ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 1108 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις Ιατρικού Διευθυντή, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, οι οποίες θα πληρωθούν με σύμβαση για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, δυνάμει του άρθρου 30 των Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι Α16 μέχρι : , , , , , , Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής 2. Καθήκοντα και ευθύνες: (α) Συντονίζει τις Διευθύνσεις των κλινικών του Νοσοκομείου. (β) Συμβουλεύει τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Νοσοκομείου σε θέματα των αρμοδιοτήτων του, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης συστήματος για αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία των κλινικών, της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ιατρών, της ιατρικής έρευνας και της εισαγωγής πρωτοκόλλων ιατρικών πράξεων. (γ) (δ) (ε) Μεριμνά για την υιοθέτηση και εφαρμογή συστήματος ιατρικού ελέγχου για τον εντοπισμό των αδυναμιών, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα. Διερευνά παράπονα που αφορούν ιατρικές πράξεις και υποβάλλει εισηγήσεις για τη βελτίωση των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών Συνεργάζεται με τον προϊστάμενο του νοσηλευτικού προσωπικού για την υιοθέτηση πολιτικής και κανονισμών αναφορικά με την εισαγωγή και την έξοδο των ασθενών, καθώς και για την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων κλινών. (στ) Ετοιμάζει το ετήσιο πλάνο αναφορικά με τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από το Νοσοκομείο (ζ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 3. Απαιτούμενα προσόντα: (1) Εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου και κατοχή ειδικότητας αναγνωρισμένης από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου. (2) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε θέματα της ειδικότητας του, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε διοικητικά/εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο των εργασιών κλινικής. (3) Πολύ καλή γνώση των τοπικών προβλημάτων και των διεθνών εξελίξεων στον τομέα της υγείας ή των θεμάτων διοίκησης Νοσοκομείων. (4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - (ι) (ιι) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης' και οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (5) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στη Διοίκηση Νοσοκομείων ή στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ή στη Δημόσια Υγεία, θα αποτελεί πλεονέκτημα. (6) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 4. Η σύμβαση διορισμού θεωρείται ορισμένης διάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 7(2)(γ) του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου του 2003 (Ν.98(1)/2003) και δύναται να ανανεώνεται άμα τη λήξει της για περίοδο τεσσάρων ετών με τους ίδιους όρους ως η παρούσα σύμβαση, εκτός εάν η Δημοκρατία ή το συμβαλλόμενο πρόσωπο, δώσουν προς το άλλο μέρος έξι μήνες προηγουμένως γραπτή ειδοποίηση με συστημένη επιστολή ότι δεν επιθυμούν την ανανέωση της σύμβασης. Νοείται ότι σε περίπτωση διορισμού υπαλλήλου που συμπληρώνει το όριο ηλικίας αφυπηρέτησης ενωρίτερα από τα τέσσερα χρόνια η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μικρότερη και θα τερματίζεται αυτοδικαίως όταν ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας σύμβασης σε σχέση με τον τερματισμό της σύμβασης.

2 1724 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Περαιτέρω, νοείται ότι σε περίπτωση που τα Νοσοκομεία αυτονομηθούν, η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως ττριν τη λήξη της. 5. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2008 "το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί - (α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ' ή (β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια". 6. Σύμφωνα με το άρθρο 31 (β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2008 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές". 7. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ ), όχι αργότερα από τις 28 Σεπτεμβρίου Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). 8. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν. (Φ )

3 Αριθμός 1109 ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις Εκτελεστικού Διευθυντή Νοσοκομείου, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, οι οποίες θα πληρωθούν με σύμβαση για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών, δυνάμει του άρθρου 30 των Περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι Α16 μέχρι : , , , , , , Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 2. Καθήκοντα και ευθύνες: (1) Είναι υπεύθυνος για : (α) (β) (γ) (δ) (ε) την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό και εποπτεία των δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου στο οποίο τοποθετείται' την ετοιμασία του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Νοσοκομείου και την εφαρμογή τούτου, μέσα στα πλαίσια του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και της πολιτικής του Υπουργείου Υγείας τη διαχείριση και σωστή αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του Νοσοκομείου, περιλαμβανομένων των οικονομικών πόρων, των κτιρίων και του ανθρώπινου δυναμικού' την υποβολή προτάσεων για την ετοιμασία του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου τη διασφάλιση της τήρησης των ποιοτικών κριτηρίων παροχής υπηρεσιών στο Νοσοκομείο. (2) Υποβάλλει, σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο και μέσα, στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια, προτάσεις για ικανοποίηση των αναγκών του Νοσοκομείου που προΐσταται σε ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό και άλλους πόρους. (3) Υποβάλλει εκθέσεις, στοιχεία και πληροφορίες για την επιτελούμενη εργασία και μεριμνά για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (4) Συμβουλεύει πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του. (5) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 3. Απαιτούμενα προσόντα: (1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε οποιοδήποτε θέμα. (Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). (2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στη Διοίκηση Νοσοκομείων ή στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ή στη Δημόσια Υγεία ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Δημόσια Διοίκηση. (3) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε διοικητικά/εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο εργασιών και προσωπικού. (4) Πολύ καλή γνώση των τοπικών προβλημάτων και των διεθνών εξελίξεων στον τομέα διοίκησης Νοσοκομείων. (5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - (ι) (ιι) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης' και οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (6) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 4. Η σύμβαση διορισμού θεωρείται ορισμένης διάρκειας, σύμφωνα με το άρθρο 7(2)(γ) του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου του 2003 (Ν.98(Ι)/2003) και δύναται να ανανεώνεται άμα τη λήξει της για περίοδο τεσσάρων ετών με τους ίδιους όρους ως η παρούσα σύμβαση, εκτός εάν η Δημοκρατία ή το συμβαλλόμενο πρόσωπο, δώσουν προς το άλλο μέρος έξι μήνες προηγουμένως γραπτή ειδοποίηση με συστημένη επιστολή ότι δεν επιθυμούν την ανανέωση της σύμβασης.

4 1726 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Νοείται ότι σε περίπτωση διορισμού υπαλλήλου που συμπληρώνει το όριο ηλικίας αφυπηρέτησης ενωρίτερα από τα τέσσερα χρόνια η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μικρότερη και θα τερματίζεται αυτοδικαίως όταν ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας σύμβασης σε σχέση με τον τερματισμό της σύμβασης. Περαιτέρω, νοείται ότι σε περίπτωση που τα Νοσοκομεία αυτονομηθούν, η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως πριν τη λήξη της. 5. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2008 "το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί - (α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα ' ή (β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια". 6. Σύμφωνα με το άρθρο 31 (β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2008 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές". 7. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ ), όχι αργότερα από τις 28 Σεπτεμβρίου Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). 8. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν. (Φ )

5 Αριθμός 1110 ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Πρώτου Γεωλογικού Λειτουργού, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι Α14(ϋ): , , , , , , , , , στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 2. Καθήκοντα και ευθύνες: (α) (β) (γ) (δ) Βοηθά το Διευθυντή στην οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. Προγραμματίζει συντονίζει και εποπτεύει την εργασία ενός ή περισσότερων τομέων του Τμήματος, Εφαρμόζει τη σχετική με τις αρμοδιότητες του Τμήματος νομοθεσία, Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 3. Απαιτούμενα προσόντα: (1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Γεωλογία. Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο. (2) Δεκαετής τουλάχιστο μεταπτυχιακή πείρα σε υπεύθυνη θέση σε θέματα εφαρμοσμένης γεωλογίας, από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε διοικητικά/εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών, κατά προτίμηση στη Δημόσια Υπηρεσία. (3) Πολύ καλή γνώση των γεωλογικών συνθηκών της Κύπρου και των διαδικασιών εκτέλεσης των εργασιών του Τμήματος. (4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική, οργανωτική και διευθυντική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. (5) Πολύ καλή γνώσης της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (ί)των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης' και (ϋ) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (6) Μεταπτυχιακή εκπαίδευση ή ειδική εκπαίδευσης διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα/θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, θα αποτελεί πλεονέκτημα. Σημειώσεις (1) Για την πρώτη πλήρωση της θέσης μετά την έγκρισης του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας, η θέση θα είναι Προαγωγής μόνο (2) Υπάλληλοι που υπηρετούν στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης μπορούν να είναι υποψήφιοι έστω και αν δεν κατέχουν το στο (1) απαιτούμενο προσόν στη Γεωλογία, νοουμένου ότι κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε άλλο θέμα με βάση το οποίο διορίστηκαν στη θέση Γεωλογικού Λειτουργού, 2 ηζ Τάξης. (3) Οι υποψήφιοι με προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης σύμφωνα με τον περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμο. 4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2008, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους. 5. Σύμφωνα με το άρθρο 31 (β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2008 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές"

6 1728 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ ), όχι αργότερα από τις 28 Σεπτεμβρίου Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). 7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν. (Φάκ.: /05)

7 Αριθμός 1111 ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ! Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια κενή μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Δερματολογίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι Α15(ί): , , , , , , Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 2. Καθήκοντα και ευθύνες: (α) (β) (γ) (δ) (ε) Ασκεί ιατρικά καθήκοντα της ειδικότητας του σε Κυβερνητικό ιατρικό ίδρυμα. Αν η θέση προορίζεται για το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, ο διορισθησόμενος ή προαχθησόμενος θα εκτελεί τα ιατρικά καθήκοντα που απαιτούν οι ανάγκες του Τμήματος τούτου. Με απόφαση της αρμόδιας προϊστάμενης αρχής αντικαθιστά το Διευθυντή Κλινικής ή τμήματος κυβερνητικού ιατρικού ιδρύματος ή εκτελεί καθήκοντα Διευθυντή τέτοιας κλινικής ή τμήματος, όταν δεν υπάρχει Διευθυντής ανώτερου βαθμού. Ετοιμάζει και υποβάλλει εκθέσεις, στοιχεία και εισηγήσεις στα θέματα που αφορούν την ειδικότητα του. Προγραμματίζει ή/και συμμετέχει στην εκπαίδευση ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στον τομέα της ειδικότητας του. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 3. Απαιτούμενα προσόντα: Α. Για Πρώτο Διορισμό: (1) Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου. (2) Κάτοχος πιστοποιητικού ειδικότητας σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο. (3) Δωδεκαετής τουλάχιστον πείρα στην ειδικότητα που καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης, περιλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης για απόκτηση του διπλώματος ή τίτλου ειδικότητας. Β. Για Προαγωγή: (1) Τα ίδια προσόντα όπως το (1) και (2) του Α πιο πάνω. Σηυειώσεκ: (2) (α) Πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία ως Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, στην ειδικότητα που καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης' (β) στην περίπτωση των Τμημάτων Πρώτων Βοηθειών, πενταετής τουλάχιστον υπηρεσία ως Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, σε Τμήμα Πρώτων Βοηθειών. Γ. Και για τα δύο Α και Β:- (1) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας. Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους - (ί) (ϋ) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης' και ΟΙ οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. (2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 1. Η ειδικότητα και η τυχόν εξειδίκευση της ειδικότητας (σύμφωνα με τους περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) Κανονισμούς του 2003 όπως ήθελε τροποποιηθούν), θα καθορίζεται επακριβώς κατά τη δημοσίευση της θέσης ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και σύμφωνα με την οργανωτική δομή των θέσεων του ιατρικού προσωπικού του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Οι παρούσες ανάγκες της Υπηρεσίας απαιτούν όπως η θέση κατανεμηθεί στην ειδικότητα της Δερματολογίας.

8 1730 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Στην περίπτωση της ειδικότητας της Στοματογναθοπροσωπικής Χειρουργικής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και να κατέχουν πιστοποιητικά ειδικότητας όπως προνοείται στους περί Εγγραφής Ιατρών Νόμους και στους περί Εγγραφής Οδοντιάτρων Νόμους. 3. Αν η θέση προορίζεται για το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, τούτο θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης. 4. Οι ειδικότητες στην περίπτωση των Τμημάτων Πρώτων Βοηθειών θα είναι η Παθολογία, η Χειρουργική, η Ορθοπεδική και η Γενική Ιατρική και οι υποψήφιοι για τις θέσεις που προορίζονται για τα Τμήματα αυτά μπορεί να είναι κάτοχοι οποιασδήποτε από τις ειδικότητες αυτές. 5. Για την ειδικότητα στην Καρδιολογία μπορούν να θεωρηθούν ως υποψήφιοι και Ιατρικοί Λειτουργοί, 1 ης Τάξης, που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε παθολογικά τμήματα Νοσοκομείων τα οποία παρείχαν ή παρέχουν και καρδιολογική περίθαλψη, έστω και αν δεν είχαν πλήρη απασχόληση στην Καρδιολογία, νοουμένου ότι κατέχουν τα υπόλοιπα προσόντα. 6. Υπάλληλοι που κατείχαν τη θέση Ιατρικού Λειτουργού, 1 ης Τάξης, κατά την 22 Δεκεμβρίου 2000 και εκτελούσαν καθήκοντα άλλης ειδικότητας από εκείνη στην οποία διορίστηκαν ή προήχθηκαν, μπορούν να ληφθούν υπόψη ως υποψήφιοι για την ειδικότητα που καθορίζεται, νοουμένου ότι έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία σε άσκηση των καθηκόντων της ειδικότητας αυτής μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής και κατέχουν το σχετικό τίτλο ειδικότητας. 4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2008 "το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί - (α) (β) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα 0 ή πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια". 5. Σύμφωνα με το άρθρο 31 (β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2008 "Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές". 6. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ ), όχι αργότερα από τις 28 Σεπτεμβρίου Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). 7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν. (Φάκ.: /80)

9 Αριθμός 1112 ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας κενής θέσης Μεταπτυχιακού Συνεργάτη για το Εξωτερικό Ερευνητικό Πρόγραμμα: SONODRUGS Για την θέση οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος Μάστερ στο πεδίο της Βιοιατρικής Μηχανικής ή άλλου συναφούς κλάδου μηχανικής με πρώτο πτυχίο (Bachelor) επίσης στη Βιοιατρική Μηχανική ή άλλου συναφούς κλάδου μηχανικής. Γνώση των λογισμικών LabVIEW (National Instruments) και Matlab (Mathworks) είναι απαραίτητη. Επίσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις σε θέματα ακουστικής μηχανικής και ειδικότερα στο τομέα των ιατρικών υπερήχων. Περεταίρω εμπειρία στο τομέα των ιατρικών υπερήχων όπως για παράδειγμα στις σκιαγραφικές ουσίες υπερηχογραφίας θα θεωρηθεί ως επιπλέον προτέρημα. Οι μηνιαίες απολαβές θα ανέρχονται στα Οι εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου θα καλύπτονται από τις μηνιαίες απολαβές του υποψηφίου. Το πρόγραμμα δεν προνοεί για 13 μισθό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η αρχική πρόσληψη είναι για 1 χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα δύο χρόνια. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση με πλήρες βιογραφικό σημείωμα και να φροντίσουν να αποσταλούν δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι αιτήσεις πρέπει να φθάσουν στα γραφεία της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κτίριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», Τ.Θ , 1678 Λευκωσία το αργότερο μέχρι την 18 η Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 14:00 ή να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου Θα θεωρούνται δε εμπρόθεσμα αυτά που θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2009 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 18 Σεπτεμβρίου 2009), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερομένου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Επικ. Καθ. Μιχάλη Αβερκίου (τηλ ,

10 1732 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 1113 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος». Κύριο έργο για την πιο πάνω θέση θα είναι: 1. Οργάνωση Σχολικής Εμπειρίας φοιτητριών και φοιτητών στη Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος 2. Διδασκαλία υπό την εποπτεία των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού των μαθημάτων ΕΠΑ 222-Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας II ή ΕΠΑ 221 Αναδυόμενος Γραμματισμός ή ΕΠΑ 326 Διδακτική της Δομής της Ελληνικής Γλώσσας, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του προγράμματος σπουδών. 3. Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα: Τα καινούργια βιβλία της γλώσσας και η διδασκαλία της νεοελληνικής στην Α' τάξη του δημοτικού. Πρακτικές εφαρμογές και προκλήσεις στη δημιουργία «ικανών ομιλητών». Οι υποψήφιες/οι πρέπει να κατέχουν: 1. Δύο τουλάχιστον χρόνια διδακτικής εμπειρίας σε σχολεία ή σε θέσεις συναφείς με το αντικείμενο. 2. Πρώτο Πτυχίο στις Επιστήμες της Αγωγής, με ειδίκευση στη Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος ή σε Ελληνική Φιλολογία με ειδίκευση στη Γλωσσολογία/στα Παιδαγωγικά. 3. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Θεωρητική ή Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία ή στη Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος. 4. Άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής. 5. Εξοικείωση με ποιοτικές/εθνογραφικές μεθόδους έρευνας. 6. Συνεργασιμότητα 7. Ικανότητα προγραμματισμού και εργασίας μέσα σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα. 8. Πείρα α) σε εκπόνηση ερευνητικών προτάσεων ή/και συμμετοχή σε διεξαγωγή ευρωπαϊκής-διεθνούς έρευνας ή/και διδακτορικό στις Επιστήμες της Αγωγής με ειδίκευση στη Διδακτική της Γλώσσας ή/και δημοσιεύσεις στη Διδακτική της Γλώσσας/στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Η εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι η Α8-Α10-Α11. Η πλήρωση της θέσης θα είναι με σύμβαση για ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΕΤΟΣ. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν: 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση. 2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (συμπεριλαμβανομένων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου). 3. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα σπουδών. 4. Δείγματα συγγραφικής/ερευνητικής δράσης. 5. Τρεις συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από Καθηγητές Πανεπιστημίου. Τα Βιογραφικά Σημειώματα θα πρέπει να παραδοθούν με το χέρι στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Κτίριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντη (Πανεπιστημιούπολη), Τ.Θ , 1678 Λευκωσία το αργότερο μέχρι 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00 ή να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου Θα θεωρούνται δε εμπρόθεσμα αυτά που θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2009 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 18 Σεπτεμβρίου 2009), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερομένου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ , φαξ

11 Αριθμός 1114 ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτυου του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ερευνητικού Συνεργάτη για πλήρη απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν 1 Μεταπτυχιακό τίτλο τουλάχιστον επίπεδου Μαστερ, απο αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε θέμα σχετικό με τα Δίκτυα Υπολογιστών η τις Τηλεπικοινωνίες η τις Τεχνολογίες / Δίκτυα Πολυμέσων η συνδυασμό των πιο πάνω 2 Ικανότητα προγραμματισμού σε τουλάχιστον μια γλωσσά προγραμματισμού υψηλού επίπεδου (π χ Java, C++) 3 Εξαίρετη γνώση της αγγλικής γλωσσάς 4 Οργανωτικές ικανότητες Τα ακολούθα θα θεωρηθούν ως προσθετό πλεονέκτημα Εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων Διδακτορικός τίτλος Στην περίπτωση υποψήφιων με Μαστερ μπορεί να διερευνηθεί η δυνατότητα όπως η εργοδοτηση συνδυαστεί και με σπουδές για διδακτορικό Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για περίοδο ενός (1) έτους, το οποίο μπορεί να ανανεωθεί για ακόμα ενα (1) τουλάχιστον έτος Προσφέρονται μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές μεταξύ 1400 και 2300 αναλόγως προσόντων και προηγουμένης πείρας Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα ακολούθα 1 Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά η Αγγλικά 2 Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου και των μελλοντικών ερευνητικών τους ενδιαφερόντων, στα ελληνικά και στα αγγλικά (μέχρι μια σελίδα) 3 Αντίγραφο της πιο αντιπροσωπευτικής τους δημοσίευσης (αν υφίσταται) 4 Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δυο ατόμων απο τους οποίους είναι δυνατό να ζητηθούν συστάσεις 5 Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους 6 Ημερομηνίες τις οποίες είναι διαθέσιμοι για προσωπική συνέντευξη καθώς και για ανάληψη καθηκόντων Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Ερευνητικού Συνεργάτη - Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτυου» και να παραδοθούν στα γραφεία του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου, Τομέας Ανθρωπίνου Δυναμικού η να αποσταλούν ταχυδρομικώς (Τ Θ Λεμεσός) Εμπρόθεσμες θα θεωρούνται οι αιτήσεις που θα φθάσουν στον Τομέα Ανθρωπίνου Δυναμικού το αργότερο τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2009 και ωρα 2 00 μμ (η τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2009 αν φέρουν ευδιάκριτη σφραγίδα ταχυδρομείου τις 28 Σεπτεμβρίου 2009 το αργότερο) με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερομένου Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελιδα του Πανεπιστήμιου www cut a ο c)

12 ι ΤΜΗΜΑ A 1734 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 1115 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNESCO Α. Γίνονται δεκτές αιτήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας για πλήρωση μιας θέσης Λειτουργού της Επιτροπής. Σύμφωνα με το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα καθώς επίσης και οι ώρες εργασίας και η μισθοδοσία έχουν ως εξής: Β. Καθήκοντα και Ευθύνες Υπό την καθοδήγηση της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO: 1. Συνεργάζεται με όλα τα Υπουργεία και τις Υπηρεσίες της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με ημικρατικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ιδρύματα και σωματεία για την προώθηση και εφαρμογή των προγραμμάτων της UNESCO στην Κύπρο. 2. Προβαίνει στην ενημέρωση των αρμόδιων φορέων για τις δραστηριότητες της UNESCO ώστε η Κύπρος να επωφελείται από αυτές. 3. Βοηθά στη διαφώτιση της κοινής γνώμης για ό,τι αφορά την UNESCO. 4. Βοηθά στην υλοποίηση των αποφάσεων της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO και αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση δραστηριοτήτων της. 5. Προωθεί επαφές και συνεργασία με άλλες Εθνικές Επιτροπές. 6. Διεκπεραιώνει την αναγκαία εργασία για την έκδοση του Δελτίου της Εθνικής Επιτροπής UNESCO Κύπρου (έκδοση-αποστολή). 7. Αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας από και προς την UNESCO ως επίσης και οποιαδήποτε άλλη σχετική με την Επιτροπή αλληλογραφία. 8. Αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. Γ. Απαιτούμενα προσόντα 1. Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά (συμπεριλαμβανομένου του Barrister at Law), Ανθρωπιστικές Σπουδές, Κοινωνικές Επιστήμες, Δημοσιογραφία, Δημόσιες Σχέσεις, Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκές Σπουδές. 2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία. 3. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. 4. Γνώση των προγραμμάτων Microsoft, Windows και MS Office συμπεριλαμβανομένου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 5. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε κλάδο σχετικό με τα ζητούμενα στο (1) προσόντα θα θεωρείται πλεονέκτημα. 6. Άριστη γνώση της ελληνικής ή / και άριστη γνώση της αγγλικής ή / και πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας (δεύτερη γλώσσα εργασίας της UNESCO) θα θεωρείται πλεονέκτημα. 7. Πείρα σχετική με το σύνολο των καθηκόντων της θέσης, από έξι μήνες μέχρι δύο χρόνια, θα θεωρείται πλεονέκτημα. Δ. Ώρες εργασίας και μισθοδοσία: Ο Λειτουργός της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO θα εργάζεται με βάση το κυβερνητικό ωράριο. Οι ακαθάριστες ετήσιες απολαβές για τη θέση θα είναι οι αντίστοιχες των ισχυόντων για την κλίμακα Α8 της Δημόσιας Υπηρεσίας. Στο προσληφθέν άτομο θα προσφερθεί συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Οι πρώτοι έξι μήνες υπηρεσίας θα θεωρούνται ως περίοδος δοκιμασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO δύναται, εάν επιθυμεί, να προβαίνει σε ανανέωση του συμβολαίου. Ε. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση για την πιο πάνω θέση, επισυνάπτοντας με την επιστολή τους τα ακόλουθα: (α) Βιογραφικό σημείωμα. (β) Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους. Σημειώνεται ότι ειδικό έντυπο δεν υπάρχει. ΣΤ. Όλα τα πιο πάνω πρέπει να φθάσουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 14:00 στο Γενικό Γραμματέα της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, Κτίριο Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (2 ος Όροφος, Γραφείο 201 Β), Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, 1434 Λευκωσία. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο:

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 1116 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ Director Central Procurement - Directorate To Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας με κύρια γραφεία στη Γερμανία, Erhardtstrasse 27, D Μόναχο, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση κενής θέσης για Director Central Procurement - Directorate στη Χάγη. Central Procurement Directorate is based in The Hague. Together with Controlling/Special Tasks, Support Services, Infrastructural Facility Management and Buildings, Technical Installations and Property, it forms part of Principal Directorate (PD) General Administration. It is responsible Office-wide for all EPO procurement of non IT goods and services. Its tasks and remit are currently under review as part of the "Redesigning Procurement" project. The aim is to build Central Procurement up into an EPO-wide standardised service and to introduce strategic procurement principles such as goods and supplier category management. Hence the creation of this new director post. The directorate also provides logistic and administrative support for operational procurement procedures and takes the lead role in all formal invitations to tender. This includes documenting the entire procedure, from the initial procurement request through any tender dossier right up to checks of invoices received. The directorate consists of two departments, one in Munich and one in The Hague. It has a total of 28 staff. The new director will support the reorganisation process in achieving its goals and continue to develop Central Procurement as an Office-wide service provider. The directorate works closely with several units outside PD General Administration. These include PD Finance and DG 5 (Law/International Affairs) in particular, but also any other units needing support. For the first six months, to facilitate the induction process, the successful candidate will be based in Munich. Main duties: 1. From a position of responsibility, supporting the reorganisation and the process of change it involves 2. Implementing and developing strategic procurement 3. Working with other units involved in procurement, such as IT procurement, PD Finance and PD Legal Services 4. Designing and developing the IT support needed for procurement procedures 5. Developing and documenting "best practices" in procurement strategies, procedures and reporting (including membership of relevant working parties) 6. Managing staff The ideal candidate will have personal integrity and strength of character business acumen and some legal knowledge, preferably including contract and tender law at least 10 years' professional experience, preferably mainly in procurement proven experience of managing staff analytical and conceptual skills good communication skills ability to write well in at least two of the EPO's three official languages familiarity with resource planning software, especially SAP R/3 Minimum qualifications Diploma of completed studies at university level or - in exceptional cases - equivalent knowledge acquired over many years of qualified work. Many years' professional experience. Excellent knowledge of one official language, and ability to understand the other two. The successful candidate will be selected on the basis of qualifications and tests. Before the formal interviews, the candidates shortlisted by the selection board will be asked to attend an assessment centre for exercises and discussions designed to assess their management skills and personal qualities. The results will go to the board for consideration in the subsequent stages of the selection procedure. The assessment centre will be held in calendar week 39. The interviews will be held in calendar week 43. Remuneration: This position carries the grade A5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν μέσω του διαδικτύου την αίτηση με κωδικό αναφοράς ΙΝΤ/ΕΧΤ/4740, που υπάρχει στην ιστοσελίδα Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:

14 1736 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 1117 ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέση Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Κρατικών Εκθέσεων με συμβόλαιο μέχρι και πενταετούς διάρκειας. Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15 - Α16 ( ,00 ετησίως) Άλλα δικαιώματα: Ως αναφέρεται κατωτέρω. Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Εμπορικά, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικές Επιστήμες ή μέλος Αναγνωρισμένου Σώματος Επαγγελματιών Λογιστών. 2. Δεκαετής τουλάχιστο μεταπτυχιακή πείρα σε υπεύθυνη θέση από την οποία πενταετής τουλάχιστο διοικητική πείρα. 3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. 4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Γνώση άλλης ξένης γλώσσας θα αποτελεί πλεονέκτημα 5. Πείρα σχετική με τις αρμοδιότητες της Αρχής ή/και με το εμπόριο/βιομηχανία θα αποτελεί πλεονέκτημα. Τα υπόλοιπα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν μαζί με έντυπα αιτήσεων και το Νόμο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) από τα Γραφεία της ΑΚΕΚ στη Λευκωσία (οδός Γ. Σεφέρη, 2415 Έγκωμη). Όροι Εργασίας: Στους όρους εργασίας θα περιέχονται μεταξύ άλλων σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) όροι αναφορικά με τα ακόλουθα: (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) (ζ) τη διάρκεια της σύμβασης και την αμοιβή του διοριζόμενου στη θέση τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του τα δικαιώματα του και διάφορα επιδόματα, ωφελήματα και διευκολύνσεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης τα ωφελήματα του μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης τις εισφορές σε διάφορα ταμεία εργοδότη και εργοδοτουμένων την άδεια ανάπαυσης και άδεια ασθενείας τις πρόνοιες για τον πειθαρχικό έλεγχο, και (η) τις προϋποθέσεις τερματισμού της σύμβασης Υποβολή αιτήσεων: Οι αιτήσεις που πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται με όλα τα σχετικά Πιστοποιητικά σπουδών, βεβαιώσεων υπηρεσίας για την απαιτούμενη πείρα κλπ των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Αρχής και ν' απευθύνονται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Γενικού Διευθυντή» στην πιο πάνω διεύθυνση ή στην Τ.Θ , 1684 Λευκωσία, όχι αργότερα από τις 2:00 μ.μ. της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με όλα τα σχετικά Πιστοποιητικά σπουδών, πείρας κλπ. δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι αιτητές υποχρεούνται να αποδείξουν ότι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και πείρα βάσει του Σχεδίου Υπηρεσίας. Αριθμός 1118 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ανακοινώνεται ότι αναφορικά με τη γνωστοποίηση αρ που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ και ημερομηνία 28 Αυγούστου 2009, κάτω από τον τίτλο «Πρόσληψη Εκτάκτων Υπαλλήλων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού» προστίθενται τα ακόλουθα: Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (πληροφορίες στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου) ή από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας ή από τα Γραφεία και Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.mof.gov.cy). Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη γραμματεία της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Λευκωσία) ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 18 Σεπτεμβρίου 2009.

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4394 Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009 1721 Αριθμός 1099 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 1097 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 504 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ:

Αριθμός 504 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ: Αριθμός 504 537 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 15ης ΜΑΤΟΥ 2009 1133 Αριθμός 660 ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Πνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση Διευθυντή Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία αναμένεται να κενωθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4543 Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2011 655 Αριθμός 549 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 517 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4820 Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 707 Aριθμός 646 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Ο κ. Αλέξανδρος Π. Αλεξάνδρου, μόνιμος Πρώτος Λειτουργός Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4388 Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2009 1635 Αριθμός 1031 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Η κα Χρυσταλλένη Κούπα-Λοίζου, μόνιμος Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: ΤΜΗΜΑ A 364 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αριβμός 314 ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 7199

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 7199 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 7199 Αριθμός 8655 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αλλαγή στη Σύνθεση Κακουργιοδικείου Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε το διορισμό της κας Ρέας Λιμνατίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 6230 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 Ο διορισμός της κας Περσεφόνης Α. Κουντούρη, από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 στη θέση Επιθεωρητή Εμπορίου και Βιομηχανίας, Υπηρεσίες Εμπορίου και Βιομηχανίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1054 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 834 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1217 Αριθμός 962 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Τεχνικής Κατεύθυνσης) ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 2846 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 Ελίνα Δημητρίου (Δ. 13588) Αυγουστής Αυγουστή (Δ. 13600) Χριστοδουλία Τσεκούρα (Δ.13602) Μάριος Βρυωνίδης (Δ. 13657) Αντώνης Παλατές (Δ. 13658) Δημητράκης Πιτσιλλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4796 Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 305

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4796 Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 305 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4796 Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 305 Aριθμός 425 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ο διορισμός του κ. Ανδρέα Ανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4183 Παρασκευή, 20 Απριλίου 2007 2337 Αριθμός 2361 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε την κα Δώρα Πούννα,

Διαβάστε περισσότερα

(Π.Φ. 17242) Αριθμός 7924 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

(Π.Φ. 17242) Αριθμός 7924 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 6132 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Παναγιώτας Κωμοδρόμου (Π.Φ. 30034) Άννας Κυνηγού (Π.Φ. 30088) θ διορισμός του κ. Βάσου Φιλόθεου, από τις 4 Οκτωβρίου 2004, στη θέση Τεχνικού, Τμήμα Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4485 Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010 1343 Αριθμός 1084 Ο Χρίστος Κυριακίδης, μόνιμος Διοικητής, Πολιτική Άμυνα, απεβίωσε στις 26 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4570 Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011 1317

Αριθμός 4570 Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011 1317 Αριθμός 4570 Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011 1317 Αριθμός 985 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 965 που δημοσιεύτηκε στην Επιοημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 26ης Οκτωβρίου 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης Μ ΑΙ ΌΥ 2006 2405

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης Μ ΑΙ ΌΥ 2006 2405 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 12ης Μ ΑΙ ΌΥ 2006 2405 Η κα Δήμητρα Κούσιου-Χρυσανδρέα, μόνιμος Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Νομική Υπηρεσία, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1 )(στ) των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 826 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Ο κ. Ιωάννης Τριανταφυλλίδης, μόνιμος Βοηθός Γραφείου Α', Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 892 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Αριθμός 717 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 1593 Παναγιώτας Χαραλάμπους (Π.Φ. 32556) Σοφίας Χαραλάμπους (Π.Φ. 32557) Αναστασίας Φιλίππου Χαραλάμπους (Π.Φ. 32558) Ελενας Χαριλάου (Π.Φ. 32560) Έλενας Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2046 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 4ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 1433 ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια μόνιμη θέση Γενικού Διευθυντή, Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις με παραχώρηση κινητού τηλεφώνου περιλαμβανομένου και τηλεφώνου αυτοκινήτου. Το ανώτατο ποσό κάλυψης τηλεφωνικών

Τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις με παραχώρηση κινητού τηλεφώνου περιλαμβανομένου και τηλεφώνου αυτοκινήτου. Το ανώτατο ποσό κάλυψης τηλεφωνικών 445 Αριθμός 410 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Λιμένων Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή με σύμβαση ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4793 Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 275

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4793 Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 275 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4793 Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 275 Aριθμός 398 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω μόνιμοι Βοηθοί Λειτουργοί Αεροπορικών Κινήσεων, Τμήμα Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας MAtOY 2009 1173. Αριθμός 700

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας MAtOY 2009 1173. Αριθμός 700 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας MAtOY 2009 1173 Αριθμός 700 ΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση μιας (1) θέσης Επιθεωρητή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1417. Αριθμός 1164

ΤΜΗΜΑ A ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1417. Αριθμός 1164 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 1417 Αριθμός 1164 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μία (1) Θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμός 554 Aριθμός 555 Aριθμός 556 Αριθμός 557

Aριθμός 554 Aριθμός 555 Aριθμός 556 Αριθμός 557 Aριθμός 554 658 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ Η απόσπαση της κ. Μαρίας Μπότσαρη, μόνιμου Λειτουργού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, Τμήμα Φορολογίας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στη Μόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΙΣΗΜΜ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ] ICYPIO ΜΕΡΟ: ΤΜΗΜΑ Α

ΕΜΙΣΗΜΜ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ] ICYPIO ΜΕΡΟ: ΤΜΗΜΑ Α ΕΜΙΣΗΜΜ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ] ICYPIO ΜΕΡΟ: ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4474 Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010 1213 Αριθμός 953 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Οι πιο κάτω οι οποίοι είχαν διοριστεί από τις 15 Δεκεμβρίου 2006 στη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4532 Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

Αριθμός 4532 Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011 Αριθμός 4532 Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011 Αριθμός 356 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 355 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 8ης Μαΐου 2011, ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα