Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων"

Transcript

1 Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων ÅÑÃÁËÅÉÁ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ Ni-Cd ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÄÑÁÐÁÍÁ ÊÁÉ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉÁ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ - ΚΟΦΤΕΣ - ΨΑΛΙΔΙΑ ÐËÁÍÅÓ ÊÁÉ ÑÏÕÔÅÑ ÓÅÃÅÓ ÊÁÉ ÄÉÓÊÏÐÑÉÏÍÁ ÔÑÉÂÅÉÁ ÊÁÉ ÓÊÏÕÐÅÓ 2013

2 Ðåñéå üìåíá ÅÑÃÁËÅÉÁ ËÉÈÉÏÕ 36V-2.6 Ah óåë.3 18V, 3.0Ah óåë ,4V, 3.0Ah óåë ,8V, 1.3Ah óåë ,2V, 1.0Ah óåë.24 ÅÑÃÁËÅÉÁ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ Ni-Cd ÄñáðáíïêáôóÜâéäο Κρουστικό ÄñáðáíïêáôóÜâéäο Êáñöùôéêü ÓêïõðÜêι óåë.25 óåë.25 óåë.25 óåë.25 ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÐíåõìáôéêÜ óåë.26 ÐíåõìáôéêÜ óêáðôéêü óåë ÊáôåäáöéóôéêÜ óåë ÄïìéêÜ laser Αλφάδια óåë Μετρητές óåë.36 ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÄÑÁÐÁÍÁ ÊÁÉ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉÁ ÄñÜðáíá óåë ÄñÜðáíα áíáäåõôþñεò óåë ÊñïõóôéêÜ äñüðáíá óåë ÊáñïôéÝñá óåë. 42 ÄñÜðáíï äéáìáíôïêïñþíáò óåë. 43 ÄñÜðáíï µε µαγνητική βάση óåë. 43 Κατσαβίδια óåë Μπουλονόκλειδα óåë. 46 Κατσαβίδια αυτοτροφ/µενα Πολυεργαλείο óåë. 47 óåë. 47 ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ, ËÅÉÁÍÔÇÑÅÓ, ÓÔÉËÂÙÔÇÑÅÓ, ÊÏÖÔÅÓ, ØÁËÉÄΙÁ Ãùíéáêïß τροχοί óåë ËåéáíôÞñåò óåë ÓôéëâùôÞñεò óåë Õãñïß ëåéáíôþñåò óåë. 57 Ίσιοι ëåéáíôþñåò óåë. 57 Äßäõìïé ôñïχïß óåë. 58 Êáíáëïðïéïß óåë. 58 ËåéáíôÞñεò äïìéêþí õëéêþí óåë. 59 Ãùíéáêοί êüöôεò óåë. 59 Äéóêïðñßïíï ìåôüëëïõ óåë. 60 ÖïñçôÞ êïñäýëá óåë. 60 Öïñçôïß Êüöôåò óåë. 60 Êüöôåò ìå äéáìáíôüäéóêï óåë. 61 ËáìáñéíïøÜëéäá óåë ÆïõìðïøÜëéäα óåë Ψαλίδι για µοριοσανίδα óåë. 63 Óéäåñïêüöôçò óåë. 63 ÓÅÃÅÓ & ÄÉÓÊÏÐÑÉÏÍÁ ÓÝãåò åíáëëáêôéêýò óåë Óðáèüóåãåò óåë Äéóêïðñßïíá óåë Πριονοκορδέλα óåë. 73 Äéóêïðñßïíá ðüãêïõ óåë Áíáôñåðüìåíï öáëôóïðñßïíï óåë.76 ÔÑÉÂÅÉÁ ÊÁÉ ÓÊÏÕÐÅÓ Ôñéâåßá ðáëìéêü óåë Ôñéâåßá έκκεντρα óåë Κυκλοπαλµικά óåë.79 Ôñéâåßο τοίχου µακρύλαιµο σελ. 79 Ôñéâåßá ôáéíéáêü óåë Óêïýðá/Öõóåñü óåë.82 Óêïýðåò σελ Επεξήγηση συµβόλων Κλίση κοπής δεξιά ή αριστερά 45 ο ÅîÜãùíç õðïäï Þ 3/4 : 19 mm ÅîÜãùíç õðïäï Þ 1-1/8 : 28,6 mm ÅîÜãùíç õðïäï Þ 30 mm ÅîÜãùíç õðïäï Þ 21 mm ÅîÜãùíç õðïäï Þ 17 mm Õðïäï Þ ßëéåò ñßãåò Κατάλληλο για άκρα SDS-MAX Κατάλληλο για άκρα SDS-PLUS Ôñïöïäïóßá Âåíæßíçò Áõôüìáôï óôáìüôçìá ÏìáëÞ åêêßíçóç ÇëåêôñïíéêÞ ñýèìéóç ôá ýôçôáò ÄéðëÞ ìüíùóç Ñýèìéóç âüèïõò êïðþò ÖñÝíï áëõóßäáò Çëåêôñéêü öñýíï / ÖñÝíï ìïôýñ Επεξήγηση συµβόλων Óýóôçìá Happy Start Ìá áßñéá õðïäï Þò Makita Ìá áßñéá õðïäï Þò universal Φως εργασίας Áõôüìáôç ëßðáíóç Áíáññüöçóç óêüíçò ÑõèìéóôÞò ñïðþò Áíáóôñïöéêü Óýóôçìá Super Joint Êëßóç êïðþò Ýùò 45 ï Êëßóç êïðþò Ýùò 45 ï áñ. & Ýùò 5 ï äåîéü ÐáëìéêÞ êïðþ Áõôüìáôï ôóïê Áêôßíá Laser ÂáëéôóÜêé ìåôáöïñüò Îýëéíï âáëéôóüêé ìåôáöïñüò Âáëâßäá áðïóõìðßåóçò ÓôáèåñÞ ôá ýôçôá ÇëåêôñïíéêÝò ôá ýôçôåò ÇëåêôñïíéêÝò ôá ýôçôåò 2 Ìç áíéêýò ôá ýôçôåò 3 Ìç áíéêýò ôá ýôçôåò ÌåôáâëçôÞ ôá ýôçôá Ðåñéóôñåöüìåíïò óùëþíáò ÓõìðëçñùìáôéêÞ ðñßæá 220V Õðïäï Þ velcro ÐËÁÍÅÓ ÊÁÉ ÑÏÕÔÅÑ ÐëÜíåò óåë ÊïõñåõôéêÜ ðåñéèùñßùí óåë. 66 ÖñåæïêáâéëéÝñá óåë. 67 Ñïýôåñ óåë Êáäåíïìç áíþ óåë. 68 Πιστόλια θερµού αέρα óåë. 68 ÓõìðëÝêôçò áóöáëåßáò ÊáñâïõíÜêé Η Makita διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης των τιµών, των τεχνικών προδιαγραφών και των συµπαραδιδόµενων όλων των προϊόντων της χωρίς καµία προειδοποίηση και δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Οι µετρήσεις για το βάρος και την ισχύ κρούσης εναρµονίζονται µε την οδηγία EPTA 05/2009. Ο παρών κατάλογος αντικαθιστά κάθε αντίστοιχο προηγούµενο.

3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÉÊÏ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏËÅÔÏ BHR262RDE 26mm - Li-Ion - 2,6 Ah 442 Tá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü * êñïýóçò 2,5 J Iêáíüôçôá ïðþò ìýôáëëï Φ 13 mm îýëï Φ 32 mm µπετόν Φ 26 mm 4,5 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 1.119,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 2.6Ah, ôá õöïñôéóôþò 22', ðëáúíþ ëáâþ, ìåôñçôþò âüèïõò, âáëßôóá. ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÉÊΟ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊΟ ÐÉÓÔÏËÅΤΟ BHR261DP1 26mm - Li-Ion - 2,6 Ah ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÉÊΟ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊΟ ÐÉÓÔÏËÅÔΟ BHR261TDP1 26mm - Li-Ion - 2,6 Ah Tá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü * êñïýóçò 2,5 J Iêáíüôçôá ïðþò µέταλλο îýëï µπετόν Φ 13 mm Φ 32 mm Φ 26 mm 4,5 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 1.156,00 Tá ýôçôá ùñßò öïñôßï Êñïýóåéò ôï ëåðôü * êñïýóçò Iêáíüôçôá ïðþò µέταλλο îýëï µπετόν ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ rpm ,5 J Φ 13 mm Φ 32 mm Φ 26 mm 4,8 kg 1.309,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 2.6Ah, ôá õöïñôéóôþò 22', áíôüðôïñáò ìðáôáñßáò, ðëáúíþ ëáâþ, ìåôñçôþò âüèïõò, âáëßôóá. 2 ìðáôáñßåò Li-ion 2.6Ah, ôá õöïñôéóôþò 22', áíôüðôïñáò ìðáôáñßáò, ðëáúíþ ëáâþ, ìåôñçôþò âüèïõò, âáëßôóá. * Ισχύς κρούσης = Ισχύς μεμονωμένης κρούσης σύμφωνα με την οδηγία EPTA 05/2009 3

4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ 3 ÔÁ ÕÔÇÔÙÍ BDF451RFE / BDF451Z* 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah ÊÑÏÕÓÔÉÊÏ ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ 3 ÔÁ ÕÔÇÔÙÍ ÂÇP451RFE / BHP451Z* 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Ö 13 mm Îýëï Ö 65 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï / / rpm Ñõèìßóåéò ñïðþò 16 èýóåéò ÌÝãéóôç ñïðþ ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 80/40 Nm µε µπαταρία 2,4 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 627,00 *178,00 BDF451RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ BDF458RFE 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Ö 13 mm Îýëï Ö 65 mm Μπετόν Ö 16 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï / / rpm Êñïýóåéò áíü ëåðôü / / Ñõèìßóåéò ñïðþò 16 èýóåéò ÌÝãéóôç ñïðþ ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 80/40 Nm µε µπαταρία 2,5 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 669,00 *180,00 BHP451RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ BHP458RFE 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 13 mm Îýëï Φ 76 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Ñõèìßóåéò ñïðþò ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm / rpm 21 èýóåéò ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 91/58 Nm 2,3 kg 512,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22, πλαϊνή λαβή Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 13 mm Îýëï Φ 76 mm Μπετόν Φ 16 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Êñïýóåéò áíü ëåðôü Ñõèìßóåéò ñïðþò ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm / rpm / èýóåéò ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 91/58 Nm 2,3 kg 529,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22, πλαϊνή λαβή, μετρητής βάθους *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή 440

5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ BDF459RFE 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ BHP459RFE 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 13 mm Îýëï Φ 38 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Ñõèìßóåéò ñïðþò ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm / rpm 16 èýóåéò ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 45/25 Nm 1,7 kg 504,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ ÂDF456RFE / BDF456Z* 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah ÊÑÏÕÓÔÉÊÏ ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ ÂHP456RFE / ÂHP456Z* 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah 440 Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 13 mm Îýëï Φ 38 mm Μπετόν Φ 13 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Êñïýóåéò áíü ëåðôü Ñõèìßóåéò ñïðþò ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm / rpm / èýóåéò ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 45/25 Nm 1,7 kg 516,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Îýëï Ö 13 mm Ö 38 mm Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Ö 13 mm Μπετόν Ö 13 mm Îýëï Ö 38 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm / rpm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm / rpm Ñõèìßóåéò ñïðþò 16 èýóåéò Ñõèìßóåéò ñïðþò 16 èýóåéò ÌÝãéóôç ñïðþ ÁñãÞ/Γρήγορηôá. 50/36 Nm ÌÝãéóôç ñïðþ ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 50/36 Nm Êñïýóåéò áíü ëåðôü / µε µπαταρία 1,7 kg µε µπαταρία 1,8 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 507,00 *131,00 ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 516,00 *138,00 BDF456RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 BHP456RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή 5

6 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ ÂDF453RHE 13mm - Li-Ion - 1,3 Ah ÊÑÏÕÓÔÉÊÏ ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ ÂHP453RHE 13mm - Li-Ion - 1,3 Ah Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Ö 13 mm Îýëï Ö 36 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm / rpm Ñõèìßóåéò ñïðþò 16 èýóåéò ÌÝãéóôç ñïðþ ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 42/27 Nm 1,6 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 336,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,3 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Ö 13 mm Îýëï Ö 36 mm Μπετόν Ö 13 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm / rpm Ñõèìßóåéò ñïðþò 16 èýóåéò ÌÝãéóôç ñïðþ ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 42/27 Nm Êñïýóåéò áíü ëåðôü / ,7 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 350,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,3 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ BHR242RFE / BHR243RFE 24mm - Li-Ion - 3,0 Ah ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHR202RFE 20mm - Li-Ion - 3,0 Ah (BHR243RFE) 6 Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Îýëï Μπετόν Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Êñïýóåéò áíü ëåðôü Ισχύς κρούσης ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ BHR242RFE Φ 13 mm Φ 27 mm Φ 24 mm rpm ,0 J 3,3 kg BHR243RFE Φ 13 mm Φ 27 mm Φ 24 mm rpm ,0 J 3,4 kg 761,00 824,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 πλαϊνή χειρολαβή, ταχυτσόκ για το BHR243RFE, μετρητής βάθους 441 Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 13 mm Îýëï Φ 26 mm Μπετόν Φ 20 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò áíü ëåðôü Ισχύς κρούσης 1,9 J 3,5 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 483,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 πλαϊνή χειρολαβή, μετρητής βάθους

7 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHR241RFE 20mm - Li-Ion - 3,0 Ah ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BTD147RFE Li-Ion - 3,0 Ah 441 Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 13 mm Îýëï Φ 26 mm Μπετόν Φ 20 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Êñïýóåéò áíü ëåðôü Ισχύς κρούσης ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm ,9 J 3,5 kg 575,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 πλαϊνή χειρολαβή, μετρητής βάθους Éêáíüôçôá Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Κρούσεις ανά λεπτό Υποδοχή εργαλείου ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ Μπουλόνια M5-M16 Μηχανικές βίδες Μ4-Μ / 2300 / 2800 rpm / 2800 / 3400 Εξάγωνη 1/4 170 Nm 1,3 kg 798,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BTD145RFE Li-Ion - 3,0 Ah ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BTD146RFE Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Κρούσεις ανά λεπτό Υποδοχή εργαλείου ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ Μπουλόνια M5-M14 Μηχανικές βίδες Μ4-Μ / 2000 / 2600 rpm / 2800 / 3400 Εξάγωνη 1/4 165 Nm 1,4 kg 923,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 Éêáíüôçôá Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Κρούσεις ανά λεπτό Υποδοχή εργαλείου ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ Μπουλόνια M5-M14 Μηχανικές βίδες Μ4-Μ rpm Εξάγωνη 1/4 160 Nm 1,3 kg 477,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò

8 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ BTP141Z* Li-Ion - 3,0 Ah ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BFS451RFE / BFS451Z* Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá οπής Μετ/Ξυλ/Μπ Φ 10 / Φ 21 / Φ 8 mm Μπουλόνια/ Μηχανικές βίδες M5-M14 / Μ4-Μ8 Ταχ. Παλμική λειτουργία / 2200 / 2700 rpm Ταχ. Περιστροφής με Κρούση 0-700/2700 rpm Ταχ. Απλού Βιδώματος 0-300/ rpm Κρούσεις με παλμό / 2400 / 3200 ppm Κρούσεις /32400 Υποδοχή εργαλείου Εξάγωνη 1/4 ÌÝãéóôç ñïðþ 150 Nm 1,8 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 447, Éêáíüôçôá Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Υποδοχή εργαλείου Μέγιστη ροπή με μπαταρία Βίδες γυψοσανίδας Φ 4mm rpm Εξάγωνη 1/4 170 Nm 1,7 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 631,00 *201,00 BFS451RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙ Ο ÂTW251RFE Li-Ion - 3,0 Ah ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙ Ο BTW450RFE Li-Ion - 3,0 Ah Ικανότητα Μπουλόνια Μ10-Μ16 Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò áíü ëåðôü Õðïäï Þ åñãáëåßïõ ÔåôñÜãùíç 1/2 ÌÝãéóôç ñïðþ 230 Nm 1,5 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 698,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. Ικανότητα Μπουλόνια Μ12-Μ22 Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 1600 rpm Êñïýóåéò áíü ëåðôü 2200 Õðïäï Þ åñãáëåßïõ ÔåôñÜãùíç 1/2 ÌÝãéóôç ñïðþ 440 Nm 3,4 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 713,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή

9 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÃÙÍÉÁÊΑ ΡΑΠΑΝΑ BDA350RFE / BDA350Z* BDA351RFE / BDA351Z* 10mm - Li-Ion - 3,0 Ah BDA350RFE ÃÙÍÉÁÊΟÐÁËÌÉÊΟÊÁÔÓÁÂÉÄÉ BTL063Ζ* Li-Ion (BDA351RFE) 440 ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ BDA350RFE/Z BDA351RFE/Z Ôóïê Απλό Αυτόµατο Éêáíüôçôá ÌÝôáëëï Ö 10 mm Ö 10 mm Îýëï Ö 25 mm Ö 25 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm rpm Τσοκ 1,5-10 mm 1,5-10 mm µε µπαταρία 1,8 kg 1,8 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 716,00 809,00 *259,00 *266,00 BDA350RFE - BDA351RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22, êëåéäß ôóïê (BDA350RFE) êáé ðëáúíþ åéñïëáâþ. ÊÁÔÓÁÂÉÄÉ ÁÕÔÏÔÑÏÖÏÄÏÔÏÕÌÅÍÏ BFR550RFE / BFR550Z* Li-Ion - 3,0 Ah ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ BTL061RFE Éêáíüôçôá: Ìðïõëόíéα Μ4-Ì12 Ìç áíéêýò âßäåò Ì4-Ì8 Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü ÑïðÞ 60 Nm Õðïäï Þ ÔåôñÜãùíç 3/8 1,7 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 266,00 ÃÙÍÉÁÊÏÓ ÔÑÏ ÏÓ BGA452RFE / BGA452Z* 115mm - Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá Âßäåò ãõøïóáíßäáò Ö4x25-55 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4000 rpm ÄéÜìåôñïò äßóêïõ Ö 115 mm Õðïäï Þ åñãáëåßïõ ÅîÜãùíç 1/4 Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm µε µπαταρία 2,1 kg µε µπαταρία 2,3 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 917,00 *368,00 ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 506,00 *107,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 êáé ïäçãüò âßäáò. BGA452RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, πλαινή χειρολαβή, ôá õöïñôéóôþò 22. *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή 9

10 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΙΣΙΟΣ BGD800RFE / BGD800Z* Li-Ion - 3,0 Ah ΣΕΓΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ BJV180RFE / BJV180Z* Li-Ion - 3,0 Ah 430 Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Μέγιστο τσοκ Μέγιστη διάμετρος δίσκου με μπαταρία ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm Φ 8 mm Φ 38 mm 2,0 kg 658,00 *172,00 BGD800RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22, τσοκ Φ 6-8 mm Éêáíüôçôá κïðþò ÌÝôáëëï 10 mm Îýëï 135 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Διαδρομή λάμας με μπαταρία ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm 26 mm 2,8 kg 703,00 *315,00 BJV180RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22, κλειδί ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ BJR182RFE / BJR182Z* Li-Ion - 3,0 Ah ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ BTM50RFEX6 / BTM50Z* Li-Ion - 3,0 Ah 432 Éêáíüôçôá κïðþò Îýëï 255 mm Σωλήνας Φ 130 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Διαδρομή λάμας με μπαταρία ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm 28 mm 3,6 kg 552,00 *151,00 BJR182RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 Ταλαντώσεις / λεπτό Γωνία ταλάντωσης ,6 ο (3,2 ο συνολική) (δεξιά / αριστερά) με μπαταρία ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 2,0 kg 1.097,00 *158,00 BTM50RFEX6 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò εξαρτήματα + σετ γυαλόχαρτα και σετ εξαρτημάτων για αναρρόφηση. 10 *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή

11 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΔΙΧΑΛΟΥ BST221RFE / BST221Z* Li-Ion - 3,0 Ah ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ BPT351RFE / BPT351Z* Li-Ion - 3,0 Ah Μήκος δίχαλων Εύρος διαμέτρου δίχαλων Χωρητικότητα γεμιστήρα με μπαταρία mm 0,6x1,2 mm 98 τεμ. 2,4 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 989,00 *440,00 BST221RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 γυαλιά προστασίας Μήκος καρφιών mm Διάμετρος καρφιών 0,6 mm Χωρητικότητα γεμιστήρα 130 τεμ. με μπαταρία 2,7 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ ,00 *478,00 BPT351RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 γυαλιά προστασίας, κλειδί. ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΟ BJS130RFE / BJS130Z* Li-Ion - 3,0 Ah ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΑ BJS101Z* - BJS161Z* Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá κïðþò Λαμαρίνα 1,3 mm Inox 1,0 mm Ôá ýôçôá με μπαταρία ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 2800 rpm 2,2 kg 767,00 *462,00 BJS130RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 Éêáíüôçôá κïðþò Λαμαρίνα Inox Αλουμίνιο Ôá ýôçôá ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ BJS101Z 1,0 mm 0,7 mm 2,5 mm 4300 rpm 2,0 kg BJS161Z 1,6 mm 1,2 mm 2,5 mm 2800 rpm 2,0 kg *499,00 *460,00 *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή 11

12 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÄÉÓÊÏÐÑÉÏÍÏ BSS611RFE ÄÉÓÊÏÐÑÉÏÍÏ ÌÅÔÁËËÏÕ BCS550Z* 165 mm - Li-Ion - 3,0 Ah 136 mm - Li-Ion - 3,0 Ah Ö 165 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 3700 rpm ÂÜèïò êïðþò 90 ï 57 mm 45 ï 40 mm 3,3 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 624,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22, οδηγός, δίσκος. Ö 136 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 3600 rpm ÂÜèïò êïðþò 90 ï 51 mm 2,6 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ *184,00 ÄÉÓÊÏÐÑÉÏÍÏ ÂSS501Z* 136 mm - Li-Ion - 3,0 Ah ÄÏÍÇÔÇÓ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ BVR350RFE Li-Ion - 3,0 Ah 12 Ö 136 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 3600 rpm ÂÜèïò êïðþò 90 ï 51 mm ÂÜèïò êïðþò 45 ï 35 mm 2,7 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ *185, ÌðÜñá ñõèìéæüìåíï ìþêïõò 800 mm ÄïíÞóåéò áíü ëåðôü Äüíçóç 1,0 mm ÂÞìá äüíçóçò 25 mm Óõíïëéêü ìþêïò 1083 mm 3,0 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 772,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή

13 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΠΛΑΝΗ BKP180Z* 82mm - Li-Ion - 3,0 Ah ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ BLS713Z* 190 mm - Li-Ion - 3,0 Ah Πλάτος πλανίσματος 82 mm Βάθος πλανίσματος 2,0 mm Πατούρα 9 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm 3,4 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 205,00 Δίσκος Φ 190 mm Οπή δίσκου Φ 20 mm Βάθος κοπής 90 ο 52x300 mm 45 ο Αρ. 25x300 mm 45 ο Δεξ. 40x300 mm 12,7 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 858,00 ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ BPJ180Z* Li-Ion - 3,0 Ah ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ BBO180Z* Li-Ion - 3,0 Ah Λάμα για καβίλιες Φ 100x4x22 mm Μέγιστο βάθος κοπής 20 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 6500 rpm 3,2 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 272,00 Διάμετρος βάσης Φ 123 mm Διάμετρος χαρτιού Φ 125 mm Εύρος παλμών 2,8 mm Παλμοί ùñßò öïñôßï 7000 / 9500 / rpm 1,7 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 157,00 *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή 13

14 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BUB182Z* Li-Ion - 3,0 Ah ΣΚΟΥΠΑΚΙ BCL180Z* Li-Ion - 3,0 Ah Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Μέγιστη παροχή αέρα 0,043 m 3 /s Μέγιστη ταχύτητα αέρα 80 m/s Αυτονομία min 1,7 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 77,00 Χωρητικότητα κάδου 650 ml Αυτονομία 20 min (συνεχούς χρήσης) Ισχύς αναρρόφησης 30W Μέγιστη ροή αέρα 1,3 m 3 /min Ικανότητα αναρρόφησης 3,6 kpa 1,9 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 51,00 ΣΚΟΥΠΑΚΙ BVC350Z* Li-Ion - 3,0 Ah ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ BCF201Z* Li-Ion - 3,0 Ah Ισχύς αναρρόφησης 15W / 50W Ικανότητα αναρρόφησης 5,5 kpa Μέγιστη ροή αέρα 3,4 m 3 /min Αυτονομία min Χωρητικότητα κάδου 3,0 l 2,0 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 354,00 Ταχύτητα χωρίς φορτίο rpm Αυτονομία min 2,6 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 110,00 14 *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή

15 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÉÊÏ ÐÉÓÔÏËÅÔÏ ÂÇR162RFE / ÂÇR162Z* 16mm - Li-Ion - 3,0 Ah 430 Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Ö 13 mm Îýëï Ö 24 mm Μπετόν Ö 16 mm êñïýóçò 1,2 J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò áíü ëåðôü µε µπαταρία 2,4 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 660,00 *317,00 BHR162RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ 3 ÔÁ ÕÔÇÔÙÍ BDF441RFE 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah ÊÑÏÕÓÔÉÊÏ ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ 3 ÔÁ ÕÔÇÔÙÍ ÂHP441RFE 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah 436 Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Ö 13 mm Îýëï Ö 50 mm Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Ö 13 mm Μπετόν Ö 14 mm Îýëï Ö 50 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï/ rpm / Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï / / rpm êñïýóåéò áíü ëåðôü rpm / Ñõèìßóåéò ñïðþò 16 èýóåéò rpm / ÌÝãéóôç ñïðþ ÁñãÞ ôá. 70 Nm Ñõèìßóåéò ñïðþò 16 èýóåéò ÃñÞãïñç ôá. 32 Nm ÌÝãéóôç ñïðþ ÁñãÞ / ÃñÞãïñç ôá. 70/32 Nm 2,3 Kg 2,4 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 562,00 ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 592,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22, 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. µετρητής βάθους. *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή

16 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BDF446RFE 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BHP446RFE 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah 440 Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 13 mm Îýëï Φ 38 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Ñõèìßóåéò ñïðþò ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm / rpm 16 èýóåéò ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 44/30 Nm 1,6 kg 421,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 13 mm Îýëï Φ 38 mm Μπετόν Φ 13 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Êñïýóåéò áíü ëåðôü Ñõèìßóåéò ñïðþò ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm / rpm / èýóåéò ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 44/30 Nm 1,7 kg 431,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BDF343RHE 10mm - Li-Ion - 1,3 Ah ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BHP343RHE 10mm - Li-Ion - 1,3 Ah Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 10 mm Îýëï Φ 25 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Ñõèìßóåéò ñïðþò ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm / rpm 16 èýóåéò ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 36/20 Nm 1,3 kg 326,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,3 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 440 Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 10 mm Îýëï Φ 25 mm Μπετόν Φ 10 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Êñïýóåéò áíü ëåðôü Ñõèìßóåéò ñïðþò ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm / rpm / èýóåéò ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 36/20 Nm 1,4 kg 338,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,3 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò

17 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ BTW250RFE Li-Ion - 3,0 Ah 440 Éêáíüôçôá Ìπουλόνια Μ10-Μ16 Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Κρούσεις ανά λεπτό ppm Υποδοχή εργαλείου Τετράγωνη 1/2 ΡïðÞ 230 Nm 1,6 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 685,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò και κλιπ ζώνης ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BTD134RFE Li-Ion - 3,0 Ah ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι BTD133RFE Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Êñïýóåéò áíü ëåðôü Υποδοχή εργαλείου ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ Ìπουλόνια Μ5-Μ14 Μηχανικές βίδες Μ4-Μ rpm ppm Εξάγωνη 1/4 155 Nm 1,2 kg 450, ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 Ικανότητα Μπουλόνια Μ5-Μ14 Μηχανικές βίδες Μ4-Μ8 Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm rpm rpm Êñïýóåéò áíü ëåðôü rpm Υποδοχή εργαλείου 1/4 εξάγωνη Μέγιστη ροπή 160 Nm 1,3 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 789,00 2 µπαταρίες Li-ion 3.0Ah, ταχυφορτιστής 22', βαλίτσα. 17

18 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÐÁËÌÉÊÏ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉ ËÉÐÁÉÍÏÌÅÍÏ BTS130RFE Li-Ion - 3,0 Ah ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉ 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ BTP130RFE Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá Ìðïõëüíéá Ì6-Ì10 Ìç áíéêýò âßäåò Ì4-Ì8 Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò áíü ëåðôü Õðïäï Þ åñãáëåßïõ ÅîÜãùíç 1/4 ÌÝãéóôç ñïðþ 30 Nm 1,7 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 945,00 ÊÁÔÓÁÂÉÄÉ ÂFS440RFE Li-Ion - 3,0 Ah ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Ö 10 mm Îýëï Ö 21 mm Mπετόν Ö 8 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï ÊÁÔÓÁÂÉÄÉ ÂFS441Z* Li-Ion - 3,0 Ah rpm rpm rpm / rpm Êñïýóåéò áíü ëåðôü Õðïäï Þ åñãáëåßïõ ÅîÜãùíç 1/4 ÌÝãéóôç ñïðþ ÐáëìéêÞ ëåéôïõñãßá 135 Nm Ëåéôïõñãßá âéäþìáôïò 0,5-10 Nm 1,7 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 657,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4000 rpm Õðïäï Þ åñãáëåßïõ ÅîÜãùíç 1/4 Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4000 rpm Iêáíüôçôá Βίδες ãõøïóáíßäáς Ö4,0 mm Õðïäï Þ åñãáëåßïõ ÅîÜãùíç 1/4 1,6 kg Iêáíüôçôá Βίδες ãõøïóáíßäáς Ö4,0 mm 1,6 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 552,00 ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 201,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò, êëéð æþíçò. 18 *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή

19 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÃÙÍÉÁÊΟ ΡΑΠΑΝΟ BDA340RFE / BDA340Z* Li-Ion - 3,0 Ah ÃÙÍÉÁÊΟ ΡΑΠΑΝΟ BDA341RFE / BDA341Z* Li-Ion - 3,0 Ah ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ Ôóïê Éêáíüôçôá ÌÝôáëëï Îýëï Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Éêáíüôçôá ôóïê µε µπαταρία ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 440 Απλό Ö 10 mm Ö 25 mm rpm 10 mm 1,7 kg 636,00 *258,00 BDA340RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22, êëåéäß ôóïê êáé ðëáúíþ åéñïëáâþ. ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ Ôóïê Éêáíüôçôá ÌÝôáëëï Îýëï Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Éêáíüôçôá ôóïê µε µπαταρία ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 440 Αυτόµατο Ö 10 mm Ö 25 mm rpm 10 mm 1,7 kg 742,00 *266,00 BDA341RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 êáé ðëáúíþ åéñïëáâþ. ÃÙÍÉÁÊΟ ÐÁËÌÉÊΟ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉ BTL060RFE Li-Ion - 3,0 Ah ÊÁÔÓÁÂÉÄÉ ÁÕÔÏÔÑÏÖÏÄÏÔÏÕÌÅÍÏ ÂFR540RFE / ÂFR540Z* Li-Ion - 3,0 Ah ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ Éêáíüôçôá Ìðïõëüíéá Ì4-Ì12 Ìç áíéêýò âßäåò Ì4-Ì8 ÑïðÞ 60 Nm Kñïýóåéò ôï ëåðôü Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Õðïäï Þ Εξάγωνη 1/4 1,6 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 757,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ταχυφορτιστής Éêáíüôçôá Âßäåò ãõøïóáíßäáò Ö 4,0 x mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4000 rpm Õðïäï Þ åñãáëåßïõ ÅîÜãùíç 1/4 µε µπαταρία 2,0 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 621,00 *351,00 BFR540RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ταχυφορτιστής 22 ïäçãüò âüèïõò. *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή 19

20 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÃÙÍÉÁÊÏÓ ÔÑÏ ÏÓ BGA450RFE / BGA450Z* 115mm - Li-Ion - 3,0 Ah ÓÅÃÁ ÅÍÁËËÁÊÔÉÊÇ ÂJV140RFE / ÂJV140Z* Li-Ion - 3,0 Ah ÄéÜìåôñïò äßóêïõ Ö 115 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï g/min µε µπαταρία 2,2 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 455,00 *104,00 BGA450RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. ÓÐÁÈÏÓÅÃÁ BJR141RFE / BJR141Z* Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá êïðþò Îýëï Ö 135 mm ÌÝôáëëï Ö 10 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm ÄéáäñïìÞ ëüìáò 26 mm µε µπαταρία 2,7 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 652,00 *315,00 BJV140RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. ÄÉÓÊÏÐÑÉÏÍÏ ÂSS500RFE Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá êïðþò Îýëï Ö 255 mm ÓùëÞíáò Ö 130 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm ÄéáäñïìÞ ëüìáò 23 mm µε µπαταρία 3,1 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 635,00 *304,00 BJR141RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. Ö 136 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 3600rpm ÂÜèïò êïðþò 90 ï 51 mm ÂÜèïò êïðþò 45 ï 35 mm 2,6 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 509, ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, äßóêïò TCT, ðëáúíüò ïäçãüò, êëåéäß, õðïäï Þ áíáññüöçóçò, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή

21 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÊÁÑÖÙÔÉÊÏ BPT350RFE Li-Ion - 3,0 Ah ÊÁÑÖÙÔÉÊÏ ΙΧΑΛΟΥ BST220RFE / BST220Z* Li-Ion - 3,0 Ah ÌÞêïò êáñöéþí mm ιάµετρος καρφιών 0,6 mm Χωρητικότητα γεµιστήρα 130 τεµ. ÌÞêïò åñãáëåßïõ 245 mm 2,2 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 866,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. ÌÞêïò δίχαλων Εύρος διαµέτρου δίχαλων Χωρητικότητα γεµιστήρα Ìðáôáñßá µε µπαταρία ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ mm 0,6x1,2 mm 98 τεµ. 3,0 Ah 2,3 kg 958,00 *430,00 BST220RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22, ãõáëéü ðñïóôáóßáò. ΣΚΟΥΠΑ - ΦΥΣΕΡΟ BUB142Z* Li-Ion - 3,0 Ah ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΑ BJS160Z* - BJS100Z* Li-Ion - 3,0 Ah ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ôá ýôçôá χωρίς φορτίο rpm 3 Μέγιστη παροχή αέρα 0,043 m /s Μέγιστη ταχύτητα αέρα 80 m /s Αυτονοµία min 1,6 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 76,00 ÓùëÞíáò áíáññüöçóçò. Βάθος κïðþò Λαμαρίνα Inox Αλουμίνιο Ôá ýôçôá ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ BJS160Z 1,6 mm 1,2 mm 2,5 mm 2800 rpm 1,9 kg *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή BJS100Z 1,0 mm 0,7 mm 2,5 mm 2800 rpm 1,9 kg 449,00 490,00 21

22 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ DF330DWE 10mm - Li-Ion - 1,3 Ah ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ DF030DWE Li-Ion - 1,3 Ah 440 Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 10 mm Îýëï Φ 21 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm / rpm ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 24/14 Nm 1,0 kg 234,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,3 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò, θήκη εργαλείου, κουτάκι για μύτες Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 10 mm Îýëï Φ 21 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï ÌÝãéóôç ñïðþ Υποδοχή εργαλείου ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm / rpm ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 24/14 Nm Εξάγωνη 1/4 0,89 kg 224,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,3 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò, θήκη εργαλείου ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ HP330DWE 10mm - Li-Ion - 1,3 Ah ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ TD090DWE Li-Ion - 1,3 Ah Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Îýëï Φ 10 mm Φ 21 mm Μπετόν Φ 8 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Êñïýóåéò áíü ëåðôü Ñõèìßóåéò ñïðþò ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm / rpm / ppm 18 èýóåéò + τρυπάνι ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 24/12 Nm 1,1 kg 229,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,3 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò Éêáíüôçôá Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Êñïýóåéò áíü ëåðôü Υποδοχή εργαλείου ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ Ìπουλόνια Μ5-Μ12 Μηχανικές βίδες Μ4-Μ rpm ppm Εξάγωνη 1/4 90 Nm 0,92 kg 231,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,3 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò θήκη εργαλείου, κουτάκι για μύτες

23 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HS300DWE 85mm - Li-Ion - 1,3 Ah ΚΟΦΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΥ CC300DWE Li-Ion - 1,3 Ah Δίσκος Φ 85 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 1400 rpm Βάθος κοπής 90 ο 25,5 mm Βάθος κοπής 45 ο 16,5 mm 1,4 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 289,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,3 Ah, ôá õöïñôéóôþò, κλειδί, δίσκος Φ 85 mm 430 Δίσκος Φ 85 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 1400 rpm Βάθος κοπής 90 ο 25,5 mm Βάθος κοπής 45 ο 16,5 mm 1,7 kg Χωρητικότητα δοχείου 0,5 l ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 300,00 Διαμαντόδισκος Φ 85 mm, δοχείο παροχής νερού, 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,3 Ah, öïñôéóôþò ΣΕΓΑ JV100DZ* Li-Ion - 1,3 Ah ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ JR100DWE Li-Ion - 1,3 Ah Éêáíüôçôá κïðþò Îýëï Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Διαδρομή λάμας ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ Λάμα κοπής 65 mm Αλουμίνιο 4 mm Μαλακός χάλυβας 2 mm rpm 18 mm 1,3 kg 105, Éêáíüôçôá κïðþò Îýëï 50 mm Μέταλλο 50 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Διαδρομή λάμας ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm 13 mm 1,2 kg 274,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,3 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή 23

24 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΣΚΟΥΠΑΚΙ CL100DW Li-Ion - 1,3Ah ΣΚΟΥΠΑΚΙ CL070DS Li-Ion - 1,0Ah Χωρητικότητα κάδου 600 ml Αυτονοµία 12 min (συνεχούς χρήσης) Μέγιστη ροή αέρα 1,2 m 3 /min Τάση 10,8 V / 1,3Ah 0,88 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 113,00 1 µπαταρία 10,8 V / 1,3 Ah, φορτιστής, στόµιο (σε σχήµα Τ), προέκταση, ίσιο στόµιο. Χωρητικότητα κάδου 600 ml Αυτονοµία 8 min (συνεχούς χρήσης) Μέγιστη ροή αέρα 1,2 m 3 /min Τάση 7,2 V / 1,0 Ah 0,81 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 93,00 1 µπαταρία 7,2 V / 1,0 Ah, φορτιστής, στόµιο (σε σχήµα Τ), προέκταση, ίσιο στόµιο. ÐÁËÌÉÊÏ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉ TD020DSE Li-Ion - 1,0Ah ÄÑÁÐÁÍÏ DF010DSE 5mm - Li-Ion - 1,0Ah Éêáíüôçôá Ìðïõëüíéá Ì3-Ì8 Ìç áíéêýò âßäåò Ì3-Ì8 Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 2300 rpm Êñïýóåéò áíü ëåðôü 3000 Õðïäï Þ åñãáëåßïõ ÅîÜãùíç 1/4 ÌÝãéóôç ñïðþ 20 Nm 0,53 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 159,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,0 Ah, öïñôéóôþò êáé âáëßôóá. 24 Éêáíüôçôá ÌÝôáëëï Ö 5 mm Îýëï Ö 6 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Ñõèìßóåéò ñïðþò 21 èýóåéò + ôñõðüíé ÌÝãéóôç ñïðþ 5,6 Nm 0,55 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 193,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,0 Ah, öïñôéóôþò êáé âáëßôóá.

25 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ni-Cd ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ 6271DWAE Ni-Cd - 2,0 Ah ÊÑÏÕÓÔÉÊÏ ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ 8271DWAE Ni-Cd - 2,0 Ah ÄÉÁÔÑÇÓÇ ÄÉÁÔÑÇÓÇ Éêáíüôçôá: Îýëï 25 mm/ìýôáëëï 10 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm / rpm ÌÝãéóôç ñïðþ 30 Nm Ôóïê Áõôüìáôï 10 mm 1,5 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 285,00 2 µπαταρίες 2,0 Αh, φορτιστής τύπου DC1414, µύτες, βαλιτσάκι. ÊÁÑÖÙÔÉÊÏ Ô221DW 10 mm - Ni-Cd - 1,3 Ah Τάση 12V Éêáíüôçôá: Îýëï 25 mm / ÌÝôáëëï 10 mm Μπετόν 8 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm / rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü 1η= / 2η= ÌÝãéóôç ñïðþ 30 Nm Ôóïê áõôüìáôï 10 mm Êáèáñü âüñïò 1,6 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 323,00 2 ìðáôáñßåò 2,0 Ah, öïñôéóôþò ôýðïõ DC1414, ìýôåò, âáëéôóüêé. ÓÊÏÕÐÁÊÉ 4076DW Ni-Cd - 1,3 Ah ËÏÉÐÅÓ ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÐëÜôïò êáñöùôéêïý 10 mm ÌÞêïò êáñöùôéêïý 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22 mm Áõôïíïìßá 750 êáñöþìáôá ùñçôéêüôçôá ãåìéóôþñá 100 ôåì. BÜñïò 1,7 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 473,00 Mðáôáñßá Ni-Cd ôýðïõ 9100 (1,3 Ah), öïñôéóôþò ôýðïõ DC1414T, âáëéôóüêé. ùñçôéêüôçôá κάδου 500 ml Áõôïíïìßá 1 ôá. 20 min (συνεχούς χρήσης) 2 ôá. 10 min (συνεχούς χρήσης) BÜñïò 1,1 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 89,00 Bïýñôóá, ðñïýêôáóç, ßóéï óôüìéï, óõóêåõáóßá Üñôéíùí óüêùí, öïñôéóôþò 180 ôýðïõ DC7021 êáé ìðáôáñßá åíóùìáôùìýíç. 25

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ÄÑÁÐÁÍÁ 6501-6501 (6501Χ) 6501 6501X 70 ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 6501 6501 Éêáíüôçôá ïðþò: Ξύλο/Μέταλλο Ö 9/6,5 mm 230W 230W Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4500 rpm 4500 rpm 0,9 kg 0,9 kg Ôóïê Ö 6 mm (3/8 x24 F) ÔéìÞ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR1830 18 mm ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÇR2230 22 mm 419 Ìðåôüí Ö 18 mm Îýëï Ö 24 mm ÌÝôáëëï Ö 13 mm 440 W Ισχύς κρούσης* 1,2J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 0-1500 rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü 0-5000 1,9 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 214,00

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσες Προσφορές Νέα εργαλεία Marketing Department

Τρέχουσες Προσφορές Νέα εργαλεία Marketing Department ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. MAKNEWS ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Τρέχουσες Προσφορές Νέα εργαλεία Marketing Department ΝΕO Πολυεργαλείο με μπαταρία Lithium-ion 18V / 3.0Ah και σετ εξαρτημάτων για διάφορες εφαρμογές. Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ Εύκολη, γρήγορη και σταθερή τοποθέτηση του φύλλου λείανσης Χαμηλό επίπεδο δόνησης για ομαλό έλεγχο και φινίρισμα ÊÙÄÉÊÏÓ 65259 ESS 200 RS ÉÓ ÕÓ (Watt) 200 TAXYTHTA

Διαβάστε περισσότερα

Cover 2011:1Cover 2010.qxd 4/19/2011 4:40 μμ Page 7 ÅÑÃÁËÅÉÁ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ. ÅÑÃÁËÅÉÁ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ Ni-Cd & Ni-MH ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ

Cover 2011:1Cover 2010.qxd 4/19/2011 4:40 μμ Page 7 ÅÑÃÁËÅÉÁ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ. ÅÑÃÁËÅÉÁ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ Ni-Cd & Ni-MH ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ 1Cover 2011:1Cover 2010.qxd 4/19/2011 4:40 μμ Page 7 11-12 ÅÑÃÁËÅÉÁ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ Ni-Cd & Ni-MH ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÄÑÁÐÁÍÁ ÊÁÉ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉÁ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ - ΚΟΦΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς ομίλου «TTI Group» αποκτά νέα δυναμική και άλλες δυνατότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ. Απίστευτη Τιμή. Κερδίζετε 160. Από ο ειδικός στο εργαλείο! Διαθέσιμο από Ιούνιο

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ. Απίστευτη Τιμή. Κερδίζετε 160. Από ο ειδικός στο εργαλείο! Διαθέσιμο από Ιούνιο ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ Απίστευτη Τιμή Από 399 239 Κερδίζετε 160 Διαθέσιμο από Ιούνιο Σετ κρουστικό και παλμικό δράπανο 18V K-18V2IN1SET 2 μπαταρίες 4.0Ah Λιθίου Κρουστικό 2 ταχυτήτων Στροφές 0-400 / 0-1400 rpm

Διαβάστε περισσότερα

TIMH: 447,00 TIMH: 306,00 ΝΕΑ ΝΕΑ HP331D TD110D

TIMH: 447,00 TIMH: 306,00 ΝΕΑ ΝΕΑ HP331D TD110D ΝΕΑ Ταχ. χωρίς φορτίο HP331D Ξύλο: 21 mm Μέταλλο: 10 mm Μπετόν: 8 mm 0-450/ 0-1.700 rpm Κρούσεις/λεπτό 0-6.750/0-25.500 Ρυθμίσεις ροπής 16 + τρυπάνι Μέγιστη Ροπή 30/14 Nm 1,3 kg TD110D Ικανότητα Μπουλόνια:Μ5-Μ12

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δράπανο Πιστολέτο Trimmer Κατσαβίδι μπαταρίας Δράπανο μπαταρίας Γων. Τροχός Τριβείο Δισκοπρίονο Σέγα Σπαθόσεγα Πλανάκι Ρούτερ Κολλητήρι Θερμοκολλητικό Αερόθερμο ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συµðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ C50, C56, C60, C100, C120 * ιαστάσεις εσωτερικού στοιχείου 100x70

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ. Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συµðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. ΦΙΛΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ C50, C56, C60, C100, C120 * ιαστάσεις εσωτερικού στοιχείου 100x70 ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ µε σπείρωµα 44201 3/8 ðëþñåò 1,70 44245 BT 3/8 ðëþñåò 1,70 C50, C56, C60, C100, C120 100x70 44229 εσωτερικό* 10,00 44230 ðëþñåò 22,00 A30, A50, A56 ιαστάσεις φίλτρου 95x50x30 44205

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α (62-05-000225) Περιέχει: πολλά χρήσιμα εξαρτήματα. Πρακτική θήκη τρυπανιών στη χειρολαβή. Σε πρακτική βαλίτσα. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ DYN SDS-plus ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Φ26 (62-05-000146)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εργαλεία BULLE

Ηλεκτρικά Εργαλεία BULLE Ηλεκτρικά Εργαλεία BULLE 03. BULLE_2015_KATALOGOS_2015.qxd 4/12/2015 11:09 πμ Page 76 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ 600 Watt ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 3 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 710 Watt 1 πλαϊνή χειρολαβή 1 οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2200W Ø230mm + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850W Ø115mm ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 242,98-38% =

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2200W Ø230mm + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850W Ø115mm ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 242,98-38% = 1 72 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2200W Ø230mm + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850W Ø115mm D28492 6500 σ.α.λ. Προστασία κινητήρα από την σκόνη για αυξημένη ανθεκτικότητα 5,5 kg 155,99 ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 242,98-38% = D28111

Διαβάστε περισσότερα

ARMATEH AT9081, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 12V. Μπαταρία Ισχύς Μπαταρίας. 12 V Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,3. Ταχύτητα 350 / 1250

ARMATEH AT9081, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 12V. Μπαταρία Ισχύς Μπαταρίας. 12 V Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,3. Ταχύτητα 350 / 1250 ARMATEH AT9081, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 12V ΑΤ9081 9003898090819 199250-0024 Μπαταρία 2xNiCd Μπαταρίας 12 V Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,3 Χρόνος φόρτισης 1 ώρα Ταχύτητα 350 / 1250 Τύπος Τσοκ Γρήγορης αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Σεπτέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αφορά την προμήθεια των κάτωθι εργαλείων: Α. Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

POWERING PROFESSIONALS SINCE Γερμανική τεχνολογία για επαγγελματίες

POWERING PROFESSIONALS SINCE Γερμανική τεχνολογία για επαγγελματίες 2017 POWERING PROFESSIONALS SINCE 1898 Γερμανική τεχνολογία για επαγγελματίες ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V BSB18CBL-402C 490 ATTACHMENTS 49 BSS18C-0 119 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΕ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 18V 4.0Αh Li-Ion Τσοκ: 13mm (αποσπώμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ

Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Σετ Κρουστικό+Παλμικό 18V PBL 218 PK + IS L18 - Κρουστικό PBL 218 Στροφές (rpm) 0-560/0-1900 Κρούσεις (ipm) 0-19200 Βάρος 1.6 Kg. Παραδίδεται σε κασετίνα με μύτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ SILVERLINE. Κωδ. Όνομα Περιγραφή Φωτογραφία Τιμή Λιανικής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ SILVERLINE. Κωδ. Όνομα Περιγραφή Φωτογραφία Τιμή Λιανικής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ SILVERLINE Κωδ. Όνομα Περιγραφή Φωτογραφία Τιμή Λιανικής Σετ δραπ/βιδο με βιδολόγο Λιθίου 10.8V με 2 264995 μπαταρίες Δραπ/βιδο 241469 18V Σετ Δραπ/βιδο με Κρουστικό Λιθίου 18V με 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ SILVERLINE. Κωδ. Όνομα Περιγραφή Φωτογραφία Τιμή Λιανικής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ SILVERLINE. Κωδ. Όνομα Περιγραφή Φωτογραφία Τιμή Λιανικής ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ SILVERLINE Κωδ. Όνομα Περιγραφή Φωτογραφία Τιμή Λιανικής Σετ δραπ/βιδο με βιδολόγο Λιθίου 10.8V με 2 264995 μπαταρίες Δραπ/βιδο 241469 18V Σετ Δραπ/βιδο με Κρουστικό Λιθίου 18V με 2

Διαβάστε περισσότερα

NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER

NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER ΕΡΓΑΛΕΙΑ WÜRTH MASTER Δημιουργούμε συνεχώς νέα, καινοτόμα προϊόντα Βραβευμένα προϊόντα προσφέρουν έξυπνες λύσεις, άριστη εργονομία, συνεχώς αυξανόμενη αποδοτικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Διονυσάτος & Σια Ο.Ε. - Επίσημη Αντιπροσωπεία Ελλάδος

Χ. Διονυσάτος & Σια Ο.Ε. - Επίσημη Αντιπροσωπεία Ελλάδος Χ. Διονυσάτος & Σια Ο.Ε. - Επίσημη Αντιπροσωπεία Ελλάδος Kλείδωμα άξονα Φως LED Μαγνητικό τσοκ 1/4 Τάση μπαταρίας: 100-230V~, 50Hz Ισχύς εισόδου: 3.6V-1.3Ah Μεγ. ροπή: 3Nm Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

POWER DEALS. 349 με Φ.Π.Α. 70 Nm. Μόνο Επαγγελματικά Εργαλεία. ΥΠΕΡ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! 4.0Ah. led. led RUNTIME 1/2016. ξjp2b18li-402b.

POWER DEALS. 349 με Φ.Π.Α. 70 Nm. Μόνο Επαγγελματικά Εργαλεία. ΥΠΕΡ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! 4.0Ah. led. led RUNTIME 1/2016. ξjp2b18li-402b. POWER DEALS 1/2016 Μόνο Επαγγελματικά Εργαλεία. ξjp2b18li-402b 190Nm 70 Nm Κωδικός 010548 Κρουστικό BSB18C 679 Σετ Κρουστικό + Παλμικό 18V (2 x 4.0Ah Li-ion) Παλμικό BSS18C Στροφές (rpm) 0 450/0-1650 0-2400

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΤΗΣ DEWALT ΣΤΟ ΜΟΤΟ GP TO NISSAN NAVARA DEWALT! DEWALT ΤΕΥΧΟΣ 28

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΤΗΣ DEWALT ΣΤΟ ΜΟΤΟ GP TO NISSAN NAVARA DEWALT! DEWALT ΤΕΥΧΟΣ 28 ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙΑ ΤΗΣ DEWALT ΣΤΟ ΜΟΤΟ GP TO NISSAN NAVARA DEWALT! Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθελιτε www.dewalt.eu ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΕΡΔΙΣΤΕ WIN TO A LIMITED NISSAN EDITION

Διαβάστε περισσότερα

Για τον επαγγελματία N 2/2011

Για τον επαγγελματία N 2/2011 Περιστροφικό πιστολέτο GBH 2-28 στις εκδόσεις DV με τσοκ SDS-plus και DFV με ανταλλακτικό τσοκ SDS-plus και ταχυτσόκ GBH 2-28 DV/DFV ( Ονομαστική ισχύς: 850 W ( Κρουστική ισχύς: 3,2 J ( Vibration Control

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ RT-SD 3,6 Li, Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 1/3/16 ΓΙΝΕΤΑΙ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ RT-SD 3,6 Li, Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 1/3/16 ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 KPL/INV BT-SD 4,8 F Κατσαβίδι επαναφορτιζόμενο Μπαταρία 4,8 V, 600 mah, Στροφές 200 min -1,Χρόνος φόρτισης 3-5 ώρες, Σπαστή χειρολαβή, Δεξιόστροφο - Αριστερόστροφο, Λάμπα εργασίας. Συμπαραδίδονται:1.

Διαβάστε περισσότερα

ÕÄÑÏËÇØÉÅÓ ÔÕÐÏÕ Á2 - Á4 ÌÅ ÁÍÔÉÐÁÃÅÔÉÊÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ

ÕÄÑÏËÇØÉÅÓ ÔÕÐÏÕ Á2 - Á4 ÌÅ ÁÍÔÉÐÁÃÅÔÉÊÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ ÕÄÑÏËÇØÉÅÓ ÔÕÐÏÕ Á - Á ÌÅ ÁÍÔÉÐÁÃÅÔÉÊÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ Ç ÅÕÄÏÓ ÁÂÅÅ êáôáóêåõüæåé õäñïëçøßåò Üñäåõóçò ôýðïõ SCHLUMBERGER ïé ïðïßåò áíôáðïêñßíïíôáé ðëþñùò ðñïò ôéò äéåèíåßò ðñïäéáãñáöýò, êáôáóêåõüæïíôáé ìå Þ ùñßò

Διαβάστε περισσότερα

TO ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ! Κερδίστε χρήματα κάνοντας τον δικό σας συνδυασμό σε εργαλεία Würth Master

TO ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ! Κερδίστε χρήματα κάνοντας τον δικό σας συνδυασμό σε εργαλεία Würth Master TO ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ! Κερδίστε χρήματα κάνοντας τον δικό σας συνδυασμό σε εργαλεία Würth Master ΣΥΝΔΥΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ! Βρείτε τον συνδυασμό 2 εργαλείων Würth Master που ταιριάζουν στις ανάγκες σας!

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

POWERDEALS 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 669* 2015/2 18 V PROMO SET 1000-33% ΔΩΡΟ ΤΣΑΝΤΑ + ΜΠΛΟΥΖΑ + ΑΥΤΟΜΑΤΟ 8 ΜΕΤΡΟ

POWERDEALS 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 669* 2015/2 18 V PROMO SET 1000-33% ΔΩΡΟ ΤΣΑΝΤΑ + ΜΠΛΟΥΖΑ + ΑΥΤΟΜΑΤΟ 8 ΜΕΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 18 V PROMO SET BBH 18 LI ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, 2,3 J BEWS 18-125X ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ BS 18 C LI ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ, 70 NM 2x 4.0 Ah ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

100% Bosch! Για τον επαγγελματία N 1/2014. Για επαγγελματίες και βιομηχανία Σε ισχύ από 01/02/2014 έως 31/05/2014. www.bosch-professional.

100% Bosch! Για τον επαγγελματία N 1/2014. Για επαγγελματίες και βιομηχανία Σε ισχύ από 01/02/2014 έως 31/05/2014. www.bosch-professional. 100% Bosch! Για τον επαγγελματία N 1/2014 Για επαγγελματίες και βιομηχανία Σε ισχύ από 01/02/2014 έως 31/05/2014 www.bosch-professional.gr Συμπαγή εργαλεία μπαταρίας Bosch εύχρηστα στην εργασίας Σέγα GST

Διαβάστε περισσότερα

1. Ηλεκτρικα εργαλεια

1. Ηλεκτρικα εργαλεια 1. Ηλεκτρικα εργαλεια Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι λιθίου Περιστρεφόμενη αντιολισθητική λαβή Ανεξάρτητος διακόπτης για φωτισμό Led Μαγνητικό τσοκ 17 μύτες στην συσκευασία 4.8V ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που

Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που Μία γκάμα ηλεκτρικών εργαλείων που συνεχώς εμπλουτίζεται με κριτήριο την άριστη σχέση ποιότητας και τιμής. Εργαλεία προσιτά σε κάθε επαγγελματία που θέλει με οικονομικό τρόπο να καλύψει τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Α ΜΙΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 12 VOLT 14,4 VOLT 18 VOLT 18 VOLT µε 2 µπαταρίες Περιλαµβάνει: 1 êáôóáâéäüëáìá 1 ταχυφορτιστή 1 ώρας (KΩ ΙΚΟΣ: 43997) 1 ìðáôáñßα ΝiCd 1,5

Διαβάστε περισσότερα

Για τον επαγγελματία N 1/2011

Για τον επαγγελματία N 1/2011 Η νέα σειρά Dynamicseries στα 14,4 & 18 Volt: συμπαγές & δυνατό Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο GSB 14,4 V-Li Professional Dynamicseries με μπαταρία λιθίου Compact 1,3 Ah και Premium 3,0 Ah Κρουστικό δραπανοκατσάβιδο

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

meiabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS Περιοδική έκδοση 2015

meiabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS Περιοδική έκδοση 2015 meiabo PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS Περιοδική έκδοση 2015 Κωδικός: 6.02199.50.χχ 18 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Μπαταρίας SB 18 LTX BL Quick Κωδικός: 6.02200.50.χχ 18 Volt Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø115mm με πλευρικό διακόπτη. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø125mm με πλευρικό διακόπτη. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W Ø125mm

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø115mm με πλευρικό διακόπτη. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø125mm με πλευρικό διακόπτη. ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W Ø125mm *Δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία οι δίσκοι κοπής 001 003 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W Ø115mm με πλευρικό διακόπτη DWE4050 11800 σ.α.λ. M14 1,9 kg ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 100W Ø125mm 59 002 004 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 800W

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099)

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ MD150 (62-05-000294) Προσφέρεται με λάμα Bimetal M42, με 6/10 δ/ίντζα. Είναι ξηρής κοπής. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-275 (62-05-000207) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

09 / 2015. Ηλεκτρικά Εργαλεία. Makita Electric Tools. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη σας. Thank you for your support.

09 / 2015. Ηλεκτρικά Εργαλεία. Makita Electric Tools. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη σας. Thank you for your support. 09 / 2015 Ηλεκτρικά Εργαλεία Makita Electric Tools Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη σας. Thank you for your support. Satisfy Professional s Needs Πολυεργαλείο ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ Μεγάλη ποικιλία από αξεσουάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΣΑ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ KNIPEX 1000 Volt ("ή αντίστοιχου τύπου")

ΠΕΝΣΑ ΕΝΔ. ΤΥΠΟΥ KNIPEX 1000 Volt (ή αντίστοιχου τύπου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολογικών και άλλων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-7135.075 για το έτος 2015 Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 63747 KG 1.0 63748 KG 1.0 HD Εναλλάκτης 100% Χαλκού 63749 KG 1.5 63750 KG 3.5 ÊÙ ÄÉÊOÓ 63747 63748 63749 63750 ÔÕÐOÓ KG 1.0 KG 1.0 HD KG 1.5 KG 3.5 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ. Σεπτέμβριος 2017

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ. Σεπτέμβριος 2017 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2017 ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ Αερόκλειδο DSS 1/2 H Αξιόπιστο, στιβαρό και καλά ζυγισμένο αερόκλειδο με περίβλημα αλουμινίου. Προτεινόμενο μέγιστο μέγεθος βιδών: M15. Ιδανικό για

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

POWERDEALS 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 2015/2 18 V PROMO SET % 669* ΔΩΡΟ ΤΣΑΝΤΑ + ΜΠΛΟΥΖΑ + ΑΥΤΟΜΑΤΟ 8 ΜΕΤΡΟ

POWERDEALS 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 2015/2 18 V PROMO SET % 669* ΔΩΡΟ ΤΣΑΝΤΑ + ΜΠΛΟΥΖΑ + ΑΥΤΟΜΑΤΟ 8 ΜΕΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 18 V PROMO SET BBH 18 LI ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, 2,3 J BEWS 18-125X ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ BS 18 C LI ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ, 70 NM 2x 4.0 Ah ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ FABEL Για μέγγενες δραπάνων βλέπε σελ. 108 ÊÙÄ.: 42870 (230V) ÊÙÄ.: 42871 (230V) ÊÙÄ.: 42872 B.T. (230V) ÊÙÄÉÊOÓ 42870 (230V) 42871 (230V) 42872 (230V) ÔÕÐOÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΕΡΔΙΣΤΕ Μια συλλεκτική μηχανή Yamaha R1!

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΕΡΔΙΣΤΕ Μια συλλεκτική μηχανή Yamaha R1! 5 ΒΙΔΕΣ, 1 ΔΡΑΠΑΝΟ Δοκιμάστε τη Ταχύτητα, Δύναμη & τις Επιδόσεις σας ΤΕΥΧΟΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΕΡΔΙΣΤΕ Μια συλλεκτική μηχανή Yamaha R1! ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 1-2017 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2017 ΜΕ ΤΡΥΠΗΜΑ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΙΣΟ ΘΟΡΥΒΟ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΕΠΟΧΗ! ΝΕΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BRUSHLESS BSS 18OP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 40 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 40 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 40 ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣ Η ανάπτυξη των καρφωτικών αέρος της DEWALT είναι αποτέλεσμα πολλών χρόνων έρευνας σε χώρους εργασίας που έχουν σχέση με το ξυλό

Διαβάστε περισσότερα

Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας.

Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας. Κατάλογος Η GARLAND ξεκίνησε το 1992 σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας την πρώτη σειρά αλυσοπριόνων και σκαπτικών, τα οποία προώθησε με μεγάλη επιτυχία στην απαιτητική αγορά της Ισπανίας, καταφέρνοντας

Διαβάστε περισσότερα

RT-OS 13 Kit Πολυτριβείο χούφτας σετ

RT-OS 13 Kit Πολυτριβείο χούφτας σετ TΗ-OS 1016 Πολυτριβείο χούφτας Τάση 230 V/50 Hz, Iσχύς 100 W, Παλμοί 24.000 min -1, Στροφές μοτέρ 12.000 min -1, Μέγεθος γυαλόχαρτου 150χ150χ100mm, Επιφάνεια λείανσης 104 cm 2, Διάμετρος κύκλου κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

TΕ-CD 18 Li Solo, Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο χωρίς μπαταρία Μέλος της οικογένειας επαν/νων εργαλείων Power X-Change

TΕ-CD 18 Li Solo, Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο χωρίς μπαταρία Μέλος της οικογένειας επαν/νων εργαλείων Power X-Change ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ POWER X CHANGE ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ KPL/INV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 TΕ-CD 18 Li Επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο Μπαταρία της οικογένειας Power X Change Τεχνικά Χαρακτηριστικά:- Μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 38 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ XR ΝΕΑ ΥΨΗΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Σχεδιασμένες για να αποθηκεύουν περισσότερη ενέργεια - παρέχοντας στα XR εργαλεία μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα

6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα 6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα Ξύλο - Μέταλλο - Οικοδομικά 6 ñüíéá Åããýçóç Φαλτσοπρίονο 210mm με λέιζερ Κωδικός 017028 HM80L 1500 Watt Τάση (Volt) 230 Ταχύτητα χωρίς 5000 φορτίο (rpm) 0º-0º : 120 x 60mm

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ Αντλίες ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ Υποβρύχια αντλιάκια με φλοτέρ κατάλληλα για καθαρά νερά ειδικά σχεδιασμένα για χαμηλή αναρρόφηση υγρών έως και 2mm. 43577 43580 SP 400 SP 750 ÊÙÄÉÊOÓ

Διαβάστε περισσότερα

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ Φορτιστές Μπαταριών JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή και πρακτική πολυσυσκευή

Διαβάστε περισσότερα

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο 5. αεροσυμπιεστεσ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 5 Αεροσυμπιεστές & Συνεργείο Κωδικός 008316 MY206524 Αεροφυλ. Μονομπλόκ Με λάδι 24 lt Τάση (Volt) 230 Πίεση (bar) 8 Ισχύς (HP) 2 Βάρος (kg) 25 Τιμή 129,90 Belgium 364953 Λάδι

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 39 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 39 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 39 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ BRUSHLESS ΠΙΣΤΟΛΕΤΟΥ SDS-PLUS 18V ΜΕ ΔΥΝΑΤΗ ΛΑΞΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥΣ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ. ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας επιχειρήσεων με την επωνυμία:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας επιχειρήσεων με την επωνυμία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε :ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Της επιχείρησης ή της κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στα εργαλεία υψηλής απόδοσης.

Καλώς ήλθατε στα εργαλεία υψηλής απόδοσης. Επαγγελματικά μπλε ηλεκτρικά εργαλεία Πρόγραμμα 2009 Καλώς ήλθατε στα εργαλεία υψηλής απόδοσης. Τα σύμβολα και η σημασία τους. Σύστημα Bosch-SDS Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων, χωρίς τη χρήση εργαλείου. Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49 ΕΤΟΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49 ΕΤΟΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49 ΕΤΟΣ 2017 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 2017 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ 1 Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο

Διαβάστε περισσότερα

J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815

J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815 J-Y(St)Y Ôçëåöùíéêü êáëþäéï åóùôåñéêïý þñïõ ìå èùñüêéóç êáôü VDE 0815 ÅÖÁÑÌÏÃÇ ñçóéìïðïéïýíôáé óå ìüíéìåò åãêáôáóôüóåéò ãéá ôç ìåôüäïóç áíáëïãéêïý Þ øçöéáêïý óþìáôïò. Ôï ðåäßï åöáñìïãþí ôïõò ðåñéëáìâüíåé

Διαβάστε περισσότερα

Για τον επαγγελματία N 2/2013

Για τον επαγγελματία N 2/2013 100% Bosch! Για τον επαγγελματία N 2/2013 Για επαγγελματίες και βιομηχανία Σε ισχύ από 01/06/2013 έως 30/09/2013 Official Partner NEO Σύνθετο Μπουλονόκλειδο μπαταρίας GDX 14,4 V-LI και GDX 18 V-LI Professional

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Υλικού & Αναλωσίμων Πληροφορίες: Γεώργιος Πεδιαδιτάκης Τηλ.: 2813409613 E-mail : diaxirisi@heraklion.gr Ηράκλειο 26 / 02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση: Οδός 25 Η Πλατεία Αγ.Τριάδας ΤΚ 167 77 Ελληνικό Τηλ.: 213.2026.064, Fax: 210.9607711 Αργυρούπολη:18-6-13 ΕΙΔΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. MAKNEWS ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. MAKNEWS ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. MAKNEWS ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΝΕO Σύστημα ομαλής εκκίνησης Soft Start. Προστασία υπερφόρτωσης. Λαβές με ξεκούραστη αντιολισθητική επένδυση, Softgrip. Νέα μεταλλική δαγκάνα, ειδικά σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΝΕΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΕΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ/ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Νοέμβριος 2014 ΝΕΟΙ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΛΕΙΑΝΤΗΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ø115 - ø125mm Πλήρης γκάμα: Ποιότητα: Ευχρηστία: Αντοχή: Καινοτομία: 5 διαφορετικά μοντέλα από 820-1.700Watt

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 13.530,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 13.530,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προµήθεια εργαλείων και εργαλειοµηχανών για τις ανάγκες του συνεργείου συντήρησης και επισκευής οχηµάτων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

A. Κ.Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ XΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)» ΣΥΝΟΛΟ: 6.

A. Κ.Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ XΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)» ΣΥΝΟΛΟ: 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ A. Κ.Α.35.7131.002 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ XΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΠΟΛΤΟΣ 80

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΠΟΛΤΟΣ 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 27/05/2016 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ.πρωτ. 11485 Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα

Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα Εργαλεία πεπιεσμένου αέρα Πριν το εργαλείο Ο πεπιεσμένος αέρας είναι πηγή ενέργειας για τα αεροεργαλεία η οποία επηρεάζει άμεσα την απόδοσή τους Μετρήσεις μπορούν να γίνουν στον εργασιακό χώρο για να ρυθμίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

105 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 50cm με 40 εξαρτήματα + ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ 23 ΤΕΜ.

105 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 50cm με 40 εξαρτήματα + ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ 23 ΤΕΜ. 105 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W + ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 50cm με 40 εξαρτήματα + ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ 23 ΤΕΜ. Α7102 Σετ 23 τεμ. τρυπάνια μετάλλου, μπετού, ξύλου και μύτες 106 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 500W KR504RE Τσοκ με κλειδί 13mm

Διαβάστε περισσότερα

149,00 * 225,00 * 139,00 * 233,31 * 122,00 * 199,24 * 210,00 * 375,00 * 199,00 * 297,00 * 185,00 * 265,20 * *τιμή χωρίς ΦΠΑ.

149,00 * 225,00 * 139,00 * 233,31 * 122,00 * 199,24 * 210,00 * 375,00 * 199,00 * 297,00 * 185,00 * 265,20 * *τιμή χωρίς ΦΠΑ. Κωδικός: 6.00079.50 Κωδικός: 6.00080.50 Κωδικός: 6.00385.50 122,00 * 199,24 * Τάση μπαταρίας 10,8V Χωρητικότητα μπαταρίας 2,0 Ah Μέγιστη ροπή 34Nm Bάρος (με μπαταρία) 0,8 kg Ταχυτσόκ, Άγκιστρο ζώνης, Μπαταρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ομάδα 1η Εργαλεία Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 23/2015. Ειδικός Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Τεχνικές προδιαγραφές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 23/2015. Ειδικός Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 23/2015 Ειδικός Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 13 / 2013 13REQ001759854 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

489 χωρίς Φ.Π.Α. 18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠ/ΒΙ Ο + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

489 χωρίς Φ.Π.Α. 18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠ/ΒΙ Ο + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 001 23 Nm 165 Nm 18V XR LI-ION ΣΕΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι + ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο χωρίς καρβουνάκια (ψήκτρες) DCK250P2 DCD795 Κόμπακτ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο DCF886 Παλμικό κατσαβίδι 2 x 5.0Ah

Διαβάστε περισσότερα

Συμπαγή. Ισχυρά. Μπλε. Εργαλεία μπαταρίας της Bosch

Συμπαγή. Ισχυρά. Μπλε. Εργαλεία μπαταρίας της Bosch Η Bosch είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης της βιοτεχνίας και βιομηχανίας. Επειδή για μας είστε σημαντικοί πελάτες, θέλουμε να σας κρατάμε και στο μέλλον πάντοτε στο νεότερο επίπεδο ενημέρωσης και να σας παρέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΤΣΈΠΗΣ 2009 / 2010

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΤΣΈΠΗΣ 2009 / 2010 ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΤΣΈΠΗΣ 2009 / 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΟΛΑ. ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟTI ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ. Η Metabo σας παρέχει μία ιδιαίτερα πλούσια γκάμα διάφορες ομάδες προϊόντων θα βρείτε αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Προµήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ και ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1) Κ.Α.: 20/6699.01.91(

Διαβάστε περισσότερα

PSB 650 RE 6713128000 PBH 2800 RE 6713393000 PSR SELECT 6713977000

PSB 650 RE 6713128000 PBH 2800 RE 6713393000 PSR SELECT 6713977000 PSB 530 RE 6713127005 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 530W PSB 650 RE 6713128000 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 650W PSB 750 RCE 6713128500 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 750W 63 103 PBH 2800 RE 6713393000 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 720W 2.6J 3kg +

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2017 ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 5XPONIA BLACK & DECKER ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Κερδίστε ενα Mitsubishi Spacestar!!! ΣΠΙΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΗΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2017 ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 5XPONIA BLACK & DECKER ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Κερδίστε ενα Mitsubishi Spacestar!!! ΣΠΙΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΗΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2017 ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κερδίστε ενα Mitsubishi Spacestar!!! 5XPONIA BLACK & DECKER ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΠΙΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΗΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΝΤΑΣΟΥ Ε Ω ΝΑ ΞΕΜΕΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ONSITE ΤΕΥΧΟΣ 36 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ΦΑΝΤΑΣΟΥ Ε Ω ΝΑ ΞΕΜΕΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ONSITE ΤΕΥΧΟΣ 36 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΦΑΝΤΑΣΟΥ Ε Ω ΝΑ ΞΕΜΕΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ONSITE ΤΕΥΧΟΣ 36 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 www.dewalt.com ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ XR BRUSHLESS ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Α ΤΗΣ DEWALT Πλεονέκτημα της ψυχρότερης

Διαβάστε περισσότερα

Ëßðáíóç. ΤΡΟΛΕΪ ΚΙΤ ΓΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΡΑΣΟΥ áðü ÓÅË ÐÉÓÔÏËÉÁ ËÁÄÉÏÕ áðü ÓÅË ΛΑΣΤΙΧΑ, ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ áðü ÓÅË.

Ëßðáíóç. ΤΡΟΛΕΪ ΚΙΤ ΓΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΡΑΣΟΥ áðü ÓÅË ÐÉÓÔÏËÉÁ ËÁÄÉÏÕ áðü ÓÅË ΛΑΣΤΙΧΑ, ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ áðü ÓÅË. ΤΡΟΛΕΪ ΚΙΤ ΓΙΑ ΒΑΡΕΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΡΑΣΟΥ áðü ÓÅË. 285 ÐÉÓÔÏËÉÁ ËÁÄÉÏÕ áðü ÓÅË. 285 ΛΑΣΤΙΧΑ, ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΔΟΧΕΙΩΝ áðü ÓÅË. 285 ÃÑÁÓÁÄÏÑÏÉ - ÂÁËÂÏÍÉÅÑÅÓ ÅÉÑÏÓ áðü ÓÅË. 286 ÂÁËÂÏÍÉÅÑÁ ÁÅÑÏÓ áðü ÓÅË.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Μετάλλου ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ FABEL ΦΟΡΗΤΑ G4510 WA UE 100S HEAVY DUTY PROFESSIONAL ÊÙÄÉÊOÓ 63240 47565 ÔÕÐÏÓ G4510 WA UE 100S ÉÓ ÕÓ (HP) 1/2 1/2 ÔÁÓÇ (V) 230 230 ÔÁ ÕÔÇÔÁ ÔÁÉÍÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ñçóéìïðïéþíôáò ôïí êáíüíá áëõóßäáò íá âñåèåß ç dr

2.4 ñçóéìïðïéþíôáò ôïí êáíüíá áëõóßäáò íá âñåèåß ç dr 2.1 i) Íá âñåèïýí ïé óõíôåôáãìýíåò ôïõ óçìåßïõ óôï ïðïßï ç åõèåßá r = 2 + t)i + 1 2t)j + 3tk ôýìíåé ôï åðßðåäï xz. ii) Íá âñåèïýí ïé óõíôåôáãìýíåò ôïõ óçìåßïõ óôï ïðïßï ç åõèåßá r = ti + 1 + 2t)j 3tk ôýìíåé

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος 2013-2014 Κορυφαία ποιότητα & τεχνολογία στα αγροτικά - δασικά εργαλεία

Κατάλογος 2013-2014 Κορυφαία ποιότητα & τεχνολογία στα αγροτικά - δασικά εργαλεία Λάδι για 2χρονο κινητήρα 50:1 980008606 980008607 980008612 100 ml 1 lt 1 lt 1,62 5,99 9,61 (με δοσομετρητή) 980008618 5 lt 31,20 Λάδι για όλους τους 4χρονους κινητήρες 980508620 600 ml 3,49 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Launch Package GBH 8-45 DV Professional

Launch Package GBH 8-45 DV Professional For professionals from professionals Launch Package GBH 8-45 DV Professional 1 Τo NEO περιστροφικό πιστολέτο GBH 8-45 DV Professional σε ειδική περιορισμένη έκδοση μαζί με εξαρτήματα σε βαλίτσα!!! + Extra!

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: DRS 200/2 Σετ Αεροκαστάνια ½. DSS 260/2 Σετ Αερόκλειδο ½

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: DRS 200/2 Σετ Αεροκαστάνια ½. DSS 260/2 Σετ Αερόκλειδο ½ DSS 260/2 Σετ Αερόκλειδο ½ Πίεση max. 6,3 bar, Κατανάλωση αέρα περίπου 115 λίτρα/λεπτό, Ροπή στρέψης (Nm) 312. Συμπαραδίδονται: Πλαστική βαλίτσα, 11 καρυδάκια (9/10/11/12/13/14/17/19/22/24/27 mm). Κωδικός:

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 41 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 41 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ONSITE ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 41 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΑΣ Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΤΑ ΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΝΕΟ Συνδέστε την έξυπνη συσκευή σας με τις νέες XR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ NEO ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ. Πολύ ΜΙΚΡΟ Πολύ Άνετο Πολύ υνατό ΤΕΥΧΟΣ 24. είτε όλη την νέα σειρά τω ν 10.8V!

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ NEO ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ. Πολύ ΜΙΚΡΟ Πολύ Άνετο Πολύ υνατό ΤΕΥΧΟΣ 24. είτε όλη την νέα σειρά τω ν 10.8V! Q3_2010_Cordless Section GR:DEWALT_Q1_2009_(UK_GB).qxd 14/7/10 11:14 Page 2 ΤΕΥΧΟΣ 24 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ NEO ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Πολύ ΜΙΚΡΟ Πολύ Άνετο Πολύ υνατό είτε όλη την νέα

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 385.99 936.99 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

NEO ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 385.99 936.99 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 385.99 ΝΕΟΣ XR 18V ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 4 936.99 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΝΕΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 5 ΝΕΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ SDS ΣΕΛΙΔΑ 6 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Φθινόπωρο - Χειμώνας

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Φθινόπωρο - Χειμώνας ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2014 Φθινόπωρο - Χειμώνας ΕΑ3200S Αλυσοπρίονο βενζίνης Ιδανικό για την κοπή καυσόξυλων και για εργασίες γύρω από το σπίτι και τον κήπο. Διαθέτει σύστημα εύκολης εκκίνησης EasyStart, τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα