ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΗΜΕΡΑ ΣΕΣΑΡΣΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 17-6-2015 ΗΜΕΡΑ ΣΕΣΑΡΣΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ης ΤΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΦΕΙΡΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΠ 5 η /2015 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΗΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΣΩΝ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΣΙΡΙΟΤ» CPV: ΚΑΙ «ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ» CPV: Ε ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΠΤΤ 2012 (ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΛΕΒΗΣΟΣΑΙΩΝ, ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΜΕ ΥΠΑ ΓΙΑ ΣΟ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗ ΦΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΗΜΕΡΑ ΣΕΣΑΡΣΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Οι υπό συντήρηση εγκαταστάσεις είναι: 1. υντήρηση και ρύθμιση των συστημάτων καύσης προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης 4.500,00 με ΥΠΑ. 2. υντήρηση και παρακολούθηση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και την εφάπαξ προληπτική συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης ,00 με ΥΠΑ. Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οι προσφορές πρέπει να φθάνουν στην υπηρεσία (Εθνικής Αμύνης 41, Γραφείο Προμηθειών) με οποιονδήποτε τρόπο (είτε δια υποβολής, είτε ταχυδρομικώς), απαραίτητα μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ( , έως 14:00), άλλως θα απορρίπτονται και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Θα κατατίθεται τεχνική και οικονομική προσφορά εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο). Σα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ. ε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. την τεχνική προσφορά να αναγράφεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση των όρων του Δ/σμού, τους οποίους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα. Σα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) θα τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ. Ο φάκελος της προσφοράς θα κατατίθεται σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα, διαφορετικά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτος.

2 2 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται δεκτή διευκρίνιση, γραπτή ή προφορική, εκτός αν ζητηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών. Οι προσφορές μπορεί να δοθούν για το σύνολο των συντηρήσεων ή και για κάθε κατηγορία χωριστά. την οικονομική προσφορά θα δοθεί προς αξιολόγηση ξεχωριστά το κόστος των εργασιών, οι οποίες περιγράφονται στα παραρτήματα 1, 2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται. Η ισχύς προσφοράς πρέπει να αναφέρεται στην τεχνική προσφορά. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 2. Σο τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΥΠΑ, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα. την τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Υ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. ύμφωνα με το Ν. 3846/2010 άρθρο 24 και το Ν. 3918/ άρθρα 13 και 14 οι συμμετέχοντες στη διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τον αύξοντα αριθμό, τις τιμές καθώς και τον κωδικό GMDN του ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. ε περίπτωση που κάποιο είδος-υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ, αυτό θα δηλώνεται με Τπεύθυνη Δήλωση. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΤΡΩ και θα είναι επί ποινή απόρριψης κατώτερη ή ίση της τιμής που αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Σιμών της ΕΠΤ κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς, και με σχετική κατάθεση αντιγράφου της εν λόγω σελίδας. 3. Καμία αναπροσαρμογή τιμών δεν επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα της ύμβασης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού είναι το υμβούλιο Διοίκησης του Νοσοκομείου. ε περίπτωση μη προσέλευσης του προμηθευτή εντός των (10) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης αυτής με απόφαση του Δ.., κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07 και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις. Η πιστοποίηση ορθής εκτέλεσης των πραγματοποιηθέντων εργασιών θα γίνει από αρμόδια- για κάθε ενοποιημένο νοσοκομείο - επιτροπή παραλαβής και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Γενικά περί εκτέλεσης των προμηθειών ισχύουν τα άρθρα 26 έως και 34 του Π.Δ. 118/ Η πληρωμή θα γίνεται με διαφορετικά χρηματικά εντάλματα για κάθε ενοποιημένο Νοσοκομείο, μετά την εκπλήρωση από τον ανάδοχο των συμβατικών του υποχρεώσεων και την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής - ποιοτικής πιστοποίησης των εργασιών και την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων που αφορούν κάθε ενοποιημένο Νοσοκομείο, καθώς και δελτίων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

3 Σον ανάδοχο βαρύνουν : Οι νόμιμες ισχύουσες κρατήσεις. Ο Υ.Π.Α και τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει κατακύρωση, υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Υ.Π.Α.. 7. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Ν.2286/95, το Ν.2955/2001, το Ν.3580/07 το Π.Δ. 118/07 την υπ αριθμ. 840 η /2014 Πράξη του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» περί έγκρισης διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού που αναφέρεται στο θέμα, την ΚΤΑ 3567/ (ΥΕΚ 1585/ τ.β ) περί έγκρισης του ΠΠΤΤ 2012 και την υπ αριθμ.4 η /θέμα 16 ο / απόφαση του Δ περί επικύρωσης του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής σύνταξης και επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών και την αριθ. 6 η /θέμα 15 ο / περί επανάληψης του διαγωνισμού. Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

4 4 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΣΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΓΝΘ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» Ζ ζπληήξεζε θαη ξύζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ θαύζεο(εγθαηαζηάζεηο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο θαη παξαγσγήο αηκνύ) ηνπ ΓΝΘ «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ηνπο έρνληαο ηελ πξνο ηνύην θαηάιιειε άδεηα ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ζα πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ αθόινπζσλ εξγαζηώλ: i. Ο έιεγρνο, ε δηελέξγεηα κέηξεζεο θαπζαεξίσλ θαη ε θαηαρώξεζή ηνπο ζην ζρεηηθό βηβιίν κεηξήζεσλ ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα. ii. Μέηξεζε ηηο αξρηθήο πνηόηεηαο θαύζεο θαη θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ iii. Βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο θαύζεο θαη ηνπ βαζκνύ απόδνζεο ηεο θαύζεο ησλ ζπζηεκάησλ κε ρξήζε δηαθξηβσκέλνπ νξγάλνπ (αλαιπηή θαπζαεξίσλ). Καηαγξαθή ησλ ηειηθώλ κεηξήζεσλ κεηά ηε ξύζκηζε. iv. Έιεγρνο δηαξξνήο θαπζαεξίσλ από ην ιέβεηα θαη έιεγρνο πεξηεθηηθόηεηαο CO θαη ΝΟ x ζηα θαπζαέξηα. v. Δλεκέξσζε ηνπ βηβιίνπ θαπζαεξίσλ θαη παξάδνζε ηνπ εηδηθνύ θύιινπ ζπληήξεζεο θαη ξύζκηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ ΤΑ /ΗΗ, Παξάξηεκα 1, γηα ηνπο ιέβεηεο >400KW. Όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν ζα ηζρύνπλ γηα όινπο ηνπο ιέβεηεο ησλ λνζνθνκεηαθώλ κνλάδσλ αλεμαξηήησο ηζρύνο(κw). vi. Παξάδνζε γξαπηήο ηερληθήο έθζεζεο κε ηα επξήκαηα θαη ηπρόλ πξνηάζεηο βειηίσζεο vii. Άλνηγκα ησλ ιεβήησλ, θαζαξηζκόο ιέβεηα, έιεγρνο- θαζαξηζκόο θαπλνδόρνπ θαη εζσηεξηθόο έιεγρνο όισλ ησλ κεξώλ-ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαύζεο. viii. Πιήξεο εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πνπ πξνβιέπεηαη γηα θάζε ηύπν θαπζηήξα από ηνλ θαηαζθεπαζηή. ηνπο ιέβεηεο, πνπ ιεηηνπξγνύλ θαη γηα δεζηά λεξά ρξήζεο ε ζπληήξεζε-ξύζκηζε ζα γίλεηαη αλά εμάκελν (ΤΑ /ΗΗ, άξζξν 5) επαλαιακβάλνληαο όιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο. ηνπο ιέβεηεο κε θαπζηήξα δηπιήο θαύζεο( αεξίνπ πεηξειαίνπ) ην εηδηθό θύιιν ζπληήξεζεο θαη ξύζκηζεο ζα ζπληάζζεηαη θαη ζα παξαδίδεηαη μερσξηζηά γηα ηε ιεηηνπξγία κε αέξην θαη μερσξηζηά γηα ηε ιεηηνπξγία κε πεηξέιαην. Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε αθνξά: 1. «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ» A. ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ a. Αηκνιέβεηαο Τςειήο Πίεζεο (5 bar): Καηαζθεπαζηήο «Πξόνδνο», Έηνο Καηαζθεπήο 1991, Θεξκαηλόκελε Δπηθάλεηα 9,8m 2, Aηκνπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα 400kg/h, 302 KW Kαπζηήξαο Aεξίνπ SICMA KW(GS 130). Αηκόο ζηα Πιπληήξηα Μαγεηξεία, παξαγσγή Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο. b. Αηκνγελλήηξηα πίεζεο 12 bar, Καηαζθεπαζηήο«Deltatherm», Aηκνπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα 400 kg/h, 265 KW Kαπζηήξαο RIELLO RS-28. Αηκόο ζηα Πιπληήξηα Μαγεηξεία, παξαγσγή Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο.

5 5 c. 2 Λέβεηεο Θέξκαλζεο νλνκαζηηθήο ηζρύνο d kcal/h έθαζηνο, Καηαζθεπαζηήο «Λεβεηνηερληθή», Έηνο 2001, κε 2 Καπζηήξεο αεξίνπ SICMAGS-130. Θέξκαλζε θαη ΕΝΥ. B. ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ a. 2 Λέβεηεο Θέξκαλζεο kcal/h έθαζηνο, Καηαζθεπαζηήο «Λεβεηνηερληθή», Έηνο Καηαζθεπήο 2000, κε 1 Καπζηήξα SICMA GS-68-2Α θαη 1Καπζηήξα RIELLO GI/EMME 600 Γιπλήρ Καύζηρ. Θέξκαλζε θαη ΕΝΥ b. Λέβεηαο γηα παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο κε Καπζηήξα αεξίνπ SICMA GS- 68-2Α. C. ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΚΗΝΖΖ a. Λέβεηα kcal/h, Καηαζθεπαζηήο ιεβεηνπνηΐα «Λέσλ», Καπζηήξαο αεξίνπ SICMA GS-18-1Α. Θέξκαλζε. D. ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ ΚΣΗΡΗΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ a. Λέβεηαο kcal/h, Καηαζθεπαζηήο ιεβεηνπνηΐα «Άηιαο» Καπζηήξαο αεξίνπ SICMA GS-18-1Α. Θέξκαλζε. E. ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ ΣΑΚΣΗΚΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ a. Λέβεηαο kcal/h, Έηνο Καηαζθεπήο 1987, Καηαζθεπαζηήο ιεβεηνπνηΐα«λεβεηνηερληθή», Καπζηήξαο αεξίνπ SICMA GS-28-2Α. Θέξκαλζε. 2. «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» A. ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ a. Αηκνιέβεηαο Τςειήο Πίεζεο Λέβεηαο βηνκεραλίαο «Πξόνδνο», Έηνο θαηαζθεπήο 1991 Θεξκαηλόκελε Δπηθάλεηα 50m 2, Aηκνπαξαγσγηθή Ηθαλόηεηα 2tn/h. Kαπζηήξαο αεξίνπ-πεηξειαίνπ Γιπλήρ Καύζηρ RIELLO RLS 130, 2,6 kw. Παξνρή B. ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ a. 1 νο Λέβεηαο Θέξκαλζεο- Εεζηνύ λεξνύ ρξήζεο Λέβεηαο βηνκεραλίαο «Άξηεκηο», Έηνο θαηαζθεπήο 2007, Σύπνο PRN 2000, Iζρύο 1397kW. Kαπζηήξαο αεξίνπ RIELLO RS 130, kW. b. 2 νο Λέβεηαο Θέξκαλζεο Λέβεηαο βηνκεραλίαο «Άξηεκηο», Έηνο θαηαζθεπήο 2008, Σύπνο PRN 2000, Iζρύο 1397kW. Kαπζηήξαο αεξίνπ RIELLO RS 130, kW. C. ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ ΣΑΚΣΗΚΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ a. Γύν Λέβεηεο Θέξκαλζεο Λέβεηεο βηνκεραλίαο «Σechnotherm», Mνληέιν Κξόλνο, Ηζρύο kcal/h Kαπζηήξαο αεξίνπ RS 28/1, kW.

6 Οη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη κε δηθή ηνπο επζύλε λα πάξνπλ όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε δηακόξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, πέξαλ όισλ όζσλ αλαθέξνληαη ζην παξόλ έγγξαθν. 6 To ζςνολικό κόζηορ ηηρ εηήζιαρ ζςνηήπηζηρ και πύθμιζηρ ηων ζςζηημάηων καύζηρ και για ηα δύο νοζοκομεία είναι με ΦΠΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ α) ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΚΑΙ β) ΣΗΝ ΔΦΑΠΑΞ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΓΙΑΙΡΟΤΜΔΝΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΟΤ ΓΝΘ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» Α. ΓΔΝΙΚΑ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη αληηκεηώπηζεο βιάβεο ησλ θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ γηα ρξνληθό δηάζηεκα 12 κελώλ, θαη ηελ εθάπαμ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ ηνπ ΓΝΘ «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ- Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ». Β. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα ππνβάιινπλ ζην θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηα παξαθάησ: Βεβαίσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, ή ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ νπνία λα θαίλεηαη όηη ν ππνςήθηνο έιαβε γλώζε ησλ ζπλζεθώλ πινπνίεζεο ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζθεθηνύλ θαη λα ιάβνπλ γλώζε επηηόπνπ, ησλ εηδηθώλ θα ηνπηθώλ ζπλζεθώλ ησλ ρώξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ησλ πξνο ζπληήξεζε κεραλεκάησλ, θαζώο θαη λα πξνβιέςνπλ θάζε ηη απαξαίηεην γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ. Βεβαηώζεηο από Ννζνθνκεία όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο έρεη αλαιάβεη θαη έρεη νινθιεξώζεη επηηπρώο έξγα Κιηκαηηζκνύ ή πκβάζεηο πληήξεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ςπθηηθά ζπγθξνηήκαηα θαη Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο. Βεβαίσζε Καιήο Δθηέιεζεο από Γεκόζηα Ννζνθνκεία ή άιινπο Γεκόζηνπο Οξγαληζκνύο,πνπ λα πηζηνπνηεί όηη ην άηνκν πνπ εξγάδεηαη ή ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ εηαηξία γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ήηαλ ππεύζπλνο ζπληήξεζεο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ζπληήξεζεο ησλ Φπθηηθώλ πγθξνηεκάησλ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη: 1. Σν όλνκα ηνπ Μεραληθνύ πνπ επέβιεπε θαη ηνπ Φπθηηθνύ, πνπ επηηεινύζε ηε πληήξεζε 2. Ο Φνξέαο, ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε πληήξεζε 3. Οη ηύπνη ησλ ςπθηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ. 4. Ζ πεξίνδνο ζπληήξεζεο Τπεύζπλεο Γειώζεηο ησλ Μεραληθώλ, Ζιεθηξνληθώλ θαη Φπθηηθώλ ησλ νπνίσλ ζα θαηαηεζνύλ θαη αληίγξαθα Πηπρίσλ, Πηζηνπνηεηηθά ή/θαη Βεβαηώζεηο Δκπεηξίαο όηη είηε εξγάδνληαη ζηελ εηαηξία πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ Γηαγσληζκό, είηε όηη πξόθεηηαη λα ζπλεξγαζηνύλ καδί ηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο

7 7 Γ. ΚΔΝΣΡΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ Γ1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ» 1. ύζηεκα θιηκαηηζκνύ Υεηξνπξγείσλ Δλειίθσλ: Σύπνο Αεξόςπθηνο ςύθηεο λεξνύ, κάξθα PRESTOL, κνληέιν RPAW244S, ςπθηηθή απόδνζε 53.8 KW B.T.U 2. ύζηεκα θιηκαηηζκνύ Υεηξνπξγείσλ Παίδσλ 3. 3 θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο: Σύπνπ Αεξόςπθην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ, κάξθαο MITSUBISHI, κνληέιν PUH-P125YHA, ζπλνιηθήο απόδνζεο B.T.U 4. ύζηεκα θιηκαηηζκνύ ΜΔΘ/Υ 5. 4 θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο: Σύπνπ Αεξόςπθην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ, κάξθαο MITSUBISHI, κνληέιν FDC 125VN, απόδνζεο B.T.U ε θαζεκία. 6. ύζηεκα θιηκαηηζκνύ Σ.Δ.Η 7. 6 θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο: Σύπνπ Αεξόςπθην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ, κάξθαο GOODMAN, κνληέιν CPKF ύζηεκα θιηκαηηζκνύ Φαξκαθείνπ 9. θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα: Σύπνπ Αεξόςπθην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ, κάξθαο GOODMAN, κνληέιν CPKF ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 1. ύζηεκα θιηκαηηζκνύ Υεηξνπξγείνπ Α 2 ςύθηεο λεξνύ ΒΗΣΕΔR model 6H-35.2Y-40P, R ελαιιάθηεο αεξόςπθηνη (θνληέζεξ) model FCE 192 B83 V 4 θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο FYROGENIS ΜFC 20 1 θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα: Σύπνπ VENCON-VARSOS ηύπνο MP θπθινθνξεηέο ΚΖΜ 1 θεληξηθόο ειεθηξηθόο πίλαθαο 2. ύζηεκα θιηκαηηζκνύ Υεηξνπξγείνπ Β 2 αεξόςπθηνπο ςύθηεο λεξνύ YORK model YCAM 150, R-407C 2 θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ΗNTERKLIMA mod. 09 YKM-2 κε πγξαληήξεο αηκνύ. 1 θεληξηθόο ειεθηξηθόο πίλαθαο 2 θπθινθνξεηέο WILO 1πίλαθαο ρεηξηζκνύ(εληόο ηνπ ρεηξνπξγείνπ) 1πίλαθαο ρεηξηζκνύ κε δύν ειεθηξνληθνύο ειεγθηέο ΜΗΝC ηεο Teletrol. 3. ύζηεκα θιηκαηηζκνύ Σαθηηθώλ Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ 1 αεξόςπθηνο ςύθηεο λεξνύ CENTURY mod. 5003A 50 fan coils 1 θπθινθνξεηήο Γ2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηελ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε απόδνζε ησλ ζπγθξνηεκάησλ θιηκαηηζκνύ, θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, ζα εθηεινύληαη εξγαζίεο ειέγρνπ, πξνιεπηηθήο

8 8 θαη θαηαζηαιηηθήο ζπληήξεζεο ησλ ζπγθξνηεκάησλ, θαζαξηζκόο θαη αληηθαηάζηαζε απιώλ θαη απόιπησλ θίιηξσλ θαη ελ γέλεη εξγαζίεο ζπληήξεζεο, όπσο αλαιύνληαη παξαθάησ. Γ2.1. Φςκηικά ζςγκποηήμαηα Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κηα θνξά εηεζίσο θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ απαξαηηήησο ηα θάησζη: Έιεγρν ησλ πδξαπιηθώλ ζπλδέζεσλ θαη παξνρώλ λεξνύ ζηα ςπθηηθά ζπγθξνηεκάησλ κέζσ πηώζεο πίεζεο λεξνύ ζηνπο ελαιιάθηεο Καζαξηζκό-αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ ειαίνπ (θαξηνύηο), έιεγρν πίεζεο ιεηηνπξγίαο θαη αληιίαο ιαδηνύ ηνπ ζπκπηεζηή. Έιεγρν-Αληηθαηάζηαζε ειαίνπ ζπκπηεζηή Έιεγρν πιεξόηεηαο θαη πνηόηεηαο ςπθηηθώλ πγξώλ Μεραληθό θαζαξηζκό ζηνηρείνπ ζπκππθλσηή ςύθηε (κε πηεζηηθό κεράλεκα θαη ρεκηθά θαζαξηζηηθά πγξά) Καζαξηζκό θίιηξνπ λεξνύ ςύθηε θαη θίιηξσλ λεξνύ εγθαηάζηαζεο Έιεγρν ιεηηνπξγίαο θαη ζηήξημεο αλεκηζηήξσλ Έιεγρν απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Έιεγρν αληιηώλ, θπθιώκαηνο λεξνύ, δηαθνπηώλ ξνήο λεξνύ θαη ειεθηξηθώλ βαλώλ by pass. Έιεγρν, θαζαξηζκό θαη ζπζθίμεηο ειεθηξνληθώλ θαη ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ (έιεγρνο ξειέ ηζρύνο, ζύζθημε θαισδίσλ, έιεγρνο θαηάζηαζεο επαθώλ εθθηλεηώλ) ύζθημε αθξνδεθηώλ ζπκπηεζηώλ Έιεγρν θαη ξύζκηζε απηνκαηηζκώλ, πξεζζνζηαηώλ, αηζζεηεξίσλ θαη ειεγθηώλ (αλά ηξίκελν) Δθθίλεζε θαη έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ςπθηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο Μέηξεζε θαη θαηαγξαθή πηέζεσλ, ζεξκνθξαζηώλ θαη ακπεξνκέηξεζε θηλεηήξσλ Έιεγρνη θαη κεηξήζεηο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ Κάζε άιιε πξνιεπηηθή επέκβαζε απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή αζθαιή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γ2.2. Κενηπικέρ Κλιμαηιζηικέρ Μονάδερ Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ απαξαηηήησο ηα θάησζη: Γεληθό Έιεγρν Λεηηνπξγίαο αλά ηεηξάκελν (δηαξξνέο, απηνκαηηζκνύο, ηκάληεο, θπθινθνξία λεξνύ) Έιεγρν απηνκαηηζκώλ αλά ηεηξάκελν (ειεγθηέο, αηζζεηήξηα, θηλεηήξεο, ειεθηξνβάλεο, inverter, δηαθνξηθά πξεζζνζηαηώλ) Έιεγρν απνρεηεύζεσλ αλά ηεηξάκελν. Καζαξηζκόο ή/θαη αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ πξνθίιηξσλ, απόιπησλ, ζαθθόθηιηξσλ αλά εμάκελν. Μεηαγσγή Υεηκώλα-Θέξνπο αλά εμάκελν. Έιεγρνο Αλεκηζηήξσλ: ιίπαλζε εδξάλσλ, έιεγρνο-ξύζκηζε-αληηθαηάζηαζε ηκάλησλ, θαζαξηζκόο πηεξσηήο θαη θειύθνπο, αλά ηεηξάκελν. Υεκηθό θαζαξηζκό ζηνηρείσλ αλά έηνο. Καζαξηζκόο κε λεξό ππό πίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ κνλάδσλ αλά έηνο.

9 9 Καζάξηζκα εζσηεξηθά ησλ κνλάδσλ αλά έηνο. Έιεγρνο ζπζηεκάησλ έδξαζεο ΚΚΜ, αλά έηνο. Έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηξίνδσλ βαλώλ, θηλεηήξσλ δηαθξαγκάησλ, αληιηώλ, ελαιιαθηώλ θ.ι.π., αλά ηξίκελν. Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε όισλ ησλ αληιηώλ λεξνύ ησλ ζπζηεκάησλ, αλά εμάκελν. Καζαξηζκόο ζηνκίσλ πξνζαγσγήο θαη απαγσγήο ηνπ αέξα ζηνπο θιηκαηηδόκελνπο ρώξνπο, αλά έηνο Έιεγρνο θαη θαζάξηζκα πγξαληώλ λεξνύ, αλά έηνο. Έιεγρνο Ζιεθηξηθώλ Πηλάθσλ, ζθίμηκν ζπλδέζκσλ, αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ, θαζαξηζκόο ειεθηξηθώλ επαθώλ, αλά εμάκελν. Κάζε άιιε πξνιεπηηθή επέκβαζε απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή αζθαιή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γ2.3. Μονάδα αέπορ-αέπορ Έιεγρνο ζηαηηθώλ από ηελ θξέκαζε ησλ κνλάδσλ, αλά έηνο. Έιεγρνο θαη ζπκπιήξσζε ησλ πγξώλ ηνπ θιηκαηηζηηθνύ (θξένλ) εθόζνλ απαηηείηαη, αλά έηνο. Καζαξηζκόο ησλ αλεκηζηήξσλ ηεο θάζε κνλάδνο θαη έιεγρνο ηεο ζηάζκεο ζνξύβνπ, αλά εμάκελν. Υεκηθόο θαη αληηκηθξνβηαθόο θαζαξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηεο κνλάδαο, αλά εμάκελν. Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ package κνλάδαο, αλά εμάκελν. Κάζε άιιε πξνιεπηηθή επέκβαζε απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή, αζθαιή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γ2.4. Σοπικέρ Κλιμαηιζηικέρ μονάδερ ανεμιζηήπα ζηοισείος (fan coils) Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κηα θνξά εηεζίσο θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ απαξαηηήησο ηα θάησζη: Καζαξηζκόο θίιηξσλ λεξνύ Καζαξηζκόο θίιηξσλ αέξα Έιεγρνο θαη ιίπαλζε δηθιείδσλ θαη δηαθνπηώλ Καζαξηζκόο ιεθαλώλ ζπιινγήο ζπκππθλσκάησλ Γ. ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΓΙΑΙΡΟΤΜΔΝΟΤ ΣΤΠΟΤ Γ1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΓΙΑΙΡΟΤΜΔΝΟΤ ΣΤΠΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ» ην Ννζνθνκείν «Γ. Γελλεκαηάο»: 221 κνλάδεο δηαηξνύκελνπ ηύπνπ (9.000, , , btu). ηα παξαπάλσ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 5 κνλάδεο νξνθήο ηύπνπ «θαζζέηα» πνπ βξίζθνληαη ζηα Δπείγνληα Πεξηζηαηηθά θαη ζην ρώξν ηνπ Αμνληθνύ Σνκνγξάθνπ. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» ην Ννζνθνκείν «Ο Άγηνο Γεκήηξηνο»: 165 κνλάδεο δηαηξνύκελνπ ηύπνπ (9.000, , , btu). ηα παξαπάλσ πξνζηίζεληαη θαη 1 κνλάδα νξνθήο ηύπνπ «θαζέηα»

10 10 GENERAL mod. ASD-25 MGKF ηνπ αθηηλνινγηθνύ ηκήκαηνο θαη 1 κνλάδα νξνθήο DAIKIN mod. R4LY1 ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ. Γ2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ Υεκηθόο θαζαξηζκόο εζσηεξηθήο κνλάδαο θαη κε ρξήζε κπθεηνθηόλνπ Μέηξεζε θαη ξύζκηζε ησλ πηέζεσλ Έιεγρνο γηα δηαξξνή ςπθηηθνύ πγξνύ θαη ζπκπιήξσζε πγξώλ, όπνπ απαηηείηαη Καζαξηζκόο θαη έιεγρνο ζπκππθλσηή Καζαξηζκόο πηεξπγίσλ θαη ιίπαλζε αλεκηζηήξα (κέζα-έμσ) Καζαξηζκόο ιεθάλεο ζπκππθλσκάησλ θαη απνρεηεπηηθνύ ζσιήλα. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, ζα δνζεί ζην ζπληεξεηή θαηάζηαζε κε ηνπο ρώξνπο πνπ βξίζθνληαη ηα θιηκαηηζηηθά. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπληήξεζεο ηος κάθε κλιμαηιζηικού ζα ππνγξάθεη ζηελ θαηάζηαζε ν ζπληεξεηήο, ν επηβιέπσλ θαη ν ππεύζπλνο ηνπ ρώξνπ πνπ βξίζθεηαη ην θαζέλα. ηελ θαηάζηαζε ζα ζεκεηώλεηαη επίζεο πνηα από ηα θιηκαηηζηηθά παξνπζηάδνπλ θάπνηα βιάβε ώζηε λα δηεξεπλεζεί ν ηξόπνο απνθαηάζηαζήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα γίλεη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ γηα λα ειεγρζεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο. Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ζε δηάζηεκα 15 εκεξώλ ν ζπληεξεηήο ζα πξέπεη: Να θαηαζέζεη ρξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο ησλ Δξγαζηώλ πληήξεζεο Να εηνηκάζεη θάθειν κε ηα Σερληθά ζηνηρεία θαη ηα ζρέδηα όισλ ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ δηθηύσλ ησλ Κεληξηθώλ Κιηκαηηζκώλ Να παξαιάβεη θαη λα ηεξεί Φόξκεο πληήξεζεο (Καξηέιεο ζπληήξεζεο κεραλήκαηνο, θαη Ζκεξνιόγην ζπληήξεζεο θύξηνπ θαη βνεζεηηθνύ εμνπιηζκνύ) γηα θάζε κεράλεκα πνπ εληάζζεηαη ζην πξόγξακκα ζπληήξεζεο μερσξηζηά. Ζ ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ππνβιεζέληνο ρξνλνδηαγξάκκαηνο κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ θνξκώλ ζπληήξεζεο γηα θάζε κεράλεκα. Ζ Καξηέια θαη ην Ζκεξνιόγην ζα παξαδίδνληαη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα ππνγξάθεηαη από ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθό. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εηήζηαο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα ζπκπιεξσζεί από ηνλ ζπληεξεηή ν εηδηθόο πίλαθαο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο ΚΤΑ Γ6/Β/14826/2008 (ΦΔΚ1122Β/ ) γηα θάζε ηύπν κεραλήκαηνο ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπληήξεζε (ν θάζε πίλαθαο ζα πεξηέρεη ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία θάζε νκάδαο κεραλεκάησλ-θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο γξαθείνπ θαη θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο) ζε θάζε θηίξην ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπληήξεζε. Ο πίλαθαο απηόο ζα ππνγξαθεί θαη ζα ζθξαγηζηεί από ηνλ ζπληεξεηή θαη ζα παξαδνζεί ζηελ Τπνδηεύζπλζε Σερληθνύ. Ο ζπληεξεηήο ζα θεξύζζεηαη έθπησηνο όηαλ: Παξεθθιίλεη ζπζηεκαηηθά ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο πληήξεζεο Γελ ζπκκνξθώλεηαη ζε ππνδείμεηο ηνπ Δπηβιέπνληνο Μεραληθνύ Γελ ζπκπιεξώλεη ηηο θόξκεο ζπληήξεζεο Σα ηηκνιόγηα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ην εγθεθξηκέλν από ηελ Σερληθή Τπεξεζία Υξνλνδηάγξακκα θαη ην Ζκεξνιόγην πληήξεζεο ππνγεγξακκέλν από ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθό. Ο ζπληεξεηήο ππνρξενύηαη λα παξέρεη ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο:

11 11 Αληαπόθξηζε ζε πεξίπησζε θιίζεο εληόο 12 σξώλ, θαη ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο ( βιάβε ζε ρώξνπο ΜΔΘ, Υεηξνπξγείσλ) εληόο 2 σξώλ, θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αββαηνθύξηαθσλ, ενξηώλ θαη αξγηώλ. Παξνρή δσξεάλ ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο 24 ώξεο, 365 κέξεο ην ρξόλν Γηαγλώζεηο βιαβώλ θαη ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ηνπο ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Ζ πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ, θίιηξσλ, θηλεηήξσλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ αληαιιαθηηθνύ απαηηεζεί, ζα είλαη ελ γέλεη πξνκήζεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ- εθηόο εάλ θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε ησλ κεραλεκάησλ- ελώ νη εξγαζίεο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ ζα γίλνληαη από ηνλ αλάδνρν ρσξίο ρξέσζε (ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηεο ζύκβαζεο). Σα εηδηθά πγξά γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ κεραλεκάησλ θαζώο θαη ηα ςπθηηθά πγξά (θξένλ θ.ι.π. ) πνπ ηπρόλ ζα ρξεηαζηεί λα ζπκπιεξσζνύλ, ζα ηα πξνκεζεύεηαη ν αλάδνρνο κε δηθή ηνπ δαπάλε. Δάλ παξαζηεί αλάγθε λα εγθαηαζηήζεη ν αλάδνρνο θάπνηα εμαξηήκαηα ή αληαιιαθηηθά πνπ ζα πξνκεζεύεηαη ν ίδηνο, απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνίεζε CE. Γηα θάζε εξγαζία πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ αλάδνρν εηαηξία ζα ελεκεξώλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Θα ηεξεζεί βηβιίν θαηαγξαθήο εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ γηα όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. Δθηόο από ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο, ν αλάδνρνο ζα παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε ζε πεξίπησζε βιαβώλ, ζθαικάησλ ή δπζιεηηνπξγηώλ ησλ ζπζηεκάησλ. Οη εξγαζίεο επηζθεπήο ζα γίλνληαη από ηνλ αλάδνρν ρσξίο ρξέσζε ελώ ε πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ ζα γίλεηαη από ην Ννζνθνκείν (πιελ ησλ ςπθηηθώλ πγξώλ ηα νπνία ζα παξέρνληαη από ηνλ αλάδνρν). ε πεξίπησζε ύπαξμεο θσιύκαηνο ή αδπλακίαο εθηέιεζεο όισλ ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο από ηνλ αλάδνρν, ην Ννζνθνκείν ζα κπνξεί λα θεξύμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξνθεξύμεη επαλάιεςε ηνπ αλσηέξνπ δηαγσληζκνύ ζπληήξεζεο Ζ αλάδνρνο εηαηξία ππνρξενύηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθό ηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαη ζα θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή αζηηθή θαη πνηληθή επζύλε γηα θάζε ηπρόλ αηύρεκα ή πξόθιεζε ζσκαηηθήο ή πιηθήο βιάβεο πνπ ηπρόλ ζα ζπκβεί ζην πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιήζεη ή ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξόζσπν. Ζ αλάδνρνο εηαηξία ππνρξεώλεηαη λα παίξλεη όια ηα αλαγθαία κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, αιιά θαη γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Δπίζεο ππνρξεώλεηαη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο ηεο ρσξίο λα παξελνριεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζην δηαγσληζκό είλαη λα επηζθεθζεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ, όπνπ πξόθεηηαη λα γίλνληαη νη εξγαζίεο γηα λα ιάβεη πιήξε γλώζε ησλ κεραλεκάησλ, ησλ ζπλζεθώλ θαη ησλ ρώξσλ εξγαζίαο, ην νπνίν ζα βεβαηώζεη θαη εγγξάθσο (Βι. Β. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ) Ζ πξνζθνξά ζα δνζεί γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο To ζςνολικό κόζηορ για ηην εηήζια ζςνηήπηζη και παπακολούθηζη ηων κενηπικών κλιμαηιζηικών μονάδων και ηην εθάπαξ πποληπηική ζςνηήπηζη ηων κλιμαηιζηικών μονάδων διαιπούμενος ηύπος και για ηα δύο νοζοκομεία είναι με ΦΠΑ. Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ΠΑΤΛΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ

14PROC002447566 2014-12-03

14PROC002447566 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14-12-2016 Αριθμ.πρωτ.: 15491 ΠΡΟΣ: Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058371 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr ΣΧΕΔΙΟ AΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα Τηλ.:210 38 21 524, 38 29 266, Fax: 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos Str,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 892268, Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες 18/05/2016 4 η Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6380 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: 2 ο χλμ Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την τοποθέτηση τεντών στην Ανοιχτή θεραπευτική Κοινότητα Καβάλας. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την τοποθέτηση τεντών στην Ανοιχτή θεραπευτική Κοινότητα Καβάλας. Γενικοί Όροι Καβάλα, 17/09/2015 ΑΠ 172 Έρευνα αγοράς για την τοποθέτηση τεντών στην Ανοιχτή θεραπευτική Κοινότητα Καβάλας Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα