0311 A OI GT-1D. ύζηημα Θςποηηλεθώνων για Πολςκαηοικίερ Θςποηηλέθωνο με ακοςζηικό ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "0311 A OI GT-1D. ύζηημα Θςποηηλεθώνων για Πολςκαηοικίερ Θςποηηλέθωνο με ακοςζηικό ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ"

Transcript

1 0311 A OI GT-1D ύζηημα Θςποηηλεθώνων για Πολςκαηοικίερ Θςποηηλέθωνο με ακοςζηικό ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

2 ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ Γενικέρ Απαγοπεύζειρ Απαγόπεςζη Αποζςναπμολόγηζηρ Απαγόπεςζη έκθεζηρ ζε νεπό Γενικέρ Πποθςλάξειρ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ (Η αμέλεια μποπεί να έσει ζαν αποηέλεζμα ζοβαπό ή και θαναηηθόπο ηπαςμαηιζμό) 1. Μελ απνζπλαξκνινγείηε θαη κελ ηξνπνπνηείηε ηε κνλάδα, κπνξεί λα πξνθιεζεί θσηηά ή ειεθηξνπιεμία. 2. Απνθύγεηε λα έιζεη ε κνλάδα ζε επαθή κε λεξό ή άιιν πγξό, κπνξεί λα πξνθιεζεί θσηηά ή ειεθηξνπιεμία. 3. Μελ επεκβαίλεηε ζηα ειεθηξνληθά θπθιώκαηα ηεο κνλάδαο θαη κελ εηζάγεηε κεηαιιηθά ε εύθιεθηα αληηθείκελα ζε απηήλ, κπνξεί λα πξνθιεζεί θσηηά ή ειεθηξνπιεμία. ΠΡΟΟΥΗ (Η αμέλεια μποπεί να έσει ζαν αποηέλεζμα ζοβαπό ή και θαναηηθόπο ηπαςμαηιζμό) 1. Με ηνπνζεηείηε ηε κνλάδα ζηηο αθόινπζεο ζέζεηο γηαηί κπνξεί λα πξνθιεζεί θσηηά, ειεθηξνπιεμία ή θαθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. εκεία όπνπ ππάξρεη άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία ή ζέζε θνληά ζε ζεξκαληηθά ζώκαηα πνπ πξνθαινύλ δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο. εκεία όπνπ ππάξρνπλ ζθόλε, ιάδηα, ρεκηθά θιπ. Θέζεηο όπνπ ππάξρεη πγξαζία όπσο ινπηξά, ππόγεηα, ζεξκνθήπηα θιπ. Θέζεηο όπνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη ηδηαίηεξα ρακειή όπσο κέζα ζε ρώξνπο ςύμεο ή κπξνζηά ζε θιηκαηηζηηθά. Θέζεηο όπνπ ππάξρεη πδξαηκόο ή θαπλόο (θνληά ζε επηθάλεηεο ζέξκαλζεο ή ςύμεο). εκεία όπνπ ππάξρνπλ θνληά ζπζθεπέο πνπ παξάγνπλ ήρν όπσο δηαθόπηεο dimmer ή ειεθηξηθέο ζπζθεπέο κε inverter. 2. Μελ ηνπνζεηείηε νηηδήπνηε πάλσ ζηε κνλάδα θαη κελ ηελ θαιύπηεηε κε ύθαζκα θιπ., κπνξεί λα πξνθιεζνύλ θσηηά ή άιια πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 3. Όηαλ δηεμάγεηε δνθηκαζηηθέο θιήζεηο ή ειέγρεηε ηελ έληαζε ηνπ ερεηηθνύ ζήκαηνο, ζηγνπξεπηείηε πξώηα όηη ην αθνπζηηθό ηεο θεληξηθήο κνλάδαο είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηε ζέζε ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα πξνθιεζνύλ ηξαπκαηηζκνί ζηα απηηά. 4. Μελ ηνπνζεηείηε ηε κνλάδα ζε ζέζε όπνπ ππάξρνπλ δνλήζεηο ή θξνύζεηο. Μπνξεί λα πξνθιεζνύλ ηξαπκαηηζκνί ή δεκηέο από ηελ πηώζε ηεο κνλάδαο. ΓΕΝΙΚΕ ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ 1. Σνπνζεηήζηε ηε κνλάδα ζε ηνπιάρηζηνλ 1m απόζηαζε από ξαδηόθσλα ή ηειενξάζεηο. 2. Η κνλάδα απηή είλαη απνθιεηζηηθά γηα εζσηεξηθή ρξήζε. Μελ ηε ρξεζηκνπνηείηε ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο. 3. ε πεξηνρέο όπνπ ππάξρεη θνληά ζηαζκόο εθπνκπήο RF ή TV θαη ην πεδίν είλαη πνιύ ηζρπξό, κπνξεί λα ππάξμνπλ παξεκβνιέο ζην ζύζηεκα ιόγσ ησλ πςειώλ ζπρλνηήησλ. 4. Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη καδί κε απηό ην ζύζηεκα θαη ζπζθεπέο άιισλ θαηαζθεπαζηώλ (όπσο αηζζεηήξαο, αληρλεπηέο, θππξηά) πξέπεη λα ηεξνύληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη όξνη εγγύεζεο πνπ παξέρεη ν θαηαζθεπαζηήο ή πσιεηήο. 5. Όηαλ ε κνλάδα δελ ιεηηνπξγεί ή δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, δηαθόςηε ηελ παξνρή ξεύκαηνο. 6. Η κνλάδα είλαη ζρεδηαζκέλε γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε. Γηα επηηξαπέδηα ρξήζε ρξεζηκνπνηείζηε εηδηθό ζηήξηγκα. 7. Με ηε ρξήζε κπνξεί ην θνπηί ηεο κνλάδαο λα ζεξκαλζεί, σζηόζν απηό δελ απνηειεί έλδεημε θαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 8. Δάλ ρξεζηκνπνηείηαη θνληά ζηε κνλάδα θάπνην θηλεηό ηειέθσλν, ελδέρεηαη ε κνλάδα λα παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο. 9. Η κνλάδα δελ ιεηηνπξγεί ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο. 10. Όηαλ ξπζκίδεηε ηα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο ζην T-mode θαη πιεζηάδεηε ηε κνλάδα, κπνξεί ην ζύζηεκα ζπξνηειεθώλνπ λα επεξεαζηεί από ηελ παξεκβνιή ξαδηνζπρλόηεηαο θιπ., αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 11. Πξνζνρή ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηεο κνλάδαο θαζώο ε ρξήζε Η/Τ, ηειενξάζεσλ ή ξαδηνθώλσλ θνληά ζε απηή κπνξεί λα επεξεάζεη ηε κεηάδνζή ηεο ή λα πξνθαιέζεη αλεπηζύκεην ζόξπβν. 12. Όηαλ ε κνλάδα έρεη ηνπνζεηεζεί ζηνλ ηνίρν κπνξεί ην ρξώκα ηεο ζην επάλσ κέξνο λα γίλεη πην ζθνύξν. Απηό δελ απνηειεί έλδεημε θαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο

3 1 ΟΝΟΜΑΙΕ ύκβνιν ζπβαηόηεηαο κε αθνπζηηθά βαξεθνταο (*1) Αθνπζηηθό Πιήθηξν πξναηξεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ (OPTION) Πιήθηξν θσηηζκνύ ή θιήζεο ζπξσξνύ/θύιαθα ή ελεξγνπνηεζεο «θιήζεο ηαηξείνπ» Πιήθηξν αλνίγκαηνο πόξηαο Φσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο (πνξηνθαιί) (*2) Έμνδνο ήρνπ θιήζεο Κλειζηόρ Κανονικόρ - Δςναηόρ Ρύζκηζε έληαζεο ήρνπ θιήζεο (*1): Η ζπζθεπή απηή εθπέκπεη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό πεδίν, ζπκβαηό κε αθνπζηηθά βαξεθνταο ηύπνπ T-mode γηα λα παξάγεηαη θαζαξόο ήρνο επηθνηλσλίαο κε ΑΜΔΑ. (*2): Η θσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο καο ελεκεξώλεη γηα ηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπξνηειεθώλνπ. Δλδεηθηηθά: Όηαλ ν ήρνο θιήζεο είλαη απελεξγνπνηεκέλνο, ε θσηεηλή έλδεημε αλαβνζβήλεη θάζε 5,5. Όηαλ γίλεηαη επηθνηλσλία κε ηελ πόξηα ή ηνλ ζπξσξό/θύιαθα αλαβνζβήλεη ηαρύηεξα θιπ (βιέπε επηκέξνπο ελόηεηεο) - 3 -

4 2 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ 2-1 Απάνηηζη ζε κλήζη από ηην πόπηα ή ηον θςπωπό/θύλακα 1 Όηαλ ην ζπξνηειέθσλν ιακβάλεη κία θιήζε από ηνλ ζηαζκό εηζόδνπ (κπνπηνληέξα πνιπθαηνηθίαο) ή από ηε ζπζθεπή ζπξσξνύ/θύιαθα, αθνύγεηαη έλαο ήρνο θιήζεο. Η θσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο αλαβνζβήλεη. 3 Όηαλ νινθιεξώζεηε ηε ζπλνκηιία, ηνπνζεηήζηε ην αθνπζηηθό ζηε ζέζε ηνπ γηα λα ηεξκαηηζηεί ε θιήζε. Η θσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ζβήλεη. Η επηθνηλσλία ζηακαηάεη απηόκαηα κεηά από πεξίπνπ 3 ιεπηά. 2 εθώζηε ην αθνπζηηθό γηα λα απαληήζεηε. Αλ δελ απαληήζεηε εληόο 30, ε θιήζε ηεξκαηίδεηαη. Τπάξρεη ζπκβαηόηεηα κε αθνπζηηθά βαξεθνταο ηύπνπ T-mode. Η θσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο αλάβεη. 2-2 Κλήζη από ηο πλήκηπο κοςδοςνιού ηηρ εζωηεπικήρ πόπηαρ (εθόζον έσει ζςνδεθεί) 1 Όηαλ θάπνηνο επηζθέπηεο πηέζεη ην πιήθηξν θνπδνπληνύ ηεο εζσηεξηθήο πόξηαο (πόξηα δηακεξίζκαηνο), ζην ζπξνηειέθσλν αθνύγεηαη έλαο ήρνο θιήζεο γηα όζν ρξόλν ην πιήθηξν είλαη παηεκέλν. Ο ήρνο θιήζεο από ηελ εζσηεξηθή πόξηα δηακεξίζκαηνο δηαθέξεη από ηνλ ήρν θιήζεο πνπ πξέξρεηαη από ηελ είζνδν ηεο πνιπθαηνηθίαο. (Η ζπλνκηιία ΓΔΝ είλαη δπλαηή) ΠΡΟΟΥΗ: ην πιήθηξν θνπδνπληνύ ηεο εζσηεξηθήο πόξηαο είλαη ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΟ αλ δελ έρεη ζπλδεζεί, δελ είλαη δπλαηή ε θιήζε από ηελ εζσηεξηθή πόξηα. 2-3 Άνοιγμα πόπηαρ (εθόζον ςπάπσει ηλεκηπικόρ μησανιζμόρ ζηην πόπηα) 1 εθώζηε ην αθνπζηηθό ηνπ ζπξνηειεθώλνπ θαη πηέζηε ην πιήθηξν γηα ην άλνηγκα ηεο πόξηαο όζν είζηε ζε επηθνηλσλία κε ηνλ ζηαζκό ηεο εηζόδνπ. 2 ηελ είζνδν ελεξγνπνηείηαη ν ειεθηξηθόο κεραληζκόο αλνίγκαηνο πόξηαο (θππξί ή ειεθηξνκαγλήηεο) Αλάινγα κε ηνλ ειεθηξηθό κεραληζκό αλνίγκαηνο πόξηαο, κπνξεί λα πξέπεη λα θξαηάηε παηεκέλν ην πιήθηξν αλνίγκαηνο πόξηαο γηα όζε ώξα ρξεηάδεηαη. ɹ 2-4 Έλεγσορ βοηθηηικού θωηιζμού (εθόζον έσει ζςνδεθεί) Δλεξγνπνίεζε θσηηζκνύ ζηελ είζνδν (εθόζνλ έρεη ζπλδεζεί). 1 εθώζηε ην αθνπζηηθό θαη πηέζηε κία θνξά ην πιήθηξν θσηηζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα θιήζεο ή επηθνηλσλίαο κε ην ζηαζκό εηζόδνπ. 2 Ο εμσηεξηθόο θσηηζκόο ζηελ είζνδν ζα αλάςεη γηα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα (αλάινγα κε ηε ξύζκηζή ηνπ) Γηα ηνλ έιεγρν εμσηεξηθνύ βνεζεηηθνύ θσηηζκνύ απαηηείηαη θαηάιιειν ειεθηξηθό θύθισκα (ξειέ θιηκαθνζηαζίνπ ή αληίζηνηρν) Ο έιεγρνο βνεζεηηθνύ θσηηζκνύ ΓΔΝ είλαη εθηθηόο αλ ζην ζηαζκό εηζόδνπ έρεη ζπλδεζεί εμσηεξηθή θάκεξα παξαθνινύζεζεο (CCTV).

5 2-5 Κλήζη ιαηπείος (εθόζον έσει ζςνδεθεί) Αλ γίλεη θιήζε ζε δηακέξηζκα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ιεηηνπξγία θιήζεο ηαηξείνπ θαη εθόζνλ απηή έρεη ελεξγνπνηεζεί, ηόηε ε ειεθηξνληθή θιεηδαξηά ηεο εηζόδνπ ζα αλνίμεη απηόκαηα, ρσξίο λα πξέπεη λα παηεζεί ην πιήθηξν αλνίγκαηνο πόξηαο ζην ζπξνηειέθσλν. 1 ε θαηάζηαζε αλακνλήο, παηήζηε ην πιήθηξν ελεξγνπνίεζεο «θιήζεο ηαηξείνπ» γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο. (Η θσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο μεθηλάεη λα αλαβνζβήλεη θάζε 2.5 ) Παηήζηε ην πιήθηξν άιιε κία θνξά γηα ηελ αθύξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο. 2 Όηαλ ν επηζθέπηεο παηήζεη ην πιήθηξν θιήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηακεξίζκαηνο (ηαηξείνπ) ζην ζηαζκό εηζόδνπ ηεο πνιπθαηνηθίαο, ε πόξηα ζα αλνίμεη απηόκαηα. 3 ην ζπξνηειέθσλν ηνπ ηαηξείνπ αθνύγεηαη θαλνληθά ν ήρνο θιήζεο από ηνλ ζηαζκό εηζόδνπ. Δθόζνλ ρξεηάδεηαη, επηθνηλσλήζηε κε ηνλ επηζθέπηε ζεθώλνληαο ην αθνπζηηθό. εκείσζε: Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε ιεηηνπξγία θιήζεο ηαηξείνπ, ε θσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο δελ ζα καο εηδνπνηήζεη αλ θιείζνπκε ηειείσο ηνλ ήρν θιήζεο ζην ζπξνηειέθσλν ηνπ ηαηξείνπ. Αλ έρεη γίλεη εθηξνπή θιήζεσλ πξνο ηε ζπζθεπή ζπξσξνύ / θύιαθα ΓΔΝ είλαη δπλαηή ε ελεξγνπνίεζε ηεο θιήζεο ηαηξείνπ. Η εθηξνπή θιήζεσλ ξπζκίδεηαη ΜΟΝΟ από ηε ζπζθεπή ζπξσξνύ. Η δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θιήζεο ηαηξείνπ εμαξηάηαη από ηνλ εμνπιηζκό πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί, θαζώο θαη από ηελ θαισδίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 2-6 Κλήζη από διαμέπιζμα ππορ ηη ζςζκεςή θςπωπού / θύλακα (εθόζον έσει ζςνδεθεί) 1 εθώζηε ην αθνπζηηθό ηνπ ζπξνηειεθώλνπ θαη παηήζηε ην πιήθηξν θιήζεο ζπξσξνύ / θύιαθα. Αθνύγεηαη ν ήρνο επηβεβαίσζεο ηεο θιήζεο. Η θσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ζα αλαβνζβήλεη. 2 ηε ζπζθεπή ζπξσξνύ/ θύιαθα ζα αθνπζηεί έλα ερεηηθό ζήκα γηα λα εηδνπνηήζεη ηνλ ζπξσξό / θύιαθα. 2-7 Πλήκηπο πποαιπεηικών λειηοςπγιών (OPTION) (εθόζον έσει ζςνδεθεί) Σν πιήθηξν πξναηξεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ (OPTION) επηηξέπεη ηελ ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ησλ βνεζεηηθώλ ζπζθεπώλ ή ιεηηνπξγηώλ πνπ έρνπλ ζπλδεζεί ζην ζπξνηειέθσλν ηνπ δηακεξίζκαηνο

6 2-8 Ειδοποίηζη έκηακηηρ ανάγκηρ (εθόζον έσει ζςνδεθεί) ην ζπξνηειέθσλν GT-1D έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδέζεηε έλαλ δηαθόπηε εηδνπνίεζεο έθηαθηεο αλάγθεο κε καλδάισζε, π.ρ. ζην κπάλην ή ην ππλνδσκάηην. 1 Όηαλ ππάξμεη αλάγθε ηξαβήμηε ηνλ δηαθόπηε εηδνπνίεζεο έθηαθηεο αλάγθεο. 4 εθώζηε ην αθνπζηηθό γηα λα επηθνηλσλήζεηε κε ην ζπξσξό. Η θσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο κέλεη αλακκέλε κέρξη λα θαηεβάζεηε ην αθνπζηηθό. Οηαλ θαηεβάζεηε ην αθνπζηηθό ν πξνεηδνπνηεηηθόο ήρνο ζπλαγεξκνύ ζα ζπλερίζεη λα ερεί. 2 ην ζπξνηειέθσλν ηνπ δηακεξίζκαηνο θαη ζηε ζπζθεπή ζπξσξνύ/θύιαθα (εθόζνλ έρεη ζπλδεζεί ζην ζύζηεκα), ζα ερήζεη πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ζπλαγεξκνύ. 5 Γηα λα ζηακαηήζεη ην πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ζπλαγεξκνύ, πξέπεη λα επαλαθέξεηε ην ζύζηεκα ζε θαηάζηαζε εξεκίαο μεθιεηδώλνληαο ηνλ δηαθόπηε έθηαθηεο αλάγθεο (απνκαλδάισζε). 3 Όηαλ ν ζπξσξόο/ θύιαθαο καο θαιέζεη από ηε ζπζθεπή ηνπ γηα λα επηθνηλσλήζεη καδί καο, ην ζήκα πξνεηδνπνίεζεο ζα κεηαηξαπεί ζε ήρν θιήζεο, κε ηελ αλάινγε δηάξθεηα. Παξάιιεια αλαβνζβήλεη ε θσηεηλή έλδεημε θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο. ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ: 1. ην ζπξνηειέθσλν ηνπ δηακεξίζκαηνο, ν ηόλνο ηνπ πξνεηδνπνηεηηθνύ ζήκαηνο ζπλαγεξκνύ θαη ν ήρνο θιήζεο από ηνλ ζηαζκό ζπξσξνύ/ θύιαθα ζα έρνπλ ηε κέγηζηε έληαζε, αλεμάξηεηα από ηε ξύζκηζε έληαζεο ηεο ζπζθεπήο. 2. Η ιεηηνπξγία ζπλαγεξκνύ κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί από κέρξη 5 δηακεξίζκαηα ηαπηόρξνλα, αθόκα θαη όηαλ ην ζύζηεκα είλαη ζε ρξήζε. 3. Δθόζνλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα ζπξνηειέθσλα ζην ίδην δηακέξηζκα, απηά δελ ζα δέρνληαη θιήζεηο από ηνλ ζηαζκό εηζόδνπ (κπνπηνληέξα εηζόδνπ) γηα όζν δηαξθεί ν ζπλαγεξκόο. 4. Καηά ηε δηάξθεηα ζπλαγεξκνύ, δελ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θιήζεηο από ηνπο ζηαζκνύο εηζόδνπ πξνο ηα δηακεξίζκαηα ή ηνλ ζπξσξό/θύιαθα. 3 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Θεξκνθξαζία Λεηηνπξγίαο : 0 C to +40 C (+32 F to +104 F) Καζαξηζκόο : Όιεο νη κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε λσπό καιαθό ύθαζκα θαη νπδέηεξν νηθηαθό θαζαξηζηηθό. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηζρπξά θαζαξηζηηθά ή ηξαρηά πθάζκαηα. Αλ θάπνηα ζπζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο ή νιόθιεξν ην ζύζηεκα παξνπζηάδεη νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία, αθαηξέζηε ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο (βγάιηε ην από ηελ πξίδα ξεύκαηνο) θαη επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αξκόδην εγθαηαζηάηε. 4 ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σξνθνδνζία : DC 24 V (παξέρεηαη ζην GT-BC) Γηαζηάζεηο : 200 (Τ) 89 (Μ) 63 (Π) (mm) 7-7/8 (H) 3-1/2 (W) 2-1/2 (D) (inches) Βάξνο : Πεξίπνπ 330 g (0.73 lbs.) - 6 -

7 ΕΓΓΤΗΗ Η Aiphone εγγπάηαη γηα δύν έηε από ηελ παξάδνζε ζηνλ ηειηθό ρξήζηε όηη ηα πξντόληα ηεο, ππό θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο, δελ παξνπζηάδνπλ ειαηηώκαηα σο πξνο ηα πιηθά θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπο. Η Aiphone αλαιακβάλεη ηε δσξεάλ επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε, εθόζνλ ην πξντόλ είλαη ειαηησκαηηθό θαη ηζρύεη ε εγγύεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε αηέιεηα. Η Aiphone δηαηεξεί ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα ηεο νξηζηηθήο απόθαζεο ζρεηηθά κε ην είδνο ηνπ ειαηηώκαηνο ηνπ πξντόληνο αζηνρία πιηθνύ ή θαηαζθεπήο- θαη ζρεηηθά κε ηελ θάιπςε ηνπ πξντόληνο από ηελ εγγύεζε. Απηή ε εγγύεζε δελ ηζρύεη γηα θάζε πξντόλ ηεο Aiphone, ην νπνίνλ έρεη ππνζηεί θαθή ρξήζε ή έρεη παξαβηαζηεί σο πξνο ηηο νδεγίεο ηνπ, νύηε ηζρύεη γηα κνλάδεο πνπ έρνπλ επηζθεπαζηεί ή κεηαηξαπεί εθηόο εξγνζηαζίνπ. Η εγγύεζε δελ θαιύπηεη κπαηαξίεο ή βιάβεο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί από κπαηαξίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ζπλδπαζκό κε ηε κνλάδα. Απηή ε εγγύεζε θαιύπηεη κόλν επηζθεπέο πξντόλησλ πνπ γίλνληαη ζε ζεκείν ή θαηάζηεκα πνπ έρεη θαζνξηζηεί γξαπηά από ηελ Aiphone. Η Aiphone δελ είλαη ππεύζπλε γηα νπνηνδήπνηε θόζηνο πξνθύπηεη θαηά ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ πξντόληνο επηηόπνπ. Η Aiphone δελ παξέρεη θακία απνδεκίσζε γηα απώιεηεο ή δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη από βιάβε ή θαθή ιεηηνπξγία θαηά ηε ρξήζε ησλ πξντόλησλ ηεο ή γηα νπνηαδήπνηε δπζθνιία ή απώιεηα ζπλεπάγεηαη από απηέο. indicates applicability to the EU. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Increase the separation between the equipment and receiver. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. KOURAKOS TECHNICAL (GR) - 7 -

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ Πεξηερόκελα: 1 Αξρηηεθηνληθή πίλαθα ειέγρνπ... 3 1.1 Απαξαίηεηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 3 2 Πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα εγθαηάζηαζε... 3 3

Διαβάστε περισσότερα

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com ΔΙΑΓΧΓΗ Ζ ζαο επραξηζηεί πνπ πξνηηκήζαηε ηνλ πνκπνδέθηε TH-F8. O πνκπνδέθηεο απηόο είλαη ζρεδηαζκέλνο θαη βαζηζκέλνο ζε ηερλνινγίεο αηρκήο, παξέρνληαο ζαο ζηαζεξή θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ιεηηνπξγία. Έρεη

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO KP/LCD "

S I G M A APOLLO KP/LCD S I G M A "APOLLO KP/LCD " Πίλαθαο πλαγεξκνύ θαη Ππξαλίρλεπζεο 16 δσλώλ, βαζηζκέλνο ζε κηθξνϋπνινγηζηή, κε ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ από ην πιεθηξνιόγην ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Απιόο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967 Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και θςλάξηε ηο για μελλονηική αναθοπά. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE 1 ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο 2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ SAF-1010C2 ΤΚΕΤΗ GSM ΚΑΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΙΑ Οδεγίεο Υξήζεο SS AAFF II AANN ΕΕΠΠΕΕ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΑ Η θεξαία πξέπεη λα ζπλδεζεί πξηλ ηεζεί ε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.smart-cover.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεθάιαην 2 Δγθαηάζηαζε θαη ύλδεζε 2.1 Γηάγξακκα θαισδίσζεο 2.1.1Γηάγξακκα θαισδίσζεο ζηνλ θύξην πίλαθα 2.2 ύλδεζε παξνρήο ξεύκαηνο 2.2.1 ΑC ζύλδεζε αθξνδέθηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν Οδεγίεο ρξήζεο Φπγείν ΜΟΝΣΔΛΟ: S70148SP W70147SP Αγαπεηέ πειάηε: Δπραξηζηνύκε πνπ αγνξάζαηε απηό ην ςπγείν. Γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη ζα έρεηε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ην λέν ζαο ςπγείν, αθηεξώζηε ιίγν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο Πρεηηθά κε ην Δγρεηξίδην Παο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηνλ επαγγεικαηηθό κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηεο NEVADA. Ρν εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ARTEMISTM. U.S. Patents: D535,011; D535,015; D535,387; D535,388; D536,083; 7,481,626. Εγχειρίδιο Οδηγιών-Πιζηοποιηηικό εγγύηζης

ARTEMISTM. U.S. Patents: D535,011; D535,015; D535,387; D535,388; D536,083; 7,481,626. Εγχειρίδιο Οδηγιών-Πιζηοποιηηικό εγγύηζης ARTEMISTM A by U.S. Patents: D535,011; D535,015; D535,387; D535,388; D536,083; 7,481,626 Εγχειρίδιο Οδηγιών-Πιζηοποιηηικό εγγύηζης ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Αζθάιεηα & Πξνθπιάμεηο... 1 εκαληηθέο πιεξνθνξίεο... 2 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ

ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 0207 Copyright 2006-2011, ΠΚΚΔΡΟΝΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ. Έβδνκε έθδνζε ζηα Διιεληθά. Ηνύιηνο 2011. Γελ επηηξέπεηαη ε έθδνζε, Φώην-αληηγξαθή θαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F

Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Λέβηηαρ ξύλος MEGA F Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο & ιεηηνπξγίαο Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ & ΙΑ Ο.Ε. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Αζαλαζίνπ Κνξθηάηε 35, ΣΚ 34200 Ιζηηαία Δπβνίαο Σει.:2226052043, Fax 2226069400 Email: apali@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

Οινη νη δηαθόπηεο θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο LΔD ζα δηαζέηνπλ ελδεηθηηθέο επηγξαθέο ηνπνζεηεκέλεο έηζη ώζηε λα είλαη άκεζα νξαηέο.

Οινη νη δηαθόπηεο θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο LΔD ζα δηαζέηνπλ ελδεηθηηθέο επηγξαθέο ηνπνζεηεκέλεο έηζη ώζηε λα είλαη άκεζα νξαηέο. 1.1. ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΒΔΗ 1.1.1 Γενικά Ο πίλαθαο θαηάζβεζεο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο κε ηελ ηειεπηαία ειεθηξνληθή ηερλνινγία ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ ηύπνπ SMD ( solid state). Θα είλαη ρσλεπηόο ε επίηνηρνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

TDC 1. TDC 1 Temperature-Difference-Controller. Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ

TDC 1. TDC 1 Temperature-Difference-Controller. Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ TDC 1 Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ TDC 1 Temperature-Difference-Controller Γιαβάζηε πποζεκηικά ππιν ηην εγκαηάζηαζη, ηη δοκιμαζηική και ηην οπιζηική λειηοςπγία Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα