ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΗΜΕΡΑ ΣΕΣΑΡΣΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 17-6-2015 ΗΜΕΡΑ ΣΕΣΑΡΣΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ης ΤΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΦΕΙΡΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΠ 5 η /2015 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΗΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΣΩΝ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΣΙΡΙΟΤ» CPV: ΚΑΙ «ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ» CPV: Ε ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΠΤΤ 2012 (ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΛΕΒΗΣΟΣΑΙΩΝ, ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΜΕ ΥΠΑ ΓΙΑ ΣΟ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗ ΦΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΗΜΕΡΑ ΣΕΣΑΡΣΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Οι υπό συντήρηση εγκαταστάσεις είναι: 1. υντήρηση και ρύθμιση των συστημάτων καύσης προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης 4.500,00 με ΥΠΑ. 2. υντήρηση και παρακολούθηση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και την εφάπαξ προληπτική συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης ,00 με ΥΠΑ. Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οι προσφορές πρέπει να φθάνουν στην υπηρεσία (Εθνικής Αμύνης 41, Γραφείο Προμηθειών) με οποιονδήποτε τρόπο (είτε δια υποβολής, είτε ταχυδρομικώς), απαραίτητα μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ( , έως 14:00), άλλως θα απορρίπτονται και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Θα κατατίθεται τεχνική και οικονομική προσφορά εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο). Σα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ. ε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. την τεχνική προσφορά να αναγράφεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση των όρων του Δ/σμού, τους οποίους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα. Σα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) θα τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ. Ο φάκελος της προσφοράς θα κατατίθεται σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα, διαφορετικά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτος.

2 2 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται δεκτή διευκρίνιση, γραπτή ή προφορική, εκτός αν ζητηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών. Οι προσφορές μπορεί να δοθούν για το σύνολο των συντηρήσεων ή και για κάθε κατηγορία χωριστά. την οικονομική προσφορά θα δοθεί προς αξιολόγηση ξεχωριστά το κόστος των εργασιών, οι οποίες περιγράφονται στα παραρτήματα 1, 2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται. Η ισχύς προσφοράς πρέπει να αναφέρεται στην τεχνική προσφορά. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 2. Σο τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΥΠΑ, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα. την τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Υ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. ύμφωνα με το Ν. 3846/2010 άρθρο 24 και το Ν. 3918/ άρθρα 13 και 14 οι συμμετέχοντες στη διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τον αύξοντα αριθμό, τις τιμές καθώς και τον κωδικό GMDN του ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. ε περίπτωση που κάποιο είδος-υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ, αυτό θα δηλώνεται με Τπεύθυνη Δήλωση. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΤΡΩ και θα είναι επί ποινή απόρριψης κατώτερη ή ίση της τιμής που αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Σιμών της ΕΠΤ κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς, και με σχετική κατάθεση αντιγράφου της εν λόγω σελίδας. 3. Καμία αναπροσαρμογή τιμών δεν επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα της ύμβασης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού είναι το υμβούλιο Διοίκησης του Νοσοκομείου. ε περίπτωση μη προσέλευσης του προμηθευτή εντός των (10) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης αυτής με απόφαση του Δ.., κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07 και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις. Η πιστοποίηση ορθής εκτέλεσης των πραγματοποιηθέντων εργασιών θα γίνει από αρμόδια- για κάθε ενοποιημένο νοσοκομείο - επιτροπή παραλαβής και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Γενικά περί εκτέλεσης των προμηθειών ισχύουν τα άρθρα 26 έως και 34 του Π.Δ. 118/ Η πληρωμή θα γίνεται με διαφορετικά χρηματικά εντάλματα για κάθε ενοποιημένο Νοσοκομείο, μετά την εκπλήρωση από τον ανάδοχο των συμβατικών του υποχρεώσεων και την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής - ποιοτικής πιστοποίησης των εργασιών και την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων που αφορούν κάθε ενοποιημένο Νοσοκομείο, καθώς και δελτίων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

3 Σον ανάδοχο βαρύνουν : Οι νόμιμες ισχύουσες κρατήσεις. Ο Υ.Π.Α και τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει κατακύρωση, υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Υ.Π.Α.. 7. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Ν.2286/95, το Ν.2955/2001, το Ν.3580/07 το Π.Δ. 118/07 την υπ αριθμ. 840 η /2014 Πράξη του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» περί έγκρισης διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού που αναφέρεται στο θέμα, την ΚΤΑ 3567/ (ΥΕΚ 1585/ τ.β ) περί έγκρισης του ΠΠΤΤ 2012 και την υπ αριθμ.4 η /θέμα 16 ο / απόφαση του Δ περί επικύρωσης του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής σύνταξης και επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών και την αριθ. 6 η /θέμα 15 ο / περί επανάληψης του διαγωνισμού. Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

4 4 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΣΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΓΝΘ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» Ζ ζπληήξεζε θαη ξύζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ θαύζεο(εγθαηαζηάζεηο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο θαη παξαγσγήο αηκνύ) ηνπ ΓΝΘ «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ηνπο έρνληαο ηελ πξνο ηνύην θαηάιιειε άδεηα ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ζα πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ αθόινπζσλ εξγαζηώλ: i. Ο έιεγρνο, ε δηελέξγεηα κέηξεζεο θαπζαεξίσλ θαη ε θαηαρώξεζή ηνπο ζην ζρεηηθό βηβιίν κεηξήζεσλ ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα. ii. Μέηξεζε ηηο αξρηθήο πνηόηεηαο θαύζεο θαη θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ iii. Βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο θαύζεο θαη ηνπ βαζκνύ απόδνζεο ηεο θαύζεο ησλ ζπζηεκάησλ κε ρξήζε δηαθξηβσκέλνπ νξγάλνπ (αλαιπηή θαπζαεξίσλ). Καηαγξαθή ησλ ηειηθώλ κεηξήζεσλ κεηά ηε ξύζκηζε. iv. Έιεγρνο δηαξξνήο θαπζαεξίσλ από ην ιέβεηα θαη έιεγρνο πεξηεθηηθόηεηαο CO θαη ΝΟ x ζηα θαπζαέξηα. v. Δλεκέξσζε ηνπ βηβιίνπ θαπζαεξίσλ θαη παξάδνζε ηνπ εηδηθνύ θύιινπ ζπληήξεζεο θαη ξύζκηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ ΤΑ /ΗΗ, Παξάξηεκα 1, γηα ηνπο ιέβεηεο >400KW. Όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν ζα ηζρύνπλ γηα όινπο ηνπο ιέβεηεο ησλ λνζνθνκεηαθώλ κνλάδσλ αλεμαξηήησο ηζρύνο(κw). vi. Παξάδνζε γξαπηήο ηερληθήο έθζεζεο κε ηα επξήκαηα θαη ηπρόλ πξνηάζεηο βειηίσζεο vii. Άλνηγκα ησλ ιεβήησλ, θαζαξηζκόο ιέβεηα, έιεγρνο- θαζαξηζκόο θαπλνδόρνπ θαη εζσηεξηθόο έιεγρνο όισλ ησλ κεξώλ-ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαύζεο. viii. Πιήξεο εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πνπ πξνβιέπεηαη γηα θάζε ηύπν θαπζηήξα από ηνλ θαηαζθεπαζηή. ηνπο ιέβεηεο, πνπ ιεηηνπξγνύλ θαη γηα δεζηά λεξά ρξήζεο ε ζπληήξεζε-ξύζκηζε ζα γίλεηαη αλά εμάκελν (ΤΑ /ΗΗ, άξζξν 5) επαλαιακβάλνληαο όιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο. ηνπο ιέβεηεο κε θαπζηήξα δηπιήο θαύζεο( αεξίνπ πεηξειαίνπ) ην εηδηθό θύιιν ζπληήξεζεο θαη ξύζκηζεο ζα ζπληάζζεηαη θαη ζα παξαδίδεηαη μερσξηζηά γηα ηε ιεηηνπξγία κε αέξην θαη μερσξηζηά γηα ηε ιεηηνπξγία κε πεηξέιαην. Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε αθνξά: 1. «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ» A. ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ a. Αηκνιέβεηαο Τςειήο Πίεζεο (5 bar): Καηαζθεπαζηήο «Πξόνδνο», Έηνο Καηαζθεπήο 1991, Θεξκαηλόκελε Δπηθάλεηα 9,8m 2, Aηκνπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα 400kg/h, 302 KW Kαπζηήξαο Aεξίνπ SICMA KW(GS 130). Αηκόο ζηα Πιπληήξηα Μαγεηξεία, παξαγσγή Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο. b. Αηκνγελλήηξηα πίεζεο 12 bar, Καηαζθεπαζηήο«Deltatherm», Aηκνπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα 400 kg/h, 265 KW Kαπζηήξαο RIELLO RS-28. Αηκόο ζηα Πιπληήξηα Μαγεηξεία, παξαγσγή Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο.

5 5 c. 2 Λέβεηεο Θέξκαλζεο νλνκαζηηθήο ηζρύνο d kcal/h έθαζηνο, Καηαζθεπαζηήο «Λεβεηνηερληθή», Έηνο 2001, κε 2 Καπζηήξεο αεξίνπ SICMAGS-130. Θέξκαλζε θαη ΕΝΥ. B. ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ a. 2 Λέβεηεο Θέξκαλζεο kcal/h έθαζηνο, Καηαζθεπαζηήο «Λεβεηνηερληθή», Έηνο Καηαζθεπήο 2000, κε 1 Καπζηήξα SICMA GS-68-2Α θαη 1Καπζηήξα RIELLO GI/EMME 600 Γιπλήρ Καύζηρ. Θέξκαλζε θαη ΕΝΥ b. Λέβεηαο γηα παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο κε Καπζηήξα αεξίνπ SICMA GS- 68-2Α. C. ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΚΗΝΖΖ a. Λέβεηα kcal/h, Καηαζθεπαζηήο ιεβεηνπνηΐα «Λέσλ», Καπζηήξαο αεξίνπ SICMA GS-18-1Α. Θέξκαλζε. D. ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ ΚΣΗΡΗΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ a. Λέβεηαο kcal/h, Καηαζθεπαζηήο ιεβεηνπνηΐα «Άηιαο» Καπζηήξαο αεξίνπ SICMA GS-18-1Α. Θέξκαλζε. E. ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ ΣΑΚΣΗΚΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ a. Λέβεηαο kcal/h, Έηνο Καηαζθεπήο 1987, Καηαζθεπαζηήο ιεβεηνπνηΐα«λεβεηνηερληθή», Καπζηήξαο αεξίνπ SICMA GS-28-2Α. Θέξκαλζε. 2. «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» A. ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ a. Αηκνιέβεηαο Τςειήο Πίεζεο Λέβεηαο βηνκεραλίαο «Πξόνδνο», Έηνο θαηαζθεπήο 1991 Θεξκαηλόκελε Δπηθάλεηα 50m 2, Aηκνπαξαγσγηθή Ηθαλόηεηα 2tn/h. Kαπζηήξαο αεξίνπ-πεηξειαίνπ Γιπλήρ Καύζηρ RIELLO RLS 130, 2,6 kw. Παξνρή B. ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ a. 1 νο Λέβεηαο Θέξκαλζεο- Εεζηνύ λεξνύ ρξήζεο Λέβεηαο βηνκεραλίαο «Άξηεκηο», Έηνο θαηαζθεπήο 2007, Σύπνο PRN 2000, Iζρύο 1397kW. Kαπζηήξαο αεξίνπ RIELLO RS 130, kW. b. 2 νο Λέβεηαο Θέξκαλζεο Λέβεηαο βηνκεραλίαο «Άξηεκηο», Έηνο θαηαζθεπήο 2008, Σύπνο PRN 2000, Iζρύο 1397kW. Kαπζηήξαο αεξίνπ RIELLO RS 130, kW. C. ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ ΣΑΚΣΗΚΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ a. Γύν Λέβεηεο Θέξκαλζεο Λέβεηεο βηνκεραλίαο «Σechnotherm», Mνληέιν Κξόλνο, Ηζρύο kcal/h Kαπζηήξαο αεξίνπ RS 28/1, kW.

6 Οη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη κε δηθή ηνπο επζύλε λα πάξνπλ όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε δηακόξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, πέξαλ όισλ όζσλ αλαθέξνληαη ζην παξόλ έγγξαθν. 6 To ζςνολικό κόζηορ ηηρ εηήζιαρ ζςνηήπηζηρ και πύθμιζηρ ηων ζςζηημάηων καύζηρ και για ηα δύο νοζοκομεία είναι με ΦΠΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ α) ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΚΑΙ β) ΣΗΝ ΔΦΑΠΑΞ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΓΙΑΙΡΟΤΜΔΝΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΟΤ ΓΝΘ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» Α. ΓΔΝΙΚΑ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη αληηκεηώπηζεο βιάβεο ησλ θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ γηα ρξνληθό δηάζηεκα 12 κελώλ, θαη ηελ εθάπαμ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ ηνπ ΓΝΘ «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ- Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ». Β. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα ππνβάιινπλ ζην θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηα παξαθάησ: Βεβαίσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, ή ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ νπνία λα θαίλεηαη όηη ν ππνςήθηνο έιαβε γλώζε ησλ ζπλζεθώλ πινπνίεζεο ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζθεθηνύλ θαη λα ιάβνπλ γλώζε επηηόπνπ, ησλ εηδηθώλ θα ηνπηθώλ ζπλζεθώλ ησλ ρώξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ησλ πξνο ζπληήξεζε κεραλεκάησλ, θαζώο θαη λα πξνβιέςνπλ θάζε ηη απαξαίηεην γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ. Βεβαηώζεηο από Ννζνθνκεία όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο έρεη αλαιάβεη θαη έρεη νινθιεξώζεη επηηπρώο έξγα Κιηκαηηζκνύ ή πκβάζεηο πληήξεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ςπθηηθά ζπγθξνηήκαηα θαη Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο. Βεβαίσζε Καιήο Δθηέιεζεο από Γεκόζηα Ννζνθνκεία ή άιινπο Γεκόζηνπο Οξγαληζκνύο,πνπ λα πηζηνπνηεί όηη ην άηνκν πνπ εξγάδεηαη ή ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ εηαηξία γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ήηαλ ππεύζπλνο ζπληήξεζεο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ζπληήξεζεο ησλ Φπθηηθώλ πγθξνηεκάησλ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη: 1. Σν όλνκα ηνπ Μεραληθνύ πνπ επέβιεπε θαη ηνπ Φπθηηθνύ, πνπ επηηεινύζε ηε πληήξεζε 2. Ο Φνξέαο, ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε πληήξεζε 3. Οη ηύπνη ησλ ςπθηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ. 4. Ζ πεξίνδνο ζπληήξεζεο Τπεύζπλεο Γειώζεηο ησλ Μεραληθώλ, Ζιεθηξνληθώλ θαη Φπθηηθώλ ησλ νπνίσλ ζα θαηαηεζνύλ θαη αληίγξαθα Πηπρίσλ, Πηζηνπνηεηηθά ή/θαη Βεβαηώζεηο Δκπεηξίαο όηη είηε εξγάδνληαη ζηελ εηαηξία πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ Γηαγσληζκό, είηε όηη πξόθεηηαη λα ζπλεξγαζηνύλ καδί ηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο

7 7 Γ. ΚΔΝΣΡΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ Γ1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ» 1. ύζηεκα θιηκαηηζκνύ Υεηξνπξγείσλ Δλειίθσλ: Σύπνο Αεξόςπθηνο ςύθηεο λεξνύ, κάξθα PRESTOL, κνληέιν RPAW244S, ςπθηηθή απόδνζε 53.8 KW B.T.U 2. ύζηεκα θιηκαηηζκνύ Υεηξνπξγείσλ Παίδσλ 3. 3 θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο: Σύπνπ Αεξόςπθην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ, κάξθαο MITSUBISHI, κνληέιν PUH-P125YHA, ζπλνιηθήο απόδνζεο B.T.U 4. ύζηεκα θιηκαηηζκνύ ΜΔΘ/Υ 5. 4 θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο: Σύπνπ Αεξόςπθην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ, κάξθαο MITSUBISHI, κνληέιν FDC 125VN, απόδνζεο B.T.U ε θαζεκία. 6. ύζηεκα θιηκαηηζκνύ Σ.Δ.Η 7. 6 θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο: Σύπνπ Αεξόςπθην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ, κάξθαο GOODMAN, κνληέιν CPKF ύζηεκα θιηκαηηζκνύ Φαξκαθείνπ 9. θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα: Σύπνπ Αεξόςπθην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ, κάξθαο GOODMAN, κνληέιν CPKF ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 1. ύζηεκα θιηκαηηζκνύ Υεηξνπξγείνπ Α 2 ςύθηεο λεξνύ ΒΗΣΕΔR model 6H-35.2Y-40P, R ελαιιάθηεο αεξόςπθηνη (θνληέζεξ) model FCE 192 B83 V 4 θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο FYROGENIS ΜFC 20 1 θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα: Σύπνπ VENCON-VARSOS ηύπνο MP θπθινθνξεηέο ΚΖΜ 1 θεληξηθόο ειεθηξηθόο πίλαθαο 2. ύζηεκα θιηκαηηζκνύ Υεηξνπξγείνπ Β 2 αεξόςπθηνπο ςύθηεο λεξνύ YORK model YCAM 150, R-407C 2 θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ΗNTERKLIMA mod. 09 YKM-2 κε πγξαληήξεο αηκνύ. 1 θεληξηθόο ειεθηξηθόο πίλαθαο 2 θπθινθνξεηέο WILO 1πίλαθαο ρεηξηζκνύ(εληόο ηνπ ρεηξνπξγείνπ) 1πίλαθαο ρεηξηζκνύ κε δύν ειεθηξνληθνύο ειεγθηέο ΜΗΝC ηεο Teletrol. 3. ύζηεκα θιηκαηηζκνύ Σαθηηθώλ Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ 1 αεξόςπθηνο ςύθηεο λεξνύ CENTURY mod. 5003A 50 fan coils 1 θπθινθνξεηήο Γ2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηελ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε απόδνζε ησλ ζπγθξνηεκάησλ θιηκαηηζκνύ, θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, ζα εθηεινύληαη εξγαζίεο ειέγρνπ, πξνιεπηηθήο

8 8 θαη θαηαζηαιηηθήο ζπληήξεζεο ησλ ζπγθξνηεκάησλ, θαζαξηζκόο θαη αληηθαηάζηαζε απιώλ θαη απόιπησλ θίιηξσλ θαη ελ γέλεη εξγαζίεο ζπληήξεζεο, όπσο αλαιύνληαη παξαθάησ. Γ2.1. Φςκηικά ζςγκποηήμαηα Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κηα θνξά εηεζίσο θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ απαξαηηήησο ηα θάησζη: Έιεγρν ησλ πδξαπιηθώλ ζπλδέζεσλ θαη παξνρώλ λεξνύ ζηα ςπθηηθά ζπγθξνηεκάησλ κέζσ πηώζεο πίεζεο λεξνύ ζηνπο ελαιιάθηεο Καζαξηζκό-αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ ειαίνπ (θαξηνύηο), έιεγρν πίεζεο ιεηηνπξγίαο θαη αληιίαο ιαδηνύ ηνπ ζπκπηεζηή. Έιεγρν-Αληηθαηάζηαζε ειαίνπ ζπκπηεζηή Έιεγρν πιεξόηεηαο θαη πνηόηεηαο ςπθηηθώλ πγξώλ Μεραληθό θαζαξηζκό ζηνηρείνπ ζπκππθλσηή ςύθηε (κε πηεζηηθό κεράλεκα θαη ρεκηθά θαζαξηζηηθά πγξά) Καζαξηζκό θίιηξνπ λεξνύ ςύθηε θαη θίιηξσλ λεξνύ εγθαηάζηαζεο Έιεγρν ιεηηνπξγίαο θαη ζηήξημεο αλεκηζηήξσλ Έιεγρν απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Έιεγρν αληιηώλ, θπθιώκαηνο λεξνύ, δηαθνπηώλ ξνήο λεξνύ θαη ειεθηξηθώλ βαλώλ by pass. Έιεγρν, θαζαξηζκό θαη ζπζθίμεηο ειεθηξνληθώλ θαη ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ (έιεγρνο ξειέ ηζρύνο, ζύζθημε θαισδίσλ, έιεγρνο θαηάζηαζεο επαθώλ εθθηλεηώλ) ύζθημε αθξνδεθηώλ ζπκπηεζηώλ Έιεγρν θαη ξύζκηζε απηνκαηηζκώλ, πξεζζνζηαηώλ, αηζζεηεξίσλ θαη ειεγθηώλ (αλά ηξίκελν) Δθθίλεζε θαη έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ςπθηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο Μέηξεζε θαη θαηαγξαθή πηέζεσλ, ζεξκνθξαζηώλ θαη ακπεξνκέηξεζε θηλεηήξσλ Έιεγρνη θαη κεηξήζεηο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ Κάζε άιιε πξνιεπηηθή επέκβαζε απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή αζθαιή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γ2.2. Κενηπικέρ Κλιμαηιζηικέρ Μονάδερ Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ απαξαηηήησο ηα θάησζη: Γεληθό Έιεγρν Λεηηνπξγίαο αλά ηεηξάκελν (δηαξξνέο, απηνκαηηζκνύο, ηκάληεο, θπθινθνξία λεξνύ) Έιεγρν απηνκαηηζκώλ αλά ηεηξάκελν (ειεγθηέο, αηζζεηήξηα, θηλεηήξεο, ειεθηξνβάλεο, inverter, δηαθνξηθά πξεζζνζηαηώλ) Έιεγρν απνρεηεύζεσλ αλά ηεηξάκελν. Καζαξηζκόο ή/θαη αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ πξνθίιηξσλ, απόιπησλ, ζαθθόθηιηξσλ αλά εμάκελν. Μεηαγσγή Υεηκώλα-Θέξνπο αλά εμάκελν. Έιεγρνο Αλεκηζηήξσλ: ιίπαλζε εδξάλσλ, έιεγρνο-ξύζκηζε-αληηθαηάζηαζε ηκάλησλ, θαζαξηζκόο πηεξσηήο θαη θειύθνπο, αλά ηεηξάκελν. Υεκηθό θαζαξηζκό ζηνηρείσλ αλά έηνο. Καζαξηζκόο κε λεξό ππό πίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ κνλάδσλ αλά έηνο.

9 9 Καζάξηζκα εζσηεξηθά ησλ κνλάδσλ αλά έηνο. Έιεγρνο ζπζηεκάησλ έδξαζεο ΚΚΜ, αλά έηνο. Έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηξίνδσλ βαλώλ, θηλεηήξσλ δηαθξαγκάησλ, αληιηώλ, ελαιιαθηώλ θ.ι.π., αλά ηξίκελν. Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε όισλ ησλ αληιηώλ λεξνύ ησλ ζπζηεκάησλ, αλά εμάκελν. Καζαξηζκόο ζηνκίσλ πξνζαγσγήο θαη απαγσγήο ηνπ αέξα ζηνπο θιηκαηηδόκελνπο ρώξνπο, αλά έηνο Έιεγρνο θαη θαζάξηζκα πγξαληώλ λεξνύ, αλά έηνο. Έιεγρνο Ζιεθηξηθώλ Πηλάθσλ, ζθίμηκν ζπλδέζκσλ, αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ, θαζαξηζκόο ειεθηξηθώλ επαθώλ, αλά εμάκελν. Κάζε άιιε πξνιεπηηθή επέκβαζε απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή αζθαιή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γ2.3. Μονάδα αέπορ-αέπορ Έιεγρνο ζηαηηθώλ από ηελ θξέκαζε ησλ κνλάδσλ, αλά έηνο. Έιεγρνο θαη ζπκπιήξσζε ησλ πγξώλ ηνπ θιηκαηηζηηθνύ (θξένλ) εθόζνλ απαηηείηαη, αλά έηνο. Καζαξηζκόο ησλ αλεκηζηήξσλ ηεο θάζε κνλάδνο θαη έιεγρνο ηεο ζηάζκεο ζνξύβνπ, αλά εμάκελν. Υεκηθόο θαη αληηκηθξνβηαθόο θαζαξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηεο κνλάδαο, αλά εμάκελν. Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ package κνλάδαο, αλά εμάκελν. Κάζε άιιε πξνιεπηηθή επέκβαζε απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή, αζθαιή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γ2.4. Σοπικέρ Κλιμαηιζηικέρ μονάδερ ανεμιζηήπα ζηοισείος (fan coils) Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κηα θνξά εηεζίσο θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ απαξαηηήησο ηα θάησζη: Καζαξηζκόο θίιηξσλ λεξνύ Καζαξηζκόο θίιηξσλ αέξα Έιεγρνο θαη ιίπαλζε δηθιείδσλ θαη δηαθνπηώλ Καζαξηζκόο ιεθαλώλ ζπιινγήο ζπκππθλσκάησλ Γ. ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΓΙΑΙΡΟΤΜΔΝΟΤ ΣΤΠΟΤ Γ1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΓΙΑΙΡΟΤΜΔΝΟΤ ΣΤΠΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ» ην Ννζνθνκείν «Γ. Γελλεκαηάο»: 221 κνλάδεο δηαηξνύκελνπ ηύπνπ (9.000, , , btu). ηα παξαπάλσ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 5 κνλάδεο νξνθήο ηύπνπ «θαζζέηα» πνπ βξίζθνληαη ζηα Δπείγνληα Πεξηζηαηηθά θαη ζην ρώξν ηνπ Αμνληθνύ Σνκνγξάθνπ. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» ην Ννζνθνκείν «Ο Άγηνο Γεκήηξηνο»: 165 κνλάδεο δηαηξνύκελνπ ηύπνπ (9.000, , , btu). ηα παξαπάλσ πξνζηίζεληαη θαη 1 κνλάδα νξνθήο ηύπνπ «θαζέηα»

10 10 GENERAL mod. ASD-25 MGKF ηνπ αθηηλνινγηθνύ ηκήκαηνο θαη 1 κνλάδα νξνθήο DAIKIN mod. R4LY1 ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ. Γ2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ Υεκηθόο θαζαξηζκόο εζσηεξηθήο κνλάδαο θαη κε ρξήζε κπθεηνθηόλνπ Μέηξεζε θαη ξύζκηζε ησλ πηέζεσλ Έιεγρνο γηα δηαξξνή ςπθηηθνύ πγξνύ θαη ζπκπιήξσζε πγξώλ, όπνπ απαηηείηαη Καζαξηζκόο θαη έιεγρνο ζπκππθλσηή Καζαξηζκόο πηεξπγίσλ θαη ιίπαλζε αλεκηζηήξα (κέζα-έμσ) Καζαξηζκόο ιεθάλεο ζπκππθλσκάησλ θαη απνρεηεπηηθνύ ζσιήλα. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, ζα δνζεί ζην ζπληεξεηή θαηάζηαζε κε ηνπο ρώξνπο πνπ βξίζθνληαη ηα θιηκαηηζηηθά. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπληήξεζεο ηος κάθε κλιμαηιζηικού ζα ππνγξάθεη ζηελ θαηάζηαζε ν ζπληεξεηήο, ν επηβιέπσλ θαη ν ππεύζπλνο ηνπ ρώξνπ πνπ βξίζθεηαη ην θαζέλα. ηελ θαηάζηαζε ζα ζεκεηώλεηαη επίζεο πνηα από ηα θιηκαηηζηηθά παξνπζηάδνπλ θάπνηα βιάβε ώζηε λα δηεξεπλεζεί ν ηξόπνο απνθαηάζηαζήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα γίλεη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ γηα λα ειεγρζεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο. Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ζε δηάζηεκα 15 εκεξώλ ν ζπληεξεηήο ζα πξέπεη: Να θαηαζέζεη ρξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο ησλ Δξγαζηώλ πληήξεζεο Να εηνηκάζεη θάθειν κε ηα Σερληθά ζηνηρεία θαη ηα ζρέδηα όισλ ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ δηθηύσλ ησλ Κεληξηθώλ Κιηκαηηζκώλ Να παξαιάβεη θαη λα ηεξεί Φόξκεο πληήξεζεο (Καξηέιεο ζπληήξεζεο κεραλήκαηνο, θαη Ζκεξνιόγην ζπληήξεζεο θύξηνπ θαη βνεζεηηθνύ εμνπιηζκνύ) γηα θάζε κεράλεκα πνπ εληάζζεηαη ζην πξόγξακκα ζπληήξεζεο μερσξηζηά. Ζ ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ππνβιεζέληνο ρξνλνδηαγξάκκαηνο κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ θνξκώλ ζπληήξεζεο γηα θάζε κεράλεκα. Ζ Καξηέια θαη ην Ζκεξνιόγην ζα παξαδίδνληαη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα ππνγξάθεηαη από ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθό. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εηήζηαο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα ζπκπιεξσζεί από ηνλ ζπληεξεηή ν εηδηθόο πίλαθαο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο ΚΤΑ Γ6/Β/14826/2008 (ΦΔΚ1122Β/ ) γηα θάζε ηύπν κεραλήκαηνο ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπληήξεζε (ν θάζε πίλαθαο ζα πεξηέρεη ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία θάζε νκάδαο κεραλεκάησλ-θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο γξαθείνπ θαη θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο) ζε θάζε θηίξην ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπληήξεζε. Ο πίλαθαο απηόο ζα ππνγξαθεί θαη ζα ζθξαγηζηεί από ηνλ ζπληεξεηή θαη ζα παξαδνζεί ζηελ Τπνδηεύζπλζε Σερληθνύ. Ο ζπληεξεηήο ζα θεξύζζεηαη έθπησηνο όηαλ: Παξεθθιίλεη ζπζηεκαηηθά ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο πληήξεζεο Γελ ζπκκνξθώλεηαη ζε ππνδείμεηο ηνπ Δπηβιέπνληνο Μεραληθνύ Γελ ζπκπιεξώλεη ηηο θόξκεο ζπληήξεζεο Σα ηηκνιόγηα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ην εγθεθξηκέλν από ηελ Σερληθή Τπεξεζία Υξνλνδηάγξακκα θαη ην Ζκεξνιόγην πληήξεζεο ππνγεγξακκέλν από ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθό. Ο ζπληεξεηήο ππνρξενύηαη λα παξέρεη ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο:

11 11 Αληαπόθξηζε ζε πεξίπησζε θιίζεο εληόο 12 σξώλ, θαη ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο ( βιάβε ζε ρώξνπο ΜΔΘ, Υεηξνπξγείσλ) εληόο 2 σξώλ, θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αββαηνθύξηαθσλ, ενξηώλ θαη αξγηώλ. Παξνρή δσξεάλ ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο 24 ώξεο, 365 κέξεο ην ρξόλν Γηαγλώζεηο βιαβώλ θαη ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ηνπο ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Ζ πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ, θίιηξσλ, θηλεηήξσλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ αληαιιαθηηθνύ απαηηεζεί, ζα είλαη ελ γέλεη πξνκήζεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ- εθηόο εάλ θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε ησλ κεραλεκάησλ- ελώ νη εξγαζίεο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ ζα γίλνληαη από ηνλ αλάδνρν ρσξίο ρξέσζε (ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηεο ζύκβαζεο). Σα εηδηθά πγξά γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ κεραλεκάησλ θαζώο θαη ηα ςπθηηθά πγξά (θξένλ θ.ι.π. ) πνπ ηπρόλ ζα ρξεηαζηεί λα ζπκπιεξσζνύλ, ζα ηα πξνκεζεύεηαη ν αλάδνρνο κε δηθή ηνπ δαπάλε. Δάλ παξαζηεί αλάγθε λα εγθαηαζηήζεη ν αλάδνρνο θάπνηα εμαξηήκαηα ή αληαιιαθηηθά πνπ ζα πξνκεζεύεηαη ν ίδηνο, απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνίεζε CE. Γηα θάζε εξγαζία πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ αλάδνρν εηαηξία ζα ελεκεξώλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Θα ηεξεζεί βηβιίν θαηαγξαθήο εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ γηα όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. Δθηόο από ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο, ν αλάδνρνο ζα παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε ζε πεξίπησζε βιαβώλ, ζθαικάησλ ή δπζιεηηνπξγηώλ ησλ ζπζηεκάησλ. Οη εξγαζίεο επηζθεπήο ζα γίλνληαη από ηνλ αλάδνρν ρσξίο ρξέσζε ελώ ε πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ ζα γίλεηαη από ην Ννζνθνκείν (πιελ ησλ ςπθηηθώλ πγξώλ ηα νπνία ζα παξέρνληαη από ηνλ αλάδνρν). ε πεξίπησζε ύπαξμεο θσιύκαηνο ή αδπλακίαο εθηέιεζεο όισλ ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο από ηνλ αλάδνρν, ην Ννζνθνκείν ζα κπνξεί λα θεξύμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξνθεξύμεη επαλάιεςε ηνπ αλσηέξνπ δηαγσληζκνύ ζπληήξεζεο Ζ αλάδνρνο εηαηξία ππνρξενύηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθό ηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαη ζα θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή αζηηθή θαη πνηληθή επζύλε γηα θάζε ηπρόλ αηύρεκα ή πξόθιεζε ζσκαηηθήο ή πιηθήο βιάβεο πνπ ηπρόλ ζα ζπκβεί ζην πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιήζεη ή ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξόζσπν. Ζ αλάδνρνο εηαηξία ππνρξεώλεηαη λα παίξλεη όια ηα αλαγθαία κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, αιιά θαη γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Δπίζεο ππνρξεώλεηαη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο ηεο ρσξίο λα παξελνριεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζην δηαγσληζκό είλαη λα επηζθεθζεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ, όπνπ πξόθεηηαη λα γίλνληαη νη εξγαζίεο γηα λα ιάβεη πιήξε γλώζε ησλ κεραλεκάησλ, ησλ ζπλζεθώλ θαη ησλ ρώξσλ εξγαζίαο, ην νπνίν ζα βεβαηώζεη θαη εγγξάθσο (Βι. Β. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ) Ζ πξνζθνξά ζα δνζεί γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο To ζςνολικό κόζηορ για ηην εηήζια ζςνηήπηζη και παπακολούθηζη ηων κενηπικών κλιμαηιζηικών μονάδων και ηην εθάπαξ πποληπηική ζςνηήπηζη ηων κλιμαηιζηικών μονάδων διαιπούμενος ηύπος και για ηα δύο νοζοκομεία είναι με ΦΠΑ. Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ΠΑΤΛΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002518946 2015-01-08

15PROC002518946 2015-01-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181.1 Γεληθά ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ζε θηηξηαθά έξγα. 1181.1.1 ρέδηα Μειέηεο Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ ΕΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ - ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ Aριθμ. Μελέτης : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικόσ Προϋπολογιςμόσ 3. Συγγραφή υποχρεώςεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηε εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ Philips Sopho is3050 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Γηώξγνο Μαξθνγηαλλάθεο Γηπι. Μεραλνιόγνο Δλεξγεηαθόο Μεραληθόο, Μ.Sc Τκήκα Κηηξίσλ Γεληθά Η δηαδηθαζία επηζεώξεζεο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΗ ΔΘΑΤΓΕΘΑ. Υαληά, 20-10-2014

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΗ ΔΘΑΤΓΕΘΑ. Υαληά, 20-10-2014 1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΗ ΔΘΑΤΓΕΘΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΚΕ ΕΦΟΡΕΘΑ ΠΡΟΨΣΟΡΘΚΧΝ ΚΑΘ ΚΛΑΘΚΧΝ ΑΡΥΑΘΟΣΗΣΧΝ ΔΓΡΑ: ΥΑΝΗΑ Σαρ. Δ/λζε:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΗΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωθ. Κνωζζού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήηης ΑΦΜ 999161766, Α ΓΟΤ Ζρακλείοσ ΣΔΥΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ

INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ Ζ INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. ε νπνία ζην παξαθάησ θείκελν αλαθέξεηαη ζαλ " ΔΣΑΗΡΗΑ " αλαιακβάλεη λα παξέρεη ηελ θάιπςε Οδηθήο Βνήζεηαο INTER PARTNER ASSISTANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο).

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο). ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ Η ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΒΙΟΣΔΥΝΧΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΟΒΤΔ) ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιύηεξε ηερληθή ελεκέξσζε ηνπ Κιάδνπ εθδίδεη ην δεύηεξν βνήζεκα γηα ηα θαύζηκα αέξηα. Σν θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο)

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΕΡΩΣΗΗ : Σί ζπκβαίλεη κε ην ι (άξα θαη ην U), όηαλ ζε θνύθσκα κε ζεξκνδηαθνπή, ηνπνζεηεζεί επάλσ από απηό ξνιό? Σν θνπηί έρεη ζεξκνδηαθνπή?

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 66/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 66/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.229 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΝΣΗΡΗΗ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο απνηειεί ε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην Ννζνθνκείν, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003029474 2015-09-09 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

15PROC003029474 2015-09-09 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ Νίθεο 2, 145 61 ΚΖΦΗΗΑ Πιεξνθνξίεο: Οπξαλία Εηάθα Σει. 213 2086657, θαμ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κεθηζηά, 02/09/2015 Αξηζ. πξση. 10895/8-9-2015. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ε ππάξρνπζα κνθέηα A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» Γ/ΝΗ ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 Σ.Κ. 83100 ΑΜΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΗΛ.2273-0-83150 FAX.2273-0-28968 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα