Μελετη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξ/πολης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελετη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξ/πολης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 82 /2013 Μελετη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξ/πολης 1 ΑΠ83074 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή της συνολικής προσφοράς για την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 /12/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ. (λήξη κατάθεσης προσφορών ) στο Δημοτικό Κατάστημα,οδός Λ. Δημοκρα-τίας 306, ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση απεργίας ή ανωτέρας βίας ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. -Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά ή να αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να παραληφθούν / πρωτοκολληθούν στο πρωτόκολλο του δήμου μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού. -Οι προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. -Οι προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των καλύψεων ανά κατηγορία δεν γίνονται δεκτές. -Οι προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των προς ασφάλιση ειδών ( οχήματα, μηχανήματα και κτίρια ) δεν γίνονται δεκτές. - Η επιτροπή διαγωνισμού ορίσθηκε με την αριθ. 143 /13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 2 ο Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της ασφάλισης διέπονται από την μελέτη και τις τις παρακάτω διατάξεις: - Π.Δ. 28/1980 και τις σχετικές τροποποιήσεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους όπως ισχύουν σήμερα. - Νόμο 2362/1995 περί Δημοσίου Λογισμικού - Ν.3548 Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου κ.λ.π. - Π.Δ. 237/98 Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 περί υποχρεωτικής ασφάλισης -της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.1569/85 και τα Π.Δ.1091/81και 118/85 - Ν.Δ. 400/70.. Περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφάλισης όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 10/ Ν. 3229/04 Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κ.λ.π. - Ν /97 Περί τά από μειοδοτικό διαγωνισμό. - Την παρούσα διακήρυξη. 1

2 - Την Τεχνική Έκθεση - Τον προϋπολογισμό της μελέτης. - Τήν Γενική και Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων. - Την κατάσταση των οχημάτων, των μηχανημάτων και ενός ακινήτου του Δήμου. Τα πιο πάνω στοιχεία εμπεριέχονται στην υπ αριθ. /2013 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. ΑΡΘΡΟ 3 ο Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ασφάλισης που δημοπρατείται ανέρχεται στο ποσό των (49.500,00) ΕΥΡΩ μαζί με όλες τις κρατήσεις. ΑΡΘΡΟ 4ο Η ασφάλιση από τον ανάδοχο θα αρχίζει από τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του εκάστοτε ασφαλισμένου αυτοκινήτου, μηχανήματος κλπ. Τα νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια θα είναι ετήσια. ΑΡΘΡΟ 5ο Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε πέντε (5%) τοις εκατότου προϋπολογισμού της μελέτης (2.475,00 ευρώ)και βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματίου ίσου ποσού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής μιας αναγνωρισμένηςτράπεζας. Σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης της ασφάλισης ορίζεται η προσκόμιση των συμβολαίων. ΑΡΘΡΟ 6ο Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης στα γραφεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Λ.Δημοκρατίας 306 ) 1ος όροφος Γραφείο προμηθειών κ.φαλέκα Παναγιώτα. Επίσης ολόκληρη η διακήρυξη και η μελέτη αναρτάται στον ιστότοπο του Δήμου Αλεξ/πολης (πεδίο διακηρύξεις) ΑΡΘΡΟ 7 ο Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά πρακτορεία και ασφαλιστές που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα δια των νομίμων αντιπροσώπων τους δεόντως εξουσιοδοτημένων, αυτοί πρέπει να υποβάλλουν: Α) Φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος τα στοιχεία του διαγωνιζομένου και θα περιέχει: 1. Την κατά το άρθρο 5, εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό ύψους 5% επί του πρ/σμού. 2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης. 3. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής υποχρεώσεων και γενικά των λοιπών στοιχείων της 2

3 μελέτης, ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του Δημοσίου, ότι ασκεί νόμιμα τα την επιχειρηματική του δραστηριότητα και ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με αυτήν. 6. Οι προσφέροντες επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα ή γραφείο στα όρια του Δήμου Αλεξ/πολης ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στα όρια του Δήμου Αλεξ/πολης. Ο προσφέρων θα προσκομίσει σύμβαση ή συμφωνητικό με το ασφαλιστικό γραφείο. 7. Φάκελο καλά σφραγισμένο περιέχοντα την οικονομική προσφορά, ο οποίος εξωτερικά θα γράφει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου. Η προσφορά θα αποτελείται από το έντυπο της υπηρεσίας συμπληρωμένο με το ποσό της ασφάλισης για κάθε ασφαλισμένο όχημα ή ακίνητο, με το άθροισμα κάθε ομάδας και το τελικό σύνολο της προσφοράς. Τα επί μέρους ποσά και τα αθροίσματα θα περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις. Η μη υποβολή του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελεί αιτία αποκλεισμού. Η επίδοση της προσφοράς από τον διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ( απόδειξη) ότι έλαβε υπόψη κατά την σύνταξη της προσφοράς αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες και τα συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ΑΡΘΡΟ 8ο Οι σφραγισμένες προσφορές γίνονται δεκτές από την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού που συνεδριάζει δημόσια μέχρι την ώρα που λήγει η παραλαβή προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης. Στο φάκελο που παραδίδεται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, γράφεται ο αύξων αριθμός ο οποίος γράφεται και στο πρακτικό, επίσης δε γράφεται σε αυτό και η τυχόν επίδοση προσφοράς χωρίς την προσκόμιση της ταυτότητας του διαγωνιζόμενου και το εκ της αιτίας αυτής απαράδεκτο της προσφοράς. Αύξων αριθμός αναγράφεται και στις προσφορές που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 9 ο Μόλις περάσει η ώρα που ορίζεται στη Διακήρυξη σταματάει η παραλαβή των προσφορών και γράφεται αυτό στα πρακτικά, εκτός αν η επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. ΑΡΘΡΟ 10 ο Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει από την Επιτροπή το άνοιγμα των φακέλων των προσφορών κατά σειρά επίδοσης και γράφονται στο πρακτικό τα σε κάθε φάκελο ευρισκόμενα έγγραφα περιληπτικά μεν, αλλά κατά τρόπο που να δείχνει εάν συμφωνούν ή όχι με τους όρους της Διακήρυξης, γεγονός που ανακοινώνεται στους παρισταμένους. Ο εσωτερικός φάκελος που βρίσκεται μέσα στον ανοικτό φάκελο και που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε πάνω σ αριθμός του εξωτερικού φακέλου αυτόν ο ίδιος. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι ευρισκόμενοι στην αίθουσα του Διαγωνισμού, εξέρχονται και η Επιτροπή μόνη ελέγχει τα δικαιολο γητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι αυτούς που θα αποκλειστούν. Στη συνέχεια η συνεδρίαση ξαναγίνεται δημόσια και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τους αποκλεισμένους από το διαγωνισμό και τους λόγους που αποκλείονται αυτοί, τους καλεί 3

4 δε να παραλάβουν τα δικαιολογητικά τους και τη σφραγισμένη προσφορά εφ όσον δηλώσουν ότι δεν θα καταθέσουν ένσταση. Αν δεν γίνει δήλωση περί μη υποβολής ενστάσεων το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών γίνεται σε άλλη συνεδρίαση μετά την εξέταση των ενστάσεων. Μετά από όλα αυτά αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των προσφορών που γίνονται δεκτές στο Διαγωνισμό, πάνω στις οποίες γράφονται οι μειοδοσίες, που ανακοινώνονται μεγαλόφωνα. Ανάδοχος αναδεικνύεται αυτός που έδωσε την χαμηλότερη συνολική προσφορά( για όλα τα οχήματα και το κτίριο), σε περίπτωση δε που περισσότεροι από ένας έδωσαν την ίδια προσφορά, γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. ΑΡΘΡΟ 11 ο Μετά την έγκριση της κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής από τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την αποστολή πρόσκλησης στον ανάδοχο, αυτός υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (10) ημερών από την ημερομηνία της παραπάνω πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η εγγύηση συμμετοχής του αναδόχου αντικαθίσταται με την προσκόμιση των ασφαλιστικών συμβολαίων. ΑΡΘΡΟ 12 ο Οι δαπάνες δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, αρχικού και τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν αυτόν στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά ο διαγωνισμός. ΑΡΘΡΟ 13 ο Οι τυχόν κατά της διενέργειας του διαγωνισμού ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή που διενήργησε το διαγωνισμό μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κοινοποίηση του πρακτικού διεξαγωγής του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 14 ο Το πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση. ΑΡΘΡΟ 15 ο Τον ανάδοχο βαρύνει οποιαδήποτε νόμιμη κράτηση που προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ευάγγελος Λαμπάκης 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ 82/2013 Μελετη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξ/πολης ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ EΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει η ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου (ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ,ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ,ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ-ΜΟΤΟΣΥ- ΚΛΕΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ, ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ- ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΦΟΡΤΗΓΑ, κλπ) και του κτιρίου του ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ. Η ασφάλιση των παραπάνω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις Π.Δ. 28/1980 και τις σχετικές τροποποιήσεις και ερμηνευτικές εγκυκλίους όπως ισχύουν σήμερα. : Ν. 2362/1995 περί Δημοσίου Λογισμικού, Ν.3548 Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου κ.λ.π.,π.δ. 237/98 Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/76 περί υποχρεωτικής ασφάλισης της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.1569/85 και τα Π.Δ.1091/81και 118/85,Ν.Δ. 400/70.. Περί ιδιωτικής επιχείρησης ασφάλισης όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 10/2003., Ν. 3229/04 Περί εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης κ.λ.π., Ν /97 Περί ασφαλιστικής σύμβασης κ.λ.π. και τα στοιχεία της Μελέτης: Α) Την αναλυτική διακήρυξη Β) Την Τεχνική έκθεση Γ) Τον προϋπολογισμό της μελέτης. Δ) Τήν Συγγραφή υποχρεώσεων. Ε) Την κατάσταση των οχημάτων, των μηχανημάτων και ενός ακινήτου του Δήμου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των (49.500) ΕΥΡΩ μαζί με τις επιβαρύνσεις, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου 2013 και συγκεκριμένα τους κωδικούς , , , , , ,

6 Η ασφάλιση θα καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης που θα αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θα περιλαμβάνει γενικά τις βασικές - υποχρεωτικές καλύψεις εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται παρακάτω. Α) Ασφάλιση οχημάτων για σωματικές βλάβες τρίτων μέχρι του ποσού των ,00 ΕΥΡΩ και για υλικές ζημιές τρίτων μέχρι του ποσού των ,00 ΕΥΡΩ, ανά όχημα, μηχάνημα κλπ. (αν τα ποσά αυτά αλλάξουν με νέα νομοθετική ρύθμιση θα ισχύουν τα νέα ποσά) -Όσον αφορά τα μηχανήματα έργου (Μ.Ε.) καθώς και αυτοκίνητα με γερανό θα ισχύει και επί πλέον κάλυψη για αστική ευθύνη όταν λειτουργούν ως εργαλεία ,00 για σωματικές βλάβες και ,0 για υλικές ζημιές ως εργαλείο (ατύχημα κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασίας). - Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια των λεωφορείων θα συμπεριλαμβάνεται και η ασφάλιση των επιβαινόντων. - Το επιβατικό αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 4100 εκτός των παραπάνω καλύψεων θα έχει και μικτή ασφάλιση- κάλυψη για ζημίες από 300 ευρώ και μέχρι την αξία του αυτοκινήτου. Β) Ασφάλιση Δημαρχιακού Καταστήματος που θα καλύπτει ζημίες από : - Σεισμό. - Φωτιά. - Κεραυνό. - Ευρεία έκρηξη. - Πτώση αεροσκαφών. - Τρομοκρατικές ενέργειες. -Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγείες, πολιτικές ταραχές. - Κακόβουλη ενέργεια. - Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων. - Καταιγίδα, θύελλα,πλημμύρα, χιόνι, χαλάζι,παγετός. - Θραύση των σταθερά προσαρμοσμένων. - Διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών,σωληνώσεων θέρμανσης ψύξης- ύδρευσης- sprinklers. - Κλοπή και/ή ζημιές διαρρήξεως περιεχομένου. - Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς, μέχρι ποσό ευρώ ανά τοποθεσία. Οι παραπάνω καλυπτόμενοι κίνδυνοι θα αφορούν σε αξία κτιρίου (δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες)ευρώ και σε αξία περιεχομένου του κτιρίου (εξακόσιες χιλιάδες)ευρώ. Η ασφάλιση του Δημαρχείου θα περιλαμβάνει και Γενική Αστική Ευθύνη η οποία θα καλύπτει μέχρι το ποσό των τριακοσίων χιλ. ευρώ ( ) για ατομικό ατύχημα, εξακόσιες χιλ. ευρώ ( ) για ομαδικό ατύχημα και εκατό χιλ. ευρώ για υλικές ζημίες προς τρίτους. Επισυνάπτετ αι πίνακας με τα στοιχεία των προς ασφάλιση οχημάτων και ακινήτων. Επίσης θα χορηγηθεί πίνακας (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) στους ενδιαφερόμενους, τον οποίο θα συμπληρώσουν και θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι με τα προσφερόμενα ποσά ασφάλισης ανά όχημα ή ακίνητο, με το άθροισμα ανά ομάδα ως και το συνολικό ποσό της προσφοράς τους. Το συνολικό ποσό της προσφοράς θα είναι το τελικό και θα περιλαμβάνει όλες τις κρατήσεις,επιβαρύνσεις κ.λ.π..τυχόν επί πλέον προσφερόμενες υπηρεσίες από τις ελάχιστα απαιτούμενες και τιθέμενοι όροι θα αναγραφούν χωριστά στην προσφορά τους Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξ/πολη 25 /11/2013 Αλεξ/πολη 25 /11/2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 6

7 Αθανάσιος Κατσιάνης Αρχ. Μηχανικός Χαράλαμπος Σούλτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ 82 /2013 Μελετη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξ/πολης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ) CPV ΜΟΝΑ ΔΑ 1 ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜ. ΣΥΜΠΕΡ/ΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 2. ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΕΜ. ΠΟΣ ΔΑΠΑΝΗ ,00-5,500,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξ/πολη 25/11/2013 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Αθανάσιος Κατσιάνης Αλεξ/πολη 25/11/2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Χαράλαμπος Σούλτας 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ 82 /2013 Μελετη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξ/πολης ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Η παρούσα μελέτη αφορά στην ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων και του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου για το έτος ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής: Η σύμβαση και η προσφορά (το έντυπο προσφοράς) Η διακήρυξη του διαγωνισμού. Η Τεχνική Έκθεση. Ο προϋπολογισμός της προσφοράς. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων. Η κατάσταση των προς ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και ενός ακινήτου του Δήμου (Δημαρχείο) ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όπως αναφέρονται στην Αναλυτική Διακήρυξη και στην Τεχνική Έκθεση. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου θα καλύπτει τις σωματικές βλάβες προς τρίτους, τις υλικές ζημιές προς τρίτους και όποια κάλυψη είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία. Επί πλέον τα μηχανήματα έργων θα καλύπτονται και για ατύχημα κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας τους. Η ασφάλιση των λεωφορείων θα καλύπτει και τους επιβαίνοντες. Α) Για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές με το ποσό των ,00 ΕΥΡΩ αντίστοιχα ανά αυτοκίνητο, όχημα, μηχάνημα έργου κλπ. Όσον αφορά τα μηχανήματα έργου (Μ.Ε.) καθώς και οχήματα με γερανό θα ισχύει και επί πλέον κάλυψη για αστική ευθύνη όταν λειτουργούν ως εργαλεία τουλάχιστον ,00 για σωματικές βλάβες και τουλάχιστον ,0 για υλικές ζημιές ως εργαλείο (ατύχημα κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασίας) B) Το με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 4100 αυτοκίνητο μάρκας CITROEN C4 θα έχει μικτή ασφαλιστική κάλυψη. Γ)Οποιοδήποτε νέο όχημα προστεθεί στην διάρκεια του έτους θα ασφαλιστεί με το ίδιο ποσό που θα προσφέρει ο ανάδοχος για τη κατηγορία που ανήκει. ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 8

9 Η εκτέλεση της ασφάλισης αυτής θα πραγματοποιηθεί με μειοδοτικό διαγωνισμό, με τους όρους που θα καθορίσει η Δημαρχιακή Επιτροπή και τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 και τις λοιπές διατάξεις. ΣΥΜΒΑΣΗ Ο ανάδοχος της ασφάλισης μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα με το νόμο υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για να υπογράψει τη σύμβαση. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο ή αιτία υπόκεινται σε αναθεώρηση. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος θα αποζημιώνεται βάσει των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που θα υπογράψει. ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται η προσκόμιση των συμβολαίων. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεων των εργασιών δύναται να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα όπως προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις. Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών δύναται ο ανάδοχος να κηρυχθεί έκπτωτος βάσει του άρθρου 50 του ΠΔ 28/1980. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αναδόχου δεν μεταβιβάζονται ούτε εκχωρούνται σε τρίτους χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επιλύονται με τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξ/πολη 25/11/2013 Αλεξ/πολη 25 /12/2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Αθανάσιος Κατσιάνης Χαράλαμπος Σούλτας 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ 82 /2013 Μελετη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξ/πολης ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΛΟΓ. ΕΙΔΟΣ / ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΡΚΑ/ΜΟΝΤ. ΚΥΚΛΟΦ. ΙΣΧΥΣ(ΗΡ) 1 ΚΗΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /19+1 θέσεις IVECO 2 ΚΗΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /19+1 θέσεις ΙVECO 3 ΚΗΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /33+1 θέσεις ΤΕMSA 4 ΚΗΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /33+1 θέσεις IVECO 5 KHI ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /19+1 θέσεις IVECO 6 KHY ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /33+1 θέσεις IVECO 7 KHΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /33+1 θέσεις ΤΕMSA OPALIN 9 ΟΜΑΔΑ Β: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡ. ΙΣΧΥΣ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ/ΜΟΝΤ. ΚΥΚΛΟΦ. (ΗΡ) 1 ΚΗΙ ΕΙΧ DAEWOO MATIZ 2 ΚΗΙ ΕΙΧ FIAT BRAVO 3 ΚΗΙ EIX SUZUKI VITARA 4 KHI EIX NISSAN SERENA 5 KHH EIX CITROEN C4 6 KHI EIX MERCEDES ΟΜΑΔΑ Γ : MΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ-ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡ. ΙΣΧΥΣ ΕΙΔΟΣ OXHMATOΣ ΜΑΡΚΑ/ΜΟΝΤ. ΚΥΚΛΟΦ. (ΗΡ) 1 ΕΒΗ ««2 ΕΒΗ ««3 ΡΟΜ cc ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 50cc ΗΟNDA 4 ΡΟΜ cc «YAMAHA 5 ΡΟΑ cc ΤΡΙΚΥΚΛΟ 50cc PIAGIO 6 ΡΟΑ cc ««7 ΡΟΑ cc ««8 ΡΟΑ 91 50cc ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 50cc PEUGEOT 9 ΡΟΑ 92 50cc ««10 ΡΟΑ cc «PIAGIO 11 ΡΟΜ cc «PIAGIO 12 ΡΟΜ cc «PIAGIO 13 ΡΟΜ cc «10

11 ΟΜΑΔΑ Δ : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ) Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡ. ΙΣΧΥΣ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ/ΜΟΝΤ. ΚΥΚΛΟΦ. (ΗΡ) 1. ΑΡ. ΠΛ ΣΥΜΠ. ΑΠΟΡ/ΤΩΝ BOMAC 2. ME EΚΣΚΑΦΕΑΣ(τύπου JCB) KOMATSU 3 ΚΥ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ(ΠΕΡΙΦΕΡ.) FIAT ALLIS 4 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 5 ME «BOBCAT 6 ΜΕ «CASE 7 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ HOLDER 8 ΜΕ «HOFFMAN 9 ME ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ MITSUBISHI 10 ME << CATERPILLAR 11 ME ΣΚΑΠΤΙΚΟ(TΣΑΠΑ) O&K 12 ΜΕ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ IVECO 13 ΜΕ << MERCEDES 14 ME EKΣΚΑΦΕΑΣ JCB 15 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER CC ME ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΜΙTSUBISI 17 ΜΕ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ UNIMOG U ΜΕ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ KOMATSU DRESSER 19 ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ(τύπου JCB) KOMATSU 20 ME «KOMATSU 21 ME ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ BOMAC 22 ME ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΜΙTSUBISI 23 ME << SANY INDUSTRIES 24 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ(τύπου JCB) VENIERI 25 ME ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΜΕRCEDES BENZ 26 ME ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ IVECO 27 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) HCM 28 ME ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ UBM 29 ME ΣΑΡΩΘΡΟ(OΛΑ) MATHIEU ΟΜΑΔA E : ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ -ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡ. ΙΣΧΥΣ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ/ΜΟΝΤ. ΚΥΚΛΟΦ. (ΗΡ) 1 ΚΗΥ «RENAULT 2 ΚΗΥ ««3 ΚΗΥ «MERCEDES 4 ΚΗΥ ««5 ΚΗΥ «IVECO 6 KHY ««7 ΚΗΙ ««8 ΚΗΙ ««9 ΚΗΙ «IVECO 10 ΚΗΥ «MERCEDES 11

12 11 ΚΗΥ «NISSAN 12 ΚΗΙ «IVECO 13 ΚΗΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ VOLVO 14 KHΙ MERCEDES 15 ΚΗΙ ««16 KHI «VOLVO 17 ΚΗΥ «IVECO 18 ΚΗΙ «IVECO 19 KHI «MERCEDES 20 ΚΗΥ «IVECO 21 ΚΗI ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ «22 KHI << «ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΦΟΡΤΗΓΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡ. ΙΣΧΥΣ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ/ΜΟΝΤ. ΚΥΚΛΟΦ. (ΗΡ) 1 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ MERCEDES 2 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN 3 KHI «VW 4 ΚΗΙ «FORD 5 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO 6 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 7 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 8 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA 9 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ OPEL 10 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT 11 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ASTRA 12 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ASTRA 13 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN 14 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA 15 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ MERCEDES 16 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO 17 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 18 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ISUZU 19 KHI «ISUZU 20 ΚΗΙ «CITROEN 21 ΚΗΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ CITROEN 22 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ MAN 23 ΚΗΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA 24 ΚΗΥ «MAZDA 25 ΚΗI ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO 26 ΚΗΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ RENAULT 27 KY ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO 28 ΚΥ «VOLVO 29 KHH ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ISUZU ΟΜΑΔΑ Ζ : ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 12

13 Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. /ΠΛΑΙΣΙΟΥ Αρ. πλαισίου : Α.Μ Αρ. πλαισίου: Α.Μ Αρ.πλαισίου:SLR40T252 4 A.M Αρ. πλαισίου:b A.M Aρ.πλαισίου:HJZZ Aρ.πλαισίου: ΠΡΑΓΜ. ΙΣΧΥΣ (ΗΡ) ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ/ΜΟΝΤ. --- ΤPΑΚΤΕΡ( ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ FIAT ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ) 70 << << 40 << SAME 25 << VALPADANE 54 << NEW HOLLAND T ΤPΑΚΤΕΡ( ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ VALPADANE ΕΛΚΥΣΤ.-ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ) ΟΜΑΔΑ Η : ΑΚΙΝΗΤΑ (ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) ΥΠΟΓΕΙΟ/ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΙ (τετρ.μετρ.) ΥΠΟΓΕΙΟ 491,66 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΙΣΟΓΕΙΟ 809,38 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΙΣΟΔΟΙ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΣΟΡΟΦ. 452,29+134,82 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΩΣΤΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ 1 ος ΟΡΟΦ. 769,69 ΓΡΑΦΕΙΑ 2 ος ΟΡΟΦ. 769,69 ΓΡΑΦΕΙΑ-ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.- ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΔΩΜΑ 111,91 ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΗΘ. ΧΩΡΟΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αλεξ/πολη 25 /11/2013 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Αλεξ/πολη 25 / 11 / 2013 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Αθανάσιος Κατσιάνης Αρχ. Μηχανικός Χαράλαμπος Σούλτας 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ 82 /2013 Μελετη: Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξ/πολης ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦ. ΦΟΡ. ΙΣΧΥΣ (ΗΡ) ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΕΙΣ 1 ΚΗΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /19+1 θέσεις 2 ΚΗΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /19+1 θέσεις 3 ΚΗΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /33+1 θέσεις 4 ΚΗΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /33+1 θέσεις 5 KHI ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /19+1 θέσεις 6 KHY ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /33+1 θέσεις 7 KHΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ /33+1 θέσεις ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ : ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Β: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦ. ΦΟΡ. ΙΣΧΥΣ (ΗΡ) ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΗΙ ΕΙΧ 2 ΚΗΙ ΕΙΧ 3 ΚΗΙ EIX 5 KHI EIX 8 KHH EIX 9 KHI EIX ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ : MΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ-ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦ. ΦΟΡ. ΙΣΧΥΣ (ΗΡ) ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1 ΕΒΗ «2 ΕΒΗ «3 ΡΟΜ cc ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 50cc 4 ΡΟΜ cc «5 ΡΟΑ cc ΤΡΙΚΥΚΛΟ 50cc 6 ΡΟΑ cc «7 ΡΟΑ cc «8 ΡΟΑ 91 50cc ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 50cc 9 ΡΟΑ 92 50cc «10 ΡΟΑ cc «11 ΡΟΜ cc «12 ΡΟΜ cc «13 ΡΟΜ cc «ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ : ΟΜΑΔΑ Δ : ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ) ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 14

15 Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦ. ΦΟΡ. ΙΣΧΥΣ (ΗΡ) ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1 Αριθ.πλαισίου ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡ. 2 ME EΚΣΚΑΦΕΑΣ(τύπου JCB) 3 ΚΥ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ FIAT 4 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 5 ME «BOBCAT 6 ΜΕ «CASE 7 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ HOLDER 8 ΜΕ «HOFFMAN 9 ME ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ MITSUBISHI 10 ME << CATERPILLAR 11 ME ΣΚΑΠΤΙΚΟ O& K 12 ME ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ IVECO 13 ΜΕ << MERCEDES 14 ΜE EKΣΚΑΦΕΑΣ JCB 15 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ BUCHER CC ME ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MITSUBIS. 17 ΜΕ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ UNIM 18 ΜΕ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ KOMATSU DR 19 ME ΕΚΣΚΑΦΕΑΣKOMATSU 20 ME ««21 ME ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ BOMAC 22 ME ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ MITSUBISHI 23 ME << SUNY INDUSTRIES 24 ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ(VENIERI) 25 ME ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDE 26 ME ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ IVEC 27 ΜΕ ΣΑΡΩΘΡΟ UCM 28 ME ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ HBM 29 ME ΣΑΡΩΘΡΟ MATHIEU ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ: ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔA E : ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑΔΩΝ -ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦ. ΦΟΡ. ΙΣΧΥΣ (ΗΡ) ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΗΥ «2 ΚΗΥ «3 ΚΗΥ «4 ΚΗΥ «5 ΚΗΥ «6 KHY «7 ΚΗΙ «8 ΚΗΙ «9 ΚΗΙ «10 ΚΗΥ «11 ΚΗΥ «12 ΚΗΙ «13 ΚΗΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 14 KHΙ ΚΗΙ «ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 15

16 16 KHI «17 ΚΗΥ «18 ΚΗΙ «19 KHI «20 ΚΗΥ «21 ΚΗI ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 22 KHI << ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ : ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΦΟΡΤΗΓΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦ. ΦΟΡ. ΙΣΧΥΣ ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΗΡ) 1 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ-ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 2 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ 3 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ 4 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ 5 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ 6 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ 7 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ 8 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ 9 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ 10 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ 11 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ 12 ΚΗΙ ΦΟΡΤΗΓΟ 13 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ 14 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ 15 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 16 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ 17 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ 18 ΚΗΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 19 KHI «20 ΚΗΙ «21 KHI «22 ΚΗΥ «23 ΚΗΥ «24 ΚΗΥ «25 ΚΗI ΦΟΡΤΗΓΟ 26 ΚΗΥ ΦΟΡΤΗΓΟ 27 KY ΦΟΡΤΗΓΟ 28 ΚΥ «29 ΚΥ «ΟΜΑΔΑ Ζ : ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ : Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦ. /ΠΛΑΙΣΙΟΥ Αρ. πλαισίου : Α.Μ Αρ. πλαισίου: Α.Μ Αρ.πλαισίου:SLR40T252 4 A.M Αρ. πλαισίου:b81156 ΠΡΑΓΜ. ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΣ (ΗΡ) --- ΤPΑΚΤΕΡ( ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ) 70 << 40 << 25 << ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 16

17 5 A.M Aρ.πλαισίου:HJZZ Aρ.πλαισίου: << 20 ΤPΑΚΤΕΡ( ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤ.-ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ) ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ : ΟΜΑΔΑ Η: ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤ. ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΟΜΑΔΑ Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Η ) ΑΡΙΘΜΗΤΚΩΣ.: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : 17

Μελετη: Ασφάλιση οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και του ηµαρχιακού Καταστήµατος ήµου Αλεξ/πολης

Μελετη: Ασφάλιση οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και του ηµαρχιακού Καταστήµατος ήµου Αλεξ/πολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 96/2012 Μελετη: Ασφάλιση οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου και του ηµαρχιακού Καταστήµατος ήµου Αλεξ/πολης 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013

: ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10026/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 0026/3-7-203 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002371630 2014-10-31

14PROC002371630 2014-10-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μύρινα, 29 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 18919 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια, 28-12-2012 Αρ.Πρ. : 14849

Νέα Φιλαδέλφεια, 28-12-2012 Αρ.Πρ. : 14849 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια, 28-12-2012 Αρ.Πρ. : 14849 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772309 2015-05-13

15PROC002772309 2015-05-13 15PROC002772309 2015-05-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 13/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16317 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή, 23/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Αρ.πρωτ. : 47896 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ0ΩΗΑ-67Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΖ0ΩΗΑ-67Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :40503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 229/2013 Από το Πρακτικό της 25ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002840998 2015-06-11

15PROC002840998 2015-06-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ιονύσου & Μυρσίνης 2 τ.κ. 145 63 Τηλ.: 213.2007185-108 Κηφισιά, 11/06/2015 Αρ.Πρωτ.: 25100 ΑΠΑΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 67/2013 ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 80.000,00 Παπάγου 16/10/2013 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 17 06 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 10894 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 10203 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας: 9 /05/ 20 ΝΜΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. ΠΡ. : 0203 ΔΗΜΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΣ ΜΑΡΑΘΩΝΣ Έχοντας υπ όψη:. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 209 παρ. και άρθρο 273 παρ. του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Π..28/80 & ΚΚ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Αρ. Μελέτης: 1/2012 Προϋπολογισµός : 50.000.00 Πίστωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 14-4-2015 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 14-4-2015 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά 14-4-2015 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου : 9469/2015 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την υπηρεσία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ

«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ : 45 2- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΑΙΑ 12/12/2011 1 : 45 2- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 11531/24-06-2014 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:4/2014 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 19-09-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι K Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι K Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ Πλατεία Μιαούλη Τ.Κ. 84100 Ερμούπολη -Σύρος Τηλ. 2281361016, FAX 2281088232 Email: fdsans@syros-ermoupolis.gr Αρ. Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟΫΠ: 26.549,00 ΕΥΡΩ ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟΫΠ: 26.549,00 ΕΥΡΩ ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2011 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κηφισιά, 21/05/2015. Αρ. Πρωτ.: 21097 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά Τηλ.: 213.2007.108 Αρ. Μελέτης: 21/2015 Τίτλος Μελέτης Παροχής Υπηρεσιών: CPV: Κηφισιά, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΟΡΟΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΟΡΟΙ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 05-05 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.:40432 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Καντόλα Ζηνοβία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 68 /2015 Α.Π. 52212 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2015. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Αλεξανδρούπολη 11-3-2015 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 1071

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 03/2015. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: Αλεξανδρούπολη 11-3-2015 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 1071 Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα