέιη. Γ. Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνύ κειηνύ Σα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ακηγψλ θαηεγνξηψλ ειιεληθνχ κειηνχ εμεηάζηεθαλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ηεζη Bonvehi & Gomez (1988) απφ ηνπο Θξαζπβνχινπ θαη ζπλ. (1992) θαζψο επίζεο απφ ηνπο Μαλίθεο & Θξαζπβνχινπ (1998). Σν ζπγθεθξηκέλν ηεζη, ην νπνίν αμηνπνηεί ην ρξψκα, ην άξσκα, ηε γεχζε θαη ηελ πδαξφηεηα ηνπ κειηνχ εθαξκφζηεθε ζε κεγάιν αξηζκφ θαηαλαισηψλ θαη βνήζεζε ζεκαληηθά ψζηε ν έιιελαο θαηαλαισηήο λα γλσξίζεη ηηο ειιεληθέο γεχζεηο κειηνχ (Θξαζπβνχινπ & Μαλίθεο, 1999, Thrasyvoulou et al., 2000). -12-

5 Παξάιιεια κε ηα νξγαλνιεπηηθά ηεζη πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο ηνπ αξσκαηηθνχ πξνθίι ησλ ειιεληθψλ κειηψλ (Σαλαλάθε θαη ζπλ 2002, Tananaki et al. 2002, Allisandrakis et al 2003). Ζ έξεπλα απηή βνήζεζε ζηνλ εληνπηζκφ ηεο γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο ηνπ κειηνχ, ζηελ αλίρλεπζε ηεο λνζείαο θαη νπζηψλ πνπ νθείινληαη ζε εμσγελήο πεγέο, φπσο ην p-dcb ην λαθζαιέλην, ην νμηθφ θαη ην νμαιηθφ νμχ θαη νη μέλεο νζκέο Απαηηείηαη επηπξφζζεηε έξεπλα ζηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κειηνχ, ψζηε λα εθπαηδεπηνχλ γεπζηνγλψζηεο, νη νπνίνη ζα δηαθξίλνπλ ηηο δηάθνξεο αλακίμεηο ηνπ ζπκαξηνχ κε ηα άιια κέιηα θαη ηα ειιεληθά απφ ηα εηζαγφκελα.. Γ. Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζθεπαζκέλνπ θαη ρύκα κειηνύ Ννκνζεζία & θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Πξνζπάζεηα ησλ ειιήλσλ επηζηεκφλσλ ήηαλ, κεηά ηελ έθδνζε ελφο επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ή νδεγίαο, λα ζρνιηάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ, κε βάζεη ηα δεδνκέλα έξεπλαο γηα ηα ειιεληθά κέιηα, λα εληνπίζνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγνχζε ε εθαξκνγή ησλ λέσλ δηαηάμεσλ, θαη λα επηζεκάλνπλ πξνβιήκαηα εθαξκνγήο. ρνιηαζκνί γηα ηηο θείκελεο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ. έγηλαλ απφ ηνπο Θξαζπβνχινπ (1991, 1994, 1996, 2000) θαη Θξαζπβνχινπ θαη ζπλ. (1993, 2002γ) Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή ησλ επηζηεκφλσλ απάιιαμε αξθεηνχο κειηζζνθφκνπο απφ πεξηπέηεηεο ζηα δηθαζηήξηα γηα άδηθεο θαηεγνξίεο πεξί λνζεπκέλνπ κειηνχ, ιφγσ ρακειψλ αλαγφλησλ δαράξσλ ζηα κέιηα πεχθνπ θαη ειάηεο θαη γηα ηε ζεηηθή αληίδξαζε fiche ζηα πεπθφκεια θαη ζηηο αλακίμεηο ηνπο. Πνηόηεηα κειηνύ ζπζθεπαζκέλνπ θαη κε. Σν Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο- εξνηξνθίαο, ηνπ Σκήκαηνο Γεσπνλίαο, Α.Π.Θ. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Κνηλνπξαμία Μειηζζνθνκηθψλ πλεηαηξηζκψλ Διιάδαο, θάζε ρξφλν αλαιχεη εκπνξηθέο ζπζθεπαζίεο κειηνχ, πνπ αγνξάδεη απφ ηελ εγρψξηα αγνξά, κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ θαη λα επηιπζνχλ πξνβιήκαηα, πνπ ε αλζξψπηλε παξέκβαζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζην κέιη. Με ηελ βνήζεηα ηεο εξγαζίαο απηήο αληηκεησπίζηεθαλ πξνβιήκαηα ζέξκαλζεο,, ιαλζαζκέλσλ θαη παξαπιαλεηηθψλ εηηθεηψλ, μέλσλ κειηψλ πνπ δηαθηλνχληαλ ζαλ ειιεληθά, λνζείαο θαη ηξνθνδφηεζεο. ε θάζε πεξίπησζε έγηλαλ πξνηάζεηο βειηίσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Σα απνηειέζκαηα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο δεκνζηεχηεθαλ ζε εζληθά πεξηνδηθά (Θξαζπβνχινπ θαη Μαλίθεο 1993α, 2000β, 2000γ, Θξαζπβνχινπ θαη ζπλ, 1987, 2000, Μαλίθεο & Θξαζπβνχινπ 1998, 1999, 2002) Τπνιείκκαηα θαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ελαληίνλ ηεο βαξξόα. Διάρηζηα ειιεληθά πξντφληα έρνπλ εξεπλεζεί φζν ην κέιη ζην ζέκα θαηαινίπσλ. Οη Έιιελεο Δπηζηήκνλεο, παξάιιεια κε ηελ πξνζπάζεηα λα βξεζεί απνηειεζκαηηθή ιχζε αληηκεηψπηζεο ηνπ βαξξφα, έδεημαλ ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζε κεζφδνπο εληνπηζκνχ ησλ ππνιεηκκάησλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ζθεπαζκάησλ ζηα πξντφληα ηεο κέιηζζαο (Menkissoglou et al 1999, 2000, Balayannis & Santas 1992), θαζνξηζκνχ ησλ επηπέδσλ επηβάξπλζεο, αιιά θαη ζε κεζφδνπο κείσζεο ησλ ππνιεηκκάησλ ζηα -13-

6 ειιεληθά κέιηα (Thrasyvoulou et al. 1985, Thrasyvoulou & Pappas, 1988, Karazafiris et al 2004, Menkissoglou et al 2001, Tsigouri et al 1997, 2000, 2001a 2001b, 2003, Θξαζπβνχινπ θαη ζπλ.1999, Καξαδαθείξεο θαη ζπλ. 2004). Απφ ηελ ζπλνιηθή απηή πξνζπάζεηα, ζήκεξα γλσξίδνπκε φηη ηα επίπεδα επηβάξπλζεο ησλ ειιεληθψλ κειηψλ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ, πνπ ζέηεη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη φηη είλαη απφιπηα αζθαιή ζηνλ θαηαλαισηή. Ζ φιε πξνζπάζεηα δεκνζηεχηεθε ζε ειιεληθά θαη δηεζλή πεξηνδηθά, παξνπζηάζηεθε ζε εκεξίδεο, εζληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα θαη απνηέιεζε γλψζε ε νπνία κεηαθέξζεθε ζηνλ κειηζζνθφκν θαη ηνλ θαηαλαισηή. ήκεξα ππάξρεη πιήξεο εηθφλα γηα ηα ειιεληθά κέιηα, είλαη γλσζηφ ηη ππνιείκκαηα αθήλνπλ ηα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ζηελ θπςέιε, ηη ζπγθεληξψζεηο κέλνπλ ζην κέιη, πνηεο κεηαθηλνχληαη ζην θεξί, πφζν παξακέλνπλ, εάλ δηαζπψληαη, πφζν επηθίλδπλα είλαη ηα ππνιείκκαηα γηα ηε πγεία ηνπ θαηαλαισηή, πφηε ν κειηζζνθφκνο ζα πξέπεη λα θάλεη επεκβάζεηο, κε πνηα ζθεπάζκαηα θαη πφηε ζα πξέπεη λα ηξπγήζεη. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ θαζνδήγεζε ηνπ κειηζζνθφκνπ θαη ζηελ πξνψζεζε νξζφηεξσλ κειηζζνθνκηθψλ πξαθηηθψλ. Τπνιείκκαηα αληηβηνηηθώλ. Οη εξγαζίεο γηα ηα αληηβηνηηθά είλαη ειάρηζηεο (Καξακπνπξληψηε, 2004). Γπζηπρψο ηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα δελ έρνπλ εμνπιηζηεί κε ηα θαηάιιεια επηζηεκνληθά φξγαλα, ην θξάηνο δελ βνήζεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη ε έξεπλα πεξηνξίδεηαη ζηνλ ηππηθφ αγνξαλνκηθφ έιεγρν ησλ κειηψλ πνπ εμάγνληαη ή εηζάγνληαη (αξηδάθε-παπαθσλζηαληίλνπ & Αλδξεδάθεο, 2004). Σν ζέκα ησλ αληηβηνηηθψλ είλαη κεγάιν, γηαηί ε Δ.Δ. δελ φξηζε αλεθηέο ζπγθεληξψζεηο ζην κέιη θαη παξάιιεια δελ θαζφξηζε ηελ έλλνηα «κε αληρλεχζηκεο ζπγθεληξψζεηο», κε απνηέιεζκα ηα δηάθνξα εξγαζηήξηα ειέγρνπ λα ρξεζηκνπνηνχλ σο κεδεληθή ηηκή ηελ επαηζζεζία ησλ αλαιπηηθψλ ηνπο νξγάλσλ θαη λα δίλνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα γηα ζεηηθά ή κε δείγκαηα. Θέξκαλζε θαη πνηόηεηα κειηνύ. Ζ ζέξκαλζε θαη ε παιαίσζε επεξεάδεη ηα πνηνηηθά ραξ/θά ηνπ κειηνχ. Ζ επίδξαζε απηή εμεηάζηεθε γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο κειηνχ, βξέζεθε ε μερσξηζηή επαηζζεζία θάζε θαηεγνξίαο θαη ηα απνηειέζκαηα δεκνζηεχηεθαλ ζε δηεζλή (Thrasyvoulou, 1986) θαη ειιεληθά πεξηνδηθά (Θξαζπβνχινπ & Μαλίθεο, 1992β, 1997β, 1999, 2000α). Ζ έξεπλα απηή έδσζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηνπο ηππνπνηεηέο - δηαθηλεηέο κειηνχ γηα ηε ζσζηή ζεξκηθή επεμεξγαζία ηνπ πξντφληνο θαη κείσζε ηνλ αξηζκφ ησλ βηνκεραληθψλ κειηψλ ζηα ξάθηα ησλ ζνχπεξκαξθεη. Βνήζεζε επίζεο ζην λα εθηηκεζεί ε αλαγξαθή ηεο έλδεημεο «ρξφλνο ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο» πνπ είλαη πιένλ ππνρξεσηηθή απφ ηελ νδεγία 2001/110EC. Σξνθνδνζία θαη πνηόηεηα: Ζ ηξνθνδνζία κε ζθνπφ λα απμεζνχλ νη απνδφζεηο ζηελ παξαγσγή κειηνχ, είλαη κηα απφ ηηο κνξθέο λνζείαο πνπ παξαηεξνχληαη ζε πεξηνξηζκέλε έθηαζε θαη ζηελ ρψξα καο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή έγηλε έξεπλα, ηξνθνδνηήζεθαλ κειίζζηα, αλαιχζεθε ην πξντφλ ηνπο θαη εληνπίζηεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα ηνπ κειηνχ, ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ ηξνθνδνζία (Θξαζπβνχινπ & Μαλίθεο, 1995, Σζέιηνο θαη ζπλ. 2000). ηελ ζπλέρεηα έγηλε -14-

7 ζπιινγή δεηγκάησλ κειηνχ απφ παξαγσγνχο δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ, αλαιχζεθαλ, δηαπηζηψζεθε ε έθηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Μαλίθεο & Θξαζπβνχινπ, 1999, 2002) θαη έγηλαλ νη ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο, νη νπνίεο βνήζεζαλ ζεκαληηθά ψζηε λα δηαηεξεζεί ε άξηζηε πνηφηεηα ηνπ κειηνχ πνπ παξάγνπλ νη κέιηζζεο. ρεηηθά κε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ κειηνχ, παξακέλεη λα δηεξεπλεζεί α) ηα επίπεδα ησλ ππνιεηκκάησλ πνπ παξακέλνπλ ζηα πξντφληα ηεο κέιηζζαο απφ ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ απνζήθε, β) λα ζπλερηζηνχλ νη εηήζηεο αλαιχζεηο ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζθεπαζκέλσλ θαη ρχκα κειηψλ θαη γ) ε θαηαιιειφηεηα ησλ ζπζθεπαζηψλ κειηνχ. Δ. Υαξαθηεξηζηηθά πνπ επηηξέπνπλ ηνλ εληνπηζκό ηεο γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο. Ζ έξεπλα απηή αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζηα νπνία ζα κπνξνχζε λα ζηεξηρζεί ε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ηνπ κειηνχ. ηεξίδεηαη ζε αλαιχζεηο πηεηηθψλ νπζηψλ, αξσκαηηθψλ, θιαβνλνεηδψλ, ζπλδπαζκφ γπξενθφθθσλ κειηψλ απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο. Με ηελ θαηάιιειε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία αλαδεηνχληαη δηαθνξέο ζε δείγκαηα πνπ παξάγνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο ζα κπνξεί λα εληνπηζηεί ε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ηνπ δείγκαηνο. Ήδε ζηα δχν Παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα Μειηζζνθνκίαο ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Α.Π.Θ. εμεηάδνληαη, ζηα πιαίζηα δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, ηα πηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεπθφκεινπ, ηνπ κειηνχ ειάηεο, πνξηνθαιηάο θαη ζπκαξηνχ. Σα πεδία, πνπ έρνπλ κέρξη ζήκεξα νινθιεξσζεί, αθνξνχλ ζηα πηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ακηγψλ θαηεγνξηψλ ειιεληθνχ κειηνχ (Allisandrakis et al 2003, Σαλαλάθε θαη ζπλ. 2002α, 2002β), ηηο δηαθνξέο ζηα πηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ απφ ην ηνχξθηθν πεπθφκειν (Tananaki & Thrasyvoulou 2003) θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ κειηψλ Ρφδνπ (Γήκνπ θαη ζπλ. 2002α, 2000β), Κπζήξσλ (Tsigouri & Pasaloglou, 2000) θαη Κξήηεο (Γψηζηνπ 2002, Γψηζηνπ θαη Κεθάιαο 2002 ) Απαηηείηαη πεξηζζφηεξε έξεπλα ψζηε λα δηαρσξηζηνχλ κέιηα απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη λα γίλεη δπλαηή ε αλαγξαθή θαη ν έιεγρνο ηνπσλπκίσλ ζην πξντφλ. Ζ πεξαηηέξσ απηή έξεπλα ζα βνεζήζεη ψζηε λα ζηεξηρζνχλ πξνηάζεηο γηα νλνκαζία πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π., ή Π.Γ.Δ.) η. Δπεξγεηηθέο ηδηόηεηεο ησλ πξντόλησλ ηεο κέιηζζαο. Δξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηηο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ησλ πξντφλησλ ηεο κέιηζζαο είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηέο θαη κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ ειιεληθνχ κειηνχ. Πξνο ην πεδίν απηφ νη έιιελεο επηζηήκνλεο έρνπλ ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπο θαη ήδε έρνπκε ηα πξψηα απνηειέζκαηα γηα ηελ αληηβαθηεξηαθή θαη αληηνμεηδσηηθή δξάζε ησλ ειιεληθψλ κειηψλ (αξδάινπ θαη ζπλ. 2002, Υήλνπ θαη Καξακπνπξληψηε, 2002). Ε. Υαξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία θαη ηππνπνίεζε ηνπ κειηνύ. Σν κέιη φπσο ην παξάγνπλ νη κέιηζζεο είλαη άξηζην, θπζηθφ, βηνινγηθφ πξντφλ. Σα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κειηνχ φπσο ε γεχζε, ην ρξψκα, ην άξσκα, ε ηαρχηεηα θξπζηάιισζεο θαη ε ξεπζηφηεηά ηνπ, δελ ζπκβαδίδνπλ πάληνηε κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Έηζη νη ηππνπνηεηέο δηαθηλεηέο κειηνχ αλαγθάδνληαη λα θέξνπλ ζην εκπφξην πξντφλ πνπ ειθχεη πεξηζζφηεξν ηνλ θαηαλαισηή. Ζ φιε -15-

8 δηαδηθαζία είλαη επηηξεπηή, εθφζνλ δελ αιινηψλεη ηε θπζηθφηεηα θαη ηε βηνινγηθή ηνπ αμία θαη εθφζνλ βεβαίσο δελ πξνζηεζεί ή αθαηξεζεί θάπνηα νπζία ηνπ κειηνχ. Θέκαηα πνπ έρνπλ κέρξη ζήκεξα εξεπλεζεί είλαη ε επίδξαζε ηεο ζέξκαλζεο ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κειηνχ (Thrasyvoulou, 1986, Thrasyvoulou & Manikis 2001 Θξαζπβνχινπ & Μαλίθεο 2000α), ε ηαρχηεηα θξπζηάιισζεο ησλ ειιεληθψλ κειηψλ (Κσδνχλεο, 1962, Θξαζπβνχινπ & Μαλίθεο 1997α), νη κέζνδνη ξεπζηνπνίεζεο κειηνχ θαη ν ρξφλνο παιαίσζεο ησλ ακηγψλ θαηεγνξηψλ ειιεληθνχ κειηνχ (Θξαζπβνχινπ & Μαλίθεο, 1992β, 1999, Θξαζπβνχινπ θαη ζπλ. 2002α ). Απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζε ζπλζήθεο εξγνζηαζίνπ. πκπεξάζκαηα Ζ έξεπλα ζηελ Διιάδα φζν αθνξά ζην κέιη ζπλέβαιε ζηα εμήο: a) Να νινθιεξσζεί ε ηαπηφηεηα ησλ ειιεληθψλ ακηγψλ θαηεγνξηψλ κειηνχ. b) Να απνθαηαζηαζεί ε πνηνηηθή εηθφλα ηνπ πεπθφκεινπ. c) Να αλαπηπρζνχλ κέζνδνη εληνπηζκνχ ηεο λνζείαο, ηεο γεσγξαθηθήο θαη βνηαληθήο πξνέιεπζεο ηνπ κειηνχ. d) Να εληνπηζηνχλ θαη λα επηιπζνχλ πξνβιήκαηα ζην ρχκα θαη ην ηππνπνηεκέλν κέιη. e) Να δνζνχλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηππνπνίεζε θαη επεμεξγαζία ηνπ κειηνχ. f) Να δνζνχλ ζηνλ κειηζζνθφκν νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ρεηξηζκνχο πνπ δηαηεξνχλ ηελ αγλφηεηα θαη ηε θπζηθφηεηα ηνπ κειηνχ. g) Να θξαηεζεί ην ειιεληθφ κέιη απαιιαγκέλν απφ επηβάξπλζε θαξκάθσλ θαη αζθαιέο γηα ηνλ θαηαλαισηή. h) Να ζπλεξγαζηνχλ ηα εξγαζηήξηα αλάιπζεο ηνπ κειηνχ, λα εθπαηδεπηνχλ λένη επηζηήκνλεο ζηνλ θιάδν θαη λα δεκηνπξγεζεί αλζξψπηλν δπλακηθφ ηθαλφ λα ζηεξίμεη κειινληηθά ηνλ θιάδν. Σα απνηειέζκαηα απηά έρνπλ ηεθκεξησζεί απφ επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή θαη εζληθά πεξηνδηθά, φπσο άιισζηε θαίλεηαη απφ ηελ παξάζεζε ηεο μελφγισζζεο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο. RESEARCH ORIENTATIONS FOR THE GREEK HONEY AND THE OTHER PRODUCTS OF BEEHIVE. Andreas Thrasyvoulou Chairman of Greek Scientific Society of Apiculture-Sericulture The research with regard to the characteristics of Greek honey began in 1932 and is continued up to today. The research orientations are distinguished in the following categories. a) Most research is focused on analyses of physiochemical and microscopical characteristic of honeys of different botanical origin to describe the identity of Greek -16-

9 monofloral honeys. So far, more than 30 parameters, have been determined. Results allow the description and differentiation of Greek monofloral honeys (pine honey, fir, thymus, castanea, Erica, cotton, helianthus, citrus). b) Analyses concerning the quality of Greek and imported honeys. The Greek scientists have given particular concern on issues regarding the quality of both packed and beekeepers honeys. Research includes methods of ascertainment of adulteration and localization of unfavorable repercussions of human intervention in the qualitative characteristics of honey (feeding, residues of acaricides and antibiotics, problems of overheating packing, etc). c) Identification of characteristics of unifloral honeys from different regions that allows the geographic differentiation. Young scientists in apiculture use modern scientific instruments and techniques. In this research area the volatile characteristics, the aromatic substances, the flavonoids and the combination of pollen grains are examined. d) Analyses of Greek honey in order to indicate the nutritional value of bee products. This kind of research is particularly important for the marketing of bee products. Research concerns the examination of the microbial and antioxidant action of various categories of honey of propolis and royal jelly. From the volume of so far published work in international and Greek periodically it is apparent that the effort of Greek scientists in the identification of Greek honey, in keeping its excellent quality and in accents of its good characteristics was continuous and efficient. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Ξελόγισζζε 1. Alissandrakis E., Daferera D., Tarantilis P.A., Polissiou M., Harizanis P.C. (2003) Ultrasound-assisted exraction of volatile compounds from citrus flowers and citrus honey. Food Chemistry 82(4): Balayannis, P. G, Santas L. (1992) Dissipation of malathion anf fluvalinate residues from honey. J. Apic. Res. 31: Bonvehi J Serra and A Gomer Pajuello (1988) Evaluation of honey quality by organoleptical analysis. Apiacta XXIII: Drimjias N & Karabournioti (1995) Characteristics of Greek thymus honey. Apiacta XXX Karazafiris E, Menkissoglu-Spiroudi U. and Thrasyvoulou (2004)) The distribution of coumaphos residues in honey in relation to the position of the frame and the duration of treatment by checkmite bee strips 10%. Apimondia Symposium In Celle Germnany April, Kapoulas VM, SK Mastronicolis, DS Galanos (1977) Identification of the lipid components of honey. Z.Lebensum. Unters.-Forsch. 163, Karabournioti S and N Drimjias (1996) Physicochemical characteristics of Greek monoflora honey. Apiacta -17-

10 8. Menkissoglu S., Diamantidis, Georgiou V. & A. Thrasyvoulou (1999) A rapid extraction method and gas chromatographic determonation of malathion and fluvalinate residues. J. A.O.A.C. 9. Menkissoglu-Spiroudi, G. Diamantidis, V.Georgiou, A. Thrasyvoulou (2000) Determination of malathion, coumaphos and fluvalinate residues in honey by gas chromatography with nitrogen-phosphorus or electron capture detectors J. AOAC Int 83(1): Menkissoglu-Spiroudi U. A.D. Tsigouri, Gr C. Diamantidis and A.T. Thrasyvoulou (2001) Residues in honey and beeswax caused by beekeeping treatments. Fresenius Environmental Bulletin 10(5): Tananaki C., Karazafiris E., Menkissoglou-Spiroudi U.A. Thrasyvoulou (2004). Current situation of residues in Greek honey. Apimondia Symposium In Celle Germnany April, Tananaki C, Karabournioti S & Thrasyvoulou (2003) Determination of geographical origin of Greek and Turkish pine honey using GC-MS and pollen analysis Proceedings of XXXVIIIth Apimondia International Apicultural Congress, Ljubliana, Slovenia, August 24-29, Abstract No. 147, pages: Thrasyvoulou A, M. Ifantidis, N. Pappas, K. Simmons (1985). Malathion residus in Greek honey. Apidologie 16(1): Thrasyvoulou A (1986). The use of HMF and diastase as criteria of quality of greek honey. J. Apic. Res. 25(3): Thrasyvoulou A. and Pappas N (1988). Contamination of honey and wax with malathion an coumaphos used against the Varroa mite. J. Apic. Res. 27(1): Thrasyvoulou A. J. Manikis and D. Tselios (1994). Liquefying crystallized honey with ultra-sonic waves. Apidologie 25(2): Thrasyvoulou A, Manikis I (1995). Some physico-chemical and microscopical characteristics of Greek unifloral honeys. Apidologie 26(6): Thrasyvoulou A Μαληθηο Η, Gounari S (2000) An evaluation of consumer's preferences on honey quality. Apiacta 35 (3): Thrasyvoulou A & Μanikis I. (2001) The relation of physicochemical characteristics of honey and the crystallization sensitive parameters. Apiacta 35 (4): Tsigouri, A., O. Menkisoglou and A. Thrasyvoulou, (1997), Fluvalinate persistence in honey, Programme and summaries of the reports of the XXXVth International Apicultural Congress, pp , Antwerp, Belgium 1-6/9/ Tsigouri A & M. Pasaloglou (2000) A scientific note on the characteristics of thyme honey from the Greek island of Kithira. Apidologie 31(3): Tsigouri A, O.Menkissoglu-Spiroudi, G. Diamantidis, A. Thrasyvoulou (2000) Determηnation of fluvalinate residues in beeswax by gas chromatography with electron-capture detection. J. AOAC Int 83(5): Tsigouri A. Menkissoglu S., Diamantidis,. & A. Thrasyvoulou (2001a) The fate of the Varroacide fluvalinate in honey and wax J. A.O.A.C. 24. Tsigouri A, U. Menkissoglu-Spiroudi & A. Thrasyvoulou (2001b) Study of taufluvalinate persistence in honey. Pest Management Sci 57:

11 25. Tsigouri A., U. Menkissoglu, A. Thrasyvoulou & G. Diamantidis (2003) Fluvalinate residues in Greek honey and beeswax. Apiacta 38:50-53 Διιεληθή 1. Βαξδαβάθεο Δ, Θξαζπβνχινπ Α, θαη Γ Ενχδνπιαο (1994) Ζ σζκψθηιε δπκνρισξίδα ησλ ειιεληθψλ κειηψλ. Γεσπνληθά 351: Γψηζηνπ Π. (2002) Γπξενινγηθφο άηιαο θπηψλ Κξήηεο. 1 ος Δπιζηημονικού Σςνεδπίος Μελιζζοκομίαρ Σηποηποθίαρ, Αζήλα 29 Ννεκβξίνπ 1 Οθησβξίνπ, ζει Γψηζηνπ Π. & Κεθάιαο (2002) πκβνιή ζηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ κειηνχ. 1 ος Δπιζηημονικού Σςνεδπίος Μελιζζοκομίαρ Σηποηποθίαρ, Αζήλα 29 Ννεκβξίνπ 1 Οθησβξίνπ, ζει Γήκνπ Μ., Σαλαλάθε Υ., Καξαδαθείξεο Δ., Γνχλαξε., Μεζαλαγξελφο Γ., Θξαζπβνχινπ Α. (2002α) Σαπηνπνίεζε κειηνχ ηεο Ρφδνπ Πξαθηηθά ηνπ 1 ος Δπιζηημονικού Σςνεδπίος Μελιζζοκομίαρ Σηποηποθίαρ, Αζήλα 29 Ννεκβξίνπ 1 Οθησβξίνπ, ζει Γήκνπ Μ, Γ. Μεζαλαγξελφο, Α. Θξαζπβνχινπ (2002β) Γπξενινγηθφο άηιαληαο ησλ κειηζζνθνκηθψλ θπηψλ ηεο λήζνπ Ρφδνπ. Πξαθηηθά ηνπ 1 ος Δπιζηημονικού Σςνέδπιος Μελιζζοκομίαρ Σηποηποθίαρ, Αζήλα 29 Ννεκβξίνπ 1 Οθησβξίνπ Γήκνπ Μ, Παπαρξηζηνθφξνπ Α., Γνχλαξεο, Θξαζπβνχινπ Α (2002γ) Υαξαθηεξηζηηθά ησλ γπξενθφθθσλ ζπκαξηνχ απφ δηάθνξεο πεξηνρέο. Πξαθηηθά ηνπ 1 ος Δπιζηημονικού Σςνέδπιος Μελιζζοκομίαρ Σηποηποθίαρ, Αζήλα 29 Ννεκβξίνπ 1 Οθησβξίνπ Γξίκηδηαο Ν. (1992) Ζ ηαπηφηεηα ηνπ Διιεληθνχ κειηνχ. Πξαθηηθά ζηελ Ζκεξίδα Μειηζζνθνκίαο. Σν κέιη θαη νη δπλαηφηεηεο πιεξέζηεξεο εθκεηάιιεπζεο ηεο κέιηζζαο. Γεξαθηλή Υαιηθδηθήο Γξίκηδηαο Ν. (2004) Γχξε, Μειέηε, Γλψζε θαη Δθαξκνγή ζηε Μειηζζνγπξενινγία. Δθδνζε ηνπ ηδίνπ (ΗSBN ). ει Δκκαλνπήι ΔΗ (1932) Σν Διιεληθφ κέιη. Γεσξγηθφ Γειηίν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο. Αζήλα Θξαζπβνχινπ Α & Μπιαδελνπνχινπ (1984) πγθξηηηθή αλάιπζε ηνπ ειιεληθνχ πεπθφκεινπ θαη αλζφκεινπ. Νέα Μέιηζζα 2 (16-17): Θξαζπβνχινπ Α (1991) Πξνηάζεηο γηα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ κειηνχ. Μειηο. Δπηζ. 5(10): Θξαζπβνχινπ Α. Μαλίθεο Η (1992α) Ζ ηαπηφηεηα ηνπ Διιεληθνχ κειηνχ. Πξαθηηθά ζηελ Ζκεξίδα Μειηζζνθνκίαο. Σν κέιη θαη νη δπλαηφηεηεο πιεξέζηεξεο εθκεηάιιεπζεο ηεο κέιηζζαο. Γεξαθηλή Υαιθηδηθήο Θξαζπβνχινπ Α. Μαλίθεο Η (1992β) Ρεπζηνπνίεζε κειηνχ κε επέξερνπο. Μειηο. Δπηζ. 6(12): Θξαζπβνχινπ Α., Μαλίθεο Η, Πιηαθνχξα Α., Παπαπάλνπ Α (1992) Καηαλαισηήο θαη επψλπκν κέιη. Πξαθηηθά ζηελ Ζκ. Μειηζζνθνκίαο. Σν κέιη θαη νη δπλαηφηεηεο πιεξέζηεξεο εθκεηάιιεπζεο ηεο κέιηζζαο. Γεξαθηλή Υαιθηδηθήο Θξαζπβνχινπ Α & Μαλίθεο Η (1993α) Πνηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ κειηνχ. Μειηο. Δπηζ. (1):29-32, (2):

12 16. Θξαζπβνχινπ Α & Μαλίθεο Η (1993β) Οξγαλνιεπηηθά θαη καθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ κειηνπ. Μειηο. Δπηζ. (9): (12): Θξαζπβνχινπ Α., Λαγνπδάθε Δ., Παζαιφγινπ-Καηξαιή, Α. Κφκπνο, Π. Μαξηνιέαο θαη Α. Σζηγνπξή (1993) Πνηνηηθά θξηηήξηα ειέγρνπ ηνπ κειηνχ θαη λνκνζεηεκέλεο δηαηάμεηο. Πξαθηηθά ζηελ Ζκεξίδα Μειηζζνθνκίαο. Σν κέιη θαη νη δπλαηφηεηεο πιεξέζηεξεο εθκεηάιιεπζεο ηεο κέιηζζαο. Γεξαθηλή Υαιθηδηθήο Θξαζπβνχινπ Α (1994) Ζ αλαγλψξηζε πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο κειηνχ ειάηεο Μαηλάινπ-Βαλίιηαο (Βπηίλαο;). Μειηο. Δπηζ. 8(7-8): Θξαζπβνχινπ Α & Η. Μαλίθεο (1995) Ζ πνηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ κειηνχ. Μειηο. Δπηζ. 9(1):3-6 θαη (2): Θξαζπβνχινπ Α. (1996) Νέα νδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην κέιη. Μειηο. Δπηζ. 10(9): Θξαζπβνχινπ Α & Μαλίθεο Η (1997α) Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θξπζηάιισζε ηνπ κειηνχ. Μειηο. Δπηζ. 11(3): Θξαζπβνχινπ Α & Μαλίθεο Η (1997β) Ζ ζέξκαλζε ηνπ κειηνχ, ρξήζηκε αιιά θαη επηθίλδπλε. Δπηζ. 11(2): Θξαζπβνχινπ Α. Μαλίθεο Η (1998) Ζ ηαπηφηεηα ηνπ Διιεληθνχ κειηνχ. Γηεκεξίδα Μειηζζνθνκίαο Πάηξα 10& 11 Ηαλνπαξίνπ. Μειηο. Δπηζ. (5): Θξαζπβνχινπ Α. & Η. Μαλίθεο (1999). Μπνξεί ν θαηαλαισηήο λα μερσξίζεη ην λνζεπκέλν κέιη. Μειηζ. Δπηζεψξ. 13(10): Θξαζπβνχινπ Α, Σζηγνπξή Α, Μεγθίζνγινπ Ο., Γηακαληίδεο (1999) Σα πξνβιήκαηα ησλ ππνιεηκκάησλ ζηα ειιεληθά κέιηα θαη θεξηά. Πξαθηηθά Γ Παλειιήλην κειηζζνθνκηθφ πλέδξην, Καιακπάθα Ννεκβξίνπ ζει Θξαζπβνχινπ Α. & Μαλίθεο Η (1999) Δπίδξαζε ηεο ζέξκαλζεο ζηελ πνηφηεηα ησλ ακηγψλ κειηψλ Πξαθηηθά Γ Παλειιήλην κειηζζνθνκηθφ πλέδξην, Καιακπάθα Ννεκβξίνπ ζει Θξαζπβνχινπ Α. (2000) Βηνινγηθφ κέιη θαη πηζηνπνηεκέλν βηνινγηθφ κέιη. 14(11): Θξαζπβνχινπ Α. & Η. Μαλίθεο (2000α) Δπίδξαζε ηεs ζέξκαλζεο ζηελ πνηφηεηα ησλ ακηγψλ κειηψλ. Μειηζ. Δπηζεψξ. 14(7-8): Θξαζπβνχινπ Α. & Η. Μαλίθεο (2000β) Ννζείεο ζηα ειιεληθά κέιηα. Μειηζ. Δπηζεψξ. 14(4): Θξαζπβνχινπ Α. & Η. Μαλίθεο (2000γ) ε αλαδήηεζε ηνπ λνζεπκέλνπ κειηνχ. Μειηζ. Δπηζεψξ. 14(5): Θξαζπβνχινπ Α. Σζάηζαξνπ Δ. Γεκφπνπινο Γ & Αγαπίνπ Κ (2000ε). ε ηη δηαθέξεη ην ειιεληθφ κέιη απφ ην επξσπατθφ. Μειηζ. Δπηζεψξ. 14(10): Θξαζπβνχινπ Α (2002) Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηε λέα νδεγία ηνπ κειηνχ. Μειηο. Δπηζ. 16(5): Θξαζπβνχινπ Α., Γνχλαξε., Καξαδαθείξεο Δ., Παλαγηψηνπ Π.(2002α) Υξεζηκνπνίεζε ησλ ππεξήρσλ ζηελ ξεπζηνπνίεζε θξπζηαιισκέλνπ κειηνχ. Πξαθηηθά ηνπ 1 ος Δπιζηημονικού Σςνέδπιος Μελιζζοκομίαρ Σηποηποθίαρ, Αζήλα 29 Ννεκβξίνπ 1 Οθησβξίνπ Θξαζπβνχινπ Α., Μαληθήο Η, Σαλαλάθε Υ, Σζέιιηνο Γ., Καξακπνπξληψηε, Γήκνπ Μ (2002β). Ζ ηαπηφηεηα ηνπ Διιεληθνχ κειηνχ. Α. θπζηθνρεκηθά -20-

13 ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζηεξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. Πξαθηηθά ηνπ 1 ος Δπιζηημονικού Σςνέδπιος Μελιζζοκομίαρ Σηποηποθίαρ, Αζήλα 29 Ννεκβξίνπ 1 Οθησβξίνπ ζει Θξαζπβνχινπ Α., Καξαδαθείξεο Μ., Παιαζνπνχινπ Μ. Κσζηαξέινπ Μ., Μαλίθεο Η Βαξηάλε (2002γ) Ζ Δθαξκνγε ηεο λεαο νδεγηαο 2001/110 EC ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην κέιη. Πξαθηηθά ηνπ 1 ος Δπιζηημονικού Σςνέδπιος Μελιζζοκομίαρ Σηποηποθίαρ, Αζήλα 29 Ννεκβξίνπ 1 Οθησβξίνπ Καξαδαθείξεο Δ,Σαλαλάθε Υ, Μελθίζνγινπ Ο, Θξαζπβνπινπ Α, (2004) Τπνιείκκαηα παξαζηηνθηφλσλ νπζηψλ ζην κέιη. Πξαθηηθά ηνπ 3 νπ Παλειιήληνπ πκπνζίνπ Τγηεηλήο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Αζήλα Καξακπνπξληψηε νθία (2004). Δπηβάξπλζε ηνπ ειιεληθνχ κειηνχ κε αληηβηνηηθά.μειηο. Δπηζ. 18(5): Κσδνχλεο ΜΗ (1962) Κξπζηάιισζηο ηνπ κέιηηνο. Γηαηξηβή επί Γηδαθηνξία. Τπνπξγείν Γεσξγίαο. Αλσηάηε Γεσπνληθή ρνιή Αζελψλ. ει Ληφηζθα, Ν ηνππήο θαη Α. Θξαζπβνχινπ (1987) πγθξηηηθή αλάιπζε ηνπ εηζαγφκελνπ θαη ληφπηνπ κειηνχ. Μει. Δπηζ. 1(4): Μαλίθεο Η & Θξαζπβνχινπ Α. (1999) Ννζείεο ζηα ειιεληθά κέιηα. Πξαθηηθά Γ Παλειιήλην κειηζζνθνκηθφ πλέδξην, Καιακπάθα Ννεκβξίνπ ζει Μαλίθε Η & Θξαζπβνχινπ (1998) Ζ πνηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ κειηνχ. Μειηζ. Δπηζεψξ. 12(7-8): Μαλίθεο Ησζήθ & Αλδξέαο Θξαζπβνχινπ (2002) H πνηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ κειηνχ. Πξαθηηθά ηνπ 1 ος Δπιζηημονικού Σςνέδπιος Μελιζζοκομίαρ Σηποηποθίαρ, Αζήλα 29 Ννεκβξίνπ 1 Οθησβξίνπ Μαπξίθνο ΠΗ, ΗΝ Γαξαηζηάλνο, ΜΘ Καηζνπιε θαη Γ.Γ Μαξθέηνο (1978) Μειέηε επί ηνπ Διιεληθνχ κέιηηνο. Η Ννζεία δη ηκβεξηνζαθράξνπ. ΗΗ χζηαζηο ησλ ειεχζεξσλ ακηλνμέσλ. Υεκηθά Υξνληθά 7, Μπαθαλδξίηζνο Ν, Η. Μάιηνο, Π. Ενχηζνπ θαη Α. Μαλάηνο (1992) Φπζηθνρεκηθέο παξάκεηξνη ηνπ Διιεληθνχ κειηνχ. Πξαθηηθά ζηελ Ζκεξίδα Μειηζζνθνκίαο. Σν κέιη θαη νη δπλαηφηεηεο πιεξέζηεξεο εθκεηάιεπζεο ηεο κέιηζζαο. Γεξαθηλή Υαιηθδηθήο Παπαρξηζηνθφξνπ Α., Σαλαλάθε Υ., Γήκνπ Μ., Θξαζπβνχινπ Α (2002) Μπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηε γεσγξαθηθή πξνέιεπζε ηνπ ζπκαξίζηνπ κειηνχ απφ ηνπο γπξεφθνθθνπο; Μειηζ. Δπηζεψξ. 16(5-6): Παπαρξηζηνθφξνπ Αι., Κακπνπξάθε Μ, Γνχλαξε, Υαηδήλα Φ, Μπιαδελφπνπινο Κ, Θξαζπβνχινπ Α (2001) Αλαγλψξηζε ησλ γπξεφθνθθσλ ησλ νηθ. Rosaceae & Labiateae κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θπηηθήο πξνέιεπζεο ηνπ κειηνχ. Ππακηικά ηος 20 ος Σςνεδπίος ηηρ Δλληνικήρ Δηαιπίαρ ηηρ Δπιζηήμηρ ηων Οπωποκηπεςηικών, 22 Οθησβξίνπ- 1 Ννεκβξίνπ 2001, Λάξλαθα- Κχπξνο. 47. άξδαινπ Γ. Ο. Μελθίζνγινπ-ππξνχδε, Γ. Γηακαληίδεο, Θξαζπβνχινπ (2002)Αληηνμεηδσηηθε θαη αληηβαθηεξηαθε δξάζε δηαθφξσλ ειιεληθψλ κειηψλ. Πξαθηηθά ηνπ 1 ος Δπιζηημονικού Σςνέδπιος Μελιζζοκομίαρ Σηποηποθίαρ, Αζήλα 29 Ννεκβξίνπ 1 Οθησβξίνπ, ζει

14 48. αξηδάθε-παπαθσλζηαληίλνπ Μ & Αλδξεδάθεο Γ (2004) Αλίρλεπζε ηεηξαθπθιηλψλ ζε κέιη. Πξαθηηθά 3 νπ Παλειιήληνπ πκπνζίνπ Τγηεηλήο & Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Αζήλα Σαλαλάθε Υ 1, Εψηνπ Α, Θξαζπβνχινπ Α (2002α). Σα πηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ακηγψλ θαηεγνξηψλ κειηνχ. Απνκφλσζε πηεηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ κειηνχ κε ηελ ηερληθή δηάηαμεο παγίδεπζεο. Πξαθηηθά ηνπ 1 ος Δπιζηημονικού Σςνεδπίος Μελιζζοκομίαρ Σηποηποθίαρ, Αζήλα 29 Ννεκβξίνπ 1 Οθησβξίνπ Tαλαλάθε X., Γήκνπ Μ., Θξαζπβνχινπ Α (2002β) Πξνζδηνξηζκφο ηεο γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο ηνπ ζπκαξίζηνπ κειηνχ κε βάζε ηηο πηεηηθέο ηνπ ελψζεηο - Πξαθηηθά ηνπ 1 ος Δπιζηημονικού Σςνεδπίος Μελιζζοκομίαρ Σηποηποθίαρ, Αζήλα 29 Ννεκβξίνπ 1 Οθησβξίνπ Σαλαλάθε, Υ, Θξαζπβνπινπ,Α, (2004) Απνξξφθεζε πηεηηθψλ νπζηψλ ζην κέιη απφ ην πεξηβάιινλ. Πξαθηηθά ηνπ 3 νπ Παλειιελίνπ πκπνζίνπ Τγηεηλήο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Αζήλα Σζέιηνο Γ., Μπιαδελνπνχινπ, Καξακπνπξληψηε, Μαλίθεο Η, Παιαζνπνχινπ Μ, Κσζηαξέινπ Μ, Γξάκπα Α, & Α. Θξαζπβνχινπ (1999) Ζ ηαπηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ κειηνχ. άθραξα, ηρλνζηνηρεία έλδπκα. Πξαθηηθά Γ Παλειιήλην κειηζζνθνκηθφ πλέδξην, Καιακπάθα Ννεκβξίνπ ζει Σζέιηνο Γ., Μπιαδελνπνχινπ., Γξάκπα Α., Μαλίθεο Η & Θξαζπβνχινπ Α. (2000) Σα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ λνζεπκέλνπ κειηνχ. Ζ επίδξαζε ηεο ηξνθνδνζίαο ζηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο Δπηζηεκ. Δπεηεξίδα ηνπ Σκήκαηνο Γεσπνλίαο (32): Σζέιιηνο, Γ; Παιαζνπνχινπ, Μ; Κσζηαξέινπ, Μ; Υαηδήλα, Φ; Μαλίθεο, Η; Θξαζπβνχινπ, Α (2001) Αλάιπζε ζαθράξσλ ζε ακηγείο θαηεγνξίεο ειιεληθψλ κειηψλ. Αγποηική Έπεςνα 24 (2): Σπξπέλνπ Α (2001).Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζαθραξηθνχ θάζκαηνο ηεζζάξσλ ακηγψλ ειιεληθψλ κειηψλ κε αεξηνρξσκαηηθή κέζνδν. Γειηίνλ Κηεληαηξηθήο Δηαηξείαο 52(4): Σζηγνπξή Α., Παζαιφγινπ-Καηξαιή Μ., ακπαηάθνπ Ο (2002) Γπξενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπξηνηέξσλ εηδψλ ακηγψλ ειιεληθψλ κειηψλ. Πξαθηηθά 1 ο Δπιζηημονικό Σςνέδπιο Μελιζζοκομίαρ Σηποηποθίαρ, Αζήλα 29 Ννεκβξίνπ 1 Οθησβξίνπ, ζει Υήλνπ Β.Η. & Καξακπνπξληψηε (2002) ρεκηθέο αλαιχζεηο ειιεληθψλ κειηψλ βηνινγηθέο δξάζεηο. Πξαθηηθά 1 ο Δπιζηημονικό Σςνέδπιο Μελιζζοκομίαρ ******************** -22-

15 Ο ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ Ζ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΜΔΛΗΟΤ Υ. Πεηξάθε, Γ. Μπνύκπνπιεο, Δ. Σζηγαξίδα, Κ. Μπαξκπέξεο Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, ΔΦΔΣ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηελ παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Δπηζήκνπ Διέγρνπ Σξνθίκσλ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ειέγρνπο, πνπ πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο ησλ δηαηξνθηθψλ θηλδχλσλ απφ ην Δληαίν Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ γηα ην 2003 θαη αθνξνχζαλ ζηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ κειηνχ. θνπφο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ ήηαλ λα δηαπηζησζεί εάλ ην κέιη πνπ δηαηίζεηαη ζηελ Διιεληθή αγνξά πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ηφζν απφ ηελ Δζληθή φζν θαη απφ ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία. Δπίζεο εμεηάζζεθαλ φινη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λνζεία θαη κε ηελ παξνπζία ππνιεηκκάησλ ρεκηθψλ ξππαληψλ ζην κέιη. 1. ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΠΗΖΜΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΡΟΦΗΜΧΝ α) χκθσλα κε ηελ Οδεγία 89/397 (Κ.Π.Σ. Άξζξν 12) σο «επίζεκνο έιεγρνο ησλ ηξνθίκσλ» λνείηαη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγνύλ νη αξκόδηεο αξρέο θάζε Κξάηνπο- Μέινπο πξνθείκελνπ λα εμαθξηβωζεί θαηά πόζνλ ηα ηξφθηκα ηα πξφζζεηα ηξνθίκσλ πνπ πξννξίδνληαη λα πσιεζνχλ σο έρνπλ ηα πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξφθηκα ζςμθωνούν με ηιρ διαηάξειρ γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ γηα ηε δεκφζηα πγεία, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζεκηηήο θχζεο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ ή ηελ ελεκέξσζε ηνπο β) Σελ Οδεγία 89/397/ΔΟΚ ζπκπιεξψλεη ε Οδεγία 93/99/ΔΟΚ «Πξφζζεηα κέηξα πνπ αθνξνχλ ηνλ Δπίζεκν Έιεγρν Σξνθίκσλ», ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Δζληθφ καο Γίθαην (ΦΔΚ 355Β/ ) θαη ζπκπιεξψλεη ην αξζξ. 12α ηνπ ΚΣΠ κε παξαγξάθνπο ηα ζεκεία απηά : νξίδνληαη νη εηδηθφηεηεο ησλ ππαιιήισλ πνπ αζθνχλ ηνλ Δπίζεκν Έιεγρν ησλ Σξνθίκσλ νξίδνληαη νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα Δπίζεκα Δξγαζηήξηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Δπίζεκν Έιεγρν ζχκθσλα κε ην Δςπωπαϊκό Ππόηςπο ΔΝ 45001(ζημεπινή εξέλιξη ζηο Ππόηςπο ISO/IEC 17025) γ) Ννκνζεζία ππφ δηακφξθσζε: Πξφηαζε θαλνληζκνχ γηα ηνλ επίζεκν έιεγρν ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθώλ (αλακέλεηαη λα εθδνζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα) 2. ΑΡΥΔ ΔΠΗΖΜΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ. ΔΦΔΣ (Κεληξηθή Αξκφδηα Αξρή /ΦΔΚ386/Β/ ) -23-

16 Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Κεληξηθή Αξκφδηα Αξρή / ΦΔΚ386/Β/ ) Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (Γ.Υ.Κ / έιεγρνη ζηα ζεκεία εηζφδνπ-εμφδνπ ηεο ρψξαο) Τπεξεζίεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο (Γ/λζεηο Δκπνξίνπ, Κηεληαηξηθήο, Τγηεηλήο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ) Ζ λέα ΚΤΑ /ΦΔΚ 687/Β / ξπζκίδεη ηηο αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ζπλεξγαζία ηνπ ΔΦΔΣ κε ηηο Γεκφζηεο Αξρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Αξρψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Η.Γ. πγθεθξηκέλα: Ωο Κεληξηθή Αξκφδηα Αξρή γηα ηελ επνπηεία εθαξκνγήο, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ εληαίνπ ζπζηήκαηνο επηζήκνπ ειέγρνπ νξίδεηαη ν Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ (ΔΦΔΣ) (άξζξν 2β ηεο παξαπάλσ ΚΤΑ) Ωο αξκφδηεο αξρέο ειέγρνπ γηα ηελ δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ ειέγρνπ ζε επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ κεηά ηελ πξσηνγελή παξαγσγή έσο ηελ δηάζεζε ηξνθίκσλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, νξίδνληαη νη ππεξεζίεο ησλ πξσηνβάζκησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη νη αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Κηεληαηξηθήο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Τγείαο θαη Τγηεηλήο φπσο θαη Δκπνξίνπ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ή νπνηαδήπνηε άιιε εμνπζηνδνηεκέλε ππεξεζία εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα επηζήκνπ ειέγρνπ ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο σο αξκφδηεο ππεξεζίεο ειέγρνπ ζεσξνχληαη θαη νη Υεκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο, ησλ νπνίσλ νη Υεκηθνί ππάιιεινη δηελεξγνχλ επηζεσξήζεηο θαη δεηγκαηνιεςίεο ) (άξζξν 2γ ηεο παξαπάλσ ΚΤΑ). 3. ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΠΗΖΜΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Ο επίζεκνο έιεγρνο πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαθάησ ζηάδηα : Α. Δπηζεψξεζε Β. Γεηγκαηνιεςία θαη αλάιπζε Γ. Έιεγρν ηεο πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ Γ. Εμέηαζε ηνπ έγγξαθνπ πιηθνύ Δ. Εμέηαζε ηωλ κεζόδωλ ειέγρνπ πνπ ηπρόλ εθαξκόδεη ε επηρείξεζε θαη ηωλ απνηειεζκάηωλ απηώλ ηωλ κεζόδωλ. ηα πιαίζηα ηνπ επηζήκνπ ειέγρνπ θαηαξηίδνληαη Δζληθά ή Κνηλνηηθά (ζπληνληζκέλα) πξνγξάκκαηα ειέγρνπ. Α. Δζληθά πξνγξάκκαηα ειέγρνπ Δίλαη εηήζηα ή πνιπεηή θαη θαηαξηίδνληαη απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ηα ζπλεξγαδφκελα εξγαζηήξηα ιακβάλνληαο ππ φςηλ θπξίσο: ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηαηξνθηθψλ θξίζεσλ, ησλ επηδεκηνινγηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αλάγθε επίηεπμεο πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ. Σελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ήδε πξαγκαηνπνηεζέλησλ πξνγξακκάησλ επηζεσξήζεσλ θαη δεηγκαηνιεςηψλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Σελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ ζπκκφξθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαηά είδνο θαη θιάδν ζηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο -24-

17 Β. Κνηλνηηθά ζπληνληζκέλα πξνγξάκκαηα ειέγρνπ Σα Κνηλνηηθά πληνληζκέλα Πξνγξάκκαηα ειέγρνπ πινπνηνχληαη κεηά απφ χζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο απεπζχλνληαη ζε φια ηα Κξάηε-Μέιε θαη ζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα ηαρείαο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζε πεξηπηψζεηο επηθίλδπλσλ ηξνθίκσλ. 4. ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ & ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΠΗΖΜΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ α) Ννκηθό Πιαίζην Πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ επηζήκνπ ειέγρνπ ηξνθίκσλ είλαη ε χπαξμε θαη δεκηνπξγία Ννκνζεζίαο πνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε: - ηην πποζηαζία ηηρ δημόζιαρ ςγείαρ -πποδιαγπαθέρ ποιόηηηαρ και αζθάλειαρ για όλα ηα ηπόθιμα και ηα ςλικά ζε επαθή με αςηά α1) Κνηλνηηθή λνκνζεζία Οξηδφληηα (178/2002, 93/43) Κάζεηε (ππφ ελνπνίεζε) α2) Δζληθή ζε ελαξκφληζε ή ζπκπιεξσκαηηθά ηεο θνηλνηηθήο - Ο Κψδηθαο Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ - Κηεληαηξηθή Ννκνζεζία - ηνλ Αγνξαλνκηθφ Κψδηθα - ηηο Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο - Πνηληθφ Κψδηθα. β) Άιινη ζεζκηθνί κεραληζκνί: ε πεξίπησζε απνπζίαο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνγξακκάησλ ειέγρνπ ζπγθξνηνχληαη εηδηθέο επηζηεκνληθέο επηηξνπέο ηνπ ΔΔΣ. Οη επηηξνπέο απηέο ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηεζλή επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία, ηηο ζέζεηο θαη ηηο γλψκεο ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο (WHO) θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ γλσκνδνηνχλ ζρεηηθά. 5. ΔΘΝΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΗΖΜΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΜΔΛΗ ηα πιαίζηα ησλ «Πξνγξακκάησλ Δπηζήκνπ Διέγρνπ Σξνθίκσλ Έηνπο 2003» ν ΔΦΔΣ πινπνίεζε ηα παξαθάησ πξνγξάκκαηα: Α) πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ κειηνχ θαη Β) εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ειέγρνπ ηεο παξνπζίαο ππνιεηκκάησλ ηνπ 1,4 δηρισξνβελδνιίνπ ζην κέιη. 5.Α.1 Δηζαγσγή- θνπφο θνπφο ηνπ πξψηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα εμαθξηβσζεί φηη ην κέιη πνπ δηαηίζεηαη ζηελ θαηαλάισζε αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 67 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ & Πνηψλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο λνζείαο ηνπ κε άιιεο γιπθαληηθέο χιεο. Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε απνθπγή ηεο παξαπιάλεζεο ηνπ θαηαλαισηή θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο. 5.Α.2 Γεηγκαηνιεςία θαη κέζνδνη Ζ δεηγκαηνιεςία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηα ζεκεία ειέγρνπ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 12 ηνπ Κ.Σ.Π. θαη αθνξνχζε έηνηκα πξνο θαηαλάισζε πξντφληα. Οη ρψξνη δεηγκαηνιεςίαο ήηαλ ηα ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο (Τπεξαγνξέο Σξνθίκσλ, θαηαζηήκαηα πγηεηλήο δηαηξνθήο, ιατθέο αγνξέο). -25-

18 Γφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε πξντφληα φρη επξέσο γλσζηά, θαζψο επίζεο ζε πξντφληα βηνινγηθήο γεσξγίαο, πξντφληα πνπ δηαηίζνληαλ ζε ηνπηθέο αγνξέο πνπ επηιέρζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΓΥΚ. Σν είδνο εμέηαζεο θαη νη αληίζηνηρεο κέζνδνη πνπ εθαξκφζζεθαλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : ΔΗΓΟ ΔΞΔΣΑΖ ΓΩΝΗΑ ΣΡΟΦΖ ΑΓΩΓΗΜΟΣΖΣΑ ΑΚΥΑΡΑ (παξαηήξεζε 1) ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΣΑΖ ΤΓΡΟΞΤΜΔΘΤΛΟΦΟΤΡΦΟΤΡΑΛΖ ΤΓΡΑΗΑ ΓΤΡΔΟΚΟΠΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΗΟΓΛΤΚΟΕΖ ΜΔΘΟΓΟ ΔΞΔΣΑΖ Κ.Σ. Β ΜΔΡΟ Γ-8.4 (πνισζηκεηξηθά) ΑPIMONDIA METHODS Με πγξή ρξσκαηνγξαθία (ΑPIMONDIA) Φαζκαηνθσηνκεηξηθά (ΑPIMONDIA) Φαζκαηνθσηνκεηξηθά (ΑPIMONDIA) ΑPIMONDIA METHODS Με κηθξνζθφπην (In house) Με IRMS (AOAC METHODS) Παξαηήξεζε 1 : Φξνπθηφδε, γιπθφδε, ζαθραξφδε, καιηφδε. πλεξγάζηεθαλ νη πεξηθεξηθέο Γ/λζεηο ηνπ ΔΦΔΣ θαζψο θαη νη Υεκηθέο Τπεξεζίεο Αζελψλ, Θεο/λίθεο, Παηξψλ, Ζξαθιείνπ θαη αλαιχζεθαλ 96 δείγκαηα κειηνχ. 5.A 3 Απνηειέζκαηα Δπξέζεζαλ 59 δείγκαηα θαλνληθά θαη 37 κε θαλνληθά. ΤΝΟΛΟ ΑΝΑΛΤΘΔΝΣΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ Πνζνζηό% 96 ΚΑΝΟΝΗΚΑ 59 ( 61%) ΜΖ ΚΑΝΟΝΗΚΑ επηζήκαλζε-παξνπζίαζε λνζεία ζχζηαζε (39%) 20% 15% 4% Απ οηελέζμαηα δειγμάηω ν π ρογράμμαηος π οιόηηηας μελιού 15% 4% 20% 61% καν ον ικά ν οθεία επ ισ ήμαν σ η-π αρουσ ίασ η σ ύσ τασ η -26-

19 -Πνζνζηφ 20% δελ έθεξε ζσζηή επηζήκαλζε- παξνπζίαζε θαη ζπγθεθξηκέλα παξνπζίαδε πξνβιήκαηα φπσο: κε αλαγξαθή ηεο δ/λζεο ηνπ παξαζθεπαζηή, παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηή γηαηί είηε έθεξε έλδεημε φηη επξφθεηην γηα θαλνληθφ κέιη ελψ απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε φηη επξφθεηην γηα κέιη δαραξνπιαζηηθήο (απμεκέλε πδξνμπκεζπινθνπξθνπξάιε) ή φηη είρε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ φκσο φια ηα κέιηα δηαζέηνπλ ή έθεξε ππεξβνιηθέο πιεξνθνξίεο γηα ιεηηνπξγηθέο ή άιιεο ηδηφηεηεο ηνπ κειηνχ - π.ρ. ζεξαπεπηηθέο θ.ά. -Πνζνζηφ 4% ζεσξήζεθε κε θαλνληθό σο πξνο ηελ ζύζηαζε (θαηεγνξία πνπ νπζηαζηηθά εκπεξηέρεηαη ζηε κε ζσζηή επηζήκαλζε παξνπζίαζε) κε ιαλζαζκέλν ραξαθηεξηζκφ ηνπ είδνπο ησλ κειηψλ θπξίσο γηα κέιηα κε ηελ έλδεημε «απφ ζπκάξη ή / θαη απφ άλζε» ελψ φπσο απνδείρζεθε απφ ηηο αλαιχζεηο επξφθεηην γηα πεπθφκεια ή κέιηα κε ειάρηζην ζπκάξη -ε πνζνζηφ 15% εληνπίζηεθε λνζεία κε πξνζζήθε θπξίσο ηζνγιπθφδεο φπσο απνδείρζεθε απφ ηελ αλάιπζε κε ηνλ θαζκαηνγξάθν κάδαο ιφγνπ ηζνηφπσλ (IRMS). 5.A.4. πκπεξάζκαηα Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ πνηφηεηα ηνπ Διιεληθνχ κειηνχ θαη απαζρνινχλ ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο είλαη ε επηζήκαλζε, ε λνζεία θαη ν νξζόο ρεηξηζκόο ηνπ πξντόληνο θαηά ηελ ηππνπνίεζε. Ηδηαίηεξε ζεκαζίαο απνηειεί ε απνθπγή ππεξβνιηθήο ζέξκαλζεο θαηά ηελ παξαγσγή ησλ δηαθφξσλ κηγκάησλ θαη απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα ειέγρνπ γηα ηελ άξηζηε πνηφηεηα ηνπ κειηνχ. Ζ επηζήκαλζε ηνπ πξντφληνο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ αθνχ ε ιαλζαζκέλε ή παξαπιαλεηηθή επηζήκαλζε δελ ραξαθηεξίδεη έλα κέιη θαιήο πνηφηεηαο. Ο ΔΦΔΣ αζθψληαο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο ζηνπο ηππνπνηεηέο ζπζθεπαζηέο γηα ηελ παξαγσγή ελφο πνηνηηθνχ πξντφληνο θαη ηελ νξζή επηζήκαλζε ηνπ. 5.B. ρεηηθά κε ηελ παξνπζία ηνπ 1,4 δηρισξνβελδνιίνπ ζην κέιη επεηδή ε νπζία απηή δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί σο ρεκηθόο θίλδπλνο από ηηο θνηλνηηθέο αξρέο, δελ έρνπλ θαζνξηζηεί αλώηεξα απνδεθηά όξηα, νύηε θαη όξην απνδεθηήο εκεξήζηαο πξόιεςεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην Διέγρνπ Σξνθίκσλ (ΔΔΣ) ηνπ ΔΦΔΣ θαη ην Γ ηνπ ΔΦΔΣ φξηζε κηα ad hoc γλσκνδνηηθή επηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ ηνμηθφηεηα ηνπ 1,4 δηρισξνβελδνιίνπ ζην κέιη. Αληηθείκελα αμηνιφγεζεο ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ ε ειάρηζηε επηηξεπφκελε δφζε απηήο ηεο νπζίαο, ηνπο ηπρφλ ζηαζεξφηππνπο πνπ έρνπλ ζεζκνζεηήζεη άιια θξάηε, νη απφςεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο αλαθνξηθά κε ηελ ηνμηθφηεηά ηεο, ε κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε κειηνχ θαζψο θαη ε πξφζιεςε 1,4 δηρισξνβελδνιίνπ απφ άιια ηξφθηκα. Ζ Δπηηξνπή ζα δηαβηβάζεη ηε ζρεηηθή επηζηεκνληθή γλσκνδφηεζε ζην ΔΔΣ θαη ζην Γ ηνπ ΔΦΔΣ, ψζηε λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά ή άιια κέηξα. ηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ Δπηζήκνπ Διέγρνπ Σξνθίκσλ ηνπ 2004 ν ΔΦΔΣ πινπνηεί ην πξφγξακκα «Έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηνπ κειηνχ» ην νπνίν πεξηιακβάλεη: ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο δεηγκάησλ κειηνχ θαη ηεο λνζείαο ηνπο κε άιιεο -27-

20 γιπθαληηθέο χιεο θαζψο θαη ηνλ έιεγρν παξνπζίαο ππνιεηκκάησλ 1,4 δηρισξνβελδνιίνπ, νξγαλνθσζθνξηθψλ θπηνθαξκάθσλ, ρισξακθεληθφιεο θαη ηεηξαθπθιηλψλ. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εμαθξίβσζε φηη ην κέιη πνπ δηαηίζεηαη ζηελ θαηαλάισζε αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηίζεληαη απφ ην άξζξν 67 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, ν έιεγρνο ηεο λνζείαο ηνπ κε άιιεο γιπθαληηθέο χιεο θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο παξνπζίαο ησλ αλσηέξσ ππνιεηκκάησλ. Ο ΔΦΔΣ ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή ηεο παξαπιάλεζεο ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ, θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία θαη θαηνρχξσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ κειηνχ ψζηε λα ην μερσξίδεη θαη λα ην πξνηηκά φρη κφλν ν Έιιελαο αιιά θαη ν μέλνο θαηαλαισηήο. OFFICIAL FOOD CONTROL AND QUALITY OF GREEK HONEY C. Petraki, D. Bouboulis, I. Tsigarida, K. Barberis Hellenic Food Authority This study presents the legislative framework of the official food control as well as results from controls that were carried out in the context of the monitoring program of Hellenic Food Authority in 2003 regarding the quality of Greek honey. The objectives of these monitoring programs were to ensure that the honey sold in the Greek market complies with the quality specifications set by both National and EU legislation. All the potential hazards related to the adulteration and the presence of chemical residues in honey was examined. ******************** -28-