ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ."

Transcript

1 ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡ. 16/2015 Μίσθωση Υπηρεσιών Λειτουργού Λογιστικών Εργασιών ΤΕΥΧΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

2 1.0 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αρχή λιμένων κύπρου ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16/2015 Μίσθωση Υπηρεσιών Λειτουργού Λογιστικών Εργασιών 1. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου ενδιαφέρεται να μισθώσει τις υπηρεσίες ενός (1) Λειτουργού Λογιστικών Εργασιών ο οποίος θα τοποθετηθεί στο Λιμάνι Λεμεσού, για σκοπούς προσφοράς λογιστικών υπηρεσιών στην Αρχή για περίοδο 12 μηνών που μπορεί να ανανεωθεί από μέρους της Αρχής για ακόμη 12 μήνες. 2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν άτομα τα οποία έχουν: - Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Λογιστική Χρηματοοικονομικά Οικονομικά, - ή είναι μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (Σ.Ε.Λ.Κ.). - Δεκαετή πείρα σχετική με τις πιο πάνω λογιστικές υπηρεσίες ή/και γενικότερα με λογιστικές υπηρεσίες. - Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. - Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και ευθυκρισία. - Λευκό Ποινικό Μητρώο. - Να μην έχουν ηλικία μικρότερη των 17 χρόνων. - Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στη Δημοκρατία, εκτός αν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού από τα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής (τηλ ), στη Λεωφόρο Λεμεσού 5, 5 ος όρ., Λευκωσία, από τα γραφεία της Αρχής στα λιμάνια Λεμεσού (τηλ ) και Λάρνακας ( ) ή από την ιστοσελίδα της Αρχής Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με συστημένη επιστολή υπόψη της Αν. Γενικής Διευθύντριας στην διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 5, 2112 Λευκωσία, Τ.Θ , 1516 Λευκωσία ή να παραδοθούν με το χέρι στην κα Μ. Κυπρή στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Λεωφόρος Λεμεσού 5, 5 ος Όροφος, 2112 Λευκωσία. Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δεν θα γίνονται αποδεκτές. 4. Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 07/10/2015 Σελίδα 2 από 12

3 2.0 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.1 Εισαγωγή Η Αρχή Λιμένων Κύπρου ενδιαφέρεται να μισθώσει τις υπηρεσίες ενός (1) Λειτουργού Λογιστικών Εργασιών (κατωτέρω «ο Λειτουργός») που θα τοποθετηθεί στο Λιμάνι Λεμεσού, για σκοπούς προσφοράς λογιστικών υπηρεσιών προς την Αρχή με βάση τα εκάστοτε πρότυπα εργασίας και μεθοδολογίες, για περίοδο 12 μηνών που μπορεί να ανανεωθεί από μέρους της Αρχής για ακόμη 12 μήνες. 2.2 Περιγραφή Υπηρεσιών Ο Λειτουργός θα πρέπει να: (α) (γ) Παρέχει λογιστικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένης και της σχετικής γραφειακής εργασίας και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία. Τηρεί λογιστικές καταστάσεις, μεριμνά για την είσπραξη των εσόδων της Αρχής, διενεργεί δαπάνες, εφαρμόζει τις σχετικές δημοσιονομικές και λογιστικές διατάξεις και κανονισμούς και εξασκεί εποπτεία και έλεγχο πάνω σε δημόσια έσοδα και δαπάνες, των διαφόρων εργασιών της Αρχής. Παρέχει οποιεσδήποτε άλλες σχετικές με τα πιο πάνω υπηρεσίες κριθούν αναγκαίες. 2.3 Αμοιβή Η συνολική αμοιβή του Λειτουργού για την παροχή των υπηρεσιών ανέρχεται σε Ευρώ συν Φ.Π.Α.. Η πληρωμή του Λειτουργού θα γίνεται σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες θα είναι πληρωτέες αρχές του μήνα που έπεται του μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου παρείχε τις υπηρεσίες του, κατόπιν υποβολής τιμολογίου αρμοδίως πιστοποιημένου από την Αρχή. Στο τιμολόγιο θα καταγράφεται ο αριθμός των ωρών παροχής υπηρεσιών του μηνός, καθώς και ο συνολικός αριθμός από την έναρξη της Συμφωνίας. Ο δε Λειτουργός υποχρεούται όπως εκδίδει προς την Αρχή απόδειξη για κάθε πληρωμή που λαμβάνει. 2.4 Απαιτούμενα Προσόντα / Στοιχεία που θα πρέπει να υποβληθούν Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υπoβάλουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν τα πιο κάτω απαιτούμενα προσόντα και να συμπληρώσουν το σχετικό Τεύχος Αίτησης και το Σημείωμα Προσόντων, Πείρας και Προσωπικών Στοιχείων που βρίσκεται στο Τεύχος Αίτησης, επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα σ αυτό ακαδημαϊκά και επαγγελματικά πιστοποιητικά και έγγραφα προς απόδειξη των προσόντων και/ή πείρας που αναφέρονται σ αυτό, ως ακολούθως: Σελίδα 3 από 12

4 Απαιτούμενα Προσόντα / Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: - Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Λογιστική Χρηματοοικονομικά Οικονομικά, - ή είναι μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (Σ.Ε.Λ.Κ.) - Δεκαετή πείρα σχετική με τις πιο πάνω υπό 2.2.(α) (γ) υπηρεσίες ή/και γενικότερα με λογιστικές υπηρεσίες. - Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. - Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και ευθυκρισία. - Λευκό Ποινικό Μητρώο. - Να μην έχουν ηλικία μικρότερη των 17 χρόνων. - Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στη Δημοκρατία, εκτός αν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής δημοκρατίας ή πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στη Δημοκρατία ή στο κράτος του οποίου κατέχουν την υπηκοότητα, όπου τέτοιες υποχρεώσεις υφίστανται, εκτός εάν είναι νόμιμα απαλλαγμένοι από αυτές. Αίτηση μπορεί να υποβάλει και πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος υπήκοος, εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο. Σελίδα 4 από 12

5 2.5 Αξιολόγηση Αιτήσεων / Επιλογή Οι Ενδιαφερόμενοι θα αξιολογηθούν με βάση τα πιο κάτω κριτήρια: (α) Γενικά προσόντα (εκπαίδευση, πείρα, υπευθυνότητα στις θέσεις που κατείχε) 30% Καταλληλότητα για το αντικείμενο υπηρεσιών (πείρα σε καθήκοντα σχετικά με τη Λογιστική και θέσεις που κατείχε πρόσφατα) 55% (γ) Προσωπική συνέντευξη (γενική εντύπωση) 15% Συνολική βαθμολογία 100% ====== Ο ενδιαφερόμενος που θα εξασφαλίσει την ψηλότερη βαθμολογία στα πιο πάνω κριτήρια, θα επιλεγεί από την Αρχή Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο αριθμός των φυσικών προσώπων που κατέχουν τα υπό σημείο 2.4 ανωτέρω προσόντα είναι ιδιαίτερα αυξημένος, τότε η Αρχή δύναται να πραγματοποιήσει γραπτές εξετάσεις στα εξής θέματα: (1) Νέα Ελληνικά (2) Αγγλικά (3) Μαθηματικά (4) Ειδικό θέμα που σχετίζεται με γνώσεις Λογιστικής Σε αυτή την περίπτωση, τα πρόσωπα που θα συγκεντρώσουν στη γραπτή εξέταση συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση 40% τουλάχιστον, θα περιληφθούν σε κατάλογο. Τα τρία (3) πρώτα, με βάση την ψηλότερη γενική συνολική βαθμολογία πρόσωπα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη και, σε αυτή την περίπτωση, ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει την ψηλότερη συνολική βαθμολογία στα ακόλουθα κριτήρια, θα επιλεγεί από την Αρχή: (α) Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης: 80% Αποτελέσματα προφορικής συνέντευξης, (γενική εντύπωση, εκπαίδευση, πείρα, υπευθυνότητα στις θέσεις που κατείχε): 20% 2.6 Υπογραφή Συμφωνίας Ο Λειτουργός που θα επιλεγεί, υποχρεούται να υπογράψει τη Συμφωνία παροχής υπηρεσιών Λειτουργού (Παράρτημα Α) και να μονογράψει όλες τις σελίδες της. Αν ο Λειτουργός που θα επιλεγεί, αρνηθεί ή παραλείψει να υπογράψει εμπρόθεσμα την εν λόγω Συμφωνία, εντός 15 ημερών από την ειδοποίηση αποδοχής της αίτησης και να μονογράψει τις σελίδες της, η Αρχή τον κηρύσσει έκπτωτο, ως έχοντα εγκαταλείψει όλα τα δικαιώματά του σχετικά με την αίτησή του. Σε τέτοια περίπτωση ή σε περίπτωση που ο Λειτουργός ειδοποιήσει γραπτώς την Αρχή ότι εγκαταλείπει όλα τα δικαιώματά του σε σχέση με την αίτησή του, η Αρχή ανακαλεί την αποδοχή της αίτησης του και προχωρεί με νέα επιλογή μεταξύ των υπόλοιπων αιτητών. Η Αρχή υποχρεούται να υπογράψει διά του Γενικού Διευθυντή της την εν λόγω Συμφωνία και να μονογράψει αντίστοιχα όλες τις σελίδες της, εντός 7 ημερών από Σελίδα 5 από 12

6 της εμπροθέσμου προσκομίσεως από το Λειτουργό της εν λόγω Συμφωνίας, με τις δέουσες υπογραφές και μάρτυρες υπογραφών της. Οποιαδήποτε χαρτόσημα (ή τέλη χαρτοσήμων) που πρέπει να επικολληθούν στο πρωτότυπο της Συμφωνίας ή να πληρωθούν σε σχέση με αυτό, καταβάλλονται από τον επιτυχόντα αιτητή. 2.7 Υποβολή Αιτήσεων Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, με συστημένη επιστολή υπόψη της Αν. Γενικής Διευθύντριας στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 5, 2112 Λευκωσία, Τ.Θ , 1516 Λευκωσία ή να παραδοθούν με το χέρι στην κα Μ. Κυπρή στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Λεωφόρος Λεμεσού 5, 5 ος Όροφος, 2112 Λευκωσία, σε κλειστό φάκελο. Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται: Αρχή Λιμένων Κύπρου Αριθμός Διαγωνισμού: 16/2015 Τίτλος Διαγωνισμού: Μίσθωση Υπηρεσιών Λειτουργού Λογιστικών Εργασιών Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή, 23/10/2015 Στοιχεία αιτητή (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο). Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη λήξη της προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα γίνονται δεκτές. Επίσης, αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί με τον υπό παρ τρόπο, θα απορρίπτονται. Πληροφορίες στα τηλέφωνα και Γλώσσα των Αιτήσεων Η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί για την ετοιμασία και υποβολή των αιτήσεων πρέπει να είναι η Ελληνική. 2.9 Δικαίωμα της Αρχής να μην αποδεχθεί οποιαδήποτε αίτηση ή να απορρίψει οποιαδήποτε ή όλες τις αιτήσεις Η Αρχή διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα οποτεδήποτε πριν από τη λήψη τελικής απόφασης και χωρίς να υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του/των επηρεαζόμενων αιτητή/των: (α) (γ) Να μην αποδεχθεί οποιαδήποτε αίτηση. Να επιλέξει άλλο τρόπο εξασφάλισης των ζητηθεισών υπηρεσιών. Να ακυρώσει τη διαδικασία και/ή να ζητήσει νέες αιτήσεις, χωρίς να είναι υπόχρεη να δώσει τους λόγους για την ακύρωση. Σελίδα 6 από 12

7 ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 7 από 12

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η Συμφωνία αυτή που έγινε σήμερα. μεταξύ της Αρχής Λιμένων Κύπρου (που από τώρα και στο εξής θα αναφέρεται ως "η Αρχή") από τη μια πλευρά και.. (που από τώρα και στο εξής θα αναφέρεται ως "ο Λειτουργός") από την άλλη πλευρά, μαρτυρεί τα ακόλουθα: 1. Η Αρχή συμφωνεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Λειτουργού και με τη Συμφωνία αυτή θα χρησιμοποιήσει τις εν λόγω υπηρεσίες του για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών Λειτουργού σε σχέση με τα θέματα και/ή υπηρεσίες που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2 του Τεύχους Εγγράφων Διαγωνισμού (Διαγωνισμός αρ. 16/2015), για περίοδο δώδεκα (12) μηνών ήτοι από τις μέχρι και τις.. και ο Λειτουργός συμφωνεί να παρέχει τις υπηρεσίες του για τα εν λόγω θέματα στην Αρχή για την ίδια πιο πάνω περίοδο, έναντι της συνολικής αμοιβής του ποσού των Ευρώ συν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας το χρόνο, πληρωτέας από την Αρχή στο Λειτουργό σύμφωνα με την παράγραφο 2.3 του Τεύχους Εγγράφων Διαγωνισμού (Διαγωνισμός αρ. 16/2015) και σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 5.1 πιο κάτω. 2. Ο Λειτουργός θα παρέχει στην Αρχή τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες με βάση τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και των πιο κάτω εγγράφων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας: 2.1 Έγγραφα Διαγωνισμού αρ. 16/ Εγκύκλιοι της Αρχής Αρ.. ημερ Η αίτηση του Λειτουργού ημερομηνίας. 2.4 Η Επιστολή της Αρχής Αποδοχής της αίτησης, ημερομηνίας. 3. Η παρούσα Συμφωνία παροχής υπηρεσιών δεν δημιουργεί οποιαδήποτε υπαλληλική και/ή δημοσιοϋπαλληλική σχέση μεταξύ της Αρχής και του Λειτουργού ο οποίος δεν έχει άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρά μόνο αυτά που απορρέουν από την παρούσα ιδιωτική συμφωνία. 4. Οι όροι παροχής των υπηρεσιών του Λειτουργού περιέχονται μόνο στην παρούσα Συμφωνία και στα έγγραφα του Διαγωνισμού αρ. 16/2015 και τόσον ο ίδιος ο Λειτουργός, όσο και η Αρχή δεν υπόκεινται σε οιουσδήποτε άλλους όρους ή έχουν άλλες από τις δημιουργηθείσες με αυτούς τους όρους υποχρεώσεις και/ή δικαιώματα και/ή ωφελήματα δυνάμει οποιωνδήποτε Νόμων και/ή Κανονισμών και/ή άλλως πως σε σχέση με συμβάσεις εργασίας και/ή σε σχέση με πρόσωπα που εργοδοτούνται ως υπάλληλοι και/ή ως δημόσιοι υπάλληλοι. 5. Ο τρόπος παροχής υπηρεσιών του Λειτουργού, κατά τη διεκπεραίωση υπηρεσιών που άπτονται της ειδικότητας του Λειτουργού, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε ιεραρχική εποπτεία, αλλά για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών του και χωρίς να υπάγεται ιεραρχικά σε οποιοδήποτε υπάλληλο της Αρχής, ο Λειτουργός υποχρεούται να: 5.1 (α) Παρέχει υπηρεσίες ή/και υποβάλλει παραδοτέα απρόσκοπτα σε ώρες που υποδεικνύονται από την Αρχή, χωρίς να υπερβαίνουν τις 37,5 ώρες ανά εβδομάδα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο από την Αρχή, είναι δυνατόν ο Λειτουργός να απασχολείται και πέραν των 37,5 ωρών εργασίας, ανά εβδομάδα. Σε αυτή την περίπτωση, θα του παρέχεται ελεύθερος χρόνος. Σελίδα 8 από 12

9 Για την καλύτερη απόδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι υπηρεσίες: (ι) Δεν θα υπερβαίνουν τις 48 συνολικά ώρες την εβδομάδα. (ιι) θα διακόπτονται για τουλάχιστον 24 συνεχόμενες ώρες την εβδομάδα. (ιιι) θα διακόπτονται τουλάχιστον 11 συνεχόμενες ώρες το 24ωρο. (ιν) θα διακόπτονται για τουλάχιστον 4 μη συνεχόμενες εβδομάδες τον χρόνο για τις οποίες δεν θα καταβάλλεται αμοιβή. Νοείται ότι σε περίπτωση απουσίας του Λειτουργού για οποιοδήποτε λόγο, περιλαμβανομένων και λόγων υγείας, ο Λειτουργός δεν θα λαμβάνει αμοιβή κατά τις εν λόγω ημέρες ή/και ώρες απουσίας. (γ) (δ) (ε) (στ) Παρέχει τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες του προς την Αρχή, στο Λιμάνι Λεμεσού σχετικά με τη λογιστική και με βάση τα εκάστοτε πρότυπα εργασίας και μεθοδολογίες. Παρέχει τις υπηρεσίες του επιμελώς, αποδοτικά, με πλήρη συνείδηση των υποχρεώσεών του και σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ δεοντολογία και πρακτική του επαγγέλματος του Λειτουργού. Παρέχει οποιαδήποτε από τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες εντός των καθοριζόμενων σε κάθε περίπτωση χρονικών πλαισίων. Παρέχει τις υπηρεσίες του στον εκάστοτε υποδειχθέντα από την Αρχή χώρο εργασίας είτε με δικό του εξοπλισμό είτε με εξοπλισμό που δυνατό να θέσει στη διάθεσή του γι αυτό το σκοπό η Αρχή. Παρέχει μέσα σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια, οποιεσδήποτε πληροφορίες, στοιχεία, υλικό, έγγραφα και σχέδια που του ζητούνται σχετικά με την παροχή των συμφωνηθεισών υπηρεσιών. 5.2 Ο Λειτουργός θα είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ορθότητα των υπηρεσιών που θα παρέχει και σε περίπτωση που θα διαπιστώνονται λάθη, είναι υπόχρεος να τα διορθώνει εντός του καθοριζόμενου προς τούτο από τον την Αρχή χρονικού διαστήματος. 5.3 Ο Λειτουργός θα έχει ευθύνη απέναντι στην Αρχή για την πιστή εφαρμογή των Προνοιών της Συμφωνίας. 5.4 Ο Λειτουργός αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι της Αρχής ότι, κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας, δεν θα ενεργεί κατά παράβαση του νόμου και των κανονισμών της Αρχής και ότι θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της Αρχής. 6. Για την αποτελεσματική εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών του Λειτουργού, η Αρχή: (α) Θα υποδείξει και διαθέσει κατάλληλο προς χρήση χώρο στο Λιμάνι Λεμεσού. Θα του παρέχει πρόσβαση, σε όλες τις πληροφορίες, στοιχεία, υλικό, έγγραφα και σχέδια που αφορούν τις υπηρεσίες και εύλογα απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών του δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας. Σελίδα 9 από 12

10 7. Ο Λειτουργός αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι της Αρχής: (α) (γ) Να μην πληροφορεί, γνωστοποιεί, κοινοποιεί, μεταδίδει και/ή καθ οιονδήποτε τρόπο διαδίδει ή παραδίδει άμεσα ή έμμεσα οποτεδήποτε προς οποιοδήποτε πρόσωπο (εξαιρέσει προσώπου δεόντως εξουσιοδοτημένου από την Αρχή), οποιαδήποτε πληροφορία και/ή στοιχεία και/ή υλικό και/ή έγγραφα και/ή σχέδια και γενικά οτιδήποτε έρχεται σε γνώση του και/ή ετοιμάζεται και/ή χρησιμοποιείται από αυτόν συνεπεία της παροχής των υπηρεσιών του δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας και περαιτέρω υπόσχεται ότι θα τηρεί μυστική κάθε τέτοια πληροφορία και/ή στοιχεία και/ή υλικό και/ή έγγραφα και/ή σχέδια και γενικά οτιδήποτε έρχεται σε γνώση του και/ή ετοιμάζεται και/ή χρησιμοποιείται από αυτόν συνεπεία των εν λόγω υπηρεσιών και ότι η δυνάμει της παρούσας παραγράφου υπόσχεση ισχύει και μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας. Ότι όλες οι μελέτες, έντυπα και/ή έγγραφα που ετοιμάζονται από αυτόν και όλες οι πληροφορίες και/ή στοιχεία και/ή υλικό που αυτός συλλέγει ως και οι πάσης φύσεως εργασίες που παρέχονται από αυτόν κατά την παροχή των συμφωνηθεισών υπηρεσιών, θα ανήκουν και θα είναι περιουσία και/ή ιδιοκτησία και/ή πνευματική ιδιοκτησία της Αρχής και δύνανται να τροποποιηθούν και/ή δημοσιοποιηθούν και/ή γνωστοποιηθούν και/ή κοινοποιηθούν και/ή μεταδοθούν και/ή διαδοθούν από την Αρχή καθ' οιονδήποτε τρόπο και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη της ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. Ότι τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Συμφωνίας όσο και μετά τη λήξη της, δε θα ενεργεί κατά παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Αρχής και/ή ιδιωτών μελετητών και/ή οποιωνδήποτε άλλων προσώπων εμπλεκομένων στην υλοποίηση των έργων και ότι θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της Αρχής και/ή των εν λόγω προσώπων στην καταβολή οποιωνδήποτε αποζημιώσεων και/ή άλλων θεραπειών για τυχόν παράβαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους. 8. Ο Λειτουργός θα καταβάλλει όλους τους Φόρους και συνεισφορές εκ του Νόμου προσωπικά ως αυτοτελώς εργαζόμενο άτομο, περιλαμβανομένου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 9. Τερματισμός της Συμφωνίας 9.1 Όλοι οι όροι της παρούσας Συμφωνίας είναι και θεωρούνται ουσιώδεις. 9.2 Επιφυλαττομένου του δικαιώματος της Αρχής να τερματίσει και/ή καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία λόγω παραβάσεώς της από το Λειτουργό, η Αρχή δικαιούται εν πάση περιπτώσει κατ απόλυτη κρίση με γραπτή ειδοποίηση ενός μηνός να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία. 9.3 Η Αρχή δικαιούται να τερματίσει και/ή καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση ενός μηνός, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα, κατά την απόλυτη κρίση της Αρχής, ο Λειτουργός είχε καθ οιονδήποτε χρόνο πριν ή μετά την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας οποιασδήποτε φύσεως επαγγελματική συμμετοχή είτε άμεσα ο ίδιος προσωπικά είτε έμμεσα το γραφείο του ή άλλο γραφείο στο οποίο αυτός εργοδοτείται, σε σχέση με οποιοδήποτε έργο της Αρχής όταν πρόκειται περί έργου σε σχέση με το οποίο ο Λειτουργός παρείχε ή παρέχει ή πρόκειται να παράσχει τις υπηρεσίες του κατά τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας. 9.4 Ο Λειτουργός μπορεί κατ' απόλυτη κρίση, με γραπτή ειδοποίηση δύο μηνών προς την Αρχή, να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία. 9.5 Άνευ επηρεασμού των όσων αναφέρονται στις παραγράφους 9.2 και 9.3, η παρούσα Συμφωνία για τη μίσθωση των υπηρεσιών του Λειτουργού, δύναται να τερματιστεί από την Αρχή, μετά από γραπτή ειδοποίηση μιας (1) εβδομάδας, σε περίπτωση που ο Λειτουργός είτε εμποδίζεται λόγω ασθενείας ή άλλου κωλύματος από του να παρέχει τις υπηρεσίες του για συνεχή περίοδο δεκαπέντε (15) ημερών, είτε Σελίδα 10 από 12

11 παραλείπει και/ή αρνείται και/ή αμελεί να διεκπεραιώνει την υπηρεσία που του ανατίθεται μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια. 9.6 Σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της Συμφωνίας είτε από την Αρχή, δυνάμει των προνοιών των παραγράφων 9.2, 9.3 και 9.5, είτε από το Λειτουργό, δυνάμει της παραγράφου 9.4, η συνολική αμοιβή του Λειτουργού αναπροσαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αφαιρεθεί από αυτή ποσοστό αντίστοιχο με το ποσοστό του χρονικού διαστήματος από την ημέρα πρόωρου λήξεως της Συμφωνίας μέχρι της ημέρας, κατά την οποία θα έληγε κανονικά, εάν δεν ετερματίζετο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στο σύνολο του χρονικού διαστήματος της Συμφωνίας ως τούτο προορίζεται στην εν λόγω παράγραφο 1 και στην παράγραφο 5.1 (χρόνος παροχής υπηρεσιών). Νοείται ότι η παρούσα παράγραφος δεν επηρεάζει καθ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα αποζημιώσεων, εάν ο τερματισμός και/ή καταγγελία της Συμφωνίας επήλθε συνεπεία παραβάσεως αυτής. 10. Άλλοι Όροι 10.1 Σε περίπτωση που ο Λειτουργός παρέχει τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες για χρονικό διάστημα εβδομαδιαίως λιγότερο από εκείνο που διαλαμβάνει η παρ. 5.1(α), εκτός των δημοσίων αργιών για τις οποίες δεν θα καταβάλλεται αμοιβή, η Αρχή δικαιούται σε αποζημιώσεις για παράβαση της παρούσας Συμφωνίας, καταβλητέα δια της αποκοπής από την αμέσως επόμενη ή αμέσως επόμενες της παράβασης πληρωτέες δόσεις αμοιβής, του συνολικού ποσού αμοιβής που αντιστοιχεί στο σύνολο ωρών κατά τις οποίες ο Λειτουργός δεν παρείχε τις υπηρεσίες του Ουδέν ποσόν καταβάλλεται στο Λειτουργό επιπλέον της συμφωνηθείσας στην παρα. 1 αμοιβής του για οποιοδήποτε λόγο και/ή λόγω παροχής των συμφωνηθεισών υπηρεσιών πέραν αυτών που αναφέρονται στην παρα. 5.1(α). Σε αυτή την περίπτωση, θα του παρέχεται ελεύθερος χρόνος Το ποσό της συνολικής αμοιβής για περίοδο δώδεκα μηνών, το οποίο αναφέρεται στην παρα. 1, θα καταβληθεί στο Λειτουργό από την Αρχή για την παροχή των συμφωνηθεισών υπηρεσιών του όπως διαλαμβάνεται στην παρα. 5.1(α), σε ίσες μηνιαίες δόσεις και οποιαδήποτε έξοδα και/ή δαπάνες και/ή υποχρεώσεις που δυνατόν να προκύψουν σε σχέση με την από μέρους του εκπλήρωση των εν λόγω υπηρεσιών, θα καταβάλλονται αποκλειστικά από το Λειτουργό χωρίς οποιαδήποτε συνεισφορά σ αυτά από μέρους της Αρχής, και ότι η Αρχή: (α) Δεν θα καταβάλει και/ή καταβάλλει για οποιοδήποτε λόγο οποιοδήποτε επιπρόσθετο ποσό αμοιβής και/ή οποιοδήποτε ποσό τιμαριθμικής αύξησης και/ή οποιοδήποτε ποσό οποιασδήποτε φύσεως εξόδων και/ή δαπανών και/ή επιδόματος και/ή συνεισφοράς και/ή ασφαλίστρων και/ή υποχρέωσης. Θα καταβάλει στο Λειτουργό πέραν του ποσού της συμφωνηθείσας αμοιβής του, μόνον το ποσό Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που θα υποχρεωθεί ο Λειτουργός να χρεώσει για το είδος των υπηρεσιών που θα προσφέρει δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας και σύμφωνα και δυνάμει του εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου και των δυνάμει αυτού γενομένων Κανονισμών και/ή Διαταγμάτων και/ή πράξεων και/ή αποφάσεων και/ή γνωστοποιήσεων H παρούσα Συμφωνία δύναται να παραταθεί για 12 ακόμα μήνες. Σε τέτοια περίπτωση, η Αρχή πρέπει να κοινοποιήσει γραπτώς στο Λειτουργό την πρόθεσή της για ανανέωση της Συμφωνίας, ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της και ο Λειτουργός πρέπει να απαντήσει γραπτώς στην Αρχή κατά πόσο αποδέχεται τη συνέχιση των υπηρεσιών του ή όχι. Σε περίπτωση παράτασης των υπηρεσιών, τα δυο μέρη δύνανται να υπογράψουν νέα Συμφωνία η οποία θα καθορίζει τη σχέση τους, η οποία δυνατόν να έχει διαφορετικές πρόνοιες από την παρούσα Συμφωνία και θα καθορίζει ως συμφωνηθείσα αμοιβή για την περίοδο παράτασης, ποσό που να μην υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στην παρ. 1 αναπροσαρμοσμένο ανάλογα με το ρυθμό Σελίδα 11 από 12

12 πληθωρισμού του προηγούμενου χρόνου, όπως αυτός προκύπτει με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή που καταρτίζει η Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας Απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο από το Λειτουργό εκχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης που αυτός έχει δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της Η παρούσα Συμφωνία υπεγράφη σήμερα ημέρα του μηνός.. εκ μέρους της Αρχής από το Γενικό Διευθυντή και από το Λειτουργό στην παρουσία των που υπογράφουν ως μάρτυρες των υπογραφών. Η Αν. Γενική Διευθύντρια της Αρχής Ο Λειτουργός Λογιστικών Εργασιών... Όνομα: Αρ. Ταυτότητας: Μάρτυρες: (Να αναγραφεί το όνομα του πρώτου μάρτυρα) Υπογραφή: (Να αναγραφεί το όνομα του δεύτερου μάρτυρα) Υπογραφή:.. Σελίδα 12 από 12

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ. Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ. Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Μίσθωση Υπηρεσιών για τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΠΡΟΤΑΣΗ Π/Υ: 14 400,00 Αριθμός Διαγωνισμού: 05/2015 Φεβρουάριος 2015 18T1.18T 18TΕΙΣΑΓΩΓΗ18T 18T2.18T 18TΣΤΟΙΧΕΙΑ 18T3.18T

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 504 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ:

Αριθμός 504 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ: Αριθμός 504 537 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις με παραχώρηση κινητού τηλεφώνου περιλαμβανομένου και τηλεφώνου αυτοκινήτου. Το ανώτατο ποσό κάλυψης τηλεφωνικών

Τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις με παραχώρηση κινητού τηλεφώνου περιλαμβανομένου και τηλεφώνου αυτοκινήτου. Το ανώτατο ποσό κάλυψης τηλεφωνικών 445 Αριθμός 410 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Λιμένων Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή με σύμβαση ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διαγωνισμού: 17/2013

Αριθμός Διαγωνισμού: 17/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών Τεχνικής Διαχείρισης για το «Σχέδιο τοποθέτησης ανέργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς» Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 6230 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Ο διορισμός της κας Περσεφόνης Α. Κουντούρη, από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 στη θέση Επιθεωρητή Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ Τελευταία Ήμερο. Υποβολής Προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου Εφαρμογής Προγραμμάτων Κατάρτισης Αριθμός Διαγωνισμού: 22/2013 Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2013 Σελίδα 1 από 137 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 892 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Αριθμός 717 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμός Διαγωνισμού: 04/2012 Λευκωσία, Αύγουστος 2012 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 1593 Παναγιώτας Χαραλάμπους (Π.Φ. 32556) Σοφίας Χαραλάμπους (Π.Φ. 32557) Αναστασίας Φιλίππου Χαραλάμπους (Π.Φ. 32558) Ελενας Χαριλάου (Π.Φ. 32560) Έλενας Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΣΚΟΠOΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕIΑ... 4 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΠ «ΕΝΙΑΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ(ΕΟΣ)» Αρ. Διαγωνισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την ασφαλιστική κάλυψη του Προσωπικού, των καταρτιζομένων και των περιουσιακών στοιχείων της ΑνΑΔ Αριθμός Διαγωνισμού: 16/2013 Λευκωσία, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012

Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012 Διαγωνισμός για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου και την επιθεώρηση του συστήματος κλιματισμού για το κτήριο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αριθμός Διαγωνισμού: 26/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ημερ. Προκήρυξης : 03 Σεπτεμβρίου 2015 Ημερ. Λήξης : 25 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Εγγραφής: Τ.Σ. 3257 www: cytapensionfund.org e-mail: tshy@cyta.com.cy Οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) FIREWALLS ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 19/2013 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΗΣ VELISTER LTD 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων για τεχνολογικό εξοπλισμό Αριθμός Διαγωνισμού: 11/2012 Λευκωσία, Απρίλιος 2012 Περιεχόμενα Εγγράφων Διαγωνισμού Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΓΙΑ Ο ΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ» Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 1/27 ΕΚΔΟΣΗ 2015-1 21/07/2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4183 Παρασκευή, 20 Απριλίου 2007 2337 Αριθμός 2361 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε την κα Δώρα Πούννα,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβάζονται μαζί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για το άνοιγμα και τη λειτουργία λογαριασμού που καλύπτεται από τους παρόντες Όρους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα