Συλλογικός τόµος µελέτη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών µε τίτλο: «Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: Προτάσεις πολιτικής» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συλλογικός τόµος µελέτη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών µε τίτλο: «Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: Προτάσεις πολιτικής» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 1. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Ολοκλήρωση των µεταρρυθµίσεων στις αγορές εργασίας και προϊόντων καθώς και στον δηµόσιο τοµέα. Επιτάχυνση του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων. Επενδύσεις στους κλάδους των διεθνώς εµπορεύσιµων αγαθών και σε αυτούς που η χώρα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα. Ενσωµάτωση της καινοτοµίας στην παραγωγή. Ενσωµάτωση γνώσης και υψηλής προστιθέµενης αξίας στην παραγωγή. Αύξηση της παραγωγικότητας µέσω της ενίσχυσης της παρεχόµενης ποιότητας. 2. ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ, ΧΑΡ ΟΥΒΕΛΗΣ Προτεραιοποίηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων στη δηµόσια διοίκηση. Αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας, καταπολέµηση της διαφθοράς και προσαρµογή του ρυθµιστικού περιβάλλοντος στις σύγχρονες απαιτήσεις. Αναβάθµιση υποδοµών µεταφοράς. Πολιτική στήριξης µακροχρόνια ανέργων και ιδιαίτερα όσων απασχολούντο σε φθίνοντες τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας. Πολιτική κινήτρων (όχι επιδοτήσεων) για την µεταφορά πόρων στους διεθνώς εµπορεύσιµους κλάδους. Αύξηση µεγέθους εγχώριων επιχειρήσεων για την ενίσχυση της διαπραγµατευτικής ικανότητας και την δυνατότητα καθορισµού των τιµών. Ενίσχυση ρευστότητας εξαγωγικών επιχειρήσεων. Βελτίωση τεχνολογικού περιεχοµένου εξαγωγών. 3. ΒΕΤΤΑΣ, ΚΟΥΡΑΝΤΗ Εκσυγχρονισµός του θεσµικού πλαισίου µέσω του εντοπισµού µη αναγκαίων περιορισµών σχετικά µε τον ανταγωνισµό και της υποβολής προτάσεων αλλαγών για τόνωση της ανάπτυξης στους κλάδους της επεξεργασίας τροφίµων, λιανικού εµπορίου, οικοδοµικών υλικών και τουρισµού, σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση του OECD. Υλοποίηση δηµοσίων επενδύσεων ολοκλήρωση υποδοµών. ιασύνδεση δηµόσιας διοίκησης µε επιχειρηµατικό τοµέα. 1

2 ιευκόλυνση του εξωτερικού εµπορίου µέσω της µείωσης του διοικητικού χρόνου διεκπεραίωσης και κόστους. Εκσυγχρονισµός του συστήµατος δηµοσίων προµηθειών. ηµιουργία υποστηρικτικού προς τις επενδύσεις, περιβάλλοντος. Στροφή στις εξαγωγές και ενίσχυση διαρθρωτικών πρακτικών προς την κατεύθυνση αυτή, µέσω της αποτελεσµατικής κατανοµής παραγωγικών πόρων στην οικονοµία και των µεταρρυθµίσεων στην έρευνα και την εκπαίδευση. ιαχείριση πιστωτικής στενότητας. 4. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ολοκλήρωση δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Άρση εµποδίων στον ανταγωνισµό και στην λειτουργία των αγορών εργασίας και προϊόντων, µε στόχο την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. Περαιτέρω βελτίωση θεσµικού πλαισίου του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Ενδυνάµωση συγκριτικού πλεονεκτήµατος µέσω χρήσης εξελιγµένης τεχνολογίας και ενίσχυσης της καινοτοµίας, ιδίως στον κλάδο της µεταποίησης. Αύξηση δαπανών έρευνας και καινοτοµίας. 2. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 5. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Άρση των στρεβλώσεων και εξάλειψη παραγόντων διαφορικού κόστους λειτουργίας στην άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, που θέτουν τις ελληνικές επιχειρήσεις σε ανταγωνιστικό µειονέκτηµα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Λήψη πρόνοιας ώστε να µην δηµιουργείται διακριτική µεταχείριση εναντίον της µεταποίησης και υπέρ των υπηρεσιών, όσον αφορά στην αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας, στο πλαίσιο µισθωτής απασχόλησης, στο ενεργειακό κόστος κλπ, καθώς η µεταποίηση αντιµετωπίζει διαφορετικές και οξύτερες συνθήκες ανταγωνισµού. Μεταφορά πόρων προς τους διεθνώς εµπορεύσιµους κλάδους. Εντοπισµός του είδους των επιχειρήσεων που λείπουν από το παραγωγικό-επιχειρηµατικό σύστηµα. Τεχνολογική αναβάθµιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Έκθεση των ελληνικών επιχειρήσεων στον διεθνή ανταγωνισµό. Ενσωµάτωση της καινοτοµίας στην παραγωγή και την απασχόληση. 3. ΓΕΩΡΓΙΑ-ΤΡΟΦΙΜΑ 6. ΑΜΙΑΝΟΣ, ΒΛΑΧΟΣ 2

3 Επαναπροσδιορισµός της παραγωγής σε προϊόντα µε ειδικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν εµπειρία και εµπιστοσύνη µέσω της κατανάλωσης τους. Προσανατολισµός στις εξαγωγές. Εναρµόνιση παραγωγής µε τις νέες προκλήσεις της βιοµηχανίας τροφίµων (ασφάλεια τροφίµων, διαχείριση κινδύνων). Αξιοποίηση µεθόδων πειραµατικής προσέγγισης µε τη λειτουργία πιλοτικών-υποδειγµατικών εκµεταλλεύσεων. Αναζήτηση νέων διεθνών δικτύων διανοµής, για την ενίσχυση των εξαγωγών. ηµιουργία δικτύων επιχειρήσεων, χρήση εναλλακτικών καναλιών διανοµής, νέων τεχνολογιών και πληροφορικής. Αποτελεσµατικότερη διαχείριση παραγωγής από εξειδικευµένες επιχειρήσεις µε εξαγωγικό προσανατολισµό. Ανασυγκρότηση των δραστηριοτήτων παραγωγής-τυποποίησης-προώθησης, προϊόντων µέσω της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας. Σχηµατισµός δικτύων υποστήριξης για παροχή τεχνικής βοήθειας και εξειδικευµένων γνώσεων στο νεοεισερχόµενο ανθρώπινο κεφάλαιο, σε τοπικό επίπεδο. 10. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗ, ΣΤΑΘΗΣ Ένταξη της γεωργίας και της βιοµηχανίας τροφίµων σε κοινή στρατηγική ανάπτυξης. Σχεδιασµός µακροχρόνιας εθνικής στρατηγικής προώθησης µε έµφαση στην προβολή της ελληνικής διατροφής. Υλοποίηση νέων επενδύσεων στον χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας για την δηµιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε έµφαση στα θέµατα ποιότητας και ασφάλειας των τροφίµων. Προώθηση συνεργασίας δηµόσιων φορέων και επιχειρήσεων µε στόχο την συγκέντρωση της παραγωγής, ώστε να δηµιουργηθούν εταιρίες σε µεγάλη κλίµακα για την δηµιουργία και διαχείριση δικτύων διανοµής, διεθνώς. Εντατικοποίηση της διαφηµιστικής εκστρατείας σε ήδη αναγνωρισµένα και µη ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό. 4. ΤΟΥΡ ΙΣΜΟΣ 7. ΣΙΓΑΛΑ, ΧΡΗΣΤΟΥ ηµιουργία οργανισµού διαχείρισης τουριστικού προορισµού (Ο ΤΠ) µε θεµελιώδεις λειτουργίες : την λειτουργία ενός παρατηρητηρίου τουρισµού την αποτελεσµατική προβολή της χώρας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο την στρατηγική προώθηση και διανοµή των τουριστικών προϊόντων της χώρας την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος 3

4 την διασφάλιση και επίτευξη βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης την ποιοτική αναβάθµιση των τουριστικών επιχειρήσεων την δικτύωση των επιχειρήσεων την δηµιουργία θέσεων απασχόλησης την δηµιουργία κύριων ή συµπληρωµατικών εισοδηµάτων την προώθηση των δράσεων που αφορούν την πιστοποίηση της ποιότητας. Λειτουρ γικότητα και αποτελεσµατικότητα του κρατικού µηχανισµού, µε : αποδοχή του Ο ΤΠ ως φορέα υλοποίησης της τουριστικής πολιτικής που σχεδιάζεται από το Υπουργείο Τουρισµού. θεσµοθέτηση κοινής αποδοχής υπηρεσιακού Υφυπουργού Τουρισµού επί θητεία. σταθερότητα επενδυτικού και φορολογικού πλαισίου. µείωση της γραφειοκρατίας. χωροταξικός σχεδιασµός και δηµιουργία ζωνών οικονοµικής ανάπτυξης και δραστηριότητας. ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστηµάτων διαχείρισης & µάρκετινγκ τουριστικών προορισµών. έµφαση σε ειδικές µορφές τουρισµού. τουριστική εκπαίδευση για όλες τις βαθµίδες. στελέχωση µε εξειδικευµένο προσωπικό. µελέτη βιωσιµότητας για κάθε αναπτυξιακό έργο µαζικού τουρισµού. ανάπτυξη συνεργασιών µε όλους τους τουριστικούς µεσάζοντες. εκπαίδευση τουριστών στην τοπική κοινωνία και κουλτούρα. χρήση τοπικών προµηθευτών. ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών προϊόντων. Εµπλουτισµός των τουριστικών προϊόντων. Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών/πληροφοριών στους επισκέπτες. 10. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗ, ΣΤΑΘΗΣ Ενεργοποίηση ρυθµιστικού ρόλου του κράτους µέσω της αποτελεσµατικής εποπτείας των µικρών επιχ/σεων, καταγραφής τουριστικών πόρων, σχεδίασης ειδικού χωροταξικού πλαισίου, προώθησης φυσικής δόµησης και προστασίας του περιβάλλοντος. Ένταξη του τουρισµού σε ενιαία στρατηγική ανάπτυξης για την προώθηση του Ελληνικού brand name. Ανάδειξη νέων τουριστικών προορισµών µε στόχο την σύνθεση νέων θεµατικών τουριστικών εµπειριών. ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος µέσω ανάδειξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού µε στόχο την µείωση της εποχικότητας. 4

5 5. ΚΡΟΥ ΑΖΙΕΡΑ 8. ΜΠΡΑΣ Σύµπραξη δηµοσίου και ιδιωτικού φορέα για την προσφορά ολοκληρωµένων τουριστικών πακέτων (off airport check in: ο επιβάτης του αεροδροµίου παραλαµβάνει την βαλίτσα του στην καµπίνα του πλοίου, fly-stay & cruise: τουριστικό πακέτο µε κρουαζιέρα και διαµονή). Ενίσχυση αισθήµατος ασφάλειας µέσω εφαρµογής διεθνών κανόνων ασφαλείας στους χώρους των λιµανιών που οδηγούν στις πόλεις. Βελτίωση παραµονής µέσω διαρκούς και καινοτόµου πληροφόρησης ενηµέρωσης του επισκέπτη µε χάρτες, επιγραφές και της χρήσης της τεχνολογίας του κώδικα QR (Quick Response), info kiosks, ios applications, διαδραστικών συστηµάτων (infocloud), κιναισθητικών παιχνιδιών κλπ. Προώθηση και πώληση αγροτικών προϊόντων εντός των χώρων των λιµανιών. Προώθηση τοπικών εµπορικών καταστηµάτων µε κίνητρα (εκπτωτικά κουπόνια) µέσω info desks. Ενίσχυση του τουρισµού εµπειρίας µέσω ανάδειξης του περιεχοµένου του προορισµού. Βελτίωση της προσφερόµενης αξίας του προϊόντος. 6. ΝΑΥΤ ΙΛΙΑ 9. ΓΡΑΤΣΟΣ ιαµόρφωση σταθερού και φιλικού προς την ανάπτυξη φορολογικού και νοµοθετικού περιβάλλοντος. Ανάπλαση του «Ελληνικού» ως επέκταση του ναυτιλιακού κέντρου του Πειραιά. Σταδιακή µεταφορά ελλιµενισµού των επιβατηγών πλοίων από το λιµάνι του Πειραιά στο λιµάνι του Λαυρίου. Αναβάθµιση της Ναυτικής Εκπαίδευσης και διατήρηση της ναυτικής τεχνογνωσίας. Αναβάθµιση υποδοµών ναυπηγείων και στελέχωση µε έµπειρο ανθρώπινο δυναµικό. Ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών. Εφαρµογή των οδηγιών της ΕΕ χωρίς επιπρόσθετους περιορισµούς και εναρµόνιση µε τις απαιτήσεις και τους 5

6 κανονισµούς αναφορικά µε τα πρότυπα ασφαλείας, απαγορεύοντας την παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας µεταφοράς στα πλοία που έχουν συµπληρώσει ορισµένη ηλικία και ως προς την θέσπιση κριτηρίων για την πιστοποίηση της ικανότητας των ναυτικών και τα µέτρα εξασφάλισης της εφαρµογής της ως άνω διάταξης, τόσο από τα κράτη µέλη όσο και από τις εφοπλιστικές εταιρίες. Θέσπιση κριτηρίου απαραιτήτων προσεγγίσεων ανά εβδοµάδα για κάθε νησί. ιαµόρφωση των δροµολογίων βάσει των µεταφορικών αναγκών των νησιών. Ύπαρξη stand- by πλοίων για κάλυψη έκτακτων αναγκών. Μείωση κατανάλωσης καυσίµων µέσω προσαρµογής της ταχύτητας και των δροµολογίων των πλοίων. Εφαρµογή ενιαίου 6,5% ΦΠΑ στις υπηρεσίες προς τους επιβάτες και τα φορτία καθώς και διερεύνηση της πιθανότητας κατάργησης του. Μείωση τελών και φορολογίας µέσω εναρµόνισης του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των λιµανιών µε τα Ευρωπαϊκό, για την προώθηση του homeporting (κρουαζερόπλοια) και της παραµονής σκαφών αναψυχής στον Πειραιά. ιαµόρφωση ανταγωνιστικής τιµολογιακής πολιτικής σε υπηρεσίες logistics. 7. ΕΝΕΡ ΓΕΙΑ 10. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗ, ΣΤΑΘΗΣ Ένταξη της ενέργειας στην εθνική στρατηγική ανάπτυξης ως σηµαντικού κλάδου υποδοµής. Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας στην χρήση της ενέργειας από κλάδους της οικονοµίας (µεταφορές, κατασκευή κτιρίων). Μεταρρύθµιση της αγοράς ενέργειας µέσω της αύξησης των ιδιωτικών επενδύσεων και την αύξηση του ανταγωνισµού και της αποτελεσµατικότητας. Προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (ΑΠΕ). 11. ΙΑΚΟΥΛΑΚΗ Ολοκληρωµένος ενεργειακός σχεδιασµός για την µελλοντική διάρθρωση του ενεργειακού συστήµατος, προσδιορίζοντας τις αναγκαίες δράσεις σε επίπεδο θεσµών και υποδοµών. Άρση προστατευτικών ρυθµίσεων για τους παραγωγούς φυσικού αερίου. Εξορθολογισµός τρόπου υπολογισµού της Οριακής Τιµής του Συστήµατος. Ενίσχυση αποθηκευτικής ικανότητας του συστήµατος των ΑΠΕ. Αντιµετώπιση γραφειοκρατίας. Επέκταση/ενίσχυση των δικτύων και κατασκευή διασυνδέσεων των νησιωτικών µε το ηπειρωτικό σύστηµα της χώρας. Ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας µέσω της ενίσχυσης της εγχώριας κατασκευαστικής βιοµηχανίας τεχνολογιών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). 6

7 8. ΤΗΛΕ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 10. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗ, ΣΤΑΘΗΣ Έγκαιρη ολοκλήρωση και εναρµόνιση του ρυθµιστικού πλαισίου µε την κοινοτική νοµοθεσία. Ταχύτερη ανάπτυξη σταθερών και ασύρµατων ευρυζωνικών υπηρεσιών. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τη δηµόσια διοίκηση µε στόχο την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Γεφύρωση του ψηφιακού χάσµατος µεταξύ ηλικιών και γεωγραφικών οµάδων µε στόχο την ενίσχυση της χρήσης νέων τεχνολογιών. 12. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ Πρωτοβουλία διαβούλευσης δηµοσίου & ιδιωτών για την δηµιουργία ή µη εθνικής δηµόσιας υποδοµής. ιαφάνεια στην ολοκλήρωση του ρυθµιστικού πλαισίου, εξορθολογισµός και επικαιροποίηση, βάσει του Ευρωπαϊκού πλαισίου (ν. 4053/2012 & ν.4070/2012). Μείωση των εµπλεκόµενων φορέων & απλοποίηση διαδικασιών αδειοδοτήσεων, µέσω των εγκρίσεων των τοπικών αρχαιολογικών αρχών, τοπικών πολεοδοµιών και δασαρχείων. Αποδέσµευση των υποδοµών από τις υπηρεσίες µε στόχο την εξισορρόπηση της σχέσης µεταξύ της δεσπόζουσας επιχείρησης του ΟΤΕ και των εναλλακτικών παρόχων. Παροχή κινήτρων ανάπτυξης εξελιγµένων ευρυζωνικών υποδοµών σε αγροτικές και αποµακρυσµένες περιοχές. Λειτουργία παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας. Επιτάχυνση αποφάσεων σχετικά µε τη διαχείριση του Φάσµατος. Παράταση για την επαναδειοδότηση των υφιστάµενων σταθµών βάσης. ιαµόρφωση τηλεπικοινωνιακού µείγµατος στις µεγάλες πόλεις µέσω MAN. Σύνδεση έργων FTHH, MAN, Σύζευξις και Rural Broadband. Σύνδεση αδειών 4G µε τους στόχους της Digital Agenda Ενεργής δραστηριοποίηση του ηµοσίου ως διευκολυντής, µέσω της προώθησης του έργου της Ηλεκτρονικής ηµόσιας ιοίκησης. Βελτίωση διαλειτουργικότητας µεταξύ δηµοσίων οργανισµών και φορέων. Ανάπτυξη νέων εφαρµογών ΤΠΕ στα δηµόσια έργα και τους ήµους. Εκτέλεση µικρών πιλοτικών έργων µετάβασης σε ασύρµατο περιβάλλον στο δηµόσιο. Παροχή κινήτρων για χρήση προηγµένων εφαρµογών σε πολίτες/επιχειρήσεις και όχι επιδοτήσεις. Επίλυση ζητήµατος ηλεκτρονικής υπογραφής. 7

8 Βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και του ηµοσίου. Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των ΜµΕ που ασχολούνται µε την ανάπτυξη εφαρµογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών. ηµιουργία και διατήρηση νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Θέσπιση Ψηφιακού Σχολείου. Ισότητα πρόσβασης όλων στο ίδιο επίπεδο πληροφόρησης, γνώσης και υπηρεσιών. 9. ΛΙΜΑ ΝΙΑ 13. ΨΑΡΑΥΤΗΣ Παραχώρηση τµηµάτων των λιµένων σε διαφορετικούς παρόχους βάσει ευρωπαϊκού µοντέλου (landlond port). Σύναψη εµπορικών συµφωνιών µε διεθνούς φορείς. 10. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 10. ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗ, ΣΤΑΘΗΣ Σύνδεση των µεγάλων αστικών κέντρων µε την ελληνική περιφέρεια µε στόχο την διασύνδεση των οικονοµικών πόλων. Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµός των σιδηροδρόµων µε στόχο την αύξηση του µεριδίου τους στις µεταφορές. ηµιουργία (αερο)λιµένων και διασύνδεση τους µε τα µεταφορικά µέσα της ενδοχώρας Αναβάθµιση αστικών συγκοινωνιών και στην περιφέρεια. Επενδύσεις σε συστήµατα διαχείρισης της κυκλοφορίας, πληροφόρησης για την επιβατική κίνηση και τη µεταφορά εµπορευµάτων, logistics κλπ 8

9 14. ΚΙΚΙΛΙΑΣ 11. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Θέσπιση Νέας Ενιαίας Βιοµηχανικής Πολιτικής µε την στροφή των παραγωγικών συντελεστών προς τον διεθνή τοµέα. Επέκταση του τοµέα των κοινωνικών υπηρεσιών µέσω σύµπραξης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων. Εξασθένιση της ισχύος των ολιγοπωλίων µέσω κατάργησης κρατικού ελέγχου και εφαρµογής ρυθµίσεων που ευνοούν την επιχειρηµατικότητα και τον ανταγωνισµό. Ενίσχυση απασχόλησης στους διεθνώς µη εµπορεύσιµους κλάδους. Συνεισφορά εξωστρεφούς τοµέα στο 1/3 του ΑΕΠ. Μεταστροφή της αγροτικής πολιτικής από την εγγύηση τιµών και εισοδηµάτων προς την έρευνα και ανάπτυξη. Μείωση φορολογικής επιβάρυνσης για τους χαµηλόµισθους και νεοεισερχόµενους, για την καταπολέµηση της µαύρης εργασίας, (απαιτείται, ως αντιστάθµισµα, η αύξηση της συνεισφοράς κατά 3% του ΑΕΠ των φόρων εισοδήµατος, κερδών και κεφαλαίου). 15. ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗΣ Ενίσχυση κοινωνικού διχτυού ασφαλείας. Ελαστικοποίηση κριτηρίων ένταξης σε προγράµµατα καταβολής επιδοµάτων ανεργίας και τέκνων. Επιµήκυνση χρόνου παραµονής στο ταµείο ανεργίας, σε περιόδους παρατεταµένης ύφεσης. Εφαρµογή προγράµµατος ελαχίστου εγγυηµένου εισοδήµατος. υναµική εκπροσώπηση οικονοµικά ασθενέστερων οµάδων, µέσω δηµιουργίας συνασπισµών συνηγορίας. 16. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Παροχή κινήτρων για προσλήψεις ιδίως από µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Εκσυγχρονισµός θεσµικού πλαισίου µε ανάπτυξη παροχών µητρότητας/πατρότητας για την διευκόλυνση εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας. Βελτίωση θεσµικού πλαισίου για εισαγωγή καινοτοµιών στις επιχειρήσεις και προσέλκυση Ελλήνων επιστηµόνων της διασποράς. Εφαρµογή του συστήµατος Εγγύησης για τη Νεολαία, βάσει του οποίου όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών θα λαµβάνουν µία συγκεκριµένη προσφορά που αφορά εργασία, πρακτική άσκηση, µαθητεία ή και συνέχιση της εκπαίδευσης τους, εφόσον αυτοί καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσηµη εκπαίδευση. ιάθεση κονδυλίων 6 δις. µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για την αντιµετώπιση της ανεργίας. Παροχή στήριξης υπέρ της κινητικότητας των εργαζοµένων εντός της ΕΕ µέσω του δικτύου EURES καθώς παρέχεται δωρεάν η δυνατότητα σε άτοµα που αναζητούν εργασία να ενηµερώνονται για τις ανάγκες εργοδοτών που προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης. Βήµατα µετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία µέσω προσφοράς θέσεων µαθητείας και πρακτικής άσκησης. 9

10 Ενίσχυση πολιτικών µετακίνησης επιστηµόνων και ερευνητών µεταξύ χωρών εντός της ΕΕ. 12. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ 17. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ Καταπολέµηση πολυπλοκότητας, γραφειοκρατίας και αδιαφάνειας. υναµικός µετασχηµατισµός τουριστικού και αγροτικού προϊόντος σε ανταγωνιστικό προϊόν µε υψηλή προστιθέµενη αξία µε την αξιοποίηση και των µεταναστών. Ανάπτυξη θεσµού προσωρινής νόµιµης µετανάστευσης και διευκόλυνση κυκλικής µετανάστευσης κυρίως µε Αλβανία, για την καταπολέµηση της απασχόλησης παράνοµων µεταναστών. ιασφάλιση καταβολής των εισφορών ασφάλισης του συνόλου του πληθυσµού, περιλαµβανοµένων των µεταναστών. Οµοιοµορφία διαφορετικών κατηγοριών αδειών και νοµικών χαρακτηριστικών τους. Επιµήκυνση αδειών παραµονής και δυνατότητα ανανεώσεων. Μείωση κόστους έκδοσης αδειών παραµονής. 13. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 18. ΤΗΝΙΟΣ Κοινωνική Ασφάλιση: ηµιουργία ασφαλιστικού συστήµατος µε σύµπραξη ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, µε τρεις στρώσεις συντάξεων (κράτος, επαγγελµατικά συστήµατα, ατοµική συµπλήρωση). Περιορισµός του ρόλου του κράτους στην αναδιανοµή (πρόληψη φτώχειας, ελάχιστες συντάξεις). Θέσπιση επαγγελµατικών συστηµάτων για την αναπλήρωση εισοδήµατος, ευέλικτα ως προς την µεταφορά δικαιωµάτων και την ανταποδοτικότητα. Θέσπιση συστήµατος ατοµικής συµπλήρωσης της σύνταξης µέσω της ενθάρρυνσης της ιδιωτικής αποταµίευσης. 20. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ιδιωτική Ασφάλιση: ηµιουργία συµπληρωµατικών ιδιωτικών σχηµάτων ασφάλισης, τα οποία θα λειτουργούν παράλληλα µε τα δηµόσια συστήµατα. Νέα ηµόσια ιοίκηση απαλλαγµένη από την δυνατότητα πολιτικών παρεµβάσεων. Έναρξη νέου κύκλου χρηµατοδότησης της οικονοµίας και των επενδύσεων. Θέσπιση νέου πλαισίου εποπτείας κυβέρνησης και εποπτικής αρχής για την ενίσχυση της αξιοπιστίας της ασφαλιστικής αγοράς. 10

11 Εκπόνηση και υποβολή προτάσεων συνεργασίας του δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα στις περιοχές των καταστροφικών κινδύνων, των αγροτικών ασφαλίσεων, των ασφαλίσεων υγείας και των συντάξεων από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών. Ενίσχυση της εξωστρέφειας και του πελατοκεντρικού προσανατολισµού της αγοράς. Βελτίωση ανθρώπινου δυναµικού και αναβάθµισης των δικτύων πωλήσεων των ασφαλιστικών προϊόντων. Αναβάθµιση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας των ασφαλιστικών εταιριών. Σύσταση Οργανισµού ασφάλισης φυσικών καταστροφών, µε ασφαλιστική κάλυψη έως 4,5 δις. χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού και µε αρµοδιότητες συµβούλου ως προς την αναγνώριση και ποσοτικοποίηση κινδύνων. ιαχείριση επιχειρηµατικών κινδύνων από εξειδικευµένα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς. ιείσδυση ιδιωτικής ασφαλιστικής στον τοµέα των ναυτασφαλίσεων µέσω: α) της συγκέντρωσης των σχετικών εργασιών σε περιορισµένο αριθµό εγχώριων ασφαλιστικών εργασιών β) της βελτίωσης του επιπέδου της διαµεσολάβησης και γ)της εξασφάλισης περισσότερων γραµµών αντασφάλισης. Ασφαλίσεις αστικών ευθυνών επιχειρήσεων µε διεύρυνση των τοµέων από τους οποίους προέρχονται (ασφάλεια τροφίµων, προσωπικά δεδοµένα και πνευµατικά δικαιώµατα, αστικές ευθύνες Ιατρών και νοµικών γραφείων, διευθυντών επιχειρήσεων, από εργασιακές πρακτικές και από την κατοχή ή χρήση µέσων κοινωνικής δικτύωσης, cyber attacks, κίνδυνοι µόλυνσης του περιβάλλοντος, διακοπή εργασιών υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας). Σύµπραξη ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς µε ΕΛΓΑ. Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισµός της λειτουργίας των νοσοκοµείων του ΕΣΥ. Μονοψώνιο ΕΟΠΥΥ µε την δυνατότητα σύναψης και εκτέλεσης συµβάσεων και πληρωµών και διαχείρισης πόρων. Ύπαρξη ισχυρής βάσης δηµόσιων και ιδιωτικών προµηθευτών υγείας, οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν το κόστος µε τους κατάλληλους χειρισµούς. Σύµπραξη ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς µε τον δηµόσιο τοµέα στην υγεία, για «εκκαθάριση απαιτήσεων», µε στόχο την µείωση επιβάρυνσης πολιτών από τις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας, την βελτίωση ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών από τα νοσοκοµεία και την εκµετάλλευση υψηλής εξειδίκευσης της ασφαλιστικής αγοράς στον τοµέα του διακανονισµού ζηµιών. Καθιέρωση Αντίστροφης Υποθήκης (εξασφάλιση ισόβιου εισοδήµατος µε αντάλλαγµα την παραχώρηση της κατοικίας στον ασφαλιστικό φορέα σε περίπτωση θανάτου) εισοδήµατος για την ασφάλιση των συνταξιούχων που διαθέτουν ακίνητη περιουσία, χωρίς καµία επιβάρυνση του κράτους. Καθιέρωση ιδιωτικών κεφαλαιοποιηµένων σχηµάτων συµπληρωµατικών συντάξεων. Μείωση υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών για συντάξεις και παροχές υγείας. Εκπόνηση και υλοποίηση ενός νέου και σύγχρονου υποδείγµατος αποταµίευσης µέσω της οριστικοποίησης του ισοζυγίου κύριων και συµπληρωµατικών συντάξεων. 14. ΥΓΕΙΑ 19. ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Καθιέρωση Εθνικής Ασφάλισης υγείας για όλους τους Έλληνες πολίτες που διαθέτουν ΑΜΚΑ. Κατάργηση εισφορών υγείας εργοδοτών και εργαζοµένων ( 4δις.) και αναπλήρωση πόρων, µέσω της γενικής φορολογίας, της ορθολογικότερης διαχείρισης των κρατικών δαπανών και της πιθανής µεγαλύτερης ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στις λοιπές φορολογικές τους υποχρεώσεις. ηµιουργία συστήµατος Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. Κατάργηση Ταµείων Υγείας και ασφαλιστικών εισφορών µισθωτών και αυτοαπασχολουµένων για υγειονοµική περίθαλψη. 11

12 ηµιουργία εξειδικευµένων αυτόνοµων τµηµάτων Ατυχηµάτων και Επείγουσας Φροντίδας στα µεγάλα αστικά κέντρα και σε επιλεγµένα σηµεία στην επαρχία. Εξυγίανση της οικονοµικής διαχείρισης του συστήµατος µέσω της καθιέρωσης της ηλεκτρονικής χρεωστικής κάρτας για όλους τους πολίτες άνω των 18 ετών. Με την µέθοδο αυτή, καταργείται κάθε συναλλαγή µετρητών µέσω καταναλωτών και προµηθευτών υπηρεσιών υγείας ενώ οι ατοµικές χρεώσεις διαβιβάζονται αυτοµάτως στον ΕΟΠΥΥ για αποζηµίωση του προµηθευτή. Στην περίπτωση που εντοπισθούν καταχρήσεις στον τελευταίο, αποβάλλεται από το σύστηµα για 10 έτη. Παράλληλα, οι χρεώσεις σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς κοινοποιούνται αυτόµατα στις φορολογικές αρχές για εκκαθάριση βάσει της φορολογίας εισοδήµατος. Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών µόνο για τους εργοδότες που δεν έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές ή τις έχουν ρυθµίσει. Παροχή κάλυψης για πακέτο παροχών στο ύψος του ΕΟΠΥΥ. Λειτουργία ΕΟΠΥΥ υπό τον αυστηρό έλεγχο, ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια, από έναν ιδιωτικό φορέα. 15. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 21. ΨΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Αποκέντρωση των εκπαιδευτικών αποφάσεων από το Υπουργείο Παιδείας, στο σχολείο, το δάσκαλο, το µαθητή ή τον κηδεµόνα του, το πανεπιστήµιο και τον φοιτητή. Εφαρµογή του αναδιανεµητικού ρόλου του κράτους µέσω της παροχής βοηθηµάτων σε οικονοµικά ασθενέστερους µαθητές ή φοιτητές και επιβολή διδάκτρων στους πλουσιότερους. Σύνδεση έρευνας µε παραγωγή. Θέσπιση εκπαιδευτικών δανείων και έµµεση χρηµατοδότηση στην ανώτατη εκπαίδευση. Έµµεση χρηµατοδότηση από ιδιώτες µέσω συστήµατος κουπονιών (vouchers) και ανάδοχων σχολείων (charter schools). Παροχή οικονοµικών κινήτρων στους γονείς για προσέλκυση παιδιών στην προσχολική βαθµίδα. Ανάθεση της ευθύνης για την παραγωγή εκπαιδευτικών διαδικασιών σε τοπικούς φορείς. Λειτουργία συστήµατος αξιολόγησης και παροχής κινήτρων και επιβράβευσης για διδάσκοντες και διδασκόµενους. Απεµπλοκή του Λυκείου από την µέθοδο εισαγωγής στα πανεπιστήµια. Μείωση προσφερόµενων ειδικοτήτων στην τεχνική βαθµίδα. Αλλαγή φιλοσοφίας διδασκαλίας από δασκαλοκεντρική σε µαθητοκεντρική στο Γυµνάσιο. Αλλαγή συστήµατος διδασκαλίας στο δηµοτικό, επιλογή βιβλίων από δασκάλους και διαφοροποίηση αµοιβών τους ανάλογα µε την αξιολόγηση τους. 16. ΕΡΕΥΝΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 22. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ιαµόρφωση εθνικού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, επενδύοντας σε: Γνώση, Ανθρώπινο Παράγοντα, Καινοτόµο Επιχειρηµατικότητα. Ανασυγκρότηση του κράτους µέσω της ενδυνάµωσης των λειτουργικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων του. 12

13 Λειτουργική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς επηρεάζουν οριζόντια το σύνολο της οικονοµικής και κρατικής δραστηριότητας. Αποτελεσµατική διασύνδεση ανάµεσα στους φορείς που δηµιουργούν γνώση και σε αυτούς που την µετασχηµατίζουν και την αξιοποιούν εµπορικά. Αύξηση δηµοσίων δαπανών για την έρευνα και συστηµατική προσέλκυση ιδιωτικών πόρων. Χρήση φορολογικών κινήτρων για την ανάληψη επενδύσεων έρευνας και ανάπτυξης από τις επιχειρήσεις. Λειτουργική ενοποίηση και καθιέρωση εθνικού προγράµµατος έρευνας µε προσέλκυση διακεκριµένων Ελλήνων της διασποράς και τακτές προκηρύξεις. Ενίσχυση της βιοµηχανικής έρευνας και της έρευνας στις επιχειρήσεις και παροχή χρηµατοδοτικής υποστήριξης µε µονιµότερους µηχανισµούς coaching,monitoring Ανανέωση του ανθρώπινου δυναµικού των πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων. ιασφάλιση δεύτερης ευκαιρίας στην επιχειρηµατικότητα µέσω της κοινωνικής χροιάς της νοµοθεσίας. Ενθάρρυνση κοινωνικής επιχειρηµατικότητας χωρίς αποκλεισµούς (µετανάστες) και µε έµφαση σε ειδικές πληθυσµιακές µονάδες. Μεταφορά τεχνογνωσίας και ενθάρρυνση πρακτικών καινοτόµου επιχειρηµατικότητας όπως εφαρµόζονται διεθνώς. Ανάπτυξη της ανοικτής καινοτοµίας µέσω της αξιοποίησης δηµόσιων διαθέσιµων δεδοµένων. Εξεύρεση πηγών χρηµατοδότησης και διαρκής υποστήριξη ακόµη και νέων ερευνητών, µε στόχο την µετατροπή των ερευνητικών αποτελεσµάτων σε καινοτόµα προϊόντα και διεργασίες, µέσω της αύξησης των δηµοσίων δαπανών και προσέλκυσης ιδιωτικών πόρων. Έξυπνη χρήση κρατικών προµηθειών (Public Procurement for Innovation) µε πυρήνα την προώθηση της καινοτοµίας, µε το κράτος να πρωτοστατεί στην χρήση των αποτελεσµάτων έρευνας, όπως για την ανάπτυξη και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πραγµατικό χρόνο. Προώθηση νέων, ευέλικτων και εναλλακτικών χρηµατοδοτικών εργαλείων. Παροχή φορολογικών κινήτρων σε venture capital εταιρίες. Ενθάρρυνση εναλλακτικών µορφών χρηµατοδότησης σε νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις (crowdfunding). Αξιοποίηση πόρων από τα ιαρθρωτικά Ταµεία. Υποστήριξη (χρηµατοδοτική, συµβουλευτική, διαχείρισης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, φοροαπαλλαγές) της διαδικασίας µετατροπής νέων ερευνητικών αποτελεσµάτων σε καινοτοµίες για την υποστήριξη των spin-off επιχειρήσεων. Ίδρυση ηµι-κρατικών θεσµών για κάλυψη χρηµατοδοτικών κενών αξιοποίησης ερευνητικών προγραµµάτων. ηµιουργία, ανάπτυξη και αξιοποίηση συστάδων επιχειρήσεων (clusters). Παροχή κινήτρων για κατοχύρωση δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Τοποθέτηση καινοτοµίας στο επίκεντρο της στρατηγικής της επιχείρησης. Προσδιορισµός θέσεων εργασίας µε βάση την έµφαση της παραγωγής στη καινοτοµία. Ανάδειξη και ενίσχυση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Οικοδόµηση εταιρικής κουλτούρας δηµιουργικότητας και καινοτοµίας. Σχεδιασµός και διαφοροποίηση του προϊόντος µε βάση το συγκριτικό πλεονέκτηµα, την συµβατότητα, την πολυπλοκότητα, την δυνατότητα δοκιµής σε µικρές ποσότητες και την παρακολούθησης της χρήσης από άλλους. Καθιέρωση brainstorming. Εντοπισµός δυνητικών καινοτοµιών. ιαχείριση δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Καλή γνώση αναγκών και απαιτήσεων των πελατών. 23.ΚΟΜΝΗΝΟΣ, ΣΕΦΕΡΤΖΗ Ανανέωση των παραδοσιακών κλάδων µε προσανατολισµό σε δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας και σε εξειδικευµένες αγορές. 13

14 Εκσυγχρονισµό επιχειρήσεων µε την υιοθέτηση και διάδοση νέων τεχνολογιών. Τεχνολογική διαφοροποίηση από υφιστάµενες εξειδικεύσεις σε συναφή προϊόντα και υπηρεσίες. Ανάπτυξη νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων µέσω ριζικής τεχνολογικής ανανέωσης και ανατρεπτικής οικονοµίας. Αξιοποίηση νέων µορφών καινοτοµίας (ανοικτή καινοτοµία κλπ). Καθιέρωση νέας πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης: Έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισµούς εξειδίκευση, προσανατολισµένη στην έρευνα και τη γνώση. Επίλυση θεµάτων διακυβέρνησης και κεντρικός συντονισµός µίας αποκεντρωµένης εθνικής πολιτικής. Αύξηση διαθέσιµων κονδυλίων για Ε&Α στο 3% (από 0,6% του ΑΕΠ) µε στόχο την αύξηση των θέσεων εργασίας για τους νέους και την αποφυγή της διαρροής επιστηµόνων στο εξωτερικό (brain drain). Εξειδίκευση περιφερειών αναλόγως συγκριτικών πλεονεκτηµάτων ως κατωτέρω: Μητροπολιτικές περιφέρειες µε αναπτυγµένες ικανότητες έρευνας και τεχνολογίας και ικανότητα διαφοροποίησης προς υπηρεσίες έντασης γνώσεων (Αττική, Κεντρική Μακεδονία). Περιφέρειες µε παράδοση στη µεταποίηση, συγκέντρωση παραδοσιακών κλάδων βιοµηχανίας, αλλά χαµηλό επίπεδο καινοτοµίας (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, υτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα). Περιφέρειες µε παράδοση στον αγροτικό τοµέα, δραστηριότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας και ιχθυοκαλλιέργειας, µεταποίηση τροφίµων και προοπτικές καινοτοµίας κυρίως στη βιοµηχανία τροφίµων (Ήπειρος, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, υτική Ελλάδα). Νησιωτικές περιφέρειες µε µεγάλες δυνατότητες στον τοµέα του τουρισµού και ειδικές µορφές ποιοτικού αγροτικού τοµέα (Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά). Ανάπτυξη συνεργιών µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων. Εντοπισµός και αξιοποίηση συστάδων επιχειρήσεων (πολιτικές ανοιχτής έρευνας και δεδοµένων, λογισµικό ανοικτού κώδικα, διάδοση τεχνογνωσίας χωρίς περιορισµούς πνευµατικής ιδιοκτησίας). Οριζόντια εξειδίκευση, από πλευράς παραγωγικής και τεχνολογικής ικανότητας και όχι ως διαδικασία επιχειρηµατικής ανακάλυψης, στους τοµείς της: Γεωργίας και παραγωγής τροφίµων. Τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στη µεταποίηση και τις υπηρεσίες. Υπηρεσιών υγείας, βιοιατρικής, φαρµακευτικών προϊόντων. Ενέργειας και χηµικής βιοµηχανίας. 24. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ ΗΣ, ΤΡΑΥΛΟΣ International Benchmarking ηµόσιας ιοίκησης. Άµεση άρση αναχρονιστικών απαγορεύσεων και επιβαρύνσεων. Πολιτικές στήριξης υποσχόµενων κλάδων (τουρισµός, ενέργεια, τρόφιµα-ποτά, γεωργία-αλιεία). Επείγουσα βελτίωση φυσικών υποδοµών. Στρατηγική επιλογή κλάδου και τόπου δραστηριότητας. Χωροθέτηση έδρας και υποκαταστηµάτων κοντά σε clusters, µε στόχο την ανάπτυξη συνεργειών. ιεθνοποίηση µέσω της διείσδυσης σε νέες αγορές. Κάθετες και οριζόντιες συνεργασίες και στρατηγικές συµµαχίες. Στρατηγική marketing σε διεθνή ανταγωνιστικά πλαίσια (4Ps: Product, Price, Promotion,Place). Μελέτη βέλτιστων πρακτικών. 14

15 ιαφοροποίηση αντικειµένου. 17. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 25. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ, ΚΑΥΚΑΛΑΣ Θέσπιση νέων νοµικών εργαλείων και θεσµικών προσεγγίσεων που θα αξιοποιούν τη γνώση και τη δηµιουργικότητα. Παράκαµψη των εµποδίων των ρυθµιστικών εργαλείων του χωρικού σχεδιασµού και ελαχιστοποίηση απαιτούµενων αδειοδοτικών διαδικασιών. Εξορθολογισµός διαδικασιών περιβαλλοντικής και πολεοδοµικής αδειοδότησης. Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισµό και κωδικοποίηση και απλοποίηση της δασικής νοµοθεσίας. Αξιοποίηση της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας (αξιοποίηση ν.3986/2011) και επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων (αξιοποίηση ν.4146/2013) κυρίως στον τουρισµό. 26. ΚΟΝΣΟΛΑΣ Απλούστευση διαδικασιών εγκατάστασης για την προσέλκυση νέων βιοµηχανιών και καινοτόµων επιχειρήσεων. Παροχή φορολογικών κινήτρων και ενισχύσεων για εγκατάσταση σε συγκεκριµένες περιοχές. Ανάδειξη χωρικής διάστασης της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης. Προσαρµογή των υφιστάµενων χωρικών προτύπων στα διεθνή δεδοµένα (Ειδικές Οικονοµικές Ζώνες (ΕΟΖ) σύµφωνα µε το Πολωνικό πρότυπο και Επιχειρηµατικές Ζώνες (ΕΖ) σύµφωνα µε το Αγγλικό Πρότυπο). Οι διάφοροι τύποι ΕΟΖ διαθέτουν χαρακτηριστικά Επιχειρηµατικών και Βιοµηχανικών Περιοχών και Πάρκων και ταυτόχρονα χαρακτηριστικά «Ελεύθερης Ζώνης Εµπορίου και Βιοµηχανίας», όπως προσδιορίζονται στην 15

16 θεωρία του ιεθνούς Εµπορίου. Η συνεισφορά τους συνίσταται στην δυνατότητα εισαγωγής χωρίς δασµούς πρώτων υλών και ηµικατεργασµένων προϊόντων για να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή αγαθών, που στην συνέχεια επανεξάγονται χωρίς τοπικές ή άλλες επιβαρύνσεις. Για την λειτουργία τους απαιτείται λήψη ειδικών νοµοθετικών µέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστή ως «Γενική Ρύθµιση Εξαιρέσεων». Η τελευταία αποτελεί ένα ευέλικτο µέσο που εφαρµόζεται ad hoc σε συγκεκριµένες υποζώνες µη αξιοποιηµένων εκτάσεων, οι οποίες βρίσκονται σε καθυστερηµένες περιοχές µε σχετικά καλή προοπτική ανάπτυξης. Επίσης, στο πλαίσιο «άρσης σοβαρής διαταραχής στην οικονοµία του κράτους µέλους, δύναται να παρακαµφθούν ρυθµίσεις του «Χάρτη Επιτρεπόµενων Περιφερειακών Ενισχύσεων». Μία ακόµη περίπτωση που προβλέπει δηµιουργία ΕΟΖ σε κοινοτικό έδαφος είναι να τεθεί «υπό καθεστώς µεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο», καθώς οι ελεύθερες ζώνες που δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση µεταποιητικών δραστηριοτήτων στις χώρες της Κοινότητας, είναι αρκετές. Σχετικά µε το Αγγλικό µοντέλο των νεοϊδρυθεισών ΕΖ, οι επιχειρήσεις απολαµβάνουν σηµαντικά φορολογικά οφέλη αλλά και χαίρουν απλούστευσης διαδικασιών διοικητικής και πολεοδοµικής µορφής, που ευνοούν την ταχύτερη και οικονοµικότερη εγκατάσταση και την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου. Ο στόχος είναι η προσέλκυση νέων βιοµηχανιών και καινοτόµων επιχειρήσεων καθώς και η δηµιουργία clusters για την ενδυνάµωση του διεθνούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος σε επιλεγµένους κλάδους. ηµιουργία Τεχνόπολις στο Ελληνικό, στα πλαίσια του διεθνούς µητροπολιτικού ρόλου της πρωτεύουσας ως διεθνούς µητροπολιτικού κέντρου. ηµιουργία πολιτιστικών και εκπαιδευτικών υποσυστηµάτων εντός του ΜΗΚΕ. Σύνδεση Ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και ερευνητικών κέντρων µε τις τράπεζες (ενδυνάµωση θεσµικού ρόλου των τραπεζών). Σύσταση ειδικής οµάδας αξιολόγησης των ερευνητικών προγραµµάτων από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, µε στόχο την εµπορική τους αξιοποίηση. Προσαρµογή της χρηµατοπιστωτικής πολιτικής σε χωρικά στοιχεία και δεδοµένα κλαδικής ανταγωνιστικότητας (αναπτυξιακή δυναµική: localnomics). 27. ΚΟΡΡΕΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΥ Ανάπτυξη περιφερειακής διακυβέρνησης µε αναφορά στις εθνικές πολιτικές. ιαµόρφωση ευνοϊκού θεσµικού και νοµικού πλαισίου για τις επενδύσεις. Ενίσχυση της οικονοµικής αποδοτικότητας µε πολιτικές σύγκλισης. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στη βάση ανάπτυξης συνεργασιών. Επενδύσεις σε φυσικούς πόρους και την ενέργεια, υποδοµές µεταφορών και των εξειδικευµένων κλάδων του πρωτογενή τοµέα. Ενίσχυση επενδύσεων σε Ε&Α, στις νέες τεχνολογίες, στις ΑΠΕ και στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Χρήση περιφερειακών πολιτικών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου. Πρόσβαση σε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. Κατοχύρωση της παραγωγικής και κοινωνικής συνοχής για την ενίσχυση της θέσης της χώρας σε διεθνές επίπεδο. Πρόσβαση σε νέα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία. Αποδοτική αξιοποίηση επιχειρηµατικών κεφαλαίων. 16

17 Βελτίωση διασύνδεσης µεταξύ των εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών και επιχειρηµατικών αναγκών. Προστασία περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονοµιάς. 18. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 28. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Σχεδιασµός µακροχρόνιου σχεδίου για την καταγραφή και παρακολούθηση των µεταβολών του συνολικού πλουτοπαραγωγικού δυναµικού της χώρας. Ανάδειξη στρεβλώσεων στις εφαρµοζόµενες πολιτικές και στο θεσµικό πλαίσιο, στα πλαίσια µίας βιώσιµης αναπτυξιακής στρατηγικής. Παροχή φορολογικών κινήτρων για την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών, στα πλαίσια µίας πράσινης φορολογικής µεταρρύθµισης. Χρήση εσόδων φόρων για µείωση άλλων φόρων (θέσπιση ουδετερότητας φόρων) εκ των προτέρων επιµερισµός των εσόδων σε συγκεκριµένα περιβαλλοντικά προγράµµατα, σε Ε&Α για περιβαλλοντική τεχνολογία και σε εκπαιδευτικά προγράµµατα εξειδίκευσης σε νέες τεχνολογίες ή χρήση εσόδων για αποζηµίωση αυτών που επηρεάζονται περισσότερο από τους περιβαλλοντικούς φόρους. Τοµέας Ενέργειας: ιαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου τιµολόγησης των διαφορετικών µορφών ενέργειας. Εξασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας. Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συνυπολογίζοντας τα συνολικά περιβαλλοντικά κόστη των συµβατικών καυσίµων. Κίνητρα υποστήριξης επενδύσεων σε παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κτίρια από ιδιώτες (επιδοτήσεις επιτοκίων, φορολογικές ελαφρύνσεις κλπ). Παροχή κινήτρων για ενεργειακά αποδοτικά αυτοκίνητα και αντικινήτρων για παλαιές τεχνολογίες, σχετικά µε την εξοικονόµηση στον τοµέα των µεταφορών. Εκµετάλλευση πιθανών κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στις θάλασσες, λαµβάνοντας υπόψη πιθανές παρενέργειες σε άλλους κλάδους της οικονοµίας. Τοµέας διαχείρισης απορριµµάτων: Έµφαση σε µικρότερα περιφερειακά και ευέλικτα έργα περιορισµού του όγκου των απορριµµάτων προς τελική επεξεργασία. Μείωση όγκου και ποσότητας ρυπαντικού φορτίου των αποβλήτων. Επαναχρησιµοποίηση ανακύκλωση, εναλλακτική διαχείριση και κοµποστοποίηση υλικών. Ανάκτηση ενέργειας από τα υλικά των στερεών αποβλήτων. Κατάλληλη υγειονοµική ταφή καταλοίπων και αποβλήτων. Τοµέας τουρισµού: Μετάβαση από τον µαζικό τουρισµό σε εναλλακτικές και ειδικές µορφές τουρισµού. Αναβάθµιση ποιότητας µε την προσθήκη νέων ξενοδοχειακών µονάδων και υπηρεσιών στο πλαίσιο ενός προσεκτικού χωροταξικού σχεδιασµού. 17

18 Αποδοχή ελάχιστων προτύπων ποιότητας στις µικρές και µεσαίες µονάδες στην περιφέρεια. Κατάλληλη προώθηση συγκεκριµένων προορισµών µε βάση χαρακτηριστικά βιώσιµου τουρισµού. Αγροτικός τοµέας: Βελτίωση παραγωγικότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας. Επαναπροσδιορισµός καλλιεργητικών ειδών και µεθόδων, εφαρµόζοντας ορθές (ολοκληρωµένες) γεωργικές πρακτικές. Υποστήριξη βιολογικών προϊόντων, ως µέσου ενίσχυσης της ποιότητας. ιαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος προώθησης, επεξεργασίας, προβολής και διάθεσης. Περιορισµός σπατάλης υδάτινων πόρων µέσω της τιµολόγησης του νερού για γεωργικές χρήσεις. ιασφάλιση διατροφικής ασφάλειας και βελτίωση παραγωγικότητας µέσω της διαχείρισης και ενδυνάµωσης των υπαρχόντων τραπεζών γενετικού υλικού. 19. ΑΠΟΝΟΜΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 29. ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ηµιουργία Παρατηρητηρίου στο Υπουργείο ικαιοσύνης, µε αναλυτική καταγραφή των δεδοµένων ανά κατηγορία υποθέσεων και ανά δικαστήριο. Μηχανογράφηση όλων των υπηρεσιών των δικαστηρίων. Καθιέρωση ηλεκτρονικής δίκης, ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, προτάσεων και σχετικών εγγράφων έως την έκδοση αποφάσεων. Μείωση δικαστικής ύλης έως και 75%. Σχεδιασµός ειδικού χειρισµού των σωρευµένων υποθέσεων. Καθιέρωση εναλλακτικών µορφών επίλυσης διαφορών µέσω εξωδικαστικής διαµεσολάβησης, δικαστικής µεσολάβησης, πριν από την άσκηση της αγωγής ή και κατά την διάρκεια της εκκρεµοδικίας, και διαιτησίας, στο πλαίσιο προώθησης της ιδέας των ιδιωτικών διαιτητικών δικαστηρίων. Μείωση δικαστικής ύλης µέσω ανάθεσης ορισµένων πράξεων (όπως: έκδοση συναινετικών διαζυγίων, σύστασης σωµατείων και προσωπικών εταιριών µε ιδιωτικό συµφωνητικό κλπ) σε συµβολαιογράφους, ληξιάρχους, επαγ/κά επιµελητήρια κλπ. Χωροταξική ανακατανοµή των δικαστηρίων: α) συνένωση ή κατάργηση επαρχιακών ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων και β) διάσπαση υπερκορεσµένων πρωτοδικείων. Κωδικοποίηση νοµοθεσίας, για τον περιορισµό ασάφειας ως προς το ισχύον δίκαιο αλλά και της αναίρεσης αποφάσεων. Ενδεικτικά, το 50% των εργατικών αποφάσεων αναιρούνται λόγω αντικρουόµενων διατάξεων. ραστική µείωση αριθµού δικαστών (ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Ελλάδα απασχολούνται 30 δικαστές ανά κατοίκους ενώ στην Γαλλία και την Ιταλία, 12 και 11, αντίστοιχα). Συνολική ανακατανοµή δικαστών µέσω της επαναλειτουργίας της επιθεώρησης και επιβράβευσης της παραγωγικότητας. 18

19 Συνεχής επιµόρφωση και εξειδίκευση δικαστών και εµπλουτισµός της τάξεως τους µε προσωπικότητες εκτός του Σώµατος. Μείωση διαστήµατος δικαστικών διακοπών. Επέκταση ωραρίου λειτουργίας ακροατηρίων από 9π.µ.-3µ.µ σε 8π.µ.-8µ.µ. Ταχύτητα στην έκδοση αποφάσεων. Εξορθολογισµός κόστους ανά υπόθεση. Α. Πολιτική δίκη: Εξωδικαστική επίλυση µικροδιαφορών µε διαµεσολάβηση, συµβιβασµό, διαιτησία (ενδεικτικό κόστος: ανά υπόθεση µε εκτιµώµενο χρόνο που χάνεται από επιπρόσθετες ηµέρες). Απλοποίηση και ενοποίηση ειδικών διαδικασιών, π.χ. παροχή δυνατότητας συµπλήρωσης της αγωγής µε τις προτάσεις, ώστε να περιοριστεί η απόρριψη λόγω αοριστίας και για να διασφαλιστεί η πρόοδος της δίκης. Αποκλεισµός υποθέσεων λόγω ποσού και επίλυση των µικροδιαφορών µόνο εξωδικαστικά. Περιορισµός δικονοµικών απαράδεκτων. Περιορισµός στον αριθµό των υποθέσεων µε τον προσδιορισµό συγκεκριµένων λόγων για την άσκηση έφεσης ή αναίρεσης. Άµεση επίδοση αγωγής µε την κατάθεση της. Ηλεκτρονική επίδοση αγωγής. Απαγόρευση αναβολής λόγω ανταγωγής. Έκδοση απευθείας θεωρηµένων αποφάσεων. Θέσπιση αποσβεστικών προθεσµιών. Β. Ποινική δίκη: Περιορισµός ενδίκων µέσων (κατά των βουλευµάτων) Καθιέρωση θεσµού ποινικής συνδιαλλαγής, σύµφωνα µε τον οποίο ο εισαγγελέας µπορεί να συνδιαλέγεται µε τον κατηγορούµενο και να συµφωνεί µε το ύψος της ποινής χωρίς η υπόθεση να φτάνει στο ακροατήριο. Μείωση ποινικής ύλης µέσω αποποινικοποίησης αδικηµάτων ήσσονος σηµασίας (όπως πολεοδοµικά, ασφαλιστικά, φορολογικά) και µετατροπής τους σε διοικητικές παραβάσεις. Απαγόρευση χορήγησης δεύτερης αναβολής. Έκδοση απόφασης µε επιτόπου καθαρογραφή και µε άµεση επίδοση αποσπάσµατος. Περιορισµός ενδίκων µέσων (π.χ. βουλευµάτων) Ενίσχυση θεσµού ποινικής συνδιαλλαγής, βάσει του οποίου ο ποινικός εισαγγελέας θα µπορεί να συνδιαλέγεται απευθείας µε τον κατηγορούµενο και να συµφωνεί για το ύψος της ποινής, χωρίς η υπόθεση να φτάνει στο δικαστήριο και εκδίκαση των περισσότερων κακουργηµάτων από τα Μονοµελή Εφετεία. Γ. ιοικητική δίκη: 19

20 Συνένωση ή/και κατάργηση µικρών ειρηνοδικείων. Θέσπιση ειδικών διοικητικών δικαστηρίων. Μεταφορά ακυρωτικών αρµοδιοτήτων του Συµβουλίου Επικρατείας στα ιοικητικά Εφετεία και Πρωτοδικεία. ραστική µείωση του αριθµού των δικαστών. Ανάπτυξη τυποποιηµένων µορφών διοικητικών πράξεων. Περιορισµός άσκοπων εφέσεων εκ µέρους των Υπουργείων, σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Οικονοµικών. Κωδικοποίηση νοµοθεσίας για την αποφυγή αναίρεσης αποφάσεων. Απαγόρευση αναβολής λόγω µη αποστολής φακέλου από τη ιοίκηση. Απαγόρευση δεύτερης αναβολής στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 20. ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 30. ΠΕΛΑΓΙ ΗΣ Συνταγµατική αλλαγή εκλογικού συστήµατος. Εδραίωση κράτους δικαίου. Αναδιάρθρωση και αξιολόγηση του δηµοσίου τοµέα. Απλοποίηση διαδικασιών που ρυθµίζουν την οικονοµική δραστηριότητα για την αντιµετώπιση της δωροδοκίας. Αποτελεσµατική καταπολέµηση γραφειοκρατίας. Ενδυνάµωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα σε τοµείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η περιβαλλοντική προστασία. Απελευθέρωση της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών (κατάργηση κλειστών επαγγελµάτων). ηµιουργία ευκαιριών για τον προσπορισµό εισοδήµατος µέσω παραγωγικών δραστηριοτήτων και όχι αδιαφανών διαδικασιών. Καθιέρωση αποτελεσµατικής αξιολόγησης της επίδοσης στην εργασία. 31. ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Συνταγµατική αναθεώρηση της λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης µε στόχο την διάκριση των εκτελεστικών και των νοµοθετικών εξουσιών. 20

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80%

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80% Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-20 είναι το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας που επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής «Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικός τόμος μελέτη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με τίτλο: «Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: Προτάσεις πολιτικής» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Συλλογικός τόμος μελέτη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με τίτλο: «Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη: Προτάσεις πολιτικής» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 1. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στις αγορές εργασίας και προϊόντων καθώς και στον δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ. Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής Προτάσεις του ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Λαμνίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Βασικά μεγέθη ελληνικού τουρισμού Διεθνείς Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων

Μείωση της προκαταβολής φόρου κερδών σε 50% από 80% που είναι σήμερα. Κατάργηση του αναχρονιστικού κώδικα βιβλίων και στοιχείων Επιμελητηριακά Θέματα: Απλοποίηση των διαδικασιών για την εγγραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και θέσπιση ετήσιου τέλους που θα καλύπτει το κόστος διατήρησης και λειτουργίας της μερίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας «Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας Ανάπτυξη: το εθνικό µας στοίχηµα Ανάσχεση της ύφεσης, τόνωση των επενδύσεων, ρευστότητα στην αγορά και στην πραγµατική οικονοµία για επανεκκίνηση στα τέλη του 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική βοήθεια που έχει δώσει η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα

Τεχνική βοήθεια που έχει δώσει η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα Τεχνική βοήθεια που έχει δώσει η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα Φεβρουάριος 2014 Μάιος 2014 Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα 1 Τομείς δραστηριότητας της ΟΔΕ 1. Επιτάχυνση έργων της Πολιτικής για τη Συνοχή 2. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020. Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΗΜΕΡΙΔΑ REGEOCITIES Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 Εισηγητής: Μιχάλης Γ. Γκούμας, Δρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ. Στην ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Συνέλευσης των µελών του ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ. Στην ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Συνέλευσης των µελών του ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Στην ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Συνέλευσης των µελών του ΣΕΒ Αθήνα 13/05/2008 Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι ιοικητές Τραπεζών, ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 23 Απριλίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.000.000,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15.03.2016, 15:00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΑΑ_ΕΠ005)

ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΑΑ_ΕΠ005) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΑΑ_ΕΠ005) Διάλεξη 11: Πηγές χρηματοδότησης ΜΜΕ: Δημόσιοι πόροι 10/05/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Υλοποίησης Ε.Π. 2 Μαρτίου 2017

Στοιχεία Υλοποίησης Ε.Π. 2 Μαρτίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & AΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΕΥΔ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» Ετήσια Συνάντηση Υλοποίησης Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας

Οι ενεργειακές δυνατότητες της Ελλάδας ως αναπτυξιακός παράγοντας ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 21 92 11 2-1, Fax: 21 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ N.ΚΑΪΜΑΚΗΣ. Νίκος Καϊµάκης 1

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ N.ΚΑΪΜΑΚΗΣ. Νίκος Καϊµάκης 1 Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ N.ΚΑΪΜΑΚΗΣ Νίκος Καϊµάκης 1 Το «όραµα» της τεχνολογικής σύγκλισης Ορµητική είσοδος κέντρων οικονοµικής ισχύος Σκληρός ανταγωνισµός-συγκρούσεις Προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Μπάμπης Τσιτλακίδης Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Η ψηφιακή τεχνολογία ως: Καταλύτης για την επίλυση σύγχρονων αστικών ζητημάτων Βασικό εργαλείο για αστικό σχεδιασμό Το μέσο (και όχι αυτοσκοπός) για

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση»

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» Ελένη Κρικέλα, Προϊσταµένη Μονάδας Γ ΕΥΣΕΚΤ ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ISO 9001 : 2008 Certificate No: 3496/14 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 Προκηρύχθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 4 Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016 και ξεκίνησε η υποβολή επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προδηµοσίευση ενιαίας δράσης ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας «Ερευνώ Δηµιουργώ Καινοτοµώ»

Προδηµοσίευση ενιαίας δράσης ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας «Ερευνώ Δηµιουργώ Καινοτοµώ» 1 Προδηµοσίευση ενιαίας δράσης ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας «Ερευνώ Δηµιουργώ Καινοτοµώ» Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ Δηµιουργώ Καινοτοµώ» είναι η σύνδεση της

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων»

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» Χρήστος Γιακουβής Αντιπρόεδρος ΣΘΕΒ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική. συνοχής της ΕΕ Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτική. Συνοχής

Πολιτική. συνοχής της ΕΕ Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτική. Συνοχής Πολιτική συνοχής της ΕΕ 2014 2020 Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πολιτική Συνοχής Διάρθρωση της παρουσίασης 1. Ποιος είναι ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ; 2. Γιατί η Επιτροπή προτείνει αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 Ο ΝΟΜΟΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ της ανάπτυξης: 20 προτάσεις

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ της ανάπτυξης: 20 προτάσεις ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ της ανάπτυξης: 20 προτάσεις 1. Πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων: η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 26η στη λίστα των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως επενδυτικός προορισμός (business report της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές Λύσεις ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Διευθυντής Πιστοδοτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Αναπτυξιακές Λύσεις ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Διευθυντής Πιστοδοτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Αναπτυξιακές Λύσεις ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Διευθυντής Πιστοδοτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Πάτρα, Νοέμβριος 2013 Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και οικονομικό περιβάλλον σήμερα Κρίση Vs Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος »

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος » «Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου.

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου. ΑΘΗΝΑ 24-11-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2358 ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης (γενικές προϋποθέσεις) Επίλυση διαφορών, όχι νομοθεσία ούτε εκτέλεση νόμων. Υπάρχει ιδεατός ρυθμός λειτουργίας (ταχύτητα)

Διαβάστε περισσότερα

Workshop 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ στο νησιωτικό χώρο

Workshop 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ στο νησιωτικό χώρο 27.5.2017 Workshop 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ στο νησιωτικό χώρο Επιμελητηριακός Ομιλος Αναπτυξης Ελληνικών Νησιών - Ε.Ο.Α.Ε.Ν. Η ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ στη νησιωτική επιχειρηματικότητα: Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13

Υπουργείο Οικονοµικών Οµάδα καταπολέµησης διαφθοράς 5/15/13 1 Γενικές Αξίες Υπαλλήλων Οι υπάλληλοι της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης θα πρέπει να ενεργούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως θα ήθελαν να αντιµετωπίζονται ως πολίτες και ως φορολογούµενοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Συνοπτική Παρουσίαση: Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία & Βασικού Θεσμικού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Όραμα της Φαρμακοβιομηχανίας για την Ανάπτυξη

Το Όραμα της Φαρμακοβιομηχανίας για την Ανάπτυξη 12.05.2014 Το Όραμα της Φαρμακοβιομηχανίας για την Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Φρουζής, Πρόεδρος ΣΦΕΕ Το Όραμα της Βιομηχανίας Φαρμάκου Ανάδειξη Φαρμακευτικής Βιομηχανίας σε Κυρίαρχο Κλάδο της Ελληνικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Από τις εξαγωγές στην Εξωστρέφεια: Θέσεις και Προτάσεις Σάκης Παπακωνσταντίνου Γενικός ιευθυντής Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 6.10.2006 Αποστολή ΣΕΒΕ Υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Σταθάκη Γεώργιο.

ΠΡΟΣ : Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Σταθάκη Γεώργιο. ΑΘΗΝΑ 22-04-2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2390 ΠΡΟΣ : Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Σταθάκη Γεώργιο. ΘΕΜΑ : Προτάσεις για την ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των επιχειρήσεων του κλάδου στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Νέες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΘΕΜΑ: Η συμβολή της υλοποίησης Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης της Υπαίθρου στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενίσχυση Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013 Στόχος του Προγράμματος Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΗΝΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΤΗΝΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (CIP)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΗΝΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΤΗΝΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (CIP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΗΝΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΤΗΝΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (CIP) 2007-2013 Ευαγγελία Σολωµού Εθνικός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή ιαχείρισης του Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ιεύθυνση ιεθνών Βιοµηχανικών Σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε. που ραστηριοποιούνται στους Τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών Στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 2013» ΕΣΠΑ - Ενίσχυση ΜΜΕ σε Μεταποίηση, Τουρισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020 Προϋπολογισμός Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 270.342.339,00 ευρώ, εκ των οποίων 201.004.090,00 ευρώ με συγχρηματοδότηση κατά 80%

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Η επιχειρηματική ανακάλυψη σαν εργαλείο Σχεδιασμού στην Προγραμματική Περίοδο 2014-20: Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα