ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: Fax: Αθήνα, 12/05/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Του Ν.Δ. 356/74 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει σήμερα, 2. Του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), 3. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α / ), όπως ισχύει, 4. Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α/2009) και ισχύει, 5. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/ ) και ισχύει, 6. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ), 7. Του Π.Δ. 85/2012, άρθρο 1 «Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 141/Α /2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α /2013), 8. Του Π.Δ. 117/2012 (202/Α/ ) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 9. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α /2013), με το οποίο διορίστηκε ο κος Κωνσταντίνος Χατζηδάκης του Ιωάννου στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ο κος Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννου στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 10. Τα άρθρα 87,88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων,

2 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν 11. Του Κανονισμού (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 7 ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα, 12. Του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής της , σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ, όπως ισχύει, 13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 14. Τον N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/ ). 15. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ κοινή απόφαση των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 2660) με θέμα: Συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρείας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» 16. Την υπ αριθμ. Πρωτ /11/ Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε, του Περιφερειάρχη Αττικής. 17. Την υπ αρ. 263/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Κύρωση του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 528// ). 18. Την υπ αρ. ΔΙΔΚ/Φ.ΚτΠ/ΟΙΚ Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία Της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 525/ΥΟΔΔ/ ). 19. Την υπ αρ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Τροποποίηση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και εκ νέου κωδικοποίησή του» (ΦΕΚ 3187// ) 20. Τη με αριθ. Φ2-1617/ (ΦΕΚ 1980//2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. Φ2-2022/ (ΦΕΚ 3017//2012) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ισχύει, 21. Τη με αριθ. 1009/2012 (ΦΕΚ 72//2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 1203/2012 (ΦΕΚ 3130//2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση και ισχύει, 22. Τη με αριθμ /ΔΙΟΕ/546 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 1653//2013), 23. Τη με αριθ Α/2013 (ΦΕΚ 540//2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει, 24. Τη με αριθ /ΔΕ-1382/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2013, στη ΣΑΕ 058/2 της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει, 25. Τη με αριθ. Φ2-1062/2013 (ΦΕΚ 1171//2013) Απόφαση Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

3 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει, 26. Τη με αριθ. 418/ έγκριση της προγραμματικής Συμφωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, 27. Την από 05/06/2013 Προγραμματική Συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον Γεν. Γραμματέα Εμπορίου Στεφ. Κομνηνό και της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ όπως εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον Διευθύνονται Σύμβουλο Κων. Τζοάννη, 28. Τη με αριθμ. Φ2-1510/2013 (ΦΕΚ 1589//2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»», όπως ισχύει, 29. Τις προτάσεις επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης από τους υποψήφιους επενδυτές, 30. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της 5ης (19/02/2014) και 6ης (18/03/2014) συνεδρίασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη Δράση και των αντίστοιχων συνεδριάσεων Δ.Σ. της ΚτΠ ΑΕ υπ αριθ. 459 (13/03/2014), υπ αριθ. 462 (10/04/2014), 31. Την με Αρ. Πρωτ. 6054/ Εισήγηση Ένταξης Πράξεων από την ΚτΠ ΑΕ, 32. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν της προβλεφθείσας στη με αριθ Α/2013 (ΦΕΚ 540//2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει, Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την ένταξη στην δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» των ακόλουθων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων (384) πράξεων, τα στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Η κατανομή των πράξεων στις Περιφέρειες παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα. Περιφέρεια Αριθμός πράξεων Δημόσια Δαπάνη Αττικής , ,00 Ηπείρου ,00 Θεσσαλίας ,00 Κρήτης ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Οι Πράξεις χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

4 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η δημόσια συμμετοχή των πράξεων προς εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε ,00 Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οι πιστώσεις θα μεταβιβάζονται στο δικαιούχο μέσω της ΣΑΕ 058/2, με τον ενάριθμο έργου 2013ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κατάλογος Πράξεων της Δράσης «Εσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων (e-gas)» προς ένταξη στη ΣΑΕ 058/2

5 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου GS GS GS GS GS GS GS Επωνυμία Α.Φ.Μ. Περιφέρεια ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΕΛΑΓΕΝΗ ΠΑΝ. ΔΩΡΟΘΕΑ & ΣΙΑ ΟΕ Π.ΤΣΙΛΙΚΗΣ-Ι.ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ Γ ΜΠΑΖΑΛΕΚΟΥ ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΜΑΡΩΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕΛΑΓΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κύκλος Υποβολής Προτάσεων Κρήτης Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Θεσσαλίας Τίτλος Επενδυτικού Σχεδίου Διάρκεια Επενδυτικού Σχεδίου Σύνολο Ενισχυόμενου Προϋπολογισμού Δημόσια Χρηματοδότηση 3 μήνες 4.200, ,00 3 μήνες 7.350, ,00

6 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS ΜΑΝΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΠ ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ε ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΟΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ KAI ΣΙΑ ΕΕ ΤΣΙΑΠΡΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αττικής Α Αττικής Α Θεσσαλίας Αττικής Α Θεσσαλίας GS ΧΑΣΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ηπείρου GS GS ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ Θεσσαλίας μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 3.250, ,00

7 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS ΚΟΥΙΔΟΥ,ΕΛΕΝΗ,ΠΑΝ Κρήτης GS GS GS GS GS GS GS ΓΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΘΩΜΑΣ ΑΦΟΙ ΤΖΕΚΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΥΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ, ΣΟΦΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΕΜΜΑΝΟΥΗ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Κρήτης Κρήτης Κρήτης 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

8 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΘΙΑΝΑΚΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΑΝΔΑΛΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΝΤΖΟΠΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΕ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κρήτης Κρήτης Κρήτης Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Κρήτης Ηπείρου

9 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗ, ΑΝΝΑ,ΘΕΟ ΚΟΚΚΙΝΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΑΝΤΩΝΙΟY ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ TOY ΑΣΙΛΕΙΟY ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Κρήτης Κρήτης Κρήτης Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας GS ΣΤΟΡΑΙΤΗ,ΦΩΤΕΙΝ,ΝΙΚ Κρήτης 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

10 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ,ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΑΠΠΑΣ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κρήτης Κρήτης Θεσσαλίας Κρήτης GS ΛΑΓΓΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Θεσσαλίας GS GS GS ΣΑΡΡΗΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΙΚΤΩΡΑΣ ΑΦΟΙ Ν ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΟΕ ΕΥΑΓ ΦΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας

11 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS ΚΟΛΟΚΑΣ,ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΡΟΥΙΔΗ,ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΠΙΤΣΟΓΛΟΥ ΣΙΑ Ε Ε Ηπείρου Ηπείρου Κρήτης GS ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ ΑΕΕΚΞΤΕ Κρήτης GS GS Α ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ Ι ΤΡΕΥΛΑΚΗΣ ΟΕ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΕ Κρήτης GS ΘΩΜΑΣ,,ΠΑΝΑΓ,ΑΘΑ GS ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤ,ΙΩΑΝΝΗΣ μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 7.350, ,00 3 μήνες 7.750, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

12 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS ΜΑΝΙΑΚΟΥΔΑΚΗ, ΣΟΦΙΑ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΚΕΛΕΡΗΣ, ΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΑΤΣΑ,,ΘΕΟΔΩΡΑ, ΑΛΕΞΙΟΣ Γ ΚΑΙ Π ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ ΟΕ ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΔΑΣ,,ΙΩΑ ΚΕΙΜ,ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Κρήτης Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου GS Σ ΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ηπείρου GS GS Ε ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΕΞΤΤΕ ΚΥΡΙΑΖΗ,,ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κρήτης Θεσσαλίας 3 μήνες 7.750, ,00 3 μήνες 5.650, ,00 3 μήνες 6.950, ,00

13 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ Σ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ TOY ΑΣΙΛΕΙΟY ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ,ΑΙΜΙΛΙΟΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΖΩΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ, ΝΙΦΟΡΑ,ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΙΕΡΑΤΟΣ,ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΦΟΙ ΣΤΥΛ ΑΣΙΛΑΚΗ ΟΕ ΣΑΜΟΛΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κρήτης Κρήτης Κρήτης Κρήτης Κρήτης 3 μήνες 8.150, ,00

14 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS ΑΚΡΙΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΓΛΥΚ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ,,ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θεσσαλίας Ηπείρου Κρήτης GS ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ηπείρου GS GS GS GS ΠΡΕΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΡΖΟΥΡΟΥΚΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ V K DIOGENESIS TRADING LIMITED ΚΑΣΤΙΓΑΚΗ, ΘΕΟΝΥΜΦΗ,ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ Κρήτης Κρήτης Θεσσαλίας Κρήτης 3 μήνες 3.250, ,00 3 μήνες 5.550, ,00

15 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ,,ΑΠΟΣΤΟ ΛΟΣ,ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΜΥΡΛΗ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΡΙΑ,ΠΑΥΛΟΣ ΑΦΟΙ Π ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗ Ι Κ Ε ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ GERGOVA, GALINA,PETAR ΤΣΑΕΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΑΡΣΙΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 4.550, ,00

16 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΚΑΓΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,,ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΣΙΓΓΙΝΕ, ΕΛΕΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΖΟΥΧΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ Γ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΚΟΠΙΔΑΚΗ,,ΜΑΡΙΑΝΝΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΙΑΚΟΥΡΑ,ΑΣΙΛΙΚΗ,ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 6.950, ,00 3 μήνες 7.350, ,00

17 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS ΤΑΤΣΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ,ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ,ΘΩΜΑΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας GS NODAL ΕΠΕ Ηπείρου GS GS GS GS GS ΛΕΜΟΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΑΛΗ,ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΡΙΖΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΑΛΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΕΡΙΚΛΗΣ Θεσσαλίας Ηπείρου Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 4.000, ,00

18 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΣΠΑΝΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΙΝΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΛ ΑΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. & Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ΑΦΟΙ Δ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑ ΟΕ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ,ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ,ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΠΑΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κρήτης Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Ηπείρου Θεσσαλίας 3 μήνες 3.750, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

19 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ,,ΧΡΙΣΤΟΔ ΟΥΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΑΝΗ, ΜΙΡΑΝΤΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΙΡΑΜΠΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΠΑΥΛΟΣ Κρήτης Ηπείρου Ηπείρου Θεσσαλίας Ηπείρου Ηπείρου Θεσσαλίας

20 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS ΜΑΤΣΑΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΧΑΡΙΣΗΣ ΛΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΤΡΥΦΩΝ ΜΙΧΑΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ηπείρου Θεσσαλίας GS ΔΕΝΕΛΑΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας GS GS GS ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ OIKOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ GS ΤΣΑΚΑΛΟΥ,ΟΛΓΑ,ΣΟΦ μήνες 6.950, ,00 3 μήνες 6.950, ,00 3 μήνες 6.950, ,00

21 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΚΟΣΚΟΡΕΛΛΟΣ, ΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε ΚΩΤΣΑΛΙΔΗ ΘΕΟΔ ΑΦΟΙ ΟΕ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΝΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ Ηπείρου Ηπείρου Κρήτης 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 7.350, ,00 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

22 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ,ΠΕΛΑΓΙΑ, ΜΥΡΩΝΑΣ ΑΜΟΥΚΑ ΣΚΟΥΛΑ,ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΤΟΑΣ,ΝΑΟΥΜ ΜΑΚΗΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΠΙΔΗΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ,ΓΕΩΡΓ, ΕΜΜ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, ΜΙΛΤ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Κρήτης Κρήτης Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Ηπείρου

23 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΚΟΛΛΙΑΣ,,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ, ΑΝΑΣΤ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ, ΑΡΙΣΤ,ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΚΑΤΖΙΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΟΥΡΑ, ΙΚΤΩΡΙΑ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΠΗ, ΙΩΑΝΝΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ηπείρου Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 4.550, ,00 3 μήνες 4.550, ,00

24 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS ΧΑΛΚΙΔΟΥ, ΠΕΛΑΓΙΑ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΟΥΡΑ, ΚΑΛΟΥΔΑ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ ΤΣΑΓΚΑΣ Α ΤΣΑΓΚΑΣ ΟΕ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Ηπείρου GS Ε ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ηπείρου GS GS GS GS ΔΕΔΗΛΑΣ,,ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ,,ΕΛΕΝΗ, ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ν ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας μήνες 4.000, ,00

25 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΚΡΑΑΡΙΩΤΗΣ ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΝΤΟΥΡΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΚΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ ΥΙΟΙ ΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΟΕ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,ΓΕΩΡΓ, ΚΩΝ Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.950, ,00

26 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΑΦΟΙ ΤΖΕΚΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΦΟΙ ΤΖΕΚΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΤΟΓΙΑ,,ΕΛΕΝΗ,ΔΗΜΗΤΡ ΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΙΚΑ ΤΕΡΙΝΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΜΠΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΚΑΠΕΡΔΑ ΓΙΟΛΑΝΔΑ- ΚΑΠΕΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Ηπείρου 3 μήνες 6.950, ,00 3 μήνες 2.000, ,00 3 μήνες 4.550, ,00

27 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS ΤΑΝΟΣ ΝΙΚ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Θεσσαλίας GS GS GS GS GS GS GS ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ Ν ΓΚΟΥΝΕΛΑ ΟΕ ΜΑΝΙΚΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ- ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΠΑ ΟΕ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ,,ΓΕΩΡ ΓΙΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΑΣ ΧΑΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ,ΤΡΙΑ ΝΤΑΦΥΛΛΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ,ΠΕΡΙΚΛΗΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Ηπείρου Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 1.500, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

28 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΦΟΥΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΗΝΗΣ - ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΟΕ ΣΧΩΡΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,,ΑΘΑ ΝΑΣΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,,ΠΑΝ ΑΓΙΩΤΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΚΩΟΣ ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΣΙΑΙΝΗΣ Ο.- ΚΑΡΑΤΣΟΛΗΣ Ν. ΟΕ Ηπείρου Θεσσαλίας Ηπείρου Θεσσαλίας Ηπείρου Ηπείρου Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 3.250, ,00 3 μήνες 6.950, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

29 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS Α ΚΑΙ Σ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,,ΟΛΓΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ,,ΝΙΚΟΛΑ ΟΣ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΜΠΑΡΗ,,ΕΙΡΗΝΗ,ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ,,ΛΑΖΑΡΟΣ,ΑΝ ΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΚΑΛΙΑΣ,,ΜΑΡΙΟΣ,Α ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΥΡΑ,,ΑΝΝΑ,ΝΙΚΟΛ ΑΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 6.650, ,00 3 μήνες 7.750, ,00

30 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΥ,,ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΛΑΠΤΣΗ, ΜΑΡΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΡΑΕΛΑ, ΜΑΡΙΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΡΙΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΡΤΕΣΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΙΣΑΕΤ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 5.050, ,00 3 μήνες 4.600, ,00 3 μήνες 6.650, ,00

31 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ,,ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΑ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΗ ΣΥΖ ΙΩΑΝ ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΑΝΗ, ΜΑΡΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Ηπείρου Ηπείρου Θεσσαλίας 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

32 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS ΡΕΗΣΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΡΑΣ Κ ΟΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ,ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΣΙΛΕΙΟ ΤΣΟΛΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΕΡΚΟΣ, ΘΕΟΚΛΗΣ,ΑΓΗΣΙΛΑΟ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας GS ΑΦΟΙ ΑΝ ΚΑΤΡΗ GS ROYAL OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 6.550, ,00

33 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS ΤΟΛΛΙΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ ΔΙΑΟΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας GS ΑΦΟΙ ΣΑΜΟΥΤΗ ΟΕ Θεσσαλίας GS GS ΓΚΕΜΑΣ,,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ,ΛΟΝΤΟΣ Θεσσαλίας GS ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΛΑ ΟΕ Θεσσαλίας GS ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ Θεσσαλίας 3 μήνες 6.550, ,00

34 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS ΔΑΛΑΚΑ, ΕΛΕΝΗ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας GS Δ Δ ΣΚΡΕΤΑ ΟΕ Θεσσαλίας GS GS GS GS ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΚΟΠ,ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΕΛΝΙΚΑΣ, ΓΕΩΡΓ,ΚΩΝ ΤΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΑ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ,ΑΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 1.200, ,00

35 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΝΤΟΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΛΑΤΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ,ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ, ΑΣΙΛΙΚΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΙΤΣΗ,,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 3.250, ,00 3 μήνες 5.200, ,00

36 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΡΑΣ Κ ΟΕ ΠΟΠΟΤΗ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΩΡΗΣ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΘΕΟΔΩΡ ΟΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑ,,ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ,ΕΛΕΥΘΕΡΙ Α,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΟΛΟΜΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 1.500, ,00 3 μήνες 3.250, ,00 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 3.700, ,00

37 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS Α ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. Δ ΤΡΙΚΑΣ Ε ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΟΕ ΚΑΤΣΑΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΥΛΗ Γ ΑΦΟΙ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΟΚΑΝΟΥ, ΑΘΗΝΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΙΑΝΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟ Σ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ,,ΠΑΝ ΑΓΙΩΤΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 2.900, ,00 3 μήνες 1.500, ,00

38 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΡΡΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΖΩΝΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΡΑΣΣΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΟΕ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΓΕΛΕΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΣΟΣ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Ηπείρου 3 μήνες 4.550, ,00 3 μήνες 3.250, ,00 3 μήνες 4.550, ,00

39 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ,ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΕΡΓΗΣ ΜΙΧ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΧΡΟΝΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ,ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας μήνες 3.400, ,00 3 μήνες 7.750, ,00

40 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ, ΜΑΡΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΚΡΙΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Ηπείρου GS ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑ ΟΕ GS GS ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΟΕ ΜΑΝΤΟΥΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας μήνες 4.550, ,00 3 μήνες 3.250, ,00 3 μήνες 4.550, ,00

41 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΣΓΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑ, ΜΑΡΙΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ,ΙΩΑΝΝ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΛΙΩΤΟΥ, ΕΛΕΝΗ,ΘΩΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΡΑΣ Κ ΟΕ ΓΚΑΡΑΝΕΣ,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΙΟΝΑΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 4.550, ,00 3 μήνες 5.200, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

42 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΠΡΙΟΝΑΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΙΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΙΟΡΕΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Ο.Ε. ΡΙΖΟΥΛΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ,ΑΘΑΝΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 6.550, ,00

43 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS ΔΕΡΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΑΡΑΠΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας GS ΓΙΑΤΣΟΣ,ΔΗΜΗΤΡ,ΓΕΩ Θεσσαλίας GS ΑΦΟΙ ΑΣΤ ΔΡΑΜΗ ΟΕ Θεσσαλίας GS ΑΦΟΙ Κ ΔΡΑΜΗ ΟΕ Θεσσαλίας GS GS GS ΑΦΟΙ ΣΠ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ Μ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Σ ΜΑΚΡΗΣ Ν ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΟΕ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.950, ,00

44 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΜΕΤΑΞΑ, ΕΛΕΝΗ,ΣΤΑΛΙΝ- ΣΤΕΛΙΟΣ Μ ΝΙΤΣΙΚΑΣ Α ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ ΧΙΚΑΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗ,ΠΑΡΑΣΚ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑ ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π.- ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ξ. Ο.Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΡΘΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Ε Ε ΓΙΟΜΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης 3 μήνες 5.000, ,00 3 μήνες 2.700, ,00 3 μήνες 3.750, ,00

45 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΜΥΛΩΝΑ, ΕΛΕΝΗ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙΤΣΗ, ΙΩΑΝΝΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΓΙΟΜΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΡΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΑΙΟΣ ΓΚΕΡΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΙΟΣ ΓΚΕΡΟΣ ΟΕ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 4.450, ,00 3 μήνες 4.550, ,00 3 μήνες 4.150, ,00 3 μήνες 3.750, ,00

46 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΤΣΙΟΥΔΗΣ ΟΕ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας GS ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΕ Κρήτης GS GS GS ΤΙΙΚΕΛΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΣΑΡΑΝΤΗΣ - Γ. ΓΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΓΚΕΡΟΣ, ΑΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 2.000, ,00 3 μήνες 2.000, ,00

47 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗ,ΕΙΡΗΝΗ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ,ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΛΙΑΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ-ΣΑΜΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ,ΣΤΥΛΙΑΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Κρήτης 3 μήνες 2.400, ,00

48 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΓΙΑΤΡΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ,ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗ ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗ ΟΕ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΕΜΜΑΝΟΥ ΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΚΑΤΣΑΡΑ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑ,ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ, ΛΑΜΠΡΟΣ Π ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Μ ΦΟΥΝΤΑΚΗ ΟΕ Π ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Μ ΦΟΥΝΤΑΚΗ ΟΕ Κρήτης Κρήτης Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Κρήτης 3 μήνες 3.250, ,00 3 μήνες 2.000, ,00 3 μήνες 6.950, ,00 3 μήνες 2.000, ,00 3 μήνες 4.800, ,00

49 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΛΟΥΧΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΛΟΧΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΦΟΡΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ,,ΑΠΟΣΤΟΛΟ Σ,ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΠΑΡΖΟΥΡΟΥΚΗ, ΕΛΕΝΗ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης

50 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS ΖΗΓΡΑΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΓΑΘΗ ΑΛΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας GS ΙΣΤΑΚΗΣ Μ ΚΑΙ Ι ΟΕ Κρήτης GS ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ Ηπείρου 3 μήνες 4.150, ,00 3 μήνες 5.300, ,00 3 μήνες 5.300, ,00 3 μήνες 3.750, ,00 3 μήνες 5.200, ,00 3 μήνες 6.250, ,00

51 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΕ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΤΛΑ, ΗΛΙΑΔΑ,ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ,ΧΡΗΣΤΟΣ Α ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΟΕ ΠΑΠΠΑΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΛΑ, ΗΛΙΑΔΑ,ΗΛΙΑΣ Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Ηπείρου Θεσσαλίας 3 μήνες 6.950, ,00 3 μήνες 2.400, ,00 3 μήνες 4.550, ,00 3 μήνες 2.350, ,00 3 μήνες 2.200, ,00 3 μήνες 1.900, ,00

52 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΓΙΑΟΥΡΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ- ΥΙΟΙ ΟΕ ΣΕΛΗΝΗΣ, ΝΙΚΟΛ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ TOY ΑΛΕΞΑΝΔΡΟY ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΗΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΣΙΩΛΗΣ, ΙΚΤΩΡΑΣ,ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΜΟΥΝΤΟΥΦΑΡΗΣ ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΟΕ Κρήτης Θεσσαλίας Ηπείρου Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης 3 μήνες 2.400, ,00 3 μήνες 2.400, ,00 3 μήνες 3.900, ,00 3 μήνες 4.550, ,00

53 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS ΓΑΛΑΝΗ, ΜΑΡΙΑ,ΣΤΕΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας , ,00

54 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι όροι των νέων αποφάσεων ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου θα περιγράφονται στην Απόφαση Αποδοχής & Έγκρισης Αίτησης Όροι Υλοποίησης, έγγραφο που θα αποσταλεί στον επενδυτή από την εταιρεία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. σύμφωνα με τον Οδηγό της δράσης. Πίνακας των πράξεων που εντάσσονται με την παρούσα στην δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» θα δημοσιευτεί από την ΚτΠ Α.Ε. στον διαδικτυακό τόπο της δράσης. Ο Υφυπουργός ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Υπουργός ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΘ. ΣΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα Πληροφορίες: Φ. Ματσούκης Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα Πληροφορίες: Φ. Ματσούκης Τηλ.: 210 38 93

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΚΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301 789 e-mail: gkotta@gge.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 16 Μαϊου 013 Αρ. Πρωτ.:6081 Πληροφορίε : Βλάχου Έλενα Τηλέφωνο : 13-13 00 763 Fax : 13-13 00 801 e-mail : evlachou@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΗ5Φ-89Σ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Πληροφορίες: Διαμαντάκου Δ. Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 87, 10681,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 102 00, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες :Β. Κοτσανοπούλου Τηλέφωνο :210-3307636 :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης 108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:43:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΛΔΟΡΙΝ-ΜΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΦ-50Β Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΦ-50Β Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20 Ταχ.Θυρίδα: Αθήνα 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 Τ.Κ. : 10441 Αθήνα Πληροφ.: Μιχάλης Ζήνας e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β436Φ-ΛΞ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β436Φ-ΛΞ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aθήνα, 12-10-2012 Αρ.Πρωτ. Φ2-1669 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ Ταχ. Κώδικας : 10181 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζαχ. Ρωμαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.24 11:34:08 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Θ9ΥΟΡΙΝ-0ΔΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ. : 3437 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Α.Π.: οικ /558

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Α.Π.: οικ /558 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 3, ΣΕΛ. 6 ΑΘΗΝΑ 14.10.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 21-7-2016 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 77606/407 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/1006/124412

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Κώστας Ρουμπόπουλος Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 18/08/2015 Α.Π. : 1645/ΕΦΔ1113 Προς: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 T.K : ΤΚ:10438

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 18/08/2015 Α.Π. : 1645/ΕΦΔ1113 Προς: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 T.K : ΤΚ:10438 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:40:13 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΚΑΡΟΡΙΝ-ΜΕ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 05/05/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π 48351/ΔΟΔ 3049 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Δ.Ε. Ταχ.Δ/νση: Νίκης 5-7 Τ.Κ.: 10180 Πληροφορίες: Σ. Δημάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19-5-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/οικ. 52384/575 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-06-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ.Πρωτ.: Φ2-1510 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΒΥΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 6759 / 3937 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΒΥΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 6759 / 3937 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/7/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 80022/435 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λίνα Σιαµαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1702/135 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

καταπολέμηση της βίας» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » (ΑΔΑ: Β4ΣΞΝ-ΚΕΤ) (Κωδικός ΟΠΣ ), για το τμήμα 1, με τροποποίηση των όρων.

καταπολέμηση της βίας» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » (ΑΔΑ: Β4ΣΞΝ-ΚΕΤ) (Κωδικός ΟΠΣ ), για το τμήμα 1, με τροποποίηση των όρων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 23/03/ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 23/03/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23/03/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π. 33022/ΔΟΔ 1855 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π.Δ.Ε. Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Ταχ. Δ/νση: Λ. Αθηνών 58 Τ.Κ. : 10441 Αθήνα Πληροφ.: Κ. Βακάκη e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 20-01-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 6270/72 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:52:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΚΡΟΡΙΝ-ΥΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19-12-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ.: 135405/690 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΒΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΒΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 800 / 197 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 800 / 197 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/09/2014 Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:35:44 EET Reason: Location: Athens : 0 4653 7-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 23 Ιουλίου 2015 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/ Β/02.02.01/456

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.11.03 10:13:19 EET Reason: Location: Athens : 6 4653 7-1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Α.Π.: 808 / 204 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: Α.Π.: 808 / 204 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Χ-ΩΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Χ-ΩΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β499Χ-ΩΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα