ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΗΜΕΡΑ ΣΕΣΑΡΣΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 17-6-2015 ΗΜΕΡΑ ΣΕΣΑΡΣΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 3 ης ΤΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕ/ΝΙΚΗ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΦΕΙΡΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΠ 5 η /2015 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΗΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΣΩΝ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΚΣΙΡΙΟΤ» CPV: ΚΑΙ «ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ» CPV: Ε ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΠΤΤ 2012 (ΕΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΛΕΒΗΣΟΣΑΙΩΝ, ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ ΦΕΙΡΟΤΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ,00 ΜΕ ΥΠΑ ΓΙΑ ΣΟ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗ ΦΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΗΜΕΡΑ ΣΕΣΑΡΣΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Οι υπό συντήρηση εγκαταστάσεις είναι: 1. υντήρηση και ρύθμιση των συστημάτων καύσης προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης 4.500,00 με ΥΠΑ. 2. υντήρηση και παρακολούθηση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και την εφάπαξ προληπτική συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης ,00 με ΥΠΑ. Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οι προσφορές πρέπει να φθάνουν στην υπηρεσία (Εθνικής Αμύνης 41, Γραφείο Προμηθειών) με οποιονδήποτε τρόπο (είτε δια υποβολής, είτε ταχυδρομικώς), απαραίτητα μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ( , έως 14:00), άλλως θα απορρίπτονται και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Θα κατατίθεται τεχνική και οικονομική προσφορά εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο). Σα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ. ε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. την τεχνική προσφορά να αναγράφεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση των όρων του Δ/σμού, τους οποίους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα. Σα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο) θα τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ. Ο φάκελος της προσφοράς θα κατατίθεται σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα, διαφορετικά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτος.

2 2 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται δεκτή διευκρίνιση, γραπτή ή προφορική, εκτός αν ζητηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών. Οι προσφορές μπορεί να δοθούν για το σύνολο των συντηρήσεων ή και για κάθε κατηγορία χωριστά. την οικονομική προσφορά θα δοθεί προς αξιολόγηση ξεχωριστά το κόστος των εργασιών, οι οποίες περιγράφονται στα παραρτήματα 1, 2. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται. Η ισχύς προσφοράς πρέπει να αναφέρεται στην τεχνική προσφορά. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 2. Σο τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΥΠΑ, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα. την τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Υ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. ύμφωνα με το Ν. 3846/2010 άρθρο 24 και το Ν. 3918/ άρθρα 13 και 14 οι συμμετέχοντες στη διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τον αύξοντα αριθμό, τις τιμές καθώς και τον κωδικό GMDN του ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. ε περίπτωση που κάποιο είδος-υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ, αυτό θα δηλώνεται με Τπεύθυνη Δήλωση. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΤΡΩ και θα είναι επί ποινή απόρριψης κατώτερη ή ίση της τιμής που αναγράφεται στο Παρατηρητήριο Σιμών της ΕΠΤ κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς, και με σχετική κατάθεση αντιγράφου της εν λόγω σελίδας. 3. Καμία αναπροσαρμογή τιμών δεν επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα της ύμβασης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού είναι το υμβούλιο Διοίκησης του Νοσοκομείου. ε περίπτωση μη προσέλευσης του προμηθευτή εντός των (10) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης αυτής με απόφαση του Δ.., κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07 και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις. Η πιστοποίηση ορθής εκτέλεσης των πραγματοποιηθέντων εργασιών θα γίνει από αρμόδια- για κάθε ενοποιημένο νοσοκομείο - επιτροπή παραλαβής και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Γενικά περί εκτέλεσης των προμηθειών ισχύουν τα άρθρα 26 έως και 34 του Π.Δ. 118/ Η πληρωμή θα γίνεται με διαφορετικά χρηματικά εντάλματα για κάθε ενοποιημένο Νοσοκομείο, μετά την εκπλήρωση από τον ανάδοχο των συμβατικών του υποχρεώσεων και την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής - ποιοτικής πιστοποίησης των εργασιών και την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων που αφορούν κάθε ενοποιημένο Νοσοκομείο, καθώς και δελτίων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

3 Σον ανάδοχο βαρύνουν : Οι νόμιμες ισχύουσες κρατήσεις. Ο Υ.Π.Α και τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει κατακύρωση, υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Υ.Π.Α.. 7. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Ν.2286/95, το Ν.2955/2001, το Ν.3580/07 το Π.Δ. 118/07 την υπ αριθμ. 840 η /2014 Πράξη του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» περί έγκρισης διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού που αναφέρεται στο θέμα, την ΚΤΑ 3567/ (ΥΕΚ 1585/ τ.β ) περί έγκρισης του ΠΠΤΤ 2012 και την υπ αριθμ.4 η /θέμα 16 ο / απόφαση του Δ περί επικύρωσης του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής σύνταξης και επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών και την αριθ. 6 η /θέμα 15 ο / περί επανάληψης του διαγωνισμού. Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

4 4 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΣΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΤΗ ΣΟΤ ΓΝΘ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» Ζ ζπληήξεζε θαη ξύζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ θαύζεο(εγθαηαζηάζεηο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο θαη παξαγσγήο αηκνύ) ηνπ ΓΝΘ «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ηνπο έρνληαο ηελ πξνο ηνύην θαηάιιειε άδεηα ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη ζα πεξηιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ησλ αθόινπζσλ εξγαζηώλ: i. Ο έιεγρνο, ε δηελέξγεηα κέηξεζεο θαπζαεξίσλ θαη ε θαηαρώξεζή ηνπο ζην ζρεηηθό βηβιίν κεηξήζεσλ ζα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα. ii. Μέηξεζε ηηο αξρηθήο πνηόηεηαο θαύζεο θαη θαηαγξαθή ησλ κεηξήζεσλ iii. Βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο θαύζεο θαη ηνπ βαζκνύ απόδνζεο ηεο θαύζεο ησλ ζπζηεκάησλ κε ρξήζε δηαθξηβσκέλνπ νξγάλνπ (αλαιπηή θαπζαεξίσλ). Καηαγξαθή ησλ ηειηθώλ κεηξήζεσλ κεηά ηε ξύζκηζε. iv. Έιεγρνο δηαξξνήο θαπζαεξίσλ από ην ιέβεηα θαη έιεγρνο πεξηεθηηθόηεηαο CO θαη ΝΟ x ζηα θαπζαέξηα. v. Δλεκέξσζε ηνπ βηβιίνπ θαπζαεξίσλ θαη παξάδνζε ηνπ εηδηθνύ θύιινπ ζπληήξεζεο θαη ξύζκηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ ΤΑ /ΗΗ, Παξάξηεκα 1, γηα ηνπο ιέβεηεο >400KW. Όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν ζα ηζρύνπλ γηα όινπο ηνπο ιέβεηεο ησλ λνζνθνκεηαθώλ κνλάδσλ αλεμαξηήησο ηζρύνο(κw). vi. Παξάδνζε γξαπηήο ηερληθήο έθζεζεο κε ηα επξήκαηα θαη ηπρόλ πξνηάζεηο βειηίσζεο vii. Άλνηγκα ησλ ιεβήησλ, θαζαξηζκόο ιέβεηα, έιεγρνο- θαζαξηζκόο θαπλνδόρνπ θαη εζσηεξηθόο έιεγρνο όισλ ησλ κεξώλ-ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαύζεο. viii. Πιήξεο εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο πνπ πξνβιέπεηαη γηα θάζε ηύπν θαπζηήξα από ηνλ θαηαζθεπαζηή. ηνπο ιέβεηεο, πνπ ιεηηνπξγνύλ θαη γηα δεζηά λεξά ρξήζεο ε ζπληήξεζε-ξύζκηζε ζα γίλεηαη αλά εμάκελν (ΤΑ /ΗΗ, άξζξν 5) επαλαιακβάλνληαο όιεο ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο. ηνπο ιέβεηεο κε θαπζηήξα δηπιήο θαύζεο( αεξίνπ πεηξειαίνπ) ην εηδηθό θύιιν ζπληήξεζεο θαη ξύζκηζεο ζα ζπληάζζεηαη θαη ζα παξαδίδεηαη μερσξηζηά γηα ηε ιεηηνπξγία κε αέξην θαη μερσξηζηά γηα ηε ιεηηνπξγία κε πεηξέιαην. Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε αθνξά: 1. «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ» A. ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ a. Αηκνιέβεηαο Τςειήο Πίεζεο (5 bar): Καηαζθεπαζηήο «Πξόνδνο», Έηνο Καηαζθεπήο 1991, Θεξκαηλόκελε Δπηθάλεηα 9,8m 2, Aηκνπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα 400kg/h, 302 KW Kαπζηήξαο Aεξίνπ SICMA KW(GS 130). Αηκόο ζηα Πιπληήξηα Μαγεηξεία, παξαγσγή Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο. b. Αηκνγελλήηξηα πίεζεο 12 bar, Καηαζθεπαζηήο«Deltatherm», Aηκνπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα 400 kg/h, 265 KW Kαπζηήξαο RIELLO RS-28. Αηκόο ζηα Πιπληήξηα Μαγεηξεία, παξαγσγή Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο.

5 5 c. 2 Λέβεηεο Θέξκαλζεο νλνκαζηηθήο ηζρύνο d kcal/h έθαζηνο, Καηαζθεπαζηήο «Λεβεηνηερληθή», Έηνο 2001, κε 2 Καπζηήξεο αεξίνπ SICMAGS-130. Θέξκαλζε θαη ΕΝΥ. B. ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ a. 2 Λέβεηεο Θέξκαλζεο kcal/h έθαζηνο, Καηαζθεπαζηήο «Λεβεηνηερληθή», Έηνο Καηαζθεπήο 2000, κε 1 Καπζηήξα SICMA GS-68-2Α θαη 1Καπζηήξα RIELLO GI/EMME 600 Γιπλήρ Καύζηρ. Θέξκαλζε θαη ΕΝΥ b. Λέβεηαο γηα παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο κε Καπζηήξα αεξίνπ SICMA GS- 68-2Α. C. ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΚΗΝΖΖ a. Λέβεηα kcal/h, Καηαζθεπαζηήο ιεβεηνπνηΐα «Λέσλ», Καπζηήξαο αεξίνπ SICMA GS-18-1Α. Θέξκαλζε. D. ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ ΚΣΗΡΗΟΤ ΓΗΟΗΚΖΖ a. Λέβεηαο kcal/h, Καηαζθεπαζηήο ιεβεηνπνηΐα «Άηιαο» Καπζηήξαο αεξίνπ SICMA GS-18-1Α. Θέξκαλζε. E. ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ ΣΑΚΣΗΚΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ a. Λέβεηαο kcal/h, Έηνο Καηαζθεπήο 1987, Καηαζθεπαζηήο ιεβεηνπνηΐα«λεβεηνηερληθή», Καπζηήξαο αεξίνπ SICMA GS-28-2Α. Θέξκαλζε. 2. «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» A. ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ ΤΦΖΛΖ ΠΗΔΖ a. Αηκνιέβεηαο Τςειήο Πίεζεο Λέβεηαο βηνκεραλίαο «Πξόνδνο», Έηνο θαηαζθεπήο 1991 Θεξκαηλόκελε Δπηθάλεηα 50m 2, Aηκνπαξαγσγηθή Ηθαλόηεηα 2tn/h. Kαπζηήξαο αεξίνπ-πεηξειαίνπ Γιπλήρ Καύζηρ RIELLO RLS 130, 2,6 kw. Παξνρή B. ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ a. 1 νο Λέβεηαο Θέξκαλζεο- Εεζηνύ λεξνύ ρξήζεο Λέβεηαο βηνκεραλίαο «Άξηεκηο», Έηνο θαηαζθεπήο 2007, Σύπνο PRN 2000, Iζρύο 1397kW. Kαπζηήξαο αεξίνπ RIELLO RS 130, kW. b. 2 νο Λέβεηαο Θέξκαλζεο Λέβεηαο βηνκεραλίαο «Άξηεκηο», Έηνο θαηαζθεπήο 2008, Σύπνο PRN 2000, Iζρύο 1397kW. Kαπζηήξαο αεξίνπ RIELLO RS 130, kW. C. ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟ ΣΑΚΣΗΚΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΗΑΣΡΔΗΧΝ a. Γύν Λέβεηεο Θέξκαλζεο Λέβεηεο βηνκεραλίαο «Σechnotherm», Mνληέιν Κξόλνο, Ηζρύο kcal/h Kαπζηήξαο αεξίνπ RS 28/1, kW.

6 Οη δηαγσληδόκελνη ζα πξέπεη κε δηθή ηνπο επζύλε λα πάξνπλ όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε δηακόξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, πέξαλ όισλ όζσλ αλαθέξνληαη ζην παξόλ έγγξαθν. 6 To ζςνολικό κόζηορ ηηρ εηήζιαρ ζςνηήπηζηρ και πύθμιζηρ ηων ζςζηημάηων καύζηρ και για ηα δύο νοζοκομεία είναι με ΦΠΑ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ α) ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΚΑΙ β) ΣΗΝ ΔΦΑΠΑΞ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΓΙΑΙΡΟΤΜΔΝΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΟΤ ΓΝΘ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» Α. ΓΔΝΙΚΑ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη αληηκεηώπηζεο βιάβεο ησλ θεληξηθώλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ γηα ρξνληθό δηάζηεκα 12 κελώλ, θαη ηελ εθάπαμ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ δηαηξνύκελνπ ηύπνπ ηνπ ΓΝΘ «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ- Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ». Β. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε θαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ λα ππνβάιινπλ ζην θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηα παξαθάησ: Βεβαίσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, ή ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ νπνία λα θαίλεηαη όηη ν ππνςήθηνο έιαβε γλώζε ησλ ζπλζεθώλ πινπνίεζεο ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζθεθηνύλ θαη λα ιάβνπλ γλώζε επηηόπνπ, ησλ εηδηθώλ θα ηνπηθώλ ζπλζεθώλ ησλ ρώξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο θαη ησλ πξνο ζπληήξεζε κεραλεκάησλ, θαζώο θαη λα πξνβιέςνπλ θάζε ηη απαξαίηεην γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ. Βεβαηώζεηο από Ννζνθνκεία όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο έρεη αλαιάβεη θαη έρεη νινθιεξώζεη επηηπρώο έξγα Κιηκαηηζκνύ ή πκβάζεηο πληήξεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ςπθηηθά ζπγθξνηήκαηα θαη Κεληξηθέο Κιηκαηηζηηθέο Μνλάδεο. Βεβαίσζε Καιήο Δθηέιεζεο από Γεκόζηα Ννζνθνκεία ή άιινπο Γεκόζηνπο Οξγαληζκνύο,πνπ λα πηζηνπνηεί όηη ην άηνκν πνπ εξγάδεηαη ή ζα ζπλεξγαζηεί κε ηελ εηαηξία γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ήηαλ ππεύζπλνο ζπληήξεζεο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ζπληήξεζεο ησλ Φπθηηθώλ πγθξνηεκάησλ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη: 1. Σν όλνκα ηνπ Μεραληθνύ πνπ επέβιεπε θαη ηνπ Φπθηηθνύ, πνπ επηηεινύζε ηε πληήξεζε 2. Ο Φνξέαο, ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε πληήξεζε 3. Οη ηύπνη ησλ ςπθηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ. 4. Ζ πεξίνδνο ζπληήξεζεο Τπεύζπλεο Γειώζεηο ησλ Μεραληθώλ, Ζιεθηξνληθώλ θαη Φπθηηθώλ ησλ νπνίσλ ζα θαηαηεζνύλ θαη αληίγξαθα Πηπρίσλ, Πηζηνπνηεηηθά ή/θαη Βεβαηώζεηο Δκπεηξίαο όηη είηε εξγάδνληαη ζηελ εηαηξία πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ Γηαγσληζκό, είηε όηη πξόθεηηαη λα ζπλεξγαζηνύλ καδί ηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο

7 7 Γ. ΚΔΝΣΡΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ Γ1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ» 1. ύζηεκα θιηκαηηζκνύ Υεηξνπξγείσλ Δλειίθσλ: Σύπνο Αεξόςπθηνο ςύθηεο λεξνύ, κάξθα PRESTOL, κνληέιν RPAW244S, ςπθηηθή απόδνζε 53.8 KW B.T.U 2. ύζηεκα θιηκαηηζκνύ Υεηξνπξγείσλ Παίδσλ 3. 3 θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο: Σύπνπ Αεξόςπθην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ, κάξθαο MITSUBISHI, κνληέιν PUH-P125YHA, ζπλνιηθήο απόδνζεο B.T.U 4. ύζηεκα θιηκαηηζκνύ ΜΔΘ/Υ 5. 4 θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο: Σύπνπ Αεξόςπθην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ, κάξθαο MITSUBISHI, κνληέιν FDC 125VN, απόδνζεο B.T.U ε θαζεκία. 6. ύζηεκα θιηκαηηζκνύ Σ.Δ.Η 7. 6 θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο: Σύπνπ Αεξόςπθην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ, κάξθαο GOODMAN, κνληέιν CPKF ύζηεκα θιηκαηηζκνύ Φαξκαθείνπ 9. θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα: Σύπνπ Αεξόςπθην ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ, κάξθαο GOODMAN, κνληέιν CPKF ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 1. ύζηεκα θιηκαηηζκνύ Υεηξνπξγείνπ Α 2 ςύθηεο λεξνύ ΒΗΣΕΔR model 6H-35.2Y-40P, R ελαιιάθηεο αεξόςπθηνη (θνληέζεξ) model FCE 192 B83 V 4 θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο FYROGENIS ΜFC 20 1 θεληξηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα: Σύπνπ VENCON-VARSOS ηύπνο MP θπθινθνξεηέο ΚΖΜ 1 θεληξηθόο ειεθηξηθόο πίλαθαο 2. ύζηεκα θιηκαηηζκνύ Υεηξνπξγείνπ Β 2 αεξόςπθηνπο ςύθηεο λεξνύ YORK model YCAM 150, R-407C 2 θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ΗNTERKLIMA mod. 09 YKM-2 κε πγξαληήξεο αηκνύ. 1 θεληξηθόο ειεθηξηθόο πίλαθαο 2 θπθινθνξεηέο WILO 1πίλαθαο ρεηξηζκνύ(εληόο ηνπ ρεηξνπξγείνπ) 1πίλαθαο ρεηξηζκνύ κε δύν ειεθηξνληθνύο ειεγθηέο ΜΗΝC ηεο Teletrol. 3. ύζηεκα θιηκαηηζκνύ Σαθηηθώλ Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ 1 αεξόςπθηνο ςύθηεο λεξνύ CENTURY mod. 5003A 50 fan coils 1 θπθινθνξεηήο Γ2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηελ όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξε απόδνζε ησλ ζπγθξνηεκάησλ θιηκαηηζκνύ, θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, ζα εθηεινύληαη εξγαζίεο ειέγρνπ, πξνιεπηηθήο

8 8 θαη θαηαζηαιηηθήο ζπληήξεζεο ησλ ζπγθξνηεκάησλ, θαζαξηζκόο θαη αληηθαηάζηαζε απιώλ θαη απόιπησλ θίιηξσλ θαη ελ γέλεη εξγαζίεο ζπληήξεζεο, όπσο αλαιύνληαη παξαθάησ. Γ2.1. Φςκηικά ζςγκποηήμαηα Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κηα θνξά εηεζίσο θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ απαξαηηήησο ηα θάησζη: Έιεγρν ησλ πδξαπιηθώλ ζπλδέζεσλ θαη παξνρώλ λεξνύ ζηα ςπθηηθά ζπγθξνηεκάησλ κέζσ πηώζεο πίεζεο λεξνύ ζηνπο ελαιιάθηεο Καζαξηζκό-αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ ειαίνπ (θαξηνύηο), έιεγρν πίεζεο ιεηηνπξγίαο θαη αληιίαο ιαδηνύ ηνπ ζπκπηεζηή. Έιεγρν-Αληηθαηάζηαζε ειαίνπ ζπκπηεζηή Έιεγρν πιεξόηεηαο θαη πνηόηεηαο ςπθηηθώλ πγξώλ Μεραληθό θαζαξηζκό ζηνηρείνπ ζπκππθλσηή ςύθηε (κε πηεζηηθό κεράλεκα θαη ρεκηθά θαζαξηζηηθά πγξά) Καζαξηζκό θίιηξνπ λεξνύ ςύθηε θαη θίιηξσλ λεξνύ εγθαηάζηαζεο Έιεγρν ιεηηνπξγίαο θαη ζηήξημεο αλεκηζηήξσλ Έιεγρν απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Έιεγρν αληιηώλ, θπθιώκαηνο λεξνύ, δηαθνπηώλ ξνήο λεξνύ θαη ειεθηξηθώλ βαλώλ by pass. Έιεγρν, θαζαξηζκό θαη ζπζθίμεηο ειεθηξνληθώλ θαη ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ (έιεγρνο ξειέ ηζρύνο, ζύζθημε θαισδίσλ, έιεγρνο θαηάζηαζεο επαθώλ εθθηλεηώλ) ύζθημε αθξνδεθηώλ ζπκπηεζηώλ Έιεγρν θαη ξύζκηζε απηνκαηηζκώλ, πξεζζνζηαηώλ, αηζζεηεξίσλ θαη ειεγθηώλ (αλά ηξίκελν) Δθθίλεζε θαη έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ςπθηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο Μέηξεζε θαη θαηαγξαθή πηέζεσλ, ζεξκνθξαζηώλ θαη ακπεξνκέηξεζε θηλεηήξσλ Έιεγρνη θαη κεηξήζεηο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ Κάζε άιιε πξνιεπηηθή επέκβαζε απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή αζθαιή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γ2.2. Κενηπικέρ Κλιμαηιζηικέρ Μονάδερ Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ απαξαηηήησο ηα θάησζη: Γεληθό Έιεγρν Λεηηνπξγίαο αλά ηεηξάκελν (δηαξξνέο, απηνκαηηζκνύο, ηκάληεο, θπθινθνξία λεξνύ) Έιεγρν απηνκαηηζκώλ αλά ηεηξάκελν (ειεγθηέο, αηζζεηήξηα, θηλεηήξεο, ειεθηξνβάλεο, inverter, δηαθνξηθά πξεζζνζηαηώλ) Έιεγρν απνρεηεύζεσλ αλά ηεηξάκελν. Καζαξηζκόο ή/θαη αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ πξνθίιηξσλ, απόιπησλ, ζαθθόθηιηξσλ αλά εμάκελν. Μεηαγσγή Υεηκώλα-Θέξνπο αλά εμάκελν. Έιεγρνο Αλεκηζηήξσλ: ιίπαλζε εδξάλσλ, έιεγρνο-ξύζκηζε-αληηθαηάζηαζε ηκάλησλ, θαζαξηζκόο πηεξσηήο θαη θειύθνπο, αλά ηεηξάκελν. Υεκηθό θαζαξηζκό ζηνηρείσλ αλά έηνο. Καζαξηζκόο κε λεξό ππό πίεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ κνλάδσλ αλά έηνο.

9 9 Καζάξηζκα εζσηεξηθά ησλ κνλάδσλ αλά έηνο. Έιεγρνο ζπζηεκάησλ έδξαζεο ΚΚΜ, αλά έηνο. Έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηξίνδσλ βαλώλ, θηλεηήξσλ δηαθξαγκάησλ, αληιηώλ, ελαιιαθηώλ θ.ι.π., αλά ηξίκελν. Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε όισλ ησλ αληιηώλ λεξνύ ησλ ζπζηεκάησλ, αλά εμάκελν. Καζαξηζκόο ζηνκίσλ πξνζαγσγήο θαη απαγσγήο ηνπ αέξα ζηνπο θιηκαηηδόκελνπο ρώξνπο, αλά έηνο Έιεγρνο θαη θαζάξηζκα πγξαληώλ λεξνύ, αλά έηνο. Έιεγρνο Ζιεθηξηθώλ Πηλάθσλ, ζθίμηκν ζπλδέζκσλ, αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ εμαξηεκάησλ, θαζαξηζκόο ειεθηξηθώλ επαθώλ, αλά εμάκελν. Κάζε άιιε πξνιεπηηθή επέκβαζε απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή αζθαιή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γ2.3. Μονάδα αέπορ-αέπορ Έιεγρνο ζηαηηθώλ από ηελ θξέκαζε ησλ κνλάδσλ, αλά έηνο. Έιεγρνο θαη ζπκπιήξσζε ησλ πγξώλ ηνπ θιηκαηηζηηθνύ (θξένλ) εθόζνλ απαηηείηαη, αλά έηνο. Καζαξηζκόο ησλ αλεκηζηήξσλ ηεο θάζε κνλάδνο θαη έιεγρνο ηεο ζηάζκεο ζνξύβνπ, αλά εμάκελν. Υεκηθόο θαη αληηκηθξνβηαθόο θαζαξηζκόο ησλ ζηνηρείσλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηεο κνλάδαο, αλά εμάκελν. Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ package κνλάδαο, αλά εμάκελν. Κάζε άιιε πξνιεπηηθή επέκβαζε απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή, αζθαιή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γ2.4. Σοπικέρ Κλιμαηιζηικέρ μονάδερ ανεμιζηήπα ζηοισείος (fan coils) Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κηα θνξά εηεζίσο θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ απαξαηηήησο ηα θάησζη: Καζαξηζκόο θίιηξσλ λεξνύ Καζαξηζκόο θίιηξσλ αέξα Έιεγρνο θαη ιίπαλζε δηθιείδσλ θαη δηαθνπηώλ Καζαξηζκόο ιεθαλώλ ζπιινγήο ζπκππθλσκάησλ Γ. ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΓΙΑΙΡΟΤΜΔΝΟΤ ΣΤΠΟΤ Γ1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΓΙΑΙΡΟΤΜΔΝΟΤ ΣΤΠΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ «Γ. ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ» ην Ννζνθνκείν «Γ. Γελλεκαηάο»: 221 κνλάδεο δηαηξνύκελνπ ηύπνπ (9.000, , , btu). ηα παξαπάλσ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 5 κνλάδεο νξνθήο ηύπνπ «θαζζέηα» πνπ βξίζθνληαη ζηα Δπείγνληα Πεξηζηαηηθά θαη ζην ρώξν ηνπ Αμνληθνύ Σνκνγξάθνπ. ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ «Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ» ην Ννζνθνκείν «Ο Άγηνο Γεκήηξηνο»: 165 κνλάδεο δηαηξνύκελνπ ηύπνπ (9.000, , , btu). ηα παξαπάλσ πξνζηίζεληαη θαη 1 κνλάδα νξνθήο ηύπνπ «θαζέηα»

10 10 GENERAL mod. ASD-25 MGKF ηνπ αθηηλνινγηθνύ ηκήκαηνο θαη 1 κνλάδα νξνθήο DAIKIN mod. R4LY1 ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ. Γ2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΤΝΣΗΡΗΗ Υεκηθόο θαζαξηζκόο εζσηεξηθήο κνλάδαο θαη κε ρξήζε κπθεηνθηόλνπ Μέηξεζε θαη ξύζκηζε ησλ πηέζεσλ Έιεγρνο γηα δηαξξνή ςπθηηθνύ πγξνύ θαη ζπκπιήξσζε πγξώλ, όπνπ απαηηείηαη Καζαξηζκόο θαη έιεγρνο ζπκππθλσηή Καζαξηζκόο πηεξπγίσλ θαη ιίπαλζε αλεκηζηήξα (κέζα-έμσ) Καζαξηζκόο ιεθάλεο ζπκππθλσκάησλ θαη απνρεηεπηηθνύ ζσιήλα. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, ζα δνζεί ζην ζπληεξεηή θαηάζηαζε κε ηνπο ρώξνπο πνπ βξίζθνληαη ηα θιηκαηηζηηθά. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπληήξεζεο ηος κάθε κλιμαηιζηικού ζα ππνγξάθεη ζηελ θαηάζηαζε ν ζπληεξεηήο, ν επηβιέπσλ θαη ν ππεύζπλνο ηνπ ρώξνπ πνπ βξίζθεηαη ην θαζέλα. ηελ θαηάζηαζε ζα ζεκεηώλεηαη επίζεο πνηα από ηα θιηκαηηζηηθά παξνπζηάδνπλ θάπνηα βιάβε ώζηε λα δηεξεπλεζεί ν ηξόπνο απνθαηάζηαζήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο ζα πξέπεη λα γίλεη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ γηα λα ειεγρζεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο. Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη ζε δηάζηεκα 15 εκεξώλ ν ζπληεξεηήο ζα πξέπεη: Να θαηαζέζεη ρξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο ησλ Δξγαζηώλ πληήξεζεο Να εηνηκάζεη θάθειν κε ηα Σερληθά ζηνηρεία θαη ηα ζρέδηα όισλ ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ δηθηύσλ ησλ Κεληξηθώλ Κιηκαηηζκώλ Να παξαιάβεη θαη λα ηεξεί Φόξκεο πληήξεζεο (Καξηέιεο ζπληήξεζεο κεραλήκαηνο, θαη Ζκεξνιόγην ζπληήξεζεο θύξηνπ θαη βνεζεηηθνύ εμνπιηζκνύ) γηα θάζε κεράλεκα πνπ εληάζζεηαη ζην πξόγξακκα ζπληήξεζεο μερσξηζηά. Ζ ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ππνβιεζέληνο ρξνλνδηαγξάκκαηνο κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ θνξκώλ ζπληήξεζεο γηα θάζε κεράλεκα. Ζ Καξηέια θαη ην Ζκεξνιόγην ζα παξαδίδνληαη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζα ππνγξάθεηαη από ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθό. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εηήζηαο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζα ζπκπιεξσζεί από ηνλ ζπληεξεηή ν εηδηθόο πίλαθαο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηεο ΚΤΑ Γ6/Β/14826/2008 (ΦΔΚ1122Β/ ) γηα θάζε ηύπν κεραλήκαηνο ζηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπληήξεζε (ν θάζε πίλαθαο ζα πεξηέρεη ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία θάζε νκάδαο κεραλεκάησλ-θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο γξαθείνπ θαη θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο) ζε θάζε θηίξην ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπληήξεζε. Ο πίλαθαο απηόο ζα ππνγξαθεί θαη ζα ζθξαγηζηεί από ηνλ ζπληεξεηή θαη ζα παξαδνζεί ζηελ Τπνδηεύζπλζε Σερληθνύ. Ο ζπληεξεηήο ζα θεξύζζεηαη έθπησηνο όηαλ: Παξεθθιίλεη ζπζηεκαηηθά ηνπ Υξνλνδηαγξάκκαηνο πληήξεζεο Γελ ζπκκνξθώλεηαη ζε ππνδείμεηο ηνπ Δπηβιέπνληνο Μεραληθνύ Γελ ζπκπιεξώλεη ηηο θόξκεο ζπληήξεζεο Σα ηηκνιόγηα ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ην εγθεθξηκέλν από ηελ Σερληθή Τπεξεζία Υξνλνδηάγξακκα θαη ην Ζκεξνιόγην πληήξεζεο ππνγεγξακκέλν από ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθό. Ο ζπληεξεηήο ππνρξενύηαη λα παξέρεη ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο:

11 11 Αληαπόθξηζε ζε πεξίπησζε θιίζεο εληόο 12 σξώλ, θαη ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο ( βιάβε ζε ρώξνπο ΜΔΘ, Υεηξνπξγείσλ) εληόο 2 σξώλ, θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αββαηνθύξηαθσλ, ενξηώλ θαη αξγηώλ. Παξνρή δσξεάλ ηειεθσληθήο ππνζηήξημεο 24 ώξεο, 365 κέξεο ην ρξόλν Γηαγλώζεηο βιαβώλ θαη ηξόπσλ αληηκεηώπηζεο ηνπο ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Ζ πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ, θίιηξσλ, θηλεηήξσλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ αληαιιαθηηθνύ απαηηεζεί, ζα είλαη ελ γέλεη πξνκήζεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ- εθηόο εάλ θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε ησλ κεραλεκάησλ- ελώ νη εξγαζίεο επηζθεπήο ή αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ ζα γίλνληαη από ηνλ αλάδνρν ρσξίο ρξέσζε (ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηεο ζύκβαζεο). Σα εηδηθά πγξά γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ κεραλεκάησλ θαζώο θαη ηα ςπθηηθά πγξά (θξένλ θ.ι.π. ) πνπ ηπρόλ ζα ρξεηαζηεί λα ζπκπιεξσζνύλ, ζα ηα πξνκεζεύεηαη ν αλάδνρνο κε δηθή ηνπ δαπάλε. Δάλ παξαζηεί αλάγθε λα εγθαηαζηήζεη ν αλάδνρνο θάπνηα εμαξηήκαηα ή αληαιιαθηηθά πνπ ζα πξνκεζεύεηαη ν ίδηνο, απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ πηζηνπνίεζε CE. Γηα θάζε εξγαζία πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ αλάδνρν εηαηξία ζα ελεκεξώλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Θα ηεξεζεί βηβιίν θαηαγξαθήο εξγαζηώλ θαη αληαιιαθηηθώλ γηα όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. Δθηόο από ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο, ν αλάδνρνο ζα παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε ζε πεξίπησζε βιαβώλ, ζθαικάησλ ή δπζιεηηνπξγηώλ ησλ ζπζηεκάησλ. Οη εξγαζίεο επηζθεπήο ζα γίλνληαη από ηνλ αλάδνρν ρσξίο ρξέσζε ελώ ε πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ ζα γίλεηαη από ην Ννζνθνκείν (πιελ ησλ ςπθηηθώλ πγξώλ ηα νπνία ζα παξέρνληαη από ηνλ αλάδνρν). ε πεξίπησζε ύπαξμεο θσιύκαηνο ή αδπλακίαο εθηέιεζεο όισλ ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο από ηνλ αλάδνρν, ην Ννζνθνκείν ζα κπνξεί λα θεξύμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξνθεξύμεη επαλάιεςε ηνπ αλσηέξνπ δηαγσληζκνύ ζπληήξεζεο Ζ αλάδνρνο εηαηξία ππνρξενύηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθό ηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαη ζα θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή αζηηθή θαη πνηληθή επζύλε γηα θάζε ηπρόλ αηύρεκα ή πξόθιεζε ζσκαηηθήο ή πιηθήο βιάβεο πνπ ηπρόλ ζα ζπκβεί ζην πξνζσπηθό πνπ ζα απαζρνιήζεη ή ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξόζσπν. Ζ αλάδνρνο εηαηξία ππνρξεώλεηαη λα παίξλεη όια ηα αλαγθαία κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, αιιά θαη γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Δπίζεο ππνρξεώλεηαη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο ηεο ρσξίο λα παξελνριεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζην δηαγσληζκό είλαη λα επηζθεθζεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ, όπνπ πξόθεηηαη λα γίλνληαη νη εξγαζίεο γηα λα ιάβεη πιήξε γλώζε ησλ κεραλεκάησλ, ησλ ζπλζεθώλ θαη ησλ ρώξσλ εξγαζίαο, ην νπνίν ζα βεβαηώζεη θαη εγγξάθσο (Βι. Β. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ) Ζ πξνζθνξά ζα δνζεί γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο To ζςνολικό κόζηορ για ηην εηήζια ζςνηήπηζη και παπακολούθηζη ηων κενηπικών κλιμαηιζηικών μονάδων και ηην εθάπαξ πποληπηική ζςνηήπηζη ηων κλιμαηιζηικών μονάδων διαιπούμενος ηύπος και για ηα δύο νοζοκομεία είναι με ΦΠΑ. Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» ΠΑΤΛΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Γηώξγνο Μαξθνγηαλλάθεο Γηπι. Μεραλνιόγνο Δλεξγεηαθόο Μεραληθόο, Μ.Sc Τκήκα Κηηξίσλ Γεληθά Η δηαδηθαζία επηζεώξεζεο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ.2291/739501 σφραγισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Επιθεώρηςησ Λεβήτων & Εγκαταςτάςεων Θέρμανςησ

Διαδικαςία Επιθεώρηςησ Λεβήτων & Εγκαταςτάςεων Θέρμανςησ ΑΝΑΓΚΗ ΘΕΠΙΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ Στότος Δλαξκόληζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2002/91/ΔΚ (Δλεξγεηαθή Δπηζεώξεζε Κηηξίσλ) κε ηνλ Νόμο 3661 (Μέηξα γηα κείσζε Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο ησλ Κηηξίσλ).

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Σύστημα κεντρικού κλιματισμού με κασέτες οροφής. (cpv: 42512000-8)

α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Σύστημα κεντρικού κλιματισμού με κασέτες οροφής. (cpv: 42512000-8) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988521, 210-6988570

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 29-7-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 50Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Ημ/νία: 13-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 658 /ΔΣ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ταχ. δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου για έγκριση της

των ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου για έγκριση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ- ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σητεία 04-07-2013 Αριθµ.Πρωτ: 789

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 42511100-2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 42511100-2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Καλαμάτα, 10/03/2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ.Πρωτ. :3906 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΘΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΓΑΘΑ ΕΞΧΣΕΡΘΚΧΝ ΕΠΘΚΕΤΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΘΚΗ

ΣΘΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΓΑΘΑ ΕΞΧΣΕΡΘΚΧΝ ΕΠΘΚΕΤΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΘΚΗ ΣΘΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΓΑΘΑ ΕΞΧΣΕΡΘΚΧΝ ΕΠΘΚΕΤΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΘΚΗ ΕΠΣΕΜΒΡΘΟ 2011 Σομέαρ Α: Έωρ 20 σλμ από κένηπο Δλδεηθηηθά:Δθάιε, Βαξπκπόκπε, Νέα Ληόζηα, Αζπξόππξγνο, Πέξακα, Βνύια, Παηαλία, Παιιήλε, Πεληέιε, Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα