Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2 0 0 4"

Transcript

1 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3...Τα Βασικά Μεγέθη 4...Η Επιστολή του Προέδρου 9...Η Διεθνής και η Ελληνική Οικονομία το Οι Προοπτικές του Ολυμπιακή Χορηγία 21...Οι Δραστηριότητες της Τραπέζης και του Ομίλου Retail Banking Δίκτυο Καταστημάτων Εναλλακτικά Δίκτυα Εργασίες Προϊόντα Διεθνείς Δραστηριότητες - Καταστήματα Εξωτερικού - Τράπεζες Εξωτερικού Private Banking Χρηματοδοτικές Εταιρίες Wholesale Banking - Διαχείριση Διαθεσίμων - Corporate Banking - Investment Banking Ναυτιλιακές Εργασίες Asset Management Λοιπές Δραστηριότητες του Ομίλου - Διαχείριση Ακινήτων - Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Οι επενδύσεις της Τραπέζης και του Ομίλου Διοικητικές Μεταβολές 44...Κοινωνικός Απολογισμός 44...Το Προσωπικό της Τραπέζης 53...Το Προσωπικό των Εταιριών του Ομίλου 55...Το Εκπαιδευτικό Έργο της Τραπέζης 60...Η πολιτιστική δραστηριότητα 66...Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 75...Οι Εισηγμένες Μετοχές του Ομίλου στο Χρηματιστήριο Αθηνών 78...Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 80...Διαχείριση Κινδύνων 83...Οι Οικονομικές Καταστάσεις Ισολογισμός Ενοποιημένος Ισολογισμός 91...Ανάλυση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως της Τραπέζης 97...Ανάλυση Βασικών Στοιχείων του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως του Ομίλου Σημειώσεις επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου Η Διοικητική Διάρθρωση Το Διοικητικό Συμβούλιο Το Οργανόγραμμα Οι Διευθύνσεις της Τραπέζης Οι Εταιρίες του Ομίλου 2

3 TΑ ΒΑΣΙΚA ΜΕΓEΘΗ ΤΟΥ ΟΜIΛΟΥ * (χιλιάδες Ευρώ την 31 Δεκεμβρίου) Σύνολο Ενεργητικού Καταθέσεις Χορηγήσεις και ομολογιακά δάνεια πελατών Ίδια κεφάλαια (συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας τρίτων) Κέρδη προ φόρου και αναλογίας τρίτων Κέρδη μετά τον φόρο και την αναλογία τρίτων Ενοποιημένα κέρδη ανά μετοχή μετά τον φόρο, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διανεμόμενα κέρδη στα Στελέχη και την αναλογία κερδών τρίτων (Ευρώ) 1,73 1,26 0,83 TΑ ΒΑΣΙΚA ΜΕΓEΘΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠEΖΗΣ * (χιλιάδες Ευρώ την 31 Δεκεμβρίου) Σύνολο Ενεργητικού Καταθέσεις Χορηγήσεις και ομολογιακά δάνεια πελατών Ίδια κεφάλαια Κέρδη προ φόρου Κέρδη μετά τον φόρο Διανεμηθέντα κέρδη Μέρισμα ανά μετοχή (Eυρώ) 0,72 0,50 0,33 (μετοχές κατά την 31.12) Κέρδη ανά μετοχή μετά τον φόρο, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διανεμόμενα κέρδη στα Στελέχη (Ευρώ) 1,33 1,12 0,74 * Ορισμένα ποσά και το μέρισμα ανά μετοχή έχουν αναπροσαρμοσθεί για να είναι συγκρίσιμα. Στις καταθέσεις περιλαμβάνονται και τα repos. 3

4 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤOΧΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΠΕΛAΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚO Το 2004 ήταν ένα ιδιαίτερα σημαντικό και δημιουργικό έτος για την Alpha Bank. Στη διάρκειά του, η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκοσμίου ενδιαφέροντος με την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων. Με την ανακήρυξη της Τραπέζης ως Μεγάλου Χορηγού και Επίσημης Τραπέζης των Αγώνων, είχαμε το προνόμιο να μετέχουμε στην προετοιμασία και διεξαγωγή των Αγώνων και να συνδεθούμε, από την αρχή, με την πορεία και την εικόνα τους. Εξ άλλου, η ανάληψη της χορηγίας υπήρξε μία εξαιρετικά επιτυχής πρωτοβουλία, που ενίσχυσε την εικόνα μας στην Ελλάδα και διεθνώς. Η λειτουργική αποτελεσματικότητά μας διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο, στηρίζοντας την ανάπτυξη των καθαρά τραπεζικών εσόδων. Τα βασικά μεγέθη μας αντικατοπτρίζουν την ανοδική πορεία μας, οι δραστηριότητες όλων των Εταιριών του Ομίλου είχαν καλή εξέλιξη, το κύρος της παρουσίας μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αντανακλάται στις εργασίες, στους πελάτες και στα αποτελέσματά μας. Διατηρήσαμε την αναπτυξιακή και κερδοφόρο πορεία μας με την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών δυνατοτήτων μας για πραγματοποίηση υψηλών και επαναλαμβανομένων εσόδων με παράλληλη περιστολή του λειτουργικού κόστους, ενώ ταυτοχρόνως βελτιώσαμε περαιτέρω την αποτελεσματικότητά μας μέσω του λειτουργικού ανασχεδιασμού, καθώς οι εργασίες μας επεκτείνονται δυναμικά εντός και εκτός Ελλάδος. Η αύξηση των εσόδων σε όλους τους τομείς είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας νέων, πρωτοποριακών και ιδιαιτέρως ανταγωνιστικών προϊόντων, κυρίως όμως της προσπάθειας συνεχούς βελτιώσεως της εικόνας μας στην αγορά και αναπτύξεως ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης με την πελατεία μας. Ο συνεχής εκσυγχρονισμός του Ομίλου αποφέρει σημαντικά οφέλη. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής πωλήθηκε η Delta Singular Outsourcing στη διεθνούς κύρους εταιρία ηλεκτρονικού εμπορίου First Data. Η πώληση αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση που πραγματοποιήθηκε από το εξωτερικό στη χώρα το περασμένο έτος. Οι Εργασίες Δικτύου εξακολουθούν να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των εσόδων από καθαρά τραπεζικές εργασίες. Η συγκράτηση του κόστους μετασχηματίζει τη δυναμική αύξηση των εσόδων σε αύξηση της κερδοφορίας. Το 2004 η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, ήτοι σε 8,9% στα κύρια κεφάλαια (Upper Tier I), 10,1% στα βασικά κεφάλαια (Tier I) και 14% στο σύνολο των κεφαλαίων. Η κερδοφορία που είχαμε το έτος αυτό είχε ως αποτέλεσμα η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων να ανέλθει σε 18,3% παρά την σημαντική ενίσχυση της κεφαλαιακής μας βάσεως. Στο πλαίσιο της διεθνούς αναπτύξεως, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στο εξωτερικό περισσότερα από δέκα έτη. Οι διεθνείς δραστηριότητές μας καλύπτουν τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ήτοι την Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρο, ΠΓΔΜ, Ρουμανία και Σερβία. Πρόκειται για χώρες με υψηλές αναπτυξιακές δυνατότητες, με μέτριο επενδυτικό κίνδυνο και με την προοπτική ορισμένων από αυτές να ενσωματωθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που βελτιώνεται διαρκώς, προτεραιότητά μας αποτελεί η αξιοποίηση των ευκαιριών παροχής χρηματοδοτήσεων σε ελληνικές και εγχώριες επιχειρηματικές μονάδες. Δίδουμε όμως έμφαση στην ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών ιδιωτών, καθώς η εισοδηματική κατάσταση και η ζήτηση για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες βελτιώνονται συνεχώς στις χώρες αυτές. Τα σχέδια επεκτάσεώς μας στην περιοχή ενισχύονται με την πρόσφατη εξαγορά της Jubanka, η οποία αναμένεται να συμβάλλει στην αύξηση των κερδών από τις εργασίες στην ευρύτερη περιοχή. Η παρουσία της στην αγορά της Σερβίας καθώς και η εκτεταμένη γεωγραφική κάλυψη των Καταστημάτων της και η δυναμική πελατειακή βάση που διαθέτει, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και τα συστήματα της Alpha Bank, θα μας βοηθήσουν αποτελεσματικά στη διείσδυσή μας στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Σερβίας. Πέραν της Σερβίας, βεβαίως, οι κύριοι επιχειρηματικοί μας στόχοι 4

5 συμπεριλαμβάνουν τη Βουλγαρία και ιδιαίτερα τη Ρουμανία, περιοχές όπου εγχώρια και ελληνικά επιχειρηματικά συμφέροντα επεκτείνονται ταχέως και οι ευκαιρίες για λιανική τραπεζική γίνονται όλο και πιο ελκυστικές καθώς αυξάνονται τα εισοδήματα. Ήδη εορτάσαμε τη συμπλήρωση δέκα ετών επιτυχούς παρουσίας στη Ρουμανία. Την 31 Δεκεμβρίου 2004 διαθέταμε στο εξωτερικό 70 Καταστήματα και απασχολούσαμε πλέον των ατόμων. Μετά την απόκτηση της Jubanka, τα Καταστήματα εξωτερικού ανέρχονται πλέον σε 156 και το απασχολούμενο Προσωπικό σε περίπου άτομα. Τα κέρδη προ φόρων του διεθνούς Δικτύου υπερδιπλασιάσθηκαν το 2004 και η απόδοση των εποπτικών κεφαλαίων ανήλθε σε 28% έναντι 16% το Το αποτέλεσμα αυτό αντανακλά την ισχυρή αύξηση εργασιών και τη συγκράτηση του κόστους που οφείλεται στον συνεχιζόμενο ανασχεδιασμό των υποστηρικτικών εργασιών προκειμένου να εναρμονισθούν με τα συστήματα που εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Με τις χορηγήσεις να ανέρχονται σε Ευρώ 2,5 δισ. στο τέλος του 2004 και να αυξάνονται με ρυθμό 20%, η υλοποίηση της στρατηγικής μας για ταχύτερη διείσδυση μέσω οργανικής αναπτύξεως ή και εξαγορών ευρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το 2004 τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε Ευρώ 412 εκατ. έναντι Ευρώ 284 εκατ. το 2003, σημειώνοντας αύξηση κατά 45%, ως αποτέλεσμα, κυρίως, της συνεχούς ενισχύσεως του καθαρού εσόδου τόκων. Αυτό οφείλεται στην τροποποίηση της συνθέσεως του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων προς περισσότερο προσοδοφόρες χρηματοδοτήσεις ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων, καθώς και στη συνεπή τήρηση του προγράμματος συγκρατήσεως του λειτουργικού κόστους. Τα έσοδα που δεν προέρχονται από τόκους στηρίχθηκαν στη σημαντική αύξηση κατά περίπου 19% των εσόδων από προμήθειες, που ανήλθαν σε Ευρώ 352 εκατ. και κινήθηκαν με ρυθμό αυξήσεως κατά πολύ μεγαλύτερο του προϋπολογισθέντος. Ιδιαίτερα καλές επιδόσεις σημειώθηκαν στα έσοδα από χορηγήσεις, που αυξήθηκαν κατά 29%, και στα έσοδα από την τιμολόγηση των τραπεζικών συναλλαγών, που αυξήθηκαν κατά 18%, καθώς επίσης και στις προμήθειες από χρηματιστηριακές εργασίες που αυξήθηκαν κατά 58%. Τέλος, τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν συγκρατημένη αύξηση 3,6%, παρά τις υψηλότερες διαφημιστικές δαπάνες κατά 21% και την αύξηση των δαπανών outsourcing κατά 14%, που προέκυψαν λόγω αυξήσεως του όγκου των εργασιών. Εξ άλλου, λόγω της σταδιακής μειώσεως του αριθμού του Προσωπικού, οι υψηλότερες ονομαστικές αυξήσεις από την εφαρμογή της συλλογικής συμβάσεως περιoρίσθηκαν στο 2,9%. Οι εργασίες Δικτύου, που αποτελούν τον κορμό των δραστηριοτήτων μας, εξακολουθούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση των εσόδων από καθαρά τραπεζικές εργασίες. Τα κέρδη προ φόρων από τις Εργασίες Δικτύου ανήλθαν σε Ευρώ 299 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 54%, και προέρχονται κυρίως από τη συνεχιζόμενη με υψηλό ρυθμό πιστωτική επέκταση προς ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις κατά 30% και 13% αντιστοίχως. Τα συνολικά κεφάλαια πελατείας, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων, των συμφωνιών επαναγοράς, των αμοιβαίων κεφαλαίων, των ομολόγων και του private banking ανήλθαν σε Ευρώ 34 δισ., σημειώνοντας αύξηση 6%. Επιδιώκουμε να στρέφουμε τους πελάτες προς εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές και τοποθετήσεις υψηλότερων αποδόσεων. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών όψεως και ταμιευτηρίου αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα Ευρώ 14 δισ. στο τέλος του έτους. Πολιτική μας είναι η καθοδήγηση των πελατών μας να επενδύουν σε ομόλογα εκδόσεως Alpha Bank, τα οποία προσφέρουν καλύτερες αποδόσεις και επομένως οι συμφωνίες επαναγοράς μειώθηκαν. Παράλληλα, συνεχίσαμε να προσφέρουμε σύνθετα επενδυτικά προϊόντα ως εναλλακτική επιλογή στους επενδυτές πελάτες μας. 5

6 Η επικέντρωσή μας στην ανάπτυξη της καταναλωτικής πίστεως αποφέρει ήδη ικανοποιητικά αποτελέσματα τόσο στα καταναλωτικά δάνεια όσο και στις πιστωτικές κάρτες. Η ενίσχυση της θέσεώς μας στην καταναλωτική πίστη στηρίχθηκε στην ταυτόχρονη ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων αλλά και στην Ολυμπιακή Χορηγία, η οποία ενέτεινε την απήχηση του ονόματός μας στα ευρύτερα τμήματα της αγοράς, αυξάνοντας τη ζήτηση των προϊόντων μας. Τα προϊόντα μας ενισχύθηκαν με το δάνειο Alpha Χ 5, που παρέχεται σε μισθωτούς μέχρι το πενταπλάσιο του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους. Επιπλέον, πρώτοι εμείς στην Ευρώπη θέσαμε σε κυκλοφορία την κάρτα American Express Blue, η οποία έχει ενσωματωμένο smart chip προηγμένης τεχνολογίας για ενισχυμένη ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες χρήσεως καθώς και πρόσβαση στο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως πελατείας της American Express. Οι χορηγήσεις μας στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 15 δισ. στο τέλος του 2004, σημειώνοντας αύξηση 16%, ως αποτέλεσμα κυρίως του υψηλού ρυθμού αυξήσεως στη στεγαστική, κατά 26%, και στην καταναλωτική, κατά 46,%, πίστη. Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι οι επιδόσεις μας στις χρηματοδοτήσεις ιδιωτών, δηλαδή στα στεγαστικά δάνεια και στην καταναλωτική πίστη, βελτιώθηκαν σημαντικά το τελευταίο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 63% έναντι του τρίτου τριμήνου. Στον τομέα της στεγαστικής πίστεως αναλάβαμε από την αρχή του 2004 επιπλέον πρωτοβουλίες, όπως είναι η επαναφορά του χαμηλού επιτοκίου εκκινήσεως και η δημιουργία νέων στεγαστικών προγραμμάτων, όπως το Alpha Στεγαστικό Πρόγραμμα 2004 και το Αlpha Euro Rate Διαθέτουμε το μεγαλύτερο και το καλύτερο σε ποιότητα χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα. Δυναμική αύξηση, κατά 13%, είχαμε στα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις, που συνεχίζουν να αποτελούν τομέα της αγοράς στον οποίο κατέχουμε πρωτεύουσα θέση. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας στον τομέα αυτόν υποβοηθείται επιπροσθέτως από το Πένταθλον, ένα Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, με στόχο την παροχή κινήτρων για αύξηση του πλήθους των προϊόντων της Τραπέζης που χρησιμοποιούνται ανά πελάτη. Μαζί με τη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και την πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), οι συνολικές χρηματοδοτήσεις μας αυτής της κατηγορίας στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 16 δισ., σημειώνοντας αύξηση 15%. Οι δείκτες ποιότητος του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων συνέχισαν να αντανακλούν τη συνετή πιστωτική πολιτική που ακολουθούμε, καθώς και την αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων αξιολογήσεως και παρακολουθήσεως του πιστωτικού κινδύνου. Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών διαμορφώνονται σε 3% περίπου του συνόλου των δανείων, με τις γενικές προβλέψεις να καλύπτουν το 100% όσων από αυτά δεν έχουν καλύμματα, οι δε επισφαλείς απαιτήσεις, που ανέρχονται στο 2,4% του συνόλου των δανείων, είναι κατά 100% καλυμμένες από ειδικές προβλέψεις. Ο τομέας των μεγάλων επιχειρήσεων λειτουργεί ως κέντρο εξυπηρετήσεως πελατών με σύνθετες χρηματοδοτικές ανάγκες που απαιτούν εξειδικευμένες λύσεις. Το υψηλό επίπεδο εξειδικευμένων υπηρεσιών που προσφέρουμε οδηγεί σε χαμηλό λόγο κόστους προς έσοδα και σε ικανοποιητικό επίπεδο κερδοφορίας. Στον τομέα αυτόν, οι χορηγήσεις στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει μία σταθερή βάση πελατείας υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας, το 2004 ανήλθαν σε Ευρώ 5 δισ., αυξημένες κατά 7% περίπου. Το αποτέλεσμα αυτό δεν αποτυπώνει την πραγματική αύξηση των εργασιών δεδομένου ότι το τμήμα του χαρτοφυλακίου που αφορά τις χορηγήσεις προς τη ναυτιλία ενώ είχε αύξηση 13% σε USD εμφανίζεται μειωμένο σε Ευρώ. Ο τομέας της διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει το private banking, τα αμοιβαία κεφάλαια και τη διαχείριση κεφαλαίων θεσμικών 6

7 επενδυτών, κατέγραψε κέρδη προ φόρων Ευρώ 16 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 5% έναντι του Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται κυρίως στα έσοδα από προμήθειες των αμοιβαίων κεφαλαίων. Από τις επιμέρους κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων, εντυπωσιακή ήταν η αύξηση των ομολογιακών κατά 75%. Επιπλέον, το ενεργητικό των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού ανήλθε σε πλέον των Ευρώ 1 δισ. που αντιπροσωπεύει μερίδιο 25% και δίδει στην Alpha Bank την πρώτη θέση στην αγορά. Το ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων, πλην διαχειρίσεως διαθεσίμων, αυξήθηκε κατά 39% και ανήλθε σε Ευρώ 2,8 δισ., αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της Alpha Bank σε αυτή την κατηγορία σε 19% από 16% το προηγούμενο έτος. Τα κεφάλαια των πελατών του private banking αυξήθηκαν, επίσης, κατά 34% και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,5 δισ. στο τέλος του Οι δραστηριότητες του Τομέως Επενδυτικής Τραπεζικής και Εργασιών Διαχειρίσεως Διαθεσίμων απέφεραν στην Τράπεζα κέρδη προ φόρων Ευρώ 99 εκατ., μειωμένα κατά περίπου 6% σε σχέση με το Οι εργασίες επενδυτικής τραπεζικής παρέμειναν μάλλον υποτονικές χωρίς να υπάρξουν σημαντικές εισαγωγές εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή ιδιωτικοποιήσεις. Ως αποτέλεσμα, οι προμήθειες από τη δραστηριότητα αυτή αυξήθηκαν μόνο κατά 4%. Αντιθέτως, οι συνθήκες στην κεφαλαιαγορά ήταν καλές και, σε συνδυασμό με την ορθολογικότερη τιμολόγηση των συναλλαγών, οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των προμηθειών από χρηματιστηριακές εργασίες. Τέλος, η διαχείριση των Διαθεσίμων του Ομίλου, με την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητος που καλύπτουν τις ανάγκες της πελατείας για διαχείριση ρευστότητας και κινδύνων, καθώς και για σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, στήριξε με αποδοτικό τρόπο την επέκταση του ενεργητικού μας. Η παρουσία μας στη διεθνή αγορά ομολόγων και κοινοπρακτικών δανείων ενισχύθηκε σημαντικά. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη βελτίωση της κερδοφορίας μας και την αποτελεσματικότητα με την οποία επιτυγχάνουμε τους στόχους που θέτουμε, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος Ευρώ 0,72 ανά μετοχή, το οποίο είναι αυξημένο κατά 44% έναντι του αναπροσαρμοσμένου μερίσματος των Ευρώ 0,50 του προηγούμενου έτους. Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση: - την έκδοση δύο δωρεάν μετοχών για κάθε δέκα μετοχές σε κυκλοφορία και - πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών. Στο πλαίσιο της συνεχούς αναδιοργανώσεως του Ομίλου και πρωτοπορώντας στο θέμα της εταιρικής διακυβερνήσεως, προχωρήσαμε στον διαχωρισμό των καθηκόντων του Προέδρου από αυτά του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως ισχύει σε πολλές χώρες του εξωτερικού και τείνει να καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατόπιν αυτού, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εξελέγην Εκτελεστικός Πρόεδρος και ο κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, Γενικός Διευθυντής της Τραπέζης από το 2002, εξελέγη Διευθύνων Σύμβουλος. Κατά την ίδια συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να απονεμηθεί ο τίτλος του Γενικού Διευθυντού στους Εντεταλμένους Γενικούς Διευθυντές κ.κ. Μαρίνο Σ. Γιαννόπουλο, Αρτέμη Χ. Θεοδωρίδη και Σπύρο Ν. Φιλάρετο. Επίσης, ο Ανώτερος Διευθυντής κ. Χαράλαμπος Ε. Παπαναγιώτου ονομάσθηκε Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής. Ο ανασχεδιασμός των λειτουργιών μας, η ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού σε νέες δραστηριότητες, η διαρκής αξιοποίηση του Δικτύου, η περαιτέρω ενίσχυση της θέσεώς μας στις εργασίες ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και η επέκτασή μας με ταχύτερο ρυθμό στη Νοτιοανατολική Ευρώπη δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για συνεχή ενίσχυση της αξίας του Ομίλου μας. Είμαι βέβαιος ότι και το 2005 η 7

8 προσήλωσή μας στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητoς και στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας θα οδηγήσει σε βελτίωση της θέσεώς μας στην αγορά και σε περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας μας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου απευθύνω ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν στα αποτελέσματα του Ομίλου μας το Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τους Πελάτες και τους Μετόχους μας για την εμπιστοσύνη τους και το Προσωπικό, που στηρίζει το έργο μας με αφοσίωση και ζήλο και μας δίδει τη δύναμη να προχωρήσουμε για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Αθήναι, 22 Φεβρουαρίου 2005 Γιάννης Σ. Κωστόπουλος 8

9 H ΔΙΕΘΝΉΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΤΟ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ ΤΟΥ 2005 Α. Η Διεθνής Οικονομία Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον υπήρξε ιδιαίτερα ευνοϊκό το Ο ρυθμός ανόδου της παγκόσμιας οικονομίας ανήλθε στο 5,1% έναντι 4% το 2003, ενώ ο πληθωρισμός αν και αυξήθηκε ελαφρά παρέμεινε γενικά χαμηλός. Η διεθνής οικονομική δραστηριότητα διακρίθηκε από την ταυτόχρονη επιτάχυνση της ανόδου του ΑΕΠ σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες και ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Το παγκόσμιο εμπόριο ήταν ο κύριος παράγων στηρίξεως της επιταχύνσεως της οικονομικής δραστηριότητας, τόσο στις προηγμένες, όσο και στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες. Σε ένα διεθνές περιβάλλον ιστορικά χαμηλών επιτοκίων δανεισμού, η διεύρυνση της ανόδου του παγκοσμίου προϊόντος προήλθε κυρίως από τη μεταβολή επί το ευνοϊκότερο των επιχειρηματικών προσδοκιών, την άνοδο της ιδιωτικής καταναλώσεως, των επενδύσεων και των εξαγωγών. Οι θετικοί παράγοντες που συνέβαλαν ευνοϊκά στην παγκόσμια οικονομία κατά τη διετία εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να επιδρούν ομοίως και το Η αύξηση του διεθνούς ΑΕΠ τo 2004 προήλθε κατά πρώτο λόγο από την οικονομική άνοδο των προηγμένων χωρών (2004: 3,4%, 2003: 2%), ενώ και οι αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες ενίσχυσαν τον ήδη υψηλό ρυθμό ανόδου του προϊόντος τους (2004: 7,2%, 2003: 6,4%). Ανάμεσα στις μεγαλύτερες οικονομίες, την καλύτερη επίδοση επέτυχαν η Κίνα (9,5%), η Ινδία (7,3%), η Ρωσία (7,1%), η Βραζιλία (5,2%), οι ΗΠΑ (4,4%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (3,1%). Οι εξελίξεις στις κυριότερες οικονομικές περιοχές είχαν ως εξής: (α) Ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ των ΗΠΑ επιταχύνθηκε στο παρελθόν έτος. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν αφενός η ιδιωτική κατανάλωση και αφετέρου οι ιδιωτικές επενδύσεις, κυρίως σε λογισμικό και εξοπλισμό. Ως προς το επίπεδο των τιμών, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% το 2004 (2003: 2,3%) λόγω του χαμηλού βαθμού χρησιμοποιήσεως του εργοστασιακού δυναμικού, της χαλαρότητας στην αγορά εργασίας και του υψηλού ρυθμού αυξήσεως της παραγωγικότητας. Εξάλλου, το ποσοστό ανεργίας περιορίσθηκε στο 5,5% του εργατικού δυναμικού από 6% το Στον δημοσιονομικό τομέα, το έλλειμμα της γενικής κυβερνήσεως μειώθηκε ελαφρά στο 4,3% του ΑΕΠ, από 4,6% το 2003, αλλά διατηρείται σε σχετικά υψηλά επίπεδα εξ αιτίας και των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί σε αμυντικές δαπάνες και των φορολογικών περικοπών που εφαρμόζονται από το Τέλος, το ακαθάριστο δημόσιο χρέος αυξήθηκε περαιτέρω το 2004 στο 61,5% του ΑΕΠ από 60% το 2003 και το έλλειμμα του ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε το 2004 στα USD 644 δισ. ή 5,5 % του ΑΕΠ, από 4,8% το 2003, λόγω κυρίως της έντονης ανόδου της εγχώριας ζητήσεως και παρά την υποχώρηση του δολλαρίου έναντι των άλλων βασικών νομισμάτων. (β) Η οικονομική ανάκαμψη στη Ζώνη του Ευρώ συνεχίσθηκε το 2004 με αύξηση του ΑΕΠ κατά 2%, έναντι 0,6% το 2003, υστερώντας, όμως, αισθητά στον ρυθμό αναπτύξεως από τις άλλες προηγμένες οικονομίες. Η αύξηση του ΑΕΠ οφείλεται στην άνοδο των συνολικών επενδύσεων κατά 1,3% από -0,5% το 2003 και της ιδιωτικής καταναλώσεως κατά 1,2% (χάρη κυρίως της διατηρήσεως πολύ χαμηλών επιτοκίων), ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή των καθαρών εξαγωγών (αύξηση των εξαγωγών κατά 6,0% και των εισαγωγών κατά 6,3%), λόγω της δυναμικής αναπτύξεως της παγκόσμιας οικονομίας, παρά την ανατίμηση του Ευρώ. Όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα κατά χώρα-μέλος, οι υψηλότεροι ρυθμοί αναπτύξεως σημειώθηκαν στην Ιρλανδία (5,4%), το Λουξεμβούργο (4,2%) και στην Ελλάδα (4,2%). Σημειώνεται ότι η Ζώνη του Ευρώ αντιπροσωπεύει το 16,3% του παγκόσμιου ΑΕΠ έναντι 21,6% των ΗΠΑ και 12,9% της Κίνας. Παράλληλα, η βελτίωση της χρηματοοικονομικής καταστάσεως των επιχειρήσεων, οι ενισχυμένες προοπτικές κερδοφορίας και η διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδοτήσεως συνετέλεσαν στην αναθέρμανση των επενδύσεων. Ο πληθωρισμός, βάσει του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή, 9

10 παρέμεινε σταθερός το 2004 στο επίπεδο του 2003 (2,1%), παρά την έντονη αύξηση της τιμής του πετρελαίου και των πρώτων υλών με αποτέλεσμα να μην επηρεάσει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Στην αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο επίπεδο του 2003 (8,9%) καθώς η μικρή αύξηση της απασχολήσεως (2004: 0,5%, 2003: 0,2%) αντισταθμίστηκε από την άνοδο του εργατικού δυναμικού. Αναφορικά με τη δημοσιονομική διαχείριση, σε πολλές χώρες-μέλη, το έλλειμμα της γενικής κυβερνήσεως παρά τη μικρή μείωσή του εξακολουθεί να ξεπερνά την τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ. Εξάλλου το δημοσιονομικό έλλειμμα της γενικής κυβερνήσεως υποχώρησε ελαφρώς (2004: 2,7% του ΑΕΠ, 2003: 2,8%), ενώ το χρέος αυξήθηκε (2004: 71,3%, 2003: 70,8%). Το 2004 αποτελεί σημείο καμπής για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της εντάξεως δέκα νέων κρατών-μελών, οι οικονομίες των οποίων σημειώνουν ρυθμούς αναπτύξεως σημαντικά υψηλότερους του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως των Δεκαπέντε. Η ενσωμάτωση των νέων μελών και η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως των 25 θα προσδώσει νέο δυναμισμό στην οικονομία της Ενώσεως, η οποία αναμένεται να ισχυροποιηθεί περαιτέρω από τις αρχές του 2007 με την ένταξη της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, που έχουν σημειώσει αξιοσημείωτη θεσμική προσαρμογή και οικονομική πρόοδο τα τελευταία έτη. Η αύξηση του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως των 15 και 25 διαμορφώθηκε σε 2,2% και 2,4% αντίστοιχα. (γ) Η οικονομία της Ιαπωνίας παρουσίασε σημαντική ανάκαμψη το Ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ επιταχύνθηκε στο 2,7%, έναντι 1,4% το Το πρόβλημα του αντιληθωρισμού (διαρκής ελαφρά πτωτική τάση των τιμών), που υπήρχε επί πέντε συνεχή έτη, φάνηκε να αντιμετωπίζεται το 2004 αλλά επανεμφανίσθηκε στις αρχές του Επιπλέον, από το τρίτο τρίμηνο του 2004 παρουσιάζονται σημεία επιβραδύνσεως της οικονομικής δραστηριότητας. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εξακολουθεί να είναι σημαντικά πλεονασματικό (2004: 3,7% του ΑΕΠ, 2003: 3,2%), συμβάλλοντας στην άνοδο του ΑΕΠ. Το 2005 προβλέπεται υποχώρηση του ρυθμού ανόδου του ΑΕΠ της Ιαπωνίας στο 0,8%, λόγω της επιβραδύνσεως της παγκόσμιας οικονομίας, των αυξημένων τιμών του πετρελαίου και της ανατιμήσεως του γιεν. (δ) Στην Κίνα ο υψηλός ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ, των επενδύσεων και των εξαγωγών διατηρήθηκε και το 2004, με την αύξηση του ΑΕΠ να διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα (9,5%) όπως κατά τα προηγούμενα έτη. Κύριοι παράγοντες της αναπτύξεως ήταν οι σημαντικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου και η ενίσχυση της εγχώριας ζητήσεως λόγω της πιστωτικής επεκτάσεως, της συνεχιζόμενης αυξήσεως των πραγματικών μισθών και της συντηρήσεως αρνητικών πραγματικών επιτοκίων που αποθάρρυναν τις παραδοσιακές τραπεζικές αποταμιεύσεις και οδήγησαν σε αύξηση της ζητήσεως, κυρίως, ακινήτων. Επιπρόσθετα, η σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία του γουάν με το δολάριο ΗΠΑ και το χαμηλό κόστος εργασίας, συγκριτικά με τον λοιπό κόσμο, συνέβαλαν στην αύξηση του παγκόσμιου μεριδίου εξαγωγών της Κίνας στο 5,3%. Το 2004 η Κίνα ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή Ένωση ο πρώτος εμπορικός εταίρος της Κίνας. Στα αρνητικά σημεία αναφέρεται η αύξηση του πληθωρισμού (2004: 3,9%, 2003: 1,2%) εξ αιτίας των πληθωριστικών πιέσεων από την άνοδο των βασικών εμπορευμάτων και την τάση υπερθερμάνσεως της οικονομίας της. Η περιοριστική νομισματική πολιτική, σε συνάρτηση με διάφορα μέτρα περιορισμού των επενδύσεων σε συγκεκριμένους βιομηχανικούς τομείς, αναμένεται να επιβραδύνουν τον ρυθμό αυξήσεως του ΑΕΠ στο 8,5% το (ε) Στην Ινδία, ο ρυθμός αυξήσεως του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε ελαφρά στο 7,3% το 2004 έναντι 7,5% το Σημειώνεται ότι η Ινδία, παρήγαγε το 5,7% του διεθνούς ΑΕΠ το Εντούτοις, το ποσοστό της στις παγκόσμιες εξαγωγές παραμένει μικρό (1%), γεγονός που υποδηλώνει τη σημαντική εγχώρια ζήτηση, λόγω και του μεγέθους του πληθυσμού και της σχετικά περιορισμένης απελευθερώσεως του εμπορίου της 10

11 χώρας σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Σε περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από έντονες τεχνολογικές εξελίξεις και προσπάθεια μειώσεως του κόστους παραγωγής, η Ινδία με το φθηνό και σε αξιοπρόσεκτο ποσοστό εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό προβλέπεται σταδιακά να αυξήσει το μερίδιό της στις παγκόσμιες εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι θετικοί παράγοντες που επέδρασαν ευνοϊκά στον οικονομικό κύκλο της παγκόσμιας οικονομίας στη διετία εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να επιδρούν και το 2005, παρά τα ζητήματα ανισορροπίας που φαίνεται να έχουν σχηματισθεί με τα αυξανόμενα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και δημοσιονομικής διαχειρίσεως στις ΗΠΑ, τις πληθωριστικές πιέσεις στην Κίνα και την υψηλή τιμή του πετρελαίου και των πρώτων υλών. Ειδικότερα, ο ρυθμός αναπτύξεως της παγκόσμιας οικονομίας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί το 2005 στο 4,3% (ΗΠΑ: 3,6%, Ζώνη του Ευρώ: 1,6% και Ιαπωνία: 0,8%) και θα στηριχθεί στη βελτίωση της καταναλωτικής και επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, στην ανάκαμψη της παραγωγής και των επενδύσεων και γενικά στην ενίσχυση των αντοχών του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος λόγω: (α) της ενισχυμένης ανθεκτικότητάς του σε διεθνείς κρίσεις, (β) της αυξήσεως του βαθμού ανεξαρτησίας της αναπτύξεως των αναπτυσσομένων χωρών από τα συμβαίνοντα στις ανεπτυγμένες οικονομίες, (γ) της διαφαινόμενης σταδιακής εξυγιάνσεως των δημοσιονομικών μεγεθών και της συγκρατήσεως του κόστους εργασίας (αύξηση της παραγωγικότητας) σε παγκόσμιο επίπεδο και (δ) της αυξημένης δυνατότητας συνεργασίας των μεγάλων χωρών για την εφαρμογή συνδυασμένων ad hoc πολιτικών για την αντιμετώπιση κρίσεων. Β. Η Ελληνική Οικονομία Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε το 2004 να αναπτύσσεται με υψηλό ρυθμό, για όγδοο κατά σειρά έτος, ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο οικονομικής ανόδου της Ζώνης του Ευρώ. Ωστόσο, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η οικονομική δραστηριότητα άρχισε να εμφανίζει σημεία εξασθενίσεως. Επιπλέον, παρά τον υψηλό ρυθμό αναπτύξεως των τελευταίων ετών, η δημοσιονομική κατάσταση δεν βελτιώθηκε, όπως έδειξε η μεγάλη αύξηση των ελλειμμάτων της γενικής κυβερνήσεως κατά τη διετία , ενώ με την επανεξέταση των δημοσιονομικών μεγεθών το έλλειμμα της γενικής κυβερνήσεως της Ελλάδος υπερέβη την τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ από το 2000 έως και το Παράλληλα, ο πληθωρισμός συνεχίζει να διαμορφώνεται κοντά στο 3%, κατά μία ποσοστιαία μονάδα περίπου υψηλότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ποσοστό ανεργίας, με την εφαρμογή αναθεωρημένων μετρήσεων, επανήλθε σε επίπεδα άνω του 10% το 2004, παρά τη σημαντική αύξηση της απασχολήσεως κατά το έτος αυτό. Τέλος, σημαντική βελτίωση σημειώθηκε στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, λόγω της εξαιρετικά δυναμικής αυξήσεως των εισπράξεων από τη ναυτιλία, της αυξήσεως των εξαγωγών αγαθών, αλλά και των εισπράξεων από τον τουρισμό και τις λοιπές υπηρεσίες λόγω και των Ολυμπιακών Αγώνων. Ειδικότερα, η επίδραση των Ολυμπιακών Αγώνων στον τουρισμό ήταν κατώτερη της αναμενόμενης το 2004, ενώ καλύτερα αποτελέσματα αναμένονται στον τομέα αυτό το Τα κύρια μεγέθη της ελληνικής οικονομίας εξελίχθηκαν ως ακολούθως: 1. Ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ, σε σταθερές τιμές, διαμορφώθηκε το 2004 στο 4,2% έναντι 4,7% το Κύριος προωθητικός παράγοντας της αυξήσεως του ΑΕΠ ήταν η ιδιωτική κατανάλωση (3,3%) η οποία επηρεάσθηκε κυρίως από τα χαμηλά επιτόκια δανεισμού και επομένως από τη σημαντική επέκταση της καταναλωτικής πίστεως καθώς και από την άνοδο της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών τα τελευταία έτη. Στην άνοδο επέδρασε σημαντικά και η δημόσια κατανάλωση (6,5%) λόγω της επιδεινώσεως της δημοσιονομικής διαχειρίσεως. Οι συνολικές επενδύσεις αυξήθηκαν και πάλι με υψηλό ρυθμό, βραδύτερο όμως του 2003 (2004: 4,9%, 2003: 13,7%) γεγονός 11

12 που αποδίδεται τόσο στην ολοκλήρωση των έργων που συνδέονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες όσο και στην επιβράδυνση της αυξήσεως των ιδιωτικών επενδύσεων σε κατοικίες (2004: 1,5%, 2003: 7,3%) και των επιχειρηματικών επενδύσεων (λόγω αδυναμίας εφαρμογής του αναπτυξιακού νόμου). Εντούτοις, ο λόγος επενδύσεων προς ΑΕΠ παραμένει υψηλός, στο 27% έναντι 24% το 2000 και 18,6% το 1995, ποσοστό που αποτελεί αναπτυξιακή παρακαταθήκη. Εξ άλλου, η ιδιωτική και η δημόσια επενδυτική δαπάνη ενισχύθηκαν από την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και την ανάκαμψη των εισροών κοινοτικών πόρων αντίστοιχα. Περιοριστική ήταν η συμβολή των καθαρών εξαγωγών στο ΑΕΠ εξ αιτίας της έντονης αυξήσεως των εισαγωγών, η οποία υπερκάλυψε τη θετική επίδραση στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών των Ολυμπιακών Αγώνων και της ανόδου της διεθνούς οικονομίας. Τέλος, το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε στο 11% από 9,5% το 2003 καθώς η άνοδος της απασχολήσεως κατά 2,8% υπερκεράσθηκε από την άνοδο του εργατικού δυναμικού, η οποία προήλθε κυρίως από τη νομιμοποίηση αλλοδαπών εργαζομένων. 2. Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο τέλος του 2004 στο 3% (2003: 3,4%) περιορίζοντας τη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Ζώνης του Ευρώ κάτω από τη μία ποσοστιαία μονάδα (0,9). Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες αύξησαν την προσφορά των αγροτικών προϊόντων, με αποτέλεσμα την υποχώρηση των τιμών των μη κατεργασμένων ειδών διατροφής, ενώ η ανατίμηση του ευρώ περιόρισε την άνοδο της τιμής του αργού πετρελαίου, που αποτιμάται σε δολάρια ΗΠΑ, και γενικά τις τιμές των εισαγομένων αγαθών. Ωστόσο η μέση αύξηση του δομικού πληθωρισμού (εναρμονισμένος δείκτη τιμών καταναλωτή χωρίς τα καύσιμα και τα επεξεργασμένα είδη διατροφής) ανήλθε το 2004 στο 3,4% (2003: 3,1%) έναντι 2,1% στη Ζώνη του Ευρώ, διευρύνοντας τη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Ζώνης του Ευρώ στις 1,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2004 από 1,1 ποσοστιαίες μονάδες το 2003 επιβαρύνοντας κατ ακολουθία την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής. Ο τομέας των υπηρεσιών (πλην των τηλεπικοινωνιών) συνέτεινε πρωτίστως στην ανοδική εξέλιξη του πληθωρισμού. Η ισχυρή εσωτερική ζήτηση, η αύξηση των μισθών πέραν της παραγωγικότητας, η διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας, η διαφορετική φάση του οικονομικού κύκλου στην οποία εξακολουθεί να ευρίσκεται η ελληνική οικονομία σε σχέση με τη Ζώνη του Ευρώ και η διαδικασία πραγματικής συγκλίσεως της οικονομίας ερμηνεύουν την αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων το 2004 και την αύξηση της αποκλίσεως του εγχώριου δομικού πληθωρισμού έναντι της Ζώνης του Ευρώ. 3. Οι δημοσιονομικοί δείκτες σημείωσαν αισθητή επιδείνωση. Το έλλειμμα της γενικής κυβερνήσεως ανήλθε στο 6,1% του ΑΕΠ το 2004 (2003: 5,2%) και ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ στο 110,5% (2003: 109,3%). Παράλληλα, η δημοσιονομική διαχείριση επιδεινώθηκε, δεδομένου ότι το πρωτογενές πλεόνασμα από 0,6% του ΑΕΠ το 2003 μετατράπηκε, μετά από πολλά έτη, σε έλλειμμα (0,4%) το Κύριοι παράγοντες της εξελίξεως αυτής ήταν η σημαντική υπέρβαση των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού κατά Ευρώ 3,2 δισ. που ισούται με 1,9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ και η υστέρηση των καθαρών εσόδων κατά Ευρώ 2,2 δισ. (1,3% του ΑΕΠ) έναντι των προϋπολογισθέντων του Η έμφαση στα επόμενα χρόνια πρέπει να δοθεί στη συγκράτηση των πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού χωρίς να θιγούν τομείς ζωτικοί για την ασφάλεια και την κοινωνική υποδομή της χώρας. Ο λόγος της δημόσιας καταναλώσεως ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε από 14,1% το 2003 σε 14,4% το 2004, γεγονός που υποδηλώνει διόγκωση του δημόσιου τομέα και υποβάθμιση της διαδικασίας ελαττώσεως των διαρθρωτικών αδυναμιών. Εξετάζοντας την αιτιώδη σχέση μεταξύ του σχετικού μεγέθους του δημόσιου τομέα και της αναπτυξιακής δυναμικής συνάγεται ότι η διατήρηση υπεραυξημένου δημόσιου τομέα εμποδίζει τη δυναμική που απαιτείται για την επίτευξη και διατήρηση υψηλού ρυθμού αναπτύξεως. Επιπροσθέτως, το μέγεθος του 12

13 ελλείμματος της γενικής κυβερνήσεως δεν είναι ουδέτερο ως προς τις επιπτώσεις του στον πληθωρισμό, στην ανταγωνιστικότητα και στο δημόσιο χρέος. 4. Αναφορικά με τις εξωτερικές συναλλαγές, το 2004 διευρύνθηκε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου εξ αιτίας της σημαντικής ανόδου των εισαγωγών, μικρό μέρος της οποίας οφείλεται στην ανατίμηση των καυσίμων που αντιστάθμισε την άνοδο των εισπράξεων από εξαγωγές. Ευνοϊκή ήταν η εξέλιξη του πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών λόγω της σημαντικής αυξήσεως των καθαρών εισπράξεων από τη ναυτιλία, τον τουρισμό και τις λοιπές υπηρεσίες (λόγω και των Ολυμπιακών Αγώνων). Αυξήθηκε επίσης το πλεόνασμα του ισοζυγίου των μεταβιβάσεων λόγω της ισχυρής επεκτάσεως των μεταβιβάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει των υψηλότερων εισροών από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, ενώ τα μεταναστευτικά εμβάσματα μειώθηκαν. Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, οι εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων ξεπέρασαν τα Ευρώ 1 δισ. το 2004 και αφορούσαν κυρίως εξαγορές επιχειρήσεων, ενώ η γενικότερη εισροή ξένων άμεσων επενδύσεων παραμένει στην Ελλάδα σχετικά χαμηλή. Σημαντική ήταν, εξ άλλου, η καθαρή εισροή στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου από τοποθετήσεις μη κατοίκων, κυρίως προς ομόλογα του ελληνικού δημοσίου αλλά και σε μετοχές εισηγμένων επιχειρήσεων υψηλής κεφαλαιοποιήσεως στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αύξηση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών και μεταβιβάσεων οδήγησε σε υποχώρηση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε 3,9% του ΑΕΠ το 2004, έναντι 5,7% το Στη διαμόρφωση του ελλείμματος των τρεχουσών συναλλαγών σε σχετικά υψηλά επίπεδα τα τελευταία έτη έχει συμβάλει και ο ταχύτερος ρυθμός αναπτύξεως της ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση με τους κύριους εμπορικούς μας εταίρους, δηλαδή με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός της απώλειας ανταγωνιστικότητας, λόγω των υψηλών αυξήσεων του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και της ανατιμήσεως του Ευρώ. Επιπλέον, τα συνεχή πλεονάσματα του λογαριασμού κεφαλαίων και οι υψηλοί ρυθμοί αυξήσεως της εγχώριας πιστωτικής επεκτάσεως, συμβάλλουν στη διατήρηση ενός υψηλότερου επιπέδου εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών από το εξωτερικό. 5. Ο ρυθμός ανόδου των τραπεζικών πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε το 2004 κατά 15,8% έναντι 17% το Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την επιτάχυνση του ρυθμού αυξήσεως των δανείων προς τις επιχειρήσεις και τη μικρή υποχώρηση του ρυθμού αυξήσεως της χρηματοδοτήσεως προς τα νοικοκυριά. Εάν ληφθεί υπόψη το υπόλοιπο των ομολογιακών δανείων που έχουν εκδοθεί από τις επιχειρήσεις (2004: Ευρώ 4,9 δισ.) και το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων που έχουν τιτλοποιηθεί (2004: Ευρώ 1,1 δισ.), ο ρυθμός αυξήσεως ανέρχεται το 2004 σε 19,2% έναντι 19,1% το Στις μεταβολές της πιστωτικής επεκτάσεως κατά κλάδο επισημαίνεται η άνοδος των πιστώσεων στη βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένων και των ομολογιακών δανείων), η υποχώρηση του ρυθμού ανόδου στον κατασκευαστικό κλάδο, η ανοδική τάση του ρυθμού χρηματοδοτήσεως της γεωργίας και η σταθεροποιητική τάση του ρυθμού ανόδου των στεγαστικών δανείων. Σημειώνεται ότι εάν στα στεγαστικά δάνεια προστεθούν τα τιτλοποιηθέντα στεγαστικά ο ρυθμός αυξήσεως ανέρχεται το 2004 στο 27,2% έναντι 26,2% το Εξάλλου, ο βαθμός χρεώσεως των νοικοκυριών (συμπεριλαμβανομένων των τιτλοποιήσεων) διαμορφώθηκε το 2004 στο 32% του ΑΕΠ (ΖτΕ: 55,2%), έναντι 26,4% το 2003, ενώ ο βαθμός χρεώσεως των επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ομολογιακών δανείων) ανήλθε στο 43,4% (ΖτΕ: 58,8%), έναντι 41,6% το Επιταχύνθηκε το 2004 ο ρυθμός αυξήσεως των καταθέσεων και των repos των εγχωρίων επιχειρήσεων και νοικοκυριών φθάνοντας το 9% έναντι 1,5% το Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται αφενός στην άνοδο των καταθέσεων (2004: 11%, 2003: 10,5%) και αφετέρου στη σημαντική ελάττωση του ρυθμού μειώσεως των repos (2004: -12,7%, 2003: -46,6%). 13

14 Από τις επιμέρους κατηγορίες των καταθέσεων, σημειώνεται η επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου των καταθέσεων ταμιευτηρίου (2004: 13,5%, 2003: 7,8%). Η επέκταση των καταθέσεων ταμιευτηρίου συνδέεται με: (α) το σχετικά μικρό κόστος ευκαιρίας διακρατήσεως χρήματος, (β) την υποχώρηση των αποδόσεων των τίτλων του Δημοσίου, (γ) τη μείωση των repos και (δ) την αύξηση των μέσων ονομαστικών ακαθάριστων αποδοχών στο σύνολο της οικονομίας (2004: 6,4%, 2003: 5,5%). Ευνοϊκά επίσης εξελίχθηκαν οι καταθέσεις όψεως (2004: 18,7%) λόγω, κυρίως, της αυξημένης αξίας των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά το Εξ άλλου, οι καταθέσεις προθεσμίας επιβράδυναν τον ρυθμό ανόδου τους (2004: 2,8%, 2003: 13,6%) εξ αιτίας της προτιμήσεως των αποταμιευτών σε πιο ρευστές τοποθετήσεις. Τέλος, εάν στις καταθέσεις των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών προστεθούν οι καταθέσεις σε Ευρώ των μη κατοίκων της Ζώνης του Ευρώ (κυρίως καταθέσεις των οικονομικών μεταναστών και ναυτιλιακών εταιριών) και της γενικής κυβερνήσεως, η αύξηση του γενικού συνόλου των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα ανήλθε το 2004 στο 14,2% έναντι 4,6% το Η αύξηση αυτή οφείλεται στην κατακόρυφη αύξηση των καταθέσεων των μη κατοίκων της Ζώνης του Ευρώ (2004: 84%), καταθέσεις που ήδη συνιστούν το 9,3% του γενικού συνόλου των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα. 6. Η διαρθρωτική προσαρμογή ήταν το 2004 περιορισμένη λόγω της επιδράσεως του πολιτικού κύκλου. Το 2005, η πολιτική στον τομέα των διαρθρωτικών παρεμβάσεων φαίνεται να εστιάζεται: α) στις αποκρατικοποιήσεις που θα βασίζονται στη μεγιστοποίηση της αξίας των εταιριών του Δημοσίου με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού οικονομικού αποτελέσματος, β) στην άρση των προσκομμάτων στην επιχειρηματική δραστηριότητα εξ αιτίας της γραφειοκρατίας και γ) στις συμπράξεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με τη δημιουργία σύγχρονου και ευέλικτου θεσμικού πλαισίου. Στην κατεύθυνση αυτή προωθείται η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης της περιουσίας των Ολυμπιακών Ακινήτων, των Τουριστικών Ακινήτων, των Ακινήτων των Λιμένων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, κ.λπ. Η ρευστότητα των αγορών και οι ικανοποιητικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία δίδουν τη δυνατότητα αξιοποιήσεως, κατά περίπτωση, όλων των βασικών μεθόδων αποκρατικοποιήσεων. Ειδικότερα, στους στόχους των διαρθρωτικών μεταβολών συμπεριλαμβάνεται η αλλαγή του πλαισίου των αποκρατικοποιήσεων με: α) την περαιτέρω αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, β) την αναδιάρθρωση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, την ανάδειξη της αξίας του και την εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γ) τη διερεύνηση της προσφορότερης μεθόδου αξιοποιήσεως των συμμετοχών του Δημοσίου σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις (π.χ. Ελληνικά Ταχυδρομεία, ΔΕΠΑ, κ.λπ.) και δ) την ίδρυση εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία από την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου και την εισαγωγή της εταιρίας αυτής στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διάθεση ποσοστού τουλάχιστον 25% των μετοχών της, πράγμα που θα συμβάλει στη δημιουργία δευτερογενούς αγοράς ακινήτων στη χώρα μας. Η Κυβέρνηση έχει προϋπολογίσει την είσπραξη εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις της τάξεως των Ευρώ 1,6 δισ. 7. Ο τραπεζικός τομέας αναπτύχθηκε δυναμικά και το Είναι ενδεικτικό ότι το σύνολο του ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ανήλθε το 2004 στο 142% έναντι 133,8% το Ο εντονότερος ανταγωνισμός οδήγησε σε μείωση της διαφοράς μεταξύ του μέσου επιτοκίου χορηγήσεων και καταθέσεων σε 4,9% το 2004 από 6,5% στο τέλος του Επιπλέον, συνεχίσθηκε η αύξηση της κερδοφορίας, γεγονός που συνέτεινε στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσεως των τραπεζών. Η υψηλή κερδοφορία και το ικανοποιητικό οικονομικό περιβάλλον έδωσαν στις τράπεζες, στο παρελθόν έτος, τη δυνατότητα αυξήσεως των προβλέψεων για πιθανές ζημίες από δανειοδοτήσεις και ενισχύσεως της πολιτικής δανεισμού και διαχειρίσεως κινδύνων, κάτι που βοήθησε στη βελτίωση του 14

15 χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων. Τέλος, οι τράπεζες το 2004 έγιναν ακόμη πιο παραγωγικές επειδή τα δάνεια, οι καταθέσεις και το ενεργητικό ανά απασχολούμενο συνέχισαν την άνοδο των τελευταίων ετών, ενώ παράλληλα σημειώθηκε μείωση του προσωπικού των τραπεζών. Στα προσεχή έτη οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται αφενός να επωφεληθούν περαιτέρω από τις οικονομίες κλίμακας και αφετέρου να αξιοποιήσουν ακόμη περισσότερο τις οικονομίες εύρους υπηρεσιών. Στο 2005 εκτιμάται ότι η ελληνική οικονομία θα εξακολουθήσει να αναπτύσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό, δοθέντων των θετικών προβλέψεων για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. Η επιτυχής διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων αποτελεί αισιόδοξη παρακαταθήκη για το μέλλον. Οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της διαφάνειας των δημόσιων οικονομικών, η δημοσιονομική συγκράτηση και η επιτάχυνση της διαρθρωτικής προσαρμογής συνιστούν προϋπόθεση διατηρήσεως της αναπτύξεως. Στήριξη του ρυθμού μεγεθύνσεως θα προέλθει επίσης από τον νέο αναπτυξιακό νόμο, τη φορολογική μεταρρύθμιση και την αναμενόμενη αύξηση της απορροφήσεως κοινοτικών πόρων στο τρέχον έτος. Με αυτά τα δεδομένα, αναμένεται διατήρηση του ρυθμού αυξήσεως του ΑΕΠ της χώρας σε επίπεδα άνω του 3,5% στην επόμενη τριετία. Πολλά θα κριθούν από τον βαθμό επιτυχίας τής προσπάθειας δραστικής μειώσεως των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους, ως ποσοστού του ΑΕΠ από το 2005, και της πολιτικής ενισχύσεως της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. 15

16 OΛΥΜΠΙΑΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ Το 2004 αποτελεί έτος ορόσημο για την πολιτιστική και ιστορική υπόσταση της νεώτερης Ελλάδος. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η μεγαλύτερη παγκόσμια αθλητική διοργάνωση, επέστρεψαν στην γενέτειρά τους. Σε ένα εθνικό γενονός τέτοιας βαρύτητας, η συνδρομή της Alpha Bank, της πρώτης σε μέγεθος ιδιωτικής Τραπέζης στην Ελλάδα, υπήρξε πολύτιμη. Την η Alpha Bank ανακηρύχθηκε Μέγας Εθνικός Χορηγός των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 στην κατηγορία Τραπεζών. Η ανάληψη των Αγώνων αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία για τον κάθε Χορηγό που συμμετείχε στη γιορτή του Ολυμπισμού. Η Ελλάδα υπήρξε καινοτόμος προσφέροντας στους Χορηγούς τη δυνατότητα να συνδέσουν τα εταιρικά τους σήματα με την πλούσια ιστορία, τις αυθεντικές αξίες και τον γνήσιο χώρο, όπου γεννήθηκαν και αναβίωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Οι Χορηγοί είχαν ακόμη το δικαίωμα να συνδέσουν το όνομά τους με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να χρησιμοποιήσουν το Έμβλημα και τις Μασκότ των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, καθώς και άλλα σήματα και εικόνες που είχαν σχέση με αυτούς. Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της Χορηγίας, στήριξε τόσο την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων, όσο και κάθε επιχείρηση ή ιδιώτη, που καθ οιονδήποτε τρόπο προσέφερε την αρωγή του στο όλο εγχείρημα. Ιδιαίτερης σημασίας αποδείχθηκαν τα πρωτοποριακά προγράμματα και υπηρεσίες που δημιούργησε η Τράπεζα και με τα οποία συνέβαλε στην ομαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή των Αγώνων. Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, ως συμβολή για τον κοινό σκοπό. Η Τράπεζα ολοκλήρωσε τη σειρά των καρτών ΑΘΗΝΑ 2004 με την προπληρωμένη ΑΘΗΝΑ 2004 VISA, η οποία διετέθη σε δύο συλλεκτικά σχέδια με τις Μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων. Πανόραμα Ολυμπιακών Αθλημάτων Στο πλαίσιο του Ολυμπιακού Marketing, ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2001 το Πανόραμα Ολυμπιακών Αθλημάτων Αlpha Bank, που διήρκεσε μέχρι τον Ιούλιο του 2004 και μετέφερε τον ενθουσιασμό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τον Εθελοντισμό σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Ήταν μία περιοδεία σε 53 Νομούς στην Ελλάδα και στην Κύπρο, που συνολικά λειτούργησε 252 ημέρες, διανύοντας περίπου χιλιόμετρα και κατά την ολοκλήρωσή της είχε καλύψει 75 πόλεις και 17 νησιά. Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών λειτουργίας του Πανοράματος Ολυμπιακών Αθλημάτων, το επισκέφθηκαν πάνω από άτομα όλων των ηλικιών που ενημερώθηκαν για τα Προϊόντα Ολυμπιακής Χορηγίας Τα πρώτα Ολυμπιακά προϊόντα που παρουσιάσθηκαν στην ελληνική αγορά ήταν οι πιστωτικές κάρτες Χρυσή ΑΘΗΝΑ 2004 VISA και ΑΘΗΝΑ 2004 VISA. Οι κάρτες είχαν πρωτοποριακά χαρακτηριστικά, όπως το πρόγραμμα επιβραβεύσεως «ΕΠΑΘΛΟΝ», καθώς και το ελκυστικότερο επιτόκιο της αγοράς. Μέρος των εσόδων των καρτών διατέθηκε στην Οργανωτική 16

17 Ολυμπιακά Αθλήματα και ενίσχυσαν τις γνώσεις τους σχετικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το Πανόραμα Ολυμπιακών Αθλημάτων Alpha Bank εκτεινόταν σε χώρο τμ., που είχε διαμορφωθεί ειδικά για να φιλοξενήσει τα Ολυμπιακά Αθλήματα σε πραγματικές συνθήκες. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά, με τη συμμετοχή τους, ένδεκα Ολυμπιακά Αθλήματα, το Μπείζμπολ, το Σόφτμπολ, το Τραμπολίνο, την Αντιπτέριση, τη Σκοποβολή, την Τοξοβολία, την Ποδηλασία, την Άρση Βαρών, το Άλμα εις ύψος, την Ξιφασκία και το Tαεκβοντό, ενώ γνωστοί αθλητές αναλάμβαναν να παρουσιάζουν το κάθε άθλημα ή αγώνισμα και να ενημερώνουν σχετικά με τους κανονισμούς του. Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων το Πανόραμα Ολυμπιακών Αθλημάτων λειτούργησε από 13 έως και 29 Αυγούστου 2004 στον ειδικά για τους Χορηγούς διαμορφωμένο χώρο του Water Plaza στο Δέλτα Φαλήρου, τον οποίο επισκέφθηκαν πάνω από άτομα. Υποστήριξη της Τραπέζης σε Έλληνες Ολυμπιονίκες και Πρωταθλητές. Tον Φεβρουάριο του 2003 καλωσορίσαμε στην Οικογένεια της Alpha Bank, και σταθήκαμε δίπλα τους στον δύσκολο αγώνα για την επιτυχία, τους σπουδαίους αθλητές: Νίκο Κακλαμανάκη, Ιστιοσανίδα Χρυσό Μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα 1996 Αργυρό Μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004 Μιρέλα Μανιάνι, Ακοντισμός Αργυρό Μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σύδνεϋ 2000 Χάλκινο Μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004 Μιχάλη Μουρούτσο, Tae Kwon Do Χρυσό Μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σύδνεϋ ος Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004 Ευαγγελία Ψάρρα, Τοξοβολία Πρωταθλήτρια Ελλάδος με διακρίσεις στο Εξωτερικό. 7η Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004, στο Ατομικό Τοξοβολίας Γυναικών, η υψηλότερη θέση που έχει καταλάβει έως τώρα η χώρα μας στο άθλημα αυτό σε Ολυμπιακούς Αγώνες Γεωργία Κοκλώνη, Στίβος 60μ. και 100μ. 1η θέση το 2003 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στην Πολωνία, 100μ. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας σημείωσε επίδοση 44.45'' στο αγώνισμα της σκυταλοδρομίας γυναικών 4 X 100μ. Η Ελληνική Ομάδα Σκυταλοδρομίας πήρε την 8η θέση στην πρώτη προκριματική σειρά αλλά δεν προκρίθηκε στον τελικό του αγωνίσματος. Παύλο Μπελιγράτη και Αθανάσιο Μιχαλόπουλο, Beach Volley Πρωταθλητές Ελλάδος για το Οι αθλητές μας του Beach Volley δεν συνέχισαν την πορεία τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 επειδή ο Παύλος Μπελιγράτης, λόγω του τραυματισμού του, δεν μπορούσε να αγωνιστεί περαιτέρω. Κατετάγησαν στην 24η θέση. 17

18 Κλασσικός Μαραθώνιος Αθηνών Η Τράπεζα ανέλαβε από το 2001 την αποκλειστική Χορηγία του Κλασσικού Μαραθωνίου Αθηνών, ενός αγωνίσματος που συνδέεται με τα υψηλά ιδανικά του Ολυμπισμού, της Ειρήνης, της Ευγενούς Άμιλλας και της Συναδελφώσεως των λαών. Ο Κλασσικός Μαραθώνιος με την υποστήριξη της Τραπέζης αναβαθμίστηκε παγκοσμίως, με μεγαλύτερη απόδειξη την αναφορά του στο Επίσημο Ημερολόγιο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Στίβου (I.A.A.F.). Από το 2001 μέχρι και το 2004 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 66% των συμμετοχών, δηλαδή από ανήλθαν σε 5.807, και μάλιστα όχι μόνον από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό, γεγονός που αυξάνει την αναγνωρισιμότητα της Τραπέζης. Κέντρο Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου Στο πλαίσιο της Χορηγίας, η Τράπεζα ανέλαβε την ανάπλαση του Κέντρου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου στον Μαραθώνα. Το εν λόγω Κέντρο στεγάζει μόνιμα την Έκθεση «Ολυμπιακοί Μαραθώνιοι», η οποία αποτελείται από ιστορικά ντοκουμέντα και στιγμιότυπα του αγωνίσματος του Μαραθωνίου Δρόμου και είναι δωρεά του Ολυμπιακού Μουσείου της Λωζάννης προς τον Δήμο Μαραθώνα. Έκθεση «Ολυμπιακά Ενθυμήματα» Η Alpha Bank οργάνωσε σε συνεργασία με το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α) την περιοδεύουσα έκθεση «Ολυμπιακά Ενθυμήματα», με σκοπό την επιμόρφωση του κοινού σχετικά με το ένδοξο παρελθόν των Ολυμπιακών Αγώνων. Η έκθεση παρουσιάσθηκε από τον Απρίλιο του 2003 μέχρι και τον Μάϊο του 2004 σε δεκατέσσερις πόλεις της Ελλάδος και της Κύπρου και συνεχίσθηκε στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τραπέζης, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, μέχρι το τέλος του έτους. Ολυμπιακοί Εθελοντές Η Τράπεζα δραστηριοποιήθηκε και στον τομέα του Εθελοντισμού, που αποδείχθηκε ζωτικής σημασίας στην επιτυχή διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της χώρας μας. Ειδικότερα, 347 Υπάλληλοι, οι οποίοι παρακολούθησαν το επιμορφωτικό πρόγραμμα της Τραπέζης στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στην Ολυμπία, προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στη διάρκεια των Αγώνων. Επίσης 60 Υπάλληλοι της Τραπέζης, οι οποίοι επιλέχθηκαν ως Λαμπαδηδρόμοι κατόπιν κληρώσεως, έτρεξαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδος κατά τη διάρκεια της Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας. Φιλοξενία Στον τομέα της Φιλοξενίας, 59 Υπάλληλοι κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων απασχολήθηκαν στο πρόγραμμα Φιλοξενίας, με το οποίο πελάτες και συνεργάτες από όλο τον κόσμο φιλοξενήθηκαν από την Τράπεζα. Στόχος του προγράμματος Φιλοξενίας ήταν να 18

19 προσφέρουμε στους επισκέπτες μας μία μοναδική και αξέχαστη εμπειρία ζωής και να δημιουργήσουμε μία ξεχωριστή ατμόσφαιρα Φιλοξενίας. Ολυμπιακά Καταστήματα Η Τράπεζα λειτούργησε πέντε Ολυμπιακά Καταστήματα σε χώρους των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, τα οποία στελεχώθηκαν από το μόνιμο Προσωπικό της που αποσπάσθηκε από τις Μονάδες. Τα Καταστήματα ήταν τα ακόλουθα: B Κατάστημα Ολυμπιακού Χωριού. Λειτούργησε και κατά την διάρκεια των Παραολυμπιακών Αγώνων. B Κατάστημα στον χώρο του Βασικού Κέντρου Τύπου. B Κατάστημα στον χώρο του Διεθνούς Ραδιοτηλεοπτικού Κέντρου. Λειτούργησε και κατά την διάρκεια των Παραολυμπιακών Αγώνων. B Κατάστημα στο Ξενοδοχείο HILTON B Κατάστημα στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων. Λειτούργησε και κατά τη διάρκεια των Παραολυμπιακών Αγώνων. Διάθεση Ολυμπιακών Εισιτηρίων Η Τράπεζα προσέφερε μεγάλο έργο με τη διάθεση των εισιτηρίων των Ολυμπιακών Αγώνων από το Δίκτυό της. Η πρώτη φάση διαθέσεως των εισιτηρίων άρχισε τον Μάϊο του 2003 και η δεύτερη φάση άρχισε 15 Σεπτεμβρίου του 2003 και διήρκεσε έως και 16 Απριλίου του Από την 1 Ιουνίου 2004 έως και το τέλος των Παραολυμπιακών Αγώνων ξεκίνησε η τρίτη και τελευταία φάση διαθέσεως των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Εισιτηρίων. Συνολικά, από την Τράπεζα διατέθηκαν περίπου εισιτήρια, που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο των εισιτηρίων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων. Εγκατάσταση Ολυμπιακών ΑΤΜ-ΡΟS Για να καλυφθούν οι ανάγκες των επισκεπτών των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων, η Alpha Bank σε συνεργασία με τη Visa International εγκατέστησε ένα δίκτυο 16 νέων ΑΤΜ τεχνολογίας EMV Chip, που υποστήριζαν τέσσερις γλώσσες Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, και Γερμανικά και δύο τύπους συναλλαγών, ανάληψη μετρητών και ενημέρωση υπολοίπου. Το πρώτο κινητό ΑΤΜ στην Ευρώπη που υποστηρίζει την τεχνολογία EMV Chip τοποθετήθηκε στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις της Αθήνας κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων για την πλήρη ανταπόκριση της Τραπέζης στις ανάγκες των επισκεπτών. Επίσης, 650 τερματικά POS εγκαταστάθηκαν από την Alpha Bank και τη Visa στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, αγωνιστικές και μη. Μεταξύ αυτών ήταν και τα πρώτα κινητά τερματικά με τεχνολογία EMV Chip που λειτουργούν μέσω δικτύου κινητής τεχνολογίας (GSM) και ευρίσκοντο κυρίως σε χώρους εστιάσεως. Τελειώνοντας αξίζει να 19

20 αναφέρουμε ότι από τον Μάϊο του 2003 διατίθενται Συλλεκτικά Ολυμπιακά Νομίσματα από το Δίκτυο της Τραπέζης και έχουν πωληθεί περίπου μεμονωμένα νομίσματα και περισσότερες από σειρές. Η Χορηγία δεν θα μπορούσε παρά να είναι επιτυχημένη τόσο λόγω της άρτιας δομής της, όσο και λόγω της ενθουσιώδους υποστηρίξεως όλων των ανθρώπων της Τραπέζης. Η Αlpha Bank έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στο μεγαλύτερο παγκόσμιο αθλητικό και πολιτισμικό γεγονός και συνετέλεσε στην επιτυχία της χώρας μας, που αναγνωρίστηκε από κάθε παράγοντα της διεθνούς κοινότητας. Κατέδειξε έτσι το δυναμικό, την αποτελεσματικότητα και τη δυνατότητα άψογου σχεδιασμού και εκτελέσεως και των πιο απαιτητικών εγχειρημάτων, καθώς και την ετοιμότητά της να αναλάβει τις προκλήσεις του μέλλοντος. 20

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%)

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Το 2007 αποτελεί έτος ορόσημο για την Alpha Bank, καθώς δημιουργούμε μία σταθερή λειτουργική βάση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου το Δίκτυό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ 9μηνο 2009 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2009 στα 1 010 εκατ. ( 17%) Αύξηση των προ προβλέψεων κερδών 9μήνου σε 2 129 εκατ. (+15%) Καθαρά κέρδη 3 ου τριμήνου 301 εκατ. 5 δισ. καθαρή αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Καθαρά κέρδη α 3μήνου 2010 στα 21 εκατ. Προ προβλέψεων κέρδη 3μήνου: 465 εκατ. ( 30% σε σχέση με το α 3μηνο του 2009) Οργανικά έσοδα στην Ελλάδα σταθερά σε υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Βελτιωμένα αποτελέσματα λόγω υψηλότερων διεθνών περιθωρίων διύλισης και αυξημένης συνεισφοράς των εξαγωγών από το διυλιστήριο Ελευσίνας Η πτώση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Ενίσχυση του Ισολογισμού

Περαιτέρω Ενίσχυση του Ισολογισμού Αποτελέσματα A Τριμήνου 2009 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 86 εκατ. με αύξηση των προβλέψεων Ευρώ 157 εκατ. Συνεχιζόμενη έμφαση στην ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κεφαλαίων Πρώτης Διαβαθμίσεως 10% και Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8%

Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,8% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 Κέρδη μετά τη φορολογία 502 εκατ. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 90% Υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυμένα Στοιχεία Ισολογισμού

Ενισχυμένα Στοιχεία Ισολογισμού Αποτελέσματα Έτους 2008 Σημαντική ενδυνάμωση του Ισολογισμού με αύξηση των Κεφαλαίων πρώτης διαβαθμίσεως σε Ευρώ 5 δισ. 1 και προληπτική εφαρμογή προβλέψεων Ευρώ 542 εκατ. Καθαρά κέρδη Ευρώ 512 εκατ. Ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. Α 3μηνο Αθήνα, Μάιος 2009 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Α 3μηνο 2009 Αθήνα, 29 Μαΐου 2009 σε εκατ. Α 3μηνο 2009 Α 3μηνο 2008 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα Καθαρά κέρδη Finansbank Καθαρά κέρδη ΝΑ Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2006 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Τρίµηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 132% αύξηση στα κέρδη µετά τη φορολογία 58% αύξηση στα κέρδη πριν τις προβλέψεις Λευκωσία, 11 Μαϊου Το Συγκρότηµα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών Oκτώβριος 2012 Eξωτερικό Επιδείνωση εμπόριο εμπορικών Τουρκίας σχέσεων ( Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα: Θετική κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο γεγονός που αποτελεί ένδειξη της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος Κέρδη α τριμήνου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα