Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: Fax: Αθήνα, 13/07/2015 : ΔΠΠ 2150 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «2 η Ανάκληση Αποφάσεων ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν.Δ. 356/74 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει σήμερα, 2. Του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), 3. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α / ), όπως ισχύει, 4. Του άρθρου 31 του Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α/2009), όπως ισχύει, 5. Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/ ) και ισχύει, 6. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ), 7. Του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α /2014), 8. Του Π.Δ 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α/2015), 9. Του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α/2015), 10. Των άρθρων 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων, 11. Του Κανονισμού (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 7 ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα, 12. Του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής της , σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση 1

2 λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ, όπως ισχύει, 13. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 14. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/ ). 15. Της υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ κοινής απόφασης των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β 2660) με θέμα: Συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρείας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» 16. Της υπ αριθμ.27387/11/ Ανακοίνωσης καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε, του Περιφερειάρχη. 17. Της υπ αριθμ. 263/ Κοινής των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, ς Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Κύρωση του Κανονισμού Προμηθειών της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 528/Β/ ). 18. Της υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.ΚτΠ/ΟΙΚ του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία Της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 525/ΥΟΔΔ/ ). 19. Της υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Τροποποίηση του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και εκ νέου κωδικοποίησή του» (ΦΕΚ 3187/Β/ ) 20. Της υπ αριθμ. Φ2-1617/ (ΦΕΚ 1980/Β/2010) Κοινής Υπουργικής «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 21. Της με αριθμ. ΠΟΛ 1009/2012 (ΦΕΚ 72/Β/2012) Κοινής Υπουργικής «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. ΠΟΛ 1203/2012 (ΦΕΚ 3130/Β/2012) Κοινής Υπουργικής και ισχύει, 22. Της με αριθμ. Β2-829Α/2013 (ΦΕΚ 540/Β/2013) Κοινής Υπουργικής «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει, 23. Της με αριθμ /ΔΕ-1382/ του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2013, στη ΣΑΕ 058/2 της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει, 24. Της υπ αριθμ. Φ2-1062/2013 (ΦΕΚ 1171/Β/2013) του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει, 25. Της με αριθμ. 457/ του Διοικητικού Συμβούλιου της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» περί τροποποίησης της από 5/6/2013 Προγραμματικής Συμφωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., 26. Της από 19/03/2014 τροποποιημένης Προγραμματικής Συμφωνίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον Γεν. Γραμματέα Εμπορίου Στεφ. Κομνηνό και της 2

3 Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ όπως εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον Διευθύνονται Σύμβουλο Κων. Τζοάννη, 27. Της υπ αριθμ. Φ2-1510/2013 (ΦΕΚ 1589/Β/2013) του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»», όπως ισχύει, 28. Των υπ αριθμ. Φ2-1102/ (ΑΔΑ: ΒΙ09Φ-ΕΧΒ) και Φ2-1286/ (ΑΔΑ: ΒΙΦΔΦ-Β5Ν) Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», 29. Της υπ αριθμ. 497/ απόφασης του Δ.Σ. της ΚτΠ ΑΕ, 30. Της υπ αριθμ / Εισήγησης για Ανάκληση Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων από την ΚτΠ ΑΕ, 31. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε: Άρθρο μόνο 1. Την ανάκληση της απόφασης ένταξης στην δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» των ακόλουθων εκατόν εξήντα πέντε (165) πράξεων, τα στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται στον Κατάλογο της παραγράφου 2. Η κατανομή των πράξεων στις Περιφέρειες παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα:. Αριθμός πράξεων Δαπάνη ,00 Κεντρικής Μακεδονίας , ,00 Θεσσαλίας ,00 Κρήτης ,00 Ηπείρου ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2. Παρατίθεται ο κατάλογος πράξεων που απεντάσσονται από τη Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων (e-gas)»: 3

4 GS Αθηναίων GS Νέας Ιωνίας GS Πεντέλης GS Γλυφάδας GS Μεγαρέων GS Ασπροπύργο υ GS Λαυρεωτικής GS Λαυρεωτικής GS Λαυρεωτικής GS Φυλής GS Αθηναίων GS Δέλτα Θεσσαλονίκη ς Κεντρικής Μακεδονίας GS Αλίμου GS Μάνδρας - Ειδυλλίας GS Καλλιθέας GS Βριλησσίων GS Καλλιθέας GS Καλλιθέας GS Κηφισιάς GS Κορδελιού - Ευόσμου Θεσσαλονίκη ς Κεντρικής Μακεδονίας 19/7/2013 4:52 μμ 20/7/ :50 πμ 24/8/2013 6:59 μμ 26/7/2013 4:20 μμ 26/7/2013 9:54 πμ 9/8/2013 5:15 μμ 27/7/ :12 πμ 27/7/ :27 πμ 27/7/ :46 πμ 2:26 μμ 4:33 μμ 20/8/2013 2:10 μμ 9/8/2013 3:09 μμ 9:42 πμ 6/8/ :46 πμ 14/8/2013 7:33 μμ 16/8/ :18 μμ 16/8/ :22 μμ 16/8/ :01 μμ 26/8/2013 1:09 μμ Ζ.ΚΑΛΕΣΟΠΟΥΛΟΣ- Π.ΠΑΝΕΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΑΝΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 6150 Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ GROUPOIL 6550 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΡΟΥΣΣΗΣ 6150 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΜΠΟΛΗΣ 5750 Φ /04/ /04/14 30/07/ Δ & Π ΛΙΟΥΜΗΣ Ο Ε 8150 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΔΗΜ. ΛΙΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 4950 Φ /04/ /04/14 30/07/ Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ - Η. ΑΝΔΡΕΟΥ ΟΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 7350 Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ ΓΑΖΕΤΑΣ ΝΕΚΤΑΡ ΝΙΚ 5350 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΘΗΝΑ Ο.Ε Φ /04/ /04/14 30/07/ ΝΙΚΟΣ Σ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 5850 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΜΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΣΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Mavromichalos Char.Savvas ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ Μ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Mavromichalos Char. Savvas ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/14 4

5 GS Αχαρνών GS Αθηναίων GS Λυκόβρυσης - Πεύκης GS Αχαρνών GS Αχαρνών GS Ελευσίνας GS Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκη ς Κεντρικής Μακεδονίας GS Περιστερίου GS Αχαρνών GS Παλαιού Φαλήρου GS Κηφισιάς GS Ελευσίνας GS Φιλαδελφεία ς - Χαλκηδόνος GS Μαραθώνος GS Αθηναίων GS Φυλής GS Αθηναίων GS Χαλανδρίου GS Ελευσίνας GS GS Φιλαδελφεία ς - Χαλκηδόνος Μοσχάτου - Ταύρου 31/7/ :25 μμ 29/7/2013 3:44 μμ 26/8/2013 4:17 μμ 2:59 μμ 9:32 πμ 19/8/2013 1:03 μμ 20/8/ :44 πμ 6:34 μμ 1:00 μμ 5:30 μμ 29/7/2013 1:29 μμ 12:49 μμ 19/8/2013 5:32 μμ 10:41 πμ 10/8/ :54 πμ 2:25 μμ 5:55 μμ 13/8/2013 4:20 μμ 12:39 μμ 13/8/2013 4:31 μμ 12:09 μμ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κ. & ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ Θ. Ε.Ε Φ /04/ /04/14 30/07/ ΕΞΗΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚ Φ /04/ /04/14 30/07/ ΓΕΓΙΣΕ Ο.ΖΑΜΓΚΟΤΣΙΑΝ 4950 Φ /04/ /04/14 30/07/ Ε.ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε Φ /04/ /04/14 30/07/ Ι. & Χ. ΦΥΤΑΣ Ο.Ε Φ /04/ /04/14 30/07/ ΑΦΟΙ Κ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ 5750 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 4950 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΓΙΑΤΡΑ ΡΙΖΟΥ ΑΣΙΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 6950 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΠΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6550 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΟΕ ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΖ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΟΚΑ ΚΑΙΣΕΡΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ &ΣΙΑ Ε.Ε Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ ΝΤΟΥΣΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5350 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ( ΣΥΖΥΓ. ΦΛΩΡΟΥ ΚΩΝ.) 5350 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ Χ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 3250 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Γ. - ΣΠΑΝΟΣ Κ. Ο.Ε Φ /04/ /04/14 30/07/ Σ & Π ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΟΕ 6150 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6150 Φ /04/ /04/14 30/07/ Σ & Π ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΟΕ 3750 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 6950 Φ /04/ /04/14 30/07/14 5

6 GS Δάφνης - Υμηττού GS Αθηναίων GS Κηφισιάς GS GS Δάφνης - Υμηττού Αγίου Δημητρίου GS Ηλιουπόλεως GS Μεταμορφώ σεως GS Αιγάλεω GS Καλλιθέας GS Χαϊδαρίου GS GS Ασπροπύργο υ Νέας Σμύρνης GS Γλυφάδας GS Χαϊδαρίου GS Μοσχάτου - Ταύρου GS Ιλίου GS Περιστερίου GS Γαλατσίου GS Αθηναίων GS Σαλαμίνας Πειραιώς GS Αιγάλεω 12:55 μμ 4:17 μμ 7/8/ :53 πμ 9/8/2013 3:19 μμ 6:12 μμ 9/8/2013 5:11 μμ 9/8/2013 6:15 μμ 4:28 μμ 5:53 μμ 2:33 μμ 20/8/2013 3:04 μμ 13/8/2013 1:16 μμ 20/8/ :53 μμ 13/8/ :09 μμ 23/8/2013 2:31 μμ 2:50 μμ 12:39 μμ 3:51 μμ 4:35 μμ 12/8/2013 8:08 μμ 9/8/ :38 μμ ΣΙΟΥΛΑΣ Δ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΞΥΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΦΟΙ ΚΟΤΣΑΓΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 3750 Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3750 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Λ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 2000 Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 6950 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΞΥΔΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΖΕΡΟΣ ΟΕ Ι.ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ- Κ.ΣΠΑΝΟΣ ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Δ.ΥΙΟΙ Ο.Ε. Α. ΚΑΙ Ν. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΟΕ 3750 Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 3750 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΙΧΑΗΛ ΞΥΔΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ ΣΚΟΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5350 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΞΥΔΙΑ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΑΓΓΕΛΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6150 Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ ΣΑΜΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3750 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΦΑΣΟΥΛΗΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΕ 3750 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 6550 Φ /04/ /04/14 30/07/14 6

7 GS Φιλαδελφεία ς - Χαλκηδόνος GS Μεγαρέων GS GS Σπάτων - Αρτέμιδος Ελληνικού - Αργυρούπολ ης GS Αθηναίων GS Μεγαρέων GS Χαλανδρίου GS Αχαρνών GS Φιλαδελφεία ς - Χαλκηδόνος GS Μεγαρέων GS Φυλής GS Αχαρνών GS Καλλιθέας GS Περιστερίου GS Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Πειραιώς GS Αθηναίων GS Γλυφάδας GS Δάφνης - Υμηττού GS Ωρωπού GS Παλλήνης 5:22 μμ 20/8/2013 4:47 μμ 11:28 πμ 29/7/2013 2:08 μμ 26/7/ :17 πμ 29/7/ :55 μμ 25/7/ :34 πμ 26/7/ :32 μμ 11/8/2013 1:59 μμ 7/8/ :16 μμ 20/8/2013 2:38 μμ 1:05 μμ 12/8/2013 3:29 μμ 11:18 πμ 16/8/ :12 μμ 16/8/ :14 μμ 2:58 μμ 1:19 μμ 25/8/2013 5:54 μμ 25/8/2013 6:27 μμ AROIL HELLAS OE Γ. ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 6550 Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ ΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5650 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΕΠΕ ΔΟΣΧΟΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Ηλιας Καραβουλιας & Σια Ε.Ε ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Α ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο Ε 5350 Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Μπακαροζου Ιωαννα 3500 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 6150 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΣΤΑΙΚΟΣ Π Κ ΣΙΑ ΟΕ 5750 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3750 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΣΤΑΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙΟΣ 5350 Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ ΣΤΑΙΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 6550 Φ /04/ /04/14 30/07/ ΡΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Κ ΛΑΓΑΡΟΥ Α ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 3750 Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/14 7

8 GS Πειραιώς Πειραιώς GS GS Μαρκοπούλο υ Μεσογαίας Αγίων Αναργύρων - Καματερού GS Αθηναίων GS Κορδελιού - Ευόσμου Θεσσαλονίκη ς Κεντρικής Μακεδονίας GS Περιστερίου GS Περάματος Πειραιώς GS Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης GS Πατρέων Αχαϊας GS Μεταμορφώ σεως GS Λαυρεωτικής GS Περιστερίου GS Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας GS Μινώα Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης GS Ηρακλείου Ηρακλείου Κρήτης GS Μαλεβιζίου Ηρακλείου Κρήτης GS Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας GS Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας GS Πατρέων Αχαϊας 12:13 πμ 10:27 πμ 1:43 μμ 25/8/ :58 μμ 24/8/2013 3:09 μμ 26/8/ :28 μμ 26/8/2013 3:21 μμ 30/9/2013 8:14 πμ 20/2/ :11 πμ 25/8/2013 2:25 μμ 25/8/2013 6:01 μμ 26/8/ :17 μμ 13/2/2014 2:31 μμ 23/9/2013 9:14 πμ 23/9/ :43 πμ 23/9/ :40 μμ 26/9/2013 4:58 μμ 1/10/ :53 πμ 24/9/2013 9:56 πμ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΟΥΤΟ ΧΟΦ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΙΑ ΕΕ ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΕΛΑΒΓΕΝΗ ΠΑΝ. ΔΩΡΟΘΕΑ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΑΝΤΗ ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΠ ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ KAI ΣΙΑ ΕΕ ΚΑΡΑΛΗΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΘΩ ΜΑΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟ Σ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ,,ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΡΗΣ,,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΒΙΚ ΤΩΡΑΣ 4000 Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /04/ /04/14 30/07/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ ΑΦΟΙ Ν ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΟΕ 5750 Φ /05/ /05/14 16/08/ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΕ 7750 Φ /05/ /05/14 16/08/14 8

9 GS Ηρακλείου Ηρακλείου Κρήτης GS Πατρέων Αχαϊας GS Μαλεβιζίου Ηρακλείου Κρήτης GS Ιωαννιτών Ιωαννίνων Ηπείρου GS Αρχανών - Αστερουσίων Ηρακλείου Κρήτης GS Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης GS Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης GS Αχαΐας Αχαϊας GS Αιγιαλείας Αχαϊας GS Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας GS Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας GS Αρχανών - Αστερουσίων Ηρακλείου Κρήτης GS Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας GS Ζίτσας Ιωαννίνων Ηπείρου GS Μινώα Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης GS Ηρακλείου Ηρακλείου Κρήτης GS Μινώα Πεδιάδας Ηρακλείου GS Πατρέων Αχαϊας Κρήτης GS Πωγωνίου Ιωαννίνων Ηπείρου GS Αιγιαλείας Αχαϊας 25/9/2013 8:49 πμ 25/9/2013 9:38 πμ 25/9/ :12 πμ 11/10/ :44 μμ 25/9/2013 1:05 μμ 25/9/2013 2:50 μμ 26/9/ :55 μμ 9:03 μμ 26/9/2013 1:43 μμ 27/9/ :53 πμ 26/11/ :55 μμ 27/9/2013 8:33 πμ 27/9/ :15 μμ 30/9/ :26 μμ 30/9/2013 8:59 πμ 30/9/2013 9:32 πμ 30/9/ :04 πμ 1/10/ :11 μμ 30/9/2013 3:07 μμ 3/10/2013 4:27 μμ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ,,ΠΑΝΑΓΙ ΩΤΗΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ,,ΑΡΓΥΡΙΟΣ,ΧΡ ΗΣΤΟΣ 5750 Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ ΑΦΟΙ ΣΤΥΛ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΟΕ 5350 Φ /05/ /05/14 16/08/ ΝΤΟΥΡΟΣ,,ΣΤΕΦΑΝΟΣ,ΓΕ ΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,Δ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΕΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗΣ,,ΕΥΑΓΓ ΕΛΟΣ,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΣΤΙΓΑΚΗ,,ΘΕΟΝΥΜΦΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΗ Ι Κ Ε ΜΟΥΡΤΖΟΥΧΟΣ,,ΑΝΑΣΤΑΣ ΙΟΣ,ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,,ΠΑΡΑΣΚΕ ΥΗ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ,,ΑΠΟΣΤΟΛ ΟΣ,ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΛ ΑΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3250 Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ ΕΛΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5750 Φ /05/ /05/14 16/08/ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ,,ΜΑΡΙΝΑ,Ι ΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ,,ΠΕΛΑΓΙΑ,Μ ΥΡΩΝΑΣ 5350 Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓ,ΕΜΜ 4950 Φ /05/ /05/14 16/08/ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ,,ΜΙΛΤ,ΝΙΚ ΟΛΑΟΣ ΜΠΟΝΤΙΝΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ,ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ,,ΑΡΙΣΤ,ΘΕΟΦ ΑΝΗΣ 6150 Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/14 9

10 GS Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης GS Κιλελέρ Λαρίσης Θεσσαλίας GS Ιωαννιτών Ιωαννίνων Ηπείρου GS Ζίτσας Ιωαννίνων Ηπείρου GS Κιλελέρ Λαρίσης Θεσσαλίας GS Λαρισαίων Λαρίσης Θεσσαλίας GS Τυρνάβου Λαρίσης Θεσσαλίας GS Ιωαννιτών Ιωαννίνων Ηπείρου GS Ιωαννιτών Ιωαννίνων Ηπείρου GS Ερυμάνθου Αχαϊας GS Τυρνάβου Λαρίσης Θεσσαλίας GS Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας GS Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας GS Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας GS Αγιάς Λαρίσης Θεσσαλίας GS Αγιάς Λαρίσης Θεσσαλίας GS Ερυμάνθου Αχαϊας GS Ερυμάνθου Αχαϊας GS Αχαΐας Αχαϊας 1/10/2013 9:13 πμ 31/10/ :35 μμ 3/10/ :15 πμ 19/11/ :17 πμ 23/10/ :52 μμ 6:12 μμ 25/2/ :30 μμ 9/10/ :15 πμ 9/12/2013 3:55 μμ 4/11/2013 2:05 μμ 24/2/2014 3:35 μμ 25/2/2014 5:37 μμ 19/11/ :30 πμ 26/11/ :19 μμ 9/12/2013 1:16 μμ 7:34 μμ 17/1/2014 1:51 μμ 20/1/2014 1:57 μμ 18/2/2014 7:58 μμ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ,,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,Γ ΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ,,ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΓΕ ΩΡΓΙΟΣ 4950 Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ ΤΑΝΟΣ ΝΙΚ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 1500 Φ /05/ /05/14 16/08/ ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ Ν ΓΚΟΥΝΕΛΑ Β ΟΕ ΜΑΝΙΚΑΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,Θ ΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΠΑ ΟΕ ΝΑΝΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΘΑ ΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,,ΠΑΝ ΑΓ,ΛΟΝΤΟΣ ΔΑΛΑΚΑ,,ΕΛΕΝΗ,ΑΝΑΣΤΑ ΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,,ΠΡΟΚΟ Π,ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε 5750 Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Δ ΤΡΙΚΑΣ Ε ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΟΕ 5350 Φ /05/ /05/14 16/08/ ΝΙΚΟΥΛΗ Γ ΑΦΟΙ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΓΡΑΕΡΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΕ ΠΑΣΙΑΝΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,Κ ΩΝΣΤΑΝΤ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ,,ΑΚΡΙΒ Η,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,,ΣΠΥΡΙΔ ΩΝ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4950 Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/14 10

11 GS Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας GS Τυρνάβου Λαρίσης Θεσσαλίας GS Τυρνάβου Λαρίσης Θεσσαλίας GS Λαρισαίων Λαρίσης Θεσσαλίας GS Φαρσάλων Λαρίσης Θεσσαλίας GS Κιλελέρ Λαρίσης Θεσσαλίας GS Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης GS Ρήγα Φερραίου Μαγνησίας Θεσσαλίας GS Ηρακλείου Ηρακλείου Κρήτης GS Μαλεβιζίου Ηρακλείου Κρήτης GS Αχαΐας Αχαϊας GS Λαρισαίων Λαρίσης Θεσσαλίας GS Πατρέων Αχαϊας GS Αιγιαλείας Αχαϊας GS Πατρέων Αχαϊας GS Ιωαννιτών Ιωαννίνων Ηπείρου GS Ηρακλείου Ηρακλείου Κρήτης GS Πατρέων Αχαϊας GS Ελασσόνας Λαρίσης Θεσσαλίας GS Ιωαννιτών Ιωαννίνων Ηπείρου 31/1/2014 9:36 πμ 26/2/ :27 πμ 17/2/2014 2:15 μμ 17/2/2014 7:43 μμ 25/2/ :48 πμ 21/2/2014 1:33 μμ 9:41 πμ 26/2/ :14 πμ 9:41 πμ 9:42 πμ 25/2/2014 9:38 πμ 5:21 μμ 26/2/2014 9:12 μμ 7:40 μμ 6:13 μμ 6:35 μμ 6:43 μμ 6:56 μμ 5:05 μμ 7:11 μμ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Β ΚΩΣΤΗΡΑΣ Κ ΟΕ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΒΙΟΡΕΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Ο.Ε. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ,,ΑΘΑΝΑΣ,Α ΝΔΡΕΑΣ Μ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΒΑΙΤΣΗ,,ΙΩΑΝΝΑ,ΔΗΜΗΤ ΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΤΣΙΟΥΔΗΣ ΟΕ 6150 Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΕ 2000 Φ /05/ /05/14 16/08/ Ν. ΣΑΡΑΝΤΗΣ - Γ. ΓΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ-ΣΑΜΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗ ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗ ΟΕ ΣΚΟΥΦΟΥ,,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΝΙΚΟ ΛΑΟΣ ΜΟΛΟΧΑΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΙΝΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,,ΧΡΗΣΤΟ Σ,ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΕ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,,ΣΩΤΗΡΙΟ Σ,ΗΛΙΑΣ 6150 Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ ΚΟΥΤΛΑ,,ΗΛΙΑΔΑ,ΗΛΙΑΣ 4950 Φ /05/ /05/14 16/08/ ΠΑΠΠΑΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΝΙ ΚΟΛΑΟΣ 1900 Φ /05/ /05/14 16/08/14 11

12 GS Ελασσόνας Λαρίσης Θεσσαλίας GS Ιωαννιτών Ιωαννίνων Ηπείρου GS Ηρακλείου Ηρακλείου Κρήτης GS GS Μινώα Πεδιάδας Ρήγα Φερραίου Ηρακλείου Μαγνησίας Κρήτης Θεσσαλίας 5:18 μμ 7:25 μμ 7:29 μμ 6:16 μμ 7:28 μμ ΚΟΥΤΛΑ,,ΗΛΙΑΔΑ,ΗΛΙΑΣ 4950 Φ /05/ /05/14 16/08/ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΜΟΥΝΤΟΥΦΑΡΗΣ ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΟΕ ΓΑΛΑΝΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΣΤΕΡΓΙΟ Σ 2400 Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/ Φ /05/ /05/14 16/08/14 12

13 3. Την ενημέρωση, από την ΚτΠ Α.Ε., κάθε ενδιαφερόμενου για την απόφαση αυτή. 4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί από την ΚτΠ Α.Ε. στον διαδικτυακό τόπο της δράσης. Ο Υπουργός ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ 13

ΑΔΑ: Ω3ΧΙ465ΦΘΗ-Θ40 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: Ω3ΧΙ465ΦΘΗ-Θ40 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» Δ: ΒΙ09Φ-ΕΧΒ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301 789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΚΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 9 εκεµβρίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 63583/5960

ΑΘΗΝΑ 9 εκεµβρίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 63583/5960 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : K. Ρουμπόπουλος Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4, 10564, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 48509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3240 5 Δεκεμβρίου 2012 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λ. Σιαμαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 03.07.2015 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/ Β/Ε01.02.02/429

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 21-06-2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1510 /ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ. /νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. Κοττά ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 213 1514

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Ιωάννα Βαλλιάνου Τηλ : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ \\192.168.1.21\koino-anaptyxiaka\ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΑΤΑ\ΕΝΕΡΓΕΙΕς ΣΑΤΑ 2014\ ΡΑΣΕΙΣ ΣΑΤΑ\ΣΧΟΛΕΙΑ\(ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΑΤΑ 2014).doc Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 25332 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1296 30 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 22138 Συγκρότηση ειδικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας Υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.24 11:34:08 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Θ9ΥΟΡΙΝ-0ΔΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 38560 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Πληροφορίες: Φ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 27/5/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 57229/437 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα