Έθζεζε Αξρήο θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ θαη ηωλ Δηαθξίζεωλ αλαθνξηθά κε ηελ παξαρώξεζε ζύληαμεο ρεξείαο ζε αιινδαπή ζύδπγν απνβηώζαληα Κύπξηνπ πνιίηε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έθζεζε Αξρήο θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ θαη ηωλ Δηαθξίζεωλ αλαθνξηθά κε ηελ παξαρώξεζε ζύληαμεο ρεξείαο ζε αιινδαπή ζύδπγν απνβηώζαληα Κύπξηνπ πνιίηε"

Transcript

1 Έθζεζε Αξρήο θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ θαη ηωλ Δηαθξίζεωλ αλαθνξηθά κε ηελ παξαρώξεζε ζύληαμεο ρεξείαο ζε αιινδαπή ζύδπγν απνβηώζαληα Κύπξηνπ πνιίηε Αξ. Φαθ.: Α.Κ.Ρ 40/2007 Λεπθωζία, 16 Ννεκβξίνπ 2007

2 2 1.- Ζ θα. ΣΛ, κε επηζηνιή εκεξνκ. 14 Φεβξνπαξίνπ 2007, ππέβαιε θαηαγγειία θαηά ησλ Υπεξεζηώλ Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, ζε ζρέζε κε ηελ, κέρξη ζήκεξα αδηθαηνιόγεηε, όπσο ππνζηεξίδεη, παξάιεηςε ηεο ππεξεζίαο λα νινθιεξώζεη ηελ εμέηαζε αίηεζεο ηεο γηα ηελ παξαρώξεζε ζύληαμεο ρεξείαο. 2.- Ζ θα. ΣΛ θαηάγεηαη από ηε Σξη Λάλθα θαη δεη κόληκα ζηελ Κύπξν. Σηηο 27 Σεπηεκβξίνπ 2002 παληξεύηεθε, ζην Γεκαξρείν Λεπθσζίαο, ηνλ θ. ΠΛ, θύπξην ππήθνν θαη δηέκελε καδί ηνπ ζην Μηηζεξό κέρξη ην ζάλαην ηνπ ζηηο 22 Ννεκβξίνπ Σηεο 24 Ννεκβξίνπ 2006, θα. ΣΛ ππέβαιε αίηεζε γηα ζύληαμε ρεξείαο ζηελ νπνία επηζύλαςε ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό γάκνπ ηεο κε ηνλ απνβηώζαληα ζύδπγν ηεο. Μέρξη ζήκεξα, νη Υπεξεζίεο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ δελ έρνπλ ηνπνζεηεζεί επί ηεο αίηεζεο ηεο θαο. ΣΛ. 3.- Σηα πιαίζηα ηεο δηεξεύλεζεο ηεο θαηαγγειίαο δήηεζα ηηο ζέζεηο ηεο ππεξεζίαο νη νπνίεο κνπ δηαβηβάζηεθαλ κε επηζηνιή ηνπ Γηεπζπληή ησλ Υπεξεζηώλ Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, εκεξ. 24 Ηνπιίνπ Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ επηζηνιή απηή, ζε ζρέζε κε ην γεληθόηεξν ζέκα ηεο ζύληαμεο ρεξείαο, «νη Υπεξεζίεο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, κέζα ζηα πιαίζηα πξνζηαζίαο ηνπ Τακείνπ Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, έρνπλ ην δηθαίσκα, θαηά ηελ εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ γηα ζύληαμε ρεξείαο λα εξεπλνύλ θάζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ππνςία όηη ε ρήξα, θαηά ην ρξόλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ κ.(καθαξίηε) ζπδύγνπ ηεο δελ ζπδνύζε κε απηόλ ή δελ ζπληεξείην απνθιεηζηηθά ή θαηά θύξην ιόγν από απηόλ. Επίζεο, πηζαλόλ λα δεηεζνύλ ε ρήξα λα πξνζθνκίζεη επηπιένλ ζηνηρεία γηα λα απνδείμεη όηη ν γάκνο ηεο δελ ήηαλ επθαηξηαθόο ή αθόκε θαη παξάλνκνο. (Πξόζθαηα ε Αζηπλνκία Κύπξνπ εμέηαζε δύν πεξηπηώζεηο δηγακίαο ζε κία δε άιιε πεξίπησζε πξνέβε ζε απέιαζε ηεο αηηήηξηαο).». 4.- Σε ζρέζε κε ηελ ππό εμέηαζε ππόζεζε ν Γηεπζπληήο ηεο εκπιεθόκελεο ππεξεζίαο επηζεκαίλεη, θαηαξρήλ, όηη ν απνβηώζαο ζύδπγνο ηα θαο. ΣΛ ήηαλ ζπληαμηνύρνο γήξαηνο ηνπ Τακείνπ Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ. Σεκεηώλεη, δε, όηη: «Σηελ πεξίπησζε ηεο θαο. ΣΛ, νη Υπεξεζίεο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ έθξηλαλ όηη έπξεπε λα πξνρσξήζνπλ ζε ζρεηηθή έξεπλα. Καηά ηελ έξεπλα δηαπηζηώζεθε όηη απηή ζπδνύζε κε ηνλ καθ. ΠΛ, όκσο

3 3 εληνπίζηεθαλ κεξηθέο αζάθεηεο αλαθνξηθά κε ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ ηεο θαη, γηα λα νινθιεξσζεί ε έξεπλα, δεηήζεθε θαη από ηελ ίδηα γξαπηώο λα πξνζθνκίζεη ηηο βεβαηώζεηο ή νπνηαδήπνηε άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή ηεο θαηάζηαζε παξνπζίαζε ζην Δεκαξρείν πνπ ηειέζηεθε ν γάκνο ηεο.» Σηελ ίδηα επηζηνιή, δελ παξαηίζεηαη θακία ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο αζάθεηεο πνπ δηαπηζηώζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ ηεο θαο. ΣΛ. 5.- Αληίγξαθν ηεο επηζηνιήο κε ηελ νπνία ε ππεξεζία ελεκεξώλεη ηελ θα. ΣΛ γηα ηελ αλάγθε λα παξνπζηάζεη ηα πην πάλσ απνδεηθηηθά έγγξαθα, κνπ θνηλνπνηήζεθε. Σεκεηώλσ όηη ε επηζηνιή απηή, ε νπνία θέξεη εκεξνκελία 26 Απξηιίνπ 2007, απνζηάιεθε ζηε δηεύζπλζε Καδαληδάθε 9, 2617 Αγξνθεπηά ελώ ε δηεύζπλζε ηεο θαο. ΣΛ ήηαλ θαη είλαη, κέρξη ζήκεξα, Καδαληδάθε 9, 2622 Μηηζεξό. Ωο εθ ηνύηνπ, ε θα. ΣΛ, έιαβε γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πην πάλσ επηζηνιήο κεηά ηελ εκπινθή ηνπ δηθεγόξνπ ηεο ζηελ ππόζεζε, ν νπνίνο δήηεζε από ηηο Υπεξεζίεο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ λα ηνλ πιεξνθνξήζνπλ γηα ηνπο ιόγνπο θαζπζηέξεζεο ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο ηεο πειάηηζζαο ηνπ. Σρεηηθή απάληεζε έιαβε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2007 νπόηε θαη δηαβίβαζε ζηελ ππεξεζία αληίγξαθν ηεο έλνξθεο δήισζεο ηελ νπνία ε θα. ΣΛ είρε πξνζθνκίζεη ζην Γεκαξρείν Λεπθσζίαο πξηλ ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ ηεο θαη αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ειεπζεξίαο, εκεξ. 2 Φεβξνπαξίνπ 2002, πνπ εμαζθάιηζε ζηε Σξη Λάλθα. 6.- Σύκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 39(1) ησλ πεξί Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ Νόκσλ, ρήξα ηεο νπνίαο ν ζύδπγνο, θαηά ην ρξόλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ, ηθαλνπνηνύζε ηηο ζρεηηθέο πξνϋπνζέζεηο εηζθνξάο, δηθαηνύηαη ζε ζύληαμε, εάλ απηή θαηά ην ρξόλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ζπδύγνπ ηεο, ζπδνύζε κε απηόλ ή, αλ δελ ζπδνύζε, ζπληεξείην από απηόλ απνθιεηζηηθά ή θαηά θύξην ιόγν. Σηελ θξίζηκε απηή λνκνζεηηθή πξόλνηα νξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη πξνϋπνζέζεηο ππό ηηο νπνίεο παξέρεηαη ζε δηθαηνύρν ε ζύληαμε ρεξείαο. Απαηηείηαη, ζπγθεθξηκέλα, ε ύπαξμε γάκνπ κεηαμύ ηεο εθάζηνηε αηηήηξηαο θαη ηνπ απνβηώζαληα ζπδύγνπ ηεο, ε θαηαβνιή εηζθνξώλ ζην Τακείν Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ εθ κέξνπο ηνπ ηειεπηαίνπ θαη ε ζπκβίσζε ηνπ δεπγαξηνύ θαηά ην ρξόλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ.

4 4 7.- Από ηα ζηνηρεία ηεο παξνύζαο ππόζεζεο είλαη θαλεξό όηη, ε αίηεζε ηεο θαο. ΣΛ ηθαλνπνηνύζε ηελ πξνϋπόζεζε ηεο θαηαβνιήο ησλ ζρεηηθώλ εηζθνξώλ εθ κέξνπο ηνπ απνβηώζαληα ζπδύγνπ ηεο, αθνύ, όπσο ε ίδηα ε ππεξεζία κε πιεξνθόξεζε, ν ηειεπηαίνο ήηαλ ζπληαμηνύρνο γήξαηνο ηνπ Τακείνπ Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ. Πεξαηηέξσ, από ηε δηελέξγεηα ζρεηηθήο έξεπλαο εθ κέξνπο ηεο ππεξεζίαο, έρεη θαηαδεηρζεί όηη ε θα. ΣΛ ζπδνύζε κε ηνλ απνζαλόληα ζύδπγό ηεο θαηά ην ρξόλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ. 8.- Εήηεκα πξνέθπςε κόλν σο πξνο ην ζέκα ηεο λνκηκόηεηαο ηνπ γάκνπ ηεο θαο. ΣΛ κε ηνλ απνβηώζαληα ΠΛ. Παξόιν πνπ νη Υπεξεζίεο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό γάκνπ ηνπ Γήκνπ Λεπθσζίαο, εληνύηνηο, επεηδή θαηά ηελ έξεπλα «εληνπίζηεθαλ κεξηθέο αζάθεηεο αλαθνξηθά κε ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ», ην έγγξαθν απηό θξίζεθε αλεπαξθέο. Θεσξήζεθε, δε, αλαγθαία ε δηεμαγσγή έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηε γλεζηόηεηα ηνπ γάκνπ ηεο θαο. ΣΛ θαη, γηα ην ιόγν απηό, ηεο δεηήζεθε λα πξνζθνκίζεη ηηο βεβαηώζεηο πνπ παξνπζίαζε ζην Γήκν πξηλ ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ. 9.- Ζ επρέξεηα ησλ Υπεξεζηώλ Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ λα δηελεξγεί, ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο, έξεπλα ζε ζρέζε κε ηα γεγνλόηα ηεο θάζε ππόζεζεο πνπ εμεηάδεη, δελ ακθηζβεηείηαη. Ζ έξεπλα απηή είλαη επαξθήο εθόζνλ εθηείλεηαη ζηε δηεξεύλεζε ηεο ύπαξμεο ησλ λόκηκσλ πξνϋπνζέζεσλ παξνρήο ηεο ζύληαμεο. Σηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη, ε ζπλαθήο κε ηελ παξνρή ζύληαμεο ρεξείαο λνκνζεηηθή ξύζκηζε αλαθέξεηαη ζηε ππνρξέσζε, θαη όρη ηελ επρέξεηα, ηεο αξκόδηαο αξρήο λα εγθξίλεη ηελ παξνρή ηεο ζύληαμεο εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη ζρεηηθέο λόκηκεο πξνϋπνζέζεηο Έρσ ηελ άπνςε όηη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθνύ γάκνπ απνηειεί επαξθέο ζηνηρείν γηα ηνπο ζθνπνύο απόδεημεο ηεο ζπδπγηθήο ηδηόηεηαο ελόο αηόκνπ. Τν πηζηνπνηεηηθό πνπ εμέδσζε, ελ πξνθεηκέλσ, ν Γήκνο Λεπθσζίαο, έθεξε όια ηα εμσηεξηθά γλσξίζκαηα κηαο έγθπξεο πξάμεο θαη σο εθ ηνύηνπ, γηα ηνπο ζθνπνύο παξνρήο ζύληαμεο ρεξείαο, νη Υπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο όθεηιαλ λα ηελ αλαγλσξίζνπλ σο ηζρπξή. Άιισζηε, κε βάζε ην άξζξν 12 ηνπ πεξί Γεληθώλ Αξρώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ Νόκνπ ηνπ 1999, «. έλα δηνηθεηηθό όξγαλν θαηά ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπ αλαγλσξίδεη σο ηζρπξέο θαη εθαξκόδεη ηηο πξάμεηο άιισλ δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ, εθόζνλ απηέο έρνπλ ηα εμσηεξηθά γλσξίζκαηα έγθπξσλ πξάμεσλ.»

5 5 Δπηπιένλ, ε αλάγθε γηα απνθπγή απζαηξεζηώλ ζηα πιαίζηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο επηηάζζεη όπσο ε εμνπζία ηεο δηνίθεζεο αζθείηαη από ηα δηνηθεηηθά όξγαλα ηα νπνία ν λόκνο θαηέζηεζε θαζ ύιε αξκόδηα. Ζ ηέιεζε πνιηηηθνύ γάκνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο εμνπζίεο ελόο Λεηηνπξγνύ Τέιεζεο Γάκνπ, δειαδή ελόο Γεκάξρνπ ή κέινπο Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 1, ελώ ε ακθηζβήηεζε ηεο λνκηκόηεηαο ηνπ, ζε πεξηπηώζεηο γάκνπ αιινδαπνύ κε Κύπξην όπσο ελ πξνθεηκέλσ, εκπίπηεη, ζύκθσλα κε ηνλ πεξί Αιινδαπώλ θαη Μεηαλάζηεπζεο Νόκν, ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο Γηεπζύληξηαο Τκήκαηνο Αξρείνπ Πιεζπζκνύ θαη Μεηαλάζηεπζεο, γηα ζθνπνύο παξαρώξεζεο, αθύξσζεο ή αλαλέσζεο άδεηαο παξακνλήο 2. Ο πεξί Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ Νόκνο, νη ξπζκίζεηο ηνπ νπνίνπ νξηνζεηνύλ ηε δξάζε ησλ Υπεξεζηώλ Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, ζε θακία πεξίπησζε δελ παξαρσξεί αξκνδηόηεηα ζε απηέο λα δηελεξγνύλ ειέγρνπο ζρεηηθά κε ηε γλεζηόηεηα ελόο γάκνπ. Αληίζεηα, ε ζρεηηθή λνκνζεηηθή δηάηαμε αλαθέξεηαη ζε «ρήξα» εζηηάδνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ζηε ζπδπγηθή ηδηόηεηα ηεο εθάζηνηε αηηήηξηαο, άζρεηα αλ απηή είλαη αιινδαπή ή εκεδαπή, πξνζδίδνληαο παξάιιεια ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπκβίσζε ηνπ δεπγαξηνύ, ζηνηρείν πνπ κόλν κε ζρεηηθή έξεπλα κπνξεί λα εμαθξηβσζεί, νπόηε θαη δηθαηνινγείηαη ε δηελέξγεηά ηεο Ζ θα. ΣΛ ήηαλ παληξεκέλε κε Κύπξην ππήθνν γηα πεξίνδν ηεζζάξσλ (4), πεξίπνπ, ρξόλσλ, από ην Σεπηέκβξην ηνπ 2002 κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ Από ηα ζηνηρεία ηεο ππόζεζεο θαηαδεηθλύεηαη όηη, θαζ όιν ην δηάζηεκα απηό, ην Τκήκα Αξρείνπ Πιεζπζκνύ θαη Μεηαλάζηεπζεο αλαλέσλε ηελ άδεηα παξακνλήο ηεο. Οπδέπνηε ακθηζβεηήζεθε ε εγθπξόηεηα ή λνκηκόηεηα ηνπ γάκνπ ηεο. Δπηπξόζζεηα, κε βάζε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ πεξί Αξρείνπ Πιεζπζκνύ Νόκνπ, ε θα. ΣΛ ππέβαιε, ζηηο 21 Σεπηεκβξίνπ 2005, αίηεζε γηα 1 Άρθρο 2, περί Πολιηικού Γάμοσ Νόμος: «Λεηηνπξγόο Τέιεζεο Γάκνπ, ζεκαίλεη Γήκαξρν ή κέινο δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ εγγξάθσο εμνπζηνδνηεκέλν γηα ην ζθνπό απηό από ην Γήκαξρν» Άρθρο 10 (1), περί Πολιηικού Γάμοσ Νόμος: «Ο πνιηηηθόο γάκνο ηειείηαη κε ηε ζύγρξνλε δήισζε ησλ κειινλύκθσλ όηη ζπκθσλνύλ ζ απηό θαη ηελ αλάγλσζε από ην Λεηηνπξγό Τέιεζεο Γάκνπ πξνο απηνύο ηνπ θεηκέλνπ πνπ εθηίζεηαη ζην Γεύηεξν Πίλαθα. Η δήισζε γίλεηαη δεκόζηα θαη θαηά παλεγπξηθό ηξόπν, ελώπηνλ δύν καξηύξσλ πξνο ην Λεηηνπξγό Τέιεζεο Γάκνπ πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη ακέζσο ηε ζρεηηθή πξάμε.» 2 Άρθρο 7 Α (1), περί Αλλοδαπών και Μεηανάζηεσζης Νόμο: «Αλ ν Γηεπζπληήο δηαπηζηώζεη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (3) ηνπ παξόληνο άξζξνπ ή κε νπνηαδήπνηε άιιν ηξόπν θαη αθνύ ζπκβνπιεπζεί ηε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή πνπ ηδξύεηαη κε ην άξζξν 7Β ηνπ παξόληνο Νόκνπ, όηη αιινδαπόο ζπλήςε εηθνληθό γάκν, ηόηε- (α) απαγνξεύεη ζηνλ ελ ιόγσ αιινδαπό λα παξακείλεη ζηε Γεκνθξαηία, (β) αθπξώλεη ή δελ αλαλεώζεη ηελ άδεηα δηακνλήο πνπ παξαρσξήζεθε ζηνλ αιινδαπό θαη δηαηάμεη ηελ απέιαζε ηνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14.»

6 6 εγγξαθή ηεο σο πνιίηηδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λννπκέλνπ όηη ήηαλ ζύδπγνο Κύπξηνπ πνιίηε θαη δηέκελε κε απηόλ γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ εηώλ 3. Δίλαη πξνθαλέο, κε βάζε ηα δεδνκέλα απηά, όηη ε γεληθόηεξε ζπκπεξηθνξά ηεο δηνίθεζεο νπδέπνηε πξνθάιεζε ηελ εληύπσζε ζηελ θα. ΣΛ όηη ε λνκηθή ππόζηαζε ηνπ γάκνπ ηεο ήηαλ πξνβιεκαηηθή. Δλόςεη ηνύηνπ, αδπλαηώ λα αληηιεθζώ ηε ζηάζε δπζπηζηίαο θαη επηθπιαθηηθόηεηαο ησλ Υπεξεζηώλ Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηό. Δλ πάζε πεξηπηώζεη, νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πνπ, θαηά ηελ άπνςε ηεο ππεξεζίαο, ζηνηρεηνζεηνύζαλ ελδερόκελε εκπινθή ηεο θαο. ΣΛ ζηελ ηέιεζε επθαηξηαθνύ, εηθνληθνύ ή παξάηππνπ γάκνπ ή αθόκα, ζηε δηάπξαμε ηνπ πνηληθνύ αδηθήκαηνο ηεο δηγακίαο, ζα κπνξνύζαλ λα ηύρνπλ αμηνιόγεζεο από άιιεο αξκόδηεο αξρέο ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο Ζ αιινδαπή θαηαγσγή ηεο παξαπνλνύκελεο ζε ζπλάξηεζε κε ην όηη ζηελ παξνύζα πεξίπησζε, νη ρεηξηζκνί ηεο εκπιεθόκελεο ππεξεζίαο ήηαλ ηέηνηνη πνπ απνθιίλνπλ από ηελ αξρή ηεο λνκηκόηεηαο, κε πξνβιεκαηίδεη ηδηαίηεξα. Θεσξώ δε ζθόπηκν λα ηνλίζσ όηη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηέηνησλ αηηήζεσλ δελ είλαη δπλαηή ε δηεξεύλεζε ηεο εηιηθξίλεηαο ησλ αηζζεκάησλ ηεο αιινδαπήο ζπδύγνπ. Τέηνηνπ είδνπο πξνζεγγίζεηο ζπληζηνύλ παξάλνκεο ελέξγεηεο θαη εύζρεκα πξνζρήκαηα επηθύιαμεο αζέκηηνπ δηαθξηηηθνύ ρεηξηζκνύ ησλ αηηήζεσλ ησλ αιινδαπώλ. Δπεηδή είλαη βέβαην όηη παξόκνηαο ακθηζβήηεζεο, γηα ζθνπνύο παξνρήο ζύληαμεο ρεξείαο, δελ ηπγράλνπλ γάκνη κεηαμύ θππξίσλ πνιηηώλ, δηθαηνινγεκέλα εγείξεηαη ε ππόλνηα όηη ε αιινδαπή θαηαγσγή ησλ αηηεηώλ, θνξέσλ ηνπ ζρεηηθνύ δηθαηώκαηνο, είλαη απόιπηα ζπλδεδεκέλε κε αξλεηηθή αληηκεηώπηζε ησλ αηηήζεσλ ηνπο. Κξίλσ, ζην ζεκείν απηό, ζθόπηκν λα αλαθέξσ όηη, πξόζθαηα, ηέζεθε ππόςε κνπ παξόκνηα θαηαγγειία πνπ ππνβιήζεθε από αηηήηξηα 3 Άρθρο 110 (2), περί Αρτείοσ Πληθσζμού Νόμος: «Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (4), ν Υπνπξγόο κπνξεί, όηαλ ππνβιεζεί αίηεζε θαηά ηνλ θαζνξηζκέλν ηξόπν θαη δνζεί δηαβεβαίσζε πίζηεσο ζηε Γεκνθξαηία ζηνλ ηύπν ν νπνίνο θαζνξίδεηαη ζην Γεύηεξν Πίλαθα, λα κεξηκλήζεη γηα ηελ εγγξαθή σο πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, νηνπδήπνηε πξνζώπνπ, πνπ είλαη ελήιηθν θαη πιήξνπο ηθαλόηεηαο πξνζώπνπ θαη πνπ ηθαλνπνηεί ηνλ Υπνπξγό όηη (α) Δίλαη ν/ε ζύδπγνο ή ν ρήξνο ή ε ρήξα πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο ή, ήηαλ ν/ε ζύδπγνο πξνζώπνπ ην νπνίν, αλ δελ είρε απνβηώζεη, ζα είρε θαηαζηεί ή ζα είρε δηθαίσκα λα θαηαζηεί πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο, (β) δηακέλεη κε ην/ηε ζύδπγό ηνπ ζηελ Κύπξν γηα ρξνληθό δηάζηεκα όρη κηθξόηεξν ησλ ηξηώλ ρξόλσλ, (γ) είλαη θαινύ ραξαθηήξα θαη (δ) πξνηίζεηαη λα εμαθνινπζήζεη λα δηακέλεη ζηε Γεκνθξαηία ή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, λα δηαηειεί ζηε δεκόζηα ππεξεζία ηεο Γεκνθξαηίαο ή ζηελ Δθπαηδεπηηθή Υπεξεζία ηεο Γεκνθξαηίαο ή ζηελ Αζηπλνκηθή Γύλακε ηεο Γεκνθξαηίαο θαη κεηά ηελ εγγξαθή ηνπ σο πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο....»

7 7 ζύληαμεο ρεξείαο, Βνπιγαξηθήο θαηαγσγήο, ηεο νπνίαο ε αίηεζε είρε απνξξηθζεί ζηε βάζε ηεο κε ηθαλνπνίεζεο ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ζπκβίσζεο. Μεηά ηελ εμέηαζε ηεο θαηαγγειίαο απηήο δηαπηζηώζεθαλ ζνβαξά θελά, παξαιείςεηο θαη αδπλακίεο ζηνλ ηξόπν πνπ νη Υπεξεζίεο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ ρεηξίζηεθαλ ηελ αίηεζε ηεο θαηαγγέιινπζαο. Κξίζεθε, επίζεο όηη, θαηά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζήο ηεο, δελ ζπλεθηηκήζεθαλ νη ζέζεηο θαη απόςεηο ηεο, νύηε θαη ζηνηρεία πνπ απηή έζεζε ππόςε ηεο ππεξεζίαο. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, νη ρεηξηζκνί ηεο εκπιεθόκελεο ππεξεζίαο ήηαλ ηέηνηνη πνπ απέθιηλαλ από ηελ αξρή ηεο λνκηκόηεηαο, ζε ζρέζε κε κε Κύπξηα αηηήηξηα Θεσξώ, αλαγθαίν λα δηαβηβάζσ ηνπο πην πάλσ πξνβιεκαηηζκνύο κνπ ζην Γηεπζπληή ησλ Υπεξεζηώλ Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ κε ηελ εηζήγεζε όπσο πξνβεί ζε θάζε απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα ηελ εμάιεηςε θάζε ππόλνηαο γηα κεξνιεπηηθή ή δπζκελή κεηαρείξηζε αιινδαπώλ αηηεηώλ ζύληαμεο ρεξείαο. Όζνλ αθνξά ζην εηδηθόηεξν ζέκα ηεο θαο. ΣΛ, ζεσξώ όηη απηό ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί άκεζα ππό ην θσο ησλ πην πάλσ παξαηεξήζεσλ θαη επηζεκάλζεσλ. Λόγσ κάιηζηα ηνπ κέρξη ζήκεξα πιεκκεινύο ρεηξηζκνύ ηνπ ζέκαηνο, εηζεγνύκαη όπσο ν Γηεπζπληήο ησλ Υπεξεζηώλ Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, ηνπνζεηεζεί ζην αίηεκα ηεο θαο. ΣΛ εληόο ελόο κελόο ην αξγόηεξν. Ζιηάλα Νηθνιάνπ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο /ΜΤ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Aξηζ. απόθαζεο 7/2015 Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ Δηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡ 164/2008 ΑΚΡ 63/2010

ΑΚΡ 164/2008 ΑΚΡ 63/2010 ΑΚΡ 164/2008 ΑΚΡ 63/2010 Έθζεζε Αξρήο θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ θαη ησλ Δηαθξίζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ απόξξηςε αηηεκάησλ παξνρήο νηθνλνκηθήο αξσγήο γηα θάιπςε εμόδσλ επέκβαζεο γηα ξνκπνηηθή ξηδηθή πξνζηαηεθηνκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ

ΓΔΝΗΚΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΧΝ ΓΗΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΖ ΚΟΠΔ ΣΖ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION T. Θ. 2 5 6 0 0, 1 3 1 0 Λ ε υ κ ω σ ί α. Τ η λ : 2 2 4 4 9 8 1 0, Φ ά ξ : 2 2 4 4 9 8 1 3 P. O. B o x 2 5 6 0 0, C Y - 1 3 1 0 N i c o s i a.

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ Σνπ ηδησηηθνύ δηεζλνύο ζπιινγηθνύ επελδπηηθνύ ζρήκαηνο κε ηελ επσλπκία «EMMA DELTA Ltd», πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ Α Θ Η Ν Α - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ Ιαλνπάξηνο 2012

Διαβάστε περισσότερα

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο:

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: Νομοζσέδιο «Γιασείπιζη ακινήηων απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων Δπίλςζη ιδιοκηηζιακών ζηηημάηων Αγποηικέρ Μιζθώζειρ» Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ)

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Έθζεζε- πξόηαζε άξ. 77 παξ. 5 λ. 3852/2010 Αξ. 1/2014 Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Αιεμαλδξνύπνιε 24.3.2014 Πξνο : α) Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή κατά των Διακρίσεων

Αρχή κατά των Διακρίσεων Αρχή κατά των Διακρίσεων Καηεπζπληήξηεο Αξρέο γηα ηελ Εμππεξέηεζε θαη ηε Μεηαρείξηζε Επηβαηηθνύ Κνηλνύ Δηαθόξσλ Εζληθνηήησλ από κέξνπο Εηαηξεηώλ πνπ εθηεινύλ Δεκόζηεο πγθνηλσλίεο θαη Οδεγώλ Λεσθνξείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2014 (Έληππν Δ.Σ.) ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξ. Φαθ.:.. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΥΟΡΖΓΗΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΔΠΗΓΟΜΑ ΣΔΚΝΟΤ ΚΑΗ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 04 Προηού ζσμπληρώζεηε ηην αίηηζη, διαβάζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα