ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2014 ΘΕΜΑ: 34 ο Έγκριση αποτελέσματος χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς του Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την αναπαραγωγή των τουριστικών εντύπων της Π.Ε. Λάρισας 1) OI ΜΥΘΟΙ ΖΟΥΝ ΕΔΩ 1500 τεμάχια στην Αγγλική Γλώσσα και 500 τεμάχια στην Ελληνική Γλώσσα, 2) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 1000 τεμάχια στην Αγγλική Γλώσσα και 1000 τεμάχια στην Ελληνική Γλώσσα, 3) ΟΛΥΜΠΟΣ 1000 τεμάχια στην Αγγλική Γλώσσα και 2000 τεμάχια στην Ελληνική Γλώσσα και 4) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 3000 τεμάχια στην Αγγλική Γλώσσα και 3000 τεμάχια στην Ελληνική Γλώσσα για της Ανάγκες της Τουριστικής Προβολής της Π.Ε. Λάρισας». ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Κρανιάς Βασίλειος 2. Δεσπόπουλος Κων/νος 3. Γακόπουλος Χρήστος 4. Σταφύλη Ουρανία 5. Ψαχούλας Ορέστης 6. Λιακούλη Ευαγγελία 7. Μεργιαλής Δημήτριος Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 2 του πρακτικού 1/ της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 10 Απριλίου 2014 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Πέμπτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 784/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 34 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η Εισηγήτρια του θέματος αυτού κ.καραλαριώτου Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ.

2 2093/ έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού Π.Ε. Λάρισας τα κατωτέρω: Έχοντας υπόψη: 1) To N.3852 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2 Το Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθμ. 129 (ΦΕΚ Α 222/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 3) Το Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2741/ (ΦΕΚ 199,τ/Α ). 4) Την αριθμ. 1/ (ΦΕΚ 3/ /τ.Β ) απόφαση Περιφερειάρχη Λάρισας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στην Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. 5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.).» 6) Την αρ.35310/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95 για την σύναψη διαφόρων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή Υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων (ΦΕΚ Β 1291/ ) 7) Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 8) Την με αρ. Π1/33505/2010 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σύναψη, εκτέλεση, και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12,13 και 16) του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Β 1789/ ) 9) Tην παρ. Η 11-19, άρθρο 186, Ν.3852/2010 του Ν.3252/2010 περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 10)H δαπάνη των τουριστικών εντύπων θα καλυφθεί από την πίστωση που προβλέφθηκε στον ΚΑΕ 9899 και Φορέα 071 στον Προϋπολογισμό 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας που είναι ευρώ. 11) Κατόπιν της έγκρισης από την οικονομική Επιτροπή με την υπ αριθμ.145/2014/πρακτικό 3 ο / , για την διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για την αναπαραγωγή του Τουριστικού Υλικού «Την κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού για την αναπαραγωγή των τουριστικών εντύπων της Π.Ε. Λάρισας» 12) Το από Πρακτικό ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ: 1) OI ΜΥΘΟΙ ΖΟΥΝ ΕΔΩ 1500 τεμάχια στην Αγγλική Γλώσσα και 500 τεμάχια στην Ελληνική Γλώσσα, 2) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 1000 τεμάχια στην Αγγλική Γλώσσα και 1000 τεμάχια στην Ελληνική Γλώσσα, 3) ΟΛΥΜΠΟΣ 1000 τεμάχια στην Αγγλική Γλώσσα και 2000 τεμάχια στην Ελληνική Γλώσσα και 4) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 3000 τεμάχια στην Αγγλική Γλώσσα και 3000 τεμάχια στην Ελληνική Γλώσσα για της Ανάγκες της Τουριστικής Προβολής της Π.Ε. Λάρισας, σύμφωνα με το οποίο:

3 Στη Λάρισα, σήμερα στις 7 Μαρτίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ, συνήλθε στο γραφείο Προϊσταμένου Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας σε συνεδρίαση, η τριμελής επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 138/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με σκοπό τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την επιλογή αναδόχου για την αναπαραγωγή των τουριστικών εντύπων της Π.Ε. Λάρισας: 1) OI ΜΥΘΟΙ ΖΟΥΝ ΕΔΩ 1500 τεμάχια στην Αγγλική Γλώσσα και 500 τεμάχια στην Ελληνική Γλώσσα, 2) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 1000 τεμάχια στην Αγγλική Γλώσσα και 1000 τεμάχια στην Ελληνική Γλώσσα, 3) ΟΛΥΜΠΟΣ 1000 τεμάχια στην Αγγλική Γλώσσα και 2000 τεμάχια στην Ελληνική Γλώσσα και 4) ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 3000 τεμάχια στην Αγγλική Γλώσσα και 3000 τεμάχια στην Ελληνική Γλώσσα για της Ανάγκες της Τουριστικής Προβολής της Π.Ε. Λάρισας». Στην παρούσα συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν αφού κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: 1. Αργυριάδη Αικατερίνη, υπάλληλος Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας, ως τακτικό μέλος. 2. Mάρκου Χρήστος, υπάλληλος Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας, ως αναπληρωματικό μέλος της Κρέστου Αγγελικής της ιδίας Διεύθυνσης. 3. Γκέτσιου Αικατερίνη, υπάλληλος Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε.Λάρισας, ως τακτικό μέλος. Συμμετείχαν και έδωσαν προσφορές για το υπό προμήθεια τουριστικό υλικό οι κατωτέρω: Α/Α Αριθμ./πρωτ. Επωνυμία Επιχείρησης /27-2- VISUAL ADVERTISING MEΠE Φρίξου 7, Τ.Κ.54627, Θεσ/νικη / ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΕΕ Αρδήττου 12-16, ΜΕΤΣ Αθήνα / ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε./ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Ποσειδώνος 23 & Συνταγματάρχου Δαβάκη, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Αττικής / Ε & Π ΜΥΛΩΝΑΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. Ακράγοντος 11, Αθήνα / ΧΑΡ.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Λεωφόρος Κορωπίου Βάρης 33 Τ.Κ / ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Ε. Φειδίου 18, Τ.Κ Αθήνα / Χ.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Ελ.Βενιζέλου 5, Τ.Κ Κοζάνη / PAPER GRAPH ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. ΒΙΠΑ Λουτρακίου, Τ.Κ Λουτράκι / GENESIS ADVERTISING ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ε.Π.Ε. Λ.Τατοϊού 89, Τ.Κ.14452, Μεταμόρφωση Αττικής / ΕΜ.Γ.ΛΑΒΔΑΚΗΣ Ο.Ε./Γραφικές Τέχνες - Εκτυπώσεις 7 Ο ΧΙΛ.Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΛΟΥ, Τ.Κ ΛΑΡΙΣΑ / «PALT OFFSET» Γεώργιος ΕΥΑΓ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Φαρσάλων 166, Τ.Κ Λάρισα

4 Στη συνέχεια, αφού η συνεδρίαση έγινε δημόσια, ακολούθησε η αποσφράγιση των φακέλων, εκτός των φακέλων των οικονομικών προσφορών εκείνων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, υπογράφτηκαν όλα τα δικαιολογητικά και οι φάκελοι, και έγινε έλεγχος των δικαιολογητικών εάν είναι σύμφωνοι με την προκήρυξη του διαγωνισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και ύστερα από διαλογική συζήτηση η επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟΔΕΚΤΑ τα δικαιολογητικά των 11 (έντεκα) παραπάνω ενδιαφερομένων. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής προέβησαν στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και καταχωρήθηκαν στον παρακάτω πίνακα: A/ A Επωνυμία Επιχείρησης 1 VISUAL ADVERTISING MEΠE Φρίξου 7, Τ.Κ.54627, Θεσ/νικη 2 ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΕΕ Αρδήττου 12-16, ΜΕΤΣ Αθήνα 3 ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε./ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Ποσειδώνος 23 & Συνταγματάρχου Δαβάκη, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Αττικής 4 Ε & Π ΜΥΛΩΝΑΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. Ακράγοντος 11, Αθήνα 5 ΧΑΡ.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Λεωφόρος Κορωπίου Βάρης 33 Τ.Κ ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 6 Α.Ε.Π.Ε.Ε. Φειδίου 18, Τ.Κ Αθήνα 7 Χ.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Ελ.Βενιζέλου 5, Τ.Κ Κοζάνη Τιμή ανά είδος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙ ΟΛΥΜΠΟ ΖΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑ Σ ΜΟΝΟΠΑΤΙ Α ΟΡΕΙΒΑΤΙ ΚΑ ΜΟΝΟΠΑ ΤΙΑ Ν.ΛΑΡΙΣ ΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 2.189, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

5 8 PAPER GRAPH ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. ΒΙΠΑ Λουτρακίου, Τ.Κ Λουτράκι 9 GENESIS ADVERTISING ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ε.Π.Ε. Λ.Τατοϊού 89, Τ.Κ.14452, Μεταμόρφωση Αττικής 10 ΕΜ.Γ.ΛΑΒΔΑΚΗΣ Ο.Ε./Γραφικές Τέχνες - Εκτυπώσεις 7 Ο ΧΙΛ.Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΛΟΥ, Τ.Κ ΛΑΡΙΣΑ 11 «PALT OFFSET» Γεώργιος ΕΥΑΓ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Φαρσάλων 166, Τ.Κ Λάρισα 2.189, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Oι προσφερόμενες τιμές είναι με Φ.Π.Α. και από τον πίνακα προκύπτει ότι μειοδότης είναι η εταιρεία «PALT OFFSET» Γεώργιος ΕΥΑΓ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία κατέθεσε την συμφερότερη στο σύνολο οικονομική προσφορά. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής εισηγήθηκαν ομόφωνα την ανάθεση της επανεκτύπωσης των παραπάνω τουριστικών εντύπων στην εταιρεία «PALT OFFSET» Γεώργιος ΕΥΑΓ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, με συνολικό κόστος ,00 (1.822, , , ,50 ). Μετά από αυτά λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε ως ακολούθως σε τρία (3) αντίγραφα: 1.Αργυριάδη Αικατερίνη 2. Μάρκου Χρήστος 3.Γκέτσιου Αικατερίνη Εισηγούμαστε Την κατακύρωση του αποτελέσματος και την ανάθεση της επανεκτύπωσης των παραπάνω τουριστικών εντύπων στην εταιρεία εταιρεία «PALT OFFSET» Γεώργιος ΕΥΑΓ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με συνολικό κόστος ,00 (1.822, , , ,50 ), η οποία κατέθεσε την συμφερότερη στο σύνολο οικονομική προσφορά.

6 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής την υπ αριθμ. 2/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας την υπ αριθμ.3243/ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Την κατακύρωση του αποτελέσματος και την ανάθεση της επανεκτύπωσης των παραπάνω τουριστικών εντύπων στην εταιρεία εταιρεία «PALT OFFSET» Γεώργιος ΕΥΑΓ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με συνολικό κόστος ,00 (1.822, , , ,50 ), η οποία κατέθεσε την συμφερότερη στο σύνολο οικονομική προσφορά. H δαπάνη των τουριστικών εντύπων θα καλυφθεί από την πίστωση που προβλέφθηκε στον ΚΑΕ 9899 και Φορέα 071 στον Προϋπολογισμό 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας που είναι ευρώ. Καταψηφίζει την εισήγηση ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κρανιάς. Λευκό οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Λιακούλη και κ. Μεργιαλής. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 419 Η Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Αργυροπούλου - Καλλιάρα Παππά Αικατερίνη Κρανιάς Βασίλειος Ελένη Λάρισα 10/4/2014 Δεσπόπουλος Κων/νος Γακόπουλος Χρήστος Σταφύλη Ουρανία Ψαχούλας Ορέστης Λιακούλη Ευαγγελία Μεργιαλής Δημήτριος

7