ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΝΣΤΠΟ ΔΓΓΡΑΦΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΔΓΓΑΜΟΤ*¹/ΑΓΑΜΟΤ*² ΕΔΤΓΟΤ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ Δ ΜΔΘΟΓΟ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΜΔ ΓΑΜΔΣΔ ΣΟΤ ΕΔΤΓΟΤ (ΟΜΟΛΟΓΖ ΓΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ) Οη ππνγξαθόκελνη: Ο ζύδπγνο/ζύληξνθνο ηνπ.. κε ΑΓΤ. εκ. γελ. ηνπ ζπδύγνπ/ζπληξόθνπ.. H ζύδπγνο/ζύληξνθνο ηνπ.. κε ΑΓΤ. εκ γελ. ηεο ζπδύγνπ/ζπληξόθνπ.. Κάηνηθνη.. 1. Σπλαηλνύκε ζηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο ή ελδνσαξηαθήο έγρπζεο ζπεξκαηνδσαξίνπ (ICSI) κε σάξηα ηεο ζπδύγνπ/ζπληξόθνπ θαη ζπέξκα ηνπ ζπδύγνπ/ζπληξόθνπ, ύζηεξα από ζπκθσλία κεηαμύ καο θαη ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνύ, ζηελ εηδηθή κνλάδα Ιαηξηθώο Υπνβνεζνύκελεο Αλαπαξαγσγήο Βηνγέλεζηο κε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε ζην εμήο απνθαινύκελεο Μνλάδα. 2. Η Μνλάδα κάο έρεη ελεκεξώζεη πιήξσο θαη εκπεξηζηαησκέλα γηα ηε θύζε, ην ζθνπό, ηα επηκέξνπο ζηάδηα, ηε δηαδηθαζία, ηηο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο, ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα θαη ηνπο πηζαλνύο θηλδύλνπο από ηελ εθαξκνγή πνπ ε νκόινγε εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε ελέρεη. Δηδηθόηεξα ελεκεξσζήθακε όηη ε κέζνδνο ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο απνηειείηαη από ηέζζεξα ζηάδηα. 1. ηάδιο ηης διέγερζης ηων ωοθηκών Σην ζηάδην απηό πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε σξίκαλζε πνιιαπιώλ σνζπιαθίσλ, ζα ρνξεγεζεί ζηε γπλαίθα θαξκαθεπηηθή αγσγή (από ηνπ ζηόκαηνο, ελδνκπηθώο, ππνδνξίσο ή ελδνθνιπηθώο). Καηά ην ίδην ζηάδην ε γπλαίθα ππνβάιιεηαη ζε αηκνιεςίεο θαη ππεξερνγξαθηθό έιεγρν ώζηε λα παξαθνινπζείηαη ε αληίδξαζε ησλ σνζεθώλ ηεο. Δλεκεξσλόκαζηε όηη : ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, ε θαξκαθεπηηθή αγσγή είλαη δπλαηόλ λα πξνθαιέζεη έληνλε δηέγεξζε ησλ σνζεθώλ, κε πηζαλή ζπλέπεηα ην ιεγόκελν «ζύλδξνκν ππεξδηέγεξζεο».

2 ζε πεξίπησζε εθδήισζεο ηνπ ζπλδξόκνπ απηνύ ελδέρεηαη λα δηαθνπεί ε ζεξαπεία θαη ζε αθξαίεο πεξηπηώζεηο (1-2%) κπνξεί λα απαηηεζεί ε λνζειεία γηα ηελ αζθαιέζηεξε πεξαηηέξσ παξαθνινύζεζε. αλ ην αξκόδην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ηεο Μνλάδαο θξίλεη όηη ε αλάπηπμε ησλ σνζπιαθίσλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, είλαη πηζαλόλ λα καο ζπζηήζεη λα δηαθνπεί ε σο άλσ πξνζπάζεηα θαη λα επαλαιεθζεί ζε επόκελν θύθιν. από ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα ε ρξήζε σνξξεθηηθώλ θαξκάθσλ, αθόκε θαη καθξνρξόληα, δε ζπλδέεηαη κε καθξνπξόζεζκνπο θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία ηεο γπλαίθαο 2. ηάδιο ηης ωοληψίας Σην ζηάδην απηό, όηαλ θξηζεί από ηελ αξκόδηα ηαηξηθή νκάδα ηεο Μνλάδαο όηη ε αληίδξαζε ησλ σνζεθώλ ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ε γπλαίθα ζα ππνβιεζεί ζε σνιεςία (δηαθνιπηθά ή ιαπαξαζθνπηθά). Δάλ ε σνιεςία γίλεη δηαθνιπηθά, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξνπζία αλαηζζεζηνιόγνπ γηα ρνξήγεζε ειαθξηάο αλαηζζεζίαο. Σηε ιαπαξαζθνπηθή σνιεςία είλαη απαξαίηεηε ε γεληθή αλαηζζεζία ζε νξγαλσκέλν ρεηξνπξγείν λνζνθνκείνπ ή θιηληθήο. Η ρνξήγεζε ηεο αλσηέξσ αλαηζζεζίαο ελέρεη ηνπο ζπλήζεηο θηλδύλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη νπνηαδήπνηε κνξθή λάξθσζεο. Σε ζπάληεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα πξνθιεζεί αηκνξξαγία, ηεο νπνίαο ε αληηκεηώπηζε ελδέρεηαη λα απαηηήζεη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Σε ηέηνηα πεξίπησζε ζπλαηλνύκε, εθόζνλ απηό θξηζεί αλαγθαίν από ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό, λα ππνβιεζεί ε γπλαίθα ζηελ απαξαίηεηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κε γεληθή αλαηζζεζία Τελ εκέξα ηεο σνιεςίαο ην ζπέξκα ζα ιεθζεί από ην ζύδπγν/ζύληξνθν κε απλαληζκό θαη αθνύ έρνπλ πξνεγεζεί 3-6 εκέξεο ζεμνπαιηθήο απνρήο. Αλ ην ζπέξκα ιεθζεί εθηόο ηεο Μνλάδαο ζα παξαδνζεί ζε αξκόδην άηνκν ηεο Μνλάδαο. Σηελ πεξίπησζε απηή αλαιακβάλνπκε πιήξσο ηελ επζύλε όηη ην ζπέξκα πξνέξρεηαη από ην ζύδπγν/ζύληξνθν. 3. ηάδιο ηης γονιμοποίηζης Αλαθνξηθά κε ην ηξίην ζηάδην ελεκεξσζήθακε όηη ε επηζηεκνληθή νκάδα ηεο Μνλάδαο ζα αμηνινγήζεη ηα ιεθζέληα σάξηα θαη ζα ηα πξνεηνηκάζεη γηα ηε γνληκνπνίεζε. Σε πεξίπησζε ρακειήο πνηόηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο ηνπ ζπδύγνπ/ζπληξόθνπ κεηά ηελ εξγαζηεξηαθή επεμεξγαζία, κπνξεί γηα ηε γνληκνπνίεζε λα θξηζεί αλαγθαία ε ηερληθή ηεο γνληκνπνίεζεο κε κηθξνρεηξηζκνύο (ελδνσαξηαθή έγρπζε ζπεξκαηνδσαξίσλ, ICSI), δειαδή λα ηνπνζεηεζεί έλα ζπεξκαηνδσάξην εληόο θάζε σαξίνπ. Σε πεξίπησζε αδσνζπεξκίαο ηνπ ζπδύγνπ/ζπληξόθνπ, κπνξεί απηόο λα ππνβιεζεί ζε βηνςία όξρεσλ (είηε αλνηρηή είηε κε παξαθέληεζε) γηα ηελ νπνία ελεκεξσλόκαζηε όηη ζα ρξεηαζζεί λα ππνγξάςνπκε έλα εηδηθό έληππν ζπλαίλεζεο. Έρνπκε θαηαλνήζεη όηη είλαη δπλαηόλ λα κε γνληκνπνηεζνύλ νξηζκέλα ή θαη θαλέλα από ηα ιεθζέληα σάξηα καο.

3 4. ηάδιο ηης μεηαθοράς ηων γονιμοποιημένων ωαρίων Σην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο γίλεηαη ε κεηαθνξά ησλ γνληκνπνηεκέλσλ σαξίσλ. Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα εθαξκνζζεί ε ηερληθή ηεο ππνβνεζνύκελεο εθθόιαςεο. Τα γνληκνπνηεκέλα σάξηα ζα ηνπνζεηεζνύλ από ην γηαηξό κε ιεπηό θαζεηήξα ζηε κήηξα. Γλσξίδνπκε όηη ππάξρεη ην ελδερόκελν λα κελ νινθιεξσζεί ε πξνζπάζεηα κε κεηαθνξά ησλ γνληκνπνηεκέλσλ σαξίσλ αλ απηά δελ έρνπλ εμειηρζεί ηθαλνπνηεηηθά. Έρνπκε ελεκεξσζεί όηη ζύκθσλα κε πξόζθαηα δηεζλή βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα ηα πνζνζηά επίηεπμεο θιηληθήο εγθπκνζύλεο, αλά θύθιν εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο, είλαη πεξίπνπ 26% ελώ ηα πνζνζηά ηνθεηνύ αλά θύθιν εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο είλαη πεξίπνπ 18% (ART in Europe, 2003, Human Reproduction, 2007). Έρνπκε ελεκεξσζεί όηη ππάξρεη απμεκέλε πηζαλόηεηα πνιύδπκεο θύεζεο, ε νπνία εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ γνληκνπνηεκέλσλ σαξίσλ πνπ κεηαθέξνληαη. Οη πνιύδπκεο θπήζεηο ελέρνπλ ηνλ θίλδπλν καηεπηηθώλ επηπινθώλ, κε πην ζνβαξή ηνλ πξόσξν ηνθεηό θαη ηα επαθόινπζά ηνπ. Όζνλ αθνξά ηελ πγεία ησλ παηδηώλ πνπ ζα γελλεζνύλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο έρνπκε ελεκεξσζεί όηη απηή είλαη παξόκνηα κε εθείλε ησλ παηδηώλ ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ. Σα σπεράριθμα νωπά γονιμοποιημένα ή μη ωάρια Δλεκεξσλόκαζηε όηη ελδέρεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ελόο θύθινπ λα πξνθύςνπλ λσπά ππεξάξηζκα γνληκνπνηεκέλα ή κε σάξηα σο πξνο ηα νπνία ζπλαηλνύκε: I. ηα πιενλάδνληα από απηά ηα νπνία δελ ζα κεηαθεξζνύλ, λα θξπνζπληεξεζνύλ εθόζνλ είλαη θαηάιιεια ζύκθσλα κε ηελ γλώκε ηνπ Δκβξπνιόγνπ II. λα δηαηεζνύλ ρσξίο αληάιιαγκα, θαηά πξνηεξαηόηεηα ζε άιια πξόζσπα πνπ ζα επηιέμεη ε Μνλάδα. Σηελ πεξίπησζε απηή ε ηαπηόηεηα ησλ ιεπηώλ δελ ζα καο γίλεη γλσζηή, νύηε θαη ε δηθή καο ηαπηόηεηα ζα γίλεη γλσζηή ζηνπο ιήπηεο III. λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ρσξίο αληάιιαγκα γηα εξεπλεηηθνύο ή ζεξαπεπηηθνύο ζθνπνύο IV. λα θαηαζηξαθνύλ. Ως προς ηην Κρσοζσνηήρηζη ειδικά: νη ζπλζήθεο ηεο θξπνζπληήξεζεο θαη ε δηαδηθαζία ηεο θαηάςπμεο θαη απόςπμεο είλαη δπλαηόλ λα επεξεάζνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ γνληκνπνηεκέλσλ σαξίσλ, ζπλεπώο δελ ππάξρεη εγγύεζε όηη απηά ζα επηβηώζνπλ ή όηη ζα είλαη θαηάιιεια γηα κεηαθνξά ηνπο ζηε κήηξα κεηά ηελ απόςπμε.

4 ζεσξεηηθά ππάξρεη ε πηζαλόηεηα κόιπλζεο ησλ γνληκνπνηεκέλσλ σαξίσλ από κηθξννξγαληζκνύο, αιιά ε πηζαλόηεηα απηή είλαη εμαηξεηηθά κηθξή. δελ ζα δεκηνπξγεζνύλ θαηλνύξγηα γνληκνπνηεκέλα σάξηα αλ δελ εμαληιεζνύλ ηα ππάξρνληα ηα γνληκνπνηεκέλα σάξηα πνπ δελ ζα καο ρξεηαζζνύλ γηα λα ηεθλνπνηήζνπκε κπνξεί κε εηδηθή, αλεμάξηεηε δήισζε επηινγήο α) λα δηαηεζνύλ ρσξίο αληάιιαγκα, θαηά πξνηεξαηόηεηα ζε άιια πξόζσπα, πνπ ζα επηιέμεη ν ηαηξόο ή ε Μνλάδα β) λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ρσξίο αληάιιαγκα γηα εξεπλεηηθνύο ή ζεξαπεπηηθνύο ζθνπνύο γ) λα θαηαζηξαθνύλ αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα θνηλή δήισζε ηα γνληκνπνηεκέλα σάξηά καο ζα δηαηεξεζνύλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα πέληε εηώλ ην νπνίν κπνξεί λα παξαηαζεί γηα πέληε αθόκα έηε θαηόπηλ θνηλήο έγγξαθεο αίηεζήο καο πξνο ηελ Τξάπεδα Κξπνζπληήξεζεο. Τα παξαπάλσ ηζρύνπλ ζε θάζε πεξίπησζε κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πεληεθνζηνύ έηνπο ηεο ζπληξόθνπ/ζπδύγνπ. έρνπκε ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξώλνπκε ηελ Μνλάδα Υπνβνεζνύκελεο Αλαπαξαγσγήο ΒΙΟΓΔΝΔΣΙΣ, θάζε ρξόλν έσο 5 ρξόληα, θαη ζηελ εκεξνκελία ηεο θαηάςπμεο, ζρεηηθά κε ηελ απόθαζε καο λα ζπλερίζνπκε ή όρη ηελ δηαηήξεζε ησλ θξπνζπληεξεκέλσλ γνληκνπνηεκέλσλ σαξίσλ καο. εθόζνλ δε γίλεη ελεκέξσζε γηα ηελ παξάηαζε ηεο θύιαμεο, ηα έκβξπα ζα δηαηεζνύλ γηα εξεπλεηηθνύο θαη ζεξαπεπηηθνύο ζθνπνύο είηε ζα θαηαζηξαθνύλ. θαλέλα έκβξπν δελ ζα απνκαθξπλζεί από ηελ κνλάδα ρσξίο ηε γξαπηή ζπγθαηάζεζε θαη ησλ δπν ζπδύγσλ/ζπληξόθσλ. ε παξνύζα ζπλαίλεζε ηνπ ζπδύγνπ γηα ππνβνιή ηεο ζπδύγνπ ζε ππνβνεζνύκελε αλαπαξαγσγή απνθιείεη ηελ πξνζβνιή ηεο παηξόηεηαο ζε πεξίπησζε άγακνπ δεύγνπο ε ζπλαίλεζε επηθέξεη απηόκαηε εθνύζηα αλαγλώξηζε ηνπ παηδηνύ πνπ ζα γελλεζεί, ε νπνία δελ ππόθεηηαη ζε πξνζβνιή Δμεκεξσλόκαζηε όηη : κε βάζεη ην ζεκεξηλό επίπεδν γλώζεσλ θαη κεζόδσλ Ι.Υ.Α δελ κπνξεί λα ππάξμεη εγγύεζε όηη ζα επηηεπρζεί εγθπκνζύλε ή γέλλεζε παηδηνύ. Η Μνλάδα όκσο ζα θαηαβάιεη θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε απηνύ ηνπ ζθνπνύ, ζύκθσλα κε ηνπο παξαδεδεγκέλνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο. Γειώλνπκε όηη : έρνπκε θαηαλνήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο έδσζε ην ηαηξηθό πξνζσπηθό ηεο Μνλάδαο ζρεηηθά κε ηηο ηερληθέο δηαδηθαζίεο, ηε δηάξθεηά ηνπο θαη ηηο πηζαλέο επηπινθέο θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ πεξηθιείνπλ απηέο γηα ηε κεηέξα θαη ην παηδί.

5 έρνπκε θαηαλνήζεη όιεο ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ καο έρνπλ δνζεί θαη έρνπκε ιάβεη απαληήζεηο ζε όιεο ηηο απνξίεο καο. Δάλ αλαθύςνπλ άιια εξσηήκαηα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα απεπζπλζνύκε εθ λένπ ζηε Μνλάδα ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ /ηεο ζπδύγνπ/ζπληξόθνπ, ε ζπλαίλεζε ζηε Μ.Ι.Υ.Α παύεη λα ηζρύεη κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 1457 Α.Κ. πνπ αθνξά ηε κεηαζαλάηηα γνληκνπνίεζε. Αλ ν γάκνο ιπζεί κε δηαδύγην ή αθπξσζεί, ή αλ δηαθνπεί ή δηαιπζεί ε ειεύζεξε ζπκβίσζε ζα πξέπεη λα αλαθιεζεί ε ζπλαίλεζε ζηε Μ.Ι.Υ.Α πξηλ από ηε κεηαθνξά ησλ γνληκνπνηεκέλσλ σαξίσλ ζηε γπλαίθα. ζε θάζε πεξίπησζε έρνπκε ην δηθαίσκα λα αλαθαιέζνπκε ηε ζπλαίλεζή καο κέρξη ηε κεηαθνξά ησλ γνληκνπνηεκέλσλ σαξίσλ ζηε γπλαίθα. Η αλάθιεζε πξέπεη λα γίλεη κε γξαπηή δήισζε. Σύκθσλα κε ην Νόκν 3305/2005 νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ ηαηξηθνύ καο θαθέινπ ζα κεηαβηβαζηνύλ ζε θσδηθνπνηεκέλε απόξξεηε κνξθή ζηελ Αξρή γηα ηηο αλάγθεο ηεο εζληθήο θαηαγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Ι.Υ.Α. Τα ζηνηρεία απηά απνηεινύλ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζύκθσλα κε ην λόκν 2472/1997 Βεβαηώλνπκε όηη έρνπκε κειεηήζεη ην παξόλ έγγξαθν, καο έρεη γίλεη εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε από ην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ηεο Μνλάδαο, έρνπκε θαηαλνήζεη πιήξσο ηε δηαδηθαζία, ηνπο όξνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηό ζπλεπάγεηαη, έρνπλ απαληεζεί νη εξσηήζεηο καο θαη ην ππνγξάθνπκε κε πιήξε επίγλσζε θαη ζπλείδεζε. Τν παξόλ ζπληάζζεηαη ζε ηξία αληίηππα Γηαβάζηεθε θαη ππνγξάθεηαη. Η ζύδπγνο/ζύληξνθνο Ο ζύδπγνο/ ζύληξνθνο Ηκεξνκελία. *¹Σε πεξίπησζε έγγακνπ δεύγνπο πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ιεμηαξρηθή πξάμε γάκνπ *² Σε περίπτωσε άγακοσ δεύγοσς ε σσλαίλεσε στελ ηατρηθή σποβοήζεσε πρέπεη λα περηβιεζεί, σύκυωλα κε το άρζρο 1456 Α.Κ τολ τύπο τοσ σσκβοιαηογραυηθού εγγράυοσ.

ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΘΝΗΚΖ ΑΡΥΖ ΗΑΣΡΗΚΩ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΝΣΤΠΟ ΔΓΓΡΑΦΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΔΓΓΑΜΟΤ*¹/ΑΓΑΜΟΤ*² ΕΔΤΓΟΤ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ Δ ΜΔΘΟΓΟ ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ ΜΔ ΩΑΡΗΑ ΣΖ ΤΕΤΓΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΜΑ ΑΠΟ ΓΟΣΖ (ΔΣΔΡΟΛΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα. Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein) σολικό Έηορ:2013-2014 Σεηπάμηνο: Α σολική Μονάδα:1 ο Ιπποκπάηειο Κω Σίηλορ Δπεςνηηικήρ Δπγαζίαρ: Η Φύζη Δκδικείηαι; Τπεύθςνη Δκπαιδεςηικόρ: αποςλίδος Υπςζούλα Όνομα Ομάδαρ: S2TV (Straight to the vein)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙAΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aξζξν 1: Ιζρύο Γεληθώλ Όξσλ. α) Οη παξόληεο Γεληθνί Όξνη ηζρύνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε εκπόξνπο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ Δηακεηαθνξέα πνπ ζπλδένληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ Πεγή: http://stemcells.nih.gov/info/basics/ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Society of Breast Surgeons

Hellenic Society of Breast Surgeons ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΥΔΜ Newsletter Σεύρνο 2 - Ηνύιηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΟΥ - EXEM Hellenic Society of Breast Surgeons Υαηξεηηζκόο Πξνέδξνπ Ππόεδπορ Φ. Μαξθόπνπινο Αληηπξόεδξνο Δ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»

«ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο «ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» επί ηνπ ρεδίνπ ύκβαζεο πγρώλεπζεο ηεο κε απνξξόθεζε ηεο «Σ ΒΑΝΚ ΑΣΔ» πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ, πηεδνειεθξηθήο παξαγσγήο, ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηππηθώλ ελδείμεσλ από ηε DIGEST Μεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα

Εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ, πηεδνειεθξηθήο παξαγσγήο, ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηππηθώλ ελδείμεσλ από ηε DIGEST Μεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα Εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ, πηεδνειεθξηθήο παξαγσγήο, ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηππηθώλ ελδείμεσλ από ηε DIGEST Μεζνπξόζεζκα απνηειέζκαηα Ειζαγφγή Η εμσζσκαηηθή ζεξαπεία θξνπζηηθώλ θπκάησλ (ESWT)

Διαβάστε περισσότερα