AΠΟΦΑΗ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AΠΟΦΑΗ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξηζ. πξση: 14309/ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Γ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σαρ. Γ/λζε: Λ. πγγξνύ 150 Σαρ. Κώδηθαο: ΑΘΗΝΑ TELEFAX: Πιεξνθνξίεο: Π. Θενδσξήο Σειέθσλν: ΘΔΜΑ: Αληηθαηάζηαζε ησλ εζληθώλ απαηηήζεσλ θαηά ηελ αμηνιόγεζε γηα έγθξηζε θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ, βάζε ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009 AΠΟΦΑΗ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Έρνληαο ππφςε 1. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009 (L 309/ ) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 79/117/ΔΟΚ θαη 91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 36 (3) απηνχ. 2. Σνλ Καλνληζκφ 396/2005 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ κε ζέκα αλψηαηα φξηα θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ κέζα ε πάλσ ζηα ηξφθηκα θαη ηηο δσνηξνθέο θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ. 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4036/2012 (Α 8) ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζηελ αγνξά, νξζνινγηθή ρξήζε απηψλ θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 4 (5) θαη 50 (1α) απηνχ. 3. Σελ αλάγθε επξείαο επηθαηξνπνίεζεο ησλ εζληθψλ απαηηήζεσλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε γηα έγθξηζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, βάζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009, πνπ θαζνξίζηεθαλ κε ηε κε αξ. πξση. 240/2457/ απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή ΤΠΑΑΣ ΦΔΚ 88Β/ (ΑΓΑ: ΒΔΤΤΒ-Λ3). 3. Σν ΠΓ κε αξηζ. 86/ (Α 141) γηα Γηνξηζκφ Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 4. Σν ΠΓ 63/2005 (ΦΔΚ Α 98) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» 5. Σν ΠΓ 402/1988 (ΦΔΚ Α 187) «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.

2 6. Σελ ΤΑ 478/2014 (ΦΔΚ Β 1880) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ γηα αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θ.παξαζθεπά Κνπθνπιφπνπιν 7. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε Άξζξν 1 θνπόο Με ηελ παξνχζα ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009, αληηθαζίζηαληαη νη Δζληθέο απαηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε εγθξίζεσλ θπθινθνξίαο ζε θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα (θ.π.). Άξζξν 2 Δζληθέο απαηηήζεηο Αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη γηα ηε ρνξήγεζε εγθξίζεσλ θπθινθνξίαο ησλ θ.π. βάζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009 πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 1. Φημικόρ Έλεγσορ υςτοπποστατεςτικών πποϊόντων Γηα ηνλ ρεκηθφ έιεγρν δελ ππάξρνπλ επηπιένλ απαηηήζεηο ζε εζληθφ επίπεδν, πέξα απφ απηέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε θαηαρψξεζε ηεο δξαζηηθήο ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ Καλνληζκνχ (EK) αξηζ. 1107/ Βιολογικόρ Έλεγσορ υςτοπποστατεςτικών πποϊόντων Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (EK) αξηζ. 1107/2009, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηζρχνπζα λνκνζεζία, φπσο απηή νξίδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δζληθή πληνληζηηθή Αξρή, θαζψο θαη νη Οδεγίεο ηνπ ΔΡΡΟ (Γεληθέο θαη Δηδηθέο), φπσο απηέο νξίδνληαη θαη δηακνξθψλνληαη. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηελ επέθηαζε ησλ δεδνκέλσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη θπηνηνμηθφηεηαο ιακβάλνληαη ππφςε α) ε Οδεγία ηνπ ΔΡΡΟ PP1/257 κε ηνπο πίλαθεο επέθηαζεο (ΔΡΡΟ extrapolation tables) θαη β) ην έγγξαθν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Sanco Technical Report: Proposals for extending and harmonizing efficacy and crop safety extrapolations to reduce the need for efficacy trials on minor crops (DG SANCO/D3/SI ). ην παξφλ νξίδνληαη νη Δζληθέο Απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην Βηνινγηθφ Έιεγρν ησλ θ.π., ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θξίλεηαη αλαγθαία ε ππνβνιή πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηε ρψξα καο.

3 Δηδηθφηεξα, πεηξάκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο ή/θαη θπηνηνμηθφηεηαο απφ ηελ ρψξα καο απαηηνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο: Ι) Δζληθώλ ηδηαηηεξνηήησλ όζνλ αθνξά ζηηο εθαξκνδόκελεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο ή/θαη ηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε βηνινγία ησλ νξγαληζκώλ-ζηόρσλ θαη θαη επέθηαζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππφ αμηνιφγεζε θ.π. Οη πεξηπηψζεηο απηέο αθνξνχλ ζε εζληθά ζεκαληηθέο θαιιηέξγεηεο κεγάιεο ζεκαζίαο (π.ρ. βακβάθη, ειηά θ.α.) θαη δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Ι. Γηα θάζε κία απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο απαηηνχληαη 2-4 πεηξάκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο/θπηνηνμηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηα πεηξάκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο θ.π. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο κε ηε κέζνδν ηνπ δνισκαηηθνχ ςεθαζκνχ ή ηεο καδηθήο παγίδεπζεο, ε κεζνδνινγία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ζηα ειιεληθά πεηξάκαηα νξίδεηαη γηα κελ ην δνισκαηηθφ ςεθαζκφ απφ ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία ηνπ ΔΡΡΟ PP1/280 θαη ηηο εθαξκνζηηθέο νδεγίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ, γηα δε ηε καδηθή παγίδεπζε απφ ηα Δζληθά Πξσηφθνιια Πεηξακαηηζκνχ ηνπ ΤπΑΑΣ, φπσο απηά ηζρχνπλ θάζε θνξά. Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνηείλεηαη ρξήζε ελφο θ.π. ζε θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ εζληθά ζεκαληηθέο πνηθηιίεο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα III, ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηνπιάρηζηνλ 2 πεηξάκαηα θπηνηνμηθφηεηαο απφ ηε ρψξα καο ηα νπνία λα ππνζηεξίδνπλ ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ ππφ αμηνιφγεζε θ.π. ζε κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο αλαθεξφκελεο πνηθηιίεο αλά θαιιηέξγεηα. ΙΙ) πλδπαζηηθόηεηαο ηνπ ππό αμηνιόγεζε θ.π. κε άιια εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα ζε πξνγξάκκαηα ςεθαζκώλ. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα θ.π. πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα ςεθαζκψλ, ζα πξέπεη απηή λα απνδεηθλχεηαη απφ πεηξάκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε ρψξα καο. ΙΙΙ) Πξνγξακκάησλ Οινθιεξσκέλεο Φπηνπξνζηαζίαο (ΙΡΜ). ε πεξίπησζε ζχζηαζεο ζηελ πξνηεηλφκελε εηηθέηα ελφο θ.π. γηα ρξήζε ηνπ ζε πξνγξάκκαηα ΙΡΜ ή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ερζξψλ ζε θαιιηέξγεηεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ηζαγελείο θπζηθνί ερζξνί ή έρεη γίλεη εγθαηάζηαζε εμαπνιπζέλησλ σθειίκσλ αξζξνπφδσλ, ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη πεηξακαηηθά/βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ηελ απνπζία δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζε απηά, θαζψο θαη λα πξνηείλνληαη κέηξα δηαρείξηζεο ηνπ πηζαλνχ θηλδχλνπ.

4 IV) Δζληθά ζεκαληηθώλ θαιιηεξγεηώλ/πνηθηιηώλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε απνπζίαο δπζκελώλ επηδξάζεσλ ηνπ ππό αμηνιόγεζε θ.π. ζηα πνηνηηθά/νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηώλ θαη θπηηθώλ πξντόλησλ, λσπψλ ή/θαη κεηαπνηεκέλσλ φπσο ηα επηηξαπέδηα ζηαθχιηα (πνηθ. νπιηαλίλα) θαη ε ειηά (πνηθ. Κνξσλέτθε, Καιακψλ, Κνλζεξβνιηά). ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηηο Γεληθέο Οδεγίεο ηνπ EPPO ΡΡ1/135, PP1/242, PP1/243 θαη PP1/268 θαη ηηο Δηδηθέο φπσο απηέο νξίδνληαη αλά πεξίπησζε. Δάλ ηέηνηαο θχζεσο δεδνκέλα δελ είλαη δηαζέζηκα, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη, γηα θάιπςε ηεο απαίηεζεο, επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε έθζεζε βαζηδφκελε π.ρ. ζηηο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζθεπάζκαηνο, ζηηο κειέηεο ησλ ππνιεηκκάησλ θ.ι.π.

5 3. Τοξικολογικόρ Έλεγσορ υςτοπποστατεςτικών πποϊόντων Γηα ηνλ ηνμηθνινγηθφ έιεγρν φζνλ αθνξά ζηελ εθηίκεζε ησλ επηπέδσλ έθζεζεο ηνπ ρξήζηε, ηνπ εξγάηε, ησλ παξεπξηζθνκέλσλ θαη ησλ θαηνίθσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζε θάζε πεξίπησζε, ζπληζηάηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη νδεγίεο ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο ηνπ θαηεπζπληήξηνπ εγγξάθνπ ηεο EFSA «Guidance Document on Pesticide Exposure Assessment for Workers, Operators, Bystanders and Residents»., Μέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ θαηεπζπληήξηνπ εγγξάθνπ νη παξαθάησ πξνζεγγίζεηο είλαη απνδεθηέο: Έθζεζε ρξήζηε εθαξκνγή ζηνλ αγξφ Έθζεζε ρξήζηε εθαξκνγή ζην ζεξκνθήπην Έθζεζε Δξγάηε, Παξεπξηζθνκέλνπ, Καηνίθσλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ - Βξεηαληθφ κνληέιν (UK-POEM, 2003) - Γεξκαληθφ κνληέιν (Lundehn et al., 1992, ή ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ PSD) Γηα ηηο ζπληζηψκελεο ρξήζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην Βξεηαληθφ θαη ην Γεξκαληθφ κνληέιν, πξέπεη λα ππνβάιινληαη ππνινγηζκνί ή δεδνκέλα έθζεζεο ηα νπνία ζα αμηνινγνχληαη θαηά πεξίπησζε. - DUTCH Greenhouse model: Van Golstein Brouwers Y.G.C., Marquart J., Van Hemmen J.J. (1996) Assessment of occupational exposure to pesticides in agriculture. Part IV. Protocol for the use of generic exposure data. TNO Nutrition and Food Research Institute, The Netherlands. TNO Report V EUROPOEM data: EUROPOEM Operator Exposure data Base; EUROPOEM II Project FAIR3-CT , ECPA Southern European Greenhouse Model - Μειέηεο αγξνχ/ζεξκνθεπίνπ νη νπνίεο έρνπλ δηεμαρζεί κε ην ίδην ή αληίζηνηρν πξντφλ θαη αθνξνχλ ηνλ ίδην ηξφπν εθαξκνγήο, π.ρ. Mich, G. (1996): Operator Exposure in Greenhouses During Practical Use of Plant Protection Products; Project EF ; June 6, 1996; ECON GmbH Ingelheim. Τπνινγηζκνί βαζηζκέλνη ζε απνδεθηά δεδνκέλα (δεκνζηεπκέλα ή κε) φζνλ αθνξά ηε δηαζπνξά ηνπ ςεθαζηηθνχ λέθνπο (drift) θαη ηα επηθαλεηαθά ππνιείκκαηα θπιιψκαηνο (dislodgeable foliar residues). ε θάζε πεξίπησζε, νη ζρεηηθέο κειέηεο ζα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη αθνινπζνχκελεο απφ πιήξε αηηηνιφγεζε φισλ ησλ παξαδνρψλ πνπ έρνπλ γίλεη. Όζνλ αθνξά εηδηθά ζηελ εθηίκεζε ηεο έθζεζεο ηνπ παξεπξηζθνκέλνπ είλαη απνδεθηέο, κεηά απφ θαηάιιειε αηηηνιφγεζε, είηε ε πξνζέγγηζε πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ην «Chemicals Regulation Directorate (UK authorities) guidance» είηε ε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε Martin et al (2008).

6 4. Έλεγσορ Υπολειμμάτων υςτοπποστατεςτικών πποϊόντων Γηα ηνλ έιεγρν Τπνιεηκκάησλ θ.π. ηζρχνπλ, επηπιένλ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηνλ Καλνληζκφ 544/2011 θαη ζηα ζρεηηθά θαηεπζπληήξηα θείκελα, νη παξαθάησ θξηλφκελεο σο εζληθέο απαηηήζεηο: 1) Ακπέιη: ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη (ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα, ζεκείν 6.5 ηνπ Καλνληζκνχ 544/2011) είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή κειέηεο ηεο ηχρεο ησλ ππνιεηκκάησλ ζηηο ζηαθίδεο (μεξέο) ηηο παξαγφκελεο απφ ζηαθχιηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ ζπληειεζηψλ κεηαθνξάο. 2) Βακβάθη: ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη απαηηείηαη (ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα, ζεκείν 6.5 ηνπ Καλνληζκνχ 544/2011) είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή κειέηεο ηεο ηχρεο ησλ ππνιεηκκάησλ ζηα παξαγφκελα πξντφληα κεηαπνίεζεο ηνπ βακβαθφζπνξνπ [βακβαθέιαην, βακβαθφπηηα (cotton cake)] γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ ζπληειεζηψλ κεηαθνξάο. 3) Ακπειφθπιια: δνθηκέο ππνιεηκκάησλ ζηα ακπειφθπιια, ζχκθσλα κε ηηο κηθξήο ζεκαζίαο θαιιηέξγεηεο θαη ζχκθσλα κε ηελ θξίζηκε Οξζή Γεσξγηθή Πξαθηηθή ηελ ζρεηηδφκελε κε ηα ακπειφθπιια. 4) Σέινο ν Καλνληζκφο 396(2005) πξνβιέπεη ηελ ζέζπηζε Αλψηαησλ Οξίσλ Τπνιεηκκάησλ (ΑΟΤ) γηα ηηο δσνηξνθέο γηα ηηο νπνίεο εθθξεκεί ν θαζνξηζκφο απαηηήζεσλ ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο.

7 5. Έλεγσορ για την Τύση και Σςμπεπιυοπά στο Πεπιβάλλον Γηα ηνλ έιεγρν γηα ηελ Σχρε θαη πκπεξηθνξά ζην Πεξηβάιινλ θαη ηελ δηακφξθσζε ηνπ Μέξνπο Α (δηαρείξηζε επηθηλδπλφηεηαο) ηνπ ρεδίνπ Έθζεζεο Δγθξίζεσο, απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ νπνίνπ ζα εμαξηεζεί ε ρνξήγεζε ή φρη άδεηαο δηάζεζεο ζηελ αγνξά ηνπ εμεηαδνκέλνπ θ.π., ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ: Θα πξέπεη ηα ζελάξηα FOCUS (PEARL & PELMO) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ζπγθεληξψζεσλ ζηα ππφγεηα λεξά (PECgw) ησλ ζελαξίσλ FOCUS, λα βξίζθνληαη θαηά αξηζκεηηθή πιεηνςεθία, δει. 5 απφ ηα 9, θάησ απφ ην φξην ζπγθέληξσζεο ησλ 0.1 κg/l. Σα ηέζζεξα απφ ηα πέληε απηά επηηπρή ζελάξηα ζα πξέπεη λα είλαη ηα ζελάξηα ηεο Νφηηαο δψλεο, δει.: Piacenza, Porto, Sevilla θαη Thiva. Απφ ηα ζελάξηα FOCUS SW ηα R2, R3, R4, D4 θαη D6 ζεσξνχληαη ηα πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθά ησλ Διιεληθψλ ζπλζεθψλ. Δγθεθξηκέλεο δξαζηηθέο νπζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα έθπιπζεο ζηα ππφγεηα χδαηα, ιφγσ ηεο απμεκέλεο θηλεηηθφηεηαο απηψλ ζην έδαθνο (soil mobility) ή/θαη ηνπ πςεινχ ρξφλνπ εκηδσήο ζην έδαθνο (soil DT 50 ) θαη εθαξκφδνληαη ζε εππαζή εδάθε, ζα εληάζζνληαη ζε εζληθά πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο (monitoring programs) ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαξκφδηνπο θνξείο. Δάλ απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο ησλ ππνιεηκκάησλ ζηα ππφγεηα χδαηα αλεπξίζθνληαη ππνιείκκαηα > 0,1 κg/l ζε πνζνζηφ >10% ησλ ιεθζέλησλ δεηγκάησλ, ηφηε ε πληνληζηηθή Δζληθή Αξρή ιακβάλεη δηνηθεηηθά κέηξα γηα ηα ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηελ ελ ιφγσ δξαζηηθή νπζία κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάθιεζεο ηεο έγθξηζεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά απηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη επθηθηή κε άιια δηνηθεηηθά κέηξα ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ζε απνδεθηά επίπεδα φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ κείσζε ησλ δφζεσλ ή/θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ εθαξκνγψλ, ηεο πεξηφδνπ ρξήζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο, ηεο απαινηθήο νξηζκέλσλ θαιιηεξγεηψλ θ.ι.π.

8 6. Οικοτοξικολογία Η εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο θ.π. γηα ηνπο νξγαληζκνχο κε-ζηφρνπο γίλεηαη ζε εζληθφ επίπεδν ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ή γλσκνδνηήζεηο ηεο EFSA πνπ βξίζθνληαη ελ ηζρχ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. Δηδηθφηεξα: Πηελά θαη ζειαζηηθά Χπονοδιαγπάμμαηα εθαπμογήρ ηων καηεςθςνηήπιων οδηγιών ρεηηθά κε ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα εθαξκνγήο ηζρχνπλ ηα θάησζη: Γηα ηηο λέεο αηηήζεηο κεηά ηελ 14ε Ινπλίνπ 2011: Θέζε ζε ηζρχ ηεο λεφηεξεο νδεγίαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηα πηελά θαη ζειαζηηθά (Risk Assessment for Birds and Mammals, EFSA Journal 2009; 7(12): 1438) Γηα ηηο παιαηέο αηηήζεηο (πξηλ ηελ 14ε Ινπλίνπ 2011): Καηεπζπληήξηα νδεγία SANCO/4145/2000, 25 September 2002 ή/θαη ηεο λέαο νδεγίαο EFSA, 2009 Γενικά θέμαηα ε πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) εθαξκνγέο ηo MAF (multiple application factor) κπνξεί λα πάξεη ηελ ηηκή «1» (ελδηαίηεκα: ζπφξνη, αξζξφπνδα, θπηά) φηαλ ην κεζνδηάζηεκα εθαξκνγήο είλαη ζρεηηθά κεγάιν. Η εθαξκνγή ηνπ εμεηάδεηαη αλά πεξίπησζε. To ζελάξην ησλ αξνπξαίσλ ( Vole scenario ): Πξνηεξαηφηεηα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ρακειήο επηθηλδπλφηεηαο ησλ πνληηθηψλ θαη ιαγφκνξθσλ ζειαζηηθψλ γηα ηηο ζρεηηθέο θιίκαθεο BBCH. Όζν αθνξά ηνπο αξνπξαίνπο ε εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο θαιχπηεηαη απφ άιια κηθξά ζειαζηηθά ιφγσ: o ηεο πςειήο ηθαλφηεηα αλαπαξαγσγήο θαη αλάθηεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, o ηνπ πξσηεχνληνο ελδηαηηήκαηνο εθηφο ησλ θαιιηεξγεηψλ, o ηεο ελεξγνπνίεζεο κέηξσλ ειέγρνπ ζε πεξίνδν πςεινχ πιεζπζκνχ επεηδή θαζίζηαηαη ερζξφο ησλ θαιιηεξγεηψλ,

9 o ησλ δηάθνξσλ θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ (φπσο άξδεπζε, φξγσκα), ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηε κείσζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπο Αλαζεψξεζε ηεο ηηκήο ησλ ππνιεηκκάησλ (θπηηθφ πιηθφ, αξζξφπνδα): o Γηα ηα κνλνθνηπιήδνλα είλαη δχζθνιν λα γίλεη απνδεθηή ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο EFSA, 2009 γηα ηελ νμεία εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο (acute RUD). o Σνπιάρηζηνλ δχν (2) κειέηεο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη, ε κία (1) εθ ησλ νπνίσλ πξέπεη λα έρεη δηελεξγεζεί ζηελ Νφηηα δψλε. o Γηα ην θπηηθφ πιηθφ ε επέθηαζε δεδνκέλσλ κεηαμχ θαιιηεξγεηψλ είλαη απνδεθηή ζχκθσλα κε θαηεπζπληήξηα νδεγία ηεο νκάδαο ησλ ππνιεηκκάησλ (SANCO 7525/VI/95 - rev.9, March 2011). ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο ζε πςειφηεξν επίπεδν (higher tier), ε ρξήζε ηνπ κνληέινπ επηβάξπλζεο ηνπ νξγαληζκνχ (Body Burden Model) είλαη απνδεθηή. ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο ζε πςειφηεξν επίπεδν, ε ρξήζε ηνπ πιεζπζκηαθψλ κνληέισλ (Population modeling) δελ είλαη απνδεθηή ρσξίο πεξαηηέξσ ζρεηηθήο αηηηνιφγεζεο εκπεηξνγλσκφλσλ. Οξεία ηοξικόηηηα Ιζρχεη ε ρξήζε ηνπ γεσκεηξηθνχ κέζνπ κφλν γηα ηηο ηηκέο νμείαο ηνμηθφηεηαο θαη κφλν φζν αθνξά δηαθνξεηηθά είδε πηελψλ ή ζειαζηηθψλ. Γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία ηηκέο νμείαο ηνμηθφηεηαο ηνπ ίδηνπ είδνπο ηζρχεη ε ρξήζε ηνπ γεσκεηξηθνχ κέζνπ σο ηηκή ηνμηθφηεηαο πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ην ζπγθεθξηκέλν είδνο πηελνχ ή ζειαζηηθνχ. ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ νμεία ηνμηθφηεηα (κειέηεο ππνιεηκκάησλ, πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ΡΣ) θαη κφλν φηαλ ν ηξφπνο πεηξακαηηζκνχ θαη ηα απνηειέζκαηα ζεσξνχληαη αμηφπηζηα, επηιέγεηαη ε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην 90 ο εθαηνζηεκφξην (90 th percentile). ε αληίζεηε πεξίπησζε πνπ ε κεζνδνινγία πεηξακαηηζκνχ παξεθθιίλεη ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ, ε ηηκή πνπ επηιέγεηαη αμηνινγείηαη αλά πεξίπησζε.

10 Γηα δξαζηηθέο νπζίεο/ζθεπάζκαηα πςειήο νμείαο ηνμηθφηεηαο, είλαη δχζθνιν λα γίλεη απνδεθηή ε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ PT θαη PD ή ε ρξήζε ηνπ ζελαξίνπ κηθηήο δίαηηαο (omnivorous scenario) ρσξίο πεξαηηέξσ επηρεηξεκαηνινγία. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ππνινγίδεηαη ε ρεηξφηεξε έθζεζε (ETE) απφ κία δίαηηα. Χπόνια ηοξικόηηηα ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηε ρξφληα ηνμηθφηεηα (π.ρ. κειέηεο ππνιεηκκάησλ, πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ΡΣ) θαη κφλν φηαλ ν ηξφπνο πεηξακαηηζκνχ θαη ηα απνηειέζκαηα ζεσξνχληαη αμηφπηζηα, επηιέγεηαη ε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην 50 ο εθαηνζηεκφξην (mean value). ε αληίζεηε πεξίπησζε πνπ ε κεζνδνινγία πεηξακαηηζκνχ παξεθθιίλεη ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ, ε ηηκή πνπ επηιέγεηαη αληηζηνηρεί ζην 90 ο εθαηνζηεκφξην (90 th percentile) ή αμηνινγείηαη αλά πεξίπησζε. Γηα ηελ ρξφληα ηνμηθφηεηα, ηηκέο PT (πνζνζηφ ηεο ηξνθήο πνπ ιακβάλεη ην είδνο απφ ηηο πεξηνρέο πνπ έρεη γίλεη ε εθαξκνγή ηνπ ζθεπάζκαηνο, proportion of time) <1 αιιά >0,5 είλαη γεληθά απνδεθηέο γηα φιεο ηηο θαιιηέξγεηεο. ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηε ρξφληα ηνμηθφηεηα, ε επηινγή ηειηθήο ηηκήο ηνμηθφηεηαο απφ ηηο κειέηεο ηνμηθφηεηαο (παξάξηεκα ηνμηθνινγηθνχ ειέγρνπ, toxicological end point) κπνξεί λα κελ είλαη ε ρακειφηεξε αιιά ε νηθνηνμηθνινγηθά ζεκαληηθή (παξ. 5.7, SANCO/4145/2000, 25 September 2002). «Εζηιακά είδη» (focal species) ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο κε «εζηηαθά είδε» (focal species), ζα πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπο γηα ηηο Διιεληθέο ζπλζήθεο ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ λένπ GD (EFSA, ) (γηα ηελ πεξίνδν ρξήζεο θαζψο θαη ηηο θαιιηέξγεηεο γηα ηηο νπνίεο αηηείηαη ηελ έγθξηζε θπθινθνξίαο ηνπ πξντφληνο). o ηνλ Πίλαθα Ι παξαηίζεληαη «εζηηαθά είδε» πηελψλ θαη ζειαζηηθψλ πνπ δελ είλαη απνδεθηά ζε δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο ζε Δζληθφ επίπεδν (γηα ηελ πεξίνδν ηεο άλνημεο θαη ηνπ θαινθαηξηνχ) εθηφο θαη αλ πξνζθνκηζζνχλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνπ λα απνδεηθλχνπλ ην αληίζεην. ρεηηθή δηθαηνιφγεζε πνπ γεθπξψλεη

11 ηα δεδνκέλα γηα ηα είδε ηνπ Πίλαθα Ι κε εζηηαθά είδε πηελψλ θαη ζειαζηηθψλ, αληηπξνζσπεπηηθά γηα ηηο Διιεληθέο ζπλζήθεο, είλαη απνδεθηή ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε πεξαηηέξσ κειεηψλ. Ο Πίλαθαο Ι ζα επηθαηξνπνηείηαη αλάινγα κε ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη θαζψο θαη ηελ εμέιημε ησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ. o ηνλ Πίλαθα ΙΙ παξαηίζεληαη «εζηηαθά είδε» πηελψλ θαη ζειαζηηθψλ πνπ είλαη απνδεθηά ζε δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο ζε Δζληθφ επίπεδν. Ο Πίλαθαο ΙΙ ζα επηθαηξνπνηείηαη αλάινγα κε ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη θαζψο θαη ηελ εμέιημε ησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ. Τδξφβηνη νξγαληζκνί Νεξά πνπ πξνζηαηεχνληαη: Όια ηα λεξά εθηφο απηά πνπ ζηεξεχνπλ γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, Πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ν ηξφπνο έθζεζεο ησλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ θαζψο θαη λα αηηηνινγείηαη. Γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, ε εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ αξρηθή ηηκή ηεο πξνβιεπφκελεο πεξηβαιινληηθήο ζπγθέληξσζεο ζηα λεξά (PECsw initial). Η πηζαλή ρξήζε ηνπ PECsw twa, ε ρξήζε ηδήκαηνο (sediment) ζηνλ πεηξακαηηζκφ φπσο θαη ε κείσζε ηεο βεβαηφηεηαο πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη (EFSA Journal (2005) 178, 1-45, EFSA Journal (2005) 301, 1-45). Οη πξνηάζεηο ηνπ E-link project είλαη απνδεθηέο. Απφ ηα ζελάξηα FOCUS SW Steps 3, 4 πξέπεη λα γίλεηαη εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζε φια ηα ζελάξηα. Γηα ηελ ηειηθή απφθαζε ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα ζελάξηα R2, R3, R4, D4, D6. Μέηξα άκβιπλζεο ηνπ θηλδχλνπ: Υξήζε δσλψλ αζθαιείαο απφ ηα επηθαλεηαθά λεξά. Ωο δψλε αζθαιείαο νξίδεηαη ε απφζηαζε απφ ην φξην ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ αγξνχ/νπσξψλα κέρξη ηηο πδάηηλεο επηθάλεηεο. Δθαξκφδεηαη ε θαηεπζπληήξηα νδεγία SANCO/10422/2005 φπσο απηή εθάζηνηε ηζρχεη θαη σο κέηξα δηαρείξηζεο γηα ηελ άκβιπλζε ηνπ θηλδχλνπ γίλνληαη απνδεθηά:

12 1. Μέγηζηε απνδεθηή δψλε αζθαιείαο απφ ηα επηθαλεηαθά λεξά νξίδνληαη ηα 50 κέηξα γηα ηα δέληξα, ηα ακπέιηα θαη ηηο θπιιψδεηο θαιιηέξγεηεο θαη ηα 20 κέηξα γηα ηα θπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο 2. Υξήζε αθξνθπζίσλ κείσζεο ηεο δηαζπνξάο ηνπ ςεθαζηηθνχ λέθνπο (drift reduction nozzles) 3. ε εδάθε κε θιίζε κεγαιχηεξε απφ 2%, ε ρξεζηκνπνίεζε θπηηθψλ δσλψλ αλάζρεζεο (Vegetative Buffer Srips) κε κέγηζην απνδεθηφ φξην πιάηνπο ηα 20 κέηξα. Οη VBS πεξηιακβάλνπλ είηε απηνθπή βιάζηεζε είηε ηερλεηή βιάζηεζε ή ζπλδπαζκφ απηψλ, ε νπνία ζπληεξείηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνζηαηεπφκελεο θαιιηέξγεηαο 4. πλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ 1-3, ρσξίο ε ηειηθή κείσζε λα ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ 95%. Μέιηζζεο ε θ.π. (θπξίσο εληνκνθηφλα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο επηθαιππηηθά ζπφξσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο απφ ηε ζθφλε πνπ παξάγεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ επηθαιπκκέλνπ ζπφξνπ. Αξζξφπνδα κε ζηφρνη Μέηξα άκβιπλζεο ηνπ θηλδχλνπ: Υξήζε αςέθαζησλ δσλψλ αζθαιείαο. Ωο δψλε αζθαιείαο νξίδεηαη ε απφζηαζε απφ ην φξην ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ αγξνχ (καδί κε ηνπο θπηνθξάθηεο αλ ππάξρνπλ) θαη πξνο ην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ αγξνχ/νπσξψλα. Ωο κέηξα δηαρείξηζεο γηα ηελ άκβιπλζε ηνπ θηλδχλνπ πξνηείλνληαη: Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζθεπάζκαηνο σο πξνιεπηηθή κέγηζηε απνδεθηή δψλε αζθαιείαο απφ αθαιιηέξγεηε γε πξνηείλνληαη ηα 10 κέηξα απφ δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θαη ακπέιηα θαη ηα 5 κέηξα απφ θαιιηέξγεηεο αγξνχ θαη θπιιψδεηο θαιιηέξγεηεο ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ςεθαζκφο γίλεηαη: 1. κε ηα ζπκβαηηθά αθξνθχζηα ή 2. κε ηε ρξήζε αθξνθπζίσλ κείσζεο ηεο δηαζπνξάο ηνπ ςεθαζηηθνχ λέθνπο (drift reduction nozzles) ή 3. κε ζπλδπαζκφ ησλ 1., 2. Φπηά κε ζηφρνη

13 Μέηξα άκβιπλζεο ηνπ θηλδχλνπ: Υξήζε αςέθαζησλ δσλψλ αζθαιείαο. Ωο δψλε αζθαιείαο νξίδεηαη ε απφζηαζε απφ ην φξην ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ αγξνχ (καδί κε ηνπο θπηνθξάθηεο αλ ππάξρνπλ) θαη πξνο ην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ αγξνχ/νπσξψλα. Ωο κέηξα δηαρείξηζεο γηα ηελ άκβιπλζε ηνπ θηλδχλνπ πξνηείλνληαη: Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζθεπάζκαηνο σο πξνιεπηηθή κέγηζηε απνδεθηή δψλε αζθαιείαο απφ αθαιιηέξγεηε γε πξνηείλνληαη ηα 10 κέηξα γηα φιεο ηηο θαιιηέξγεηεο ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ςεθαζκφο γίλεηαη: 1. κε ηα ζπκβαηηθά αθξνθχζηα ή 2. κε ηε ρξήζε αθξνθπζίσλ κείσζεο ηεο δηαζπνξάο ηνπ ςεθαζηηθνχ λέθνπο (drift reduction nozzles) ή 3. κε ζπλδπαζκφ ησλ 1., 2. Γηάθνξα Γεληθά ζηνλ ππνβαιιφκελν θάθειν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: Οξζή Γεσξγηθή Πξαθηηθή (ΟΓΠ, GAP) κε πιήξεο θαηαγξαθή ησλ θαιιηεξγεηψλ, ησλ ζηαδίσλ εθαξκνγήο (BBCH code), αξ. δφζεσλ, κεζνδηαζηεκάησλ, πνζφηεηα εθαξκνγήο ζε Kg ή gr δ.ν./ha θαη φπνηεο ινηπέο παξαηεξήζεηο ππάξρνπλ. ε ειεθηξνληθή κνξθή θαη αλ δελ ππάξρνπλ ηφηε ζε έληππε κνξθή (hard copies) πξσηφηππεο κειέηεο κε ην ζθεχαζκα, φπνπ απηέο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθηίκεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνπο νξγαληζκνχο κε-ζηφρνπο θαη εθφζνλ δελ έρνπλ αμηνινγεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο θαηαρψξεζεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο. Η ζέζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηηο Διιεληθέο ζπλζήθεο (γηα ηελ πεξίνδν ρξήζεο θαζψο θαη ηηο θαιιηέξγεηεο γηα ηηο νπνίεο αηηείηαη ηελ έγθξηζε θπθινθνξίαο ηνπ πξντφληνο). Πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάγθε πεηξακαηηζκνχ κε ην ζθεχαζκα αιιά θαη ηνπο κεηαβνιίηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο νδεγίεο. ε πεξίπησζε κίγκαηνο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε ζέζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ πηζαλή ζπλεξγηζηηθή δξάζε ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ. Δπηθαηξνπνηεκέλνο πίλαθαο γηα ηηο κειέηεο κε ηα ζθεπάζκαηα (References relied on, Annex III).

14 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΔΥΘΡΟΙ Καιιηέξγεηα Δρζξόο Δρζξόο-επηζηεκνληθή νλνκαζία Διηά Γάθνο 1, 2 Bactrocera oleae Βακβάθη Πξάζηλν ζθνπιήθη 2 Heliothis armigera Κεπεπηηθά Κνκβνλεκαηψδεηο 2, 3 Meloidogyne spp. MΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΚΔΤΑΜΑΣΑ Απαηηνχληαη πεηξακαηηθά δεδνκέλα απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ λα ππνζηεξίδνπλ αληηπξνζσπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο (εζληθά ζεκαληηθέο) ΟΤΙΔ ΔΠΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΝΣΟΥΗ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ-ΒΙΟΓΙΔΓΔΡΣΔ (Elicitors) Απαηηνχληαη πεηξακαηηθά δεδνκέλα απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ λα ππνζηεξίδνπλ αληηπξνζσπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο (εζληθά ζεκαληηθέο) 1 Αληηκεηψπηζε κε ηε κέζνδν ηνπ δνισκαηηθνχ ςεθαζκνχ ή ηεο καδηθήο παγίδεπζεο 2 Μεγάιεο ζεκαζίαο ερζξφο ζε κεγάιεο ζεκαζίαο θαιιηέξγεηα 3 Απαηηείηαη αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ πιεζπζκνχ ησλ λεκαησδψλ ζθσιήθσλ ζην έδαθνο ζηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα

15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ Όζνλ αθνξά ζηα πεηξάκαηα εθηίκεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο κε δνισκαηηθνχο ςεθαζκνχο απφ εδάθνπο, πξνηείλνληαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία ηνπ EPPO PP1/280 ηα παξαθάησ: ην ζεκείν 1.3 Design and lay-out of the trial, λα ηεξείηαη ην κέγεζνο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηεκαρίνπ πνπ ζπζηήλεηαη απφ ηνλ EPPO γηα ηηο πεξηπηψζεηο πςειήο πίεζεο δαθνπιεζπζκνχ, δειαδή 5 ha (1.000 δέλδξα) θαη γηα αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα, ιφγσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εληφκνπ (βηνινγία, δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο θ.ά.). Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε απηή ιφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο ησλ πεηξακαηηθψλ ηεκαρίσλ δελ απαηηείηαη επέκβαζε κε αςέθαζην κάξηπξα. ρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ πεηξακάησλ, ηζρχνπλ νη Οδεγίεο PP1/181 θαη PP1/226 φηη δειαδή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη πεηξάκαηα ζε έλα εχξνο θιηκαηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθά έηε. ηελ πεξίπησζε ηεο ειηάο ιφγσ ηεο παξεληαπηνθνξίαο κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηά πεηξακαηηθά δεδνκέλα απφ ην ίδην έηνο αιιά δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, αξθεί λα εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο κεγάιεο θαξπνθνξίαο θαη ηνπ πςεινχ δαθνπιεζπζκνχ. ην ζεκείν Type of application, ιακβάλνληαο ππ φςηλ ηελ ζπλνιηθά κεγάιε έθηαζε ηνπ πεηξακαηηθνχ ειαηψλα, ν ςεθαζκφο νιφθιεξεο ηεο έθηαζεο ηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν ζε πέληε (5) εκέξεο. Δπίζεο, ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη ζήκαλζε ησλ ςεθαζκέλσλ δέλδξσλ. ην ζεκείν Time and frequency of application, ζε ζπλέρεηα ηεο θαηεπζπληήξηαο Οδεγίαο ηνπ EPPO PP1/280, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη εκπεηξηθά φξηα επέκβαζεο, κέζνδνη παξαθνινχζεζεο ηνπ δαθνπιεζπζκνχ θαη ζπζηήκαηα πξνεηδνπνηήζεσλ πνπ ηζρχνπλ ηνπηθά, επηζεκαίλεηαη φηη γηα ηνλ δνισκαηηθφ ςεθαζκφ ζηε ρψξα καο, ε παξαθνινχζεζε ηνπ δαθνπιεζπζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη κε παγίδεο Mc Phail (1/ δέλδξα ή 2/ δέλδξα ζε πεξηνρέο κε πςειή πίεζε πιεζπζκνχ) θαη νη επεκβάζεηο πξνβιέπεηαη λα δηελεξγνχληαη βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπιιεθζέλησλ αθκαίσλ ηνπ δάθνπ ζηηο παγίδεο McPhail, κε ηα φξηα επέκβαζεο πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε πεξηνρή, θαη εθφζνλ νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο είλαη θαηάιιειεο (ζεξκνθξαζία <28 0 C, ηαρχηεηα αλέκνπ<4bf). Δηδηθά γηα ηνλ πξψην ςεθαζκφ πξέπεη επηπιένλ λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα (γφληκα ζειπθά > 5%, αλαινγία ζειπθψλ πξνο αξζεληθά άηνκα > 1 θαη έλαξμε πήμεο ηνπ ππξήλα ζηνλ ειαηφθαξπν). ην ζεκείν Type (of assessment), Large plots (Sampling olive fruit to assess infestation), ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη δεηγκαηνιεςία απφ ην θέληξν ηνπ πεηξακαηηθνχ ηεκαρίνπ θαη λα ζεκαίλνληαη ηα δέλδξα απφ ηα νπνία γίλεηαη δεηγκαηνιεςία. πζηήλεηαη δηπιάζην κέγεζνο δείγκαηνο θαξπψλ (20 θαξπνί αλά δέλδξν) ζηηο δεηγκαηνιεςίεο επηεκβξίνπ - Ννεκβξίνπ. Καηά ηηο δεηγκαηνιεςίεο απηέο γίλεηαη εθηίκεζε ηεο ελεξγνχο πξνζβνιήο (σά, δσληαλέο L1-3, λχκθεο θαη έμνδνη), θαζψο θαη ηεο κε δψζαο πξνζβνιήο (κε εθθνιαθζέληα σά, άγνλα λχγκαηα, απνθειινκέλεο ζηνέο θαη λεθξέο L1-3). Σν άζξνηζκα απηψλ είλαη ε ζπλνιηθή πξνζβνιή.

16 ην ζεκείν Time and frequency, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξνζβνιήο ηνπ ειαηνθάξπνπ, λα πξαγκαηνπνηνχληαη πέληε δεηγκαηνιεςίεο θαξπψλ απφ ηελ θφκε ησλ ειαηνδέλδξσλ ην πξψην δεθαήκεξν ησλ κελψλ Ινπιίνπ, Απγνχζηνπ, επηεκβξίνπ, Οθησβξίνπ θαη Ννεκβξίνπ. ην ζεκείν 3.5 Quantitative and qualitative recording of yield, ε εθηίκεζε ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγήο ιφγσ πξνζβνιήο απφ ηνλ δάθν απνηειεί επηπιένλ δείθηε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζθεπάζκαηνο θαη είλαη δπλαηφλ λα γίλεη σο εμήο: Πξαγκαηνπνηείηαη κηα αξρηθή δεηγκαηνιεςία ζηα ηέιε Ινπλίνπ-αξρέο Ινπιίνπ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αξρηθνχ θνξηίνπ ησλ δέλδξσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα γίλνληαη κεληαίεο δεηγκαηνιεςίεο ζηνπο πεζκέλνπο ζην έδαθνο θαξπνχο απφ ηέζζεξα δέλδξα δηάζπαξηα απφ ην θέληξν ηνπ πεηξακαηηθνχ ηεκαρίνπ, απφ ηνλ Αχγνπζην κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ζπγθνκηδήο.

17 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III Καιιηέξγεηα Πνηθηιίεο 1 Διηά Καιακψλ, Κνξσλέτθε Αριαδηά Κξπζηάιιη, Κνληνχια Ακπέιη 2 νπιηαλίλα, Κνξηλζηαθή ζηαθίδα 1 ΦΔΚ 468/2011 πεξί θαζνξηζκνχ πξνσζνχκελσλ εηδψλ, πνηθηιηψλ δεληξνθνκηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ 2 Απφθαζε ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ ηεο 04/03/2010 (Αξ. Πξσηνθφιινπ ) πεξί ηαμηλφκεζεο πνηθηιηψλ ακπέινπ (ΦΔΚ 381/Β/ )

18 ΠΙΝΑΚΑ Ι Πηελά θαη ζειαζηηθά πνπ ΓΔΝ ζεσξνύληαη αληηπξνζσπεπηηθά είδε γηα θακία απφ ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν ηεο άλνημεο θαη ηνπ θαινθαηξηνύ Δίδνο Κνηλή Αγγιηθή νλνκαζία Δπηζηεκνληθή νλνκαζία Πεγή Πηελά ηαξήζξα Skylark Alauda arvensis 1. Status in EU countries according to Birdlife International/European Bird Census Council Killian Mullarney et al Θειαζηηθά Αξνπξαίνο ηεο Μεζνγείνπ Common vole Microtus arvalis 1. Zima Robert Luttic 2008 Αξνπξαίνο Mediterranean Microtus 1. Robert Luttic 2008 pine vole duodecimcostatus Αξνπξαίνο Savi s Pine Microtus savii 1. Robert Luttic 2008 Vole Αξνπξαίνο Field vole Microtus agrestis 1. Zima Robert Luttic 2008 Μπγαιίδα Common shrew Sorex araneus 1.Anděra 1999, Hausser Robert Luttic 2008 Μπγαιίδα Greater white Crocidura 1. Robert Luttic 2008 toothed shrew russula Πνληίθη Algerian Mouse, Western Mediterranean Mouse Mus spretus IUCN Red List of Threatened Species Anděra, M Sorex araneus Linnaeus, pp In: Mitchell-Jones, A. J.; Amori, G.; Bogdanowicz, W.; Krystufek, B.; Reijnders, P. J. H.; Spitzenberger, F.; Stubbe, M.; Thissen, J. B. M.; Vohralik, V. & Zima, J. (Eds.). The atlas of European mammals. Academic Press, London. Killian Mullarney, Lars Svansson, Dan Zetterstrom and Peter J.Grand, Σα πνπιηά ηεο Διιάδνο, ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Δπξψπεο. (2007, Δθδνζε Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία). Robert Luttic, Oral Presentation AgChem Forum (Berlin) Zima, J Microtus arvalis (Pallas, 1778). Pp In: Mitchell-Jones, A. J.; Amori, G.; Bogdanowicz, W.; Krystufek, B.; Reijnders, P. J. H.; Spitzenberger, F.; Stubbe, M.; Thissen, J. B. M.; Vohralik, V. & Zima, J. (Eds.). The atlas of European mammals. Academic Press, London

19 ΠΙΝΑΚΑ IΙ Πηελά θαη ζειαζηηθά πνπ ζεσξνύληαη αληηπξνζσπεπηηθά είδε γηα νξηζκέλεο απφ ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο Διιάδαο Καιιηέξγεηα Δίδνο Κνηλή Αγγιηθή νλνκαζία Πηελά Αποηπιαίερ καλλιέπγειερ Δπηζηεκνληθή νλνκαζία Σζηθηάο Corn bunting Miliaria calandra Πεγή Foudoulakis et al., 2011 (φια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο) Άλνημε (4νο-5νο κήλαο) Αποηπιαίερ καλλιέπγειερ (φια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο) Καινθαίξη (6νο- 9νο κήλαο) Χειμεπινά ζιηηπά BBCH <13 Υεηκψλαο (11νο- 12νο κήλαο) Χειμεπινά ζιηηπά BBCH=30 Αλνημε (3νο κήλαο; πξηλ ε άθημε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πηελψλ Καηζνπιηέξεο πηηνζπνπξγίηεο ηαξήζξα Σζηθηάο Ληβαδηθειάδα ηαξήζξα Crested lark House sparrow Skylark Corn bunting Meadow pipit Skylark Galerida cristata Passer domesticus Alauda arvensis Miliaria calandra Anthus pratensis Alauda arvensis Foudoulakis et al., 2011 Foudoulakis, 2012 Foudoulakis et al., 2011 Foudoulakis et al., 2011 Foudoulakis Manousos, Tzakos Dimitrios, Kostouros Nikolaos and Kaniastas Evaggelos, Hellenic scenarios for bird focal species: the case of the cotton fields. SETAC Europe 21st Annual Meeting, Milan, Italy. Foudoulakis Manousos, Farmland bird communities vs crop specific focal species in a Mediterranean landscape: The case of arable crops in Hellas. 5th SETAC World Congress, Berlin, Germany.

20 Άξζξν 3 Έλαξμε ηζρύνο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Η παξνχζα ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη απφ ηελ πληνληζηηθή Δζληθή Αξρή ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4036/2012 (Α 8)απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. Άξζξν 4 Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο Απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο θαηαξγείηαη ε 240/2457/ ΤΑ, ΦΔΚ 88Β/ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Π. ΚΟΤΚΟΤΛΟΠΟΤΛΟ

ΘΕΜΑ: Εθνικές απαιτήσεις κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

ΘΕΜΑ: Εθνικές απαιτήσεις κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-1-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 240/2457 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3621 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14309/162816 Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιο λόγηση για έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 88 21 Ιανουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 240/2457 Εθνικές απαιτήσεις κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Avis juridique important 31991L0414 Οδηγία 91/414/ΕΟΚ ηοσ Σσμβοσλίοσ ηης 15ης Ιοσλίοσ 1991 ζτεηικά με ηη διάθεζη ζηην αγορά θσηοπροζηαηεσηικών προϊόνηων Επίζημη Εθημερίδα αριθ. L 230 ηης 19/08/1991 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0311/2015 5.11.2015

***I ΔΚΘΔΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0311/2015 5.11.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραυο συνόδου 5.11.2015 A8-0311/2015 ***I ΔΚΘΔΗ ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε θαλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε βηνινγηθή παξαγσγή θαη ηελ επηζήκαλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Poly-Feed. ςνιζηώμενερ Δοζολογίερ

Poly-Feed. ςνιζηώμενερ Δοζολογίερ Poly-Feed ςνιζηώμενερ Δοζολογίερ Πίνακαρ Πεπιεσομένων Σύποι Poly-Feed Poly-Feed GG... 3 Poly-Feed GG soilless....4 Poly-Feed Drip... 5 Poly-Feed Foliar... 6 ςνιζηώμενερ Δοζολογίερ για... Λαραληθά Κξεκκύδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ

ΚΟΘΝΗ ΤΠΟΤΡΓΘΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΚΑΘ ΣΟΤΡΘΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87, 106 81 Αζήλα Μνλάδα Α2 Πιεξνθνξίεο: Γ. Παπαδφπνπινο, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα