ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ"

Transcript

1 ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 01 ηνπ κήλα Γεκεμβρίοσ ηνπ έηνπο 2011 κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αθ ελόο ηνπ ζηελ Αζήλα (αησβξηάλδνπ 18), εδξεύνληνο Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΦΑΛΗΖ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ» (Ο.Α.Δ.Δ.), λνκίκσο εθπξνζσπνπκέλνπ από ηνλ Γηνηθεηή θαη Πξόεδξν ηνπ Γ.. απηνύ κ. Γεράζιμο Βοσδούρη θαη αθ εηέξνπ ηεο ζηελ Αζήλα εδξεύνπζαο Οκνξξύζκνπ Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΓΡΗΣΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝ. & ΗΑ Ο.Δ.» θαη ΑΦΜ λνκίκσο εθπξνζσπνύκελεο ζύκθσλα κε ηηο άλσ θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο από ηνπο θ.ανγρισοποτλο ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ηνπ Γεσξγίνπ θάηνηθν Πεξηζηεξίνπ, επί ηεο νδνύ θαθηεξίαο 3 θαη Αλδξηαλνύ 36, κε αξηζκό Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο Φ θαη ΑΝΓΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ ΔΛΠΙΓΑ ηνπ Γεσξγίνπ, θάηνηθνο Πεξηζηεξίνπ, επί ηεο νδνύ θαθηεξίαο 3 θαη Αλδξηαλνύ 36, κε αξηζκό Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο νη νπνίνη ελεξγνύλ ζην παξόλ σο Γηαρεηξηζηέο θαη ζύκθσλα κε ηηο θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο ε νπνία ζπζηάζεθε κε ην από 20/06/2005 ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό ζύζηαζεο Οκνξξύζκνπ εηαηξείαο ην νπνίν θαηαρσξήζεθε ζηα βηβιία εηαηξεηώλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ κε αύμνληα αξηζκό 192/ θαη όπσο απηό ηζρύεη κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ππέζηε θαη νη νπνίεο εκθαίλνληαη ζην πηζηνπνηεηηθό ηνπ πξσηνδηθείνπ Λακίαο κε ΑΠ: 3356/07/11/2011 θαη ε νπνία εηαηξεία δελ έρεη πησρεύζεη, νύηε ηειεί ζε δηαδηθαζία πηώρεπζεο ή ππό εθθαζάξηζε ή ζέζε ζε εθθαζάξηζε όπσο πξνθύπηεη από ηα αξ. πξση. 2152/09/11/2011 θαη αξ. πηζηνπνηεηηθνύ:3388/ ,πηζηνπνηεηηθά ηνπ Πξσηνδηθείνπ Λακίαο, ζπκθσλήζεθαλ θαη ζπλνκνινγήζεθαλ ηα αθόινπζα : Ο Οξγαληζκόο Αζθάιηζεο Διεύζεξσλ Δπαγγεικαηηώλ (Ο.Α.Δ.Δ.) ζε εθηέιεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2286/95 θαη ηνπ Π.Γ. 118/07 εμέδσζε ηελ ππ αξηζκ.78 απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. ηεο 2εο ζπλεδξίαζεο ηεο , δπλάκεη ηεο νπνίαο απνθαζίζηεθε θαηά πιεηνςεθία θαη εγθξίζεθε ε αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο θαη ην κνληάξηζκα ησλ θαησηέξσ αλαιπηηθώο πεξηγξαθνκέλσλ επίπισλ γηα ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ΔΟΠΤΤ., ζηελ άλσ αληηζπκβαιινκέλε εηαηξία θαινπκέλε θαησηέξσ ράξηλ ζπληνκίαο προμηθεύηρια ζηελ ηηκή ηνπ πνζνύ ησλ # ,00# ζπλ ην πνζό # ,83# γηα Φ.Π.Α. (23%) ήηνη ζπλνιηθήο ην πνζό ησλ # ,83#. ε εθηέιεζε ηεο σο άλσ απόθαζεο θαη ιόγσ ηεο δηελέξγεηαο πλεδξίνπ ζην αθίλεην πνπ πξννξίδεηαη ε παξάδνζε ησλ επίπισλ ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη ηεο κε πξνζπέιαζεο ησλ επίπισλ ζε απηό, Γ.. ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. κε ηελ ππ αξ. 78α/2/ απόθαζή ηνπ απνθάζηζε νκόθσλα ηελ παξάηαζε (7) εκεξώλ ηεο παξάδνζεο ησλ επίπισλ ηεο εηαηξείαο «ΑΝΓΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝ. & ΙΑ Ο.Δ.» 1

2 Σα σπό προμήθεια έπιπλα είναι: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΚΑΗ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΧΝ ( 3 ) Σν πξνεδξηθό γξαθείν (ηεο θαιύηεξεο ζεηξάο ηνπ πξνκεζεπηή) δηαζηάζεσλ 90 κ X 2,00κ από κνξηνζαλίδα ηξηώλ ζηξώζεσλ, ακθίπιεπξα επελδεδπκέλε κε κειακίλε επηινγήο από δεηγκαηνιόγην. Η επηθάλεηα εξγαζίαο λα είλαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 40ρηι. Πεξηκεηξηθά ζηα ζόθνξα λα ηνπνζεηείηαη πιαζηηθό πξνθίι από PVC 2mm ζην ρξώκα ηεο κειακίλεο θαη ηα πόδηα κεηαιιηθά ηεηξάγσλεο δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 800ρ800ρηι. ΠΡΟΔΚΣΑΖ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΑΗ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΧΝ ( 3 ) Η πξνέθηαζε πξνεδξηθνύ γξαθείνπ δηαζηάζεσλ 0,50κ X 0,80κ είλαη όκνηα κε ην πξνεδξηθό γξαθείν από κνξηνζαλίδα ηξηώλ ζηξώζεσλ, ακθίπιεπξα επελδεδπκέλε κε κειακίλε ηδίαο επηινγήο κε ην γξαθείν. ΤΡΣΑΡΗΔΡΑ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΑΗ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΧΝ ( 3 ) Η ζπξηαξηέξα δηαζηάζεσλ 40 x50 x 61 ύςνο πεξηιακβάλεη ηξία ζπξηάξηα θαη κία εζσηεξηθή κνιπβνζήθε. Οη επηθάλεηεο ηεο ζπξηαξηέξαο πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 18mm, ζα είλαη από κνξηνζαλίδα ηξηώλ ζηξώζεσλ, ακθίπιεπξα επελδεδπκέλε κε κειακίλε ρξώκαηνο γθξη. Σα ζπξηάξηα ζα θέξνπλ θεληξηθό θιείδσκα κε θιεηδαξηά αζθαιείαο θαη πόκνια κεηαιιηθά δπν ζεκείσλ ζηήξημεο. ΣΡΑΠΔΕΑΚΗ ΥΑΜΖΛΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΑΗ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΧΝ ( 3) Σξαπεδάθη ρακειό, δηαζηάζεσλ 0,50 X 0,50 x 45Τ, από κνξηνζαλίδα ηξηώλ ζηξώζεσλ ακθίπιεπξα επελδεδπκέλε κε θηικ κειακίλεο επηινγήο από δεηγκαηνιόγην πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 40mm. Πεξηκεηξηθά ζηα ζόθνξα λα είλαη ηνπνζεηεκέλν πιαζηηθό πξνθίι από PVC 2mm ζην ρξώκα ηεο κειακίλεο. Πόδηα κεηαιιηθά ηεηξάγσλεο δηαηνκήο. ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΑΗ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΧΝ ( 3 ) Βηβιηνζήθε δηαζηάζεσλ 80x40x84Τ από κνξηνζαλίδα ηξηώλ ζηξώζεσλ ακθίπιεπξα επελδεδπκέλε ακθίπιεπξα κε θηικ κειακίλεο επηινγήο Πεξηκεηξηθά ζηα ζόθνξα λα είλαη ηνπνζεηεκέλν PVC 2mm. Σα πιατλά, ηα πνξηάθηα θαη ε πιάηε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από κνξηνζαλίδα ηξηώλ ζηξώζεσλ επελδεδπκέλα ακθίπιεπξα κε θηικ κειακίλεο επηινγήο. Όια ηα πνξηάθηα λα έρνπλ θιεηδαξηέο αζθαιείαο θαη πόκνια κεηαιιηθά 2 ζεκείσλ ζηήξημεο. 2

3 ΚΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΑΗ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΧΝ ( 3 ) Σν δηεπζπληηθό θάζηζκα ζα είλαη αλαηνκηθό. Θα έρεη κεηαιιηθό ζθειεηό, πεληαθηηλσηή ηξνρήιαηε βάζε αινπκηλίνπ, ςειή πιάηε κε έμηξα καμηιάξη ζηήξημεο απρέλα, κπξάηζα, κεραληζκό ξύζκηζεο ύςνπο έδξαο θαη κεραληζκό ζπγρξνληζκέλεο θίλεζεο θαζίζκαηνοπιάηεο (synchro). Δπέλδπζε από δέξκα αξίζηεο πνηόηεηαο, ζε καύξν ρξώκα. ΚΑΘΗΜΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ( 6 ) Σν θάζηζκα ζπλεξγαζίαο ζα είλαη ηδίαο ζεηξάο κε ην θάζηζκα πξνέδξνπ θαη αληηπξνέδξσλ. Θα έρεη κεηαιιηθό ζθειεηό ρξσκίνπ, κπξάηζα θαη επέλδπζε από δεξκαηίλε αξίζηεο πνηόηεηαο, ρξώκαηνο καύξνπ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΗΚΟ ( 10 ) Σν δηεπζπληηθό γξαθείν (ηεο θαιύηεξεο ζεηξάο ηνπ πξνκεζεπηή) δηαζηάζεσλ 0,80κ X 1,80κ επηθάλεηα εξγαζίαο - κεηώπε πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 30mm θαη 18mm αληηζηνίρσο από κνξηνζαλίδα ηξηώλ ζηξώζεσλ ακθίπιεπξα επελδεδπκέλε κε θηικ κειακίλεο επηινγήο. Πεξηκεηξηθά ζηα ζόθνξα ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ηνπνζεηείηαη πιαζηηθό πξνθίι από PVC ζην ρξώκα ηεο κειακίλεο πάρνπο 2 ρηι. ΠΡΟΔΚΣΑΖ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ( 10 ) Η πξνέθηαζε γξαθείνπ δηαζηάζεσλ 0,50κ X 0,80κ είλαη όκνην κε ην δηεπζπληηθό γξαθείν από κνξηνζαλίδα ηξηώλ ζηξώζεσλ, ακθίπιεπξα επελδεδπκέλε κε κειακίλε ηδίαο επηινγήο κε ην γξαθείν. ΚΑΘΗΜΑ ΓΗΔΤΘΤΝΣΗΚΟ (10 ) Σν δηεπζπληηθό θάζηζκα ζα είλαη αλαηνκηθό. Θα έρεη κεηαιιηθό ζθειεηό, πεληαθηηλσηή ηξνρήιαηε βάζε ρξσκίνπ, ςειή πιάηε κε καμηιάξη ππνζηήξημεο απρέλα, κπξάηζα, κεραληζκό ξύζκηζεο ύςνπο έδξαο θαη κεραληζκό ζπγρξσληζκέλεο θίλεζεο θαζίζκαηνοπιάηεο (synchro). Δπέλδπζε από δεξκαηίλε αξίζηεο πνηόηεηαο, ζε ρξώκα επηινγήο. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΧΝ (10 ) Σν γξαθείν δηαζηάζεσλ 1,60κ X 0,80κ επηθάλεηα εξγαζίαο κεηώπε πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 30mm θαη 18mm αληηζηνίρσο από κνξηνζαλίδα ηξηώλ ζηξώζεσλ ακθίπιεπξα επελδεδπκέλε κε θηικ κειακίλεο επηινγήο. Πεξηκεηξηθά ζηα ζόθνξα ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ηνπνζεηείηαη πιαζηηθό πξνθίι από PVC ζην ρξώκα ηεο κειακίλεο πάρνπο 2 ρηι. ΠΡΟΔΚΣΑΖ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΤ ( 10 ) 3

4 Η πξνέθηαζε γξαθείνπ δηαζηάζεσλ 0,50κ X 0,80κ είλαη όκνην κε ην γξαθείν ηνπ πξντζηακέλνπ από κνξηνζαλίδα ηξηώλ ζηξώζεσλ, ακθίπιεπξα επελδεδπκέλε κε κειακίλε ηδίαο επηινγήο κε ην γξαθείν. ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ( 60 ) Σν γξαθείν δηαζηάζεσλ 1,40κ X 0,80κ επηθάλεηα εξγαζίαο κεηώπε πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 30mm θαη 18mm αληηζηνίρσο από κνξηνζαλίδα ηξηώλ ζηξώζεσλ ακθίπιεπξα επελδεδπκέλε κε θηικ κειακίλεο επηινγήο. Πεξηκεηξηθά ζηα ζόθνξα ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ηνπνζεηείηαη πιαζηηθό πξνθίι από PVC ζην ρξώκα ηεο κειακίλεο πάρνπο 2 ρηι. ΤΡΣΑΡΗΔΡΑ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ( 80 ) Η ζπξηαξηέξα δηαζηάζεσλ 40 x50 x 61 ύςνο πεξηιακβάλεη ηξία ζπξηάξηα θαη κία κνιπβνζήθε. Οη επηθάλεηεο ηεο ζπξηαξηέξαο πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 18 ρηι, ζα είλαη από κνξηνζαλίδα ηξηώλ ζηξώζεσλ, επελδεδπκέλε κε κειακίλε ρξώκαηνο γθξη. ΚΑΘΗΜΑ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ - ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΧΝ ( 70 ) Σν θάζηζκα ζα είλαη αλαηνκηθό. Θα έρεη κεηαιιηθό ζθειεηό, πεληαθηηλσηή ηξνρήιαηε βάζε, ςειή πιάηε, κπξάηζα, κεραληζκό ξύζκηζεο ύςνπο πιάηεο, κεραληζκό ξύζκηζεο ύςνπο έδξαο θαη κεραληζκό αλάθιεζεο (Relax). Δπέλδπζε από ύθαζκα αξίζηεο πνηόηεηαο ζε ρξώκα επηινγήο. ΚΑΘΗΜΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ (30 ) Θα έρεη κεηαιιηθό ζθειεηό, επέλδπζε από ύθαζκα αξίζηεο πνηόηεηαο, ρξώκαηνο επηινγήο. ΝΣΟΤΛΑΠΔ ΜΔ ΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΓΤΟ ΦΤΛΛΑ ΚΑΣΧ ( 80 ) Η ληνπιάπα ζα είλαη δηαζηάζεσλ 0,80κ(π) X 0,40κ(β) X1,93κ(π). Θα είλαη από κνξηνζαλίδα ηξηώλ ζηξώζεσλ ακθίπιεπξα επελδεδπκέλε κε θηικ κειακίλεο επηινγήο. Σν πεξίβιεκα θαη ηα ξάθηα ζα είλαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 18 ρηι. Σα θύιια ηεο βηβιηνζήθεο ζα έρνπλ πάρνο ηνπιάρηζηνλ 18 ρηι. Σνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ ρεηξνιαβώλ 2 ζεκείσλ ζηήξημεο θαη θιεηδαξηώλ αζθαιείαο θαη ζηα δύν θύιια. ΣΡΑΠΔΕΗ ΤΚΔΦΔΧΝ ( 3 ) Σξαπέδη ζπζθέςεσλ νξζνγώλην δηαζηάζεσλ 1,60 κ X 1,00κ κε επηθάλεηα εξγαζίαο από κνξηνζαλίδα ηξηώλ ζηξώζεσλ ακθίπιεπξα επελδεδπκέλε κε θηικ κειακίλεο επηινγήο. 4

5 Πεξηκεηξηθά ζην ζόθνξν λα ηνπνζεηείηαη πιαζηηθό πξνθίι από PVC 2mm ζην ρξώκα ηεο κειακίλεο. ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΤΚΔΦΔΧΝ ( 18 ) Σν θάζηζκα ζπζθέςεσλ ζα έρεη κεηαιιηθό ζθειεηό ρξσκίνπ, κπξάηζα θαη επέλδπζε από δεξκαηίλε αξίζηεο πνηόηεηαο, ρξώκαηνο καύξνπ. ΤΠΟΠΟΓΗA (83) Τπνπόδην κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, ξπζκηδόκελν κε επέλδπζε από αληηνιηζζεηηθό θανπηζνύθ ζην πάλσ κέξνο. ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΑΥΡΖΣΧΝ (83) Καιαζάθη αρξήζησλ κεηαιιηθό δηάηξεην. ΚΑΛΟΓΔΡΟΗ (30) Μεηαιιηθόο θαηαθόξπθνο ζσιήλαο ρξσκίνπ πνπ εδξάδεη ζε κεηαιιηθή ζηξνγγπιή βάζε, ν νπνίνο λα θέξεη ζην άλσ άθξν 5 άγθηζηξα. Ήδη ζε εκηέλεζη ηης άνω απόθαζης ο κ. Γεράζιμος Βοσδούρης, με ηην ιδιόηηηα με ηην οποία παρίζηαηαι ζηο παρόν, αναθέηει ζηο νόμιμο εκπρόζωπο ηης Προμηθεύηριας κ. Ανδριηζόποσλο Παναγίωηη ηην προμήθεια ηων άνω επίπλων γραθείοσ, ηην μεηαθορά ηων, ηην παράδοζη ασηών ζηο κηίριο ηοσ ΔΟΠΤΤ. (επί ηης οδού Κηθιζίας 39 Μαρούζι) ως και ηο μονηάριζμα ασηών ώζηε να είναι λειηοσργικά με ηοσς κάηωθι όροσς και ζσμθωνίες: ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ησλ άλσ αλαιπηηθώο πεξηγξαθνκέλσλ επίπισλ γξαθείνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ από Πξνζθνξά ηεο Πξνκεζεύηξηαο, ε κεηαθνξά θαη παξάδνζε απηώλ ζην θηίξην ηνπ ΔΟΠΤΤ επί ηεο νδνύ Κεθηζίαο 39 Μαξνύζη, σο θαη ην κνληάξηζκα απηώλ ώζηε λα γίλνπλ ιεηηνπξγηθά. 5

6 H Πξνκεζεύηξηα ππνρξενύηαη όπσο ζπκκνξθώλεηαη απόιπηα πξνο όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, ζπκθσλεκέλσλ δηα ηνπ παξόληνο όισλ νπζησδώλ, ε παξάβαζε ησλ νπνίσλ απνηειεί ζπνπδαίν ιόγν ιύζεο απηήο. Ρεηά ζπκθσλείηαη κε ην παξόλ όηη θάζε νηαζδήπνηε κνξθήο θαη θύζεο θαθνηερλία, ειάηησκα ή παξάιεηςε ζα απνηειεί αλεμάξηεηα από ην βαζκό ππαηηηόηεηαο επαξθή ιόγν, όπσο ν Ο.Α.Δ.Δ. αξλεζεί ηελ παξαιαβή κέξνπο ή θαη νιόθιεξεο ηεο πνζόηεηαο ησλ ππό πξνκήζεηα επίπισλ γξαθείνπ. ΑΡΘΡΟ 2 Ωο ηίκεκα ζπκθσλείηαη ε από ηελ Πξνκεζεύηξηα πξνζθεξζείζα ηηκή δειαδή ην πνζό ησλ πελήληα έμη ρηιηάδσλ θαη εηθνζηέλα εσρώ #56.021,00# ζσν ηο ποζό # ,83 # για Φ.Π.Α. (23%), ήηοι ζσνολικής ηο ποζό ηων # ,83 εσρώ #, γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ επίπισλ γξαθείνπ, θαζώο γηα ηε κεηαθνξά ησλ επίπισλ θαη ην κνληάξηζκα (ζπλαξκνιόγεζε) απηώλ ζηνλ άλσ Οξγαληζκό ώζηε λα γίλνπλ ιεηηνπξγηθά θαη θαηάιιεια πξνο ρξήζε. Η πιεξσκή δε ηνύησλ ζηελ Πξνκεζεύηξηα ζα γίλεη, αθνύ ηα αλσηέξσ έπηπια ειεγρζεί από ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβώλ θαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή απηώλ θαη είλαη ιεηηνπξγηθά. Σν αλσηέξσ ηίκεκα ππόθεηηαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο, νη νπνίεο θαηά ηε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ ζα θαηαβιεζνύλ από ηελ Πξνκεζεύηξηα. ΑΡΘΡΟ 3 Η παξάδνζε ησλ επίπισλ θαη ηνπ ΔΟΠΤΤ νξίδεηαη κε ην παξόλ όηη ζα γίλεη ενηός επηά (7) ημερολογιακών ημερών από ηην ανακοίνωζη ηης καηακύρωζης ζηην Προμηθεύηρια ζην θηήξην ηνπ ΔΟΠΤΤ. Σα έμνδα ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο ζπλαξκνιόγεζεο απηώλ βαξύλνπλ ηελ Πξνκεζεύηξηα. ΑΡΘΡΟ 4 6

7 Η Πξνκεζεύηξηα δειώλεη ξεηά κε ην παξόλ όηη κε δηθά ηεο έμνδα ζα αζθαιίζεη ηα αλσηέξσ είδε θαηά παληόο θηλδύλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ησλ θαη κέρξη ηεο παξαιαβήο απηώλ από ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβώλ ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ζηνπο ρώξνπο όπνπ ζηεγάδεηαη ν ΔΟΠΤΤ. Σνλ θίλδπλν ηεο βιάβεο, θζνξάο ή απώιεηαο ησλ αλσηέξσ εηδώλ θέξεη κέρξη ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ θαη ηεο ζπλαξκνιόγεζήο απηώλ ζηνv ΔΟΠΤΤ ε Πξνκεζεύηξηα. Δπίζεο ε Πξνκεζεύηξηα δειώλεη όηη ηα ππό πξνκήζεηα είδε είλαη ζύκθσλα κε ηελ από 01/11/2011 ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζ απηήλ, ηα νπνία απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ παξόληνο, δηόηη ελδερνκέλσο ε Πξνκεζεύηξηα λα κελ παξέδσζε ηα αλσηέξσ είδε ζηελ απηή εληαία πνηόηεηα θαη θαηαιιειόηεηα θαη κόλν ζπκπησκαηηθά θαηά ηελ εμέηαζή ησλ λα βξέζεθαλ θαιήο πνηόηεηαο θαη θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη. ηελ πεξίπησζε απηή θαη γηα πεξίνδν ελόο έηνπο παξέρεη εγγύεζε γηα ηελ άξηζηε θαη θαιή ιεηηνπξγία ησλ επίπισλ (δσξεάλ), ε νπνία επηηπγράλεηαη ή κε ηελ αληηθαηάζηαζε απηώλ κε άιια θαηάιιεια ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε βιάβε δελ δηνξζώλεηαη, ή κε ηελ επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο από ηελ Πξνκεζεύηξηα. Οη άλσ ππεξεζίεο ζπληήξεζεο ησλ επίπισλ παξέρνληαη ρσξίο ακνηβή όπσο θαη ηα αληαιιαθηηθά θαη ε εξγαζία ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ επίπισλ. Η Πξνκεζεύηξηα δειώλεη θαη κε ην παξόλ όηη παξέρεη δσξεάλ ζπληήξεζε ησλ επίπισλ γηα έλα έηνο από ηελ νξηζηηθή παξάδνζε θαη παξαιαβή απηώλ. ΑΡΘΡΟ 5 Η Πξνκεζεύηξηα ππνρξενύηαη λα εηδνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ πξηλ από (2) εκέξεο εξγάζηκεο ην Σκήκα Πξνκεζεηώλ ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδώζεη ηα έπηπια. ΑΡΘΡΟ 6 Η Πξνκεζεύηξηα ππνρξενύηαη λα ππνγξάςεη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο, από ηεο επί απνδείμεη έγγξαθεο αλαθνίλσζεο ηεο 7

8 θαηαθύξσζεο ηεο άλσ πξνκήζεηαο ζην όλνκά ηεο, ηελ παξνύζα ζύκβαζε, κνινλόηη από ηεο αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθύξσζεο ζεσξείηαη ζπλαθζείζα ε ζύκβαζε. ΑΡΘΡΟ 7 Σα αλσηέξσ είδε ζα παξαιεθζνύλ από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Παξαιαβώλ ζπληαζζνκέλνπ από ηελ άλσ Δπηηξνπή ηνπ νξηζηηθνύ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ άλσ ειέγρνπ. Η Πξνκεζεύηξηα θαηέζεζε ζηνλ Ο.Α.Δ.Δ. ηελ ππ αξηζ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο PROBANK πνζνύ 5.602,10εσρώ, ιόγσ εγγύεζεο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. ΑΡΘΡΟ 8 Η πιεξσκή ηεο Πξνκεζεύηξηαο ζα ιάβεη ρώξα κεηά ηελ κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε θαη ην κνληάξηζκα ησλ επίπισλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ θαη ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή απηώλ θαη αθνύ ε Δπηηξνπή εθδώζεη πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ησλ επίπισλ θαη αθνύ πξνζθνκηζζνύλ ηα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά: α. Σηκνιόγην ηεο Πξνκεζεύηξηαο εηο ηξηπινύλ, πνπ λα θέξεη ηελ έλδεημε ΔΞΟΦΛΗΘΗΚΔ ή β. Δμνθιεηηθή απόδεημε ηεο Πξνκεζεύηξηαο, εθόζνλ δελ ππάξρεη ηηκνιόγην, ην νπνίν λα θέξεη ηελ έλδεημε ΔΞΟΦΛΗΘΗΚΔ. γ. Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθό πνπ ηπρόλ ήζειε δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο Τπεξεζίεο. 8

9 ΑΡΘΡΟ 9 Η Πξνκεζεύηξηα δειώλεη ξεηά κε ην παξόλ, όπσο θαη κε ηελ από 01/11/2011 Πξνζθνξά ηεο, όηη παξέρεη εγγύεζε ενός έηοσς γηα ηελ αξηηόηεηα ησλ επίπισλ θαη γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή ησλ, όπσο απηή αλαθέξεηαη θαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνύζαο. ΑΡΘΡΟ 10 Η Πξνκεζεύηξηα πνπ δε ζα πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηεο δόζεθε γηα λα ππνγξάςεη ηελ παξνύζα ζύκβαζε θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηε από ηελ θαηαθύξσζε πνπ έγηλε ζην όλνκά ηεο, θαη από θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηήλ, κε απόθαζε ηνπ ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. ΑΡΘΡΟ 11 Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ε Πξνκεζεύηξηα θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηε από ηε ζύκβαζε θαη από θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηήλ, εάλ δελ παξαδώζεη ή δελ αληηθαηαζηήζεη ηα ππό πξνκήζεηα είδε, κέζα ζην ζπκβαηηθό ρξόλν ή ζην ρξόλν παξάηαζεο πνπ ηεο δόζεθε. ΑΡΘΡΟ 12 ηελ Πξνκεζεύηξηα πνπ θεξύζζεηαη έθπησηε από ηε ζύκβαζε επηβάιινληαη κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη παξαθάησ θπξώζεηο : α) Πξνκήζεηα ησλ εηδώλ ζε βάξνο ηεο έθπησηεο Πξνκεζεύηξηαο από ηνπο ππόινηπνπο Πξνκεζεπηέο πνπ είραλ δώζεη πξνζθνξέο ηελ απεπζείαο αλάζεζε. Κάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινύκελε δεκία ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. ή ην ηπρόλ δηαθέξνλ πνπ ήζειε πξνθύςεη θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηεο έθπησηεο Πξνκεζεύηξηαο. 9

10 β) Πξνζσξηλόο ή δηαξθήο απνθιεηζκόο ηεο Πξνκεζεύηξηαο από ηηο πξνκήζεηεο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα. Δπί ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95, ηνπ Π.Γ. 118/07, νη όξνη ηεο άλσ εγθξηηηθήο απόθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Α.Δ.Δ., ηα νπνία απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. Δπίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2, παξ. Δ, πεξ. 3 ηνπ Π.Γ. 38/2007 (Φ.Δ.Κ. 33/ ), νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 101,102 & 103 ηνπ Καλνληζκνύ Οηθνλνκηθήο Οξγάλσζεο θαη Λνγηζηηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. (Τπνπξγηθή Απόθαζε Αξ. Φ. Οηθ /25147/4888/2006 (Φ.Δ.Κ. Β 1737/ ) θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 154/2006 (Φ.Δ.Κ. 167/Α/ ) θαη ην Π.Γ 258/2005 πεξί ηνπ «ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΑΦΑΛΙΗ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ (Ο.Α.Δ.Δ.)». Απηά αθνύ ζπλνκνιόγεζαλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε κε ηελ ηδηόηεηα κε ηελ νπνία θαζέλα από απηά παξίζηαηαη, ζπληάρζεθε ε παξνύζα, έιαβε δε έλα ησλ πξσηνηύπσλ έθαζην ηνύησλ, ππνγξάθεηαη δε όπσο αθνινπζεί. ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ Ο ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΣΟΤ Ο.Α.Δ.Δ. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΡΗΑ Ο ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ ΑΤΣΖ Γ.. ΑΤΣΟΤ ΓΔΡΑΗΜΟ ΒΟΤΓΟΤΡΖ... 10

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ. Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ. Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔNΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Ρόδνο, 05-12-2014 Αξ. Πξση.: 1973 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ «ΑΝΑΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Αξρή Δηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε (Α.ΔΙ.Π.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:. Τιηθφ επίπισζεο ηεο ΑΓΙΠ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΤΜΒΑΗ. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ /ΔΚΚΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σμήμα Οικονομικήρ διασείπιζηρ και ππομηθειών Πληποθοπίερ:Κ. Μανίκα - Ξ. Κολοβάδη ΤΜΒΑΗ Γηα ηελ ππνζηήξημε (ζπληήξεζε) ησλ κεραλνγξαθηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣ.ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Δςπωπαϊκό Σαμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.2397061500 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00 ΜΔΛΔΣΖ "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ε ππάξρνπζα κνθέηα A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc

C:\Users\Omospondia\Desktop\ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ 2012\ΓΗΑ ΝΔΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ\Δγθύθιηνο Έληαμεο ζην Πξόγξακκα.doc ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 11 / 1 / 2012 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ Αξηζ. Πξση: 28015 ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μεη/θήο Μέξηκλαο ΣΜΖΜΑ : Φπζηθήο Αγσγήο Σαρ. Γ/λζε : Αγεζηιάνπ 10-102 10 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210/52

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Α) ΝΧΠΟ ΒΟΔΗΟ ΚΡΔΑ ΜΠΟΤΣΗ ( ΚΗΛΟΣΟ-ΛΑΠΑ).( 12-24 ΜΖΝΧΝ) ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ Οη ππεύζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ (πνπ παξάγνπλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτησ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΤ Ηρακλείου Σμήμα

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251

Ισάλληλα, 7-2-2012 Αξηζκ. Πξση. 286251 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 6 εο ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ» ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Σαρ. Γ/λζε : πλ. Πεληέιεο, ζέζε Φεινγνξίηζα Σ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 7 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ ΞΑ.Γ.Λ.Ζ -Γ.Λ. «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ» Ιευθ. Θνυζού, Ρ.Θ. 44, Ζπάκλειο Θπήηηρ ΑΦΚ 999161766, Α ΓΝ Ζπακλείος Ρμήμα Ξπομηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα