ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: Fax: Αθήνα, 12/05/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Του Ν.Δ. 356/74 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει σήμερα, 2. Του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), 3. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α / ), όπως ισχύει, 4. Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α/2009) και ισχύει, 5. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/ ) και ισχύει, 6. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ), 7. Του Π.Δ. 85/2012, άρθρο 1 «Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 141/Α /2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α /2013), 8. Του Π.Δ. 117/2012 (202/Α/ ) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 9. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α /2013), με το οποίο διορίστηκε ο κος Κωνσταντίνος Χατζηδάκης του Ιωάννου στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ο κος Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννου στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 10. Τα άρθρα 87,88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων,

2 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν 11. Του Κανονισμού (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 7 ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα, 12. Του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής της , σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ, όπως ισχύει, 13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 14. Τον N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/ ). 15. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ κοινή απόφαση των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 2660) με θέμα: Συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρείας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» 16. Την υπ αριθμ. Πρωτ /11/ Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε, του Περιφερειάρχη Αττικής. 17. Την υπ αρ. 263/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Κύρωση του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 528// ). 18. Την υπ αρ. ΔΙΔΚ/Φ.ΚτΠ/ΟΙΚ Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία Της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 525/ΥΟΔΔ/ ). 19. Την υπ αρ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Τροποποίηση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και εκ νέου κωδικοποίησή του» (ΦΕΚ 3187// ) 20. Τη με αριθ. Φ2-1617/ (ΦΕΚ 1980//2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. Φ2-2022/ (ΦΕΚ 3017//2012) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ισχύει, 21. Τη με αριθ. 1009/2012 (ΦΕΚ 72//2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 1203/2012 (ΦΕΚ 3130//2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση και ισχύει, 22. Τη με αριθμ /ΔΙΟΕ/546 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 1653//2013), 23. Τη με αριθ Α/2013 (ΦΕΚ 540//2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει, 24. Τη με αριθ /ΔΕ-1382/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2013, στη ΣΑΕ 058/2 της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει, 25. Τη με αριθ. Φ2-1062/2013 (ΦΕΚ 1171//2013) Απόφαση Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

3 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει, 26. Τη με αριθ. 418/ έγκριση της προγραμματικής Συμφωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, 27. Την από 05/06/2013 Προγραμματική Συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον Γεν. Γραμματέα Εμπορίου Στεφ. Κομνηνό και της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ όπως εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον Διευθύνονται Σύμβουλο Κων. Τζοάννη, 28. Τη με αριθμ. Φ2-1510/2013 (ΦΕΚ 1589//2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»», όπως ισχύει, 29. Τις προτάσεις επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης από τους υποψήφιους επενδυτές, 30. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της 5ης (19/02/2014) και 6ης (18/03/2014) συνεδρίασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη Δράση και των αντίστοιχων συνεδριάσεων Δ.Σ. της ΚτΠ ΑΕ υπ αριθ. 459 (13/03/2014), υπ αριθ. 462 (10/04/2014), 31. Την με Αρ. Πρωτ. 6054/ Εισήγηση Ένταξης Πράξεων από την ΚτΠ ΑΕ, 32. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν της προβλεφθείσας στη με αριθ Α/2013 (ΦΕΚ 540//2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει, Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την ένταξη στην δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» των ακόλουθων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων (384) πράξεων, τα στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Η κατανομή των πράξεων στις Περιφέρειες παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα. Περιφέρεια Αριθμός πράξεων Δημόσια Δαπάνη Αττικής , ,00 Ηπείρου ,00 Θεσσαλίας ,00 Κρήτης ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Οι Πράξεις χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

4 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η δημόσια συμμετοχή των πράξεων προς εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε ,00 Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οι πιστώσεις θα μεταβιβάζονται στο δικαιούχο μέσω της ΣΑΕ 058/2, με τον ενάριθμο έργου 2013ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κατάλογος Πράξεων της Δράσης «Εσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων (e-gas)» προς ένταξη στη ΣΑΕ 058/2

5 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου GS GS GS GS GS GS GS Επωνυμία Α.Φ.Μ. Περιφέρεια ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΕΛΑΓΕΝΗ ΠΑΝ. ΔΩΡΟΘΕΑ & ΣΙΑ ΟΕ Π.ΤΣΙΛΙΚΗΣ-Ι.ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ Γ ΜΠΑΖΑΛΕΚΟΥ ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΜΑΡΩΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕΛΑΓΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κύκλος Υποβολής Προτάσεων Κρήτης Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Θεσσαλίας Τίτλος Επενδυτικού Σχεδίου Διάρκεια Επενδυτικού Σχεδίου Σύνολο Ενισχυόμενου Προϋπολογισμού Δημόσια Χρηματοδότηση 3 μήνες 4.200, ,00 3 μήνες 7.350, ,00

6 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS ΜΑΝΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΠ ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ε ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΟΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ KAI ΣΙΑ ΕΕ ΤΣΙΑΠΡΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αττικής Α Αττικής Α Θεσσαλίας Αττικής Α Θεσσαλίας GS ΧΑΣΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ηπείρου GS GS ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ Θεσσαλίας μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 3.250, ,00

7 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS ΚΟΥΙΔΟΥ,ΕΛΕΝΗ,ΠΑΝ Κρήτης GS GS GS GS GS GS GS ΓΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΘΩΜΑΣ ΑΦΟΙ ΤΖΕΚΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΥΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ, ΣΟΦΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΕΜΜΑΝΟΥΗ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Κρήτης Κρήτης Κρήτης 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

8 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΘΙΑΝΑΚΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΑΝΔΑΛΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΝΤΖΟΠΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΕ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κρήτης Κρήτης Κρήτης Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Κρήτης Ηπείρου

9 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗ, ΑΝΝΑ,ΘΕΟ ΚΟΚΚΙΝΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΑΝΤΩΝΙΟY ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ TOY ΑΣΙΛΕΙΟY ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Κρήτης Κρήτης Κρήτης Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας GS ΣΤΟΡΑΙΤΗ,ΦΩΤΕΙΝ,ΝΙΚ Κρήτης 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

10 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ,ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΑΠΠΑΣ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κρήτης Κρήτης Θεσσαλίας Κρήτης GS ΛΑΓΓΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Θεσσαλίας GS GS GS ΣΑΡΡΗΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΙΚΤΩΡΑΣ ΑΦΟΙ Ν ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΟΕ ΕΥΑΓ ΦΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας

11 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS ΚΟΛΟΚΑΣ,ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΡΟΥΙΔΗ,ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΠΙΤΣΟΓΛΟΥ ΣΙΑ Ε Ε Ηπείρου Ηπείρου Κρήτης GS ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ ΑΕΕΚΞΤΕ Κρήτης GS GS Α ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ Ι ΤΡΕΥΛΑΚΗΣ ΟΕ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΕ Κρήτης GS ΘΩΜΑΣ,,ΠΑΝΑΓ,ΑΘΑ GS ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤ,ΙΩΑΝΝΗΣ μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 7.350, ,00 3 μήνες 7.750, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

12 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS ΜΑΝΙΑΚΟΥΔΑΚΗ, ΣΟΦΙΑ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΚΕΛΕΡΗΣ, ΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΑΤΣΑ,,ΘΕΟΔΩΡΑ, ΑΛΕΞΙΟΣ Γ ΚΑΙ Π ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ ΟΕ ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΔΑΣ,,ΙΩΑ ΚΕΙΜ,ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Κρήτης Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου GS Σ ΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ηπείρου GS GS Ε ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΕΞΤΤΕ ΚΥΡΙΑΖΗ,,ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κρήτης Θεσσαλίας 3 μήνες 7.750, ,00 3 μήνες 5.650, ,00 3 μήνες 6.950, ,00

13 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ Σ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ TOY ΑΣΙΛΕΙΟY ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ,ΑΙΜΙΛΙΟΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΖΩΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ, ΝΙΦΟΡΑ,ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΙΕΡΑΤΟΣ,ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΦΟΙ ΣΤΥΛ ΑΣΙΛΑΚΗ ΟΕ ΣΑΜΟΛΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κρήτης Κρήτης Κρήτης Κρήτης Κρήτης 3 μήνες 8.150, ,00

14 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS ΑΚΡΙΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΓΛΥΚ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ,,ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θεσσαλίας Ηπείρου Κρήτης GS ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ηπείρου GS GS GS GS ΠΡΕΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΡΖΟΥΡΟΥΚΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ V K DIOGENESIS TRADING LIMITED ΚΑΣΤΙΓΑΚΗ, ΘΕΟΝΥΜΦΗ,ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ Κρήτης Κρήτης Θεσσαλίας Κρήτης 3 μήνες 3.250, ,00 3 μήνες 5.550, ,00

15 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ,,ΑΠΟΣΤΟ ΛΟΣ,ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΜΥΡΛΗ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΡΙΑ,ΠΑΥΛΟΣ ΑΦΟΙ Π ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗ Ι Κ Ε ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ GERGOVA, GALINA,PETAR ΤΣΑΕΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΑΡΣΙΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 4.550, ,00

16 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΚΑΓΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,,ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΣΙΓΓΙΝΕ, ΕΛΕΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΖΟΥΧΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ Γ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΚΟΠΙΔΑΚΗ,,ΜΑΡΙΑΝΝΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΙΑΚΟΥΡΑ,ΑΣΙΛΙΚΗ,ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 6.950, ,00 3 μήνες 7.350, ,00

17 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS ΤΑΤΣΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ,ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ,ΘΩΜΑΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας GS NODAL ΕΠΕ Ηπείρου GS GS GS GS GS ΛΕΜΟΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΑΛΗ,ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΡΙΖΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΑΛΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΕΡΙΚΛΗΣ Θεσσαλίας Ηπείρου Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 4.000, ,00

18 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΣΠΑΝΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΙΝΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΛ ΑΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. & Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ΑΦΟΙ Δ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑ ΟΕ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ,ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ,ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΠΑΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κρήτης Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Ηπείρου Θεσσαλίας 3 μήνες 3.750, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

19 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ,,ΧΡΙΣΤΟΔ ΟΥΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΑΝΗ, ΜΙΡΑΝΤΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΙΡΑΜΠΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΠΑΥΛΟΣ Κρήτης Ηπείρου Ηπείρου Θεσσαλίας Ηπείρου Ηπείρου Θεσσαλίας

20 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS ΜΑΤΣΑΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΧΑΡΙΣΗΣ ΛΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΤΡΥΦΩΝ ΜΙΧΑΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ηπείρου Θεσσαλίας GS ΔΕΝΕΛΑΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας GS GS GS ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ OIKOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ GS ΤΣΑΚΑΛΟΥ,ΟΛΓΑ,ΣΟΦ μήνες 6.950, ,00 3 μήνες 6.950, ,00 3 μήνες 6.950, ,00

21 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΚΟΣΚΟΡΕΛΛΟΣ, ΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε ΚΩΤΣΑΛΙΔΗ ΘΕΟΔ ΑΦΟΙ ΟΕ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΝΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ Ηπείρου Ηπείρου Κρήτης 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 7.350, ,00 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

22 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ,ΠΕΛΑΓΙΑ, ΜΥΡΩΝΑΣ ΑΜΟΥΚΑ ΣΚΟΥΛΑ,ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΤΟΑΣ,ΝΑΟΥΜ ΜΑΚΗΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΠΙΔΗΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ,ΓΕΩΡΓ, ΕΜΜ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, ΜΙΛΤ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Κρήτης Κρήτης Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Ηπείρου

23 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΚΟΛΛΙΑΣ,,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ, ΑΝΑΣΤ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ, ΑΡΙΣΤ,ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΚΑΤΖΙΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΟΥΡΑ, ΙΚΤΩΡΙΑ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΠΗ, ΙΩΑΝΝΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ηπείρου Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 4.550, ,00 3 μήνες 4.550, ,00

24 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS ΧΑΛΚΙΔΟΥ, ΠΕΛΑΓΙΑ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΟΥΡΑ, ΚΑΛΟΥΔΑ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ ΤΣΑΓΚΑΣ Α ΤΣΑΓΚΑΣ ΟΕ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Ηπείρου GS Ε ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ηπείρου GS GS GS GS ΔΕΔΗΛΑΣ,,ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ,,ΕΛΕΝΗ, ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ν ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας μήνες 4.000, ,00

25 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΚΡΑΑΡΙΩΤΗΣ ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΝΤΟΥΡΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΚΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ ΥΙΟΙ ΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΟΕ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,ΓΕΩΡΓ, ΚΩΝ Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.950, ,00

26 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΑΦΟΙ ΤΖΕΚΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΦΟΙ ΤΖΕΚΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΤΟΓΙΑ,,ΕΛΕΝΗ,ΔΗΜΗΤΡ ΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΙΚΑ ΤΕΡΙΝΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΜΠΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΚΑΠΕΡΔΑ ΓΙΟΛΑΝΔΑ- ΚΑΠΕΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Ηπείρου 3 μήνες 6.950, ,00 3 μήνες 2.000, ,00 3 μήνες 4.550, ,00

27 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS ΤΑΝΟΣ ΝΙΚ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Θεσσαλίας GS GS GS GS GS GS GS ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ Ν ΓΚΟΥΝΕΛΑ ΟΕ ΜΑΝΙΚΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ- ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΠΑ ΟΕ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ,,ΓΕΩΡ ΓΙΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΑΣ ΧΑΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ,ΤΡΙΑ ΝΤΑΦΥΛΛΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ,ΠΕΡΙΚΛΗΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Ηπείρου Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 1.500, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

28 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΦΟΥΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΗΝΗΣ - ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΟΕ ΣΧΩΡΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,,ΑΘΑ ΝΑΣΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,,ΠΑΝ ΑΓΙΩΤΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΚΩΟΣ ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΣΙΑΙΝΗΣ Ο.- ΚΑΡΑΤΣΟΛΗΣ Ν. ΟΕ Ηπείρου Θεσσαλίας Ηπείρου Θεσσαλίας Ηπείρου Ηπείρου Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 3.250, ,00 3 μήνες 6.950, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

29 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS Α ΚΑΙ Σ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,,ΟΛΓΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ,,ΝΙΚΟΛΑ ΟΣ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΜΠΑΡΗ,,ΕΙΡΗΝΗ,ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ,,ΛΑΖΑΡΟΣ,ΑΝ ΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΚΑΛΙΑΣ,,ΜΑΡΙΟΣ,Α ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΥΡΑ,,ΑΝΝΑ,ΝΙΚΟΛ ΑΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 6.650, ,00 3 μήνες 7.750, ,00

30 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΥ,,ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΛΑΠΤΣΗ, ΜΑΡΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΡΑΕΛΑ, ΜΑΡΙΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΡΙΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΡΤΕΣΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΙΣΑΕΤ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 5.050, ,00 3 μήνες 4.600, ,00 3 μήνες 6.650, ,00

31 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ,,ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΑ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΗ ΣΥΖ ΙΩΑΝ ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΑΝΗ, ΜΑΡΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Ηπείρου Ηπείρου Θεσσαλίας 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

32 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS ΡΕΗΣΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΡΑΣ Κ ΟΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ,ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΣΙΛΕΙΟ ΤΣΟΛΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΕΡΚΟΣ, ΘΕΟΚΛΗΣ,ΑΓΗΣΙΛΑΟ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας GS ΑΦΟΙ ΑΝ ΚΑΤΡΗ GS ROYAL OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 6.550, ,00

33 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS ΤΟΛΛΙΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ ΔΙΑΟΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας GS ΑΦΟΙ ΣΑΜΟΥΤΗ ΟΕ Θεσσαλίας GS GS ΓΚΕΜΑΣ,,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ,ΛΟΝΤΟΣ Θεσσαλίας GS ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΛΑ ΟΕ Θεσσαλίας GS ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ Θεσσαλίας 3 μήνες 6.550, ,00

34 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS ΔΑΛΑΚΑ, ΕΛΕΝΗ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας GS Δ Δ ΣΚΡΕΤΑ ΟΕ Θεσσαλίας GS GS GS GS ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΚΟΠ,ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΕΛΝΙΚΑΣ, ΓΕΩΡΓ,ΚΩΝ ΤΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΑ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ,ΑΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 1.200, ,00

35 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΝΤΟΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΛΑΤΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ,ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ, ΑΣΙΛΙΚΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΙΤΣΗ,,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 3.250, ,00 3 μήνες 5.200, ,00

36 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΡΑΣ Κ ΟΕ ΠΟΠΟΤΗ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΩΡΗΣ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΘΕΟΔΩΡ ΟΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑ,,ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ,ΕΛΕΥΘΕΡΙ Α,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΟΛΟΜΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 1.500, ,00 3 μήνες 3.250, ,00 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 3.700, ,00

37 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS Α ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. Δ ΤΡΙΚΑΣ Ε ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΟΕ ΚΑΤΣΑΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΥΛΗ Γ ΑΦΟΙ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΟΚΑΝΟΥ, ΑΘΗΝΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΙΑΝΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟ Σ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ,,ΠΑΝ ΑΓΙΩΤΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 2.900, ,00 3 μήνες 1.500, ,00

38 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΡΡΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΖΩΝΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΡΑΣΣΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΟΕ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΓΕΛΕΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΣΟΣ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Ηπείρου 3 μήνες 4.550, ,00 3 μήνες 3.250, ,00 3 μήνες 4.550, ,00

39 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ,ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΕΡΓΗΣ ΜΙΧ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΧΡΟΝΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ,ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας μήνες 3.400, ,00 3 μήνες 7.750, ,00

40 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ, ΜΑΡΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΚΡΙΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Ηπείρου GS ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑ ΟΕ GS GS ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΟΕ ΜΑΝΤΟΥΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας μήνες 4.550, ,00 3 μήνες 3.250, ,00 3 μήνες 4.550, ,00

41 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΣΓΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑ, ΜΑΡΙΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ,ΙΩΑΝΝ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΛΙΩΤΟΥ, ΕΛΕΝΗ,ΘΩΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΡΑΣ Κ ΟΕ ΓΚΑΡΑΝΕΣ,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΙΟΝΑΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 4.550, ,00 3 μήνες 5.200, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

42 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΠΡΙΟΝΑΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΙΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΙΟΡΕΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Ο.Ε. ΡΙΖΟΥΛΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ,ΑΘΑΝΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 6.550, ,00

43 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS ΔΕΡΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΑΡΑΠΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας GS ΓΙΑΤΣΟΣ,ΔΗΜΗΤΡ,ΓΕΩ Θεσσαλίας GS ΑΦΟΙ ΑΣΤ ΔΡΑΜΗ ΟΕ Θεσσαλίας GS ΑΦΟΙ Κ ΔΡΑΜΗ ΟΕ Θεσσαλίας GS GS GS ΑΦΟΙ ΣΠ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ Μ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Σ ΜΑΚΡΗΣ Ν ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΟΕ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.950, ,00

44 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΜΕΤΑΞΑ, ΕΛΕΝΗ,ΣΤΑΛΙΝ- ΣΤΕΛΙΟΣ Μ ΝΙΤΣΙΚΑΣ Α ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ ΧΙΚΑΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗ,ΠΑΡΑΣΚ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑ ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π.- ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ξ. Ο.Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΡΘΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Ε Ε ΓΙΟΜΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης 3 μήνες 5.000, ,00 3 μήνες 2.700, ,00 3 μήνες 3.750, ,00

45 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΜΥΛΩΝΑ, ΕΛΕΝΗ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙΤΣΗ, ΙΩΑΝΝΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΓΙΟΜΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΡΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΑΙΟΣ ΓΚΕΡΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΙΟΣ ΓΚΕΡΟΣ ΟΕ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 4.450, ,00 3 μήνες 4.550, ,00 3 μήνες 4.150, ,00 3 μήνες 3.750, ,00

46 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΤΣΙΟΥΔΗΣ ΟΕ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας GS ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΕ Κρήτης GS GS GS ΤΙΙΚΕΛΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΣΑΡΑΝΤΗΣ - Γ. ΓΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΓΚΕΡΟΣ, ΑΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 2.000, ,00 3 μήνες 2.000, ,00

47 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗ,ΕΙΡΗΝΗ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ,ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΛΙΑΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ-ΣΑΜΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ,ΣΤΥΛΙΑΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Κρήτης 3 μήνες 2.400, ,00

48 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΓΙΑΤΡΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ,ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗ ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗ ΟΕ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΕΜΜΑΝΟΥ ΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΚΑΤΣΑΡΑ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑ,ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ, ΛΑΜΠΡΟΣ Π ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Μ ΦΟΥΝΤΑΚΗ ΟΕ Π ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Μ ΦΟΥΝΤΑΚΗ ΟΕ Κρήτης Κρήτης Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Κρήτης 3 μήνες 3.250, ,00 3 μήνες 2.000, ,00 3 μήνες 6.950, ,00 3 μήνες 2.000, ,00 3 μήνες 4.800, ,00

49 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΛΟΥΧΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΛΟΧΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΦΟΡΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ,,ΑΠΟΣΤΟΛΟ Σ,ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΠΑΡΖΟΥΡΟΥΚΗ, ΕΛΕΝΗ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης

50 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS ΖΗΓΡΑΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΓΑΘΗ ΑΛΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας GS ΙΣΤΑΚΗΣ Μ ΚΑΙ Ι ΟΕ Κρήτης GS ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ Ηπείρου 3 μήνες 4.150, ,00 3 μήνες 5.300, ,00 3 μήνες 5.300, ,00 3 μήνες 3.750, ,00 3 μήνες 5.200, ,00 3 μήνες 6.250, ,00

51 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΕ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΤΛΑ, ΗΛΙΑΔΑ,ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ,ΧΡΗΣΤΟΣ Α ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΟΕ ΠΑΠΠΑΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΛΑ, ΗΛΙΑΔΑ,ΗΛΙΑΣ Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Ηπείρου Θεσσαλίας 3 μήνες 6.950, ,00 3 μήνες 2.400, ,00 3 μήνες 4.550, ,00 3 μήνες 2.350, ,00 3 μήνες 2.200, ,00 3 μήνες 1.900, ,00

52 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΓΙΑΟΥΡΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ- ΥΙΟΙ ΟΕ ΣΕΛΗΝΗΣ, ΝΙΚΟΛ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ TOY ΑΛΕΞΑΝΔΡΟY ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΗΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΣΙΩΛΗΣ, ΙΚΤΩΡΑΣ,ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΜΟΥΝΤΟΥΦΑΡΗΣ ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΟΕ Κρήτης Θεσσαλίας Ηπείρου Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης 3 μήνες 2.400, ,00 3 μήνες 2.400, ,00 3 μήνες 3.900, ,00 3 μήνες 4.550, ,00

53 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS ΓΑΛΑΝΗ, ΜΑΡΙΑ,ΣΤΕΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας , ,00

54 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι όροι των νέων αποφάσεων ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου θα περιγράφονται στην Απόφαση Αποδοχής & Έγκρισης Αίτησης Όροι Υλοποίησης, έγγραφο που θα αποσταλεί στον επενδυτή από την εταιρεία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. σύμφωνα με τον Οδηγό της δράσης. Πίνακας των πράξεων που εντάσσονται με την παρούσα στην δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» θα δημοσιευτεί από την ΚτΠ Α.Ε. στον διαδικτυακό τόπο της δράσης. Ο Υφυπουργός ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Υπουργός ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΘ. ΣΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΚΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» Δ: ΒΙ09Φ-ΕΧΒ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301 789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 9 εκεµβρίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 63583/5960

ΑΘΗΝΑ 9 εκεµβρίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 63583/5960 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΧΙ465ΦΘΗ-Θ40 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Ω3ΧΙ465ΦΘΗ-Θ40 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : K. Ρουμπόπουλος Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 21-06-2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1510 /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ. /νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. Κοττά ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 213 1514

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λ. Σιαμαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 10564, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 03.07.2015 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/ Β/Ε01.02.02/429

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης 108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:43:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΛΔΟΡΙΝ-ΜΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Ιωάννα Βαλλιάνου Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:52:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΚΡΟΡΙΝ-ΥΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 28/04/2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1103 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.29 10:35:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 759ΜΟΡΙΝ-ΡΥΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα