ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q TIC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC"

Transcript

1 Χ. Ζωγράφος & Σσνεργάτες Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q TIC ΕΠΟΧΙΑΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ Καναλάτα κλιματιςτικά μθχανιματα εταιρίασ DAIKIN κατάλλθλα για ςφνδεςθ με αεραγωγοφσ (κρυφοφ τφπου) κατάλλθλα για επαγγελματικοφσ χϊρουσ απόδοςθσ ςτθ ψφξθ 12,5 KW και ςτθ κζρμανςθ 14,0 KW μεταχειριςμζνα ςε άριςτθ κατάςταςθ. Παρζχεται εγγφθςθ με τθν προχπόκεςθ τοποκζτθςθσ του κλιματιςτικοφ από τθν εταιρία μασ Σιμι: 740 / τεμάχιο Εναλλάκτθσ αζρα αζρα εταιρίασ ΚΑΦΦΕ ςειρά FENA ονομαςτικισ παροχισ m³/h μεταχειριςμζνοσ ςε άριςτθ κατάςταςθ ΣΙΜΗ : 400 / τεμάχιο 1

2 Θερμαντικό πάνελ PM-2001 (230V/50Hz) Χαρακτηριςτικά : Άμεςθ, υγιεινι, κακαρι και ακόρυβθ κζρμανςθ χωρίσ πολφπλοκεσ εγκαταςτάςεισ Θερμαντικά ςϊματα ρεφματοσ κατάλλθλα για επίτοιχθ εγκατάςταςθ Εξαιρετικά λεπτοφ προφίλ Ανκεκτικι ςυςκευι υψθλισ αςφάλειασ Με κερμικό προςταςίασ Class II Με ενςωματωμζνο ρυκμιηόμενο κερμοςτάτθ υψθλισ ακρίβειασ +-1 C. Με αντιπαγωτικι λειτουργία που ενεργοποιεί το πάνελ όταν θ κερμοκραςία του χϊρου πζςει κάτω από +6 C. Καλαίςκθτοσ ςχεδιαςμόσ που ταιριάηει ςε κάκε χϊρο Απόλυτα ακόρυβθ λειτουργία χωρίσ οςμζσ ΕΦΑΡΜΟΓΕ: αν κφρια κζρμανςθ για χϊρουσ που δεν ζχουν μόνιμθ κζρμανςθ ι περιοδικι όπωσ ςε εξοχικζσ κατοικίεσ ι ςαν βοθκθτικι κζρμανςθ ςε χϊρουσ που θ υπάρχουςα κζρμανςθ δεν είναι επαρκισ όπωσ δωμάτια θλικιωμζνων, δωμάτια νεογζννθτων, χϊροι με προβλιματα υγραςίασ κ.ά. Ιςχφσ: 2000W Σάςθ: 230V-50/60Hz Pilot Lights: Ναι Θερμοςτάτθ δωματίου: Ναι Λειτουργία: Turbo Διπλό προςτατευτικό: κερμικό αςφαλείασ Διαςτάςεισ: 74,0 10,0 45,0 cm Σιμι: 75 / τεμάχιο 2

3 Θερμάςτρα INFRARED-150N Θερμάςτρα υπερφκρων με μπάρεσ χαλαηία, κατάλλθλθ για επίτοιχθ τοποκζτθςθ και με δυνατότθτα τοποκζτθςθσ του κορδονιοφ ςτθν αριςτερι ι ςτθ δεξιά άκρθ τθσ κερμάςτρασ ανάλογα με το χϊρο που τοποκετείται. Προςταςία από ςταγόνεσ νεροφ που τθν κάνει τθν πλζον κατάλλθλθ επιλογι για το μπάνιο. Η ςυςκευι περιςτρζφεται ςε 2 κζςεισ εςτίαςθσ με αποτζλεςμα τθν ςτόχευςθ τθσ κζρμανςθσ ςτο επιλεγμζνο ςθμείο. Χαρακτηριςτικά: Ιςχφσ: 750/1500W Ηλεκτρικι ζνταςθ: 6,5A Προςταςία: IP24 Διαςτάςεισ: 605x120x120mm TIMH : 40 / τεμάχιο 3

4 Καλοριφζρ θλεκτρικό λαδιοφ εταιρίασ INVENTOR DINV-M6 Ιςχφσ: 3000 Watt h2. Χαρακτθριςτικά Ιςχφσ 3000 Watt TIMH : 65 / τεμάχιο 4

5 Κλιματιςτικό μθχάνθμα επίτοιχο εταιρίασ DAIKIN URURU SARARA FTXR50E / RXR50E τεχνολογίασ INVERTER Σύρςημα ύγοαμρηπ URURU: διαςηοεί ςημ σγοαρία ρε άμεςα επίπεδα δίυχπ νευχοιρςή παοξυή μεοξύ Σύρςημα ατύγοαμρηπ SARARA: διαςηοεί ςξ ερχςεοικό πεοιβάλλξμ άμεςξ και καθαοό απξμακούμξμςαπ ςημ σγοαρία από ςξμ αέοα υχοίπ μα ελαςςώμει ςη θεομξκοαρία Εναιοεςικά απξςελερμαςικόπ αεοιρμόπ: αμαμεώμει ςξμ αέοα ςξσ υώοξσ μέρα ρε 2 ώοεπ Εναιοεςικά απξςελερμαςικόπ καθαοιρμόπ αέοα: βελςιώμει ςημ πξιόςηςα ςξσ αέοα ρε ερχςεοικξύπ υώοξσπ υάοη ρςημ ςευμξλξγία Flash Streamer ςηπ Daikin Υφηλή εμεογειακή απόδξρη: όλεπ ξι μξμάδεπ ςηπ ρειοάπ τέοξσμ εμεογειακή ρήμαμρη 'Α' καςηγξοίαπ (EER = 5,00/COP = 5,14) Η μσυςεοιμή λειςξσογία ενξικξμξμεί εμέογεια, απξςοέπξμςαπ ςημ σπεοβξλική φύνη ή θέομαμρη καςά ςη διάοκεια ςηπ μύυςαπ Για ςαυεία φύνη ή θέομαμρη μπξοείςε μα επιλένεςε ςημ ιρυσοή λειςξσογία Η λειςξσογία Comfort εναρταλίζει εσυάοιρςη αςμόρταιοα υχοίπ μα δημιξσογεί οεύμαςα αέοα Αθόοσβη λειςξσογία ερχςεοικήπ μξμάδαπ: Τξ κξσμπί "Silent" (Αθόοσβη λειςξσογία) ςξσ ςηλευειοιρςηοίξσ μειώμει ςημ ηυηςική ρςάθμη λειςξσογίαπ ςηπ ερχςεοικήπ μξμάδαπ καςά 3dB Φχςξκαςαλσςικό τίλςοξ καθαοιρμξύ αέοα από ςιςάμιξ με επικάλσφη απαςίςη, απξοοξτά ςα μικοξρκξπικά ρχμαςίδια, απξρσμθέςει ςιπ ξρμέπ και ενξσδεςεοώμει ςα βακςηοίδια και ςξσπ ιξύπ Η Τοιρδιάρςαςη οξή αέοα ρσμδσάζει ςημ ασςόμαςη ξοιζόμςια και κάθεςη κίμηρη ςχμ πςεοσγίχμ για απξςελερμαςικόςεοη διαμξμή ςξσ αέοα ακόμα και ρε μεγάλξσπ υώοξσπ. Άλλα υαοακςηοιρςικά: λειςξσογία ύγοαμρηπ, λειςξσογία εσυάοιρςξσ δοξρεοξύ αέοα, λειςξσογία άμεςξσ ύπμξσ, ποόγοαμμα ενξσδεςέοχρηπ μσκήςχμ 5

6 ΤΙΜΗ : / τεμάχιο 6

7 Αεροκουρτίνα OLEFINI KEH-44 Θερμαινόμενθ Nζου ςχεδιαςμοφ και αιςκθτικισ ςειρά από πλαςτικζσ αεροκουρτίνεσ, υψθλισ παροχισ με διάμετρο ανεμιςτιρα 110, κερμοφ αζρα με αντιςτάςεισ πεπλατυςμζνου ςφρματοσ. -Mικοσ αεροκουρτίνασ: 120 cm. -Yψθλισ παροχισ (Διάμετροσ ανεμιςτιρα 110 mm). -Νζου ςχεδιαςμοφ, χαμθλοφ κόςτουσ μοντζλο. -Φραγμόσ ςτα ζντομα, ςκόνθ οςμζσ, ρφπανςθ και υγραςία. -Απλι εγκατάςταςθ. -Αςφρματο ι ενςφρματο τθλεχειριςτιριο. (Εξτρα χρζωςθ) -Χαμθλι ςτάκμθ κορφβου. ΚΕΗ-44 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ Μζγιςτο φψοσ πόρτασ (m) 3.0 Μζγιςτο μήκοσ πόρτασ (m) 1.2 Σαχφτητα αζρα (m/s) 8,5/7 Ροή αζρα (m3/h) 2355/1940 Iςχφσ (KW) 2/4/6 ι 3/6/9 Voltage 400V/50Ηz/3n Επίπεδο θορφβου ςτο 1 μ. db ( A ) 58/56 Mήκοσ ςτομίου αζρα (mm) - Βάθοσ (mm) - Βάροσ (Kg) 12 Σιμι : 450 / τεμάχιο 7

8 Αφυγραντιρασ INVENTOR DE-MDT-20 χωρθτικότθτασ 20L/DAY Ψθφιακι Οκόνθ LED Ζνδειξθ ςτάκμθσ νεροφ, αυτόματθ διακοπι τθσ λειτουργίασ όταν γεμίςει θ δεξαμενι Λειτουργία ςυνεχοφσ αφφγρανςθσ Δυνατότθτα ςυνεχοφσ αποςτράγγιςθσ Αυτόματθ επανεκκίνθςθ Αυτόματθ αποπάγωςθ Αυτοδιάγνωςθ βλαβϊν Ικανότθτα Αφφγρανςθσ L/24 ϊρεσ 20 Σάςθ/υχνότθτα/Φάςθ (V/Hz/Ph) 230/50/1 Κατανάλωςθ (W) 555 Ρεφμα Λειτουργίασ (A) 3.0 Δοχείο Νεροφ (L) 3.5 Σιμι : 129 / τεμάχιο 8

9 Παρατηρήςεισ : Όλεσ οι τιμζσ περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23 % Για τθν αποςτολι των εμπορευμάτων ςτισ περιοχζσ εντόσ Αττικισ δεν χρεϊνονται ζξοδα αποςτολισ και αντικαταβολι Σα εμπορεφματα βρίςκονται ςε προςφορά θ οποία ιςχφει μζχρι εξαντλιςεωσ των αποκεμάτων Δπαγατσανίος 39 41, Αγ. Παπασκεςή Τ: F: acci.gr 9

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ Α1 Α1.1 Α1.2 Α1.3 Α1.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΑΚΕΣΟΤ Α : ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ (ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΣΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕ ΓΡΑΦΕΙΟΤ/ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΤΚΕΤΕ ΗΧΟΤ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΚΟΥΤΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΘ: Θα είναι κατθγορίασ midi tower, κα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ.

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΡΟΣ.....3 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΘΘΘΜΑΤΑ.3 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ.....3 4. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 2.1 ΜΘΧΑΝΕΣ ΓΑΦΕΛΟΥ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.2 ΤΘΛΕΦΩΝΛΚΟ ΚΕΝΤΟ 2.3 ΣΥΣΤΘΜΑ ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 2.1 ΜΘΧΑΝΕΣ ΓΑΦΕΛΟΥ - ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.2 ΤΘΛΕΦΩΝΛΚΟ ΚΕΝΤΟ 2.3 ΣΥΣΤΘΜΑ ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ 1 EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΜΟ ΠΑΛΛΘΝΘ ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΝΕΟΤ ΒΡΕΦΟΝΘΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Ο.Σ. 619, Δ.Ε. ΓΕΡΑΚΑ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΜ.: 30/2014 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΟΜΑΔΕ Κατηγορία 1 (με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία Με τίτλο : «Καταςκευή Ηλεκτρικήσ Εγκατάςταςησ με Σεχνολογία KNX ςε Κατοικία.

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Μθχανιματα Donuts Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Γλαςιζρεσ Ταχυηυμωτιρια Σφολιατομθχανζσ Αξεςουάρ 2013 In.Con.Eq Hellas Μθχανζσ Κοπισ Donuts

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος Ρ Ε Λ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΝΟΝΕΣ 5

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

b a a s b u i l d i n g κ α τ α ς κ ε υ ι κ α τ ο ι κ ι ϊ ν υ ψ θ λ ϊ ν π ρ ο δ ι α γ ρ α φ ϊ ν

b a a s b u i l d i n g κ α τ α ς κ ε υ ι κ α τ ο ι κ ι ϊ ν υ ψ θ λ ϊ ν π ρ ο δ ι α γ ρ α φ ϊ ν Άρκρο 1. Αςφάλεια ζργου Για όλο το χρονικό διάςτθμα που κα ανεγείρεται θ οικοδομι, όλο το εργατοτεχνικό προςωπικό, κα καλφπτεται από αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο - τθσ εταιρίασ GENERALI - γενικισ αςτικισ ευκφνθσ,

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Γιατί να μάκετε για τα φωτοβολταϊκά πάνελ; Γιατί: Παράγουν κακαρι πθγι ενζργειασ Μπορείτε να αμειφκείτε για τθν ενζργεια που παράγετε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ

ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΤΚΔΤΩΝ ΤΣΗΜ ΑΣΟ GMDSS ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΔΙΟΤ ΓΔΙΩΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ ΚΟΜΙΓΗ ΑΝΓΡΔΑ (ΑΔΜ:3371) ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΣ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ

ΚΙΣ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ ΚΙΣ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΙΟΤΛΙΟ 2012 Web site: http://www.actioncontrol.gr Email : genikesp@actioncontrol.gr ΠΑΠΟΤΛΑ 65-122 44 - ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΗΛ: 210 561 76 61 ΕΙΔΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης Βήμα-Βήμα ΚΙΤ ΑΙΑΣ112 σε αυτοκίνητο

Οδηγός Εγκατάστασης Βήμα-Βήμα ΚΙΤ ΑΙΑΣ112 σε αυτοκίνητο 18/06/2014 2012-2014 Σο κιτ ςυναρμολόγθςθσ τθσ ςυςκευισ AIAS Ydrogen GE καταςκευάηεται από τθν εταιρία: Δ.Λειβιδιϊτθσ ΜΟΝ. ΕΠΕ, ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΤ 83, 11743, ΝΕΟ ΚΟΜΟ, ΑΘΗΝΑ Σθλ.: 210.9014154, Fax: 210.9015947

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΘΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΘΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΘΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟ ΧΕΙΡΙΜΟ ΟΧΘΜΑΣΟ ΜΕΩ ΧΕΙΡΙΣΘΡΙΟΤ ΠΑΙΧΝΙΔΟΜΘΧΑΝΘ ΣΗΙΦΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α.Μ : 36230 ΠΑΠΠΑ ΩΣΘΡΘ Α.Μ : 37925 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ και Πολυμζςων Πτυχιακι Εργαςία Μελζτθ Αρχιτεκτονικισ Δικτφων Δορυφορικοφ Internet Φοιτθτισ: Χφτασ Εφαγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΠΗ ΜΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ ΧΡΗΗ ΣΗ ΣΕΧΝΙΚΗ EUROPEAN INSTALLATION BUS (EIB/KNX) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ RODOS PALLADIUM».

«ΠΡΟΣΤΠΗ ΜΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ ΧΡΗΗ ΣΗ ΣΕΧΝΙΚΗ EUROPEAN INSTALLATION BUS (EIB/KNX) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ RODOS PALLADIUM». ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΚΘΤΘΣ ΣΧΟΛΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΜΟΓΩΝ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΓ. ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «ΠΡΟΣΤΠΗ ΜΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ ΧΡΗΗ ΣΗ ΣΕΧΝΙΚΗ EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «TeensWire από το ΑΡΕ/ΜΡΕ»: Διαδραςτικι και πολυμεςικι θλεκτρονικι πλατφόρμα για τθν αναηιτθςθ, ςυλλογι και αξιοποίθςθ πλθροφοριϊν για και από νζουσ 12-18 ετϊν» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. W88210DAP S88211DAP 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΤΑ «Εκπαίδευςθ και εξεταςτικι διαδικαςία Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν» (ΦΕΚ 2406 Βϋ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα