ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 18299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Αμαξωμάτων, της Β τάξης των Επαγ γελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το νόμο 3475/2006 (Φ.Ε.Κ. 146/τ.Α ) «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκ παίδευσης και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ /Γ2/ (Φ.Ε.Κ. 429/τ.Β / ) υπουργική απόφαση με θέμα «Ωρολόγιο Πρό γραμμα της Α και Β Τάξης των ΕΠΑ.Σ.». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού. 4. Την εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνι κής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ αριθμ. 38/ Συνεδρίασή του. 5. Την αναγκαιότητα καθορισμού Αναλυτικών Προ γραμμάτων Σπουδών για την Β Τάξη των ΕΠΑ.Σ., απο φασίζουμε: Καθορίζουμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Αμαξωμάτων, της Β Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ως εξής:

2 18300 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Έννοια της οικονομικής μονάδας επιχείρησης. Κατηγορίες επιχειρήσεων με βάση διάφορα κριτήρια (ιδιοκτησιακό καθεστώς, τομείς δραστηριοποίησης, γεωγρ. έκταση, μέγεθος, νομική μορφή, κ.τ.λ.). Λειτουργίες της επιχείρησης γενικά (Οικονομική, Εμπορική, Λογιστική, Παραγωγής, Διοίκησης, Επιτελι κή, Κοινωνική, κτλ.). Θεσμικό πλαίσιο επιχειρήσεων εταιρειών. Διακρίσεις εταιρειών. Προϋποθέσεις για σύσταση εταιρειών, κτλ. 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σκο πός και σημασία της διοίκησης. Λειτουργίες της διοίκησης (γενικά, αναλύονται παρα κάτω). Προγραμματισμός (έννοια, σημασία, διαδικασίες λή ψης αποφάσεων, χρονοδιαγράμματα, κατανομή προ σωπικού, κ.λ.π.). Οργάνωση (αρχές, μορφές, τυπική άτυπη, συστήμα τα οργάνωσης, οργανογράμματα, σύγχρονες μορφές οργάνωσης, κ.λ.π.). Συντονισμός Διεύθυνση (ιδιότητες αποτελεσματικού ηγέτη, παρακίνηση, πειθαρχία, τόνωση του ηθικού, κ.λ.π.). Έλεγχος ( βασικές αρχές, πρότυπα, μέτρηση αποτε λεσμάτων, αξιολόγηση, κ.λ.π.). Κίνητρα (ηθικά και οικονομικά, σύνδεση αμοιβής και παραγωγικότητας κ.λ.π.). 3. H AYTOKINHTOBIOMHXANIA Ιστορική εξέλιξη της βιομηχανίας αυτοκινήτου. Από τις γραμμές παραγωγής στα σύγχρονα συστή ματα ευέλικτης παραγωγής (Ρομποτική, κύκλοι ποιό τητας, κ.τ.λ). Η εξέλιξη των εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο (Διε θνής καταμερισμός, συγκέντρωση, κ.λ.π.). Διαφορές μεταξύ ΗΠΑ, Ιαπωνίας, Ευρώπης (τυποποί ηση). Η παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου (δομή, στατιστικά στοιχεία). Οι επιχειρήσεις κατασκευής εξαρτημάτων και ανταλ λακτικών. Κατηγορίες και διάρθρωση των επιχειρήσεων του κλάδου αυτοκινήτου στην Ελλάδα (αντιπροσωπείες, μεταποιητικές μονάδες, διακίνηση ανταλλακτικών, συνεργεία αντιπροσωπειών, εμπόριο μεταχειρισμένων εξαρτημάτων και αυτοκινήτων, κ.λ.π.). Τάσεις ανάπτυξης της αγοράς και των επιχειρήσεων στον κλάδο αυτοκινήτου (στατιστικά στοιχεία). 4. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Θεσμικό πλαίσιο επαγγέλματος (ειδικότητες, απόκτη ση αδειών κ.λ.π.). Θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων αυτοκινήτου (κατηγορίες συνεργείων, κ.λ.π). Διαδικασίες έκδοσης αδειών. Περιορισμοί του Γ.Ο.Κ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ο μαθητής να είναι ικανός: Να ορίζει την έννοια της επιχείρησης. Να διακρίνει τις επιχειρήσεις ως προς διάφορα κριτήρια. Να αναφέρει τις λειτουργίες της επιχείρησης. Να αναφέρει το θεσμικό πλαίσιο και τις προϋποθέ σεις για σύσταση εταιρειών. Να αναλύει τη σημασία της διοίκησης. Να διακρίνει τις λειτουργίες της διοίκησης. Να περιγράφει τα χαρακτηριστικά της κάθε λει τουργίας και τα μέσα για την αποτελεσματική άσκη ση. Να περιγράφει τα χαρακτηριστικά του αποτελε σματικού ηγέτη και να εφαρμόζει τις κατάλληλες πρακτικές για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Να περιγράφει την ιστορική εξέλιξη της οργάνω σης της παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία και τις σύγχρονες μορφές οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας σε αυτές. Να περιγράφει τη δομή των επιχειρήσεων στη σύγ χρονη αυτοκινητοβιομηχανία Να αποκτήσει γενικές γνώσεις για τη δομή, την εξέλιξη και τις επιχειρηματικές σχέσεις στον κλάδο των αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Να γνωρίζει βασικά στοιχεία για το θεσμικό πλαί σιο άσκησης του επαγγέλματος και ίδρυσης συνερ γείου αυτοκινήτου καθώς και τις διαδικασίες για την έκδοση των σχετικών αδειών.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟ ΚΙΝΗΤΩΝ Κριτήρια λήψης απόφασης για ίδρυση συνεργείου. Κατηγορίες συνεργείων διάρθρωση τμημάτων. Κτιριακές προδιαγραφές διευθέτηση χώρων. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (παροχή ΔΕΗ, δίκτυο αέρα, κ.λ.π). Εξοπλισμός με εργαλεία, όργανα, συσκευές και μηχα νήματα. Εξοπλισμός βοηθητικών χώρων (αποθήκη, γραφεία, χώροι υποδοχής πελατών, κ.λ.π.). Διατάξεις και μέτρα ασφαλείας. (Πυροσβεστικά συ στήματα, εξαερισμός χώρων, ατομικά και συλλογικά μέτρα προστασίας, κ.λ.π.). 6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στελέχωση ειδικότητες. Επιλογή προσωπικού. Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού. Ο ρόλος της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (φορείς συ νεχιζόμενης εκπαίδευσης, σεμινάρια κατασκευαστών, κ.λ.π.). 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Τήρηση βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τον κώδι κα φορολογικών στοιχείων για το συνεργείο. Μητρώο πελατών. Διαχείριση αποθήκης, αναλωσίμων υλικών, ανταλλα κτικών. Μηχανοργάνωση, χρήση Η/Υ, επαγγελματική χρήση του INTERNET. Κοστολόγηση εργασιών. Σύνταξη οικονομικών προσφορών, τεχνικοοικονομι κών μελετών, συμβάσεων, κ.λ.π. 8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Σχέσεις εργασίας (μορφές, τύποι, κ.λ.π.). Τύποι συμβάσεων εργασίας. Ωράρια μισθοί αμοιβές. Συλλογικές συμβάσεις. Καταγγελία σύμβασης. Δικαιώματα μισθωτών και εργοδοτών. Συνδικαλιστικές οργανώσεις στον κλάδο αυτοκινή του. Ασφαλιστική νομοθεσία. Ασφαλιστικοί φορείς. Ασφαλιστικές εισφορές, παροχές, κ.λ.π. 9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (θεσμικό πλαίσιο) Η συμβολή του αυτοκινήτου στη ρύπανση του περι βάλλοντος. Όρια εκπομπών ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποχρεώσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. Περιοδικοί έλεγχοι. Κάρτα ελέγχου καυσαερίων. Διαχείριση αποβλήτων. Ανακύκλωση εξαρτημάτων. Να περιγράφει τις κτιριακές προδιαγραφές, τον Η/Μ εξοπλισμό και τα ειδικά όργανα και μηχανήματα που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός συνεργείου αυτοκινήτου. Να μπορεί να επιλέγει και να προγραμματίζει το προσωπικό σε ένα συνεργείο αυτοκινήτου. Να γνωρίζει τις δυνατότητες συνεχιζόμενης κατάρ τισης. Να τηρεί και να συντάσσει τα οικονομικά στοιχεία και έγγραφα τα σχετικά με το συνεργείο αυτοκινή του. Να κοστολογεί υλικά και εργασίες. Να χρησιμοποιεί τους Η/Υ και το διαδίκτυο για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες. Να γνωρίζει τα στοιχεία της εργατικής νομοθεσίας, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μισθωτών και εργοδοτών. Να γνωρίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του ως ασφαλισμένος. Να γνωρίζει τα όρια ρύπων που επιβάλλει η Ε.Ε. και η ελληνική νομοθεσία. Να αναφέρει τις διαδικασίες για την έκδοση κάρ τας ελέγχου καυσαερίων. Να περιγράφει τα μέτρα και τις διαδικασίες που έχουν σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

4 18302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΜΕΤΑΛΛΑ ΧΑΛΥΒΕΣ 1.1. Φυσικές ιδιότητες μετάλλων Δομή των μετάλλων Μέταλλα: Ανθρακούχοι Χάλυβες. Κραματούχοι Χάλυβες. Χυτοσίδηρος Δομικά σχήματα μετάλλων. Τυποποίηση Συμβολισμοί. Προδιαγραφές μετάλλων. ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ» Να γνωρίζει και να αναφέρει τις φυσικές ιδιότητες των μετάλλων. Να κατανοήσει και να περιγράφει τη δομή των με τάλλων. Να γνωρίζει τα είδη των χαλύβων και τα χαρακτη ριστικά τους. Να γνωρίζει και να αναγινώσκει με τους συμβο λισμούς, τα δομικά στοιχεία των μετάλλων και την αγορά τους. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1.1. Επίδειξη τεμαχίων μετάλλων (δείγματα). Αναγνώριση μετάλλων. Επίδειξη καταλόγων τυποποίησης και αγοράς. 2. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ. ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΖΩΝΗΣ Γενικά για τις συγκολλήσεις: ετερογενείς συγκολλήσεις, αυτογενείς συγκολλήσεις Θερμοκρασία και δομή μετάλλου Μεταλλουργικά φαινόμενα στις συγκολλήσεις. Θερμικές ζώνες συγκόλλησης. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2.1 Επίδειξη συγκολλημένων τεμαχίων διαφόρων συναρμογών. Οριοθέτηση των ζωνών συγκόλλησης. Αναγνώριση και ονοματολογία ζωνών συγκόλλησης. 3. ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ Συναρμογές άκρων. 3.2 Συναρμογές διεπιθέσεως. 3.3 Συναρμογές μορφής. 3.4 Συναρμογές γωνιακές Εφαρμογές Κρίσιμα σημεία των συναρμογών. Συγκρίσεις και μεγέθη μηχανικών αντοχών. Να κατανοήσει τα στοιχεία των συγκολλήσεων και τα διακριτικά χαρακτηριστικά τους. Να γνωρίζει τις μεταβολές στη δομή των μετάλλων από την επίδραση της θερμότητας. Να γνωρίζει τα μεταλλουργικά φαινόμενα που συμ βαίνουν για και κατά την τήξη των μετάλλων και τις ζώνες αυτών. Να γνωρίζει όλες τις συναρμογές. Να προετοιμάζει και να τοποθετεί στην ορθή τεχνική θέση τα τεμάχια προς συγκόλληση σε όλες τις συ ναρμογές. Ανάπτυξη κριτηρίων επιλογής συναρμογής.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη των συναρμογών και άσκηση των εκπαιδευόμενων σε αυτές (όλες οι μορφές). Αναγνώριση συναρμογών. Τοποθετήσεις τεμαχίων για κάθε συναρμογή (αναγνώριση κριτηρίων τεχνικής και λογικής). 4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ (ΗΛΕΚΤΡΟΣΥ ΓΚΟΛΛΗΣΗ) ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΜΑG) Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Γενικά για τα ηλεκτρόδια επένδυσης τυποποίηση ηλεκτροδίων Θέσεις συγκόλλησης Ραφές συγκόλλησης Κρίσιμες παράμετροι συγκόλλησης και ρυθμίσεις αυτών Προβλήματα και σφάλματα στις συγκολλήσεις με ηλεκτρόδιο επένδυσης Εφαρμογές Κανόνες ασφαλείας της εργασίας και ατομικά μέτρα προστασίας. 4.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη και χρήση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Επίδειξη ηλεκτροδίων διαφόρων τύπων και μεγεθών. Ανάγνωση και επιλογή ηλεκτροδίων από καταλόγους της αγοράς. Επίδειξη συγκολλήσεων σε διάφορες θέσεις και ραφές επί δοκιμίων. Άσκηση των εκπαιδευομένων στις συγκολλήσεις επί δοκιμίων Συγκόλληση σε δεδομένη θέση και ραφή. Αξιολόγηση της χρήσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Αξιολόγηση της δυνατότητας ρύθμισης των ηλεκτρικών μεγεθών. Αξιολόγηση της ανάπτυξης επιδεξιότητας ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΓΥΜΝΟ ΗΛΕ ΚΤΡΟΔΙΟ (ΣΥΡΜΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕΡΙΟΥ (ΜΙG) Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Γενικά για τα ηλεκτρόδια σύρματα συγκόλλησης τυποποίηση. Να γνωρίζει τη μέθοδο και τα στοιχεία της μεθό δου. Να γνωρίζει τον εξοπλισμό, τις διαβαθμίσεις του και τις δυνατότητές του. Να γνωρίζει τα ηλεκτρόδια και τις χρήσεις του. Να γνωρίζει τις θέσεις συγκόλλησης και τις εφαρ μογές τους. Να αναγνωρίζει τις ραφές και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Να γνωρίζει τις κρίσιμες παραμέτρους και να μπο ρεί να κάνει τις ρυθμίσεις. Να αναγνωρίζει τα προβλήματα και τις δυσμενείς συνθήκες και να τις προλαμβάνει. Να αναγνωρίζει τις συνθήκες εφαρμογής του εί δους της συγκόλλησης. Να γνωρίζει τα μέτρα ασφαλείας και την αναγκαιό τητα της χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας. Να γνωρίζει τη μέθοδο και τα στοιχεία της. Να γνωρίζει τον εξοπλισμό, τις διαβαθμίσεις του και τις δυνατότητές του. Να γνωρίζει τα σύρματα, τις εφαρμογές τους και την τυποποίησή τους Κρίσιμες παράμετροι συγκόλλησης και ρυθμί σεις αυτών Θέσεις συγκόλλησης και ραφές συγκόλλησης Προβλήματα και σφάλματα στις συγκολλήσεις με γυμνό ηλεκτρόδιο και προστασία αερίου Εφαρμογές Χρησιμοποιούμενα αέρια προστασίας και χαρα κτηριστικά τους Κανόνες ασφαλείας και ατομικά μέτρα προστα σίας. Να γνωρίζει τις κρίσιμες παραμέτρους και τις ρυθ μίσεις τους. Να αναγνωρίζει τις θέσεις, τις ραφές, τα συγκρι τικά τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και τις εφαρμογές τους. Να γνωρίζει τα προβλήματα, τα σφάλματα που μπορούν να προκύψουν καθώς και τη μεθοδολογία αντιμετώπισής τους. Να γνωρίζει τις συνθήκες εφαρμογής του είδους της συγκόλλησης. Να γνωρίζει τα αέρια προστασίας για συγκόλληση διαφόρων μετάλλων.

6 18304 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη και χρήση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Επίδειξη ηλεκτροδίων συρμάτων στη συσκευασία τους. Επίδειξη συγκολλήσεων σε διάφορες θέσεις και ραφές επί δοκιμίων. Άσκηση των εκπαιδευομένων σε συγκολλήσεις επί δοκιμίων. Αναγνώριση εξοπλισμού. Χρήση εξοπλισμού και τοποθέτηση αυτού σε ετοιμότητα προς εργασία ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΜΗ ΤΗΚΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ GTA (TΙG) Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός Γενικά για τα τηκόμενα ηλεκτρόδια (γυμνές βέργες συρμάτων) και για τα μη τηκόμενα ηλεκτρόδια (βολφραμίου) Χαρακτηριστικά της μεθόδου και κρίσιμες παράμετροι ρυθμίσεις αυτών Θέσεις συγκόλλησης και ραφές συγκόλλησης Τεχνολογία και τεχνική συγκόλλησης ημιαυτόματης και αυτόματης συγκόλλησης Προβλήματα και σφάλματα στις συγκολλήσεις GTA (TIG) Εφαρμογές. 4.3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη και χρήση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Επίδειξη φιαλών αερίων και χειρισμός τους. Επίδειξη συρμάτων συγκόλλησης και ηλεκτροδίων βολφραμίου. Επίδειξη συγκόλλησης ΤΙG. Αναγνώριση εξοπλισμού. Χρήση εξοπλισμού και τοποθέτηση αυτού σε ετοιμότητα προς εργασία. Εκτέλεση απλής ραφής συγκόλλησης. Να γνωρίζει τη μέθοδο και τα στοιχεία της. Να γνωρίζει τον εξοπλισμό, τις διαβαθμίσεις και τις δυνατότητές του. Να γνωρίζει τα σε χρήση ηλεκτρόδια της μεθόδου. Να γνωρίζει τη μέθοδο και τις ρυθμίσεις των κρίσι μων παραμέτρων. Να αναγνωρίζει τις θέσεις, τις ραφές, τα συγκρι τικά τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και τις εφαρμογές τους. Να γνωρίζει τα στοιχεία της τεχνικής. Να γνωρίζει τα προβλήματα, τα σφάλματα που μπορούν να προκύψουν καθώς και τη μεθοδολογία αντιμετώπισής τους. Να γνωρίζει τις συνθήκες εφαρμογής του είδους της συγκόλλησης. Εκπαιδευτική επίσκεψη σε αντίστοιχο χώρο εργασίας. Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης που εκτελούνται στο χώρο και επί σχετικού φύλλου θα καταγράψουν τα παρακάτω: Περιγραφή των εργασιών που εκτελούνται. Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (τύποι μηχανών ηλεκτροσυγκόλλησης και παρελκο μένων αυτών, πηγή ηλεκτρικού ρεύματος, ρυθμιστές έντασης κ.λπ.). Τηκόμενα ηλεκτρόδια (τύπος και μέγεθος). Μη τηκόμενα ηλεκτρόδια (τύπος). Προστατευτικό αέριο. Φιάλες αερίου (χωρητικότητα, πίεση αποθήκευσης, πίεση λειτουργίας ). Ρυθμίσεις έντασης. Θέση ραφής (γωνιακή, πλάκα κ.λ.π.). Πορεία ηλεκτροδίου (οριζόντια, ανεβατό, κατεβατό, ουρανός), λ. Ατομικά μέτρα προστασίας ηλεκτροσυγκολλητή. Παρατηρήσεις από τον οπτικό έλεγχο της συγκόλλησης. Άλλοι μη καταστρεπτικοί έλεγχοι που εκτελούνται.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ Περιγραφή και λειτουργία της μεθόδου. 5.2 Ο εξοπλισμός της μεθόδου. 5.3 Τα ηλεκτρόδια τυποποίηση. 5.4 Η τεχνική της μεθόδου Οι μεταλλουργικές επιπτώσεις, με αιτία την εφαρμογή της μεθόδου. 5.6 Υγεία και Προστασία 5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη κοπής μετάλλου. Επίδειξη αφαίρεσης υλικού. Επιλογή ηλεκτροδίων. Ρύθμιση της πίεσης του αέρα. Άσκηση των εκπαιδευομένων. 6 ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΙΣ 6.1. Μέθοδοι επιμετάλλωσης. 6.2 Περιγραφή των μεθόδων: Ψεκασμός με φλόγα με ράβδους. Ψεκασμός με φλόγα με σκόνη χωρίς τήξη. Ψεκασμός με φλόγα με σκόνη και με ακολουθούσα τήξη. Ψεκασμός με φλόγα με σκόνη και με ταυτόχρονη τήξη. Ψεκασμός με πλάσμα εφαρμογής Προετοιμασία και ποιότητα της επιφάνειας επιμε τάλλωσης. 6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη εξοπλισμού και υλικών. Επίδειξη επιμετάλλωσης με φλόγα και σκόνη χωρίς τήξη. Άσκηση των εκπαιδευομένων στη μέθοδο. Να γνωρίζει τη μέθοδο και να μπορεί να την περι γράφει. Να γνωρίζει τον εξοπλισμό και τη συνεργασία των μερών του. Να γνωρίζει τα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιούνται και την τυποποίησή τους. Να γνωρίζει την τεχνική και τη διαδικασία της με θόδου. Να γνωρίζει τις μεταλλουργικές επιπτώσεις και τις συνέπειες. Να γνωρίζει τους κανόνες προστασίας, υγείας και προφύλαξης από ατυχήματα. Να γνωρίζει τις μεθόδους επιμετάλλωσης. Να γνωρίζει και να περιγράφει τις μεθόδους και τις εφαρμογές τους. Να γνωρίζει σε τι συνίσταται η προετοιμασία της επιφάνειας και τη σειρά εργασιών.

8 18306 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7 ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ 7.1. ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Σκληρές συγκολλήσεις Μαλακές συγκολλήσεις ΑΣΗΜΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Εξοπλισμός εργαλείων Χρησιμοποιούμενα υλικά Προετοιμασία επιφανειών Κανόνες ασφαλείας και μέτρα προστασίας Τεχνική κόλλησης ΜΠΡΟΥΤΖΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Εξοπλισμός εργαλείων Χρησιμοποιούμενα υλικά Προετοιμασία επιφανειών Κανόνες ασφαλείας και μέτρα προστασίας Τεχνική κόλλησης ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Εξοπλισμός εργαλείων Χρησιμοποιούμενα υλικά Προετοιμασία επιφανειών Κανόνες ασφαλείας και μέτρα προστασίας Τεχνική κόλλησης. 7 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη ετερογενών συγκολλήσεων. Άσκηση των εκπαιδευομένων σε όλες τις ετερογενείς συγκολλήσεις. 8. ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΠΗ 8.1. Η αρχή της οξυγονοκοπής. 8.2 Οι καυστήρες κοπής ή οξυγονοκόφτες. Καυστήρες κοπής υψηλής πίεσης. Καυστήρες κοπής χαμηλής πίεσης. 8.3 Τα χρησιμοποιούμενα αέρια. 8.4 Η τεχνική της οξυγονοκοπής Τα σφάλματα της οξυγονοκοπής. Να Περιγράφει τη διαδικασία. ετερογενούς συγκόλ λησης και να δύναται να κάνει διάκριση μαλακής και σκληρής ετερογενούς συγκόλλησης. Να γνωρίζει τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της ασημοκόλλησης. Να γνωρίζει τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της μπρουτζοκόλλησης. Να γνωρίζει τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της κασσιτεροκόλλησης. Να γνωρίζει πού βασίζεται η κοπή των μετάλλων. Να γνωρίζει τους καυστήρες κοπής σαν βασικό στοιχείο του εξοπλισμού οξυγονοκοπής. Να γνωρίζει τα αέρια που χρησιμοποιούμε στην οξυγονοκοπή και τα χαρακτηριστικά τους. Να γνωρίζει και να εφαρμόζει την τεχνική της οξυ γονοκοπής. Να γνωρίζει την ονομασία, χαρακτηρισμούς και αι τίες που τα προκαλούν. 8 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη εξοπλισμού οξυγονοκοπής. Χρήση εξοπλισμού οξυγονοκοπής. Ασκήσεις των εκπαιδευομένων στην οξυγονοκοπή επί δοκιμίων, μορφοσιδήρων κυλινδρικών και χοντρών ελα σμάτων. 9. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗ 9.1. Εξοπλισμός συγκόλλησης με συσκευή οξυγόνου ασετιλίνης. 9.2 Υλικά οξυγονοκόλλησης. 9.3 Τεχνική οξυγονοκόλλησης. 9.4 Κρίσιμες παράμετροι και χαρακτηριστικά οξυγο νοκόλλησης Σφάλματα και προβλήματα κατά την οξυγονοκόλ ληση. 9.6 Κανόνες ασφαλείας και μέτρα προστασίας. Να γνωρίζει τη χρήση του εξοπλισμού (φιάλη και φλόγιστρα) και τη συντήρησή του. Να γνωρίζει τα προς χρήση υλικά. Να γνωρίζει την τεχνική και τα στοιχεία της οξυγο νοκόλλησης. Να γνωρίζει τα προβλήματα και τα μέτρα αποφυ γής τους. Να γνωρίζει και να κατανοήσει την αναγκαιότητα εφαρμογής τους.

9 ΦΕΚ 1271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη εξοπλισμού και υλικών. Άσκηση των εκπαιδευομένων στη χρήση τους (φιάλη, θέση αυτών, μεθοδολογία μεταφοράς, άνοιγμα, κλείσιμο, φλόγιστρα). Άσκηση των εκπαιδευομένων σε οξυγονοκολλήσεις. Εκπαιδευτική επίσκεψη σε αντίστοιχο χώρο εργασίας. Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν εργασίες οξυγονοκοπής και οξυγονοκόλλησης που θα εκτελούνται. Επί σχετικού φύλλου εργασίας θα καταγράψουν τα παρακάτω : Για την οξυγονοκοπή: Αντικείμενο κοπής. Συσκευή κοπής (οξυγόνο ασετιλίνης, οξυγόνο προπανίου κ.λ.π.). Χωρητικότητα και πίεση αποθήκευσης φιαλών, Εξοπλισμός φιαλών (μανόμετρα, φλογοπαγίδες κ.λ.π.). Λάστιχα αερίου κοπής. Ρυθμίσεις πίεσης κοπής. Τύπος φλογίστρου. Περιγραφή της διαδικασίας κοπής. Καταγραφή χρόνου κοπής ανά μονάδα μήκους του συγκεκριμένου αντικειμένου κοπής. Ατομικά μέτρα προστασίας. Για την οξυγονοκόλληση: Περιγραφή συγκολλούμενων τεμαχίων. Μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (φιάλες, μανόμετρα, φλόγιστρα κ.λ.π.). Ρυθμίσεις αερίων. Περιγραφή διαδικασίας οξυγονοκόλλησης. Καταγραφή χρόνου οξυγονοκόλλησης ανά μονάδα μήκους για τα συγκολλούμενα τεμάχια. Ατομικά μέτρα προστασίας. 10 Α. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Ηλεκτροσυγκόλληση με αντίσταση (ηλεκτροπό ντα) Συγκόλληση με σφυρηλάτηση 10.3 Συγκόλληση με βυθισμένο τόξο Συγκόλληση με υπερήχους Συγκόλληση και κοπή με ακτίνες Laser Συγκόλληση με δέσμη ηλεκτρονίων Συγκολλήσεις με αυτόματες μηχανές (ρομπότ) Μέτρα ασφαλείας Αυτόματες μηχανές Κίνηση αυτόματων μηχανών και αισθητήρες. Να γνωρίζει τη διαδικασία λειτουργίας της ηλε κτροπόντας και να ασκηθεί σε αυτήν. Να περιγράφει τη διαδικασία της συγκόλλησης με σφυρηλάτηση. Να περιγράφει τη διαδικασία της συγκόλλησης με βυθισμένο τόξο. Να περιγράφει τη διαδικασία. συγκόλλησης με υπε ρήχους. Να περιγράφει τη διαδικασία συγκόλλησης και κο πής με Laser. Να περιγράφει τη διαδικασία συγκόλλησης με δέ σμη ηλεκτρονίων. Να περιγράφει τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζο νται κατά τη χρήση αυτόματων μηχανών συγκόλλη σης (ρομπότ). Να περιγράφει τις δυνατότητες και τη λειτουργία των αυτόματων μηχανών συγκόλλησης. Να περιγράφει την κίνηση των μηχανών συγκόλλη σης και τη λειτουργία των αισθητήρων τους. 10. Β ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 10.1 Συμβολισμοί των συγκολλήσεων. Να διαβάζει τα διάφορα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν το είδος της ραφής και της συγκόλλησης.

10 18308 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11. ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Ορισμός και σκοπιμότητα εφαρμογής Μέθοδοι αναγόμωσης και περιγραφή τους ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΣΕΤΙΛΙΝΗΣ Ο εξοπλισμός. Τα αναλώσιμα υλικά. Η τεχνική. Τα συγκριτικά στοιχεία της μεθόδου. Εφαρμογές της μεθόδου ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ο εξοπλισμός. Τα αναλώσιμα υλικά. Η τεχνική. Τα συγκριτικά στοιχεία της μεθόδου. Εφαρμογές της μεθόδου. 11 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Επίδειξη εξοπλισμού αναγόμωσης με μέθοδο ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΣΕΤΙΛΙΝΗΣ.. Άσκηση στη χρήση του εξοπλισμού. Αναγόμωση επιφάνειας (άσκηση) εφαρμογή. 2. Επίδειξη εξοπλισμού αναγόμωσης με ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ. Άσκηση στη χρήση του. Εφαρμογή. 12. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ Χημική σύνθεση και ονοματολογία ΙΝΟΧ χαλύ βων Η συγκολλητικότητα των ανοξείδωτων χαλύβων Μέθοδοι που εφαρμόζονται στη συγκόλληση ανοξείδωτων χαλύβων Ηλεκτρόδια τυποποίηση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη δοκιμίων ανοξείδωτων χαλύβων. Κατεργασία δοκιμίων ανοξείδωτων χαλύβων. Ραφές συγκόλλησης σε δοκίμια ανοξείδωτων χαλύβων. Ανάγνωση συμβολισμών ανοξείδωτων ηλεκτροδίων. Β. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ Το αλουμίνιο και τα κράματά του Μέθοδοι συγκόλλησης με τη βοήθεια προστα τευτικών αερίων Μέθοδος TIG και περιγραφή Μέθοδος MIG και περιγραφή Μέθοδος τύπου plasma (TRAN) και περιγραφή Μέθοδος τύπου Microplasma Διεργασία συγκόλλησης και παράμετροι. Η μηχανική κατεργασία. Η θερμή κατεργασία Ο εξοπλισμός και τα αναλώσιμα υλικά των με θόδων. Να γνωρίζει τι είναι η αναγόμωση και τα αποτελέ σματά της στις εφαρμογές της. Να γνωρίζει τις μεθόδους αναγόμωσης που χρησι μοποιούνται και την περιγραφή τους. Να γνωρίζει τη μέθοδο, την τεχνική της και τα συ γκριτικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Να γνωρίζει τα κριτήρια επιλογής της μεθόδου. Να γνωρίζει τη μέθοδο, την τεχνική της και τα συ γκριτικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Να γνωρίζει τα κριτήρια επιλογής της μεθόδου. Να γνωρίζει τη διάκριση των ανοξείδωτων χαλύ βων. Να γνωρίζει τη δυνατότητα συγκόλλησης τους και στοιχεία της συμπεριφοράς τους. Να γνωρίζει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Να γνωρίζει τα ηλεκτρόδια και την τυποποίησή τους. Να γνωρίζει το μέταλλο, τα κράματα αυτού και τις μηχανικές του ιδιότητες. Να γνωρίζει τις μεθόδους που εφαρμόζονται στα εργαστήρια και στη βιομηχανία. Να γνωρίζει τη διαδικασία της μηχανικής κατεργα σίας και τα κρίσιμα σημεία της. Να γνωρίζει τη διαδικασία της προθέρμανσης. Να γνωρίζει τον εξοπλισμό και τα αναλώσιμα υλικά των μεθόδων.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη κόλλησης σε δοκίμια PROFILE αλουμινίου. Άσκηση σε ραφή συγκόλλησης επί δοκιμίων αλουμινίου με μεθόδους MIG & TIG. Γ. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ Η μεταλλουργία του χυτοσίδηρου (βασικά στοι χεία) και η διάκρισή τους Τα ηλεκτρόδια για χυτοσίδηρο Επιλογή ηλεκτροδίων και αρχή της συγκόλλη σης Προετοιμασία για συγκόλληση επισκευών. Να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά του χυτοσί δηρου και τη διάκρισή τους. Να γνωρίζει τα ειδικά ηλεκτρόδια και την τυποποί ησή τους. Να περιγράφει τη συγκόλληση μικρών και μεγάλων τεμαχίων και την αναγκαιότητα προθέρμανσης. Να γνωρίζει την προετοιμασία των επιφανειών συ γκόλλησης και τις κρίσιμες παραμέτρους ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίδειξη συγκόλλησης μικρών τεμαχίων. Προθέρμανση μεγάλων τεμαχίων. Επίδειξη συγκόλλησης μεγάλων τεμαχίων. Άσκηση των εκπαιδευομένων στην προθέρμανση (χρήση φιάλης προπανίου και φλόγιστρου). Άσκηση στη συγκόλληση τεμαχίων χυτοσίδηρου. 13 ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 13.1 ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ Οπτικοί έλεγχοι Έλεγχοι με ραδιογραφία και χρήση ακτίνων Χ ή Γ Έλεγχοι με υπέρηχους (ULTRASONIC TEST) Έλεγχοι με διεισδυτικά υγρά Έλεγχοι με μαγνητικά σωματίδια Έλεγχοι με δινορεύματα. Να γνωρίζει τους μη καταστροφικούς ελέγχους των συγκολλήσεων και τις δυνατότητές τους. Να γνωρίζει, επίσης, την εφαρμογή τους. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση της θεωρίας και έχοντας συμμετάσχει στις εργαστηριακές δραστηριότητες που περιγράφονται στα κεφάλαια του προγράμματος, πρέπει να εκτελέσουν εργασία κατά ομάδες των τρι ών τεσσάρων ατόμων. Οι εργασία θα είναι επί μεταλλικών μερών αμαξωμάτων και θα περιέχει: Σφυρηλάτηση. Κοπή. Συγκόλληση. Τηρώντας αυστηρά τις διαδικασίες και λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και προσώπων θα αξιολογηθούν : Στην ευχέρεια χρήσης εξοπλισμού. Στην επιδεξιότητα που έχουν αναπτύξει. Στην ανάπτυξη κριτηρίων τεχνικής και λογικής.

12 18310 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Να κατανοήσει τις δεξιότητες που πρέπει να έχει και τις γνώσεις που πρέπει να αποκτήσει. Να γνωρίζει με ποιους θα συνεργάζεται.. Να πληροφορηθεί ότι θα εργάζεται χειρονακτικά. Να γνωρίζει σε τι θα είναι χρήσιμος. Να πληροφορηθεί που μπορεί να εργασθεί. Να πληροφορηθεί τις δυνατότητες εξέλιξης και αμοι βής. 1.2 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Να γνωρίσει το αντικείμενο της εργασίας του. Να γνωρίζει την αναγκαιότητα ύπαρξης του οχήμα τος και να πληροφορηθεί την διαχρονική εξέλιξη του. Να αναγνωρίζει τις γενικές κατηγορίες κατάταξης των οχημάτων. 1.3 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ Να γνωρίζει το σκοπό δημιουργίας του αμαξώματος. Να περιγράφει την εξέλιξη του αμαξώματος. Να αναφέρει τα είδη των αμαξωμάτων. Να πληροφορηθεί σχετικά με την αεροδυναμική του αμαξώματος. 1.4 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Να κατατάσσει τα συνεργεία σε κατηγορίες. Να πληροφορηθεί ότι θα χειρίζεται εργαλεία, μηχα νήματα και πρώτες ύλες. Να περιγράφει την λειτουργική οργάνωση του συ νεργείου. Να γνωρίζει την οργανωτική ιεραρχική δομή ενός συνεργείου. 2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ 2.3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 2.4 ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2.5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 2.6 ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.7 ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Χειρισμός εργαλείων, συσκευών και μηχανημάτων. Επίσκεψη σε πλήρως οργανωμένο συνεργείο αμαξω μάτων. 3 ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 3.1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 3.2 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 3.3 ΔΙΑΦΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 3.4 ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΥΛΙΚΑ 3.5 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 3.6 ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 3.7 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Να γνωρίζει την ονομασία του εξοπλισμού του συ νεργείου. Να γνωρίζει την χρήση κάθε εργαλείου ή μηχανήμα τος. Να επιλέγει το κατάλληλο εργαλείο. Να χρησιμοποιεί σωστά τον εξοπλισμό. Να γνωρίζει τους κινδύνους που κρύβει η κακή χρήση κάθε εργαλείου. Να αναγνωρίζει τα υλικά που θα μεταχειρίζεται και να γνωρίζει τις ιδιότητες του κάθε υλικού. Να γνωρίζει και να περιγράφει τις δυνατότητες κα τεργασίας ή επεξεργασίας των υλικών. Να επιλέγει το σωστό τρόπο διαμόρφωσης. Να γνωρίζει πως (και αν) συνεργάζονται διαφορετικά υλικά. Να χειρίζεται τα συνδετήρια, στεγανοποιητικά και συγκολλητικά υλικά. Να χρησιμοποιεί κατάλληλα τα αναλώσιμα υλικά.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ 4.1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 4.2 ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ 4.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 4.4 ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 4.5 ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 4.6 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναγνώριση και επαφή με τα υλικά. 5 ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ 5.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 5.2 ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 5.3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΡΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 5.4 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 5.5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 5.6 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 6.1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 6.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΡΗ 6.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 6.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΜΑΞ/ΤΟΣ 6.5 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Να γνωρίζει τις ιδιότητες των υλικών που θα χρησι μοποιεί. Να γνωρίζει τις καταπονήσεις των υλικών. Να περιγράφει πως (και αν) ένα υλικό ανακτά το αρ χικό του σχήμα. Να αναγνωρίζει τα αίτια και να εξηγεί πώς έγιναν οι βλάβες. Να γνωρίζει τις δυνατότητες συνεργασίας δύο δια φορετικών υλικών. Διάκριση υλικών. Διαπίστωση της συμπεριφοράς τους σε καταπονή σεις Να διακρίνει το πλαίσιο και τα κύρια μέρη του αμα ξώματος. Να περιγράφει τις βλάβες για κάθε είδος πλαισίου. Να περιγράφει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για κάθε είδος πλαισίου. Να γνωρίζει την ονοματολογία κάθε κύριου μέρους του αμαξώματος. Να κατανοεί την ανάγκη χρησιμοποίησης κάθε εξαρ τήματος. Να συγκρίνει τύπους εξαρτημάτων. Να αφαιρεί και να επανατοποθετεί τα εξαρτήματα. Να περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής σύνδεσης κάθε εξαρτήματος. Να περιγράφει την λειτουργία κάθε μηχανισμού. Να αναφέρει τις πιθανές βλάβες κάθε είδους. Να αφαιρεί επιδιορθώνει και επανατοποθετεί μηχα νισμούς. Να γνωρίζει την ονοματολογία και να περιγράφει τα είδη της εσωτερικής επένδυσης. Να αφαιρεί και να επανατοποθετεί την εσωτερική επένδυση. Να γνωρίζει για την ενεργητική και παθητική ασφά λεια των επιβατών. Να περιγράφει την λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας. Να αφαιρεί, επιδιορθώνει και επανατοποθετεί τμήμα τα του συστήματος ασφαλείας. Να διακρίνει και να περιγράφει ειδικές κατασκευές αμαξώματος. Να γνωρίζει την διαδικασία γενικού ελέγχου του αμαξώματος. Να ελέγχει την κατάσταση ειδικών μερών του αμα ξώματος. Να γνωρίζει και να περιγράφει την σωστή διαδικασία ελέγχου του πλαισίου. Να ελέγχει την ευθυγράμμιση του πλαισίου με τα ειδικά όργανα. Να γνωρίζει ποια τμήματα του αμαξώματος απαιτούν συντήρηση. Να εκτελεί τις εργασίες συντήρησης. Να γνωρίζει το σκοπό και τα σημεία ρυθμίσεων. Να εκτελεί τις εργασίες ρύθμισης.

14 18312 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ομαδικές εργασίες. Έλεγχος κατάστασης αμαξώματος και συντήρηση ή ρυθμίσεις σε οχήματα (π.χ. μαθητών, εκπ/κών, γονέ ων, ή άλλων), υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτι κών. 7 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 7.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 7.2 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΡΩΝ 7.3 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 7.4 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7.5 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 7.6 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ 7.7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ 7.8 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙ ΣΙΟΥ 7.9 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 7.10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΗ 7.11 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΡΩΝ ΑΜΑΞ/ΤΩΝ (ΕΠΑΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) 7.12 ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ομαδικές εργασίες. Αποκατάσταση επιδιόρθωση ζημιών σε οχήματα (π.χ. μαθητών, εκπ/κών, γονέων ή άλλων), υπό την κα θοδήγηση των εκπαιδευτικών. Επίσκεψη σε συνεργείο αμαξωμάτων για την παρακολούθηση επαναφοράς πλαισίου ή άλ λης εργασίας. 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΒΑΦΗ 8.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΒΑΦΗ 8.2 ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΛΕΙΑΝΣΗ 8.3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ 8.4 ΒΑΦΗ (ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ) Ανάληψη πρωτοβουλίας σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης σχετική με την κατάσταση του οχήματος και τις εκτελεσθείσες εργασίες. Συζήτηση σχετικά με εντοπισθέντα προβλήματα ή βλάβες. Να αναγνωρίζει τις βλάβες του αμαξώματος. Να εκτιμά το ύψος του κόστους επιδιόρθωσης. Να περιγράφει την σωστή διαδικασία και τον τρόπο αποσυναρμολόγησης τμημάτων. Να εκτελεί εργασίες αποσυναρμολόγησης. Να γνωρίζει και να περιγράφει τους τρόπους επι σκευής με ανάκτηση σχήματος, με αντικατάσταση, με θερμική ή χημική συγκόλληση και της επιδιόρθωσης πλαστικών. Να εκτελεί τις παραπάνω εργασίες με επιλογή του κατάλληλου τρόπου. Να γνωρίζει τα κύρια σημεία του αμαξώματος για τα οποία ο κατασκευαστής δίδει ακριβείς διαστάσεις. Να γνωρίζει και να περιγράφει τους τρόπους επι σκευής για κάθε είδος πλαισίου. Να εκτελεί εργασίες επισκευής πλαισίων. Να ελέγχει με ακριβείς μετρήσεις τις διαστάσεις των τμημάτων με τα κατάλληλα όργανα. Να συναρμολογεί τα επί μέρους εξαρτήματα του αμαξώματος. Να περιγράφει τους τρόπους αντισκωριακής προστα σίας. Να εκτελεί εργασίες αντισκωριακής προστασίας. Ανάληψη πρωτοβουλιών σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Διαδικασίες προμήθειας ανταλλακτικών. Χρονομέτρηση εργασιών. Κοστολόγηση έργου. Καταγραφή διαδικασιών και εργασιών. Προετοιμασία (από μικρές ομάδες) τεχνικής έκθεσης. Συζήτηση για την πληρέστερη έκθεση. Να γνωρίζει τους λόγους προετοιμασίας για βαφή των επιφανειών. Να εκτελεί εργασίες τριψίματος επιφανειών με μηχα νικά μέσα. Να προετοιμάζει και να χρησιμοποιεί κατάλληλα τα υλικά επικάλυψης. Να επιλέγει την κατάλληλη διαδικασία για το τρίψιμο επιφανειών. Να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα γυαλόχαρτα στο τρί ψιμο. Να εκτελεί τις εργασίες για το αστάρωμα. Να περιγράφει διαδικασίες προετοιμασίας για βαφή. 9 ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ Να τοποθετεί τα διακοσμητικά μέρη του αμαξώμα τος. Να τοποθετεί τα μικροεξαρτήματα. 10 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Να γνωρίζει τι σημαίνει τελικός ποιοτικός έλεγχος. Να εκτελεί σωστά τον τελικό ποιοτικό έλεγχο.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Να καταγράφει τα υλικά που χρησιμοποίησε καθώς και το κόστος τους. Να καταγράφει τους χρόνους επισκευής και συντή ρησης για κάθε εξάρτημα. Να γνωρίζει τις διαδικασίες κοστολόγησης ενός έρ γου. Να συντάσσει το αναλυτικό κοστολόγιο για κάθε έργο. 12 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 12.1 Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους: Δημιουργία πρωτότυπων κατασκευών. Κατασκευή αμαξώματος με κλίμακα (με καταμερισμό εργασιών). Δημιουργία πινάκων συντήρησης και ρυθμίσεων για τα αμαξώματα. Εργασίες με έρευνες για νέες τεχνολογίες στα αμαξώματα. Σύνταξη σχετικών άρθρων και δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες. Οργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης από ειδικούς της παραγωγής Κατά το τέλος του σχολικού έτους: Παρουσίαση των καλύτερων εργασιών του σχολικού έτους στη σχολική και τοπική κοινωνία (γονείς, κτλ). Δημιουργία σχετικού «μουσείου» αμαξωμάτων σε συνεργασία με άλλα τμήματα. Προβολή δραστηριοτήτων στην τοπική κοινωνία.

16 18314 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. Αναγκαιότητα του σχεδίου για το φανοποιό. 2. Στοιχεία μηχανολογικού σχεδίου. 2.1 Τι είναι προοπτικό και 2.2 Τι αξονομετρικό σχέδιο Όψεις (κύριες) και κανόνες σχεδίασης. 2.4 Βοηθητικές όψεις και κανόνες σχεδίασης. 2.5 Συμμετρικές όψεις και κανόνες σχεδίασης. 3. Σχεδίαση με ελεύθερο χέρι (σκαρίφημα). 3.1 Κανόνες σχεδίασης σκαριφήματος. 4. Κλίμακες σχεδίων και κανόνες τοποθέτησης δια στάσεων. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Τυπική σχεδίαση απλών στοιχείων μηχανών. 5. Συνοπτικό Σχέδιο. 6. Σχέδιο αναπτυγμάτων. 7. Διαγραμμικό σχέδιο. ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» Να κατανοήσει την αναγκαιότητα του σχεδίου ειδι κότητας ως συστατικό στοιχείο της δουλειάς του. Να επαναλάβει τις αρχές του μηχανολογικού σχε δίου και τους κύριους κανόνες σχεδίασης, ώστε να εφαρμόσει αυτούς στη σχεδίαση μερών αμαξωμάτων τόσο σε σκαρίφημα όσο και σε ολοκληρωμένο σχέ διο. Να δύναται να δημιουργεί λειτουργικά σκαριφή ματα και να αναγιγνώσκει σχέδια και τα στοιχεία αυτών. Να σημειώνει και να αναγιγνώσκει διαστάσεις και να μετατρέπει τις διαστάσεις υπό κλίμακα σε πραγ ματικές διαστάσεις (1:1). Κατανόηση και άσκηση του συνοπτικού σχεδίου ως βασικό σχέδιο συναρμολογούμενων μηχανικών μερών. Να κατανοήσει το σχέδιο των αναπτυγμάτων που είναι απαραίτητο σε εργασίες λαμαρινοκατασκευών. Να κατανοήσει και να ασκηθεί στο σχηματικό τύπο σχεδίασης. ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Να δοθούν θέματα σχεδίασης στα παραπάνω κεφάλαια. (Για τη σχεδίαση με ελεύθερο χέρι ορθών προβολών και όψεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί κοινό μιλιμιτρέ χαρτί. Για την αξονομετρική σχεδίαση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικό μιλιμιτρέ χαρτί για αξονομετρικές προβο λές). 8 Συμβολισμοί συνδέσεων: Ηλώσεις. Συγκολλήσεις. Κοχλιώσεις. Διατρήσεις. 9. Συμβολισμοί μερών αμαξωμάτων: Σύμβολα. Ονοματολογία. Αναγραφή κύριων διαστάσεων. Να γνωρίζει τους συμβολισμούς συνδέσεων που θα συναντήσει στη συναρμολόγηση αμαξωμάτων. Να γνωρίζει τα μέρη του αμαξώματος, τα σύμβολα και να αναγινώσκει τα μεγέθη τους. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Ανάγνωση σχεδίων με σημειωμένες συνδέσεις. Ανάγνωση συμβόλων, ονοματολογία και μετάφραση των αναγραφόμενων μεγεθών. * *

17 ΦΕΚ 1271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΧΗΜΑ, ΑΜΑΞΩΜΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΟΨΕΙΣ 10.1 Διαγραμμικό σχέδιο αυτοκινήτου Διαγραμμικό σχέδιο αμαξώματος αυτοκινήτου Διαγραμμικό σχέδιο σασί αυτοκινήτου και σημεία λίπανσης. Μέρη αμαξώματος σε όψεις. Χώρος κινητήρα. Χώρος αποσκευών. Καμπίνα επιβατών. Πλαίσιο (σασί). Ενισχύσεις αυτοφερόμενης. κατασκευής. Μαρσπιέ. Προφυλακτήρες. Παράθυρα. Υαλοπίνακες Θέσεις μέτρησης μερών αμαξώματος αποτυπω μένες στο σχέδιο. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Μελέτη σχεδίων οχημάτων και αμαξωμάτων και ανάγνωση αυτών. Σκαριφηματική απεικόνιση. 11. ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 11.1 Σκαριφηματική απεικόνιση Τεχνική αξονομετρικού σκαριφήματος Σειρά συναρμολόγησης Σχεδίαση λεπτομερειών συνδέσεων. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Στη σκαριφηματική απεικόνιση των μερών αμαξώματος όπως: πόρτες φτερά καπό προφυλακτήρες υαλοπίνακες μάσκα κολώνες ουρανός Να γνωρίζει και να μπορεί να διαβάζει διαγραμμικά σχέδια αυτοκινήτων και αμαξωμάτων. Να γνωρίζει και να μπορεί να διαβάζει σε σχέδιο τα στοιχεία και τα γεωμετρικά μεγέθη των διαφόρων μερών του αμαξώματος. Να αναγνωρίζει στα σχέδια τα κρίσιμα σημεία των μερών αμαξώματος. Να γνωρίζει τα επιμέρους τμήματα και τη σειρά συναρμολόγησης. Να μπορεί να τα απεικονίζει σε σκαρίφημα. Να μπορεί να απεικονίζει παραστατικά το αμάξωμα και τα μέρη του. 12. Ζημιές αυτοφερόμενης κατασκευής. Πλαγιωμετωπική σύγκρουση. Κάμψεις. Σύνθλιψη. Συστροφή. Ρομβοειδής. Άλλα είδη ζημιών. 13. Απεικόνιση ζημιών σε σκαρίφημα. 14. Αποτυπώσεις ζημιών από φωτογραφίες. Να εντοπίζει το είδος και το μέγεθος της ζημιάς με συγκριτική μελέτη σχεδίων. Να εκτιμά και να αποτυπώνει ζημιές επί σκαριφήματος. ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 15. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 15.1 Σκαριφηματική απεικόνιση Λεπτομέρειες λυόμενων και μη συνδέσεων Διατομές κύριων μερών φέρουσας κατασκευής. Να σχεδιάζει διαγραμμικά το πλαίσιο οχημάτων. Να σχεδιάζει σε τομή τις διατομές των μερών τους. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Διαγραμμική. Συνοπτική. Τομές με απεικόνιση των διατομών των χαλύβδινων μερών.

18 18316 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16. ΖΗΜΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ Πλαγιομετωπική σύγκρουση Kάμψη. Σύνθλιψη. Συστροφή. Ρομβοειδής. Άλλα είδη ζημιών Αποτυπώσεις ζημιών μετά από μετρήσεις Απεικόνιση ζημιών σε σκαρίφημα. 17. ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Τύποι αναρτήσεων. Ανάγνωση και σχεδίαση αναρτήσεων. Γεωμετρικά στοιχεία αναρτήσεων. Να εντοπίζει το είδος και το μέγεθος της ζημιάς με συγκριτική μελέτη των σχεδίων και των γεωμετρικών στοιχείων που αναγράφονται. Να αποτυπώνει σε σκαρίφημα τη ζημιά φορέων των πλαισίων. Να μπορεί να διαβάζει και να σχεδιάζει αναρτήσεις με τα κατασκευαστικά τους στοιχεία. ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Διαγράμμιση σχεδίαση αυτοκινήτου με σύστημα ανάρτησης και πέδησης. 18. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΚΙΝΗΤΟΥ Συμβολισμός βασικών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Σημειολογία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτη μάτων. Ανάγνωση διαγραμμικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 19. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Σύστημα ψύξης. Σύστημα πέδησης. Σύστημα διεύθυνσης. Σύστημα λίπανσης. Να γνωρίζει τους συμβολισμούς των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Να διαβάζει τα γραμμικά σχέδια των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και τις θέσεις των ηλεκτρικών και ηλε κτρονικών εξαρτημάτων. Να αναγνωρίζει την πορεία διέλευσης των καλωδίων και τις στηρίξεις τους. Να γνωρίζει τα υδραυλικά συστήματα του οχήμα τος, τη βασική τους λειτουργία, τις στηρίξεις τους και τη χωροστάθμησή τους στο αμάξωμα.

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή. 1.2 Ανάμειξη χρωμάτων. 1.3 Χρωματολόγιο. 1.4 Κωδικοποίηση ευρετήριο. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΦΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ * Να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις και πληροφορίες για τα χρώματα. * Να περιγράφει βασικά χαρακτηριστικά του χρώματος. * Να αναγνωρίζει τα βασικά και συμπληρωματικά χρώματα. * Να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με την ανάμειξη των χρωμάτων. * Να επιλέγει από το χρωματολόγιο την κατάλληλη απόχρωση. * Να αναγνωρίζει και να συσχετίζει το κωδικοποιημέ νο χρώμα στο ευρετήριο χρωμάτων. * Να αναμειγνύει τα χρώματα στις επιθυμητές ανα λογίες. * Να χειρίζεται τις συσκευές ανάμειξης και ανάλυσης χρώματος. * Να επιτυγχάνει τις επιθυμητές αποχρώσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ 2.1 Θάλαμοι φούρνοι βαφής. 2.2 Αεροσυμπιεστές. 2.3 Αεροφυλάκια. 2.4 Πιστόλια βαφής. 2.5 Δίκτυο αέρα. 2.6 Πλυντήριο εργαλείων. 2.7 Εργαλεία τριβής. 2.8 Όργανα ελέγχου χρώματος και πάχους αυτού. 2.9 Προετοιμασία περιβάλλοντος χώρου. * Να περιγράφει το βασικό εξοπλισμό του βαφείου. * Να γνωρίζει την αναγκαιότητα και τις αρχές λει τουργίας του θαλάμου βαφής. * Να περιγράφει τα κύρια μέρη και τα επί μέρους εξαρτήματα του βασικού εξοπλισμού. * Να εξηγεί πώς πρέπει να προετοιμαστεί ο περιβάλ λων χώρος για την εργασία βαφής. * Να συντηρεί τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις οδηγί ες του κατασκευαστή. * Να χρησιμοποιεί κατάλληλα τον εξοπλισμό του βα φείου. * Να ρυθμίζει τα όργανα και τα εργαλεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις. * Να μετρά με τα όργανα το πάχος και τις αποχρώ σεις κάθε χρωματισμού. * Να εξηγεί πώς πρέπει να προετοιμαστεί ο περιβάλ λων χώρος για την εργασία βαφής. * Να ελέγχει την λειτουργία του βασικού εξοπλισμού και τις συνθήκες εργασίας. * Να γνωρίζει πού και πώς πρέπει να είναι ο χώρος καθαριότητας. * Να προετοιμάζει ένα χώρο βαφής. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Επίσκεψη σε οργανωμένο συνεργείο βαφής και ενη μέρωση για την οργανωτική και λειτουργική του δομή καθώς και για τον εξοπλισμό του. * Σύνταξη τεχνικής εκθέσεως από τους μαθητές σχε τικά με την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία του συνεργείου βαφής καθώς και τα μέτρα ασφαλείας.

20 18318 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 3.1 Γενική καθαριότητα οχήματος. 3.2 Εκτίμηση κατάστασης επιφανείας. 3.3 Απολίπανση μετάλλων. 3.4 Εξομάλυνση επιφάνειας βαφής. 3.5 Αστάρωμα. 3.5 Δημιουργία υποστρώματος (ψιλοστοκάρισμα). 3.6 Προετοιμασία πλαστικών μερών. 3.7 Κάλυψη λοιπών επιφανειών (μασκάρισμα). * Να περιγράφει τον τρόπο και τα σημεία καθαρι σμού του οχήματος. * Να καθαρίζει επιμελώς το όχημα ή μέρος αυτού. * Να εκτιμά το μέγεθος της βλάβης του χρωματισμού που παρουσιάζει μια επιφάνεια. * Να επιλέγει τον καλύτερο τρόπο βαφής για την αποκατάσταση της βλάβης. * Να γνωρίζει το κόστος και τις συνέπειες κακοτε χνίας. * Να γνωρίζει τι είναι απολίπανση μετάλλων. * Να περιγράφει πώς επιτυγχάνεται και τι υλικά χρη σιμοποιούνται. * Να χρησιμοποιεί υλικά απολίπανσης σε μέταλλα. * Να περιγράφει πώς επιτυγχάνεται η εξομάλυνση μιας επιφάνειας. * Να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο λείανσης. * Να ασκηθεί στην εξομάλυνση επιφανειών βαφής. * Να περιγράφει πώς δημιουργείται το υπόστρωμα βαφής. * Να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα υλικά και να ασκη θεί στη δημιουργία του υποστρώματος. * Να προετοιμάζει για βαφή πλαστικά μέρη του οχή ματος. * Να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των πλαστικών με ρών και τις διαδικασίες προετοιμασίας τους. * Να γνωρίζει τι είναι «μασκάρισμα». * Να αναφέρει που χρησιμοποιούνται στην κάλυψη επιφανειών. * Να περιγράφει τις διαδικασίες για το «μασκάρισμα». * Να χρησιμοποιήσει τα υλικά «μασκάρισμα» σε όχη μα ή μέρος αυτού. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προετοιμασία επιφανειών, λείανση, δημιουργία υποστρώματος κάλυψη επιφανειών.

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΦΗ 4.1 Εισαγωγή 4.2 Προστασία χρώματος. 4.3 Χαρακτηριστικά χρωμάτων. 4.4 Αιτίες βλάβης χρώματος. 4.5 Χρώματα DE LUX. 4.6 Xρώματα ακρυλικά μιας επίστρωσης. 4.7 Χρώματα ακρυλικά διπλής επίστρωσης. 4.8 Χρώματα ακρυλικά τριπλής επίστρωσης. 4.9 Χρώματα πέρλας Χρώματα υδατοδιαλυτά Βερνίκια. * Να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες του επιτυχημένου βαφέα. * Να κατατάσσει σε κατηγορίες και να αναφέρει τα είδη βαφής. * Να περιγράφει τα στάδια και τις διαδικασίες βα φής. * Να εξηγεί πώς προετοιμάζεται ένα χρώμα. * Να προετοιμάζει το κατάλληλο χρώμα σύμφωνα με τα δεδομένα. * Να κατατάσσει σε κατηγορίες τα χρώματα και να περιγράφει τις ιδιότητές τους. * Να γνωρίζει τα συστατικά του χρωματισμού και να τα περιγράφει αναλυτικά. * Να γνωρίζει τους λόγους χρήσης σκληρυντικών, δι αλυτών και προσθέτων υλικών. * Να χρησιμοποιεί κατάλληλα τους σκληρηντές και διαλύτες στα χρώματα. * Να περιγράφει τις κύριες αιτίες που δημιουργούν βλάβες στους χρωματισμούς. * Να αναγνωρίζει τις αιτίες που δημιουργούν τι βλά βες. * Να γνωρίζει και να περιγράφει τα διάφορα είδη χρωματισμού. * Να περιγράφει τα συστατικά, τις ιδιότητες και τους τρόπους χρήσης για κάθε είδος. * Να αναφέρει πιθανά προβλήματα ή δυσκολίες εφαρμογής για κάθε χρωματισμό. * Να χρησιμοποιεί δοκιμαστικά τα διάφορα χρώματα για κάθε είδους χρωματισμό. * Να εξηγεί τις διαφορές των χρωματισμών. * Να αναφέρει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κάθε χρωματισμό. * Να γνωρίζει και να αναφέρει τους λόγους και τους τρόπους της ιδιαίτερης προσοχής στην χρήση, την μεταφορά και αποθήκευση των χρωμάτων και των άλλων υλικών. * Να γνωρίζει και να περιγράφει τις ιδιότητες των βερνικιών. * Να περιγράφει τον τρόπο χρήσης βερνικιών και πι θανά προβλήματα εφαρμογής. * Να χρησιμοποιεί κατάλληλα τα βερνίκια στους χρωματισμούς.

22 18320 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΦΗΣ 5.1 Ρύθμιση πιστολιού. 5.2 Κίνηση πιστολιού. 5.3 Αφαίρεση υλικού προστασίας. 5.4 Διόρθωση ατελειών λεπτομέρειες. 5.5 Καθαρισμός εργαλείων και πιστολιού. * Να γνωρίζει τις διαδικασίες για την βαφή. * Να ελέγχει και να ρυθμίζει κατάλληλα το πιστόλι βαφής. * Να λαμβάνει αποτυπώματα δέσμης και διασκορπι σμού. * Να αναγνωρίζει τις αιτίες που δημιουργούν προ βλήματα στην ποσότητα και τον διασκορπισμό του χρώματος. * Να περιγράφει πώς πρέπει να κινείται το πιστόλι βαφής. * Να αναφέρει τα κύρια χαρακτηριστικά της κίνησης για το καλύτερο αποτέλεσμα. * Να ασκηθεί στην κίνηση του πιστολιού βαφής. * Να ασκηθεί στην κίνηση του πιστολιού σε ακραίες καταστάσεις. * Να αξιολογήσει τα αποτελέσματα κάθε κίνησης του πιστολιού. * Να αφαιρεί τα υλικά προστασίας και να κάνει λε πτομερή έλεγχο. * Να καθαρίζει και συντηρεί τα εργαλεία. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Πρακτική άσκηση στην ρύθμιση του πιστολιού και εξάσκηση στην κίνηση κατά τη βαφή. Ομαδικές εργασίες: Υπό τη καθοδήγηση των εκπαιδευτικών να πραγμα τοποιηθούν στο εργαστήριο εργασίες αποκατάστα σης ζημιών Ι.Χ. (π.χ. εκπαιδευτικών, γονέων ή άλλων) Να εξασκηθούν οι μαθητές σε επιδιορθώσεις και βαφές αμαξωμάτων, σε πραγματικές συνθήκες εργα σίας. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ. 6.1 Αιτίες. 6.2 Πρόληψη 6.3 Επιδιόρθωση. 6.4 Αποτέλεσμα βαφής. * Να αξιολογεί τη χρωματισμένη επιφάνεια. * Να αναγνωρίζει τα σφάλματα της βαφής. * Να εξηγεί τις αιτίες εμφάνισης κακοτεχνίας. * Να περιγράφει πώς διορθώνονται οι κακοτεχνίες. * Να αναφέρει τρόπους και διαδικασίες πρόληψης κακοτεχνίας. * Να επιδιορθώνει κατάλληλα τις κακοτεχνίες. * Να επιδιορθώνει βλάβες του χρωματισμού σε μι κρές επιφάνειες ή σημεία τμήματος του αμαξώματος. * Να επιδιορθώνει βλάβες του χρώματος σε πλαστι κά μέρη του οχήματος.

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΥΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΑΞ/ΤΟΣ 7.1 Σκοπός. 7.2 Τρόπος χρήσης. 7.3 Ονοματολογία. 7.4 Χαρακτηριστικά υλικών. * Να γνωρίζει τους τρόπους ειδικής προστασίας του αμαξώματος. * Να αναγνωρίζει το κάθε ειδικό υλικό. * Να αναφέρει τις ιδιότητες του κάθε ειδικού υλικού. * Να περιγράφει τον τρόπο χρήσης και την περιοχή εφαρμογής του. * Να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα υλικά για κάθε ειδι κή προστασία. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8.1 Τοξικοί και επιβλαβείς παράγοντες. 8.2 Επαγγελματικές ασθένειες. 8.3 Κίνδυνοι ατυχήματος. 8.4 Μέτρα προστασίας. 8.5 Προστασία περιβάλλοντος * Να πληροφορηθεί ποιοι παράγοντες επηρεάζουν δυσμενώς την υγεία του. * Να πληροφορηθεί ποιοι παράγοντες επηρεάζουν δυσμενώς το περιβάλλον. * Να γνωρίζει τις επαγγελματικές ασθένειες της ειδι κότητας. * Να ενημερωθεί για τα μέτρα προστασίας που μπο ρεί να χρησιμοποιήσει. * Να χρησιμοποιήσει τα μέτρα προστασίας. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 9.1 Για την άδεια λειτουργίας συνεργείου. 9.2 Για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. 9.3 Για τις συλλογικές συμβάσεις. * Να γνωρίζει τη σχετική νομοθεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΕΤΗΣΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δημιουργία είδους «μουσείου» με επιφάνειες που παρουσιάζουν προβλήματα βαφής και θα προσδιορίζεται η αιτία που τα προκάλεσε. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

24 18322 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0-1. Γενικά Σκοπός του σχολικού αυτού βιβλίου είναι να δώσει στους µαθητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά µε τις συγκολλήσεις των µετάλλων και να τους εξοικειώσει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Certified Welding and Cutting Metal Professional SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Certified Welding and Cutting Metal Professional SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2122 14 Οκτωβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ /23319 Αντιστοίχηση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. του ΥΠΕΠΘ με ειδικότητες Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 347 21 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γεvικoύ Πoλεoδoμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 72 E ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συγκολλήσεις ανήκουν στην κατηγορία των μόνιμων συνδέσεων ανάμεσα σε τεμάχια. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της θερμότητας, είναι σύνδεση κρυσταλλική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 22 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3724/162303 Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφί μων ζωϊκής προέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54 Συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυν σης υπηκόων τρίτων χωρών δια της αεροπορικής οδού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2057 23 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Στοιχεία Τεχνολογίας» του Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 65 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να γνωρίζεις τα µέρη του αµαξώµατος και την ονοµατολογία τους. Να µπορείς να διαβάζεις, από τα διαγραµµατικά σχέδια των αµαξωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Μηχ. Μηχανικού Αγγέλου Αλέξανδρου www.papathanassiou-sa.gr/new/ Από τον Ιούλιο στην Ευρώπη, οι κανονισμοί κατασκευής στις μεταλλικές κατασκευές αλλάζουν. Είστε έτοιμοι; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2687 10 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του Κανο νισμού 3821/85 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18977 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1336 26 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 77204/Γ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ ΜΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ ΜΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΕΝΟΤΗΤΕΣ Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ 1α. Χρονοδιάγραμμα εργασιών μακέτας.... 2 1β. Ημερολόγιο εργασιών κατασκευής μακέτας....2

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε] [PLASMA VS OXYFUEL] [ΜΑΙΟΣ 2013]

[ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε] [PLASMA VS OXYFUEL] [ΜΑΙΟΣ 2013] [ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε] Του Μηχ.Μηχανικού Αλέξανδρου Αγγέλου [PLASMA VS OXYFUEL] [Σύγκριση κοπής Plasma με οξυγονοκοπή. Τα πλεονεκτήματα και οι λόγοι που καθιστούν το Plasma την επικρατέστερη μέθοδο κοπής μετάλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για την απο κατάσταση εγκαταλελειμμένων διατηρητέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1853 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Μαθηματι κών της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΚΡΩΝ. Γενικά για την προετοιµασία των άκρων που θα συγκολληθούν. Οι εσωραφές ή βυθισµένες ραφές

ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΚΡΩΝ. Γενικά για την προετοιµασία των άκρων που θα συγκολληθούν. Οι εσωραφές ή βυθισµένες ραφές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΚΡΩΝ Γενικά για την προετοιµασία των άκρων που θα συγκολληθούν Οι εσωραφές ή βυθισµένες ραφές Οι εξωραφές ή γωνιακές ραφές Μετωπικές συναρµογές άκρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1448 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 30 3 2011 Συλλογικής γασίας των αδειούχων πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 892 22 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Κέντρου κατάλληλου για την εμφύτευ ση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 29 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 144. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α 160)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 23 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 83933/Β7/6.8.2003 (ΦΕΚ 1200/τ. Β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα