ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ"

Transcript

1 3o ΔΠΔΡΙΝΟ ΔΠΑ.Λ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΘΔΜA ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΞΗ Γ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΥΔΓΙΑΣΩΝ ΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Σχ. Έτος:

2 Περιεχόμενα ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΡΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ... 3 ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟ... 4 ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ... 4 ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ... 4 ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ... 6 ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ... 6 ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ-ΑΔΙΦΟΡΙΑ... 7 ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ... 8 ΠΟΙΟΙ ΔΠΙΛΔΓΟΤΝ ΣΟΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟ... θάλμα! Γεν έσει οπιζηεί ζελιδοδείκηηρ. ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ... 9 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ... 9 ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ... 9 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ Η ΠΔΡΙΟΥΗ...12 Ο ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ...14 Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ...15 ΟΙ ΤΠΗΡΔΙΔ...15 ΟΙ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΥΩΡΟΙ...16 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ...17 ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ...17 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ...18 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ...19 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΓΙΚΣΤΟΓΡΦΙA...20 Η ΟΜΑΓΑ ΜΑ

3 ΟΡΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα πνιινί δηεζλείο νξγαληζκνί(πρ Γηεζλήο Αθαδεκία Σνπξηζκνχ, Οξγαληζκφο Ηλσκέλσλ Δζλψλ, Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ) θαη εηδηθνί ηνπ ηνπξηζκνχ πξνζπάζεζαλ λα νξίζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ ηνπξίζηα. Οη ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο δηαθνξνπνηνχληαλ θπξίσο ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ ηνπξηζηψλ αθνχ δελ ππήξρε νκνθσλία ζην θίλεηξν ηνπ ηαμηδηνχ,ζηε κεηαθίλεζε,ζην ζθνπφ ηνπ ηαμηδηνχ, θαη ζηε δηάξθεηα παξακνλήο. Ο ηνπξηζκφο κπνξεί απιά λα νξηζηεί σο ην γεγνλφο εθείλν πνπ ζπκβαίλεη φηαλ έλα άηνκν αιιάδεη θπζηθφ πεξηβάιινλ (αιιαγή παξαζηάζεσλ ) θαη ξπζκφ δσήο. Μπνξεί δε λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα πνιπζχλζεην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν θαη πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ζπλαληηέηαη ε αλζξψπηλε ζέιεζε κε ην ηαμίδη. Η ζχκπησζε απηή παξέρεη ηθαλνπνίεζε ζε ςπρνζσκαηηθέο αλάγθεο θαη πλεπκαηηθέο πεξηέξγεηεο, κέζα απφ κηα ζπλεηδεηή θαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ απηφ πξφζθαηξε κεηαθίλεζε θαη παξακνλή ησλ αηφκσλ ζε μέλν γεσγξαθηθφ ρψξν, φπνπ αλαπηχζζνληαη πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο θαη ςπραγσγίαο, ζην πιαίζην πάληα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Μοπθέρ ηοςπιζμού Ο ηνπξηζκφο δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο γεληθέο κνξθέο: -Σνλ θιαζζηθφ ηνπξηζκφ -Σνλ ηνπξηζκφ εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ -Σνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ 3

4 ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟ 3 ο Εςπερινό ΕΠΑ.Λ Ο αγξνηνπξηζκφο (agro tourism) είλαη κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν, απφ αγξφηεο θαηά θχξην επάγγεικα,νη νπνίνη είλαη κφληκνη θάηνηθνη κηαο πεξηνρήο θαη έρνπλ σο θχξην ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Δθκεηαιιεχνληαη ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα ( ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, παλζηφλ, μελψλεο, θάκπηλγθ ),ηελ ηξνθνδνζία ησλ ηνπξηζηηθψλ ηεξνκνλάρσλ κε πξντφληα ηνπηθήο παξαγσγήο θαη ηελ αλάπηπμε άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ. Ο Αγξνηνπξηζκφο αλαπηχζζεηαη θχξηα ζηνλ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή ηνκέα ζε νηθνγελεηαθήο ή ζπλεηαηξηζηηθήο κνξθήο κηθξέο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Οι κςπιόηεποι ηύποι αγποηοςπιζμού είναι: Ο θιαζζηθφο θαηά ηνλ νπνίν ν ηνπξίζηαο δηακέλεη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν ηεο αγξνηθίαο θαη ζπρλά αζρνιείηαη κε αγξνηηθέο εξγαζίεο Ο ζχγρξνλνο, θαηά ηνλ νπνίν ν ηνπξίζηαο δηακέλεη ζε δηακνξθσκέλα κε πξνδηαγξαθέο παλζηφλ δσκάηηα εληφο ηνπ αγξνθηήκαηνο θαη δελ ζπκκεηέρεη ζε αγξνηηθέο εξγαζίεο Ο ζπλεηαηξηζηηθφο, φπνπ ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλδπάδνληαη κε ηελ αγξνηηθή θαη ηε βηνηερληθή απαζρφιεζε. Ο αξηζηνθξαηηθφο φπνπ ν ηνπξίζηαο δηακέλεη ζε ρψξνπο ή θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ φπσο παιηά θάζηξα, δηαζθεπαζκέλεο αγξνηθίεο κεγάιεο έθηαζεο θα,θαη ηνπ πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο μελνδνρείνπ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο Αγξνηνπξηζκφο πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε, ηε δεθαεηία, ηνπ 60. Λίγνη άλζξσπνη ζηελ αξρή θαη θπξίσο ηεο άξρνπζαο ηάμεο, θάλαλε νιηγνήκεξεο δηαθνπέο ζε κεγάια αγξνθηήκαηα, λνηθηάδνληαο έλα κέξνο ηεο θαηνηθίαο ηνπ αγξφηε, ζπκκεηέρνληαο ζηηο αγξνηηθέο θαη θηελνηξνθηθέο αζρνιίεο, ζηα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο πεξηνρήο, θαηαλαιψλνληαο παξάιιεια ηα πξντφληα πνπ παξήγαγε ην αγξφθηεκα ή ε πεξηνρή. Αξγφηεξα πνπ έγηλε πην καδηθφο αγξνηνπξηζκφο, ζπκκεηείραλ θαη άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο, νξγαλψζεθε θαη ζε πην επηρεηξεκαηηθή βάζε. Αλαθαηλίζηεθαλ παιηά παξαδνζηαθά ζπίηηα, πχξγνη, θάζηξα αθφκε θαη Μνλαζηήξηα, γηα λα θαιχςνπλ ηελ αλεξρφκελε δήηεζε ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δηαθνπέο, νη νπνίεο έδσζαλ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε πνιιέο αγξνηηθέο πεξηνρέο, απμάλνληαο έηζη ην εηζφδεκα ησλ πξαγκαηηθψλ αγξνηψλ, ρσξίο λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ληφπηα θνπιηνχξα. ηελ Διιάδα, νη πξψηεο πξνζπάζεηεο Αγξνηνπξηζκνχ έγηλαλ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 θαη ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. Έγηλε φκσο θαθή αληηγξαθή απηνχ ηνπ κνληέινπ, ρσξίο πξνδηαγξαθέο θαη πςειά ζηάληαξ, κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη βειηησζεί ε ηνπξηζηηθή ππνδνκή θαη έγηλαλ ζχγρξνλεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ο αγξνηνπξηζκφο αθνξά ζε ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο µηθξήο θιίµαθαο, νηθνγελεηαθήο ή ζπλεηαηξηζηηθήο µνξθήο, πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν απφ αλζξψπνπο πνπ απαζρνινχληαη ζηε γεσξγία O Bubendorf (1993) θαηέγξαςε ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο σο ηηο πιένλ ζεµαληηθέο: ειθπζηηθφο ρψξνο (θπζηθφο θαη πνιηηηζηηθφο), σξαηφηεηα ηνπ ηνπίνπ 4

5 επαξθψο δνµεµέλε γε, θαιά δηαηεξεµέλε απφ ηελ νηθνγελεηαθήο µνξθήο γεσξγία γεσξγία µεζαίαο ή ραµειήο έληαζεο, µηθηή γεσξγία µε θηελνηξνθία πιενλεθηηθή ζέζε ηεο αγξνηηθήο θαηνηθίαο επξχρσξνη νηθηαθνί ρψξνη, πνπ λα µπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηεζνχλ γηα αγξνηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο, ρσξίο λα απαηηνχληαη λέεο µεγάιεο επελδχζεηο πξφζζεηνο άλεηνο ρψξνο γηα ηνπο θηινμελνχµελνπο, είηε ήδε ππάξρσλ, είηε µε ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπαζηεί µφλν µε µηθξέο επελδχζεηο επαξθέο νηθνγελεηαθφ εξγαηηθφ δπλαµηθφ ην ειάρηζην απαηηνχµελν ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνµήο (δξφµνη, ηειέθσλα, εζηηαηφξηα, θαηαζηήµαηα θ.ά.) ειθπζηηθφο ςπραγσγηθφο εμνπιηζµφο, είηε ζηελ αγξνηηθή εθµεηάιιεπζε, είηε ζηελ πεξηνρή ηηµέο απνδεθηέο απφ ηνπο ηνπξίζηεο θαη ζηαζεξέο ζε ζρέζε µε ηελ πνηφηεηα ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ πξντφληνο επαηζζεζία θαη θηινμελία απφ ηελ αγξνηηθή νηθνγέλεηα, αιιά θαη δηαηήξεζε ηεο δηθήο ηεο ηαπηφηεηαο επηρεηξεζηαθή δπλαηφηεηα ζηελ θνηλφηεηα θαη ζηελ πεξηνρή εμσηεξηθά εξεζίζµαηα θαη εµπλεχζεηο (έμσ απφ ην ρψξν ηνπ ηνπξηζµνχ ή ηεο γεσξγίαο, έμσ απφ ηελ πεξηνρή ή θαη απφ ηε ρψξα θ.ιπ.) χπαξμε µηαο δπλαηήο ηνπηθήο θεληξηθήο νµάδαο πνπ λα ελδηαθέξεηαη πξαγµαηηθά γηα ηελ αγξνηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο επαγγειµαηηθή παξνρή ζπµβνπιψλ απφ µία θαιά νξγαλσµέλε ππεξεζία marketing νινθιεξσµέλε αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε (π.ρ. ζπµµεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξνµέλσλ µεξψλ ηεο πεξηνρήο ζηε δηαδηθαζία) πξνψζεζε ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ πξoτφληνο επαξθήο ππνζηήξημε απφ ην δεµφζην ηνµέα ηζρπξή ζπµθσλία ηνπ πιεζπζµνχ ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία αληνρή ηνπ επηρεηξεµαηία-αγξφηε αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ γλψζε, σο έλα βαζµφ, νξηζµέλσλ βαζηθψλ μέλσλ γισζζψλ ζπλεξγαζία ησλ αγξνηψλ ηεο πεξηνρήο γλψζε εθαξµνζµέλσλ µαζεµαηηθψλ, πιεξνθνξηθήο θαη ινγηζηηθήο. Βέβαηα, είλαη αδχλαην µία πεξηνρή λα πιεξνί φιεο απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο. Ωζηφζν, φζν πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πιεξνχληαη, ηφζν πην επηηπρήο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. 5

6 ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 3 ο Εςπερινό ΕΠΑ.Λ Η Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή (1514/ ) θαη ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίµσλ (270346/3602/ ) εμέδσζαλ ζρεηηθέο απνθάζεηο «πεξί ελίζρπζεο νξεηλψλ πεξηνρψλ θαη άγνλσλ λεζηψλ θαη θαηαζθεπήο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπµάησλ». Σελ πξνψζεζε ησλ αγξνηνπξηζηηθψλ πξνγξαµµάησλ αλέιαβαλ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίµσλ, ε Αγξνηηθή Σξάπεδα θαη ν ΔΟΣ, ζεζπίδνληαο ηα θξηηήξηα έληαμεο ησλ δηθαηνχρσλ ζην πξφγξαµµα θαζψο θαη ηηο νηθνλνµηθέο εληζρχζεηο (ΔΟΣ/Μαλψινγινπ, 1993): Οη δηθαηνχρνη πνπ επηιέγνληαη πξέπεη λα είλαη νηθνλνµηθά ελεξγνί αγξφηεο(γεσξγνί θηελνηξφθνη, δαζνθφµνη, αιηείο). Να είλαη ηδηνθηήηεο θαηνηθίαο πνπ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ νηθνγελεηαθψλ αλαγθψλ θαη λα πεξηζζεχνπλ δσµάηηα (απφ 2 µέρξη 6), ηα νπνία λα µπνξνχλ λα δηαξξπζµηζηνχλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ σο ηνπξηζηηθά θαηαιχµαηα. Δπίζεο, νη δηθαηνχρνη µπνξεί λα είλαη ηδηνθηήηεο ζπλερφµελεο νηθνπεδηθήο έθηαζεο, φπνπ µπνξεί λα επεθηαζεί ε θχξηα νηθία γηα δεµηνπξγία ηνπξηζηηθψλ θαηαιπµάησλ ή ηδηνθηήηεο ηζνγείνπ θαηνηθίαο, µε δπλαηφηεηα λα επεθηαζεί ζε χςνο µε αλάινγεο δπλαηφηεηεο. Να είλαη ηδηνθηήηεο νηθνδνµήζηµσλ νηθνπέδσλ θαηά πιήξε θπξηφηεηα, ζηα νπνία λα είλαη δπλαηή ε αλέγεξζε λέσλ θαηνηθηψλ γηα ελνηθίαζε θαηά ηνπο ζεξηλνχο µήλεο ή γηα θαηνίθεζε θαη ελνηθίαζε θ.ιπ. Οη δήµνη, θνηλφηεηεο θαη ζπλεηαηξηζµνί πνπ ελδηαθέξνληαη, εληάζζνληαη ζην πξφγξαµµα γηα θαηαζθεπή μελψλσλ µέρξη 15 δσµαηίσλ ή γηα αμηνπνίεζε πθηζηαµέλσλ παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ. ΑΡΥΔ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ Η έννοια ηος αγποηοςπιζμού ζςνδέεηαι με κάποιερ βαζικέρ απσέρ: Πξνψζεζε ηεο πνηφηεηαο, εβαζκφο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Θεσξεί ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο σο έλα απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο θάζε πεξηνρήο θαη πξνζθέξεη έλα γεληθφηεξν πιαίζην ππνζηήξημεο κε πξνζθνξά νηθνινγηθή θαη αλζξσπηζηηθή Ο αγποηοςπιζµόρ ξεκίνηζε ζηιρ όσι ιδιαίηεπα αναπηςγµένερ οικονοµικά πεπιοσέρ ηηρ σώπαρ έσονηαρ ωρ ζηόσο (Λογοθέηηρ, 1988): 6 ηελ παξαµνλή ησλ θαηνίθσλ ζηνπο ηφπνπο δηαµνλήο ηνπο, πξνθεηµέλνπ λα απνθεπρζεί ε εξήµσζε ηεο ππαίζξνπ θαη λα αληηµεησπηζηεί ε αζηπθηιία

7 ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ αληηµεηψπηζε ηεο µείσζήο ηεο ηε δηαηήξεζε, πξνβνιή θαη αμηνπνίεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνµηάο ηε ζπµπιήξσζε θαη βειηίσζε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήµαηνο ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζµνχ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γελ είλαη ηπραίν φηη ε πνιηηηθή αλάπηπμεο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ απνηειεί θεληξηθή θαηεπζπληήξηα πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο απάληεζε ζηα δεηήκαηα ηεο πνιπιεηηνπξγηθήο γεσξγίαο, ηεο ελίζρπζεο ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο, ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ γηα ηελ πνηφηεηα δσήο. ήκεξα ππνινγίδεηαη φηη ην 70% ησλ Ακεξηθαλψλ, Απζηξαιψλ, Απζηξηαθψλ θαη Γεξκαλψλ θαη φρη πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ θαηνίθσλ ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ θάλνπλ ζε εηήζηα βάζε αγξνηνπξηζκφ. Με ηνλ αγξνηνπξηζκφ, πεηπραίλνπκε ηελ παξακνλή ησλ θαηνίθσλ ζηηο πεξηνρέο ηνπο, ηελ δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, ηελ αλαθαίληζε ζπηηηψλ θαη αξρνληηθψλ πνπ αθέζεθαλ ζηνλ ρξφλν. Μέζσ ηνπ αγξνηνπξηζκνχ πξνβάιιεηαη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ε κνλαδηθφηεηα ηεο θάζε πεξηνρήο πνπ ράλεηαη θαη δηαβξψλεηαη. Σψξα πνπ ηα ζεκάδηα θνξεζκνχ ηνπ θιαζηθνχ κνληέινπ ηνπξηζκνχ έρνπλ αξρίζεη λα γίλνληαη εκθαλή, είλαη θαλεξφ πσο πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε λέεο δηεμφδνπο θαη κνληέια ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. ήκεξα αξρίδεη λα γίλεηαη ζπλείδεζε φηη ε αλάπηπμε ησλ ήπησλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ηδηαίηεξα ν αγξνηνπξηζκφο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ζεβαζκνχ ζηνλ άλζξσπν θαη ζην πεξηβάιινλ είλαη ε πιένλ θαηάιιειε κνξθή ηνπξηζκνχ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε γλσξηκία θαη επηθνηλσλία ησλ θαηνίθσλ ηεο Δπξψπεο, ζηελ δηαπαηδαγψγεζε ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηελ αλεθηηθφηεηα ηεο φπνηαο δηαθνξάο ηνπο θαη ηελ πξνζηαζηα ησλλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο επείξνπ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ-ΑΔΙΦΟΡΙΑ Οη δηάθνξεο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ ζηελ χπαηζξν, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν αγξνηνπξηζκφο, πξνέθπςαλ απφ κηα δηπιή αλαγθαηφηεηα. Η πξψηε αθνξά ζηελ αλάγθε ησλ θαηνίθσλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ λα επαλαζπλδεζνχλ κε ηε θχζε θαη ηνλ αγξνηηθφ πνιηηηζκφ γεληθφηεξα. Η δεχηεξε αθνξά ζηνπο αγξφηεο, νη νπνίνη αλαδεηνχλ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ην γεσξγηθφ εηζνδήκαηα, δεδνκέλεο ηεο θξίζεο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο ζην γεσξγηθφ ηνκέα. Με νπνηαδήπνηε κνξθή θαη αλ εκθαλίδεηαη πξφθεηηαη γηα ηνπξηζκφ ελφο ηφπνπ κε ηελ έλλνηα φηη αλαδεηθλχεη ηα ηνπηθά ζηνηρεία, ελψ ε πξσηνβνπιία θαη ε δηαρείξηζή ηνπ αλήθεη ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο (Ιαθσβίδνπ, 1995). Ο αγξνηνπξηζκφο, εηδηθφηεξα, έρεη ηελ ηδηνκνξθία λα δηαζπλδέεη άκεζα θαη ελεξγά ηελ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηε γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, ηα πξντφληα ηεο θαη ηελ αγξνηηθή θιεξνλνκηά γεληθφηεξα. Καη απηή ηελ έλλνηα ζεσξείηαη σο κηα απφ ηηο θαηεμνρήλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζεί ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε θαη είλαη ζπκβαηή κε ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο Αληηθεηκεληθφο θαη καθξνρξφληνο ζηφρνο ηνπ αγξνηνπξηζκνχ, έηζη φπσο θαηαγξάθεηαη ζηελ πνιηηηθή ηεο Δ.Δ., είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηζηξνθή ηνπ θιίκαηνο εγθαηάιεηςεο πνπ 7

8 ππάξρεη ζηελ χπαηζξν, εμαηηίαο θπξίσο ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο γεσξγίαο, θαη ζηε ζπλέρεηα, ζηε δεκηνπξγία επλντθφηεξσλ ζπλζεθψλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Μέζα απφ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πφξσλ (αλζξψπηλσλ, θπζηθψλ, ρξεκαηηθψλ) επηρεηξείηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία έλαο κεραληζκφο ελδνγελνχο αλάπηπμεο κέζα απφ έλα ζπλνιηθφ ζρέδην. ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ηνπξηζκφο έρεη αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα κεηαπνιεκηθά δηεζλψο θαη έρεη αλαδεηρζεί γηα πνιιέο ρψξεο ή πεξηνρέο έλαο πνιχ ζεκαληηθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ηνπο. Η ηθαλφηεηα πνπ έρεη ν θάζε ηφπνο λα αλαπηπρζεί ηνπξηζηηθά εμαξηάηαη απφ παξακέηξνπο πνπ κπνξεί λα κεηαβάιινληαη απφ ηφπν ζε ηφπν, αιιά θαη κε ην ρξφλν. Η ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ελφο ηφπνπ έρεη πνιχ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο γηα ηνλ ηφπν απηφ, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη ζεηηθέο ή αξλεηηθέο. Οη επηπηψζεηο απηέο αλαθέξνληαη θχξηα ζηελ νηθνλνκία ηνπ ηφπνπ,θαζψο επίζεο θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Παξάιιεια, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαη ζην πεξηβάιινλ, ηφζν ην θπζηθφ φζν θαη ην νηθηζηηθφ. Πλεονεκηήμαηα αγποηοςπιζμού Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ν αγξνηνπξηζκφο ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: Γεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ χπαηζξν. Σν πιενλέθηεκα απηφ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο πεξηνρέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθή πιεζπζκηαθή κείσζε θαη δεκνγξαθηθή γήξαλζε. Η δεκηνπξγία ησλ ζέζεσλ απηψλ εξγαζίαο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηηο επαίζζεηεο, απφ άπνςε εξγαζίαο, θνηλσληθέο νκάδεο ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ. Η δεκηνπξγία ππνδνκψλ ήπηαο θιίκαθαο, νη νπνίεο ελαξκνλίδνληαη κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ. Η πξνψζεζε ησλ γεσξγηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά θαη ε αχμεζε ησλ εζφδσλ ησλ αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην γεσξγηθφ ηνκέα Ο αγξνηνπξηζκφο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο δπλαηφηεηαο ζπλδπαζκνχ ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Δίλαη κηα ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ δξα αληαγσληζηηθά πξνο ηνπο θπζηθνχο πφξνπο. Αληίζεηα, ζπκβάιιεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηφζν ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ φζν θαη ησλ επηζθεπηψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Ο αγξνηνπξηζκφο, σο δξαζηεξηφηεηα, αλαπηχζζεηαη φιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ, ακβιχλνληαο έηζη ην πξφβιεκα ηηο ηνπξηζηηθήο επνρηθφηεηαο, πνπ σο γλσζηφλ, απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ. Μειονεκηήμαηα αγποηοςπιζμού Όηαλ ε αλάπηπμε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ δελ είλαη ζπκβαηή κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ δηαρείξηζεο, έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη επηπηψζεηο αλαθέξνληαη: ηελ άλαξρε θαη ππέξκεηξε αλάπηπμή ηνπ ζε βάξνο ηεο πεξηνρήο, πνπ πξνθαιεί ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ πεξηνρψλ. ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο εηο βάξνο ηεο αγξνηηθήο δσήο. ηελ πξάμε έρεη παξαηεξεζεί φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εγθαηαιείπνληαη νη αγξνηηθέο εξγαζίεο πξνο ράξηλ ελφο κεγαιχηεξνπ βξαρπρξφληνπ ηνπξηζηηθνχ θέξδνπο. ηελ αιινίσζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν αγξνηνπξηζκφο αθνινπζήζεη ηα γλσζηά αλαπηπμηαθά ηνπξηζηηθά "πξφηππα" ησλ πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ.. 8

9 ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 3 ο Εςπερινό ΕΠΑ.Λ Αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη απηέο νη νπνίεο αλαπηχζζνπλ έξγα ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο κε ήπηεο παξεκβάζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο δηακνλήο, εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, κε ζηφρν λα γλσξίζεη ν επηζθέπηεο ηνλ αγξνηηθφ ρψξν θαη ηηο αγξνηηθέο αζρνιίεο, ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία θαη ηα απζεληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηφπνπ, ηα ηνπηθά πξντφληα, ηελ παξαδνζηαθή θνπδίλα θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ θαηνίθσλ ηηο ππαίζξνπ. Η Αγποηοςπιζηική επισείπηζη είναι μια διαθοποποιημένη ηοςπιζηική επισείπηζη πος πποζθέπει εξειδικεςμένερ ςπηπεζίερ αγποηοςπιζμού ενδεικηικά όπωρ οι παπακάηω ςπηπεζίερ: Γηακνλή Δζηίαζε - αλαςπρή Πεξηήγεζε ζηε θχζε Δπαηζζεηνπνίεζε, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε Γηνξγάλσζε ηεο γλσξηκίαο κε ηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία κηαο πεξηνρήο, επίζθεςε ζηα ηζηνξηθά θαη ινηπά αμηνζέαηα, ζπκκεηνρή ζε ππαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο. Γηνξγάλσζε ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο Γλσξηκία κε παξαδνζηαθά επαγγέικαηα, αγξνηηθέο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη θαιιηέξγεηαο θαζψο θαη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ εθιείςεη. Γλσξηκία κε ηηο αζρνιίεο θαη ηηο ζπλήζεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ θαηνίθσλ κηαο πεξηνρήο. Πψιεζε θπξίσο ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Οη αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηαηάζζνληαη, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο ζηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγηθέο κνξθέο: Αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα Αγξνηνπξηζηηθά θέληξα εζηίαζεο θαη αλαςπρήο Δπηρεηξήζεηο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ αλάδεημεο ηεο ηνπηθήο, πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Πξαηήξηα/ Δθζεηήξηα αγξνηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ Αγξνθηήκαηα Σνπξηζηηθά γξαθεία δηνξγαλσηέο ή παξνρείο πξνγξακκάησλ ππαίζξησλ θαη κή δξαζηεξηνηήησλ θαη πεξηεγήζεσλ νηθνηνπξηζηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΜΟΤ Σν ρσξνηαμηθφ: Ο αγξνηνπξηζµφο αλαπηχζζεηαη ζε µε αζηηθέο πεξηνρέο, ζε µηθξέο ή µεγάιεο αγξνηηθέο εθµεηαιιεχζεηο, νη νπνίεο πιεξνχλ ηνπο φξνπο ειεθηξνδφηεζεο, χδξεπζεο θαη πξνζπέιαζεο. Ωο µε αζηηθή πεξηνρή, ζην πιαίζην ηνπ αγξνηνπξηζµνχ, ζεσξείηαη ε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ρσξνηαμηθά ζηελ πεξηθέξεηα θαη ηεο νπνίαο ν πιεζπζµφο είλαη νηθνλνµηθά, θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεµαηηθά «δεµέλνο» µε ηνλ ηφπν ηνπ. 9

10 Σν πεξηβαιινληηθφ: Ο αγξνηνπξηζµφο ζηεξίδεηαη ζηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Ωο πφξνη ηνπ αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο λννχληαη ηφζν ε θχζε θαη ν πνιηηηζµφο, φζν θαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο. Η αμηνιφγεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ απηψλ δίδνπλ ηε δπλαηφηεηα παξάιιειεο αλάπηπμεο εηδηθψλ µνξθψλ ηνπξηζµνχ (φπσο π.ρ. αγξνηνπξηζµφο θαη νξεηλφο ηνπξηζµφο). π. Σν νηθνλνµηθφ: Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ αγξνηνπξηζµνχ είλαη ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο ζπµπιεξσµαηηθνχ εηζνδήµαηνο, γεγνλφο πνπ επηηπγράλεηαη ηφζν µέζα απφ ηε δηαρείξηζε ηεο αγξνηνπξηζηηθήο µνλάδαο, φζν θαη µέζα απφ ηελ πψιεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ρεηξνηερλίαο θαη εηδψλ δηαηξνθήο, ηα νπνία παξάγνληαη θαη δηαηίζεληαη απφ ηνπο αγξφηεο αηνµηθά ή ζπιινγηθά (µέζσ αγξνηνπξηζηηθψλ ζπλεηαηξηζµψλ). Όζνλ αθνξά ηνλ ηνπξίζηα, ηνπ δίδεηαη ε δπλαηφηεηα νηθνλνµηθψλ δηαθνπψλ. Σν δεµνγξαθηθφ: Η δεµηνπξγία πξφζζεηνπ εηζνδήµαηνο νδεγεί βξαρππξφζεζµα ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ εγρψξηνπ νηθνλνµηθά ελεξγνχ πιεζπζµνχ ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ. Οη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν - σο απνηέιεζµα άζθεζεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο - δίδνπλ ηε δπλαηφηεηα εµπινθήο ζην παξαγσγηθφ ζχζηεµα, ηφζν ζηνπο λένπο αγξφηεο, φζν θαη ζηηο γπλαίθεο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ. Σν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ: Η άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ θαη θνηλσληθνχ γεληθά επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ε δεµηνπξγία επθαηξηψλ ζπµµεηνρήο ηνπο ζε πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ ζεµαληηθνχο ζηφρνπο πνπ θαηαμηψλνπλ ηνλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ξφιν ηνπ αγξνηνπξηζκνπ 10

11 ΚΑΛΩ ΗΡΘΑΣΔ ΣΟ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ N I G R E C O Η NIGRECO ζαο παξνπζηάδεη, κία πξφηππε αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα, ζε κία παξαιηαθή πεξηνρή πνπ έξρεηαη λα αιιάμεη ηα δεδνκέλα ζηνλ Διιεληθφ ρψξν. Υηηζκέλε θαη δηαξζξσκέλε κπξνζηά ζην θχκα, ζε κηα παλέκνξθε ηνπνζεζία, κε έλα κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ ζάιαζζαο θαη βνπλνχ, ε νπνία πξνζθέξεη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο αγξνηνπξηζκνχ πνπ δχζθνια ζπλαληά θαλείο ζηελ Διιάδα. 11

12 Η ΠΔΡΙΟΥΗ Η Αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα βξίζθεηαη ζην ρσξηφ Νεέο ή Νήεο, έλαλ θπζηθφ φξκν κε θξπζηάιιηλα θαη αβαζή λεξά ζην Γήκν νχξπεο.απέρεη 5 ρηιηφκεηξα απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, ηελ νχξπε, θαη 2 ρηιηφκεηξα απφ ην γξαθηθφ ςαξνρψξη, ηελ Ακαιηάπνιε. Βξηζθφκελνο αθξηβψο απέλαληη απφ ην Πήιην θαη ην Σξίθεξη είλαη ηδαληθή ζέζε γηα κνλνήκεξεο θξνπαδηέξεο κε θαξαβάθη, ελψ απέρεη κφιηο 50 ρικ απφ ηελ πφιε ηνπ Βφινπ. Απηφ πνπ μερσξίδεη απφ ηε γχξσ πεξηνρή είλαη ε νκνξθηά ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, θαζψο, εθηφο απφ ηελ θαηαγάιαλε ζάιαζζα ηνπ Παγαζεηηθνχ, ε νξνζεηξά ηεο Όζξπνο κπνξεί λα ζαο πξνζθέξεη κνλαδηθέο ζηηγκέο! 12

13 ΣΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ ΥΔΓΙΑ Έρνληαο επηιέμεη ηα θαιχηεξα πιηθά ζε φια ηα ζηάδηα θαηαζθεπήο ηνπ νηθηζκνχ εγγπφκαζηε πνηφηεηα θαη αληνρή ζην ρξφλν. Δπηπιένλ, ν βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ηα νηθνινγηθά πιηθά, κε έκθαζε ζηελ επηινγή άξηζηεο πνηφηεηαο πέηξαο, πξνζθέξνπλ έλα θπζηθά πγηεηλφ θαη άλεην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 13

14 Ο ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ Ο Αγξνηνηνπξηζηηθή επηρείξεζε έρεη πινπνηεζεί ζηα πξφηππα ηεο νηθνινγηθήο δφκεζεο θαη ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ζηφρν ηε ιηγφηεξε δπλαηή θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε θαη ην δξνζηζκφ ησλ θηηξίσλ. Απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο αξρηηεθηνληθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κέζα ζε έλα πγηεηλφ εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ! Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα ειήθζεζαλ ππφςε θάπνηεο παξάκεηξνη, φπσο: Η δπλαηφηεηα γηα ελαιιαθηηθφ ηξφπν ζέξκαλζεο θαη δξνζηζκνχ κέζσ γεσζεξκίαο. Ο ηξφπνο θαη ηα πιηθά δφκεζεο. Σν ηνπηθφ θιίκα θαη ε ειηαθή γεσκεηξία. Δναλλακηικόρ ηπόπορ θέπμανζηρ και δποζιζμού-γεωθεπμία ηελ Αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα, φιεο νη αλάγθεο γηα ζέξκαλζε θαη δξνζηζκφ ζα θαιχπηνληαη απφ ζχζηεκα γεσζεξκίαο, δειαδή εθκεηάιιεπζεο ηεο ελέξγεηαο πνπ καο πξνζθέξεη ην ππέδαθνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηψλεηαη εμαηξεηηθά ην θφζηνο, δελ κνιχλεηαη ην πεξηβάιινλ κε ξχπνπο, δελ έρνπκε εκπφδηα ζην ρψξν, αθνχ είλαη ελδνδαπέδην ζχζηεκα, είλαη αζφξπβν θαη αζθαιέο θαη επηπιένλ έρνπκε δεζηφ λεξφ αθφκα θαη ζηελ πηζίλα θαη ην ρεηκψλα. Η ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ε γε δηαηεξεί ηε ζεξκνθξαζία ηεο ζηαζεξή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, κε απνηέιεζκα κε ηε ρξήζε ελφο γεσελαιιάθηε, ελφο ζπζηήκαηνο δειαδή ζσιελψζεσλ πνπ ηνπνζεηνχκε ζην ππέδαθνο, κηαο αληιίαο γεσζεξκίαο θαη ελφο ελδνδαπέδηνπ ζπζηήκαηνο λα κπνξνχκε λα ζεξκάλνπκε ην ρεηκψλα θαη λα δξνζίζνπκε ην θαινθαίξη νπνηαδήπνηε θαηνηθία. 14

15 ΣΑ ΤΛΙΚΑ ΓΟΜΗΗ Σν ρηίζηκν ησλ ηνίρσλ κε πέηξα άξηζηεο πνηφηεηαο θαζψο θαη ηα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζεξκνκφλσζε ζπληεινχλ εθηφο απφ ηελ επίηεπμε ησλ ιηγφηεξσλ δπλαηψλ απσιεηψλ ζεξκφηεηαο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα θαη ζηελ απνθπγή κνιπζκαηηθψλ θαη αιιεξγηθψλ αζζελεηψλ (ζχλδξνκν ηνπ άξξσζηνπ θηηξίνπ). ΜΔΛΔΣΗ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΚΛΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΗΛΙΑΚΗ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ Μεηά απφ αξρηηεθηνληθή κειέηε, κειέηε ηεο ειηαθήο γεσκεηξίαο θαη ηνπ ηνπηθνχ θιίκαηνο, ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Αγξνηνπξηζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο είλαη ηέηνηνο, ψζηε λα έρνπλ ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο απψιεηεο ζεξκφηεηαο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζέα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, θαζψο θαη κε ηε δελδξνθχηεπζε γηα θπζηθή ζθηά πεηπραίλνπκε ηε κέγηζηε ειηαθή ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε ηεο γηα ζέξκαλζε ην ρεηκψλα θαη ηελ θαηάιιειε ειηνπξνζηαζία θαη ζθηαζκφ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ειηαθψλ θεξδψλ ην θαινθαίξη. Η ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ηελ Αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα ε θχζε θαη ε παξάδνζε βξίζθνληαη ζε πιήξε αξκνλία κε ηελ ηερλνινγία. Αλ θαη κε φςε πέηξηλνπ παξαδνζηαθνχ χθνπο αγθαιηαζκέλν απφ ειαηψλεο, ε κνλάδα είλαη ηαπηφρξνλα εθνδηαζκέλε κε φιε ηελ απαξαίηεηε ηερλνινγηθή ππνδνκή ψζηε λα πξνζθέξεη φιεο ηηο ζχγρξνλεο αλέζεηο.. ΟΙ ΤΠΗΡΔΙΔ 15

16 Η Αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα πξνζθέξεη κνλαδηθέο ππεξεζίεο, πνπ δχζθνια ζπλαληά θαλείο ζηελ Διιάδα, αθφκα θαη ζηα πεληάζηεξα μελνδνρεία. Τπεξεζίεο, φπσο κνλάδα ειεθηξνκαγλεηηθήο εληζρπηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, κνλάδα ζεξαπεπηηθήο θνιχκβεζεο, εζηηαηφξην Τγηεηλήο θαη ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, ρξσκαηνζεξαπεία θαη αξσκαηνζεξαπεία ππφζρνληαη πξσηφγλσξεο θαη κνλαδηθέο εκπεηξίεο! Πιο ζςγκεκπιμένα,οι Τπηπεζίερ πος πποζθέπει η μονάδα είναι: Υψξνο ππνδνρήο πνπ ιεηηνπξγεί φιν ην 24ψξν Δζηηαηφξην Τγηεηλήο θαη ζεξαπεπηηθήο αγσγήο Μνλάδα ειεθηξνκαγλεηηθήο εληζρπηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο αγσγήο Γπκλαζηήξην θαη Μνλάδα γπκλαζηηθήο αγσγήο θαη ζεξαπεπηηθήο θνιχκβεζεο Ιλζηηηνχην αηζζεηηθήο κε θπζηθέο θαη βηνινγηθέο κεζφδνπο Δμεηδηθεπκέλνη Ιαηξνί, λνζειεπηέο, καζέξ, ρεηξνπξάθηεο θαη δηαηξνθνιφγνηδηαηηνιφγνη Υξσκαηνζεξαπεία-αξσκαηνζεξαπεία δσκαηίσλ Γνξπθνξηθή ηειεφξαζε Ίληεξλεη θαθέ-βηβιηνπσιείν Μπαξ παξαιίαο Μίλη κάξθεη Δθδξνκέο κε θαξαβάθη γηα Πήιην θαη Σξίθεξη Υεηκεξηλέο απνδξάζεηο ζην Πήιην θαη ζην Υηνλνδξνκηθφ θέληξν ΟΙ ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΥΩΡΟΙ Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πνπ δηαζέηεη ν νηθηζκφο: Υψξνο ππνδνρήο Δζηηαηφξην Μίλη κάξθεη Μπαξ Ιληεξλεη θαθέ θαη βηβιηνπσιείν Γπκλαζηήξην-Μνλάδα γπκλαζηηθήο αγσγήο θαη ζεξαπεπηηθήο θνιχκβεζεο Ιλζηηηνχην αηζζεηηθήο-μαζάδ 16

17 Μνλάδα Ηιεθηξνκαγλεηηθήο ζεξαπείαο Παηδηθέο λεξνηζνπιήζξεο ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Η Αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα είλαη ρηηζκέλε αλάκεζα ζην φξνο Όζξπνο θαη ηνλ Παγαζεηηθφ θφιπν, απέλαληη απφ ην Πήιην θαη κφιηο 50 ρικ απφ ην Βφιν ππφζρεηαη κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα φιν ην ρξφλν θαη φια ηα γνχζηα. Κνιχκπη ζηα θαηαγάιαλα λεξά, παηρλίδηα ζηελ άκκν, θαηαδχζεηο, κνλνήκεξεο θξνπαδηέξεο ζην Πήιην θαη ηηο Β.πνξάδεο, πεδνπνξία ζηα βνπλά ηεο Όζξπνο, θαηαξξίρεζε θαη θαλφ-θαγηαθ ζην θαξάγγη ηνπ Μαπξνκάηε, αιιά θαη ρεηκσληάηηθεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ζθη ζην ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ηνπ Πειίνπ. Δπίζεο, ππάξρνπλ πνιιά παλεγχξηα θαη κνλαζηήξηα ζηελ πεξηνρή, ελψ ε λπρηεξηλή δσή ζίγνπξα δε ζα ζαο απνγνεηεχζεη! ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ 17

18 Η Αγξνηνπξηζηηθή κνλάδα βξίζθεηαη ζην δξφκν απφ ηηο Νήεο πξνο ηελ Ακαιηάπνιε, ζε απφζηαζε 5 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, ηε νχξπε θαη 7 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ Δζληθή Οδφ (Έμνδνο ζηνλ Κφκβν νχξπεο). Απέρεη 275 ρηιηνκέηξα απφ ηελ Αζήλα (δχν πεξίπνπ ψξεο νδηθψο) θαη 250 ρικ απφ ηε Θεζζαινλίθε, ελψ ε πην θνληηλή πφιε είλαη ν Βφινο ζε απφζηαζε 50 ρικ (κηζή ψξα πεξίπνπ). Αεξνδξφκηα: Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ "Διεπζέξηνο Βεληδέινο", Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Θεζζαινλίθεο "Μαθεδνλία", Κξαηηθφο Αεξνιηκέλαο Ν.Αγρηάινπ Σξέλν:ηδεξνδξνκηθφ δίθηπν απφ Αζήλα,Θεζζαινληθή κέρξη Βφιν Αζηηθά Λενθσξεία κε πνιπ ζπρλά δξνκνιφγηα γηα φιν ην Γήκν νχξπεο Ληκάλη Βφινπ γηα φια ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ Η Γηαρείξηζε ηεο Αγξνηνπξηζηηθήο Μνλάδαο ζα αζθείηαη απφ ηα κέιε ηεο ίδηαο ηεο νηθνγέλεηαο, απαζρνιψληαο επνρηθνχο εξγάηεο απφ ηε γχξσ πεξηνρή, αλάινγα κε ηηο εξγαζίεο ηεο Μνλάδαο. 18

19 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ Γηα λα ζέζνπκε ζε λφκηκε ιεηηνπξγία ηελ επηρείξεζή καο, ζα ρξεηαζηνχκε θαη ην Δηδηθφ ήκα Λεηηνπξγίαο απφ ηνλ Δ.Ο.Σ, ην νπνίν ζα καο ρνξεγεζεί αθνχ πξνζθνκίζνπκε θαη ηα παξαθάησ: Πηζηνπνηεηηθφ Πνηληθνχ Μεηξψνπ, Πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο Βεβαίσζε έλαξμεο εξγαζηψλ απφ ηε Γ Ο Τ Βεβαίσζε Τγεηνλνκηθνχ γηα ηα ιήκκαηα Βεβαίσζε Γήκνπ γηα ην πφζηκν λεξφ, Μηα ζεηξά Αξρηηεθηνληθψλ ρεδίσλ, Παξάβνιν ππέξ Γεκνζίνπ 5.87 επξψ αλά δσκάηην Έληππα θαηεγνξηνπνίεζεο Πηλαθίδεο Σηκψλ(Σηκνθαηαιφγσλ) Παξάβνιν ζηελ Σξάπεδα Διιάδνο 5.87 επξψ αλά δσκάηην Παξάβνιν ππέξ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ 5 επξψ αλά δσκάηην. Παξάβνιν ππέξ ΣΔΑΠΠΔΡΣ επξσ 19

20 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΓΙΚΣΤΟΓΡΦΙA ρεδηάδνληαο µηα αγξνηνπξηζηηθή επηρείξεζε: Βήµαηα πινπνίεζεο θαη αλάπηπμεο έζπνηλα δξάιε, ηδάθησξ Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεµίνπ, Σµήµα Οηθηαθήο Οηθνλνµίαο θαη Οηθνινγίαο Σνπξηζηηθή Οηθνλνκία Β Σ.Δ.Δ Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Αγξνηνπξηζκφο, 82&lngItemID=1654 agroxenia.net/.. oikopress.gr / Αγξνηνπξηζηηθή Μνλάδα Agreco Ρέζπκλν Κξήηεο HELLAS INVEST Venus Village 20

21 Η ΟΜΑΓΑ ΜΑ Απζενόποςλορ Γεώπγιορ Γκανάηζαρ Γημήηπιορ Γκοςνηάναρ Παναγιώηηρ Λιανού ηαςπούλα Μισαλέρ Ασίλλειορ Νάνος Αγγελική Ξάνθορ Κωνζηανηίνορ ηεπγιούλαρ Αζηέπιορ Σπάνηορ Ανδπέαρ Οι Δκπαιδεςηικοί Ποςπνάπαρ Υπήζηορ Καλομοίπη Αναζηαζία 21

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ

Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΟ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Πηπρηαθή Δξγαζία ΘΔΜΑ Σνπξηζκόο Τγείαο θαη Δπεμίαο Πεξηπησζηνινγηθή Πεξίπησζε: Λαζπόινπηξα Κξελίδσλ Δξγαζία ησλ: Μαξαγθνδάθε Δπαγγειία (5434) σηεξάθε Δπζπκία

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη & Διασείπιζη ηος Αγποηικού Υώπος» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Γπλαηόηεηεο θαη πεξηνξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηωλ θεζηηβάι ζηελ ηνπηθή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε Μειέηε Πεξίπησζεο: Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κνξηλζίαο

Ο ξόινο ηωλ θεζηηβάι ζηελ ηνπηθή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε Μειέηε Πεξίπησζεο: Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Κνξηλζίαο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε θαη νηθνλνκία Καηεχζπλζε: Γηεζλή & Δπξσπατθά Οηθνλνκηθά Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Ο ξόινο ηωλ θεζηηβάι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΣΜΗΜΑ ΣΟΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΚΟΜΑΝΣΟ ΠΑΛΟ Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ «Δπιπηώζειρ ηος ηοςπιζμού ζηην πεπιθεπειακή ανάπηςξη Μελέηη πεπίπηυζη Αναηολικήρ Δύβοιαρ» Από ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΝΣΟΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Υωπική οπγάνωζη ηηρ ηοςπιζηικήρ ανάπηςξηρ ζηην Δλλάδα: ςπάπσοςζα καηάζηαζη, ζσεδιαζμόρ και πολιηική» Δπιβλέπων: Λοςδοβίκορ Βαζενσόβεν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Ζ ζπκβνιή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε: Ζ πεξίπησζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Δπιβλέπων/οςζα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI «ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΥΩΡΟ ΕΩΖ» 1 Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΤΜΑ SHANTI

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΣΔΙ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ρνιή δηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ Ιωάλλεο Γηζιίαο Θεόδωξνο Υαηδεκήηξνο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα