ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: Fax: Αθήνα, 12/05/2014 Αρ. Πρωτ.: Φ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Του Ν.Δ. 356/74 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει σήμερα, 2. Του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), 3. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α / ), όπως ισχύει, 4. Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α/2009) και ισχύει, 5. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/ ) και ισχύει, 6. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ), 7. Του Π.Δ. 85/2012, άρθρο 1 «Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 141/Α /2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α /2013), 8. Του Π.Δ. 117/2012 (202/Α/ ) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 9. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α /2013), με το οποίο διορίστηκε ο κος Κωνσταντίνος Χατζηδάκης του Ιωάννου στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ο κος Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννου στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 10. Τα άρθρα 87,88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων,

2 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν 11. Του Κανονισμού (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 7 ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα, 12. Του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής της , σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ, όπως ισχύει, 13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 14. Τον N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/ ). 15. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ κοινή απόφαση των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 2660) με θέμα: Συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρείας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» 16. Την υπ αριθμ. Πρωτ /11/ Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε, του Περιφερειάρχη Αττικής. 17. Την υπ αρ. 263/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Κύρωση του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 528// ). 18. Την υπ αρ. ΔΙΔΚ/Φ.ΚτΠ/ΟΙΚ Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία Της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 525/ΥΟΔΔ/ ). 19. Την υπ αρ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ Απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Τροποποίηση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και εκ νέου κωδικοποίησή του» (ΦΕΚ 3187// ) 20. Τη με αριθ. Φ2-1617/ (ΦΕΚ 1980//2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. Φ2-2022/ (ΦΕΚ 3017//2012) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ισχύει, 21. Τη με αριθ. 1009/2012 (ΦΕΚ 72//2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 1203/2012 (ΦΕΚ 3130//2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση και ισχύει, 22. Τη με αριθμ /ΔΙΟΕ/546 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 1653//2013), 23. Τη με αριθ Α/2013 (ΦΕΚ 540//2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει, 24. Τη με αριθ /ΔΕ-1382/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2013, στη ΣΑΕ 058/2 της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει, 25. Τη με αριθ. Φ2-1062/2013 (ΦΕΚ 1171//2013) Απόφαση Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

3 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει, 26. Τη με αριθ. 418/ έγκριση της προγραμματικής Συμφωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, 27. Την από 05/06/2013 Προγραμματική Συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον Γεν. Γραμματέα Εμπορίου Στεφ. Κομνηνό και της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ όπως εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον Διευθύνονται Σύμβουλο Κων. Τζοάννη, 28. Τη με αριθμ. Φ2-1510/2013 (ΦΕΚ 1589//2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»», όπως ισχύει, 29. Τις προτάσεις επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης από τους υποψήφιους επενδυτές, 30. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της 5ης (19/02/2014) και 6ης (18/03/2014) συνεδρίασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη Δράση και των αντίστοιχων συνεδριάσεων Δ.Σ. της ΚτΠ ΑΕ υπ αριθ. 459 (13/03/2014), υπ αριθ. 462 (10/04/2014), 31. Την με Αρ. Πρωτ. 6054/ Εισήγηση Ένταξης Πράξεων από την ΚτΠ ΑΕ, 32. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν της προβλεφθείσας στη με αριθ Α/2013 (ΦΕΚ 540//2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει, Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την ένταξη στην δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» των ακόλουθων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων (384) πράξεων, τα στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Η κατανομή των πράξεων στις Περιφέρειες παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα. Περιφέρεια Αριθμός πράξεων Δημόσια Δαπάνη Αττικής , ,00 Ηπείρου ,00 Θεσσαλίας ,00 Κρήτης ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Οι Πράξεις χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

4 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η δημόσια συμμετοχή των πράξεων προς εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε ,00 Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οι πιστώσεις θα μεταβιβάζονται στο δικαιούχο μέσω της ΣΑΕ 058/2, με τον ενάριθμο έργου 2013ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κατάλογος Πράξεων της Δράσης «Εσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων (e-gas)» προς ένταξη στη ΣΑΕ 058/2

5 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν Ηλεκτρονικός Κωδικός Αίτησης Πράξης Επενδυτικού Σχεδίου GS GS GS GS GS GS GS Επωνυμία Α.Φ.Μ. Περιφέρεια ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΕΛΑΓΕΝΗ ΠΑΝ. ΔΩΡΟΘΕΑ & ΣΙΑ ΟΕ Π.ΤΣΙΛΙΚΗΣ-Ι.ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ Γ ΜΠΑΖΑΛΕΚΟΥ ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΜΑΡΩΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕΛΑΓΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Κύκλος Υποβολής Προτάσεων Κρήτης Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Θεσσαλίας Τίτλος Επενδυτικού Σχεδίου Διάρκεια Επενδυτικού Σχεδίου Σύνολο Ενισχυόμενου Προϋπολογισμού Δημόσια Χρηματοδότηση 3 μήνες 4.200, ,00 3 μήνες 7.350, ,00

6 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS ΜΑΝΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΠ ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Ε ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΟΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ KAI ΣΙΑ ΕΕ ΤΣΙΑΠΡΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αττικής Α Αττικής Α Θεσσαλίας Αττικής Α Θεσσαλίας GS ΧΑΣΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ηπείρου GS GS ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Σ Θεσσαλίας μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 3.250, ,00

7 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS ΚΟΥΙΔΟΥ,ΕΛΕΝΗ,ΠΑΝ Κρήτης GS GS GS GS GS GS GS ΓΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΘΩΜΑΣ ΑΦΟΙ ΤΖΕΚΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΥΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ, ΣΟΦΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΕΜΜΑΝΟΥΗ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Κρήτης Κρήτης Κρήτης 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

8 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΘΙΑΝΑΚΗ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΑΝΔΑΛΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΝΤΖΟΠΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΕ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κρήτης Κρήτης Κρήτης Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Κρήτης Ηπείρου

9 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS ΚΑΤΣΟΥΠΑΚΗ, ΑΝΝΑ,ΘΕΟ ΚΟΚΚΙΝΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΑΝΤΩΝΙΟY ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ TOY ΑΣΙΛΕΙΟY ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Κρήτης Κρήτης Κρήτης Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας GS ΣΤΟΡΑΙΤΗ,ΦΩΤΕΙΝ,ΝΙΚ Κρήτης 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

10 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ,ΓΕΩΡΓ ΙΟΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΑΠΠΑΣ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κρήτης Κρήτης Θεσσαλίας Κρήτης GS ΛΑΓΓΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Θεσσαλίας GS GS GS ΣΑΡΡΗΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΙΚΤΩΡΑΣ ΑΦΟΙ Ν ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΟΕ ΕΥΑΓ ΦΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας

11 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS ΚΟΛΟΚΑΣ,ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΡΟΥΙΔΗ,ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΠΙΤΣΟΓΛΟΥ ΣΙΑ Ε Ε Ηπείρου Ηπείρου Κρήτης GS ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ ΑΕΕΚΞΤΕ Κρήτης GS GS Α ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ Ι ΤΡΕΥΛΑΚΗΣ ΟΕ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΕ Κρήτης GS ΘΩΜΑΣ,,ΠΑΝΑΓ,ΑΘΑ GS ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤ,ΙΩΑΝΝΗΣ μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 7.350, ,00 3 μήνες 7.750, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

12 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS ΜΑΝΙΑΚΟΥΔΑΚΗ, ΣΟΦΙΑ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΚΕΛΕΡΗΣ, ΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΑΤΣΑ,,ΘΕΟΔΩΡΑ, ΑΛΕΞΙΟΣ Γ ΚΑΙ Π ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ ΟΕ ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥΔΑΣ,,ΙΩΑ ΚΕΙΜ,ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Κρήτης Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου GS Σ ΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ηπείρου GS GS Ε ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΕΞΤΤΕ ΚΥΡΙΑΖΗ,,ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κρήτης Θεσσαλίας 3 μήνες 7.750, ,00 3 μήνες 5.650, ,00 3 μήνες 6.950, ,00

13 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ Σ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ TOY ΑΣΙΛΕΙΟY ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ,ΑΙΜΙΛΙΟΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΖΩΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ, ΝΙΦΟΡΑ,ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΙΕΡΑΤΟΣ,ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΦΟΙ ΣΤΥΛ ΑΣΙΛΑΚΗ ΟΕ ΣΑΜΟΛΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κρήτης Κρήτης Κρήτης Κρήτης Κρήτης 3 μήνες 8.150, ,00

14 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS ΑΚΡΙΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΓΛΥΚ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ,,ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θεσσαλίας Ηπείρου Κρήτης GS ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ηπείρου GS GS GS GS ΠΡΕΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΡΖΟΥΡΟΥΚΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ V K DIOGENESIS TRADING LIMITED ΚΑΣΤΙΓΑΚΗ, ΘΕΟΝΥΜΦΗ,ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ Κρήτης Κρήτης Θεσσαλίας Κρήτης 3 μήνες 3.250, ,00 3 μήνες 5.550, ,00

15 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ,,ΑΠΟΣΤΟ ΛΟΣ,ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΜΥΡΛΗ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΡΙΑ,ΠΑΥΛΟΣ ΑΦΟΙ Π ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗ Ι Κ Ε ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ GERGOVA, GALINA,PETAR ΤΣΑΕΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,ΑΓΓΕΛΟΣ ΘΑΡΣΙΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 4.550, ,00

16 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΚΑΓΙΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,,ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΣΙΓΓΙΝΕ, ΕΛΕΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΖΟΥΧΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΡΗΓΑΣ Γ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΚΟΠΙΔΑΚΗ,,ΜΑΡΙΑΝΝΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΛΙΑΚΟΥΡΑ,ΑΣΙΛΙΚΗ,ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 6.950, ,00 3 μήνες 7.350, ,00

17 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS ΤΑΤΣΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ,ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ,ΘΩΜΑΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας GS NODAL ΕΠΕ Ηπείρου GS GS GS GS GS ΛΕΜΟΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΑΛΗ,ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΡΙΖΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΑΛΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΕΡΙΚΛΗΣ Θεσσαλίας Ηπείρου Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 4.000, ,00

18 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΣΠΑΝΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΙΝΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΛ ΑΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. & Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ΑΦΟΙ Δ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑ ΟΕ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ,ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ,ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΠΑΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κρήτης Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Ηπείρου Θεσσαλίας 3 μήνες 3.750, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

19 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ,,ΧΡΙΣΤΟΔ ΟΥΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΑΝΗ, ΜΙΡΑΝΤΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΙΡΑΜΠΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ,ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΠΑΥΛΟΣ Κρήτης Ηπείρου Ηπείρου Θεσσαλίας Ηπείρου Ηπείρου Θεσσαλίας

20 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS ΜΑΤΣΑΚΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΧΑΡΙΣΗΣ ΛΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΤΡΥΦΩΝ ΜΙΧΑΛΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ηπείρου Θεσσαλίας GS ΔΕΝΕΛΑΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας GS GS GS ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ OIKOIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ GS ΤΣΑΚΑΛΟΥ,ΟΛΓΑ,ΣΟΦ μήνες 6.950, ,00 3 μήνες 6.950, ,00 3 μήνες 6.950, ,00

21 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΚΟΣΚΟΡΕΛΛΟΣ, ΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε ΚΩΤΣΑΛΙΔΗ ΘΕΟΔ ΑΦΟΙ ΟΕ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΝΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ Ηπείρου Ηπείρου Κρήτης 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 7.350, ,00 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

22 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ,ΠΕΛΑΓΙΑ, ΜΥΡΩΝΑΣ ΑΜΟΥΚΑ ΣΚΟΥΛΑ,ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΤΟΑΣ,ΝΑΟΥΜ ΜΑΚΗΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΠΙΔΗΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ,ΓΕΩΡΓ, ΕΜΜ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, ΜΙΛΤ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Κρήτης Κρήτης Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Ηπείρου

23 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΚΟΛΛΙΑΣ,,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ, ΑΝΑΣΤ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ, ΑΡΙΣΤ,ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΚΑΤΖΙΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΟΥΡΑ, ΙΚΤΩΡΙΑ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΠΗ, ΙΩΑΝΝΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ηπείρου Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 4.550, ,00 3 μήνες 4.550, ,00

24 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS ΧΑΛΚΙΔΟΥ, ΠΕΛΑΓΙΑ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΟΥΡΑ, ΚΑΛΟΥΔΑ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ ΤΣΑΓΚΑΣ Α ΤΣΑΓΚΑΣ ΟΕ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Ηπείρου GS Ε ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ηπείρου GS GS GS GS ΔΕΔΗΛΑΣ,,ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ,,ΕΛΕΝΗ, ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ν ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας μήνες 4.000, ,00

25 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΚΡΑΑΡΙΩΤΗΣ ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΝΤΟΥΡΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΚΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ ΥΙΟΙ ΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΟΕ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,ΓΕΩΡΓ, ΚΩΝ Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.950, ,00

26 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΑΦΟΙ ΤΖΕΚΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΦΟΙ ΤΖΕΚΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΤΟΓΙΑ,,ΕΛΕΝΗ,ΔΗΜΗΤΡ ΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,ΑΙΚΑ ΤΕΡΙΝΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΜΠΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΚΑΠΕΡΔΑ ΓΙΟΛΑΝΔΑ- ΚΑΠΕΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Ηπείρου 3 μήνες 6.950, ,00 3 μήνες 2.000, ,00 3 μήνες 4.550, ,00

27 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS ΤΑΝΟΣ ΝΙΚ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Θεσσαλίας GS GS GS GS GS GS GS ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ Ν ΓΚΟΥΝΕΛΑ ΟΕ ΜΑΝΙΚΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ- ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΠΑ ΟΕ ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ,,ΓΕΩΡ ΓΙΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΑΣ ΧΑΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ,ΤΡΙΑ ΝΤΑΦΥΛΛΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ,ΠΕΡΙΚΛΗΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Ηπείρου Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 1.500, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

28 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΦΟΥΚΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΗΝΗΣ - ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΟΕ ΣΧΩΡΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,,ΑΘΑ ΝΑΣΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,,ΠΑΝ ΑΓΙΩΤΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΚΩΟΣ ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΣΙΑΙΝΗΣ Ο.- ΚΑΡΑΤΣΟΛΗΣ Ν. ΟΕ Ηπείρου Θεσσαλίας Ηπείρου Θεσσαλίας Ηπείρου Ηπείρου Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 3.250, ,00 3 μήνες 6.950, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

29 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS Α ΚΑΙ Σ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,,ΟΛΓΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ,,ΝΙΚΟΛΑ ΟΣ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΜΠΑΡΗ,,ΕΙΡΗΝΗ,ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ,,ΛΑΖΑΡΟΣ,ΑΝ ΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΚΑΛΙΑΣ,,ΜΑΡΙΟΣ,Α ΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΥΡΑ,,ΑΝΝΑ,ΝΙΚΟΛ ΑΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 6.650, ,00 3 μήνες 7.750, ,00

30 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΝΙΝΟΠΟΥΛΟΥ,,ΜΑΡΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΛΑΠΤΣΗ, ΜΑΡΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΡΑΕΛΑ, ΜΑΡΙΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΡΙΣΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΡΤΕΣΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΜΟΡΟΥΣΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΙΣΑΕΤ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 5.050, ,00 3 μήνες 4.600, ,00 3 μήνες 6.650, ,00

31 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ,,ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΑ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΗ ΣΥΖ ΙΩΑΝ ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΙΝΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΑΝΗ, ΜΑΡΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Ηπείρου Ηπείρου Θεσσαλίας 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

32 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS ΡΕΗΣΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΡΑΣ Κ ΟΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ,ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΣΙΛΕΙΟ ΤΣΟΛΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΕΡΚΟΣ, ΘΕΟΚΛΗΣ,ΑΓΗΣΙΛΑΟ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας GS ΑΦΟΙ ΑΝ ΚΑΤΡΗ GS ROYAL OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 6.550, ,00

33 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS ΤΟΛΛΙΑΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ ΔΙΑΟΛΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας GS ΑΦΟΙ ΣΑΜΟΥΤΗ ΟΕ Θεσσαλίας GS GS ΓΚΕΜΑΣ,,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓ,ΛΟΝΤΟΣ Θεσσαλίας GS ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΛΑ ΟΕ Θεσσαλίας GS ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ Θεσσαλίας 3 μήνες 6.550, ,00

34 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS ΔΑΛΑΚΑ, ΕΛΕΝΗ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας GS Δ Δ ΣΚΡΕΤΑ ΟΕ Θεσσαλίας GS GS GS GS ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΚΟΠ,ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΕΛΝΙΚΑΣ, ΓΕΩΡΓ,ΚΩΝ ΤΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΑ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ,ΑΙΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 1.200, ,00

35 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΝΤΟΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΛΑΤΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ,ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ, ΑΣΙΛΙΚΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΙΤΣΗ,,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 3.250, ,00 3 μήνες 5.200, ,00

36 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΡΑΣ Κ ΟΕ ΠΟΠΟΤΗ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΩΡΗΣ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ,, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΘΕΟΔΩΡ ΟΣ ΤΣΙΟΥΤΡΑ,,ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ,ΕΛΕΥΘΕΡΙ Α,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΟΛΟΜΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 1.500, ,00 3 μήνες 3.250, ,00 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 3.700, ,00

37 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS Α ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. Δ ΤΡΙΚΑΣ Ε ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΟΕ ΚΑΤΣΑΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΥΛΗ Γ ΑΦΟΙ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΟΚΑΝΟΥ, ΑΘΗΝΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΙΑΝΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟ Σ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ,,ΠΑΝ ΑΓΙΩΤΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 2.900, ,00 3 μήνες 1.500, ,00

38 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΡΡΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΖΩΝΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΠΡΑΣΣΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΟΕ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΓΕΛΕΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΣΟΣ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Ηπείρου 3 μήνες 4.550, ,00 3 μήνες 3.250, ,00 3 μήνες 4.550, ,00

39 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ,ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΕΡΓΗΣ ΜΙΧ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΧΡΟΝΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ,ΣΤΑΜΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας μήνες 3.400, ,00 3 μήνες 7.750, ,00

40 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ, ΜΑΡΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΚΡΙΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Ηπείρου GS ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑ ΟΕ GS GS ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΟΕ ΜΑΝΤΟΥΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας μήνες 4.550, ,00 3 μήνες 3.250, ,00 3 μήνες 4.550, ,00

41 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΣΓΟΥΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑ, ΜΑΡΙΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ,ΙΩΑΝΝ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΛΙΩΤΟΥ, ΕΛΕΝΗ,ΘΩΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΡΑΣ Κ ΟΕ ΓΚΑΡΑΝΕΣ,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΙΟΝΑΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 4.550, ,00 3 μήνες 5.200, ,00 3 μήνες 6.550, ,00

42 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΠΡΙΟΝΑΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΙΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΙΟΡΕΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Ο.Ε. ΡΙΖΟΥΛΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ,ΑΘΑΝΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 6.550, ,00

43 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS ΔΕΡΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΑΡΑΠΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας GS ΓΙΑΤΣΟΣ,ΔΗΜΗΤΡ,ΓΕΩ Θεσσαλίας GS ΑΦΟΙ ΑΣΤ ΔΡΑΜΗ ΟΕ Θεσσαλίας GS ΑΦΟΙ Κ ΔΡΑΜΗ ΟΕ Θεσσαλίας GS GS GS ΑΦΟΙ ΣΠ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ Μ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Σ ΜΑΚΡΗΣ Ν ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΟΕ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 6.550, ,00 3 μήνες 6.950, ,00

44 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΜΕΤΑΞΑ, ΕΛΕΝΗ,ΣΤΑΛΙΝ- ΣΤΕΛΙΟΣ Μ ΝΙΤΣΙΚΑΣ Α ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ ΧΙΚΑΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΟΥΔΗ,ΠΑΡΑΣΚ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΩΜΑ ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π.- ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ξ. Ο.Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΡΘΑ ΙΩΑΝΝΟΥ Ε Ε ΓΙΟΜΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης 3 μήνες 5.000, ,00 3 μήνες 2.700, ,00 3 μήνες 3.750, ,00

45 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΜΥΛΩΝΑ, ΕΛΕΝΗ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙΤΣΗ, ΙΩΑΝΝΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΓΙΟΜΕΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΡΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΑΙΟΣ ΓΚΕΡΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΙΟΣ ΓΚΕΡΟΣ ΟΕ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 4.450, ,00 3 μήνες 4.550, ,00 3 μήνες 4.150, ,00 3 μήνες 3.750, ,00

46 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΤΣΙΟΥΔΗΣ ΟΕ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας GS ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΕ Κρήτης GS GS GS ΤΙΙΚΕΛΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΣΑΡΑΝΤΗΣ - Γ. ΓΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΓΚΕΡΟΣ, ΑΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας 3 μήνες 2.000, ,00 3 μήνες 2.000, ,00

47 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗ,ΕΙΡΗΝΗ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ,ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΛΙΑΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ-ΣΑΜΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ,ΣΤΥΛΙΑΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Κρήτης 3 μήνες 2.400, ,00

48 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΓΙΑΤΡΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ,ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗ ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗ ΟΕ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΕΜΜΑΝΟΥ ΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΚΑΤΣΑΡΑ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑ,ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ, ΛΑΜΠΡΟΣ Π ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Μ ΦΟΥΝΤΑΚΗ ΟΕ Π ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Μ ΦΟΥΝΤΑΚΗ ΟΕ Κρήτης Κρήτης Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Κρήτης 3 μήνες 3.250, ,00 3 μήνες 2.000, ,00 3 μήνες 6.950, ,00 3 μήνες 2.000, ,00 3 μήνες 4.800, ,00

49 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΛΟΥΧΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΛΟΧΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΦΟΡΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ,,ΑΠΟΣΤΟΛΟ Σ,ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΠΑΡΖΟΥΡΟΥΚΗ, ΕΛΕΝΗ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης

50 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS ΖΗΓΡΑΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΓΑΘΗ ΑΛΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας GS ΙΣΤΑΚΗΣ Μ ΚΑΙ Ι ΟΕ Κρήτης GS ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ Ηπείρου 3 μήνες 4.150, ,00 3 μήνες 5.300, ,00 3 μήνες 5.300, ,00 3 μήνες 3.750, ,00 3 μήνες 5.200, ,00 3 μήνες 6.250, ,00

51 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΕ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΤΛΑ, ΗΛΙΑΔΑ,ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ,ΧΡΗΣΤΟΣ Α ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε ΥΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΟΕ ΠΑΠΠΑΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΛΑ, ΗΛΙΑΔΑ,ΗΛΙΑΣ Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης Ηπείρου Θεσσαλίας 3 μήνες 6.950, ,00 3 μήνες 2.400, ,00 3 μήνες 4.550, ,00 3 μήνες 2.350, ,00 3 μήνες 2.200, ,00 3 μήνες 1.900, ,00

52 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS GS GS GS GS GS GS GS ΓΙΑΟΥΡΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ- ΥΙΟΙ ΟΕ ΣΕΛΗΝΗΣ, ΝΙΚΟΛ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ TOY ΑΛΕΞΑΝΔΡΟY ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΗΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΣΙΩΛΗΣ, ΙΚΤΩΡΑΣ,ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΜΟΥΝΤΟΥΦΑΡΗΣ ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΟΕ Κρήτης Θεσσαλίας Ηπείρου Κρήτης Θεσσαλίας Θεσσαλίας Κρήτης 3 μήνες 2.400, ,00 3 μήνες 2.400, ,00 3 μήνες 3.900, ,00 3 μήνες 4.550, ,00

53 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν GS ΓΑΛΑΝΗ, ΜΑΡΙΑ,ΣΤΕΡΓΙΟΣ Θεσσαλίας , ,00

54 ΑΔΑ: ΙΦΔΦ-5Ν ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι όροι των νέων αποφάσεων ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου θα περιγράφονται στην Απόφαση Αποδοχής & Έγκρισης Αίτησης Όροι Υλοποίησης, έγγραφο που θα αποσταλεί στον επενδυτή από την εταιρεία Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. σύμφωνα με τον Οδηγό της δράσης. Πίνακας των πράξεων που εντάσσονται με την παρούσα στην δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» θα δημοσιευτεί από την ΚτΠ Α.Ε. στον διαδικτυακό τόπο της δράσης. Ο Υφυπουργός ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Υπουργός ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΘ. ΣΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΚΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης 108o & 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465057 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.25 11:43:58 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΛΔΟΡΙΝ-ΜΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 22/07/2015 Α.Π. : 1502/ΕΦΔ982 Προς: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 63 T.K : 10552 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:52:05 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΚΡΟΡΙΝ-ΥΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.24 11:34:08 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Θ9ΥΟΡΙΝ-0ΔΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.)" με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ (6Η Δ.Κ.) με κωδικό MIS 427831 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΩΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238 ΑΔΑ: Β5ΝΟΟΡΙΝ-14Ξ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 12:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΟΡΙΝ-ΝΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΙΑΜΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.29 10:35:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 759ΜΟΡΙΝ-ΡΥΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΡΙΝ-ΠΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 22/08/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΟΡΙΝ-2ΒΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΟΡΙΝ-2ΒΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 30/ 7/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 81136/641 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 9 εκεµβρίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 63583/5960

ΑΘΗΝΑ 9 εκεµβρίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 63583/5960 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΟΡΙΝ-ΛΗΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΟΡΙΝ-ΛΗΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡΙΝ-ΜΗ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΕΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 680/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο «Αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ. πρωτ.: 5134 /Α331 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Σχετ.: 4972 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 12.05.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 772 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Πληροφορίες : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα