Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.:"

Transcript

1 «ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗ ΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΟΙΑ ΠΡΟΤΑΗ ΤΗ CREDIT AGRICOLE S.A. Για την αγορά όλων των µετοχών της που δεν ανήκουν στη CREDIT AGRICOLE S.A Το ιοικητικό υµβούλιο της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. («εφεξής: η Εταιρία») κατά τη συνεδρίασή του της 12ης Ιουλίου 26 συζήτησε το περιεχόµενο του Πληροφοριακού ελτίου της ηµόσιας Πρότασης της «CREDIT AGRICOLE S.A.» («εφεξής : Ο Προτείνων») για την αγορά όλων των µετοχών της Εταιρίας τις οποίες δεν κατέχει ο Προτείνων («εφεξής: Η ηµόσια Πρόταση») και της λεπτοµερούς εκθέσεως του ανεξάρτητου χρηµατοοικονοµικού συµβούλου που η Εταιρία όρισε, «J.P. Morgan PLC», («εφεξής: Ο ύµβουλος») προκειµένου να διατυπώσει την αιτιολογηµένη γνώµη του σχετικά µε τη ηµόσια Πρόταση. Η γνώµη αυτή δηµοσιοποιείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 3 και 16 παρ 1 του νόµου 3461/26. Το ιοικητικό υµβούλιο ενηµερώθηκε εγγράφως από τον Προτείνοντα για την υποβολή της ηµόσιας Πρότασης την 13 η Ιουνίου 26 και πληροφορήθηκε, στις 3 Ιουλίου 26, το περιεχόµενο του πληροφοριακού δελτίου (το «Πληροφοριακό ελτίο») για τη ηµόσια Πρόταση που ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 29 η Ιουνίου 26. Το Πληροφοριακό ελτίο έχει τεθεί στη διάθεση των µετόχων της Εταιρίας και αφορά την πρόταση αγοράς από τον Προτείνοντα µετοχών της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 91,7% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου, σε τιµή 23,5 ευρώ ανά µετοχή, (οι «Μετοχές»). Ενόψει τούτων, και σε εφαρµογή του άρθρου 15 του νόµου 3461/26, το ιοικητικό υµβούλιο συνήλθε στις 12 Ιουλίου 26, και αποφάσισε τα ακόλουθα: Το ιοικητικό υµβούλιο της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.: (α) (β) Λαµβάνοντας υπόψη, (i) το περιεχόµενο της ηµόσιας Πρότασης, όπως αυτή προκύπτει από το Πληροφοριακό ελτίο της CREDIT AGRICOLE για τη ηµόσια Πρόταση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αντίγραφο του οποίου εµπροθέσµως παραδόθηκε στην Εταιρία, και (ii) την από 12 η Ιουλίου 26 Έκθεση του υµβούλου, αντίγραφο της οποίας θα είναι διαθέσιµο, διαρκούσης της Περιόδου Αποδοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Πληροφοριακό ελτίο, στα γραφεία της Εταιρίας, υνεκτιµώντας, (i) ότι το προσφερόµενο από τον Προτείνοντα τίµηµα των 23,5 Ευρώ ανά µετοχή: α) υπερέβαινε κατά ποσοστό µόλις,3%, ήτοι,6 Ευρώ ανά Μετοχή τη χρηµατιστηριακή τιµή της Μετοχής όπως αυτή διαµορφώθηκε κατά τη συνεδρίαση προ της δηµοσιοποίησης της ηµόσιας Πρότασης (9 Ιουνίου 26) και β) υπολείπεται κατά ποσοστό 13,5%, ήτοι 3,66 Ευρώ ανά Μετοχή της τρέχουσας χρηµατιστηριακής τιµής 27,16 Ευρώ όπως αυτή διαµορφώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 11 ης Ιουλίου 26, (ii) ότι το προσφερόµενο από τον Προτείνοντα τίµηµα υπολείπεται κατά 14,1% και 5,4% αντιστοίχως από τη µέση χρηµατιστηριακή τιµή των Μετοχών κατά τους έξι και δώδεκα αντιστοίχως µήνες που προηγήθηκαν της υποβολής της δηµόσιας πρότασης, η οποία ήταν 27,36 Ευρώ και 24,85 Ευρώ αντιστοίχως, (iii) ότι ο ύµβουλος της Εταιρίας προέβη σε σύνταξη λεπτοµερούς εκθέσεως στην οποία εφάρµοσε διεθνώς αποδεκτές µεθόδους αποτίµησης ήτοι: 1) ανάλυση χρηµατιστηριακής αξίας, 2)

2 (iv) ανάλυση τιµών-στόχων για τη µετοχή, 3) συγκριτική ανάλυση εισηγµένων εταιρειών και χρήση δεικτών κεφαλαιαγοράς και 4) προεξόφληση µελλοντικών µερισµάτων, και µε βάση τις µεθόδους αυτές κατέληξε σε ένα εύλογο εύρος τιµών για την τιµή της Μετοχής της Εταιρίας, το οποίο είναι από 23, έως 27, Ευρώ ανά Μετοχή, ότι στην έκθεση του υµβούλου περιλαµβάνεται και ανάλυση υπερτιµήµατος απόκτησης ελέγχου (control premium), το οποίο είναι διεθνώς σύνηθες να καταβάλλεται για την απόκτηση ελέγχου Εταιρίας σε αντίστοιχες συναλλαγές που αφορούν χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, και κυµαίνεται µεταξύ 16% και 29% επί της µέσης χρηµατιστηριακή τιµής του τελευταίου µήνα πριν την ανακοίνωση της προσφοράς, η οποία τιµή διαµορφώθηκε σε 24,45 Ευρώ ανά Μετοχή, (v) ότι ο Προτείνων κατέχει ήδη, άµεσα ή έµµεσα, Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 8,93% του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρίας, (vi) ότι η επιχειρηµατική στρατηγική του Προτείνοντος σχετικά µε την Εταιρία βασίζεται στη συνεργασία που ήδη υπάρχει, σύµφωνα µε την από ύµβαση-πλαίσιο, και παρουσιάζει τα στρατηγικά και λειτουργικά οφέλη και εν γένει πλεονεκτήµατα που συνεπάγεται η ένταξη της Εταιρίας σε έναν από τους διεθνώς κορυφαίους τραπεζικούς οµίλους, (vii) ότι στο Πληροφοριακό ελτίο περιέχεται εκτίµηση του Προτείνοντος για σχηµατισµό επιπλέον προβλέψεων της Εταιρίας ύψους 3 εκατ. Ευρώ για λόγους εναρµόνισης της πολιτικής διαχείρισης και αξιολόγησης πιστωτικών κινδύνων της Εταιρίας µε την πολιτική που εφαρµόζει στον όµιλό του ο Προτείνων και ενδεχοµένως επιπλέον 1 εκατ. Ευρώ έναντι κυρίως της λογιστικής αξίας θυγατρικών, µε αποτέλεσµα ανάλογη αρνητική επίδραση στα εποπτικά κεφάλαια και στη δυνατότητα καταβολής µερίσµατος από την Εταιρία, (viii) (ix) (x) ότι κατά την εκτίµηση του ιοικητικού υµβουλίου το ύψος των προβλέψεων που έχει ήδη σχηµατίσει η Εταιρία είναι σύµφωνο µε τους κανόνες και τις αρχές που προβλέπουν τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) και κρίνεται επαρκές, ότι ο Προτείνων δεν προτίθεται, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο Πληροφοριακό ελτίο, να προβεί σε µείωση του εργατικού δυναµικού του οµίλου της Εταιρίας, ότι ο Προτείνων έχει δηµοσιοποιήσει την πρόθεσή του να εξετάσει πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου έως 5 εργαζοµένων της Εταιρίας, ενώ θα προσλαµβάνει ένα νέο υπάλληλο για κάθε δύο που αποχωρούν τα επόµενα δύο χρόνια, (γ) Ενεργώντας σύµφωνα µε το άρθρο 22 α του κ.ν. 219/192, το οποίο καθορίζει το καθήκον επιµέλειας των µελών του ιοικητικού υµβουλίου, (δ) Λαµβάνοντας επιπροσθέτως υπόψη (i) το καθήκον των µελών του ιοικητικού υµβουλίου των εταιριών µε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1 του νόµου 316/22, να προάγουν τη µακροπρόθεσµη εµπορική αξία της Εταιρίας και να συντηρούν τα γενικά συµφέροντα της Εταιρίας, και (ii) τη συνεχή αφοσίωση του ιοικητικού υµβουλίου στις αρχές της διασφάλισης και της προαγωγής των συµφερόντων της Εταιρίας και

3 των µετόχων της, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώµατα των εργαζοµένων της Εταιρίας ΗΛΩΝΕΙ (i) (ii) (iii) (iv) ότι ο αριθµός των Κινητών Αξιών της Εταιρίας που κατέχουν ή ελέγχουν άµεσα ή έµµεσα τα µέλη του ιοικητικού υµβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη παρατίθεται στον πίνακα που επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος: ότι το ιοικητικό υµβούλιο δεν έχει προβεί σε καµία ενέργεια σε σχέση µε τη ηµόσια Πρόταση, δεν πραγµατοποίησε επαφές για την διατύπωση ανταγωνιστικών προσφορών και ότι συνεργάσθηκε στενά µε το ύµβουλο για να του παράσχει όλα τα αναγκαία για την έκθεσή του στοιχεία, ότι δεν έχει γίνει καµία συµφωνία µεταξύ του ιοικητικού υµβουλίου της Εταιρίας και του Προτείνοντος ή µεταξύ των µελών του ιοικητικού υµβουλίου της Εταιρίας που αφορούν την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου στην Εταιρία, εκτός από το ότι δύο µέλη του ιοικητικού υµβουλίου (κ.κ. Ντεβίτ και Περρόν) κατέχουν τη θέση αυτή ως αποτέλεσµα της από ύµβασης-πλαίσιο µε τον Προτείνοντα, ότι οι εργαζόµενοι της Εταιρίας πληροφορήθηκαν από την Εταιρία εγκαίρως και προσηκόντως, µε επιστολή της 7 ης Ιουλίου 26 συνοδευοµένης από το εγκεκριµένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Πληροφοριακό ελτίο, το Περιεχόµενο της ηµόσιας Πρότασης. ΕΧΕΙ ΤΗ ΓΝΩΜΗ Α. Ότι η επιχειρηµατική στρατηγική του Προτείνοντος για την Εµπορική Τράπεζα είναι αξιόλογη, βασίζεται στην ήδη υπάρχουσα συνεργασία και συνεπάγεται τα πλεονεκτήµατα από την ένταξη της Εµπορικής Τράπεζας σε έναν από τους διεθνώς µεγαλύτερους τραπεζικούς οµίλους. Β. Ότι το προσφερόµενο από τον Προτείνοντα τίµηµα Ευρώ 23,5 ανά µετοχή υπερβαίνει οριακά το χαµηλότερο άκρο του ευλόγου εύρους τιµών ανά µετοχή της Εµπορικής Τράπεζας και δεν ενσωµατώνει το διεθνώς σύνηθες για τους µετόχους υπερτίµηµα (control premium) για την απόκτηση ελέγχου της Εµπορικής Τράπεζας. Γ. Ότι η επιχειρηµατική στρατηγική του Προτείνοντος δεν φαίνεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση εντός του οµίλου της Εµπορικής Τράπεζας. Για την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ Το ιοικητικό υµβούλιο

4 υν. Πίνακας µετοχών Εµπορικής Τράπεζας που κατέχουν τα µέλη του.. και τα διευθυντικά στελέχη αυτής: ΜΕΛΗ.. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΕΥΘΥΝΤΕ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟ Ι ΙΟΤΗΤΑ-ΘΕΗ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΠΡΟΕ ΡΟ. & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΥΜΒΟΥΛΟ - ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟ ΜΕΛΟ.. ΖΩΝΝΙΟ ΛΕΩΝΙ Α ΖΩΝΝΙΟ ΑΡΙΤΟΤΕΛΗ ΓΕΝΙΚΟ - ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟ ΜΕΛΟ.. ΗΜΑΚΑΚΟ ΦΩΚΙΩΝ ΗΜΑΚΑΚΟ ΦΩΤΙΟ ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟ ΜΕΛΟ.. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟ ΜΕΛΟ.. ΖΟΥΛΟΒΙΤ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΡΕΜΟΥΝ Ο ΛΟΥΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟ ΜΕΛΟ.. ΚΡΟΝΤΗΡΑ ΗΜΗΤΡΙΟ ΚΡΟΝΤΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟ ΜΕΛΟ.. ΛΟΡΕΝΤΖΙΑ Η ΠΥΡΙ ΩΝ ΛΟΡΕΝΤΖΙΑ Η ΛΟΥ ΟΒΙΚΟ- ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟ ΛΟΥΗ ΜΕΛΟ.. ΜΠΡΑΤΙΑΚΟ ΧΡΗΤΟ ΜΠΡΑΤΙΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟ ΜΕΛΟ.. DEWIT BERNARD DEWIT CHARLES ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟ ΜΕΛΟ.. PERRON JEAN-LUC PERRON HENRI ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟ ΜΕΛΟ.. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟ ΜΕΛΟ.. ΤΑΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟ ΜΕΛΟ.. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟ ΜΕΛΟ.. ΧΑΛΚΙ Η ΕΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙ Η ΤΕΦΑΝΟ ΜΕΛΟ.. ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΘΑΝΑΙΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΑ Α ΙΚΤΥΩΝ

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΜΒΟΥΛΟ/ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΜΒΟΥΛΟ ΙΟΙΚΗΗ ΙΚΑΤΙΚΟ ΥΜΒΟΥΛΟ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ RISK GROUP OFFICER / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΕ ΙΕΥΘΥΝΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΩΤΗΡΙΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΑ Α ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ JACQUES CHRISTIAN JACQUES MARCEL ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΑ Α ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ MARKETING ΠΑΡΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΛΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΑ Α ΟΡΓΑΝΩΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΠΥΡΙ ΩΝ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΧΡΗΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΝΗ ΗΜΗΤΡΙΟ ΠΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΑ Α ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΟΧΟ ΗΜΗΤΡΙΟ ΜΟΧΟ ΜΑΡΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΜΒΟΥΛΟ / ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΜΑΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΜΒΟΥΛΟ ΙΟΙΚΗΗ ΠΥΡΙ ΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΥΡΙ ΑΚΗ ΠΥΡΙ ΩΝ ΙΚΑΤΙΚΟ ΥΜΒΟΥΛΟ ΠΕΤΡΑΚΟΓΛΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟ ΠΕΤΡΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΜΠΕΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΟΕΙ Η ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΛΥΡΙΝΤΖΗ ΠΕΤΡΟ ΛΥΡΙΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ RISK GROUP OFFICER / ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΒΑΡΛΑΜΙΤΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΒΑΡΛΑΜΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

6 ΒΛΑΧΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΛΑΧΑΚΗ ΗΡΑΚΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ι ΙΩΤΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ MARKETING ΓΚΙΩΚΑ ΗΜΗΤΡΙΟ ΓΚΙΩΚΑ ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΥΡΗ ΗΜΗΤΡΙΟ ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΕΥΤΑΘΙΟ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ DIRECT BANKING ΚΑΠΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟ ΩΡΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΤΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΤΟΥΡΗ ΛΕΑΝ ΡΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟ ΠΥΡΙ ΩΝ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡΗΜΑΤΙΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΡΙΕΜΠΑΡ Η ΕΡΑΦΕΙΜ ΚΡΙΕΜΠΑΡ Η ΗΜΗΤΡΙΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΛΑΓΚΑ ΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΓΚΑ ΙΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΤΩΝ ΛΙΟΑΤΟ ΓΕΡΑΙΜΟ ΛΙΟΑΤΟ ΙΟΝΥΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΛΟΥΒΑΡΗ ΗΜΗΤΡΙΟ ΛΟΥΒΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΑΡΑΝΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΡΑΝΤΟ ΗΜΗΤΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΤΗ ΜΑΡΜΑΓΓΙΟΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΜΑΓΓΙΟΛΗ ΠΥΡΙ ΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ PERSONAL BANKING ΞΕΙΠΠΑ ΙΩΑΝΝΗ ΞΕΙΠΠΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΧΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΧΑΛΗ ΩΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΛΥΖΟ ΗΛΙΑ ΠΟΛΥΖΟ ΘΕΟ ΟΙΟ ΠΕΡΙΟΥΙΑ ΡΑΜΟΥΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ ΡΑΜΟΥΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΡΕΠΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟ ΡΕΠΠΑ ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΘΥΤΕΡΗΕΩΝ ΚΑΦΙ Α ΑΠΟΤΟΛΟ ΚΑΦΙ Α ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΘΕΙΜΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΡΑΚΗ ΧΡΗΤΟ ΠΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

7 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕ ΙΕΥΘΥΝΤΕ ΙΕΥΘΥΝΕΩΝ ΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΡΓΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΕΡΓΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΕΩΝ ΤΕΦΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΤΕΦΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΤΑΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ / ΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠ ΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠ ΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ.. - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΨΑΛΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΨΑΛΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ CHIEF FINANCIAL OFFICER / ΧΕ ΙΑΜΟΥ ΚΑΙ ΧΕΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΙΚΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΕ ΑΘΑΝΑΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΟΠΟΥΛΟ ΑΝ ΡΕΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΤΑΜΗ ΑΝΑΤΑΙΟ ΤΑΜΗ ΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΤΙΚΗ ΥΜΜΟΡΦΩΗ ΧΡΗΤΙ ΟΥ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΧΡΗΤΙ Η ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΜΑΘΙΟΥ ΑΚΗ- ΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΘΙΟΥ ΑΚΗ ΜΑΡΚΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΥΝΤΗΡΗΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΓΝΩΤΟΠΟΥ ΛΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ PERSONAL BANKING ΑΝΑΓΝΩΤΟΠΟΥ ΛΟ ΘΕΟ ΩΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΟΥΓΕΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΥΓΕΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΧΕ ΙΑΜΟΥ ΧΕΕΩΝ ΘΕΜΙΚΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΕ ΙΒΑΡΗ ΙΟΝΥΙΟ ΙΒΑΡΗ ΕΥΤΑΘΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΜΒΟΥΛΩΝ ΖΩΖΩΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗ Λ ΖΩΖΩΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΗΛΙΑ Η ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΑ Η ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΜΕ

8 ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΘΕΙΜΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΑΡΗ ΑΝΑΤΑΙΟ ΙΑΡΗ ΙΙ ΩΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΡΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙ Η ΑΝΤΩΝΙΟ ΙΩΑΝΝΙ Η ΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΚΑΡΑΚΑΗ ΚΑΤΑΡΑ- ΜΠΑΡΜΠΙΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠ Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗ Λ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥ ΛΛΟ ΤΑΜΠΙΚΑ- ΠΑΡΑΚΕΥ Η ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ / ΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΡΑΚΑΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΡΑ ΝΙΚΗΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΝΤΟΝΙΜΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΙΡΠΟΥΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΙΡΠΟΥΙΚΗ ΑΡΕΝΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΤΗ ΚΛΩΝΑΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠ Ο ΚΛΩΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΟΚΟΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΟΛΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΥΤΕΡΗΕΩΝ ΚΟΛΕΤΟ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΛΕΤΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΘΥΤΕΡΗΕΩΝ ΚΟΤΙΚΟΥ- ΚΑΡΚΑΗ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΙΚΟ ΘΕΟ ΩΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΟΥΤΟΥΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΤΟΥΚΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΟΥΤΟΥΜΠΟ ΕΞΑΡΧΟ ΚΟΥΤΟΥΜΠΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΕΩΝ ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΡΤΕΜΗ ΚΥΡΙΑΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΕΙΒΑ ΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΕΙΒΑ ΙΤΗ ΖΗΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

9 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕ ΙΕΥΘΥΝΤΕ ΙΕΥΘΥΝΕΩΝ ΜΑΛΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΛΙΓΩΝΗ ΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΜΠΑΡΜΠΙΚΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΜΠΑΡΜΠΙΚΑ ΤΡΥΦΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΘΕΙΜΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΜΠΙΖΙΟ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΙΖΙΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ- ΚΑΡΑΤΖΑ ΝΙΑΡΧΟ ΝΕΗ ΝΟΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΚΕΥ Α ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΠΑΡΑΚΕΥ Η ΝΙΑΡΧΟ ΗΜΗΤΡΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΝΤΟΝΙΜΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΝΕΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΒΒΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΤΗ ΝΤΖΙΦΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΝΤΖΙΦΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΤΗ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΑΚ ΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΝΟ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΑΚ ΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΥΤΕΡΗΕΩΝ ΠΟΥΛΕΑ ΑΓΓΕΛΟ ΠΟΥΛΕΑ ΠΥΡΙ ΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΥΠΟΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΑΙΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΑΙΝΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛ ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛ Ο ΧΡΗΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΥΝΑΝΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟ ΥΝΑΝΙ Η ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΜΒΟΥΛΩΝ ΥΡΙΓΟ ΙΩΑΝΝΗ ΥΡΙΓΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΥΤΕΡΗΕΩΝ ΤΑΚΟ ΑΠΟΤΟΛΟ ΤΑΚΟ ΦΩΤΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΚΑΘΥΤΕΡΗΕΩΝ ΤΙΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΙΜΙΝΗ ΑΡΜΟ ΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ / ΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗ

10 ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΟΙΚΗΗ ΕΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥΚΑΛΑ ΘΕΟ ΩΡΟ ΤΟΥΚΑΛΑ ΜΗΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΦΛΩΡΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΦΛΩΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΥΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥ ΛΟ ΧΑΡΙΤΑΚΗ- ΜΑΛΛΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠ Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥ ΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΛΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΗΜΗΤΡΙΟ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΕΩΝ ΜΠΕΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΗ ΘΕΟ ΩΡΟ ΥΜΒΟΥΛΟ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΡΙΖΟ ΗΜΗΤΡΙΟ ΡΙΖΟ ΧΡΙΤΟΦΟΡΟ ΥΜΒΟΥΛΟ ΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΠΑΝΟ ΧΡΗΤΟ ΠΑΝΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟ ΥΜΒΟΥΛΟ 1. ΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΡΙΤΟΦΟΡΟΥ Ο ΥΕΑ ΧΡΙΤΟΦΟΡΟΥ ΤΑΜΑΤΙΟ ΥΜΒΟΥΛΟ ΙΟΙΚΗΗ Ε ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ SCHOFIELD PETER SCHOFIELD GEOFFREY- SENIOR ADVISOR MICHAEL ΓΟΡΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΟΡΑΝΙΤΗ ΗΛΙΑ ΤΟΜΕΑ 687 ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ - ΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟ ΠΑΥΛΟ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΥΜΒΟΥΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ / ΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΑΤΙΑΛΙ Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΤΙΑΛΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΠΙΤΟ ΟΤΗΕΩΝ ΤΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ - ΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ - ΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ 132 8

11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΧΗΛΗ ΗΜΗΤΡΙΟ ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΑΝΑΙΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΤΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ - ΕΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΜΙΧΑΛΑΤΟ ΚΩΝΤΑΝΤΙ ΜΙΧΑΛΑΤΟ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΝΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ 1.42

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ 1ο χλµ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ 19600 ΜΑΝ ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 27160/06/Β/92/5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. Σ. Νο 509/03.05.2010

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. Σ. Νο 509/03.05.2010 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΑΤΕbank) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη:

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διαμόρφωσε την ακόλουθη γνώμη: Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («η Εταιρεία») σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας MIG SHIPPING S.A. Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 623 TΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ OLYMPIC CATERING S.A. ΣΤΙΣ 01-08-2008 ==============

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 623 TΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ OLYMPIC CATERING S.A. ΣΤΙΣ 01-08-2008 ============== ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 623 TΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΤΙΣ 01-08-2008 ============== Στα Σπάτα σήμερα την 1 η Αυγούστου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά και ομόφωνα υιοθέτησε την ακόλουθη γνώμη:

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά και ομόφωνα υιοθέτησε την ακόλουθη γνώμη: Ανακοίνωση Υποβολή στο ΔΣ της έκθεσης της εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών EFG Telesis Finance A.E.Π.Ε.Υ. ως ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου του άρθρου 15 του ν. 3461/2006 και Γνώμη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «GOLDENER LIMITED» Στη Γλυφάδα Αττικής σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006.

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006. ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετέθησαν υπόψη των παρισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα κάτωθι:

Ετέθησαν υπόψη των παρισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα κάτωθι: Μαρούσι, 5 Δεκεμβρίου 2013 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «EUROBANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ Δ.Τ. «EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π»

Διαβάστε περισσότερα

PROTON . «BLUE STAR «MIG SHIPPING S.A.» «BLUE STAR .» 3,83 (1) PROTON

PROTON . «BLUE STAR «MIG SHIPPING S.A.» «BLUE STAR .» 3,83 (1) PROTON Α/Α Αντιγράφου: Έκθεση της PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ϖρος το ιοικητικό Συµβούλιο της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» Σχετικά µε τη ηµόσια Πρόταση της «MIG SHIPPING S.A.» Για την εξαγορά του συνόλου των κοινών ανώνυµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓNΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ S&B BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.À R.L.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓNΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ S&B BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.À R.L. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓNΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ S&B BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ DELPHI LUXEMBOURG HOLDINGS S.À R.L. Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά A.E. (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) . QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2012

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2012 Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου. 2) ηλώσεις Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1) Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007 Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) ηλώσεις Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 2) Ετήσια Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46419/06/Β/00/63 Αρ. Αδ. Ε.Κ.: 6/192/6.6.2000 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.2007 31.12.2007) ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Μάιος 2008) ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου. 2) ηλώσεις Εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ PROBANK A.E. ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ME ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ΓΕΜΗ: 57957704000 ήµος Πυλαίας Θεσσαλονίκης

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ΓΕΜΗ: 57957704000 ήµος Πυλαίας Θεσσαλονίκης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΕΤΗΣΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 ΙΙανουαρίίου 2012 έως 31 εκεµβρίίου 2012 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 34194/06/Β/95/14 ΓΕΜΗ: 57957704000 ήµος Πυλαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006 «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2014 (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012 Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα