AΠΟΦΑΗ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AΠΟΦΑΗ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξηζ. πξση: 14309/ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Γ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σαρ. Γ/λζε: Λ. πγγξνύ 150 Σαρ. Κώδηθαο: ΑΘΗΝΑ TELEFAX: Πιεξνθνξίεο: Π. Θενδσξήο Σειέθσλν: ΘΔΜΑ: Αληηθαηάζηαζε ησλ εζληθώλ απαηηήζεσλ θαηά ηελ αμηνιόγεζε γηα έγθξηζε θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ, βάζε ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009 AΠΟΦΑΗ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Έρνληαο ππφςε 1. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009 (L 309/ ) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Οθησβξίνπ 2009 ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 79/117/ΔΟΚ θαη 91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 36 (3) απηνχ. 2. Σνλ Καλνληζκφ 396/2005 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ κε ζέκα αλψηαηα φξηα θαηαινίπσλ θπηνθαξκάθσλ κέζα ε πάλσ ζηα ηξφθηκα θαη ηηο δσνηξνθέο θπηηθήο θαη δσηθήο πξνέιεπζεο θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 91/414/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ. 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4036/2012 (Α 8) ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ ζηελ αγνξά, νξζνινγηθή ρξήζε απηψλ θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 4 (5) θαη 50 (1α) απηνχ. 3. Σελ αλάγθε επξείαο επηθαηξνπνίεζεο ησλ εζληθψλ απαηηήζεσλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε γηα έγθξηζε θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ, βάζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009, πνπ θαζνξίζηεθαλ κε ηε κε αξ. πξση. 240/2457/ απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή ΤΠΑΑΣ ΦΔΚ 88Β/ (ΑΓΑ: ΒΔΤΤΒ-Λ3). 3. Σν ΠΓ κε αξηζ. 86/ (Α 141) γηα Γηνξηζκφ Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 4. Σν ΠΓ 63/2005 (ΦΔΚ Α 98) «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» 5. Σν ΠΓ 402/1988 (ΦΔΚ Α 187) «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.

2 6. Σελ ΤΑ 478/2014 (ΦΔΚ Β 1880) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ γηα αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θ.παξαζθεπά Κνπθνπιφπνπιν 7. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε Άξζξν 1 θνπόο Με ηελ παξνχζα ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009, αληηθαζίζηαληαη νη Δζληθέο απαηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε εγθξίζεσλ θπθινθνξίαο ζε θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα (θ.π.). Άξζξν 2 Δζληθέο απαηηήζεηο Αηηήζεηο πνπ θαηαηίζεληαη γηα ηε ρνξήγεζε εγθξίζεσλ θπθινθνξίαο ησλ θ.π. βάζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1107/2009 πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 1. Φημικόρ Έλεγσορ υςτοπποστατεςτικών πποϊόντων Γηα ηνλ ρεκηθφ έιεγρν δελ ππάξρνπλ επηπιένλ απαηηήζεηο ζε εζληθφ επίπεδν, πέξα απφ απηέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε θαηαρψξεζε ηεο δξαζηηθήο ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ Καλνληζκνχ (EK) αξηζ. 1107/ Βιολογικόρ Έλεγσορ υςτοπποστατεςτικών πποϊόντων Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (EK) αξηζ. 1107/2009, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηζρχνπζα λνκνζεζία, φπσο απηή νξίδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δζληθή πληνληζηηθή Αξρή, θαζψο θαη νη Οδεγίεο ηνπ ΔΡΡΟ (Γεληθέο θαη Δηδηθέο), φπσο απηέο νξίδνληαη θαη δηακνξθψλνληαη. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηελ επέθηαζε ησλ δεδνκέλσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη θπηνηνμηθφηεηαο ιακβάλνληαη ππφςε α) ε Οδεγία ηνπ ΔΡΡΟ PP1/257 κε ηνπο πίλαθεο επέθηαζεο (ΔΡΡΟ extrapolation tables) θαη β) ην έγγξαθν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Sanco Technical Report: Proposals for extending and harmonizing efficacy and crop safety extrapolations to reduce the need for efficacy trials on minor crops (DG SANCO/D3/SI ). ην παξφλ νξίδνληαη νη Δζληθέο Απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην Βηνινγηθφ Έιεγρν ησλ θ.π., ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο θξίλεηαη αλαγθαία ε ππνβνιή πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηε ρψξα καο.

3 Δηδηθφηεξα, πεηξάκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο ή/θαη θπηνηνμηθφηεηαο απφ ηελ ρψξα καο απαηηνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο: Ι) Δζληθώλ ηδηαηηεξνηήησλ όζνλ αθνξά ζηηο εθαξκνδόκελεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο ή/θαη ηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε βηνινγία ησλ νξγαληζκώλ-ζηόρσλ θαη θαη επέθηαζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππφ αμηνιφγεζε θ.π. Οη πεξηπηψζεηο απηέο αθνξνχλ ζε εζληθά ζεκαληηθέο θαιιηέξγεηεο κεγάιεο ζεκαζίαο (π.ρ. βακβάθη, ειηά θ.α.) θαη δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Ι. Γηα θάζε κία απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο απαηηνχληαη 2-4 πεηξάκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο/θπηνηνμηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηα πεηξάκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο θ.π. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο κε ηε κέζνδν ηνπ δνισκαηηθνχ ςεθαζκνχ ή ηεο καδηθήο παγίδεπζεο, ε κεζνδνινγία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ζηα ειιεληθά πεηξάκαηα νξίδεηαη γηα κελ ην δνισκαηηθφ ςεθαζκφ απφ ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία ηνπ ΔΡΡΟ PP1/280 θαη ηηο εθαξκνζηηθέο νδεγίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ, γηα δε ηε καδηθή παγίδεπζε απφ ηα Δζληθά Πξσηφθνιια Πεηξακαηηζκνχ ηνπ ΤπΑΑΣ, φπσο απηά ηζρχνπλ θάζε θνξά. Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνηείλεηαη ρξήζε ελφο θ.π. ζε θαιιηέξγεηεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ εζληθά ζεκαληηθέο πνηθηιίεο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα III, ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηνπιάρηζηνλ 2 πεηξάκαηα θπηνηνμηθφηεηαο απφ ηε ρψξα καο ηα νπνία λα ππνζηεξίδνπλ ηελ αζθαιή ρξήζε ηνπ ππφ αμηνιφγεζε θ.π. ζε κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο αλαθεξφκελεο πνηθηιίεο αλά θαιιηέξγεηα. ΙΙ) πλδπαζηηθόηεηαο ηνπ ππό αμηνιόγεζε θ.π. κε άιια εγθεθξηκέλα ζθεπάζκαηα ζε πξνγξάκκαηα ςεθαζκώλ. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα θ.π. πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα ςεθαζκψλ, ζα πξέπεη απηή λα απνδεηθλχεηαη απφ πεηξάκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο γεσξγηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε ρψξα καο. ΙΙΙ) Πξνγξακκάησλ Οινθιεξσκέλεο Φπηνπξνζηαζίαο (ΙΡΜ). ε πεξίπησζε ζχζηαζεο ζηελ πξνηεηλφκελε εηηθέηα ελφο θ.π. γηα ρξήζε ηνπ ζε πξνγξάκκαηα ΙΡΜ ή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ερζξψλ ζε θαιιηέξγεηεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ηζαγελείο θπζηθνί ερζξνί ή έρεη γίλεη εγθαηάζηαζε εμαπνιπζέλησλ σθειίκσλ αξζξνπφδσλ, ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη πεηξακαηηθά/βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ηελ απνπζία δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζε απηά, θαζψο θαη λα πξνηείλνληαη κέηξα δηαρείξηζεο ηνπ πηζαλνχ θηλδχλνπ.

4 IV) Δζληθά ζεκαληηθώλ θαιιηεξγεηώλ/πνηθηιηώλ γηα ηελ ηεθκεξίσζε απνπζίαο δπζκελώλ επηδξάζεσλ ηνπ ππό αμηνιόγεζε θ.π. ζηα πνηνηηθά/νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηώλ θαη θπηηθώλ πξντόλησλ, λσπψλ ή/θαη κεηαπνηεκέλσλ φπσο ηα επηηξαπέδηα ζηαθχιηα (πνηθ. νπιηαλίλα) θαη ε ειηά (πνηθ. Κνξσλέτθε, Καιακψλ, Κνλζεξβνιηά). ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηηο Γεληθέο Οδεγίεο ηνπ EPPO ΡΡ1/135, PP1/242, PP1/243 θαη PP1/268 θαη ηηο Δηδηθέο φπσο απηέο νξίδνληαη αλά πεξίπησζε. Δάλ ηέηνηαο θχζεσο δεδνκέλα δελ είλαη δηαζέζηκα, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη, γηα θάιπςε ηεο απαίηεζεο, επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε έθζεζε βαζηδφκελε π.ρ. ζηηο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζθεπάζκαηνο, ζηηο κειέηεο ησλ ππνιεηκκάησλ θ.ι.π.

5 3. Τοξικολογικόρ Έλεγσορ υςτοπποστατεςτικών πποϊόντων Γηα ηνλ ηνμηθνινγηθφ έιεγρν φζνλ αθνξά ζηελ εθηίκεζε ησλ επηπέδσλ έθζεζεο ηνπ ρξήζηε, ηνπ εξγάηε, ησλ παξεπξηζθνκέλσλ θαη ησλ θαηνίθσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζε θάζε πεξίπησζε, ζπληζηάηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη νδεγίεο ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο ηνπ θαηεπζπληήξηνπ εγγξάθνπ ηεο EFSA «Guidance Document on Pesticide Exposure Assessment for Workers, Operators, Bystanders and Residents»., Μέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ θαηεπζπληήξηνπ εγγξάθνπ νη παξαθάησ πξνζεγγίζεηο είλαη απνδεθηέο: Έθζεζε ρξήζηε εθαξκνγή ζηνλ αγξφ Έθζεζε ρξήζηε εθαξκνγή ζην ζεξκνθήπην Έθζεζε Δξγάηε, Παξεπξηζθνκέλνπ, Καηνίθσλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ - Βξεηαληθφ κνληέιν (UK-POEM, 2003) - Γεξκαληθφ κνληέιν (Lundehn et al., 1992, ή ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ PSD) Γηα ηηο ζπληζηψκελεο ρξήζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην Βξεηαληθφ θαη ην Γεξκαληθφ κνληέιν, πξέπεη λα ππνβάιινληαη ππνινγηζκνί ή δεδνκέλα έθζεζεο ηα νπνία ζα αμηνινγνχληαη θαηά πεξίπησζε. - DUTCH Greenhouse model: Van Golstein Brouwers Y.G.C., Marquart J., Van Hemmen J.J. (1996) Assessment of occupational exposure to pesticides in agriculture. Part IV. Protocol for the use of generic exposure data. TNO Nutrition and Food Research Institute, The Netherlands. TNO Report V EUROPOEM data: EUROPOEM Operator Exposure data Base; EUROPOEM II Project FAIR3-CT , ECPA Southern European Greenhouse Model - Μειέηεο αγξνχ/ζεξκνθεπίνπ νη νπνίεο έρνπλ δηεμαρζεί κε ην ίδην ή αληίζηνηρν πξντφλ θαη αθνξνχλ ηνλ ίδην ηξφπν εθαξκνγήο, π.ρ. Mich, G. (1996): Operator Exposure in Greenhouses During Practical Use of Plant Protection Products; Project EF ; June 6, 1996; ECON GmbH Ingelheim. Τπνινγηζκνί βαζηζκέλνη ζε απνδεθηά δεδνκέλα (δεκνζηεπκέλα ή κε) φζνλ αθνξά ηε δηαζπνξά ηνπ ςεθαζηηθνχ λέθνπο (drift) θαη ηα επηθαλεηαθά ππνιείκκαηα θπιιψκαηνο (dislodgeable foliar residues). ε θάζε πεξίπησζε, νη ζρεηηθέο κειέηεο ζα πξέπεη λα θαηαηίζεληαη αθνινπζνχκελεο απφ πιήξε αηηηνιφγεζε φισλ ησλ παξαδνρψλ πνπ έρνπλ γίλεη. Όζνλ αθνξά εηδηθά ζηελ εθηίκεζε ηεο έθζεζεο ηνπ παξεπξηζθνκέλνπ είλαη απνδεθηέο, κεηά απφ θαηάιιειε αηηηνιφγεζε, είηε ε πξνζέγγηζε πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ην «Chemicals Regulation Directorate (UK authorities) guidance» είηε ε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε Martin et al (2008).

6 4. Έλεγσορ Υπολειμμάτων υςτοπποστατεςτικών πποϊόντων Γηα ηνλ έιεγρν Τπνιεηκκάησλ θ.π. ηζρχνπλ, επηπιένλ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηνλ Καλνληζκφ 544/2011 θαη ζηα ζρεηηθά θαηεπζπληήξηα θείκελα, νη παξαθάησ θξηλφκελεο σο εζληθέο απαηηήζεηο: 1) Ακπέιη: ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη (ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα, ζεκείν 6.5 ηνπ Καλνληζκνχ 544/2011) είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή κειέηεο ηεο ηχρεο ησλ ππνιεηκκάησλ ζηηο ζηαθίδεο (μεξέο) ηηο παξαγφκελεο απφ ζηαθχιηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ ζπληειεζηψλ κεηαθνξάο. 2) Βακβάθη: ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη απαηηείηαη (ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα, ζεκείν 6.5 ηνπ Καλνληζκνχ 544/2011) είλαη απαξαίηεηε ε ππνβνιή κειέηεο ηεο ηχρεο ησλ ππνιεηκκάησλ ζηα παξαγφκελα πξντφληα κεηαπνίεζεο ηνπ βακβαθφζπνξνπ [βακβαθέιαην, βακβαθφπηηα (cotton cake)] γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ ζπληειεζηψλ κεηαθνξάο. 3) Ακπειφθπιια: δνθηκέο ππνιεηκκάησλ ζηα ακπειφθπιια, ζχκθσλα κε ηηο κηθξήο ζεκαζίαο θαιιηέξγεηεο θαη ζχκθσλα κε ηελ θξίζηκε Οξζή Γεσξγηθή Πξαθηηθή ηελ ζρεηηδφκελε κε ηα ακπειφθπιια. 4) Σέινο ν Καλνληζκφο 396(2005) πξνβιέπεη ηελ ζέζπηζε Αλψηαησλ Οξίσλ Τπνιεηκκάησλ (ΑΟΤ) γηα ηηο δσνηξνθέο γηα ηηο νπνίεο εθθξεκεί ν θαζνξηζκφο απαηηήζεσλ ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο.

7 5. Έλεγσορ για την Τύση και Σςμπεπιυοπά στο Πεπιβάλλον Γηα ηνλ έιεγρν γηα ηελ Σχρε θαη πκπεξηθνξά ζην Πεξηβάιινλ θαη ηελ δηακφξθσζε ηνπ Μέξνπο Α (δηαρείξηζε επηθηλδπλφηεηαο) ηνπ ρεδίνπ Έθζεζεο Δγθξίζεσο, απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ νπνίνπ ζα εμαξηεζεί ε ρνξήγεζε ή φρη άδεηαο δηάζεζεο ζηελ αγνξά ηνπ εμεηαδνκέλνπ θ.π., ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ: Θα πξέπεη ηα ζελάξηα FOCUS (PEARL & PELMO) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ζπγθεληξψζεσλ ζηα ππφγεηα λεξά (PECgw) ησλ ζελαξίσλ FOCUS, λα βξίζθνληαη θαηά αξηζκεηηθή πιεηνςεθία, δει. 5 απφ ηα 9, θάησ απφ ην φξην ζπγθέληξσζεο ησλ 0.1 κg/l. Σα ηέζζεξα απφ ηα πέληε απηά επηηπρή ζελάξηα ζα πξέπεη λα είλαη ηα ζελάξηα ηεο Νφηηαο δψλεο, δει.: Piacenza, Porto, Sevilla θαη Thiva. Απφ ηα ζελάξηα FOCUS SW ηα R2, R3, R4, D4 θαη D6 ζεσξνχληαη ηα πεξηζζφηεξν αληηπξνζσπεπηηθά ησλ Διιεληθψλ ζπλζεθψλ. Δγθεθξηκέλεο δξαζηηθέο νπζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα έθπιπζεο ζηα ππφγεηα χδαηα, ιφγσ ηεο απμεκέλεο θηλεηηθφηεηαο απηψλ ζην έδαθνο (soil mobility) ή/θαη ηνπ πςεινχ ρξφλνπ εκηδσήο ζην έδαθνο (soil DT 50 ) θαη εθαξκφδνληαη ζε εππαζή εδάθε, ζα εληάζζνληαη ζε εζληθά πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο (monitoring programs) ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαξκφδηνπο θνξείο. Δάλ απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο ησλ ππνιεηκκάησλ ζηα ππφγεηα χδαηα αλεπξίζθνληαη ππνιείκκαηα > 0,1 κg/l ζε πνζνζηφ >10% ησλ ιεθζέλησλ δεηγκάησλ, ηφηε ε πληνληζηηθή Δζληθή Αξρή ιακβάλεη δηνηθεηηθά κέηξα γηα ηα ζθεπάζκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηελ ελ ιφγσ δξαζηηθή νπζία κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάθιεζεο ηεο έγθξηζεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά απηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη επθηθηή κε άιια δηνηθεηηθά κέηξα ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ζε απνδεθηά επίπεδα φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ κείσζε ησλ δφζεσλ ή/θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ εθαξκνγψλ, ηεο πεξηφδνπ ρξήζεο ηνπ ζθεπάζκαηνο, ηεο απαινηθήο νξηζκέλσλ θαιιηεξγεηψλ θ.ι.π.

8 6. Οικοτοξικολογία Η εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο θ.π. γηα ηνπο νξγαληζκνχο κε-ζηφρνπο γίλεηαη ζε εζληθφ επίπεδν ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ή γλσκνδνηήζεηο ηεο EFSA πνπ βξίζθνληαη ελ ηζρχ ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. Δηδηθφηεξα: Πηελά θαη ζειαζηηθά Χπονοδιαγπάμμαηα εθαπμογήρ ηων καηεςθςνηήπιων οδηγιών ρεηηθά κε ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα εθαξκνγήο ηζρχνπλ ηα θάησζη: Γηα ηηο λέεο αηηήζεηο κεηά ηελ 14ε Ινπλίνπ 2011: Θέζε ζε ηζρχ ηεο λεφηεξεο νδεγίαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηα πηελά θαη ζειαζηηθά (Risk Assessment for Birds and Mammals, EFSA Journal 2009; 7(12): 1438) Γηα ηηο παιαηέο αηηήζεηο (πξηλ ηελ 14ε Ινπλίνπ 2011): Καηεπζπληήξηα νδεγία SANCO/4145/2000, 25 September 2002 ή/θαη ηεο λέαο νδεγίαο EFSA, 2009 Γενικά θέμαηα ε πεξηζζφηεξεο απφ κία (1) εθαξκνγέο ηo MAF (multiple application factor) κπνξεί λα πάξεη ηελ ηηκή «1» (ελδηαίηεκα: ζπφξνη, αξζξφπνδα, θπηά) φηαλ ην κεζνδηάζηεκα εθαξκνγήο είλαη ζρεηηθά κεγάιν. Η εθαξκνγή ηνπ εμεηάδεηαη αλά πεξίπησζε. To ζελάξην ησλ αξνπξαίσλ ( Vole scenario ): Πξνηεξαηφηεηα είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ρακειήο επηθηλδπλφηεηαο ησλ πνληηθηψλ θαη ιαγφκνξθσλ ζειαζηηθψλ γηα ηηο ζρεηηθέο θιίκαθεο BBCH. Όζν αθνξά ηνπο αξνπξαίνπο ε εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο θαιχπηεηαη απφ άιια κηθξά ζειαζηηθά ιφγσ: o ηεο πςειήο ηθαλφηεηα αλαπαξαγσγήο θαη αλάθηεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, o ηνπ πξσηεχνληνο ελδηαηηήκαηνο εθηφο ησλ θαιιηεξγεηψλ, o ηεο ελεξγνπνίεζεο κέηξσλ ειέγρνπ ζε πεξίνδν πςεινχ πιεζπζκνχ επεηδή θαζίζηαηαη ερζξφο ησλ θαιιηεξγεηψλ,

9 o ησλ δηάθνξσλ θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ (φπσο άξδεπζε, φξγσκα), ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηε κείσζε ησλ πιεζπζκψλ ηνπο Αλαζεψξεζε ηεο ηηκήο ησλ ππνιεηκκάησλ (θπηηθφ πιηθφ, αξζξφπνδα): o Γηα ηα κνλνθνηπιήδνλα είλαη δχζθνιν λα γίλεη απνδεθηή ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο EFSA, 2009 γηα ηελ νμεία εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο (acute RUD). o Σνπιάρηζηνλ δχν (2) κειέηεο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη, ε κία (1) εθ ησλ νπνίσλ πξέπεη λα έρεη δηελεξγεζεί ζηελ Νφηηα δψλε. o Γηα ην θπηηθφ πιηθφ ε επέθηαζε δεδνκέλσλ κεηαμχ θαιιηεξγεηψλ είλαη απνδεθηή ζχκθσλα κε θαηεπζπληήξηα νδεγία ηεο νκάδαο ησλ ππνιεηκκάησλ (SANCO 7525/VI/95 - rev.9, March 2011). ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο ζε πςειφηεξν επίπεδν (higher tier), ε ρξήζε ηνπ κνληέινπ επηβάξπλζεο ηνπ νξγαληζκνχ (Body Burden Model) είλαη απνδεθηή. ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο ζε πςειφηεξν επίπεδν, ε ρξήζε ηνπ πιεζπζκηαθψλ κνληέισλ (Population modeling) δελ είλαη απνδεθηή ρσξίο πεξαηηέξσ ζρεηηθήο αηηηνιφγεζεο εκπεηξνγλσκφλσλ. Οξεία ηοξικόηηηα Ιζρχεη ε ρξήζε ηνπ γεσκεηξηθνχ κέζνπ κφλν γηα ηηο ηηκέο νμείαο ηνμηθφηεηαο θαη κφλν φζν αθνξά δηαθνξεηηθά είδε πηελψλ ή ζειαζηηθψλ. Γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία ηηκέο νμείαο ηνμηθφηεηαο ηνπ ίδηνπ είδνπο ηζρχεη ε ρξήζε ηνπ γεσκεηξηθνχ κέζνπ σο ηηκή ηνμηθφηεηαο πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ην ζπγθεθξηκέλν είδνο πηελνχ ή ζειαζηηθνχ. ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ νμεία ηνμηθφηεηα (κειέηεο ππνιεηκκάησλ, πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ΡΣ) θαη κφλν φηαλ ν ηξφπνο πεηξακαηηζκνχ θαη ηα απνηειέζκαηα ζεσξνχληαη αμηφπηζηα, επηιέγεηαη ε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην 90 ο εθαηνζηεκφξην (90 th percentile). ε αληίζεηε πεξίπησζε πνπ ε κεζνδνινγία πεηξακαηηζκνχ παξεθθιίλεη ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ, ε ηηκή πνπ επηιέγεηαη αμηνινγείηαη αλά πεξίπησζε.

10 Γηα δξαζηηθέο νπζίεο/ζθεπάζκαηα πςειήο νμείαο ηνμηθφηεηαο, είλαη δχζθνιν λα γίλεη απνδεθηή ε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ PT θαη PD ή ε ρξήζε ηνπ ζελαξίνπ κηθηήο δίαηηαο (omnivorous scenario) ρσξίο πεξαηηέξσ επηρεηξεκαηνινγία. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ππνινγίδεηαη ε ρεηξφηεξε έθζεζε (ETE) απφ κία δίαηηα. Χπόνια ηοξικόηηηα ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηε ρξφληα ηνμηθφηεηα (π.ρ. κειέηεο ππνιεηκκάησλ, πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ΡΣ) θαη κφλν φηαλ ν ηξφπνο πεηξακαηηζκνχ θαη ηα απνηειέζκαηα ζεσξνχληαη αμηφπηζηα, επηιέγεηαη ε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην 50 ο εθαηνζηεκφξην (mean value). ε αληίζεηε πεξίπησζε πνπ ε κεζνδνινγία πεηξακαηηζκνχ παξεθθιίλεη ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ, ε ηηκή πνπ επηιέγεηαη αληηζηνηρεί ζην 90 ο εθαηνζηεκφξην (90 th percentile) ή αμηνινγείηαη αλά πεξίπησζε. Γηα ηελ ρξφληα ηνμηθφηεηα, ηηκέο PT (πνζνζηφ ηεο ηξνθήο πνπ ιακβάλεη ην είδνο απφ ηηο πεξηνρέο πνπ έρεη γίλεη ε εθαξκνγή ηνπ ζθεπάζκαηνο, proportion of time) <1 αιιά >0,5 είλαη γεληθά απνδεθηέο γηα φιεο ηηο θαιιηέξγεηεο. ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηε ρξφληα ηνμηθφηεηα, ε επηινγή ηειηθήο ηηκήο ηνμηθφηεηαο απφ ηηο κειέηεο ηνμηθφηεηαο (παξάξηεκα ηνμηθνινγηθνχ ειέγρνπ, toxicological end point) κπνξεί λα κελ είλαη ε ρακειφηεξε αιιά ε νηθνηνμηθνινγηθά ζεκαληηθή (παξ. 5.7, SANCO/4145/2000, 25 September 2002). «Εζηιακά είδη» (focal species) ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο κε «εζηηαθά είδε» (focal species), ζα πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπο γηα ηηο Διιεληθέο ζπλζήθεο ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ λένπ GD (EFSA, ) (γηα ηελ πεξίνδν ρξήζεο θαζψο θαη ηηο θαιιηέξγεηεο γηα ηηο νπνίεο αηηείηαη ηελ έγθξηζε θπθινθνξίαο ηνπ πξντφληνο). o ηνλ Πίλαθα Ι παξαηίζεληαη «εζηηαθά είδε» πηελψλ θαη ζειαζηηθψλ πνπ δελ είλαη απνδεθηά ζε δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο ζε Δζληθφ επίπεδν (γηα ηελ πεξίνδν ηεο άλνημεο θαη ηνπ θαινθαηξηνχ) εθηφο θαη αλ πξνζθνκηζζνχλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνπ λα απνδεηθλχνπλ ην αληίζεην. ρεηηθή δηθαηνιφγεζε πνπ γεθπξψλεη

11 ηα δεδνκέλα γηα ηα είδε ηνπ Πίλαθα Ι κε εζηηαθά είδε πηελψλ θαη ζειαζηηθψλ, αληηπξνζσπεπηηθά γηα ηηο Διιεληθέο ζπλζήθεο, είλαη απνδεθηή ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε πεξαηηέξσ κειεηψλ. Ο Πίλαθαο Ι ζα επηθαηξνπνηείηαη αλάινγα κε ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη θαζψο θαη ηελ εμέιημε ησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ. o ηνλ Πίλαθα ΙΙ παξαηίζεληαη «εζηηαθά είδε» πηελψλ θαη ζειαζηηθψλ πνπ είλαη απνδεθηά ζε δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο ζε Δζληθφ επίπεδν. Ο Πίλαθαο ΙΙ ζα επηθαηξνπνηείηαη αλάινγα κε ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη θαζψο θαη ηελ εμέιημε ησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ. Τδξφβηνη νξγαληζκνί Νεξά πνπ πξνζηαηεχνληαη: Όια ηα λεξά εθηφο απηά πνπ ζηεξεχνπλ γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, Πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ν ηξφπνο έθζεζεο ησλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ θαζψο θαη λα αηηηνινγείηαη. Γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, ε εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ αξρηθή ηηκή ηεο πξνβιεπφκελεο πεξηβαιινληηθήο ζπγθέληξσζεο ζηα λεξά (PECsw initial). Η πηζαλή ρξήζε ηνπ PECsw twa, ε ρξήζε ηδήκαηνο (sediment) ζηνλ πεηξακαηηζκφ φπσο θαη ε κείσζε ηεο βεβαηφηεηαο πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη (EFSA Journal (2005) 178, 1-45, EFSA Journal (2005) 301, 1-45). Οη πξνηάζεηο ηνπ E-link project είλαη απνδεθηέο. Απφ ηα ζελάξηα FOCUS SW Steps 3, 4 πξέπεη λα γίλεηαη εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζε φια ηα ζελάξηα. Γηα ηελ ηειηθή απφθαζε ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηα ζελάξηα R2, R3, R4, D4, D6. Μέηξα άκβιπλζεο ηνπ θηλδχλνπ: Υξήζε δσλψλ αζθαιείαο απφ ηα επηθαλεηαθά λεξά. Ωο δψλε αζθαιείαο νξίδεηαη ε απφζηαζε απφ ην φξην ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ αγξνχ/νπσξψλα κέρξη ηηο πδάηηλεο επηθάλεηεο. Δθαξκφδεηαη ε θαηεπζπληήξηα νδεγία SANCO/10422/2005 φπσο απηή εθάζηνηε ηζρχεη θαη σο κέηξα δηαρείξηζεο γηα ηελ άκβιπλζε ηνπ θηλδχλνπ γίλνληαη απνδεθηά:

12 1. Μέγηζηε απνδεθηή δψλε αζθαιείαο απφ ηα επηθαλεηαθά λεξά νξίδνληαη ηα 50 κέηξα γηα ηα δέληξα, ηα ακπέιηα θαη ηηο θπιιψδεηο θαιιηέξγεηεο θαη ηα 20 κέηξα γηα ηα θπηά κεγάιεο θαιιηέξγεηαο 2. Υξήζε αθξνθπζίσλ κείσζεο ηεο δηαζπνξάο ηνπ ςεθαζηηθνχ λέθνπο (drift reduction nozzles) 3. ε εδάθε κε θιίζε κεγαιχηεξε απφ 2%, ε ρξεζηκνπνίεζε θπηηθψλ δσλψλ αλάζρεζεο (Vegetative Buffer Srips) κε κέγηζην απνδεθηφ φξην πιάηνπο ηα 20 κέηξα. Οη VBS πεξηιακβάλνπλ είηε απηνθπή βιάζηεζε είηε ηερλεηή βιάζηεζε ή ζπλδπαζκφ απηψλ, ε νπνία ζπληεξείηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνζηαηεπφκελεο θαιιηέξγεηαο 4. πλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ 1-3, ρσξίο ε ηειηθή κείσζε λα ππεξβαίλεη ην αλψηαην φξην ηνπ 95%. Μέιηζζεο ε θ.π. (θπξίσο εληνκνθηφλα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο επηθαιππηηθά ζπφξσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο απφ ηε ζθφλε πνπ παξάγεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ επηθαιπκκέλνπ ζπφξνπ. Αξζξφπνδα κε ζηφρνη Μέηξα άκβιπλζεο ηνπ θηλδχλνπ: Υξήζε αςέθαζησλ δσλψλ αζθαιείαο. Ωο δψλε αζθαιείαο νξίδεηαη ε απφζηαζε απφ ην φξην ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ αγξνχ (καδί κε ηνπο θπηνθξάθηεο αλ ππάξρνπλ) θαη πξνο ην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ αγξνχ/νπσξψλα. Ωο κέηξα δηαρείξηζεο γηα ηελ άκβιπλζε ηνπ θηλδχλνπ πξνηείλνληαη: Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζθεπάζκαηνο σο πξνιεπηηθή κέγηζηε απνδεθηή δψλε αζθαιείαο απφ αθαιιηέξγεηε γε πξνηείλνληαη ηα 10 κέηξα απφ δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο θαη ακπέιηα θαη ηα 5 κέηξα απφ θαιιηέξγεηεο αγξνχ θαη θπιιψδεηο θαιιηέξγεηεο ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ςεθαζκφο γίλεηαη: 1. κε ηα ζπκβαηηθά αθξνθχζηα ή 2. κε ηε ρξήζε αθξνθπζίσλ κείσζεο ηεο δηαζπνξάο ηνπ ςεθαζηηθνχ λέθνπο (drift reduction nozzles) ή 3. κε ζπλδπαζκφ ησλ 1., 2. Φπηά κε ζηφρνη

13 Μέηξα άκβιπλζεο ηνπ θηλδχλνπ: Υξήζε αςέθαζησλ δσλψλ αζθαιείαο. Ωο δψλε αζθαιείαο νξίδεηαη ε απφζηαζε απφ ην φξην ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ αγξνχ (καδί κε ηνπο θπηνθξάθηεο αλ ππάξρνπλ) θαη πξνο ην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ αγξνχ/νπσξψλα. Ωο κέηξα δηαρείξηζεο γηα ηελ άκβιπλζε ηνπ θηλδχλνπ πξνηείλνληαη: Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζθεπάζκαηνο σο πξνιεπηηθή κέγηζηε απνδεθηή δψλε αζθαιείαο απφ αθαιιηέξγεηε γε πξνηείλνληαη ηα 10 κέηξα γηα φιεο ηηο θαιιηέξγεηεο ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ςεθαζκφο γίλεηαη: 1. κε ηα ζπκβαηηθά αθξνθχζηα ή 2. κε ηε ρξήζε αθξνθπζίσλ κείσζεο ηεο δηαζπνξάο ηνπ ςεθαζηηθνχ λέθνπο (drift reduction nozzles) ή 3. κε ζπλδπαζκφ ησλ 1., 2. Γηάθνξα Γεληθά ζηνλ ππνβαιιφκελν θάθειν ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: Οξζή Γεσξγηθή Πξαθηηθή (ΟΓΠ, GAP) κε πιήξεο θαηαγξαθή ησλ θαιιηεξγεηψλ, ησλ ζηαδίσλ εθαξκνγήο (BBCH code), αξ. δφζεσλ, κεζνδηαζηεκάησλ, πνζφηεηα εθαξκνγήο ζε Kg ή gr δ.ν./ha θαη φπνηεο ινηπέο παξαηεξήζεηο ππάξρνπλ. ε ειεθηξνληθή κνξθή θαη αλ δελ ππάξρνπλ ηφηε ζε έληππε κνξθή (hard copies) πξσηφηππεο κειέηεο κε ην ζθεχαζκα, φπνπ απηέο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθηίκεζεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηνπο νξγαληζκνχο κε-ζηφρνπο θαη εθφζνλ δελ έρνπλ αμηνινγεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο θαηαρψξεζεο ηεο δξαζηηθήο νπζίαο. Η ζέζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηηο Διιεληθέο ζπλζήθεο (γηα ηελ πεξίνδν ρξήζεο θαζψο θαη ηηο θαιιηέξγεηεο γηα ηηο νπνίεο αηηείηαη ηελ έγθξηζε θπθινθνξίαο ηνπ πξντφληνο). Πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλάγθε πεηξακαηηζκνχ κε ην ζθεχαζκα αιιά θαη ηνπο κεηαβνιίηεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο νδεγίεο. ε πεξίπησζε κίγκαηνο πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε ζέζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ πηζαλή ζπλεξγηζηηθή δξάζε ησλ δξαζηηθψλ νπζηψλ. Δπηθαηξνπνηεκέλνο πίλαθαο γηα ηηο κειέηεο κε ηα ζθεπάζκαηα (References relied on, Annex III).

14 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΔΥΘΡΟΙ Καιιηέξγεηα Δρζξόο Δρζξόο-επηζηεκνληθή νλνκαζία Διηά Γάθνο 1, 2 Bactrocera oleae Βακβάθη Πξάζηλν ζθνπιήθη 2 Heliothis armigera Κεπεπηηθά Κνκβνλεκαηψδεηο 2, 3 Meloidogyne spp. MΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΚΔΤΑΜΑΣΑ Απαηηνχληαη πεηξακαηηθά δεδνκέλα απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ λα ππνζηεξίδνπλ αληηπξνζσπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο (εζληθά ζεκαληηθέο) ΟΤΙΔ ΔΠΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΝΣΟΥΗ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ-ΒΙΟΓΙΔΓΔΡΣΔ (Elicitors) Απαηηνχληαη πεηξακαηηθά δεδνκέλα απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ λα ππνζηεξίδνπλ αληηπξνζσπεπηηθέο θαιιηέξγεηεο (εζληθά ζεκαληηθέο) 1 Αληηκεηψπηζε κε ηε κέζνδν ηνπ δνισκαηηθνχ ςεθαζκνχ ή ηεο καδηθήο παγίδεπζεο 2 Μεγάιεο ζεκαζίαο ερζξφο ζε κεγάιεο ζεκαζίαο θαιιηέξγεηα 3 Απαηηείηαη αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ πιεζπζκνχ ησλ λεκαησδψλ ζθσιήθσλ ζην έδαθνο ζηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα

15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ Όζνλ αθνξά ζηα πεηξάκαηα εθηίκεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο κε δνισκαηηθνχο ςεθαζκνχο απφ εδάθνπο, πξνηείλνληαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία ηνπ EPPO PP1/280 ηα παξαθάησ: ην ζεκείν 1.3 Design and lay-out of the trial, λα ηεξείηαη ην κέγεζνο ηνπ πεηξακαηηθνχ ηεκαρίνπ πνπ ζπζηήλεηαη απφ ηνλ EPPO γηα ηηο πεξηπηψζεηο πςειήο πίεζεο δαθνπιεζπζκνχ, δειαδή 5 ha (1.000 δέλδξα) θαη γηα αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα, ιφγσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εληφκνπ (βηνινγία, δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο θ.ά.). Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε απηή ιφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο ησλ πεηξακαηηθψλ ηεκαρίσλ δελ απαηηείηαη επέκβαζε κε αςέθαζην κάξηπξα. ρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ πεηξακάησλ, ηζρχνπλ νη Οδεγίεο PP1/181 θαη PP1/226 φηη δειαδή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη πεηξάκαηα ζε έλα εχξνο θιηκαηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθά έηε. ηελ πεξίπησζε ηεο ειηάο ιφγσ ηεο παξεληαπηνθνξίαο κπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηά πεηξακαηηθά δεδνκέλα απφ ην ίδην έηνο αιιά δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, αξθεί λα εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο κεγάιεο θαξπνθνξίαο θαη ηνπ πςεινχ δαθνπιεζπζκνχ. ην ζεκείν Type of application, ιακβάλνληαο ππ φςηλ ηελ ζπλνιηθά κεγάιε έθηαζε ηνπ πεηξακαηηθνχ ειαηψλα, ν ςεθαζκφο νιφθιεξεο ηεο έθηαζεο ηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν ζε πέληε (5) εκέξεο. Δπίζεο, ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη ζήκαλζε ησλ ςεθαζκέλσλ δέλδξσλ. ην ζεκείν Time and frequency of application, ζε ζπλέρεηα ηεο θαηεπζπληήξηαο Οδεγίαο ηνπ EPPO PP1/280, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη εκπεηξηθά φξηα επέκβαζεο, κέζνδνη παξαθνινχζεζεο ηνπ δαθνπιεζπζκνχ θαη ζπζηήκαηα πξνεηδνπνηήζεσλ πνπ ηζρχνπλ ηνπηθά, επηζεκαίλεηαη φηη γηα ηνλ δνισκαηηθφ ςεθαζκφ ζηε ρψξα καο, ε παξαθνινχζεζε ηνπ δαθνπιεζπζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη κε παγίδεο Mc Phail (1/ δέλδξα ή 2/ δέλδξα ζε πεξηνρέο κε πςειή πίεζε πιεζπζκνχ) θαη νη επεκβάζεηο πξνβιέπεηαη λα δηελεξγνχληαη βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπιιεθζέλησλ αθκαίσλ ηνπ δάθνπ ζηηο παγίδεο McPhail, κε ηα φξηα επέκβαζεο πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε πεξηνρή, θαη εθφζνλ νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο είλαη θαηάιιειεο (ζεξκνθξαζία <28 0 C, ηαρχηεηα αλέκνπ<4bf). Δηδηθά γηα ηνλ πξψην ςεθαζκφ πξέπεη επηπιένλ λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα (γφληκα ζειπθά > 5%, αλαινγία ζειπθψλ πξνο αξζεληθά άηνκα > 1 θαη έλαξμε πήμεο ηνπ ππξήλα ζηνλ ειαηφθαξπν). ην ζεκείν Type (of assessment), Large plots (Sampling olive fruit to assess infestation), ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη δεηγκαηνιεςία απφ ην θέληξν ηνπ πεηξακαηηθνχ ηεκαρίνπ θαη λα ζεκαίλνληαη ηα δέλδξα απφ ηα νπνία γίλεηαη δεηγκαηνιεςία. πζηήλεηαη δηπιάζην κέγεζνο δείγκαηνο θαξπψλ (20 θαξπνί αλά δέλδξν) ζηηο δεηγκαηνιεςίεο επηεκβξίνπ - Ννεκβξίνπ. Καηά ηηο δεηγκαηνιεςίεο απηέο γίλεηαη εθηίκεζε ηεο ελεξγνχο πξνζβνιήο (σά, δσληαλέο L1-3, λχκθεο θαη έμνδνη), θαζψο θαη ηεο κε δψζαο πξνζβνιήο (κε εθθνιαθζέληα σά, άγνλα λχγκαηα, απνθειινκέλεο ζηνέο θαη λεθξέο L1-3). Σν άζξνηζκα απηψλ είλαη ε ζπλνιηθή πξνζβνιή.

16 ην ζεκείν Time and frequency, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πξνζβνιήο ηνπ ειαηνθάξπνπ, λα πξαγκαηνπνηνχληαη πέληε δεηγκαηνιεςίεο θαξπψλ απφ ηελ θφκε ησλ ειαηνδέλδξσλ ην πξψην δεθαήκεξν ησλ κελψλ Ινπιίνπ, Απγνχζηνπ, επηεκβξίνπ, Οθησβξίνπ θαη Ννεκβξίνπ. ην ζεκείν 3.5 Quantitative and qualitative recording of yield, ε εθηίκεζε ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγήο ιφγσ πξνζβνιήο απφ ηνλ δάθν απνηειεί επηπιένλ δείθηε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζθεπάζκαηνο θαη είλαη δπλαηφλ λα γίλεη σο εμήο: Πξαγκαηνπνηείηαη κηα αξρηθή δεηγκαηνιεςία ζηα ηέιε Ινπλίνπ-αξρέο Ινπιίνπ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αξρηθνχ θνξηίνπ ησλ δέλδξσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα γίλνληαη κεληαίεο δεηγκαηνιεςίεο ζηνπο πεζκέλνπο ζην έδαθνο θαξπνχο απφ ηέζζεξα δέλδξα δηάζπαξηα απφ ην θέληξν ηνπ πεηξακαηηθνχ ηεκαρίνπ, απφ ηνλ Αχγνπζην κέρξη ηελ έλαξμε ηεο ζπγθνκηδήο.

17 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III Καιιηέξγεηα Πνηθηιίεο 1 Διηά Καιακψλ, Κνξσλέτθε Αριαδηά Κξπζηάιιη, Κνληνχια Ακπέιη 2 νπιηαλίλα, Κνξηλζηαθή ζηαθίδα 1 ΦΔΚ 468/2011 πεξί θαζνξηζκνχ πξνσζνχκελσλ εηδψλ, πνηθηιηψλ δεληξνθνκηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ 2 Απφθαζε ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ ηεο 04/03/2010 (Αξ. Πξσηνθφιινπ ) πεξί ηαμηλφκεζεο πνηθηιηψλ ακπέινπ (ΦΔΚ 381/Β/ )

18 ΠΙΝΑΚΑ Ι Πηελά θαη ζειαζηηθά πνπ ΓΔΝ ζεσξνύληαη αληηπξνζσπεπηηθά είδε γηα θακία απφ ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο Διιάδαο γηα ηελ πεξίνδν ηεο άλνημεο θαη ηνπ θαινθαηξηνύ Δίδνο Κνηλή Αγγιηθή νλνκαζία Δπηζηεκνληθή νλνκαζία Πεγή Πηελά ηαξήζξα Skylark Alauda arvensis 1. Status in EU countries according to Birdlife International/European Bird Census Council Killian Mullarney et al Θειαζηηθά Αξνπξαίνο ηεο Μεζνγείνπ Common vole Microtus arvalis 1. Zima Robert Luttic 2008 Αξνπξαίνο Mediterranean Microtus 1. Robert Luttic 2008 pine vole duodecimcostatus Αξνπξαίνο Savi s Pine Microtus savii 1. Robert Luttic 2008 Vole Αξνπξαίνο Field vole Microtus agrestis 1. Zima Robert Luttic 2008 Μπγαιίδα Common shrew Sorex araneus 1.Anděra 1999, Hausser Robert Luttic 2008 Μπγαιίδα Greater white Crocidura 1. Robert Luttic 2008 toothed shrew russula Πνληίθη Algerian Mouse, Western Mediterranean Mouse Mus spretus IUCN Red List of Threatened Species Anděra, M Sorex araneus Linnaeus, pp In: Mitchell-Jones, A. J.; Amori, G.; Bogdanowicz, W.; Krystufek, B.; Reijnders, P. J. H.; Spitzenberger, F.; Stubbe, M.; Thissen, J. B. M.; Vohralik, V. & Zima, J. (Eds.). The atlas of European mammals. Academic Press, London. Killian Mullarney, Lars Svansson, Dan Zetterstrom and Peter J.Grand, Σα πνπιηά ηεο Διιάδνο, ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Δπξψπεο. (2007, Δθδνζε Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία). Robert Luttic, Oral Presentation AgChem Forum (Berlin) Zima, J Microtus arvalis (Pallas, 1778). Pp In: Mitchell-Jones, A. J.; Amori, G.; Bogdanowicz, W.; Krystufek, B.; Reijnders, P. J. H.; Spitzenberger, F.; Stubbe, M.; Thissen, J. B. M.; Vohralik, V. & Zima, J. (Eds.). The atlas of European mammals. Academic Press, London

19 ΠΙΝΑΚΑ IΙ Πηελά θαη ζειαζηηθά πνπ ζεσξνύληαη αληηπξνζσπεπηηθά είδε γηα νξηζκέλεο απφ ηηο θαιιηέξγεηεο ηεο Διιάδαο Καιιηέξγεηα Δίδνο Κνηλή Αγγιηθή νλνκαζία Πηελά Αποηπιαίερ καλλιέπγειερ Δπηζηεκνληθή νλνκαζία Σζηθηάο Corn bunting Miliaria calandra Πεγή Foudoulakis et al., 2011 (φια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο) Άλνημε (4νο-5νο κήλαο) Αποηπιαίερ καλλιέπγειερ (φια ηα ζηάδηα αλάπηπμεο) Καινθαίξη (6νο- 9νο κήλαο) Χειμεπινά ζιηηπά BBCH <13 Υεηκψλαο (11νο- 12νο κήλαο) Χειμεπινά ζιηηπά BBCH=30 Αλνημε (3νο κήλαο; πξηλ ε άθημε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πηελψλ Καηζνπιηέξεο πηηνζπνπξγίηεο ηαξήζξα Σζηθηάο Ληβαδηθειάδα ηαξήζξα Crested lark House sparrow Skylark Corn bunting Meadow pipit Skylark Galerida cristata Passer domesticus Alauda arvensis Miliaria calandra Anthus pratensis Alauda arvensis Foudoulakis et al., 2011 Foudoulakis, 2012 Foudoulakis et al., 2011 Foudoulakis et al., 2011 Foudoulakis Manousos, Tzakos Dimitrios, Kostouros Nikolaos and Kaniastas Evaggelos, Hellenic scenarios for bird focal species: the case of the cotton fields. SETAC Europe 21st Annual Meeting, Milan, Italy. Foudoulakis Manousos, Farmland bird communities vs crop specific focal species in a Mediterranean landscape: The case of arable crops in Hellas. 5th SETAC World Congress, Berlin, Germany.

20 Άξζξν 3 Έλαξμε ηζρύνο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Η παξνχζα ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη απφ ηελ πληνληζηηθή Δζληθή Αξρή ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4036/2012 (Α 8)απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. Άξζξν 4 Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο Απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο θαηαξγείηαη ε 240/2457/ ΤΑ, ΦΔΚ 88Β/ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Π. ΚΟΤΚΟΤΛΟΠΟΤΛΟ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΜΑΛΗ ΠΤΡΙΓΧΝ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΑΡΑΓΗ ΔΡΙΔΣΣΑ (Α.Μ. 4002) Καβάια, 2012

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Δ. 7/09 Αζήλα, 06-07 -2010 Αξ. Πξση. : Α2-1382 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΥΤΣΩΝ & ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΒΑΛΑ Ν.4036 & ΆΛΛΕς ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013 ΑΔΑΜΙΔΟΤ ΖΩΗ ΝΟΜΟΣ 4036/2012 Με ην λ. 4036/2012 ξπζκίδνληαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα