πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 133/2014 Θέµα: «Έκπτωση του αναδόχου της υπηρεσίας: Παροχή λογιστικών εργασιών» Πάτµος και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 5η του µηνός Αυγούστου έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ιοικητικό Συµβούλιο του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, κατόπιν της υπ αριθµ. 1439/ εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε ένα των µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόµου 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης»), σύµφωνα µε την οποία: «Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση....αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δηµοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήµου». Αρχικά διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, επειδή επί συνόλου δεκαπέντε (15) µελών ευρέθησαν παρόντα τα οκτώ (8). ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ελισσαίου Αθανάσιος, Πρόεδρος 1. Σπύρου Μπενέτος, ήµαρχος Λειψών 2. Γρύλλης Παντελεήµων, Αντιπρόεδρος 2. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου 3. Βογιατζής Γεώργιος 3. Τραµπούλης Γεώργιος 4. Κόλιας Μιχαήλ, ήµαρχος Λέρου, Αναπλ. 4. Παραδείση Σταυρούλα Μέλος 5. Μαυρουδής Αντώνιος Μιχαήλ, Αναπλ. Μέλος 5. Κανέλλης Ιωάννης 6. Μαύρου Στράτα Νοµική 6. Καρύδης Ιωάννης 7. Μαραβέλιας Αντώνιος, Αναπλ. Μέλος 7. Σκλαβούνος Βασίλειος 8. Σιάρµπας Στυλιανός, Λιµενάρχης Πάτµου Αν και εκλήθησαν νόµιµα και έγκαιρα. Επίσης, παρίσταται ο ήµαρχος Πάτµου κ. Στόικος Γρηγόριος, η κα Κάππου Αναστασία, ιοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος, προκειµένου να ενηµερώσει το Σώµα για τεχνικά ζητήµατα. 1

2 Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου το 9 ο θέµα της ηµερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.. 28/ ) Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Κ Κ), η οποία προστέθηκε µε την παράγραφο 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08. 3) Την υπ αριθµ /739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 4) Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248Α / ) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 5) Την υποπαράγραφο Ε1 του Ν. 4093/2012 «Κώδικας Φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών και λοιπές φορολογικές διατάξεις». 6) Το άρθρο 50 του Π.. 28/80, σύµφωνα µε το οποίο: «1. Οσάκις ο ανάδοχος δεν συµµορφούται προς τας υποχρεώσεις αυτού, τας απορρεούσας εκ της συµβάσεως και των διατάξεων του παρόντος ή προς τας εντός των ορίων των διατάξεων τούτων διδοµένας αυτώ εγγράφως υπό της επιβλεπούσης Τεχνικής Υπηρεσίας διαταγάς, καλείται δι' ειδικής προσκλήσεως του προισταµένου της υπηρεσίας παρ' ης επιβλέπονται τα έργα ή προκειµένου περί προµηθειών, εργασιών και µεταφορών υπό του δηµάρχου ή προέδρου κοινότητος, απαραιτήτως υποµιµνησκούσης τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, ίνα εντός ευλόγου προθεσµίας, πάντως ουχί ελάσσονος των δέκα ηµερών, συµµορφωθή προς τας υποχρεώσεις του ή τας αρµοδίας δοθείσας αυτώ εγγράφως διαταγάς. Εις περίπτωσιν καθ' ην αξιούται η λήψις µέτρων προ αποτροπήν προφανών κινδύνων, περί ων το άρθρον 48 παρ.6 του παρόντος, η τασσοµένη προθεσµία δύναται να είναι και µικροτέρα των 10 ηµερών. Η ειδική πρόσκλησις και αι δια ταύτης τιθέµεναι προθεσµίαι δεν ανατρέπουν τας εκ της συµβάσεως υποχρεώσεις του αναδόχου δια την εµπρόθεσµον εκτέλεσιν των έργων ή τµηµάτων αυτών και τας εκ της υπερβάσεως των προθεσµιών συνεπείας. Ειδική πρόσκλησις, κατά τα ανωτέρω, δύναται να σταλή προς τον ανάδοχον, καθ όλην την διάρκειαν ισχύος της συµβάσεως και µέχρι της εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 2. Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθή προς την ειδικήν ως άνω διαταγήν εντός της ταχθείσης προθεσµίας, το δηµοτικόν ή κοινοτικόν συµβούλιον εισηγήσει του προϊσταµένου της επιβλεπούσης υπηρεσίας κοινοποιουµένης και εις τον Νοµάρχην, κηρύσσει αυτόν έκπτωτον και διατάσσει την παύσιν των εργασιών. 3. Η απόφασις του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου κοινοποιείται επί αποδεικτικώ εις τον ανάδοχον και υποβάλλεται εις τον Νοµάρχην προς έγκρισιν, µετά του ανωτέρω αποδεικτικού. Ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλη ένστασιν εις τον Νοµάρχην εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δέκα ηµερών από της εις αυτόν επιδόσεως της αποφάσεως του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. Ο Νοµάρχης αποφαίνεται επί της εν λόγω αποφάσεως και της τυχόν ενστάσεως του αναδόχου, µετά την παρέλευσιν της ανωτέρω προθεσµίας των δέκα ηµερών και µετά γνώµην του αρµοδίου τεχνικού συµβούλου. Η απόφασις του Νοµάρχου κοινοποιείται, επί αποδείξει, δι εγγράφου του προισταµένου της επιβλεπούσης υπηρεσίας εις τον ανάδοχον, καλούµενον συγχρόνως εις περίπτωσιν απορρίψεως της ενστάσεως αυτού ίνα 2

3 προβή εις άµεσον παύσιν των εργασιών και παραστή εις ωρισµένον τόπον και χρόνον δια την επιµέτρησιν των εκτελεσθεισών εργασιών και των εν τοις εργοταξίοις δοκίµων και χρησίµων δια την εκτέλεσιν των έργων υλικών. ιά την σύνταξιν της επιµετρήσεως εν τη περιπτώσει ταύτη και την εξέτασιν τυχόν επ'αυτής διαφωνιών του αναδόχου εφαρµόζονται τα οριζόµενα υπό της παρ.5 του άρθρου 44 του παρόντος. 4. ια πάσαν επενεχθείσαν ζηµίαν εις τον δήµον ή την κοινότητα εκ της αρνήσεως ή παραλείψεως του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου να αποφασίση την κήρυξιν εκπτώτου του αναδόχου,τα µέλη τούτου ευθύνονται αστικώς και πειθαρχικώς, κατά τας διατάξεις του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος και του παρόντος διατάγµατος, µη αποκλειοµένης και της ποινικής διώξεως δια παράβασιν καθήκοντος. 5. Ο ανάδοχος, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας δύο µηνών από της, εις αυτόν κοινοποιήσεως της επί της εκπτώσεως αποφάσεως του Νοµάρχου και εφ' όσον έχει προηγηθή υποβολή εµπροθέσµου ενστάσεως υπ αυτού, δύναται να υποβάλη αίτησιν θεραπείας κατ' αυτής. Η απορριπτική απόφασις του Υπουργού των Εσωτερικών επί της αιτήσεως θεραπείας του αναδόχου κοινοποιείται και εις το Υπουργείον ηµοσίων Έργων. 6. Η περί εκπτώσεως απόφασις του Νοµάρχου κοινοποιείται υποχρεωτικώς εις το Υπουργείον ηµοσίων Έργων και εις την οικείαν Περιφερειακήν Επιθεώρησιν ηµοσίων 'Εργων. 7. Εν περιπτώσει εκπτώσεως του αναδόχου στερείται ούτος του δικαιώµατος αναλήψεως, καθ' οιονδήποτε τρόπον, εκτελέσεως δηµοτικών και κοινοτικών έργων, προµηθειών ή µεταφορών, κατά τας περί πειθαρχικής ευθύνης των εργοληπτών κειµένας διατάξεις του Υπουργείου ηµοσίων Έργων. Προκειµένου περί µη πτυχιούχων εργολάβων, δια της περί εκπτώσεως αυτών αποφάσεως του Νοµάρχου καθορίζεται και ο χρόνος στερήσεως του δικαιώµατος αναλήψεως της εκτελέσεως δηµοτικών ή κοινοτικών έργων, προµηθειών κ.λ.π. όστις δεν δύναται να είναι µικρότερος του εξαµήνου και µεγαλύτερος του έτους. 8. Η συνέχισις των λόγω εκπτώσεως του αναδόχου διακοπεισών εργασιών γίνεται µετά την περέλευσιν απράκτου της τασσοµένης προθεσµίας προς άσκησιν ενστάσεως είτε µετά την έκπτωσιν απορριπτικής επ' αυτής αποφάσεως του Νοµάρχου και δι' ας ποσότητας και είδη εργασίας ούτος ήτο υπόχρεος, ενεργείται δε κατόπιν αποφάσεως του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, εγκρινοµένης υπό του Νοµάρχου, δια νέου διαγωνισµού και εν επειγούση ανάγκη καθ οιονδήποτε τρόπον εις βάρος και δια λογαριασµόν αυτού. Αν η δαπάνη αποβή µεγαλυτέρα της υπό του συµβατικού προυπολογισµού προβλεποµένης, η διαφορά κρατείται, εκ των οφειλοµένων τω αναδόχω εκ της αυτής ή ετέρας εργολαβίας ή εκ του προιόντος καταπτώσεως των εγγυήσεων, εν περιπτώσει δε ανεπαρκείας τούτων επιφυλάσσεται τω εργοδότη το δικαίωµα εισπράξεως των δαπανηθέντων κατά τας περί εισπράξεως των δηµοτικών και κοινοτικών εσόδων ισχυούσας διατάξεις.ο τοιούτος εις βάρος του εκπτώτου αναδόχου διακανονισµός, γίνεται δια τας εργασίας δια τας οποίας ήτο υπόχρεος ο ανάδοχος κατά την σύµβασιν, ως αύτη είχε τροποποιηθή µέχρι της κηρύξεως της εκπτώσεως και καθ' ο µέτρον αύται εκτελεσθούν εντός προυθεσµίας ίσης προς την ολικήν προθεσµίαν αποπερατώσεως της αρχικής συµβάσεως, αρχοµένης από της κοινοποιήσεως της περί εκπτώσεως αποφάσεως του Νοµάρχου. 3

4 Εάν η δαπάνη εκτελέσεως αποβή µικροτέρα της βάσει των τιµών της εκπτώτου εργολαβίας τοιαύτης, η διαφορά προσκτάται υπό του δήµου ή της κοινότητος». 7) Την υπ αριθµ. 82/2014 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., µε θέµα: «Περί ανάθεσης παροχής λογιστικών εργασιών». 8) Την ανάγκη του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου για τη σχετική υπηρεσία, δεδοµένου ότι δεν υπηρετεί σ αυτό υπάλληλος µε τα απαιτούµενα προσόντα για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας. 9) Την υπ αριθµ. 48/2014 Απόφαση Προέδρου, µε θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Παροχή λογιστικών εργασιών, µε απευθείας ανάθεση». 10) Το γεγονός ότι κατόπιν της ανωτέρω Απόφασης, δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά. 11) Την υπ αριθµ. 61/2014 Απόφαση Προέδρου, µε θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Παροχή λογιστικών εργασιών, µε απευθείας ανάθεση», στο 4 ο άρθρο της οποίας περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που υποχρεούται να παράσχει ο ανάδοχος ως κατωτέρω: «Η υπηρεσία αφορά στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών για την υπαγωγή της Υπηρεσίας µας σε καθεστώς Φ.Π.Α. Συγκεκριµένα οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα είναι οι ακόλουθες: -Η διαδικασία για την µεταβολή εργασιών µη φυσικού προσώπου στην αρµόδια.ο.υ. -Η τήρηση των προβλεπόµενων λογιστικών βιβλίων (µηχανογραφικά, χειρόγραφα ή µεικτά) του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. -Η σύνταξη και υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. -Η σύνταξη και υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. -H παροχή συµβουλών µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ), πάνω σε λογιστικά και οικονοµικά θέµατα που άπτονται της λειτουργίας της οικονοµικής υπηρεσίας του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, επίλυση διαφόρων λογιστικών θεµάτων και παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων στους υπαλλήλους της Οικονοµικής Υπηρεσίας. -Τακτική ενηµέρωση των αρµοδίων οργάνων του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. για την εξέλιξη των εργασιών. Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ορίζεται σε ένα έτος, από την υπογραφή της σύµβασης». 12) Το γεγονός ότι κατόπιν της ανωτέρω Απόφασης, δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά. 13) Την από προσφορά του κ. Κιώτη Άγγελου του Γεωργίου, Λογιστή Φοροτεχνικού Α τάξης, ποσού 2.000,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Κύριοι, Σας γνωρίζουµε ότι, για την παροχή λογιστικών εργασιών στην υπηρεσία ( Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), µε βάση την Απόφαση υπ αρίθ. Νο: 61 & άρθρο 4 ο και µε διάρκεια ένα (1) έτος, θα είναι αξίας ύο Χιλιάδες EURO (2.000,00 euro) µε Φ.Π.Α. Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και βοήθεια». 14) Το υπ αριθµ. 1089/ πρακτικό αξιολόγησης εισήγηση για ανάθεση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 4

5 15) Την υπ αριθµ. 94/ Απόφαση Προέδρου, µε θέµα: «Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας: Παροχή λογιστικών εργασιών, στον Κιώτη Άγγελο, έναντι ποσού 2.000,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.». 16) Το γεγονός ότι ο ανάδοχος της υπηρεσίας δεν προέβη στις απαιτούµενες ενέργειες για την υπαγωγή του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. σε καθεστώς Φ.Π.Α. και την τήρηση των προβλεπόµενων λογιστικών βιβλίων. 17) Την υπ αριθµ. 1263/ Ειδική Πρόσκληση του Προέδρου του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. προς τον κ. Κιώτη Άγγελο, µε θέµα: «Παροχή λογιστικών εργασιών», στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Σε εφαρµογή του άρθρου 50 του Π.. 28/1980 σας καλούµε όπως εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήψη της παρούσας ειδικής πρόσκλησης προβείτε σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την: α) Μεταβολή εργασιών µη φυσικού προσώπου στην αρµόδια.ο.υ. Κω., προκειµένου η Υπηρεσία µας να υπαχθεί σε καθεστώς Φ.Π.Α. β) Έναρξη τήρησης των προβλεπόµενων λογιστικών βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, µε παράλληλη γνωστοποίηση στην Υπηρεσία µας του τρόπου τήρησής τους (µηχανογραφικά, χειρόγραφα ή µεικτά). Επίσης, σας γνωρίζουµε ότι σε περίπτωση που δεν συµµορφωθείτε µε τα όσα αναλυτικά περιγράφονται πιο πάνω, είναι υποχρεωτική η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρου 50, παρ. 2 του Π.. 28/1980, ήτοι η εισήγηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο της Υπηρεσίας µας για κήρυξή σας ως έκπτωτου». 17) Την από 11/07/2014 επιστολή του κ. Κιώτη Άγγελου, η οποία έχει ως εξής: «Κύριοι, Σας γνωρίζουµε ότι µετά από τηλεφωνική ενηµέρωση από το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και έλεγχο για την εύρυθµη λειτουργία βάσει του Κώδικα Φορολογικής απεικόνισης των Συναλλαγών, δεν θα µπορέσουµε να υποστηρίξουµε τις λογιστικές σας εργασίες µε το ποσό των που είχαµε στην προσφορά µας, για τους παρακάτω λόγους: Α. Η τιµή του τιµοκαταλόγου µε τις προτεινόµενες ελάχιστες αµοιβές λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών , φυσικά και αφορά τοπικές τιµές, εργοδότης και πάροχος να ευρίσκονται στην ίδια ή σε κοντινή περιοχή και κοντά στις αρµόδιες Υπηρεσίες ( ΟΥ & λοιπές ηµόσιες Υπηρεσίες), κάτι που δεν έχει υπολογιστεί στην παραπάνω τιµή. Β. Η τήρηση των προβλεποµένων λογιστικών βιβλίων δεν είναι απλά βιβλία Εσόδων Εξόδων, αλλά λόγω σχέσης του Λιµενικού Ταµείου µε το ήµο πρέπει να έχει βιβλία Γ κατηγορίας (διπλογραφικό σύστηµα) δηλαδή ειδικό Λογιστικό πρόγραµµα. Γ. Για την σωστή λειτουργία όλης αυτής της προσπάθειας θα χρειαστούν να γίνουν κάποιες µετακινήσεις σε Πάτµο και Κω 4-5 φορές το χρόνο που ανεβάζουν το κόστος σε υψηλά επίπεδα, ασύµφορα για την τιµή που προτείνατε και δεχτήκαµε. Σε τηλεφωνική επικοινωνία µε τον Πρόεδρο του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και τον ήµαρχο κο Στόικο Γρηγόρη, τους γνωρίσαµε τον λόγο για τον οποίο είχαµε πια ενδοιασµούς για την υπογραφή της σύµβασης, (δηλαδή το µεγάλο κόστος) και τους ζητήσαµε κατ εξαίρεση της σύµβασης, να µας κάλυπτε το Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., εάν ήταν 5

6 δυνατόν, τουλάχιστον τα έξοδα των µετακινήσεων. (Ενδεικτικά σας γνωρίζω, ένα αεροπορικό εισιτήριο πήγαινε έλα Αθήνα Κω, έχει από και τα ακτοπλοϊκά 3ης θέσης Πειραιάς Πάτµος Πειραιάς 100, συνολικό κόστος 4 µετακινήσεων 460 ). Μας γνώρισαν ότι αυτό δεν µπορούσε να γίνει, οπότε δεν µπορεί να προχωρήσει και η συνεργασία αυτή. Λυπάµαι που δεν µπορώ να υποστηρίξω Λογιστικά την υπηρεσία σας, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι για να λειτουργήσει µία συµφωνία πρέπει και οι δύο εταίροι να είναι ευχαριστηµένοι, καλυµµένοι από τη δουλειά και να υπάρχει η καλή αµοιβή στον «πάροχο» και το σωστό αποτέλεσµα λειτουργία στον «εργοδότη». 18) Το υπ 1442/ έγγραφο του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. προς τον κ. Κιώτη Άγγελο, µε θέµα: «Πρόσκληση σε ακρόαση», στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Σε εφαρµογή του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας), µε τίτλο Προηγούµενη ακρόαση του ενδιαφεροµένου, σας καλούµε όπως παρευρεθείτε στην συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, που θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη και ώρα 10:00π.µ. στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Πάτµου που βρίσκεται στην Χώρα Πάτµου, προκειµένου να εκφράσετε τις απόψεις σας αναφορικά µε την από πλευράς σας µη τήρηση των υποχρεώσεων που αναλάβατε έναντι της Υπηρεσίας µας στα πλαίσια της εργασίας «Παροχή λογιστικών εργασιών», η οποία σας ανατέθηκε µε την υπ αριθµ. 61/2014 Απόφαση Προέδρου της Υπηρεσίας µας και συγκεκριµένα των κάτωθι: α) Μεταβολή εργασιών µη φυσικού προσώπου στην αρµόδια.ο.υ. Κω., προκειµένου η Υπηρεσία µας να υπαχθεί σε καθεστώς Φ.Π.Α. β) Έναρξη τήρησης των προβλεπόµενων λογιστικών βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, µε παράλληλη γνωστοποίηση στην Υπηρεσία µας του τρόπου τήρησής τους (µηχανογραφικά, χειρόγραφα ή µεικτά). Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση θα εξετασθεί το ενδεχόµενο έκπτωσής σας από την ανάθεση της προαναφερθείσας εργασίας. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που αδυνατείτε να παρευρεθείτε στην ανωτέρω συνεδρίαση, δύνασθε να εκφράσετε τις απόψεις σας εγγράφως. Παρακαλούµε για την ενηµέρωση και τις ενέργειές σας». 19) Το γεγονός ότι ο κ. Άγγελος Κιώτης δεν παρίσταται στη συνεδρίαση και µέχρι την ώρα έναρξής της δεν παρελήφθη από την υπηρεσία πρωτοκόλλου του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. σχετικό έγγραφό του. 20) Την παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου ( Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύµφωνα µε την οποία: «Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου. Χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του ταµείου για την εκπλήρωση των σκοπών και αρµοδιοτήτων αυτού και αποφασίζει: για τον κανονισµό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό, τον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκµετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράµµατος, την έγκριση µελετών, πρακτικών δηµοπρασίας, αναθέσεων, προµηθειών, την 6

7 πρόταση προς ΥΘΥΝΑΛ ορισµού αποφαινοµένων οργάνων, συντήρηση και επισκευή υφισταµένων έργων και πραγµάτων, διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εµπίπτει στους σκοπούς σύστασης του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου». Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε την έκπτωση του αναδόχου της υπηρεσίας «Παροχή λογιστικών εργασιών» κ. Άγγελου Κιώτη, διότι δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην υπ αριθµ. 61/2014 Απόφαση Προέδρου του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., το περιεχόµενο της οποίας αποδέχθηκε µε την από προσφορά του, ούτε µετά την ανάθεση της υπηρεσίας σε αυτόν µε την υπ αριθµ. 94/2014 Απόφασή Προέδρου του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., αλλά ούτε και µετά την υπ αριθµ. 1263/ Ειδική Πρόσκληση. Στη συνέχεια, κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.. 28/1980, τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Κ Κ) η οποία προστέθηκε µε την παράγραφο 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, την υπ αριθµ /739/ Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την υποπαράγραφο Ε1 του Ν. 4093/2012, το άρθρο 50 του Π.. 28/80, την υπ αριθµ. 82/2014 προηγούµενη Απόφασή του, τις υπ αριθµ. 48/2014, 61/2014 και 94/2014 Αποφάσεις Προέδρου του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., την από προσφορά του κ. Κιώτη Άγγελου του Γεωργίου, το γεγονός ότι ο ανάδοχος της υπηρεσίας δεν προέβη στις απαιτούµενες ενέργειες για την υπαγωγή του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. σε καθεστώς Φ.Π.Α. και την τήρηση των απαιτούµενων λογιστικών βιβλίων, την υπ αριθµ. 1263/ Ειδική Πρόσκληση του Προέδρου του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. προς τον κ. Κιώτη Άγγελο, την από 11/07/2014 επιστολή του κ. Κιώτη Άγγελου, το υπ 1442/ έγγραφο του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. προς τον κ. Κιώτη Άγγελο, το γεγονός ότι ο κ. Άγγελος Κιώτης δεν παρίσταται στη συνεδρίαση και µέχρι την ώρα έναρξής της δεν παρελήφθη από την υπηρεσία πρωτοκόλλου του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. σχετικό έγγραφό του, το άρθρο 65 του Νόµου 3852/2010 και το άρθρο 5 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο µ ό φ ω ν α Κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο της υπηρεσίας «Παροχή λογιστικών εργασιών» κ. Άγγελο Κιώτη, διότι δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 4 της υπ αριθµ. 61/2014 Απόφασης Προέδρου του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., το περιεχόµενο της οποίας αποδέχθηκε µε την από προσφορά του, ούτε µετά την ανάθεση της υπηρεσίας σε αυτόν µε την υπ αριθµ. 94/2014 Απόφασή Προέδρου του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., αλλά ούτε και µετά την υπ αριθµ. 1263/ Ειδική Πρόσκληση. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 133/

8 Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος Ελισσαίου Αθανάσιος Τα Μέλη Γρύλλης Παντελεήµων Κόλιας Μιχαήλ Βογιατζής Γεώργιος Μαυρουδής Αντώνιος-Μιχαήλ Μαύρου-Στράτα Νοµική Μαραβέλιας Αντώνιος Σιάρµπας Στυλιανός Ακριβές Αντίγραφο Πάτµος, 06/08/2014 Ο Πρόεδρος Η Ειδική Γραµµατέας Ελισσαίου Αθανάσιος Κάππου Αναστασία 8

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 98/2014

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 198/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 128.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 128. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβαδειά 30 04-2015 Αριθ. Πρωτ.:10795 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 128 Περίληψη Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. 3.Την υπ αριθ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ήµο ιονύσου

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ. 3.Την υπ αριθ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ήµο ιονύσου 14PROC002454428 2014-12-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ 04/12/2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. πρωτ: 38767 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. αποφ.:2894 /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29& ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 e-mail : vorria@dionysos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 23 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου»

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 1/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 2/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 2/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 2/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 29/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 19 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Απόφασης 544/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση όρων για την προµήθεια εξοπλισµού παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 4/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 11108 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Έχοντας υπόψη: Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839790 2015-06-11

15PROC002839790 2015-06-11 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 9-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34678 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.: 20667 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 60.244,40 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 35 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 35 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων»

ΜΕΛΕΤΗ. «Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : α) Τεχνική Έκθεση β) Τιμολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 404/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία : Προβολή της Πράξης σε έντυπα και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΘΨΩΕ5-ΤΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 26 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6 η Σεπτεµβρίου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα