ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 18299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Αμαξωμάτων, της Β τάξης των Επαγ γελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το νόμο 3475/2006 (Φ.Ε.Κ. 146/τ.Α ) «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκ παίδευσης και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ /Γ2/ (Φ.Ε.Κ. 429/τ.Β / ) υπουργική απόφαση με θέμα «Ωρολόγιο Πρό γραμμα της Α και Β Τάξης των ΕΠΑ.Σ.». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού. 4. Την εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνι κής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ αριθμ. 38/ Συνεδρίασή του. 5. Την αναγκαιότητα καθορισμού Αναλυτικών Προ γραμμάτων Σπουδών για την Β Τάξη των ΕΠΑ.Σ., απο φασίζουμε: Καθορίζουμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Αμαξωμάτων, της Β Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ως εξής:

2 18300 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Έννοια της οικονομικής μονάδας επιχείρησης. Κατηγορίες επιχειρήσεων με βάση διάφορα κριτήρια (ιδιοκτησιακό καθεστώς, τομείς δραστηριοποίησης, γεωγρ. έκταση, μέγεθος, νομική μορφή, κ.τ.λ.). Λειτουργίες της επιχείρησης γενικά (Οικονομική, Εμπορική, Λογιστική, Παραγωγής, Διοίκησης, Επιτελι κή, Κοινωνική, κτλ.). Θεσμικό πλαίσιο επιχειρήσεων εταιρειών. Διακρίσεις εταιρειών. Προϋποθέσεις για σύσταση εταιρειών, κτλ. 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σκο πός και σημασία της διοίκησης. Λειτουργίες της διοίκησης (γενικά, αναλύονται παρα κάτω). Προγραμματισμός (έννοια, σημασία, διαδικασίες λή ψης αποφάσεων, χρονοδιαγράμματα, κατανομή προ σωπικού, κ.λ.π.). Οργάνωση (αρχές, μορφές, τυπική άτυπη, συστήμα τα οργάνωσης, οργανογράμματα, σύγχρονες μορφές οργάνωσης, κ.λ.π.). Συντονισμός Διεύθυνση (ιδιότητες αποτελεσματικού ηγέτη, παρακίνηση, πειθαρχία, τόνωση του ηθικού, κ.λ.π.). Έλεγχος ( βασικές αρχές, πρότυπα, μέτρηση αποτε λεσμάτων, αξιολόγηση, κ.λ.π.). Κίνητρα (ηθικά και οικονομικά, σύνδεση αμοιβής και παραγωγικότητας κ.λ.π.). 3. H AYTOKINHTOBIOMHXANIA Ιστορική εξέλιξη της βιομηχανίας αυτοκινήτου. Από τις γραμμές παραγωγής στα σύγχρονα συστή ματα ευέλικτης παραγωγής (Ρομποτική, κύκλοι ποιό τητας, κ.τ.λ). Η εξέλιξη των εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο (Διε θνής καταμερισμός, συγκέντρωση, κ.λ.π.). Διαφορές μεταξύ ΗΠΑ, Ιαπωνίας, Ευρώπης (τυποποί ηση). Η παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου (δομή, στατιστικά στοιχεία). Οι επιχειρήσεις κατασκευής εξαρτημάτων και ανταλ λακτικών. Κατηγορίες και διάρθρωση των επιχειρήσεων του κλάδου αυτοκινήτου στην Ελλάδα (αντιπροσωπείες, μεταποιητικές μονάδες, διακίνηση ανταλλακτικών, συνεργεία αντιπροσωπειών, εμπόριο μεταχειρισμένων εξαρτημάτων και αυτοκινήτων, κ.λ.π.). Τάσεις ανάπτυξης της αγοράς και των επιχειρήσεων στον κλάδο αυτοκινήτου (στατιστικά στοιχεία). 4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Θεσμικό πλαίσιο επαγγέλματος (ειδικότητες, απόκτη ση αδειών κ.λ.π.). Θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων αυτοκινήτου (κατηγορίες συνεργείων, κ.λ.π). Διαδικασίες έκδοσης αδειών. Περιορισμοί του Γ.Ο.Κ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ο μαθητής να είναι ικανός: Να ορίζει την έννοια της επιχείρησης. Να διακρίνει τις επιχειρήσεις ως προς διάφορα κριτήρια. Να αναφέρει τις λειτουργίες της επιχείρησης. Να αναφέρει το θεσμικό πλαίσιο και τις προϋποθέ σεις για σύσταση εταιρειών. Να αναλύει τη σημασία της διοίκησης. Να διακρίνει τις λειτουργίες της διοίκησης. Να περιγράφει τα χαρακτηριστικά της κάθε λει τουργίας και τα μέσα για την αποτελεσματική άσκη ση. Να περιγράφει τα χαρακτηριστικά του αποτελε σματικού ηγέτη και να εφαρμόζει τις κατάλληλες πρακτικές για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Να περιγράφει την ιστορική εξέλιξη της οργάνω σης της παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία και τις σύγχρονες μορφές οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας σε αυτές. Να περιγράφει τη δομή των επιχειρήσεων στη σύγ χρονη αυτοκινητοβιομηχανία Να αποκτήσει γενικές γνώσεις για τη δομή, την εξέλιξη και τις επιχειρηματικές σχέσεις στον κλάδο των αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Να γνωρίζει βασικά στοιχεία για το θεσμικό πλαί σιο άσκησης του επαγγέλματος και ίδρυσης συνερ γείου αυτοκινήτου καθώς και τις διαδικασίες για την έκδοση των σχετικών αδειών.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟ ΚΙΝΗΤΩΝ Κριτήρια λήψης απόφασης για ίδρυση συνεργείου. Κατηγορίες συνεργείων διάρθρωση τμημάτων. Κτιριακές προδιαγραφές διευθέτηση χώρων. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (παροχή ΔΕΗ, δίκτυο αέρα, κ.λ.π). Εξοπλισμός με εργαλεία, όργανα, συσκευές και μηχα νήματα. Εξοπλισμός βοηθητικών χώρων (αποθήκη, γραφεία, χώροι υποδοχής πελατών, κ.λ.π.). Διατάξεις και μέτρα ασφαλείας. (Πυροσβεστικά συ στήματα, εξαερισμός χώρων, ατομικά και συλλογικά μέτρα προστασίας, κ.λ.π.). 6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στελέχωση ειδικότητες. Επιλογή προσωπικού. Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού. Ο ρόλος της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (φορείς συ νεχιζόμενης εκπαίδευσης, σεμινάρια κατασκευαστών, κ.λ.π.). 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Τήρηση βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τον κώδι κα φορολογικών στοιχείων για το συνεργείο. Μητρώο πελατών. Διαχείριση αποθήκης, αναλωσίμων υλικών, ανταλλα κτικών. Μηχανοργάνωση, χρήση Η/Υ, επαγγελματική χρήση του INTERNET. Κοστολόγηση εργασιών. Σύνταξη οικονομικών προσφορών, τεχνικοοικονομι κών μελετών, συμβάσεων, κ.λ.π. 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Σχέσεις εργασίας (μορφές, τύποι, κ.λ.π.). Τύποι συμβάσεων εργασίας. Ωράρια μισθοί αμοιβές. Συλλογικές συμβάσεις. Καταγγελία σύμβασης. Δικαιώματα μισθωτών και εργοδοτών. Συνδικαλιστικές οργανώσεις στον κλάδο αυτοκινή του. Ασφαλιστική νομοθεσία. Ασφαλιστικοί φορείς. Ασφαλιστικές εισφορές, παροχές, κ.λ.π. 9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (θεσμικό πλαίσιο) Η συμβολή του αυτοκινήτου στη ρύπανση του περι βάλλοντος. Όρια εκπομπών ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποχρεώσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Περιοδικοί έλεγχοι. Κάρτα ελέγχου καυσαερίων. Διαχείριση αποβλήτων. Ανακύκλωση εξαρτημάτων. Να περιγράφει τις κτιριακές προδιαγραφές, τον Η/Μ εξοπλισμό και τα ειδικά όργανα και μηχανήματα που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός συνεργείου αυτοκινήτου. Να μπορεί να επιλέγει και να προγραμματίζει το προσωπικό σε ένα συνεργείο αυτοκινήτου. Να γνωρίζει τις δυνατότητες συνεχιζόμενης κατάρ τισης. Να τηρεί και να συντάσσει τα οικονομικά στοιχεία και έγγραφα τα σχετικά με το συνεργείο αυτοκινή του. Να κοστολογεί υλικά και εργασίες. Να χρησιμοποιεί τους Η/Υ και το διαδίκτυο για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Να γνωρίζει τα στοιχεία της εργατικής νομοθεσίας, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μισθωτών και εργοδοτών. Να γνωρίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του ως ασφαλισμένος. Να γνωρίζει τα όρια ρύπων που επιβάλλει η Ε.Ε. και η ελληνική νομοθεσία. Να αναφέρει τις διαδικασίες για την έκδοση κάρ τας ελέγχου καυσαερίων. Να περιγράφει τα μέτρα και τις διαδικασίες που έχουν σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

4 18302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΜΕΤΑΛΛΑ ΧΑΛΥΒΕΣ 1.1. Φυσικές ιδιότητες μετάλλων Δομή των μετάλλων Μέταλλα: Ανθρακούχοι Χάλυβες. Κραματούχοι Χάλυβες. Χυτοσίδηρος Δομικά σχήματα μετάλλων. Τυποποίηση Συμβολισμοί. Προδιαγραφές μετάλλων. ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ» Να γνωρίζει και να αναφέρει τις φυσικές ιδιότητες των μετάλλων. Να κατανοήσει και να περιγράφει τη δομή των με τάλλων. Να γνωρίζει τα είδη των χαλύβων και τα χαρακτη ριστικά τους. Να γνωρίζει και να αναγινώσκει με τους συμβο λισμούς, τα δομικά στοιχεία των μετάλλων και την αγορά τους. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.1. Επίδειξη τεμαχίων μετάλλων (δείγματα). Αναγνώριση μετάλλων. Επίδειξη καταλόγων τυποποίησης και αγοράς. 2. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΖΩΝΗΣ Γενικά για τις συγκολλήσεις: ετερογενείς συγκολλήσεις, αυτογενείς συγκολλήσεις Θερμοκρασία και δομή μετάλλου Μεταλλουργικά φαινόμενα στις συγκολλήσεις. Θερμικές ζώνες συγκόλλησης. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2.1 Επίδειξη συγκολλημένων τεμαχίων διαφόρων συναρμογών. Οριοθέτηση των ζωνών συγκόλλησης. Αναγνώριση και ονοματολογία ζωνών συγκόλλησης. 3. ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Συναρμογές άκρων. 3.2 Συναρμογές διεπιθέσεως. 3.3 Συναρμογές μορφής. 3.4 Συναρμογές γωνιακές Εφαρμογές Κρίσιμα σημεία των συναρμογών. Συγκρίσεις και μεγέθη μηχανικών αντοχών. Να κατανοήσει τα στοιχεία των συγκολλήσεων και τα διακριτικά χαρακτηριστικά τους. Να γνωρίζει τις μεταβολές στη δομή των μετάλλων από την επίδραση της θερμότητας. Να γνωρίζει τα μεταλλουργικά φαινόμενα που συμ βαίνουν για και κατά την τήξη των μετάλλων και τις ζώνες αυτών. Να γνωρίζει όλες τις συναρμογές. Να προετοιμάζει και να τοποθετεί στην ορθή τεχνική θέση τα τεμάχια προς συγκόλληση σε όλες τις συ ναρμογές. Ανάπτυξη κριτηρίων επιλογής συναρμογής.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη των συναρμογών και άσκηση των εκπαιδευόμενων σε αυτές (όλες οι μορφές). Αναγνώριση συναρμογών. Τοποθετήσεις τεμαχίων για κάθε συναρμογή (αναγνώριση κριτηρίων τεχνικής και λογικής). 4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥ ΓΚΟΛΛΗΣΗ) ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΜΑG) Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Γενικά για τα ηλεκτρόδια επένδυσης τυποποίηση ηλεκτροδίων Θέσεις συγκόλλησης Ραφές συγκόλλησης Κρίσιμες παράμετροι συγκόλλησης και ρυθμίσεις αυτών Προβλήματα και σφάλματα στις συγκολλήσεις με ηλεκτρόδιο επένδυσης Εφαρμογές Κανόνες ασφαλείας της εργασίας και ατομικά μέτρα προστασίας. 4.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη και χρήση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Επίδειξη ηλεκτροδίων διαφόρων τύπων και μεγεθών. Ανάγνωση και επιλογή ηλεκτροδίων από καταλόγους της αγοράς. Επίδειξη συγκολλήσεων σε διάφορες θέσεις και ραφές επί δοκιμίων. Άσκηση των εκπαιδευομένων στις συγκολλήσεις επί δοκιμίων Συγκόλληση σε δεδομένη θέση και ραφή. Αξιολόγηση της χρήσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Αξιολόγηση της δυνατότητας ρύθμισης των ηλεκτρικών μεγεθών. Αξιολόγηση της ανάπτυξης επιδεξιότητας ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΓΥΜΝΟ ΗΛΕ ΚΤΡΟΔΙΟ (ΣΥΡΜΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕΡΙΟΥ (ΜΙG) Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Γενικά για τα ηλεκτρόδια σύρματα συγκόλλησης τυποποίηση. Να γνωρίζει τη μέθοδο και τα στοιχεία της μεθό δου. Να γνωρίζει τον εξοπλισμό, τις διαβαθμίσεις του και τις δυνατότητές του. Να γνωρίζει τα ηλεκτρόδια και τις χρήσεις του. Να γνωρίζει τις θέσεις συγκόλλησης και τις εφαρ μογές τους. Να αναγνωρίζει τις ραφές και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Να γνωρίζει τις κρίσιμες παραμέτρους και να μπο ρεί να κάνει τις ρυθμίσεις. Να αναγνωρίζει τα προβλήματα και τις δυσμενείς συνθήκες και να τις προλαμβάνει. Να αναγνωρίζει τις συνθήκες εφαρμογής του εί δους της συγκόλλησης. Να γνωρίζει τα μέτρα ασφαλείας και την αναγκαιό τητα της χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας. Να γνωρίζει τη μέθοδο και τα στοιχεία της. Να γνωρίζει τον εξοπλισμό, τις διαβαθμίσεις του και τις δυνατότητές του. Να γνωρίζει τα σύρματα, τις εφαρμογές τους και την τυποποίησή τους Κρίσιμες παράμετροι συγκόλλησης και ρυθμί σεις αυτών Θέσεις συγκόλλησης και ραφές συγκόλλησης Προβλήματα και σφάλματα στις συγκολλήσεις με γυμνό ηλεκτρόδιο και προστασία αερίου Εφαρμογές Χρησιμοποιούμενα αέρια προστασίας και χαρα κτηριστικά τους Κανόνες ασφαλείας και ατομικά μέτρα προστα σίας. Να γνωρίζει τις κρίσιμες παραμέτρους και τις ρυθ μίσεις τους. Να αναγνωρίζει τις θέσεις, τις ραφές, τα συγκρι τικά τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και τις εφαρμογές τους. Να γνωρίζει τα προβλήματα, τα σφάλματα που μπορούν να προκύψουν καθώς και τη μεθοδολογία αντιμετώπισής τους. Να γνωρίζει τις συνθήκες εφαρμογής του είδους της συγκόλλησης. Να γνωρίζει τα αέρια προστασίας για συγκόλληση διαφόρων μετάλλων.

6 18304 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη και χρήση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Επίδειξη ηλεκτροδίων συρμάτων στη συσκευασία τους. Επίδειξη συγκολλήσεων σε διάφορες θέσεις και ραφές επί δοκιμίων. Άσκηση των εκπαιδευομένων σε συγκολλήσεις επί δοκιμίων. Αναγνώριση εξοπλισμού. Χρήση εξοπλισμού και τοποθέτηση αυτού σε ετοιμότητα προς εργασία ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΜΗ ΤΗΚΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ GTA (TΙG) Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Γενικά για τα τηκόμενα ηλεκτρόδια (γυμνές βέργες συρμάτων) και για τα μη τηκόμενα ηλεκτρόδια (βολφραμίου) Χαρακτηριστικά της μεθόδου και κρίσιμες παράμετροι ρυθμίσεις αυτών Θέσεις συγκόλλησης και ραφές συγκόλλησης Τεχνολογία και τεχνική συγκόλλησης ημιαυτόματης και αυτόματης συγκόλλησης Προβλήματα και σφάλματα στις συγκολλήσεις GTA (TIG) Εφαρμογές. 4.3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη και χρήση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Επίδειξη φιαλών αερίων και χειρισμός τους. Επίδειξη συρμάτων συγκόλλησης και ηλεκτροδίων βολφραμίου. Επίδειξη συγκόλλησης ΤΙG. Αναγνώριση εξοπλισμού. Χρήση εξοπλισμού και τοποθέτηση αυτού σε ετοιμότητα προς εργασία. Εκτέλεση απλής ραφής συγκόλλησης. Να γνωρίζει τη μέθοδο και τα στοιχεία της. Να γνωρίζει τον εξοπλισμό, τις διαβαθμίσεις και τις δυνατότητές του. Να γνωρίζει τα σε χρήση ηλεκτρόδια της μεθόδου. Να γνωρίζει τη μέθοδο και τις ρυθμίσεις των κρίσι μων παραμέτρων. Να αναγνωρίζει τις θέσεις, τις ραφές, τα συγκρι τικά τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και τις εφαρμογές τους. Να γνωρίζει τα στοιχεία της τεχνικής. Να γνωρίζει τα προβλήματα, τα σφάλματα που μπορούν να προκύψουν καθώς και τη μεθοδολογία αντιμετώπισής τους. Να γνωρίζει τις συνθήκες εφαρμογής του είδους της συγκόλλησης. Εκπαιδευτική επίσκεψη σε αντίστοιχο χώρο εργασίας. Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης που εκτελούνται στο χώρο και επί σχετικού φύλλου θα καταγράψουν τα παρακάτω: Περιγραφή των εργασιών που εκτελούνται. Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (τύποι μηχανών ηλεκτροσυγκόλλησης και παρελκο μένων αυτών, πηγή ηλεκτρικού ρεύματος, ρυθμιστές έντασης κ.λπ.). Τηκόμενα ηλεκτρόδια (τύπος και μέγεθος). Μη τηκόμενα ηλεκτρόδια (τύπος). Προστατευτικό αέριο. Φιάλες αερίου (χωρητικότητα, πίεση αποθήκευσης, πίεση λειτουργίας ). Ρυθμίσεις έντασης. Θέση ραφής (γωνιακή, πλάκα κ.λ.π.). Πορεία ηλεκτροδίου (οριζόντια, ανεβατό, κατεβατό, ουρανός), λ. Ατομικά μέτρα προστασίας ηλεκτροσυγκολλητή. Παρατηρήσεις από τον οπτικό έλεγχο της συγκόλλησης. Άλλοι μη καταστρεπτικοί έλεγχοι που εκτελούνται.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ Περιγραφή και λειτουργία της μεθόδου. 5.2 Ο εξοπλισμός της μεθόδου. 5.3 Τα ηλεκτρόδια τυποποίηση. 5.4 Η τεχνική της μεθόδου Οι μεταλλουργικές επιπτώσεις, με αιτία την εφαρμογή της μεθόδου. 5.6 Υγεία και Προστασία 5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη κοπής μετάλλου. Επίδειξη αφαίρεσης υλικού. Επιλογή ηλεκτροδίων. Ρύθμιση της πίεσης του αέρα. Άσκηση των εκπαιδευομένων. 6 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ 6.1. Μέθοδοι επιμετάλλωσης. 6.2 Περιγραφή των μεθόδων: Ψεκασμός με φλόγα με ράβδους. Ψεκασμός με φλόγα με σκόνη χωρίς τήξη. Ψεκασμός με φλόγα με σκόνη και με ακολουθούσα τήξη. Ψεκασμός με φλόγα με σκόνη και με ταυτόχρονη τήξη. Ψεκασμός με πλάσμα εφαρμογής Προετοιμασία και ποιότητα της επιφάνειας επιμε τάλλωσης. 6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη εξοπλισμού και υλικών. Επίδειξη επιμετάλλωσης με φλόγα και σκόνη χωρίς τήξη. Άσκηση των εκπαιδευομένων στη μέθοδο. Να γνωρίζει τη μέθοδο και να μπορεί να την περι γράφει. Να γνωρίζει τον εξοπλισμό και τη συνεργασία των μερών του. Να γνωρίζει τα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιούνται και την τυποποίησή τους. Να γνωρίζει την τεχνική και τη διαδικασία της με θόδου. Να γνωρίζει τις μεταλλουργικές επιπτώσεις και τις συνέπειες. Να γνωρίζει τους κανόνες προστασίας, υγείας και προφύλαξης από ατυχήματα. Να γνωρίζει τις μεθόδους επιμετάλλωσης. Να γνωρίζει και να περιγράφει τις μεθόδους και τις εφαρμογές τους. Να γνωρίζει σε τι συνίσταται η προετοιμασία της επιφάνειας και τη σειρά εργασιών.

8 18306 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7 ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 7.1. ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Σκληρές συγκολλήσεις Μαλακές συγκολλήσεις ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Εξοπλισμός εργαλείων Χρησιμοποιούμενα υλικά Προετοιμασία επιφανειών Κανόνες ασφαλείας και μέτρα προστασίας Τεχνική κόλλησης ΜΠΡΟΥΤΖΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Εξοπλισμός εργαλείων Χρησιμοποιούμενα υλικά Προετοιμασία επιφανειών Κανόνες ασφαλείας και μέτρα προστασίας Τεχνική κόλλησης ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Εξοπλισμός εργαλείων Χρησιμοποιούμενα υλικά Προετοιμασία επιφανειών Κανόνες ασφαλείας και μέτρα προστασίας Τεχνική κόλλησης. 7 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη ετερογενών συγκολλήσεων. Άσκηση των εκπαιδευομένων σε όλες τις ετερογενείς συγκολλήσεις. 8. ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΠΗ 8.1. Η αρχή της οξυγονοκοπής. 8.2 Οι καυστήρες κοπής ή οξυγονοκόφτες. Καυστήρες κοπής υψηλής πίεσης. Καυστήρες κοπής χαμηλής πίεσης. 8.3 Τα χρησιμοποιούμενα αέρια. 8.4 Η τεχνική της οξυγονοκοπής Τα σφάλματα της οξυγονοκοπής. Να Περιγράφει τη διαδικασία. ετερογενούς συγκόλ λησης και να δύναται να κάνει διάκριση μαλακής και σκληρής ετερογενούς συγκόλλησης. Να γνωρίζει τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της ασημοκόλλησης. Να γνωρίζει τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της μπρουτζοκόλλησης. Να γνωρίζει τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της κασσιτεροκόλλησης. Να γνωρίζει πού βασίζεται η κοπή των μετάλλων. Να γνωρίζει τους καυστήρες κοπής σαν βασικό στοιχείο του εξοπλισμού οξυγονοκοπής. Να γνωρίζει τα αέρια που χρησιμοποιούμε στην οξυγονοκοπή και τα χαρακτηριστικά τους. Να γνωρίζει και να εφαρμόζει την τεχνική της οξυ γονοκοπής. Να γνωρίζει την ονομασία, χαρακτηρισμούς και αι τίες που τα προκαλούν. 8 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη εξοπλισμού οξυγονοκοπής. Χρήση εξοπλισμού οξυγονοκοπής. Ασκήσεις των εκπαιδευομένων στην οξυγονοκοπή επί δοκιμίων, μορφοσιδήρων κυλινδρικών και χοντρών ελα σμάτων. 9. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗ 9.1. Εξοπλισμός συγκόλλησης με συσκευή οξυγόνου ασετιλίνης. 9.2 Υλικά οξυγονοκόλλησης. 9.3 Τεχνική οξυγονοκόλλησης. 9.4 Κρίσιμες παράμετροι και χαρακτηριστικά οξυγο νοκόλλησης Σφάλματα και προβλήματα κατά την οξυγονοκόλ ληση. 9.6 Κανόνες ασφαλείας και μέτρα προστασίας. Να γνωρίζει τη χρήση του εξοπλισμού (φιάλη και φλόγιστρα) και τη συντήρησή του. Να γνωρίζει τα προς χρήση υλικά. Να γνωρίζει την τεχνική και τα στοιχεία της οξυγο νοκόλλησης. Να γνωρίζει τα προβλήματα και τα μέτρα αποφυ γής τους. Να γνωρίζει και να κατανοήσει την αναγκαιότητα εφαρμογής τους.

9 ΦΕΚ 1271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη εξοπλισμού και υλικών. Άσκηση των εκπαιδευομένων στη χρήση τους (φιάλη, θέση αυτών, μεθοδολογία μεταφοράς, άνοιγμα, κλείσιμο, φλόγιστρα). Άσκηση των εκπαιδευομένων σε οξυγονοκολλήσεις. Εκπαιδευτική επίσκεψη σε αντίστοιχο χώρο εργασίας. Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν εργασίες οξυγονοκοπής και οξυγονοκόλλησης που θα εκτελούνται. Επί σχετικού φύλλου εργασίας θα καταγράψουν τα παρακάτω : Για την οξυγονοκοπή: Αντικείμενο κοπής. Συσκευή κοπής (οξυγόνο ασετιλίνης, οξυγόνο προπανίου κ.λ.π.). Χωρητικότητα και πίεση αποθήκευσης φιαλών, Εξοπλισμός φιαλών (μανόμετρα, φλογοπαγίδες κ.λ.π.). Λάστιχα αερίου κοπής. Ρυθμίσεις πίεσης κοπής. Τύπος φλογίστρου. Περιγραφή της διαδικασίας κοπής. Καταγραφή χρόνου κοπής ανά μονάδα μήκους του συγκεκριμένου αντικειμένου κοπής. Ατομικά μέτρα προστασίας. Για την οξυγονοκόλληση: Περιγραφή συγκολλούμενων τεμαχίων. Μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (φιάλες, μανόμετρα, φλόγιστρα κ.λ.π.). Ρυθμίσεις αερίων. Περιγραφή διαδικασίας οξυγονοκόλλησης. Καταγραφή χρόνου οξυγονοκόλλησης ανά μονάδα μήκους για τα συγκολλούμενα τεμάχια. Ατομικά μέτρα προστασίας. 10 Α. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Ηλεκτροσυγκόλληση με αντίσταση (ηλεκτροπό ντα) Συγκόλληση με σφυρηλάτηση 10.3 Συγκόλληση με βυθισμένο τόξο Συγκόλληση με υπερήχους Συγκόλληση και κοπή με ακτίνες Laser Συγκόλληση με δέσμη ηλεκτρονίων Συγκολλήσεις με αυτόματες μηχανές (ρομπότ) Μέτρα ασφαλείας Αυτόματες μηχανές Κίνηση αυτόματων μηχανών και αισθητήρες. Να γνωρίζει τη διαδικασία λειτουργίας της ηλε κτροπόντας και να ασκηθεί σε αυτήν. Να περιγράφει τη διαδικασία της συγκόλλησης με σφυρηλάτηση. Να περιγράφει τη διαδικασία της συγκόλλησης με βυθισμένο τόξο. Να περιγράφει τη διαδικασία. συγκόλλησης με υπε ρήχους. Να περιγράφει τη διαδικασία συγκόλλησης και κο πής με Laser. Να περιγράφει τη διαδικασία συγκόλλησης με δέ σμη ηλεκτρονίων. Να περιγράφει τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζο νται κατά τη χρήση αυτόματων μηχανών συγκόλλη σης (ρομπότ). Να περιγράφει τις δυνατότητες και τη λειτουργία των αυτόματων μηχανών συγκόλλησης. Να περιγράφει την κίνηση των μηχανών συγκόλλη σης και τη λειτουργία των αισθητήρων τους. 10. Β ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 10.1 Συμβολισμοί των συγκολλήσεων. Να διαβάζει τα διάφορα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν το είδος της ραφής και της συγκόλλησης.

10 18308 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Ορισμός και σκοπιμότητα εφαρμογής Μέθοδοι αναγόμωσης και περιγραφή τους ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΣΕΤΙΛΙΝΗΣ Ο εξοπλισμός. Τα αναλώσιμα υλικά. Η τεχνική. Τα συγκριτικά στοιχεία της μεθόδου. Εφαρμογές της μεθόδου ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ο εξοπλισμός. Τα αναλώσιμα υλικά. Η τεχνική. Τα συγκριτικά στοιχεία της μεθόδου. Εφαρμογές της μεθόδου. 11 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Επίδειξη εξοπλισμού αναγόμωσης με μέθοδο ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΣΕΤΙΛΙΝΗΣ.. Άσκηση στη χρήση του εξοπλισμού. Αναγόμωση επιφάνειας (άσκηση) εφαρμογή. 2. Επίδειξη εξοπλισμού αναγόμωσης με ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ. Άσκηση στη χρήση του. Εφαρμογή. 12. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ Χημική σύνθεση και ονοματολογία ΙΝΟΧ χαλύ βων Η συγκολλητικότητα των ανοξείδωτων χαλύβων Μέθοδοι που εφαρμόζονται στη συγκόλληση ανοξείδωτων χαλύβων Ηλεκτρόδια τυποποίηση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη δοκιμίων ανοξείδωτων χαλύβων. Κατεργασία δοκιμίων ανοξείδωτων χαλύβων. Ραφές συγκόλλησης σε δοκίμια ανοξείδωτων χαλύβων. Ανάγνωση συμβολισμών ανοξείδωτων ηλεκτροδίων. Β. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ Το αλουμίνιο και τα κράματά του Μέθοδοι συγκόλλησης με τη βοήθεια προστα τευτικών αερίων Μέθοδος TIG και περιγραφή Μέθοδος MIG και περιγραφή Μέθοδος τύπου plasma (TRAN) και περιγραφή Μέθοδος τύπου Microplasma Διεργασία συγκόλλησης και παράμετροι. Η μηχανική κατεργασία. Η θερμή κατεργασία Ο εξοπλισμός και τα αναλώσιμα υλικά των με θόδων. Να γνωρίζει τι είναι η αναγόμωση και τα αποτελέ σματά της στις εφαρμογές της. Να γνωρίζει τις μεθόδους αναγόμωσης που χρησι μοποιούνται και την περιγραφή τους. Να γνωρίζει τη μέθοδο, την τεχνική της και τα συ γκριτικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Να γνωρίζει τα κριτήρια επιλογής της μεθόδου. Να γνωρίζει τη μέθοδο, την τεχνική της και τα συ γκριτικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Να γνωρίζει τα κριτήρια επιλογής της μεθόδου. Να γνωρίζει τη διάκριση των ανοξείδωτων χαλύ βων. Να γνωρίζει τη δυνατότητα συγκόλλησης τους και στοιχεία της συμπεριφοράς τους. Να γνωρίζει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Να γνωρίζει τα ηλεκτρόδια και την τυποποίησή τους. Να γνωρίζει το μέταλλο, τα κράματα αυτού και τις μηχανικές του ιδιότητες. Να γνωρίζει τις μεθόδους που εφαρμόζονται στα εργαστήρια και στη βιομηχανία. Να γνωρίζει τη διαδικασία της μηχανικής κατεργα σίας και τα κρίσιμα σημεία της. Να γνωρίζει τη διαδικασία της προθέρμανσης. Να γνωρίζει τον εξοπλισμό και τα αναλώσιμα υλικά των μεθόδων.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη κόλλησης σε δοκίμια PROFILE αλουμινίου. Άσκηση σε ραφή συγκόλλησης επί δοκιμίων αλουμινίου με μεθόδους MIG & TIG. Γ. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ Η μεταλλουργία του χυτοσίδηρου (βασικά στοι χεία) και η διάκρισή τους Τα ηλεκτρόδια για χυτοσίδηρο Επιλογή ηλεκτροδίων και αρχή της συγκόλλη σης Προετοιμασία για συγκόλληση επισκευών. Να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά του χυτοσί δηρου και τη διάκρισή τους. Να γνωρίζει τα ειδικά ηλεκτρόδια και την τυποποί ησή τους. Να περιγράφει τη συγκόλληση μικρών και μεγάλων τεμαχίων και την αναγκαιότητα προθέρμανσης. Να γνωρίζει την προετοιμασία των επιφανειών συ γκόλλησης και τις κρίσιμες παραμέτρους ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη συγκόλλησης μικρών τεμαχίων. Προθέρμανση μεγάλων τεμαχίων. Επίδειξη συγκόλλησης μεγάλων τεμαχίων. Άσκηση των εκπαιδευομένων στην προθέρμανση (χρήση φιάλης προπανίου και φλόγιστρου). Άσκηση στη συγκόλληση τεμαχίων χυτοσίδηρου. 13 ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 13.1 ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ Οπτικοί έλεγχοι Έλεγχοι με ραδιογραφία και χρήση ακτίνων Χ ή Γ Έλεγχοι με υπέρηχους (ULTRASONIC TEST) Έλεγχοι με διεισδυτικά υγρά Έλεγχοι με μαγνητικά σωματίδια Έλεγχοι με δινορεύματα. Να γνωρίζει τους μη καταστροφικούς ελέγχους των συγκολλήσεων και τις δυνατότητές τους. Να γνωρίζει, επίσης, την εφαρμογή τους. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση της θεωρίας και έχοντας συμμετάσχει στις εργαστηριακές δραστηριότητες που περιγράφονται στα κεφάλαια του προγράμματος, πρέπει να εκτελέσουν εργασία κατά ομάδες των τρι ών τεσσάρων ατόμων. Οι εργασία θα είναι επί μεταλλικών μερών αμαξωμάτων και θα περιέχει: Σφυρηλάτηση. Κοπή. Συγκόλληση. Τηρώντας αυστηρά τις διαδικασίες και λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και προσώπων θα αξιολογηθούν : Στην ευχέρεια χρήσης εξοπλισμού. Στην επιδεξιότητα που έχουν αναπτύξει. Στην ανάπτυξη κριτηρίων τεχνικής και λογικής.

12 18310 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Να κατανοήσει τις δεξιότητες που πρέπει να έχει και τις γνώσεις που πρέπει να αποκτήσει. Να γνωρίζει με ποιους θα συνεργάζεται.. Να πληροφορηθεί ότι θα εργάζεται χειρονακτικά. Να γνωρίζει σε τι θα είναι χρήσιμος. Να πληροφορηθεί που μπορεί να εργασθεί. Να πληροφορηθεί τις δυνατότητες εξέλιξης και αμοι βής. 1.2 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Να γνωρίσει το αντικείμενο της εργασίας του. Να γνωρίζει την αναγκαιότητα ύπαρξης του οχήμα τος και να πληροφορηθεί την διαχρονική εξέλιξη του. Να αναγνωρίζει τις γενικές κατηγορίες κατάταξης των οχημάτων. 1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ Να γνωρίζει το σκοπό δημιουργίας του αμαξώματος. Να περιγράφει την εξέλιξη του αμαξώματος. Να αναφέρει τα είδη των αμαξωμάτων. Να πληροφορηθεί σχετικά με την αεροδυναμική του αμαξώματος. 1.4 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Να κατατάσσει τα συνεργεία σε κατηγορίες. Να πληροφορηθεί ότι θα χειρίζεται εργαλεία, μηχα νήματα και πρώτες ύλες. Να περιγράφει την λειτουργική οργάνωση του συ νεργείου. Να γνωρίζει την οργανωτική ιεραρχική δομή ενός συνεργείου. 2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 2.3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 2.4 ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2.5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 2.6 ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.7 ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Χειρισμός εργαλείων, συσκευών και μηχανημάτων. Επίσκεψη σε πλήρως οργανωμένο συνεργείο αμαξω μάτων. 3 ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 3.1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 3.2 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 3.3 ΔΙΑΦΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 3.4 ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΥΛΙΚΑ 3.5 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 3.6 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 3.7 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Να γνωρίζει την ονομασία του εξοπλισμού του συ νεργείου. Να γνωρίζει την χρήση κάθε εργαλείου ή μηχανήμα τος. Να επιλέγει το κατάλληλο εργαλείο. Να χρησιμοποιεί σωστά τον εξοπλισμό. Να γνωρίζει τους κινδύνους που κρύβει η κακή χρήση κάθε εργαλείου. Να αναγνωρίζει τα υλικά που θα μεταχειρίζεται και να γνωρίζει τις ιδιότητες του κάθε υλικού. Να γνωρίζει και να περιγράφει τις δυνατότητες κα τεργασίας ή επεξεργασίας των υλικών. Να επιλέγει το σωστό τρόπο διαμόρφωσης. Να γνωρίζει πως (και αν) συνεργάζονται διαφορετικά υλικά. Να χειρίζεται τα συνδετήρια, στεγανοποιητικά και συγκολλητικά υλικά. Να χρησιμοποιεί κατάλληλα τα αναλώσιμα υλικά.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ 4.1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 4.2 ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ 4.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 4.4 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 4.5 ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 4.6 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναγνώριση και επαφή με τα υλικά. 5 ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ 5.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 5.2 ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 5.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΡΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 5.4 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 5.5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 5.6 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 6.1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 6.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΡΗ 6.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 6.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΜΑΞ/ΤΟΣ 6.5 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Να γνωρίζει τις ιδιότητες των υλικών που θα χρησι μοποιεί. Να γνωρίζει τις καταπονήσεις των υλικών. Να περιγράφει πως (και αν) ένα υλικό ανακτά το αρ χικό του σχήμα. Να αναγνωρίζει τα αίτια και να εξηγεί πώς έγιναν οι βλάβες. Να γνωρίζει τις δυνατότητες συνεργασίας δύο δια φορετικών υλικών. Διάκριση υλικών. Διαπίστωση της συμπεριφοράς τους σε καταπονή σεις Να διακρίνει το πλαίσιο και τα κύρια μέρη του αμα ξώματος. Να περιγράφει τις βλάβες για κάθε είδος πλαισίου. Να περιγράφει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για κάθε είδος πλαισίου. Να γνωρίζει την ονοματολογία κάθε κύριου μέρους του αμαξώματος. Να κατανοεί την ανάγκη χρησιμοποίησης κάθε εξαρ τήματος. Να συγκρίνει τύπους εξαρτημάτων. Να αφαιρεί και να επανατοποθετεί τα εξαρτήματα. Να περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής σύνδεσης κάθε εξαρτήματος. Να περιγράφει την λειτουργία κάθε μηχανισμού. Να αναφέρει τις πιθανές βλάβες κάθε είδους. Να αφαιρεί επιδιορθώνει και επανατοποθετεί μηχα νισμούς. Να γνωρίζει την ονοματολογία και να περιγράφει τα είδη της εσωτερικής επένδυσης. Να αφαιρεί και να επανατοποθετεί την εσωτερική επένδυση. Να γνωρίζει για την ενεργητική και παθητική ασφά λεια των επιβατών. Να περιγράφει την λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας. Να αφαιρεί, επιδιορθώνει και επανατοποθετεί τμήμα τα του συστήματος ασφαλείας. Να διακρίνει και να περιγράφει ειδικές κατασκευές αμαξώματος. Να γνωρίζει την διαδικασία γενικού ελέγχου του αμαξώματος. Να ελέγχει την κατάσταση ειδικών μερών του αμα ξώματος. Να γνωρίζει και να περιγράφει την σωστή διαδικασία ελέγχου του πλαισίου. Να ελέγχει την ευθυγράμμιση του πλαισίου με τα ειδικά όργανα. Να γνωρίζει ποια τμήματα του αμαξώματος απαιτούν συντήρηση. Να εκτελεί τις εργασίες συντήρησης. Να γνωρίζει το σκοπό και τα σημεία ρυθμίσεων. Να εκτελεί τις εργασίες ρύθμισης.

14 18312 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ομαδικές εργασίες. Έλεγχος κατάστασης αμαξώματος και συντήρηση ή ρυθμίσεις σε οχήματα (π.χ. μαθητών, εκπ/κών, γονέ ων, ή άλλων), υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτι κών. 7 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 7.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 7.2 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΡΩΝ 7.3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 7.4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7.5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 7.6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 7.7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ 7.8 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙ ΣΙΟΥ 7.9 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 7.10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΗ 7.11 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΡΩΝ ΑΜΑΞ/ΤΩΝ (ΕΠΑΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) 7.12 ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ομαδικές εργασίες. Αποκατάσταση επιδιόρθωση ζημιών σε οχήματα (π.χ. μαθητών, εκπ/κών, γονέων ή άλλων), υπό την κα θοδήγηση των εκπαιδευτικών. Επίσκεψη σε συνεργείο αμαξωμάτων για την παρακολούθηση επαναφοράς πλαισίου ή άλ λης εργασίας. 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΒΑΦΗ 8.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΒΑΦΗ 8.2 ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΛΕΙΑΝΣΗ 8.3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ 8.4 ΒΑΦΗ (ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ) Ανάληψη πρωτοβουλίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης σχετική με την κατάσταση του οχήματος και τις εκτελεσθείσες εργασίες. Συζήτηση σχετικά με εντοπισθέντα προβλήματα ή βλάβες. Να αναγνωρίζει τις βλάβες του αμαξώματος. Να εκτιμά το ύψος του κόστους επιδιόρθωσης. Να περιγράφει την σωστή διαδικασία και τον τρόπο αποσυναρμολόγησης τμημάτων. Να εκτελεί εργασίες αποσυναρμολόγησης. Να γνωρίζει και να περιγράφει τους τρόπους επι σκευής με ανάκτηση σχήματος, με αντικατάσταση, με θερμική ή χημική συγκόλληση και της επιδιόρθωσης πλαστικών. Να εκτελεί τις παραπάνω εργασίες με επιλογή του κατάλληλου τρόπου. Να γνωρίζει τα κύρια σημεία του αμαξώματος για τα οποία ο κατασκευαστής δίδει ακριβείς διαστάσεις. Να γνωρίζει και να περιγράφει τους τρόπους επι σκευής για κάθε είδος πλαισίου. Να εκτελεί εργασίες επισκευής πλαισίων. Να ελέγχει με ακριβείς μετρήσεις τις διαστάσεις των τμημάτων με τα κατάλληλα όργανα. Να συναρμολογεί τα επί μέρους εξαρτήματα του αμαξώματος. Να περιγράφει τους τρόπους αντισκωριακής προστα σίας. Να εκτελεί εργασίες αντισκωριακής προστασίας. Ανάληψη πρωτοβουλιών σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Διαδικασίες προμήθειας ανταλλακτικών. Χρονομέτρηση εργασιών. Κοστολόγηση έργου. Καταγραφή διαδικασιών και εργασιών. Προετοιμασία (από μικρές ομάδες) τεχνικής έκθεσης. Συζήτηση για την πληρέστερη έκθεση. Να γνωρίζει τους λόγους προετοιμασίας για βαφή των επιφανειών. Να εκτελεί εργασίες τριψίματος επιφανειών με μηχα νικά μέσα. Να προετοιμάζει και να χρησιμοποιεί κατάλληλα τα υλικά επικάλυψης. Να επιλέγει την κατάλληλη διαδικασία για το τρίψιμο επιφανειών. Να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα γυαλόχαρτα στο τρί ψιμο. Να εκτελεί τις εργασίες για το αστάρωμα. Να περιγράφει διαδικασίες προετοιμασίας για βαφή. 9 ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ Να τοποθετεί τα διακοσμητικά μέρη του αμαξώμα τος. Να τοποθετεί τα μικροεξαρτήματα. 10 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Να γνωρίζει τι σημαίνει τελικός ποιοτικός έλεγχος. Να εκτελεί σωστά τον τελικό ποιοτικό έλεγχο.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Να καταγράφει τα υλικά που χρησιμοποίησε καθώς και το κόστος τους. Να καταγράφει τους χρόνους επισκευής και συντή ρησης για κάθε εξάρτημα. Να γνωρίζει τις διαδικασίες κοστολόγησης ενός έρ γου. Να συντάσσει το αναλυτικό κοστολόγιο για κάθε έργο. 12 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 12.1 Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους: Δημιουργία πρωτότυπων κατασκευών. Κατασκευή αμαξώματος με κλίμακα (με καταμερισμό εργασιών). Δημιουργία πινάκων συντήρησης και ρυθμίσεων για τα αμαξώματα. Εργασίες με έρευνες για νέες τεχνολογίες στα αμαξώματα. Σύνταξη σχετικών άρθρων και δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες. Οργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης από ειδικούς της παραγωγής Κατά το τέλος του σχολικού έτους: Παρουσίαση των καλύτερων εργασιών του σχολικού έτους στη σχολική και τοπική κοινωνία (γονείς, κτλ). Δημιουργία σχετικού «μουσείου» αμαξωμάτων σε συνεργασία με άλλα τμήματα. Προβολή δραστηριοτήτων στην τοπική κοινωνία.

16 18314 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Αναγκαιότητα του σχεδίου για το φανοποιό. 2. Στοιχεία μηχανολογικού σχεδίου. 2.1 Τι είναι προοπτικό και 2.2 Τι αξονομετρικό σχέδιο Όψεις (κύριες) και κανόνες σχεδίασης. 2.4 Βοηθητικές όψεις και κανόνες σχεδίασης. 2.5 Συμμετρικές όψεις και κανόνες σχεδίασης. 3. Σχεδίαση με ελεύθερο χέρι (σκαρίφημα). 3.1 Κανόνες σχεδίασης σκαριφήματος. 4. Κλίμακες σχεδίων και κανόνες τοποθέτησης δια στάσεων. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Τυπική σχεδίαση απλών στοιχείων μηχανών. 5. Συνοπτικό Σχέδιο. 6. Σχέδιο αναπτυγμάτων. 7. Διαγραμμικό σχέδιο. ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» Να κατανοήσει την αναγκαιότητα του σχεδίου ειδι κότητας ως συστατικό στοιχείο της δουλειάς του. Να επαναλάβει τις αρχές του μηχανολογικού σχε δίου και τους κύριους κανόνες σχεδίασης, ώστε να εφαρμόσει αυτούς στη σχεδίαση μερών αμαξωμάτων τόσο σε σκαρίφημα όσο και σε ολοκληρωμένο σχέ διο. Να δύναται να δημιουργεί λειτουργικά σκαριφή ματα και να αναγιγνώσκει σχέδια και τα στοιχεία αυτών. Να σημειώνει και να αναγιγνώσκει διαστάσεις και να μετατρέπει τις διαστάσεις υπό κλίμακα σε πραγ ματικές διαστάσεις (1:1). Κατανόηση και άσκηση του συνοπτικού σχεδίου ως βασικό σχέδιο συναρμολογούμενων μηχανικών μερών. Να κατανοήσει το σχέδιο των αναπτυγμάτων που είναι απαραίτητο σε εργασίες λαμαρινοκατασκευών. Να κατανοήσει και να ασκηθεί στο σχηματικό τύπο σχεδίασης. ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Να δοθούν θέματα σχεδίασης στα παραπάνω κεφάλαια. (Για τη σχεδίαση με ελεύθερο χέρι ορθών προβολών και όψεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοινό μιλιμιτρέ χαρτί. Για την αξονομετρική σχεδίαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικό μιλιμιτρέ χαρτί για αξονομετρικές προβο λές). 8 Συμβολισμοί συνδέσεων: Ηλώσεις. Συγκολλήσεις. Κοχλιώσεις. Διατρήσεις. 9. Συμβολισμοί μερών αμαξωμάτων: Σύμβολα. Ονοματολογία. Αναγραφή κύριων διαστάσεων. Να γνωρίζει τους συμβολισμούς συνδέσεων που θα συναντήσει στη συναρμολόγηση αμαξωμάτων. Να γνωρίζει τα μέρη του αμαξώματος, τα σύμβολα και να αναγινώσκει τα μεγέθη τους. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Ανάγνωση σχεδίων με σημειωμένες συνδέσεις. Ανάγνωση συμβόλων, ονοματολογία και μετάφραση των αναγραφόμενων μεγεθών. * *

17 ΦΕΚ 1271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΧΗΜΑ, ΑΜΑΞΩΜΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΟΨΕΙΣ 10.1 Διαγραμμικό σχέδιο αυτοκινήτου Διαγραμμικό σχέδιο αμαξώματος αυτοκινήτου Διαγραμμικό σχέδιο σασί αυτοκινήτου και σημεία λίπανσης. Μέρη αμαξώματος σε όψεις. Χώρος κινητήρα. Χώρος αποσκευών. Καμπίνα επιβατών. Πλαίσιο (σασί). Ενισχύσεις αυτοφερόμενης. κατασκευής. Μαρσπιέ. Προφυλακτήρες. Παράθυρα. Υαλοπίνακες Θέσεις μέτρησης μερών αμαξώματος αποτυπω μένες στο σχέδιο. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Μελέτη σχεδίων οχημάτων και αμαξωμάτων και ανάγνωση αυτών. Σκαριφηματική απεικόνιση. 11. ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 11.1 Σκαριφηματική απεικόνιση Τεχνική αξονομετρικού σκαριφήματος Σειρά συναρμολόγησης Σχεδίαση λεπτομερειών συνδέσεων. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Στη σκαριφηματική απεικόνιση των μερών αμαξώματος όπως: πόρτες φτερά καπό προφυλακτήρες υαλοπίνακες μάσκα κολώνες ουρανός Να γνωρίζει και να μπορεί να διαβάζει διαγραμμικά σχέδια αυτοκινήτων και αμαξωμάτων. Να γνωρίζει και να μπορεί να διαβάζει σε σχέδιο τα στοιχεία και τα γεωμετρικά μεγέθη των διαφόρων μερών του αμαξώματος. Να αναγνωρίζει στα σχέδια τα κρίσιμα σημεία των μερών αμαξώματος. Να γνωρίζει τα επιμέρους τμήματα και τη σειρά συναρμολόγησης. Να μπορεί να τα απεικονίζει σε σκαρίφημα. Να μπορεί να απεικονίζει παραστατικά το αμάξωμα και τα μέρη του. 12. Ζημιές αυτοφερόμενης κατασκευής. Πλαγιωμετωπική σύγκρουση. Κάμψεις. Σύνθλιψη. Συστροφή. Ρομβοειδής. Άλλα είδη ζημιών. 13. Απεικόνιση ζημιών σε σκαρίφημα. 14. Αποτυπώσεις ζημιών από φωτογραφίες. Να εντοπίζει το είδος και το μέγεθος της ζημιάς με συγκριτική μελέτη σχεδίων. Να εκτιμά και να αποτυπώνει ζημιές επί σκαριφήματος. ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 15. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 15.1 Σκαριφηματική απεικόνιση Λεπτομέρειες λυόμενων και μη συνδέσεων Διατομές κύριων μερών φέρουσας κατασκευής. Να σχεδιάζει διαγραμμικά το πλαίσιο οχημάτων. Να σχεδιάζει σε τομή τις διατομές των μερών τους. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Διαγραμμική. Συνοπτική. Τομές με απεικόνιση των διατομών των χαλύβδινων μερών.

18 18316 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16. ΖΗΜΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ Πλαγιομετωπική σύγκρουση Kάμψη. Σύνθλιψη. Συστροφή. Ρομβοειδής. Άλλα είδη ζημιών Αποτυπώσεις ζημιών μετά από μετρήσεις Απεικόνιση ζημιών σε σκαρίφημα. 17. ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Τύποι αναρτήσεων. Ανάγνωση και σχεδίαση αναρτήσεων. Γεωμετρικά στοιχεία αναρτήσεων. Να εντοπίζει το είδος και το μέγεθος της ζημιάς με συγκριτική μελέτη των σχεδίων και των γεωμετρικών στοιχείων που αναγράφονται. Να αποτυπώνει σε σκαρίφημα τη ζημιά φορέων των πλαισίων. Να μπορεί να διαβάζει και να σχεδιάζει αναρτήσεις με τα κατασκευαστικά τους στοιχεία. ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Διαγράμμιση σχεδίαση αυτοκινήτου με σύστημα ανάρτησης και πέδησης. 18. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΚΙΝΗΤΟΥ Συμβολισμός βασικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Σημειολογία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτη μάτων. Ανάγνωση διαγραμμικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 19. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Σύστημα ψύξης. Σύστημα πέδησης. Σύστημα διεύθυνσης. Σύστημα λίπανσης. Να γνωρίζει τους συμβολισμούς των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Να διαβάζει τα γραμμικά σχέδια των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και τις θέσεις των ηλεκτρικών και ηλε κτρονικών εξαρτημάτων. Να αναγνωρίζει την πορεία διέλευσης των καλωδίων και τις στηρίξεις τους. Να γνωρίζει τα υδραυλικά συστήματα του οχήμα τος, τη βασική τους λειτουργία, τις στηρίξεις τους και τη χωροστάθμησή τους στο αμάξωμα.

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή. 1.2 Ανάμειξη χρωμάτων. 1.3 Χρωματολόγιο. 1.4 Κωδικοποίηση ευρετήριο. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΦΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ * Να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις και πληροφορίες για τα χρώματα. * Να περιγράφει βασικά χαρακτηριστικά του χρώματος. * Να αναγνωρίζει τα βασικά και συμπληρωματικά χρώματα. * Να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με την ανάμειξη των χρωμάτων. * Να επιλέγει από το χρωματολόγιο την κατάλληλη απόχρωση. * Να αναγνωρίζει και να συσχετίζει το κωδικοποιημέ νο χρώμα στο ευρετήριο χρωμάτων. * Να αναμειγνύει τα χρώματα στις επιθυμητές ανα λογίες. * Να χειρίζεται τις συσκευές ανάμειξης και ανάλυσης χρώματος. * Να επιτυγχάνει τις επιθυμητές αποχρώσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ 2.1 Θάλαμοι φούρνοι βαφής. 2.2 Αεροσυμπιεστές. 2.3 Αεροφυλάκια. 2.4 Πιστόλια βαφής. 2.5 Δίκτυο αέρα. 2.6 Πλυντήριο εργαλείων. 2.7 Εργαλεία τριβής. 2.8 Όργανα ελέγχου χρώματος και πάχους αυτού. 2.9 Προετοιμασία περιβάλλοντος χώρου. * Να περιγράφει το βασικό εξοπλισμό του βαφείου. * Να γνωρίζει την αναγκαιότητα και τις αρχές λει τουργίας του θαλάμου βαφής. * Να περιγράφει τα κύρια μέρη και τα επί μέρους εξαρτήματα του βασικού εξοπλισμού. * Να εξηγεί πώς πρέπει να προετοιμαστεί ο περιβάλ λων χώρος για την εργασία βαφής. * Να συντηρεί τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγί ες του κατασκευαστή. * Να χρησιμοποιεί κατάλληλα τον εξοπλισμό του βα φείου. * Να ρυθμίζει τα όργανα και τα εργαλεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις. * Να μετρά με τα όργανα το πάχος και τις αποχρώ σεις κάθε χρωματισμού. * Να εξηγεί πώς πρέπει να προετοιμαστεί ο περιβάλ λων χώρος για την εργασία βαφής. * Να ελέγχει την λειτουργία του βασικού εξοπλισμού και τις συνθήκες εργασίας. * Να γνωρίζει πού και πώς πρέπει να είναι ο χώρος καθαριότητας. * Να προετοιμάζει ένα χώρο βαφής. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίσκεψη σε οργανωμένο συνεργείο βαφής και ενη μέρωση για την οργανωτική και λειτουργική του δομή καθώς και για τον εξοπλισμό του. * Σύνταξη τεχνικής εκθέσεως από τους μαθητές σχε τικά με την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία του συνεργείου βαφής καθώς και τα μέτρα ασφαλείας.

20 18318 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 3.1 Γενική καθαριότητα οχήματος. 3.2 Εκτίμηση κατάστασης επιφανείας. 3.3 Απολίπανση μετάλλων. 3.4 Εξομάλυνση επιφάνειας βαφής. 3.5 Αστάρωμα. 3.5 Δημιουργία υποστρώματος (ψιλοστοκάρισμα). 3.6 Προετοιμασία πλαστικών μερών. 3.7 Κάλυψη λοιπών επιφανειών (μασκάρισμα). * Να περιγράφει τον τρόπο και τα σημεία καθαρι σμού του οχήματος. * Να καθαρίζει επιμελώς το όχημα ή μέρος αυτού. * Να εκτιμά το μέγεθος της βλάβης του χρωματισμού που παρουσιάζει μια επιφάνεια. * Να επιλέγει τον καλύτερο τρόπο βαφής για την αποκατάσταση της βλάβης. * Να γνωρίζει το κόστος και τις συνέπειες κακοτε χνίας. * Να γνωρίζει τι είναι απολίπανση μετάλλων. * Να περιγράφει πώς επιτυγχάνεται και τι υλικά χρη σιμοποιούνται. * Να χρησιμοποιεί υλικά απολίπανσης σε μέταλλα. * Να περιγράφει πώς επιτυγχάνεται η εξομάλυνση μιας επιφάνειας. * Να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο λείανσης. * Να ασκηθεί στην εξομάλυνση επιφανειών βαφής. * Να περιγράφει πώς δημιουργείται το υπόστρωμα βαφής. * Να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα υλικά και να ασκη θεί στη δημιουργία του υποστρώματος. * Να προετοιμάζει για βαφή πλαστικά μέρη του οχή ματος. * Να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των πλαστικών με ρών και τις διαδικασίες προετοιμασίας τους. * Να γνωρίζει τι είναι «μασκάρισμα». * Να αναφέρει που χρησιμοποιούνται στην κάλυψη επιφανειών. * Να περιγράφει τις διαδικασίες για το «μασκάρισμα». * Να χρησιμοποιήσει τα υλικά «μασκάρισμα» σε όχη μα ή μέρος αυτού. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προετοιμασία επιφανειών, λείανση, δημιουργία υποστρώματος κάλυψη επιφανειών.

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΦΗ 4.1 Εισαγωγή 4.2 Προστασία χρώματος. 4.3 Χαρακτηριστικά χρωμάτων. 4.4 Αιτίες βλάβης χρώματος. 4.5 Χρώματα DE LUX. 4.6 Xρώματα ακρυλικά μιας επίστρωσης. 4.7 Χρώματα ακρυλικά διπλής επίστρωσης. 4.8 Χρώματα ακρυλικά τριπλής επίστρωσης. 4.9 Χρώματα πέρλας Χρώματα υδατοδιαλυτά Βερνίκια. * Να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες του επιτυχημένου βαφέα. * Να κατατάσσει σε κατηγορίες και να αναφέρει τα είδη βαφής. * Να περιγράφει τα στάδια και τις διαδικασίες βα φής. * Να εξηγεί πώς προετοιμάζεται ένα χρώμα. * Να προετοιμάζει το κατάλληλο χρώμα σύμφωνα με τα δεδομένα. * Να κατατάσσει σε κατηγορίες τα χρώματα και να περιγράφει τις ιδιότητές τους. * Να γνωρίζει τα συστατικά του χρωματισμού και να τα περιγράφει αναλυτικά. * Να γνωρίζει τους λόγους χρήσης σκληρυντικών, δι αλυτών και προσθέτων υλικών. * Να χρησιμοποιεί κατάλληλα τους σκληρηντές και διαλύτες στα χρώματα. * Να περιγράφει τις κύριες αιτίες που δημιουργούν βλάβες στους χρωματισμούς. * Να αναγνωρίζει τις αιτίες που δημιουργούν τι βλά βες. * Να γνωρίζει και να περιγράφει τα διάφορα είδη χρωματισμού. * Να περιγράφει τα συστατικά, τις ιδιότητες και τους τρόπους χρήσης για κάθε είδος. * Να αναφέρει πιθανά προβλήματα ή δυσκολίες εφαρμογής για κάθε χρωματισμό. * Να χρησιμοποιεί δοκιμαστικά τα διάφορα χρώματα για κάθε είδους χρωματισμό. * Να εξηγεί τις διαφορές των χρωματισμών. * Να αναφέρει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κάθε χρωματισμό. * Να γνωρίζει και να αναφέρει τους λόγους και τους τρόπους της ιδιαίτερης προσοχής στην χρήση, την μεταφορά και αποθήκευση των χρωμάτων και των άλλων υλικών. * Να γνωρίζει και να περιγράφει τις ιδιότητες των βερνικιών. * Να περιγράφει τον τρόπο χρήσης βερνικιών και πι θανά προβλήματα εφαρμογής. * Να χρησιμοποιεί κατάλληλα τα βερνίκια στους χρωματισμούς.

22 18320 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ 5.1 Ρύθμιση πιστολιού. 5.2 Κίνηση πιστολιού. 5.3 Αφαίρεση υλικού προστασίας. 5.4 Διόρθωση ατελειών λεπτομέρειες. 5.5 Καθαρισμός εργαλείων και πιστολιού. * Να γνωρίζει τις διαδικασίες για την βαφή. * Να ελέγχει και να ρυθμίζει κατάλληλα το πιστόλι βαφής. * Να λαμβάνει αποτυπώματα δέσμης και διασκορπι σμού. * Να αναγνωρίζει τις αιτίες που δημιουργούν προ βλήματα στην ποσότητα και τον διασκορπισμό του χρώματος. * Να περιγράφει πώς πρέπει να κινείται το πιστόλι βαφής. * Να αναφέρει τα κύρια χαρακτηριστικά της κίνησης για το καλύτερο αποτέλεσμα. * Να ασκηθεί στην κίνηση του πιστολιού βαφής. * Να ασκηθεί στην κίνηση του πιστολιού σε ακραίες καταστάσεις. * Να αξιολογήσει τα αποτελέσματα κάθε κίνησης του πιστολιού. * Να αφαιρεί τα υλικά προστασίας και να κάνει λε πτομερή έλεγχο. * Να καθαρίζει και συντηρεί τα εργαλεία. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Πρακτική άσκηση στην ρύθμιση του πιστολιού και εξάσκηση στην κίνηση κατά τη βαφή. Ομαδικές εργασίες: Υπό τη καθοδήγηση των εκπαιδευτικών να πραγμα τοποιηθούν στο εργαστήριο εργασίες αποκατάστα σης ζημιών Ι.Χ. (π.χ. εκπαιδευτικών, γονέων ή άλλων) Να εξασκηθούν οι μαθητές σε επιδιορθώσεις και βαφές αμαξωμάτων, σε πραγματικές συνθήκες εργα σίας. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ. 6.1 Αιτίες. 6.2 Πρόληψη 6.3 Επιδιόρθωση. 6.4 Αποτέλεσμα βαφής. * Να αξιολογεί τη χρωματισμένη επιφάνεια. * Να αναγνωρίζει τα σφάλματα της βαφής. * Να εξηγεί τις αιτίες εμφάνισης κακοτεχνίας. * Να περιγράφει πώς διορθώνονται οι κακοτεχνίες. * Να αναφέρει τρόπους και διαδικασίες πρόληψης κακοτεχνίας. * Να επιδιορθώνει κατάλληλα τις κακοτεχνίες. * Να επιδιορθώνει βλάβες του χρωματισμού σε μι κρές επιφάνειες ή σημεία τμήματος του αμαξώματος. * Να επιδιορθώνει βλάβες του χρώματος σε πλαστι κά μέρη του οχήματος.

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΑΞ/ΤΟΣ 7.1 Σκοπός. 7.2 Τρόπος χρήσης. 7.3 Ονοματολογία. 7.4 Χαρακτηριστικά υλικών. * Να γνωρίζει τους τρόπους ειδικής προστασίας του αμαξώματος. * Να αναγνωρίζει το κάθε ειδικό υλικό. * Να αναφέρει τις ιδιότητες του κάθε ειδικού υλικού. * Να περιγράφει τον τρόπο χρήσης και την περιοχή εφαρμογής του. * Να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα υλικά για κάθε ειδι κή προστασία. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8.1 Τοξικοί και επιβλαβείς παράγοντες. 8.2 Επαγγελματικές ασθένειες. 8.3 Κίνδυνοι ατυχήματος. 8.4 Μέτρα προστασίας. 8.5 Προστασία περιβάλλοντος * Να πληροφορηθεί ποιοι παράγοντες επηρεάζουν δυσμενώς την υγεία του. * Να πληροφορηθεί ποιοι παράγοντες επηρεάζουν δυσμενώς το περιβάλλον. * Να γνωρίζει τις επαγγελματικές ασθένειες της ειδι κότητας. * Να ενημερωθεί για τα μέτρα προστασίας που μπο ρεί να χρησιμοποιήσει. * Να χρησιμοποιήσει τα μέτρα προστασίας. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 9.1 Για την άδεια λειτουργίας συνεργείου. 9.2 Για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. 9.3 Για τις συλλογικές συμβάσεις. * Να γνωρίζει τη σχετική νομοθεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δημιουργία είδους «μουσείου» με επιφάνειες που παρουσιάζουν προβλήματα βαφής και θα προσδιορίζεται η αιτία που τα προκάλεσε. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

24 18322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 12 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15492/1178/05 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 990 22 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α 7788/633 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 33824/2683/30 09 2004 (Β 1514) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα