ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών » Ανάπτυξης » Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων » Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. 2/72633/0022 (1) Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου και των Μελών της Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη της διαδικα σίας κατάθεσης των ημερήσιων εισπράξεων και του χρη ματικού εφοδιασμού των Δ.Ο.Υ., στις οποίες δεν εδρεύει πράκτορας ή διαχειριστής της Τράπεζας Ελλάδος. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/ τ.α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 40, του ν. 849/1978, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/ Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και αντι καταστάθηκε με το άρθρο. 1 του ν. 2469/ Την υπ αριθμ /358/0006Α/ (ΦΕΚ 205/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία παρατάθηκαν οι εργασίες της εν λόγω ομάδας εργασίας. 6. Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/ (ΦΕΚ 40/ τ.β / ) απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών. 7. Το άρθρο 34 του ν. 1914/1995 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» σε συνδυ ασμό με το άρθρο 13 του ν. 2346/ Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι κής Οικονομίας & Οικονομικών». 9. Το υπ αριθμ /2457/0001Α/ έγγραφο της Δ 1 Διοικητικού. 10. Το υπ αριθμ /5589/0005/ έγγραφο της Δ 5 Οικονομικού. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης από φασης προκαλείται δαπάνη ύψους ευρώ περίπου, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ειδικού φορέα ΚΑΕ 0515, οικονομικού έτους 2009, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τη μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου και των μελών της εν θέματι Ομάδας Εργασίας, για χρονικό διάστημα ενός έτους πριν από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι , ως εξής: Για τον Πρόεδρο το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ. Για κάθε ένα εκ των μελών το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπόθεση συμμετοχής τους σε τέσσερις (4) συνεδρι άσεις τον μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα. Αθήνα, 6 Ιουλίου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ Αριθμ. 2/23285/0022 Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των μελών της επι τροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3, παρ. 2 του ν. 2522/1997 που αφορούν τον ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία λογισμικού ασύγχρονης τηλεκπαίδευ σης για την κατάρτιση χρηστών στα νέα Ο.Π.Σ. του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών. Ο ΦΥΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/ τ.α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2 2038 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 «Εκ συγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178/τ.Α ) όπως αποσαφηνίστηκε με την παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 2346/ Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.22 του ν. 2343/ Τις διατάξεις του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007 και του άρθρου 3 παρ.2 του ν. 2522/ Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/ Τις διατάξεις του άρθρου 40, του ν. 849/1978, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/ Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και αντι καταστάθηκε με το άρθρο. 1 του ν. 2469/ Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ/ (ΦΕΚ 40/ τ.β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικο νομικών» 6. Την υπ αριθμ /154/0006Α/ (ΦΕΚ 90/ ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών της εν θέματι Επιτροπής. 7. Το υπ αριθμ. 2456/ έγγραφο της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου για το έτος 2009, σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., ειδικό φορέα ΚΑΕ 0264, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τη μηνιαία αποζημίωση των μελών της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3, παρ. 2 του ν. 2522/1997 που αφορούν τον ανοικτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια, εγκατάσταση και λει τουργία λογισμικού ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την κατάρτιση χρηστών στα νέα Ο.Π.Σ. του Υπ. Οικο νομίας και Οικονομικών, για κάθε ένα από τα τρία (3) μέλη σε τριακόσια (300 ) ευρώ. Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται στα μέλη της εν λόγω Επιτροπής, με την προϋπόθεση συμ μετοχής τους σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις τον μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα. Η παρούσα απόφαση που ισχύει από και για τέσσερις (4) μήνες να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ Αριθμ. 2/23284/0022 Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των μελών της επι τροπής για τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία λογισμικού ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την κατάρτιση χρηστών στα νέα Ο.Π.Σ. του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/ τ.α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 «Εκ συγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178/τ.Α ) όπως αποσαφηνίστηκε με την παρ.1 του άρθρου 13 του ν. 2346/ Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 22 του ν. 2343/ Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/ Τις διατάξεις του άρθρου 40, του ν. 849/1978, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/ Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και αντι καταστάθηκε με το άρθρο. 1 του ν. 2469/ Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ/ (ΦΕΚ 40/ τ.β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικο νομικών». 6. Την υπ αριθμ /130/Α0006/ (ΦΕΚ 83/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονο μίας και Οικονομικών, για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών της εν θέματι Επιτροπής. 7. Το υπ αριθμ. 2455/ έγγραφο της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου για το έτος 2009, σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., ειδικό φορέα ΚΑΕ 0264, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τη μηνιαία αποζημίωση των μελών της επιτροπής για τη διενέργεια διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία λογισμικού ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την κατάρτιση χρη στών στα νέα Ο.Π.Σ. του Υπ. Οικονομίας και Οικονομι κών, για κάθε ένα από τα πέντε (5) μέλη σε τριακόσια (300 ) ευρώ. Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται στα μέλη της εν λόγω Επιτροπής, με την προϋπόθεση συμ μετοχής τους σε τέσσερις (4) συνεδριάσεις τον μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα. Η παρούσα απόφαση ισχύει από και για τέσ σερις (4) μήνες. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ Αριθμ. 2/7234/0022 Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του Συντονιστή, των Μελών και του Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη, τελική νομοτεχνική επεξεργασία και σύ νταξη τελικού σχεδίου νόμου για το νέο κώδικα εί σπραξης δημοσίων εσόδων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1 α. Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178/τ.Α ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (ΦΕΚ 220/τ.Α ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 2039 β. Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α ). γ. Του άρθρου 29α του ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/τ.Α ). δ. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978, (ΦΕΚ 232/τ.Α ), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/τ.Α ). 2. Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ (ΦΕΚ 40/ τ.β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο νομικών» 3. Το υπ αριθμ /121/0001Α/ έγγραφο της Δ/νσης Δ1 Διοικητικού. 4. Το υπ αριθμ /1813/0005/ έγγραφο της Δ/νσης Δ 5 Οικονομικού. 5. Την υπ αριθμ /8/Α0006/ (ΦΕΚ 352/τ.Β / ) απόφαση του Υπουργού Οικονομί ας και Οικονομικών με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της εν λόγω Ομάδας Εργασίας, όπως τροποποιήθη κε με τις υπ αριθμ /739/Α0006/ (ΦΕΚ 1318/τ.Β / ), /684/Α0006/ (ΦΕΚ 466/ ), ( /143/Α0006/ (ΦΕΚ 236/ ΥΟΔΔ/ ), /1123/0006Α/ (ΦΕΚ 522/ ΥΟΔΔ/ ) όμοιες. 6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα, του Ειδ. Φορ ΚΑΕ 0515, οικονομικού έτους 2009, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε τη μηνιαία αποζημίωση των μελών της εν θέματι Ομάδας Εργασίας, για το χρονικό διάστημα από έως , ως εξής: Για τον Συντονιστή, το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 ). Για τα μέλη το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250 ) έκαστο. Για τον γραμματέα το ποσό των διακοσίων ευρώ (200 ) Η ανωτέρω αποζημίωση καταβάλλεται στους δικαι ούχους εις ολόκληρον, υπό την προϋπόθεση ότι μετεί χαν σε τουλάχιστον τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα, εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσί ων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που μετείχαν σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση μειώνεται ανάλογα. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ Ö ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ (2) Με την υπ αριθμ. Β1 3828/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί ηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α / ): Διορίζεται στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Ανά πτυξης από η Σωτηρία Κωστοπούλου του Μιχα ήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΖ / , ως μετακλητή υπάλλη λος της κατηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΛ, με βαθμό Δ. Ο ανωτέρω διορισμός λήγει αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Υπουργού Ανά πτυξης Κων/νου Χατζηδάκη. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπ. Ανάπτυξης 1586/ ). ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθμ (3) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυ σου Βελεστίνου. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 207), όπως το άρθρο αυτό συμπλη ρώθηκε από το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197/τ.Α ). 2. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /3051/2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Κάρ λας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (ΦΕΚ 1141/τ.Β ). 3. Τις υπ αριθμ / , 30838/ και 30839/ προσκλήσεις του Υπουργού Περιβάλ λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων προς τους φορείς που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. του Φορέα Δι αχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βε λεστίνου. 4. Τα υπ αριθμ. 3378/2008 και 8034/ έγγραφα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος του. 5. Τα υπ αριθμ /3557/2008 και 3050/573/2009 έγγραφα του Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Ανάπτυξης, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης. 6. Το υπ αριθμ. 8786/67665/ (ορθή επανάληψη ) έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 7. Το υπ αριθμ. 1447/2008 έγγραφο του Νομάρχη Λά ρισας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας. 8. Το υπ αριθμ. 2903/2008 έγγραφο του Νομάρχη Μαγνησίας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας. 9. Την υπ αριθμ. 240/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κάρλας, με την οποία ορίζεται ο εκπρόσωπος του Δήμου Κάρλας. 10. Το υπ αριθμ /2008 έγγραφο του Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας και τη συνημμένη σε αυτό από απόφαση Δημάρχων, με την οποία ορίζεται

4 2040 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) κοινός εκπρόσωπος των Δήμων Βόλου, Ν.Ιωνίας, Φερών, Αρμενίου, Κιλελέρ, Αγιας και της Κοινότητας Κεραμι διού. 11. Το υπ αριθμ. 836/2008 έγγραφο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων της περιοχής. 12. Τα από και έγγραφα του Συλ λόγου Φίλων του Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολι τισμού του και του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων αντίστοιχα, με τα οποία ορίζονται οι εκ πρόσωποι των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, αποφα σίζουμε: Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Φο ρέα Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυ σου Βελεστίνου ως εξής: 1. Τον Πρίντζο Ιωάννη του Γεωργίου, Τοπογράφο Μη χανικό, ως Πρόεδρο. 2. Το Σκρίμπα Κωνσταντίνο του Θεοδώρου Γεωπόνο, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωρο ταξίας και Δημοσίων Έργων, με αναπληρωτή τον Οικο νόμου Αθανάσιο, του Ιωάννη, υπάλληλο του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. 3. Τον Λαδόπουλο Γεώργιο του Θεοδώρου, ως εκ πρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αναπληρώτρια την Γαντζία Βάγια Γε ωργία του Φωτίου, Δασολόγο, Προϊσταμένη της Δ/νσης Δασών Μαγνησίας. 4. Το Σούλιο Γεώργιο του Χρήστου, Καθηγητή στο Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανά πτυξης, με αναπληρώτρια την Κυριακή Κονταράτου, του Γεωργίου ΠΕ1 Μηχανικών. 5. Τον Μπράχο Αθανάσιο του Γεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων, με Α βαθμό της Δ/νσης Υδάτων Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με αναπληρωτή το Φώτιο Τέα του Αποστόλου, Χημικό Μηχανικό με Β βαθμό στην ίδια υπηρεσία. 6. Τον Λουκά Κατσαρό του Ευριπίδη, Νομάρχη Λάρι σας, ως εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας, με αναπληρωτή το Γεώργιο Φακή του Κων σταντίνου, Αντινομάρχη. 7. Τον Απόστολο Παπατόλια του Ιωάννη, Νομάρχη Μα γνησίας, ως εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη σης Μαγνησίας, με αναπληρωτή το Δημήτριο Μεργιαλή του Γρηγορίου, Αντινομάρχη. 8. Τον Παπαδήμο Αθανάσιο του Ιωάννη, Δήμαρχο Κάρ λας, ως εκπρόσωπο του Δήμου Κάρλας, με αναπληρωτή του το Δημήτριο Παπαδήμο του Δημοσθένη, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κάρλας. 9. Τον Παύλο Μαβίδη, του Ανδρέα, Δήμαρχο Νέας Ιωνίας, ως εκπρόσωπο των Δήμων Βόλου, Ν. Ιωνίας, Φερών, Αρμενίου, Κιλελέρ, Αγιάς και της Κοινότητας Κεραμιδιού, με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Πάσχο του Στέργιου, Αντιδήμαρχο του Δήμου Φερών. 10. Τον Νικήτα Πρίντζο του Δημητρίου, Πρόεδρο της ΕΑΣ Βόλου, ως εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Σπανό του Δανιήλ, Πρό εδρο ΕΑΣ Πηλίου. 11. Το Γαλερίδη Αντώνιο του Στεργίου, Πολιτικό Μηχ., Δ/ντή Υδραυλικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως εκπρόσωπο της Μη Κυβερνητικής Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Σύλλογος Φίλων του Πηνειού και του Παρα ποτάμιου Πολιτισμού του», με αναπληρωτή τον Γκανάτσιο Σωτήριο του Αλκιβιάδη, Δικηγόρο, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής του «Κέντρου για τη Μελέτη και Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Λίμνη Βοιβηίδα Κάρλα ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ. «Η ΒΟΙΒΗΙΣ». Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών του παραπάνω συγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευση της στην Εφημερίδα της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθμ. 383 Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Δι αχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 207/1999), όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε από το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 «Με ταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χω ροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α 197/2002). 2. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /357/2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Βίκου Αώου και Πίνδου (Εθνικού Πάρκου Β. Πίνδου)» (Β 126/ ) (διόρθωση Β 560/2008). 3. Την υπ αριθμ / πρόσκληση του Υπουρ γού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων προς τους εμπλεκόμενους στο Δ. Σ. του Φορέα Διαχεί ρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου φορείς, προκειμένου να ορίσουν τους εκπροσώπους τους. 4. Το υπ αριθμ. 680/ έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το οποίο ορί ζεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων. 5. Το υπ αριθμ /4245/ έγγραφο του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας. 6. Το υπ αριθμ /4546/ έγγραφο του Γε νικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας. 7. Το υπ αριθμ. 57/ έγγραφο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, με το οποίο ορίζεται ο κοινός εκπρόσωπος των Νομαρχιακών Αυ τοδιοικήσεων Ιωαννίνων και Γρεβενών. 8. Το υπ αριθμ. 1289/ έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Ιωαννίνων, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος των ΟΤΑ Ν. Ιωαννίνων της χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα. 9. Το υπ αριθμ. 539/ έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Γρεβενών, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος των ΟΤΑ Ν. Γρεβενών της χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Το υπ αριθμ. 57/ έγγραφο της ΠΑΣΕΓΕΣ, με το οποίο ορίζεται ο κοινός εκπρόσωπος των Ενώ σεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων και Γρε βενών. 11. Την από επιστολή των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, με την οποία ορίζει τον εκπρόσωπό της. 12. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσομένη με το άρθρο 15, παρ. 4γ του ν. 2472/1999 (Α 207) προ θεσμία, χωρίς το Υπουργείο Ανάπτυξης να ορίσει τον εκπρόσωπό του, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου ως εξής: 1. Τον Καμπέρη Σπυρίδωνα του Ιωάννη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλο ντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με αναπληρώ τρια την Κουτρά Δήμητρα του Δημοσθένη, Βιολόγο στο Τμήμα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 2. Την Τσιατούρα Μαρία του Βασιλείου, του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αναπληρωτή τον Χελά Δη μήτριο του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Δασολόγων. 3. Τον Πλιώτα Ηλία του Παναγιώτη, Μηχ/γο Μηχανικό, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με αναπλη ρωτή τον Τάγκα Δημήτριο του Μάνθου, Γεωλόγο. 4. Τον Σιούτα Ευάγγελο του Κων/νου, Δασολόγο, υπάλληλο του Δασαρχείου Μετσόβου, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Ηπείρου, με αναπληρωτή τον Γιώτη Σπυρίδωνα του Ευσταθίου, Δασολόγο,της Δ/νσης Δα σών Ν. Ιωαννίνων. 5. Τον Δρίζη Δημήτριο του Ανδρέα, Δασολόγο με Α β., υπάλληλο της Δ/νσης Δασών Ν. Γρεβενών, ως εκ πρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με ανα πληρωτή τον Τζατζάνη Ιωάννη του Στέργιου, Δασολόγο με Α β., υπάλληλο της Δ/νσης Δασών Ν. Γρεβενών 6. Τον Καχριμάνη Αλέξανδρο του Γεωργίου, Νομάρ χη Ιωαννίνων ως εκπρόσωπο των Νομαρχιακών Αυτο διοικήσεων Ιωαννίνων και Γρεβενών, με αναπληρωτή τον Κουπτσίδη Δημοσθένη του Γερβασίου, Νομάρχη Γρεβενών. 7. Τον Παπαναστασίου Γαβριήλ του Σπυρίδωνα, Δή μαρχο Κεντρικού Ζαγορίου ως εκπρόσωπο των ΟΤΑ Ν. Ιωαννίνων της χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα, με αναπληρωτή τον Τσουμάνη Λεωνίδα του Νικολάου, Πρόεδρο της Κοινότητας Παπίγκου. 8. Τον Πέτρου Χρήστο του Ιωάννου, Δήμαρχο του Δήμου Θεοδώρου Ζιάκα ως εκπρόσωπο των ΟΤΑ Ν. Γρεβενών της χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα, με αναπληρωτή το Νασίκα Ιωάννη του Γρηγορίου, Πρόεδρο της Κοινότητας Σμίξης. 9. Τον Παπαθανασίου Ιωάννη του Αλεξάνδρου, μέλος του Δ.Σ. ΕΑΣ Ιωαννίνων, ως εκπρόσωπο των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Ιωαννίνων Γρεβενών, με αναπληρωτή το Ράπτη Στέφανο του Χρήστου, Πρόε δρο ΕΑΣ Γρεβενών. 10. Τον Τζιόβα Κων/νο του Βασιλείου, ως εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, με αναπληρωτή το Μερτζάνη Γεώργιο του Ανδρέα. 11. Τον Τσουμάνη Πέτρο του Κων/νου, Χωροτάκτη Μηχανικό, ως ειδικό επιστήμονα, με αναπληρωτή τον Μπιστιόλη Αχιλλέα του Μιχαήλ, κτηνίατρο. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Κα μπέρης Σπυρίδων του Ιωάννη. Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών του παραπάνω συγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευση της στην Εφημερίδα της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθμ Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Δια χείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 207), όπως το άρθρο αυτό συμπλη ρώθηκε από το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197/τ.Α ). 2. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /359/2003 (ΦΕΚ 126/ τ.β / ) κοινής υπουργικής απόφασης: «Καθορισμός αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Ορους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. 3. Την υπ αριθμ / πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων προς τους φορείς που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Ορους Πάρνωνα και Υγρο τόπου Μουστού. 4. Το υπ αριθμ. 680/ έγγραφο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το οποίο ορί ζεται ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων. 5. Το υπ αριθμ. 3173/1685/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας. 6. Τα υπ αριθμ. 5752/ και 1132/ έγγρα φα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Λακωνίας και Αρκαδίας αντίστοιχα, με τα οποία ορίζεται ο κοινός εκπρόσωπος των Ν.Α. Λακωνίας και Αρκαδίας 7. Το υπ αριθμ. 1144/ έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Αρκαδίας με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος των Δή μων Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκυρίτιδος, Απόλ λωνος και της κοινότητας Κοσμά Ν. Αρκαδίας. 8. Το υπ αριθμ. 1456/ έγγραφο της ΤΕΔΚ Ν. Λακωνίας, με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπος των Δήμων Θεραπνών, Οινούντος, Γερόθρων, Καρυών Ν. Λακωνίας. 9. Το υπ αριθμ. 1/2008 έγγραφο της Ενωσης Ξενοδό χων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Κυνου ρίας Αρκαδίας με το οποίο ορίζεται ο κοινός τους εκπρόσωπος. 10. Την από επιστολή της Μη Κυβερνητικής Περιβαλλοντικής Οργάνωσης.

6 2042 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 11. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσομένη με το άρθρο 15, παρ. 4γ του ν. 2472/1999 (Α 207) προθεσμία, χωρίς το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο Αγροτικός Συνε ταιρισμος Καστανοπαραγωγών Πάρνωνα να ορίσουν τους εκπροσώπους τους, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Φο ρέα Διαχείρισης Ορους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μου στού ως εξής: 1. Το Χατζηγιάννη Γεώργιο του Κωνσταντίνου, Οικονομο λόγος, ως εκπρόσωπο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αναπληρωτή τον Χρυσομάλλη Χρήστο του Ιωάννη, αρχιτέκτονα μηχανικό. 2. Τον Πολίτη Σπύρο του Παναγιώτη, του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αναπληρωτή την Σαμαδή Παναγιώτα του Ηλία, του κλάδου ΠΕ Δα σολόγων. 3. Τον Ατσαλή Κωνσταντίνο του Γεωργίου, ΠΕ1 Μη χανικών, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με αναπληρωτή τον Γεωργουλάκη Κωνσταντίνο του Μιχαήλ, ΠΕ 1 Μηχανικών. 4. Τον Παναγιώτη Μπαζίγο του Σταύρου, Δασολόγος, Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου με ανα πληρωτή τον Αναστάσιο Παπαδόπουλο του Γρηγορίου, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, με Β β., Προϊστάμενο τμή ματος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Πελοποννήσου. 5. Τη Τροχάνη Μαρία Αγγελική του Νικολάου, Νο μαρχιακή Σύμβουλο Αρκαδίας, ως κοινό εκπρόσωπο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αρκαδίας και Λακωνίας, με αναπληρώτρια την Αδαμαντία Τζανετέα του Αντω νίου, Αντινομάρχη Λακωνίας. 6. Το Σκαντζό Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, ως εκπρόσωπο των δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκυρίτιδος, Απόλλωνος και της κοινότητας Κοσμά Ν. Αρκαδίας, με αναπληρωτή τον Δαλιάνη Ευστράτιο του Ιωάννη, Δη μοτικό Σύμβουλο Βόρειας Κυνουρίας. 7. Το Βαλιώτη Ευάγγελο του Δημητρίου Δήμαρχο Οι νούντος ως εκπρόσωπο των δήμων Δήμων Θεραπνών, Οινούντος, Γερόθρων, Καρυών Ν. Λακωνίας, με ανα πληρωτή τον Πήλιουρα Φίλιππο του Ιωάννη, Δήμαρχο Γερονθρών. 8. Τoν Τσουκάτο Στυλιανό του Κωνσταντίνου, Αντι πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Του ριστικών καταλυμμάτων Κυνουρίας Αρκαδίας και ως εκπρόσωπό της, με αναπληρωτή τον Ανεζύρη Νικόλαο του Εμμανουήλ. 9. Το Μαχαίρα Παναγιώτη του Δημητρίου, ως εκπρό σωπο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστανοπαραγω γών Πάρνωνα, με αναπληρωτή το Βουκίδη Βασίλειο του Κωνσταντίνου. 10. Τον Μπούσμπουρα Δημήτριο του Γεωργίου, Βιολό γο, ως εκπρόσωπο Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, με αναπληρωτή του το Σφήκα Γεώργιο του Κωνσταντίνου, Συγγραφέα. 11. Τον Μπουσδρή Δημήτριο του Διονυσίου, Δασολόγο, ως ειδικό επιστημόνα,με αναπληρώτρια τη Δρακοπού λου Δέσποινα του Κωνσταντίνου, Γεωλόγο. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Χα τζηγιάννης Γεώργιος του Κωνσταντίνου. Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών του παραπάνω συγκροτηθέντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ Αριθμ Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώ να Αττικής. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 4 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 207). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ/τος της «Ίδρυση Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Σχι νιά Μαραθώνα» (Ν. Αττικής) (Δ 793/ ). 3. Το υπ αριθμ. 7433/ έγγραφο (πρόσκληση) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο σίων Έργων προς τους συμμετέχοντες στο Διοικητικό Συμβούλιο Φορείς. 4. Το υπ αριθμ. 772/ έγγραφο του Οργανι σμού Αθήνας. 5. Το υπ αριθμ /962/ έγγραφο της Δ/ νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. 6. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 7. Το υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ70/31446/ έγγραφο του Υπουργού Πολιτισμού. 8. Το υπ αριθμ /02/ έγγραφο του Αρχη γού του Λιμενικού Σώματος, του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 9. Το υπ αριθμ. 492/ έγγραφο του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής. 10. Το υπ αριθμ. 3319/ έγγραφο του Δημάρχου Μαραθώνα. 11. Το υπ αριθμ. 07,55/271/ΓΚ δχ/ έγγραφο της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Ναυ τικών Σωματείων. 12. Το υπ αριθμ. Φ.11/189/ΑΝ γγ/ έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ. 13. Το από κοινό έγγραφο δέκα μη κυβερ νητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων. 14. Το υπ αριθμ. 9175/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, αποφασίζουμε: I. Συγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Φο ρέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα Αττικής ως εξής: 1. Tον Καμπεζίδη Χαράλαμπο του Δημητρίου, Διευ θυντής Ερευνών Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Παπανικολάου Μάνο του Νικολάου, Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασί ας Περιβάλλοντος Αθήνας, ως εκπρόσωπο αυτού, με αναπληρώτρια την Καρκάλου Ευτέρπη του Αχιλλέα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Τον Πλέσσα Σπυρίδωνα του Παναγιώτη, Γεωλόγο με Α βαθμό, ως εκπρόσωπο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, με αναπληρωτή τον Παπαδάκη Μιχαήλ του Ιωάννη, Βιολόγο με Α βαθμό. 4. Τον Αθανάσιο Ρέππα του Ηλία, Δασολόγο, Σύμβουλο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Παπαθανασίου του Νι κολάου, δασολόγο με Α β., στη Διεύθυνση Αισθ. Δασών, Δρυμών και Θήρας του ιδίου Υπουργείου. 5. Την Τσιριγώτη Δρακωτού Ιωάννα του Γεωργίου, Αρχαιολόγο, Προισταμένη της Β Εφορείας Προϊστο ρικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού, με αναπληρώτρια την Μπάνου Ελένη του Σπυρίδωνος, Αρχαιολόγο, Προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων και Αρ χαιογνωστικής Ερευνας της ίδιας Εφορείας. 6. Το Λιμενάρχη Ραφήνας Πλοίαρχο Λ.Σ. Σέργη Ιάκω βο του Χαραλάμπους, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, με αναπληρωτή του τον Υπολι μενάρχη της εν λόγω Λιμενικής Αρχής, Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. Παγώνη Αναστάσιο του Βελισσαρίου. 7. Τον Γεώργιο Πλακίτση του Σπυρίδωνα, Νομαρχιακό Σύμβουλο της Ν.Α. Ανατολικής Αττικής, ως εκπρόσωπο αυ τής, με αναπληρωτή τον Στυλιανό Τόλια, του Βελισσάριου, Νομαρχιακό Σύμβουλο της Ν.Α. Ανατολικής Αττικής. 8. Το Ζαγάρη Σπυρίδωνα του Νικολάου, Δήμαρχο Μα ραθώνα, ως εκπρόσωπο του Δήμου αυτού, με αναπλη ρωτή τον Δημήτριο Μπέλλο του Θεμιστοκλή, Πρόεδρο της ΔΕΑΔΗΜ. 9. Τον Νικολόπουλο Αντώνιο του Ανδρέα, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ ως κοινό εκπρόσωπο της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ με αναπληρωτή του τον Καρρά Ιωάν νη, Συνταξιούχο, Πρόεδρο της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων. 10. Την Κουλουζάκη Στυλιανή του Παρασκευά, περιβαλλοντολόγο,από την ΜΚΟ «Δίκτυο Μεσόγειο SOS», ως εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλ λοντικών Οργανώσεων, με αναπληρώτρια την Μαλαμώ Κορμπέτη του Λεωνίδα, περιβαλλοντολόγο, από την Ορνιθολογική Εταιρεία. 11. Τον Ιωάννη Παγάνη του Φωτίου, Πολιτικό Μηχανι κό, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού, ως εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με αναπληρωτή τον Χρίστο Χριστόπουλο του Σπυρίδωνα, Γεωπόνο. Αντιπρόεδρος του φορέα ορίζεται Παπανικολάου Μά νος του Νικολάου. II. Η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. III. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ F ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕMΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (4) Με την υπ αριθμ /41/2009/ πράξη του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτι κής Πολιτικής, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης , της Αντωνάρου Ρούσσου Λευκής του Κωνσταντίνου, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Π , από τη θέση μετακλητής υπαλλήλου του Πολιτικού Γρα φεου του Υφυπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολικής λόγω αποδοχής της παραίτησης. Με την υπ αριθμ /95/2009/ απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησι ωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 55 του π.δ 63/2005, διορίζεται από , η Μελέτη Ρούσση Αικατερίνη του Αντωνί ου, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΗ , σε κενή θέση μετακλητής υπαλλήλου με Β βαθμό στο Πολιτι κό Γραφείο του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαί ου και Νησιωτικής Πολιτικής. (Αριθμ. Βεβ. ΥΔΕ/ΥΕΝ/Α.Ν.Π.: 6886/ ) ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

8 2044 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1144 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 16599/20.4.2007 απόφασης Υπουρ γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 347 21 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γεvικoύ Πoλεoδoμικού

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 72 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 293 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 892 22 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση Κέντρου κατάλληλου για την εμφύτευ ση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2019 24 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου σε βάρος του: (επ.) ΙBRAHIM (ον.) ΜOHAMMED ALI ABDULQADER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 29 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 144. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α 160)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1570 16 Ιουνίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ανακοίνωσης 12/2014 Ανακοίνωση για το προσωπικό που έχει τεθεί σε δι αθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 768 28 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Βαθμός Προτερ. Φ.253.1/46539/Β6 Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54 Συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυν σης υπηκόων τρίτων χωρών δια της αεροπορικής οδού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 487 31 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/21/13 03 2015 υπουργική απόφαση «Σύσταση Πολιτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δι καιούχων προς επιστροφή προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2467 17 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ α) Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας, στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ, για το σύνολο των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3295 11 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. για θέματα ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 28 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2239 6 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Εξόδων ορι σμένων Δ.Ο.Υ. Α Τάξεως και μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Απόφαση:

Θέμα: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 ης /2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 2:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα