ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ"

Transcript

1 Πεπιεσμένος αέρας

2 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ 1,5 Hp 2 Hp 2,5 Hp 3 Hp ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO HP Kw Lt/min bar/psi Ì x Ð x Y (cm) kg ÔÉÌÇ EM 24/1,5 24 Lt. 1,5 1, / x 25,5 x EM 24/2 24 Lt. 2,0 1, / x 36 x TM 24/2,5 24 Lt. 2,5 1, / x 36 x ΕΜ 50/1,5 50 Lt. 1,5 1, / x 33 x ΕΜ 50/2 50 Lt. 2,0 1, / x 33 x ΤΜ 50/2,5 50 Lt. 2,5 1, / x 33 x ΤΜ 100/3 100 Lt. 3,0 2, / x 38 x

3 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ TOROS «Blue Line» RAIDER 2100 N3 100C 3M N3 200C 3M N4 270C 4T 230V/50Hz (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕË. HP Kw Lt/min ΚΕΦΑΛΗ bar/psi Ì x Ð x Y kg ÔÉÌÇ RAIDER ,5 253 Ν2,8S 10/ x 38 x RAIDER ,5 253 Ν2,8S 10/ x 40 x N2.8S-100C-3M , Ν2,8S 10/ x 40 x N3-100C-3M , N3 10/ x 41 x N2.8S-150C-3M , Ν2,8S 10/ x 45 x N3-150C-3M , N3 10/ x 45 x N3-200C-3M , N3 10/ x 46 x N3-270C-3M , N3 10/ x 57 x V/50Hz (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕË. HP Kw Lt/min ΚΕΦΑΛΗ bar/psi Ì x Ð x Y kg ÔÉÌÇ N2,8S-100C-3T , Ν2,8S 10/ x 40 x N3-200C-3T , N3 10/ x 46 x N3-270C-3T , N3 10/ x 57 x N4-270C-4T N4 10/ x 57 x N5-270C-5,5T 270 5, N5 10/ x 57 x ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ãéá çëåêôñéêïýò ðßíáêåò êáé çëåêôñïâáëâßäåò âëýðå óåë

4 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ TOROS «Blue Line» N5 500F 5,5T NG6 500F 7,5TK 15BAR 400V/50Hz (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕË. HP Kw Lt/min ΚΕΦΑΛΗ bar/psi Ì x Ð x Y kg ÔÉÌÇ N5-500F-5,5T 500 5, Ν5 11/ x 57 x N6-500F-7,5T 500 7,5 5,5 798 Ν6 11/ x 68 x V/50Hz (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ) ÕØÇËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ (15 bar) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕË. HP Kw Lt/min ΚΕΦΑΛΗ bar/psi Ì x Ð x Y kg ÔÉÌÇ NG5-500F-5,5TK-15ΒΑR 500/15Β 5, NG5 15/ x 68 x NG6-500F-7,5TK-15ΒΑR 500/15Β 7,5 5,5 570 NG6 15/ x 68 x ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ãéá çëåêôñéêïýò ðßíáêåò êáé çëåêôñïâáëâßäåò âëýðå óåë

5 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ TOROS «Red Line» ΜΚ Μ ΜΚ Μ ΜΚ ΜΚ V (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕË. HP Kw Lt/min ΚΕΦΑΛΗ bar/psi Ì x Ð x Y kg ÔÉÌÇ MK M ,5 235 MK102 10/ x 40 x MK M , MK103 10/ x 40 x MK M ,5 235 MK102 10/ x 45 x MK M , MK103 10/ x 47,5 x MK M ,5 235 MK102 10/ x 50 x MK M , MK103 10/ x 50 x MK M , MK103 10/ x 55 x MK M , MK113 10/ x 55 x / , MK113 10/ x 68 x V (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕË. HP Kw Lt/min ΚΕΦΑΛΗ bar/psi Ì x Ð x Y kg ÔÉÌÇ MK , MK103 10/ x 47,5 x MK , MK103 10/ x 50 x MK , MK103 10/ x 55 x MK , MK113 10/ x 55 x / MK113 10/ x 68 x /5, , MK114 12/ x 68 x /7, ,5 5,5 840 MK119 12/ x 68 x

6 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ TOROS «Red Line» 500/ /7,5+7,5 400V (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕË. HP Kw Lt/min ΚΕΦΑΛΗ bar/psi Ì x Ð x Y kg ÔÉÌÇ /5, , ΒΚ114 12/ x 60 x /7, ,5 5,5 840 ΒΚ119 12/ x 60 x / , ΒΚ120 12/ x 60 x /5,5+5,5 (Δ) 500 5,5+5, x ΒΚ114 12/ x 60 x /5,5+5,5 (ΥΔ) 500 5,5+5, x ΒΚ114 12/ x 60 x /7,5+7,5 (Δ) 500 7,5+7,5 5,5+5, x ΒΚ119 12/ x 60 x /7,5+7,5 (ΥΔ) 500 7,5+7,5 5,5+5, x ΒΚ119 12/ x 60 x /5,5+5,5 (Δ) ,5+5, x ΒΚ114 12/ x 80 x /5,5+5,5 (ΥΔ) ,5+5, x ΒΚ114 12/ x 80 x /7,5+7,5 (Δ) ,5+7,5 5,5+5, x ΒΚ119 12/ x 80 x /7,5+7,5 (ΥΔ) ,5+7,5 5,5+5, x ΒΚ119 12/ x 80 x /10+10 (ΥΔ) ,5+7, x ΒΚ120 10/ x 80 x ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τύποι με ένδειξη (Δ) έχουν συνδεδεμένο πίνακα διαδοχικής εκκίνησης. Οι τύποι με ένδειξη (ΥΔ) έχουν συνδεδεμένο πίνακα διαδoχικής εκκίνησης αστέρος - τριγώνου και ηλεκτροβαλβίδες. 400V (ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ) ÕØÇËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ (14 bar) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕË. HP Kw Lt/min ΚΕΦΑΛΗ bar/psi Ì x Ð x Y kg ÔÉÌÇ /5,5/15Â 500/15Β 5, ΒΚ114 14/ x60x /7,5/15B 500/15Β 7,5 5,5 705 ΒΚ119 14/ x60x ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ãéá çëåêôñéêïýò ðßíáêåò êáé çëåêôñïâáëâßäåò âëýðå óåë

7 ΑΘΟΡΥΒΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ TOROS Ïé αθόρυβοι (κατασιγασμένοι) áåñïóõìðéåóôýò áðåõèýíïíôáé óôïυò åðáããåëìáôßåò ðïõ å ðé äéþ êïõí ôçí äç ìé ïõñ ãßá å íüò öé ëé êïý ðå ñé âüë ëïíôïò åñ ãá óß áò ìå ìåé ù ìý íç ç ïñýðáíóç. ÔÝ ôïé åò ðå ñé ðôþ óåéò åß íáé: Óõ íåñ ãåß á, Öá íï ðïé åß á, Âïõë êá íé æá ôýñ, Âé ï ôå íß åò êáé óå ðïë ëýò Üëëåò ñþ óåéò óôéò ï - ðïß åò ôï ðñü âëç ìá ôïõ èï ñý âïõ åß íáé Ý íôï íï êáé ç å ðß ëõ óþ ôïõ αναγκαία (ð.. Åñ ãá óôþ ñéá ðïõ ëåé ôïõñ ãïýí πλησίον οικιών). ÐÏÉÏÔÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ Ïé ôý ðïé á óôý ñïò - ôñé ãþ íïõ (SD) åí óù ìá ôþ íïõí ðß íá êá ðñï ï äåõ ôé êþò åê êß íç óçò (ÕÄ) êáé ç ëå êôñï âáë âß äá (εικ.2). Αποδοτικό σýóôçìá áåñüøõîçò, ìå ìå ãü ëç φτερωτή για καλύτερη ψύξη και ανεξάρτητο ηλεκτρικό ανεμιστήρα. áìçëþ óôüèìç èï ñý âïõ ìå: á) åé äé êþ å ðýí äõ óç ìå ðïé ï ôé êü ç ï ìï íù ôé êü óôï å óù ôå ñé êü. â) óôé âá ñþ êá ôá óêåõ Þ ìå å íé ó õ ìý íï ðëáß óéï êáé ëá ìá ñß íá. ã) ó å äß á óç áåñáãùãþí ìå ôñü ðï ðïõ íá ìåéþ íåé áé óèç ôü ôï èü ñõ âï. Εñãïíïìéêüò ðßíáêáò åëýã ïõ ïñãüíùí êáé âáóéêþí ïäçãéþí óõíôþñçóçò (εικ.3 & 4). Ιταλικής κατασκευής με μαντεμένιες κεφαλές (εικ.1). ËåéôïõñãéêÞ ó å äß á óç ãéá åõ êï ëü ôå ñç óõíôþñçóç ÊÙÄIKOΣ ÔÕÐOÓ ÓÕÍÉÓÔÙÌÅÍO bar ÅÎÏÄÏÓ ÂxÐxÕ ÂÁÑÏÓ ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO HP Κw Volt Lt/min ΚΕΦΑΛΗ (max) db Æ (mm) (kg) ÔÉÌÇ NS-300M 200lt 3 2, NG x1/4 560x810x NS lt Þ 500lt 5, NG /4 660x960x NS-550SD 300lt Þ 500lt 5, NG /4 660x960x NS-750SD 500lt 7,5 5, NG /4 660x960x NS-1000SD 500lt Þ 1000lt 10 7, NGV /4 740x1040x ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Ïé ôý ðïé ìå ôçí Ýí äåé îç SD åí óù ìá ôþ íïõí ðß íá êá á óôý ñïò ôñé ãþ íïõ (ΥΔ) êáé ç ëå êôñï âáë âß äá. 2) Ïé ôé ìýò äåí óõ ìðå ñé ëáì âü íïõí å îù ôå ñé êü á å ñï öõ ëü êéï. Ãéá á å ñï öõ ëü êéá âëέπε óå ëß äá

8 AEΡΟΦΥΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ¼ ëá ôá á å ñï öõ ëü êéá TOROS ðëç ñïýí ü ëïõò ôιò προβλεπόμενες οδηγίες á óöá ëåß áò êáé είναι πιστοποιημένα. Êá ëý ðôï íôáé ìå 60 ìþ íåò (5 ñü íéá) åã ãý ç óç á íôé óêù ñé á êþò ðñï óôá óß áò. Ç ñþ óç ôùí á å ñï öõ ëá êß ùí είναι αποκλειστικά ãéá ðå ðé å óìý íï á Ý ñá. Η ôþ ñç óç ôùí ï äç ãéþí óõ íôþ ñç óçò, å ðé ìç êý íåé ôç äéüñ êåé á æù Þò ôùí á å ñï öõ ëá êß - ùí και επιβάλλεται για την ασφάλειά σας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δοχεία πίεσης, êü èå á å ñï öõ ëü êéï ðñý ðåé íá õ ðï âüë ëå ôáé óå ðå ñé ï äé êü å ðá íý ëåã ï á íü ðå íôá å ôßá. Ï Ý ëåã ïò á öï ñü ôçí êá ôáë ëç ëü ôç ôá ôïõ á å ñï öõ ëá êß ïõ êáé ôï âáè ìü äéü âñù óçò ôùí ôïé ù ìü ôùí ôïõ. Ïé Ý ëåã ïé áõ ôïß á íá ëáì âü íï íôáé από ðé óôï ðïé ç ìý íïõò öï ñåßò. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Κατά την εγκατάσταση ή την επιθεώρηση βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε η βαλβίδα ασφαλείας και το μανόμετρο ένδειξης πίεσης. Επίσης, βεβαιωθείτε για την ύπαρξη αυτόματου πιεσοστάτη στον συμπιεστή ή στο αεροφυλάκιο που σταματάει τη λειτουργία του συμπιεστή όταν επιτευχθεί η συνιστώμενη πίεση αέρα στο αεροφυλάκιο. Να αφαιρείτε τακτικά το νερό που συγκεντρώνεται μέσα στο αεροφυλάκιο από την έξοδο στο κάτω μέρος του αεροφυλακίου ή καλύτερα τοποθετείστε μια αυτόματη αφυδάτωση (βλ. σελ. 21). AÅÑOÖÕËÁÊÉÁ ÊÁÈÅÔÁ ΒΑΜΜΕΝΑ ÙÑÉÓ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÔÉÌÇ ÁåñïöõëÜêéï 200 lt AåñïöõëÜêéï 300 lt ÁåñïöõëÜêéï 500 lt AåñïöõëÜêéï 1000 lt ΣΗΜ.: Για τη σύνδεση του αεροφυλακίου με τον αεροσυμπιεστή επιλέξτε από τους παρακάτω πίνακες το κατάλληλο κιτ εξαρτημάτων ανάλογα με το συνδυασμό που θέλετε. ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ & ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΥΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΕΡΟΦ/ΚΙΟ 200 lt. 300 lt. 500 lt lt. ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΚΩΔ. ΤΙΜΗ ΚΩΔ. ΤΙΜΗ ΚΩΔ. ΤΙΜΗ ΚΩΔ. ΤΙΜΗ ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ 3 ΗΡ , ,08 Δεν προτείνεται Δεν προτείνεται ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ 5,5-10 ΗΡ Δεν προτείνεται Δεν προτείνεται , ,07 ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ 10 ΗΡ Δεν προτείνεται Δεν προτείνεται , ,07 ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΣ ΗΡ Δεν προτείνεται Δεν προτείνεται , ,07 ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΣΕ ΒΑΣΗ ΑΕΡΟΦ/ΚΙΟ 500 lt lt. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩΔ. ΤΙΜΗ ΚΩΔ. ΤΙΜΗ F/5,5-7, ,80 Δεν προτείνεται F/ , ,12 C/15 Δεν προτείνεται ,68 C/25 Δεν προτείνεται ,59 ΣΗΜ.: Τα κιτ εξαρτημάτων αεροφυλακίων για σύνδεση με αεροσυμπιεστή περιλαμβάνουν: βαλβίδες ασφαλείας, μανόμετρα, σφαιρικούς κρουνούς και πιεσοστάτες (ανάλογα με τον αεροσυμπιεστή που θέλουμε να συνδέσουμε) εξαρτήματα απαραίτητα για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία. Ì Ä ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ ÊÁÈÅÔÙÍ ÁÅÑOÖÕËÁÊÉÙÍ ÔÕÐOÓ H(cm) M(cm) A(Æ) Â(Æ) Ã(Æ) Ä/Å(Æ) Ζ(Æ) ΒΑΡΟΣ (kg) 200 lt /8 3/8 1/ lt /4 1/4 1/2 1/2 3/ lt /4 1/2 3/ lt /2 1/4 1/ /2 238 A Ζ Ã Â Å Ζ H A 13

9 ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ÓÅ ÂÁÓÇ 400 Volt Ïé áåñïóõìðéåóôýò óå âüóç ñçóéìïðïéïýíôáé óôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ õðüñ åé ðñüâëçìá þñïõ Þ óôá äßêôõá ðåðéåóìýíïõ áýñá. Ôï áåñïöõëüêéï ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß óå îå ùñéóôü þñï, åíþ óôéò åíäéüìåóåò èýóåéò ìåôáîý ôïõ áåñïóõìðéåóôþ êáé ôùí ëþøåùí ôïõ áýñá åßíáé åýêïëï íá ôïðïèåôçèïýí ìç áíþìáôá êáé ößëôñá ãéá ôç âåëôßùóç ôçò ðïéüôçôáò ôïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá (âë. óåë. 14). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ¼ëïé ïé áåñïóõìðéåóôýò óå âüóç óõíïäåýïíôáé ìå åëáóôéêü óùëþíá 1,5m, âáëâßäá áíôåðéóôñïöþò êáé áíôéêñáäáóìéêü ðýëìáôá. Óôéò êáôùôýñù ôéìýò äåí óõìðåñéëáìâüíïíôáé á å ñï öõ ëü êéï (âë. óåë. 9) çëåêôñéêüò ðßíáêáò êáé çëåêôñïâáëâßäá (âë. ðáñáêüôù). ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Εάν συνδέσετε τα συστήματα αυτά σε παλιό αεροφυλάκιο βεβαιωθείτε με ειδικό έλεγχο ότι το παλιό σας αεροφυλάκιο είναι ασφαλές και ότι διαθέτει αυτόματο πιεσοστάτη, βαλβίδα ασφαλείας και αφυδάτωση. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ lt/min bar HP Ì x Ð x Õ kg EËÁÓÔÉÊOÓ ÂÁËÂÉÄÁ ÓÕÍÉÓÔÙÌÅÍO ÓÙËÇÍÁÓ ÁÍÔ/ÖÇÓ ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO ÔÉÌÇ F/5, ,5 85x48x /4 1 x3/ F/7, ,5 85x48x /4 1 x3/ F/ x52x x1 500 Þ C/ x54x x C/ x54x /4 1 1/2x1 1/ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ÐÉ ÍÁ ÊÁÓ Á ÓÔÅ ÑÏÓ - ÔÑÉ ÃÙ ÍÏÕ (ÕÄ) ÃÉÁ ÁÅÑOÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ ÌÅ ÅÍÁ ÊÉÍÇÔÇÑÁ 380/660V (ÐÑOOÄÅÕÔÉÊÇ ÅÊÊÉÍÇÓÇ ÔOÕ ÊÉÍÇÔHÑÁ) ÊÙÄÉÊÏÓ HP KG ÔÉÌÇ , ,5 9, , ,5 580 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá ôïõò ðßíáêåò áõôïýò ñåéüæåôáé êáé ôïðïèýôçóç ìéáò çëåêôñïâáëâßäáò óôïí óõìðéåóôþ. (βλ. παρακάτω) ÃÉÁ ÁÅÑOÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ ÌÅ ÄÕO ÊÉÍÇÔÇÑÅÓ 380/660V 1ç ÄÕ ÍÁÔOÔÇ ÔÁ (ÏÉ ÊÏ ÍÏ ÌÉ ÊÇ ËÕÓÇ) ÁÐËOÓ ÐÉÍÁÊÁÓ ÌOÍO ÃÉÁ ÔÇ ÄÉÁÄO ÉÊÇ ÅÊÊÉÍÇÓÇ ÔÙÍ ÊÉÍÇÔÇÑÙÍ (Ï É ÕÄ) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ KG ÔÉÌÇ ,5+5, ,5+7, ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá ôïõò ðßíáêåò áõôïýò äåí ñåéüæåôáé ôïðïèýôçóç çëåêôñïâáëâßäáò óôïí óõìðéåóôþ. ÇËÅÊÔÑOÂÁËÂÉÄÅÓ ÁÅÑOÓÕÌÐÉÅÓÔÙÍ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ ÔÉÌÇ /2 Êëåéóôïý ôýðïõ /4 Êëåéóôïý ôýðïõ /2 Ανοιχτού ôýðïõ /4 Ανοιχτού ôýðïõ 90 OPTIONAL (ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÏÓ) ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÇËÅÊÔÑÉÊÙÍ ÐÉÍÁÊÙÍ ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÔÉÌÇ ÅðéôçñçôÞò Äéáäï Þò ÖÜóåùí 57 ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ôïðïèåôåßôáé óå üëïõò ôïõò çëåêôñéêïýò ðßíáêåò ðñïóöýñïíôáò åðéðñüóèåôç ðñïóôáóßá ãéá ôç óùóôþ öïñü ðåñéóôñïöþò ôïõ çëåêôñïêéíçôþñá, ãéá ôçí Ýëëåéøç êüðïéáò öüóåùò üðùò åðßóçò êáé ãéá ôçí ðéèáíþ ðôþóç ôçò ôüóåùò. 2ç ÄÕ ÍÁÔOÔÇ ÔÁ (ΒΕΛΤΙΣΤΗ ËÕÓÇ) ÐÉÍÁÊÁÓ Á ÓÔÅ ÑÏÓ - ÔÑÉ ÃÙ ÍÏÕ (ÕÄ) ÃÉÁ ÄÉÁÄO ÉÊÇ ÊÁÉ ÔÁÕÔO ÑOÍÁ ÐÑOOÄÅÕÔÉÊÇ ÅÊÊÉÍÇÓÇ ÔÙÍ ÊÉÍÇÔÇÑÙÍ ÊÙÄÉÊÏÓ ÇÑ KG ÔÉÌÇ ,5+5, ,5+7, ÓÇÌÅÉÙÓÇ: Ãéá ôïõò ðßíáêåò ôçò êáôçãïñßáò áõôþò ñåéüæåôáé ôïðïèýôçóç äõï çëåêôñïâáëâßäùí óôïõò óõìðéåóôýò. (βλ. αριστερά) 14

10 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO Lt/min ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ bar/psi Ì x Ð x Y kg ÔÉÌÇ / Α80 / KRAFT 100 Lt cc 10/ x 60 x / Α100 / KRAFT 200 Lt cc 10/ x 75 x / Α120 / KRAFT 300 Lt cc 10/ x 82 x ΣΤΑΘΕΡΟΙ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO Lt/min ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ bar/psi Ì x Ð x Y kg ÔÉÌÇ / Α100 / KRAFT 200 Lt cc 10/ x 68 x / Α120 / KRAFT 300 Lt cc 10/ x 82 x ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO Lt/min ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ bar/psi Ì x Ð x Y kg ÔÉÌÇ / Α80 / KRAFT 100 Lt cc 10/ x 67 x / MK 113 / SUBARU 100 Lt cc 10/ x 67 x

11 ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ FINI Ç å ôáé ñßá FINI åß íáé ìίá á ðü ôéò σημαντικότερες å ôáé ñß åò στην Ευρώπη στον χώρο της βιομηχανίας του πεπιεσμένου αέρα. Με περισσότερα από 50 χρόνια συνεχούς παρουσίας κατασκευάζει προϊόντα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοπιστία τους, στην ευκολία χρήσης και συντήρησης συνέχεια K-MID 10HP Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κάθε λειτουργίας και παροχή πληροφοριών στον ψηφιακό πίνακα ελέγχου. Εξαιρετικά μειωμένος θόρυβος (62 db). Κοχλίας υψηλής απόδοσης σχεδιασμένος και κατασκευασμένος στην Ιταλία, με την εμπειρία και την τεχνολογία FINI. Υψηλή αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, μέσω της άμεσης μεταφοράς ισχύος (χωρίς γρανάζια) μεταξύ κοχλία και ηλεκτρικού μοτέρ. Σύστημα ψύξης με φυγοκεντρική φτερωτή (ελεγχόμενη από θερμοστάτη), η οποία διασφαλίζει βέλτιστη θερμοκρασία αέρα εξόδου. QUADRO 15HP Hλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κάθε λειτουργίας και παροχή πληροφοριών στον ψηφιακό πίνακα ελέγχου. Ηλεκτρονικός δείκτης EASYTRONIC MICRO II, φιλικός στη χρήση. Χαμηλός θόρυβος, μέσω της χρήσης υψηλής ποιότητας μονωτικού υλικού. Φυγοκεντρική φτερωτή ελεγχόμενη από τη θερμοκρασία του λαδιού, για μείωση θορύβου και μικρότερη παρουσία συμπυκνωμάτων στο λάδι. Σύστημα ψύξης που εξασφαλίζει χαμηλότερη θερμοκρασία λαδιού και σταθερή θερμοκρασία εξερχόμενου αέρα. Ιμάντας Poly-V που εξασφαλίζει σταθερό τέντωμα ιμάντα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. K-MAX 20HP Hλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κάθε λειτουργίας και παροχή πληροφοριών στον ψηφιακό πίνακα ελέγχου. Κοχλίας υψηλής απόδοσης σχεδιασμένος και κατασκευασμένος στην Ιταλία, με την εμπειρία και την τεχνολογία FINI. Υψηλή αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, μέσω της άμεσης μεταφοράς ισχύος (χωρίς γρανάζια) μεταξύ κοχλία και ηλεκτρικού μοτέρ. Σύστημα ψύξης με φυγοκεντρική φτερωτή (ελεγχόμενη από θερμοστάτη), η οποία διασφαλίζει βέλτιστη θερμοκρασία αέρα εξόδου. ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ K-MID 1010 QUADRO 1510 K-MAX 2010 ΙΣΧΥΣ (HP/Kw) 10/7,5 15/11 20/15 ΠΑΡΟΧΗ (lt/min) ΠΙΕΣΗ (bar) ΤΑΣΗ (V/Ph) 400/3 400/3 400/3 ΘΟΡΥΒΟΣ db(a) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm) 72x65x86 80x65x98 100x70x100 ΕΞΟΔΟΣ Æ 1/2 3/4 3/4 ΒΑΡΟΣ (kg) ÔÉÌÇ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ãéá çëåêôñéêïýò ðßíáêåò êáé çëåêôñïâáëâßäåò âëýðå óåë

12 ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ FINI καθώς και στην χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία τους. Οι κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές FINI είναι σχεδιασμένοι για συνεχή λειτουργία σε σκληρές συνθήκες εργασίας. Απευθύνονται στη βιομηχανία αλλά και σε πολλές μεσαίου μεγέθους επαγγελματικές εφαρμογές όπου ο αέρας αποτελεί σημαντική πηγή ενέργειας. PLUS 30HP Hλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κάθε λειτουργίας και παροχή πληροφοριών στον ψηφιακό πίνακα ελέγχου. Åí óù ìá ôù ìý íïò ç ëå êôñé êüò ðß íá êáò ìå ðñï óôá óßá ÉÑ 54. ÑõèìéóôÞò åéóüäïõ áýñá ãéá ïéêïíïìßá ñåýìáôïò êáôü ôçí åêêßíçóç êáé åëü éóôç ðßåóç ãéá ôçí åí êåíþ ëåéôïõñãßá ôïõ áåñïóõìðéåóôþ. ÅíáëëÜêôçò (ìåôáøýêôçò) èåñìüôçôáò áýñá êáé ëáäéïý. Âáë âß äá ðïõ å îá óöá ëß æåé ôç óù óôþ ðß å óç ãéá ôç óõ íå Þ êõ êëï öï ñίá ôïõ ëá äéïý óôï êý êëù ìá øý îçò/ëß ðáí óçò. Ößëôñï ëáäéïý êáé ößëôñï äéá ùñéóôþ ëáäéïý/áýñá ìå åýêïëç ðñüóâáóç ãéá ôçí áíôéêáôüóôáóή ôïõò. Äï åßï äéá ùñéóôþ ëáäéïý/áýñá ìå åýêïëç ðñüóâáóç ãéá ôïí Ýëåã ï ôïõ. ÌåôÜäïóç êßíçóçò ìå éìüíôá ôýðïõ Poly-V êáé åéñïêßíçôï ôýíôùìá. Åýêïëç óõíôþñçóç ìå áìçëü êüóôïò. PLUS (IE3) Hλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κάθε λειτουργίας και παροχή πληροφοριών στον ψηφιακό πίνακα ελέγχου. Κοχλίας υψηλής απόδοσης σχεδιασμένος και κατασκευασμένος στην Ιταλία, με την εμπειρία και την τεχνολογία FINI. Σύστημα τεντώματος ιμάντα που επιτυγχάνει καλύτερη απόδοση του κοχλία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ευκολία στη συντήρηση. Η ροή αέρα από τον φυγοκεντρικό ανεμιστήρα ψύχει τον υπερμεγέθη εναλλάκτη θερμότητας λαδιού/αέρα για απροβλημάτιστη λειτουργία του αεροσυμπιεστή σε δυσμενής θερμοκρασίες λειτουργίας. Το προφίλτρο αέρα διατηρεί καθαρό το εσωτερικό του πάνελ εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και ευκολία στη συντήρηση. Μεγάλες πόρτες επίσκεψης για εύκολη και γρήγορη εποπτεία και συντήρηση του εσωτερικού του αεροσυμπιεστή. ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ PLUS 3010 PLUS (IE3) ΙΣΧΥΣ (HP/Kw) 30/22 40/30 ΠΑΡΟΧΗ (lt/min) ΠΙΕΣΗ (bar) ΤΑΣΗ (V/Ph) 400/3 400/3 ΘΟΡΥΒΟΣ db(a) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm) 110x71x x83x144 ΕΞΟΔΟΣ Æ 3/4 1-1/4 ΒΑΡΟΣ (kg) ÔÉÌÇ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ãéá áåñïöõëüêéá êüèåôá ìå üñãáíá ãéá êï ëé ï öü ñïõò áåñïóõìðéåóôýò âëέπε óåëίδα 13. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για κοχλιοφόρους αεροσυμπιεστές μεγαλύτερων ιπποδυνάμεων επικοινωνείστε μαζί μας για αναλυτικό φυλλάδιο. * Οι κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές 30Hp & 40Hp, διατίθονται κατόπιν παραγγελίας. 17

13 ΞΗΡΑΝΤΕΣ OMI ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ Ç å ôáé ñßá Ï ÌÉ åß íáé ìßá á ðü ôéò ìå ãá ëý ôå ñåò êá ôá óêåõ Ü óôñé åò å ôáé ñß åò óõ óôç ìü ôùí âåë ôß ù óçò ôïõ ðå ðé å óìý íïõ á Ý ñá óôçí Åõ ñþ ðç ìå ðï ëõ å ôþ å ìðåé ñßá óôï þ ñï. Ôá ìç á íþ ìá ôá ôçò å íü ôç ôáò áõ ôþò είναι απαραίτητα, ãé á ôß ï á ôìï óöáé ñé êüò á Ý ñáò ðïõ á íáñ ñï öü ôáé á ðü ï ðïé ï äþ ðï ôå ôý ðï á å ñï óõ ìðé å óôþ ðå ñéý åé õ äñá ôìïýò. Ìå ôü ôç óõ - ìðß å óç ôï 75% ôùí õ äñá ôìþí õ ãñï ðïé åß ôáé êáé áñ ß æïõí íá ó ç ìá ôß æï íôáé óôá ãï íß äéá íå ñïý ôá ï ðïß á êá ôá ëþ ãïõí óôï äß êôõï å Üí äåí á ðï ìá êñõí èïýí. Ç õ ãñá óßá áõ ôþ åß íáé ç áé ôßá ãéá: συνέχεια ΞΗΡΑΝΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ÓåéñÜ ED ÎçñáíôÝò ìå õøçëþ áðüäïóç êáé áîéïðéóôßá. ¼ëïé ïé τύποι åßíáé åîïðëéóìýíïé ìå Ýíá íýï õøçëþò áðïäüóçò åíáëëüêôç èåñìüôçôáò áðü áëïõìßíéï êáé Ý ïõí ôçí äõíáôüôçôá íá øýîïõí ôïí ðåðéåóìýíï áýñá (ðåñßðïõ óôïõò 3 C) êáé ìý ñé åêåßíï ôï óçìåßï ðïõ åðéôõã Üíåôáé ç ðëþñçò õãñïðïßçóç ôùí õäñáôìþí ðïõ ðåñéý åé. Ç áðïìüêñõíóç ôçò õãñáóßáò ãßíåôáé ìýóù ôïõ åíóùìáôùìýíïõ äéá ùñéóôþ óõìðõêíùìüôùí. Ï ó åäéáóìüò ôùí åíáëëáêôþí èåñìüôçôáò åîáóöáëßæåé ôçí ìýãéóôç áðüäïóç ìå ôçí åëü éóôç ðôþóç ðßåóçò. ÌéêñïåðåîåñãáóôÞò åëýã åé ôçí ôá ýôçôá ðåñéóôñïöþò ôïõ áíåìéóôþñá áíüëïãá ìå ôéò áðáéôþóåéò øýîåùò ôïõ áýñá.έχουν μåãüëï åýñïò ñýèìéóçò ôùí ðáñáìýôñùí και ðñïåéäïðïéçôéêü óþìáôá ãéá õøçëþ Þ áìçëþ èåñìïêñáóßá êáé âëüâç óôïí áéóèçôþñá èåñìïêñáóßáò. Èåñ ìï êñá óßá åé óü äïõ: 35 ο C (55 ο C max.) Èåñ ìï êñá óßá ðå ñé âüë ëï íôïò: 25 ο C (45 ο C max.) Ðß å óç ëåé ôïõñ ãß áò: 7 bar (16 bar max.) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ Lt/min KW V/Hz ÅÉÓOÄOÓ-ÅÎOÄOÓ Æ ÔÉÌÇ ED ,12 230/50 3/ ED ,17 230/50 1/ ED ,21 230/50 1/ ED ,41 230/50 3/ ED ,47 230/50 3/ ED ,61 230/50 3/ ED ,60 230/ ΞΗΡΑΝΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΕΡΑ ÓÅÉ ÑÁ HTDE Oé îçñáíôýò ôçò óåéñüò HTD ðñïóöýñïõí áìçëü êüóôïò óõíôþñçóçò,åãêáôüóôáóçò êáé ëýóç óôï ðñüâëçìá õ øç ëþí èåñ ìï - êñá óéþí åé óü äïõ êáé þñïõ ðïõ ðéèáíüí õ ðüñ åé, êáèþò ðåñéëáìâüíïõí σε μια συσκευή: Ìåôáøýêôç Îç ñá íôþ Διαχωριστή Προφίλτρο Ìå óý óôç ìá å ëýã ïõ ôá ý ôç ôáò ðå ñé óôñï öþò ôïõ á íå ìé óôþ ñá ECOFAN á íü ëï ãá ìå ôéò á ðáé ôþ óåéò øý îå ùò ôïõ á Ý ñá êáé íý ïõò âåë ôé ù ìý íïõò å íáë ëü êôåò èåñ ìü ôç ôáò, Ýíáò îçñáíôþò HTD åããõüôáé ìåãüëç áðïôåëåóìáôéêüôçôá êáé áîéïðéóôßá óôçí åðåîåñãáóßá êáé áöýãñáíóç ôïõ áýñá. Åðßóçò, αντιμετωπίζεται καλύτερα ôï ðñüâëçìá ôçò ðôþóçò ðßåóçò ðïõ συμβαίνει με τη σύνδεση εν σειρά πολλών διαφορετικών συσκευών. Èåñ ìï êñá óßá åé óü äïõ: 60 ο C (90 ο C max.) Èåñ ìï êñá óßá ðå ñé âüë ëï íôïò: 25 ο C (40 ο C max.) Ðß å óç ëåé ôïõñ ãß áò: 7 bar (16 bar max.) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ Lt/min KW V/Hz ÅÉÓOÄOÓ-ÅÎOÄOÓ Æ ÔÉÌÇ ÇÔDE ,28 230/50 1/ HTDE ,41 230/50 1/ HTDE ,41 230/50 3/

14 ΞΗΡΑΝΤΕΣ OMI Öèï ñýò êáé äéü âñù óç ôùí ìç á íç ìü ôùí êáé åñ ãá ëåß ùí ðïõ ñç óé ìï ðïé ïýí ðå ðé å óìý íï á Ý ñá Õ øç ëü ôå ñï êü óôïò óõ íôþ ñç óçò, ðå ñéó óü ôå ñåò âëü âåò êáé á ìý íåò þ ñåò ðá ñá ãù ãþò Åë á ôôù ìá ôé êü êáé á ìç ëþò ðïéü ôç - ôáò ðñïú ü íôá (é äéáß ôå ñá óôéò âá öýò óôçí å ðé ðëï ðïé Àá, öá íï ðïé Àá êëð.). Ìå ôç ñþ óç ìå ôá øõ êôþí, äé á ù ñé óôþí και φίλτρων åß íáé äõ íá ôüí íá ìåéþ óïõ ìå μερικώς ôçí ðå ñé å êôé êü ôç ôá ôïõ á Ý ñá óå õ ãñá óßá, αλλά μü íï ìå ôçν προσθήκη îç ñá íôþí, ïé ï ðïß ïé êá ôå âü æïõí ôçí èåñ ìï êñá óßá ôïõ ðå ðé å óìý íïõ á Ý ñá στους 35 C, åß íáé äõ íá ôüí íá ðå ñé ï ñß óïõ ìå ü ëç ôçí õ ãñá óßá ðïõ ðá ñá ìý íåé óôï äß êôõï ìå ôü ôïõò ìå ôá øý êôåò. ΞΗΡΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ Oé îçñáíôýò ðñïóñüöçóçò είναι ειδική κατηγορία ξηραντών για ειδικές εφαρμογές. Έχουν δυνατότητα να ψύξουν τον πεπιεσμένο αέρα στους - 40 ο C και παρέχουν πεπιεσμένο αέρα απαλλαγμένο τελείως από υγρασία. Ενδεικτικές χρήσεις: Âéïìç áíßá ôñïößìùí. Åîïðëéóìüò çìéêþí, öáñìáêåõôéêþí âéïìç áíéþí êáé åñãáóôçñßùí. Äßêôõá áýñïò êáé åîïðëéóìüò åêôåèåéìýíá óå ðåñéâüëëïí ìå áìçëýò èåñìïêñáóßåò. ÂáöÝò ðïéüôçôáò. Èåñ ìï êñá óßá åé óü äïõ: 35 ο C (45 ο C max.) Èåñ ìï êñá óßá ðå ñé âüë ëï íôïò: 25 ο C (40 ο C max.) Ðß å óç ëåé ôïõñ ãß áò: 7 bar (10 bar max.) Êá ôü ôçí å ãêá ôü óôá óç èá ðñý ðåé óôçí åßóïäï ôïõ îç ñá íôþ ðñïó ñü öç óçò íá ôï ðï èå ôç èåß ößë ôñï ãéá ôçí ðá ñá êñü ôç óç ôïõ ëá äéïý (PF - 0,1mg/m 3 Þ êáé HF - 0,01mg/m 3 ), å íþ óôçí Ýîïäï ôïõ îç ñá íôþ ðñïó ñü öç óçò íá ôï ðï èå ôç èåß Ý íá ößë ôñï PF - 1micron ãéá ôç óõ ãêñü ôç óç óù ìá ôé äß ùí (âë. óåë.20). ÇL 0080 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ Lt/min V/Hz ÅÉÓOÄOÓ ÔÉÌÇ ÅÎOÄOÓ Æ HL /50 1/ ΜΕΤΑΨΥΚΤΕΣ OMI Oé ìåôáøýêôåò ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá ôçí ðñüøõîç êáé áöýãñáíóç ôïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá, êáèþò êáé ãéá ôçí áðïìüêñõíóç ôùí óõìðõêíùìüôùí ìýóù ôïõ öõãïêåíôñéêïý äéá ùñéóôþ ðïõ äéáèýôïõí. Ôïðïèåôïýíôáé ìåôü ôïí áåñïóõìðéåóôþ. Åðßóçò, åßíáé ñþóéìï íá óõíäõüæïíôáé êáé ìå ôïõò îçñáíôýò ôçò óåéñüò ED (ôïðïèåôïýíôáé ðñéí áð áõôïýò) ãéáôß ôïõò ôñïöïäïôïýí ìå ðåðéåóìýíï áýñá áìçëüôåñçò èåñìïêñáóßáò êáé ðåñéåêôéêüôçôáò óå õãñáóßá ìå áðïôýëåóìá íá åðéôõã Üíåôáé áðïôåëåóìáôéêüôåñç ëåéôïõñãßá, åîïéêïíüìçóç åîüäùí óõíôþñçóçò êáé ìåãáëýôåñç äéüñêåéá æùþò ôùí îçñáíôþí. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ Lt/min KW V/Hz ÅÉÓOÄOÓ ÔÉÌÇ ÅÎOÄOÓ Æ R ,02 230/ R ,02 230/ R , /50 1 1/ R , /50 1 1/

15 ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΜΙ Öõ ãï êå íôñé êïß äé á ù ñé óôýò SA ìå áõ ôü ìá ôç á öõ äü ôù óç ãéá ôçí á ðï ìü êñõí óç, óå πρώτο στάδιο, ôùí óõ ìðõ êíù ìü ôùí íå ñïý ðïõ äç ìé ïõñ ãïý íôáé êá ôü ôç äéüñ êåé á ôçò óõ ìðß å óçò. Ôï ðï èå ôïý íôáé åý êï ëá êáé äåí èá ðñý ðåé íá ëåß ðïõí á ðü êá ìßá å ãêá ôü óôá óç ðå ðé å óìý íïõ á Ý ñá. Ôï ðï èå ôþ óôå ðü íôá Ý íá öõ ãï êε íôñé êό äé á ù ñé óôþ ìå ôü á ðü êü èå á å ñï óõ ìðé å óôþ ανεξάρτητα από την τοποθέτηση ή μη άλλων συσκευών βελτίωσης. Åß íáé å ðß óçò á ðá ñáß ôç ôïé ãéá ôç ðñï åñ ãá óßá ôïõ ðå ðé å óìý íïõ á Ý ñá, ðñéí ôçí åß óï äü ôïõ óå îç ñá íôþ êáé σε êå ñá ìé êü ößë ôñá. ÊÙ ÄÉ ÊÏÓ Lt/min ÅÉÓOÄOÓ - ÅÎOÄOÓ TIMH / / /4 165 ΦΙΛΤΡΑ ΟΜΙ ÊÅÑÁÌÉÊÁ DF ÅÉÓOÄOÓ ÊÙÄ. Lt/min ÅÎOÄOÓ ÔÉÌÇ / / / / Ðñïóôáôåõôéêü êå ñá ìé êü ößëôñï ãéá ôçí ðáñáêñüôçóç óôåñåþí êáé õ ãñþí óù ìá ôé äß ùí ìå äéüìåôñï Ýùò 25 micron. Κατηγορία 3 ISO ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ ÐáñáêñÜôçóç óôåñåþí êáé õ ãñþí óù ìá ôé äß ùí ãéá ôçí ðñï óôá óßá ôïõ äé êôý ïõ. Ðñï óôá óßá ìç á íç ìü ôùí êáé å îáñ ôç ìü ôùí áýñïò. ÐÑÏÖÉËÔÑÁ QF ÅÉÓOÄOÓ ÊÙÄ. Lt/min ÅÎOÄOÓ ÔÉÌÇ / / / / Ðñïóôáôåõôéêü ößëôñï ãéá ôçí ðáñáêñüôçóç óôåñåþí óùìáôéäßùí êáé ìßãìáôïò íåñïý - ëáäéïý ìå äéüìåôñï Ýùò 5 micron. Κατηγορία 3 ISO ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ Ðñïößëôñï ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí îçñá íôþí êáé áíôëéþí êåíïý. ÐáñáêñÜôçóç óùìáôéäßùí óêüíçò. Ößëôñï/äéá ùñéóôþò óõìðõêíùìüôùí. ÄÉÁ ÙÑÉÓÔÅÓ ËÁÄÉOÕ PF ÅÉÓOÄOÓ ÊÙÄ. Lt/min ÅÎOÄOÓ ÔÉÌÇ / / / / ÄÉÁ ÙÑÉÓÔÅÓ ËÁÄÉOÕ HF ÅÉÓOÄOÓ ÊÙÄ. Lt/min ÅÎOÄOÓ ÔÉÌÇ / / / / ÖÉËÔÑÁ ÅÍÅÑÃOÕ ÁÍÈÑÁÊÁ CF ÅÉÓOÄOÓ ÊÙÄ. Lt/min ÅÎOÄOÓ ÔÉÌÇ / / / / Ößëôñï ðáñáêñüôçóçò óôåñåþí óùìáôéäßùí ìå äéüìåôñï Ýùò 1 micron êáé óùìáôéäßùí ëáäéïý Ýùò 0,1 mg/m 3. Κατηγορία 2 ISO ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ Ößëôñï ðáñáêñüôçóçò óùìáôéäßùí êáé åëáßïõ ãéá ôïðïèýôçóç óôçí Ýîïäï ôùí îçñáíôþí. Åñãáëåßá êáé óõóôþìáôá áýñïò. Ôá õäñïìéêü äßêôõá áýñïò. ÊéíçôÞñåò áýñïò. ÓÇ ÌÅÉ Ù ÓÇ: Óôç ôé ìþ ôùí ößë ôñùí äåí ðå ñé - ëáì âü íï íôáé ôá äé á öï ñé êü ìá íü ìå ôñá Þ ïé äåß êôåò äé á öï ñé êþò ðß å óçò êáé ïé áõ ôü ìá - ôåò âáë âß äåò á ðï óôñüã ãé óçò (âëέπε äé ðëá - íþ óå ëß äá). Ößëôñï ðáñáêñüôçóçò óôåñåþí óùìáôéäßùí ìå äéüìåôñï Ýùò 0,1 micron êáé óùìáôéäßùí ëáäéïý Ýùò 0,01 mg/m 3. Κατηγορία 1 ISO Ï áýñáò ðïõ èá ðåñüóåé áðü Ýíá ößëôñï HF åßíáé êáôü 99,99% áðáëëáãìýíïò áðü ëüäé. Ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß ìåôü áðü Ýíá ößëôñï PF. ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ Ðñïößëôñï ãéá îçñáíôýò ðñïóñüöçóçò. ÅéäéêÜ óõóôþìáôá ðáñáãùãþò. ÓõóôÞìáôá âáöþò. ¼ñãáíá áêñéâåßáò. ÓõóôÞìáôá ìåôáöïñüò ìå áýñá. ÓõóôÞìáôá åðåîåñãáóßáò & óõóêåõáóßáò ôñïößìùí. Ôï åóùôåñéêü óôïé åßï ôïõ åíåñãïý Üíèñá êá ðïõ äéáèýôïõí ôá ößëôñá CF (áöïý ôï ößëôñï CF ôïðïèåôçèåß ìåôü áðü Ýíá ößëôñï PF & HF) óõãêñáôåß óôçí åðéöüíåéü ôïõ üëåò ôéò ïóìýò êáé áôìïýò åëáßïõ ôïõ áýñá. Éêáíüôçôá ðáñáêñüôçóçò óùìáôéäßùí åëáßïõ Ýùò 0,008 mg/m 3. Κατηγορία 1 ISO ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ Âéïìç áíßá ôñïößìùí. ÖáñìáêåõôéêÝò - éáôñéêýò åöáñìïãýò. Ìç áíþìáôá êáé üñãáíá õøçëþò ôå íïëï ãßáò. 20

16 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΜΙ Ôá åóùôåñéêü ôùí êåñáìéêþí ößëôñùí Ý ïõí óõãêåêñéìýíç äéüñêåéá æùþò. Ôá äéáöïñéêü ìáíüìåôñá (âëýðå ðáñáêüôù) ìáò åíçìåñþíïõí ãéá ôï ðüôå Ýíá åóùôåñé êü ößëôñï ñåéüæåôáé áëëáãþ. ÅÓÙÔÅÑÉÊÁ DF ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ TIMH lt lt lt lt lt lt 60 ÅÓÙÔÅÑÉÊÁ QF ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ TIMH lt lt lt lt lt lt 60 ÅÓÙÔÅÑÉÊÁ PF ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ TIMH lt lt lt lt lt lt 60 ÅÓÙÔÅÑÉÊÁ HF ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ TIMH lt lt lt lt lt lt 60 ÅÓÙÔÅÑÉÊÁ CF ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ TIMH lt lt lt lt lt lt 60 ÁÕÔÏÌÁÔÇ ÁÖÕÄÁÔÙÓÇ 1/2 ÌÅ ÖËÏÔÅÑ ÊáôÜëëçëç ãéá äßêôõá ðåðéåóìýíïõ áýñá. ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí áðïìüêñõíóç óõìðõêíùìüôùí áðü áåñïöõëüêéá, ößëôñá, îçñáíôýò, áåñïóõìðéåóôýò. ÄéáèÝôåé âáëâßäá åëýã ïõ åéñüò. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 90 ÄÉÁÖÏÑÉÊÏ ÌÁÍÏÌÅÔÑÏ Ôá äéáöïñéêü ìáíüìåôñá äåß íïõí ôç äéáöïñü ðßåóçò ìåôáîý åéóüäïõ êáé åîüäïõ ôùí ößëôñùí. ôóé ãíùñßæïõìå ôçí êáôüóôáóç ôùí åóùôåñéêþí óôïé åßùí ôïõò, õ ðï äåé êíý ï íôáò ôï ðüôå ðñýðåé íá áíôéêáôáóôáèïýí. ÊáôÜëëçëï ãéá ôá ößëôñá DF-QF-PF-HF-CF. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 78 ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÁÕÔÏÌÁÔÇ ÁÖÕÄÁÔÙÓÇ 1/2 ÊáôÜëëçëç ãéá üëá ôá óõóôþìáôá ðåðéåóìýíïõ áýñá παραγωγής έως 400m 3 /h. Ç ðëþñçò áðïìüêñõíóç ôùí óõìðõêíùìüôùí åðéôõã Üíåôáé ìýóù ìéáò çëåêôñïâáëâßäáò áõôüìáôá êáé áèüñõâá, ùñßò á ðþ ëåé åò ðåðéåóìýíïõ áýñá. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 170 ÄÅÉÊÔÇÓ ÄÉÁÖÏÑÉÊÇÓ ÐÉÅÓÇÓ Ïðôéêüò äåßêôçò ôçò ðôþóçò ðßåóçò åíüò ößëôñïõ. Είναι έíáò ðéï ïéêïíïìéêüò ôñüðïò íá ãíùñßæïõìå ôçí êáôüóôáóç ôïõ åóùôåñéêïý óôïé åßïõ ôùí ößëôñùí. ÊáôÜëëçëïò ãéá ôá ößëôñá DF-QF-PF-HF-CF. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 26 ÁÕÔÏÌÁÔÇ ÂÁËÂÉÄÁ ÁÐÏÓÔÑÁÃÃÉÓÇÓ 1/8 Áõôüìáôç âáëâßäá áðïóôñüããéóçò êáôüëëçëç ãéá üëá ôá ößë ôñá DF-QF-PF-HF-CF êáé äéá ùñéóôýò óõìðõêíùìüôùí. ÄéáèÝôåé âáëâßäá åëýã ïõ åéñüò. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 52 ÐËÇÑÅÓ ÄÉÊÔÕO ΓΙΑ ΑΕΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ÁåñïóõìðéåóôÞò 2. Ìåôáøýêôçò 3. Φυγοκεντρικός δéá ùñéóôþò 4. ÁåñïöõëÜêéï 5. Áõôüìáôç áöõäüôùóç 6. Öéëôñï DF 7. Öéëôñï QF 8. Îç ñá íôþò 9. Öéë ôñï PF 10. Ößëôñï HF 11. Ößëôñï CF 21

17 EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÊËÅÉÄA 1/2 35 kgm ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 35 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 7000 ÌÇÊÏÓ (mm) 180 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,4/2,44 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 7x20x20 ÔÉÌÇ 55 (ÊÁÓÅÔÉÍÁ) ÊÙÄÉÊOÓ ÂÁÑÏÓ ΜΙΚΤΟ (Kg) 4,36 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 10x25,5x27,5 ÔÉÌÇ 75 ÐåñéÝ åé: 1 áåñüêëåéäï êáñõäüêéá 1 ðñïýêôáóç 1 öïñçôü åëáéùôþñá 42 kgm ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 42 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 7000 ÌÇÊÏÓ (mm) 188 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,4 / 2,49 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 7,5x21,5x22 ÔÉÌÇ 118 (ÊÁÓÅÔÉÍÁ) ÊÙÄÉÊOÓ ÂÁÑÏÓ ΜΙΚΤΟ (Kg) 4,56 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 11x25x33 ÔÉÌÇ 158 ÐåñéÝ åé: 1 áåñüêëåéäï êáñõäüêéá 1 ðñïýêôáóç 1 öïñçôü åëáéùôþñá 53 kgm 62 kgm ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 53 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 7000 ÌÇÊÏÓ (mm) 200 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,7/3,04 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 175 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 8,5x22x27 ÔÉÌÇ 137 TWIN HAMMER ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 62 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 7000 ÌÇÊÏÓ (mm) 184 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,6/2,93 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 115 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 8x22x22 ÔÉÌÇ kgm TWIN HAMMER ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 82 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 7000 ÌÇÊÏÓ (mm) 204 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,2/2,49 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 125 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 8x19,5x23 ÔÉÌÇ 195 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí BULLE âëέπε óåëίδα

18 EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÊËÅÉÄA 3/4 97 kgm ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 97 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 4200 ÌÇÊÏÓ (mm) 240 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 4,6/5,16 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 230 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 10x25x31 ÔÉÌÇ kgm ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 125 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 4000 ÌÇÊÏÓ (mm) 240 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 5,1/5,57 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 200 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 3/8 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 10x26x28,5 ÔÉÌÇ kgm ÁÅÑOÊËÅÉÄA 1 ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 193 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 5500 ÌÇÊÏÓ (mm) 215 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 3,3/3,74 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 198 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 3/8 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 9,5x24x25 ÔÉÌÇ kgm (ÐÉÓÔÏËÅ) 276 kgm (ÊÏÍÔÏÓ ÁÎÏÍÁÓ) ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 224 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 3500 ÌÇÊÏÓ (mm) 300 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 9/9,83 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 312,5 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 1/2 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 15x32x36 ÔÉÌÇ 685 ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 276 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 3000 ÌÇÊÏÓ (mm) 440 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 15,3/16 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 750 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 1/2 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 20x22x48 ÔÉÌÇ kgm ÌÁÊÑÕÓ ÁÎÏÍÁÓ (210 mm) ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 346 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 5000 ÌÇÊÏÓ (mm) 527 ÂÁÑÏÓ (Kg) 11 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 282 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 1/2 ÔÉÌÇ 790 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí BULLE âëέπε óåëίδα

19 EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÊÁÓÔÁÍÉÁ 1/4 ÁÅÑOÊÁÓÔÁÍÉÁ 1/2 ÁÅÑOÊÁÓÔÁÍÉÁ 1/2 ÊÁÓÅÔÉÍÁ ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 2,5 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 240 ÌÇÊÏÓ (mm) 160 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 0,50/0,53 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 100 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 1/4 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 4,5x5,5x20 ÔÉÌÇ 55 ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 6 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 160 ÌÇÊÏÓ (mm) 255 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,2/1,26 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 130 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 1/4 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5x6x29 ÔÉÌÇ 49 ÊÙÄÉÊOÓ ÂÁÑÏÓ ΜΙΚΤΟ (Kg) 2,8 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5x22x35,5 ÔÉÌÇ 67 ÐåñéÝ åé: 1 áåñïêáóôüíéá 42720, 7 êáñõäüêéá, 1 ðñïýêôáóç, 1 áíôüðôïñá óöáéñéêü, 1 áíôüðôïñá êáôóáâßäé, 3 ìýôåò êáôóáâéäéïý ÁÅÑOÊÁÓÔÁÍÉÁ 1/2 Μεγάλη, Βαρέως Τύπου ÁÅÑOÔÑO OÓ ÖËÅÎÉÌÐË Ενισχυμένος Τύπος ÊÁÓÅÔÉÍÁ ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 12,2 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 150 ÌÇÊÏÓ (mm) 360 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2/2,11 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 160 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 6x6x38 ÔÉÌÇ 138 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 172 ÂÁÑÏÓ (Kg) 0,5 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÔÉÌÇ 39 ÊÙÄÉÊOÓ ÂÁÑÏÓ ΜΙΚΤΟ (Kg) 1,29 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5,5x21x24 ÐåñéÝ åé: ÔÉÌÇ 53 1 áåñïôñï ü 42751, 10 ôñï ïýò äéüöïñïõò, Ôóïê: 3 êáé 6 mm ÁÅÑOÔÑO OÓ ÖËÅÎÉÌÐË ÁÅÑOÔÑO OÓ ÖËÅÎÉÌÐË Ενισχυμένος Τύπος (Για βουλκανιζατέρ) Ìακρύς Γωνιακός ÁÅÑOÔÑO OÓ ÖËÅÎÉÌÐË ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2600 ÌÇÊÏÓ (mm) 215 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 0,9/10,65 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 8x12x27,5 ÔÉÌÇ 69 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 335 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,2/14,9 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 115 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 4,5x6,5x35 ÔÉÌÇ 76 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 160 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 0,45/0,66 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5,5x10x18,5 ÔÉÌÇ 69 ÊOÖÔÁÊÉ 3 ÁÅÑOÔÑO OÓ ÃÙÍÉÁÊOÓ 5 ÁÅÑOÔÑO OÓ ÃÙÍÉÁÊOÓ 7 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 203 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 0,9/0,99 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 115 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 9x9x21 ÔÉÌÇ 44 (75 mm) (125 mm) (180 mm) ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 235 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,8/2,12 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 230 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 10,5x14x24 ÔÉÌÇ 128 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 7000 ÌÇÊÏÓ (mm) 345 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 3,6/3,63 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 600 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 3/8 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 11,5x21,5x35,5 ÔÉÌÇ 297 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí BULLE âëέπε óåëίδα

20 EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÔÑÉÂÅÉO 2 ÁÅÑOÔÑÉÂÅÉO ÐÁËÉÍÄÑOÌÉÊO ÁÅÑOÔÑÉÂÅÉΟ ÅÊÊÅÍÔÑΟ 6 ÊÁÓÅÔÉÍÁ (50 mm) 92x168 mm (150 mm) ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 118 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 0,8/1,55 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 115 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 7x26x33 ÔÉÌÇ 107 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 8000 ÌÇÊÏÓ (mm) 170 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,8 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 170 ÐÉÅÓÇ (bar) 7 ÔÉÌÇ 59 Τύπου Velcro ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 220 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,9/1,99 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 160 ÐÉÅÓÇ (bar) 7 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 8x17x25 ÔÉÌÇ 66 ÁÅÑOÔÑÉÂÅÉΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 6 ÁÅÑOÔÑÉÂÅÉO ÔÁÉÍÉÁÓ ÁÅÑOÔÑÉÂÅÉO ÑÁÓÐÁ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (150 mm) 70x445 mm Τύπου Velcro ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 220 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,0 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 450 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 12,5x33x30 ÔÉÌÇ 230 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 305 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 0,9/1,01 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 110 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 9x12x24 ÔÉÌÇ 148 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2100 ÌÇÊÏÓ (mm) 400 ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,8 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 230 ÔÉÌÇ 129 ÁÅÑOÊÁÔÓÁÂÉÄΟ 6mm (Ñõèìéæüìåíïò óõìðëýêôçò) ÁÅÑOÊÁÔÓÁÂÉÄΟ 8mm (Ñõèìéæüìåíïò óõìðëýêôçò) ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 1800 ÌÇÊÏÓ (mm) 178 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,1/1,32 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÐÉÅÓÇ (bar) 7 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5x17,5x25 ÔÉÌÇ 82 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 800 ÌÇÊÏÓ (mm) 216 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,2/1,46 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÐÉÅÓÇ (bar) 7 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5x17x25 ÔÉÌÇ 95 ÁÅÑOÊÁÔÓÁÂÉÄO 5mm Ευθύ κρουστικό ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 8000 ÌÇÊÏÓ (mm) 190 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 0,7/0,84 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÐÉÅÓÇ (bar) 7 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 7x7x25 ÔÉÌÇ 95 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí BULLE âëέπε óåëίδα

21 EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE (10mm) Á-Ä ÄÑÁÐÁÍOÊÁÔÓÁÂÉÄΟ 3/8 (13mm) A-Ä ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄΟ 1/2 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 1800 ÌÇÊÏÓ (mm) 165 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,1/1,25 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÐÉÅÓÇ (bar) 7 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5x14x24,5 ÔÉÌÇ 65 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 800 ÌÇÊÏÓ (mm) 190 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,8/1,86 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÐÉÅÓÇ (bar) 7 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5x17x24,5 ÔÉÌÇ 99 (10mm) ÁÅÑOÄÑÁÐÁÍA 3/8 ÃÙÍÉÁÊO (10mm) ÅÕÈÕ (10mm) ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2200 ÌÇÊÏÓ (mm) 165 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,1/1,18 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÐÉÅÓÇ (bar) 7 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5x14x24 ÔÉÌÇ 72 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 1900 ÌÇÊÏÓ (mm) 180 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 0,98/1,1 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ÐÉÅÓÇ (bar) 7 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5x14x24 ÔÉÌÇ 97 ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2600 ÌÇÊÏÓ (mm) 216 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 0,9/1,06 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 115 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5x14x24 ÔÉÌÇ 57 ÐÑÉÔÓÉÍÁÄOÑOI ÁÅÑOÓ Ενισχυμένος Τύπος ÊÙÄÉÊOÓ ÕØÏÓ (mm) 280 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,75/1,87 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ(lt/min)120 ÐÉÅÓÇ (bar) 4-7 ÅÉÓÏÄÏΣ 1/4 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 8,5x28,5x17 ÔÉÌÇ 98 ÌÐÅÊ: 2,4-3, ,8 ÊÙÄÉÊOÓ ÕØÏÓ (mm) 330 ÂÁÑÏÓ (Kg) 2,0 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 120 ÅÉÓÏÄÏΣ 1/4 ÔÉÌÇ 208 ÌÐÅÊ: 2,4-3, ,8 ÓÅÃÁ ÁÅÑOÓ ÊÙÄÉÊOÓ ÊÏÐÇ (mm) 1,5 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 235 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 0,6/0,76 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 160 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 5x8,5x29 ÔÉÌÇ 93 ÁÐOÊOËËÇÔÇÓ ÐÁÑÌÐÑÉÆ ( ÙÑÉÓ ÅÎÁÑÔÇÌÁTA) ÊÙÄÉÊOÓ ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÌÇÊÏÓ (mm) 195 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,0/1,23 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 5x15x35 ÔÉÌÇ 129 Ãéá åîáñôþìáôá âëέπε óåëίδα 50. Ενισχυμένος Τύπος ÎÅÐOÍÔÁÑÉÓÔÇÓ ÊÙÄÉÊOÓ ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ (mm) 8 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2000 ÌÇÊÏÓ (mm) 250 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,2/1,63 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 280 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 5x13x34,5 ÔÉÌÇ 210 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí BULLE âëέπε óåëίδα

22 EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÁÅÑOÊOÐÉÄΑ ÅÎÁÃÙÍΑ ÊÙÄÉÊOÓ ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 3200 ÌÇÊÏÓ (mm) 172 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,5/1,64 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 6x17,5x21 ÔÉÌÇ 33 Ενισχυμένος Τύπος ÊÙÄÉÊOÓ ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 3200 ÌÇÊÏÓ (mm) 172 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,7/1,85 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5,5x17,5x22 ÔÉÌÇ 66 Μακρύ Ενισχυμένος Τύπος ÊÙÄÉÊOÓ ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 2100 ÌÇÊÏÓ (mm) 225 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,9/2,18 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5,5x17x24 ÔÉÌÇ 70 ÊÁÓÅÔÉÍÁ ÁÅÑOÊOÐÉÄΑ ÅÎÁÃÙÍΑ ÊÁÓÅÔÉÍÁ ÊÙÄÉÊOÓ ÂÁÑÏÓ ΜΙΚΤΟ (Kg) 2,94 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 6,5x20x34 ÔÉÌÇ 62 ÐåñéÝ åé: 1 áåñïêüðéäï êïðßäéá äéáöüñùí ôýðùí 180 mm ÊÙÄÉÊOÓ ÂÁÑÏÓ ΜΙΚΤΟ (Kg) 3,42 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 10x33x24 ÔÉÌÇ 85 ÐåñéÝ åé: 1 áåñïêüðéäï êïðßäéá äéáöüñùí ôýðùí 180 mm ÌÁÔÓÁÊOÍÉ ÁÅÑOÓ ÓÊÁÐÔÉÊΑ ÁÅÑOÓ Με 19 βελόνες 3mm ÊÙÄÉÊOÓ ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 4000 ÌÇÊÏÓ (mm) 416 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,6/2,85 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 150 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 6x14x31 ÔÉÌÇ 190 ÊÙÄÉÊOÓ ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 3000 ÌÇÊÏÓ (mm) 275 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,6/2,84 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 300 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 7x19x30,5 ÔÉÌÇ 217 ÊÙÄÉÊOÓ ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 2000 ÌÇÊÏÓ (mm) 400 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 7/8,75 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 400 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 3/8 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 11x20x44 ÔÉÌÇ 348 ÁÅÑOØÁËÉÄO ËÁÌÁÑÉÍÁÓ ΠΙΣΤΟΛΕ ÊÙÄÉÊOÓ ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ (mm) 1,4 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2200 ÌÇÊÏÓ (mm) 210 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,1/1,39 ÊÁÔÁÍÁËÙÓÇ (lt/min) 160 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 5x17,5x24,5 ÔÉÌÇ 82 Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí åñãáëåßùí áýñïò óõíéóôüôáé ç ñþóç: 1. ÐåðéåóìÝíïõ áýñá áðáëëáãìýíïõ áðü õãñáóßá. Ãéá ôï ëüãï áõôü óõìâïõëåõôåßôå ôá óõóôþìáôá áöýãñáíóçò óåëίδα ÅëáéùôÞñùí ãéá ôç ëßðáíóç ôùí åñãáëåßùí, ðïõ åðéôõã Ü íåôáé ìå ôç ñþ óç FRL óåëίδα F.R.L Åñãáëåßï áýñïò 2. ÅëáéùôÞñáò 3. ÑõèìéóôÞò ðßåóçò áýñá 4. Õäáôïðáãßäá 5. ÓùëÞíáò ðåðéåóìýíïõ áýñá 6. ÁåñïóõìðéåóôÞò ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí BULLE âëέπε óåëίδα

23 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI ΙΑΠΩΝΙΑΣ ÁÅÑOÊËÅÉÄΑ 1/2 35 kgm (14 SX) 51 kgm (14SÇ-Ì) ÊÙÄÉÊOÓ ÊÁÑÕÄÁÊÉ max (mm) 16 ÑÏÐÇ (Kgm) 35 ÌÇÊÏÓ (mm) 173 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,4/1,56 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 7500 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 708 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 8,5x21x23 ÔÉÌÇ 175 ÊÙÄÉÊOÓ ÊÁÑÕÄÁÊÉ max (mm) 16 ÑÏÐÇ (Kgm) 51 ÌÇÊÏÓ (mm) 190 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,5/2,98 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 5200 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 546 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 8x23x21 ÔÉÌÇ kgm (14ÌÅ) 58 kgm (231) Εργονομική λαβή Στιβαρή κατασκεύη Συνθετικό Σώμα Ελαφρύ ÊÙÄÉÊOÓ ÊÁÑÕÄÁÊÉ max (mm) 16 ÑÏÐÇ (Kgm) 57 ÌÇÊÏÓ (mm) 185 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,1/2,3 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 6000 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 606 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 8,5x23x21 ÔÉÌÇ 187 DOUBLE LOOP CLUTCH ÊÙÄÉÊOÓ ÊÁÑÕÄÁÊÉ max (mm) 16 ÑÏÐÇ (Kgm) 58 ÌÇÊÏÓ (mm) 195 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,5/2,97 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 6300 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 586 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 8x21x23 ÔÉÌÇ 145 DOUBLE LOOP CLUTCH 59 kgm (14 UP) 68 kgm (14 ÇÔ) ÊÙÄÉÊOÓ ÊÁÑÕÄÁÊÉ max (mm) 16 ÑOÐÇ (kgm) 59 ÌÇÊOÓ (mm) 185 ÂÁÑOÓ Κ/Μ (kg) 2,5/2,69 ÓÔÑOÖÅÓ (R.P.M.) 6000 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 606 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓOÄOÕ 1/4 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 8x21x23 ÔÉÌÇ 177 DOUBLE LOOP CLUTCH ÊÙÄÉÊOÓ ÊÁÑÕÄÁÊÉ max (mm) 16 ÑOÐÇ (kgm) 68 ÌÇÊOÓ (mm) 195 ÂÁÑOÓ Κ/Μ (kg) 2,0/2,43 ÓÔÑOÖÅÓ (R.P.M.) 7000 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 530 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓOÄOÕ 1/4 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 8,5x21x23 ÔÉÌÇ 215 DOUBLE LOOP CLUTCH ÁÅÑOÊËÅÉÄΑ 3/4 131,5 kgm (1460) 153 kgm (285 P) ÊÙÄÉÊOÓ ÊÁÑÕÄÁÊÉ max (mm) 25 ÑÏÐÇ (Kgm) 131,5 ÌÇÊÏÓ (mm) 280 ÂÁÑÏÓ (Kg) 5,4 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 4600 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 748 ÔÉÌÇ 335 ÊÙÄÉÊOÓ ÊÁÑÕÄÁÊÉ max (mm) 25 ÑÏÐÇ (Kgm) 153 ÌÇÊÏÓ (mm) 220 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 5,5/5,92 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 5500 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 850 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 3/8 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 12x25x26 ÔÉÌÇ

24 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI ΙΑΠΩΝΙΑΣ ÁÅÑOÊËÅÉÄΑ 1 ÐÉÓÔOËÅ 255 kgm (381 P) 316 kgm (452 P) ÊÙÄÉÊOÓ TYΠΟΣ 381 P ÊÁÑÕÄÁÊÉ max (mm) 38 ÑOÐÇ (kgm) 255 ÌÇÊOÓ (mm) 266 ÂÁÑOÓ Κ/Μ (kg) 10,3/10,92 ÓÔÑOÖÅÓ (R.P.M.) 4500 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 700 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓOÄOÕ 3/8 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 15x29x34 ÔÉÌÇ 635 ÊÙÄÉÊOÓ TYΠΟΣ 452 P ÊÁÑÕÄÁÊÉ max (mm) 45 ÑOÐÇ (kgm) 316 ÌÇÊOÓ (mm) 322 ÂÁÑOÓ Κ/Μ (kg) 14,2/15,14 ÓÔÑOÖÅÓ (R.P.M.) 2900 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 800 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓOÄOÕ 3/8 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 17x31x37 ÔÉÌÇ 810 ÁÅÑOÊËÅÉÄΑ 1 ÊÏÍÔÏÓ ÁÎÏÍÁÓ 326 kgm (50 SH-2) ÊÙÄÉÊOÓ ΤΥΠΟΣ 50 SH-2 ÊÁÑÕÄÁÊÉ max (mm) 45 ÑÏÐÇ (Kgm) 326 ÌÇÊÏÓ (mm) 392 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 14,2/15,01 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2900 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 800 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 1/2 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 15x22x58 ÔÉÌÇ 850 ÁÅÑOÊËÅÉÄΑ 1 ÌÁÊÑÕÓ ÁÎOÍÁÓ 326 kgm (50 SH-9) 326 kgm (450 SL) ÊÙÄÉÊOÓ TYΠΟΣ 50 SH SL ÊÁÑÕÄÁÊÉ max (mm) ÑÏÐÇ (Kgm) ÌÇÊÏÓ (mm) ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 15,5/- 17,1/- ÁÎÏÍÁÓ 9 (229mm) 9 (229mm) ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 1/2 1/2 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) - - ÔÉÌÇ

25 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI ΙΑΠΩΝΙΑΣ ÃÙÍÉÁÊOÓ ÁÅÑOÔÑO OÓ 5 ÃÙÍÉÁÊOÓ ÁÅÑOÔÑO OÓ 7 É ÄÁ ÍÉ ÊÏÓ ÃÉÁ ÄÉ ÓÊÏÕÓ ËÅ ÐÔÏÕ ÐÁ ÏÕÓ 1-6mm (126) ÊÙÄÉÊOÓ ÄÉÓÊÏÓ (mm) 125 Á ÎÏ ÍÁÓ (mm) M14x2 ÌÇÊÏÓ (mm) 200 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,7 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 550 ÔÉÌÇ 225 (184) ÊÙÄÉÊOÓ ÄÉÓÊÏÓ (mm) 180 ÌÇÊÏÓ (mm) 320 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 3,5/4,19 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 7500 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 1050 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 3/8 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 14x21,5x36 ÔÉÌÇ 310 ÁÅÑOÊÁÓÔÁÍÉÁ 1/2 ÁÍÔÉÏËÉÓÈÇÔÉÊÇ ËÁÂÇ (3176) ÔÑO OÓ ÔÕÐOÕ ÖËÅÎÉÌÐË ÁÍÔÉÏËÉÓÈÇÔÉÊÇ ËÁÂÇ (3200) ÊÙÄÉÊOÓ ÑOÐÇ (kgm) max 16 ÓÔÑOÖÅÓ (R.P.M.) 180 ÌÇÊOÓ (mm) 270 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 648 ÂÁÑOÓ (kg) 1,3 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓOÄOY 1/4 ÔÉÌÇ 125 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÓÏÊ (mm) 6 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 566,4 ÌÇÊOÓ (mm) 153 ÑÁÊÏÑ ÅÉÓOÄOY 1/4 ÂÁÑOÓ Κ/Μ (kg) 0,41/0,55 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 5x7x23 ÓÔÑOÖÅÓ (R.P.M.) ÔÉÌÇ 82 ÁÅÑOÄÑÁÐÁÍΟ 3/8 ÁÅÑOÄÑÁÐÁÍΟ 1/2 Á-Ä (3860) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÓÏÊ (mm) 10 ÌÇÊÏÓ (mm) 155 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 0,95/1,04 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2000 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 606 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 5,5x17x26 ÔÉÌÇ 150 Á-Ä (3870) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÓÏÊ (mm) 13 ÌÇÊÏÓ (mm) 180 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,3 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 380 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 606 ÔÉÌÇ 210 ÁÅÑOÄÑÁÐÁÍΑ 3/8 ÅÕÈÕ (74Â) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÓÏÊ (mm) 10 ÌÇÊÏÓ (mm) 192 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 0,75/1,01 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 3800 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 667 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 5x7x23 ÔÉÌÇ 140 ÃÙÍÉÁÊO Á-Ä (64 ADR) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÓÏÊ (mm) 10 ÌÇÊÏÓ (mm) 208 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,2/1,39 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 1800 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 546 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 6x17x26,5 ÔÉÌÇ 185 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí KAWASAKI âëýðå óåëίδα

26 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ KAWASAKI ΙΑΠΩΝΙΑΣ ÁÅÑOÊÁÔÓÁÂÉÄΑ 1/4 ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 0,5-3,4 ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ (mm) 6 ÌÇÊÏÓ (mm) 205 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,2/1,39 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2200 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 304 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 5,5x17x27 ÔÉÌÇ 197 Ìå ñõèìéæüìåíï óõìðëýêôç (SD 110) ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 0,5-1,5 ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ (mm) 6 ÌÇÊÏÓ (mm) 240 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,4/1,55 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 800 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 304 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 6x17x27 ÔÉÌÇ 235 Ìå ñõèìéæüìåíï óõìðëýêôç (SD 150) Ìå åîùôåñéêþ ñýèìéóç ñïðþò (SD 110A) ÊÙÄÉÊOÓ ÌÇÊOÓ (mm) 216 ÄÉÁÄÑ. ÅÌÂ. (mm) 63 ÅÌÂOËO Æ (mm) 19 ÂÁÑOÓ (kg) 1,4 ÊÑOÕÓÅÉÓ (Â.Ñ.Ì.) 3000 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 404 ÔÉÌÇ 99 ÁÅÑOÊOÐÉÄO ÅÎÁÃÙÍO ùñßò Êïðßäéá (52 Ç) Για κοπίδια βλέπε σελ. 55 (F2) ÊÙÄÉÊOÓ ÑÏÐÇ (Kgm) 1,1-1,8 ÉÊÁÍÏÔÇÔÁ (mm) 6 ÌÇÊÏÓ (mm) 205 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 1,35/1,44 ÓÔÑÏÖÅÓ (R.P.M.) 2200 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 304 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 6x17x26 ÔÉÌÇ 225 ÎÕÓÔÑÁ ÊÙÄÉÊOÓ ÌÇÊÏÓ (mm) 187 ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 4000 ÄÉÁÄÑ. ÅÌÂ. (mm) 22 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 250 ÅÌÂÏËÏ Æ (mm) 22 ÂÁÑÏÓ (Kg) 1,1 ÔÉÌÇ 165 Στην τιμή περιλαμβάνεται καλέμι ÌÁÔÓÁÊOÍÉΑ - ÎÕÓÔÑΕΣ ÅÕÈÕ (F6) Στην τιμή περιλαμβάνονται βελόνες & κοπίδι + ÊÙÄÉÊOÓ TYΠΟΣ F6 ÌÇÊÏÓ (mm) 410 ÄÉÁÄÑ. ÅÌÂ. (mm) 22 ÅÌÂÏËÏ Æ (mm) 25 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,6/- ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) 4000 ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) 400 ÔÉÌÇ 280 ÓÊÁÐÔÉÊΑ ÅÎÁÃÙÍΑ HAMMER (NC0S) Στην τιμή περιλαμβάνεται βελόνι (NC2S) ÊÙÄÉÊOÓ TYΠΟΣ ΝC0S NC2S ÌÇÊÏÓ (mm) ÄÉÁÄÑ. ÅÌÂ. (mm) ÅÌÂÏËÏ Æ (mm) 20 28,5 ÂÁÑÏÓ Κ/Μ (Kg) 2,6/3,02 6,2/7,34 ÊÑÏÕÓÅÉÓ (B.P.M.) ÊÁÔÁÍ/ÓÇ (lt/min) ÑÁÊÏÑ ÅÉÓÏÄÏÕ 3/8 3/8 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 6,5x18x28 9x20x41,5 ÔÉÌÇ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ãéá åîáñôþìáôá åñãáëåßùí KAWASAKI âëýðå óåëίδα

27 ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣ BULLE ÔÁÐÅÔÓÁÑÉÁÓ 80/16 ÊÁÑÖÉÔÓÁÓ F64/35 12,8mm ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉ ÁËO 6-16 mm ÂÁÑOÓ Κ/Μ (kg) 0,75/1,77 MxY (mm) 230x166 ÐÉÅÓÇ (bar) 4-7 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 7,5x24x35 ÔÉÌÇ 45 0,64mm ÊÙÄÉÊÏÓ ΚΑΡΦΙΤΣΑ mm ÂÁÑOÓ (kg) 1,1 MxY (mm) 220x185 ÐÉÅÓÇ (bar) 4-7 ÔÉÌÇ 70 ÄÉ ÁËO ÓÔÅÍO R400/40 (90/40) ÂÅËOÍÁÊÉ 12/50 5,7mm ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉ ÁËO mm ÂÁÑOÓ Κ/Μ (kg) 1,28/2,17 MxY (mm) 245x244 ÐÉÅÓÇ (bar) 4-7 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 8x27x36 ÔÉÌÇ 60 1x1,25mm ÊÙÄÉÊOÓ ÂÅËOÍÁÊÉ mm ÂÁÑOÓ Κ/Μ (kg) 1,28/2,11 MxY (mm) 245x244 ÐÉÅÓÇ (bar) 4-7 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 8x27x36 ÔÉÌÇ 55 ÂÅËOÍÁÊÉ F14/50 ΠΡΟΚΑ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΥΠΟΥ RHN ΣΕ ΔΕΣΜΙΔΑ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 21 6mm 1,4x1,6mm ÊÙÄÉÊOÓ ÂÅËOÍÁÊÉ FT mm ÂÁÑOÓ Κ/Μ (kg) 1,55/2,49 MxY (mm) 248x246 ÐÉÅÓÇ (bar) 4-7 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 7,5x28x36 ÔÉÌÇ 65 i2,87-3,3mm ÊÙÄÉÊOÓ ÂÁÑOÓ Κ/Μ (kg) 3,3/5,86 MxY (mm) 530x370 ÐÉÅÓÇ (bar) 5-7 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ.(cm) 16x42x57 ÔÉÌÇ 175 Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôùí åñãáëåßùí áýñïò óõíéóôü ôáé ç ñþóç: 1. ÐåðéåóìÝíïõ áýñá áðáëëáãìýíïõ áðü õãñáóßá. Ãéá ôï ëüãï áõôü óõìâïõëåõôåßôå ôá óõóôþìáôá áöýãñáíóçò óåëίδα Φίλτρο ρυθμιστών - λιπαντήρων ðïõ åðéôõã Ü íåôáé ìå ôç ñþ óç FRL óåëίδα

28 ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ ΑSTURO ORIGINALI ÁÍÙ ÄO ÅÉO 1000 c.c. ÊÁÔÙ ÄO ÅÉO 1000 c.c. Å70 ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÐÉÓÔOËÉÁ , , , , , , , ,0 27 G70 ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÐÉÓÔOËÉÁ , , , , , , , ,0 29 ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 0,7 kg 19,5 x 15 x 13 cm ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÌÐÅÊ , , , , , , , , , , ,0 9 ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 0,88 kg 28,5 x 17,5 x 11 cm ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÌÐÅÊ , , , , , , , , , , ,0 9 C/V ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ ΚΑΔΟ ΒΑΦΗΣ G70 SSP (Æ 1,8) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 29 ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 0,58 kg 28,5 x 17,5 x 11 cm ÁÅÑÏÃÑÁÖÏÓ C/V c.c. ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÐÉÓÔOËÉÁ , , ,0 24 ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 0,34 kg 13 x 13 x 11,5 cm ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÌÐÅÊ , , ,0 9 ÄÉÐËÏÓ ÓÙËÇÍÁÓ ΑΕΡΟΣ - ΧΡΩΜΑΤΟΣ Äéðëüò (åíùìýíïò) åëáóôéêüò óùëþ - íáò (áýñος - ñþìáôïò). ñçóéìïðïé - åßôáé ãéá ôç óýíäåóç ôùí ðéóôïëéþí με τους êüäïυς âáöþò (8x11 mm - 6,5x10 mm) ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 4,50 /μέτρο ΜΙΚΡΟÑÕÈÌÉÓÔÇÓ ÐÉÅÓÇÓ ÑõèìéóôÞò ðßåóçò ìå ìáíüìåôñï. Ðñïóáñìüæåôáé óôçí åßóïäï ôïõ ðé óôïëéïý âáöþò ñõèìßæïíôáò ôçí ðßå óç ôïõ áýñá. ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 27 ÊÙÄÉÊOÓ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ÔÉÌÇ ÊÁÔÙ ÄO c.c. G70 10 ÊÙÄÉÊOÓ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ÔÉÌÇ ΣΕΤ 10 ΤΕΜ. ÖËÁÍÔÆÁ G ÖËÁÍÔÆÁ ÐÉÓÔOËÉOÕ Ê4 4 ÊÙÄÉÊOÓ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ÔÉÌÇ ÁÍÙ ÄO c.c. E ÄÏ. ÁÅÑÏÃÑ. 125 c.c. C - C-C/V ÊÙÄÉÊOÓ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ÔÉÌÇ (1)44109 ÖÉËÔÑO NYLON ÐÉÓÔ. G70 - K4 1,70 (2)44195 ÖÉËÔÑO NYLON ÐÉÓÔ. Å70 2,20 33

29 ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ BULLE ÁÍÙ ÄO ÅÉΑ BLE c.c. BL-27G HVLP 600 c.c. ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÐÉÓÔOËÉÁ , , ,0 18 ÏÉÊÏËÏÃÉÊÏ ÁÌÇËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÐÉÓÔOËÉÁ , , ,0 25 ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 0,68 kg 20 x 13 x 15,5 cm ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÌÐÅÊ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÌÐÅÊ , , , , , , ,0 8 ÊÁÔÙ ÄO ÅÉA ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ 125 c.c. BLG c.c. BL-17S HVLP 1000 c.c. ÏÉÊÏËÏÃÉÊÏ ÁÌÇËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ BL-20 HVLP ÏÉÊÏËÏÃÉÊÏ ÁÌÇËÇÓ ÐÉÅÓÇÓ ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÐÉÓÔOËÉÁ , , , ,5 20 ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 0,87 kg 26,5 x 10,5 x 16 cm ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÌÐÅÊ , , , ,5 8 ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÐÉÓÔOËÉÁ , , ,0 37 ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1,42 kg 15 x 16,5 x 23,5 cm ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÌÐÅÊ , , ,0 11 ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÐÉÓÔOËÉÁ , , ,0 18 ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 0,48 kg 7 x 11 x 23,5 cm ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ ÌÐÅÊ , , , ÊÙÄÉÊOÓ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ÔÉÌÇ (1)66575 ΚΑΤΩ ΔΟΧ c.c. BLG-70 5 (2)66569 ΚΑΤΩ ΔΟΧ c.c. BL-17S 12 ÊÙÄÉÊOÓ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ÔÉÌÇ ΦΛΑNΤΖΑ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ BLG ΦΛΑNΤΖΑ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ BL-17S ÊÙÄÉÊOÓ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ÔÉÌÇ (1)66578 ΑΝΩ ΔΟΧ. 600 c.c. BLΕ-70 5 (2)66566 ΑΝΩ ΔΟΧ. 600 c.c. BL-27G 5 (2)66572 ΑΝΩ ΔΟΧ. 125 c.c. BL ÊÙÄÉÊOÓ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ÔÉÌÇ (1)66573 ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ BLG-70 1 (2)66567 ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ BL-17S 1 (3)66564 ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ BL-27G 1 (3)66570 ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ BL

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο:

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: ποιότητα κατασκευής, αντοχή στο χρόνο, επαγγελματικές αποδόσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων

Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων αέρος και γρύλλων μπουκάλας. Όνομα αναγνωρισμένο, προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR

Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Πλυστικά Υψηλής Πίεσης και Σκούπες RYOBI & LAVOR Στον κλάδο των μηχανημάτων καθαρισμού (πλυστικά - σκούπες) περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο, παρατηρείται μια διαρκής ανανέωση μοντέλων. κάθε χρόνο παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ.

Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Στο κεφάλαιο αυτό σας παρουσιάζουμε μια σειρά μηχανημάτων καθαρισμού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση των οίκων LAVORWASH και RYΟΒΙ. Ο ιταλικός οίκος LAVORWASH είναι ένας από τους σημαντικότερους και

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI

Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI Y ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ RYOBI HΛΕΚΤΡΙΚΑ 230 VOLT RPW-100Ε RPW-120Ε Νέος σχεδιασµός. Συµπαγής κατασκευή. Εύκολη µεταφορά. Σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 5m. RPW-105DM 2 σε 1: Υδροπλυστικό & απεδοκαθαριστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m Είδη Συνεργείου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,5m Μέγιστο φορτίο 600 Kg Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής Κάλυψη σόκορου επιφάνειας με PVC Ηλεκτροστατική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ www.giannoulis.com.gr ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÈÁÑÉÓÔÇÑÉÙÍ ÂÉÏÌ. ÐËÕÍÔÇÑÉÙÍ & ÓÉÄÅÑÙÔÇÑÉÙÍ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ILSA Ipura 200N / 440S / 440N / 640 04 05 ILSA Mec

Διαβάστε περισσότερα

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος αυξάνεται και η κούραση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Με τη πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας:

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016

ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016 ïäçãïó óðïõäùí 2015-2016 Ð ñ ï å ä ñ ß á Êáèçãçôή πετρου π. σφηκακη ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ Áêáäçìáúêïý ôïõò 2015-2016 A È H N A Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5 ÅÈÍÉ ÊÏΝ ÊÁÉ ÊÁ ÐÏ ÄÉ ÓÔÑÉÁ ÊÏΝ ÐÁ ÍÅ ÐÉ ÓÔÇ ÌÉÏΝ ÁÈÇ

Διαβάστε περισσότερα

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr 4 1 0 2 η άνοιξ Φυλλάδιοών Προσφοωρς Ισχύει έ 2014 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ

ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 01 01 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ 0 σελίδα 02 03 04 05 0608 095 67 8 9 2 22 23 263 39 57 58 5960 6 62 65 6623 0 ÔÁÕÔÏÔÇÔÁ ÅÔÁÉÑÉÁÓ 02 ÃÅÍÉKÁ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÃÉÁ ÔÏ ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÅÍÉÏ ANDOM 03 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÕËÇÓ ÔÏÕ AQUAPU 04 ÉÄÉÏÔÇÔÅÓÐËÅÏÍÅKÔÇÌÁÔÁ

Διαβάστε περισσότερα

Ζεστασιά προσιτή σε όλους

Ζεστασιά προσιτή σε όλους Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2013 www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíáðñïúüíôáπου συνδυάζουν ποιότητακαιπροσιτήτιμή Μεγάλη ποικιλία για ναεπιλέγετεαυτόπουακριβώςχρειάζεστε Διανομήπανελλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊÙÄÉÊÏÓ 49858 49859 49860 49861 ÔÕÐÏÓ KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊΥΒΙΣΜΟΣ 25,4 cm 3 32,6 cm 3 42,7 cm 3 51,7 cm 3 IΣΧΥΣ 1 HP/

Διαβάστε περισσότερα

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς!

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς! www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ 19282 ΜΟΡΙΑ Νομικής Αθήνας ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19.624 Μόρια Ιατρική ΣΣΑΣ ΠΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 19.700 Μόρια Οδοντιατρική Αθήνα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΗΣ 19388 ΜΟΡΙΑ Ηλεκτ.Μηχ.&Μηχ.Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 Ôýðïò: RLT-3025 F 65405 Ôýðïò: RLT-4025 65402 Ôýðïò: RLT-5030 S 65403 Ôýðïò: RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ÐÑÏ ÓÊËÇ ÓÇ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1 ο Τακτικό Συνέδριο που διοργανώνει η νεοσυσταθείσα Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Θεραπευτικής με Laser

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Jump starter (εκκινητής) και εφεδρική μπαταρία JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου

Σημείωμα του Εκδότη. Xριστίνα Αντωνίου Σημείωμα του Εκδότη Το περιοδικό Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας (πρώην Αρχεία του Νοσοκομείου Ανδρέου Συγγρού) έχει μακρά παράδοση στην ειδικότητά μας από το 1937, έχοντας δημοσιεύσει

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Jump starter (εκκινητής) και εφεδρική μπαταρία JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! Εκμεταλλευτείτε τις πολύ ειδικές τιμές σε πληθώρα προϊόντων! Για τον κήπο βλ. σελίδες 2-13 Εκμεταλλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

www.aten.gr ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ 210 2525222, Fax 210 2723929

www.aten.gr ÐÑÙÔÁ Ç ÁÓÖÁËÅÉÁ Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx ATEN Ε.Π.Ε. Τηλ 210 2525222, Fax 210 2723929 Ïäçãßåò ñþóçò ÕÄÑÁÕËÉÊÅÓ ÁÍÔËÉÅÓ ÆU4xxxTXx L2616 GR Rev. B 08/06 Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôï ÅîïõóéïäïôçìÝíï ÊÝíôñï Ôå íéêþò ÅîõðçñÝôçóçò ôçò Enerpac: ÁÔÅÍ ÅÐÅ Ôçë 210 2710246 Fax 210

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014 Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014 Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά......και στο σπίτι ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ RYOBI ΒΕΝΖΙΝΗΣ KRAFT 159 159 65407 Ôýðïò: RBC-1000EX

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC.

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015 Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Θαμνοκοπτικό Βενζίνης Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 69205 Ôýðïò: CG 520B 51,7cc 139 65412

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συµπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, που θα

Διαβάστε περισσότερα