(4) Για την καλύτερη διαχείριση των εισαγωγών και των εξαγωγών, (5) Η κατάσταση αυτή προσφέρει την ευκαιρία να εξεταστούν σε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(4) Για την καλύτερη διαχείριση των εισαγωγών και των εξαγωγών, (5) Η κατάσταση αυτή προσφέρει την ευκαιρία να εξεταστούν σε"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 514/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα, καθώς και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1439/95, (ΕΚ) αριθ. 245/2001, (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, (ΕΚ) αριθ. 2336/2003, (ΕΚ) αριθ. 1345/2005, (ΕΚ) αριθ. 2014/2005, (ΕΚ) αριθ. 951/2006, (ΕΚ) αριθ. 1918/2006, (ΕΚ) αριθ. 341/2007, (ΕΚ) αριθ. 1002/2007, (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 και (ΕΚ) αριθ. 382/2008 και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1119/79 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, και συγκεκριμένα το άρθρο 59 παράγραφος 3 και το άρθρο 62 παράγραφος 1, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα [ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ ( 2 )], και συγκεκριμένα το άρθρο 134 και το άρθρο 161 παράγραφος 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 4, (3) Όσον αφορά τις εξαγωγές, το άρθρο 167 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 αναφέρει ότι επιτρέπεται να χορηγούνται επιστροφές κατά την εξαγωγή μόνο για προϊόντα που απαριθμούνται στο άρθρο 162 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού με την προσκόμιση άδειας εξαγωγής. Σύμφωνα με το άρθρο 161 του εν λόγω κανονισμού, η Επιτροπή μπορείνα επιβάλλει την προσκόμιση άδειας εξαγωγής ως προϋπόθεση για τις εξαγωγές, από την Κοινότητα, ενός ή περισσοτέρων προϊόντων. (4) Για την καλύτερη διαχείριση των εισαγωγών και των εξαγωγών, η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη να καθορίζει τα προϊόντα για την εισαγωγή ή/και την εξαγωγή των οποίων απαιτείται η προσκόμιση άδειας. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των αναγκών του εκάστοτε συστήματος έκδοσης αδειών, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ενδεδειγμένα εργαλεία για τη διαχείριση των αγορών και ιδίως για την παρακολούθηση των εισαγωγών. Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Από την 1η Ιουλίου 2008 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 θα εφαρμόζεται στους κύριους τομείς της κοινής οργάνωσης γεωργικών αγορών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 204. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα για την τροποποίηση ή την κατάργηση των σχετικών τομεακών κανονισμών, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού από την προαναφερθείσα ημερομηνία. (5) Η κατάσταση αυτή προσφέρει την ευκαιρία να εξεταστούν σε βάθος οι υφιστάμενοι κανόνες στους διάφορους τομείς της αγοράς και να επανεξεταστούν οι ισχύουσες πρακτικές έκδοσης αδειών με απώτερο σκοπό την απλούστευση και την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου των κρατών μελών και των παραγόντων. Για λόγους σαφήνειας, οι κανόνες πρέπει να περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της 23ης Απριλίου 2008 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των αδειών εισαγωγής, εξαγωγής και πιστοποιητικών προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα ( 3 ). (2) Το άρθρο 130 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προβλέπει ότι, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων στις οποίες απαιτούνται άδειες εισαγωγής σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, η Επιτροπή μπορείνα επιβάλλει την προσκόμιση άδειας εισαγωγής ως προϋπόθεση για τις εισαγωγές, στην Κοινότητα, ενός ή περισσοτέρων προϊόντων που καλύπτονται από την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 απαιτείάδειες εισαγωγής αφενός για τη διαχείριση του καθεστώτος εισαγωγών αποφλοιωμένου και λευκασμένου ρυζιού, ώστε να καταγράφονται οι εισαγόμενες ποσότητες και, αφετέρου, για τη διαχείριση του καθεστώτος εισαγωγών ζάχαρης δυνάμει προτιμησιακών ρυθμίσεων. ΕΕ L 179 της , σ. 1.Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 (ΕΕ L 363 της , σ. 1). ( 2 ) ΕΕ L 299 της , σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 248/2007 (ΕΕ L 76 της , σ. 6). ( 3 ) ΕΕ L 114 της , σ. 3. (6) Το σύστημα έκδοσης αδειών είναι ο προσφορότερος μηχανισμός για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων των εισαγωγών και των εξαγωγών που βασίζονται σε μέθοδο διαφορετική από τη μέθοδο της χρονολογικής σειράς υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με την αρχή της «κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης», δεδομένου του περιορισμένου όγκου και του τεράστιου αριθμού ποσοτήτων για τις οποίες υποβάλλονται αιτήσεις. (7) Το σύστημα έκδοσης πιστοποιητικών θεωρείται ο προσφορότερος μηχανισμός παρακολούθησης των προϊόντων που εισάγονται βάσει προτιμησιακών όρων, εάν ληφθείυπόψη το μεγάλο πλεονέκτημα που παρέχει ο εφαρμοστέος μειωμένος δασμολογικός συντελεστής και η επιτακτική ανάγκη πρόβλεψης των κινήσεων της αγοράς.

2 L 150/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (8) Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο εύρος των λεπτομερών κανόνων και των τεχνικών διατάξεων που εφαρμόζονται στους τομείς της αγοράς για τη διαχείριση των εξαγωγών που απολαύουν επιστροφών, κρίνεται προτιμότερο να διατηρηθούν στην παρούσα φάση οι εν λόγω διατάξεις στους τομεακούς κανονισμούς. (13) Όσον αφορά τα οπωροκηπευτικά, οι προερχόμενες από άδειες εισαγωγής πληροφορίες πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της τήρησης των δασμολογικών κλάσεων για συναφή προϊόντα όπως το ξερό ή διατηρημένο σε απλή ψύξη σκόρδο, ή για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων. (9) Στον τομέα των σιτηρών, οι άδειες εισαγωγών και εξαγωγών πρέπει να θεωρούνται ως δείκτης μεσοπρόθεσμων κινήσεων και ως δείκτης της προβλεπόμενης εξέλιξης της αγοράς. Συνιστούν σημαντικό εργαλείο για την εκπόνηση ισοζυγίου της αγοράς, για την αξιολόγηση των όρων μεταπώλησης των αποθεμάτων παρέμβασης στην εσωτερική αγορά ή στις εξαγωγές, ή για τη λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή φόρου εξαγωγής. Από την άποψη αυτή, απαιτείται η προσκόμιση άδειας όταν εισάγονται όλυρα (σπέλτα), σιτάρι μαλακό και σιμιγδάλι, κριθάρι, καλαμπόκι, σόργο, σιτάρι σκληρό, αλεύρι από μαλακό σιτάρι και όλυρα, και μανιόκα, και όταν εξάγονται όλυρα (σπέλτα), σιτάρι μαλακό και σιμιγδάλι, κριθάρι, καλαμπόκι, σιτάρι σκληρό, σίκαλη, βρώμη και αλεύρι από μαλακό σιτάρι και όλυρα, και λόγω της ιδιαίτερης σημασίας τους στις εμπορικές ροές και στην εγχώρια αγορά. (10) Στον τομέα του ρυζιού, οι πληροφορίες για τις προβλεπόμενες εισαγωγές και εξαγωγές που περιέχονται στις άδειες αποτελούν τη βάση για την εποπτεία της αγοράς, ιδίως λόγω της σημαντικής θέσης του ρυζιού στην εγχώρια κατανάλωση. Χρησιμοποιούνται επίσης για την παρακολούθηση της τήρησης των δασμολογικών κλάσεων για παρόμοια προϊόντα. Επιπλέον, οι εκδοθείσες άδειες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των εισαγωγικών δασμών για αποφλοιωμένο και λευκαυσμένο ρύζι σύμφωνα με τα άρθρα 137 και 139 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Για τους λόγους αυτούς, πρέπει να απαιτείται άδεια εισαγωγής για το αποφλοιωμένο ρύζι, το λευκασμένο και το ημιλευκασμένο ρύζι και τα θραύσματα ρυζιού, και άδεια εξαγωγής για το αποφλοιωμένο, το λευκασμένο και το ημιλευκασμένο ρύζι. (14) Οι παραγωγοίμήλων στην Κοινότητα βρέθηκαν προσφάτως σε δύσκολη θέση λόγω, μεταξύ άλλων, της σημαντικής αύξησης εισαγωγών μήλων από ορισμένες τρίτες χώρες του νοτίου ημισφαιρίου. Ως εκ τούτου, πρέπει να βελτιωθείη παρακολούθηση της εισαγωγής μήλων. Το κατάλληλο μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι ένας μηχανισμός που βασίζεται στην έκδοση αδειών εισαγωγής, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Όσον αφορά τις μπανάνες, απαιτούνται άδειες εισαγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2014/2005 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τα πιστοποιητικά στο πλαίσιο του καθεστώτος εισαγωγής μπανανών στην Κοινότητα για μπανάνες που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με το δασμολογικό συντελεστή που προβλέπει το κοινό δασμολόγιο ( 2 ). Προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα των προϊόντων για τα οποία απαιτούνται άδειες, οι συναφείς απαιτήσεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν επιπλέον στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 376/2008. (15) Για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, οι πληροφορίες για τις προβλεπόμενες εισαγωγές με μειωμένο δασμό που περιέχονται στις άδειες είναι σημαντικές για την εποπτεία της αγοράς. Όσον αφορά τις εισαγωγές με μειωμένο δασμό βοείου κρέατος, προκειμένου να παρακολουθείται ο όγκος του εμπορίου με τις τρίτες χώρες πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την εφαρμογή συστήματος έκδοσης πιστοποιητικών όσον αφορά ορισμένα προϊόντα. (11) Όσον αφορά τη ζάχαρη, η παρακολούθηση της αγοράς έχει ιδιαίτερη σημασία και απαιτείται ακριβής γνώση των εξαγωγών. Κατά συνέπεια, οι εξαγωγές ζάχαρης πρέπει να παρακολουθούνται και να απαιτείται η προσκόμιση αδειών. Όσον αφορά τις εισαγωγές, η απαίτηση προσκόμισης άδειας πρέπει να περιορίζεται στις εισαγωγές για τις οποίες ισχύουν προτιμησιακοίεισαγωγικοίδασμοί, με την επιφύλαξη των εισαγωγών που υπόκεινται σε δασμολογικές ποσοστώσεις. (16) Για τις εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης πρέπει να απαιτείται η προσκόμιση αδειών, δεδομένης της ανάγκης εποπτείας της αγοράς, επειδή πρόκειται για ευαίσθητο κλάδο. (12) Για να μη διαταραχθείαπό παράνομες καλλιέργειες η ΚΟΑ κάνναβης που προορίζεται για την παραγωγή ινών, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για έλεγχο των εισαγωγών κάνναβης και σπόρων για σπορά κάνναβης, ώστε να υπάρχει βεβαιότητα ότι τα εν λόγω προϊόντα παρέχουν ορισμένες εγγυήσεις όσον αφορά την περιεκτικότητά τους σε τετραϋδροκανναβινόλη. Πρέπει επομένως να προβλέπεται η έκδοση αδειών για τις συγκεκριμένες εισαγωγές. (17) Προκειμένου να υπάρξει σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα των συναφών με τις άδειες εμπορίας γεωργικών προϊόντων υποχρεώσεων, ο κατάλογος των εισαγωγών και εξαγωγών που υπόκεινται στις συναφείς απαιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 376/2008. ΕΕ L 350 της , σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 292/2008 (ΕΕ L 90 της , σ. 3). ( 2 ) ΕΕ L 324 της , σ. 3.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/9 (18) Για την εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, πρέπει να καθοριστούν οι ανώτατες ποσότητες προϊόντων μέχρι τις οποίες δεν χρειάζεται να υποβληθείπιστοποιητικό εισαγωγής, εξαγωγής ή προκαθορισμού, υπό τον όρο ότι οι εισαγωγές ή οι εξαγωγές δεν υπόκεινται σε προτιμησιακές ρυθμίσεις. Ο κατάλογος των συναφών προϊόντων πρέπει να τροποποιηθεί υπό το φως των τροποποιήσεων που επήλθαν στις υποχρεώσεις έκδοσης πιστοποιητικών. (19) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 και οι ακόλουθοι κανονισμοίπρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1439/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 1995, σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου, για τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 245/2001 της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1673/2000 του Συμβουλίου, περίκοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών ( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2001, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων ( 3 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2003, περίειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού ( 4 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2003, για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 670/2003 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την αγορά στον τομέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ( 5 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1345/2005 της Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2005, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής ΕΕ L 143 της , σ. 7.Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 272/2001 (ΕΕ L 41 της , σ. 3). ( 2 ) ΕΕ L35της , σ. 18. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2006 (ΕΕ L 365 της , σ. 52). ( 3 ) ΕΕ L 341 της , σ. 29. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1565/2007 (ΕΕ L 340 της , σ. 37). ( 4 ) ΕΕ L 189 της , σ. 12. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1996/2006 (ΕΕ L 398 της , σ. 1). ( 5 ) ΕΕ L 346 της , σ. 19. του καθεστώτος των αδειών εξαγωγής στον τομέα του ελαιολάδου ( 6 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2014/2005 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης ( 7 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1918/2006 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το άνοιγμα και τη διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης για το ελαιόλαδο καταγωγής Τυνησίας ( 8 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 341/2007 της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2007, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων καθώς και την καθιέρωση καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και πιστοποιητικών καταγωγής για τα σκόρδα και ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες ( 9 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1002/2007 της Επιτροπής, της 29ης Αυγούστου 2007, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2184/96 του Συμβουλίου, σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού αιγυπτιακής καταγωγής και προελεύσεως στην Κοινότητα ( 10 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2008 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2008, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος (Αναδιατύπωση) ( 11 ). (20) Πρέπει επομένως να καταργηθείο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1119/79 της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 1979, περίτων ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής στον τομέα των σπόρων προς σπορά ( 12 ). (21) Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της διαχειριστικής επιτροπής της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών, ( 6 ) ΕΕ L 212 της , σ. 13. ( 7 ) ΕΕ L 178 της , σ. 24. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1568/2007 (ΕΕ L 340 της , σ. 62). ( 8 ) ΕΕ L 365 της , σ. 84. ( 9 ) ΕΕ L90της , σ. 12. ( 10 ) ΕΕ L 226 της , σ. 15. ( 11 ) ΕΕ L 115 της , σ. 10. ( 12 ) ΕΕ L 139 της , σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3886/86 (ΕΕ L 361 της , σ. 18).

4 L 150/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 1 1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει, με την επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών με τις παρεκκλίσεις οι οποίες προβλέπονται στην κοινοτική νομοθεσία τη σχετική με ορισμένα προϊόντα, ειδοκότερα για τα προϊόντα που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου (*) και στους κανόνες εφαρμογής του, τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος αδειών εισαγωγής, εξαγωγής και πιστοποιητικών προκαθορισμού (τα οποία στο εξής θα αναφέρονται αντιστοίχως ως άδειες και πιστοποιητικά ), καθεστώς το οποίο προβλέπεται από το μέρος III, κεφάλαια II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (**) και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου (***) ή το οποίο θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισμό. 2. Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού για τα ακόλουθα προϊόντα: α) σε περίπτωση εισαγωγής, όταν τα προϊόντα δηλώνονται για ελεύθερη κυκλοφορία: i) προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Ι που εισάγονται υπό όλους τους όρους εκτός των δασμολογικών ποσοστώσεων, πλην αντιθέτων διατάξεων, ii) προϊόντα εισαγόμενα με δασμολογικές ποσοστώσεις βάσει μεθόδων άλλων από τη μέθοδο της χρονολογικής σειράς υποβολής των αιτήσεων σύμφωνα με την αρχή της «κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης», σύμφωνα με τα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (****), iii) προϊόντα που εισάγονται με δασμολογικές ποσοστώσεις βάσει της μεθόδου της χρονολογικής σειράς υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, που αναφέρονται ειδικά στο παράρτημα ΙΙ μέρος Ι του παρόντος κανονισμού β) σε περίπτωση εξαγωγής: iii) προϊόντα εξαγόμενα στο πλαίσιο ποσοστώσεων για τα οποία απαιτείται η υποβολή άδειας εξαγωγής προς έγκριση για ποσόστωση τρίτης χώρας, η οποία ισχύει στη χώρα αυτή για εισαγόμενα κοινοτικά προϊόντα. 3. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) εδάφιο i), στην παράγραφο 2 στοιχείο α) εδάφιο iii) και στην παράγραφο 2 στοιχείο β) εδάφιο i), ισχύουν το ποσό της και η περίοδος ισχύος που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) εδάφιο ii), στην παράγραφο 2 στοιχείο β) εδάφιο ii), και στην παράγραφο 2 στοιχείο β) εδάφιο iii), ισχύουν ειδικοίκανόνες εφαρμογής όσον αφορά την περίοδο ισχύος και το ποσό της που προβλέπονται στην κοινοτική νομοθεσία τη σχετική με τα εν λόγω προϊόντα. 4. Για την εφαρμογή του καθεστώτος έκδοσης αδειών εξαγωγής και πιστοποιητικών προκαθορισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σε περίπτωση που έχει οριστεί επιστροφή για προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος ΙΙ και ο εμπορευόμενος δεν υποβάλλει αίτηση για την επιστροφή, τότε ο τελευταίος δεν υποχρεούται να προσκομίσει άδεια ή πιστοποιητικό για την εξαγωγή των συναφών προϊόντων. (*) ΕΕ L 318 της , σ. 18. (**) ΕΕ L 299 της , σ. 1. (***) ΕΕ L 179 της , σ. 1. (****) ΕΕ L 253 της , σ. 1.» 2. Στο άρθρο 7 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «8. Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 3, η περίοδος ισχύος των αδειών εισαγωγής, εξαγωγής και των πιστοποιητικών προκαθορισμού είναι αυτή που ορίζεται για κάθε προϊόν ξεχωριστά στο παράρτημα II.» 3. Στο άρθρο 14, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 3, το ποσό της που εφαρμόζεται σε άδειες και πιστοποιητικά τα οποία εκδίδονται για εισαγωγές και εξαγωγές καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ. Είναι δυνατή η εφαρμογή επιπλέον σε περίπτωση καθορισμού φόρου εξαγωγής. i) προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II, μέρος II. ii) προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 162 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, για τα οποία έχει οριστείεπιστροφή κατά την εξαγωγή, ακόμη και μηδενική, ή φόρος εξαγωγής, Καμία αίτηση για έκδοση άδειας ή πιστοποιητικού δεν γίνεται δεκτή εάν δεν καταβληθείη προσήκουσα εγγύηση στον αρμόδιο οργανισμό το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. της ημέρας υποβολής της αίτησης.» 4. Το παράρτημα II αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/11 Άρθρο 2 Πρόβειο και αίγειο κρέας Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1439/95 τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 1 1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις ειδικές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος έκδοσης αδειών εισαγωγής, εξαγωγής και πιστοποιητικών προκαθορισμού που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής (*) για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο μέρος XVIII του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (**). 2. Ισχύουν ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής (***), εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό. (*) ΕΕ L 114 της , σ. 3. (**) ΕΕ L 299 της , σ. 1. (***) ΕΕ L 238 της , σ. 13.» 2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 2 1. Τα προϊόντα για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση άδειας καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/ Ο τίτλος ΙΙ του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται στις εισαγωγές των προϊόντων που αναφέρονται στο μέρος XVIII του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (*) τα οποία εισάγονται με δασμολογικές ποσοστώσεις που βασίζονται σε μέθοδο διαφορετική από τη μέθοδο της χρονολογικής σειράς υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (**). (*) ΕΕ L 299 της , σ. 1. (**) ΕΕ L 253 της , σ. 1.» 3. Τα άρθρα 4, 5 και 6 διαγράφονται. Άρθρο 3 Κάνναβη και λίνο Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 245/2001 τροποποιείται ως εξής: Στο άρθρο 17α παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο μέρος Ι, τμήματα Δ, ΣΤ και ΙΑ του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 (*), η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού εισαγωγής θα είναι η προβλεπόμενη σε εκείνα τα τμήματα. (*) ΕΕ L 114 της , σ. 3.» Άρθρο 4 Γαλακτοκομικά προϊόντα Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 2 Τα προϊόντα για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής (*). Η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού εισαγωγής και το ποσό της προς καταβολή καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Ι του εν λόγω κανονισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 24 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος κανονισμού. Ισχύουν ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής (**), εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό. (*) ΕΕ L 114 της , σ. 3. (**) ΕΕ L 238 της , σ. 13.» 2. Διαγράφονται οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου Στο άρθρο 24, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: «3. Καμία αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού δεν γίνεται δεκτή εάν δεν καταβληθείστον αρμόδιο οργανισμό το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. της ημέρας υποβολής της αίτησης εγγύηση ύψους 10 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους προϊόντος. 4. Το πιστοποιητικό ισχύει από την πραγματική ημερομηνία έκδοσής του, κατά την έννοια του άρθρου 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, έως το τέλος του τρίτου μήνα μετά την ημερομηνία αυτή.» Άρθρο 5 Δημητριακά και ρύζι Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 1 1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος αδειών εισαγωγής, εξαγωγής και πιστοποιητικών προκαθορισμού που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής (*) για τα προϊόντα που αναφέρονται στα μέρη Ι και ΙΙ του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (**).

6 L 150/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισχύουν ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 και οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 (***) και (ΕΚ) αριθ. 1454/2007 της Επιτροπής (****), εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό. (*) ΕΕ L 114 της , σ. 3. (**) ΕΕ L 299 της , σ. 1. (***) ΕΕ L 238 της , σ. 13. (****) ΕΕ L 325 της , σ. 69.» 2. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 6 1. Η περίοδος ισχύος της άδειας εισαγωγής και εξαγωγής είναι η εξής: α) για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, εκτός των προϊόντων που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) της εν λόγω παραγράφου: όπως προβλέπεται στο εν λόγω παράρτημα β) εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, για τα προϊόντα που εισάγονται ή εξάγονται με δασμολογικές ποσοστώσεις βάσει μεθόδων άλλων από τη μέθοδο της χρονολογικής σειράς υποβολής των αιτήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (*) (αρχή της κατά προτεραιότητας εξυπηρέτησης): από την πραγματική ημερομηνία έκδοσης της άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα που έπεται του μήνα της συγκεκριμένης ημερομηνίας γ) για τα εξαγόμενα προϊόντα για τα οποία έχει οριστεί επιστροφή και για τα προϊόντα για τα οποία, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης έκδοσης άδειας, ορίστηκε φόρος εξαγωγής: από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, μέχρι το τέλος του τέταρτου μήνα που έπεται του μήνα της συγκεκριμένης ημερομηνίας. 2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η διάρκεια ισχύος των αδειών εξαγωγής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο μέρος ΙΙ τμήμα Α του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, για τα οποία δεν έχει οριστεί καμία επιστροφή ή δεν έχει οριστείπροκαθορισμένη επιστροφή, λήγει την εξηκοστή ημέρα που έπεται της ημέρας έκδοσης της άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού. 3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η διάρκεια ισχύος των αδειών εξαγωγής για τις οποίες έχει οριστεί επιστροφή για τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ , , και , λήγει το αργότερο: α) στις 30 Ιουνίου για τις αιτήσεις που υποβάλλονται έως τις 31 Μαΐου κάθε περιόδου εμπορίας β) στις 30 Σεπτεμβρίου για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από την 1η Ιουνίου κάθε περιόδου εμπορίας έως τις 31 Αυγούστου της επόμενης περιόδου εμπορίας γ) 30 ημέρες από την ημέρα έκδοσης της αδείας για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου της ίδιας περιόδου εμπορίας. 4. Κατόπιν αιτήσεως του εμπορευομένου, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η διάρκεια ισχύος των αδειών εξαγωγής για τα οποία έχει οριστεί επιστροφή για τα προϊόντα τα οποία υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ , και λήγει το αργότερο: α) στις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος ημερολογιακού έτους, για πιστοποιητικά που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου β) στο τέλος του ενδέκατου επόμενου μηνός, για άδειες που εκδίδονται από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Οκτωβρίου γ) στις 30 Σεπτεμβρίου του επομένου ημερολογιακού έτους, για άδειες που εκδίδονται από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου. 5. Οι άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 φέρουν, στο τετραγωνίδιο 22, μία από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παράρτημα X. 6. Σε περίπτωση που προβλέπεται ειδική διάρκεια ισχύος για τις άδειες εισαγωγής για τις εισαγωγές καταγωγής και προελεύσεως ορισμένων τρίτων χωρών, η αίτηση για τη χορήγηση άδειας και η ίδια η άδεια περιλαμβάνουν στα τετραγωνίδια 7 και 8 την ένδειξη της χώρας ή των χωρών προέλευσης και καταγωγής. Η άδεια συνιστά υποχρέωση εισαγωγής από αυτή τη χώρα ή αυτές τις χώρες. 7. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) και στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου δεν είναι μεταβιβάσιμα. (*) ΕΕ L 253 της , σ. 1.» 3. Διαγράφεται το άρθρο Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 8 1. Οι άδειες εξαγωγής προϊόντων για τα οποία έχει οριστεί επιστροφή ή φόρος εκδίδονται την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα υποβολής της αίτησης, εφόσον δεν έχουν ληφθείεκ μέρους της Επιτροπής ιδιαίτερα μέτρα δυνάμει του άρθρου 9 του παρόντος κανονισμού, του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/1995 ή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1518/1995 της Επιτροπής (*) και εφόσον οι ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών έχουν γνωστοποιηθείσε συμφωνία με το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/13 Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε άδειες που εκδίδονται στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοπρασίας ούτε στις άδειες που αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 που εκδίδονται για την παροχή επισιτιστικής βοήθειας κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 4 της συμφωνίας για τη γεωργία που συνάφθηκε στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (**). Οι εν λόγω άδειες εξαγωγής εκδίδονται την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα αποδοχής της δημοπρασίας. 2. Οι άδειες εξαγωγής προϊόντων για τα οποία δεν έχει οριστείεπιστροφή ή φόρος εκδίδονται την ημέρα υποβολής της αίτησης. (*) ΕΕ L 147 της , σ. 55. (**) ΕΕ L 336 της , σ. 22.» 5. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 9 1. Η Επιτροπή μπορείνα αποφασίσει τα ακόλουθα: α) να ορίσει ποσοστό αποδοχής για τις ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις έκδοσης άδειας η οποία όμως δεν έχει εκδοθείακόμη β) να απορρίψει αιτήσεις για τις οποίες δεν έχουν ακόμη εκδοθείάδειες εξαγωγής γ) να αναστείλει την υποβολή αιτήσεων έκδοσης άδειας για πέντε το πολύ εργάσιμες ημέρες. Η αναστολή που αναφέρεται στο στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου μπορεί να ισχύσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 195 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/ Σε περίπτωση μείωσης ή απόρριψης των ποσοτήτων για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις έκδοσης άδειας, η εγγύηση για την άδεια αποδεσμεύεται αμέσως για τις μη εγκεκριμένες ποσότητες. 3. Οι αιτούντες δύνανται να αποσύρουν τις αιτήσεις έκδοσης άδειας που έχουν υποβάλει εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ποσοστού αποδοχής που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παραγράφου 1 εάν αυτό είναι μικρότερο του 80 %. Τα κράτη μέλη αποδεσμεύουν κατόπιν τούτου την εγγύηση. 4. Οι ενέργειες που αναλαμβάνονται δυνάμει της παραγράφου 1 δεν ισχύουν για εξαγωγές στο πλαίσιο της εφαρμογής κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων παροχής επισιτιστικής βοήθειας δυνάμει διεθνών συμβάσεων ή άλλων συμπληρωματικών προγραμμάτων ή της εφαρμογής άλλων κοινοτικών ενεργειών δωρεάν διανομής.» 6. Το άρθρο 11 διαγράφεται. 7. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 12 Όσον αφορά την προβλεπόμενη στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 εγγύηση που πρέπει να καταβάλλεται σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής (*), ισχύουν τα εξής: α) για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 εκτός των προϊόντων που αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) της εν λόγω παραγράφου: όπως προβλέπεται στο εν λόγω παράρτημα β) εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, για τα προϊόντα που εισάγονται ή εξάγονται με δασμολογικές ποσοστώσεις: i) 30 ευρώ ανά για τα εισαγόμενα προϊόντα ii) 3 ευρώ ανά για τα εξαγόμενα χωρίς επιστροφή προϊόντα γ) για τα εξαγόμενα προϊόντα για τα οποία έχει οριστεί επιστροφή ή για άδειες που αφορούν προϊόντα για τα οποία, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης έκδοσης άδειας, ορίστηκε φόρος εξαγωγής: i) 20 ευρώ ανά για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ , , και , , 1108, 1702, και 2106 ii) 10 ευρώ ανά για τα υπόλοιπα προϊόντα. (*) ΕΕ L 205 της , σ. 5.» 8. Τα παραρτήματα I, II, III, XI, XII και XIII διαγράφονται. 9. Το παράρτημα X αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 6 Αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Τα προϊόντα για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση άδειας εισαγωγής αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 (*) της Επιτροπής. Η περίοδος ισχύος της άδειας εισαγωγής και το ποσό της προς καταβολή σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής (**) καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Ι, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008. (*) ΕΕ L 114 της , σ. 3. (**) ΕΕ L 205 της , σ. 5.»

8 L 150/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τα άρθρα 6 και 8 διαγράφονται. Άρθρο 7 Ελαιόλαδο Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1345/2005 τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Οι εισαγωγές προϊόντων που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ , και για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση άδειας εισαγωγής αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής (*). Η περίοδος ισχύος της άδειας εισαγωγής και το ποσό της προς καταβολή καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Ι του εν λόγω κανονισμού. (*) ΕΕ L 114 της , σ. 3.» 2. Το άρθρο 3 διαγράφεται. Άρθρο 8 Μπανάνες Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2014/2005 τροποποιείται ως εξής: Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 1 1. Οι εισαγωγές μπανανών που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ με το δασμολογικό συντελεστή που προβλέπει το κοινό δασμολόγιο και οι οποίες υπόκεινται στην προσκόμιση άδειας εισαγωγής, αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής (*). Οι άδειες εκδίδονται από τα κράτη μέλη για κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος υποβάλλει σχετική αίτηση, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής του στην Κοινότητα. 2. Οι αιτήσεις έκδοσης άδειας εισαγωγής κατατίθενται σε οιοδήποτε κράτος μέλος. 3. Η περίοδος ισχύος της άδειας εισαγωγής και το ποσό της προς καταβολή σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής (**) καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, μέρος Ι, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/ Κατά παρέκκλιση του άρθρου 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, η απόδειξη για τη χρήση της άδειας εισαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού παρέχεται, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, εντός 30 ημερών μετά την ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας. (*) ΕΕ L 114 της , σ. 3. (**) ΕΕ L 205 της , σ. 5.» Άρθρο 9 Ζάχαρη Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Τα προϊόντα για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση άδειας εξαγωγής αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής (*). Η περίοδος ισχύος της άδειας εξαγωγής και το ποσό της προς καταβολή καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, μέρος ΙΙ, του εν λόγω κανονισμού, και αφορούν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού. (*) ΕΕ L 114 της , σ. 3.» 2. Διαγράφονται οι παράγραφοι 1, 2, και 3 του άρθρου Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 10 Τα προϊόντα για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση άδειας εισαγωγής αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής. Η περίοδος ισχύος της άδειας εισαγωγής και το ποσό της προς καταβολή καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, μέρος Ι, του εν λόγω κανονισμού, και αφορούν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού.» 4. Στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: Ωστόσο, οι άδειες δεν ισχύουν μετά την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης. 4. Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η εγγύηση καταπίπτει εν όλω ή εν μέρει, εάν η εισαγωγή δεν πραγματοποιηθείεντός της εν λόγω προθεσμίας ή πραγματοποιηθεί μόνο εν μέρει. «2. Σε περίπτωση που κάποια αίτηση έκδοσης άδειας για τα προϊόντα για τα οποία ισχύει το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αφορά ποσότητες μέχρι 10 υς, ο ενδιαφερόμενος δύναται να μην υποβάλει την ίδια ημέρα και στην ίδια αρμόδια αρχή περισσότερες από μια τέτοιες αιτήσεις, και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξαγωγή περισσότερες από μια άδειες που έχουν εκδοθείγια ποσότητες μέχρι 10 υς.»

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/15 5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 διαγράφεται. Άρθρο 10 Ελαιόλαδο Τυνησίας Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1918/2006 τροποποιείται ως εξής: Στο άρθρο 3, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «4. Η άδεια εισαγωγής ισχύει επί 60 ημέρες από την πραγματική ημερομηνία έκδοσής της, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 (*), και το ποσό της ανέρχεται σε 15 ευρώ ανά καθαρού βάρους. (*) ΕΕ L 114 της , σ. 3.» Άρθρο 11 Σκόρδο Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 341/2007 τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Τα προϊόντα για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση άδειας εισαγωγής αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής (*). Η περίοδος ισχύος της άδειας εισαγωγής και το ποσό της προς καταβολή καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, μέρος Ι, του εν λόγω κανονισμού. (*) ΕΕ L 114 της , σ. 3.» 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 διαγράφεται. 3. Το άρθρο 13 τροποποιείται ως ακολούθως: α) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «2. Το άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών στις άδειες Β.» β) η παράγραφος 4 διαγράφεται. 4. Το παράρτημα II διαγράφεται. Άρθρο 12 Ρύζι Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1002/2007 τροποποιείται ως εξής: Στο άρθρο 3, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Η εγγύηση για τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ και δεν δύναται πάντως να είναι κατώτερη από την προβλεπόμενη στο άρθρο 12 στοιχείο β) εδάφιο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003.» Άρθρο 13 Μήλα Το άρθρο 134 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Οι εισαγωγές μήλων που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση άδειας εισαγωγής αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής (*). (*) ΕΕ L 114 της , σ. 3.» 2. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «4. Κατά την υποβολή της αίτησης, οι εισαγωγείς προβαίνουν σε σύσταση σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της δέσμευσης εισαγωγής κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας εισαγωγής. Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η εγγύηση καταπίπτει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, εάν η εισαγωγή δεν πραγματοποιηθείή πραγματοποιηθείμόνο εν μέρει κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας εισαγωγής. Η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού εισαγωγής και το ποσό της προς καταβολή καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008.» 3. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «6. Οι άδειες εισαγωγής ισχύουν μόνο για εισαγωγές καταγωγής της αναφερόμενης χώρας.» Άρθρο 14 Βόειο κρέας Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2008 τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Τα προϊόντα για τα οποία απαιτείται η προσκόμιση άδειας εισαγωγής αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 (*) της Επιτροπής. Η περίοδος ισχύος της άδειας εισαγωγής και το ποσό της προς καταβολή καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Ι του εν λόγω κανονισμού. (*) ΕΕ L 114 της , σ. 3.»

10 L 150/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τα άρθρα 3 και 4 διαγράφονται. 3. Στο άρθρο 5, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Σε περίπτωση εισαγωγών με δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: α) καμία αίτηση για έκδοση άδειας ή πιστοποιητικού δεν γίνεται δεκτή εάν δεν καταβληθείστον αρμόδιο οργανισμό, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. της ημέρας υποβολής της αίτησης, εγγύηση ύψους 5 ευρώ ανά κεφαλή για τα ζώντα ζώα και 12 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους για τα υπόλοιπα προϊόντα β) οι άδειες ισχύουν από την πραγματική ημερομηνία έκδοσής τους κατά την έννοια του άρθρου 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα που έπεται της συγκεκριμένης ημερομηνίας. γ) ο οργανισμός που εκδίδει την άδεια εισαγωγής αναφέρει, στο τετραγωνίδιο 20 του πιστοποιητικού εισαγωγής ή στα αποσπάσματά της, τον αύξοντα αριθμό της ποσόστωσης που εμφαίνεται στο ολοκληρωμένο δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (TARIC).» Άρθρο 15 Μεταβατική διάταξη 1. Ο παρών κανονισμός δεν επηρεάζει την περίοδο ισχύος και το ποσό της των αδειών που έχουν εκδοθείστο πλαίσιο περιόδων δασμολογικών ποσοστώσεων οι οποίες δεν έχουν λήξει κατά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού όπως προβλέπεται στο άρθρο Κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων, οι εγγυήσεις που υποβάλλονται για την έκδοση αδειών εισαγωγής, εξαγωγής και πιστοποιητικών προκαθορισμού, αποδεσμεύονται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η ισχύς των αδειών ή των πιστοποιητικών δεν έχει λήξει κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 β) δεν απαιτούνται πλέον άδειες ή πιστοποιητικά για τα συγκεκριμένα προϊόντα από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 γ) οι άδειες ή τα πιστοποιητικά έχουν χρησιμοποιηθείμερικώς μόνο, ή και καθόλου, κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Άρθρο 16 Τελική διάταξη Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1119/79 καταργείται. Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος και εφαρμογή Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, αρχίζει να ισχύει: α) όσον αφορά τα δημητριακά, το λίνο και την κάνναβη, το ελαιόλαδο, τα νωπά ή μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, τους σπόρους για σπορά, το βόειο κρέας, το πρόβειο και αίγειο κρέας, το χοιρινό κρέας, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αυγά, τα πουλερικά, την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης και άλλους τομείς παραγωγής προϊόντων, εκτός των τομέων του οίνου, του ρυζιού και της ζάχαρης, από την 1η Ιουλίου 2008 β) όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, από την 1η Αυγούστου 2008 γ) όσον αφορά τον τομέα του ρυζιού, από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 δ) όσον αφορά τον τομέα της ζάχαρης, από την 1η Οκτωβρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 9Ιουνίου Για την Επιτροπή Mariann FISCHER BOEL Μέλος της Επιτροπής

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΜΕΡΟΣ I ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) i) και ανώτατα όρια που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) [παρατίθενται κατά την ίδια σειρά όπως στα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007] A. Δημητριακά [μέρος Ι του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007] 0714 άλλος από την διάκριση Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων. Εντεριώνη (ψίχα) του φοίνικα των Μολούκων (αρτόδενδρου) 1 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά το μήνα Γλυκοπατάτες για ανθρώπινη διατροφή 1 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά το μήνα 500 kg Σιτάρι σκληρό, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 2 στοιχείο α) σημείο (iii) Όλυρα (σπέλτα), μαλακό σιτάρι και σιμιγδάλι που δεν προορίζονται για σπορά, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 2, στοιχείο α) σημείο (iii) 1 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά το μήνα 1 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά το μήνα Κριθάρι 1 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά το μήνα Καλαμπόκι εκτός από σπόρους καλαμποκιού για σπορά Σόργο σε κόκκους, εκτός από υβρίδια για σπορά 1 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά το μήνα 1 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά το μήνα Αλεύρι από μαλακό σιτάρι και όλυρα 1 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά το μήνα kg Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας 1 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά το μήνα 1 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά το μήνα kg kg

12 L 150/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ex Υπολείμματα πολτών εσπεριδοειδών 1 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά το μήνα kg Προϊόντα που καλύπτονται από τη συμπληρωματική σημείωση 5 του κεφαλαίου 23 της συνδυασμένης ονοματολογίας 1 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά το μήνα kg Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί άδεια ή πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Οι περιορισμοίαυτοίδεν ισχύουν για Άδεια ή πιστοποιητικό απαιτούνται για οποιαδήποτε ποσότητα. B. Ρύζι [μέρος ΙΙ του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007] Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι brun), περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 2, στοιχείο α) σημείο (iii) 30 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά το μήνα kg Ημιλευκασμένο και λευκασμένο ρύζι, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 2, στοιχείο α) σημείο (iii) 30 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά το μήνα kg Θραύσματα ρυζιού, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 2, στοιχείο α) σημείο (iii) 1 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 2ου μήνα μετά το μήνα kg Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί άδεια ή πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Οι περιορισμοίαυτοίδεν ισχύουν για Άδεια ή πιστοποιητικό απαιτούνται για οποιαδήποτε ποσότητα. Γ. Ζάχαρη [μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007] 1701 Όλα τα προϊόντα που εισάγονται υπό προτιμησιακούς όρους πλην των δασμολογικών ποσοστώσεων Διατάξεις όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 950/2006 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1100/2006 Διατάξεις όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 950/2006 και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1100/2006 Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί άδεια ή πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Οι περιορισμοίαυτοίδεν ισχύουν για Άδεια ή πιστοποιητικό απαιτούνται για οποιαδήποτε ποσότητα.

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/19 Δ. Σπόροι για σπορά [μέρος V του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007] ex Σπόροι για σπορά που προορίζονται για σπορά ποικιλιών κάνναβης ( 2 ) Μέχρι το τέλος του 6ου μήνα μετά το μήνα, πλην διαφορετικών διατάξεων των κρατών μελών Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί άδεια ή πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Οι περιορισμοίαυτοίδεν ισχύουν για ( 2 ) Δεν απαιτείται εγγύηση. Βλέπε άλλους όρους στην παράγραφο 1 του άρθρου 17α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 245/2001. Άδεια ή πιστοποιητικό απαιτούνται για οποιαδήποτε ποσότητα. E. Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές [μέρος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007] Ελιές νωπές που προορίζονται για την παραγωγή λαδιού 100 ευρώ/ 60 ημέρες από την πραγματική ημερομηνία έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ Ελιές διατηρημένες προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε άλλα διαλύματα για τη διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλες, στην κατάσταση που βρίσκονται, για άμεση κατανάλωση, για τη παραγωγή ελαίου, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο α) στοιχείο (iii) 100 ευρώ/ 60 ημέρες από την πραγματική ημερομηνία έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ Πίτες και άλλα υπολείμματα από την εξαγωγή ελαιολάδου, που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο ανώτερη του 3% 100 ευρώ/ 60 ημέρες από την πραγματική ημερομηνία έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί άδεια ή πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Οι περιορισμοίαυτοίδεν ισχύουν για Άδεια ή πιστοποιητικό απαιτούνται για οποιαδήποτε ποσότητα. ΣΤ. Λίνο και κάνναβη [μέρος VIII του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007] Καννάβι (cannabis sativa), ακατέργαστο ή μουσκεμένο ( 2 ) Μέχρι το τέλος του 6ου μήνα μετά το μήνα Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί άδεια ή πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Οι περιορισμοίαυτοίδεν ισχύουν για ( 2 ) Δεν απαιτείται εγγύηση. Βλέπε άλλους όρους στην παράγραφο 1 του άρθρου 17α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 245/2001. Άδεια ή πιστοποιητικό απαιτούνται για οποιαδήποτε ποσότητα.

14 L 150/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζ. Οπωροκηπευτικά [μέρος IX του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007] Σκόρδο, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 2,στοιχείο α) σημείο (iii) 50 ευρώ/ 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 ex Άλλα παρόμοια λαχανικά του γένους Allium, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 2, στοιχείο α) σημείο (iii) 50 ευρώ/ 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ Μήλα, άλλα 15 ευρώ/ 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί άδεια ή πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Οι περιορισμοίαυτοίδεν ισχύουν για Άδεια ή πιστοποιητικό απαιτούνται για οποιαδήποτε ποσότητα. H. Μεταποιημένα οπωροκηπευτικά [μέρος X του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007] ex Σκόρδο ( 2 ) και Allium ampeloprasum (άψητο ή ψημένο στον ατμό ή σε βραστό νερό), κατεψυγμένο, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 2, στοιχείο α) σημείο (iii) 50 ευρώ/ 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 ex Μείγματα οπωροκηπευτικών που περιέχουν σκόρδο ή/και Allium ampeloprasum (άψητα ή ψημένα στον ατμό ή σε βραστό νερό), κατεψυγμένα, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 2, στοιχείο α) σημείο (iii) 50 ευρώ/ 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 ex Σκόρδο ( 2 ) και Allium ampeloprasum διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε άλλα διαλύματα για τη διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα, στην κατάσταση που βρίσκονται, για άμεση κατανάλωση, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο α) στοιχείο (iii) 50 ευρώ/ 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 ex Μείγματα λαχανικών τα οποία περιέχουν σκόρδο ( 2 ) ή/και Allium ampeloprasum, προσωρινώς διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για προσωρινή διατήρησή τους), ακατάλληλα όμως για κατανάλωση στην κατάσταση που βρίσκονται, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 2, στοιχείο α) σημείο (iii) 50 ευρώ/ 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/21 ex Ξερό σκόρδο ( 2 ) και Allium ampeloprasum και μείγματα ξερών λαχανικών τα οποία περιέχουν σκόρδο ( 2 ) ή/και Allium ampeloprasum, ολόκληρα, κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες, τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα, περιλαμβανομένων των προϊόντων που εισάγονται βάσει δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 2, στοιχείο α) σημείο (iii) 50 ευρώ/ 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί άδεια ή πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Οι περιορισμοίαυτοίδεν ισχύουν για ( 2 ) Περιλαμβάνονται επίσης τα προϊόντα για τα οποία ο όρος garlic («σκόρδο») αποτελείμέρος μόνο της περιγραφής, όπως, μεταξύ άλλων, solo garlic, elephant garlic, single clove garlic ή great-headed garlic (ασιατικό σκόρδο, αμπελόπρασο). Άδεια ή πιστοποιητικό απαιτούνται για οποιαδήποτε ποσότητα. Θ. Μπανάνες [μέρος XI του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007] Μπανάνες, νωπές εισαγόμενες με τους δασμούς του κοινού δασμολογίου 15 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται του Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί άδεια ή πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Οι περιορισμοίαυτοίδεν ισχύουν για Άδεια ή πιστοποιητικό απαιτούνται για οποιαδήποτε ποσότητα. Ι. Βόειο κρέας [μέρος XV του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007] ως Όλα τα προϊόντα που εισάγονται υπό προτιμησιακούς όρους πλην των δασμολογικών ποσοστώσεων 5 ευρώ ανά ζώο 0201 και 0202 Όλα τα προϊόντα που εισάγονται υπό προτιμησιακούς όρους πλην των δασμολογικών ποσοστώσεων 12 ευρώ ανά καθαρού βάρους και Όλα τα προϊόντα που εισάγονται υπό προτιμησιακούς όρους πλην των δασμολογικών ποσοστώσεων 12 ευρώ ανά καθαρού βάρους , και Όλα τα προϊόντα που εισάγονται υπό προτιμησιακούς όρους πλην των δασμολογικών ποσοστώσεων 12 ευρώ ανά καθαρού βάρους και Όλα τα προϊόντα που εισάγονται υπό προτιμησιακούς όρους πλην των δασμολογικών ποσοστώσεων 12 ευρώ ανά καθαρού βάρους Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί άδεια ή πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Οι περιορισμοίαυτοίδεν ισχύουν για Άδεια ή πιστοποιητικό απαιτούνται για οποιαδήποτε ποσότητα.

16 L 150/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης K. Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα [μέρος XVI του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007] ex Κεφάλαια 04, 17, 21 και 23 Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, εισαγόμενα βάσει προτιμησιακών όρων πλην των δασμολογικών ποσοστώσεων και με εξαίρεση τα τυριά και το πηγμένο γάλα για τυρί (κωδικός ΣΟ 0406) καταγωγής Ελβετίας, που εισάγονται χωρίς άδεια, ως εξής: 0401 Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά 10 ευρώ/ 0402 Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 10 ευρώ/ ως ως Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστείζύμωση ή έχουν καταστείόξινα, έστω και συμπυκνωμένο ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάο 10 ευρώ/ 0404 Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 10 ευρώ/ ex 0405 Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαλακτοκομικοίπολτοί για επάλειψη, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες ανώτερης του 75 % αλλά κατώτερης του 80 % 10 ευρώ/ 0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί, με εξαίρεση τα τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί καταγωγής Ελβετίας, που εισάγονται χωρίς άδεια. 10 ευρώ/ Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών, με περιεκτικότητα κατά βάρος λιγότερο από 99 % σε λακτόζη εκφραζόμενη σε άνυδρη λακτόζη υπολογιζόμενη σε ξηρά ουσία 10 ευρώ/ Σιρόπι λακτόζης, αρωματισμένο ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών 10 ευρώ/ ex 2309 Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων: Παρασκευάσματα και ζωοτροφές που περιέχουν προϊόντα στα οποία εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, άμεσα ή δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1667/2006, με εξαίρεση τα παρασκευάσματα και ζωοτροφές τα οποία εμπίπτουν στο μέρος Ι του παραρτήματος του εν λόγω κανονισμού. 10 ευρώ/ Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί άδεια ή πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Οι περιορισμοίαυτοίδεν ισχύουν για Άδεια ή πιστοποιητικό απαιτούνται για οποιαδήποτε ποσότητα.

17 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/23 Λ. Άλλα προϊόντα [μέρος XXI του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007] Κανναβούρι εκτός από το προοριζόμενο για σπορά ( 2 ) Μέχρι το τέλος του 6ου μήνα μετά το μήνα, πλην αντιθέτων διατάξεων των κρατών μελών Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί άδεια ή πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Οι περιορισμοίαυτοίδεν ισχύουν για ( 2 ) Δεν απαιτείται εγγύηση. Βλέπε άλλους όρους στην παράγραφο 1 του άρθρου 17α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 245/2001. Άδεια ή πιστοποιητικό απαιτούνται για οποιαδήποτε ποσότητα. M. Αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης [μέρος Ι του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007] ex Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % ή υψηλότερο, που παράγεται από τα γεωργικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της συνθήκης 1 ευρώ ανά εκατόλιτρο Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του 100 εκατόλιτρα ex Αιθυλική αλκοόλη και άλλα οινοπνευματώδη, μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου που παράγονται από τα γεωργικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της συνθήκης 1 ευρώ ανά εκατόλιτρο Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του 100 εκατόλιτρα ex Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο κατώτερο του 80 %, που παράγεται από τα γεωργικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της συνθήκης 1 ευρώ ανά εκατόλιτρο Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του 100 εκατόλιτρα ex Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο κατώτερο του 80 %, που παράγεται από τα γεωργικά προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της συνθήκης 1 ευρώ ανά εκατόλιτρο Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του 100 εκατόλιτρα Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί άδεια ή πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Οι περιορισμοίαυτοίδεν ισχύουν για Άδεια ή πιστοποιητικό απαιτούνται για οποιαδήποτε ποσότητα.

18 L 150/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΜΕΡΟΣ II ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΦΟΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) i) και ανώτατα όρια που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) [παρατίθενται κατά την ίδια σειρά όπως στα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007] A. Δημητριακά [μέρος Ι του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007] ( 2 ) Σιτάρι σκληρό 3 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του Όλυρα (σπέλτα), σιτάρι μαλακό και σιμιγδάλι που δεν προορίζονται για σπορά 3 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του Σίκαλη 3 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του Κριθάρι 3 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του Βρώμη 3 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του Καλαμπόκι εκτός από καλαμπόκι για σπορά 3 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του Αλεύρι από μαλακό σιτάρι και όλυρα 3 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του 500 kg Πλην αντιθέτων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003. ( 2 ) Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί άδεια ή πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Οι περιορισμοίαυτοίδεν εφαρμόζονται στις εξαγωγές υπό προτιμησιακούς όρους, με δασμολογικές ποσοστώσεις ή εφόσον έχει καθοριστείεξαγωγικός δασμός. Άδεια ή πιστοποιητικό απαιτούνται για οποιαδήποτε ποσότητα.

19 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 150/25 B. Ρύζι [μέρος ΙΙ του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007] Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι brown) 3 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του 500 kg Ρύζι ημιλευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο 3 ευρώ/ Μέχρι το τέλος του 4ου μήνα που έπεται του 500 kg Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί άδεια ή πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Οι περιορισμοίαυτοίδεν εφαρμόζονται στις εξαγωγές υπό προτιμησιακούς όρους, με δασμολογικές ποσοστώσεις ή εφόσον έχει καθοριστείεξαγωγικός δασμός. Άδεια ή πιστοποιητικό απαιτούνται για οποιαδήποτε ποσότητα. Γ. Ζάχαρη [μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007] 1701 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση 11 ευρώ/ Για ποσότητες που υπερβαίνουν τους 10 υς, μέχρι το τέλος του 3ου μήνα μετά το μήνα της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσης της άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ kg Για ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τους 10 υς, μέχρι το τέλος του 3ου μήνα μετά το μήνα της ημερομηνίας έκδοσης της άδειας, ( 2 ) Άλλα ζάχαρα σε στερεά μορφή και σιρόπια ζάχαρης, χωρίς προσθήκη αρωματικών ουσιών ή χρωστικών ουσιών, εξαιρουμένων της λακτόζης και της γλυκόζης, της μαλτοδεξτρίνης και της ισογλυκόζης 4,2 ευρώ/ Για ποσότητες που υπερβαίνουν τους 10 υς, μέχρι το τέλος του 3ου μήνα μετά το μήνα της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσης της άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 Για ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τους 10 υς, μέχρι το τέλος του 3ου μήνα μετά το μήνα της ημερομηνίας έκδοσης της άδειας, ( 2 ) kg Σιρόπια ζάχαρης, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών, με εξαίρεση τα σιρόπια ισογλυκόζης, λακτόζης, γλυκόζης και μαλτοδεξτρίνης 4,2 ευρώ/ Για ποσότητες που υπερβαίνουν τους 10 υς, μέχρι το τέλος του 3ου μήνα μετά το μήνα της πραγματικής ημερομηνίας έκδοσης της άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ kg Για ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τους 10 υς, μέχρι το τέλος του 3ου μήνα μετά το μήνα της ημερομηνίας έκδοσης της άδειας, ( 2 ) Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί άδεια ή πιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ). Οι περιορισμοίαυτοίδεν ισχύουν για ( 2 ) Για ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τους 10 υς, το ενδιαφερόμενο μέρος δεν χρησιμοποιείπερισσότερες από μια άδειες για την ίδια εξαγωγή. Άδεια ή πιστοποιητικό απαιτούνται για οποιαδήποτε ποσότητα.

20 L 150/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΜΕΡΟΣ III ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Μέγιστες ποσότητες για τις οποίες δεν χρειάζεται να προσκομιστεί άδεια ήπιστοποιητικό, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και κωδικοίσο Καθαρή ποσότητα A. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Για κάθε προϊόν που αναφέρεται στο παράρτημα I, μέρος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, με εξαίρεση τις διακρίσεις , και kg B. ΡΥΖΙ Για κάθε προϊόν που αναφέρεται στο παράρτημα I, μέρος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου Γ. ΖΑΧΑΡΗ Για κάθε προϊόν που αναφέρεται στο παράρτημα I, μέρος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου Δ. ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Για κάθε προϊόν που αναφέρεται στο παράρτημα I, μέρος XVI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου E. ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ Για ζώντα ζώα που αναφέρονται στο παράρτημα I, μέρος XV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου Για κρέας που αναφέρεται στο παράρτημα I, μέρος XV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου Ζ. ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ ΚωδικοίΣΟ ως εξής: kg kg 150 kg Ένα ζώο 200 kg 250 kg kg H. ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚωδικοίΣΟ ως εξής: νεοσσοί νεοσσοί kg Θ. ΑΥΓΑ ΚωδικοίΣΟ ως εξής: αυγά αυγά kg Οι περιορισμοίαυτοίδεν εφαρμόζονται στις εξαγωγές υπό προτιμησιακούς όρους, με δασμολογικές ποσοστώσεις ή εφόσον έχει καθοριστείεξαγωγικός δασμός. Άδεια ή πιστοποιητικό απαιτούνται για οποιαδήποτε ποσότητα.» 250 kg

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές ορισμένων οπωροκηπευτικών μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας

σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές ορισμένων οπωροκηπευτικών μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας 1. 3. 86 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 60/ 17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 635/86 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Φεβρουαρίου 1986 σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ L 285/104 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ Σημειώσεις 1. Α) Τα προϊόντα που μνημονεύονται στα κείμενα των κλάσεων του κεφαλαίου αυτού υπάγονται στις κλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - 35(ΙΙΙ) του 2003. (1) θέσπισης διατάξεων, που να συνάδουν με τη Συνθήκη Προσχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R2535 EL 01.01.2010 022.003 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2001 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΚΩΔ.ΑΡΧΕΙΟΥ 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5023665 ΕΞ2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αναστολή δασμών που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων βαριών λαδιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ 30.10.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/187 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ Σημείωση 1. Περιλαμβάνονται στην

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 129(I) του 2002... (Ι) του 2005. Για σκοπούς συμπλήρωσης των εφαρμοστικών διατάξεων των περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

2003R1784 EL 01.07.2007 002.001 1

2003R1784 EL 01.07.2007 002.001 1 2003R1784 EL 01.07.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Παράρτηµα I : Παράρτηµα II : Παράρτηµα III : Παράρτηµα IV : Παράρτηµα V : Πίνακας προϊόντων που υπάγονται στα κεφάλαια 25-97 του εναρµονισµένου συστήµατος και αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1234 EL 19.06.2010 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.9.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 237/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 914/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1370/2013 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 22ας Οκτωβρίου 2007 16.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07.

: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α /14.08.2015) : α. Η ΠΟΛ.1160/17.07.2015 εγκύκλιος β. Η ΠΟΛ.1168/29.07. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : 7Ξ44Η-Δ98 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ. 1188 1. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R1234 EL 01.05.2010 006.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 26.10.2004 COM(2004) 739 τελικό 2004/0255(ACC) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 για την εισαγωγή εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.2.2013 COM(2013) 106 final 2013/0063 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2009 COM(2009) 510 τελικό 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 247/2006 περί καθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 343/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1360/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό των εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 6.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 171/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 578/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2010 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 1216/2009

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 EL L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/22 30.9.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 2.

ΑΡΘΡΟ Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 2. ΑΡΘΡΟ 1.10 Πρόσωπα που ασκούν κρατικές αρμοδιότητες κατ εξουσιοδότηση Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, κάθε μέρος μεριμνά ώστε ένα πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί ρυθμιστικές, διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011 EL L 138/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.5.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 514/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των καθεστώτων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ [ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ [ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 09.04.2001 COM(2001) 184 τελικό ΤΟΜΟΣ II ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ [ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ] ΑΙΓΥΠΤΟΣ Τελικό 28 Ιουλίου 1999 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 538/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.5.2016 L 121/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/698 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2016 για τη διόρθωση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Ν.2859/2000 (προηγ.) (νέο) Η παράγραφος 1 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται σε κανονικό Η παράγραφος 2 καταργείται Τα ζωντανά ζώα υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 2/2006 ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 2/2006 ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 31.01.2006 SEC(2006) 120 τελικό Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ αριθ. 2/2006 ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ για την τροποποίηση του πίνακα I, του πίνακα II, του πίνακα IV

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5 4.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 702/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2009 για τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β)

β) σύστημα επιστροφής δασμών: το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγήμε τη μορφήτην οποία προβλέπει η παράγραφος 1 στοιχείο β) 1992R2913 EL 01.01.2007 005.001 47 Άρθρο 113 Τα κοινοτικά εμπορεύματα που υπάγονται στην κοινήγεωργικήπολιτική, τα οποία τίθενται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αναφέρονται στο άρθρο 98 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

(7) Πρέπει να εφαρμόζεται καθεστώς ενίσχυσης για την ιδιωτική. (8) Η εφαρμογή καθεστώτος ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση

(7) Πρέπει να εφαρμόζεται καθεστώς ενίσχυσης για την ιδιωτική. (8) Η εφαρμογή καθεστώτος ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση 21.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 223/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 826/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Αυγούστου 2008 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012. 31.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 29.12.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/1 V (Πράξεις εκδιδόμενες, από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 36 και το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 36 και το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο, 9.6.2004 L 206/37 ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 865/2004 του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε την κοινή οργάνωση της αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών και την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 487 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 5-7/2016 EL

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1995R0297 EL 20.11.2005 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 297/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Φεβρουαρίου 1995 σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

L 355/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 355/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 355/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1422/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη δημοσίευση, για το 2014, της ονοματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 EL 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.1.2016 L 8/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/24 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιανουαρίου 2016 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή αραχίδων από τη Βραζιλία,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2015 COM(2015) 350 final 2014/0175 (COD) Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0376 EL 01.02.2010 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 376/2008 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2008 για τις κοινές λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 33/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 91/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2013 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 737/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα