ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ"

Transcript

1 3o ΔΠΔΡΙΝΟ ΔΠΑ.Λ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΔΜA ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΞΗ Γ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΥΔΓΙΑΣΩΝ ΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Σχ. Έτος:

2 Περιεχόμενα ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΡΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ... 3 ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟ... 4 ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ... 4 ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ... 4 ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ... 6 ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ... 6 ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ-ΑΔΙΦΟΡΙΑ... 7 ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ... 8 ΠΟΙΟΙ ΔΠΙΛΔΓΟΤΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟ... θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ... 9 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ... 9 ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ... 9 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ Η ΠΔΡΙΟΥΗ...12 Ο ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ...14 Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ...15 ΟΙ ΤΠΗΡΔΙΔ...15 ΟΙ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΥΩΡΟΙ...16 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ...17 ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ...17 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ...18 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ...19 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΓΙΚΣΤΟΓΡΦΙA...20 Η ΟΜΑΓΑ ΜΑ

3 ΟΡΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα πνιινί δηεζλείο νξγαληζκνί(πρ Γηεζλήο Αθαδεκία Σνπξηζκνχ, Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ Δζλψλ, Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ) θαη εηδηθνί ηνπ ηνπξηζκνχ πξνζπάζεζαλ λα νξίζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ ηνπξίζηα. Οη ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο δηαθνξνπνηνχληαλ θπξίσο ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ αθνχ δελ ππήξρε νκνθσλία ζην θίλεηξν ηνπ ηαμηδηνχ,ζηε κεηαθίλεζε,ζην ζθνπφ ηνπ ηαμηδηνχ, θαη ζηε δηάξθεηα παξακνλήο. Ο ηνπξηζκφο κπνξεί απιά λα νξηζηεί σο ην γεγνλφο εθείλν πνπ ζπκβαίλεη φηαλ έλα άηνκν αιιάδεη θπζηθφ πεξηβάιινλ (αιιαγή παξαζηάζεσλ ) θαη ξπζκφ δσήο. Μπνξεί δε λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα πνιπζχλζεην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν θαη πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ζπλαληηέηαη ε αλζξψπηλε ζέιεζε κε ην ηαμίδη. Η ζχκπησζε απηή παξέρεη ηθαλνπνίεζε ζε ςπρνζσκαηηθέο αλάγθεο θαη πλεπκαηηθέο πεξηέξγεηεο, κέζα απφ κηα ζπλεηδεηή θαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ απηφ πξφζθαηξε κεηαθίλεζε θαη παξακνλή ησλ αηφκσλ ζε μέλν γεσγξαθηθφ ρψξν, φπνπ αλαπηχζζνληαη πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο θαη ςπραγσγίαο, ζην πιαίζην πάληα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Μοπθέρ ηοςπιζμού Ο ηνπξηζκφο δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο γεληθέο κνξθέο: -Σνλ θιαζζηθφ ηνπξηζκφ -Σνλ ηνπξηζκφ εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ -Σνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ 3

4 ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟ 3 ο Εςπερινό ΕΠΑ.Λ Ο αγξνηνπξηζκφο (agro tourism) είλαη κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, απφ αγξφηεο θαηά θχξην επάγγεικα,νη νπνίνη είλαη κφληκνη θάηνηθνη κηαο πεξηνρήο θαη έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Δθκεηαιιεχνληαη ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ( ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, παλζηφλ, μελψλεο, θάκπηλγθ ),ηελ ηξνθνδνζία ησλ ηνπξηζηηθψλ ηεξνκνλάρσλ κε πξντφληα ηνπηθήο παξαγσγήο θαη ηελ αλάπηπμε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ. Ο Αγξνηνπξηζκφο αλαπηχζζεηαη θχξηα ζηνλ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα ζε νηθνγελεηαθήο ή ζπλεηαηξηζηηθήο κνξθήο κηθξέο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Οι κςπιόηεποι ηύποι αγποηοςπιζμού είναι: Ο θιαζζηθφο θαηά ηνλ νπνίν ν ηνπξίζηαο δηακέλεη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν ηεο αγξνηθίαο θαη ζπρλά αζρνιείηαη κε αγξνηηθέο εξγαζίεο Ο ζχγρξνλνο, θαηά ηνλ νπνίν ν ηνπξίζηαο δηακέλεη ζε δηακνξθσκέλα κε πξνδηαγξαθέο παλζηφλ δσκάηηα εληφο ηνπ αγξνθηήκαηνο θαη δελ ζπκκεηέρεη ζε αγξνηηθέο εξγαζίεο Ο ζπλεηαηξηζηηθφο, φπνπ ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλδπάδνληαη κε ηελ αγξνηηθή θαη ηε βηνηερληθή απαζρφιεζε. Ο αξηζηνθξαηηθφο φπνπ ν ηνπξίζηαο δηακέλεη ζε ρψξνπο ή θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ φπσο παιηά θάζηξα, δηαζθεπαζκέλεο αγξνηθίεο κεγάιεο έθηαζεο θα,θαη ηνπ πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο μελνδνρείνπ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο Αγξνηνπξηζκφο πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε, ηε δεθαεηία, ηνπ 60. Λίγνη άλζξσπνη ζηελ αξρή θαη θπξίσο ηεο άξρνπζαο ηάμεο, θάλαλε νιηγνήκεξεο δηαθνπέο ζε κεγάια αγξνθηήκαηα, λνηθηάδνληαο έλα κέξνο ηεο θαηνηθίαο ηνπ αγξφηε, ζπκκεηέρνληαο ζηηο αγξνηηθέο θαη θηελνηξνθηθέο αζρνιίεο, ζηα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο πεξηνρήο, θαηαλαιψλνληαο παξάιιεια ηα πξντφληα πνπ παξήγαγε ην αγξφθηεκα ή ε πεξηνρή. Αξγφηεξα πνπ έγηλε πην καδηθφο αγξνηνπξηζκφο, ζπκκεηείραλ θαη άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο, νξγαλψζεθε θαη ζε πην επηρεηξεκαηηθή βάζε. Αλαθαηλίζηεθαλ παιηά παξαδνζηαθά ζπίηηα, πχξγνη, θάζηξα αθφκε θαη Μνλαζηήξηα, γηα λα θαιχςνπλ ηελ αλεξρφκελε δήηεζε ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δηαθνπέο, νη νπνίεο έδσζαλ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε πνιιέο αγξνηηθέο πεξηνρέο, απμάλνληαο έηζη ην εηζφδεκα ησλ πξαγκαηηθψλ αγξνηψλ, ρσξίο λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ληφπηα θνπιηνχξα. ηελ Διιάδα, νη πξψηεο πξνζπάζεηεο Αγξνηνπξηζκνχ έγηλαλ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 θαη ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. Έγηλε φκσο θαθή αληηγξαθή απηνχ ηνπ κνληέινπ, ρσξίο πξνδηαγξαθέο θαη πςειά ζηάληαξ, κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη βειηησζεί ε ηνπξηζηηθή ππνδνκή θαη έγηλαλ ζχγρξνλεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ο αγξνηνπξηζκφο αθνξά ζε ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο µηθξήο θιίµαθαο, νηθνγελεηαθήο ή ζπλεηαηξηζηηθήο µνξθήο, πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν απφ αλζξψπνπο πνπ απαζρνινχληαη ζηε γεσξγία O Bubendorf (1993) θαηέγξαςε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο σο ηηο πιένλ ζεµαληηθέο: ειθπζηηθφο ρψξνο (θπζηθφο θαη πνιηηηζηηθφο), σξαηφηεηα ηνπ ηνπίνπ 4

5 επαξθψο δνµεµέλε γε, θαιά δηαηεξεµέλε απφ ηελ νηθνγελεηαθήο µνξθήο γεσξγία γεσξγία µεζαίαο ή ραµειήο έληαζεο, µηθηή γεσξγία µε θηελνηξνθία πιενλεθηηθή ζέζε ηεο αγξνηηθήο θαηνηθίαο επξχρσξνη νηθηαθνί ρψξνη, πνπ λα µπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηεζνχλ γηα αγξνηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο, ρσξίο λα απαηηνχληαη λέεο µεγάιεο επελδχζεηο πξφζζεηνο άλεηνο ρψξνο γηα ηνπο θηινμελνχµελνπο, είηε ήδε ππάξρσλ, είηε µε ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπαζηεί µφλν µε µηθξέο επελδχζεηο επαξθέο νηθνγελεηαθφ εξγαηηθφ δπλαµηθφ ην ειάρηζην απαηηνχµελν ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνµήο (δξφµνη, ηειέθσλα, εζηηαηφξηα, θαηαζηήµαηα θ.ά.) ειθπζηηθφο ςπραγσγηθφο εμνπιηζµφο, είηε ζηελ αγξνηηθή εθµεηάιιεπζε, είηε ζηελ πεξηνρή ηηµέο απνδεθηέο απφ ηνπο ηνπξίζηεο θαη ζηαζεξέο ζε ζρέζε µε ηελ πνηφηεηα ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο επαηζζεζία θαη θηινμελία απφ ηελ αγξνηηθή νηθνγέλεηα, αιιά θαη δηαηήξεζε ηεο δηθήο ηεο ηαπηφηεηαο επηρεηξεζηαθή δπλαηφηεηα ζηελ θνηλφηεηα θαη ζηελ πεξηνρή εμσηεξηθά εξεζίζµαηα θαη εµπλεχζεηο (έμσ απφ ην ρψξν ηνπ ηνπξηζµνχ ή ηεο γεσξγίαο, έμσ απφ ηελ πεξηνρή ή θαη απφ ηε ρψξα θ.ιπ.) χπαξμε µηαο δπλαηήο ηνπηθήο θεληξηθήο νµάδαο πνπ λα ελδηαθέξεηαη πξαγµαηηθά γηα ηελ αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο επαγγειµαηηθή παξνρή ζπµβνπιψλ απφ µία θαιά νξγαλσµέλε ππεξεζία marketing νινθιεξσµέλε αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε (π.ρ. ζπµµεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξνµέλσλ µεξψλ ηεο πεξηνρήο ζηε δηαδηθαζία) πξνψζεζε ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ πξoτφληνο επαξθήο ππνζηήξημε απφ ην δεµφζην ηνµέα ηζρπξή ζπµθσλία ηνπ πιεζπζµνχ ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία αληνρή ηνπ επηρεηξεµαηία-αγξφηε αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ γλψζε, σο έλα βαζµφ, νξηζµέλσλ βαζηθψλ μέλσλ γισζζψλ ζπλεξγαζία ησλ αγξνηψλ ηεο πεξηνρήο γλψζε εθαξµνζµέλσλ µαζεµαηηθψλ, πιεξνθνξηθήο θαη ινγηζηηθήο. Βέβαηα, είλαη αδχλαην µία πεξηνρή λα πιεξνί φιεο απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο. Ωζηφζν, φζν πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πιεξνχληαη, ηφζν πην επηηπρήο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 5

6 ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 3 ο Εςπερινό ΕΠΑ.Λ Η Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή (1514/ ) θαη ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίµσλ (270346/3602/ ) εμέδσζαλ ζρεηηθέο απνθάζεηο «πεξί ελίζρπζεο νξεηλψλ πεξηνρψλ θαη άγνλσλ λεζηψλ θαη θαηαζθεπήο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπµάησλ». Σελ πξνψζεζε ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ πξνγξαµµάησλ αλέιαβαλ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίµσλ, ε Αγξνηηθή Σξάπεδα θαη ν ΔΟΣ, ζεζπίδνληαο ηα θξηηήξηα έληαμεο ησλ δηθαηνχρσλ ζην πξφγξαµµα θαζψο θαη ηηο νηθνλνµηθέο εληζρχζεηο (ΔΟΣ/Μαλψινγινπ, 1993): Οη δηθαηνχρνη πνπ επηιέγνληαη πξέπεη λα είλαη νηθνλνµηθά ελεξγνί αγξφηεο(γεσξγνί θηελνηξφθνη, δαζνθφµνη, αιηείο). Να είλαη ηδηνθηήηεο θαηνηθίαο πνπ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ νηθνγελεηαθψλ αλαγθψλ θαη λα πεξηζζεχνπλ δσµάηηα (απφ 2 µέρξη 6), ηα νπνία λα µπνξνχλ λα δηαξξπζµηζηνχλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ σο ηνπξηζηηθά θαηαιχµαηα. Δπίζεο, νη δηθαηνχρνη µπνξεί λα είλαη ηδηνθηήηεο ζπλερφµελεο νηθνπεδηθήο έθηαζεο, φπνπ µπνξεί λα επεθηαζεί ε θχξηα νηθία γηα δεµηνπξγία ηνπξηζηηθψλ θαηαιπµάησλ ή ηδηνθηήηεο ηζνγείνπ θαηνηθίαο, µε δπλαηφηεηα λα επεθηαζεί ζε χςνο µε αλάινγεο δπλαηφηεηεο. Να είλαη ηδηνθηήηεο νηθνδνµήζηµσλ νηθνπέδσλ θαηά πιήξε θπξηφηεηα, ζηα νπνία λα είλαη δπλαηή ε αλέγεξζε λέσλ θαηνηθηψλ γηα ελνηθίαζε θαηά ηνπο ζεξηλνχο µήλεο ή γηα θαηνίθεζε θαη ελνηθίαζε θ.ιπ. Οη δήµνη, θνηλφηεηεο θαη ζπλεηαηξηζµνί πνπ ελδηαθέξνληαη, εληάζζνληαη ζην πξφγξαµµα γηα θαηαζθεπή μελψλσλ µέρξη 15 δσµαηίσλ ή γηα αμηνπνίεζε πθηζηαµέλσλ παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ. ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ Η έννοια ηος αγποηοςπιζμού ζςνδέεηαι με κάποιερ βαζικέρ απσέρ: Πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο, εβαζκφο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Θεσξεί ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο σο έλα απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο θάζε πεξηνρήο θαη πξνζθέξεη έλα γεληθφηεξν πιαίζην ππνζηήξημεο κε πξνζθνξά νηθνινγηθή θαη αλζξσπηζηηθή Ο αγποηοςπιζµόρ ξεκίνηζε ζηιρ όσι ιδιαίηεπα αναπηςγµένερ οικονοµικά πεπιοσέρ ηηρ σώπαρ έσονηαρ ωρ ζηόσο (Λογοθέηηρ, 1988): 6 ηελ παξαµνλή ησλ θαηνίθσλ ζηνπο ηφπνπο δηαµνλήο ηνπο, πξνθεηµέλνπ λα απνθεπρζεί ε εξήµσζε ηεο ππαίζξνπ θαη λα αληηµεησπηζηεί ε αζηπθηιία

7 ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ αληηµεηψπηζε ηεο µείσζήο ηεο ηε δηαηήξεζε, πξνβνιή θαη αμηνπνίεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνµηάο ηε ζπµπιήξσζε θαη βειηίσζε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήµαηνο ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζµνχ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γελ είλαη ηπραίν φηη ε πνιηηηθή αλάπηπμεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ απνηειεί θεληξηθή θαηεπζπληήξηα πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο απάληεζε ζηα δεηήκαηα ηεο πνιπιεηηνπξγηθήο γεσξγίαο, ηεο ελίζρπζεο ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο, ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ γηα ηελ πνηφηεηα δσήο. ήκεξα ππνινγίδεηαη φηη ην 70% ησλ Ακεξηθαλψλ, Απζηξαιψλ, Απζηξηαθψλ θαη Γεξκαλψλ θαη φρη πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ θάλνπλ ζε εηήζηα βάζε αγξνηνπξηζκφ. Με ηνλ αγξνηνπξηζκφ, πεηπραίλνπκε ηελ παξακνλή ησλ θαηνίθσλ ζηηο πεξηνρέο ηνπο, ηελ δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, ηελ αλαθαίληζε ζπηηηψλ θαη αξρνληηθψλ πνπ αθέζεθαλ ζηνλ ρξφλν. Μέζσ ηνπ αγξνηνπξηζκνχ πξνβάιιεηαη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ε κνλαδηθφηεηα ηεο θάζε πεξηνρήο πνπ ράλεηαη θαη δηαβξψλεηαη. Σψξα πνπ ηα ζεκάδηα θνξεζκνχ ηνπ θιαζηθνχ κνληέινπ ηνπξηζκνχ έρνπλ αξρίζεη λα γίλνληαη εκθαλή, είλαη θαλεξφ πσο πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε λέεο δηεμφδνπο θαη κνληέια ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. ήκεξα αξρίδεη λα γίλεηαη ζπλείδεζε φηη ε αλάπηπμε ησλ ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ηδηαίηεξα ν αγξνηνπξηζκφο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ζεβαζκνχ ζηνλ άλζξσπν θαη ζην πεξηβάιινλ είλαη ε πιένλ θαηάιιειε κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε γλσξηκία θαη επηθνηλσλία ησλ θαηνίθσλ ηεο Δπξψπεο, ζηελ δηαπαηδαγψγεζε ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηελ αλεθηηθφηεηα ηεο φπνηαο δηαθνξάο ηνπο θαη ηελ πξνζηαζηα ησλλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο επείξνπ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ-ΑΔΙΦΟΡΙΑ Οη δηάθνξεο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ χπαηζξν, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν αγξνηνπξηζκφο, πξνέθπςαλ απφ κηα δηπιή αλαγθαηφηεηα. Η πξψηε αθνξά ζηελ αλάγθε ησλ θαηνίθσλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ λα επαλαζπλδεζνχλ κε ηε θχζε θαη ηνλ αγξνηηθφ πνιηηηζκφ γεληθφηεξα. Η δεχηεξε αθνξά ζηνπο αγξφηεο, νη νπνίνη αλαδεηνχλ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ην γεσξγηθφ εηζνδήκαηα, δεδνκέλεο ηεο θξίζεο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ζην γεσξγηθφ ηνκέα. Με νπνηαδήπνηε κνξθή θαη αλ εκθαλίδεηαη πξφθεηηαη γηα ηνπξηζκφ ελφο ηφπνπ κε ηελ έλλνηα φηη αλαδεηθλχεη ηα ηνπηθά ζηνηρεία, ελψ ε πξσηνβνπιία θαη ε δηαρείξηζή ηνπ αλήθεη ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο (Ιαθσβίδνπ, 1995). Ο αγξνηνπξηζκφο, εηδηθφηεξα, έρεη ηελ ηδηνκνξθία λα δηαζπλδέεη άκεζα θαη ελεξγά ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, ηα πξντφληα ηεο θαη ηελ αγξνηηθή θιεξνλνκηά γεληθφηεξα. Καη απηή ηελ έλλνηα ζεσξείηαη σο κηα απφ ηηο θαηεμνρήλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζεί ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε θαη είλαη ζπκβαηή κε ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο Αληηθεηκεληθφο θαη καθξνρξφληνο ζηφρνο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, έηζη φπσο θαηαγξάθεηαη ζηελ πνιηηηθή ηεο Δ.Δ., είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηζηξνθή ηνπ θιίκαηνο εγθαηάιεηςεο πνπ 7

8 ππάξρεη ζηελ χπαηζξν, εμαηηίαο θπξίσο ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο γεσξγίαο, θαη ζηε ζπλέρεηα, ζηε δεκηνπξγία επλντθφηεξσλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Μέζα απφ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πφξσλ (αλζξψπηλσλ, θπζηθψλ, ρξεκαηηθψλ) επηρεηξείηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία έλαο κεραληζκφο ελδνγελνχο αλάπηπμεο κέζα απφ έλα ζπλνιηθφ ζρέδην. ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ηνπξηζκφο έρεη αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα κεηαπνιεκηθά δηεζλψο θαη έρεη αλαδεηρζεί γηα πνιιέο ρψξεο ή πεξηνρέο έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ηνπο. Η ηθαλφηεηα πνπ έρεη ν θάζε ηφπνο λα αλαπηπρζεί ηνπξηζηηθά εμαξηάηαη απφ παξακέηξνπο πνπ κπνξεί λα κεηαβάιινληαη απφ ηφπν ζε ηφπν, αιιά θαη κε ην ρξφλν. Η ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ελφο ηφπνπ έρεη πνιχ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο γηα ηνλ ηφπν απηφ, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο. Οη επηπηψζεηο απηέο αλαθέξνληαη θχξηα ζηελ νηθνλνκία ηνπ ηφπνπ,θαζψο επίζεο θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Παξάιιεια, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαη ζην πεξηβάιινλ, ηφζν ην θπζηθφ φζν θαη ην νηθηζηηθφ. Πλεονεκηήμαηα αγποηοςπιζμού Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ν αγξνηνπξηζκφο ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν. Σν πιενλέθηεκα απηφ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο πεξηνρέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθή πιεζπζκηαθή κείσζε θαη δεκνγξαθηθή γήξαλζε. Η δεκηνπξγία ησλ ζέζεσλ απηψλ εξγαζίαο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηηο επαίζζεηεο, απφ άπνςε εξγαζίαο, θνηλσληθέο νκάδεο ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ. Η δεκηνπξγία ππνδνκψλ ήπηαο θιίκαθαο, νη νπνίεο ελαξκνλίδνληαη κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ. Η πξνψζεζε ησλ γεσξγηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά θαη ε αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην γεσξγηθφ ηνκέα Ο αγξνηνπξηζκφο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο δπλαηφηεηαο ζπλδπαζκνχ ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Δίλαη κηα ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ δξα αληαγσληζηηθά πξνο ηνπο θπζηθνχο πφξνπο. Αληίζεηα, ζπκβάιιεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηφζν ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ φζν θαη ησλ επηζθεπηψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ο αγξνηνπξηζκφο, σο δξαζηεξηφηεηα, αλαπηχζζεηαη φιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ, ακβιχλνληαο έηζη ην πξφβιεκα ηηο ηνπξηζηηθήο επνρηθφηεηαο, πνπ σο γλσζηφλ, απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ. Μειονεκηήμαηα αγποηοςπιζμού Όηαλ ε αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ δελ είλαη ζπκβαηή κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο, έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη επηπηψζεηο αλαθέξνληαη: ηελ άλαξρε θαη ππέξκεηξε αλάπηπμή ηνπ ζε βάξνο ηεο πεξηνρήο, πνπ πξνθαιεί ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ πεξηνρψλ. ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο εηο βάξνο ηεο αγξνηηθήο δσήο. ηελ πξάμε έρεη παξαηεξεζεί φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εγθαηαιείπνληαη νη αγξνηηθέο εξγαζίεο πξνο ράξηλ ελφο κεγαιχηεξνπ βξαρπρξφληνπ ηνπξηζηηθνχ θέξδνπο. ηελ αιινίσζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αγξνηνπξηζκφο αθνινπζήζεη ηα γλσζηά αλαπηπμηαθά ηνπξηζηηθά "πξφηππα" ησλ πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ.. 8

9 ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 3 ο Εςπερινό ΕΠΑ.Λ Αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη απηέο νη νπνίεο αλαπηχζζνπλ έξγα ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο κε ήπηεο παξεκβάζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο δηακνλήο, εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, κε ζηφρν λα γλσξίζεη ν επηζθέπηεο ηνλ αγξνηηθφ ρψξν θαη ηηο αγξνηηθέο αζρνιίεο, ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη ηα απζεληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηφπνπ, ηα ηνπηθά πξντφληα, ηελ παξαδνζηαθή θνπδίλα θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ θαηνίθσλ ηηο ππαίζξνπ. Η Αγποηοςπιζηική επισείπηζη είναι μια διαθοποποιημένη ηοςπιζηική επισείπηζη πος πποζθέπει εξειδικεςμένερ ςπηπεζίερ αγποηοςπιζμού ενδεικηικά όπωρ οι παπακάηω ςπηπεζίερ: Γηακνλή Δζηίαζε - αλαςπρή Πεξηήγεζε ζηε θχζε Δπαηζζεηνπνίεζε, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε Γηνξγάλσζε ηεο γλσξηκίαο κε ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία κηαο πεξηνρήο, επίζθεςε ζηα ηζηνξηθά θαη ινηπά αμηνζέαηα, ζπκκεηνρή ζε ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο. Γηνξγάλσζε ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο Γλσξηκία κε παξαδνζηαθά επαγγέικαηα, αγξνηηθέο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη θαιιηέξγεηαο θαζψο θαη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ εθιείςεη. Γλσξηκία κε ηηο αζρνιίεο θαη ηηο ζπλήζεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ θαηνίθσλ κηαο πεξηνρήο. Πψιεζε θπξίσο ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Οη αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηαηάζζνληαη, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο ζηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγηθέο κνξθέο: Αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα Αγξνηνπξηζηηθά θέληξα εζηίαζεο θαη αλαςπρήο Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ αλάδεημεο ηεο ηνπηθήο, πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Πξαηήξηα/ Δθζεηήξηα αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ Αγξνθηήκαηα Σνπξηζηηθά γξαθεία δηνξγαλσηέο ή παξνρείο πξνγξακκάησλ ππαίζξησλ θαη κή δξαζηεξηνηήησλ θαη πεξηεγήζεσλ νηθνηνπξηζηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ Σν ρσξνηαμηθφ: Ο αγξνηνπξηζµφο αλαπηχζζεηαη ζε µε αζηηθέο πεξηνρέο, ζε µηθξέο ή µεγάιεο αγξνηηθέο εθµεηαιιεχζεηο, νη νπνίεο πιεξνχλ ηνπο φξνπο ειεθηξνδφηεζεο, χδξεπζεο θαη πξνζπέιαζεο. Ωο µε αζηηθή πεξηνρή, ζην πιαίζην ηνπ αγξνηνπξηζµνχ, ζεσξείηαη ε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ρσξνηαμηθά ζηελ πεξηθέξεηα θαη ηεο νπνίαο ν πιεζπζµφο είλαη νηθνλνµηθά, θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεµαηηθά «δεµέλνο» µε ηνλ ηφπν ηνπ. 9

10 Σν πεξηβαιινληηθφ: Ο αγξνηνπξηζµφο ζηεξίδεηαη ζηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Ωο πφξνη ηνπ αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο λννχληαη ηφζν ε θχζε θαη ν πνιηηηζµφο, φζν θαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο. Η αμηνιφγεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ απηψλ δίδνπλ ηε δπλαηφηεηα παξάιιειεο αλάπηπμεο εηδηθψλ µνξθψλ ηνπξηζµνχ (φπσο π.ρ. αγξνηνπξηζµφο θαη νξεηλφο ηνπξηζµφο). π. Σν νηθνλνµηθφ: Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ αγξνηνπξηζµνχ είλαη ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο ζπµπιεξσµαηηθνχ εηζνδήµαηνο, γεγνλφο πνπ επηηπγράλεηαη ηφζν µέζα απφ ηε δηαρείξηζε ηεο αγξνηνπξηζηηθήο µνλάδαο, φζν θαη µέζα απφ ηελ πψιεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ρεηξνηερλίαο θαη εηδψλ δηαηξνθήο, ηα νπνία παξάγνληαη θαη δηαηίζεληαη απφ ηνπο αγξφηεο αηνµηθά ή ζπιινγηθά (µέζσ αγξνηνπξηζηηθψλ ζπλεηαηξηζµψλ). Όζνλ αθνξά ηνλ ηνπξίζηα, ηνπ δίδεηαη ε δπλαηφηεηα νηθνλνµηθψλ δηαθνπψλ. Σν δεµνγξαθηθφ: Η δεµηνπξγία πξφζζεηνπ εηζνδήµαηνο νδεγεί βξαρππξφζεζµα ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνµηθά ελεξγνχ πιεζπζµνχ ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ. Οη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν - σο απνηέιεζµα άζθεζεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο - δίδνπλ ηε δπλαηφηεηα εµπινθήο ζην παξαγσγηθφ ζχζηεµα, ηφζν ζηνπο λένπο αγξφηεο, φζν θαη ζηηο γπλαίθεο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ. Σν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ: Η άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ θαη θνηλσληθνχ γεληθά επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ε δεµηνπξγία επθαηξηψλ ζπµµεηνρήο ηνπο ζε πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ ζεµαληηθνχο ζηφρνπο πνπ θαηαμηψλνπλ ηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ξφιν ηνπ αγξνηνπξηζκνπ 10

11 ΚΑΛΩ ΗΡΘΑΣΔ ΣΟ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ N I G R E C O Η NIGRECO ζαο παξνπζηάδεη, κία πξφηππε αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα, ζε κία παξαιηαθή πεξηνρή πνπ έξρεηαη λα αιιάμεη ηα δεδνκέλα ζηνλ Διιεληθφ ρψξν. Υηηζκέλε θαη δηαξζξσκέλε κπξνζηά ζην θχκα, ζε κηα παλέκνξθε ηνπνζεζία, κε έλα κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ ζάιαζζαο θαη βνπλνχ, ε νπνία πξνζθέξεη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο αγξνηνπξηζκνχ πνπ δχζθνια ζπλαληά θαλείο ζηελ Διιάδα. 11

12 Η ΠΔΡΙΟΥΗ Η Αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα βξίζθεηαη ζην ρσξηφ Νεέο ή Νήεο, έλαλ θπζηθφ φξκν κε θξπζηάιιηλα θαη αβαζή λεξά ζην Γήκν νχξπεο.απέρεη 5 ρηιηφκεηξα απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, ηελ νχξπε, θαη 2 ρηιηφκεηξα απφ ην γξαθηθφ ςαξνρψξη, ηελ Ακαιηάπνιε. Βξηζθφκελνο αθξηβψο απέλαληη απφ ην Πήιην θαη ην Σξίθεξη είλαη ηδαληθή ζέζε γηα κνλνήκεξεο θξνπαδηέξεο κε θαξαβάθη, ελψ απέρεη κφιηο 50 ρικ απφ ηελ πφιε ηνπ Βφινπ. Απηφ πνπ μερσξίδεη απφ ηε γχξσ πεξηνρή είλαη ε νκνξθηά ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, θαζψο, εθηφο απφ ηελ θαηαγάιαλε ζάιαζζα ηνπ Παγαζεηηθνχ, ε νξνζεηξά ηεο Όζξπνο κπνξεί λα ζαο πξνζθέξεη κνλαδηθέο ζηηγκέο! 12

13 ΣΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ ΥΔΓΙΑ Έρνληαο επηιέμεη ηα θαιχηεξα πιηθά ζε φια ηα ζηάδηα θαηαζθεπήο ηνπ νηθηζκνχ εγγπφκαζηε πνηφηεηα θαη αληνρή ζην ρξφλν. Δπηπιένλ, ν βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ηα νηθνινγηθά πιηθά, κε έκθαζε ζηελ επηινγή άξηζηεο πνηφηεηαο πέηξαο, πξνζθέξνπλ έλα θπζηθά πγηεηλφ θαη άλεην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 13

14 Ο ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ Ο Αγξνηνηνπξηζηηθή επηρείξεζε έρεη πινπνηεζεί ζηα πξφηππα ηεο νηθνινγηθήο δφκεζεο θαη ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ζηφρν ηε ιηγφηεξε δπλαηή θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε θαη ην δξνζηζκφ ησλ θηηξίσλ. Απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο αξρηηεθηνληθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κέζα ζε έλα πγηεηλφ εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ! Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ειήθζεζαλ ππφςε θάπνηεο παξάκεηξνη, φπσο: Η δπλαηφηεηα γηα ελαιιαθηηθφ ηξφπν ζέξκαλζεο θαη δξνζηζκνχ κέζσ γεσζεξκίαο. Ο ηξφπνο θαη ηα πιηθά δφκεζεο. Σν ηνπηθφ θιίκα θαη ε ειηαθή γεσκεηξία. Δναλλακηικόρ ηπόπορ θέπμανζηρ και δποζιζμού-γεωθεπμία ηελ Αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα, φιεο νη αλάγθεο γηα ζέξκαλζε θαη δξνζηζκφ ζα θαιχπηνληαη απφ ζχζηεκα γεσζεξκίαο, δειαδή εθκεηάιιεπζεο ηεο ελέξγεηαο πνπ καο πξνζθέξεη ην ππέδαθνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηψλεηαη εμαηξεηηθά ην θφζηνο, δελ κνιχλεηαη ην πεξηβάιινλ κε ξχπνπο, δελ έρνπκε εκπφδηα ζην ρψξν, αθνχ είλαη ελδνδαπέδην ζχζηεκα, είλαη αζφξπβν θαη αζθαιέο θαη επηπιένλ έρνπκε δεζηφ λεξφ αθφκα θαη ζηελ πηζίλα θαη ην ρεηκψλα. Η ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε γε δηαηεξεί ηε ζεξκνθξαζία ηεο ζηαζεξή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, κε απνηέιεζκα κε ηε ρξήζε ελφο γεσελαιιάθηε, ελφο ζπζηήκαηνο δειαδή ζσιελψζεσλ πνπ ηνπνζεηνχκε ζην ππέδαθνο, κηαο αληιίαο γεσζεξκίαο θαη ελφο ελδνδαπέδηνπ ζπζηήκαηνο λα κπνξνχκε λα ζεξκάλνπκε ην ρεηκψλα θαη λα δξνζίζνπκε ην θαινθαίξη νπνηαδήπνηε θαηνηθία. 14

15 ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΓΟΜΗΗ Σν ρηίζηκν ησλ ηνίρσλ κε πέηξα άξηζηεο πνηφηεηαο θαζψο θαη ηα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζεξκνκφλσζε ζπληεινχλ εθηφο απφ ηελ επίηεπμε ησλ ιηγφηεξσλ δπλαηψλ απσιεηψλ ζεξκφηεηαο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα θαη ζηελ απνθπγή κνιπζκαηηθψλ θαη αιιεξγηθψλ αζζελεηψλ (ζχλδξνκν ηνπ άξξσζηνπ θηηξίνπ). ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΚΛΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΗΛΙΑΚΗ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ Μεηά απφ αξρηηεθηνληθή κειέηε, κειέηε ηεο ειηαθήο γεσκεηξίαο θαη ηνπ ηνπηθνχ θιίκαηνο, ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Αγξνηνπξηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο είλαη ηέηνηνο, ψζηε λα έρνπλ ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο απψιεηεο ζεξκφηεηαο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζέα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, θαζψο θαη κε ηε δελδξνθχηεπζε γηα θπζηθή ζθηά πεηπραίλνπκε ηε κέγηζηε ειηαθή ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε ηεο γηα ζέξκαλζε ην ρεηκψλα θαη ηελ θαηάιιειε ειηνπξνζηαζία θαη ζθηαζκφ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ειηαθψλ θεξδψλ ην θαινθαίξη. Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ηελ Αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα ε θχζε θαη ε παξάδνζε βξίζθνληαη ζε πιήξε αξκνλία κε ηελ ηερλνινγία. Αλ θαη κε φςε πέηξηλνπ παξαδνζηαθνχ χθνπο αγθαιηαζκέλν απφ ειαηψλεο, ε κνλάδα είλαη ηαπηφρξνλα εθνδηαζκέλε κε φιε ηελ απαξαίηεηε ηερλνινγηθή ππνδνκή ψζηε λα πξνζθέξεη φιεο ηηο ζχγρξνλεο αλέζεηο.. ΟΙ ΤΠΗΡΔΙΔ 15

16 Η Αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα πξνζθέξεη κνλαδηθέο ππεξεζίεο, πνπ δχζθνια ζπλαληά θαλείο ζηελ Διιάδα, αθφκα θαη ζηα πεληάζηεξα μελνδνρεία. Τπεξεζίεο, φπσο κνλάδα ειεθηξνκαγλεηηθήο εληζρπηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, κνλάδα ζεξαπεπηηθήο θνιχκβεζεο, εζηηαηφξην Τγηεηλήο θαη ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, ρξσκαηνζεξαπεία θαη αξσκαηνζεξαπεία ππφζρνληαη πξσηφγλσξεο θαη κνλαδηθέο εκπεηξίεο! Πιο ζςγκεκπιμένα,οι Τπηπεζίερ πος πποζθέπει η μονάδα είναι: Υψξνο ππνδνρήο πνπ ιεηηνπξγεί φιν ην 24ψξν Δζηηαηφξην Τγηεηλήο θαη ζεξαπεπηηθήο αγσγήο Μνλάδα ειεθηξνκαγλεηηθήο εληζρπηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο αγσγήο Γπκλαζηήξην θαη Μνλάδα γπκλαζηηθήο αγσγήο θαη ζεξαπεπηηθήο θνιχκβεζεο Ιλζηηηνχην αηζζεηηθήο κε θπζηθέο θαη βηνινγηθέο κεζφδνπο Δμεηδηθεπκέλνη Ιαηξνί, λνζειεπηέο, καζέξ, ρεηξνπξάθηεο θαη δηαηξνθνιφγνηδηαηηνιφγνη Υξσκαηνζεξαπεία-αξσκαηνζεξαπεία δσκαηίσλ Γνξπθνξηθή ηειεφξαζε Ίληεξλεη θαθέ-βηβιηνπσιείν Μπαξ παξαιίαο Μίλη κάξθεη Δθδξνκέο κε θαξαβάθη γηα Πήιην θαη Σξίθεξη Υεηκεξηλέο απνδξάζεηο ζην Πήιην θαη ζην Υηνλνδξνκηθφ θέληξν ΟΙ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΥΩΡΟΙ Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνπ δηαζέηεη ν νηθηζκφο: Υψξνο ππνδνρήο Δζηηαηφξην Μίλη κάξθεη Μπαξ Ιληεξλεη θαθέ θαη βηβιηνπσιείν Γπκλαζηήξην-Μνλάδα γπκλαζηηθήο αγσγήο θαη ζεξαπεπηηθήο θνιχκβεζεο Ιλζηηηνχην αηζζεηηθήο-μαζάδ 16

17 Μνλάδα Ηιεθηξνκαγλεηηθήο ζεξαπείαο Παηδηθέο λεξνηζνπιήζξεο ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Η Αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα είλαη ρηηζκέλε αλάκεζα ζην φξνο Όζξπνο θαη ηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν, απέλαληη απφ ην Πήιην θαη κφιηο 50 ρικ απφ ην Βφιν ππφζρεηαη κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα φιν ην ρξφλν θαη φια ηα γνχζηα. Κνιχκπη ζηα θαηαγάιαλα λεξά, παηρλίδηα ζηελ άκκν, θαηαδχζεηο, κνλνήκεξεο θξνπαδηέξεο ζην Πήιην θαη ηηο Β.πνξάδεο, πεδνπνξία ζηα βνπλά ηεο Όζξπνο, θαηαξξίρεζε θαη θαλφ-θαγηαθ ζην θαξάγγη ηνπ Μαπξνκάηε, αιιά θαη ρεηκσληάηηθεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ζθη ζην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ηνπ Πειίνπ. Δπίζεο, ππάξρνπλ πνιιά παλεγχξηα θαη κνλαζηήξηα ζηελ πεξηνρή, ελψ ε λπρηεξηλή δσή ζίγνπξα δε ζα ζαο απνγνεηεχζεη! ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ 17

18 Η Αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα βξίζθεηαη ζην δξφκν απφ ηηο Νήεο πξνο ηελ Ακαιηάπνιε, ζε απφζηαζε 5 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, ηε νχξπε θαη 7 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ Δζληθή Οδφ (Έμνδνο ζηνλ Κφκβν νχξπεο). Απέρεη 275 ρηιηνκέηξα απφ ηελ Αζήλα (δχν πεξίπνπ ψξεο νδηθψο) θαη 250 ρικ απφ ηε Θεζζαινλίθε, ελψ ε πην θνληηλή πφιε είλαη ν Βφινο ζε απφζηαζε 50 ρικ (κηζή ψξα πεξίπνπ). Αεξνδξφκηα: Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ "Διεπζέξηνο Βεληδέινο", Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Θεζζαινλίθεο "Μαθεδνλία", Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Ν.Αγρηάινπ Σξέλν:ηδεξνδξνκηθφ δίθηπν απφ Αζήλα,Θεζζαινληθή κέρξη Βφιν Αζηηθά Λενθσξεία κε πνιπ ζπρλά δξνκνιφγηα γηα φιν ην Γήκν νχξπεο Ληκάλη Βφινπ γηα φια ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ Η Γηαρείξηζε ηεο Αγξνηνπξηζηηθήο Μνλάδαο ζα αζθείηαη απφ ηα κέιε ηεο ίδηαο ηεο νηθνγέλεηαο, απαζρνιψληαο επνρηθνχο εξγάηεο απφ ηε γχξσ πεξηνρή, αλάινγα κε ηηο εξγαζίεο ηεο Μνλάδαο. 18

19 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ Γηα λα ζέζνπκε ζε λφκηκε ιεηηνπξγία ηελ επηρείξεζή καο, ζα ρξεηαζηνχκε θαη ην Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο απφ ηνλ Δ.Ο.Σ, ην νπνίν ζα καο ρνξεγεζεί αθνχ πξνζθνκίζνπκε θαη ηα παξαθάησ: Πηζηνπνηεηηθφ Πνηληθνχ Μεηξψνπ, Πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ απφ ηε Γ Ο Τ Βεβαίσζε Τγεηνλνκηθνχ γηα ηα ιήκκαηα Βεβαίσζε Γήκνπ γηα ην πφζηκν λεξφ, Μηα ζεηξά Αξρηηεθηνληθψλ ρεδίσλ, Παξάβνιν ππέξ Γεκνζίνπ 5.87 επξψ αλά δσκάηην Έληππα θαηεγνξηνπνίεζεο Πηλαθίδεο Σηκψλ(Σηκνθαηαιφγσλ) Παξάβνιν ζηελ Σξάπεδα Διιάδνο 5.87 επξψ αλά δσκάηην Παξάβνιν ππέξ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ 5 επξψ αλά δσκάηην. Παξάβνιν ππέξ ΣΔΑΠΠΔΡΣ επξσ 19

20 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΓΙΚΣΤΟΓΡΦΙA ρεδηάδνληαο µηα αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε: Βήµαηα πινπνίεζεο θαη αλάπηπμεο έζπνηλα δξάιε, ηδάθησξ Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεµίνπ, Σµήµα Οηθηαθήο Οηθνλνµίαο θαη Οηθνινγίαο Σνπξηζηηθή Οηθνλνκία Β Σ.Δ.Δ Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Αγξνηνπξηζκφο, 82&lngItemID=1654 agroxenia.net/.. oikopress.gr / Αγξνηνπξηζηηθή Μνλάδα Agreco Ρέζπκλν Κξήηεο HELLAS INVEST Venus Village 20

21 Η ΟΜΑΓΑ ΜΑ Απζενόποςλορ Γεώπγιορ Γκανάηζαρ Γημήηπιορ Γκοςνηάναρ Παναγιώηηρ Λιανού ηαςπούλα Μισαλέρ Ασίλλειορ Νάνος Αγγελική Ξάνθορ Κωνζηανηίνορ ηεπγιούλαρ Αζηέπιορ Σπάνηορ Ανδπέαρ Οι Δκπαιδεςηικοί Ποςπνάπαρ Υπήζηορ Καλομοίπη Αναζηαζία 21

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΥΩΡΟ ΕΩΖ» 1 Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΣΔΙ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ρνιή δηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ Ιωάλλεο Γηζιίαο Θεόδωξνο Υαηδεκήηξνο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A. ΥΟΛΖ:ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ:ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΣΔ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΦΟΗΣΖΣΡΗΔ: ΓΑΗΣΑΝΗΓΖ ΕΑΥΑΡΟΤΛΑ (A.Μ 10057) ΚΟΛΟΣΟΤΡΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ (Α.Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία Θέμα: Η διερεύνηση των συμπεριφορών και των στάσεων των ατόμων, των νοικοκυριών τριών δήμων τις δυτικής Θεσσαλονίκης, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΓΗΑΚΟΠΩΝ.ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΩΝ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ. ΤΠΟΒΛΖΘΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα

Παπαχρήςτου Ιωάννα - Άννα ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Διπλωματική Εργαςία ΕΠΑΝΑΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΦΩΡΟΘΕΣΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ ΒΙΩΙΜΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΠΑΡΦΟΝΣΟ ΦΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΛΛΑΓΑ Χ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΜΒΟ ΤΦΗΛΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΙΑΒΙΧΔΧ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ

Η ΔΛΛΑΓΑ Χ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΜΒΟ ΤΦΗΛΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΙΑΒΙΧΔΧ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ Η ΔΛΛΑΓΑ Χ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΜΒΟ ΤΦΗΛΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ ΓΙΑΒΙΧΔΧ ΚΑΙ ΑΝΑΦΤΥΗ Δηζαγσγή Ζ νηθνλνκία θάζε ρψξαο έρεη κία δνκή πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 3.5 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ... 42

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 3.5 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ... 42 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΗΝΑΚΧΝ... 3 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΧΝ... 3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 4 SUMMARY... 6 ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 Α ΜΔΡΟ... 10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ... 10 1.2 ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΥΡΖΔΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΖΡΑΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ (THE ARCADIAN HERITAGE NETWORK)

ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΥΡΖΔΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΖΡΑΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ (THE ARCADIAN HERITAGE NETWORK) ΓΖΜΟ ΖΡΑΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ Δδξα: Παινχκπα ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΥΡΖΔΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΖΡΑΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ (THE ARCADIAN HERITAGE NETWORK) Παινχκπα 30-11-2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

θαη αλ λαη, ν ηνπξηζκφο εγγελψο σο ηνκέαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο φπνηεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ρξφλσλ;

θαη αλ λαη, ν ηνπξηζκφο εγγελψο σο ηνκέαο κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ηηο αιιαγέο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο φπνηεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ρξφλσλ; Εισαγωγή Ζ κειέηε πνπ αθνινπζεί εκπλεχζηεθε απφ δχν ζεκαληηθέο έλλνηεο: ηε Γλψζε θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ ησλ Clusters. Καη νη δχν έπξεπε λα βξνπλ γφληκν έδαθνο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξνζπαζήζακε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ

Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ Α. Σ. Δ. Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΠΑΑΓΗΑΝΝΖ ΘΔΜΑ : Ο ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ Ν Ρνπξηζκφο σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ απφ έλαλ ηφπν ζ έλαλ άιιν, δελ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Β ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: Ηζηθή ζηνλ Σνπξηζκό Δπηβιέπνπζα: Γξ. Μνίξα Πνιπμέλε πνπδάζηξηα: Καηζνύια Οπξαλία ΑΘΗΝΑ - 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα