Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων"

Transcript

1 Τιμοκατάλογος Επαγγελματικών Εργαλείων ÅÑÃÁËÅÉÁ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ Ni-Cd ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÄÑÁÐÁÍÁ ÊÁÉ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉÁ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ - ΚΟΦΤΕΣ - ΨΑΛΙΔΙΑ ÐËÁÍÅÓ ÊÁÉ ÑÏÕÔÅÑ ÓÅÃÅÓ ÊÁÉ ÄÉÓÊÏÐÑÉÏÍÁ ÔÑÉÂÅÉÁ ÊÁÉ ÓÊÏÕÐÅÓ 2013

2 Ðåñéå üìåíá ÅÑÃÁËÅÉÁ ËÉÈÉÏÕ 36V-2.6 Ah óåë.3 18V, 3.0Ah óåë ,4V, 3.0Ah óåë ,8V, 1.3Ah óåë ,2V, 1.0Ah óåë.24 ÅÑÃÁËÅÉÁ ÌÐÁÔÁÑÉÁÓ Ni-Cd ÄñáðáíïêáôóÜâéäο Κρουστικό ÄñáðáíïêáôóÜâéäο Êáñöùôéêü ÓêïõðÜêι óåë.25 óåë.25 óåë.25 óåë.25 ÊÁÔÅÄÁÖÉÓÔÉÊÁ ÅÑÃÁËÅÉÁ ÐíåõìáôéêÜ óåë.26 ÐíåõìáôéêÜ óêáðôéêü óåë ÊáôåäáöéóôéêÜ óåë ÄïìéêÜ laser Αλφάδια óåë Μετρητές óåë.36 ÇËÅÊÔÑÉÊÁ ÄÑÁÐÁÍÁ ÊÁÉ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉÁ ÄñÜðáíá óåë ÄñÜðáíα áíáäåõôþñεò óåë ÊñïõóôéêÜ äñüðáíá óåë ÊáñïôéÝñá óåë. 42 ÄñÜðáíï äéáìáíôïêïñþíáò óåë. 43 ÄñÜðáíï µε µαγνητική βάση óåë. 43 Κατσαβίδια óåë Μπουλονόκλειδα óåë. 46 Κατσαβίδια αυτοτροφ/µενα Πολυεργαλείο óåë. 47 óåë. 47 ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ, ËÅÉÁÍÔÇÑÅÓ, ÓÔÉËÂÙÔÇÑÅÓ, ÊÏÖÔÅÓ, ØÁËÉÄΙÁ Ãùíéáêïß τροχοί óåë ËåéáíôÞñåò óåë ÓôéëâùôÞñεò óåë Õãñïß ëåéáíôþñåò óåë. 57 Ίσιοι ëåéáíôþñåò óåë. 57 Äßäõìïé ôñïχïß óåë. 58 Êáíáëïðïéïß óåë. 58 ËåéáíôÞñεò äïìéêþí õëéêþí óåë. 59 Ãùíéáêοί êüöôεò óåë. 59 Äéóêïðñßïíï ìåôüëëïõ óåë. 60 ÖïñçôÞ êïñäýëá óåë. 60 Öïñçôïß Êüöôåò óåë. 60 Êüöôåò ìå äéáìáíôüäéóêï óåë. 61 ËáìáñéíïøÜëéäá óåë ÆïõìðïøÜëéäα óåë Ψαλίδι για µοριοσανίδα óåë. 63 Óéäåñïêüöôçò óåë. 63 ÓÅÃÅÓ & ÄÉÓÊÏÐÑÉÏÍÁ ÓÝãåò åíáëëáêôéêýò óåë Óðáèüóåãåò óåë Äéóêïðñßïíá óåë Πριονοκορδέλα óåë. 73 Äéóêïðñßïíá ðüãêïõ óåë Áíáôñåðüìåíï öáëôóïðñßïíï óåë.76 ÔÑÉÂÅÉÁ ÊÁÉ ÓÊÏÕÐÅÓ Ôñéâåßá ðáëìéêü óåë Ôñéâåßá έκκεντρα óåë Κυκλοπαλµικά óåë.79 Ôñéâåßο τοίχου µακρύλαιµο σελ. 79 Ôñéâåßá ôáéíéáêü óåë Óêïýðá/Öõóåñü óåë.82 Óêïýðåò σελ Επεξήγηση συµβόλων Κλίση κοπής δεξιά ή αριστερά 45 ο ÅîÜãùíç õðïäï Þ 3/4 : 19 mm ÅîÜãùíç õðïäï Þ 1-1/8 : 28,6 mm ÅîÜãùíç õðïäï Þ 30 mm ÅîÜãùíç õðïäï Þ 21 mm ÅîÜãùíç õðïäï Þ 17 mm Õðïäï Þ ßëéåò ñßãåò Κατάλληλο για άκρα SDS-MAX Κατάλληλο για άκρα SDS-PLUS Ôñïöïäïóßá Âåíæßíçò Áõôüìáôï óôáìüôçìá ÏìáëÞ åêêßíçóç ÇëåêôñïíéêÞ ñýèìéóç ôá ýôçôáò ÄéðëÞ ìüíùóç Ñýèìéóç âüèïõò êïðþò ÖñÝíï áëõóßäáò Çëåêôñéêü öñýíï / ÖñÝíï ìïôýñ Επεξήγηση συµβόλων Óýóôçìá Happy Start Ìá áßñéá õðïäï Þò Makita Ìá áßñéá õðïäï Þò universal Φως εργασίας Áõôüìáôç ëßðáíóç Áíáññüöçóç óêüíçò ÑõèìéóôÞò ñïðþò Áíáóôñïöéêü Óýóôçìá Super Joint Êëßóç êïðþò Ýùò 45 ï Êëßóç êïðþò Ýùò 45 ï áñ. & Ýùò 5 ï äåîéü ÐáëìéêÞ êïðþ Áõôüìáôï ôóïê Áêôßíá Laser ÂáëéôóÜêé ìåôáöïñüò Îýëéíï âáëéôóüêé ìåôáöïñüò Âáëâßäá áðïóõìðßåóçò ÓôáèåñÞ ôá ýôçôá ÇëåêôñïíéêÝò ôá ýôçôåò ÇëåêôñïíéêÝò ôá ýôçôåò 2 Ìç áíéêýò ôá ýôçôåò 3 Ìç áíéêýò ôá ýôçôåò ÌåôáâëçôÞ ôá ýôçôá Ðåñéóôñåöüìåíïò óùëþíáò ÓõìðëçñùìáôéêÞ ðñßæá 220V Õðïäï Þ velcro ÐËÁÍÅÓ ÊÁÉ ÑÏÕÔÅÑ ÐëÜíåò óåë ÊïõñåõôéêÜ ðåñéèùñßùí óåë. 66 ÖñåæïêáâéëéÝñá óåë. 67 Ñïýôåñ óåë Êáäåíïìç áíþ óåë. 68 Πιστόλια θερµού αέρα óåë. 68 ÓõìðëÝêôçò áóöáëåßáò ÊáñâïõíÜêé Η Makita διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης των τιµών, των τεχνικών προδιαγραφών και των συµπαραδιδόµενων όλων των προϊόντων της χωρίς καµία προειδοποίηση και δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Οι µετρήσεις για το βάρος και την ισχύ κρούσης εναρµονίζονται µε την οδηγία EPTA 05/2009. Ο παρών κατάλογος αντικαθιστά κάθε αντίστοιχο προηγούµενο.

3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÉÊÏ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏËÅÔÏ BHR262RDE 26mm - Li-Ion - 2,6 Ah 442 Tá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü * êñïýóçò 2,5 J Iêáíüôçôá ïðþò ìýôáëëï Φ 13 mm îýëï Φ 32 mm µπετόν Φ 26 mm 4,5 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 1.119,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 2.6Ah, ôá õöïñôéóôþò 22', ðëáúíþ ëáâþ, ìåôñçôþò âüèïõò, âáëßôóá. ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÉÊΟ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊΟ ÐÉÓÔÏËÅΤΟ BHR261DP1 26mm - Li-Ion - 2,6 Ah ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÉÊΟ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊΟ ÐÉÓÔÏËÅÔΟ BHR261TDP1 26mm - Li-Ion - 2,6 Ah Tá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü * êñïýóçò 2,5 J Iêáíüôçôá ïðþò µέταλλο îýëï µπετόν Φ 13 mm Φ 32 mm Φ 26 mm 4,5 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 1.156,00 Tá ýôçôá ùñßò öïñôßï Êñïýóåéò ôï ëåðôü * êñïýóçò Iêáíüôçôá ïðþò µέταλλο îýëï µπετόν ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ rpm ,5 J Φ 13 mm Φ 32 mm Φ 26 mm 4,8 kg 1.309,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 2.6Ah, ôá õöïñôéóôþò 22', áíôüðôïñáò ìðáôáñßáò, ðëáúíþ ëáâþ, ìåôñçôþò âüèïõò, âáëßôóá. 2 ìðáôáñßåò Li-ion 2.6Ah, ôá õöïñôéóôþò 22', áíôüðôïñáò ìðáôáñßáò, ðëáúíþ ëáâþ, ìåôñçôþò âüèïõò, âáëßôóá. * Ισχύς κρούσης = Ισχύς μεμονωμένης κρούσης σύμφωνα με την οδηγία EPTA 05/2009 3

4 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ 3 ÔÁ ÕÔÇÔÙÍ BDF451RFE / BDF451Z* 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah ÊÑÏÕÓÔÉÊÏ ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ 3 ÔÁ ÕÔÇÔÙÍ ÂÇP451RFE / BHP451Z* 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Ö 13 mm Îýëï Ö 65 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï / / rpm Ñõèìßóåéò ñïðþò 16 èýóåéò ÌÝãéóôç ñïðþ ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 80/40 Nm µε µπαταρία 2,4 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 627,00 *178,00 BDF451RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ BDF458RFE 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Ö 13 mm Îýëï Ö 65 mm Μπετόν Ö 16 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï / / rpm Êñïýóåéò áíü ëåðôü / / Ñõèìßóåéò ñïðþò 16 èýóåéò ÌÝãéóôç ñïðþ ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 80/40 Nm µε µπαταρία 2,5 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 669,00 *180,00 BHP451RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ BHP458RFE 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 13 mm Îýëï Φ 76 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Ñõèìßóåéò ñïðþò ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm / rpm 21 èýóåéò ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 91/58 Nm 2,3 kg 512,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22, πλαϊνή λαβή Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 13 mm Îýëï Φ 76 mm Μπετόν Φ 16 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Êñïýóåéò áíü ëåðôü Ñõèìßóåéò ñïðþò ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm / rpm / èýóåéò ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 91/58 Nm 2,3 kg 529,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22, πλαϊνή λαβή, μετρητής βάθους *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή 440

5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ BDF459RFE 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ BHP459RFE 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 13 mm Îýëï Φ 38 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Ñõèìßóåéò ñïðþò ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm / rpm 16 èýóåéò ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 45/25 Nm 1,7 kg 504,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ ÂDF456RFE / BDF456Z* 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah ÊÑÏÕÓÔÉÊÏ ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ ÂHP456RFE / ÂHP456Z* 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah 440 Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 13 mm Îýëï Φ 38 mm Μπετόν Φ 13 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Êñïýóåéò áíü ëåðôü Ñõèìßóåéò ñïðþò ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm / rpm / èýóåéò ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 45/25 Nm 1,7 kg 516,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Îýëï Ö 13 mm Ö 38 mm Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Ö 13 mm Μπετόν Ö 13 mm Îýëï Ö 38 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm / rpm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm / rpm Ñõèìßóåéò ñïðþò 16 èýóåéò Ñõèìßóåéò ñïðþò 16 èýóåéò ÌÝãéóôç ñïðþ ÁñãÞ/Γρήγορηôá. 50/36 Nm ÌÝãéóôç ñïðþ ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 50/36 Nm Êñïýóåéò áíü ëåðôü / µε µπαταρία 1,7 kg µε µπαταρία 1,8 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 507,00 *131,00 ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 516,00 *138,00 BDF456RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 BHP456RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή 5

6 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ ÂDF453RHE 13mm - Li-Ion - 1,3 Ah ÊÑÏÕÓÔÉÊÏ ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ ÂHP453RHE 13mm - Li-Ion - 1,3 Ah Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Ö 13 mm Îýëï Ö 36 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm / rpm Ñõèìßóåéò ñïðþò 16 èýóåéò ÌÝãéóôç ñïðþ ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 42/27 Nm 1,6 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 336,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,3 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Ö 13 mm Îýëï Ö 36 mm Μπετόν Ö 13 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm / rpm Ñõèìßóåéò ñïðþò 16 èýóåéò ÌÝãéóôç ñïðþ ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 42/27 Nm Êñïýóåéò áíü ëåðôü / ,7 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 350,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,3 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ BHR242RFE / BHR243RFE 24mm - Li-Ion - 3,0 Ah ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHR202RFE 20mm - Li-Ion - 3,0 Ah (BHR243RFE) 6 Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Îýëï Μπετόν Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Êñïýóåéò áíü ëåðôü Ισχύς κρούσης ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ BHR242RFE Φ 13 mm Φ 27 mm Φ 24 mm rpm ,0 J 3,3 kg BHR243RFE Φ 13 mm Φ 27 mm Φ 24 mm rpm ,0 J 3,4 kg 761,00 824,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 πλαϊνή χειρολαβή, ταχυτσόκ για το BHR243RFE, μετρητής βάθους 441 Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 13 mm Îýëï Φ 26 mm Μπετόν Φ 20 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò áíü ëåðôü Ισχύς κρούσης 1,9 J 3,5 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 483,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 πλαϊνή χειρολαβή, μετρητής βάθους

7 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHR241RFE 20mm - Li-Ion - 3,0 Ah ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BTD147RFE Li-Ion - 3,0 Ah 441 Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 13 mm Îýëï Φ 26 mm Μπετόν Φ 20 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Êñïýóåéò áíü ëåðôü Ισχύς κρούσης ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm ,9 J 3,5 kg 575,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 πλαϊνή χειρολαβή, μετρητής βάθους Éêáíüôçôá Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Κρούσεις ανά λεπτό Υποδοχή εργαλείου ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ Μπουλόνια M5-M16 Μηχανικές βίδες Μ4-Μ / 2300 / 2800 rpm / 2800 / 3400 Εξάγωνη 1/4 170 Nm 1,3 kg 798,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BTD145RFE Li-Ion - 3,0 Ah ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BTD146RFE Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Κρούσεις ανά λεπτό Υποδοχή εργαλείου ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ Μπουλόνια M5-M14 Μηχανικές βίδες Μ4-Μ / 2000 / 2600 rpm / 2800 / 3400 Εξάγωνη 1/4 165 Nm 1,4 kg 923,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 Éêáíüôçôá Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Κρούσεις ανά λεπτό Υποδοχή εργαλείου ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ Μπουλόνια M5-M14 Μηχανικές βίδες Μ4-Μ rpm Εξάγωνη 1/4 160 Nm 1,3 kg 477,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò

8 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ BTP141Z* Li-Ion - 3,0 Ah ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BFS451RFE / BFS451Z* Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá οπής Μετ/Ξυλ/Μπ Φ 10 / Φ 21 / Φ 8 mm Μπουλόνια/ Μηχανικές βίδες M5-M14 / Μ4-Μ8 Ταχ. Παλμική λειτουργία / 2200 / 2700 rpm Ταχ. Περιστροφής με Κρούση 0-700/2700 rpm Ταχ. Απλού Βιδώματος 0-300/ rpm Κρούσεις με παλμό / 2400 / 3200 ppm Κρούσεις /32400 Υποδοχή εργαλείου Εξάγωνη 1/4 ÌÝãéóôç ñïðþ 150 Nm 1,8 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 447, Éêáíüôçôá Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Υποδοχή εργαλείου Μέγιστη ροπή με μπαταρία Βίδες γυψοσανίδας Φ 4mm rpm Εξάγωνη 1/4 170 Nm 1,7 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 631,00 *201,00 BFS451RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙ Ο ÂTW251RFE Li-Ion - 3,0 Ah ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙ Ο BTW450RFE Li-Ion - 3,0 Ah Ικανότητα Μπουλόνια Μ10-Μ16 Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò áíü ëåðôü Õðïäï Þ åñãáëåßïõ ÔåôñÜãùíç 1/2 ÌÝãéóôç ñïðþ 230 Nm 1,5 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 698,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. Ικανότητα Μπουλόνια Μ12-Μ22 Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 1600 rpm Êñïýóåéò áíü ëåðôü 2200 Õðïäï Þ åñãáëåßïõ ÔåôñÜãùíç 1/2 ÌÝãéóôç ñïðþ 440 Nm 3,4 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 713,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή

9 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÃÙÍÉÁÊΑ ΡΑΠΑΝΑ BDA350RFE / BDA350Z* BDA351RFE / BDA351Z* 10mm - Li-Ion - 3,0 Ah BDA350RFE ÃÙÍÉÁÊΟÐÁËÌÉÊΟÊÁÔÓÁÂÉÄÉ BTL063Ζ* Li-Ion (BDA351RFE) 440 ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ BDA350RFE/Z BDA351RFE/Z Ôóïê Απλό Αυτόµατο Éêáíüôçôá ÌÝôáëëï Ö 10 mm Ö 10 mm Îýëï Ö 25 mm Ö 25 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm rpm Τσοκ 1,5-10 mm 1,5-10 mm µε µπαταρία 1,8 kg 1,8 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 716,00 809,00 *259,00 *266,00 BDA350RFE - BDA351RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22, êëåéäß ôóïê (BDA350RFE) êáé ðëáúíþ åéñïëáâþ. ÊÁÔÓÁÂÉÄÉ ÁÕÔÏÔÑÏÖÏÄÏÔÏÕÌÅÍÏ BFR550RFE / BFR550Z* Li-Ion - 3,0 Ah ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ BTL061RFE Éêáíüôçôá: Ìðïõëόíéα Μ4-Ì12 Ìç áíéêýò âßäåò Ì4-Ì8 Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü ÑïðÞ 60 Nm Õðïäï Þ ÔåôñÜãùíç 3/8 1,7 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 266,00 ÃÙÍÉÁÊÏÓ ÔÑÏ ÏÓ BGA452RFE / BGA452Z* 115mm - Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá Âßäåò ãõøïóáíßäáò Ö4x25-55 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4000 rpm ÄéÜìåôñïò äßóêïõ Ö 115 mm Õðïäï Þ åñãáëåßïõ ÅîÜãùíç 1/4 Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm µε µπαταρία 2,1 kg µε µπαταρία 2,3 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 917,00 *368,00 ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 506,00 *107,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 êáé ïäçãüò âßäáò. BGA452RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, πλαινή χειρολαβή, ôá õöïñôéóôþò 22. *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή 9

10 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΙΣΙΟΣ BGD800RFE / BGD800Z* Li-Ion - 3,0 Ah ΣΕΓΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ BJV180RFE / BJV180Z* Li-Ion - 3,0 Ah 430 Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Μέγιστο τσοκ Μέγιστη διάμετρος δίσκου με μπαταρία ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm Φ 8 mm Φ 38 mm 2,0 kg 658,00 *172,00 BGD800RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22, τσοκ Φ 6-8 mm Éêáíüôçôá κïðþò ÌÝôáëëï 10 mm Îýëï 135 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Διαδρομή λάμας με μπαταρία ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm 26 mm 2,8 kg 703,00 *315,00 BJV180RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22, κλειδί ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ BJR182RFE / BJR182Z* Li-Ion - 3,0 Ah ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ BTM50RFEX6 / BTM50Z* Li-Ion - 3,0 Ah 432 Éêáíüôçôá κïðþò Îýëï 255 mm Σωλήνας Φ 130 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Διαδρομή λάμας με μπαταρία ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm 28 mm 3,6 kg 552,00 *151,00 BJR182RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 Ταλαντώσεις / λεπτό Γωνία ταλάντωσης ,6 ο (3,2 ο συνολική) (δεξιά / αριστερά) με μπαταρία ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 2,0 kg 1.097,00 *158,00 BTM50RFEX6 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò εξαρτήματα + σετ γυαλόχαρτα και σετ εξαρτημάτων για αναρρόφηση. 10 *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή

11 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΔΙΧΑΛΟΥ BST221RFE / BST221Z* Li-Ion - 3,0 Ah ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ BPT351RFE / BPT351Z* Li-Ion - 3,0 Ah Μήκος δίχαλων Εύρος διαμέτρου δίχαλων Χωρητικότητα γεμιστήρα με μπαταρία mm 0,6x1,2 mm 98 τεμ. 2,4 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 989,00 *440,00 BST221RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 γυαλιά προστασίας Μήκος καρφιών mm Διάμετρος καρφιών 0,6 mm Χωρητικότητα γεμιστήρα 130 τεμ. με μπαταρία 2,7 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ ,00 *478,00 BPT351RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 γυαλιά προστασίας, κλειδί. ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΟ BJS130RFE / BJS130Z* Li-Ion - 3,0 Ah ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΑ BJS101Z* - BJS161Z* Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá κïðþò Λαμαρίνα 1,3 mm Inox 1,0 mm Ôá ýôçôá με μπαταρία ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 2800 rpm 2,2 kg 767,00 *462,00 BJS130RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 Éêáíüôçôá κïðþò Λαμαρίνα Inox Αλουμίνιο Ôá ýôçôá ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ BJS101Z 1,0 mm 0,7 mm 2,5 mm 4300 rpm 2,0 kg BJS161Z 1,6 mm 1,2 mm 2,5 mm 2800 rpm 2,0 kg *499,00 *460,00 *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή 11

12 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÄÉÓÊÏÐÑÉÏÍÏ BSS611RFE ÄÉÓÊÏÐÑÉÏÍÏ ÌÅÔÁËËÏÕ BCS550Z* 165 mm - Li-Ion - 3,0 Ah 136 mm - Li-Ion - 3,0 Ah Ö 165 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 3700 rpm ÂÜèïò êïðþò 90 ï 57 mm 45 ï 40 mm 3,3 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 624,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22, οδηγός, δίσκος. Ö 136 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 3600 rpm ÂÜèïò êïðþò 90 ï 51 mm 2,6 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ *184,00 ÄÉÓÊÏÐÑÉÏÍÏ ÂSS501Z* 136 mm - Li-Ion - 3,0 Ah ÄÏÍÇÔÇÓ ÓÊÕÑÏÄÅÌÁÔÏÓ BVR350RFE Li-Ion - 3,0 Ah 12 Ö 136 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 3600 rpm ÂÜèïò êïðþò 90 ï 51 mm ÂÜèïò êïðþò 45 ï 35 mm 2,7 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ *185, ÌðÜñá ñõèìéæüìåíï ìþêïõò 800 mm ÄïíÞóåéò áíü ëåðôü Äüíçóç 1,0 mm ÂÞìá äüíçóçò 25 mm Óõíïëéêü ìþêïò 1083 mm 3,0 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 772,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή

13 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΠΛΑΝΗ BKP180Z* 82mm - Li-Ion - 3,0 Ah ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ BLS713Z* 190 mm - Li-Ion - 3,0 Ah Πλάτος πλανίσματος 82 mm Βάθος πλανίσματος 2,0 mm Πατούρα 9 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm 3,4 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 205,00 Δίσκος Φ 190 mm Οπή δίσκου Φ 20 mm Βάθος κοπής 90 ο 52x300 mm 45 ο Αρ. 25x300 mm 45 ο Δεξ. 40x300 mm 12,7 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 858,00 ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ BPJ180Z* Li-Ion - 3,0 Ah ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ BBO180Z* Li-Ion - 3,0 Ah Λάμα για καβίλιες Φ 100x4x22 mm Μέγιστο βάθος κοπής 20 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 6500 rpm 3,2 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 272,00 Διάμετρος βάσης Φ 123 mm Διάμετρος χαρτιού Φ 125 mm Εύρος παλμών 2,8 mm Παλμοί ùñßò öïñôßï 7000 / 9500 / rpm 1,7 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 157,00 *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή 13

14 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ BUB182Z* Li-Ion - 3,0 Ah ΣΚΟΥΠΑΚΙ BCL180Z* Li-Ion - 3,0 Ah Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Μέγιστη παροχή αέρα 0,043 m 3 /s Μέγιστη ταχύτητα αέρα 80 m/s Αυτονομία min 1,7 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 77,00 Χωρητικότητα κάδου 650 ml Αυτονομία 20 min (συνεχούς χρήσης) Ισχύς αναρρόφησης 30W Μέγιστη ροή αέρα 1,3 m 3 /min Ικανότητα αναρρόφησης 3,6 kpa 1,9 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 51,00 ΣΚΟΥΠΑΚΙ BVC350Z* Li-Ion - 3,0 Ah ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ BCF201Z* Li-Ion - 3,0 Ah Ισχύς αναρρόφησης 15W / 50W Ικανότητα αναρρόφησης 5,5 kpa Μέγιστη ροή αέρα 3,4 m 3 /min Αυτονομία min Χωρητικότητα κάδου 3,0 l 2,0 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 354,00 Ταχύτητα χωρίς φορτίο rpm Αυτονομία min 2,6 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 110,00 14 *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή

15 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÉÊÏ ÐÉÓÔÏËÅÔÏ ÂÇR162RFE / ÂÇR162Z* 16mm - Li-Ion - 3,0 Ah 430 Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Ö 13 mm Îýëï Ö 24 mm Μπετόν Ö 16 mm êñïýóçò 1,2 J Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò áíü ëåðôü µε µπαταρία 2,4 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 660,00 *317,00 BHR162RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ 3 ÔÁ ÕÔÇÔÙÍ BDF441RFE 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah ÊÑÏÕÓÔÉÊÏ ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ 3 ÔÁ ÕÔÇÔÙÍ ÂHP441RFE 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah 436 Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Ö 13 mm Îýëï Ö 50 mm Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Ö 13 mm Μπετόν Ö 14 mm Îýëï Ö 50 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï/ rpm / Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï / / rpm êñïýóåéò áíü ëåðôü rpm / Ñõèìßóåéò ñïðþò 16 èýóåéò rpm / ÌÝãéóôç ñïðþ ÁñãÞ ôá. 70 Nm Ñõèìßóåéò ñïðþò 16 èýóåéò ÃñÞãïñç ôá. 32 Nm ÌÝãéóôç ñïðþ ÁñãÞ / ÃñÞãïñç ôá. 70/32 Nm 2,3 Kg 2,4 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 562,00 ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 592,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22, 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. µετρητής βάθους. *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή

16 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BDF446RFE 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BHP446RFE 13mm - Li-Ion - 3,0 Ah 440 Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 13 mm Îýëï Φ 38 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Ñõèìßóåéò ñïðþò ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm / rpm 16 èýóåéò ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 44/30 Nm 1,6 kg 421,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 13 mm Îýëï Φ 38 mm Μπετόν Φ 13 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Êñïýóåéò áíü ëåðôü Ñõèìßóåéò ñïðþò ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm / rpm / èýóåéò ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 44/30 Nm 1,7 kg 431,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BDF343RHE 10mm - Li-Ion - 1,3 Ah ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ BHP343RHE 10mm - Li-Ion - 1,3 Ah Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 10 mm Îýëï Φ 25 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Ñõèìßóåéò ñïðþò ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm / rpm 16 èýóåéò ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 36/20 Nm 1,3 kg 326,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,3 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 440 Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 10 mm Îýëï Φ 25 mm Μπετόν Φ 10 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Êñïýóåéò áíü ëåðôü Ñõèìßóåéò ñïðþò ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm / rpm / èýóåéò ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 36/20 Nm 1,4 kg 338,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,3 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò

17 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ BTW250RFE Li-Ion - 3,0 Ah 440 Éêáíüôçôá Ìπουλόνια Μ10-Μ16 Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Κρούσεις ανά λεπτό ppm Υποδοχή εργαλείου Τετράγωνη 1/2 ΡïðÞ 230 Nm 1,6 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 685,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò και κλιπ ζώνης ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ BTD134RFE Li-Ion - 3,0 Ah ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι BTD133RFE Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Êñïýóåéò áíü ëåðôü Υποδοχή εργαλείου ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ Ìπουλόνια Μ5-Μ14 Μηχανικές βίδες Μ4-Μ rpm ppm Εξάγωνη 1/4 155 Nm 1,2 kg 450, ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 Ικανότητα Μπουλόνια Μ5-Μ14 Μηχανικές βίδες Μ4-Μ8 Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm rpm rpm Êñïýóåéò áíü ëåðôü rpm Υποδοχή εργαλείου 1/4 εξάγωνη Μέγιστη ροπή 160 Nm 1,3 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 789,00 2 µπαταρίες Li-ion 3.0Ah, ταχυφορτιστής 22', βαλίτσα. 17

18 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÐÁËÌÉÊÏ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉ ËÉÐÁÉÍÏÌÅÍÏ BTS130RFE Li-Ion - 3,0 Ah ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉ 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ BTP130RFE Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá Ìðïõëüíéá Ì6-Ì10 Ìç áíéêýò âßäåò Ì4-Ì8 Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Êñïýóåéò áíü ëåðôü Õðïäï Þ åñãáëåßïõ ÅîÜãùíç 1/4 ÌÝãéóôç ñïðþ 30 Nm 1,7 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 945,00 ÊÁÔÓÁÂÉÄÉ ÂFS440RFE Li-Ion - 3,0 Ah ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Ö 10 mm Îýëï Ö 21 mm Mπετόν Ö 8 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï ÊÁÔÓÁÂÉÄÉ ÂFS441Z* Li-Ion - 3,0 Ah rpm rpm rpm / rpm Êñïýóåéò áíü ëåðôü Õðïäï Þ åñãáëåßïõ ÅîÜãùíç 1/4 ÌÝãéóôç ñïðþ ÐáëìéêÞ ëåéôïõñãßá 135 Nm Ëåéôïõñãßá âéäþìáôïò 0,5-10 Nm 1,7 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 657,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4000 rpm Õðïäï Þ åñãáëåßïõ ÅîÜãùíç 1/4 Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4000 rpm Iêáíüôçôá Βίδες ãõøïóáíßäáς Ö4,0 mm Õðïäï Þ åñãáëåßïõ ÅîÜãùíç 1/4 1,6 kg Iêáíüôçôá Βίδες ãõøïóáíßäáς Ö4,0 mm 1,6 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 552,00 ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 201,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò, êëéð æþíçò. 18 *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή

19 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÃÙÍÉÁÊΟ ΡΑΠΑΝΟ BDA340RFE / BDA340Z* Li-Ion - 3,0 Ah ÃÙÍÉÁÊΟ ΡΑΠΑΝΟ BDA341RFE / BDA341Z* Li-Ion - 3,0 Ah ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ Ôóïê Éêáíüôçôá ÌÝôáëëï Îýëï Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Éêáíüôçôá ôóïê µε µπαταρία ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 440 Απλό Ö 10 mm Ö 25 mm rpm 10 mm 1,7 kg 636,00 *258,00 BDA340RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22, êëåéäß ôóïê êáé ðëáúíþ åéñïëáâþ. ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ Ôóïê Éêáíüôçôá ÌÝôáëëï Îýëï Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Éêáíüôçôá ôóïê µε µπαταρία ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 440 Αυτόµατο Ö 10 mm Ö 25 mm rpm 10 mm 1,7 kg 742,00 *266,00 BDA341RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 êáé ðëáúíþ åéñïëáâþ. ÃÙÍÉÁÊΟ ÐÁËÌÉÊΟ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉ BTL060RFE Li-Ion - 3,0 Ah ÊÁÔÓÁÂÉÄÉ ÁÕÔÏÔÑÏÖÏÄÏÔÏÕÌÅÍÏ ÂFR540RFE / ÂFR540Z* Li-Ion - 3,0 Ah ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ Éêáíüôçôá Ìðïõëüíéá Ì4-Ì12 Ìç áíéêýò âßäåò Ì4-Ì8 ÑïðÞ 60 Nm Kñïýóåéò ôï ëåðôü Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Õðïäï Þ Εξάγωνη 1/4 1,6 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 757,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ταχυφορτιστής Éêáíüôçôá Âßäåò ãõøïóáíßäáò Ö 4,0 x mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4000 rpm Õðïäï Þ åñãáëåßïõ ÅîÜãùíç 1/4 µε µπαταρία 2,0 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 621,00 *351,00 BFR540RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ταχυφορτιστής 22 ïäçãüò âüèïõò. *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή 19

20 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÃÙÍÉÁÊÏÓ ÔÑÏ ÏÓ BGA450RFE / BGA450Z* 115mm - Li-Ion - 3,0 Ah ÓÅÃÁ ÅÍÁËËÁÊÔÉÊÇ ÂJV140RFE / ÂJV140Z* Li-Ion - 3,0 Ah ÄéÜìåôñïò äßóêïõ Ö 115 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï g/min µε µπαταρία 2,2 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 455,00 *104,00 BGA450RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. ÓÐÁÈÏÓÅÃÁ BJR141RFE / BJR141Z* Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá êïðþò Îýëï Ö 135 mm ÌÝôáëëï Ö 10 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm ÄéáäñïìÞ ëüìáò 26 mm µε µπαταρία 2,7 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 652,00 *315,00 BJV140RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. ÄÉÓÊÏÐÑÉÏÍÏ ÂSS500RFE Li-Ion - 3,0 Ah Éêáíüôçôá êïðþò Îýëï Ö 255 mm ÓùëÞíáò Ö 130 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm ÄéáäñïìÞ ëüìáò 23 mm µε µπαταρία 3,1 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 635,00 *304,00 BJR141RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. Ö 136 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 3600rpm ÂÜèïò êïðþò 90 ï 51 mm ÂÜèïò êïðþò 45 ï 35 mm 2,6 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 509, ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, äßóêïò TCT, ðëáúíüò ïäçãüò, êëåéäß, õðïäï Þ áíáññüöçóçò, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή

21 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ÊÁÑÖÙÔÉÊÏ BPT350RFE Li-Ion - 3,0 Ah ÊÁÑÖÙÔÉÊÏ ΙΧΑΛΟΥ BST220RFE / BST220Z* Li-Ion - 3,0 Ah ÌÞêïò êáñöéþí mm ιάµετρος καρφιών 0,6 mm Χωρητικότητα γεµιστήρα 130 τεµ. ÌÞêïò åñãáëåßïõ 245 mm 2,2 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 866,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá êáé ôá õöïñôéóôþò 22. ÌÞêïò δίχαλων Εύρος διαµέτρου δίχαλων Χωρητικότητα γεµιστήρα Ìðáôáñßá µε µπαταρία ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ mm 0,6x1,2 mm 98 τεµ. 3,0 Ah 2,3 kg 958,00 *430,00 BST220RFE 2 ìðáôáñßåò Li-ion 3,0 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22, ãõáëéü ðñïóôáóßáò. ΣΚΟΥΠΑ - ΦΥΣΕΡΟ BUB142Z* Li-Ion - 3,0 Ah ΛΑΜΑΡΙΝΟΨΑΛΙΔΑ BJS160Z* - BJS100Z* Li-Ion - 3,0 Ah ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ôá ýôçôá χωρίς φορτίο rpm 3 Μέγιστη παροχή αέρα 0,043 m /s Μέγιστη ταχύτητα αέρα 80 m /s Αυτονοµία min 1,6 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 76,00 ÓùëÞíáò áíáññüöçóçò. Βάθος κïðþò Λαμαρίνα Inox Αλουμίνιο Ôá ýôçôá ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ BJS160Z 1,6 mm 1,2 mm 2,5 mm 2800 rpm 1,9 kg *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή BJS100Z 1,0 mm 0,7 mm 2,5 mm 2800 rpm 1,9 kg 449,00 490,00 21

22 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ DF330DWE 10mm - Li-Ion - 1,3 Ah ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ DF030DWE Li-Ion - 1,3 Ah 440 Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 10 mm Îýëï Φ 21 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm / rpm ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 24/14 Nm 1,0 kg 234,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,3 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò, θήκη εργαλείου, κουτάκι για μύτες Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Φ 10 mm Îýëï Φ 21 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï ÌÝãéóôç ñïðþ Υποδοχή εργαλείου ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm / rpm ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 24/14 Nm Εξάγωνη 1/4 0,89 kg 224,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,3 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò, θήκη εργαλείου ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ HP330DWE 10mm - Li-Ion - 1,3 Ah ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ TD090DWE Li-Ion - 1,3 Ah Éêáíüôçôá ïðþò ÌÝôáëëï Îýëï Φ 10 mm Φ 21 mm Μπετόν Φ 8 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Êñïýóåéò áíü ëåðôü Ñõèìßóåéò ñïðþò ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm / rpm / ppm 18 èýóåéò + τρυπάνι ÁñãÞ/Γρήγορη ôá. 24/12 Nm 1,1 kg 229,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,3 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò Éêáíüôçôá Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Êñïýóåéò áíü ëåðôü Υποδοχή εργαλείου ÌÝãéóôç ñïðþ ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ Ìπουλόνια Μ5-Μ12 Μηχανικές βίδες Μ4-Μ rpm ppm Εξάγωνη 1/4 90 Nm 0,92 kg 231,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,3 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò θήκη εργαλείου, κουτάκι για μύτες

23 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ HS300DWE 85mm - Li-Ion - 1,3 Ah ΚΟΦΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΥ CC300DWE Li-Ion - 1,3 Ah Δίσκος Φ 85 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 1400 rpm Βάθος κοπής 90 ο 25,5 mm Βάθος κοπής 45 ο 16,5 mm 1,4 kg ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 289,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,3 Ah, ôá õöïñôéóôþò, κλειδί, δίσκος Φ 85 mm 430 Δίσκος Φ 85 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 1400 rpm Βάθος κοπής 90 ο 25,5 mm Βάθος κοπής 45 ο 16,5 mm 1,7 kg Χωρητικότητα δοχείου 0,5 l ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ 300,00 Διαμαντόδισκος Φ 85 mm, δοχείο παροχής νερού, 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,3 Ah, öïñôéóôþò ΣΕΓΑ JV100DZ* Li-Ion - 1,3 Ah ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ JR100DWE Li-Ion - 1,3 Ah Éêáíüôçôá κïðþò Îýëï Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Διαδρομή λάμας ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ Λάμα κοπής 65 mm Αλουμίνιο 4 mm Μαλακός χάλυβας 2 mm rpm 18 mm 1,3 kg 105, Éêáíüôçôá κïðþò Îýëï 50 mm Μέταλλο 50 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï Διαδρομή λάμας ÔéìÞ χωρίς ΦΠΑ rpm 13 mm 1,2 kg 274,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,3 Ah, âáëßôóá, ôá õöïñôéóôþò 22 *Τα εργαλεία της σειράς Ζ παραδίδονται χωρίς βαλίτσα, μπαταρίες και φορτιστή 23

24 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΣΚΟΥΠΑΚΙ CL100DW Li-Ion - 1,3Ah ΣΚΟΥΠΑΚΙ CL070DS Li-Ion - 1,0Ah Χωρητικότητα κάδου 600 ml Αυτονοµία 12 min (συνεχούς χρήσης) Μέγιστη ροή αέρα 1,2 m 3 /min Τάση 10,8 V / 1,3Ah 0,88 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 113,00 1 µπαταρία 10,8 V / 1,3 Ah, φορτιστής, στόµιο (σε σχήµα Τ), προέκταση, ίσιο στόµιο. Χωρητικότητα κάδου 600 ml Αυτονοµία 8 min (συνεχούς χρήσης) Μέγιστη ροή αέρα 1,2 m 3 /min Τάση 7,2 V / 1,0 Ah 0,81 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 93,00 1 µπαταρία 7,2 V / 1,0 Ah, φορτιστής, στόµιο (σε σχήµα Τ), προέκταση, ίσιο στόµιο. ÐÁËÌÉÊÏ ÊÁÔÓÁÂÉÄÉ TD020DSE Li-Ion - 1,0Ah ÄÑÁÐÁÍÏ DF010DSE 5mm - Li-Ion - 1,0Ah Éêáíüôçôá Ìðïõëüíéá Ì3-Ì8 Ìç áíéêýò âßäåò Ì3-Ì8 Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 2300 rpm Êñïýóåéò áíü ëåðôü 3000 Õðïäï Þ åñãáëåßïõ ÅîÜãùíç 1/4 ÌÝãéóôç ñïðþ 20 Nm 0,53 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 159,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,0 Ah, öïñôéóôþò êáé âáëßôóá. 24 Éêáíüôçôá ÌÝôáëëï Ö 5 mm Îýëï Ö 6 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm Ñõèìßóåéò ñïðþò 21 èýóåéò + ôñõðüíé ÌÝãéóôç ñïðþ 5,6 Nm 0,55 Kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 193,00 2 ìðáôáñßåò Li-ion 1,0 Ah, öïñôéóôþò êáé âáëßôóá.

25 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ni-Cd ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ 6271DWAE Ni-Cd - 2,0 Ah ÊÑÏÕÓÔÉÊÏ ÄÑÁÐÁÍÏÊÁÔÓÁÂÉÄÏ 8271DWAE Ni-Cd - 2,0 Ah ÄÉÁÔÑÇÓÇ ÄÉÁÔÑÇÓÇ Éêáíüôçôá: Îýëï 25 mm/ìýôáëëï 10 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm / rpm ÌÝãéóôç ñïðþ 30 Nm Ôóïê Áõôüìáôï 10 mm 1,5 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 285,00 2 µπαταρίες 2,0 Αh, φορτιστής τύπου DC1414, µύτες, βαλιτσάκι. ÊÁÑÖÙÔÉÊÏ Ô221DW 10 mm - Ni-Cd - 1,3 Ah Τάση 12V Éêáíüôçôá: Îýëï 25 mm / ÌÝôáëëï 10 mm Μπετόν 8 mm Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï rpm / rpm Êñïýóåéò ôï ëåðôü 1η= / 2η= ÌÝãéóôç ñïðþ 30 Nm Ôóïê áõôüìáôï 10 mm Êáèáñü âüñïò 1,6 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 323,00 2 ìðáôáñßåò 2,0 Ah, öïñôéóôþò ôýðïõ DC1414, ìýôåò, âáëéôóüêé. ÓÊÏÕÐÁÊÉ 4076DW Ni-Cd - 1,3 Ah ËÏÉÐÅÓ ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÐëÜôïò êáñöùôéêïý 10 mm ÌÞêïò êáñöùôéêïý 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22 mm Áõôïíïìßá 750 êáñöþìáôá ùñçôéêüôçôá ãåìéóôþñá 100 ôåì. BÜñïò 1,7 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 473,00 Mðáôáñßá Ni-Cd ôýðïõ 9100 (1,3 Ah), öïñôéóôþò ôýðïõ DC1414T, âáëéôóüêé. ùñçôéêüôçôá κάδου 500 ml Áõôïíïìßá 1 ôá. 20 min (συνεχούς χρήσης) 2 ôá. 10 min (συνεχούς χρήσης) BÜñïò 1,1 kg ÔéìÞ ùñßò ÖÐÁ 89,00 Bïýñôóá, ðñïýêôáóç, ßóéï óôüìéï, óõóêåõáóßá Üñôéíùí óüêùí, öïñôéóôþò 180 ôýðïõ DC7021 êáé ìðáôáñßá åíóùìáôùìýíç. 25

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς ομίλου «TTI Group» αποκτά νέα δυναμική και άλλες δυνατότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας.

Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας. Κατάλογος Η GARLAND ξεκίνησε το 1992 σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας την πρώτη σειρά αλυσοπριόνων και σκαπτικών, τα οποία προώθησε με μεγάλη επιτυχία στην απαιτητική αγορά της Ισπανίας, καταφέρνοντας

Διαβάστε περισσότερα

POWERDEALS 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 669* 2015/2 18 V PROMO SET 1000-33% ΔΩΡΟ ΤΣΑΝΤΑ + ΜΠΛΟΥΖΑ + ΑΥΤΟΜΑΤΟ 8 ΜΕΤΡΟ

POWERDEALS 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 669* 2015/2 18 V PROMO SET 1000-33% ΔΩΡΟ ΤΣΑΝΤΑ + ΜΠΛΟΥΖΑ + ΑΥΤΟΜΑΤΟ 8 ΜΕΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ! 18 V ΣΕΤ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 18 V PROMO SET BBH 18 LI ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, 2,3 J BEWS 18-125X ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ BS 18 C LI ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ, 70 NM 2x 4.0 Ah ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2200W Ø230mm + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850W Ø115mm ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 242,98-38% =

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2200W Ø230mm + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850W Ø115mm ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 242,98-38% = 1 72 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2200W Ø230mm + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 850W Ø115mm D28492 6500 σ.α.λ. Προστασία κινητήρα από την σκόνη για αυξημένη ανθεκτικότητα 5,5 kg 155,99 ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ: 242,98-38% = D28111

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 13 / 2013 13REQ001759854 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

489 χωρίς Φ.Π.Α. 18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠ/ΒΙ Ο + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ

489 χωρίς Φ.Π.Α. 18V XR LI-ION ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠ/ΒΙ Ο + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 001 23 Nm 165 Nm 18V XR LI-ION ΣΕΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι + ΚΟΜΠΑΚΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο χωρίς καρβουνάκια (ψήκτρες) DCK250P2 DCD795 Κόμπακτ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο DCF886 Παλμικό κατσαβίδι 2 x 5.0Ah

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! NEO. 250 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα με την εγγύηση της εταιρίας... 306,27 49,08 202,95 387,45 183,27 269,37

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! NEO. 250 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα με την εγγύηση της εταιρίας... 306,27 49,08 202,95 387,45 183,27 269,37 Τιμς... που βγάζουν μάτι! Καλοκαίρι 2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 202,95 129 306,27 199 Inverter 130A με εξαρτήματα STAR3200 Κωδ.: 613313 Κομπρεσέρ ΕΙΣΑΓONTΑΙ ΑΠΟ ΔΑΝΙΑ χωρίς λάδι 6L BD195/6 Κωδ.: 758535

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... 2014 που βγάζουν μάτι! 27,00 217,00 77,50 36,90. 0,38 / m. Για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές Like us on Facebook: Nikolaoutools.

Τιμ ς... 2014 που βγάζουν μάτι! 27,00 217,00 77,50 36,90. 0,38 / m. Για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές Like us on Facebook: Nikolaoutools. Τιμς... Καλοκαίρι 2014 που βγάζουν μάτι! Barbeque 27,00 Χλοοκοπτική 217,00 Πλυστικό 77,50 Καρότσι 36,90 Λάστιχο κήπου 0,38 / m Για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές Like us on Facebook: Nikolaoutools...ο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 159,90 27,50 29,99. Γιορτάζουμε 30 χρόνια με προσφορές έως - 40%! Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 159,90 27,50 29,99. Γιορτάζουμε 30 χρόνια με προσφορές έως - 40%! Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων Άvοιξη 2014 Τιμς... Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων που βγάζουν μάτι! 601,47-40% 359 Σκαπτικό βενζίνης 6,5Hp με όπισθεν 269,37-40% 159,90 Θαμνοκοπτικό βενζίνης 52cc 1984-2014 Γιορτάζουμε 30 χρόνια με

Διαβάστε περισσότερα

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών 124 104 42 Αθήνα Τηλ.: (210) 5 12 64 05, 5 12 09 65 Fax: (210) 5 12 93 47 E-mail: ziagosg@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΚΔΟΣΗ 01 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΝΕΑ ΤΑ 10.8V ΓΙΝΟΝΤΑΙ XR A C D 18V XR LI-ION ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ DCD985L2 Ανθεκτικό 3 ταχ. Πλήρως μεταλλικό κιβώτιο για αυξημένη διάρκεια εργασίας και ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 49,90 59,00. 39,00 Ηλεκτρική σκούπα στάχτης 20Lt 449,00. 169,00 Πλυστική μηχανή 2000W - 150Bar 199,00

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 49,90 59,00. 39,00 Ηλεκτρική σκούπα στάχτης 20Lt 449,00. 169,00 Πλυστική μηχανή 2000W - 150Bar 199,00 Τιμς... Άνοιξη 2015 που βγάζουν μάτι! 49,90 Τροχός 860W ρυθμιζόμενος 39,00 Ηλεκτρική σκούπα στάχτης 20Lt 59,00 Ηλεκτρική χλοοκοπτική 1200W 449,00 Σκαπτικό βενζίνης 2+1 169,00 Πλυστική μηχανή 2000W - 150Bar

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά επικάλυψης Υλικά στερέωσης και σύνδεσης Μονωτικά και στεγανωτικά υλικά Βιομηχανικά είδη και εργαλεία Υλικά στερέωσης - inox

Υλικά επικάλυψης Υλικά στερέωσης και σύνδεσης Μονωτικά και στεγανωτικά υλικά Βιομηχανικά είδη και εργαλεία Υλικά στερέωσης - inox Η εταιρία ΚΑΜΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ & ΗΛΙΑΣ Ο.Ε. ξεκίνησε την πορεία της το 1990 με έδρα τη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου. Στόχος της εταιρίας αυτά τα πρώτα χρόνια ήταν η εισαγωγή και εμπορία εξαρτημάτων στερέωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σιλικονεσ / ΚΟΛΛΕΣ χρωματιστές σιλικόνες

Σιλικονεσ / ΚΟΛΛΕΣ χρωματιστές σιλικόνες Σιλικονεσ / ΚΟΛΛΕΣ χρωματιστές σιλικόνες Σιλικονεσ / ΚΟΛΛΕΣ χρωματιστές σιλικόνες GAP MASTER Η Gap Master είναι ακρυλική ελαστική σιλικόνη ειδική για ενώσεις ξύλινων επιφανειών, σοβατεπί κτλ. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός απόφραξης αποχετεύσεων Ευρεία γκάμα από μία πηγή "Το σωστό μηχάνημα για κάθε εργασία". Κληρονομιά καινοτομιών και ποιότητας.

Εξοπλισμός απόφραξης αποχετεύσεων Ευρεία γκάμα από μία πηγή Το σωστό μηχάνημα για κάθε εργασία. Κληρονομιά καινοτομιών και ποιότητας. Εξοπλισμός απόφραξης αποχετεύσεων Ευρεία γκάμα από μία πηγή "Το σωστό μηχάνημα για κάθε εργασία". Κληρονομιά καινοτομιών και ποιότητας. Εξοπλισμός απόφραξης αποχετεύσεων μοντέλων Μήκος* Σελίδα πόδια m

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία γενικής χρήσης

Εργαλεία γενικής χρήσης Εργαλεία γενικής χρήσης Ευρεία γκάμα βοηθητικών εργαλείων & εξοπλισμού. Δοκιμασμένος ανθεκτικός σχεδιασμός. μοντέλων Σελίδα Μέγγενες πάγκου RIDGID / Peddinghaus 10 7.2 Εξαρτήματα RIDGID / Peddinghaus 43

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG. work. don t play. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl

ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG. work. don t play. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl ΠΙΣΤΟΛΕΤΑ 5 10 KG ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. work. don t play. Η τριετής εγγύηση της Metabo Καταχώρηση: www.metabo.com/xxl ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ, ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΟΥΡΑΣΗ. Στις πιο σκληρές δουλειές τα καταφέρνουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Tρεις απλoί κανόνες που αφορούν την σωστότερη χρήση του συστήματος powersharp

Tρεις απλoί κανόνες που αφορούν την σωστότερη χρήση του συστήματος powersharp www.powersharp.gr ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ Το PowerSharp είναι ένα εύκολο στη χρήση, σύστημα τροχίσματος ακριβείας, το οποίο προσφέρει στους χρήστες αλυσοπρίονου, την ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Όσο πιο πολύ AUTO MARIN τόσο πιο πολύ κερδίζεις! Κατάλογος Δώρων & Υπηρεσιών

Όσο πιο πολύ AUTO MARIN τόσο πιο πολύ κερδίζεις! Κατάλογος Δώρων & Υπηρεσιών Όσο πιο πολύ AUTO MARIN τόσο πιο πολύ κερδίζεις! Κατάλογος Δώρων & Υπηρεσιών ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ και κερδίστε! Ένας ολόκληρος κόσμος εξυπηρέτησης! Σας καλωσορίζουμε στον κόσμο της

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα χρειάζεστε για τον κήπο σας Σειρά προϊόντων GARDENA

Όλα όσα χρειάζεστε για τον κήπο σας Σειρά προϊόντων GARDENA Όλα όσα χρειάζεστε για τον κήπο σας Σειρά προϊόντων GARDENA GARDENA. Το εμπιστεύονται χιλιάδες καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Παραμένει σύγχρονο και πρωτοποριακό. - -. GARDENA,. Συνδέεται στη βρύση. Για

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός ιατρείων Συσκευές Όργανα Τεχνική υποστήριξη

Εξοπλισμός ιατρείων Συσκευές Όργανα Τεχνική υποστήριξη Εξοπλισμός ιατρείων Συσκευές Όργανα Τεχνική υποστήριξη 1 Περιεχόμενα Εμείς από κοινού. Ας εργαστούμε μαζί, προς όφελος αυτού που βρίσκεται στο επίκεντρο, δηλαδή του πελάτη. Περιμένει βοήθεια όσο αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. work. don t play. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. work. don t play. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BHE 20 COMPACT, BHE 20 IDR work. don t play. ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΟΥΛΕΙΕΣ. + Εξαιρετικά ελαφρύ, µε βάρος µόνο 2,1 kg (χωρίς IDR) Άνετη εργασία σε στενό χώρο και πάνω από το κεφάλι Ιδανικό για διατρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

More care. Built in. BL71, BL71 Plus

More care. Built in. BL71, BL71 Plus More care. Built in. ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ VOLVO BL71, BL71 Plus ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ. Ο Φορτωτής Εκσκαφέας Volvo BL71 αποτελεί προϊόν μακροχρόνιας έρευνας και εξέλιξης σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

είναι ΕΔΩ!!! 32,90 129,00 119,90 Επώνυμα, Ποιοτικά προϊόντα, τώρα ακόμη πιο φθηνά! ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 31/5/14 & ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Σκαπτικά

είναι ΕΔΩ!!! 32,90 129,00 119,90 Επώνυμα, Ποιοτικά προϊόντα, τώρα ακόμη πιο φθηνά! ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 31/5/14 & ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Σκαπτικά ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 31/5/14 & ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ είναι ΕΔΩ!!! Επώνυμα, Ποιοτικά προϊόντα, τώρα ακόμη πιο φθηνά! Είδη ποτίσματος & ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ CLABER με ΔΩΡΟ ταξίδι 2 ατόμων στην ΙΤΑΛΙΑ! ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένοι Πίνακες Τελικής ιανομής

Τυποποιημένοι Πίνακες Τελικής ιανομής Τυποποιημένοι Πίνακες Τελικής ιανομής Κατάλογος 2011 Προκαλωδιωμένος Πίνακας Περιεχόμενα Mini Pragma Παρουσίαση της σειράς 2 Χωνευτοί πίνακες 4 Προκαλωδιωμένος χωνευτός πίνακας 7 Επίτοιχοι πίνακες 8 Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012 Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια Οδηγός Επιλογής 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή 0/2 Βιομηχανικά κουτιά Thalassa TBS - TBP Θερμοπλαστικά βιομηχανικά κουτιά 1/1 Επίτοιχα ερμάρια Spacial CRN Ερμάρια από χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Εταιρίας. Company Pro le

Προφίλ Εταιρίας. Company Pro le Προφίλ Εταιρίας Η NORATEX ABEE αποτελεί μια από τις πρώτες ανεξάρτητες εταιρίες στην Ελλάδα που εισήγαγε Βιομηχανικό Ηλεκτρολογικό Υλικό. Ιδρύθηκε το 1975 και στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της ασχολήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα βαφής χωρίς αέρα

Συστήματα βαφής χωρίς αέρα Συστήματα βαφής χωρίς αέρα www.airlessco.eu.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί Airlessco;...σελ. 3 LP 400 & LP 460...σελ. 4 LP 540 & LP 690...σελ. 5 SL 810 & SL 1100...σελ. 6 SL 6500...σελ. 7 LP 800G...σελ. 8 SL 6250...σελ.

Διαβάστε περισσότερα