ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α"

Transcript

1 ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014

2 ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Λζκτορασ ςτον Σομζα Φιλοςοφίασ του Σμήματοσ Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ τησ Φιλοςοφικήσ χολήσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Α Σ Ο Μ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΕΣΟ ΓΕΝΝΗΕΩ: ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΕΩ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ: ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1950 Ξθροκάμπι πάρτθσ Ζγγαμθ και μθτζρα τριϊν παιδιϊν Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Σομζασ Φιλοςοφίασ Πανεπιςτθμιοφπολθ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ( ): ΣΗΛΕΦΩΝΟ: ,

3 Π Ρ Ο Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Ε Π Ο Τ Δ Ε 1973: Πτυχίο Φιλολογίασ [Φιλοςοφικι χολι Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, Σομζασ Κλαςικϊν πουδϊν] Μ Ε Σ Α Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Ε Π Ο Τ Δ Ε 9/1-18/3/1980 : 1988: : 2003: Παρακολοφκθςθ μεταπτυχιακϊν μακθμάτων ςτο Department of Philosophy of the University of Exeter, U.K. υμμετοχι ςε μεταπτυχιακό ςεμινάριο για τθν Θκικι και Κοινωνικι Φιλοςοφία (Moral and Social Philosophy) [Τφθγθτισ W. D. Hudson]. Απόκτθςθ του μεταπτυχιακοφ τίτλου Master of Arts με ειδίκευςθ ςτθ Φιλοςοφία από τθ χολι τθσ Φιλοςοφίασ του Κακολικοφ Πανεπιςτθμίου τθσ Αμερικισ (School of Philosophy The Catholic University of America), Ουάςιγκτον D.C., USA. Θζμα μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ: The World of the Greek Polis and Its Impact Upon Some Fundamental Aspects of Aristotle s Practical Philosophy *Επιβλζπων Κακθγθτισ: George F. McLean] Παρακολοφκθςθ μεταπτυχιακϊν μακθμάτων ςτο Σμιμα Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων *Διδάςκουςα: Κακθγιτρια Γεωργία Αποςτολοποφλου+ Απόκτθςθ του Διδακτορικοφ Διπλώματοσ (PhD) ςτθ Φιλοςοφία *Βακμόσ: «Άριςτα»]. Θζμα διδακτορικισ διατριβισ: «Ανθρώπινοσ βίοσ και ηδονή κατά τον Πλάτωνα» *Επιβλζπουςα Κακθγιτρια: Γεωργία Αποςτολοποφλου

4 Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Η Σ Α Δ Ι Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Α : : ζωσ ςήμερα: Βοθκόσ ςτθν Ζδρα τθσ Φιλοςοφίασ τθσ Φιλοςοφικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Μονιμοποίθςθ ςε προςωποπαγι κζςθ Βοθκοφ. Λζκτορασ [με μονιμότθτα] ςτον Σομζα Φιλοςοφίασ του Σμιματοσ Φ.Π.Ψ. τθσ Φιλοςοφικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ε Ε Ρ Γ Α Ι Ε Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Ι Ω Ν Αυτοτελή ζργα 1. ολωμοφ-παπανικολάου, Β. Π., Ανκρώπινοσ βίοσ και θδονι κατά τον Πλάτωνα, αδθμος. Διδακτ. διατρ. (Ιωάννινα: Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, 2003). 2. Solomou-Papanikolaou V., Polis and Aristotle: The World of the Greek Polis and Its Impact Upon Some Fundamental Aspects of Aristotle s Practical Philosophy, Δωδώνθ, Suppl. No. 40 (Ioannina: University of Ιoannina, 1989). Επιμζλεια επιςτημονικών εργαςιών 1. Νοφτςοσ, Π., Β. ολωμοφ-παπανικολάου (επιμ.), «πφροσ Δ. Κυριαηόπουλοσ ( ), Ιn Memoriam», Δωδώνθ (Μζροσ Σρίτο), 17 (1988), 9-56 (ς. 56: Περίλθψθ ςτα Αγγλικά). 2. ολωμοφ-παπανικολάου Β. Π. (επιμ.), Αναγόρευςθ του Κακθγθτι Κώςτα Ε. Μπζθ ςε Επίτιμο Διδάκτορα Φιλοςοφίασ του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ (12 Μαΐου 2010). Επίςθμοι Λόγοι Ψθφίςματα Εργογραφία του Τιμωμζνου, Πανθγυρικοί λόγοι αρ. 61 (Ιωάννινα: Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Σομζασ Φιλοςοφίασ, 2013). Άρθρα ςε περιοδικά και ςυλλογικοφσ τόμουσ 1. ολωμοφ-παπανικολάου, Β., «πφρου Δ. Κυριαηόπουλου: Ζνα ανζκδοτο χειρόγραφο αιςκθτικισ», ςτο: Π. Νοφτςοσ, Β. ολωμοφ-παπανικολάου (επιμ.), «πφροσ Δ. Κυριαηόπουλοσ ( ), Ιn Memoriam», Δωδώνθ (Μζροσ Σρίτο), 17 (1988),

5 2. Papanikolaou, V. P., "The Polis: The Nature of the Political Community", ςτο: G. F. McLean and J. Kromkowski (eds.), Urbanization and Values (Washington, D.C.: The Council for Research in Values and Philosophy, 1991), ολωμοφ-παπανικολάου, Β. Π., «Ο Θρακλισ και ο Απόλλων ςτθ κεϊρθςθ του πφρου Κυριαηόπουλου», Δωδώνθ (Μζροσ Σρίτο), 25 (1996), (ς. 148: Περίλθψθ ςτα Αγγλικά). 4. ολωμοφ-παπανικολάου, Β. Π., «Ο ζρωτασ ςτθ κεϊρθςθ του Πλάτωνα», Δωδώνθ (Μζροσ Σρίτο), 28 (1999), (ς. 146: Περίλθψθ ςτα Αγγλικά). 5. ολωμοφ-παπανικολάου, Β. Π., «Σο ιδιωτικό και το δθμόςιο ςτθ ςκζψθ του Kant», ςτο: Για τον Ιμάνουελ Καντ 200 χρόνια μετά (Ακινα: Σομζασ Φιλοςοφίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Εκδόςεισ Νιςοσ, 2006), ολωμοφ-παπανικολάου, Β. Π., «Θ ςωκρατικι κεϊρθςθ για τον άνκρωπο», Ευδικία, τεφχ. 9 (2009), «Ζπαινοσ (Laudatio) ςτον Κακθγθτι κ. Κϊςτα Ε. Μπζθ» ςτο: Β. Π. ολωμοφ- Παπανικολάου (επιμ.), Αναγόρευςθ του Κακθγθτι Κώςτα Ε. Μπζθ ςε Επίτιμο Διδάκτορα Φιλοςοφίασ του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ (12 Μαΐου 2010). Επίςθμοι Λόγοι Ψθφίςματα Εργογραφία του Τιμωμζνου, Πανθγυρικοί λόγοι αρ. 61 (Ιωάννινα: Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Σομζασ Φιλοςοφίασ, 2013), Τπό δημοςίευςη 1. ολωμοφ-παπανικολάου, Β. Π., «Ο ωκράτθσ ςτθ κεϊρθςθ του Αλζξανδρου Νεχαμά» *υπό δθμοςίευςθ ςτθ Δωδώνθ (Μζροσ Σρίτο), Επιςτθμονικι Επετθρίδα του Τμιματοσ Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικισ και Ψυχολογίασ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων]. 2. Solomou-Papanikolaou V., Plato s and Aristotle s Response to the Crisis of Their Contemporary Polis *υπό δθμοςίευςθ ςτα Πρακτικά του Διεκνοφσ υνεδρίου Philosophy and Crisis: Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, που ζλαβε χϊρα ςτα Ιωάννινα (28-30 Ιουλίου 2013) και ςυνδιοργανϊκθκε από τον Σομζα Φιλοςοφίασ του Σμιματοσ Φ.Π.Ψ. τθσ Φιλοςοφικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων και το Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., U.S.A.]. 3. Solomou-Papanikolaou V., Plato s Theory of Love *υπό δθμοςίευςθ ςτα Πρακτικά του Διεκνοφσ υνεδρίου Culture and Philosophy as Ways of Life in Times of Global Change, που ζλαβε χϊρα ςτθν Ακινα (1-3 Αυγοφςτου 2013) και ςυνδιοργανϊκθ

6 κε από το Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν και το Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C. U.S.A.]. 4. Maggini G., H. Karabatzaki, V. Solomou-Papanikolaou and J. J. Vila-Chã (eds.), Philosophy and Crisis: Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, Proceedings of the International Conference held at the University of Ioannina, July 28-30, 2013, Council for Research in Values and Philosophy University of Ioannina, Department of Philosophy

7 Λ Ο Ι Π Η Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Δ Ρ Α Σ Η Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Α. υμμετοχή με ανακοίνωςη ςε ςυνζδρια 1. «Ο Θρακλισ και ο Απόλλων ςτθ κεϊρθςθ του πφρου Κυριαηόπουλου», ςτθν Επιςτθμονικι ςυνάντθςθ ςτθ μνιμθ του Σπφρου Κυριαηόπουλου, που διοργανϊκθκε από τον Σομζα Φιλοςοφίασ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων ςτισ 24 Νοεμβρίου «Ο ζρωτασ ςτθ κεϊρθςθ του Πλάτωνα», ςτο Επιςτθμονικό Συμπόςιο Περί Ζρωτοσ, που πραγματοποιικθκε ςτο Καπζςοβο (1-3 Οκτωβρίου 1999) και διοργανϊκθκε από τον Σομζα Φιλοςοφίασ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων και τον Πολιτιςτικό φλλογο Καπεςόβου «Αλζξθσ Νοφτςοσ». 3. «Θ καταγωγι και θ πορεία του τεχνικοφ πνεφματοσ ςτθ κεϊρθςθ του πφρου Κυριαηόπουλου», ςτθν Επιςτθμονικι Θμερίδα Σπφροσ Δ. Κυριαηόπουλοσ: In Memoriam, που διεξιχκθ ςτισ 13 Δεκεμβρίου 2004 ςτο Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων και διοργανϊκθκε από τον Σομζα Φιλοςοφίασ. 4. «Θ κεωρία του Πλάτωνα για τθν ποίθςθ ςτον Ἴωνα και ςτον Φαῖδρον», ςτο Πανελλινιο Επιςτθμονικό υνζδριο Τα ζργα τζχνθσ και ο τόποσ τουσ, που ζλαβε χϊρα ςτο Ελλθνικό Ιωαννίνων (9 και 10 επτεμβρίου 2005) και διοργανϊκθκε από τον Σομζα Φιλοςοφίασ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. 5. The Practical Direction of the Platonic Thought, ςτθν Θμερίδα A Symposium on Plato s Symposium, που ζλαβε χϊρα ςτα Σίρανα, ςτισ 23 Φεβρουαρίου 2007, και διοργανϊκθκε από το Πανεπιςτιμιο Σιράνων και το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Πρεςβεία ςτα Σίρανα. 6. «Θ ςωκρατικι κεϊρθςθ για τον άνκρωπο», ςτθν Πανελλινια Επιςτθμονικι Θμερίδα Ο Σωκράτθσ και θ εποχι μασ, που ζλαβε χϊρα ςτθ Βιβλιοκικθ Σ.Ε.Ι. ερρϊν ςτισ και διοργανϊκθκε από τθ Βιβλιοκικθ Σ.Ε.Ι. ερρϊν, τον Διμο Αχινοφ, τον Σομζα Φιλοςοφίασ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων και τον Δικθγορικό φλλογο ερρϊν. 7. Publicness and Human Dignity: In the Past and Nowadays, ςτο Διεκνζσ υνζδριο Values of the Human Person: Contemporary Challenges, που ζλαβε χϊρα ςτο Βουκουρζςτι (3-4 Ιουνίου 2011) και ςυνδιοργανϊκθκε από το University of Bucharest, Faculty of Philosophy και το Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., U.S.A. 8. Plato s and Aristotle s Response to the Crisis of Their Contemporary Polis, ςτο Διεκνζσ υνζδριο Philosophy and Crisis: Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, που ζλαβε χϊρα ςτα Ιωάννινα (28-30 Ιουλίου 2013) και - 6 -

8 ςυνδιοργανϊκθκε από τον Σομζα Φιλοςοφίασ του Σμιματοσ Φ.Π.Ψ. τθσ Φιλοςοφικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων και το Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., U.S.A. 9. Plato s Theory of Love, ςτο Διεκνζσ υνζδριο Culture and Philosophy as Ways of Life in Times of Global Change, που ζλαβε χϊρα ςτθν Ακινα (1-3 Αυγοφςτου 2013) και ςυνδιοργανϊκθκε από το Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν και το Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., U.S.A. 10. Plato s Theory of Love, ςτο τρογγυλό Σραπζηι Friendship and Civil Society, που διοργανϊκθκε ςτα πλαίςια του XXIII World Congress of Philosophy: Philosophy as Inquiry and Way of Life, που ζλαβε χϊρα ςτθν Ακινα (4-10 Αυγοφςτου 2013). υμμετοχι με ερωτιςεισ και παρεμβάςεισ ςτα τρογγυλά Σραπζηια του Διεκνοφσ υνεδρίου The Dialogue of Cultural Traditions: A Global Perspective, που ζλαβε χϊρα ςτθν Κωνςταντινοφπολθ (8-9 Αυγοφςτου 2003) και ςυνδιοργανϊκθκε από το Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., U.S.A. και το Istanbul Kültür University. Β. Διοργάνωςη Επιςτημονικών υνεδρίων Μζλοσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του Διεκνοφσ υνεδρίου Philosophy and Crisis: Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, που ςυνδιοργανϊκθκε από τον Σομζα Φιλοςοφίασ του Σμιματοσ Φ.Π.Ψ. τθσ Φιλοςοφικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων και το Council for Research in Values and Philosophy (CRVP) του Κακολικοφ Πανεπιςτθμίου τθσ Αμερικισ (Washington, D.C., U.S.A.) και πραγματοποιικθκε ςτα Ιωάννινα (28-30 Ιουλίου 2013) (www.philosophyandcrisis.blogspot.com). Γ. Επιςτημονική Άδεια : Visiting Research Fellow, School of Philosophy, School of Humanities του Πανεπιςτθμίου του Leeds (University of Leeds) UK. Δ. Άλλεσ επιςτημονικζσ δραςτηριότητεσ 1. Μζλοσ δφο επταμελϊν εξεταςτικϊν Επιτροπϊν για διδακτορικζσ διατριβζσ. 2. Μζλοσ επτά τριμελϊν υμβουλευτικϊν Επιτροπϊν για εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ

9 3. Επιβλζπουςα ςτισ ακόλουκεσ Μεταπτυχιακζσ Διπλωματικζσ εργαςίεσ: ωηοποφλου Μαρία, «Οι ζννοιεσ τθσ πολιτικισ και του πολιτικοφ ςτθν Πολιτεία και ςτον Πολιτικό του Πλάτωνα» *ολοκλθρϊκθκε ]. Καλζςθ Χριςτίνα-Χρυςοβαλάντω, «Τα ἄγραφα δόγματα του Πλάτωνα και οι οντολογικζσ κεωρίεσ του διαλόγου Φίλθβοσ» [προσ υποςτιριξθ+. Σςολερίδθσ Ματκαίοσ, «Η κεωρία του Πλάτωνοσ για τθ γνώςθ ωσ ανάμνθςθ υπό το πρίςμα του κοινωνικοπολιτικοφ και γνωςιοκεωρθτικοφ του οπτιμιςμοφ» [προσ υποςτιριξθ+. Παπαγεωργάκθσ Γεϊργιοσ, «Θ λογιστικὰ του Αρχφτα και θ μετρητικὴ του Πλάτωνα: Θ τζχνθ τθσ μζτρθςθσ ςτον χϊρο τθσ θκικισ και τθσ πολιτικισ» *κατάκεςθ πρϊτθσ γραφισ+. ζρρασ Κωνςταντίνοσ «Θ λειτουργία τθσ τιμωρίασ ςτθ ςωκρατικι θκικι» *ικανοποιθτικι πρόοδοσ+. Ηυγοφνα Χρυςοφλα «Ο πφροσ Κυριαηόπουλοσ και θ αρχαία ελλθνικι φιλοςοφία» *ικανοποιθτικι πρόοδοσ+. Καραντάνα Δάφνθ-Μαρία: «Η ςχζςθ ευδαιμονίασ και φιλίασ ςτθν πρακτικι φιλοςοφία του Αριςτοτζλθ» *ικανοποιθτικι πρόοδοσ+. Μπακζλλα Παρκενόπθ, «Σο αιςκθτό και το ιδεατό κάλλοσ ςτον Πλάτωνα» *αρχικό ςτάδιο ζρευνασ+. Παντελι Ευαγγελία, «Σο ἀμτιπεπομθὸς δίκαιομ ςτθ ςωκρατικι και αριςτοτελικι ςκζψθ» *αρχικό ςτάδιο ζρευνασ+. 4. Μζλοσ πολλϊν τριμελϊν υμβουλευτικϊν Επιτροπϊν για Μεταπτυχιακι Διπλωματικι εργαςία. 5. Μζλοσ δζκα τριμελϊν υμβουλευτικϊν Επιτροπϊν ςε Μεταπτυχιακζσ Διπλωματικζσ εργαςίεσ που ολοκλθρϊκθκαν. 6. Μζλοσ τριϊν Εκλεκτορικϊν ωμάτων για εκλογι ςε βακμίδα Λζκτορα. 7. Επιςτθμονικϊσ Τπεφκυνθ του ζργου «Καταλογογράφθςθ των βιβλίων του Εργαςτθρίου Πλατωνικών και Αριςτοτελικών Μελετών» από το Μζλοσ επί ςειράν ετϊν τθσ «Επιτροπισ Κατατάξεων» [Επιτροπισ για τισ κατατακτιριεσ εξετάςεισ ςτο Σμιμα Φ.Π.Ψ.]. 9. Μζλοσ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ του Διατμθματικοφ Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν «Ελλθνικι Φιλοςοφία Φιλοςοφία των Επιςτθμϊν», κακϊσ και τθσ Επιτροπισ για τθ διαμόρφωςθ τθσ φλθσ των μακθμάτων που ορίηονται κατ ζτοσ για τισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ ςτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

10 Ε. Επιςτημονικζσ Εταιρείεσ 1. Ελλθνικι Φιλοςοφικι Εταιρεία 2. Εταιρεία Αριςτοτελικϊν Μελετϊν «Σο Λφκειον» 3. Ελλθνικι Εταιρεία Θκικισ Π Ε Δ Ι Α Ε Ρ Ε Τ Ν Η Σ Ι Κ Ο Τ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο 1. Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία *Προςωκρατικοί, οφιςτζσ, ωκράτθσ, Πλάτων, Αριςτοτζλθσ+. 2. Θκικι και Πολιτικι Φιλοςοφία 3. Νεότερθ Φιλοςοφία 4. Νεοελλθνικι Φιλοςοφία - 9 -

11 Δ Ι Δ Α Κ Σ Ι Κ Η Δ Ρ Α Σ Η Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΜΑΘΗΜΑΣΑ (Αυτοδφναμθ διδαςκαλία) Α. Προπτυχιακό επίπεδο 1. Ειςαγωγι ςτθ Φιλοςοφία (Θζμα: Οριοκζτθςθ, κεμελιϊδθ προβλιματα και ςφντομθ ιςτορία τθσ φιλοςοφίασ) *Ακ. ζτθ: (εαρ. εξ.), (χειμ. εξ.)+ 2. Φιλοςοφία τθσ επιςτιμθσ (Θζμα: Φιλοςοφία και ιςτορία τθσ επιςτιμθσ) *Ακ. ζτοσ: (εαρ. εξ.)+ 3. Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία Αϋ (Θζμα: Πρϊιμθ Ιωνικι ςκζψθ: Από τον Θαλι ϊσ τον Θράκλειτο) *Ακ. ζτθ: (χειμ. εξ.), (χειμ. εξ.), (εαρ. εξ.)+ 4. Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία (Θζμα: ωκράτθσ, Πλάτων, Αριςτοτζλθσ: Ειςαγωγι ςτθ φιλοςοφία τουσ) *Ακ. ζτοσ: (χειμ. εξ.)+ 5. Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία (Θζμα: Θ θκικι ςκζψθ των Προςωκρατικϊν και των οφιςτϊν) *Ακ. ζτθ: (εαρ. εξ.), (εαρ. εξ.)+ 6. «Θ αρχαία ελλθνικι θκικι από τουσ Προςωκρατικοφσ ϊσ και τισ ωκρατικζσ ςχολζσ» *Ακ. ζτοσ: (χειμ. εξ.)+ 7. Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία Γϋ (Θζμα: Θ φιλοςοφία του ωκράτθ) [Ακ. ζτθ: (χειμ. εξ.), (χειμ. εξ.), (εαρ. εξ.), (εαρ. εξ.)] 8. Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία Δϋ (Θζμα: Ειςαγωγι ςτθν πλατωνικι οντολογία και γνωςιολογία) [Ακ. ζτθ: (χειμ. εξ.), (χειμ. εξ.), (χειμ. εξ.), (εαρ. εξ.), (χειμ. εξ.)] 9. Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία Δϋ (Θζμα: Θ θκικι φιλοςοφία του Πλάτωνα) *Ακ. ζτθ: (εαρ. εξ.), (χειμ. εξ.), (χειμ. εξ.)+ 10. Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία Δϋ (Θζμα: Ειςαγωγι ςτθν Πολιτεία του Πλάτωνα) [Ακ. ζτθ: (χειμ. εξ.), (χειμ. εξ.)+ 11. Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία Δϋ (Θζμα: Ο Πλάτων και θ τζχνθ) *Ακ. ζτθ: (εαρ. εξ.), (εαρ. εξ.), (χειμ. εξ.)+ 12. Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία Εϋ (Θζμα: Θ θκικι φιλοςοφία του Αριςτοτζλθ)

12 *Ακ. ζτθ: (εαρ. εξ.), (εαρ. εξ.), (εαρ. εξ.), (εαρ. εξ.), (εαρ. εξ.), (εαρ. εξ.)+ Σα επαναλαμβανόμενα μακιματα εμπλουτίηονταν με νζα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τα καινοφρια κάκε φορά δεδομζνα τθσ ζρευνασ. Β. Μεταπτυχιακό επίπεδο 1. Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία (Θζμα: Θκικι και μεταφυςικι ςτον πλατωνικό διάλογο Φίλθβοσ) *Ακ. ζτοσ (χειμ. εξ.)] 2. Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία (Θζμα: Φιλοςοφία, θκικι και πολιτικι ςτον πλατωνικό διάλογο Γοργίασ) *Ακ. ζτοσ (εαρ. εξ.)] 3. Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία (Θζμα: Θ ποίθςθ ςτθ κεϊρθςθ του Πλάτωνα Ἴων, Πολιτεία, Φαῖδροσ, Νόμοι) *Ακ. ζτοσ (χειμ. εξ.)+ 4. Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία (Θζμα: Διαλεκτικι, μφκοσ και πολιτικι ςτον Πολιτικό του Πλάτωνα) *Ακ. ζτοσ (χειμ. εξ.)] 5. Αρχαία Ελλθνικι Φιλοςοφία (Θζμα: Οι αρετζσ τθσ δικαιοςφνθσ και τθσ φιλίασ ςτθν αριςτοτελικι θκικι Ἠκικὰ Νικομάχεια, Βιβλία Εϋ, Θϋ, Ιϋ) *Ακ. ζτοσ (χειμ. εξ.)] Γ. Επιμόρφωςη Εκπαιδευτικών «φγχρονεσ φιλοςοφικζσ κατευκφνςεισ» ςε δϊδεκα ςυνολικά διδακτικζσ ϊρεσ ςτθ.ε.λ.δ.ε. Ιωαννίνων (4-5 ζωσ )

13 Δ. Φροντιςτήρια προπτυχιακοφ επιπζδου [ωσ Βοηθόσ] : : : : υμμετοχι ςτθ διεξαγωγι των εξισ Φροντιςτθρίων *Τπό τθν εποπτεία του Κακθγθτι π. Κυριαηόπουλου ( 1977)]: «Αριςτοτζλουσ Ἠκικὰ Νικομάχεια» «Θ αντιδικία των γενεϊν ςτθν αρχαία Ελλάδα» «Κοινωνικοπολιτικοί ςτακμοί τθσ ευρωπαϊκισ ηωγραφικισ». Διεξαγωγι του Φροντιςτθρίου «Δθμόκριτοσ» *Από κοινοφ με τον κ. Ν. Ψθμμζνο και τον κ. Χ. Σζηα+ υμμετοχι με ειςθγιςεισ ςτθ διδαςκαλία των μακθμάτων τθσ Ζδρασ τθσ Φιλοςοφίασ *Τπεφκυνοσ: Κακθγθτισ Χ. Φράγκοσ+ Διεξαγωγι (διοργάνωςθ και διδαςκαλία των ακόλουκων εξαμθνιαίων Φροντιςτθρίων: «Φιλοςοφικι ορολογία» «Ο Αριςτοτζλθσ ωσ ιςτορικόσ τθσ φιλοςοφίασ» «Ανάλυςθ του Βϋ και Γϋ Βιβλίου του ζργου του Αριςτοτζλθ Περὶ Ψυχῆσ» «Βαςικά προβλιματα του πλατωνικοφ διαλόγου Φίλθβοσ» «Φιλοςοφικά προβλιματα του πλατωνικοφ διαλόγου Γοργίασ» «Θ ζννοια τθσ δικαιοςφνθσ ςτο Αϋ και Βϋ Βιβλίο τθσ Πολιτείασ του Πλάτωνα» «E. Husserl: Η φιλοςοφία ωσ αυςτθρι επιςτιμθ» «Ο Πλάτων και θ τζχνθ» «E. Husserl: Η κρίςθ του Ευρωπαίου ανκρώπου και θ φιλοςοφία» «Θ αριςτοτελικι αντίλθψθ για τον άνκρωπο» «Ο πλατωνικόσ διάλογοσ Φίλθβοσ» «Γζνεςθ και ζννοια τθσ φιλοςοφίασ» «Φιλοςοφικι ανάλυςθ τθσ εικόνασ τθσ διαιρεμζνθσ γραμμισ και του μφκου του ςπθλαίου» «Θ ζννοια τθσ μεταφυςικισ ςτον Αριςτοτζλθ» «Ειςαγωγι ςτθ φιλοςοφία του Πλάτωνα: Ανάλυςθ χωρίων πλατωνικϊν διαλόγων» «I. Kant, Απάντθςθ ςτο ερϊτθμα: Σι είναι διαφωτιςμόσ;» «Οι αριςτοτελικζσ απόψεισ περί τραγωδίασ» «Σο πρόβλθμα τθσ θδονισ ςτον Πλάτωνα και τον Αριςτοτζλθ» «Ο ωκράτθσ μζςα από τισ πθγζσ» «Αρχαία ελλθνικι επιςτιμθ»

14 Διαλζξεισ υνεντεφξεισ Μεταφράςεισ 1. Διάλεξθ ςτο Κζντρο Διδαςκαλίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Πολιτιςμοφ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων με κζμα «Θ γζννθςθ τθσ φιλοςοφίασ ςτθν αρχαία Ελλάδα» [Ιοφνιοσ 2006]. 2. Ραδιοφωνικι ςυνζντευξθ ςτθ δθμοςιογράφο κ. ία Κοςιϊνθ για τον ωκράτθ ςτα πλαίςια τθσ παραγωγισ του ΚΑΙ «Μεγάλοι Ζλλθνεσ» [ ]. 3. Μετάφραςθ ςτα Ελλθνικά τθσ διάλεξθσ που ζδωςε για τουσ προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ του Σμιματοσ Φ.Π.Ψ. ο Κακθγθτισ κ. G. F. McLean τον Οκτϊβριο του 1999 με τίτλο Philosophy as Crisis Response: The Challenge For Youth Today. 4. Διόρκωςθ των τυπογραφικϊν δοκιμίων ξενόγλωςςων διαλζξεων, τισ οποίεσ ζδωςαν ςτον Σομζα Φιλοςοφίασ Κακθγθτζσ από Πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ. Οι διαλζξεισ αυτζσ δθμοςιεφκθκαν ςε τόμουσ τθσ Επιςτθμονικισ Επετθρίδασ Δωδώνθ [Μζροσ Σρίτο]

15 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Κ Ο Ε Ρ Γ Ο : 1985 ζωσ ςήμερα: 2001 ζωσ ςήμερα: 1995 ζωσ ςήμερα: Διεκπεραίωςθ κεμάτων, που ςχετίηονταν με τθ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Φιλοςοφίασ, και με τισ εν γζνει υποχρεϊςεισ τθσ Ζδρασ. Διεκπεραίωςθ των διοικθτικϊν υποκζςεων του Σομζα Φιλοςοφίασ κατά το μζτρο των αρμοδιοτιτων που παρείχε ο Νόμοσ-Πλαίςιο ςτουσ Βοθκοφσ. Μζλοσ τθσ Γ.. του Σομζα Φιλοςοφίασ. Μζλοσ τθσ Γ.. του Σμιματοσ Φ.Π.Ψ. Μζλοσ τθσ Επιτροπισ ζκδοςθσ του Οδθγοφ πουδϊν του Σμιματοσ Φ.Π.Ψ ζωσ ςήμερα: Μζλοσ Επιτροπισ Φοιτθτικϊν Ηθτθμάτων. Μζλοσ Επιτροπισ για τθν παραλαβι των αγοραηομζνων ειδϊν, οργάνων και υλικϊν, κακϊσ και τθ διαπίςτωςθ εργαςιϊν που κα γίνουν για τισ ανάγκεσ του Σμιματοσ Φ.Π.Ψ. Άλλεσ υπηρεςιακζσ δραςτηριότητεσ 1. Επιλογι και παραγγελία βιβλίων, κυρίωσ για κζματα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ φιλοςοφίασ και τθσ φιλοςοφικισ θκικισ, ςτα πλαίςια του εμπλουτιςμοφ αρχικά τθσ βιβλιοκικθσ του πουδαςτθρίου Φιλοςοφίασ και εν ςυνεχεία τθσ Ενιαίασ Βιβλιοκικθσ του Σμιματοσ Φ.Π.Ψ. και τθσ χολισ Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ, κακϊσ και ταξινόμθςθ κατά κατθγορίεσ πολλϊν βιβλίων. 2. Επιλογι βιβλίων για τον εμπλουτιςμό τθσ βιβλιοκικθσ του Εργαςτθρίου Πλατωνικών και Αριςτοτελικών Μελετών. 3. Επιλογι βιβλίων για τισ ανάγκεσ του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν του Σομζα Φιλοςοφίασ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΡΟΟΤ Π Ο Τ Δ Ε. Αναπληρωτή Καθηγητή Φιλοςοφίασ. του Σμήματοσ Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΡΟΟΤ Π Ο Τ Δ Ε. Αναπληρωτή Καθηγητή Φιλοςοφίασ. του Σμήματοσ Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ ΔΙΟΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΡΟΟΤ Αναπληρωτή Καθηγητή Φιλοςοφίασ του Σμήματοσ Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ τησ Φιλοςοφικήσ χολήσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Α Σ Ο Μ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ Κοτυαίου 6 115 21 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ

ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2014-15 Κόρινκοσ, Οκτϊβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν www.mba.aueb.gr Χαιρετιςμόσ του Διευθυντή Κ αλωςορίηοντάσ ςασ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν MBA Πλιρουσ Φοίτθςθσ το οποίο υποςτθρίηεται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Λανουάριοσ 2013 Πίνακασ περιεχομζνων 1 κοπόσ και ςτόχοι του Σμιματοσ.... 3 2 Πρόγραμμα ςπουδϊν Σμιματοσ... 3 2.1 Αντικείμενο μακθμάτων του Προγράμματοσ πουδϊν... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΡΘΣΘ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ Σμήμα Κοινωνιολογίασ Εργαςτήριο Κοινωνικήσ Ανάλυςησ και Εφαρμοςμζνησ Κοινωνικήσ Ζρευνασ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΡΘΣΘ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ Σμήμα Κοινωνιολογίασ Εργαςτήριο Κοινωνικήσ Ανάλυςησ και Εφαρμοςμζνησ Κοινωνικήσ Ζρευνασ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΡΘΣΘ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ Σμήμα Κοινωνιολογίασ Εργαςτήριο Κοινωνικήσ Ανάλυςησ και Εφαρμοςμζνησ Κοινωνικήσ Ζρευνασ 21ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό εμινάριο-υνζδριο για Τποψήφιουσ Διδάκτορεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλία Πρωτόγερου Μάιος 2014 1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Ονοματεπϊνυμο Πρωτόγερου Αιμιλία Διεφθυνςη κατοικίασ Μαρίνου Γερουλάνου 17-19 Α, Αργυροφπολθ,

Διαβάστε περισσότερα

υνοπτικό Βιογραφικό ημείωμα

υνοπτικό Βιογραφικό ημείωμα υνοπτικό Βιογραφικό ημείωμα ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ Κ. ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια Σμήμα Επιςτημών τησ Προςχολικησ Αγωγήσ και του Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ, Πανεπιςτημίου Αιγαίου Σπουδζσ: Φιλοςοφικό Σμιμα τθσ Φιλοςοφικισ χολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ Διπλ. Αρχιτζκτων-Μθχανικόσ ΑΡΘ Visiting Research Associate, Harvard GSD Διδάκτωρ ΑΡΘ Επίκουροσ Κακθγθτισ Τμ. Αρχιτεκτόνων, Ρολυτεχνείο Κριτθσ Διεφκυνςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5 ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΜΕΖΙΔΟΤ Καθηγήτρια Κοινωνικήσ Πολιτικήσ, Τμήμα Κοινωνικήσ Διοίκηςησ & Πολιτικήσ Επιςτήμησ Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκησ (Διπλ. Α.Π.Θ., Dipl. University College London, Ph.D. Oxford University)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου

Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΕ ΠΟΤ Ε. Ξλθροδότθμα Αικατερίνθσ Ξοκκίνου. Ξλθροδότθμα Ευαγγζλου Ξονδφλθ. Ξλθροδότθμα Βαςιλείου Ξουρεμζνου Α. ΩΥΣΨΦΣΦΛΕΧ ΑΞΑ ΘΠΛΑ ΑΚΘΡΩΡ Υανεπιςτθμίου 28, 106 79 Ακινα Γραφεία τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν Διεφκυνςθ Υεριουςίασ-Ωποτροφίεσ Χόλωνοσ 84-5οσ όροφοσ Ψθλ: +30 210 3664736 fax: +30 210 3664723 http://www.academyofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. τοιχεία επικοινωνίασ. πουδζσ. Τποτροφίεσ Διακρίςεισ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. τοιχεία επικοινωνίασ. πουδζσ. Τποτροφίεσ Διακρίςεισ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ τοιχεία επικοινωνίασ Ημερομθνία γζννθςθσ: 16 Μαΐου 1979 Τπθκοότθτα: Ελλθνικι Οικογενειακι Κατάςταςθ: Ζγγαμθ Ε-mail:al_sintori@agreri.gr, al_sintori@yahoo.gr Σθλζφωνο: 210-6442164, 6946319317

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΣΡΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 1 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ημερομθνία Γζννθςθσ : 19 Οκτωβρίου 1960 Σόποσ Γζννθςθσ : Πάτρα Οικογενειακι κατάςταςθ : Ζγγαμοσ με ζνα παιδί Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Α Φ Ι Κ Ο Σ Θ Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Α Φ Ι Κ Ο Σ Θ Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Α Φ Ι Κ Ο Σ Θ Μ Ε Ι Ω Μ Α Σ Ω Κ Α Τ Θ Σ Γ Ι Α Ν Ν Ο Υ Δ Θ Σ Διδάκτωρ Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Λζκτορασ Αρχιτεκτονικοφ Σχεδιαςμοφ Σχολι Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν Ρολυτεχνείο Κριτθσ Θμερομθνία γζννθςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα»

«Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΤ Α.T.E.I. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ «Χρθματοοικονομικι Διοίκθςθ, Λογιςτικι και Πλθροφοριακά υςτιματα» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΟΤΔΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΥΟΛΗ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΘΝΗ ΚΘΝΗΗ ΚΑΘ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ. Aναπλθρώτρια Κακθγιτρια Αντικείμενο: Φιλοςοφία Παιδείασ. theod@rhodes.aegean.gr. Σίτλοι πουδών

ΕΛΕΝΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ. Aναπλθρώτρια Κακθγιτρια Αντικείμενο: Φιλοςοφία Παιδείασ. theod@rhodes.aegean.gr. Σίτλοι πουδών ΕΛΕΝΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ Aναπλθρώτρια Κακθγιτρια Αντικείμενο: Φιλοςοφία Παιδείασ theod@rhodes.aegean.gr Σίτλοι πουδών 1. Πτυχίο: Φιλοςοφικοφ τμιματοσ Φιλοςοφικισ χολισ, Εκνικό Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΛΕΞΙΑ - ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ

ΔΤΛΕΞΙΑ - ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ Επιςτθμονικι θμερίδα ΔΤΛΕΞΙΑ - ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ Αίτια, Διάγνωςθ, & Αντιμετώπιςθ Προςκεκλθμζνθ ομιλιτρια: Δρ Γιάννακα Νατάςςα Διδάκτορασ Κλινικισ Ψυχολογίασ Ψυχοπακολογίασ του παιδιοφ & Διδάςκουςα Παν.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014

Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 1ο Βραβείο για το i-bank store ςτα Marketing Excellence Awards 5 Διπλι διάκριςθ τθσ Εκνικισ ςτα

Διαβάστε περισσότερα