Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος: Σπυρίδων Πουλίδας. Νικόλαος Μανιάτης Απόστολος Λεωνιδόπουλος Γεώργιος Αστρεινίδης. Μέλη Σ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος: Σπυρίδων Πουλίδας. Νικόλαος Μανιάτης Απόστολος Λεωνιδόπουλος Γεώργιος Αστρεινίδης. Μέλη Σ:"

Transcript

1 ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΜΕΛΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 14 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 14 ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ 28 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 28 ΈΞΟ Α ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30 ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 31 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 31 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ 32 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ 32 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 32 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 34 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 34 ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 35 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 36 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 36 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 37 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 38 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ 38 ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 38 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΞΟ ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 41 ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 43 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 43 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 45 ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ 49 ΕΠΑΝΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ 50 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50 ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 51 2

3 ΜΕΛΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ιοικητικό Συµβούλιο Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος: Σπυρίδων Πουλίδας Μέλη Σ: Νικόλαος Μανιάτης Απόστολος Λεωνιδόπουλος Γεώργιος Αστρεινίδης Εταιρική Έδρα Λ. Κηφισίας 284, , Χαλάνδρι, Αττική ραστηριότητα Χονδρικό εµπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισµού και λογισµικού υπολογιστών και σχετικών υπηρεσιών Αριθ. Μητρώου ΑΕ: 20212/01ΑΤ/Β/89/316/95 Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ Εποπτεύουσα Αρχή Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, Ελεγκτική Εταιρεία PricewaterhouseCoopers Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λ. Κηφισίας 268, Αθήνα ΑΜ ΣΟΕΛ 113 Ορκωτός Ελεγκτής έσποινα Μαρίνου ΑΜ ΣΟΕΛ

4 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει την έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου Ευθύνες του ιοικητικού Συµβουλίου ως προς τις οικονοµικές καταστάσεις Τα µέλη του Σ είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) και των διερµηνειών της Επιτροπής ιερµηνειών των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (Ε ΠΧΠ) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συµµόρφωση µε τα ΠΧΑ και τις διερµηνείες τους, όπως δηµοσιεύονται από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ ΛΠ), καθώς και µε τις προβλέψεις των «σχετικών κανόνων και κανονισµών της Εταιρείας» για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΑ και µε το Άρθρο 4 του Κανονισµού ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ( ΛΠ). Το ελληνικό εταιρικό δίκαιο απαιτεί από τα µέλη του Σ να καταρτίζουν οικονοµικές καταστάσεις για κάθε λογιστική χρήση, οι οποίες να παρέχουν την πραγµατική εικόνα της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της Εταιρείας και των αποτελεσµάτων για τη συγκεκριµένη χρήση. Κατά την κατάρτιση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, τα µέλη του Σ απαιτείται: να επιλέγουν κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και εν συνεχεία να τις εφαρµόζουν µε συνέπεια, να προβαίνουν σε κρίσεις και εκτιµήσεις που είναι εύλογες και συνετές, να εξασφαλίζουν ότι οι οικονοµικές καταστάσεις συµµορφώνονται µε τα ΠΧΑ και να καταρτίζουν τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας εκτός και εάν δεν ενδείκνυται να λαµβάνεται ως δεδοµένο ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται. Τα µέλη του Σ επιβεβαιώνουν ότι έχουν συµµορφωθεί µε τις ανωτέρω απαιτήσεις όσον αφορά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. Τα µέλη του Σ είναι υπεύθυνα για την ορθή τήρηση λογιστικών βιβλίων, τα οποία παρουσιάζουν µε εύλογη ακρίβεια οποιαδήποτε στιγµή την οικονοµική θέση της Εταιρείας και τους επιτρέπουν να εξασφαλίζουν ότι οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ΠΧΑ και τις διερµηνείες της Ε ΠΧΠ που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συµµόρφωση µε τα ΠΧΑ και τις διερµηνείες τους, όπως δηµοσιεύονται από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και µε τις προβλέψεις των «σχετικών κανόνων και κανονισµών της Εταιρείας» για την αναφορά βάσει των ΠΧΑ και το Άρθρο 4 του Κανονισµού ΛΠ. Επίσης, τα µέλη του Σ είναι υπεύθυνα για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και, συνεπώς, για τη λήψη κατάλληλων µέτρων για την πρόληψη και τον εντοπισµό οικονοµικών εγκληµάτων και άλλων παρατυπιών. 1. Κύριες δραστηριότητες Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας εξακολουθούν να είναι η πώληση προϊόντων πληροφορικής, λογισµικού, η παροχή συναφών υπηρεσιών και η ανάπτυξη συστηµάτων λογισµικού. 2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας και προβλεπόµενη πορεία: Επισηµαίνεται ότι η πορεία της Εταιρείας και κατά την 26 η εταιρική χρήση (2014) χαρακτηρίζεται ως επιτυχής, δεδοµένων των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα. Τα έσοδα πωλήσεων της κλειόµενης χρήσης ανήλθαν σε χιλιάδες ευρώ έναντι της προηγούµενης χρήσεως, παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 8%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της κλειόµενης χρήσης ανήλθαν σε χιλιάδες ευρώ έναντι της προηγούµενης χρήσεως, παρουσιάζοντας αύξηση ποσού 475 χιλιάδων ευρώ (ποσοστό 5,39%). Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αύξηση των λοιπών εσόδων. Όπως προκύπτει από τη µέχρι τώρα πορεία της Εταιρείας προβλέπεται ότι και οι επόµενες χρήσεις θα είναι κερδοφόρες. Σε επίπεδο ισολογισµού, τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρείας στις ήταν χιλιάδες ευρώ, έναντι χιλιάδων ευρώ στις , ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε χιλιάδες ευρώ, έναντι χιλιάδων ευρώ το

5 3. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν στη χρήση εν έλαβαν χώρα σηµαντικά γεγονότα εντός της χρήσης. 4. Υποκαταστήµατα εν υπάρχουν υποκαταστήµατα. 5. Χρηµατοοικονοµικά µέσα και µέσα διαχείρισης κινδύνου Κατά τη συνήθη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στην επίδραση των διακυµάνσεων των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, στον πιστωτικό κίνδυνο των πελατών και, σε µικρότερο βαθµό, στις µεταβολές των επιτοκίων και τον κίνδυνο τιµών. Η Εταιρεία περιορίζει αυτούς τους κινδύνους ακολουθώντας καθιερωµένες πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου. εν χρησιµοποιούνται παράγωγα, όµως, σε όποιες περιπτώσεις συµφέρει από άποψη κόστους, διακανονίζεται χρηµατοδότηση µέσω πίστωσης στα νοµίσµατα στα οποία πραγµατοποιούνται οι αντίστοιχες συναλλαγές. Κίνδυνος οικονοµικής συγκυρίας Μακροοικονοµικό επιχειρησιακό περιβάλλον στην Ελλάδα Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά µε την επανεξέταση των όρων του προγράµµατος χρηµατοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στη χώρα ευµετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονοµική σταθερότητα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσµικών οργάνων στη χώρα αλλά και στο εξωτερικό. Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά την οµαλή λειτουργία της, εφόσον αυτές ισχύσουν για βραχύ διάστηµα. Παρ όλα αυτά η ιοίκηση αξιολογεί διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειµένου να διασφαλίσει ότι λαµβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Με την παρούσα κατάσταση η Εταιρεία θεωρεί ότι: Έχει την ικανότητα της να αποπληρώσει ή να αναχρηµατοδοτήσει τον υφιστάµενο δανεισµό της καθώς αφενός υπάρχουν επαρκή ταµειακά διαθέσιµα αφετέρου δεν είναι εκτεθειµένη σε σηµαντικό βραχυπρόθεσµο δανεισµό. Έχει εξασφαλισµένη σε ικανοποιητικό βαθµό την ανακτησιµότητα των εµπορικών απαιτήσεων δεδοµένου της αυστηρής πιστοδοτικής πολιτικής που εφαρµόζει. Έχει εξασφαλισµένη σε ικανοποιητικό βαθµό το ύψος των πωλήσεων λόγω της διασποράς των δραστηριοτήτων της. Κίνδυνος τιµών Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική έκθεση σε κίνδυνο τιµών εµπορευµάτων ως αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων της. Συναλλαγµατικός κίνδυνος Το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας είναι το ευρώ. Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την ηµέρα της συναλλαγής. Τα νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες της ηµεροµηνίας του ισολογισµού. Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους κατά την συνήθη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της. Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα. Πιστωτικός κίνδυνος Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της µη έγκαιρης ή της αδυναµίας είσπραξης των απαιτήσεων. Η Εταιρεία δεν διατρέχει κάποιο άµεσο πιστωτικό κίνδυνο καθώς η είσπραξη των υπολοίπων γίνεται κανονικά. Οι πολιτικές διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου διασφαλίζουν ότι οι πωλήσεις των προϊόντων και υπηρεσιών πραγµατοποιούνται προς πελάτες µε ικανοποιητικό ιστορικό φερεγγυότητας. Όσον αφορά τις καθυστερηµένες επισφαλείς απαιτήσεις, πραγµατοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη τους. Η Εταιρεία δεν εµφανίζει ιδιαίτερη συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. εν αναµένονται σηµαντικές ζηµιές από τα ταµειακά διαθέσιµα και τις καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς οι συναλλαγές περιορίζονται σε πιστωτικά ιδρύµατα µε καλή πιστοληπτική ικανότητα. Κίνδυνος ρευστότητας 5

6 Ως κίνδυνος ρευστότητας ορίζεται ως το ενδεχόµενο αδυναµίας της Εταιρείας να αποπληρώσει πλήρως και εγκαίρως τις τρέχουσες και µελλοντικές υποχρεώσεις της. Η Εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης από τράπεζες ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι η Εταιρεία έχει επαρκείς διαθέσιµους πόρους για τις δραστηριότητές της. Κίνδυνος επιτοκίων και ταµειακών ροών Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική έκθεση στον κίνδυνο επιτοκίων και ταµειακών ροών ως αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων της. 6. Οικονοµική θέση της εταιρείας Τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας καθώς και οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν περιγράφονται αναλυτικά στις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων για την περίοδο 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα µεγέθη της Εταιρείας (ποσά σε χιλιάδες ευρώ): ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 01/01/ /12/2014 Σύνολο κύκλου εργασιών Μικτό λειτουργικό κέρδος Έξοδα και λοιπά έσοδα (10.104) Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων Συνολικά κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων Πλεον/(µείον) φόροι Συνολικά κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 01/01/ /12/2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα 292 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό για παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών 36 Λοιπά αποθεµατικά 892 Κέρδη εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

7 Παρακάτω παρατίθενται ορισµένοι ενδεικτικοί αριθµοδείκτες όσον αφορά την πορεία της εταιρείας το 2014 συγκριτικά µε το 2013: ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας (Κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσµες υποχ/σεις) 1,05 0,77 Αριθµοδείκτης άµεσης ρευστότητας [(Κυκλοφορούν ενεργητικό - Αποθέµατα)/Βραχυπρόθεσµες υποχ/σεις] 1,04 0,77 ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Αριθµοδείκτης παγιοποίησης της περιουσίας Πάγιο ενεργητικό/σύνολο ενεργητικού 0,05 0,04 Αριθµοδείκτης βιωσιµότητας ΙΚ/ΣΥ Ίδια κεφάλαια/σύνολο υποχρεώσεων 0,26 0,28 ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων Καθαρά αποτ/τα προ φόρων/ίδια κεφάλαια 0,65 0,45 είκτης µικτού περιθωρίου κέρδους Μικτά αποτελέσµατα/κύκλος εργασιών 0,25 0,23 Το ιοικητικό Συµβούλιο αφού έλαβε γνώση της έκθεσης του Προέδρου και Γενικού ιευθυντή αποφάσισε οµόφωνα την έγκρισή της. Χαλάνδρι, 19 Ιουνίου 2015 Ο Πρόεδρος του.σ. ιευθύνων Σύµβουλος & Γενικός ιευθυντής Σπυρίδων Ι. Πουλίδας Α..Τ. Μ Τα µέλη του.σ Νικόλαος Ι Μανιάτης Α..Τ. AK Απόστολος Β. Λεωνιδόπουλος Αρ. ιαβατηρίου Γεώργιος Φ. Αστρεινίδης Α..Τ. AE

8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Για τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Σηµείωση : 01/01/ /12/ /01/ /12/2013 Έσοδα Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων Έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών Λοιπά έσοδα Συνολικά έσοδα Κόστος πωληθέντων 5 Κόστος πωλήσεων αγαθών Κόστος παροχής υπηρεσιών Χρηµατοοικονοµικό κόστος Συνολικό κόστος πωληθέντων (26.197) (31.669) (1) (57.867) (30.466) (34.973) (3) (65.442) Μικτό λειτουργικό κέρδος Έξοδα και λοιπά έσοδα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης 5 (10.133) (9.242) Λοιπά κέρδη/ (ζηµιές) - καθαρά Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (534) (594) Συνολικά έξοδα και λοιπά έσοδα (10.104) (9.745) Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης προ φόρων Φόρος εισοδήµατος Καθαρά κέρδη χρήσης Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 19 Ιουνίου Ο Πρόεδρος του.σ. ιευθύνων Σύµβουλος & Γενικός ιευθυντής Σπυρίδων Ι. Πουλίδας Α..Τ. Μ Ο ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Γεώργιος Φ. Αστρεινίδης Α..Τ. ΑΕ O Λογιστής Χρήστος Α Κουφοχρήστος Αριθµός Αδείας Α' Τάξης Α..Τ. Σ

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Για τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 01/01/ /12/ /01/ /12/2013 Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης Λοιπά συνολικά εισοδήµατα: Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) προγραµµάτων καθορισµένων (4.113) παροχών Φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία λοιπών συνολικών (1.601) εσόδων Λοιπά συνολικά εισοδήµατα, µετά φόρων (3.044) Συνολικά αποτελέσµατα χρήσης Τα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα παρουσιάζονται στην παραπάνω κατάσταση, καθαρά, µετά από φόρους. Ο φόρος που αναλογεί στα στοιχεία που απαρτίζουν τα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα παρατίθεται στη σηµείωση 4. Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 9

10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Κατά την 31 η εκεµβρίου 2014 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31/12/ /12/2013 Σηµείωση: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κυκλοφορούν ενεργητικό Ταµειακά διαθέσιµα Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Αποθέµατα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Επενδύσεις σε θυγατρικές Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµα δάνεια Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Αναβαλλόµενα έσοδα Προβλέψεις Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Προβλέψεις και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Αναβαλλόµενα έσοδα Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Προβλέψεις Σύνολο προβλέψεων και µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων

11 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό για παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (2) Αποθεµατικά Λοιπά αποθεµατικά 15 (11.395) (8.351) Κέρδη εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 19 Ιουνίου 2015 Ο Πρόεδρος του.σ. ιευθύνων Σύµβουλος & Γενικός ιευθυντής Σπυρίδων Ι. Πουλίδας Α..Τ. Μ Ο ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Γεώργιος Φ. Αστρεινίδης Α..Τ. ΑΕ O Λογιστής Χρήστος Α Κουφοχρήστος Αριθµός Αδειας Α' Τάξης Α..Τ. Σ Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 11

12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Για τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό για παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών Αποθεµατικά Λοιπά αποθεµατικά Σηµείωση (14) (20) (15) (15,22) Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 Κέρδη εις νέον Σύνολο (12.896) Καταβληθέντα µερίσµατα (1.013) (1.013) Κέρδος/(ζηµιά) χρήσης Λοιπά συνολικά εισοδήµατα Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (81) (81) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου (2) 892 (8.351) Καταβληθέντα µερίσµατα (17.397) (17.397) Κέρδος/(ζηµιά) χρήσης Λοιπά συνολικά εισοδήµατα (3.044) (3.044) Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου (11.395) Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων 12

13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Για τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31/12/ /12/2013 Σηµείωση Λειτουργικές ραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Αναπροσαρµογές για: Χρηµατοοικονοµικά έξοδα/(έσοδα) 46 3 Αποσβέσεις Ζηµιές/(κέρδη) από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 4 3 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία µετοχών 15,20 38 (81) Πρόβλεψη παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης Σύνολο Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης (Αύξηση)/Μείωση αποθεµάτων 12 (232) 23 (Αύξηση)/µείωση εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων 13, (4.632) Αύξηση/(µείωση) εµπορικών και λοιπών υποχρεώσεων 16,17, (4.770) Αύξηση/(µείωση) αναβαλλόµενων εσόδων 18 (336) Μείον: Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος (2.785) (2.762) Τόκοι πληρωθέντες (46) (3) Συνολικές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Εργοδοτικές εισφορές σε συνταξιοδοτικό πρόγραµµα (728) (1.827) Αγορές ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων 10 (1.368) (2.324) Πωλήσεις ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων Επένδυση σε συγγενείς (10.000) Συνολικές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (14.023) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ιανεµηθέντα µερίσµατα 7 (17.397) (1.013) Συνολικές εκροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (17.397) (1.013) Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (α) + (β) + (γ) (14.992) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 8 (2.452) 12,541 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 8, (2.452) Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 13

14 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Γενικές Πληροφορίες Η IBM Ελλάς Συστήµατα Επεξεργασίας Πληροφοριών Α.Ε. (η «Εταιρεία»), είναι µια ανώνυµη εταιρεία η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται κυρίως στην πώληση προϊόντων πληροφορικής, λογισµικού και σχετικών υπηρεσιών και στην ανάπτυξη συστηµάτων λογισµικού. Η άµεση µητρική της Εταιρείας είναι η IBM Italia S.p.A., µια εταιρεία η οποία έχει συσταθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ (Ιταλία). Η IBM Italia S.p.A. ανήκει στον όµιλο IBM International Group B.V., µια ανώνυµη εταιρεία που έχει επίσης συσταθεί σε χώρα της Ε.Ε. (Κάτω Χώρες). Η τελική µητρική εταιρεία της Εταιρείας είναι η International Business Machines Corporation («IBM Corporation»), µια εταιρεία η οποία έχει συσταθεί στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Η έδρα της Εταιρείας είναι στη Λεωφόρο Κηφισίας 284, , στο Χαλάνδρι Αττικής, από όπου ασκείται και η κύρια επιχειρηµατική της δραστηριότητα. Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στις 19 Ιουνίου 2015 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 2. Σηµαντικές λογιστικές πολιτικές Βάση κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονται σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ), περιλαµβανοµένων των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ( ΛΠ) και των διερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιερµηνειών των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ ΛΠ). Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας απεικονίζονται σε Ευρώ, το επίσηµο νόµισµα της χώρας όπου εδρεύει η Εταιρεία. Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και όχι του οµίλου. Η εταιρεία δε συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΛΠ 27, παράγραφος 10 και του άρθρου 94, του Ν.2190/1920. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραπάνω νόµου, η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, καθώς αποτελεί θυγατρική ενός µεγαλύτερου συνόλου επιχειρήσεων του οποίου η µητρική εταιρεία έχει συσταθεί εντός της Ε.Ε. (IBM International Group B.V.), διέπεται από το δίκαιο κράτους - µέλους της Ε.Ε. και καταρτίζει οικονοµικές καταστάσεις βάσει των οδηγιών της Ε.Ε. (βλέπε άρθρο 93 του Κ.Ν. 2190/1920). Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Κίνδυνος οικονοµικής συγκυρίας Μακροοικονοµικό επιχειρησιακό περιβάλλον στην Ελλάδα Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά µε την επανεξέταση των όρων του προγράµµατος χρηµατοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το µακροοικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στη χώρα ευµετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονοµική σταθερότητα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσµικών οργάνων στη χώρα αλλά και στο εξωτερικό. Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά την οµαλή λειτουργία της, εφόσον αυτές ισχύσουν για βραχύ διάστηµα. Παρ όλα αυτά η ιοίκηση αξιολογεί διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειµένου να διασφαλίσει ότι λαµβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Με την παρούσα κατάσταση η Εταιρεία θεωρεί ότι: Έχει την ικανότητα της να αποπληρώσει ή να αναχρηµατοδοτήσει τον υφιστάµενο δανεισµό της καθώς αφενός υπάρχουν επαρκή ταµειακά διαθέσιµα αφετέρου δεν είναι εκτεθειµένη σε σηµαντικό βραχυπρόθεσµο δανεισµό. Έχει εξασφαλισµένη σε ικανοποιητικό βαθµό την ανακτησιµότητα των εµπορικών απαιτήσεων δεδοµένου της αυστηρής πιστοδοτικής πολιτικής που εφαρµόζει. 14

15 Έχει εξασφαλισµένη σε ικανοποιητικό βαθµό το ύψος των πωλήσεων λόγω της διασποράς των δραστηριοτήτων της. Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΑ απαιτεί από τη διοίκηση την πραγµατοποίηση εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά που αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις και τις συνοδευτικές σηµειώσεις. Αν και οι εκτιµήσεις βασίζονται σε όσα δύναται να γνωρίζει η διοίκηση για τις τρέχουσες εξελίξεις και τις ενέργειες που ενδέχεται να αναλάβει η Εταιρεία µελλοντικά, τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις. Η διοίκηση απαιτείται επίσης να ασκεί την κρίση της κατά τη διαδικασία καθορισµού και εφαρµογής των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας και των διαθέσιµων επιλογών στο πλαίσιο των ΠΧΑ. Οι τοµείς όπου υπάρχει σηµαντική πολυπλοκότητα ή για τους οποίους απαιτείται κρίση ή οι τοµείς για τους οποίους οι εκτιµήσεις και οι υποθέσεις είναι σηµαντικές για τα αποτελέσµατα της Εταιρείας αφορούν κυρίως τις παροχές βασιζόµενες σε µετοχές, την αναγνώριση εσόδων, τη λογιστική µεταχείριση των παροχών προς τους εργαζοµένους, τις προβλέψεις, τα ενσώµατα πάγια (τόσο για την εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής τους όσο και για την αποµείωση της αξίας τους) και τον αναβαλλόµενο φόρο. Οι παραπάνω τοµείς αναλύονται στις σχετικές λογιστικές πολιτικές και τις σηµειώσεις που παρατίθενται παρακάτω. Οι λογιστικές πολιτικές έχουν επιλεγεί και εφαρµοστεί µε τρόπο που εξασφαλίζει ότι οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που προκύπτουν πληρούν τα κριτήρια της σχετικότητας και αξιοπιστίας, εξασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο ότι παρουσιάζεται η ουσία των υποκείµενων συναλλαγών ή άλλων συµβάντων. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. Πρότυπα και ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. Το αποτέλεσµα της τροποποίησης επεξηγείται αναλυτικότερα στη σηµείωση 20. ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» Η τροποποίηση του ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». 15

16 ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη. ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» Το Σ ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας. Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2011 του Σ ΛΠ (Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ ΛΠ που δηµοσιεύτηκε το Μάιο ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική πληροφόρηση όταν µια οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό είτε (α) όπως απαιτείται από το ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης ταξινοµούνται ως ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περίοδο. ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύµφωνα µε το ΛΠ 12. ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά» Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των τοµέων στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά, σύµφωνα µε το ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». Πρότυπα και ιερµηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2014 ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» Το ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ ΛΠ (Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 16

17 ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Λογιστική αντιστάθµισης και τροποποιήσεις στο ΠΧΑ 9, ΠΧΑ 7 και ΛΠ 39» Το Σ ΛΠ (Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) εξέδωσε το ΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθµισης, την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης του ΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχον µοντέλο του ΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα οι αλλαγές στην εύλογη αξία µίας υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου της ίδιας της οντότητας και η τρίτη τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ηµεροµηνία εφαρµογής του ΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά την µετάβαση από το ΛΠ 39 στο ΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες» Το ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ΛΠ 27 ή 28. ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ΛΠ 27 όρους του ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» Το ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ΠΧΑ 11. ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 11 και ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από κοινού συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες µετάβασης» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις οδηγίες µετάβασης στο ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται άµεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου 17

18 κατά την οποία εφαρµόζεται το ΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. ΠΧΑ 10, ΠΧΑ 12 και ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) Η τροποποίηση του ΠΧΑ 10 ορίζει µία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει µία εξαίρεση από την ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει µια εταιρεία επενδύσεων. ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµης αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιµης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών (Μ ΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης και β) λεπτοµερείς γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιµη αξία όταν µία Μ ΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν υπάρχει αποµείωση. Ε ΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει πως το δεσµευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύµφωνα µε το ΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήµερα, ειδικότερα σε σχέση µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσµα συνθηκών που ισχύουν σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Η διερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται νοµικά (novated) προκειµένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυµβαλλόµενο ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονισµών, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες συνθήκες. ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014) Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του µισθού. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014) Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ ΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 18

19 ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό της προϋπόθεσης κατοχύρωσης και ορίζει διακριτά τον όρο απόδοσης και τον όρο υπηρεσίας. ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ταξινοµείται ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισµών του ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόµενο τίµηµα, χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς» Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων. ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη. ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της αναπροσαρµογής. ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική εταιρεία της οικονοµικής οντότητας. Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΠΧΑ 2013 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014) Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ ΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του σχηµατισµού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΠΧΑ 11 στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας. ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων ( portfolio exception ) έχει εφαρµογή σε όλα τα συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηµατοοικονοµικών συµβολαίων) εντός του πεδίου εφαρµογής του ΛΠ 39/ ΠΧΑ 9. ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί πως το ΛΠ 40 και το ΠΧΑ 3 δεν είναι αµοιβαίως αποκλειόµενα. 19

20 ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως µία οντότητα που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΠΧΑ δύναται να ακολουθήσει είτε την προγενέστερη είτε τη νέα εκδοχή ενός αναθεωρηµένου προτύπου όταν επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτησή του. Αναγνώριση Εσόδων Τα έσοδα αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία του αντιτίµου που εισπράττεται ή είναι εισπρακτέο και αντιπροσωπεύουν τα ποσά που είναι εισπρακτέα για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µετά την αφαίρεση εκπτώσεων και φόρων που σχετίζονται µε τις πωλήσεις. Κανένα έσοδο δεν αναγνωρίζεται εάν υπάρχουν σηµαντικές αµφιβολίες αναφορικά µε την είσπραξη του οφειλόµενου αντιτίµου, την ανάκτηση του σχετικού κόστους ή τη συνεχιζόµενη σχέση της Εταιρείας µε τα αγαθά. Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα έσοδα µόνο εφόσον θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξει µελλοντική εισροή οικονοµικού οφέλους σε αυτή και εφόσον αυτό το όφελος µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα. Τα κριτήρια τα οποία έχουν υιοθετηθεί για κάθε κατηγορία εσόδων είναι τα εξής: Πωλήσεις Προϊόντων (Hardware ) Τα έσοδα από τις πωλήσεις προϊόντων γενικά αναγνωρίζονται όταν το προϊόν αποστέλλεται στον πελάτη και όταν ο κύριος κίνδυνος και τα οφέλη που προκύπτουν από την ιδιοκτησία του προϊόντος έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή. Τυχόν κόστος για εγγυήσεις και υπολειπόµενες υποχρεώσεις, που είναι επουσιώδεις ή τυπικές, λογίζονται κατά την αναγνώριση του αντίστοιχου εσόδου. Λογισµικό (Software) Τα έσοδα από την πώληση λογισµικού, το οποίο παρέχεται µε απεριόριστη άδεια χρήσης και χρεώνεται εφάπαξ στον πελάτη, αναγνωρίζονται κατά την έναρξη της διάρκειας της άδειας χρήσης. Τα έσοδα από συµβόλαια καθορισµένου χρόνου (µε µηνιαία χρέωση άδειας χρήσης) αναγνωρίζονται σε βάση συνδροµής, κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία ο πελάτης χρησιµοποιεί την άδεια χρήσης. Επίσης τα έσοδα από συντήρηση, αναβαθµίσεις λογισµικού καθώς και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης αναγνωρίζονται στη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες. Συµφωνίες που περιλαµβάνουν πολλαπλά στοιχεία εσόδων Η Εταιρεία προβαίνει σε συµφωνίες µε τους πελάτες της οι οποίες είτε αφορούν την πώληση λογισµικού είτε όχι και περιλαµβάνουν πολλαπλά στοιχεία εσόδων, που σηµαίνει ότι ενδέχεται να περιλαµβάνουν οποιονδήποτε συνδυασµό παροχής υπηρεσιών, πώλησης λογισµικού, υλικού ή/και παροχή χρηµατοδότησης. Μια συµφωνία παροχής πολλαπλών στοιχείων διαχωρίζεται σε περισσότερα από ένα στοιχεία λογιστικής εάν πληρούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια. Συµφωνίες εσόδων που σχετίζονται µε την πώληση λογισµικού Η λειτουργικότητα των στοιχείων που παραδίδονται δεν εξαρτάται από τα στοιχεία που δεν έχουν παραδοθεί. Υπάρχει αντικειµενική τεκµηρίωση από την Εταιρεία (vendor-specific objective evidence VSOE) σχετικά µε την εύλογη αξία των στοιχείων που δεν έχουν παραδοθεί. Η παράδοση των στοιχείων που παραδίδονται αποτελεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας δηµιουργίας εσόδου για τα συγκεκριµένα στοιχεία. Συµφωνίες εσόδων που δεν σχετίζονται µε την πώληση λογισµικού Τα παραδιδόµενα στοιχεία έχουν αξία για τον πελάτη σε αυτόνοµη βάση. Υπάρχει αντικειµενική και αξιόπιστη τεκµηρίωση για την εύλογη αξία των στοιχείων που δεν έχουν παραδοθεί. Εάν η συµφωνία περιλαµβάνει ένα γενικό δικαίωµα επιστροφής των παραδιδόµενων στοιχείων, η παράδοση ή παροχή των µη παραδοθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών θεωρείται πιθανή και τελεί ουσιαστικά υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. 20

21 Εάν δεν πληρούνται αυτά τα κριτήρια, τα έσοδα αναγνωρίζονται το νωρίτερο κατά τη χρονική στιγµή που θα ικανοποιηθούν τα εν λόγω κριτήρια ή έως ότου παραδοθεί το τελευταίο προς παράδοση στοιχείο. Εάν υπάρχει αντικειµενική και αξιόπιστη τεκµηρίωση για την εύλογη αξία/vsoe για όλα τα στοιχεία λογιστικής σε µια συµφωνία, το αντίτιµο της συµφωνίας κατανέµεται στα χωριστά στοιχεία λογιστικής µε βάση τη σχετική εύλογη αξία κάθε στοιχείου. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει αντικειµενική και αξιόπιστη τεκµηρίωση της εύλογης αξίας/vsoe των στοιχείων που δεν έχουν παραδοθεί, αλλά δεν υπάρχει για τα στοιχεία που έχουν παραδοθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για τον επιµερισµό του αντιτίµου της συµφωνίας χρησιµοποιείται η υπολειµµατική µέθοδος. Βάσει της υπολειµµατικής µεθόδου, το ποσό του αντιτίµου που επιµερίζεται στα παραδοθέντα στοιχεία ισούται µε το συνολικό αντίτιµο της συµφωνίας µείον τη συνολική εύλογη αξία/vsoe των µη παραδοθέντων στοιχείων. Οι πολιτικές εσόδων που περιγράφονται παρακάτω εφαρµόζονται στη συνέχεια σε κάθε στοιχείο, όπως ενδείκνυται. Υπηρεσίες Οι κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία περιλαµβάνουν την εξωτερική ανάθεση του µετασχηµατισµού κέντρων πληροφοριακών συστηµάτων και επιχειρησιακών διαδικασιών στον τοµέα της πληροφορικής, υπηρεσίες διαχείρισης εφαρµογών, την τεχνολογική υποδοµή και συντήρηση συστηµάτων, τη φιλοξενία διαδικτυακών χώρων, καθώς και τη σχεδίαση και ανάπτυξη σύνθετων συστηµάτων πληροφορικής σύµφωνα µε τις προδιαγραφές κάθε πελάτη (σχεδίαση και κατασκευή). Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται µε βάση το χρόνο και το υλικό, και µπορεί να υπάρχει σύµβαση τελικής τιµής είτε τιµής ανά ποσοστό παραδοτέου έργου. Οι περίοδοι των συµβάσεων γενικά κυµαίνονται από ένα έως και πέντε έτη. Τα έσοδα από συµβάσεις εξωτερικής ανάθεσης κέντρων πληροφοριακών συστηµάτων και επιχειρησιακών διαδικασιών πληροφορικής γενικά αναγνωρίζονται κατά το έτος παροχής των υπηρεσιών χρησιµοποιώντας είτε ένα αντικειµενικό τρόπο µέτρησης των παρασχεθέντων υπηρεσιών είτε µια γραµµική βάση στη διάρκεια της σύµβασης. Με βάση την πρώτη µέθοδο το ποσό των εσόδων που αναγνωρίζονται βασίζεται στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά το έτος, όπως αυτές δηλώνονται στη σύµβαση. Τα έσοδα από υπηρεσίες διαχείρισης εφαρµογών, τεχνολογικής υποδοµής και συντήρησης συστηµάτων καθώς και από συµβάσεις φιλοξενίας ιστοσελίδων τυπικά αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση στη διάρκεια της σύµβασης. Τα έσοδα από συµβάσεις χρόνου και υλικού αναγνωρίζονται µε τις συµβατικές τιµές καθώς παρέχονται ώρες εργασίας και προκύπτουν άµεσες δαπάνες. Τα έσοδα που σχετίζονται µε συµβάσεις παράτασης εγγύησης και συντήρησης προϊόντων µεταφέρονται και αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση κατά την περίοδο παράδοσης. Τα έσοδα από συµβάσεις σχεδίασης και κατασκευής προκαθορισµένης τιµής συνήθως αναγνωρίζονται όταν τα παρεχόµενα αγαθά ή υπηρεσίες µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα µε τη µέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης. Σύµφωνα µε τη µέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης, τα έσοδα αναγνωρίζονται µε βάση το κόστος που έχει προκύψει µέχρι τη χρονική στιγµή που πραγµατοποιείται η αναγνώριση του εσόδου ως ποσοστό του συνολικού εκτιµώµενου κόστους για την ολοκλήρωση της σύµβασης. Εάν προκύψουν παράγοντες που ενδέχεται να αλλάξουν τις αρχικές εκτιµήσεις για τα έσοδα, το κόστος ή το βαθµό ολοκλήρωσης, τότε οι εκτιµήσεις αναθεωρούνται. Αυτές οι αναθεωρήσεις ενδέχεται να καταλήξουν σε αυξήσεις ή µειώσεις των εκτιµήσεων για τα έσοδα ή το κόστος και παρουσιάζονται στα έσοδα του έτους κατά το οποίο καθίστανται γνωστές στη διοίκηση οι περιστάσεις που επέβαλαν την αναθεώρηση. Η Εταιρεία προβαίνει σε συνεχή βάση σε αναλύσεις της κερδοφορίας των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών µε σκοπό να καθορίζεται κατά πόσο οι πιο πρόσφατες εκτιµήσεις, για τα έσοδα, το κόστος πωλήσεων και τα κέρδη, απαιτούν αναθεώρηση. Εάν οποιαδήποτε στιγµή αυτές οι εκτιµήσεις καταδεικνύουν ότι η σύµβαση δεν θα είναι επικερδής, το σύνολο της εκτιµώµενης ζηµιάς για το υπόλοιπο της σύµβασης καταχωρείται αµέσως στα αποτελέσµατα χρήσης. Σε ορισµένες από τις συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, η Εταιρεία τιµολογεί τον πελάτη πριν από την παροχή των υπηρεσιών (αναβαλλόµενα έσοδα). Σε άλλες συµβάσεις υπηρεσιών, η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες πριν από την τιµολόγηση του πελάτη (µη τιµολογηµένες απαιτήσεις). Οι τιµολογήσεις συνήθως πραγµατοποιούνται κατά το µήνα µετά την παροχή των υπηρεσιών από την Εταιρεία ή σύµφωνα µε συγκεκριµένους συµβατικούς όρους. Οι µη τιµολογηµένες απαιτήσεις κατά κανόνα τιµολογούνται και εισπράττονται εντός τεσσάρων µηνών, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις υπερβαίνουν τους εννέα µήνες. 21

22 Τα έσοδα από µερίσµατα που προκύπτουν από συµµετοχές αναγνωρίζονται όταν κατοχυρώνεται το δικαίωµα είσπραξης από τους µετόχους µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν αυτοί καταστούν δεδουλευµένοι. Μισθώσεις Οι µισθώσεις ταξινοµούνται σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις όταν οι όροι της µίσθωσης µεταβιβάζουν ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ιδιοκτησίας στον µισθωτή. Όλες οι άλλες µισθώσεις ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Η Εταιρεία ως µισθωτής Τα µισθώµατα που οφείλονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων χρεώνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων αναλογικά κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης µίσθωσης. Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει χρηµατοδοτικές µισθώσεις για ενσώµατα πάγια σύµφωνα µε τις οποίες να διατηρεί ουσιωδώς όλους τους σηµαντικούς κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται µε την κυριότητα των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης Τα έξοδα πωλήσεων και τα γενικά και διοικητικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης καθώς προκύπτουν, µε βάση την αρχή του δεδουλευµένου. Συναλλαγµατικές µετατροπές Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ το οποίο αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας. Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας µε τις ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, τα νοµισµατικά στοιχεία σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης. Κόστος δανεισµού Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία προκύπτει. Στο κόστος δανεισµού περιλαµβάνονται ο τόκος των τραπεζικών υπεραναλήψεων και του βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου δανεισµού. Παροχές προς τους εργαζοµένους Σχηµατίζεται πρόβλεψη για τις παροχές που προκύπτουν για τους εργαζοµένους αναφορικά µε µισθούς, ηµεροµίσθια και την ετήσια άδεια, όταν είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί η εξόφλησή τους και είναι δυνατόν να επιµετρηθούν µε ακρίβεια. Οι προβλέψεις που σχηµατίζονται αναφορικά µε παροχές προς τους εργαζοµένους που αναµένεται να τακτοποιηθούν εντός δώδεκα µηνών επιµετρώνται στις ονοµαστικές αξίες τους χρησιµοποιώντας το ύψος της αποζηµίωσης που αναµένεται να ισχύει κατά το χρόνο της τακτοποίησης. Συνταξιοδοτικά προγράµµατα καθορισµένων εισφορών Οι εισφορές σε συνταξιοδοτικά προγράµµατα καθορισµένων εισφορών αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν οι υπάλληλοι έχουν παράσχει υπηρεσίες που τους καθιστούν δικαιούχους των εισφορών. Συνταξιοδοτικά προγράµµατα καθορισµένων παροχών και άλλα προγράµµατα παροχών µετά τη συνταξιοδότηση Για τα συνταξιοδοτικά προγράµµατα καθορισµένων παροχών και άλλα προγράµµατα παροχών µετά τη συνταξιοδότηση, το κόστος των παροχών καθορίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας (Projected Unit Credit Method) µε την πραγµατοποίηση αναλογιστικής µελέτης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 22

23 Τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές αναγνωρίζονται πλήρως στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν, εκτός του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης, και παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσης αµέσως στο βαθµό που οι παροχές έχουν ωριµάσει ή αποσβένεται µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. Η υποχρέωση συνταξιοδοτικών παροχών η οποία αναγνωρίζεται στον ισολογισµό αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών, προσαρµοσµένη µε το µη αναγνωρισµένο κόστος προϋπηρεσίας µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος. Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο προκύπτει από αυτό τον υπολογισµό περιορίζεται στο κόστος προϋπηρεσίας συν την παρούσα αξία παροχών που προκύπτουν για την Εταιρεία και είναι διαθέσιµες µε τη µορφή επιστροφών και µειώσεων σε µελλοντικές εισφορές στο πρόγραµµα. Παροχές που εξαρτώνται από την αξία µετοχών ικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών Τα δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών της IBM Corporation παρέχονται σε υπαλλήλους και στο ανώτερο διευθυντικό προσωπικό της Εταιρείας. Τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτά εκχωρούνται από την IBM Corporation, δηλαδή την τελική µητρική εταιρεία. Η εύλογη αξία των υπηρεσιών από υπαλλήλους που λαµβάνονται ως αντάλλαγµα για την εκχώρηση δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών αναγνωρίζεται ως έξοδο µε µια αντίστοιχη αναπροσαρµογή στα ίδια κεφάλαια µε τη µορφή εισφοράς κεφαλαίου από την IBM Corporation. Το συνολικό ποσό που πρόκειται να δαπανηθεί στη διάρκεια της περιόδου ωρίµανσης της παροχής καθορίζεται µε βάση την εύλογη αξία των εκχωρούµενων δικαιωµάτων προαίρεσης, εξαιρουµένης της επίδρασης οποιωνδήποτε όρων της παροχής που δεν εξαρτώνται από την αγορά. Τυχόν όροι της παροχής που δεν εξαρτώνται από την αγορά συµπεριλαµβάνονται στις υποθέσεις σχετικά µε τον αριθµό των δικαιωµάτων προαίρεσης που αναµένεται να εξασκηθούν. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού, η Εταιρεία αναθεωρεί τις εκτιµήσεις της σχετικά µε τον αριθµό των δικαιωµάτων προαίρεσης που αναµένεται να εξασκηθούν. Η Εταιρεία αναγνωρίζει την επίδραση της αναθεώρησης των αρχικών εκτιµήσεων, εάν υφίσταται, στα αποτελέσµατα της χρήσης καθώς και µέσω αντίστοιχης προσαρµογής στο αποθεµατικό παροχών που η αξία τους εξαρτάται από την αξία των µετοχών στη διάρκεια της εναποµένουσας περιόδου ωρίµανσης. Η εύλογη αξία υπολογίζεται µε βάση το µαθηµατικό µοντέλο τιµολόγησης Black-Scholes. Για την εκτίµηση της αναµενόµενης διάρκειας ζωής που χρησιµοποιείται στο µοντέλο έχουν ληφθεί υπόψη, µε βάση την καλύτερη εκτίµησης της διοίκησης, οι επιδράσεις της µη µεταβίβασης των δικαιωµάτων προαίρεσης, οι περιορισµοί εξάσκησης και διάφοροι συµπεριφορικοί παράγοντες. Αναφορικά µε τους όρους της συµφωνίας µε την IBM Corporation, η Εταιρεία απαιτείται να αποζηµιώσει την IBM Corporation µε τη διαφορά µεταξύ της αγοραίας αξίας των υποκείµενων µετοχών κατά την ηµεροµηνία εξάσκησης του δικαιώµατος και των εσόδων από την εξάσκηση του δικαιώµατος. Αυτή η ενδοοµιλική χρέωση εκφράζεται σε δολάρια ΗΠΑ µε βάση την αγοραία αξία των υποκείµενων µετοχών και την τιµή άσκησης σε δολάρια ΗΠΑ. Οι διαφορές συναλλαγµατικής ισοτιµίας που προκύπτουν από τη µετατροπή του ανεξόφλητου υπολοίπου σε κάθε ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και κατά την ηµεροµηνία τακτοποίησης αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης. Η ενδοοµιλική χρέωση απεικονίζεται στα ίδια κεφάλαια έναντι του αποθεµατικού παροχών που η αξία τους εξαρτάται από την αξία των µετοχών, το οποίο προκύπτει από την εκχώρηση παροχών βασιζόµενων σε µετοχές και το πλεόνασµα, αν υπάρχει, λογίζεται ως διανοµή κεφαλαίου από την Εταιρεία στην IBM Corporation. Παροχές σε µετοχές Οι εν λόγω παροχές αποτελούν παροχές σε µετοχές της IBM οι οποίες εκχωρούνται µετά από µια χρονική περίοδο και οι οποίες σε γενικές γραµµές µεταβιβάζονται έναντι της εκπλήρωσης όρων που σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών ή την απόδοση. Η εύλογη αξία κάθε παροχής σε µετοχές επιµετράται στην αγοραία τιµή των µετοχών της IBM Corporation κατά την ηµεροµηνία της εκχώρησης. Πρόγραµµα αγοράς µετοχών από υπαλλήλους Η IBM Corporation παρέχει επίσης ένα πρόγραµµα αγοράς µετοχών από υπαλλήλους (ESPP), το οποίο επιτρέπει σε συµµετέχοντες από όλο τον κόσµο που πληρούν τις προϋποθέσεις να αγοράσουν πλήρεις ή κλασµατικές κοινές µετοχές της IBM Corporation µέσω κρατήσεων από τη µισθοδοσία, µε έκπτωση 5% επί 23

24 της αγοραίας τιµής. Για αγορές πριν από την 1 η Απριλίου 2005, οι υπάλληλοι λάµβαναν έκπτωση 15% επί της αγοραίας τιµής των µετοχών. Η Εταιρεία επέλεξε να µην εφαρµόσει αναδροµικά το ΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία µετοχών (συναλλαγές µε τακτοποίηση µέσω του µετοχικού κεφαλαίου) που εκχωρήθηκαν έως και τις 7 Νοεµβρίου 2002 και σε συµµετοχικούς τίτλους που παραχωρήθηκαν µετά τις 7 Νοεµβρίου 2002 και η παροχή των οποίων ωρίµασε πριν από την 1η Ιανουαρίου Φορολογία εισοδήµατος (Τρέχουσα και Αναβαλλόµενη) Ο φόρος εισοδήµατος της χρήσης αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόµενη φορολογία. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελέσµάτων εκτός και αν σχετίζεται µε ποσά που έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτήν την περίπτωση ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα λοιπά συνολικά έσοδα ή στα ίδια κεφάλαια αντίστοιχα. Ο φόρος εισοδήµατος επί των κερδών, υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία που έχει θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού στις χώρες όπου διεξάγονται οι εργασίες του Οµίλου και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη. Η διοίκηση ανά διαστήµατα αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου η κείµενη φορολογική νοµοθεσία χρήζει ερµηνείας. Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των ποσών που αναµένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές και νόµους που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού και αναµένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα πραγµατοποιηθούν ή οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθµό για τον οποίο ενδέχεται να υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται µόνο εάν επιτρέπεται νοµικά ο συµψηφισµός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και εφόσον οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις προκύπτουν από την ίδια φορολογούσα αρχή επί της οντότητας που φορολογείται ή και επί διαφορετικών οντοτήτων και υπάρχει η πρόθεση η τακτοποίηση να γίνει µε συµψηφισµό. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα µηχανήµατα και ο εξοπλισµός, οι µόνιµες κατασκευές και τα εξαρτήµατα αυτών, ο εξοπλισµός γραφείου και τα µισθωµένα µηχανήµατα τα οποία κατέχονται για χρήση στην παραγωγή ή την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς αναφέρονται στον ισολογισµό στην αξία του κόστους τους µειωµένα µε τη συσσωρευµένη απόσβεση και τις συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης της αξίας τους. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει την τιµή αγοράς του παγίου, το κόστος που συνδέεται άµεσα µε τη κτήση και τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται για να καταστεί το πάγιο έτοιµο για χρήση. Μεταγενέστερο κόστος που προκύπτει από µεγάλης κλίµακας επισκευές και ανακαινίσεις, που αυξάνουν τη διάρκεια ζωής ή την παραγωγική ικανότητα των παγίων, αναγνωρίζεται στο κόστος του παγίου. Το κανονικό κόστος για επισκευές και συντήρηση αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία πραγµατοποιείται. 24

25 Το κόστος που θα προκύψει από τη απεγκατάσταση ή απόσυρση των παγίων που είναι εγκατεστηµένα σε ιδιοκτησία τρίτων θα θεωρηθεί µέρος του αρχικού κόστους των παγίων όταν αφορά σηµαντικό ποσό. Η αποσβεστέα αξία ενός περιουσιακού στοιχείου υπολογίζεται µέσω της αφαίρεσης της υπολειµµατικής του αξίας. Η υπολειµµατική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το εκτιµώµενο ποσό που θα λάµβανε η Εταιρεία από την πώληση του περιουσιακού στοιχείου µετά την αφαίρεση των εκτιµώµενων εξόδων πώλησης. Κάθε µέρος ενσώµατου πάγιου περιουσιακού στοιχείου, εγκατάστασης και εξοπλισµού µε κόστος το οποίο είναι σηµαντικό σε σχέση µε το συνολικό κόστος του στοιχείου αποσβένεται χωριστά. Η απόσβεση χρεώνεται µε τρόπο ώστε το κόστος των περιουσιακών στοιχείων να διαγράφεται κατά τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής τους, χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο. Οι εκτιµώµενες περίοδοι ωφέλιµης ζωής που χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό των αποσβέσεων είναι οι εξής: Βελτιώσεις σε ακίνητα Μηχανήµατα και εξοπλισµός Μόνιµες κατασκευές και εξαρτήµατα Μισθωµένα περιουσιακά στοιχεία και ακίνητα υπό λειτουργική µίσθωση Εξοπλισµός γραφείου 10 έτη 2 ½ έως 5 έτη 5 έτη 2 ½ έως 5 έτη 3 έτη Το κέρδος ή η ζηµιά που προκύπτει από την πώληση ή απόσυρση ενός ενσώµατου πάγιου περιουσιακού στοιχείου υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ των εσόδων από την πώληση και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Επενδύσεις σε θυγατρικές Οι επενδύσεις σε θυγατρικές αναγνωρίζονται στο κόστος µείον τυχόν συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. Αποµείωση αξίας ενσώµατων παγίων στοιχείων Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εξετάζει το ενδεχόµενο αποµείωσης της λογιστικής αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της. Ο παραπάνω έλεγχος πραγµατοποιείται όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του. Όταν η λογιστική αξία ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσης (value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και το έσοδο που θα προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Αν µια επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να εκτιµήσει το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί ταµειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Εάν η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου εκτιµάται ότι είναι µικρότερη από τη λογιστική του αξία, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό του. Η ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται άµεσα στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Αντιλογισµός της ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούµενα έτη πραγµατοποιείται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν υφίσταται πλέον ή έχει µειωθεί. Σε περίπτωση που µια ζηµιά αποµείωσης µεταγενέστερα αντιλογισθεί, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται σύµφωνα µε την αναθεωρηµένη εκτίµηση της ανακτήσιµης αξίας του, µε τέτοιο, όµως, τρόπο ώστε η αναθεωρηµένη λογιστική αξία να µην υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε καθοριστεί εάν δεν είχε αναγνωριστεί καµία ζηµιά αποµείωσης για το περιουσιακό στοιχείο κατά τα προηγούµενα έτη. Ο αντιλογισµός µιας ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται άµεσα στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 25

26 Αποθέµατα Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο πρώτης εισαγωγής - πρώτης εξαγωγής (FIFO). Το κόστος περιλαµβάνει την αξία των άµεσων υλικών και τα γενικά έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν για να καταστούν τα αποθέµατα διαθέσιµα προς πώληση. Στο εξής, θα επιµετρώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει περίπτωση. Όπου απαιτείται, καταχωρείται σχετική πρόβλεψη απαξίωσης για ελαττωµατικά και βραδέως κινούµενα αποθέµατα. Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στον ισολογισµό της Εταιρείας κατά την ηµεροµηνία απόκτησής τους στην τιµή απόκτησης πλέον το άµεσα σχετιζόµενο κόστος συναλλαγής, όταν η Εταιρεία καθίσταται συµβαλλόµενο µέρος στους συµβατικούς όρους του χρηµατοοικονοµικού µέσου. Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που να αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Ταµειακά διαθέσιµα Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται αρχικά στην αξία της συναλλαγής και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Σε περίπτωση ανείσπρακτων εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων σχηµατίζεται πρόβλεψη µε βάση τα ιστορικά στοιχεία όσον αφορά τις διαγραφές απαιτήσεων σε συνδυασµό µε ανάλυση των οφειλών και στοιχεία για συγκεκριµένους πελάτες που αντιµετωπίζουν δυσκολίες πληρωµής. Στις απαιτήσεις περιλαµβάνονται οι εµπορικές απαιτήσεις, οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις και τα δάνεια. Ακολουθούν οι µέθοδοι τις οποίες χρησιµοποιεί η Εταιρεία για τον υπολογισµό της αποµείωσης της αξίας των απαιτήσεων, οι οποίες εφαρµόζονται µε συνέπεια σε όλες τις απαιτήσεις: Η Εταιρεία εξετάζει όλες τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις σε τακτική βάση. Η εξέταση συνίσταται κυρίως σε µια ανάλυση που βασίζεται σε τρέχουσες πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιµες για τους πελάτες, όπως είναι οι οικονοµικές καταστάσεις, εκθέσεις και δηµοσιευµένες πιστοληπτικές αξιολογήσεις, καθώς και στο τρέχον οικονοµικό περιβάλλον, σε εγγυήσεις οφειλών µετά την αφαίρεση του κόστους επανάκτησης και στο ιστορικό. Επιπλέον, στην ανάλυση λαµβάνονται υπόψη οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις, η πιθανότητα αθέτησης, η διάρκεια, τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων και το ιστορικό ζηµιών. Εάν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ότι κάποιοι εισπρακτέοι λογαριασµοί έχουν υποστεί αποµείωση, η Εταιρεία υπολογίζει µια ζηµιά αποµείωσης συγκρίνοντας τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου µε την παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών. Τυχόν ζηµιά αποµείωσης που προκύπτει αναγνωρίζεται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων. Η λογιστική αξία της αποµειωµένης απαίτησης µειώνεται µέσω της χρήσης ενός ειδικού λογαριασµού προβλέψεων. 26

27 Οι ζηµιές που προκύπτουν από τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις χρεώνονται έναντι της πρόβλεψης όταν η διοίκηση πιστεύει ότι η αδυναµία είσπραξης της απαίτησης είναι επιβεβαιωµένη. Σε περίπτωση που ανακτηθεί οποιοδήποτε ποσό της απαίτησης, αυτό πιστώνεται στην πρόβλεψη. Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις διαγράφονται όταν: το δικαίωµα στις ταµειακές ροές που προκύπτουν από το περιουσιακό στοιχείο λήξει ή το δικαίωµα στις ταµειακές ροές που προκύπτουν από το περιουσιακό στοιχείο και όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας αυτού ουσιωδώς µεταβιβασθούν ή οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας δεν έχουν ουσιωδώς ούτε µεταβιβασθεί ούτε διατηρούνται αλλά έχει µεταβιβασθεί ο έλεγχος επί του περιουσιακού στοιχείου. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Οι εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία καταστεί υπόχρεη για την πραγµατοποίηση µελλοντικών πληρωµών οι οποίες προκύπτουν από την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Τα ποσά δεν καλύπτονται από εγγυήσεις και συνήθως τακτοποιούνται µε συνήθεις εµπορικούς όρους. Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην αξία της συναλλαγής και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Μια εµπορική υποχρέωση διαγράφεται από τον ισολογισµό όταν η υποχρέωση που ορίζεται στην αντίστοιχη σύµβαση τακτοποιείται, ακυρώνεται ή λήγει. ανεισµός Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου και σύµφωνα µε τη λογιστική πολιτική της Εταιρείας για το κόστος δανεισµού. Οι δανειακές υποχρεώσεις ταξινοµούνται ως τρέχουσες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει δικαίωµα άνευ όρων για την αναβολή της τακτοποίησης της υποχρέωσης για τουλάχιστον δώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Χρεωστικοί και συµµετοχικοί τίτλοι Οι χρεωστικοί και συµµετοχικοί τίτλοι ταξινοµούνται είτε ως υποχρεώσεις είτε ως ίδια κεφάλαια µε βάση το ουσιαστικό περιεχόµενο της σύµβασης. Τόκοι και µερίσµατα Οι τόκοι και τα µερίσµατα ταξινοµούνται ως έξοδα ή ως διανοµή κερδών, σύµφωνα µε την ταξινόµηση των σχετικών χρεωστικών ή συµµετοχικών τίτλων ή των συστατικών µερών σύνθετων χρηµατοοικονοµικών µέσων στον ισολογισµό. Τα εισπραχθέντα µερίσµατα αναγνωρίζονται ως επενδυτικά έσοδα. Τα µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν η διανοµή τους εγκρίνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης που τα διανέµει. Προβλέψεις Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µια τρέχουσα υποχρέωση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων από την Εταιρεία για να τακτοποιήσει τη συγκεκριµένη υποχρέωση. Οι προβλέψεις επιµετρώνται µε βάση τη βέλτιστη εκτίµηση της διοίκησης για τη δαπάνη που θα απαιτηθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφληµένη βάση, όταν είναι σηµαντική η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος, µε τη χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος και του σχετικού κινδύνου της υποχρέωσης. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασµα του χρόνου αναγνωρίζεται ως χρηµατοοικονοµικό έξοδο. 27

28 Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και εάν δεν είναι πλέον πιθανόν ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το διακανονισµό της δέσµευσης αντιστρέφονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 3. Αναταξινοµήσεις και στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες ευρώ. ιαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις. Η Εταιρεία προέβη σε αναταξινόµηση ορισµένων κονδυλίων για λόγους συγκρισιµότητας οι οποίες παρουσιάζονται στη σηµείωση Φόρος εισοδήµατος Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Φόρος χρήσης Αποαναγνώριση (7.560) 0 Αναβαλλόµενος φόρος (έσοδο)/έξοδο: 441 (6.482) Φόρος χρήσης (4.729) (4.044) Ακολουθεί συµφωνία της χρέωσης φόρου για τη χρήση και του λογιστικού αποτελέσµατος: Κέρδη προ φόρων Κέρδη επί τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή Αναµορφώσεις: Μη εκπιπτόµενη δαπάνη συνταξιοδοτικού προγράµµατος Πρόγραµµα παροχών υγειονοµικής περίθαλψης 0 56 Πρόσθετος φόρος λόγω φορολογικού ελέγχου του Επίδραση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών 0 Επιπρόσθετη αναµόρφωση βάσει ΠΟΛ 1159/ Επιπρόσθετος φόρος επί των δαπανών αυτοκινήτων και κινητής τηλεφωνίας 0 47 Φορος υπεραξίας από πώληση κλάδου ιάφορα έξοδα και πρόστιµα, µη εκπιπτόµενα Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (7,561) (331) IFRS 2 impact (benefit) (7) 0 Μη φορολογούµενα έσοδα, όπως: Έκπτωση 1,5% επί του φόρου λόγω εξόφλησης τοις µετρητοίς (42) (44) Προσαρµογές αναβαλλόµενης φορολογίας Επίδραση στους αναβαλλόµενους φόρους από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή Επίδραση στους αναβαλλόµενους φόρους από την αλλαγή στη φορολογική νοµοθεσία (κανόνες έκπτωσης δαπάνης) 0 0 (1.113) (5.424) Λοιπές διαφορές (105) (308) Συνολική χρέωση φόρου εισοδήµατος για τη χρήση (4.729) (4.044) Ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει για τη χρήση 2014 ανέρχεται σε 26% (2013: 26%). 28

29 Επιπλέον της δαπάνης για φόρους, που χρεώθηκε στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης, έχει αναγνωριστεί αναβαλλόµενος φόρος απευθείας στα ίδια κεφάλαια στις χρήσεις 2014 και 2013 ως εξής: Χρέωση χιλιάδες ευρώ καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντιπροσωπεύοντας τη φορολογική επίδραση του συνταξιοδοτικού προγράµµατος εξόδου από την υπηρεσία για το έτος 2014, και αντίστοιχα χιλιάδες ευρώ φορολογικό όφελος για το έτος Χρέωση 38 χιλιάδες ευρώ καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντιπροσωπεύοντας τη φορολογική επίδραση των παροχών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών για το έτος Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2007 έως 2010 οριστικοποιήθηκε µέσα στο πρώτο τρίµηνο του Για τις χρήσεις από το 2011 και έπειτα, οι ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόµιµο Ελεγκτή ή Ελεγκτικό γραφείο, πρέπει να λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης», όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή Ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου εκδίδεται η «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» που στη συνέχεια υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών. Από τη χρήση 2011 και έπειτα η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 Ν.2238/1994 και έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής Συµµόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές. Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, η διαχειριστική χρήση 2011 θα πρέπει να θεωρείται οριστική για σκοπούς φορολογικού ελέγχου µετά από δεκαοχτώ µήνες από την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης προς το Υπουργείο Οικονοµικών. Ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2014 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως Η ιοίκηση της εταιρείας εκτιµά ότι κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου δεν θα προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που θα έχουν ουσιώδη επίδραση πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Αναβαλλόµενος φόρος Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται από την Εταιρεία, κατανεµηµένα κατά περιεχόµενο, και οι σχετικές κινήσεις: Υπόλοιπο Χρέωση στα αποτελέσµατα - µεταβολή φορολογικής βάσης Αναγνώριση µέσω ιδίων κεφαλαίων επίδραση ΠΧΑ 2 και αναθεωρηµένου ΛΠ 19 Υπόλοιπο Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: Παροχές που εξαρτώνται από την αξία µετοχών 102 (12) 0 89 Συνταξιοδοτικές και λοιπές παροχές προς εργαζοµένους , Αναγνώριση εσόδων και κόστους 1,339 (63) Αναγνώριση πρόβλεψης για 12 (12)

30 κινδύνους και χρεώσεις Μη εκπιπτόµενες προβλέψεις εξόδων (585) Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις: Απόσβεση ενσώµατων παγίων (101) Σύνολο αναβαλλόµενου φόρου: 8,620 (460) 1,069 9, Έξοδα ανά κατηγορία Τα γενικά και διοικητικά έξοδα περιλαµβάνουν µισθούς εργαζοµένων, προµήθειες γραφείου, φόρους εκτός του φόρου εισοδήµατος, ασφάλειες, δικαιώµατα, εγγυήσεις και ενοίκια γραφείων. Η παρούσα σηµείωση περιλαµβάνει, επιπλέον, και άλλα λειτουργικά στοιχεία όπως είναι οι διαγραφείσες απαιτήσεις, οι δεδουλευµένες συµβατικές υποχρεώσεις προς εργαζοµένους λόγω τερµατισµού της απασχόλησης κατά τη συνεχιζόµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα και οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για σκοπούς προστασίας του περιβάλλοντος. Τα έξοδα που σχετίζονται µε την προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών ταξινοµούνται ως έξοδα διάθεσης και περιλαµβάνουν τις διαφηµιστικές δαπάνες, τις προµήθειες πωλήσεων και τις δαπάνες ταξιδίων. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία για τις χρήσεις 2014 και 2013: Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Σηµείωση Μισθοί και αµοιβές προσωπικού απάνες αποσβέσεων και αποµείωσης παγίων περιουσιακών στοιχείων Κέρδη/ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές 455 (380) Αγορές τελικών προϊόντων, πρώτων υλών και ανταλλακτικών απάνες για υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης από ιεθνή Κέντρα IBM Αδειες χρήσης λογισµικού και προµήθειες Εξωτερικές υπηρεσίες Έξοδα ταξιδίων Έξοδα ενοικίων Ναύλοι, τελωνειακά έξοδα και έξοδα αποθήκευσης απάνες συντήρησης κτιρίου Πρόβλεψη εξόδων για δικαστικές υποθέσεις Λοιπά έξοδα Σύνολο Συγκεκριµένες σηµαντικές λειτουργίες και δραστηριότητες εκτελούνται κεντρικά από δύο Κέντρα που παρέχουν Ολοκληρωµένες Υπηρεσίες (Services Integration Hubs SIH), το ένα εκ των οποίων βρίσκεται στη Σιγκαπούρη 30

31 και το άλλο στην Ιρλανδία, λόγω του µετασχηµατισµού του επιχειρηµατικού µοντέλου Παγκόσµιων Υπηρεσιών (Global Services) στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες Παγκόσµιων Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών (Global Business Services) και Στρατηγικών Λύσεων Εξωτερικής Ανάθεσης (Strategic Outsourcing). Αυτή η αναδιοργάνωση αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας της ΙΒΜ για διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης παγκόσµιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον τοµέα των Παγκόσµιων Υπηρεσιών. Οι πληρωµές για τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Εταιρεία από τα κέντρα αυτά παρουσιάζονται ως εξωτερικές υπηρεσίες (οι οποίες περιλαµβάνονται στη γραµµή «Κόστος πωληθέντων, υπηρεσιών και χρηµατοδότησης» της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης) και ανέρχονται σε χιλ. ευρώ (2013: χιλ. ευρώ) και ως λοιπά έξοδα (τα οποία περιλαµβάνονται στη γραµµή «Γενικά και διοικητικά έξοδα και έξοδα διάθεσης») τα οποία το 2014 ανήλθαν σε 0.02 χιλ. ευρώ (2013: 0,03 χιλ. ευρώ). 6. Μισθοί και λοιπά έξοδα προσωπικού Εργαζόµενοι και αµοιβές Αριθµός Αριθµός Ο αριθµός ατόµων (συµπεριλαµβανοµένων των εκτελεστικών διευθυντών) που απασχολούνταν από την Εταιρεία κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους ήταν ως εξής: Σύνολο εργαζοµένων Το κόστος προσωπικού περιλαµβάνει τα εξής: Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Μισθοί και ηµεροµίσθια Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και αφάλεια ζωής Λοιπά Έξοδα Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών (σηµ. 21) Προγράµµατα καθορισµένων παροχών (σηµ. 21) Σύνολο Μερίσµατα Κατά τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2013 η Γενική Συνέλευση, η οποία συγκλίθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2014, αποφάσισε τη διανοµή µερισµάτων συνολικού ποσού 17,397 ευρώ (2013: 1,013 ευρώ), που αντιστοιχεί σε 20,96 ευρώ ανά µετοχή. Το προαναφερθέν ποσό διανεµήθηκε ως εξής: Όνοµα µετόχου Αριθµός µετοχών ιανεµηθέν µέρισµα IBM Italy S.p.A ,04 IBM Corporation Ltd. 1 0,96 Σύνολο

32 8. Ταµειακά διαθέσιµα Ο λογαριασµός στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31/12/ /12/2013 Kαταθέσεις όψεως Σύνολο Για σκοπούς κατάστασης ταµειακών ροών τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης αποτελούνται από τα εξής: Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31/12/ /12/2013 Kαταθέσεις όψεως Βραχυπρόθεσµος δανεισµός (739) (3.595) Σύνολο (1.044) (2.452) 9. Βραχυπρόθεσµος δανεισµός Η εταιρία έκανε χρήση σύµβασης χορήγησης πίστωσης µε τράπεζες εσωτερικού και το υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης αναλύεται ως εξής: Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31/12/ /12/2013 Βραχυπρόθεσµος δανεισµός Σύνολο Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Κόστος κτήσης Ακίνητα Εγκαταστάσεις Μηχανήµατα και εξοπλισµός Εξοπλισµός γραφείου Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολο 1 η Ιανουαρίου Προσθήκες Πωλήσεις 0 0 (632) (2) (634) ιαγραφές 0 0 (582) (1) (583) Μεταφορές 0 0 (2) 0 (2) Μεταβολές 0 0 (13) 0 (13) 31 η εκεµβρίου

33 Ακίνητα- Μηχ/κός εξοπλισµός Εξοπλισµός Έπιπλα Σύνολο Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός γραφείου και λοιπός εξοπλισµός Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση 1 η Ιανουαρίου 2014 (2.272) (6) (6.586) (929) (9.793) Αποσβέσεις χρήσης (109) (1.277) (23) (1.409) Πωλήσεις ιαγραφές Μεταφορές η εκεµβρίου 2014 (2.381) (6) (6.807) (950) (10.144) Υπόλοιπο 31 η εκεµβρίου Κόστος κτήσης Ακίνητα Εγκαταστάσεις Μηχανήµατα και εξοπλισµός Εξοπλισµός γραφείου Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός Σύνολο 1 η Ιανουαρίου Προσθήκες Πωλήσεις 0 0 (30) (5) (35) ιαγραφές 0 (2) (425) (198) (625) Μεταφορές 0 0 (92) (92) Μεταβολές 0 0 (50) 0 (50) 31 η εκεµβρίου Ακίνητα- Μηχ/κός εξοπλισµός Εξοπλισµός Έπιπλα Σύνολο Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός γραφείου και λοιπός εξοπλισµός Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση 1 η Ιανουαρίου 2013 (2.196) (8) (5.908) (1.102) (9.214) Αποσβέσεις χρήσης (76) 0 (1.149) (25) (1.250) Πωλήσεις ιαγραφές Μεταφορές η εκεµβρίου 2013 (2.272) (6) (6.586) (929) (9.793) Υπόλοιπο 31 η εκεµβρίου

34 11. Επένδυση σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες Επένδυση σε θυγατρικές εταιρείες: Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31/12/ /12/2013 IBM Europe Information Technology B.V Τα στοιχεία για τις θυγατρικές της Εταιρείας στις 31 εκεµβρίου 2013 ήταν ως εξής: Επωνυµία θυγατρικής IBM Europe Information Technology B.V. Τόπος σύστασης (ή εγγραφής στα µητρώα) και λειτουργίας Johan Huizingalaan 765, 1066 VH Amsterdam, Κάτω Χώρες Ποσοστό ιδιοκτησίας Ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου Κύριες δραστηριότητες 99,99% 99,99% Υπηρεσίες προώθησης, εισαγωγής, εξαγωγής και διανοµής προϊόντων και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες Συµµετοχή στην IBM Europe Information Technology B.V.: Η Εταιρεία, µέσω της εν λόγω επένδυσης, επιδιώκει τη διαφοροποίηση των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών και την επέκταση και σε αγορές πέραν της ελληνικής, καθώς οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για λύσεις πληροφορικής στη χώρα έχουν σηµειώσει σηµαντική πτώση τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον, η IBM Europe Information Technology B.V σε συνεργασία µε την IBM Netherlands Financieringen B.V., δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρεία να εισέλθει στον κλάδο παροχής χρηµατοδοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, αναβαθµίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο την αξία των υπηρεσιών που προσφέρει. Η επένδυση στην IBM Information Technology Europe BV δεν υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης για το οικονοµικό έτος που έληξε στις , καθώς η διοίκηση εκτιµά ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης. Στις 27 Νοεµβρίου 2014, η IBM Europe Information Technology B.V., προχώρησε σε µείωση του µετοχικού της κεφαλαίου κατά ευρώ µε εξαγορά από την ΙΒΜ Ελλάς µετοχών ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεµία. Κατά συνέπεια, από τις 27 Νοεµβρίου 2014, η συµµετοχή της Εταιρείας στην IBM Europe Information Technology B.V. ανέρχεται σε ευρώ και αποτελείται από κοινές µετοχές µε ονοµαστική αξία 1 ευρώ η καθεµία 12. Αποθέµατα Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31/12/ /12/2013 Εµπορεύµατα Σύνολο Μείον: Πρόβλεψη για απαξιωµένα εµπορεύµατα 0 (39) Σύνολο 0 (39) 34

35 Συνολικά αποθέµατα Το κόστος αντικατάστασης των αποθεµάτων δε διαφέρει ουσιωδώς από τα ποσά που αναφέρονται παραπάνω. 13. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31/12/ /12/2013 Απαιτήσεις από εταιρείες του Οµίλου (Σηµ. 23) Λοιπές απαιτήσεις (Σηµ. 24) Προκαταβολές Εµπορικές απαιτήσεις (Σηµ. 24) Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις/ Προβλέψεις για απαιτήσεις (2.919) (3.013) Σύνολο Αναλύονται ως εξής: Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες Αποµείωση εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31/12/ /12/2013 Υπόλοιπο έναρξης (3.013) (2.917) Αύξηση πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων (96) Μείωση πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 94 0 Υπόλοιπο τέλους χρήσης (2.919) (3.013) Η διοίκηση εκτιµά ότι η λογιστική αξία των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων µείον τις προβλέψεις αποµείωσης προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 14. Μετοχικό Κεφάλαιο Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31/12/ /12/ κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 η καθεµία Η Εταιρεία έχει µία κατηγορία κοινών µετοχών οι οποίες δεν παρέχουν δικαίωµα σε σταθερό εισόδηµα. 35

36 15. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό για παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών Αποθεµα τικά Λοιπά αποθεµατικά Κέρδη εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (12.896) Κέρδος/(ζηµιά) χρήσης Μερίσµατα (1.013) (1.013) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα (81) Παροχές που εξαρτώνται από την αξία µετοχών (81) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου (2) 892 (8.351) Μερίσµατα (17.397) (17.397) Κέρδος/(ζηµιά) χρήσης Λοιπά συνολικά εισοδήµατα (3.044) (3.044) Παροχές που εξαρτώνται από την αξία µετοχών Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου (11.395) Προβλέψεις 31/12/ /12/2013 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις επίδικων υποθέσεων 0 (372) Πρόβλεψη Εγγυήσεων (44) (167) Σύνολο (44) (539) Μακροπρόθεσµες Λοιπές προβλέψεις 5 Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (569) Σύνολο 5 (569) 36

37 Μεταβολή των προβλέψεων της χρήσης που έκλεισε 31 εκεµβρίου 2014: Πρόβλεψη Πρόβλεψη επίδικων Εγγυήσεων υποθέσεων Λοιπές Πρόβλεψη για προβλέςψεις ανέλεγκτες χρήσεις Yπόλοιπο έναρξης 1 Ιανουαρίου 2014 (372) (166) 0 (569) Eπιπρόσθετη πρόβλεψη Χρησιµοποιηµένη πρόβλεψη Αχρησιµοποίητη πρόβλεψη Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου (44) 5 0 Aποζηµειώσεις και παροχές προς τους εργαζοµένους: 31/12/2013 Προβλέψεις Πληρωµές Προσαρµογές 31/12/2014 Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών 0 (11) Έκτακτες αµοιβές και επιβραβεύσεις (509) (144) (235) Πρόσθετος φόρος για αποσπασµένους από την αλλοδαπή εργαζόµενους (501) (73) (390) Πρόγραµµα αγοράς µετοχών από υπαλλήλους (10) (62) 63 0 (9) Προµήθεια (406) (1.111) (213) Πρόβλεψη για αναδιοργάνωση 0 (145) Σύνολο (1.426) (1.476) (847) 17. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31/12/ /12/2013 Υποχρεώσεις προς προµηθευτές Υποχρεώσεις από δεδουλευµένα έξοδα Υποχρεώσεις από λοιπούς φόρους - ΦΠΑ Οφειλές προς συνδεδεµένα µέρη Λοιπές υποχρεώσεις (σηµ.16)

38 18. Αναβαλλόµενα έσοδα Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31/12/ /12/2013 Προτιµολογηµένες υπηρεσίες συντήρησης Προτιµολογηµένες υπηρεσίες τεχνολογίας Εγγυήσεις Αµοιβές εγγραφής λογισµικού Αναλύονται ως εξής: Βραχυπρόθεσµα Μακροπρόθεσµα Συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31/12/ /12/2013 Η Εταιρεία ως µισθωτής: Ελάχιστες πληρωµές µισθωµάτων βάσει των λειτουργικών µισθώσεων οι οποίες αναγνωρίζονται ως έξοδο της χρήσης Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, η Εταιρεία έχει εκκρεµείς δεσµεύσεις βάσει µη ακυρώσιµων λειτουργικών µισθώσεων οι οποίες καθίστανται απαιτητές ως εξής: Εντός ενός έτους Από 2 έως 5 έτη Η IBM Ελλάς έχει συνάψει µια σύµβαση µη ακυρώσιµης λειτουργικής µίσθωσης για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της στην Αθήνα. Η εν λόγω συµφωνία λήγει στις 31/12/2016 και υπόκειται σε ετήσιο επανυπολογισµό του µηνιαίου µισθώµατος, µε βάση το δείκτη τιµών καταναλωτή. 20. Παροχές που εξαρτώνται από την αξία µετοχών Βάσει των όρων των προγραµµάτων της IBM Corporation («Προγράµµατα»), παρέχονται επιβραβεύσεις σε εργαζοµένους και µέλη του ανώτερου διευθυντικού προσωπικού της Εταιρείας ως κίνητρα απόδοσης. Τα δικαιώµατα σε αυτές τις επιβραβεύσεις εκχωρούνται από την IBM Corporation. Η διαχείριση των επιβραβεύσεων που παρέχονται στους εργαζοµένους πραγµατοποιείται από την Επιτροπή Αµοιβής Στελεχών και ιοικητικών Πόρων του ιοικητικού Συµβουλίου (η «Επιτροπή»). Η Επιτροπή καθορίζει τον τύπο και τους όρους των επιβραβεύσεων που θα δοθούν στους υπαλλήλους, συµπεριλαµβανοµένων των όρων παροχής των επιβραβεύσεων. Οι επιβραβεύσεις που απορρέουν από τα Προγράµµατα ενδέχεται να περιλαµβάνουν δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών, δικαιώµατα ανατίµησης µετοχών, µετοχές περιορισµένων δικαιωµάτων µεταβίβασης (restricted stock unit RSU), µετοχές απόδοσης (Performance stock unit PSU) ή οποιονδήποτε συνδυασµό αυτών των στοιχείων. ικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών Τα δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών εκχωρούνται σε εργαζοµένους και υψηλόβαθµο διευθυντικό προσωπικό σε τιµή εξάσκησης που είναι ίση ή υπερβαίνει την εύλογη αγοραία αξία της µετοχής κατά την ηµεροµηνία της εκχώρησης. Γενικά, τα δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών ωριµάζουν κατά 25% ετησίως, δηλαδή σε συνολικά τέσσερα έτη από την ηµεροµηνία εκχώρησης, και έχουν διάρκεια δέκα ετών. Αφού λήξουν 38

39 τα δικαιώµατα προαίρεσης, ο υπάλληλος χάνει το δικαίωµα αγοράς µετοχών στην τιµή εξάσκησης, παρά το γεγονός ότι το δικαίωµά του για αγορά µετοχών έχει ωριµάσει. Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζεται η δραστηριότητα δικαιωµάτων προαίρεσης βάσει των προγραµµάτων κατά το 2014 και 2013: Αριθµός δικαιωµάτων Σταθµισµένη Αριθµός µέση τιµή δικαιωµάτων άσκησης (USD) Σταθµισµένη µέση τιµή άσκησης (USD) Υπόλοιπο κατά την εναρξή της χρήσης Εξασκήθηκαν κατά τη χρήση (1..300) (3.735) Έληξαν κατά τη χρήση Μεταβιβάσθηκαν κατά τη χρήση Υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης Τα δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών εκχωρούνται σε διάφορα διαστήµατα σε όλη της διάρκεια της χρήσης. Η σταθµισµένη µέση τιµή της µετοχής κατά την ηµεροµηνία εξάσκησης των δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών που εξασκήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ήταν 181,43 δολάρια ΗΠΑ (2013: 193,99 δολάρια ΗΠΑ). Η εύλογη αξία των δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών κατά την ηµεροµηνία εκχώρησης υπολογίζεται χρησιµοποιώντας το µοντέλο τιµολόγησης δικαιωµάτων προαίρεσης Black-Scholes. Στα κύρια δεδοµένα εισόδου και τις υποθέσεις που χρησιµοποιούνται για την εκτίµησης της εύλογης αξίας των δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών περιλαµβάνονται η τιµή εκχώρησης της επιβράβευσης, η αναµενόµενη διάρκεια του δικαιώµατος προαίρεσης, η διακύµανση των µετοχών της IBM Corporation, το επιτόκιο µηδενικού κινδύνου και η µερισµατική απόδοση της Εταιρείας. Όπου απαιτείται, η αναµενόµενη διάρκεια ζωής που χρησιµοποιείται στο µοντέλο έχει αναπροσαρµοστεί, µε βάση την καλύτερη εκτίµησης της διοίκησης, λαµβάνοντας υπόψη τη µη µεταβίβαση των δικαιωµάτων προαίρεσης, τους περιορισµούς της εξάσκησης και διάφορους συµπεριφορικούς παράγοντες. Η αναµενόµενη διακύµανση βασίζεται στην ιστορική διακύµανση της τιµής της µετοχής της IBM Corporation. Τα ενεργά δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς µετοχών στο τέλος της χρήσης είχαν τις ακόλουθες τιµές εξάσκησης και σταθµισµένες µέσες υπολειπόµενες συµβατικές διάρκειες ζωής: Εύρος τιµών εξάσκησης: ικαιώµατα σε κυκλοφορία ικαιώµατα σε κυκλοφορία Σταθµισ µένη Αριθµ ός Σταθµισ µένη Αριθµό ς µέση δικαιω µέση δικαιωµ τιµή µάτων τιµή άτων άσκηση αγοράς άσκηση αγοράς ς (USD) µετοχ ς (USD) µετοχώ ών ν Σταθµισ µένη µέση υπολειπ όµενη συµβατι κή διάρκει α ζωής (σε έτη) Σταθµισ µένη µέση υπολειπ όµενη συµβατι κή διάρκει α ζωής (σε έτη) $61 - $85 82, ,35 82, ,35 $86 - $ , ,02 99, ,47 $ 97, ,08 97, ,57 39

40 Η Εταιρεία αναγνώρισε συνολικά έξοδα ύψους χιλ. 217 (2013: 374 χιλ. ) που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και τακτοποιήθηκαν µέσω του µετοχικού κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του έτους. Παροχές σε µετοχές Οι µετοχές περιορισµένων δικαιωµάτων µεταβίβασης (Restricted Stock Units - RSU) είναι παροχές σε µετοχές οι οποίες εκχωρούνται στους εργαζόµενους και καθιστούν τον κάτοχο τους δικαιούχο κοινών µετοχών της IBM Corporation καθώς οι παροχές ωριµάζουν, συνήθως µέσα σε µια περίοδο δύο έως πέντε ετών. Η εύλογη αξία κάθε RSU επιµετράται στην τιµή της µετοχής της IBM Corporation κατά την ηµεροµηνία της εκχώρησης. Αυτό το ποσό υπολογίζεται ως έξοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου ωρίµανσης. Οι µετοχές απόδοσης (Performance Share Units PSU) είναι παροχές σε µετοχές στις οποίες ο αριθµός των µετοχών που λαµβάνει τελικά ο υπάλληλος εξαρτάται από την απόδοσή του έναντι καθορισµένων στόχων και συνήθως ωριµάζουν µέσα σε τρία έτη. Η εύλογη αξία κάθε PSU επιµετράται κατά την ηµεροµηνία της εκχώρησης, µε βάση την εύλογη αξία των κοινών µετοχών της IBM Corporation και θεωρώντας ότι οι στόχοι απόδοσης θα επιτευχθούν. Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης της απόδοσης, ο αριθµός των µετοχών που θα εκδοθούν αναπροσαρµόζεται προς τα πάνω ή προς τα κάτω µε βάση την πιθανότητα επίτευξης των στόχων απόδοσης. Ο τελικός αριθµός των µετοχών που θα εκδοθούν και το κόστος της σχετικής επιβράβευσης που αναγνωρίζεται ως έξοδο θα βασίζονται σε µια σύγκριση των τελικών µετρήσεων απόδοσης έναντι των καθορισµένων στόχων. Ποσό ύψους 65 χιλ. (2013: 76 χιλ. ) αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της χρήσης µε µια αντίστοιχη αναπροσαρµογή στο αποθεµατικό παροχών που η αξία τους εξαρτάται από την αξία των µετοχών. Συνολικά κατά τη διάρκεια της χρήσης παραχωρήθηκαν σε υπαλλήλους της Εταιρείας 397 RSU και PSU (2013:355) µε σταθµισµένη µέση εύλογη αξία 126 δολάρια ΗΠΑ (2012: 130 δολάρια ΗΠΑ). Ο αριθµός των ενεργών παροχών σε µετοχές στο τέλος της χρήσης ανερχόταν σε (2013: 2.681). Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι παροχές σε RSU και PSU της χρήσης: Αριθµός δικαιωµάτων 2014 Σταθµισµένη µέση εύλογη αξία σε δολ. ΗΠΑ Υπόλοιπο έναρξης 2,681 Παραχώρηση δικαιωµάτων Εξασκήθηκαν κατά τη χρήση (458) Κατάπτωση δικαιωµάτων (133) Μεταβιβασµένα δικαιώµατα προς ΙΒΜ Ελλάς Μεταβιβασµένα δικαιώµατα προς άλλες εταιρείες του οµίλου Υπόλοιπο τέλους χρήσης

41 21. Προγράµµατα παροχών εξόδου από την υπηρεσία Η Εταιρεία διαχειρίζεται προγράµµατα συνταξιοδότησης καθορισµένων παροχών και καθορισµένων εισφορών, τα οποία καλύπτουν ουσιαστικά όλους τους τακτικούς εργαζοµένους της Εταιρείας και ορισµένων άλλων συγγενών εταιρειών. Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική του οµίλου IBM, οι υπάλληλοι της Εταιρείας έχουν δικαίωµα σε ένα πρόγραµµα πρόσθετης σύνταξης, για αυτό το σκοπό, η Εταιρεία συνήψε σύµβαση µε µια ανεξάρτητη εταιρεία για ένα πρόγραµµα συνταξιοδότησης καθορισµένων εισφορών. Αυτό το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από κοινού από την Εταιρεία και τους εργαζόµενους και τελεί υπό τη διαχείριση της ασφαλιστικής εταιρείας Metlife Alico. Η µηνιαία εισφορά που επιβαρύνει την IBM ανέρχεται στο 3% των συντάξιµων αποδοχών των εργαζοµένων. Οι εργαζόµενοι, από την πλευρά τους, καταβάλλουν το 1% των συντάξιµων αποδοχών τους και µπορούν να πραγµατοποιήσουν προαιρετικά πρόσθετες εισφορές ύψους έως 9%. Οι παροχές καταβάλλονται από την ασφαλιστική εταιρεία στην ηλικία συνταξιοδότησης των 61 ετών. Οι εργαζόµενοι, κατά την αποχώρησή τους από την Εταιρεία πριν από αυτό το όριο, µπορούν να λάβουν ένα προκαθορισµένο µέρος των χρηµάτων τους, ανάλογα µε τα χρόνια απασχόλησής τους στην Εταιρεία. Το 2014, η αξία των καθορισµένων εισφορών που καταβλήθηκαν από την IBM Ελλάς για προγράµµατα καθορισµένων εισφορών ήταν 176 χιλιάδες ευρώ (2013: 184 χιλιάδες ευρώ). Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών Τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των εργαζοµένων προκύπτουν βάσει ενός προγράµµατος καθορισµένων παροχών και εξασφαλίζονται από εισφορές σε ένα συνταξιοδοτικό ταµείο υπό ξεχωριστή διαχείριση. Το πρόγραµµα ισχύει για εργαζόµενους που προσλήφθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997 και καλύπτει ένα πρόγραµµα συνταξιοδότησης, αποζηµίωσης συνταξιοδότησης και παροχών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µετά τη συνταξιοδότηση. Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών, το σχετικό τρέχον κόστος υπηρεσίας και το κόστος προϋπηρεσίας µετρήθηκαν χρησιµοποιώντας τη µέθοδο προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας (projected unit credit method). Υπόθεση για τη θνησιµότητα Η αναλογιστική µελέτη ενσωµατώνει υποθέσεις για τη θνησιµότητα οι οποίες απορρέουν από ιστορικά δεδοµένα του συγκεκριµένου και άλλων παρόµοιων προγραµµάτων. Ρυθµιστικό πλαίσιο Τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών ρυθµίζονται από όσα προβλέπει το συνταξιοδοτικό πρόγραµµα καθορισµένων παροχών της ΙΒΜ και ο ελληνικός Νόµος 2112/20, όπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 4093/12. Γενικοί κίνδυνοι Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας που προκύπτουν από τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών και περιλαµβάνουν απευθείας πληρωµές στους δικαιούχους και ελάχιστες υποχρεωτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα µε το πλήθος των οικονοµικών και δηµογραφικών συνθηκών και των συνθηκών της αγοράς, όπως είναι οι αποδόσεις των κρατικών και εταιρικών οµολόγων, η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων των προγραµµάτων που έχουν επενδυθεί σε χρεωστικούς και συµµετοχικούς τίτλους αλλά και σε συγκεντρωµένα κεφάλαια (pooled funds), ο ρυθµός εναλλαγής του προσωπικού και το ποσοστό θνησιµότητας των συνταξιούχων. Οι παραπάνω παράγοντες µπορούν να επηρεάσουν τις µελλοντικές ταµειακές εκροές της Εταιρείας για τη χρηµατοδότηση των υποχρεώσεών της, τις περιοδικές δαπάνες για παροχές που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των καθαρών κερδών και τον ανακαθορισµό των χρεώσεων που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. 41

42 Προγράµµατα παροχών εξόδου από την υπηρεσία Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 31/12/ /12/2013 i) Οι βασικές υποθέσεις που χρησιµοποιήθηκαν για το σκοπό των αναλογιστικών αποτιµήσεων ήταν οι εξής: Προεξοφλητικό επιτόκιο Αναµενόµενες µελλοντικές αυξήσεις συντάξιµων αποδοχών 1,00% 2,75% 2,50% 3,00% (ii) Περαιτέρω ανάλυση σχετικά µε τα στοιχεία του κόστους/(εσόδων) του προγράµµατος καθορισµένων παροχών: Κόστος τρέχουσας απασχόλησης Χρηµατοοικονοµικό Κόστος Κόστος προϋπηρεσίας 0 (236) Καθαρό περιοδικό κόστος συντάξεων (iii) Ποσό το οποίο αναγνωρίζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης αναφορικά µε το συνταξιοδοτικό πρόγραµµα καθορισµένων παροχών της Εταιρείας: Παρούσα αξία υποχρέωσης καθορισµένων παροχών Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράµµατος (5) (53) Καθαρή υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον ισολογισµό (iv) Οι µεταβολές στην παρούσα αξία των υποχρεώσεων για παροχές είναι οι εξής: Υπόλοιπο στην αρχή του έτους Κόστος τρέχουσας απασχόλησης Έξοδα τόκων Κόστος προϋπηρεσίας που έχει προκύψει κατά την τελευταία περίοδο 0 (236) Αναλογιστικές ζηµιές (κέρδη) - οικονοµικές υποθέσεις (1.447) Αναλογιστικές ζηµιές (κέρδη) - εµπειρικές υποθέσεις (95) (4.711) Πληρωµές που καταβλήθηκαν απευθείας από την εταιρεία (288) (544) Πληρωµές που καταβλήθηκαν από το πρόγραµµα (487) (2.018) Υπόλοιπο στο τέλος του έτους (v) Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος είναι οι εξής: Υπόλοιπο στην αρχή του έτους (53) (794) Έσοδα από τόκους (1) (9) Εργοδοτικές εισφορές (440) (1.280) Αναλογιστικές ζηµιές/(κέρδη) 2 0 Πληρωµές που καταβλήθηκαν από το πρόγραµµα Υπόλοιπο στο τέλος του έτους (5) (53) (vi) Ανάλυση ευαισθησίας για το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών Μεταβολή Επίδραση στην υποχρέωση Επιτοκίου % Προεξοφλητικό επιτόκιο 1% -6,5% Προεξοφλητικό επιτόκιο -1% 6,5% Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 0,25% 1,1% Μελλοντικές αυξήσεις µισθών -0,25% -1,1% Η παραπάνω ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται σε µία µεταβολή της παραδοχής διατηρώντας όλες τις άλλες παραδοχές σταθερές. Στην πράξη, αυτό έχει µικρές πιθανότητες να συµβεί καθώς οι µεταβολές στις παραδοχές µπορεί να συνδέονται µεταξύ τους. Κατά τον υπολογισµό της ευαισθησίας της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία στις κύριες αναλογιστικές 42

43 παραδοχές, χρησιµοποιήθηκε η ίδια µέθοδος που χρησιµοποιείται κατά τον υπολογισµό της υποχρέωσης που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης (παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών στον προσωπικό µε τη χρήση της αναλογιστικής µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας (projected unit credit method). (vii) Η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού αναλύεται ως εξής: 31/12/ /12/2013 (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Περιουσιακά στοιχεία πρόγράµµατος 5 53 Στον παραπάνω πίνακα αναλύονται τα περιουσιακά στοιχεία του προγράµµατος που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία, µε βάση τη µέθοδο αποτίµησης. Για τον σκοπό αυτό έχουν προσδιοριστεί τα ακόλουθα επίπεδα: Επίπεδο1:Τιµές αγοράς (µη προσαρµοσµένες) οµοίων στοιχείων που ισχύουν σε ενεργές αγορές Επίπεδο 2: εδοµένα της αγοράς, εκτός των τιµών αγοράς που περιλαµβάνονται στο επίπεδο 1, που σχετίζονται µε τα περιουσιακά στοιχεία ή τις υποχρεώσεις είτε άµεσα (τιµές) είτε έµµεσα (παράγωγα τιµών) Επίπεδο 3: εδοµένα για τα περιουσιακά στοιχεία ή τις υποχρεώσεις τα οποία δεν προκύπτουν από παρατηρήσεις της αγοράς (δηλ. εκτιµήσεις) Τα ελληνικά στοιχεία που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα αφορούν το Επίπεδο 2. (viii) Για τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014 αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων αναλογιστικές ζηµίες ύψους χιλ. ευρώ (2013: κέρδη χιλ. ευρώ). (ix) Η Εταιρεία κατέβαλε εισφορές ύψους 440 χιλ. ευρώ στο πρόγραµµα καθορισµένων παροχών για τη χρήση που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2014 (2013: χιλ. ευρώ). 22. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις Η εταιρία έχει δώσει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της αξίας ευρώ. Οι εγγυητικές αυτές επιστολές καλύπτουν την καλή λειτουργία, καθώς και εκτέλεση έργων πελατών, τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς και περιπτώσεις προκαταβολών. Στο παρελθόν δεν υπήρξε καµία περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής για καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις. Η εταιρεία έχει ορισµένες εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις από τις οποίες ενδεχοµένως να προκύψουν ορισµένες υποχρεώσεις το ποσό των οποίων δεν µπορεί να εκτιµηθεί µε ακρίβεια. 23. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Η IBM Ελλάς Α.Ε. είναι θυγατρική της IBM Corporation, της τελικής µητρικής της εταιρείας, η οποία έχει συσταθεί στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Η άµεση µητρική της Εταιρείας είναι η IBM Italia S.p.A., µια εταιρεία η οποία έχει συσταθεί σε άλλη χώρα της Ε.Ε. (Ιταλία). Ο όµιλος των συγγενών εταιρειών περιλαµβάνει την τελική µητρική εταιρεία, την άµεση µητρική, τις θυγατρικές και τις συνδεδεµένες εταιρείες της Εταιρείας και των µητρικών εταιρειών. 43

44 Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία πραγµατοποίησε τις ακόλουθες συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη: Τύπος συναλλαγής Συνδεδεµένη εταιρεία IBM Ελλάς Α.Ε. Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Πώληση αγαθών/υπηρεσιών προς: IBM Corporation. ΗΠΑ (190) (156) IBM Italy S.p.A. 0 (8) Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη (5.027) (5.468) Σύνολο (5.217) (5.632) Αγορά αγαθών/υπηρεσιών από: IBM Corporation. ΗΠΑ IBM Italy S.p.A Προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη Σύνολο Πρόγραµµα αγοράς µετοχών από εργαζόµενους IBM Corporation. ΗΠΑ Πληρωµές για πνευµατικά δικαιώµατα προς IBM Corporation. ΗΠΑ Πληρωµές για άδειες χρήσης λογισµικού προς IBM Corporation. ΗΠΑ Καταβληθέντα µερίσµατα προς IBM Italy S.p.A Πώληση µετοχών προς ΙΒΜ Europe Technology BV (10.400) 0 Το ποσό που γνωστοποιείται στη γραµµή «Πρόγραµµα δικαιωµάτων προαίρεσης αγοράς µετοχών από εργαζοµένους», το οποίο είναι πληρωτέο στην IBM Corporation, αντιπροσωπεύει το ποσό που έχει χρεώσει η τελευταία στην Εταιρεία και ως εκ τούτου διαφέρει από τα ποσά που αναφέρονται στη σηµείωση 20. Τα ποσά στη σηµείωση 20 αντιστοιχούν στο έξοδο που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος σε σχέση µε το πρόγραµµα παροχών βασιζόµενες σε µετοχές, σύµφωνα µε το ΠΧΑ 2. Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζονται τα εισπρακτέα και πληρωτέα ποσά από και προς συνδεδεµένα µέρη, κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού ( και ): Υπόλοιπα συνδεδεµένων µερών Συνδεδεµένη εταιρεία IBM Ελλάς Α.Ε. Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Απαιτήσεις οφειλόµενες από: IBM Corporation. ΗΠΑ IBM Italy S.p.A. 0 5 Λοιπά συνδεδεµένα µέρη Σύνολο Υποχρεώσεις οφειλόµενες προς: IBM Corporation. ΗΠΑ (2.097) (306) IBM Italy S.p.A. (47) (22) Λοιπά συνδεδεµένα µέρη (5.938) (5.595) Σύνολο (8.082) (6.031) Τα ανεξόφλητα ποσά δεν είναι ασφαλισµένα και θα εξοφληθούν µε µετρητά. εν έχουν παρασχεθεί ούτε έχουν ληφθεί εγγυήσεις. 44

45 Αµοιβές ανώτερου διευθυντικού προσωπικού Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Οι αµοιβές του ανώτερου διευθυντικού προσωπικού στη διάρκεια της χρήσης ήταν οι εξής: Αµοιβές ανώτερου διευθυντικού προσωπικού Σύνολο Οι αµοιβές των διευθυντών και σηµαντικών στελεχών καθορίζονται από την επιτροπή αµοιβών λαµβάνοντας υπόψη την απόδοση των ατόµων και τις τάσεις της αγοράς. Οι αµοιβές του ανώτερου διευθυντικού προσωπικού αντιπροσωπεύουν τις συνολικές απολαβές που παρέχονται στους διευθυντές σε σχέση µε το ρόλο τους στη διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας και των συνδεδεµένων εταιρειών του Οµίλου που είναι εγκατεστηµένες στη χώρα, υπό τον κοινό έλεγχο της International Business Machines Corporation. 24. Χρηµατοοικονοµικά µέσα ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Κατά την συνήθη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία υπόκειται σε τακτική βάση σε ποικίλους κινδύνους. Πέραν του κινδύνου αγοράς που σχετίζεται µε τα επιτόκια για τα τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα, άλλα παραδείγµατα κινδύνων είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Η Εταιρεία αξιολογεί σε τακτική βάση αυτούς τους κινδύνους και έχει θεσπίσει πολιτικές και επαγγελµατικές πρακτικές για προστασία έναντι των αρνητικών επιδράσεων αυτών των κινδύνων καθώς και άλλων πιθανών κινδύνων. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν αναµένει σηµαντικά κέρδη ή ζηµιές τα οποία δεν αντικατοπτρίζονται µε άλλο τρόπο στις οικονοµικές καταστάσεις και τα οποία προκύπτουν από αυτούς τους κινδύνους. Περαιτέρω λεπτοµέρειες των χρηµατοοικονοµικών µέσων και των σχετικών πολιτικών διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας παρατίθενται παρακάτω. (i) Παράγωγα Η Εταιρεία δεν κατέχει παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα. (ii) Κίνδυνος αγοράς Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους διακυµάνσεων στα επιτόκια και στα ξένα νοµίσµατα. Για τις οικονοµικές χρήσεις που παρουσιάζονται δεν έχει υπάρξει µεταβολή στην έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους της αγοράς ή τη διαχείριση αυτών των κινδύνων. Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις γνωστοποίησης, η Εταιρεία πραγµατοποιεί µια ανάλυση ευαισθησίας για να καθορίσει την επίδραση που µπορεί να έχει στις εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών µέσων της, τα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια η έκθεση σε κινδύνους της αγοράς. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία περιλαµβάνονται στην ανάλυση ευαισθησίας περιλαµβάνουν τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, τις εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τις εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις και τις έντοκες δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που αφορούν συνδεδεµένα µέρη. Κίνδυνος οικονοµικής συγκυρίας Μακροοικονοµικό επιχειρησιακό περιβάλλον στην Ελλάδα Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά µε την επανεξέταση των όρων του προγράµµατος χρηµατοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το µακροοικονοµικό και 45

46 χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στη χώρα ευµετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονοµική σταθερότητα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσµικών οργάνων στη χώρα αλλά και στο εξωτερικό. Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναµένεται να επηρεάσουν σηµαντικά την οµαλή λειτουργία της, εφόσον αυτές ισχύσουν για βραχύ διάστηµα. Παρ όλα αυτά η ιοίκηση αξιολογεί διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειµένου να διασφαλίσει ότι λαµβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Με την παρούσα κατάσταση η Εταιρεία θεωρεί ότι: Έχει την ικανότητα της να αποπληρώσει ή να αναχρηµατοδοτήσει τον υφιστάµενο δανεισµό της καθώς αφενός υπάρχουν επαρκή ταµειακά διαθέσιµα αφετέρου δεν είναι εκτεθειµένη σε σηµαντικό βραχυπρόθεσµο δανεισµό. Έχει εξασφαλισµένη σε ικανοποιητικό βαθµό την ανακτησιµότητα των εµπορικών απαιτήσεων δεδοµένου της αυστηρής πιστοδοτικής πολιτικής που εφαρµόζει. Έχει εξασφαλισµένη σε ικανοποιητικό βαθµό το ύψος των πωλήσεων λόγω της διασποράς των δραστηριοτήτων της. (iii) Κίνδυνος επιτοκίων Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στον κίνδυνο επιτοκίων, καθώς τα τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και οι έντοκες υποχρεώσεις συµφωνούνται τόσο µε σταθερά όσο και µε κυµαινόµενα επιτόκια. Λεπτοµέρειες σχετικά µε το χαρτοφυλάκιο και τα αντίστοιχα σταθµισµένα µέσα επιτόκια που βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρείας παρατίθενται παρακάτω: Μέσο σταθµικό επιτόκιο Μέσο σταθµικό επιτόκιο (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Μη τοκοφόρες απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα ,0% ,0% Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις Άτοκες Υποχρεώσεις (19.336) (19.888) (iv) Συναλλαγµατικός κίνδυνος Το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας είναι το ευρώ. Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την εκθέτουν σε µεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, ιδιαίτερα εξαιτίας συναλλαγών που πραγµατοποιούνται µε συνδεδεµένα µέρη για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Στον ακόλουθο πίνακα αναλύονται τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατά νόµισµα. Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Ευρώ ολάρια ΗΠΑ

47 Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις Ευρώ (12.350) (14.566) ολάριο ΗΠΑ (4.794) (2.924) Λίρα Στερλίνα (315) (75) Λοιπά (380) (164) Για την ελαχιστοποίηση του συναλλαγµατικού κινδύνου, στο τέλος κάθε οικονοµικής χρήσης, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση τη συναλλαγµατική ισοτιµία της 31 ης εκεµβρίου. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Ανάλυση ευαισθησίας: Η παρούσα ανάλυση ευαισθησίας έχει πραγµατοποιηθεί µόνο για τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις σε δολάρια ΗΠΑ, δεδοµένου ότι το ποσό των υποχρεώσεων σε άλλα νοµίσµατα είναι ασήµαντο. Εάν υποθέσουµε ότι η ισοτιµία Ευρώ/ ολάριο µειωνόταν κατά 10%, η Εταιρεία θα είχε καταγράψει συναλλαγµατικά κέρδη ποσού 436 χιλ. ευρώ (2013: 266 χιλ. ευρώ). Εάν υποθέσουµε ότι η ισοτιµία Ευρώ/ ολάριο αυξανόταν κατά 10%, η Εταιρεία θα είχε καταγράψει συναλλαγµατικές ζηµιές ποσού 533 χιλ. ευρώ (2013: 325 χιλ. ευρώ). Η ανάλυση ευαισθησίας έχει πραγµατοποιηθεί µε βάση την ισοτιµία Ευρώ/ ολάριο κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. (v) Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη σε ενδεχόµενη ζηµιά εάν κάποιο µέρος δεν καταβάλει οφειλόµενα ποσά στην Εταιρεία βάσει συµβατικών όρων («πιστωτικός κίνδυνος»). Η Εταιρεία έχει θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου σε βασικές συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων της εξέτασης και του καθορισµού ορίων για την έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, καθώς και της συνεχούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυµβαλλόµενων µερών. Στις 31 εκεµβρίου, η ανάλυση των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων, εξαιρουµένων των ενδοεταιρικών απαιτήσεων, είχε ως εξής: Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Μικτές απαιτήσεις Μείον: αποµείωση (2.919) (3.013) Σύνολο Αναλύονται ως εξής: Απαιτήσεις κάτω των 90 ηµερών, µη αποµειωµένες Ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις πέραν των 90 ηµερών µη αποµειωµένες Ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις πέραν των 180 ηµερών µη αποµειωµένες Σύνολο Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει πολιτικές για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου, συµπεριλαµβανοµένης της διενέργειας κατάλληλων πιστωτικών ελέγχων για πιθανούς πελάτες πριν από την πραγµατοποίηση πωλήσεων, και της κατοχής τραπεζικών εγγυήσεων για ορισµένες χρηµατοδοτούµενες απαιτήσεις. Η Εταιρεία δεν εµφανίζει ιδιαίτερη συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου 47

48 (vi) ιαχείριση κινδύνου ρευστότητας Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας διατηρώντας επαρκή αποθεµατικά, τραπεζικές διευκολύνσεις και διευκολύνσεις δανεισµού αποθεµατικών µε τη συνεχή παρακολούθηση των προβλεπόµενων και των πραγµατικών ταµειακών ροών και, όπου είναι απαραίτητο, συνδυάζοντας τις περιόδους ωρίµανσης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Στον ακόλουθο πίνακα αναλύονται οι περίοδοι ωρίµανσης των χρηµατοοικονοµικών µέσων στις 31 εκεµβρίου 2014: Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 0-90 ηµέρες ηµέρες ηµέρες >1 έτους Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Ταµειακά διαθέσιµα Εµπορικές απαιτήσεις Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (6.821) (2) (4.52) (1.702) Οφειλές προς συνδεδεµένα µέρη (6.484) (493) (978) (171) Στον ακόλουθο πίνακα αναλύονται οι περίοδοι ωρίµανσης των χρηµατοοικονοµικών µέσων στις 31 εκεµβρίου 2013: Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 0-90 ηµέρες ηµέρες ηµέρες >1 έτους Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Ταµειακά διαθέσιµα Εµπορικές απαιτήσεις Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (11.225) 3 (73) (238) Οφειλές προς συνδεδεµένα µέρη (6.302) (23)

49 (vii) Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων Η διοίκηση θεωρεί ότι η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, εκτός όσων έχουν αναγνωριστεί στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, προσεγγίζει τις εύλογη αξία τους. 25. Αναταξινοµήσεις κονδυλίων Για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης έχουν πραγµατοποιηθεί αναταξινοµήσεις κονδυλίων που δεν έχουν καµία επίδραση στα ίδια κεφάλαια ή στα αποτελέσµατα τις εταιρείας και οι οποίες είναι οι ακόλουθες: Στην κατάσταση οικονοµικής θέσης της Εταιρείας της 31 εκεµβρίου 2013: Μεταφορά ποσού 222 χιλιάδων ευρώ από τη γραµµή "Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις" στο κυκλοφορούν ενεργητικό στη γραµµή "Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις" στα µη κυκλοφορούν ενεργητικό καθώς και µια µεταφορά ποσού 128 χιλιάδων ευρώ από τη γραµµή «Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό στη γραµµή "Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις". Μεταφορά ποσού χιλιάδων ευρώ από τη γραµµή "Προβλέψεις για αµοιβές προσωπικού " στη γραµµή "Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις". Μεταφορά ποσού 539 χιλιάδων ευρώ από τη γραµµή "Προµηθευτές και λοιπές Υποχρεώσεις " στη γραµµή "Προβλέψεις ". Μεταφορά ποσού 814 χιλιάδων ευρώ από τη γραµµή «Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Συνταξιοδοτικών Προγραµµάτων» στη γραµµή «Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» στην κατηγορία «Προβλέψεις και µακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις» Οι αλλαγές συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα Ποσό Ποσό (σε χιλίαδες ευρώ) (σε χιλίαδες ευρώ) µετα την αναταξινόµηση µετα την αναταξινόµηση ιαφορά ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κυλοφορούν Ενεργητικό Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις (350) Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις Συνολική Επίπτωση στο Ενεργητικό (128) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (16.292) (15.532) (759) Προβλέψεις (539) (1.426) 887 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών προγραµµάτων - (814) 814 Προβλέψεις και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (19.979) (19.160) (814) Συνολική Επίπτωση στο Παθητικό

50 Στην κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης Εταιρείας της 31 εκεµβρίου 2013: Μεταφορά ποσού 141 χιλιάδων ευρώ από τη γραµµή «Εσοδα από Πωλήσεις Υπηρεσιών» σε ««Εσοδα από Πωλήσεις Προϊόντων». Μεταφορά ποσού (2.001) χιλιάδων ευρώ από τη γραµµή «Έσοδα από Πωλήσεις Υπηρεσιών» στην κατηγορία «Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης» Μετατορά ποσού χιλιάδων ευρω από τη γραµµή «Κόστος Πωληθέντων» στη γραµµή «Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης». Μεταφορά ποσού 591 χιλιάδων ευρώ από τη γραµµή «Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης». Στη γραµµή «Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα». Οι αλλαγές συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Έσοδα (σε χιλίαδες ευρώ) Ποσό - Ποσό (σε χιλίαδες ευρώ) µετα την αναταξινόµηση πριν την αναταξινόµηση ιαφορά Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων Έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών (2.143) Λοιπά έσοδα Συνολική Επίπτωση στα έσοδα (2.001) Κόστος πωληθέντων (65.442) (66.477) Έξοδα και λοιπά έσοδα - Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διάθεσης (9.242) (10.800) Λοιπά κέρδη/ (ζηµιές) - καθαρά Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (594) (3) (591) Συνολική Επίπτωση στο Κόστος Πωλ/ντων και Συνολικά Έξοδα Επαναδιατύπωση Προσαρµογή των στοιχείων για το 2013 βάσει της Αναλογιστικής Μελέτης 2014 κατά 5χιλ. που επηρεάζει τα Αδιανέµητα Κέρδη Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού εν έχουν λάβει χώρα σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 50

51 ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «IBM Ελλάς Συστήµατα Επεξεργασίας Πληροφοριών ΑΕ» Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «IBM Ελλάς Συστήµατα Επεξεργασίας Πληροφοριών ΑΕ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ης εκεµβρίου 2014, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι Τ: , Φ: , Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, Χαλάνδρι, Τ: , Φ: Εθνικής Αντίστασης 17, Θεσσαλονίκη, Τ: , Φ:

52 Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «IBM Ελλάς Συστήµατα Επεξεργασίας Πληροφοριών ΑΕ» κατά την 31 η εκεµβρίου 2014 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920. Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι ΑΜ ΣΟΕΛ 113 έσποινα Μαρίνου ΑΜ ΣΟΕΛ ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι Τ: , Φ: , Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, Χαλάνδρι, Τ: , Φ: Εθνικής Αντίστασης 17, Θεσσαλονίκη, Τ: , Φ:

Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος: Σπυρίδων Πουλίδας. Βλαδίµηρος Παναγιωτίδης Απόστολος Λεωνιδόπουλος Γεώργιος Αστρεινίδης. Μέλη Σ:

Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος: Σπυρίδων Πουλίδας. Βλαδίµηρος Παναγιωτίδης Απόστολος Λεωνιδόπουλος Γεώργιος Αστρεινίδης. Μέλη Σ: ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΜΕΛΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4-7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 8

ΜΕΛΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4-7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 8 ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε. 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΜΕΛΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4-7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε. 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4-7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 IBM Ελλάς Συστήµατα Επεξεργασίας Πληροφοριών Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΜΕΛΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014

Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2014 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094004914 -.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16 Α.Φ. 100065 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 Περιεχόµενα Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

PriceWaterhouseCoopers

PriceWaterhouseCoopers ΙΒΜ ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΙΒΜ Ελλάς Συστήµατα Επεξεργασίας Πληροφοριών Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΜΕΛΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Kαταστάσεις 31 εκεμβρίου 2014 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012

ΟΛΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 ΟΛΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 ΟΛΚΑΣ Α.Ε. ΕΡΜΟΥ 25 14 564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 998385205.Ο.Υ.: ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα (ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2 Περιεχόμενα Σελίδα Κατάσταση συνολικού εισοδήματος...4 Ισολογισμός...5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων...6 Κατάσταση ταμειακών ροών...8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «IBM BTO ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ & ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 IBM BTO ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ & ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΑ ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Οικονομικές Kαταστάσεις. 31 εκεμβρίου 2014

ΠΛΕΙΑ ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Οικονομικές Kαταστάσεις. 31 εκεμβρίου 2014 ΠΛΕΙΑ ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές Kαταστάσεις 31 εκεμβρίου 2014 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ Α.Ε. Ι ΡΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094510767.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.39330/01ΑΤ/Β/97/097(08)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/89/277, ΓΕΜΗ: ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Βεροίας ΑΦΜ : ΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/89/277, ΓΕΜΗ: ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Βεροίας ΑΦΜ : ΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ . Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η εκεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20806/62/Β/89/277, ΓΕΜΗ:57649304000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ CLAUSS ESTATE Α.Ε.

ΑΧΑΪΑ CLAUSS ESTATE Α.Ε. ΑΧΑΪΑ CLAUSS ESTATE Α.Ε. Οικονομικές Kαταστάσεις 31 εκεμβρίου 2014 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

BETA CONTRACT. Ανώνυµη Tεχνική Εταιρεία Κατασκευών Αποθήκευσης & ιανοµής Εµπορευµάτων. της 9 ης εταιρικής χρήσης από

BETA CONTRACT. Ανώνυµη Tεχνική Εταιρεία Κατασκευών Αποθήκευσης & ιανοµής Εµπορευµάτων. της 9 ης εταιρικής χρήσης από Beta Contract Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών Αποθήκευσης & ιανοµής Εµπορευµάτων ΑΡ.Μ.ΑΕ 56327/1ΑΤ/Β/04/0120 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 13666417000 Ε ΡΑ: 12ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 14451, Μεταµόρφωση BETA CONTRACT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014

ΟΛΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014 ΟΛΚΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014 ΟΛΚΑΣ Α.Ε. ΕΡΜΟΥ 25 14 564 ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Φ.Μ.: 998385205.Ο.Υ.: ΦΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ε Π Ι Π Λ Ο T Ε Χ Ν Ι Κ Η Α. Ε. Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ περιόδου Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2013

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2013 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2013 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΡΜΟΥ 25 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 14564 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

BETA CONTRACT. Ανώνυµη Tεχνική Εταιρεία Κατασκευών Αποθήκευσης & ιανοµής Εµπορευµάτων. της 10 ης εταιρικής χρήσης από

BETA CONTRACT. Ανώνυµη Tεχνική Εταιρεία Κατασκευών Αποθήκευσης & ιανοµής Εµπορευµάτων. της 10 ης εταιρικής χρήσης από Beta Contract Ανώνυµη Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών Αποθήκευσης & ιανοµής Εµπορευµάτων ΑΡ.Μ.ΑΕ 56327/1ΑΤ/Β/04/0120 ΑΡ. ΓΕΜΗ : 13666417000 Ε ΡΑ: 12ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 14451, Μεταµόρφωση BETA CONTRACT

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 23.02.2009 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΒΟΚΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Χρήση 2015 (1/1/ /12/2015) Αριθμός Μητρώου ΓΕ.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΒΟΚΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Χρήση 2015 (1/1/ /12/2015) Αριθμός Μητρώου ΓΕ. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΒΟΚΑΤΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ Χρήση 2015 (1/1/2015-31/12/2015) Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ : 122061801000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της 31.12.2015 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 999641370.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2014 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση του ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPMENT ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧA»)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧA») ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧA») Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2014 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων ΠΛΩ - ΚΑΤ Α.Ε. Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

Coral Products and Trading ΑΕ

Coral Products and Trading ΑΕ CORAL PRODUCTS AND TRADING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ- ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙ.ΠΑ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙ.ΠΑ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙ.ΠΑ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Kαταστάσεις 31 εκεμβρίου 2013 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

AP.M.A.E.: 1343/06/Β/86/35 - 1 -

AP.M.A.E.: 1343/06/Β/86/35 - 1 - Τριµηνιαία Οικονοµική Έκθεση ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ( ΛΠ 34) (1 Ιανουαρίου ) Η παρούσα συνοπτική οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς DFK ACCOUNTING CONSULTING AND TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα