Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2 0 0 4"

Transcript

1 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3...Τα Βασικά Μεγέθη 4...Η Επιστολή του Προέδρου 9...Η Διεθνής και η Ελληνική Οικονομία το Οι Προοπτικές του Ολυμπιακή Χορηγία 21...Οι Δραστηριότητες της Τραπέζης και του Ομίλου Retail Banking Δίκτυο Καταστημάτων Εναλλακτικά Δίκτυα Εργασίες Προϊόντα Διεθνείς Δραστηριότητες - Καταστήματα Εξωτερικού - Τράπεζες Εξωτερικού Private Banking Χρηματοδοτικές Εταιρίες Wholesale Banking - Διαχείριση Διαθεσίμων - Corporate Banking - Investment Banking Ναυτιλιακές Εργασίες Asset Management Λοιπές Δραστηριότητες του Ομίλου - Διαχείριση Ακινήτων - Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Οι επενδύσεις της Τραπέζης και του Ομίλου Διοικητικές Μεταβολές 44...Κοινωνικός Απολογισμός 44...Το Προσωπικό της Τραπέζης 53...Το Προσωπικό των Εταιριών του Ομίλου 55...Το Εκπαιδευτικό Έργο της Τραπέζης 60...Η πολιτιστική δραστηριότητα 66...Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 75...Οι Εισηγμένες Μετοχές του Ομίλου στο Χρηματιστήριο Αθηνών 78...Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 80...Διαχείριση Κινδύνων 83...Οι Οικονομικές Καταστάσεις Ισολογισμός Ενοποιημένος Ισολογισμός 91...Ανάλυση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως της Τραπέζης 97...Ανάλυση Βασικών Στοιχείων του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Ομίλου Σημειώσεις επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου Η Διοικητική Διάρθρωση Το Διοικητικό Συμβούλιο Το Οργανόγραμμα Οι Διευθύνσεις της Τραπέζης Οι Εταιρίες του Ομίλου 2

3 TΑ ΒΑΣΙΚA ΜΕΓEΘΗ ΤΟΥ ΟΜIΛΟΥ * (χιλιάδες Ευρώ την 31 Δεκεμβρίου) Σύνολο Ενεργητικού Καταθέσεις Χορηγήσεις και ομολογιακά δάνεια πελατών Ίδια κεφάλαια (συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας τρίτων) Κέρδη προ φόρου και αναλογίας τρίτων Κέρδη μετά τον φόρο και την αναλογία τρίτων Ενοποιημένα κέρδη ανά μετοχή μετά τον φόρο, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διανεμόμενα κέρδη στα Στελέχη και την αναλογία κερδών τρίτων (Ευρώ) 1,73 1,26 0,83 TΑ ΒΑΣΙΚA ΜΕΓEΘΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠEΖΗΣ * (χιλιάδες Ευρώ την 31 Δεκεμβρίου) Σύνολο Ενεργητικού Καταθέσεις Χορηγήσεις και ομολογιακά δάνεια πελατών Ίδια κεφάλαια Κέρδη προ φόρου Κέρδη μετά τον φόρο Διανεμηθέντα κέρδη Μέρισμα ανά μετοχή (Eυρώ) 0,72 0,50 0,33 (μετοχές κατά την 31.12) Κέρδη ανά μετοχή μετά τον φόρο, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διανεμόμενα κέρδη στα Στελέχη (Ευρώ) 1,33 1,12 0,74 * Ορισμένα ποσά και το μέρισμα ανά μετοχή έχουν αναπροσαρμοσθεί για να είναι συγκρίσιμα. Στις καταθέσεις περιλαμβάνονται και τα repos. 3

4 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤOΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΕΛAΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚO Το 2004 ήταν ένα ιδιαίτερα σημαντικό και δημιουργικό έτος για την Alpha Bank. Στη διάρκειά του, η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκοσμίου ενδιαφέροντος με την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων. Με την ανακήρυξη της Τραπέζης ως Μεγάλου Χορηγού και Επίσημης Τραπέζης των Αγώνων, είχαμε το προνόμιο να μετέχουμε στην προετοιμασία και διεξαγωγή των Αγώνων και να συνδεθούμε, από την αρχή, με την πορεία και την εικόνα τους. Εξ άλλου, η ανάληψη της χορηγίας υπήρξε μία εξαιρετικά επιτυχής πρωτοβουλία, που ενίσχυσε την εικόνα μας στην Ελλάδα και διεθνώς. Η λειτουργική αποτελεσματικότητά μας διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο, στηρίζοντας την ανάπτυξη των καθαρά τραπεζικών εσόδων. Τα βασικά μεγέθη μας αντικατοπτρίζουν την ανοδική πορεία μας, οι δραστηριότητες όλων των Εταιριών του Ομίλου είχαν καλή εξέλιξη, το κύρος της παρουσίας μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αντανακλάται στις εργασίες, στους πελάτες και στα αποτελέσματά μας. Διατηρήσαμε την αναπτυξιακή και κερδοφόρο πορεία μας με την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών δυνατοτήτων μας για πραγματοποίηση υψηλών και επαναλαμβανομένων εσόδων με παράλληλη περιστολή του λειτουργικού κόστους, ενώ ταυτοχρόνως βελτιώσαμε περαιτέρω την αποτελεσματικότητά μας μέσω του λειτουργικού ανασχεδιασμού, καθώς οι εργασίες μας επεκτείνονται δυναμικά εντός και εκτός Ελλάδος. Η αύξηση των εσόδων σε όλους τους τομείς είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας νέων, πρωτοποριακών και ιδιαιτέρως ανταγωνιστικών προϊόντων, κυρίως όμως της προσπάθειας συνεχούς βελτιώσεως της εικόνας μας στην αγορά και αναπτύξεως ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης με την πελατεία μας. Ο συνεχής εκσυγχρονισμός του Ομίλου αποφέρει σημαντικά οφέλη. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής πωλήθηκε η Delta Singular Outsourcing στη διεθνούς κύρους εταιρία ηλεκτρονικού εμπορίου First Data. Η πώληση αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση που πραγματοποιήθηκε από το εξωτερικό στη χώρα το περασμένο έτος. Οι Εργασίες Δικτύου εξακολουθούν να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των εσόδων από καθαρά τραπεζικές εργασίες. Η συγκράτηση του κόστους μετασχηματίζει τη δυναμική αύξηση των εσόδων σε αύξηση της κερδοφορίας. Το 2004 η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, ήτοι σε 8,9% στα κύρια κεφάλαια (Upper Tier I), 10,1% στα βασικά κεφάλαια (Tier I) και 14% στο σύνολο των κεφαλαίων. Η κερδοφορία που είχαμε το έτος αυτό είχε ως αποτέλεσμα η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων να ανέλθει σε 18,3% παρά την σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής μας βάσεως. Στο πλαίσιο της διεθνούς αναπτύξεως, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στο εξωτερικό περισσότερα από δέκα έτη. Οι διεθνείς δραστηριότητές μας καλύπτουν τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ήτοι την Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρο, ΠΓΔΜ, Ρουμανία και Σερβία. Πρόκειται για χώρες με υψηλές αναπτυξιακές δυνατότητες, με μέτριο επενδυτικό κίνδυνο και με την προοπτική ορισμένων από αυτές να ενσωματωθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που βελτιώνεται διαρκώς, προτεραιότητά μας αποτελεί η αξιοποίηση των ευκαιριών παροχής χρηματοδοτήσεων σε ελληνικές και εγχώριες επιχειρηματικές μονάδες. Δίδουμε όμως έμφαση στην ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών ιδιωτών, καθώς η εισοδηματική κατάσταση και η ζήτηση για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες βελτιώνονται συνεχώς στις χώρες αυτές. Τα σχέδια επεκτάσεώς μας στην περιοχή ενισχύονται με την πρόσφατη εξαγορά της Jubanka, η οποία αναμένεται να συμβάλλει στην αύξηση των κερδών από τις εργασίες στην ευρύτερη περιοχή. Η παρουσία της στην αγορά της Σερβίας καθώς και η εκτεταμένη γεωγραφική κάλυψη των Καταστημάτων της και η δυναμική πελατειακή βάση που διαθέτει, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και τα συστήματα της Alpha Bank, θα μας βοηθήσουν αποτελεσματικά στη διείσδυσή μας στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Σερβίας. Πέραν της Σερβίας, βεβαίως, οι κύριοι επιχειρηματικοί μας στόχοι 4

5 συμπεριλαμβάνουν τη Βουλγαρία και ιδιαίτερα τη Ρουμανία, περιοχές όπου εγχώρια και ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα επεκτείνονται ταχέως και οι ευκαιρίες για λιανική τραπεζική γίνονται όλο και πιο ελκυστικές καθώς αυξάνονται τα εισοδήματα. Ήδη εορτάσαμε τη συμπλήρωση δέκα ετών επιτυχούς παρουσίας στη Ρουμανία. Την 31 Δεκεμβρίου 2004 διαθέταμε στο εξωτερικό 70 Καταστήματα και απασχολούσαμε πλέον των ατόμων. Μετά την απόκτηση της Jubanka, τα Καταστήματα εξωτερικού ανέρχονται πλέον σε 156 και το απασχολούμενο Προσωπικό σε περίπου άτομα. Τα κέρδη προ φόρων του διεθνούς Δικτύου υπερδιπλασιάσθηκαν το 2004 και η απόδοση των εποπτικών κεφαλαίων ανήλθε σε 28% έναντι 16% το Το αποτέλεσμα αυτό αντανακλά την ισχυρή αύξηση εργασιών και τη συγκράτηση του κόστους που οφείλεται στον συνεχιζόμενο ανασχεδιασμό των υποστηρικτικών εργασιών προκειμένου να εναρμονισθούν με τα συστήματα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Με τις χορηγήσεις να ανέρχονται σε Ευρώ 2,5 δισ. στο τέλος του 2004 και να αυξάνονται με ρυθμό 20%, η υλοποίηση της στρατηγικής μας για ταχύτερη διείσδυση μέσω οργανικής αναπτύξεως ή και εξαγορών ευρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το 2004 τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε Ευρώ 412 εκατ. έναντι Ευρώ 284 εκατ. το 2003, σημειώνοντας αύξηση κατά 45%, ως αποτέλεσμα, κυρίως, της συνεχούς ενισχύσεως του καθαρού εσόδου τόκων. Αυτό οφείλεται στην τροποποίηση της συνθέσεως του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων προς περισσότερο προσοδοφόρες χρηματοδοτήσεις ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων, καθώς και στη συνεπή τήρηση του προγράμματος συγκρατήσεως του λειτουργικού κόστους. Τα έσοδα που δεν προέρχονται από τόκους στηρίχθηκαν στη σημαντική αύξηση κατά περίπου 19% των εσόδων από προμήθειες, που ανήλθαν σε Ευρώ 352 εκατ. και κινήθηκαν με ρυθμό αυξήσεως κατά πολύ μεγαλύτερο του προϋπολογισθέντος. Ιδιαίτερα καλές επιδόσεις σημειώθηκαν στα έσοδα από χορηγήσεις, που αυξήθηκαν κατά 29%, και στα έσοδα από την τιμολόγηση των τραπεζικών συναλλαγών, που αυξήθηκαν κατά 18%, καθώς επίσης και στις προμήθειες από χρηματιστηριακές εργασίες που αυξήθηκαν κατά 58%. Τέλος, τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν συγκρατημένη αύξηση 3,6%, παρά τις υψηλότερες διαφημιστικές δαπάνες κατά 21% και την αύξηση των δαπανών outsourcing κατά 14%, που προέκυψαν λόγω αυξήσεως του όγκου των εργασιών. Εξ άλλου, λόγω της σταδιακής μειώσεως του αριθμού του Προσωπικού, οι υψηλότερες ονομαστικές αυξήσεις από την εφαρμογή της συλλογικής συμβάσεως περιoρίσθηκαν στο 2,9%. Οι εργασίες Δικτύου, που αποτελούν τον κορμό των δραστηριοτήτων μας, εξακολουθούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση των εσόδων από καθαρά τραπεζικές εργασίες. Τα κέρδη προ φόρων από τις Εργασίες Δικτύου ανήλθαν σε Ευρώ 299 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 54%, και προέρχονται κυρίως από τη συνεχιζόμενη με υψηλό ρυθμό πιστωτική επέκταση προς ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις κατά 30% και 13% αντιστοίχως. Τα συνολικά κεφάλαια πελατείας, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, των συμφωνιών επαναγοράς, των αμοιβαίων κεφαλαίων, των ομολόγων και του private banking ανήλθαν σε Ευρώ 34 δισ., σημειώνοντας αύξηση 6%. Επιδιώκουμε να στρέφουμε τους πελάτες προς εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές και τοποθετήσεις υψηλότερων αποδόσεων. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών όψεως και ταμιευτηρίου αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα Ευρώ 14 δισ. στο τέλος του έτους. Πολιτική μας είναι η καθοδήγηση των πελατών μας να επενδύουν σε ομόλογα εκδόσεως Alpha Bank, τα οποία προσφέρουν καλύτερες αποδόσεις και επομένως οι συμφωνίες επαναγοράς μειώθηκαν. Παράλληλα, συνεχίσαμε να προσφέρουμε σύνθετα επενδυτικά προϊόντα ως εναλλακτική επιλογή στους επενδυτές πελάτες μας. 5

6 Η επικέντρωσή μας στην ανάπτυξη της καταναλωτικής πίστεως αποφέρει ήδη ικανοποιητικά αποτελέσματα τόσο στα καταναλωτικά δάνεια όσο και στις πιστωτικές κάρτες. Η ενίσχυση της θέσεώς μας στην καταναλωτική πίστη στηρίχθηκε στην ταυτόχρονη ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων αλλά και στην Ολυμπιακή Χορηγία, η οποία ενέτεινε την απήχηση του ονόματός μας στα ευρύτερα τμήματα της αγοράς, αυξάνοντας τη ζήτηση των προϊόντων μας. Τα προϊόντα μας ενισχύθηκαν με το δάνειο Alpha Χ 5, που παρέχεται σε μισθωτούς μέχρι το πενταπλάσιο του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους. Επιπλέον, πρώτοι εμείς στην Ευρώπη θέσαμε σε κυκλοφορία την κάρτα American Express Blue, η οποία έχει ενσωματωμένο smart chip προηγμένης τεχνολογίας για ενισχυμένη ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες χρήσεως καθώς και πρόσβαση στο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως πελατείας της American Express. Οι χορηγήσεις μας στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 15 δισ. στο τέλος του 2004, σημειώνοντας αύξηση 16%, ως αποτέλεσμα κυρίως του υψηλού ρυθμού αυξήσεως στη στεγαστική, κατά 26%, και στην καταναλωτική, κατά 46,%, πίστη. Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι οι επιδόσεις μας στις χρηματοδοτήσεις ιδιωτών, δηλαδή στα στεγαστικά δάνεια και στην καταναλωτική πίστη, βελτιώθηκαν σημαντικά το τελευταίο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 63% έναντι του τρίτου τριμήνου. Στον τομέα της στεγαστικής πίστεως αναλάβαμε από την αρχή του 2004 επιπλέον πρωτοβουλίες, όπως είναι η επαναφορά του χαμηλού επιτοκίου εκκινήσεως και η δημιουργία νέων στεγαστικών προγραμμάτων, όπως το Alpha Στεγαστικό Πρόγραμμα 2004 και το Αlpha Euro Rate Διαθέτουμε το μεγαλύτερο και το καλύτερο σε ποιότητα χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα. Δυναμική αύξηση, κατά 13%, είχαμε στα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις, που συνεχίζουν να αποτελούν τομέα της αγοράς στον οποίο κατέχουμε πρωτεύουσα θέση. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας στον τομέα αυτόν υποβοηθείται επιπροσθέτως από το Πένταθλον, ένα Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, με στόχο την παροχή κινήτρων για αύξηση του πλήθους των προϊόντων της Τραπέζης που χρησιμοποιούνται ανά πελάτη. Μαζί με τη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και την πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), οι συνολικές χρηματοδοτήσεις μας αυτής της κατηγορίας στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 16 δισ., σημειώνοντας αύξηση 15%. Οι δείκτες ποιότητος του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων συνέχισαν να αντανακλούν τη συνετή πιστωτική πολιτική που ακολουθούμε, καθώς και την αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων αξιολογήσεως και παρακολουθήσεως του πιστωτικού κινδύνου. Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών διαμορφώνονται σε 3% περίπου του συνόλου των δανείων, με τις γενικές προβλέψεις να καλύπτουν το 100% όσων από αυτά δεν έχουν καλύμματα, οι δε επισφαλείς απαιτήσεις, που ανέρχονται στο 2,4% του συνόλου των δανείων, είναι κατά 100% καλυμμένες από ειδικές προβλέψεις. Ο τομέας των μεγάλων επιχειρήσεων λειτουργεί ως κέντρο εξυπηρετήσεως πελατών με σύνθετες χρηματοδοτικές ανάγκες που απαιτούν εξειδικευμένες λύσεις. Το υψηλό επίπεδο εξειδικευμένων υπηρεσιών που προσφέρουμε οδηγεί σε χαμηλό λόγο κόστους προς έσοδα και σε ικανοποιητικό επίπεδο κερδοφορίας. Στον τομέα αυτόν, οι χορηγήσεις στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει μία σταθερή βάση πελατείας υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας, το 2004 ανήλθαν σε Ευρώ 5 δισ., αυξημένες κατά 7% περίπου. Το αποτέλεσμα αυτό δεν αποτυπώνει την πραγματική αύξηση των εργασιών δεδομένου ότι το τμήμα του χαρτοφυλακίου που αφορά τις χορηγήσεις προς τη ναυτιλία ενώ είχε αύξηση 13% σε USD εμφανίζεται μειωμένο σε Ευρώ. Ο τομέας της διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει το private banking, τα αμοιβαία κεφάλαια και τη διαχείριση κεφαλαίων θεσμικών 6

7 επενδυτών, κατέγραψε κέρδη προ φόρων Ευρώ 16 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 5% έναντι του Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως στα έσοδα από προμήθειες των αμοιβαίων κεφαλαίων. Από τις επιμέρους κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων, εντυπωσιακή ήταν η αύξηση των ομολογιακών κατά 75%. Επιπλέον, το ενεργητικό των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ανήλθε σε πλέον των Ευρώ 1 δισ. που αντιπροσωπεύει μερίδιο 25% και δίδει στην Alpha Bank την πρώτη θέση στην αγορά. Το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων, πλην διαχειρίσεως διαθεσίμων, αυξήθηκε κατά 39% και ανήλθε σε Ευρώ 2,8 δισ., αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της Alpha Bank σε αυτή την κατηγορία σε 19% από 16% το προηγούμενο έτος. Τα κεφάλαια των πελατών του private banking αυξήθηκαν, επίσης, κατά 34% και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,5 δισ. στο τέλος του Οι δραστηριότητες του Τομέως Επενδυτικής Τραπεζικής και Εργασιών Διαχειρίσεως Διαθεσίμων απέφεραν στην Τράπεζα κέρδη προ φόρων Ευρώ 99 εκατ., μειωμένα κατά περίπου 6% σε σχέση με το Οι εργασίες επενδυτικής τραπεζικής παρέμειναν μάλλον υποτονικές χωρίς να υπάρξουν σημαντικές εισαγωγές εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή ιδιωτικοποιήσεις. Ως αποτέλεσμα, οι προμήθειες από τη δραστηριότητα αυτή αυξήθηκαν μόνο κατά 4%. Αντιθέτως, οι συνθήκες στην κεφαλαιαγορά ήταν καλές και, σε συνδυασμό με την ορθολογικότερη τιμολόγηση των συναλλαγών, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των προμηθειών από χρηματιστηριακές εργασίες. Τέλος, η διαχείριση των Διαθεσίμων του Ομίλου, με την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητος που καλύπτουν τις ανάγκες της πελατείας για διαχείριση ρευστότητας και κινδύνων, καθώς και για σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, στήριξε με αποδοτικό τρόπο την επέκταση του ενεργητικού μας. Η παρουσία μας στη διεθνή αγορά ομολόγων και κοινοπρακτικών δανείων ενισχύθηκε σημαντικά. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη βελτίωση της κερδοφορίας μας και την αποτελεσματικότητα με την οποία επιτυγχάνουμε τους στόχους που θέτουμε, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος Ευρώ 0,72 ανά μετοχή, το οποίο είναι αυξημένο κατά 44% έναντι του αναπροσαρμοσμένου μερίσματος των Ευρώ 0,50 του προηγούμενου έτους. Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση: - την έκδοση δύο δωρεάν μετοχών για κάθε δέκα μετοχές σε κυκλοφορία και - πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών. Στο πλαίσιο της συνεχούς αναδιοργανώσεως του Ομίλου και πρωτοπορώντας στο θέμα της εταιρικής διακυβερνήσεως, προχωρήσαμε στον διαχωρισμό των καθηκόντων του Προέδρου από αυτά του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως ισχύει σε πολλές χώρες του εξωτερικού και τείνει να καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατόπιν αυτού, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εξελέγην Εκτελεστικός Πρόεδρος και ο κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Γενικός Διευθυντής της Τραπέζης από το 2002, εξελέγη Διευθύνων Σύμβουλος. Κατά την ίδια συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να απονεμηθεί ο τίτλος του Γενικού Διευθυντού στους Εντεταλμένους Γενικούς Διευθυντές κ.κ. Μαρίνο Σ. Γιαννόπουλο, Αρτέμη Χ. Θεοδωρίδη και Σπύρο Ν. Φιλάρετο. Επίσης, ο Ανώτερος Διευθυντής κ. Χαράλαμπος Ε. Παπαναγιώτου ονομάσθηκε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής. Ο ανασχεδιασμός των λειτουργιών μας, η ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού σε νέες δραστηριότητες, η διαρκής αξιοποίηση του Δικτύου, η περαιτέρω ενίσχυση της θέσεώς μας στις εργασίες ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και η επέκτασή μας με ταχύτερο ρυθμό στη Νοτιοανατολική Ευρώπη δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για συνεχή ενίσχυση της αξίας του Ομίλου μας. Είμαι βέβαιος ότι και το 2005 η 7

8 προσήλωσή μας στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητoς και στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας θα οδηγήσει σε βελτίωση της θέσεώς μας στην αγορά και σε περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας μας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου απευθύνω ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν στα αποτελέσματα του Ομίλου μας το Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τους Πελάτες και τους Μετόχους μας για την εμπιστοσύνη τους και το Προσωπικό, που στηρίζει το έργο μας με αφοσίωση και ζήλο και μας δίδει τη δύναμη να προχωρήσουμε για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Αθήναι, 22 Φεβρουαρίου 2005 Γιάννης Σ. Κωστόπουλος 8

9 H ΔΙΕΘΝΉΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΤΟ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ ΤΟΥ 2005 Α. Η Διεθνής Οικονομία Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον υπήρξε ιδιαίτερα ευνοϊκό το Ο ρυθμός ανόδου της παγκόσμιας οικονομίας ανήλθε στο 5,1% έναντι 4% το 2003, ενώ ο πληθωρισμός αν και αυξήθηκε ελαφρά παρέμεινε γενικά χαμηλός. Η διεθνής οικονομική δραστηριότητα διακρίθηκε από την ταυτόχρονη επιτάχυνση της ανόδου του ΑΕΠ σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες και ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Το παγκόσμιο εμπόριο ήταν ο κύριος παράγων στηρίξεως της επιταχύνσεως της οικονομικής δραστηριότητας, τόσο στις προηγμένες, όσο και στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες. Σε ένα διεθνές περιβάλλον ιστορικά χαμηλών επιτοκίων δανεισμού, η διεύρυνση της ανόδου του παγκοσμίου προϊόντος προήλθε κυρίως από τη μεταβολή επί το ευνοϊκότερο των επιχειρηματικών προσδοκιών, την άνοδο της ιδιωτικής καταναλώσεως, των επενδύσεων και των εξαγωγών. Οι θετικοί παράγοντες που συνέβαλαν ευνοϊκά στην παγκόσμια οικονομία κατά τη διετία εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να επιδρούν ομοίως και το Η αύξηση του διεθνούς ΑΕΠ τo 2004 προήλθε κατά πρώτο λόγο από την οικονομική άνοδο των προηγμένων χωρών (2004: 3,4%, 2003: 2%), ενώ και οι αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες ενίσχυσαν τον ήδη υψηλό ρυθμό ανόδου του προϊόντος τους (2004: 7,2%, 2003: 6,4%). Ανάμεσα στις μεγαλύτερες οικονομίες, την καλύτερη επίδοση επέτυχαν η Κίνα (9,5%), η Ινδία (7,3%), η Ρωσία (7,1%), η Βραζιλία (5,2%), οι ΗΠΑ (4,4%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (3,1%). Οι εξελίξεις στις κυριότερες οικονομικές περιοχές είχαν ως εξής: (α) Ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ των ΗΠΑ επιταχύνθηκε στο παρελθόν έτος. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν αφενός η ιδιωτική κατανάλωση και αφετέρου οι ιδιωτικές επενδύσεις, κυρίως σε λογισμικό και εξοπλισμό. Ως προς το επίπεδο των τιμών, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% το 2004 (2003: 2,3%) λόγω του χαμηλού βαθμού χρησιμοποιήσεως του εργοστασιακού δυναμικού, της χαλαρότητας στην αγορά εργασίας και του υψηλού ρυθμού αυξήσεως της παραγωγικότητας. Εξάλλου, το ποσοστό ανεργίας περιορίσθηκε στο 5,5% του εργατικού δυναμικού από 6% το Στον δημοσιονομικό τομέα, το έλλειμμα της γενικής κυβερνήσεως μειώθηκε ελαφρά στο 4,3% του ΑΕΠ, από 4,6% το 2003, αλλά διατηρείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα εξ αιτίας και των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί σε αμυντικές δαπάνες και των φορολογικών περικοπών που εφαρμόζονται από το Τέλος, το ακαθάριστο δημόσιο χρέος αυξήθηκε περαιτέρω το 2004 στο 61,5% του ΑΕΠ από 60% το 2003 και το έλλειμμα του ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε το 2004 στα USD 644 δισ. ή 5,5 % του ΑΕΠ, από 4,8% το 2003, λόγω κυρίως της έντονης ανόδου της εγχώριας ζητήσεως και παρά την υποχώρηση του δολλαρίου έναντι των άλλων βασικών νομισμάτων. (β) Η οικονομική ανάκαμψη στη Ζώνη του Ευρώ συνεχίσθηκε το 2004 με αύξηση του ΑΕΠ κατά 2%, έναντι 0,6% το 2003, υστερώντας, όμως, αισθητά στον ρυθμό αναπτύξεως από τις άλλες προηγμένες οικονομίες. Η αύξηση του ΑΕΠ οφείλεται στην άνοδο των συνολικών επενδύσεων κατά 1,3% από -0,5% το 2003 και της ιδιωτικής καταναλώσεως κατά 1,2% (χάρη κυρίως της διατηρήσεως πολύ χαμηλών επιτοκίων), ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή των καθαρών εξαγωγών (αύξηση των εξαγωγών κατά 6,0% και των εισαγωγών κατά 6,3%), λόγω της δυναμικής αναπτύξεως της παγκόσμιας οικονομίας, παρά την ανατίμηση του Ευρώ. Όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα κατά χώρα-μέλος, οι υψηλότεροι ρυθμοί αναπτύξεως σημειώθηκαν στην Ιρλανδία (5,4%), το Λουξεμβούργο (4,2%) και στην Ελλάδα (4,2%). Σημειώνεται ότι η Ζώνη του Ευρώ αντιπροσωπεύει το 16,3% του παγκόσμιου ΑΕΠ έναντι 21,6% των ΗΠΑ και 12,9% της Κίνας. Παράλληλα, η βελτίωση της χρηματοοικονομικής καταστάσεως των επιχειρήσεων, οι ενισχυμένες προοπτικές κερδοφορίας και η διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδοτήσεως συνετέλεσαν στην αναθέρμανση των επενδύσεων. Ο πληθωρισμός, βάσει του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή, 9

10 παρέμεινε σταθερός το 2004 στο επίπεδο του 2003 (2,1%), παρά την έντονη αύξηση της τιμής του πετρελαίου και των πρώτων υλών με αποτέλεσμα να μην επηρεάσει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Στην αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο επίπεδο του 2003 (8,9%) καθώς η μικρή αύξηση της απασχολήσεως (2004: 0,5%, 2003: 0,2%) αντισταθμίστηκε από την άνοδο του εργατικού δυναμικού. Αναφορικά με τη δημοσιονομική διαχείριση, σε πολλές χώρες-μέλη, το έλλειμμα της γενικής κυβερνήσεως παρά τη μικρή μείωσή του εξακολουθεί να ξεπερνά την τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ. Εξάλλου το δημοσιονομικό έλλειμμα της γενικής κυβερνήσεως υποχώρησε ελαφρώς (2004: 2,7% του ΑΕΠ, 2003: 2,8%), ενώ το χρέος αυξήθηκε (2004: 71,3%, 2003: 70,8%). Το 2004 αποτελεί σημείο καμπής για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της εντάξεως δέκα νέων κρατών-μελών, οι οικονομίες των οποίων σημειώνουν ρυθμούς αναπτύξεως σημαντικά υψηλότερους του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως των Δεκαπέντε. Η ενσωμάτωση των νέων μελών και η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως των 25 θα προσδώσει νέο δυναμισμό στην οικονομία της Ενώσεως, η οποία αναμένεται να ισχυροποιηθεί περαιτέρω από τις αρχές του 2007 με την ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, που έχουν σημειώσει αξιοσημείωτη θεσμική προσαρμογή και οικονομική πρόοδο τα τελευταία έτη. Η αύξηση του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως των 15 και 25 διαμορφώθηκε σε 2,2% και 2,4% αντίστοιχα. (γ) Η οικονομία της Ιαπωνίας παρουσίασε σημαντική ανάκαμψη το Ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ επιταχύνθηκε στο 2,7%, έναντι 1,4% το Το πρόβλημα του αντιληθωρισμού (διαρκής ελαφρά πτωτική τάση των τιμών), που υπήρχε επί πέντε συνεχή έτη, φάνηκε να αντιμετωπίζεται το 2004 αλλά επανεμφανίσθηκε στις αρχές του Επιπλέον, από το τρίτο τρίμηνο του 2004 παρουσιάζονται σημεία επιβραδύνσεως της οικονομικής δραστηριότητας. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εξακολουθεί να είναι σημαντικά πλεονασματικό (2004: 3,7% του ΑΕΠ, 2003: 3,2%), συμβάλλοντας στην άνοδο του ΑΕΠ. Το 2005 προβλέπεται υποχώρηση του ρυθμού ανόδου του ΑΕΠ της Ιαπωνίας στο 0,8%, λόγω της επιβραδύνσεως της παγκόσμιας οικονομίας, των αυξημένων τιμών του πετρελαίου και της ανατιμήσεως του γιεν. (δ) Στην Κίνα ο υψηλός ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ, των επενδύσεων και των εξαγωγών διατηρήθηκε και το 2004, με την αύξηση του ΑΕΠ να διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα (9,5%) όπως κατά τα προηγούμενα έτη. Κύριοι παράγοντες της αναπτύξεως ήταν οι σημαντικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου και η ενίσχυση της εγχώριας ζητήσεως λόγω της πιστωτικής επεκτάσεως, της συνεχιζόμενης αυξήσεως των πραγματικών μισθών και της συντηρήσεως αρνητικών πραγματικών επιτοκίων που αποθάρρυναν τις παραδοσιακές τραπεζικές αποταμιεύσεις και οδήγησαν σε αύξηση της ζητήσεως, κυρίως, ακινήτων. Επιπρόσθετα, η σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία του γουάν με το δολάριο ΗΠΑ και το χαμηλό κόστος εργασίας, συγκριτικά με τον λοιπό κόσμο, συνέβαλαν στην αύξηση του παγκόσμιου μεριδίου εξαγωγών της Κίνας στο 5,3%. Το 2004 η Κίνα ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή Ένωση ο πρώτος εμπορικός εταίρος της Κίνας. Στα αρνητικά σημεία αναφέρεται η αύξηση του πληθωρισμού (2004: 3,9%, 2003: 1,2%) εξ αιτίας των πληθωριστικών πιέσεων από την άνοδο των βασικών εμπορευμάτων και την τάση υπερθερμάνσεως της οικονομίας της. Η περιοριστική νομισματική πολιτική, σε συνάρτηση με διάφορα μέτρα περιορισμού των επενδύσεων σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς τομείς, αναμένεται να επιβραδύνουν τον ρυθμό αυξήσεως του ΑΕΠ στο 8,5% το (ε) Στην Ινδία, ο ρυθμός αυξήσεως του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε ελαφρά στο 7,3% το 2004 έναντι 7,5% το Σημειώνεται ότι η Ινδία, παρήγαγε το 5,7% του διεθνούς ΑΕΠ το Εντούτοις, το ποσοστό της στις παγκόσμιες εξαγωγές παραμένει μικρό (1%), γεγονός που υποδηλώνει τη σημαντική εγχώρια ζήτηση, λόγω και του μεγέθους του πληθυσμού και της σχετικά περιορισμένης απελευθερώσεως του εμπορίου της 10

11 χώρας σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Σε περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονες τεχνολογικές εξελίξεις και προσπάθεια μειώσεως του κόστους παραγωγής, η Ινδία με το φθηνό και σε αξιοπρόσεκτο ποσοστό εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό προβλέπεται σταδιακά να αυξήσει το μερίδιό της στις παγκόσμιες εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι θετικοί παράγοντες που επέδρασαν ευνοϊκά στον οικονομικό κύκλο της παγκόσμιας οικονομίας στη διετία εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να επιδρούν και το 2005, παρά τα ζητήματα ανισορροπίας που φαίνεται να έχουν σχηματισθεί με τα αυξανόμενα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και δημοσιονομικής διαχειρίσεως στις ΗΠΑ, τις πληθωριστικές πιέσεις στην Κίνα και την υψηλή τιμή του πετρελαίου και των πρώτων υλών. Ειδικότερα, ο ρυθμός αναπτύξεως της παγκόσμιας οικονομίας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί το 2005 στο 4,3% (ΗΠΑ: 3,6%, Ζώνη του Ευρώ: 1,6% και Ιαπωνία: 0,8%) και θα στηριχθεί στη βελτίωση της καταναλωτικής και επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, στην ανάκαμψη της παραγωγής και των επενδύσεων και γενικά στην ενίσχυση των αντοχών του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος λόγω: (α) της ενισχυμένης ανθεκτικότητάς του σε διεθνείς κρίσεις, (β) της αυξήσεως του βαθμού ανεξαρτησίας της αναπτύξεως των αναπτυσσομένων χωρών από τα συμβαίνοντα στις ανεπτυγμένες οικονομίες, (γ) της διαφαινόμενης σταδιακής εξυγιάνσεως των δημοσιονομικών μεγεθών και της συγκρατήσεως του κόστους εργασίας (αύξηση της παραγωγικότητας) σε παγκόσμιο επίπεδο και (δ) της αυξημένης δυνατότητας συνεργασίας των μεγάλων χωρών για την εφαρμογή συνδυασμένων ad hoc πολιτικών για την αντιμετώπιση κρίσεων. Β. Η Ελληνική Οικονομία Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε το 2004 να αναπτύσσεται με υψηλό ρυθμό, για όγδοο κατά σειρά έτος, ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο οικονομικής ανόδου της Ζώνης του Ευρώ. Ωστόσο, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η οικονομική δραστηριότητα άρχισε να εμφανίζει σημεία εξασθενίσεως. Επιπλέον, παρά τον υψηλό ρυθμό αναπτύξεως των τελευταίων ετών, η δημοσιονομική κατάσταση δεν βελτιώθηκε, όπως έδειξε η μεγάλη αύξηση των ελλειμμάτων της γενικής κυβερνήσεως κατά τη διετία , ενώ με την επανεξέταση των δημοσιονομικών μεγεθών το έλλειμμα της γενικής κυβερνήσεως της Ελλάδος υπερέβη την τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ από το 2000 έως και το Παράλληλα, ο πληθωρισμός συνεχίζει να διαμορφώνεται κοντά στο 3%, κατά μία ποσοστιαία μονάδα περίπου υψηλότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ποσοστό ανεργίας, με την εφαρμογή αναθεωρημένων μετρήσεων, επανήλθε σε επίπεδα άνω του 10% το 2004, παρά τη σημαντική αύξηση της απασχολήσεως κατά το έτος αυτό. Τέλος, σημαντική βελτίωση σημειώθηκε στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, λόγω της εξαιρετικά δυναμικής αυξήσεως των εισπράξεων από τη ναυτιλία, της αυξήσεως των εξαγωγών αγαθών, αλλά και των εισπράξεων από τον τουρισμό και τις λοιπές υπηρεσίες λόγω και των Ολυμπιακών Αγώνων. Ειδικότερα, η επίδραση των Ολυμπιακών Αγώνων στον τουρισμό ήταν κατώτερη της αναμενόμενης το 2004, ενώ καλύτερα αποτελέσματα αναμένονται στον τομέα αυτό το Τα κύρια μεγέθη της ελληνικής οικονομίας εξελίχθηκαν ως ακολούθως: 1. Ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ, σε σταθερές τιμές, διαμορφώθηκε το 2004 στο 4,2% έναντι 4,7% το Κύριος προωθητικός παράγοντας της αυξήσεως του ΑΕΠ ήταν η ιδιωτική κατανάλωση (3,3%) η οποία επηρεάσθηκε κυρίως από τα χαμηλά επιτόκια δανεισμού και επομένως από τη σημαντική επέκταση της καταναλωτικής πίστεως καθώς και από την άνοδο της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών τα τελευταία έτη. Στην άνοδο επέδρασε σημαντικά και η δημόσια κατανάλωση (6,5%) λόγω της επιδεινώσεως της δημοσιονομικής διαχειρίσεως. Οι συνολικές επενδύσεις αυξήθηκαν και πάλι με υψηλό ρυθμό, βραδύτερο όμως του 2003 (2004: 4,9%, 2003: 13,7%) γεγονός 11

12 που αποδίδεται τόσο στην ολοκλήρωση των έργων που συνδέονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες όσο και στην επιβράδυνση της αυξήσεως των ιδιωτικών επενδύσεων σε κατοικίες (2004: 1,5%, 2003: 7,3%) και των επιχειρηματικών επενδύσεων (λόγω αδυναμίας εφαρμογής του αναπτυξιακού νόμου). Εντούτοις, ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ παραμένει υψηλός, στο 27% έναντι 24% το 2000 και 18,6% το 1995, ποσοστό που αποτελεί αναπτυξιακή παρακαταθήκη. Εξ άλλου, η ιδιωτική και η δημόσια επενδυτική δαπάνη ενισχύθηκαν από την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και την ανάκαμψη των εισροών κοινοτικών πόρων αντίστοιχα. Περιοριστική ήταν η συμβολή των καθαρών εξαγωγών στο ΑΕΠ εξ αιτίας της έντονης αυξήσεως των εισαγωγών, η οποία υπερκάλυψε τη θετική επίδραση στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών των Ολυμπιακών Αγώνων και της ανόδου της διεθνούς οικονομίας. Τέλος, το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε στο 11% από 9,5% το 2003 καθώς η άνοδος της απασχολήσεως κατά 2,8% υπερκεράσθηκε από την άνοδο του εργατικού δυναμικού, η οποία προήλθε κυρίως από τη νομιμοποίηση αλλοδαπών εργαζομένων. 2. Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο τέλος του 2004 στο 3% (2003: 3,4%) περιορίζοντας τη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Ζώνης του Ευρώ κάτω από τη μία ποσοστιαία μονάδα (0,9). Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες αύξησαν την προσφορά των αγροτικών προϊόντων, με αποτέλεσμα την υποχώρηση των τιμών των μη κατεργασμένων ειδών διατροφής, ενώ η ανατίμηση του ευρώ περιόρισε την άνοδο της τιμής του αργού πετρελαίου, που αποτιμάται σε δολάρια ΗΠΑ, και γενικά τις τιμές των εισαγομένων αγαθών. Ωστόσο η μέση αύξηση του δομικού πληθωρισμού (εναρμονισμένος δείκτη τιμών καταναλωτή χωρίς τα καύσιμα και τα επεξεργασμένα είδη διατροφής) ανήλθε το 2004 στο 3,4% (2003: 3,1%) έναντι 2,1% στη Ζώνη του Ευρώ, διευρύνοντας τη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Ζώνης του Ευρώ στις 1,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2004 από 1,1 ποσοστιαίες μονάδες το 2003 επιβαρύνοντας κατ ακολουθία την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής. Ο τομέας των υπηρεσιών (πλην των τηλεπικοινωνιών) συνέτεινε πρωτίστως στην ανοδική εξέλιξη του πληθωρισμού. Η ισχυρή εσωτερική ζήτηση, η αύξηση των μισθών πέραν της παραγωγικότητας, η διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας, η διαφορετική φάση του οικονομικού κύκλου στην οποία εξακολουθεί να ευρίσκεται η ελληνική οικονομία σε σχέση με τη Ζώνη του Ευρώ και η διαδικασία πραγματικής συγκλίσεως της οικονομίας ερμηνεύουν την αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων το 2004 και την αύξηση της αποκλίσεως του εγχώριου δομικού πληθωρισμού έναντι της Ζώνης του Ευρώ. 3. Οι δημοσιονομικοί δείκτες σημείωσαν αισθητή επιδείνωση. Το έλλειμμα της γενικής κυβερνήσεως ανήλθε στο 6,1% του ΑΕΠ το 2004 (2003: 5,2%) και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ στο 110,5% (2003: 109,3%). Παράλληλα, η δημοσιονομική διαχείριση επιδεινώθηκε, δεδομένου ότι το πρωτογενές πλεόνασμα από 0,6% του ΑΕΠ το 2003 μετατράπηκε, μετά από πολλά έτη, σε έλλειμμα (0,4%) το Κύριοι παράγοντες της εξελίξεως αυτής ήταν η σημαντική υπέρβαση των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού κατά Ευρώ 3,2 δισ. που ισούται με 1,9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ και η υστέρηση των καθαρών εσόδων κατά Ευρώ 2,2 δισ. (1,3% του ΑΕΠ) έναντι των προϋπολογισθέντων του Η έμφαση στα επόμενα χρόνια πρέπει να δοθεί στη συγκράτηση των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού χωρίς να θιγούν τομείς ζωτικοί για την ασφάλεια και την κοινωνική υποδομή της χώρας. Ο λόγος της δημόσιας καταναλώσεως ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε από 14,1% το 2003 σε 14,4% το 2004, γεγονός που υποδηλώνει διόγκωση του δημόσιου τομέα και υποβάθμιση της διαδικασίας ελαττώσεως των διαρθρωτικών αδυναμιών. Εξετάζοντας την αιτιώδη σχέση μεταξύ του σχετικού μεγέθους του δημόσιου τομέα και της αναπτυξιακής δυναμικής συνάγεται ότι η διατήρηση υπεραυξημένου δημόσιου τομέα εμποδίζει τη δυναμική που απαιτείται για την επίτευξη και διατήρηση υψηλού ρυθμού αναπτύξεως. Επιπροσθέτως, το μέγεθος του 12

13 ελλείμματος της γενικής κυβερνήσεως δεν είναι ουδέτερο ως προς τις επιπτώσεις του στον πληθωρισμό, στην ανταγωνιστικότητα και στο δημόσιο χρέος. 4. Αναφορικά με τις εξωτερικές συναλλαγές, το 2004 διευρύνθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου εξ αιτίας της σημαντικής ανόδου των εισαγωγών, μικρό μέρος της οποίας οφείλεται στην ανατίμηση των καυσίμων που αντιστάθμισε την άνοδο των εισπράξεων από εξαγωγές. Ευνοϊκή ήταν η εξέλιξη του πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών λόγω της σημαντικής αυξήσεως των καθαρών εισπράξεων από τη ναυτιλία, τον τουρισμό και τις λοιπές υπηρεσίες (λόγω και των Ολυμπιακών Αγώνων). Αυξήθηκε επίσης το πλεόνασμα του ισοζυγίου των μεταβιβάσεων λόγω της ισχυρής επεκτάσεως των μεταβιβάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει των υψηλότερων εισροών από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, ενώ τα μεταναστευτικά εμβάσματα μειώθηκαν. Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, οι εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων ξεπέρασαν τα Ευρώ 1 δισ. το 2004 και αφορούσαν κυρίως εξαγορές επιχειρήσεων, ενώ η γενικότερη εισροή ξένων άμεσων επενδύσεων παραμένει στην Ελλάδα σχετικά χαμηλή. Σημαντική ήταν, εξ άλλου, η καθαρή εισροή στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου από τοποθετήσεις μη κατοίκων, κυρίως προς ομόλογα του ελληνικού δημοσίου αλλά και σε μετοχές εισηγμένων επιχειρήσεων υψηλής κεφαλαιοποιήσεως στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αύξηση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών και μεταβιβάσεων οδήγησε σε υποχώρηση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε 3,9% του ΑΕΠ το 2004, έναντι 5,7% το Στη διαμόρφωση του ελλείμματος των τρεχουσών συναλλαγών σε σχετικά υψηλά επίπεδα τα τελευταία έτη έχει συμβάλει και ο ταχύτερος ρυθμός αναπτύξεως της ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση με τους κύριους εμπορικούς μας εταίρους, δηλαδή με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός της απώλειας ανταγωνιστικότητας, λόγω των υψηλών αυξήσεων του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και της ανατιμήσεως του Ευρώ. Επιπλέον, τα συνεχή πλεονάσματα του λογαριασμού κεφαλαίων και οι υψηλοί ρυθμοί αυξήσεως της εγχώριας πιστωτικής επεκτάσεως, συμβάλλουν στη διατήρηση ενός υψηλότερου επιπέδου εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών από το εξωτερικό. 5. Ο ρυθμός ανόδου των τραπεζικών πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε το 2004 κατά 15,8% έναντι 17% το Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την επιτάχυνση του ρυθμού αυξήσεως των δανείων προς τις επιχειρήσεις και τη μικρή υποχώρηση του ρυθμού αυξήσεως της χρηματοδοτήσεως προς τα νοικοκυριά. Εάν ληφθεί υπόψη το υπόλοιπο των ομολογιακών δανείων που έχουν εκδοθεί από τις επιχειρήσεις (2004: Ευρώ 4,9 δισ.) και το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων που έχουν τιτλοποιηθεί (2004: Ευρώ 1,1 δισ.), ο ρυθμός αυξήσεως ανέρχεται το 2004 σε 19,2% έναντι 19,1% το Στις μεταβολές της πιστωτικής επεκτάσεως κατά κλάδο επισημαίνεται η άνοδος των πιστώσεων στη βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένων και των ομολογιακών δανείων), η υποχώρηση του ρυθμού ανόδου στον κατασκευαστικό κλάδο, η ανοδική τάση του ρυθμού χρηματοδοτήσεως της γεωργίας και η σταθεροποιητική τάση του ρυθμού ανόδου των στεγαστικών δανείων. Σημειώνεται ότι εάν στα στεγαστικά δάνεια προστεθούν τα τιτλοποιηθέντα στεγαστικά ο ρυθμός αυξήσεως ανέρχεται το 2004 στο 27,2% έναντι 26,2% το Εξάλλου, ο βαθμός χρεώσεως των νοικοκυριών (συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων) διαμορφώθηκε το 2004 στο 32% του ΑΕΠ (ΖτΕ: 55,2%), έναντι 26,4% το 2003, ενώ ο βαθμός χρεώσεως των επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ομολογιακών δανείων) ανήλθε στο 43,4% (ΖτΕ: 58,8%), έναντι 41,6% το Επιταχύνθηκε το 2004 ο ρυθμός αυξήσεως των καταθέσεων και των repos των εγχωρίων επιχειρήσεων και νοικοκυριών φθάνοντας το 9% έναντι 1,5% το Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται αφενός στην άνοδο των καταθέσεων (2004: 11%, 2003: 10,5%) και αφετέρου στη σημαντική ελάττωση του ρυθμού μειώσεως των repos (2004: -12,7%, 2003: -46,6%). 13

14 Από τις επιμέρους κατηγορίες των καταθέσεων, σημειώνεται η επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου των καταθέσεων ταμιευτηρίου (2004: 13,5%, 2003: 7,8%). Η επέκταση των καταθέσεων ταμιευτηρίου συνδέεται με: (α) το σχετικά μικρό κόστος ευκαιρίας διακρατήσεως χρήματος, (β) την υποχώρηση των αποδόσεων των τίτλων του Δημοσίου, (γ) τη μείωση των repos και (δ) την αύξηση των μέσων ονομαστικών ακαθάριστων αποδοχών στο σύνολο της οικονομίας (2004: 6,4%, 2003: 5,5%). Ευνοϊκά επίσης εξελίχθηκαν οι καταθέσεις όψεως (2004: 18,7%) λόγω, κυρίως, της αυξημένης αξίας των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το Εξ άλλου, οι καταθέσεις προθεσμίας επιβράδυναν τον ρυθμό ανόδου τους (2004: 2,8%, 2003: 13,6%) εξ αιτίας της προτιμήσεως των αποταμιευτών σε πιο ρευστές τοποθετήσεις. Τέλος, εάν στις καταθέσεις των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών προστεθούν οι καταθέσεις σε Ευρώ των μη κατοίκων της Ζώνης του Ευρώ (κυρίως καταθέσεις των οικονομικών μεταναστών και ναυτιλιακών εταιριών) και της γενικής κυβερνήσεως, η αύξηση του γενικού συνόλου των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα ανήλθε το 2004 στο 14,2% έναντι 4,6% το Η αύξηση αυτή οφείλεται στην κατακόρυφη αύξηση των καταθέσεων των μη κατοίκων της Ζώνης του Ευρώ (2004: 84%), καταθέσεις που ήδη συνιστούν το 9,3% του γενικού συνόλου των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα. 6. Η διαρθρωτική προσαρμογή ήταν το 2004 περιορισμένη λόγω της επιδράσεως του πολιτικού κύκλου. Το 2005, η πολιτική στον τομέα των διαρθρωτικών παρεμβάσεων φαίνεται να εστιάζεται: α) στις αποκρατικοποιήσεις που θα βασίζονται στη μεγιστοποίηση της αξίας των εταιριών του Δημοσίου με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού οικονομικού αποτελέσματος, β) στην άρση των προσκομμάτων στην επιχειρηματική δραστηριότητα εξ αιτίας της γραφειοκρατίας και γ) στις συμπράξεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με τη δημιουργία σύγχρονου και ευέλικτου θεσμικού πλαισίου. Στην κατεύθυνση αυτή προωθείται η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της περιουσίας των Ολυμπιακών Ακινήτων, των Τουριστικών Ακινήτων, των Ακινήτων των Λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, κ.λπ. Η ρευστότητα των αγορών και οι ικανοποιητικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία δίδουν τη δυνατότητα αξιοποιήσεως, κατά περίπτωση, όλων των βασικών μεθόδων αποκρατικοποιήσεων. Ειδικότερα, στους στόχους των διαρθρωτικών μεταβολών συμπεριλαμβάνεται η αλλαγή του πλαισίου των αποκρατικοποιήσεων με: α) την περαιτέρω αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, β) την αναδιάρθρωση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, την ανάδειξη της αξίας του και την εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γ) τη διερεύνηση της προσφορότερης μεθόδου αξιοποιήσεως των συμμετοχών του Δημοσίου σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις (π.χ. Ελληνικά Ταχυδρομεία, ΔΕΠΑ, κ.λπ.) και δ) την ίδρυση εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία από την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου και την εισαγωγή της εταιρίας αυτής στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διάθεση ποσοστού τουλάχιστον 25% των μετοχών της, πράγμα που θα συμβάλει στη δημιουργία δευτερογενούς αγοράς ακινήτων στη χώρα μας. Η Κυβέρνηση έχει προϋπολογίσει την είσπραξη εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις της τάξεως των Ευρώ 1,6 δισ. 7. Ο τραπεζικός τομέας αναπτύχθηκε δυναμικά και το Είναι ενδεικτικό ότι το σύνολο του ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ανήλθε το 2004 στο 142% έναντι 133,8% το Ο εντονότερος ανταγωνισμός οδήγησε σε μείωση της διαφοράς μεταξύ του μέσου επιτοκίου χορηγήσεων και καταθέσεων σε 4,9% το 2004 από 6,5% στο τέλος του Επιπλέον, συνεχίσθηκε η αύξηση της κερδοφορίας, γεγονός που συνέτεινε στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσεως των τραπεζών. Η υψηλή κερδοφορία και το ικανοποιητικό οικονομικό περιβάλλον έδωσαν στις τράπεζες, στο παρελθόν έτος, τη δυνατότητα αυξήσεως των προβλέψεων για πιθανές ζημίες από δανειοδοτήσεις και ενισχύσεως της πολιτικής δανεισμού και διαχειρίσεως κινδύνων, κάτι που βοήθησε στη βελτίωση του 14

15 χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων. Τέλος, οι τράπεζες το 2004 έγιναν ακόμη πιο παραγωγικές επειδή τα δάνεια, οι καταθέσεις και το ενεργητικό ανά απασχολούμενο συνέχισαν την άνοδο των τελευταίων ετών, ενώ παράλληλα σημειώθηκε μείωση του προσωπικού των τραπεζών. Στα προσεχή έτη οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται αφενός να επωφεληθούν περαιτέρω από τις οικονομίες κλίμακας και αφετέρου να αξιοποιήσουν ακόμη περισσότερο τις οικονομίες εύρους υπηρεσιών. Στο 2005 εκτιμάται ότι η ελληνική οικονομία θα εξακολουθήσει να αναπτύσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό, δοθέντων των θετικών προβλέψεων για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. Η επιτυχής διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων αποτελεί αισιόδοξη παρακαταθήκη για το μέλλον. Οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της διαφάνειας των δημόσιων οικονομικών, η δημοσιονομική συγκράτηση και η επιτάχυνση της διαρθρωτικής προσαρμογής συνιστούν προϋπόθεση διατηρήσεως της αναπτύξεως. Στήριξη του ρυθμού μεγεθύνσεως θα προέλθει επίσης από τον νέο αναπτυξιακό νόμο, τη φορολογική μεταρρύθμιση και την αναμενόμενη αύξηση της απορροφήσεως κοινοτικών πόρων στο τρέχον έτος. Με αυτά τα δεδομένα, αναμένεται διατήρηση του ρυθμού αυξήσεως του ΑΕΠ της χώρας σε επίπεδα άνω του 3,5% στην επόμενη τριετία. Πολλά θα κριθούν από τον βαθμό επιτυχίας τής προσπάθειας δραστικής μειώσεως των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους, ως ποσοστού του ΑΕΠ από το 2005, και της πολιτικής ενισχύσεως της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. 15

16 OΛΥΜΠΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Το 2004 αποτελεί έτος ορόσημο για την πολιτιστική και ιστορική υπόσταση της νεώτερης Ελλάδος. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η μεγαλύτερη παγκόσμια αθλητική διοργάνωση, επέστρεψαν στην γενέτειρά τους. Σε ένα εθνικό γενονός τέτοιας βαρύτητας, η συνδρομή της Alpha Bank, της πρώτης σε μέγεθος ιδιωτικής Τραπέζης στην Ελλάδα, υπήρξε πολύτιμη. Την η Alpha Bank ανακηρύχθηκε Μέγας Εθνικός Χορηγός των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 στην κατηγορία Τραπεζών. Η ανάληψη των Αγώνων αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία για τον κάθε Χορηγό που συμμετείχε στη γιορτή του Ολυμπισμού. Η Ελλάδα υπήρξε καινοτόμος προσφέροντας στους Χορηγούς τη δυνατότητα να συνδέσουν τα εταιρικά τους σήματα με την πλούσια ιστορία, τις αυθεντικές αξίες και τον γνήσιο χώρο, όπου γεννήθηκαν και αναβίωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Οι Χορηγοί είχαν ακόμη το δικαίωμα να συνδέσουν το όνομά τους με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να χρησιμοποιήσουν το Έμβλημα και τις Μασκότ των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, καθώς και άλλα σήματα και εικόνες που είχαν σχέση με αυτούς. Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της Χορηγίας, στήριξε τόσο την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων, όσο και κάθε επιχείρηση ή ιδιώτη, που καθ οιονδήποτε τρόπο προσέφερε την αρωγή του στο όλο εγχείρημα. Ιδιαίτερης σημασίας αποδείχθηκαν τα πρωτοποριακά προγράμματα και υπηρεσίες που δημιούργησε η Τράπεζα και με τα οποία συνέβαλε στην ομαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή των Αγώνων. Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, ως συμβολή για τον κοινό σκοπό. Η Τράπεζα ολοκλήρωσε τη σειρά των καρτών ΑΘΗΝΑ 2004 με την προπληρωμένη ΑΘΗΝΑ 2004 VISA, η οποία διετέθη σε δύο συλλεκτικά σχέδια με τις Μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων. Πανόραμα Ολυμπιακών Αθλημάτων Στο πλαίσιο του Ολυμπιακού Marketing, ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2001 το Πανόραμα Ολυμπιακών Αθλημάτων Αlpha Bank, που διήρκεσε μέχρι τον Ιούλιο του 2004 και μετέφερε τον ενθουσιασμό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τον Εθελοντισμό σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Ήταν μία περιοδεία σε 53 Νομούς στην Ελλάδα και στην Κύπρο, που συνολικά λειτούργησε 252 ημέρες, διανύοντας περίπου χιλιόμετρα και κατά την ολοκλήρωσή της είχε καλύψει 75 πόλεις και 17 νησιά. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών λειτουργίας του Πανοράματος Ολυμπιακών Αθλημάτων, το επισκέφθηκαν πάνω από άτομα όλων των ηλικιών που ενημερώθηκαν για τα Προϊόντα Ολυμπιακής Χορηγίας Τα πρώτα Ολυμπιακά προϊόντα που παρουσιάσθηκαν στην ελληνική αγορά ήταν οι πιστωτικές κάρτες Χρυσή ΑΘΗΝΑ 2004 VISA και ΑΘΗΝΑ 2004 VISA. Οι κάρτες είχαν πρωτοποριακά χαρακτηριστικά, όπως το πρόγραμμα επιβραβεύσεως «ΕΠΑΘΛΟΝ», καθώς και το ελκυστικότερο επιτόκιο της αγοράς. Μέρος των εσόδων των καρτών διατέθηκε στην Οργανωτική 16

17 Ολυμπιακά Αθλήματα και ενίσχυσαν τις γνώσεις τους σχετικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το Πανόραμα Ολυμπιακών Αθλημάτων Alpha Bank εκτεινόταν σε χώρο τμ., που είχε διαμορφωθεί ειδικά για να φιλοξενήσει τα Ολυμπιακά Αθλήματα σε πραγματικές συνθήκες. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά, με τη συμμετοχή τους, ένδεκα Ολυμπιακά Αθλήματα, το Μπείζμπολ, το Σόφτμπολ, το Τραμπολίνο, την Αντιπτέριση, τη Σκοποβολή, την Τοξοβολία, την Ποδηλασία, την Άρση Βαρών, το Άλμα εις ύψος, την Ξιφασκία και το Tαεκβοντό, ενώ γνωστοί αθλητές αναλάμβαναν να παρουσιάζουν το κάθε άθλημα ή αγώνισμα και να ενημερώνουν σχετικά με τους κανονισμούς του. Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων το Πανόραμα Ολυμπιακών Αθλημάτων λειτούργησε από 13 έως και 29 Αυγούστου 2004 στον ειδικά για τους Χορηγούς διαμορφωμένο χώρο του Water Plaza στο Δέλτα Φαλήρου, τον οποίο επισκέφθηκαν πάνω από άτομα. Υποστήριξη της Τραπέζης σε Έλληνες Ολυμπιονίκες και Πρωταθλητές. Tον Φεβρουάριο του 2003 καλωσορίσαμε στην Οικογένεια της Alpha Bank, και σταθήκαμε δίπλα τους στον δύσκολο αγώνα για την επιτυχία, τους σπουδαίους αθλητές: Νίκο Κακλαμανάκη, Ιστιοσανίδα Χρυσό Μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα 1996 Αργυρό Μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004 Μιρέλα Μανιάνι, Ακοντισμός Αργυρό Μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σύδνεϋ 2000 Χάλκινο Μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004 Μιχάλη Μουρούτσο, Tae Kwon Do Χρυσό Μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σύδνεϋ ος Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004 Ευαγγελία Ψάρρα, Τοξοβολία Πρωταθλήτρια Ελλάδος με διακρίσεις στο Εξωτερικό. 7η Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004, στο Ατομικό Τοξοβολίας Γυναικών, η υψηλότερη θέση που έχει καταλάβει έως τώρα η χώρα μας στο άθλημα αυτό σε Ολυμπιακούς Αγώνες Γεωργία Κοκλώνη, Στίβος 60μ. και 100μ. 1η θέση το 2003 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στην Πολωνία, 100μ. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας σημείωσε επίδοση 44.45'' στο αγώνισμα της σκυταλοδρομίας γυναικών 4 X 100μ. Η Ελληνική Ομάδα Σκυταλοδρομίας πήρε την 8η θέση στην πρώτη προκριματική σειρά αλλά δεν προκρίθηκε στον τελικό του αγωνίσματος. Παύλο Μπελιγράτη και Αθανάσιο Μιχαλόπουλο, Beach Volley Πρωταθλητές Ελλάδος για το Οι αθλητές μας του Beach Volley δεν συνέχισαν την πορεία τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 επειδή ο Παύλος Μπελιγράτης, λόγω του τραυματισμού του, δεν μπορούσε να αγωνιστεί περαιτέρω. Κατετάγησαν στην 24η θέση. 17

18 Κλασσικός Μαραθώνιος Αθηνών Η Τράπεζα ανέλαβε από το 2001 την αποκλειστική Χορηγία του Κλασσικού Μαραθωνίου Αθηνών, ενός αγωνίσματος που συνδέεται με τα υψηλά ιδανικά του Ολυμπισμού, της Ειρήνης, της Ευγενούς Άμιλλας και της Συναδελφώσεως των λαών. Ο Κλασσικός Μαραθώνιος με την υποστήριξη της Τραπέζης αναβαθμίστηκε παγκοσμίως, με μεγαλύτερη απόδειξη την αναφορά του στο Επίσημο Ημερολόγιο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου (I.A.A.F.). Από το 2001 μέχρι και το 2004 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 66% των συμμετοχών, δηλαδή από ανήλθαν σε 5.807, και μάλιστα όχι μόνον από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό, γεγονός που αυξάνει την αναγνωρισιμότητα της Τραπέζης. Κέντρο Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου Στο πλαίσιο της Χορηγίας, η Τράπεζα ανέλαβε την ανάπλαση του Κέντρου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου στον Μαραθώνα. Το εν λόγω Κέντρο στεγάζει μόνιμα την Έκθεση «Ολυμπιακοί Μαραθώνιοι», η οποία αποτελείται από ιστορικά ντοκουμέντα και στιγμιότυπα του αγωνίσματος του Μαραθωνίου Δρόμου και είναι δωρεά του Ολυμπιακού Μουσείου της Λωζάννης προς τον Δήμο Μαραθώνα. Έκθεση «Ολυμπιακά Ενθυμήματα» Η Alpha Bank οργάνωσε σε συνεργασία με το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α) την περιοδεύουσα έκθεση «Ολυμπιακά Ενθυμήματα», με σκοπό την επιμόρφωση του κοινού σχετικά με το ένδοξο παρελθόν των Ολυμπιακών Αγώνων. Η έκθεση παρουσιάσθηκε από τον Απρίλιο του 2003 μέχρι και τον Μάϊο του 2004 σε δεκατέσσερις πόλεις της Ελλάδος και της Κύπρου και συνεχίσθηκε στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τραπέζης, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, μέχρι το τέλος του έτους. Ολυμπιακοί Εθελοντές Η Τράπεζα δραστηριοποιήθηκε και στον τομέα του Εθελοντισμού, που αποδείχθηκε ζωτικής σημασίας στην επιτυχή διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της χώρας μας. Ειδικότερα, 347 Υπάλληλοι, οι οποίοι παρακολούθησαν το επιμορφωτικό πρόγραμμα της Τραπέζης στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στην Ολυμπία, προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στη διάρκεια των Αγώνων. Επίσης 60 Υπάλληλοι της Τραπέζης, οι οποίοι επιλέχθηκαν ως Λαμπαδηδρόμοι κατόπιν κληρώσεως, έτρεξαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδος κατά τη διάρκεια της Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας. Φιλοξενία Στον τομέα της Φιλοξενίας, 59 Υπάλληλοι κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων απασχολήθηκαν στο πρόγραμμα Φιλοξενίας, με το οποίο πελάτες και συνεργάτες από όλο τον κόσμο φιλοξενήθηκαν από την Τράπεζα. Στόχος του προγράμματος Φιλοξενίας ήταν να 18

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank

Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank Απολογισµός ραστηριοτήτων Alpha Bank 2008 Απολογισµός ραστηριοτήτων 2008 Περιεχόµενα Περιεχόµενα σελ. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 5 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 6 ΜΕΤΟΧΗ... 7 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ... 8 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2011 Περιεχόμενα Η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Νομισματικό Μουσείο για πρώτη φορά συνεργάσθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2011 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι, 20 Απριλίου 2012 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου...7 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Τα έργα, η φύση, τα κτήρια. Έργα τέχνης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Alpha Bank στον Άγιο Στέφανο Περιεχόμενα Στις σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις της Τραπέζης στον Άγιο Στέφανο Αττικής στεγάζονται σήμερα πολλές Κεντρικές Υπηρεσίες, καθώς και το πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο. Οι ευρύχωροι χώροι, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ).

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011

ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 ετήσιο δελτίο 2011 Το Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες όπως ίσχυαν την 31.12.2011, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά. Το Ετήσιο Δελτίο είναι διαθέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2009 (Σύμφωνα με το Ν.3556/2007) Αθήναι 16 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου..................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισµός 2009

Eτήσιος Απολογισµός 2009 Eτήσιος Απολογισµός 2009 Περιεχόμενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 5 Συνοπτικά Μεγέθη Ομίλου Γράμμα προς τους Μετόχους Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομική Επισκόπηση Η Μετοχή της Eurobank EFG Εταιρική Υπευθυνότητα Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάρτιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ. Πιστοληπτική διαβάθμιση Μακροπρόθεσμη Βραχυπρόθεσμη Moody`s Caa2 NP Standard & Poor`s CCC C Fitch Ratings B- B

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ. Πιστοληπτική διαβάθμιση Μακροπρόθεσμη Βραχυπρόθεσμη Moody`s Caa2 NP Standard & Poor`s CCC C Fitch Ratings B- B ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2012 2011 2010 Καθαρά έσοδα από τόκους 3.365 3.843 4.148 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 495 494 610 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 131

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) Αθήναι, 27 Mαρτίου 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου...7 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ EUROBANK

Διαβάστε περισσότερα

\2006. ετήσια. έκθεση

\2006. ετήσια. έκθεση ετήσια \2006 έκθεση ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το 1991 ίδρυσε το πρώτο του τραπεζικό κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (M.B.A. T.Q.M.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2011 12 H ΜΕΤΟΧΗ 15 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 17

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 4 TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΕ 8 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2011 12 H ΜΕΤΟΧΗ 15 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 17 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ Βασικά μεγέθη αποτελεσμάτων (εκατ. ) 2011 2010 2009 Αναμορφωμένα* Καθαρά έσοδα από τόκους 3.843 4.148 3.966 Καθαρά έσοδα από προμήθειες 494 610 660 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γκίκας Χαρδούβελης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Φανή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς,

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ. (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής. Κεφαλαιαγοράς, ALPHA BANK Α.Μ.Α.Ε. 6066/06/Β/86/05 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ (βάσει των διατάξεων της αποφάσεως αριθ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 1/319/9.12.2004) Αθήναι, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ

Ετήσια Έκθεση 2012. tραπεζα πειραιωσ 2 3 Το φως είναι αυτό που διεγείρει το αισθητήριο της όρασης, κάνει τα αντικείμενα αντιληπτά και αποκαλύπτει τη διαδρομή για ένα νέο βήμα το επόμενο. Σε κάθε σελίδα αυτού του εντύπου υπάρχει μία εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2009

Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2009 1 2 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2009 Ιούνιος 2010 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2009 Πρώτη έκδοση: Iούνιος 2010 Ελληνική Ένωση Τραπεζών Αμερικής 21α - 106 72 Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210.3386.500 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Καταθέτουμε προς συζήτηση το οριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς Τη Βουλή των Ελλήνων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς Τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 29 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Προς Τη Βουλή των Ελλήνων Έχω την τιμή να θέσω στην κρίση της Εθνικής Αντιπροσωπείας το τελικό σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011. Εισηγητική Έκθεση

Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011. Εισηγητική Έκθεση Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2011 Εισηγητική Έκθεση Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος καταθέτω προς έγκριση από

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 4 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 4 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 4 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012

Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012 Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2012 Ετήσιο Δελτίο 2012 Περιεχόμενα- Σύντομο Ιστορικό-Ταυτότητα Το Ετήσιο Δελτίο περιλαμβάνει οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες όπως ίσχυαν την 31.12.2012, εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Για το έντυπο αυτό χρησιμοποιήθηκε χαρτί με πιστοποιητικό FSC (μη χλωριωμένο), δηλαδή χαρτί που παράχθηκε από δάση που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 Για το έντυπο αυτό χρησιμοποιήθηκε χαρτί με πιστοποιητικό FSC (μη χλωριωμένο), δηλαδή χαρτί που παράχθηκε από δάση που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα