ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ: 108/2017)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ: 108/2017)"

Transcript

1 Μαρούσι, 3 Απριλίου 2017 Αρ. πρωτ.:1029 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ: 108/2017) Θέµα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «...» µε αντικείµενο τον έλεγχο της ενδεχόµενης παραβάσεως της υπ αριθµ. 165/2011 Απόφασης της Α..Α.Ε. «Κανονισµός για τη ιασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β 2715/ ), σχετικά µε τις αποκλίσεις από την εγκεκριµένη µε την υπ αριθµ. 235/2013 απόφαση της Α..Α.Ε. Πολιτική Ασφάλειας για τη ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, όπως αυτές αναφέρονται στην από 15 Φεβρουαρίου 2016 Έκθεση ιενέργειας τακτικού Ελέγχου στην εν λόγω εταιρεία. Την Τετάρτη, 15 η Μαρτίου 2017, η Ολοµέλεια της Αρχής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, παρισταµένων του Προέδρου της Αρχής κ. Χρήστου Ζαµπίρα, του Αντιπροέδρου κ. Μιχαήλ Σακκά, καθώς και των τακτικών µελών κ.κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδη, Γεωργίου Μπακάλη, Παναγιώτη Ριζοµυλιώτη και Αικατερίνης Παπανικολάου και απόντος του τακτικού µέλους κου Ιωάννη Ασκοξυλάκη, ο οποίος δεν παρέστη λόγω κωλύµατος, αν και είχε νοµίµως και εµπροθέσµως προσκληθεί, προς αναπλήρωση του οποίου παρέστη το αναπληρωµατικό µέλος αυτού, κος ηµοσθένης Βουγιούκας, συνήλθε σε συνεδρίαση προκειµένου να αποφασίσει επί της ενδεχόµενης κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «.», µε αντικείµενο τον έλεγχο της ενδεχόµενης παραβάσεως της υπ αριθµ. 165/2011 Απόφασης της Α..Α.Ε. «Κανονισµός για τη ιασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β 2715/ ) (εφεξής «Κανονισµός»), σχετικά µε τις αποκλίσεις από την εγκεκριµένη µε την υπ αριθµ. 235/2013 απόφαση της Α..Α.Ε. Πολιτική Ασφάλειας για τη ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, όπως αυτές αναφέρονται στην από 15 Φεβρουαρίου 2016 Έκθεση ιενέργειας τακτικού Ελέγχου στην εν λόγω εταιρεία, αναφορικά µε την εφαρµογή της Πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών. Τα µέλη της Ολοµέλειας δήλωσαν ότι ενηµερώθηκαν για τη µέχρι σήµερα εξέλιξη της υπόθεσης και ότι έλαβαν πλήρη γνώση αυτής.

2 Α. Σύµφωνα µε την από 15 Φεβρουαρίου 2016 Έκθεση ιενέργειας τακτικού Ελέγχου αναφορικά µε την εφαρµογή της Πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών στην εταιρεία «.» παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από την Πολιτική Ασφάλειας για τη ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της ως άνω εταιρείας, όπως αυτή εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. 235/2013 Απόφαση της Α..Α.Ε.. Τα αποτελέσµατα του τακτικού ελέγχου έχουν ως εξής : «Γ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Η Ο.Ε. κατά τους επιτόπιους ελέγχους αλλά και από την εξέταση των στοιχείων που παρέλαβε έλεγξε δειγµατοληπτικά την εφαρµογή της εγκριθείσας Πολιτικής Ασφάλειας για τη ιασφάλιση του Απορρήτου των επικοινωνιών. Ειδικότερα, έλεγξε συγκεκριµένα σηµεία των επιµέρους πολιτικών και διαδικασιών όπως αναλύεται παρακάτω: 1. Συµµόρφωση µε τις παρατηρήσεις που περιλαµβάνονται στην από Έκθεση Ελέγχου Συµµόρφωσης Πολιτικής (συνηµµένη στην υπ αριθµ. 235/2013 Απόφαση της Α ΑΕ µε αρ. πρωτ. Α ΑΕ 1810/ ). Η πρώτη παρατήρηση αφορούσε στη µη διατήρηση των αρχείων των παραγράφων και του άρθρου 6 της Απόφασης 165/2011. Από την εξέταση της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (Έκδοση 3 η, συνηµµένο στην επιστολή 1960/ ), η Ο.Ε. διαπίστωσε ότι η εταιρεία έχει καλύψει τις παραπάνω απαιτήσεις στην ενότητα 4.5 της Πολιτικής Τοπικής και Αποµακρυσµένης Λογικής Πρόσβασης. H δεύτερη παρατήρηση αφορούσε στη µη καταγραφή και τήρηση αρχείου µε τα αποτελέσµατα δοκιµών που περιγράφεται στην παράγραφο του άρθρου 8 της Απόφασης 165/2011. Από την εξέταση της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (Έκδοση 3 η, συνηµµένο στην επιστολή 1960/ ), η Ο.Ε. διαπίστωσε ότι η εταιρεία έχει καλύψει την παραπάνω απαίτηση στην ενότητα 5.2 της Πολιτικής ιαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ. Η τρίτη παρατήρηση αφορούσε στις απαιτήσεις των παραγράφων , και του άρθρου 8 της Απόφασης 165/2011. Από την εξέταση της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (Έκδοση 3 η, συνηµµένο στην επιστολή 1960/ ), η Ο.Ε. διαπίστωσε ότι η εταιρεία έχει καλύψει τις απαιτήσεις των παραγράφων και στην ενότητα 5.3 και της παραγράφου στην ενότητα 5.4 της Πολιτικής ιαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ. Η τέταρτη παρατήρηση αφορούσε ότι στις απαιτήσεις της παραγράφου του άρθρου 12 της Απόφασης 165/2011. Από την εξέταση της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (Έκδοση 3 η, συνηµµένο στην επιστολή 1960/ ), η Ο.Ε. διαπίστωσε ότι η εταιρεία έχει καλύψει την παραπάνω απαίτηση στην ενότητα 9.1 της Πολιτικής Προστασίας από Κακόβουλο Λογισµικό. 2. Γενική Παρατήρηση

3 Η εταιρεία στην Πολιτική Ασφάλειας για τη διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών και στις ιαδικασίες παραπέµπει σε άλλα έγγραφα ( ιαδικασίες, Οδηγίες) για τα οποία αναφέρει ότι περιέχουν διάφορα στοιχεία (µέτρα ασφάλειας, µεθοδολογίες, κτλ) υλοποίησης της Πολιτικής ή συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της Απόφασης 165/2011. Ωστόσο, σε αρκετά από αυτά τα έγγραφα είτε δεν αναφέρονται τα απαραίτητα στοιχεία είτε είναι ελλιπή. Πιο συγκεκριµένα, τα παραπάνω διαπιστώθηκαν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Στο κεφάλαιο της Τοπικής και Αποµακρυσµένης Λογικής Πρόσβασης γίνεται συχνά παραποµπή στο έγγραφο «Πολιτική Ελέγχου Πρόσβασης/ Access Control Policy (ACP)» αναφορικά µε την υλοποίηση συγκεκριµένων απαιτήσεων. Από την εξέταση του εν λόγω εγγράφου διαπιστώθηκε ότι δεν περιλαµβάνει καµία αναφορά σχετικά µε την υλοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων. β. Στο κεφάλαιο ιαχείριση και Εγκατάσταση ΠΕΣ γίνεται παραποµπή στο έγγραφο «ιαδικασία ιαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ ( ΑΠ-2)». Από την εξέταση της διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι παραπέµπει µε τη σειρά της στο έγγραφο «Οδηγία Λειτουργίες Τµήµατος Πληροφορικής (Ο-3)» στο οποίο δεν υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στη διαδικασία. γ. Στο κεφάλαιο της Ασφάλειας ικτύου γίνεται παραποµπή στο έγγραφο «Οδηγία Λειτουργίες Τµήµατος Πληροφορικής (Ο-3)» στο οποίο δεν καλύπτονται οι αναφορές της παραγράφου 7.1 του εν λόγω κεφαλαίου της Πολιτικής Ασφάλειας. δ. Στο κεφάλαιο Έλεγχος Εφαρµογής Πολιτικής Ασφάλειας γίνεται συχνά παραποµπή στο έγγραφο «ιαδικασία Ελέγχων και Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ( ΑΠ-5)». Από την εξέταση του εγγράφου διαπιστώθηκε ότι δεν καλύπτεται η µεθοδολογία προγραµµατισµού ελέγχων (παράγραφος 8.1 της Πολιτικής) και η µεθοδολογία σχεδιασµού, υλοποίησης και τεκµηρίωσης ελέγχων και εσωτερικών επιθεωρήσεων (παράγραφος 8.2 της Πολιτικής). ε. Στο κεφάλαιο Προστασία από Κακόβουλο Λογισµικό γίνεται παραποµπή στο έγγραφο «Οδηγία Λειτουργίες Τµήµατος Πληροφορικής (Ο-3)». Στο σηµείο Α της Οδηγίας στο οποίο περιλαµβάνονται οι έλεγχοι για κακόβουλο λογισµικό και στο σηµείο Α στο οποίο αναφέρονται οι έλεγχοι για µεταφερόµενο κώδικα δεν καταγράφονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των απαιτήσεων της παραγράφου 9.1 του εν λόγω κεφαλαίου. Η εταιρεία οφείλει να συµπληρώσει τα έγγραφα ( ιαδικασίες, Οδηγίες) ώστε να περιλαµβάνουν την υλοποίηση των απαιτήσεων της Πολιτικής Ασφάλειας. 3. Γενικές Απαιτήσεις Ασφάλειας 1.2 ιαδικασία Ελέγχου Εξαιρέσεων

4 Η εταιρεία αναφέρει στη ιαδικασία Ελέγχου (παράγραφο 1.2) ότι στη ιαδικασία Ελέγχων και Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ( ΑΠ-5) (περιλαµβάνεται στο συνηµµένο 2 του σχετικού 3) περιλαµβάνεται η µεθοδολογία για την αναγνώριση, καταγραφή και διαχείριση των περιπτώσεων εξαιρέσεων που µπορεί να προκύψουν σε µελλοντική έκδοση της Π.Α. Απόκλιση 1: Η εταιρεία στη ιαδικασία Ελέγχων και Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ( ΑΠ-5) δεν περιλαµβάνει τη µεθοδολογία για την αναγνώριση, καταγραφή και διαχείριση των περιπτώσεων εξαιρέσεων που µπορεί να προκύψουν σε µελλοντική έκδοση της Π.Α., όπως αναφέρει στην παράγραφο 1.2 µε τίτλο ιαδικασία Ελέγχου Εξαιρέσεων (παράγραφος του άρθρου 3 της Απόφασης 165/2011). Αναφορικά µε τις εξαιρέσεις, η εταιρεία δήλωσε, στην υπ αριθµ. πρωτ. Α ΑΕ 2621/ επιστολή, τις εξαιρέσεις από την Πολιτική Ασφάλειας για τη ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Στις εξαιρέσεις που δηλώνει η εταιρεία καταγράφεται η αιτιολόγηση για την αδυναµία συµµόρφωσης, ωστόσο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: Για την εξαίρεση αναφορικά µε το κοινό account για πρόσβαση στο WebAdmin από την εταιρεία call center για τηλεφωνική υποστήριξη των χρηστών των υπηρεσιών της: - Σχετικά µε τους κοινούς ή προκαθορισµένους λογαριασµούς υπάρχει η πρόβλεψη στην παράγραφο της Απόφασης 165/2011 ότι στην περίπτωση που δεν είναι η εφικτή η αποφυγή τέτοιων λογαριασµών τότε θα πρέπει να δικαιολογείται και να εξασφαλίζεται η αντιστοίχιση του συγκεκριµένου φυσικού προσώπου που αποκτά πρόσβαση σε ένα ΠΕΣ µε τις ενέργειες που τελούνται σε αυτό. Η εταιρεία αιτιολογεί µεν την ύπαρξη του συγκεκριµένου κοινού λογαριασµού για πρόσβαση στο WebAdmin από την εξωτερική εταιρεία call center για τηλεφωνική υποστήριξη των χρηστών των υπηρεσιών της εταιρείας, δεν αναφέρει όµως κανέναν µηχανισµό για αντιστοίχιση του φυσικού προσώπου που αποκτά πρόσβαση µέσω αυτού του λογαριασµού. Για την εξαίρεση αναφορικά µε τη µόνιµη αποµακρυσµένη πρόσβαση στα ΠΕΣ: - Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν µπορεί να εφαρµόσει το µοντέλο αίτησης/έγκρισης για αποµακρυσµένη πρόσβαση στα συστήµατα της όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.2 της Απόφασης 165/2011 αφού η πρόσβαση στα εν λόγω συστήµατα από τους τεχνικούς της εταιρείας επιβάλλεται να είναι συχνή και συνεχής για λόγους monitoring και επίλυσης προβληµάτων σε πραγµατικό χρόνο όπως απαιτείται επιχειρησιακά. Επίσης, η εταιρεία στο πλαίσιο του από επιτόπιου ελέγχου δήλωσε ότι στις εγκαταστάσεις της εταιρείας δεν φιλοξενούνται ΠΕΣ, αλλά βρίσκονται όλα στην..και για επιχειρησιακούς λόγους πρέπει να υπάρχει µόνιµη πρόσβαση, εποµένως η απαίτηση σχετικά µε τη διάρκεια

5 ισχύος των λογαριασµών για την αποµακρυσµένη πρόσβαση (παράγραφος 4.6) δεν µπορεί να εφαρµοστεί. Η αιτιολόγηση της εταιρείας για την αδυναµία εφαρµογής των απαιτήσεων των παραγράφων και της Απόφασης 165/2011, για τους εργαζόµενους της εταιρείας, θεωρείται επαρκής. 1.5 ιαδικασία ιαχείρισης Πολιτικής Ασφάλειας Η εταιρεία παρέδωσε το έγγραφο «ιαδικασία ιαχείρισης Εγγράφων και Αρχείων ( -2)» (περιλαµβάνεται στο συνηµµένο 2 του σχετικού 3). Από την εξέταση της ιαδικασίας ( -2) διαπιστώθηκε ότι δεν περιλαµβάνονται σε αυτήν η αρχιτεκτονική, οι µέθοδοι δηµιουργίας, συλλογής, αποθήκευσης και διαχείρισης των αρχείων καταγραφής, το περιεχόµενό τους και τα µέτρα διασφάλισης της ακεραιότητας, της εµπιστευτικότητας και της διαθεσιµότητάς τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας. Απόκλιση 1: εν εφαρµόζεται η παράγραφος 1.5 αναφορικά µε το περιεχόµενο της ιαδικασίας ιαχείρισης Εγγράφων και Αρχείων ( -2) διότι δεν περιλαµβάνονται τα στοιχεία που αφορούν το ειδικό σχέδιο αρχείων καταγραφής (παράγραφος του άρθρου 3 της Απόφασης 165/2011). 1.6 ιαδικασία Αποτίµησης Πληροφοριακού Κινδύνου Η εταιρεία παρέδωσε τη ιαδικασία Αποτίµησης Πληροφοριακού Κινδύνου ( ΑΠ-1) (περιλαµβάνεται στο συνηµµένο 2 του σχετικού 3) στην οποία περιγράφεται η µεθοδολογία αποτίµησης του πληροφοριακού κινδύνου και αναφέρονται τα αρχεία τα οποία τηρούνται. Η Ο.Ε. έλεγξε τις Αναφορές Αποτίµησης Πληροφοριακού Κινδύνου (Έντυπα Ε-16) και διαπίστωσε ότι έχουν πραγµατοποιηθεί οι ενέργειες, και έχουν καταγραφεί τα αποτελέσµατα αυτών, που ορίζονται στην σχετική διαδικασία. Ωστόσο, δεν είναι σαφή στα εν λόγω έντυπα Ε-16 ποια είναι η αντιστοίχιση των Πόρων µε τα ΠΕΣ της εταιρείας, εάν έχει πραγµατοποιηθεί η Αποτίµηση Κινδύνου για το σύνολο των ΠΕΣ, καθώς και το µέτρο δείκτης κάθε πιθανού κινδύνου επί των ΠΕΣ. Παρατήρηση 1: Η εταιρεία οφείλει να αποτυπώνει µε µεγαλύτερη σαφήνεια στις Αναφορές Αποτίµησης Πληροφοριακού Κινδύνου (Έντυπα Ε-16) τα ΠΕΣ για τα οποία έχει πραγµατοποιήσει Αποτίµηση Κινδύνου καθώς και το µέτρο δείκτης κάθε πιθανού κινδύνου επί αυτών. 4. Αποδεκτή Χρήση (Άρθρο 4 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/ ) 2.2 Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης για τους συνεργάτες Η εταιρεία παρέδωσε τα παρακάτω έγγραφα αναφορικά µε τους συνεργάτες:

6 1. Σύµβαση που έχει συνάψει µε την εταιρεία.. (συνηµµένο 2 του σχετικού 4). Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν έχει απευθείας σύµβαση µε τη.., στην οποία φιλοξενούνται τα ΠΕΣ, αλλά µε την εταιρεία. 2. Τους Όρους (Terms and Conditions) και το Service Level Agreement (SLA, συνηµµένο 7 του σχετικού 4) µε την εταιρεία. (Data Center στην..). 3. Σύµβαση που έχει συνάψει µε την εταιρεία (call center) για την εξυπηρέτηση των πελατών της (συνηµµένο 4 του σχετικού 5). 4. Σύµβαση που έχει συνάψει µε την εταιρεία. (συνηµµένο 6 του σχετικού 4). Από την εξέταση των παραπάνω εγγράφων διαπιστώθηκε ότι δεν περιλαµβάνονται σε αυτά οι όροι σχετικά µε τους συνεργάτες που ορίζονται στην παράγραφο 2.2 της Πολιτικής Αποδεκτής χρήσης. Απόκλιση 2: εν εφαρµόζεται η παράγραφος 2.2 αναφορικά µε το ελάχιστο περιεχόµενο των συµβάσεων µε τους συνεργάτες (παράγραφος του Άρθρου 4 της Απόφασης 165/2011) 5. Φυσική Ασφάλεια και Πρόσβαση (Άρθρο 5 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/ ) 3.1 Φυσική Ασφάλεια και Πρόσβαση σε ΠΕΣ Η εταιρεία παρέδωσε ως ιαδικασία Φυσικής Πρόσβασης το έγγραφο «Πολιτική Ελέγχου Πρόσβασης / Access Control Policy ACP» (περιλαµβάνεται στο συνηµµένο 2 του σχετικού 3). 3.2 Ασφαλείς Χώροι Εγκαταστάσεων Η εταιρεία παρέδωσε αρχείο καταγραφής προσβάσεων των επισκεπτών στους χώρους της εταιρείας (περιλαµβάνεται στο συνηµµένο 2 του σχετικού 3). Από την εξέταση των καταγραφών διαπιστώθηκε ότι καταγράφονται η ηµεροµηνία, η ώρα, το όνοµα του επισκέπτη, ο σκοπός της επίσκεψης και ο υπεύθυνος έγκρισης. Πολιτική Ελέγχου Πρόσβασης ACP Η εταιρεία παρέδωσε: τον κατάλογο µε τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί για πρόσβαση στο χώρο του Data Center στην (συνηµµένο 1 του σχετικού 4). το αρχείο καταγραφής των προσβάσεων στο χώρο της.. (συνηµµένο 1 του σχετικού 5). Από τον έλεγχο των παραπάνω αρχείων διαπιστώθηκε ότι οι καταγεγραµµένες προσβάσεις στο χώρο στη πραγµατοποιήθηκαν από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί. 6. Τοπική και Αποµακρυσµένη Λογική Πρόσβαση (Άρθρα 6 και 7 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/ ) 4.2 Λογαριασµοί Πρόσβασης Χρηστών ΠΕΣ

7 Η εταιρεία παρέδωσε το αρχείο στο οποίο καταγράφονται τα πρόσωπα, οι λογαριασµοί που τους αντιστοιχούν, οι οµάδες χρηστών και τα δικαιώµατα πρόσβασης των λογαριασµών στα ΠΕΣ (συνηµµένο 3 του σχετικού 4). H O.E. διαπίστωσε, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, ότι όλοι οι χρήστες που αναφέρονται στο παραπάνω αρχείο έχουν σε κάθε σύστηµα διαχειριστικές δυνατότητες, αφού η εταιρεία δήλωσε ότι, λόγω των αδειών που έχει αγοράσει από την εταιρεία για τη χρήση των terminal services, της επιτρέπεται µόνο να δηµιουργεί χρήστες που έχουν το προφίλ του διαχειριστή. Μετά από σχετικό ερώτηµα της Ο.Ε., η εταιρεία δήλωσε ότι θα χρειαζόταν επιπλέον άδεια από την εταιρεία, ώστε οι χρήστες να συνδέονται µέσω terminal services µε απλά και ξεχωριστά δικαιώµατα χρήστη. Επίσης, η εταιρεία, στην υπ αριθµ. πρωτ. Α ΑΕ 2621/ επιστολή, συµπεριέλαβε την περίπτωση αυτή ως εξαίρεση δηλώνοντας επιπλέον ότι για να έχει remote access o χρήστης χωρίς δικαιώµατα admin απαιτείται αγορά άδειας της οποίας το κόστος δεν δικαιολογεί ο µειωµένος κίνδυνος που διατρέχεται. Από την εξέταση του σχετικού αρχείου διαπιστώθηκε, επιπλέον, ότι δεν είναι σαφή τα δικαιώµατα πρόσβασης για κάθε λογαριασµό. Παρατήρηση 2: Η εταιρεία οφείλει να αποδίδει στον κάθε εργαζόµενο εκείνα τα δικαιώµατα πρόσβασης που του είναι απαραίτητα σύµφωνα µε την εργασία του. Παρατήρηση 3: Η εταιρεία οφείλει να καταγράψει µε σαφήνεια τα δικαιώµατα πρόσβασης των λογαριασµών των χρηστών σε κάθε ΠΕΣ σύµφωνα µε την παράγραφο 4.2 της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας (παράγραφος του άρθρου 6 της Απόφασης 165/2011). Αναφορικά µε το αρχείο καταγραφής προσβάσεων στα ΠΕΣ, η εταιρεία δήλωσε ότι έχει ενεργοποιήσει µόνο σε επίπεδο Windows τη διατήρηση των login/logout των χρηστών. Η εταιρεία δήλωσε ότι ο χρόνος διατήρησης των εν λόγω εγγραφών εξαρτάται από το rotation που κάνει ο event logger και η O.E. διαπίστωσε ότι τα εν λόγω log files διατηρούνται από Επίσης, η εταιρεία δήλωσε ότι µε χρήση του.. καταγράφει τις προσβάσεις καθώς και τις ενέργειες σε επίπεδο Windows και παρέδωσε screenshots από την εν λόγω εφαρµογή (συνηµµένο 5 του από Πρακτικού ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου). Η εταιρεία δήλωσε ότι οι προσβάσεις καθώς και οι ενέργειες των χρηστών και πελατών που εισέρχονται στην πλατφόρµα WebAdmin καταγράφονται και διατηρούνται για 2 χρόνια. Απόκλιση 3: εν εφαρµόζεται η παράγραφος 1.5 των Γενικών Απαιτήσεων αναφορικά µε το χρόνο διατήρησης για 2 έτη των αρχείων καταγραφής προσβάσεων των χρηστών σε επίπεδο Windows σε όλα τα ΠΕΣ (παράγραφος του άρθρου 3 της Απόφασης 165/2011). Αναφορικά µε τις προσβάσεις σε δεδοµένα επικοινωνίας των συνδροµητών η εταιρεία δήλωσε ότι τα συστήµατα που διατηρούν δεδοµένα επικοινωνίας είναι οι βάσεις,.,.,.. και..

8 και διατηρεί µόνο τα Login/logout σε επίπεδο Windows, χωρίς τις αντίστοιχες αιτιολογήσεις. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο του από επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία δήλωσε ότι οι προσβάσεις των χρηστών της εταιρείας στο σύνολο των βάσεων δεδοµένων καταγράφονται µε χρήση του λογισµικού.., το οποίο διατηρεί τις εν λόγω ενέργειες για 2 χρόνια. Απόκλιση 4: Η εταιρεία δεν εφαρµόζει την παράγραφο 4.2 της Πολιτικής Ασφάλειας αναφορικά µε την αιτιολόγηση των προσβάσεων στα δεδοµένα επικοινωνίας (παράγραφος του άρθρου 6 της Απόφασης 165/2011). Αναφορικά µε την πρόσβαση των πελατών στο WebAdmin µέσω https, η εταιρεία δήλωσε ότι οι πελάτες της εισέρχονται στη συγκεκριµένη εφαρµογή, την οποία έχει αναπτύξει η εταιρεία, και βλέπουν στατιστικά στοιχεία. Αναφορικά µε το MSIDN οι πελάτες βλέπουν µόνο τα 3 τελευταία ψηφία του αριθµού. Η εταιρεία παρέδωσε τη λίστα µε τους λογαριασµούς των πελατών και τα δικαιώµατα πρόσβασης αυτών (συνηµµένο 3 του από Πρακτικού ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου). Αναφορικά µε την εν λόγω λίστα, οι λογαριασµοί µε κόκκινο έχουν πρόσβαση στο πλήρες MSIDN. Από την εξέταση του καταλόγου των χρηστών που έχουν πρόσβαση στο Webadmin (συνηµµένο 3 του σχετικού χ) διαπιστώθηκε ότι οι λογαριασµοί χρηστών της..: «..», «..»,,, «..» και «.» δεν περιλαµβάνονται στο αρχείο στο οποίο καταγράφονται τα πρόσωπα, οι λογαριασµοί που τους αντιστοιχούν, οι οµάδες χρηστών και τα δικαιώµατα πρόσβασης των λογαριασµών στα ΠΕΣ (συνηµµένο 3 του σχετικού 4) Η εταιρεία παρέδωσε κατάλογο των ενεργών λογαριασµών για τα υποσυστήµατα.,.. και που ανήκουν στο ΠΕΣ. και για το υποσύστηµα που ανήκει στο ΠΕΣ.(συνηµµένο 4 του σχετικού 4). Από την εξέταση αυτού του αρχείου διαπιστώθηκε ότι ο χρήστης µε όνοµα χρήστη «..» ενώ έχει πρόσβαση στο σύστηµα., ως ενεργός λογαριασµός, δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να έχει πρόσβαση στο, όπως φαίνεται στο αρχείο στο οποίο καταγράφονται τα πρόσωπα, οι λογαριασµοί που τους αντιστοιχούν, οι οµάδες χρηστών και τα δικαιώµατα πρόσβασης των λογαριασµών στα ΠΕΣ (συνηµµένο 3 του σχετικού 4). Παρατήρηση 4: Η εταιρεία οφείλει να συµπληρώνει µε ακρίβεια και να ενηµερώνει αµελλητί το αρχείο στο οποίο καταγράφονται τα πρόσωπα, οι λογαριασµοί που τους αντιστοιχούν, οι οµάδες χρηστών και τα δικαιώµατα πρόσβασης των λογαριασµών στα ΠΕΣ. 4.3 ιαχείριση Χρηστών ΠΕΣ και Λογαριασµών Σχετικά µε τις εγκρίσεις για την εισαγωγή και διαγραφή χρηστών, καθώς και για τη µεταβολή των δικαιωµάτων και επιπέδων πρόσβασης, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν υπάρχει το αντίστοιχο αρχείο, δεδοµένου ότι από το χρόνο ισχύος της Πολιτικής της, δεν υπήρξε σχετική ενέργεια. Για το λόγο αυτό,

9 η εταιρεία παρέδωσε την ανασκόπηση λογαριασµών λογικής πρόσβασης των χρηστών µε ηµεροµηνία (συνηµµένο 2 του σχετικού 5). Όσον αφορά στη δηµιουργία των κωδικών ασφάλειας, η εταιρεία δήλωσε ότι έχουν υλοποιηθεί να επιβάλλονται αυτοµατοποιηµένα σε κάθε ΠΕΣ µέσω Domain Controller ο οποίος επιβάλλει τους κανόνες δηµιουργίας και αλλαγής των κωδικών ασφαλείας και παρέδωσε εκτύπωση οθόνης µε τους κανόνες (συνηµµένο 5 του σχετικού 4). Από την εξέταση του αρχείου διαπιστώθηκε ότι τηρούνται οι κανόνες δηµιουργίας των κωδικών ασφάλειας. 4.6 Απαιτήσεις για την Αποµακρυσµένη Λογική Πρόσβαση Η εταιρεία δήλωσε το αρχείο µε τα ΠΕΣ στα οποία επιτρέπεται η αποµακρυσµένη πρόσβαση και τους τρόπους µε τους οποίους υλοποιείται είναι το ίδιο αρχείο που παρέδωσε ως συνηµµένο 3 του σχετικού 4. Για το ίδιο αρχείο, η εταιρεία δήλωσε ότι αποτελεί και το αρχείο µε τους εργαζοµένους που έχουν εξουσιοδοτηθεί σε αποµακρυσµένη λογική πρόσβαση. Στο εν λόγω αρχείο αποτυπώνεται ότι για όλα τα ΠΕΣ υπάρχει αποµακρυσµένη πρόσβαση µέσω.., ενώ δεν είναι σαφές ποιοι από τους λογαριασµούς χρηστών που αναφέρονται ανήκουν σε συνεργάτες της εταιρείας. Παρατήρηση 5: Η εταιρεία οφείλει να αποτυπώνει µε σαφήνεια τους λογαριασµούς χρηστών που ανήκουν σε εργαζόµενους και συνεργάτες της εταιρείας. Η εταιρεία κατά τον από επιτόπιο έλεγχο δήλωσε ότι ο χρήστης. αποτελεί εξωτερικό συνεργάτη µε µόνιµη αποµακρυσµένη πρόσβαση. Επίσης, όπως φαίνεται και στο συνηµµένο 3 του σχετικού 4 ο χρήστης έχει πρόσβαση στο ΠΕΣ. µέσω terminal services και κατά συνέπεια έχει δικαιώµατα διαχειριστή. Απόκλιση 5: εν εφαρµόζονται οι απαιτήσεις της παραγράφου 4.6 της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας αναφορικά µε τη συγκεκριµένη χρονική διάρκεια ισχύος του λογαριασµού πρόσβασης και την υποβολή σχετικού αιτήµατος και την έγκρισή του από αρµόδιο πρόσωπο (παράγραφοι και του άρθρου 7 της Απόφασης 165/2011). 7. ιαχείριση και Εγκατάσταση ΠΕΣ (Άρθρο 8 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/ ) Η εταιρεία παρέδωσε το αρχείο Ε-19 στο οποίο διατηρούνται όλες οι µεταβολές σε υλικό και λογισµικό των ΠΕΣ. Η εταιρεία παρέδωσε τη ιαδικασία ιαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ ( ΑΠ-2-01). Σε ερώτηµα της Ο.Ε. εάν έχει υπάρξει προµήθεια ή ανάπτυξη υλικού ή λογισµικού, η εταιρεία δήλωσε ότι έχει παραδώσει το σύνολο των προµηθειών στον αρχικό φάκελο, οι οποίες καταγράφονται στα έντυπα Ε-18. Η εταιρεία δήλωσε ότι στα εν λόγω έγγραφα διατηρείται το σύνολο της πληροφορίας που αφορά στην παράγραφο 5.1 της Πολιτικής ιαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ, αναφορικά µε τις απαιτήσεις ασφάλειας και τις προδιαγραφές των προς προµήθεια ΠΕΣ.

10 Τα έντυπα Ε-18 δεν περιλαµβάνουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 5.1 µε τίτλο «ιαδικασία Προµήθειας Ανάπτυξης Υλικού και Λογισµικού» της εταιρείας αναφορικά σε προδιαγραφές ή ρυθµίσεις που πρέπει να έχει το υπό προµήθεια/ανάπτυξη ΠΕΣ προκειµένου να διασφαλίζεται το απόρρητο των επικοινωνιών. Στα έντυπα αυτά επίσης δεν καταγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά διαµόρφωσης και διαχείρισης του υπό προµήθεια/ανάπτυξη ΠΕΣ και οι ελάχιστες απαιτήσεις διαµόρφωσης της µεθόδου καταγραφής της πρόσβασης και των ενεργειών στο εν λόγω ΠΕΣ Απόκλιση 6: εν εφαρµόζονται οι απαιτήσεις της παραγράφου 5.1 µε τίτλο «ιαδικασία Προµήθειας Ανάπτυξης Υλικού και Λογισµικού» αναφορικά µε το περιεχόµενο των εντύπων Ε-18 (παράγραφος του άρθρου 8 της Απόφασης 165/2011). Αναφορικά µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 5.2 της Πολιτικής ιαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ για τις δοκιµές στα συστήµατα, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν διατηρεί επιπλέον πληροφορίες, πέραν των αναφερόµενων στα έντυπα Ε-19. Στα έντυπα Ε-19 σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2 της ιαδικασίας ιαχείρισης ΠΕΣ της εταιρείας καταγράφονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών στο πρώτο πεδίο του Εντύπου. Παρατήρηση 6. Η εταιρεία οφείλει να καταγράφει αναλυτικά στα έντυπα Ε-19 τις δοκιµές υλοποίησης ή διαµόρφωσης των απαιτήσεων που έχουν καθοριστεί για κάθε καινούργιο ΠΕΣ καθώς και τα αποτελέσµατα αυτών. Στην Οδηγία Λειτουργίες ιεύθυνσης Πληροφορικής (Ο-3) αναφέρεται στο Α η καταγραφή των ελέγχων και συγκεκριµένα οι ενέργειες των χρηστών, exceptions και errors. Η εταιρεία δήλωσε ότι µε χρήση του καταγράφονται τα σχετικά events µέσω σχετικών sensors και αποστέλλονται µε στον Υπεύθυνο Ασφάλειας της εταιρείας. Η εταιρεία παρέδωσε για το σύστηµα.. τους sensors που έχουν οριστεί (συνηµµένο 6 του από Πρακτικού ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου). Στην Οδηγία Ο-3 αναφέρεται ο έλεγχος δικτύου (Α ) και συγκεκριµένα η καθηµερινή παρακολούθηση της χρήσης των πόρων του δικτύου. Η εταιρεία δήλωσε ότι αυτό πραγµατοποιείται µε χρήση των εργαλείων.. και.. Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν έχει προβεί σε διαγραφή ή απόσυρση υλικού και λογισµικού σύµφωνα µε την παράγραφο 5.4 της Πολιτικής ιαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ. 8. ιαχείριση Περιστατικών Ασφάλειας (Άρθρο 9 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/ ) Παράγραφος 6.1

11 Η εταιρεία παρέδωσε τη ιαδικασία ιαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας ( ΑΠ-3). Στη διαδικασία περιγράφονται οι ενέργειες και η τήρηση των σχετικών αρχείων που προβλέπονται στην ενότητα 6 «ιαχείριση Περιστατικών Ασφάλειας». Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν έχει υπάρξει κάποιο περιστατικό ασφάλειας ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία. 9. Ασφάλεια ικτύου (Άρθρο 10 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/ ) 7.2 Μηχανισµοί και Συστήµατα Ασφάλειας ικτύων Η εταιρεία παρέδωσε την αρχιτεκτονική του δικτύου της σύµφωνα µε την παράγραφο 7.2 της Πολιτικής Ασφάλειας ικτύου (συνηµµένο µε τίτλο. της υπ αριθµ. πρωτ. Α ΑΕ 1960/ επιστολής της). 10. Έλεγχος Εφαρµογής Πολιτικής Ασφάλειας (Άρθρο 11 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/ ) Αναφορικά µε τον Έλεγχο Εφαρµογής Πολιτικής Ασφάλειας, η εταιρεία παρέδωσε τα έγγραφα που αναφέρονται στη ιαδικασία Ελέγχων και Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ( ΑΠ-5-01) και συγκεκριµένα την Αναφορά Επιθεώρησης (Ε-27) και το Έντυπο Ενέργειες-Προγράµµατα (Ε-13). Η Ο.Ε. ζήτησε αναλυτικό κατάλογο των Αντικειµένων Επιθεώρησης, όπως αναφέρονται στις φόρµες Ε-27, και η εταιρεία µε την υπ αριθµ. πρωτ. Α ΑΕ 2621/ επιστολή δήλωσε ότι «δεν υπάρχει κατάλογος διότι ο έλεγχος περιλάµβανε το σύνολο της τεκµηρίωσης του Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Σ ΑΠ) της εταιρείας η οποία εµπεριέχει και την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών. Για αυτό το λόγο προχωράµε σε επανασχεδιασµό των ελέγχων ώστε ο επερχόµενος να είναι πιο ουσιαστικό και παραγωγικός.» Απόκλιση 7: Τα έντυπα Ε-27 δεν πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων και της Πολιτικής (παράγραφοι 11.3 και 11.4 και 11.5 του άρθρου 11 της Απόφασης 165/2011). Αναφορικά µε τον προγραµµατισµό των ελέγχων, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν διατηρεί αρχεία προγραµµατισµού των ελέγχων. Απόκλιση 8: εν εφαρµόζεται η παράγραφος 8.1 της Πολιτικής Ασφάλειας σχετικά µε τον προγραµµατισµό των ετήσιων ελέγχων και επιθεωρήσεων (παράγραφος του άρθρου 11 της Απόφασης 165/2011). 11. Προστασία από Κακόβουλο Λογισµικό (Άρθρο 12 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/ ) 9.1 Μέτρα Ασφάλειας έναντι Κακόβουλου Λογισµικού

12 Η Πολιτική Κακόβουλου Λογισµικού της εταιρείας παραπέµπει στην Οδηγία Λειτουργίες Τµήµατος Πληροφορικής (Ο-3) αναφορικά µε τα µέτρα που αποσκοπούν στην αποτροπή, ανίχνευση, αντιµετώπιση και περιορισµό του κακόβουλου κώδικα. Αναφορικά µε τον έλεγχο που διεξάγει η εταιρεία για ύπαρξη λογισµικού πέραν εκείνου που έχει προµηθευτεί η εταιρεία, σύµφωνα µε την παράγραφο 9.1 της εν λόγω Πολιτικής, η εταιρεία στην υπ αριθµ. πρωτ. Α ΑΕ 2621/ επιστολή της περιγράφει τα µέτρα που λαµβάνει για τα διάφορα συστήµατά της ώστε να διασφαλίσει την ακεραιότητα αυτών από κακόβουλο λογισµικό. 12. Χρήση Κρυπτογραφίας (Άρθρο 13 της Απόφασης 165/2011, ΦΕΚ 2715/Β/ ) 10.1 Προδιαγραφές Κρυπτογράφησης εδοµένων Η εταιρεία παρέδωσε την Οδηγία Λειτουργίας Τµήµατος Πληροφορικής (Ο-3) στην οποία, σύµφωνα µε την Πολιτική Ασφάλειας, περιγράφονται τα συστήµατα κρυπτογράφησης και ο αλγόριθµοι που επιλέγονται. Πλην όµως, από την εξέταση της συγκεκριµένης οδηγίας διαπιστώθηκε ότι δεν γίνεται καµία αναφορά σε συστήµατα ή αλγόριθµους κρυπτογράφησης. Απόκλιση 9: εν εφαρµόζεται η παράγραφος 10.1 αναφορικά µε το περιεχόµενο της Οδηγίας Λειτουργίας Τµήµατος Πληροφορικής (Ο-3) (παράγραφος του άρθρου 13 της Απόφασης 165/2011). Η εταιρεία δήλωσε ότι διατηρεί backup server (incremental backups) στη.. για την αποθήκευση των δεδοµένων επικοινωνίας, ο οποίος τα προωθεί και σε Data Center στην.. της εταιρείας. Τα εν λόγω αντίγραφα ασφαλείας δεν είναι κρυπτογραφηµένα στους παραπάνω servers. Η εταιρεία στη συνέχεια στην υπ αριθµ. πρωτ. Α ΑΕ 2621/ επιστολή της δήλωσε ότι τα backups είναι πλέον κρυπτογραφηµένα και στα δυο data centers,.. και. Η υλοποίηση της κρυπτογράφησης ( ) παρέχεται από το backup software..που χρησιµοποιεί η εταιρεία και επισυνάπτει και σχετική απόδειξη της υλοποίησης.. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τον δειγµατοληπτικό έλεγχο εφαρµογής της Πολιτικής Ασφάλειας για τη ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας. κατά τους επιτόπιους ελέγχους και µε την εξέταση των παρεληφθέντων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι, η εταιρεία. κατά το χρόνο διεξαγωγής του τακτικού ελέγχου δεν εφήρµοζε πλήρως την εγκριθείσα, µε την Απόφαση 235/2013, Πολιτική Ασφάλειας για τη ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, ως προς τα σηµεία που αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα Γ.»

13 Β. Η εν λόγω Έκθεση διενέργειας τακτικού ελέγχου στην εταιρεία «.» εγκρίθηκε από την Ολοµέλεια της Α..Α.Ε. σύµφωνα µε το υπ αριθµ. 18 Πρακτικό της από 29 Ιουνίου 2016 συνεδρίασης και η σχετική Απόφαση υπ αριθµ. 209/2016 περί έγκρισης της διενέργειας του εν λόγω ελέγχου, µετά της συνηµµένης έκθεσης, παρεδόθη στην εταιρεία «..», όπως προκύπτει από την υπ αριθµ. πρωτ. Α ΑΕ 2513/ Απόδειξη παράδοσης παραλαβής. Γ. Ενόψει των ανωτέρω και µε βάση τα αποτελέσµατα του διενεργηθέντος τακτικού ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, όπως αυτά αναλυτικά παρατίθενται ανωτέρω, αποδίδονται οι ακόλουθες ενδεχόµενες παραβάσεις της κείµενης νοµοθεσίας σε σχέση µε το απόρρητο των επικοινωνιών εκ µέρους της εταιρείας «..»: α) Ως προς τη ιαδικασία Ελέγχου Εξαιρέσεων Η εταιρεία αναφέρει στη ιαδικασία Ελέγχου (παράγραφο 1.2) ότι στη ιαδικασία Ελέγχων και Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ( ΑΠ-5) περιλαµβάνεται η µεθοδολογία για την αναγνώριση, καταγραφή και διαχείριση των περιπτώσεων εξαιρέσεων που µπορεί να προκύψουν σε µελλοντική έκδοση της Π.Α. Απόκλιση: Η εταιρεία στη ιαδικασία Ελέγχων και Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ( ΑΠ-5) δεν περιλαµβάνει τη µεθοδολογία για την αναγνώριση, καταγραφή και διαχείριση των περιπτώσεων εξαιρέσεων που µπορεί να προκύψουν σε µελλοντική έκδοση της Π.Α., όπως αναφέρει στην παράγραφο 1.2 µε τίτλο ιαδικασία Ελέγχου Εξαιρέσεων και όπως προβλέπεται στην παράγραφο του άρθρου 3 της Απόφασης 165/2011. β) Ως προς την παράγραφο 1.5 της Πολιτικής Ασφάλειας για τη ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών 1.5 ιαδικασία ιαχείρισης Πολιτικής Ασφάλειας Η εταιρεία παρέδωσε το έγγραφο «ιαδικασία ιαχείρισης Εγγράφων και Αρχείων ( -2)». Από την εξέταση της ιαδικασίας ( -2) διαπιστώθηκε ότι δεν περιλαµβάνονται σε αυτήν η αρχιτεκτονική, οι µέθοδοι δηµιουργίας, συλλογής, αποθήκευσης και διαχείρισης των αρχείων καταγραφής, το περιεχόµενό τους και τα µέτρα διασφάλισης της ακεραιότητας, της

14 εµπιστευτικότητας και της διαθεσιµότητάς τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας. Απόκλιση 1: εν εφαρµόζεται η παράγραφος 1.5 αναφορικά µε το περιεχόµενο της ιαδικασίας ιαχείρισης Εγγράφων και Αρχείων ( -2), διότι δεν περιλαµβάνονται τα στοιχεία που αφορούν το ειδικό σχέδιο αρχείων καταγραφής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο του άρθρου 3 της Απόφασης 165/2011. γ) Ως προς την παράγραφο 2.2. της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης για τους συνεργάτες 2.2 Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης για τους συνεργάτες Από τις συµβάσεις µε τις εταιρείες., (Data Center στην ), (call center) και., τις οποίες παρέδωσε η εταιρεία κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι δεν περιλαµβάνονται σε αυτές οι όροι σχετικά µε τους συνεργάτες που ορίζονται στην παράγραφο 2.2 της Πολιτικής Αποδεκτής χρήσης. Απόκλιση 2: εν εφαρµόζεται η παράγραφος 2.2 αναφορικά µε το ελάχιστο περιεχόµενο των συµβάσεων µε τους συνεργάτες, όπως προβλέπεται στην παράγραφο του Άρθρου 4 της Απόφασης 165/2011. δ) Ως προς την παράγραφο 4.2 της Τοπικής και Αποµακρυσµένης Λογικής Πρόσβασης 4.2 Λογαριασµοί Πρόσβασης Χρηστών ΠΕΣ Αναφορικά µε το αρχείο καταγραφής προσβάσεων στα ΠΕΣ, η εταιρεία δήλωσε ότι έχει ενεργοποιήσει µόνο σε επίπεδο Windows τη διατήρηση των login/logout των χρηστών. Η εταιρεία δήλωσε ότι ο χρόνος διατήρησης των εν λόγω εγγραφών εξαρτάται από το rotation που κάνει ο event logger και η O.E. διαπίστωσε ότι τα εν λόγω log files διατηρούνται από Επίσης, η εταιρεία δήλωσε ότι µε χρήση του.. καταγράφει τις προσβάσεις καθώς και τις ενέργειες σε επίπεδο Windows και παρέδωσε screenshots από την εν λόγω εφαρµογή. Η εταιρεία δήλωσε ότι οι προσβάσεις, καθώς και οι ενέργειες των χρηστών και πελατών που εισέρχονται στην πλατφόρµα WebAdmin καταγράφονται και διατηρούνται για 2 χρόνια.

15 Απόκλιση 3: εν εφαρµόζεται η παράγραφος 1.5 των Γενικών Απαιτήσεων αναφορικά µε το χρόνο διατήρησης για 2 έτη των αρχείων καταγραφής προσβάσεων των χρηστών σε επίπεδο Windows σε όλα τα ΠΕΣ, όπως προβλέπεται στην παράγραφο του άρθρου 3 της Απόφασης 165/2011. Αναφορικά µε τις προσβάσεις σε δεδοµένα επικοινωνίας των συνδροµητών η εταιρεία δήλωσε ότι τα συστήµατα που διατηρούν δεδοµένα επικοινωνίας είναι οι βάσεις,.,..,.. και.. και διατηρεί µόνο τα Login/logout σε επίπεδο Windows, χωρίς τις αντίστοιχες αιτιολογήσεις. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο του από επιτόπιου ελέγχου, η εταιρεία δήλωσε ότι οι προσβάσεις των χρηστών της εταιρείας στο σύνολο των βάσεων δεδοµένων καταγράφονται µε χρήση του λογισµικού, το οποίο διατηρεί τις εν λόγω ενέργειες για 2 χρόνια. Απόκλιση 4: Η εταιρεία δεν εφαρµόζει την παράγραφο 4.2 της Πολιτικής Ασφάλειας αναφορικά µε την αιτιολόγηση των προσβάσεων στα δεδοµένα επικοινωνίας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο του άρθρου 6 της Απόφασης 165/2011. ε) Ως προς την παράγραφο 4.6 της Τοπικής και Αποµακρυσµένης Λογικής Πρόσβασης 4.6 Απαιτήσεις για την Αποµακρυσµένη Λογική Πρόσβαση Η εταιρεία κατά τον από επιτόπιο έλεγχο δήλωσε ότι ο χρήστης.. αποτελεί εξωτερικό συνεργάτη µε µόνιµη αποµακρυσµένη πρόσβαση. Επίσης, ο χρήστης έχει πρόσβαση στο ΠΕΣ µέσω terminal services και κατά συνέπεια έχει δικαιώµατα διαχειριστή. Απόκλιση 5: εν εφαρµόζονται οι απαιτήσεις της παραγράφου 4.6 της Πολιτικής Ασφάλειας της εταιρείας αναφορικά µε τη συγκεκριµένη χρονική διάρκεια ισχύος του λογαριασµού πρόσβασης και την υποβολή σχετικού αιτήµατος και την έγκρισή του από αρµόδιο πρόσωπο, όπως προβλέπεται στις παραγράφους και του άρθρου 7 της Απόφασης 165/2011. στ) Ως προς τη ιαχείριση και Εγκατάσταση ΠΕΣ Τα έντυπα Ε-18 της ιαδικασίας ιαχείρισης και Εγκατάστασης ΠΕΣ ( ΑΠ-2-01) δεν περιλαµβάνουν τις απαιτήσεις της παραγράφου 5.1 µε τίτλο «ιαδικασία Προµήθειας

16 Ανάπτυξης Υλικού και Λογισµικού» της εταιρείας αναφορικά σε προδιαγραφές ή ρυθµίσεις που πρέπει να έχει το υπό προµήθεια/ανάπτυξη ΠΕΣ, προκειµένου να διασφαλίζεται το απόρρητο των επικοινωνιών. Στα έντυπα αυτά, επίσης, δεν καταγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά διαµόρφωσης και διαχείρισης του υπό προµήθεια/ανάπτυξη ΠΕΣ και οι ελάχιστες απαιτήσεις διαµόρφωσης της µεθόδου καταγραφής της πρόσβασης και των ενεργειών στο εν λόγω ΠΕΣ Απόκλιση 6: εν εφαρµόζονται οι απαιτήσεις της παραγράφου 5.1 µε τίτλο «ιαδικασία Προµήθειας Ανάπτυξης Υλικού και Λογισµικού» αναφορικά µε το περιεχόµενο των εντύπων Ε-18, όπως προβλέπεται στην παράγραφο του άρθρου 8 της Απόφασης 165/2011. ζ) Ως προς τον Έλεγχο Εφαρµογής Πολιτικής Ασφάλειας Αναφορικά µε τον Έλεγχο Εφαρµογής Πολιτικής Ασφάλειας, η εταιρεία παρέδωσε τα έγγραφα που αναφέρονται στη ιαδικασία Ελέγχων και Εσωτερικών Επιθεωρήσεων ( ΑΠ- 5-01) και συγκεκριµένα την Αναφορά Επιθεώρησης (Ε-27) και το Έντυπο Ενέργειες- Προγράµµατα (Ε-13). Η Ο.Ε. ζήτησε αναλυτικό κατάλογο των Αντικειµένων Επιθεώρησης, όπως αναφέρονται στις φόρµες Ε-27, και η εταιρεία µε την υπ αριθµ. πρωτ. Α ΑΕ 2621/ επιστολή δήλωσε ότι «δεν υπάρχει κατάλογος διότι ο έλεγχος περιλάµβανε το σύνολο της τεκµηρίωσης του Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (Σ ΑΠ) της εταιρείας η οποία εµπεριέχει και την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών. Για αυτό το λόγο προχωράµε σε επανασχεδιασµό των ελέγχων ώστε ο επερχόµενος να είναι πιο ουσιαστικό και παραγωγικός.» Απόκλιση 7: Τα έντυπα Ε-27 δεν πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων και της Πολιτικής, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 11.3 και 11.4 και 11.5 του άρθρου 11 της Απόφασης 165/2011. Αναφορικά µε τον προγραµµατισµό των ελέγχων, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν διατηρεί αρχεία προγραµµατισµού των ελέγχων. Απόκλιση 8: εν εφαρµόζεται η παράγραφος 8.1 της Πολιτικής Ασφάλειας σχετικά µε τον προγραµµατισµό των ετήσιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο του άρθρου 11 της Απόφασης 165/2011. η) Ως προς την Πολιτική Χρήσης Κρυπτογραφίας

17 10.1 Προδιαγραφές Κρυπτογράφησης εδοµένων Η εταιρεία παρέδωσε την Οδηγία Λειτουργίας Τµήµατος Πληροφορικής (Ο-3) στην οποία, σύµφωνα µε την Πολιτική Ασφάλειας, περιγράφονται τα συστήµατα κρυπτογράφησης και ο αλγόριθµοι που επιλέγονται. Πλην όµως, από την εξέταση της συγκεκριµένης οδηγίας διαπιστώθηκε ότι δεν γίνεται καµία αναφορά σε συστήµατα ή αλγόριθµους κρυπτογράφησης. Απόκλιση 9: εν εφαρµόζεται η παράγραφος 10.1 αναφορικά µε το περιεχόµενο της Οδηγίας Λειτουργίας Τµήµατος Πληροφορικής (Ο-3), όπως προβλέπεται στην παράγραφο του άρθρου 13 της Απόφασης 165/ Κατόπιν των παραπάνω, και έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 19 του Συντάγµατος, 2. Το ν.3115/2003 «Αρχή ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α 47/2003), όπως ισχύει, 3. Το ν. 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 136/ ), όπως ισχύει, 4. Τις διατάξεις του Κανονισµού για τη ιασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (υπ αριθµ. 165/2011 Απόφαση της Α..Α.Ε., ΦΕΚ Β 2715/ ), 5. Το ν.3051/2002 «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και συναφείς ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α 220/2002), όπως ισχύει, 6. Το ν. 4055/2012 «ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (ΦΕΚ Α 51/2012), όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 61 και 110 παρ. 12 αυτού, 7. Την υπ αριθµ. 97 Α /2012 Απόφαση της Α..Α.Ε. «Τροποποίηση της απόφασης της Α ΑΕ 44/ Απόφασης της Α ΑΕ Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α..Α.Ε.) (ΦΕΚ1642/Β/ ), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1650/Β/ και 1751/Β/ ), 8. Τις διατάξεις της υπ αριθµ. 44/ Απόφασης της Α..Α.Ε. «Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας της Αρχής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α..Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β 1642/ ), όπως ισχύει, 9. Το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγµατος, περί δικαιώµατος προηγούµενης ακρόασης του διοικουµένου,

18 10. Τη διάταξη του άρθρου 26 παρ.7 του ν.4325/2015 «Εκδηµοκρατισµός της ιοίκησης Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 47/2015), 11. Τη διάταξη του άρθρου 55 παρ.10 του ν.4339/2015 (ΦΕΚ Α 133/2015) «Αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεµένης µε την E.P.Τ. Α.Ε. ανώνυµης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής - Ρύθµιση θεµάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ. Τ.) - Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής ιπλωµατίας - Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενηµέρωσης - Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α' 82) και άλλες διατάξεις», 12. Τη διάταξη του άρθρου 73 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α 33/2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών ηµόσιας ιοίκησης, βαθµολογική διάρθρωση θέσεων, συστήµατα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταµένων (διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσµατικότητα της ηµόσιας ιοίκησης) και άλλες διατάξεις», 13. Την υπ αριθµ / Απόφαση του Υπουργού ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων (ΦΕΚ Υ.Ο / ), περί συγκρότησης της Αρχής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, 14. Τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τρίτου του Ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α 142/ ), 15. Την υπ αριθµ. πρωτ. Α ΑΕ ΕΜΠ 76/ Πολιτική Ασφάλειας για τη ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε το υπ αριθµ. πρωτ. Α ΑΕ ΕΜΠ 119/ έγγραφο και όπως τελικώς αυτή εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. 235/2013 Απόφαση της Α..Α.Ε., 16. Την υπ αριθµ. 149/2015 Απόφαση της Α..Α.Ε. σχετικά µε τη διενέργεια τακτικού ελέγχου στην εταιρεία «.», 17. Την υπ αριθµ. 261/2015 Απόφαση του Αντιπροέδρου της Α..Α.Ε. σχετικά µε τη σύσταση της Οµάδας Ελέγχου για τη διενέργεια τακτικού ελέγχου στην εταιρεία «..», 18. το Πρακτικό ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «.», µε αριθµ. πρωτ. Α ΑΕ 1963/ , 19. το Πρακτικό ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, µε αριθµ. πρωτ. Α ΑΕ 2187/ ,

19 20. το Πρακτικό ιενέργειας Επιτόπιου Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «.», µε αριθµ. πρωτ. Α ΑΕ 2360/ , 21. την υπ αριθµ. πρωτ. Α ΑΕ 1960/ επιστολή της εταιρείας «..», µε θέµα «ιενέργεια τακτικού ελέγχου Πρόσθετες πληροφορίες», 22. την υπ αριθµ. πρωτ. Α ΑΕ 2621/ επιστολή της εταιρείας «..», µε θέµα «ιενέργεια τακτικού ελέγχου», 23. την από «Έκθεση ιενέργειας Τακτικού Ελέγχου στις εγκαταστάσεις της» µε τα σχετικά αυτής, 24. Την υπ αριθµ. 142/2016 Εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α..Α.Ε., 25. Το υπ αριθµ. 18 πρακτικό της από 29 Ιουνίου 2016 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α..Α.Ε., 26. Την υπ αριθµ. 209/2016 Απόφαση της Α..Α.Ε. περί έγκρισης της ως άνω από Έκθεσης διενέργειας τακτικού ελέγχου στην εταιρεία «.», η οποία παραδόθηκε στην εταιρεία «..», όπως προκύπτει από την υπ αριθµ. πρωτ. Α ΑΕ 2513/ Απόδειξη παράδοσης παραλαβής, 27. Την υπ αριθµ. 113/2017 εισήγηση προς την Ολοµέλεια της Α..Α.Ε., 28. Το πρακτικό της από 15 Μαρτίου 2017 συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Α..Α.Ε., 29. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, Η (Α ΑΕ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία, ενώπιον της Ολοµέλειας της Α..Α.Ε., την 10 η Μαΐου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα µ.µ., στην έδρα της Α..Α.Ε., Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι, µε αντικείµενο τον έλεγχο της ενδεχόµενης παράβασης της υπ αριθµ. 165/2011 Απόφασης της Α..Α.Ε. «Κανονισµός για τη ιασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Β 2715/ ), σύµφωνα µε τις αποκλίσεις που προσδιορίζονται στην εγκεκριµένη µε την υπ αριθµ. 235/2013 απόφαση της Α..Α.Ε. Πολιτική Ασφάλειας για τη ιασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών της εταιρείας, όπως αυτές αναφέρονται στην από 15 Φεβρουαρίου 2016 Έκθεση ιενέργειας τακτικού Ελέγχου στην εν λόγω εταιρεία, αναφορικά µε την εφαρµογή της Πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών και όπως αυτές αναλυτικά εκτίθενται ανωτέρω στο σηµείο Γ της παρούσας.

20 Εισηγητής για την εν λόγω υπόθεση ορίζεται το τακτικό µέλος της Α..Α.Ε., κ. Μιχαήλ Γεωργιακόδης. Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στην εταιρεία «..» µε ικαστικό Επιµελητή. Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 15 Μαρτίου Ο Πρόεδρος Χρήστος Ζαµπίρας

Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2539 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2539 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2539 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ.: 208/2017) Θέµα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2543 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2543 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 7 Σεπτεµβρίου 2017 Αρ. πρωτ. : 2543 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ.: 225/2017) Θέµα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 152/2016)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 152/2016) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1988 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 152/2016) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2017 Αρ. πρωτ. : 2446 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2017 Αρ. πρωτ. : 2446 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2017 Αρ. πρωτ. : 2446 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 243/2017) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 136/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 136/2016 ) Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2016 Αρ. πρωτ.:1431 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 136/2016 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1987 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 148/2016) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 298/2017)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 298/2017) Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 2988 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 298/2017) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 147/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 147/2016 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 147/2016 ) Μαρούσι, 29 Ιουλίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1752 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 115/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 115/2016 ) Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2016 Αρ. πρωτ.:1430 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 115/2016 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.»), με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης. Μαρούσι, 19 Ιανουαρίου 2017 Αρ. πρωτ. :150 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 323/2016) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ: 315/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ: 315/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ αριθµ: 315/2017 Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 2992 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) Θέµα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία..., µε αντικείµενο τον έλεγχο της ενδεχόµενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 114/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 114/2016 ) Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2016 Αρ. πρωτ.:1429 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 114/2016 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ: 117Β/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ: 117Β/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ: 117Β/2017 Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2017 Αρ. πρωτ.: 1700 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία.., με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 342/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 342/2016 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 342/2016 ) Μαρούσι, 16 Νοεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 2740 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Έγκριση των από 17 Οκτωβρίου 2016 «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ: 194/2017)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ: 194/2017) Μαρούσι, 13 Ιουνίου 2017 Αρ. πρωτ.: 1794 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ: 194/2017) Θέµα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «...» µε αντικείµενο τον έλεγχο της ενδεχόµενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ: 140/2017)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ: 140/2017) Μαρούσι, 13 Ιουνίου 2017 Αρ. πρωτ.:1782 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ: 140/2017) Θέµα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «...» µε αντικείµενο τον έλεγχο της ενδεχόµενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 5 Ιανουαρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 20 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ.: 188/2016) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 282/2017 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 282/2017 ) Μαρούσι, 20 Σεπτεμβρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 2677 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 282/2017 ) Θέμα: Έγκριση της από 31 Αυγούστου 2017 «Έκθεσης Διενέργειας Εκτάκτου Ελέγχου κατόπιν καταγγελίας του με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 299/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 299/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 299/2016 Μαρούσι, 7 Νοεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 2643 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία., με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 797

Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 797 A Π Ο Φ Α Σ Η ( αριθμ: 149/2016 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 797 Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ: 41/2017)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ: 41/2017) Μαρούσι, 18 Ιουλίου 2017 Αρ. πρωτ.: 2203 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθµ: 41/2017) Θέµα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας µε την επωνυµία «.» (εφεξής «..») µε αντικείµενο τον έλεγχο της ενδεχόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 178/2015 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 178/2015 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 16 Μαΐου 2015 Αρ. πρωτ.: 1006 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 178/2015 ) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 301/2015 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 301/2015 ) Μαρούσι, 18 Απριλίου 2016 Αριθ. πρωτ.:798 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 301/2015 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..» (εφεξής καλούμενη Κανονισμός για τη Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 176/2015 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 176/2015 ) Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2015 Αρ. πρωτ.: 2739 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 176/2015 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης.

Η συζήτηση της υποθέσεως έλαβε χώρα αυθημερόν, καθώς και η λήψη της σχετικής απόφασης. Μαρούσι, 24 Μαΐου 2016 Αριθ. Πρωτ.: 1082 A Π Ο Φ Α Σ Η ( αριθ.: 182/2014 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 252/2010)

Αρ.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 252/2010) Μαρούσι, 1 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ. 2555 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 252/2010) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 2689/08-12-2009 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία με αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 151/2016 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 151/2016 ) Μαρούσι, 27 Ιουλίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1735 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 151/2016 ) Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.», με αντικείμενο τον έλεγχο της ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ. 1400

Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ. 1400 Μαρούσι, 13.07.2015 Αριθ. Πρωτ. 1400 A Π Ο Φ Α Σ Η ( αριθ.: 170/2014 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 217/2015 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 217/2015 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 217/2015 ) Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2015 Αρ. πρωτ.:2485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Μη Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» και διακριτικό τίτλο «...», με αντικείμενο τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Μαρούσι, 8 Απριλίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 632 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 61/2011) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 922/13-05-2010 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 17/2017)

ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 17/2017) Μαρούσι, 25 Απριλίου 2017 Αρ. πρωτ.:1245 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ: 17/2017) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. ΑΔΑΕ 690/10-03-2014 κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 339/2016 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 339/2016 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Μαρούσι, 9 Φεβρουαρίου 2017 Αρ. πρωτ.: 385 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 339/2016 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: «Απόφαση επί της από 02.04.2014 ακρόασης της εταιρείας με την επωνυμία... με αντικείμενο τον έλεγχο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 82/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 82/2011) Μαρούσι, 16 Μαίου 2011 Αρ.Πρωτ.:820 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 82/2011) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 1902/28-08-2009 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» και με

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. πρωτ.: 2286 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μαρούσι, Αριθ. πρωτ.: 2286 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 16.10.2015 Αριθ. πρωτ.: 2286 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.:159/2015 ) Θέμα: : Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 81/2011)

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 81/2011) Μαρούσι, 16 Μαίου 2011 Αρ.Πρωτ.: 819 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 81/2011) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 1906/28-08-2009 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία, με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 226 /2009) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ..κλήσης σε ακρόαση της

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 226 /2009) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ..κλήσης σε ακρόαση της Μαρούσι, 15 Οκτωβρίου 2009 Αρ.Πρωτ. :. ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 226 /2009) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ..κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία με αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24 Μαΐου 2016 Αριθ. πρωτ.: 1080

Μαρούσι, 24 Μαΐου 2016 Αριθ. πρωτ.: 1080 Μαρούσι, 24 Μαΐου 2016 Αριθ. πρωτ.: 1080 A Π Ο Φ Α Σ Η ( αριθ.: 313/2015 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «...» με αντικείμενο τον έλεγχο ενδεχόμενης παραβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2016 Αρ. πρωτ. : 456 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθ..: 316/2015) Θέμα: Μη επιβολή κύρωσης στην εταιρεία με την επωνυμία «.

Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2016 Αρ. πρωτ. : 456 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθ..: 316/2015) Θέμα: Μη επιβολή κύρωσης στην εταιρεία με την επωνυμία «. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2016 Αρ. πρωτ. : 456 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθ..: 316/2015) Θέμα: Μη επιβολή κύρωσης στην εταιρεία με

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 19/2011)

Αρ.Πρωτ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 19/2011) Μαρούσι, 31 Ιανουαρίου 2011 Αρ.Πρωτ. 181 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) (αριθμ.: 19/2011) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθμ. πρωτ. 1931/04-09-2009 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «.» με

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5003/05-08-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 169/2016. Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.) κατά τη συνεδρίαση της 1 ης Ιουνίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 169/2016. Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.) κατά τη συνεδρίαση της 1 ης Ιουνίου 2016 Μαρούσι, 25 Ιουλίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1700 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.: 169/2016 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: «Απόφαση αναφορικά με την από 06 Φεβρουαρίου 2013 εταιρεία.». Συγκεντρωτική Έκθεση Εκτάκτων Ελέγχων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 305 /2013 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 305 /2013 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2014 Αρ. πρωτ.: 775 ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 305 /2013 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Ανάκληση της υπ αριθμ. 150/2010 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. και κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ. (αριθμ.: 53 /2009) Μαρούσι, 23 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ (αριθμ.: 53 /2009) Θέμα: «Αρμόδιες Αρχές κατά τη Λειτουργία του Συστήματος Άρσης Απορρήτου σε πραγματικό χρόνο». Την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 10.30 π.μ συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 26/1/2017 ΑΠ.: 796/10 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανασυγκρότηση της Μονάδας ιαχείρισης Έργων (Μ Ε) της ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Λαμπρινουδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κων/νος Λαμπρινουδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Κων/νος Λαμπρινουδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς With the financial support of the Prevention of and Fight against Crime Programme

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΞΙΔ1-Ρ4Δ. Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. πρωτ.: 742 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ: 304/2013 )

ΑΔΑ: ΒΙΞΞΙΔ1-Ρ4Δ. Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. πρωτ.: 742 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ: 304/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ: 304/2013 ) Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. πρωτ.: 742 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθ. 2611/30.11.2009 κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «..» με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014 Αθήνα, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/31-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»,

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 686/47/26-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφάλειας και Απορρήτου Επικοινωνιών.

Πολιτική Ασφάλειας και Απορρήτου Επικοινωνιών. Πολιτική Ασφάλειας και Απορρήτου Επικοινωνιών. Η παρούσα Πολιτική Ασφάλειας για την Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών, αφορά τους χρήστες, συνδρομητές, εργαζόμενους και συνεργάτες της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Μαρούσι, ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΠ.: 672/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση σε εφαρμογή της ΑΠ 629/50/17-11-2011 Απόφασης της ΕΕΤΤ με θέμα: «Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 820/027 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 820/027 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 27-07-2017 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 820/027 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 µε βάση την Πρόσκληση 066 της Ειδικής Γραµµατείας ιαχείρισης Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.:153/2015 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.:153/2015 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Μαρούσι, 26.10. 2015 Αριθ. Πρωτ.: 2401 ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.:153/2015 ) (ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Θέμα: Απόφαση επί της υπ αριθ. πρωτ. Α.Δ.Α.Ε. 2688/08.12.2009 Κλήσης σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Α.Π..Π.Χ.) ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Αριθµός πράξης 01/2013 (ΦΕΚ Β' 3433/31/12/2013) Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π..Π.Χ.) και της Αρχής ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α..Α.Ε.) ως προς τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 6 Κωδικός:.ΓΕ.220 Αρ. Έκδ.: 2 Ηµ/νία Έκδ.: 15-05-12 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα ιαδικασία περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο ανιχνεύονται, υλοποιούνται και αξιολογούνται οι ανάγκες εκπαίδευσης του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1859/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 22/ 2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1859/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 22/ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 08-03-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1859/08-03-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 22/ 2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Συμβόλαιο Διασφάλισης Ποιότητας SLA) Η Εταιρία και ο αντισυμβαλλόμενος Χρήστης, συμφωνούν για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (από την πρώτη προς τον δεύτερο) εξ αυτών που αναφέρονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάρια για Προσωπικό. Αρµοδιότητες της Α ΑΕ. Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου

Σεµινάρια για Προσωπικό. Αρµοδιότητες της Α ΑΕ. Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου Σεµινάρια για Προσωπικό Αρµοδιότητες της Α ΑΕ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 5 Μαρτίου οµή Παρουσίασης 1. Σκοπός της Α ΑΕ 2. ιάρθρωση της Α ΑΕ 3. Αρµοδιότητες 4. Έλεγχοι που πραγµατοποιούνται από την Α ΑΕ 5. Παραχθέν

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 23-01-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/470/23-01-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/42 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 11-12-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 645/27/03-04-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΙΔ1-Ρ4Γ. Μαρούσι, 22 Απριλίου 2014 Αρ. πρωτ.: 1108 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 357/2013 )

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΙΔ1-Ρ4Γ. Μαρούσι, 22 Απριλίου 2014 Αρ. πρωτ.: 1108 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 357/2013 ) Μαρούσι, 22 Απριλίου 2014 Αρ. πρωτ.: 1108 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 357/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία με αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1791/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 36/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1791/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 36/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 19-03-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1791/19-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 36/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Μαρούσι, 27-06-2013 ΑΠ.: 695/50 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/297/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/482/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/482/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-01-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/482/24-01-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5615/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88 /2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5615/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88 /2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-07-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5615/24-07-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88 /2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Α ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Δ.Ε.Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Η Ανάγκη Δημιουργία Μητρώου Δικαστικών Επιμελητών Ψηφιακές υπογραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ Τμήμα : γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/27-03-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 187 / 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 187 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 21-12-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8213/21-12-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 187 / 2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» ΑΡ. ΜΑΕ : 8406/06/B/86/15 Της 4ης Ιουνίου 2013 Στην Ελευσίνα Aττικής, σήµερα την 4 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-2-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8 Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση ένστασης της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.» κατά του αποκλεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7499-1/20-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6225/15-10-2014 Ταχ. /νση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα Ταχ. Κώδ. : 115 23 Τηλ. : 210 64 75 601 Fax : 210 64

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών

Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρμογής 1.1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εμπίπτουν όλα τα πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά εδοµένα. mtk@ekdd.gr ΜΟΝΑ Α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ. Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr

Ανοικτά εδοµένα. mtk@ekdd.gr ΜΟΝΑ Α ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ. Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr Ανοικτά εδοµένα Αναστασία Παπαστυλιανού apapas@ekdd.gr Συντονίστρια Μονάδας Τεκµηρίωσης και Καινοτοµιών Εθνικό Κέντρο ηµόσια ιοίκησης Λόγοι Εφαρµογής; Πολιτική ΕΕ Ανάγκη προσαρµογής στις απαιτήσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 31-07-2014 ΑΠ.:729/35 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο: «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 193/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα