AIG Europe Limited (5/15)-Localised

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AIG Europe Limited. 23-33-0008 (5/15)-Localised"

Transcript

1 Επαγγελµατική Ευθύνη Λογιστών/Λογιστικών Εταιριών Αρ Ασφαλιστηρίου Πίνακας Ασφάλισης Λήπτης Ασφάλισης Έδρα Λήπτη της Ασφάλισης Επαγγελµατικές Υπηρεσίες Λογιστικές και Φορολογικές/Φοροτεχνικές υπηρεσίες και συµβουλές, Τήρηση βιβλίων και ιαχείριση µισθοδοσίας Περίοδος Ασφάλισης από: 12:01µµ έως: 11:59 πµ Όριο Ευθύνης (ασφαλιστικό ποσό) Ασφαλιστική Απαλλαγή (για κάθε Απαίτηση) Ηµεροµηνία αναδροµικής ισχύος της Ασφάλισης Ασφάλιστρο Γεωγραφικά όρια / Εφαρµοστέο ίκαιο Αναγγελία Απαιτήσεων Ελλάδα / Ελληνικό ίκαιο AIG Europe Limited Λ Κηφισίας 119, Μαρούσι Τόπος: Ηµ/νια: Ο Ασφαλιστής Τόπος: Ηµ/νια: Ο Λήπτης της Ασφάλισης Η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe Limited, εγγεγραµµένη στα µητρώα της Αγγλίας και της Ουαλίας µε αριθµό Μητρώου , η οποία εδρεύει στο Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο, επί της οδού The AIG Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB To υποκατάστηµα Ελλάδας της AIG Europe Limited, και ο νόµιµος αντιπρόσωπός του AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ Αντιπροσώπευση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων έχουν την έδρα τους επί της Λεωφ Κηφισίας 119, Mαρούσι, Αθήνα 1 ΑΦΜ: , ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ ΜητρΓΕΜΗ: URL:

2 ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο εκδόθηκε µε τις παρακάτω παρεκκλίσεις από την πρόταση ασφάλισης: ΚΑΜΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται να εναντιωθεί: (α) Μέσα σε ένα (1) µήνα από την παράδοση του παρόντος ασφαλιστηρίου για κάθε διάταξη του περιεχοµένου της Ασφαλιστικής Σύµβασης, που ενδεχοµένως θα µπορούσε να θεωρηθεί παρέκκλισή της από την Πρόταση Ασφάλισης, (β) Μέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από την παράδοση του παρόντος ασφαλιστηρίου σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν παρέλαβε το έντυπο πληροφοριών του άρθρου 4 παρ 2 περίπτ Η του Ν 400/70 κατά την υπογραφή της αίτησής του για ασφάλιση ή παρέλαβε αυτό ελλιπές ή σε περίπτωση που δεν παρέλαβε τους Γενικούς ή και τους Ειδικούς Όρους που διέπουν την παρούσα ασφάλιση Τα πιο πάνω δικαιώµατα εναντίωσης ασκούνται µε την συµπλήρωση και αποστολή στην έδρα της Εταιρείας του αντίστοιχου κατά περίπτωση εντύπου υποδείγµατος (Α) ή (Β) των δηλώσεων εναντίωσης που επισυνάπτονται στο παρόν, αποκλειστικά µε συστηµένη επιστολή ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Εάν η Ασφαλιστική Σύµβαση έχει διάρκεια µεγαλύτερη του ενός (1) έτους, ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους ανωτέρω, να υπαναχωρήσει απ' αυτήν εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου σ' αυτόν Το δικαίωµα αυτό ασκείται µε έγγραφη δήλωση που στέλνεται αποκλειστικά και µόνο µε συστηµένη επιστολή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ `Η ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατα εναντίωσης ή υπαναχώρησης, η Ασφαλιστική Σύµβαση λύεται εξ' αρχής, αµέσως και αυτόµατα από την παραλαβή από την Εταιρία της προαναφερόµενης συστηµένης επιστολής ή του εντύπου εναντίωσης ιευκρινίζεται ότι το δικαίωµα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν µπορεί να ασκηθεί αν µέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστηµένης επιστολής έχει δηλωθεί ζηµιά βάσει του Ασφαλιστηρίου για επελθόντα ασφαλιστικό κίνδυνο 2 ΑΦΜ: , ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ ΜητρΓΕΜΗ: URL:

3 Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από τηv αvαγραφόµεvη στo Ασφαλιστήριo ηµερoµηvία έvαρξης και µε τηv προϋπόθεση της καταβoλής τoυ Aσφαλίστρoυ Ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται µόνον για Απαιτήσεις που θα προβληθούν κατά του Ασφαλισµένου, στα πλαίσια παροχής των Επαγγελµατικών του Υπηρεσιών και θα γνωστοποιηθούν στον Ασφαλιστή εντός της διάρκειας της Περιόδου Aσφάλισης ή εντός της Πρόσθετης Περιόδου Γνωστοποίησης Ο Ασφαλιστής υποχρεούται να αποζηµιώσει τον Ασφαλισµένο µόνο εφόσον οι Πράξεις ή Παραλείψεις του έγιναν από την Hµεροµηνία αναδροµικής ισχύος και µετά Το Ασφαλιστικό Ποσό υπόκειται στη συµφωνηµένη Απαλλαγή και περιλαµβάνει τις δαπάνες που προέρχονται άµεσα από την απόκρουση και ικανοποίηση Απαιτήσεων Τρίτου Προσώπου Ασφαλιστικές Καλύψεις Επαγγελµατική Αστική Ευθύνη Πνευµατική και Βιοµηχανική Ιδιοκτησία Ο Ασφαλιστής θα πληρώσει για λογαριασµό του/των Ασφαλισµένων όλες τις Zηµίες, συµπεριλαµβανοµένης και της χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, από Απαιτήσεις που πηγάζουν από Πράξεις ή Παραλείψεις τους Ο Ασφαλιστής θα πληρώσει για λογαριασµό του Ασφαλισµένου/ων όλες τις Zηµίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε Απαίτηση για οποιαδήποτε Προσβολή ικαιωµάτων Πνευµατικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας υσφήµιση Ο Ασφαλιστής θα πληρώσει για λογαριασµό του Ασφαλισµένου/ων όλες τις Ζηµίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε Απαίτηση εξαιτίας δυσφήµισης που προκλήθηκε χωρίς πρόθεση του Ασφαλισµένου Απάτη / Απιστία Ο Ασφαλιστής θα πληρώσει για λογαριασµό του/των Ασφαλισµένων όλες τις Ζηµίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε Απαίτηση για Απάτη / Απιστία που διαπράττεται από Υπάλληλο / Υπαλλήλους του Λήπτη της Ασφάλισης σε βάρος Τρίτου Προσώπου και για την οποία ο/οι Ασφαλισµένος /οι έχουν καταστεί υπεύθυνοι χωρίς να είναι οι ίδιοι δράστες ή να έχουν συµµετάσχει στην Απάτη / Απιστία Απόκρουση Ο Ασφαλιστής δικαιούται να επιλέξει να αποκρούσει την Απαίτηση Τρίτου Προσώπου, η οποία εµπίπτει στην ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται µε το παρόν Ο Ασφαλιστής αναλαµβάνει να πληρώσει τα Έξοδα Απόκρουσης που θα προκύψουν στο πλαίσιο της ανωτέρω Απόκρουσης 3 ΑΦΜ: , ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ ΜητρΓΕΜΗ: URL:

4 Επεκτάσεις Παράσταση ενώπιον ικαστηρίου Για οποιοδήποτε πρόσωπο που περιγράφεται κατωτέρω υπό i) και ii), το οποίο καταθέτει ενώπιον ικαστηρίου ως µάρτυρας σχετικά µε Απαίτηση για την οποία έγινε έγκαιρη γνωστοποίηση και η οποία εµπίπτει στην ασφαλιστική κάλυψη, τα Έξοδα Απόκρουσης θα περιλαµβάνουν τις πιο κάτω αµοιβές, για κάθε ηµέρα κατά την οποία κρίθηκε αναγκαία η παρουσία του µάρτυρα ενώπιον του ικαστηρίου: i) Για τον Λήπτη της Ασφάλισης Ευρώ 500 ii) Για Υπάλληλο ή ασκούµενο δικηγόρο Ευρώ 250 Η ασφαλιστική Απαλλαγή δεν εφαρµόζεται στην συγκεκριµένη επέκταση Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης Απαιτήσεων Εάν ο Ασφαλιστής καταγγείλει ή δεν ανανεώσει το Ασφαλιστήριo, για λόγο άλλο από τη µη πληρωµή του Ασφαλίστρου ή κάποιας άλλης παραβίασης όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου από τον Ασφαλισµένο, ο Λήπτης της Ασφάλισης θα έχει το δικαίωµα να γνωστοποιήσει κάθε καλυπτόµενη Απαίτηση που έγινε για πρώτη φορά κατά του Ασφαλισµένου, εντός της Πρόσθετης Περιόδου Γνωστοποίησης Αυτή η Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης δεν θα ισχύει εάν το παρόν Ασφαλιστήριo ή οι ασφαλιστικές καλύψεις έχουν αντικατασταθεί Απώλεια εγγράφων Αναφορικά µε έγγραφα Τρίτων Προσώπων i) για τα οποία ο Ασφαλισµένος υπέχει ευθύνη εκ του νόµου και, ii) τα οποία εντός της Περιόδου Ασφάλισης έχουν καταστραφεί, φθαρεί, απολεσθεί, αλλοιωθεί, ή σβησθεί αποκλειστικά κατά την παροχή Επαγγελµατικών Υπηρεσιών Στον υπολογισµό της Ζηµίας θα περιλαµβάνονται τα αναγκαία έξοδα, στα οποία προέβη ο Ασφαλισµένος προκειµένου να αντικαταστήσει ή να αποκαταστήσει τέτοια Έγγραφα υπό την προϋπόθεση ότι: α) η προαναφερθείσα απώλεια Εγγράφων ή Ζηµία έλαβε χώρα ενώ τα Έγγραφα ήταν είτε: (1) σε µεταφορά, είτε (2) στην κατοχή του Ασφαλισµένου ή άλλου προσώπου στο οποίο ο Ασφαλισµένος τα είχε εµπιστευθεί, β) έχει διεξαχθεί επισταµένη έρευνα από τον Ασφαλισµένο ή προστηθέντες του αναφορικά µε την απώλεια ή την κακή τοποθέτηση των Εγγράφων 4 ΑΦΜ: , ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ ΜητρΓΕΜΗ: URL:

5 γ) το ύψος οιασδήποτε Απαίτησης για τα εν λόγω έξοδα θα εξαρτάται από την απόδειξη της σχετικής δαπάνης, η οποία θα υπόκειται σε έγκριση από αρµόδιο πρόσωπο, το οποίο θα υποδεικνύεται από τον Ασφαλιστή µε την συγκατάθεση του Λήπτη της Ασφάλισης δ) ο Ασφαλιστής δεν θα έχει υποχρέωση για οποιαδήποτε Απαίτηση, η οποία οφείλεται σε φυσιολογική φθορά, και/ή σταδιακή αποσύνθεση, σκώρο και παράσιτα, ή άλλες αιτίες πέραν του ελέγχου του Ασφαλισµένου Το όριο ευθύνης του Ασφαλιστή για την κάλυψη αυτή ανέρχεται σε µέρος του Ασφαλιστικού Ποσού, ανερχόµενο σε Ευρώ Ειδική Απαλλαγή ύψους 200 Ευρώ αντί της γενικής Απαλλαγής θα ισχύει για κάθε Απαίτηση, η οποία καλύπτεται από αυτή την επέκταση Ορισµοί Απαίτηση Απαλλαγή Απάτη / Απιστία Ασφάλισµα Ασφαλισµέvoς Ορίζεται οποιαδήποτε: (i) έγγραφη απαίτηση ή (ii) διεκδίκηση (µέσω αγωγής ή άλλου ενδίκου βοηθήµατος) ενώπιον των δικαστηρίων εναντίον του Ασφαλισµένου, για την αποκατάσταση Ζηµιών Ορίζεται το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης και το οποίο αφαιρείται από το Ασφάλισµα Με το ποσό αυτό θα βαρύνεται ο Ασφαλισµένος αναφορικά µε κάθε Απαίτηση συµπεριλαµβανοµένων των Ζηµιών και των Εξόδων Απόκρουσης Η Aπαλλαγή εφαρµόζεται χωριστά ανά συµβάν και ανά Aπαίτηση, δηλαδή σε κάθε Aπαίτηση Tρίτου προσώπου για κάθε λάθος ή παράλειψη του Ασφαλισµένου Ορίζεται η δόλια ή αντιδεοντολογική συµπεριφορά Υπαλλήλου / Υπαλλήλων η οποία α) δεν θα µπορούσε να υποπέσει στην αντίληψη του Ασφαλισµένου και β) που κατά τους ισχυρισµούς Τρίτων προσώπων είναι δυνατόν να προκαλέσει ζηµία ή βλάβη σ αυτά και καθιστά υπεύθυνο τον Ασφαλισµένο Ορίζεται η παρoχή στηv oπoία υπoχρεoύται ο Ασφαλιστής, όταv επέλθει τo περιστατικό από τo oπoίo συµφωvήθηκε vα εξαρτάται η υπoχρέωσή του (ασφαλιστική περίπτωση) Ορίζεται: α) ο Λήπτης της Ασφάλισης και οι Θυγατρικές αυτού β) κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι ή υπήρξε διευθυντικό στέλεχος, µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου, διαχειριστής, εταίρος ή µέτοχος του Ασφαλισµένου ή Θυγατρικών αυτού γ) κάθε Υπάλληλος 5 ΑΦΜ: , ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ ΜητρΓΕΜΗ: URL:

6 δ) κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και κάθε ανεξάρτητος συνεργάτης που παρέχει υπηρεσίες µε σύµβαση έργου ή ενεργεί υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών αποκλειστικά και µόνο για λογαριασµό και µε οδηγίες του Ασφαλισµένου και Θυγατρικών αυτού Επιχειρήσεων Οι παραπάνω καλύπτονται αποκλειστικά κατά την παροχή ή όσον αφορά στην παροχή των Επαγγελµατικών Υπηρεσιών τους ε)κάθε κληρονόµος ή νόµιµος εκπρόσωπος όλων των παραπάνω προσώπων Ασφαλιστής Ορίζεται η ασφαλιστική εταιρία AIG Europe Limited Aσφαλιστήριο Ορίζεται η παρούσα ασφαλιστική σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένων συνηµµένων ειδικών όρων και παραρτηµάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της Ασφαλιστικό πoσό Ασφάλιστρο Ορίζεται τo χρηµατικό πoσό, που ορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης και µέχρι τoυ oπoίoυ κατ' αvώτατo όριo, συµφωvείται µε τηv ασφαλιστική σύµβαση, vα ευθύvεται ο Ασφαλιστής για όλη τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης Ορίζεται το συνολικό ετήσιο Ασφάλιστρο που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένου του ασφαλίστρου που µπορεί να προβλέπεται σε πρόσθετες πράξεις του παρόντος Έγγραφα Ορίζονται όλα τα έγγραφα οιασδήποτε φύσης συµπεριλαµβανοµένων των αρχείων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των ηλεκτρονικών ή ψηφιοποιηµένων δεδοµένων, αλλά δεν συµπεριλαµβάνει οιοδήποτε νόµισµα, αξιόγραφα ή αρχεία αυτών Εµπορικά µυστικά Έξοδα Απόκρουσης Ορίζεται πληροφορία η οποία ενέχει ανεξάρτητη οικονοµική αξία, υπάρχουσα ή εν δυνάµει, από το γεγονός ότι δεν είναι κοινώς γνωστή και δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί άµεσα µε συνήθη µέσα από άλλα πρόσωπα, τα οποία µπορεί να αποκοµίσουν περιουσιακό όφελος από την αποκάλυψη ή τη χρήση τους Ορίζονται οι εύλογες αµοιβές και έξοδα, που γίνονται από ή για λογαριασµό του Ασφαλισµένου στο πλαίσιο της έρευνας, απόκρουσης, ρύθµισης, διευθέτησης ή δικαστικής επιδίωξης οποιασδήποτε Απαίτησης Στα Έξοδα Απόκρουσης δεν συµπεριλαµβάνονται µη αναγκαία έξοδα του Ασφαλισµένου, η αξία του χρόνου του Ασφαλισµένου βάσει χρονοχρέωσης, καθώς και οποιαδήποτε έξοδα για τα οποία δεν συναίνεσε ο Ασφαλιστής 6 ΑΦΜ: , ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ ΜητρΓΕΜΗ: URL:

7 Επαγγελµατικές Υπηρεσίες Ορίζονται οι λογιστικές και φορολογικές/φοροτεχνικές υπηρεσίες και συµβουλές, η τήρηση βιβλίων και η διαχείριση µισθοδοσίας Οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική υπηρεσία θα πρέπει ρητά να αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης Ζηµία Ηµεροµηνία Αναδροµικής Ισχύος της Κάλυψης Θυγατρική Λήπτης της Ασφάλισης Παράβαση Καθήκοντος Ορίζεται οποιοδήποτε ποσό, για το οποίο, ο Ασφαλισµένος θα υπέχει υποχρέωση να καταβάλει σε Τρίτο Πρόσωπο, δυνάµει δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων εις βάρος του Ασφαλισµένου, ή επί τη βάσει εξώδικης συµφωνίας, την διαπραγµάτευση της οποίας θα αναλαµβάνει ο Ασφαλιστής µε την συγκατάθεση του Λήπτη της Ασφάλισης Στις Ζηµίες δεν περιλαµβάνονται εκείνες που: α) αφορούν κινδύνους που δεν επιδέχονται ασφάλιση σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, β) αφορούν σε ποσά που επιδικάζονται ή κατά το µέρος που αυτά επιδικάζονται ως ποινική ρήτρα ή χρηµατική ικανοποίηση σωφρονιστικού χαρακτήρα (punitive damages) και κάθε πολλαπλασιασµός, συµπεριλαµβανοµένου τριπλασιασµού των Ζηµιών, γ) αφορούν κάθε είδους πρόστιµα ή φόρους που επιβάλλονται εκ του νόµου στον Ασφαλισµένο και δ) αφορούν αποζηµίωση ή έξοδα πλέον των προβλεπόµενων από τον Ασφαλισµένο Ορίζεται η ηµεροµηνία που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης Ορίζεται η επιχείρηση στην οποία ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει, άµεσα ή έµµεσα µέσω µίας ή περισσοτέρων Θυγατρικών του: α) τον έλεγχο του διορισµού του διοικητικού συµβουλίου, ή β) τον έλεγχο περισσοτέρου από το ήµισυ των δικαιωµάτων ψήφου στη γενική συνέλευση, ή γ) στην κατοχή του περισσότερο από το ήµισυ του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου Η κάλυψη οποιασδήποτε Απαίτησης, που στρέφεται κατά Θυγατρικής του Ασφαλισµένου επ αυτής προϋποθέτει ότι η Πράξη ή Παράλειψη έχει τελεσθεί ή φέρεται να έχει τελεσθεί κατά τη χρονική περίοδο, που η εταιρεία είναι ή ήταν κατά τα ανωτέρω Θυγατρική του Λήπτη της Ασφάλισης Ορίζεται ο συµβαλλόµεvoς µε τον Ασφαλιστή για τηv κατάρτιση της ασφαλιστικής συµβάσεως ο οποίος ορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης Ορίζεται οποιαδήποτε πραγµατική ή επικαλούµενη πράξη, σφάλµα, παραπλανητικός ισχυρισµός, παράλειψη, ή αθέτηση εµπιστευτικότητας κατά την εκτέλεση ή αδυναµία εκτέλεσης Επαγγελµατικών Υπηρεσιών 7 ΑΦΜ: , ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ ΜητρΓΕΜΗ: URL:

8 Περίοδος Ασφάλισης Περιουσιακή ζηµία Πράξη ή Παράλειψη Ορίζεται η χρονική περίοδος που προσδιορίζεται στον Πίνακα Ασφάλισης εκτός αν το Ασφαλιστήριο ακυρωθεί, περίπτωση κατά την οποία η Περίοδος Ασφάλισης θα τελειώσει κατά την ηµεροµηνία ισχύος της ακύρωσης Ορίζεται η Ζηµία, η απώλεια ή η καταστροφή απτών περιουσιακών στοιχείων ή η απώλεια της χρήσης τους Oρίζεται οποιαδήποτε πραγµατική ή επικαλούµενη πράξη, σφάλµα, παραπλανητικός ισχυρισµός, παράλειψη ή Παράβαση του καθήκοντος, Προσβολή ικαιωµάτων Πνευµατικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας, υσφήµηση, Απάτη/Απιστία" κατά την παροχή Επαγγελµατικών Υπηρεσιών ειδικά αν αυτή ορίζεται ως τέτοια στον τυχόν ισχύοντα Κώδικα εοντολογίας του Λήπτη της Ασφάλισης Προσβολή ικαιωµάτων Πνευµατικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ορίζεται η, χωρίς πρόθεση, εκµετάλλευση πνευµατικού δικαιώµατος Tρίτου προσώπου χωρίς την συναίνεσή του, εκτός από ευρεσιτεχνίες και Εµπορικά Μυστικά Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης Ρυπογόνες ουσίες Ορίζεται η χρονική περίοδος διάρκειας πέντε (5) ετών από τη λήξη του Ασφαλιστηρίου Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής µπορεί να γνωστοποιηθεί εγγράφως στον Ασφαλιστή κάθε καλυπτόµενη από το Ασφαλιστήριo Απαίτηση που εγέρθηκε για πρώτη φορά κατά του Ασφαλισµένου για Πράξη ή Παράλειψη που έλαβε χώρα µετά την Ηµεροµηνία Αναδροµικής Ισχύος της Κάλυψης και πριν από τη λήξη της Περιόδου Ασφάλισης Η έγγραφη γνωστοποίηση της ως άνω Απαίτησης θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ασφαλιστήριo Η Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης δεν θα ισχύει σε περίπτωση µη καταβολής του Ασφαλίστρου από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή / και καταγγελίας του Aσφαλιστηρίου εκ µέρους του Ασφαλιστή λόγω της µη καταβολής του Ασφαλίστρου από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή κάποιας άλλης παραβίασης των όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου από τον Ασφαλισµένο Ορίζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιοιδήποτε στέρεοι, υγροί, βιολογικοί, ακτινολογικοί, αέριοι ή θερµικοί παράγοντες ερεθισµού ή µόλυνσης που επέρχονται είτε φυσικά είτε άλλως, περιλαµβανοµένων των αµιάντου, καπνού, υδρατµών, καπνιάς, ινών, µούχλας, σποριδίων, µηκύτων, µικροβίων, αναθυµιάσεων, οξέων, αλκαλικών, πυρηνικών ή ραδιενεργών υλικών οποιουδήποτε είδους, χηµικών ή αποβλήτων Ο όρος «απόβλητα» περιλαµβάνει, χωρίς να περιορίζεται σ αυτά, υλικά προς ανακύκλωση, επισκευή ή αποξήρανση 8 ΑΦΜ: , ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ ΜητρΓΕΜΗ: URL:

9 Σωµατική βλάβη Τρίτο Πρόσωπο Υπάλληλος Ορίζεται τραυµατισµός, ασθένεια ή θάνατος, και -εάν συνδέεται αιτιωδώς µε τα προηγούµενα- νευρικός κλονισµός, κατάθλιψη, άγχος ή πνευµατική διαταραχή Ορίζεται ένα νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, εκτός από τον Λήπτη της Ασφάλισης και τον Ασφαλισµένο ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που έχει οικονοµικό συµφέρον ή εκτελεστικό ρόλο στη λειτουργία του Λήπτη της Ασφάλισης Στην έννοια του Υπαλλήλου περιλαµβάνεται κάθε φυσικό πρόσωπο πλήρους, µειωµένης, εποχιακής ή προσωρινής απασχόλησης Στην έννοια του Υπαλλήλου δεν περιλαµβάνονται όµως, (α) τα διευθυντικά στελέχη, τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, οι διαχειριστές, οι µέτοχοι ή οι εταίροι του Ασφαλισµένου (β) τα πρόσωπα που απασχολούνται µέσω εταιρειών µίσθωσης προσωπικού, οι ανεξάρτητοι συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες µε σύµβαση έργου ή ενεργούν υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών αποκλειστικά και µόνο για λογαριασµό και µε οδηγίες του Ασφαλισµένου και Θυγατρικών αυτού Επιχειρήσεων, (γ) συνεργαζόµενοι λογιστές, σύµβουλοι, µεσίτες, πράκτορες, παραγγελιοδόχοι, προµηθευτές και αντιπρόσωποι του Λήπτη της Ασφάλισης καθώς και οι προστηθέντες αυτών Εξαιρέσεις Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει Ζηµία που αφορά σε, προκύπτει από ή σχετίζεται µε Απαίτηση αναφορικά µε: Βόρεια Αµερική ιακρίσεις κατά την Πρόσληψη ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας / Εµπορικά Μυστικά αγωγή που ασκήθηκε ή εκκρεµεί ή αναφορικά µε απόφαση που µπορεί να κηρυχτεί εκτελεστή στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, τον Καναδά ή εντός εδαφών που ανήκουν στην επικράτεια τους κάθε πράξη που συνδέεται, θεµελιώνεται ή µπορεί να αποδοθεί σε α)πραγµατική ή εν εξελίξει πρόσληψη µε βάση πρακτικές παρενόχλησης ή διάκρισης ή β) σε εκ προθέσεως ή µε βάση τη συστηµική πρακτική, παρενόχληση ή διάκριση που επικαλείται, προκύπτει ή βασίζεται στην παραβίαση αδειών σχετικά µε παράβαση ή κατάχραση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας ή / και Εµπορικών Μυστικών 9 ΑΦΜ: , ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ ΜητρΓΕΜΗ: URL:

10 όλιες Ενέργειες κάθε εγκληµατική, παράνοµη ή δόλια πράξη την οποία αποδέχεται ως τέτοια ο Ασφαλισµένος ή η οποία χαρακτηρίζεται ως τέτοια από δικαστή, ενόρκους η άλλο επίσηµο όργανο Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο Ασφαλιστής θα αποζηµιώνεται από τον Ασφαλισµένο για οποιαδήποτε Ζηµία υπέστη αναφορικά µε µία τέτοια Απαίτηση υσλειτουργία Εκτίµηση Κόστους που προκαλείται ή µπορεί να αποδοθεί σε : (i) µηχανολογική βλάβη, (ii) ηλεκτρολογική βλάβη, περιλαµβανοµένης οποιασδήποτε διακοπής της ηλεκτρικής ισχύος ή της πλήρους διακοπής της ηλεκτρικής ισχύος, (iii) βλάβη των τηλεπικοινωνιών ή του δορυφορικού συστήµατος (iv) δυσλειτουργία ή βλάβη ή σχεδίαση λογισµικού η οποία προκύπτει, βασίζεται ή αποδίδεται σε αποτυχία οποιουδήποτε από τους Ασφαλισµένους ή άλλου µέρους που ενεργεί εκ µέρους του Ασφαλισµένου να εκτιµήσει επακριβώς εκ των προτέρων το κόστος εκτέλεσης των Επαγγελµατικών Υπηρεσιών Ελεγκτικές Υπηρεσίες πηγάζει από ή σχετίζεται µε ή οφείλεται σε ή συνδέεται µε οποιοδήποτε τρόπο µε Υπηρεσίες Ελεγκτή ή Ορκωτού Ελεγκτή Εµπορικά Χρέη που συνδέονται, θεµελιώνονται ή µπορεί να αποδοθούν σε α) Εµπορικό Χρέος που οφείλει ο Ασφαλισµένος ή β) εγγύηση από τον Ασφαλισµένο αναφορικά µε χρέος Ενδοσυµβατική Ευθύνη/ Εγγύηση Απόδοσης που συνδέεται, θεµελιώνεται ή µπορεί να αποδοθεί σε: α) ενδοσυµβατική ευθύνη ή άλλη αναληφθείσα υποχρέωση, η οποία υπερβαίνει το καθήκον επιµέλειας του µέσου συνετού επαγγελµατία β) εγγύηση επίτευξης αποτελέσµατος ή γ)καθυστέρηση ή αποτυχία στην εκτέλεση, ή ελλιπή ολοκλήρωση των Επαγγελµατικών Υπηρεσιών, εκτός εάν η καθυστέρηση ή η αποτυχία απορρέει από Πράξη ή Παράλειψη του Ασφαλισµένου Επενδυτικές Συµβουλές που προκύπτουν από, ή συνδέονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε την πώληση επενδυτικών προϊόντων και επενδυτικές δραστηριότητες που ρυθµίζονται από τον νόµο 3606/2007 περί αγορών χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις ή οποιαδήποτε τροποποίηση ή αντικατάστασή του, εκτός αν καλύπτονται ειδικά από το παρόν Aσφαλιστήριο ή συµφωνούνται µε τον Ασφαλιστή Εταιρείες εισηγµένες σε χρηµατιστήριο που άµεσα ή έµµεσα σχετίζονται, οφείλονται ή αποδίδονται στην παροχή Επαγγελµατικών Υπηρεσιών του Ασφαλισµένου σε εταιρείες των οποίων οι τίτλοι διαπραγµατεύονται σε οποιαδήποτε οργανωµένη αγορά 10 ΑΦΜ: , ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ ΜητρΓΕΜΗ: URL:

11 Κοινοπραξίες Με εργασία η οποία εκτελείται από τον Ασφαλισµένο για και στο όνοµα εταιρίας ή κοινοπραξίας στην οποία συµµετέχει ο Ασφαλισµένος ή ο Λήπτης της Ασφάλισης Μόνιµη εργασία που άµεσα ή έµµεσα σχετίζονται, οφείλονται ή αποδίδονται στην παροχή Επαγγελµατικών Υπηρεσιών του Ασφαλισµένου σε εταιρείες στις οποίες κατέχει θέση ευθύνης, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Οικονοµικός ιευθυντής, Προϊστάµενος Λογιστηρίου) και αµείβεται είτε µε σχέση έµµισθης εργασίας είτε µε δελτίο παροχής υπηρεσιών Μόλυνση που επικαλείται, προκύπτει, βασίζεται, ή µε οποιοδήποτε τρόπο, άµεσα ή έµµεσα, σχετίζεται µε πραγµατοποιηθείσα, επικείµενη ή επαπειλούµενη απελευθέρωση, έκκληση, διαφυγή ή διαρροή Ρυπαντών, ή µε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη για τον έλεγχο, καθαρισµό, αποµάκρυνση, περιορισµό, επεξεργασία, ή εξουδετέρωση Ρυπαντών, πυρηνικών υλικών ή πυρηνικών αποβλήτων Προγενέστερες απαιτήσεις/ Συνθήκες (i) οι οποίες προκλήθηκαν πριν ή εκκρεµούσαν κατά το χρόνο έναρξης του Ασφαλιστηρίου ή (ii) προκλήθηκαν, βασίζονται ή µπορούν να αποδοθούν σε οποιαδήποτε περιστατικό, εξαιτίας του οποίου, κατά το χρόνο έναρξης του Ασφαλιστηρίου, µπορούσε ευλόγως οποιοσδήποτε Ασφαλισµένος να αναµένει την υποβολή Απαίτησης ή (iii) Πράξη ή Παράλειψη η οποία τελέσθηκε πριν την Ηµεροµηνία Αναδροµικής Ισχύος Προστασία Ανταγωνισµού Πόλεµο Πτώχευση Σωµατική Βλάβη/ Περιουσιακή ζηµία που προκύπτει από, βασίζεται ή αποδίδεται σε οποιαδήποτε πραγµατική ή ισχυριζόµενη παραβίαση της νοµοθεσίας περί προστασίας του ανταγωνισµού, περιορισµού του εµπορίου ή αθέµιτου ανταγωνισµού oποιονδήποτε πόλεµο (που έχει κηρυχθεί ή όχι), τροµοκρατία, στρατιωτική, τροµοκρατική ή επαναστατική δραστηριότητα, δολιοφθορά, ένοπλη βία, εχθροπραξίες (που έχουν κηρυχθεί ή όχι), εξέγερση, επανάσταση, πολιτική αναταραχή, σφετερισµό εξουσίας, κατάσχεση, εθνικοποίηση ή καταστροφή η ζηµία της περιουσίας από ή υπό την εξουσία, οιασδήποτε κυβερνητικής, λαϊκής ή τοπικής αρχής ή τροµοκρατικής οργάνωσης προκύπτει, βασίζεται ή αποδίδεται στην κήρυξη σε πτώχευση ή θέση σε εκκαθάριση του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλισµένου εφόσον προέρχεται ή βασίζεται σε Σωµατική Βλάβη ή Περιουσιακή Ζηµία που δεν συνδέεται µε υπάρχουσα ή 11 ΑΦΜ: , ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ ΜητρΓΕΜΗ: URL:

12 επικαλούµενη αποτυχία επίτευξης του κατά νόµο απαιτούµενου επιπέδου φροντίδας, επιµέλειας και εµπειρίας κατά την παροχή των Επαγγελµατικών Υπηρεσιών Συγχωνεύσεις και Εξαγορές Τράπεζες, Χρηµατοοικονοµικοί Οργανισµοί που άµεσα ή έµµεσα σχετίζονται, οφείλονται ή αποδίδονται στην παροχή Επαγγελµατικών Υπηρεσιών του Ασφαλισµένου σχετικά µε Συγχωνεύσεις ή / και Εξαγορές πηγάζει από ή σχετίζεται µε ή οφείλεται σε ή συνδέεται µε την παροχή Επαγγελµατικών Υπηρεσιών του Ασφαλισµένου σε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε πιστωτικά ιδρύµατα, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρίες παροχής χρηµατιστηριακών επενδυτικών υπηρεσιών και κάθε επιχείρηση παροχής πιστώσεων ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή που αυτή µπορεί να έχει Ο Ασφαλισµένος συµφωνεί ότι οι ως άνω εξαιρέσεις είναι εύλογες λαµβάνοντας υπόψιν τα ειδικά χαρακτηριστικά της ασφάλισης επαγγελµατικής αστικής ευθύνης και τις τεχνικές ανάγκες του Ασφαλισµένου Σε περίπτωση που κάποια από τις ως άνω εξαιρέσεις κάλυψης κριθεί ανίσχυρη ή ανεκτέλεστη, οι λοιπές θα παραµείνουν ισχυρές Απαιτήσεις Γνωστοποίηση Απαιτήσεων Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ασφαλιστή κάθε απαίτηση που του έχει υποβληθεί εντός 8 ηµερών από τότε που έλαβε γνώση αυτής Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στον Ασφαλιστή : α) την παραλαβή κοινοποίησης οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου περί της πρόθεσής του να εγείρει Απαίτηση κατά του Ασφαλισµένου λόγω οποιασδήποτε αµελούς πράξης, λάθους ή παράλειψης β) οποιαδήποτε περιστατικά τα οποία περιήλθαν σε γνώση του Ασφαλισµένου και τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε έγερση Απαίτησης κατά του Ασφαλισµένου, παρέχοντας πληροφορίες αναφορικά µε την πρόβλεψη της Απαίτησης µε πλήρη στοιχεία αναφορικά µε τις ηµεροµηνίες και τα πρόσωπα που εµπλέκονται Στις περιπτώσεις αυτές οποιαδήποτε Απαίτηση τυχόν εγερθεί αργότερα κατά του Ασφαλισµένου θα θεωρείται ότι εγέρθηκε εντός της Περιόδου Ασφάλισης Η έγγραφη γνωστοποίηση θα γίνεται στην διεύθυνση του Ασφαλιστή που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης κατά την διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ή την Πρόσθετη Περίοδο Γνωστοποίησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ασφαλιστήριo 12 ΑΦΜ: , ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ ΜητρΓΕΜΗ: URL:

13 Σχετικές Απαιτήσεις Περιστάσεις Κάθε Απαίτηση που γνωστοποιείται στον Ασφαλιστή σύµφωνα µε τους όρους του Ασφαλιστηρίου και βασίζεται σε πραγµατικά περιστατικά, που αναφέρονται σε Απαίτηση που είχε γνωστοποιηθεί παλαιότερα στον Ασφαλιστή ή επικαλείται την ίδια Πράξη ή Παράλειψη για την οποία είχε γνωστοποιηθεί παλαιότερα άλλη Απαίτηση, θα θεωρείται ότι έχει εγερθεί κατά του Ασφαλισµένου και έχει γνωστοποιηθεί στον Ασφαλιστή κατά το χρόνο της πρώτης γνωστοποίησης Μεταγενέστερη/ες Απαίτηση/ Απαιτήσεις που στηρίζονται στα ίδια πραγµατικά περιστατικά ή επικαλούνται την ίδια Πράξη ή Παράλειψη µε παλαιότερη Απαίτηση θα θεωρούνται µια Απαίτηση για τους σκοπούς του Ασφαλιστηρίου Κατά την Περίοδο Ασφάλισης, ο Ασφαλισµένος ενδέχεται να αντιληφθεί περιστατικά τα οποία µπορούν, κατά την συνήθη πορεία των πραγµάτων, να οδηγήσουν στην υποβολή µίας Απαίτησης Σ αυτή την περίπτωση, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως τα περιστατικά αυτά στον Ασφαλιστή Κατά την έγγραφη αυτή ενηµέρωση, ο Ασφαλισµένος α) εξηγεί τους λόγους για την αναµονή υλοποίησης τέτοιας Απαίτησης και β) παρέχει πλήρη στοιχεία σχετικά µε ηµεροµηνίες, πράξεις και εµπλεκόµενα πρόσωπα Απόκρουση/ Εξώδικος συµβιβασµός Συναίνεση του Ασφαλιστή Ο Ασφαλιστής δεν αναλαµβάνει εκ των προτέρων οιοδήποτε καθήκον απόκρουσης Απαίτησης και ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να αποκρούσει και να µην αποδεχθεί οιαδήποτε Απαίτηση, η οποία εγείρεται εναντίον του, εκτός εάν ο Ασφαλιστής, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια επιλέξει εγγράφως να αναλάβει και διεξαγάγει την Απόκρουση και τον διακανονισµό της Απαίτησης Εάν ο Ασφαλιστής δεν επιλέξει, θα δικαιούται, αλλά δεν θα υποχρεούται, να µετέχει πλήρως στην Απόκρουση και τις διαπραγµατεύσεις ενδεχόµενου συµβιβασµού που συµπεριλαµβάνει ή πιθανότατα θα συµπεριλάβει τον Ασφαλιστή Ο Ασφαλιστής έχει το δικαίωµα ανά πάσα στιγµή κατόπιν της αναγγελίας µίας Απαίτησης να καταβάλει στον Ασφαλισµένο Ασφάλισµα µέχρι του Ασφαλιστικού Ποσού Προϋπόθεση για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης είναι ότι ο Ασφαλισµένος δεν αποδέχεται την υπαιτιότητά του, δεν θα προβαίνει σε διαπραγµατεύσεις ενδεχόµενου συµβιβασµού, δεν θα συναινεί στην έκδοση δικαστικής απόφασης, ή δεν θα προβαίνει σε δαπάνες για την Απόκρουση χωρίς την προηγούµενη ρητή συναίνεση του Ασφαλιστή Μόνο αυτοί οι διακανονισµοί, 13 ΑΦΜ: , ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ ΜητρΓΕΜΗ: URL:

14 αποφάσεις και Έξοδα Απόκρουσης, στα οποία συναινεί ο Ασφαλιστής, καθώς και αποφάσεις, οι οποίες επιδικάζουν Απαιτήσεις, για τις οποίες έλαβε χώρα απόκρουση στο πλαίσιο της παρούσας ασφάλισης, θα καλύπτονται ως Ζηµία από την παρούσα ασφάλιση Σε περίπτωση που ο Ασφαλιστής δεν έχει προηγουµένως συναινέσει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος σε περίπτωση διακανονισµού Απαίτησης, επιβάρυνσης µε απάνες Υπεράσπισης, ανάληψης υποχρέωσης ή αποδοχής της ευθύνης Η αποδοχή της ευθύνης χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του Ασφαλιστή θα αντιµετωπίζεται ως πρόκληση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης µε δόλο, και ο Ασφαλιστής θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής Ασφαλίσµατος Συναίνεση του Ασφαλισµένου Συνεργασία Υπό την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλιστής έχει την γραπτή συναίνεση του Ασφαλισµένου, µπορεί να προβεί σε οποιοδήποτε εξώδικο συµβιβασµό κρίνει πρόσφορο Στην περίπτωση που ο Ασφαλισµένος δεν συναινέσει και το δικαστήριο επιδικάσει µεγαλύτερο ποσό από αυτό που πρόσφερε ο Ασφαλιστής για τον εξώδικο συµβιβασµό, η ευθύνη του Ασφαλιστή θα περιορίζεται στο ποσό της προσφοράς του πλέον του κόστους απόκρουσης, αφαιρουµένου του ποσού που τυχόν υποχρεούται να καταβάλει άλλος Ασφαλιστής, λόγω συνασφάλισης και του ποσού της Απαλλαγής Ο Ασφαλιστής δικαιούται να αποσυρθεί από οποιαδήποτε περαιτέρω υπεράσπιση, παραδίδοντας τον έλεγχο της υπεράσπισης στον Ασφαλισµένο Ο Ασφαλισµένος µε δικά του έξοδα: α) θα παρέχει κάθε βοήθεια στον Ασφαλιστή και θα συνεργάζεται για την Απόκρουση κάθε Απαίτησης και για την επιδίωξη αποζηµίωσης ή επανείσπραξης ήδη καταβληθέντος ποσού, β) θα λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα προς αποφυγή ή µείωση της Ζηµίας και θα ακολουθεί τις οδηγίες του Ασφαλιστή, γ) θα δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται µε τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου, προκειµένου να καταστεί δυνατόν να διερευνήσει ο Ασφαλιστής τη Ζηµία και να καθορίσει το βαθµό της υπαιτιότητας σύµφωνα µε την παρούσα ασφάλιση 14 ΑΦΜ: , ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ ΜητρΓΕΜΗ: URL:

15 Κατανοµή όλιες Απαιτήσεις Παροχή πληροφοριών και Ασφαλιστική Κάλυψη Σε περίπτωση που η Απαίτηση συµπεριλαµβάνει περιστατικά που καλύπτονται και περιστατικά που δεν καλύπτονται από την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση, θα διεξαχθεί µεταξύ του Ασφαλιστή και του Ασφαλισµένου δίκαιη και ορθή κατανοµή όλων των Εξόδων Απόκρουσης, των Ζηµιών, των αποφάσεων ή/και των εξώδικων διακανονισµών, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών νοµικών και οικονοµικών ζητηµάτων, που ανακύπτουν εξαιτίας των περιστατικών που καλύπτονται και αυτών που δεν καλύπτονται σύµφωνα µε το παρόν Aσφαλιστήριο Εάν ο Ασφαλισµένος αναγγείλει Ζηµία ή Απαίτηση ως καλυπτόµενη από το παρόν Aσφαλιστήριο, γνωρίζοντας ότι η Ζηµία αυτή ή η Απαίτηση είναι αναληθής ή δόλια, αναφορικά µε το ύψος του ποσού ή και άλλα στοιχεία της, η Ζηµία αυτή θα αποκλείεται από την παρούσα ασφάλιση και ο Ασφαλιστής θα έχει το δικαίωµα, κατ απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να απαλλαγεί από το σύνολο των υποχρεώσεων του ή να ακυρώσει εξ ολοκλήρου την ασφαλιστική σύµβαση, σε αυτή, δε, την περίπτωση, κάθε ασφαλιστική κάλυψη για Ζηµίες στο πλαίσιο της παρούσας ασφαλιστικής σύµβασης θα παύει να υφίσταται και το συνολικό Ασφάλιστρο θα θεωρείται προσηκόντως καταβληθέν και δεν θα επιστρέφεται Προκειµένου να παράσχει ασφαλιστική κάλυψη στον Ασφαλισµένο, ο Ασφαλιστής έχει βασιστεί σε στοιχεία και περιστατικά, αναφορικά µε τα οποία έχει απαντήσει ο Ασφαλισµένος στην αίτηση ασφάλισης Ο Ασφαλιστής έχει συνάψει την σύµβαση και έχει εκτιµήσει τον κίνδυνο µε βάση τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος Ασφαλιστικό Ποσό και Ασφαλιστική Απαλλαγή Ασφαλιστικό ποσό (Όριο Ευθύνης) Επί µέρους όρια ευθύνης που ορίζονται κατά περίπτωση, Επεκτάσεις και Έξοδα Απόκρουσης περιλαµβάνονται στο Ασφαλιστικό Ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα ασφάλισης Το Όριο Ευθύνης για την περίοδο που ορίζεται ως Πρόσθετη Περίοδος Γνωστοποίησης, αποτελεί µέρος και δεν υπερβαίνει το Όριο Ευθύνης της Περιόδου Ασφάλισης Το ενδεχόµενο να συµπεριληφθούν περισσότεροι Ασφαλισµένοι στο πλαίσιο της παρούσας ασφάλισης δεν συνεπάγεται την αύξηση του συνολικού πληρωτέου ποσού από τον Ασφαλιστή, σύµφωνα µε το παρόν Η επέκταση επί µέρους ορίου Απώλεια Εγγράφων αποτελεί έλασσον τµήµα και όχι επιπρόσθετο ποσό από το Όριο Ευθύνης 15 ΑΦΜ: , ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ ΜητρΓΕΜΗ: URL:

16 Ασφαλιστική Απαλλαγή Παράλληλη ασφάλιση Ο Ασφαλιστής θα υποχρεούται να καταβάλει τυχόν επιπλέον ποσό πέραν της Ασφαλιστικής Απαλλαγής Προς αποφυγή αµφιβολιών, η Απαλλαγή αφαιρείται και από τα Έξοδα Απόκρουσης Ο Ασφαλισµένος επιβαρύνεται µε την Απαλλαγή και για κατά το ποσό αυτό θεωρείται ανασφάλιστος Με το ποσό της Απαλλαγής βαρύνεται ο Ασφαλισµένος µία µόνο φορά για κάθε Ζηµία, και αναφορικά µε περισσότερες Απαιτήσεις από την ίδια ζηµιογόνο Πράξη ή Παράλειψη Στην περίπτωση που υφίσταται έγκυρη παράλληλη ασφάλιση, η ασφαλιστική κάλυψη στο πλαίσιο του παρόντος παρέχεται µόνον πλέον της προαναφερθείσας, εκτός εάν η παράλληλη ασφάλιση έχει συµπεριληφθεί εγγράφως ως επιπλέον ασφάλιση πέραν του Ορίου Ευθύνης Γενικές ιατάξεις Υποκατάσταση Επίλυση ιαφορών Εάν καταβληθεί Aσφάλισµα στο πλαίσιο της παρούσας ασφάλισης, αναφορικά µε Απαίτηση, ο Ασφαλιστής θα υποκατασταθεί σε όλα τα δικαιώµατα του Ασφαλισµένου Ο Ασφαλιστής θα δικαιούται να διεκδικήσει και να ασκήσει τα δικαιώµατα του Ασφαλισµένου Ο τελευταίος υποχρεούται να παρέχει στον Ασφαλιστή κάθε συνδροµή και συνεργασία προς τον ως άνω σκοπό Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να διαφυλάξει τα δικαιώµατα του Ασφαλιστή Ο Ασφαλιστής συµφωνεί να µην ασκήσει αντίστοιχα δικαιώµατα επανείσπραξης εναντίον Υπαλλήλου, εκτός εάν η Απαίτηση ανάγεται ή σχετίζεται µε απιστία, απάτη, δόλια ενέργεια ή Πράξη ή Παράλειψη που συνεπάγεται ποινική ευθύνη του Υπαλλήλου Κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ο Ασφαλιστής µπορεί, εγγράφως αποκλειστικά, να παραιτηθεί δικαιωµάτων που ορίζονται στον παρόντα όρο υποκατάστασης Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά µεταξύ του Ασφαλιστή και του Λήπτη της Ασφάλισης από ή σε σχέση µε το Aσφαλιστήριο, η διαφορά αυτή θα επιλύεται µεταξύ τους εντός τριάντα (30) ηµερών από την έγγραφη γνωστοποίησή της απ αυτόν που εγείρει την Απαίτηση προς το άλλο µέρος Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επίλυση της ως άνω διαφοράς εντός των ανωτέρω τριάντα (30) ηµερών, τα µέρη 16 ΑΦΜ: , ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ ΜητρΓΕΜΗ: URL:

17 δύνανται να επιδιώξουν τη δικαστική της επίλυση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Aσφαλιστήριο ιαχείριση ασφαλιστηρίου Ο Λήπτης Ασφάλισης έχει ενεργήσει και θα θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι θα ενεργεί στο όνοµα και για λογαριασµό του κάθε Ασφαλισµένου σχετικά µε θέµατα όπως: (i) διαπραγµάτευση των όρων της παρούσας ασφάλισης (ii) άσκηση των δικαιωµάτων των Ασφαλισµένων (iii) γνωστοποιήσεις/ειδοποιήσεις (iv) Aσφάλιστρα (v) πρόσθετες πράξεις (vi) επίλυση διαφορών (vii)πληρωµές προς κάθε Ασφαλισµένο για θέµατα αποζηµιώσεων Γεωγραφικά όρια και Εφαρµοστέο ίκαιο Η παρούσα ασφαλιστική κάλυψη θα ισχύει για οποιαδήποτε Απαίτηση εγείρεται εναντίον Ασφαλισµένου εντός των Γεωγραφικών ορίων που αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης και υπάγεται στη δικαιοδοσία που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης Οποιαδήποτε ερµηνεία της παρούσας ασφαλιστικής σύµβασης που αφορά τη σύνταξη, εγκυρότητα ή λειτουργία της θα γίνεται σύµφωνα µε το Ελληνικό δίκαιο και ιδίως µε τις διατάξεις του Νόµου 2496/1997 περί ασφαλιστικής σύµβασης Τα αρµόδια δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση των διαφορών, οι οποίες µπορεί να προκύψουν από ή σε σχέση µε την παρούσα σύµβαση ή κάθε σχετικό έγγραφο ή συµφωνία Τίτλοι παραγράφων / Ορισµοί Φόροι, δικαιώµατα Οι τίτλοι των παραγράφων έχουν τεθεί για διευκόλυνση µόνον και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία του ασφαλιστηρίου Λέξεις και εκφράσεις στον ενικό θα εννοούν και τον πληθυντικό και το αντίθετο (vice versa) Στο Aσφαλιστήριο οι λέξεις µέσα σε εισαγωγικά ( ) έχουν ιδιαίτερη έννοια και ορίζονται ρητά Λέξεις οι οποίες δεν ορίζονται ρητά στο παρόν Aσφαλιστήριο έχουν την έννοια που είθισται να τους αποδίδεται Όλα τα νόµιµα δικαιώµατα (ασφαλιστικά δικαιώµατα ή άλλα), φόροι Aσφαλίστρων και οι εν γένει νόµιµες επιβαρύνσεις είτε επί του Συνολικού Ασφαλίστρου είτε επί των ποσών που καταβάλλει ο Ασφαλιστής στον Λήπτη της Ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένων των συµβολαιογραφικών τελών και δαπανών αποζηµιώσεων ή άλλων διακανονισµών θα βαρύνουν το Λήπτη της Ασφάλισης 17 ΑΦΜ: , ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ ΜητρΓΕΜΗ: URL:

18 Χρόνος Παραγραφής Κάθε δικαίωµα το οποίο προκύπτει από το Aσφαλιστήριο, παραγράφεται µετά από τέσσερα (4) έτη από το τέλος του ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο γεννήθηκε το δικαίωµα Καταγγελία Λήξη του Ασφαλιστηρίου Ο Ασφαλιστής µπορεί να καταγγείλει το Aσφαλιστήριο για µη καταβολή ληξιπρόθεσµων ασφαλίστρων ή δόσεων ασφαλίστρων από τον Λήπτη της Ασφάλισης καθώς και για σπουδαίο λόγο όπως ενδεικτικά την αλλαγή στη πολιτική του Ασφαλιστή σε σχέση µε το συγκεκριµένο κίνδυνο, ή περιπτώσεις που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισµένος έχει καταδικασθεί για αδίκηµα συγγενές µε την απάτη περί τις ασφάλειες Η ακύρωση του Aσφαλιστηρίου γίνεται µε έγγραφη καταγγελία Σε περίπτωση καταγγελίας από τον Ασφαλιστή τα αποτελέσµατά της καταγγελίας επέρχονται την 31η ηµέρα από τότε που αυτή θα περιέλθει στον Λήπτη της Ασφάλισης Σε αυτή την περίπτωση το δεδουλευµένο ασφάλιστρο θα υπολογίζεται κατ αναλογία (pro rata) Σε περίπτωση καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου από το Λήπτη της Ασφάλισης, το δεδουλευµένο ασφάλιστρο θα υπολογίζεται επίσης κατ αναλογία (pro rata) Ωστόσο, σε περίπτωση Ζηµίας που έχει καταβληθεί ή ενδέχεται να καταβληθεί από τον Ασφαλιστή, ολόκληρο το Ασφάλιστρο θεωρείται δεδουλευµένο ασφάλιστρο και είναι καταβλητέο µε την καταγγελία του Ασφαλιστηρίου, ανεξάρτητα από τον συµφωνηθέντα τρόπο πληρωµής των Aσφαλίστρων Το Aσφαλιστήριο είναι ορισµένης διάρκειας και λήγει µε την παρέλευση της Περιόδου Ασφάλισης Το Aσφαλιστήριο δεν ανανεώνεται αυτόµατα, αλλά απαιτεί προηγούµενη έγγραφη συµφωνία του Ασφαλιστή µαζί µε την καταβολή του Ασφαλίστρου από τον Λήπτη της Ασφάλισης Σε περίπτωση που, κατά τη κρίση του Ασφαλιστή, έχει επέλθει µεταβολή του κινδύνου, οι όροι του ασφαλιστηρίου ανανέωσης, συµπεριλαµβανοµένου του ασφαλίστρου ανανέωσης, ενδέχεται να διαφέρουν σηµαντικά από τους όρους του Ασφαλιστηρίου 18 ΑΦΜ: , ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ ΜητρΓΕΜΗ: URL:

19 Τροποποίηση Όρων Κάθε τροποποίηση ή αναθεώρηση του Ασφαλιστηρίου είναι έγκυρη, εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως και φέρει την υπογραφή του Ασφαλιστή Ο Λήπτης της Ασφάλισης δικαιούται να προβάλλει τις ενστάσεις του εντός 14 ηµερών από την παραλαβή του τροποποιηµένου εγγράφου Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης δεν προβάλει καµία ένσταση εντός της προαναφερθείσας χρονικής περιόδου, τότε λογίζεται ότι ο Λήπτης της Ασφάλισης συναινεί σε όλες τις τροποποιήσεις, που έγιναν στο Aσφαλιστήριο Απαγόρευση Παράνοµων Οικονοµικών συναλλαγών O Aσφαλιστής θεωρείται ότι δεν παρέχει κάλυψη και δε φέρει ευθύνη για την καταβολής Αποζηµίωσης ή την παροχή οποιουδήποτε άλλου ωφελήµατος µε βάση την παρούσα σύµβαση, στην περίπτωση που η παροχή αυτής της κάλυψης, αποζηµίωσης ή ωφελήµατος θα εξέθετε τον Aσφαλιστή, την ιδιοκτήτρια εταιρία του ή το νοµικό πρόσωπο που ασκεί τον απώτερο έλεγχο του Aσφαλιστή, σε οποιαδήποτε κύρωση, απαγόρευση ή περιορισµό σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών ή των εµπορικών ή οικονοµικών κυρώσεων, των νόµων ή των κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής Προστασία Προσωπικών εδοµένων Με την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συµβολαίου σας συναινείτε στη συλλογή, επεξεργασία και γνωστοποίηση σε τρίτους των προσωπικών σας δεδοµένων στο βαθµό που είναι θεµιτό και αναγκαίο για την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων µας ή/και για την συµµόρφωση µας µε αιτήµατα οποιωνδήποτε δηµοσίων αρχών Για την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων εφαρµόζουµε τα όσα ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία (Ν 2472/97) Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τα δικαιώµατα σας µπορείτε να ενηµερωθείτε από την σελίδα µας wwwaigcomgr/gr-privacy-notice-greek Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε, πως ενδεχοµένως χρησιµοποιήσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για να λαµβάνετε πληροφορίες και ενηµέρωση σχετικά µε προωθητικές ενέργειες των προϊόντων της Εταιρείας µας 19 ΑΦΜ: , ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ ΜητρΓΕΜΗ: URL:

20 Σε περίπτωση που δεν επιθυµείτε κάτι τέτοιο, παρακαλούµε, όπως µας ενηµερώσετε σχετικά στη διεύθυνση : ή να επικοινωνήσετε µαζί µας τηλεφωνικά στο ή στο fax στο Όρος Παραπόνων Σε περίπτωση που επιθυµείτε να εκφράσετε κάποιο παράπονο για τις υπηρεσίες µας, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µαζί µας τηλεφωνικά στο ή στο fax στο ή στο στην διεύθυνση : 20 ΑΦΜ: , ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ ΜητρΓΕΜΗ: URL:

National Union Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA

National Union Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA Επαγγελµατική Ευθύνη ικηγορικών Εταιρειών Αρ. Ασφαλιστηρίου Λήπτης Ασφάλισης Πίνακας Ασφάλισης Έδρα/Κύρια Κατοικία Λήπτη της Ασφάλισης Επαγγελµατικές υπηρεσίες Νοµικές Υπηρεσίες Περίοδος Ασφάλισης από:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Λογιστών Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

21/4/2015. 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com

21/4/2015. 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com Ασφαλιστικές λύσεις για νοµικούς σε απαιτητικούς καιρούς Επαγγελµατική Ευθύνη ικηγόρων 210 812 7600 www.aig.com.gr FLgreece@aig.com Μάιος 2015 Κώστας Βούλγαρης Ρήτρα Αποποίησης Ευθύνης Η Παρουσίαση αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας»)

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») AIG Τμήμα Αποζημιώσεων Εμπορικών & Βιομηχανικών Κινδύνων Πρωτόκολλο διαχείρισης αποζημιώσεων Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») Το όραμά μας είναι να είμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Claims Made) Έκδοση 09/2012 Νο 13 Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006)

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) Προκειμένου η επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πιθανά γεγονότα που θα μπορούσαν να την πλήξουν, είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ : 1. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ασφαλιζόμενου : 2. Πατρώνυμο 3. Επάγγελμα / Είδος επιχείρησης: 4. Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : 6. Διεύθυνση Αλληλογραφίας : οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

AIG Manager s Shield. Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα: Γιατί δημιουργήσαμε το Πρόγραμμα;

AIG Manager s Shield. Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα: Γιατί δημιουργήσαμε το Πρόγραμμα; AIG Manager s Shield Ασφαλιστικό Πρόγραμμα Κάλυψης Νομικών Εξόδων Προσωπικής Ευθύνης και Ταξιδιωτικής Προστασίας για τα μέλη της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) AIG Manager s Shield Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Τμήμα Πρώτο. Σύσταση της εταιρίας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Τμήμα Πρώτο Σύσταση της εταιρίας Άρθρο 1 Έννοια, εφαρμοζόμενες διατάξεις 1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρία με νομική προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ. Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ. Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Όριο Αποζημίωσης: Ευρώ 1,000,000.00 Κάθε απαίτηση και στο σύνολο κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης. Απαλλαγή: Ευρώ 5,000.00 Επιβάλλεται σε κάθε απαίτηση Ημερομηνία αναδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ορισµοί «Ασφαλιστές»: οι Ασφαλιστές των Lloyd s που έχουν υπογράψει το παρόν Ασφαλιστήριο στο οποίο προσαρτώνται οι παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ Το Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Κεντρικά Γραφεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

DHL EXPRESS. Express.

DHL EXPRESS. Express. DHL EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες της DHL, ως «Αποστολέας», συµφωνείτε, για λογαριασµό σας και για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 05.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 3 ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 5 ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Ή ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ασφάλισης Συλλογών

Πρόταση Ασφάλισης Συλλογών AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, τηλ.: 210 8127 600, fax: 210 8027 189 Info.Gr@aig.com www.aig.com.gr Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Μαρίνου Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Ο Σ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Λ Α Ο Σ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ AIG Europe Limited Υποκατάστηµα Ελλάδος Λεωφόρος Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι, Tηλ: 2108127600, Fax: 2108027189 Email: Info.Gr@aig.com, Url: www.aig.com.gr Υπ.Θεσσαλονίκης: Mαρ.Αντύπα 42, 57001 Πυλαία,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης. το πρόσωπο ή το αντικείμενο και τη χρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του Α ΜΗΕ Α.Ε µε γερανούς, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Σχολική Εφορεία του 2/θ Μ/κού Σχολείου Μικρ. Ορφανού Στην Αθήνα, σήμερα, 19/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0339/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ B ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Στην Αθήνα, σήµερα, 23/11/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι..

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας Περιεχόμενα σελ. D.A.S. - HELLAS Ι. Γενικοί όροι ασφαλίσεως νομικής προστασίας... 3 ΙΙ. Ειδικοί όροι ασφαλίσεως ποινικής νομικής προστασίας...

Διαβάστε περισσότερα