ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ"

Transcript

1 3o ΔΠΔΡΙΝΟ ΔΠΑ.Λ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΔΜA ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΞΗ Γ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΥΔΓΙΑΣΩΝ ΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Σχ. Έτος:

2 Περιεχόμενα ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΡΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ... 3 ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟ... 4 ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ... 4 ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ... 4 ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ... 6 ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ... 6 ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ-ΑΔΙΦΟΡΙΑ... 7 ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ... 8 ΠΟΙΟΙ ΔΠΙΛΔΓΟΤΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟ... θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ... 9 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ... 9 ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ... 9 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ Η ΠΔΡΙΟΥΗ...12 Ο ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ...14 Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ...15 ΟΙ ΤΠΗΡΔΙΔ...15 ΟΙ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΥΩΡΟΙ...16 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ...17 ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ...17 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ...18 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ...19 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΓΙΚΣΤΟΓΡΦΙA...20 Η ΟΜΑΓΑ ΜΑ

3 ΟΡΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα πνιινί δηεζλείο νξγαληζκνί(πρ Γηεζλήο Αθαδεκία Σνπξηζκνχ, Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ Δζλψλ, Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ) θαη εηδηθνί ηνπ ηνπξηζκνχ πξνζπάζεζαλ λα νξίζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ ηνπξίζηα. Οη ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο δηαθνξνπνηνχληαλ θπξίσο ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ αθνχ δελ ππήξρε νκνθσλία ζην θίλεηξν ηνπ ηαμηδηνχ,ζηε κεηαθίλεζε,ζην ζθνπφ ηνπ ηαμηδηνχ, θαη ζηε δηάξθεηα παξακνλήο. Ο ηνπξηζκφο κπνξεί απιά λα νξηζηεί σο ην γεγνλφο εθείλν πνπ ζπκβαίλεη φηαλ έλα άηνκν αιιάδεη θπζηθφ πεξηβάιινλ (αιιαγή παξαζηάζεσλ ) θαη ξπζκφ δσήο. Μπνξεί δε λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα πνιπζχλζεην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν θαη πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ζπλαληηέηαη ε αλζξψπηλε ζέιεζε κε ην ηαμίδη. Η ζχκπησζε απηή παξέρεη ηθαλνπνίεζε ζε ςπρνζσκαηηθέο αλάγθεο θαη πλεπκαηηθέο πεξηέξγεηεο, κέζα απφ κηα ζπλεηδεηή θαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ απηφ πξφζθαηξε κεηαθίλεζε θαη παξακνλή ησλ αηφκσλ ζε μέλν γεσγξαθηθφ ρψξν, φπνπ αλαπηχζζνληαη πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο θαη ςπραγσγίαο, ζην πιαίζην πάληα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Μοπθέρ ηοςπιζμού Ο ηνπξηζκφο δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο γεληθέο κνξθέο: -Σνλ θιαζζηθφ ηνπξηζκφ -Σνλ ηνπξηζκφ εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ -Σνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ 3

4 ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟ 3 ο Εςπερινό ΕΠΑ.Λ Ο αγξνηνπξηζκφο (agro tourism) είλαη κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, απφ αγξφηεο θαηά θχξην επάγγεικα,νη νπνίνη είλαη κφληκνη θάηνηθνη κηαο πεξηνρήο θαη έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Δθκεηαιιεχνληαη ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ( ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, παλζηφλ, μελψλεο, θάκπηλγθ ),ηελ ηξνθνδνζία ησλ ηνπξηζηηθψλ ηεξνκνλάρσλ κε πξντφληα ηνπηθήο παξαγσγήο θαη ηελ αλάπηπμε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ. Ο Αγξνηνπξηζκφο αλαπηχζζεηαη θχξηα ζηνλ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα ζε νηθνγελεηαθήο ή ζπλεηαηξηζηηθήο κνξθήο κηθξέο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Οι κςπιόηεποι ηύποι αγποηοςπιζμού είναι: Ο θιαζζηθφο θαηά ηνλ νπνίν ν ηνπξίζηαο δηακέλεη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν ηεο αγξνηθίαο θαη ζπρλά αζρνιείηαη κε αγξνηηθέο εξγαζίεο Ο ζχγρξνλνο, θαηά ηνλ νπνίν ν ηνπξίζηαο δηακέλεη ζε δηακνξθσκέλα κε πξνδηαγξαθέο παλζηφλ δσκάηηα εληφο ηνπ αγξνθηήκαηνο θαη δελ ζπκκεηέρεη ζε αγξνηηθέο εξγαζίεο Ο ζπλεηαηξηζηηθφο, φπνπ ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλδπάδνληαη κε ηελ αγξνηηθή θαη ηε βηνηερληθή απαζρφιεζε. Ο αξηζηνθξαηηθφο φπνπ ν ηνπξίζηαο δηακέλεη ζε ρψξνπο ή θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ φπσο παιηά θάζηξα, δηαζθεπαζκέλεο αγξνηθίεο κεγάιεο έθηαζεο θα,θαη ηνπ πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο μελνδνρείνπ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο Αγξνηνπξηζκφο πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε, ηε δεθαεηία, ηνπ 60. Λίγνη άλζξσπνη ζηελ αξρή θαη θπξίσο ηεο άξρνπζαο ηάμεο, θάλαλε νιηγνήκεξεο δηαθνπέο ζε κεγάια αγξνθηήκαηα, λνηθηάδνληαο έλα κέξνο ηεο θαηνηθίαο ηνπ αγξφηε, ζπκκεηέρνληαο ζηηο αγξνηηθέο θαη θηελνηξνθηθέο αζρνιίεο, ζηα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο πεξηνρήο, θαηαλαιψλνληαο παξάιιεια ηα πξντφληα πνπ παξήγαγε ην αγξφθηεκα ή ε πεξηνρή. Αξγφηεξα πνπ έγηλε πην καδηθφο αγξνηνπξηζκφο, ζπκκεηείραλ θαη άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο, νξγαλψζεθε θαη ζε πην επηρεηξεκαηηθή βάζε. Αλαθαηλίζηεθαλ παιηά παξαδνζηαθά ζπίηηα, πχξγνη, θάζηξα αθφκε θαη Μνλαζηήξηα, γηα λα θαιχςνπλ ηελ αλεξρφκελε δήηεζε ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δηαθνπέο, νη νπνίεο έδσζαλ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε πνιιέο αγξνηηθέο πεξηνρέο, απμάλνληαο έηζη ην εηζφδεκα ησλ πξαγκαηηθψλ αγξνηψλ, ρσξίο λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ληφπηα θνπιηνχξα. ηελ Διιάδα, νη πξψηεο πξνζπάζεηεο Αγξνηνπξηζκνχ έγηλαλ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 θαη ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. Έγηλε φκσο θαθή αληηγξαθή απηνχ ηνπ κνληέινπ, ρσξίο πξνδηαγξαθέο θαη πςειά ζηάληαξ, κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη βειηησζεί ε ηνπξηζηηθή ππνδνκή θαη έγηλαλ ζχγρξνλεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ο αγξνηνπξηζκφο αθνξά ζε ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο µηθξήο θιίµαθαο, νηθνγελεηαθήο ή ζπλεηαηξηζηηθήο µνξθήο, πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν απφ αλζξψπνπο πνπ απαζρνινχληαη ζηε γεσξγία O Bubendorf (1993) θαηέγξαςε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο σο ηηο πιένλ ζεµαληηθέο: ειθπζηηθφο ρψξνο (θπζηθφο θαη πνιηηηζηηθφο), σξαηφηεηα ηνπ ηνπίνπ 4

5 επαξθψο δνµεµέλε γε, θαιά δηαηεξεµέλε απφ ηελ νηθνγελεηαθήο µνξθήο γεσξγία γεσξγία µεζαίαο ή ραµειήο έληαζεο, µηθηή γεσξγία µε θηελνηξνθία πιενλεθηηθή ζέζε ηεο αγξνηηθήο θαηνηθίαο επξχρσξνη νηθηαθνί ρψξνη, πνπ λα µπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηεζνχλ γηα αγξνηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο, ρσξίο λα απαηηνχληαη λέεο µεγάιεο επελδχζεηο πξφζζεηνο άλεηνο ρψξνο γηα ηνπο θηινμελνχµελνπο, είηε ήδε ππάξρσλ, είηε µε ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπαζηεί µφλν µε µηθξέο επελδχζεηο επαξθέο νηθνγελεηαθφ εξγαηηθφ δπλαµηθφ ην ειάρηζην απαηηνχµελν ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνµήο (δξφµνη, ηειέθσλα, εζηηαηφξηα, θαηαζηήµαηα θ.ά.) ειθπζηηθφο ςπραγσγηθφο εμνπιηζµφο, είηε ζηελ αγξνηηθή εθµεηάιιεπζε, είηε ζηελ πεξηνρή ηηµέο απνδεθηέο απφ ηνπο ηνπξίζηεο θαη ζηαζεξέο ζε ζρέζε µε ηελ πνηφηεηα ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο επαηζζεζία θαη θηινμελία απφ ηελ αγξνηηθή νηθνγέλεηα, αιιά θαη δηαηήξεζε ηεο δηθήο ηεο ηαπηφηεηαο επηρεηξεζηαθή δπλαηφηεηα ζηελ θνηλφηεηα θαη ζηελ πεξηνρή εμσηεξηθά εξεζίζµαηα θαη εµπλεχζεηο (έμσ απφ ην ρψξν ηνπ ηνπξηζµνχ ή ηεο γεσξγίαο, έμσ απφ ηελ πεξηνρή ή θαη απφ ηε ρψξα θ.ιπ.) χπαξμε µηαο δπλαηήο ηνπηθήο θεληξηθήο νµάδαο πνπ λα ελδηαθέξεηαη πξαγµαηηθά γηα ηελ αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο επαγγειµαηηθή παξνρή ζπµβνπιψλ απφ µία θαιά νξγαλσµέλε ππεξεζία marketing νινθιεξσµέλε αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε (π.ρ. ζπµµεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξνµέλσλ µεξψλ ηεο πεξηνρήο ζηε δηαδηθαζία) πξνψζεζε ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ πξoτφληνο επαξθήο ππνζηήξημε απφ ην δεµφζην ηνµέα ηζρπξή ζπµθσλία ηνπ πιεζπζµνχ ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία αληνρή ηνπ επηρεηξεµαηία-αγξφηε αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ γλψζε, σο έλα βαζµφ, νξηζµέλσλ βαζηθψλ μέλσλ γισζζψλ ζπλεξγαζία ησλ αγξνηψλ ηεο πεξηνρήο γλψζε εθαξµνζµέλσλ µαζεµαηηθψλ, πιεξνθνξηθήο θαη ινγηζηηθήο. Βέβαηα, είλαη αδχλαην µία πεξηνρή λα πιεξνί φιεο απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο. Ωζηφζν, φζν πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πιεξνχληαη, ηφζν πην επηηπρήο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 5

6 ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 3 ο Εςπερινό ΕΠΑ.Λ Η Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή (1514/ ) θαη ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίµσλ (270346/3602/ ) εμέδσζαλ ζρεηηθέο απνθάζεηο «πεξί ελίζρπζεο νξεηλψλ πεξηνρψλ θαη άγνλσλ λεζηψλ θαη θαηαζθεπήο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπµάησλ». Σελ πξνψζεζε ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ πξνγξαµµάησλ αλέιαβαλ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίµσλ, ε Αγξνηηθή Σξάπεδα θαη ν ΔΟΣ, ζεζπίδνληαο ηα θξηηήξηα έληαμεο ησλ δηθαηνχρσλ ζην πξφγξαµµα θαζψο θαη ηηο νηθνλνµηθέο εληζρχζεηο (ΔΟΣ/Μαλψινγινπ, 1993): Οη δηθαηνχρνη πνπ επηιέγνληαη πξέπεη λα είλαη νηθνλνµηθά ελεξγνί αγξφηεο(γεσξγνί θηελνηξφθνη, δαζνθφµνη, αιηείο). Να είλαη ηδηνθηήηεο θαηνηθίαο πνπ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ νηθνγελεηαθψλ αλαγθψλ θαη λα πεξηζζεχνπλ δσµάηηα (απφ 2 µέρξη 6), ηα νπνία λα µπνξνχλ λα δηαξξπζµηζηνχλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ σο ηνπξηζηηθά θαηαιχµαηα. Δπίζεο, νη δηθαηνχρνη µπνξεί λα είλαη ηδηνθηήηεο ζπλερφµελεο νηθνπεδηθήο έθηαζεο, φπνπ µπνξεί λα επεθηαζεί ε θχξηα νηθία γηα δεµηνπξγία ηνπξηζηηθψλ θαηαιπµάησλ ή ηδηνθηήηεο ηζνγείνπ θαηνηθίαο, µε δπλαηφηεηα λα επεθηαζεί ζε χςνο µε αλάινγεο δπλαηφηεηεο. Να είλαη ηδηνθηήηεο νηθνδνµήζηµσλ νηθνπέδσλ θαηά πιήξε θπξηφηεηα, ζηα νπνία λα είλαη δπλαηή ε αλέγεξζε λέσλ θαηνηθηψλ γηα ελνηθίαζε θαηά ηνπο ζεξηλνχο µήλεο ή γηα θαηνίθεζε θαη ελνηθίαζε θ.ιπ. Οη δήµνη, θνηλφηεηεο θαη ζπλεηαηξηζµνί πνπ ελδηαθέξνληαη, εληάζζνληαη ζην πξφγξαµµα γηα θαηαζθεπή μελψλσλ µέρξη 15 δσµαηίσλ ή γηα αμηνπνίεζε πθηζηαµέλσλ παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ. ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ Η έννοια ηος αγποηοςπιζμού ζςνδέεηαι με κάποιερ βαζικέρ απσέρ: Πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο, εβαζκφο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Θεσξεί ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο σο έλα απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο θάζε πεξηνρήο θαη πξνζθέξεη έλα γεληθφηεξν πιαίζην ππνζηήξημεο κε πξνζθνξά νηθνινγηθή θαη αλζξσπηζηηθή Ο αγποηοςπιζµόρ ξεκίνηζε ζηιρ όσι ιδιαίηεπα αναπηςγµένερ οικονοµικά πεπιοσέρ ηηρ σώπαρ έσονηαρ ωρ ζηόσο (Λογοθέηηρ, 1988): 6 ηελ παξαµνλή ησλ θαηνίθσλ ζηνπο ηφπνπο δηαµνλήο ηνπο, πξνθεηµέλνπ λα απνθεπρζεί ε εξήµσζε ηεο ππαίζξνπ θαη λα αληηµεησπηζηεί ε αζηπθηιία

7 ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ αληηµεηψπηζε ηεο µείσζήο ηεο ηε δηαηήξεζε, πξνβνιή θαη αμηνπνίεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνµηάο ηε ζπµπιήξσζε θαη βειηίσζε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήµαηνο ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζµνχ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γελ είλαη ηπραίν φηη ε πνιηηηθή αλάπηπμεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ απνηειεί θεληξηθή θαηεπζπληήξηα πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο απάληεζε ζηα δεηήκαηα ηεο πνιπιεηηνπξγηθήο γεσξγίαο, ηεο ελίζρπζεο ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο, ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ γηα ηελ πνηφηεηα δσήο. ήκεξα ππνινγίδεηαη φηη ην 70% ησλ Ακεξηθαλψλ, Απζηξαιψλ, Απζηξηαθψλ θαη Γεξκαλψλ θαη φρη πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ θάλνπλ ζε εηήζηα βάζε αγξνηνπξηζκφ. Με ηνλ αγξνηνπξηζκφ, πεηπραίλνπκε ηελ παξακνλή ησλ θαηνίθσλ ζηηο πεξηνρέο ηνπο, ηελ δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, ηελ αλαθαίληζε ζπηηηψλ θαη αξρνληηθψλ πνπ αθέζεθαλ ζηνλ ρξφλν. Μέζσ ηνπ αγξνηνπξηζκνχ πξνβάιιεηαη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ε κνλαδηθφηεηα ηεο θάζε πεξηνρήο πνπ ράλεηαη θαη δηαβξψλεηαη. Σψξα πνπ ηα ζεκάδηα θνξεζκνχ ηνπ θιαζηθνχ κνληέινπ ηνπξηζκνχ έρνπλ αξρίζεη λα γίλνληαη εκθαλή, είλαη θαλεξφ πσο πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε λέεο δηεμφδνπο θαη κνληέια ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. ήκεξα αξρίδεη λα γίλεηαη ζπλείδεζε φηη ε αλάπηπμε ησλ ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ηδηαίηεξα ν αγξνηνπξηζκφο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ζεβαζκνχ ζηνλ άλζξσπν θαη ζην πεξηβάιινλ είλαη ε πιένλ θαηάιιειε κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε γλσξηκία θαη επηθνηλσλία ησλ θαηνίθσλ ηεο Δπξψπεο, ζηελ δηαπαηδαγψγεζε ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηελ αλεθηηθφηεηα ηεο φπνηαο δηαθνξάο ηνπο θαη ηελ πξνζηαζηα ησλλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο επείξνπ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ-ΑΔΙΦΟΡΙΑ Οη δηάθνξεο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ χπαηζξν, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν αγξνηνπξηζκφο, πξνέθπςαλ απφ κηα δηπιή αλαγθαηφηεηα. Η πξψηε αθνξά ζηελ αλάγθε ησλ θαηνίθσλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ λα επαλαζπλδεζνχλ κε ηε θχζε θαη ηνλ αγξνηηθφ πνιηηηζκφ γεληθφηεξα. Η δεχηεξε αθνξά ζηνπο αγξφηεο, νη νπνίνη αλαδεηνχλ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ην γεσξγηθφ εηζνδήκαηα, δεδνκέλεο ηεο θξίζεο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ζην γεσξγηθφ ηνκέα. Με νπνηαδήπνηε κνξθή θαη αλ εκθαλίδεηαη πξφθεηηαη γηα ηνπξηζκφ ελφο ηφπνπ κε ηελ έλλνηα φηη αλαδεηθλχεη ηα ηνπηθά ζηνηρεία, ελψ ε πξσηνβνπιία θαη ε δηαρείξηζή ηνπ αλήθεη ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο (Ιαθσβίδνπ, 1995). Ο αγξνηνπξηζκφο, εηδηθφηεξα, έρεη ηελ ηδηνκνξθία λα δηαζπλδέεη άκεζα θαη ελεξγά ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, ηα πξντφληα ηεο θαη ηελ αγξνηηθή θιεξνλνκηά γεληθφηεξα. Καη απηή ηελ έλλνηα ζεσξείηαη σο κηα απφ ηηο θαηεμνρήλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζεί ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε θαη είλαη ζπκβαηή κε ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο Αληηθεηκεληθφο θαη καθξνρξφληνο ζηφρνο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, έηζη φπσο θαηαγξάθεηαη ζηελ πνιηηηθή ηεο Δ.Δ., είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηζηξνθή ηνπ θιίκαηνο εγθαηάιεηςεο πνπ 7

8 ππάξρεη ζηελ χπαηζξν, εμαηηίαο θπξίσο ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο γεσξγίαο, θαη ζηε ζπλέρεηα, ζηε δεκηνπξγία επλντθφηεξσλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Μέζα απφ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πφξσλ (αλζξψπηλσλ, θπζηθψλ, ρξεκαηηθψλ) επηρεηξείηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία έλαο κεραληζκφο ελδνγελνχο αλάπηπμεο κέζα απφ έλα ζπλνιηθφ ζρέδην. ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ηνπξηζκφο έρεη αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα κεηαπνιεκηθά δηεζλψο θαη έρεη αλαδεηρζεί γηα πνιιέο ρψξεο ή πεξηνρέο έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ηνπο. Η ηθαλφηεηα πνπ έρεη ν θάζε ηφπνο λα αλαπηπρζεί ηνπξηζηηθά εμαξηάηαη απφ παξακέηξνπο πνπ κπνξεί λα κεηαβάιινληαη απφ ηφπν ζε ηφπν, αιιά θαη κε ην ρξφλν. Η ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ελφο ηφπνπ έρεη πνιχ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο γηα ηνλ ηφπν απηφ, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο. Οη επηπηψζεηο απηέο αλαθέξνληαη θχξηα ζηελ νηθνλνκία ηνπ ηφπνπ,θαζψο επίζεο θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Παξάιιεια, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαη ζην πεξηβάιινλ, ηφζν ην θπζηθφ φζν θαη ην νηθηζηηθφ. Πλεονεκηήμαηα αγποηοςπιζμού Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ν αγξνηνπξηζκφο ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν. Σν πιενλέθηεκα απηφ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο πεξηνρέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθή πιεζπζκηαθή κείσζε θαη δεκνγξαθηθή γήξαλζε. Η δεκηνπξγία ησλ ζέζεσλ απηψλ εξγαζίαο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηηο επαίζζεηεο, απφ άπνςε εξγαζίαο, θνηλσληθέο νκάδεο ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ. Η δεκηνπξγία ππνδνκψλ ήπηαο θιίκαθαο, νη νπνίεο ελαξκνλίδνληαη κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ. Η πξνψζεζε ησλ γεσξγηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά θαη ε αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην γεσξγηθφ ηνκέα Ο αγξνηνπξηζκφο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο δπλαηφηεηαο ζπλδπαζκνχ ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Δίλαη κηα ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ δξα αληαγσληζηηθά πξνο ηνπο θπζηθνχο πφξνπο. Αληίζεηα, ζπκβάιιεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηφζν ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ φζν θαη ησλ επηζθεπηψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ο αγξνηνπξηζκφο, σο δξαζηεξηφηεηα, αλαπηχζζεηαη φιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ, ακβιχλνληαο έηζη ην πξφβιεκα ηηο ηνπξηζηηθήο επνρηθφηεηαο, πνπ σο γλσζηφλ, απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ. Μειονεκηήμαηα αγποηοςπιζμού Όηαλ ε αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ δελ είλαη ζπκβαηή κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο, έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη επηπηψζεηο αλαθέξνληαη: ηελ άλαξρε θαη ππέξκεηξε αλάπηπμή ηνπ ζε βάξνο ηεο πεξηνρήο, πνπ πξνθαιεί ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ πεξηνρψλ. ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο εηο βάξνο ηεο αγξνηηθήο δσήο. ηελ πξάμε έρεη παξαηεξεζεί φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εγθαηαιείπνληαη νη αγξνηηθέο εξγαζίεο πξνο ράξηλ ελφο κεγαιχηεξνπ βξαρπρξφληνπ ηνπξηζηηθνχ θέξδνπο. ηελ αιινίσζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αγξνηνπξηζκφο αθνινπζήζεη ηα γλσζηά αλαπηπμηαθά ηνπξηζηηθά "πξφηππα" ησλ πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ.. 8

9 ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 3 ο Εςπερινό ΕΠΑ.Λ Αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη απηέο νη νπνίεο αλαπηχζζνπλ έξγα ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο κε ήπηεο παξεκβάζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο δηακνλήο, εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, κε ζηφρν λα γλσξίζεη ν επηζθέπηεο ηνλ αγξνηηθφ ρψξν θαη ηηο αγξνηηθέο αζρνιίεο, ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη ηα απζεληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηφπνπ, ηα ηνπηθά πξντφληα, ηελ παξαδνζηαθή θνπδίλα θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ θαηνίθσλ ηηο ππαίζξνπ. Η Αγποηοςπιζηική επισείπηζη είναι μια διαθοποποιημένη ηοςπιζηική επισείπηζη πος πποζθέπει εξειδικεςμένερ ςπηπεζίερ αγποηοςπιζμού ενδεικηικά όπωρ οι παπακάηω ςπηπεζίερ: Γηακνλή Δζηίαζε - αλαςπρή Πεξηήγεζε ζηε θχζε Δπαηζζεηνπνίεζε, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε Γηνξγάλσζε ηεο γλσξηκίαο κε ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία κηαο πεξηνρήο, επίζθεςε ζηα ηζηνξηθά θαη ινηπά αμηνζέαηα, ζπκκεηνρή ζε ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο. Γηνξγάλσζε ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο Γλσξηκία κε παξαδνζηαθά επαγγέικαηα, αγξνηηθέο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη θαιιηέξγεηαο θαζψο θαη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ εθιείςεη. Γλσξηκία κε ηηο αζρνιίεο θαη ηηο ζπλήζεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ θαηνίθσλ κηαο πεξηνρήο. Πψιεζε θπξίσο ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Οη αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηαηάζζνληαη, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο ζηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγηθέο κνξθέο: Αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα Αγξνηνπξηζηηθά θέληξα εζηίαζεο θαη αλαςπρήο Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ αλάδεημεο ηεο ηνπηθήο, πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Πξαηήξηα/ Δθζεηήξηα αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ Αγξνθηήκαηα Σνπξηζηηθά γξαθεία δηνξγαλσηέο ή παξνρείο πξνγξακκάησλ ππαίζξησλ θαη κή δξαζηεξηνηήησλ θαη πεξηεγήζεσλ νηθνηνπξηζηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ Σν ρσξνηαμηθφ: Ο αγξνηνπξηζµφο αλαπηχζζεηαη ζε µε αζηηθέο πεξηνρέο, ζε µηθξέο ή µεγάιεο αγξνηηθέο εθµεηαιιεχζεηο, νη νπνίεο πιεξνχλ ηνπο φξνπο ειεθηξνδφηεζεο, χδξεπζεο θαη πξνζπέιαζεο. Ωο µε αζηηθή πεξηνρή, ζην πιαίζην ηνπ αγξνηνπξηζµνχ, ζεσξείηαη ε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ρσξνηαμηθά ζηελ πεξηθέξεηα θαη ηεο νπνίαο ν πιεζπζµφο είλαη νηθνλνµηθά, θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεµαηηθά «δεµέλνο» µε ηνλ ηφπν ηνπ. 9

10 Σν πεξηβαιινληηθφ: Ο αγξνηνπξηζµφο ζηεξίδεηαη ζηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Ωο πφξνη ηνπ αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο λννχληαη ηφζν ε θχζε θαη ν πνιηηηζµφο, φζν θαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο. Η αμηνιφγεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ απηψλ δίδνπλ ηε δπλαηφηεηα παξάιιειεο αλάπηπμεο εηδηθψλ µνξθψλ ηνπξηζµνχ (φπσο π.ρ. αγξνηνπξηζµφο θαη νξεηλφο ηνπξηζµφο). π. Σν νηθνλνµηθφ: Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ αγξνηνπξηζµνχ είλαη ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο ζπµπιεξσµαηηθνχ εηζνδήµαηνο, γεγνλφο πνπ επηηπγράλεηαη ηφζν µέζα απφ ηε δηαρείξηζε ηεο αγξνηνπξηζηηθήο µνλάδαο, φζν θαη µέζα απφ ηελ πψιεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ρεηξνηερλίαο θαη εηδψλ δηαηξνθήο, ηα νπνία παξάγνληαη θαη δηαηίζεληαη απφ ηνπο αγξφηεο αηνµηθά ή ζπιινγηθά (µέζσ αγξνηνπξηζηηθψλ ζπλεηαηξηζµψλ). Όζνλ αθνξά ηνλ ηνπξίζηα, ηνπ δίδεηαη ε δπλαηφηεηα νηθνλνµηθψλ δηαθνπψλ. Σν δεµνγξαθηθφ: Η δεµηνπξγία πξφζζεηνπ εηζνδήµαηνο νδεγεί βξαρππξφζεζµα ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνµηθά ελεξγνχ πιεζπζµνχ ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ. Οη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν - σο απνηέιεζµα άζθεζεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο - δίδνπλ ηε δπλαηφηεηα εµπινθήο ζην παξαγσγηθφ ζχζηεµα, ηφζν ζηνπο λένπο αγξφηεο, φζν θαη ζηηο γπλαίθεο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ. Σν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ: Η άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ θαη θνηλσληθνχ γεληθά επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ε δεµηνπξγία επθαηξηψλ ζπµµεηνρήο ηνπο ζε πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ ζεµαληηθνχο ζηφρνπο πνπ θαηαμηψλνπλ ηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ξφιν ηνπ αγξνηνπξηζκνπ 10

11 ΚΑΛΩ ΗΡΘΑΣΔ ΣΟ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ N I G R E C O Η NIGRECO ζαο παξνπζηάδεη, κία πξφηππε αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα, ζε κία παξαιηαθή πεξηνρή πνπ έξρεηαη λα αιιάμεη ηα δεδνκέλα ζηνλ Διιεληθφ ρψξν. Υηηζκέλε θαη δηαξζξσκέλε κπξνζηά ζην θχκα, ζε κηα παλέκνξθε ηνπνζεζία, κε έλα κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ ζάιαζζαο θαη βνπλνχ, ε νπνία πξνζθέξεη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο αγξνηνπξηζκνχ πνπ δχζθνια ζπλαληά θαλείο ζηελ Διιάδα. 11

12 Η ΠΔΡΙΟΥΗ Η Αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα βξίζθεηαη ζην ρσξηφ Νεέο ή Νήεο, έλαλ θπζηθφ φξκν κε θξπζηάιιηλα θαη αβαζή λεξά ζην Γήκν νχξπεο.απέρεη 5 ρηιηφκεηξα απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, ηελ νχξπε, θαη 2 ρηιηφκεηξα απφ ην γξαθηθφ ςαξνρψξη, ηελ Ακαιηάπνιε. Βξηζθφκελνο αθξηβψο απέλαληη απφ ην Πήιην θαη ην Σξίθεξη είλαη ηδαληθή ζέζε γηα κνλνήκεξεο θξνπαδηέξεο κε θαξαβάθη, ελψ απέρεη κφιηο 50 ρικ απφ ηελ πφιε ηνπ Βφινπ. Απηφ πνπ μερσξίδεη απφ ηε γχξσ πεξηνρή είλαη ε νκνξθηά ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, θαζψο, εθηφο απφ ηελ θαηαγάιαλε ζάιαζζα ηνπ Παγαζεηηθνχ, ε νξνζεηξά ηεο Όζξπνο κπνξεί λα ζαο πξνζθέξεη κνλαδηθέο ζηηγκέο! 12

13 ΣΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ ΥΔΓΙΑ Έρνληαο επηιέμεη ηα θαιχηεξα πιηθά ζε φια ηα ζηάδηα θαηαζθεπήο ηνπ νηθηζκνχ εγγπφκαζηε πνηφηεηα θαη αληνρή ζην ρξφλν. Δπηπιένλ, ν βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ηα νηθνινγηθά πιηθά, κε έκθαζε ζηελ επηινγή άξηζηεο πνηφηεηαο πέηξαο, πξνζθέξνπλ έλα θπζηθά πγηεηλφ θαη άλεην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 13

14 Ο ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ Ο Αγξνηνηνπξηζηηθή επηρείξεζε έρεη πινπνηεζεί ζηα πξφηππα ηεο νηθνινγηθήο δφκεζεο θαη ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ζηφρν ηε ιηγφηεξε δπλαηή θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε θαη ην δξνζηζκφ ησλ θηηξίσλ. Απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο αξρηηεθηνληθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κέζα ζε έλα πγηεηλφ εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ! Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ειήθζεζαλ ππφςε θάπνηεο παξάκεηξνη, φπσο: Η δπλαηφηεηα γηα ελαιιαθηηθφ ηξφπν ζέξκαλζεο θαη δξνζηζκνχ κέζσ γεσζεξκίαο. Ο ηξφπνο θαη ηα πιηθά δφκεζεο. Σν ηνπηθφ θιίκα θαη ε ειηαθή γεσκεηξία. Δναλλακηικόρ ηπόπορ θέπμανζηρ και δποζιζμού-γεωθεπμία ηελ Αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα, φιεο νη αλάγθεο γηα ζέξκαλζε θαη δξνζηζκφ ζα θαιχπηνληαη απφ ζχζηεκα γεσζεξκίαο, δειαδή εθκεηάιιεπζεο ηεο ελέξγεηαο πνπ καο πξνζθέξεη ην ππέδαθνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηψλεηαη εμαηξεηηθά ην θφζηνο, δελ κνιχλεηαη ην πεξηβάιινλ κε ξχπνπο, δελ έρνπκε εκπφδηα ζην ρψξν, αθνχ είλαη ελδνδαπέδην ζχζηεκα, είλαη αζφξπβν θαη αζθαιέο θαη επηπιένλ έρνπκε δεζηφ λεξφ αθφκα θαη ζηελ πηζίλα θαη ην ρεηκψλα. Η ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε γε δηαηεξεί ηε ζεξκνθξαζία ηεο ζηαζεξή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, κε απνηέιεζκα κε ηε ρξήζε ελφο γεσελαιιάθηε, ελφο ζπζηήκαηνο δειαδή ζσιελψζεσλ πνπ ηνπνζεηνχκε ζην ππέδαθνο, κηαο αληιίαο γεσζεξκίαο θαη ελφο ελδνδαπέδηνπ ζπζηήκαηνο λα κπνξνχκε λα ζεξκάλνπκε ην ρεηκψλα θαη λα δξνζίζνπκε ην θαινθαίξη νπνηαδήπνηε θαηνηθία. 14

15 ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΓΟΜΗΗ Σν ρηίζηκν ησλ ηνίρσλ κε πέηξα άξηζηεο πνηφηεηαο θαζψο θαη ηα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζεξκνκφλσζε ζπληεινχλ εθηφο απφ ηελ επίηεπμε ησλ ιηγφηεξσλ δπλαηψλ απσιεηψλ ζεξκφηεηαο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα θαη ζηελ απνθπγή κνιπζκαηηθψλ θαη αιιεξγηθψλ αζζελεηψλ (ζχλδξνκν ηνπ άξξσζηνπ θηηξίνπ). ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΚΛΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΗΛΙΑΚΗ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ Μεηά απφ αξρηηεθηνληθή κειέηε, κειέηε ηεο ειηαθήο γεσκεηξίαο θαη ηνπ ηνπηθνχ θιίκαηνο, ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Αγξνηνπξηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο είλαη ηέηνηνο, ψζηε λα έρνπλ ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο απψιεηεο ζεξκφηεηαο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζέα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, θαζψο θαη κε ηε δελδξνθχηεπζε γηα θπζηθή ζθηά πεηπραίλνπκε ηε κέγηζηε ειηαθή ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε ηεο γηα ζέξκαλζε ην ρεηκψλα θαη ηελ θαηάιιειε ειηνπξνζηαζία θαη ζθηαζκφ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ειηαθψλ θεξδψλ ην θαινθαίξη. Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ηελ Αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα ε θχζε θαη ε παξάδνζε βξίζθνληαη ζε πιήξε αξκνλία κε ηελ ηερλνινγία. Αλ θαη κε φςε πέηξηλνπ παξαδνζηαθνχ χθνπο αγθαιηαζκέλν απφ ειαηψλεο, ε κνλάδα είλαη ηαπηφρξνλα εθνδηαζκέλε κε φιε ηελ απαξαίηεηε ηερλνινγηθή ππνδνκή ψζηε λα πξνζθέξεη φιεο ηηο ζχγρξνλεο αλέζεηο.. ΟΙ ΤΠΗΡΔΙΔ 15

16 Η Αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα πξνζθέξεη κνλαδηθέο ππεξεζίεο, πνπ δχζθνια ζπλαληά θαλείο ζηελ Διιάδα, αθφκα θαη ζηα πεληάζηεξα μελνδνρεία. Τπεξεζίεο, φπσο κνλάδα ειεθηξνκαγλεηηθήο εληζρπηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, κνλάδα ζεξαπεπηηθήο θνιχκβεζεο, εζηηαηφξην Τγηεηλήο θαη ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, ρξσκαηνζεξαπεία θαη αξσκαηνζεξαπεία ππφζρνληαη πξσηφγλσξεο θαη κνλαδηθέο εκπεηξίεο! Πιο ζςγκεκπιμένα,οι Τπηπεζίερ πος πποζθέπει η μονάδα είναι: Υψξνο ππνδνρήο πνπ ιεηηνπξγεί φιν ην 24ψξν Δζηηαηφξην Τγηεηλήο θαη ζεξαπεπηηθήο αγσγήο Μνλάδα ειεθηξνκαγλεηηθήο εληζρπηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο αγσγήο Γπκλαζηήξην θαη Μνλάδα γπκλαζηηθήο αγσγήο θαη ζεξαπεπηηθήο θνιχκβεζεο Ιλζηηηνχην αηζζεηηθήο κε θπζηθέο θαη βηνινγηθέο κεζφδνπο Δμεηδηθεπκέλνη Ιαηξνί, λνζειεπηέο, καζέξ, ρεηξνπξάθηεο θαη δηαηξνθνιφγνηδηαηηνιφγνη Υξσκαηνζεξαπεία-αξσκαηνζεξαπεία δσκαηίσλ Γνξπθνξηθή ηειεφξαζε Ίληεξλεη θαθέ-βηβιηνπσιείν Μπαξ παξαιίαο Μίλη κάξθεη Δθδξνκέο κε θαξαβάθη γηα Πήιην θαη Σξίθεξη Υεηκεξηλέο απνδξάζεηο ζην Πήιην θαη ζην Υηνλνδξνκηθφ θέληξν ΟΙ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΥΩΡΟΙ Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνπ δηαζέηεη ν νηθηζκφο: Υψξνο ππνδνρήο Δζηηαηφξην Μίλη κάξθεη Μπαξ Ιληεξλεη θαθέ θαη βηβιηνπσιείν Γπκλαζηήξην-Μνλάδα γπκλαζηηθήο αγσγήο θαη ζεξαπεπηηθήο θνιχκβεζεο Ιλζηηηνχην αηζζεηηθήο-μαζάδ 16

17 Μνλάδα Ηιεθηξνκαγλεηηθήο ζεξαπείαο Παηδηθέο λεξνηζνπιήζξεο ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Η Αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα είλαη ρηηζκέλε αλάκεζα ζην φξνο Όζξπνο θαη ηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν, απέλαληη απφ ην Πήιην θαη κφιηο 50 ρικ απφ ην Βφιν ππφζρεηαη κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα φιν ην ρξφλν θαη φια ηα γνχζηα. Κνιχκπη ζηα θαηαγάιαλα λεξά, παηρλίδηα ζηελ άκκν, θαηαδχζεηο, κνλνήκεξεο θξνπαδηέξεο ζην Πήιην θαη ηηο Β.πνξάδεο, πεδνπνξία ζηα βνπλά ηεο Όζξπνο, θαηαξξίρεζε θαη θαλφ-θαγηαθ ζην θαξάγγη ηνπ Μαπξνκάηε, αιιά θαη ρεηκσληάηηθεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ζθη ζην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ηνπ Πειίνπ. Δπίζεο, ππάξρνπλ πνιιά παλεγχξηα θαη κνλαζηήξηα ζηελ πεξηνρή, ελψ ε λπρηεξηλή δσή ζίγνπξα δε ζα ζαο απνγνεηεχζεη! ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ 17

18 Η Αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα βξίζθεηαη ζην δξφκν απφ ηηο Νήεο πξνο ηελ Ακαιηάπνιε, ζε απφζηαζε 5 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, ηε νχξπε θαη 7 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ Δζληθή Οδφ (Έμνδνο ζηνλ Κφκβν νχξπεο). Απέρεη 275 ρηιηνκέηξα απφ ηελ Αζήλα (δχν πεξίπνπ ψξεο νδηθψο) θαη 250 ρικ απφ ηε Θεζζαινλίθε, ελψ ε πην θνληηλή πφιε είλαη ν Βφινο ζε απφζηαζε 50 ρικ (κηζή ψξα πεξίπνπ). Αεξνδξφκηα: Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ "Διεπζέξηνο Βεληδέινο", Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Θεζζαινλίθεο "Μαθεδνλία", Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Ν.Αγρηάινπ Σξέλν:ηδεξνδξνκηθφ δίθηπν απφ Αζήλα,Θεζζαινληθή κέρξη Βφιν Αζηηθά Λενθσξεία κε πνιπ ζπρλά δξνκνιφγηα γηα φιν ην Γήκν νχξπεο Ληκάλη Βφινπ γηα φια ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ Η Γηαρείξηζε ηεο Αγξνηνπξηζηηθήο Μνλάδαο ζα αζθείηαη απφ ηα κέιε ηεο ίδηαο ηεο νηθνγέλεηαο, απαζρνιψληαο επνρηθνχο εξγάηεο απφ ηε γχξσ πεξηνρή, αλάινγα κε ηηο εξγαζίεο ηεο Μνλάδαο. 18

19 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ Γηα λα ζέζνπκε ζε λφκηκε ιεηηνπξγία ηελ επηρείξεζή καο, ζα ρξεηαζηνχκε θαη ην Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο απφ ηνλ Δ.Ο.Σ, ην νπνίν ζα καο ρνξεγεζεί αθνχ πξνζθνκίζνπκε θαη ηα παξαθάησ: Πηζηνπνηεηηθφ Πνηληθνχ Μεηξψνπ, Πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ απφ ηε Γ Ο Τ Βεβαίσζε Τγεηνλνκηθνχ γηα ηα ιήκκαηα Βεβαίσζε Γήκνπ γηα ην πφζηκν λεξφ, Μηα ζεηξά Αξρηηεθηνληθψλ ρεδίσλ, Παξάβνιν ππέξ Γεκνζίνπ 5.87 επξψ αλά δσκάηην Έληππα θαηεγνξηνπνίεζεο Πηλαθίδεο Σηκψλ(Σηκνθαηαιφγσλ) Παξάβνιν ζηελ Σξάπεδα Διιάδνο 5.87 επξψ αλά δσκάηην Παξάβνιν ππέξ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ 5 επξψ αλά δσκάηην. Παξάβνιν ππέξ ΣΔΑΠΠΔΡΣ επξσ 19

20 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΓΙΚΣΤΟΓΡΦΙA ρεδηάδνληαο µηα αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε: Βήµαηα πινπνίεζεο θαη αλάπηπμεο έζπνηλα δξάιε, ηδάθησξ Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεµίνπ, Σµήµα Οηθηαθήο Οηθνλνµίαο θαη Οηθνινγίαο Σνπξηζηηθή Οηθνλνκία Β Σ.Δ.Δ Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Αγξνηνπξηζκφο, 82&lngItemID=1654 agroxenia.net/.. oikopress.gr / Αγξνηνπξηζηηθή Μνλάδα Agreco Ρέζπκλν Κξήηεο HELLAS INVEST Venus Village 20

21 Η ΟΜΑΓΑ ΜΑ Απζενόποςλορ Γεώπγιορ Γκανάηζαρ Γημήηπιορ Γκοςνηάναρ Παναγιώηηρ Λιανού ηαςπούλα Μισαλέρ Ασίλλειορ Νάνος Αγγελική Ξάνθορ Κωνζηανηίνορ ηεπγιούλαρ Αζηέπιορ Σπάνηορ Ανδπέαρ Οι Δκπαιδεςηικοί Ποςπνάπαρ Υπήζηορ Καλομοίπη Αναζηαζία 21

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΣΔΙ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ρνιή δηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ Ιωάλλεο Γηζιίαο Θεόδωξνο Υαηδεκήηξνο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Διπλωματική Εργαςία ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΦΩΡΟΘΕΣΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΒΙΩΙΜΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΑΡΦΟΝΣΟ ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΥΩΡΟ ΕΩΖ» 1 Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A. ΥΟΛΖ:ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ:ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.Μ 10057) ΚΟΛΟΣΟΤΡΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ (Α.Μ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ

Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης & Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Ο ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 3 ΑΣΕΡΩΝ Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΔΦΑΝΟ ΥΠΕΥΘΗΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΒΑΣΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ. ΤΠΟΒΛΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ»

«ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΦΗΞΔΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα : Λνγηζηηθήο Μάζεκα : Πηπρηαθή Δξγαζία Γηδάζθωλ Καζεγήηξηα : Φιώξνπ Γηαλλνύια Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο : «ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Η διερεύνηση των συμπεριφορών και των στάσεων των ατόμων, των νοικοκυριών τριών δήμων τις δυτικής Θεσσαλονίκης, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ

Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ ΘΔΜΑ : Ο ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 3.5 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ... 42

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 3.5 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ... 42 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΗΝΑΚΧΝ... 3 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ... 3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 4 SUMMARY... 6 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 Α ΜΔΡΟ... 10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ... 10 1.2 ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο: Ο Αζιεηηθόο Σνπξηζκόο ηελ Διιάδα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμεο Σνπ Πηεξξάθνο Κπξηάθνο Ζκεξνκελία Παξάδνζεο: 14/2/2009 Φνηηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΥΡΖΔΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΖΡΑΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ (THE ARCADIAN HERITAGE NETWORK)

ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΥΡΖΔΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΖΡΑΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ (THE ARCADIAN HERITAGE NETWORK) ΓΖΜΟ ΖΡΑΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ Δδξα: Παινχκπα ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΥΡΖΔΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΖΡΑΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ (THE ARCADIAN HERITAGE NETWORK) Παινχκπα 30-11-2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΦΗΞΔΧΝ 2009. Άλλα Γ. Κνπγηνπκνπηδή Πηπρίν Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Τπνβιεζείζα γηα ην Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ ΚΑΡΤΓΑ ΓΔΩΡΓΙΟ Γ ΔΣΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ ΚΑΡΤΓΑ ΓΔΩΡΓΙΟ Γ ΔΣΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 2011 ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ ΚΑΡΤΓΑ ΓΔΩΡΓΙΟ Γ ΔΣΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΕΡΙΛΗΧΗ 4 ABSTRACT 4 ΕΙΑΓΨΓΗ 5 1.ΘΕΨΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΗ ΒΙΨΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 7 2.ΕΤΡΨΠΑΙΚΗ ΪΝΨΗ

Διαβάστε περισσότερα