Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida)"

Transcript

1 Το μικρό ζκαθάρι (Small Hive Beetle) (Aethina tumida) Ειζαγωγή : Το πρόβλημα Τν κηθξό ζθαζάξη (Aethina tumida) (Murray) απνηειεί κία ζνβαξή απεηιή πνπ κπνξεί λα πιήμεη ηε κειηζζνθνκία θαη θαηά ζπλέπεηα ηε γεσξγία θαη ην πεξηβάιινλ ιόγσ ηεο κείσζεο ηεο επηθνλίαζεο. Τν ζπγθεθξηκέλν ζθαζάξη είλαη ελδεκηθό είδνο ζηελ Αθξηθή όπνπ θαη ζεσξείηαη κηθξήο ζεκαζίαο ερζξόο γηα ηηο κέιηζζεο θαη κέρξη πξόζθαηα πηζηεύνληαλ πσο πεξηνξίδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ήπεηξν. Παξ όι απηά, ην 1998 εληνπίζηεθε ζηε Φιόξηληα ησλ ΖΠΑ θαη ζήκεξα έρεη θαηαιάβεη νιόθιεξε ηε ρώξα. Καιείηαη κηθξό ζθαζάξη γηα λα κπνξνύκε λα ην δηαθξίλνπκε από άιια κηθξόηεξεο ζεκαζίαο παξάζηηα γηα ηηο κέιηζζεο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ Αθξηθή θαη ηα νπνία είλαη γλσζηά σο κεγάια ζθαζάξηα θπςέιεο. Τν κηθξό ζθαζάξη κπνξεί λα πνιιαπιαζηαζηεί ζε ηεξάζηηνπο αξηζκνύο εληόο ησλ κνιπζκέλσλ από απηό κειηζζηώλ όπνπ θαη θαηαλαιώλεη γόλν, θαηαζηξέθεη θεξήζξεο θαη εάλ δελ ειεγρζεί, ηειηθά ηα θαηαζηξέθεη. Ο πξνθαινύκελνο νηθνλνκηθόο αληίθηππνο ζηε κειηζζνθνκηθή βηνκεραλία ησλ ΖΠΑ ήηαλ πνιύ ζνβαξόο. Σε δηάζηεκα 2 ρξόλσλ από ηελ αλαθάιπςή ηνπ ηνπιάρηζηνλ κειίζζηα θαηαζηξάθεθαλ από ην κηθξό ζθαζάξη κε θόζηνο πνιιά εθαηνκκύξηα δνιάξηα. Έρεη επίζεο εληνπηζηεί ζηνλ Καλαδά όπνπ εηζήρζεθε κε εηζαγόκελν θεξί κειηζζώλ από ηηο ΖΠΑ. Τνλ Οθηώβξην ηνπ 2002 βξέζεθε ζηε Νόηηα Οπαιία θαη ζηελ Απζηξαιία. Οη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ζηε κειηζζνθνκηθή βηνκεραλία ηεο Απζηξαιίαο αλακέλεηαη λα είλαη εμαηξεηηθά ζνβαξέο θαζώο βξίζθνληαη ζε θίλδπλν νη εμαγσγέο κειηζζώλ, ε παξαγσγή κειηνύ αιιά θαη ε επηθνλίαζε. Γελ είλαη πιήξσο γλσζηό πσο ην ζθαζάξη κεηαθέξζεθε ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ Απζηξαιία αλ θαη ε πηζαλόηεξε εμήγεζε γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ΖΠΑ θαίλεηαη λα είλαη κέζσ ησλ θνξηεγώλ πινίσλ κε ηα εηζαγόκελα είδε. Από ηε ζηηγκή πνπ ην ζθαζάξη εληνπίζηεθε θαη ζηηο δύν ρώξεο ήηαλ ήδε γηα ηα θαιά εμαπισκέλν θαη εγθαηαζηεκέλν ζε απηέο. Οη πηζαλέο επηπηώζεηο ζηελ επξσπατθή κειηζζνθνκία είλαη πνιιέο θαζώο ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε όηη ην κηθξό ζθαζάξη ζα κπνξεί λα εμαπισζεί ζηελ Δπξώπε θαη όηη κπνξεί λα απνδεηρζεί ην ίδην επηθίλδπλν θαη βιαβεξό εδώ όπσο ζπλέβε θαη ζε Απζηξαιία θαη ζε ΖΠΑ. Παθέηα κειηζζώλ θαη κειίζζηα ζπλνιηθά είλαη νη θπξηόηεξνη παξάγνληεο δηαζπνξάο ηνπ παξαζίηνπ απηνύ. Θα κπνξνύζε όκσο λα κεηαθεξζεί θαη άζεια θαη απαξαηήξεηα από ζκήλε ζε πινία ή αεξνκεηαθνξέο ή θνξηία θξνύησλ αιιά θαη κε ξαθηλαξηζκέλν θεξί όπσο θαη ρξεζηκνπνηεκέλν κειηζζνθνκηθό εμνπιηζκό.

2 Ζ εηνηκόηεηα από ηε κεξηά ηνπ κειηζζνθόκνπ πξέπεη λα είλαη πςειή θαη ζην κέιινλ, ν έιεγρνο γηα ηελ παξνπζία κηθξνύ ζθαζαξηνύ ζα πξέπεη λα απνηειεί ξνπηίλα θαηά ηελ επηζεώξεζε ησλ κειηζζηώλ. Δηθόλα 1 : Aethina tumida, (ελήιηθν κηθξό ζθαζάξη) ζε αζπλήζηζηε ζέζε, ζην εμσηεξηθό ηεο γνλνθσιηάο. Σπλήζσο θηλνύληαη πξνο ηα θάησ θαη κέζα ζηελ θπςέιε πξνζπαζώληαο λα απνθύγνπλ ην θσο. Δηθόλα 2 : Τν κεγάιν ζθαζάξη (Hyplostoma fuligineus) Δσνηηικές επιδράζεις ηοσ μικρού ζκαθαριού ζηην εσρωπαϊκή μελιζζοκομία : Δίλαη ζεκαληηθό λα δηεπθξηληζηεί πσο ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα ην κηθξό ζθαζάξη λα κεηαθεξζεί θαη λα εηζαρζεί ζηελ Δπξώπε γηα παξάδεηγκα : κε εηζαγόκελεο κέιηζζεο (κεκνλσκέλα παθέηα κε ιίγεο κέιηζζεο αιιά θαη νιόθιεξα κειίζζηα) ζε ζκήλε κειηζζώλ ή άγξηα κειίζζηα πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε θνληέηλεξο θνξηεγώλ πινίσλ ή θαη ζε αεξνπνξηθό θνξηίν ζε κεηαρεηξηζκέλν κειηζζνθνκηθό εμνπιηζκό, θεξήζξεο θαη θεξί κειηζζώλ ζε εηζαγόκελα αγαζά όπσο ηα θξνύηα ζε έδαθνο (γηα παξάδεηγκα εηζαγόκελα θπηά ή κεηαθεξόκελν ζε βαξηά κεραλήκαηα Οξηζκέλεο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (όπσο ε Αγγιία) δελ επηηξέπνπλ, γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ηελ εηζαγσγή κειηζζηώλ από ηελ Αθξηθή, ηελ Απζηξαιία θαη ηηο ΖΠΑ. Καζώο όκσο απηό δελ απνηειεί θνηλή πνιηηηθή είλαη πηζαλό λα εηζαρζεί ην κηθξό ζθαζάξη θαη ζηελ Δπξώπε.

3 Δηθόλα 3 : Μηθξό καύξν ζθαζάξη επδηάθξηην ζε θεξήζξα. Μπνξεί επίζεο λα εληνπηζηνύλ ζε άδεηα θειηά θαη ζηα άθξα ηεο γνλνθσιηάο Σην εξώηεκα εάλ ζα κπνξνύζε λα επηβηώζεη ην κηθξό ζθαζάξη ζηελ Δπξώπε, ε απάληεζε είλαη δπζηπρώο θαηαθαηηθή. Τν παξάζηην απηό κπνξεί λα επηβηώζεη αθόκα θαη ζηα ςπρξόηεξα θιίκαηα ηεο Βόξεηαο Ακεξηθήο όπσο είλαη ε Μηλεζόηα θαη Γνπηζθόζηλ (Wisconsin) ελώ έρεη επίζεο θηάζεη θαη ζηνλ Καλαδά (Manitoba). Μειέηεο ζηελ Ακεξηθή έρνπλ δείμεη όηη ην ελήιηθν ζθαζάξη κπνξεί λα επηβηώζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα ζηηο κειηζζόζθαηξεο θαη έηζη κπνξεί λα επηβηώζεη ζε θάζε πεξηνρή όπνπ ππάξρνπλ κέιηζζεο. Πξνηηκώληαη ειαθξά ακκώδε εδάθε θαη ζεξκέο ζπλζήθεο απαηηνύληαη γηα λα νινθιεξσζεί ε λύκθσζε θαη ν θύθινο δσήο ηνπ ζθαζαξηνύ. Καηά ζπλέπεηα κπνξνύκε λα πξνβιέςνπκε όηη κειηζζνθνκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ακκώδε εδάθε κε ζεξκά θιίκαηα ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη πηζαλόηεξν λα πξνζβιεζνύλ από ην κηθξό ζθαζάξη ζε ζρέζε κε απηά πνπ βξίζθνληαη ζε ςπρξέο πεξηνρέο κε βαξηά πειώδε εδάθε. Δάλ ην κηθξό ζθαζάξη εληνπηζηεί ζε θάπνηα ρώξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ε δπλαηόηεηα γηα λα εμαιεηθζεί ζα είλαη πεξηνξηζκέλε. Αθόκα θαη αλ εληνπηζηεί ζύληνκα, πνιύ λσξίο κεηά ηελ είζνδό ηνπ, ζα δηαζθνξπηζηεί γξήγνξα ζηνπο πεξηβάιινληεο πιεζπζκνύο κειηζζώλ. Οη κέζνδνη ειέγρνπ πνπ εθαξκόδνληαη ζηηο ρώξεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη νη νπνίεο έρνπλ κνιπλζεί από ην κηθξό ζθαζάξη, δελ έρνπλ πιήξε επηηπρία ζηνλ πεξηνξηζκό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαζίηνπ. Μεξηθά κόλν ην πεξηνξίδνπλ ζε πιεζπζκνύο ηέηνηνπο πνπ βξίζθνληαη θάησ από ηα επίπεδα θαηαζηξνθήο. Δάλ ην κηθξό ζθαζάξη εγθαηαζηαζεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νη κειηζζνθόκνη ζα πξέπεη λα κάζνπλ λα ην ειέγρνπλ όπσο θάλνπλ θαη νη κειηζζνθόκνη ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Απζηξαιίαο.

4 Λαηηληθό όλνκα Κνηλό όλνκα Ξεληζηήο Κύθινο δσήο Τξέρνπζα θαηαλνκή Τξόπνη δηαζπνξάο Εεκηά πνπ πξνθαιείηαη ζηε κειηζζνθνκία Μέζνδνη ειέγρνπ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί Aethina tumida (Murray) Τν κηθξό ζθαζάξη ηεο θπςέιεο The Small Hive Beetle (ζπληνκνγξαθία ζηα αγγιηθά : SHB ) Κπξίσο δεη θαη αλαπαξάγεηαη ζηνλ αξρηθό ηνπ μεληζηή πνπ είλαη ε κέιηζζα, ζε θνηλσλίεο κειηζζώλ, απνζεθεπκέλεο θεξήζξεο θαη κειηζζνθνκηθόο εμνπιηζκόο. Μπνξεί όκσο λα επηβηώζεη θαη λα αλαπαξαρζεί ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο θξνύησλ θαη θπξίσο ζην πεπόλη. Τα ελήιηθα ησλ ζθαζαξηώλ γελλνύλ κεγάιν αξηζκό απγώλ κέζα ζηελ θπςέιε. Οη ιάξβεο ηξώλε γόλν, γύξε θαη κέιη. Σηε ζπλέρεηα ζέξλνληαη εθηόο θπςέιεο γηα λα λπκθσζνύλ. Ζ λύκθσζε ζπλήζσο ζπκβαίλεη ζην έδαθνο έμσ από ηελ θπςέιε. Πξνηηκώληαη δεζηά θαη ακκώδε εδάθε. Τα ελήιηθα κπνξνύλ λα πεηάμνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 κίιηα πξνθεηκέλνπ λα κνιύλνπλ λέα κειίζζηα. Γεγελέο ζηελ Αθξηθή. Δληνπίζηεθε πξώηα ζηηο ΖΠΑ (Φιόξηληα) ην 1998 Σήκεξα έρεη επεθηαζεί ζε όιεο ηηο ΖΠΑ Βξέζεθε ην 2002 γηα πξώηε θνξά ζηελ Απζηξαιία (Queensland, New South Wales). Έρεη εγθαηαζηαζεί. Δληνπίζηεθε ζηνλ Καλαδά (Manitoba) ην Γελ έρεη εγθαηαζηαζεί. Με ηε κεηαθνξά κειηζζώλ, κειηζζηώλ, ζκελώλ, θεξεζξώλ κε κέιη, θεξί κέιηζζαο, έδαθνο θαη θξνύηα. Τα ελήιηθα κπνξνύλ λα επηβηώζνπλ γηα 2 εβδνκάδεο ρσξίο ηξνθή θαη λεξό, 50 εκέξεο ζε θεξήζξεο θαη πνιινύο κήλεο ζε θξνύηα. Σηελ Αθξηθή είλαη κηθξό παξάζηην γηα ηε κειηζζνθνκία θαζώο νη αθξηθαληθέο θπιέο κειηζζώλ έρνπλ αλαπηύμεη θπζηθή άκπλα. Γηα ηηο επξσπατθέο κέιηζζεο ηεο Ακεξηθή θαη ηεο Απζηξαιίαο (θαη θαη επέθηαζε ηεο Δπξώπεο), ην κηθξό ζθαζάξη είλαη έλα εμαηξεηηθά ζνβαξό πξόβιεκα. Τα ζθαζάξηα πνιιαπιαζηάδνληαη ζε ηεξάζηηνπο αξηζκνύο, νη ιάξβεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηα απγά ζθάβνπλ εληόο ησλ θεξεζξώλ ηξώγνληαο γόλν, θαηαζηξέθνληαο απνζεθεπκέλν κέιη. Τν ηειηθό απνηέιεζκα είλαη ε πιήξεο θαηάξξεπζε ηνπ πξνζβεβιεκέλνπ κειηζζηνύ ή αιιηώο ε εγθαηάιεηςε ηεο θπςέιεο. Τν κηθξό ζθαζάξη δελ κπνξεί λα εμαιεηθζεί από ηε ζηηγκή πνπ ζα εγθαηαζηαζεί. Σηηο ΖΠΑ, νη κειηζζνθόκνη ην ειέγρνπλ ρξεζηκνπνηώληαο κηθξνβηνθηόλα εληόο ηεο θπςέιεο θαη ζην πεξηβάιινλ έδαθνο ζε ζπλδπαζκό κε εμειηγκέλε κειηζζνθνκηθή δηαρείξηζε θαη αιιαγέο ζηηο

5 δηαδηθαζίεο ρεηξηζκνύ. Βιολογία : Τν κηθξό ζθαζάξη αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ θνπξνθάγσλ (scavenger) ζθαζαξηώλ πνπ είλαη γλσζηά σο Nitidulidae. Πνιιά από απηά είλαη παξάζηηα θξνύησλ θαη απνζεθεπκέλσλ ηξνθώλ θαη νξηζκέλα, όπσο ην κηθξό ζθαζάξη, έρνπλ ζηελή ζύλδεζε κε θνηλσληθά πκελόπηεξα (όπσο είλαη νη κέιηζζεο, νη ζθήθεο θαη ηα κπξκήγθηα). Αλαηνκία ελήιηθνπ ζθαζαξηνύ : Τα ελήιηθα ζθαζάξηα είλαη ζρήκαηνο σνεηδνύο (νβάι), κήθνπο 5 7 mm θαη πιάηνπο 3 4,5 mm. Ακέζσο κεηά ηελ εθθόιαςή ηνπο είλαη ρξώκαηνο θαθέ θόθθηλνπ ην νπνίν όκσο ζθνπξαίλεη από ζθνύξν θαθέ έσο καύξν όηαλ έρεη σξηκάζεη πιήξσο. Υπάξρεη κηα ζρεηηθή πνηθηιία ζην κέγεζνο αιιά ζε γεληθέο γξακκέο είλαη ην 1/3 ηνπ κεγέζνπο κηαο εξγάηξηαο κέιηζζαο. Ζ θεξαία ηνπο είλαη ξνπαιόκνξθε, ην ζώκα είλαη πιαηύ θαη επηπεδνπνηείηαη λσην-θνηιηαθά (flattened dorso-ventrally). Τα έιπηξα (ζήθεο ησλ θηεξώλ) θαιύπηνληαη από ιεπηέο ηξίρεο θαη είλαη θνληέο ώζηε κέξνο ηεο θνηιηάο είλαη νξαηό. Δηθόλα 4 : Τν θεθάιη ηνπ ζθαζαξηνύ θαη ε ξνπαιόκνξθε θεξαία ηνπ Δηθόλα 5 : Ζ θνηιηά ηνπ ζθαζαξηνύ ζηελ νπνία δηαθξίλνληαη ηα έιπηξα

6 Δηθόλα 6 : Δλήιηθν κηθξό ζθαζάξη πνπ θαίλεηαη ζηε βάζε ηεο θπςέιεο Απόζεζε απγώλ : Τα ελήιηθα ζθαζάξηα πξνζειθύνληαη από ηα κειίζζηα πξνθεηκέλνπ λα αλαπαξαρζνύλ. Όηαλ εηζέιζνπλ ζηελ θπςέιε, απνζέηνπλ απγά ζε αθαλόληζηεο κάδεο θαηά πξνηίκεζε ζε ζρηζκέο ηεο θπςέιεο ή ζε θεξήζξεο πνπ πεξηέρνπλ γόλν ή γύξε. Τα απγά έρνπλ ιεπθό καξγαξηηαξέλην ρξώκα θαη δηαζηάζεηο πεξίπνπ 1,5 x 0,25 mm. Γειαδή ηα 2/3 ηνπ κεγέζνπο ελόο απγνύ κέιηζζαο. Κάζε ζειπθό ζθαζάξη είλαη ηθαλό λα απνζέζεη έλαλ ηεξάζηην αξηζκό απγώλ θαη γηα ην ιόγν απηό, αξθνύλ ζρεηηθά ιίγα ζθαζάξηα γηα λα πξνθιεζεί ζεκαληηθή πξνζβνιή. Δηθόλα 7 : Μάδεο από ιάξβεο θαη ελήιηθα ζθαζάξηα ζηελ βάζε ηεο θπςέιεο

7 Αλάπηπμε ηεο ιάξβαο : Τα απγά εθθνιάπηνληαη ζε δηάζηεκα 2 6 εκεξώλ θαη ε λεαξή ιάξβα αξρίδεη λα ηξέθεηαη. Τόζν νη ιάξβεο όζν θαη ηα ελήιηθα ζθαζάξηα πξνηηκνύλ σο ηξνθή ηνπο απγά θαη γόλν κειηζζώλ αιιά κπνξνύλ επίζεο λα θαηαλαιώζνπλ γύξε θαη κέιη. Καζώο νη ιάξβεο κεγαιώλνπλ, αλνίγνπλ ηξύπεο ζηηο θεξήζξεο ηνπ γόλνπ θαη κάιηζηα ζε κεγάινπο αξηζκνύο, πξνθαιώληαο έηζη ηεξάζηηα δεκηά ζην κειίζζη κε ηειηθό απνηέιεζκα λα θαηαλαιώζνπλ νινθιεξσηηθά ηε γνλνθσιηά. Ζ ιάξβα ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ έρεη ραξαθηεξηζηηθέο ζεηξέο αγθαζηώλ ζηελ πιάηε ηεο θαη επίζεο ηξία δεπγάξηα κηθξνζθνπηθώλ πξνπόδσλ θνληά ζην θεθάιη. Τα ραξαθηεξηζηηθά απηά βνεζνύλ γηα λα δηαθξίλνπκε ηε ιάξβα απηή από ηελ αληίζηνηρε ηνπ θεξόζθσξνπ. 10 κε 14 εκέξεο κεηά ε ιάξβα έρεη νινθιεξώζεη ηελ αλάπηπμή ηεο θαη έρεη κήθνο ρηιηνζηά. Γελ δεκηνπξγεί ηζηό νύηε ηξίκκαηα θεξηνύ όπσο ζπκβαίλεη όηαλ ην κειίζζη πξνζβάιιεηαη από θεξόζθσξν. Αληίζεηα, νη πξνζβεβιεκέλεο θεξήζξεο έρνπλ κηα γινηώδε εκθάληζε. Δηθόλα 8 : Λάξβα ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ όπνπ δηαθξίλνληαη ηα ηξία δεπγάξηα πξνπόδσλ θαη νη ζεηξέο από αγθάζηα, ελώ δύν κεγάια αγθάζηα εμέρνπλ από ηελ πίζσ κεξηά. Νύκθσζε : Ζ επόκελε θάζε ζηνλ βηνινγηθό θύθιν ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ πξαγκαηνπνηείηαη ζην έδαθνο. Οη ώξηκεο πιένλ ιάξβεο ζπγθεληξώλνληαη ζε κεγάινπο αξηζκνύο ζηε βάζε ηεο

8 θπςέιεο ή ζηηο άθξεο ησλ θεξεζξώλ πξνηνύ μεθηλήζνπλ λα θηλνύληαη εθηόο ηεο θπςέιεο. Κηλνύληαη πξνο ην θσο, ζηελ είζνδν ηνπ κειηζζηνύ θαη εγθαηαιείπνπλ ηελ θπςέιε. Πέθηνληαο ζην έδαθνο θνληά ζηελ είζνδν ηεο θπςέιεο, αξρίδνπλ λα αλνίγνπλ ηξύπεο θαη λα θαηαζθεπάδνπλ ρσκάηηλα θειηά κε καιαθά ηνηρώκαηα κέζα ζηα νπνία ζα λπκθσζνύλ. Ζ λύκθε είλαη αξρηθά ιεπθή θαη θαζώο κεηακνξθώλεηαη, ζθνπξαίλεη. Οη λύκθεο πξνηηκνύλ ακκώδε εδάθε θαη γηα ην ιόγν απηό, κειίζζηα πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε ηέηνηα εδάθε είλαη πεξηζζόηεξν επηξξεπή ζην λα πξνζβιεζνύλ από ην κηθξό ζθαζάξη. Ζ λύκθσζε είλαη κηα εππαζήο ηξσηή θάζε γηα ην κηθξό ζθαζάξη θαη ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα λα εκθαλίδεη πςειή θπζηθή ζλεζηκόηεηα. Γη απηό είλαη θαη ην ζηάδην ηνπ βηνινγηθνύ ηνπο θύθινπ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πεξηνξηζηνύλ από ηνπο κειηζζνθόκνπο κε ηε ρξήζε, γηα παξάδεηγκα, εληνκνθηόλσλ ή θάπνηα κέζνδν βηνινγηθνύ ειέγρνπ. Δηθόλα 9 : Λάξβεο κηθξνύ ζθαζαξηνύ ζηηο γσλίεο θεξήζξαο γόλνπ. Έλα ελήιηθν ζθαζάξη δηαθξίλεηαη ζηελ επάλσ αξηζηεξή γσλία. Δθθόιαςε ησλ αθκαίσλ : Τα ελήιηθα ζθαζάξηα εθθνιάπηνληαη θαηά κέζν όξν 3 4 εβδνκάδεο κεηά ηελ έλαξμε ηεο λύκθσζεο ε νπνία όκσο κπνξεί θαη λα δηαξθέζεη από 8 60 εκέξεο αλάινγα κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο.

9 Μηα εβδνκάδα κεηά ηελ εθθόιαςε, ηα ελήιηθα ζθαζάξηα αλαδεηνύλ γηα κειίζζηα πξνθεηκέλνπ λα γελλήζνπλ. Μπνξνύλ λα δηαζθνξπηζηνύλ γξήγνξα ζε κεγάιεο απνζηάζεηο (αθόκα θαη 5 10 κίιηα) ελώ πξνζειθύνληαη από ηηο νζκέο πνπ εθιύεη έλα κειίζζη, νη αθκαίεο κέιηζζεο θαη ν γόλνο. Οη κειηζζνθόκνη ζηηο ΖΠΑ έρνπλ παξαηεξήζεη πσο ηελ επόκελε κέξα από ηελ επηζεώξεζε ζε έλα κειηζζνθνκείν, ππάξρεη ζπλήζσο κεγάιε εηζξνή ζθαζαξηώλ ζηα κειίζζηα θαη απηό καο θάλεη λα ππνζέηνπκε πσο νη νζκέο πνπ ειεπζεξώλνληαη από έλα κειίζζη ιεηηνπξγνύλ σο δηέγεξζε πξνθεηκέλνπ ηα ζθαζάξηα λα εηζέιζνπλ ζην κειηζζνθνκείν. Δπίζεο ην άλνηγκα κηα θπςέιεο από ην κειηζζνθόκν δηεγείξεη ηα ζθαζάξηα πνπ βξίζθνληαη ήδε κέζα, λα γελλήζνπλ ηα απγά ηνπο. Τα ζθαζάξηα έρνπλ εληνπηζηεί θαη ζε αθεζκνύο θαη γηα ην ιόγν απηό πηζηεύεηαη πσο κπνξεί λα ηαμηδεύνπλ καδί ηνπο ή λα ηνπο αθνινπζνύλ. Τα ρεκηθά ζεκάδηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην κηθξό ζθαζάξη πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη κειηζζνθνκεία κειεηώληαη θαη δπλεηηθά δεκηνπξγνύλ ηε βάζε γηα ηνλ κειινληηθό έιεγρν ηνπ, όπσο ζα κπνξνύζαλ λα είλαη γηα παξάδεηγκα παγίδεο δνιώκαηα. Αλαπαξαγσγηθό δπλακηθό : Τν κηθξό ζθαζάξη έρεη πνιύ κεγάιν αλαπαξαγσγηθό δπλακηθό. Κάζε ζειπθό ελήιηθν ζθαζάξη είλαη ηθαλό λα παξάγεη πάλσ από 1000 απγά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ πνπ είλαη 4 6 κήλεο. Σηε Νόηηα Αθξηθή όπνπ κπνξνύλ λα ππάξμνπλ πεξηζζόηεξεο από 5 γελεέο ην ρξόλν, κία λέα γελεά παξάγεηαη θάζε 5 12 εβδνκάδεο. Κάησ από ηδαληθέο ζπλζήθεο, ν πιεζπζκόο ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ έρεη ηελ ηθαλόηεηα γηα ηαρύηαηε αλάπηπμε. Παξ όι απηά απαηηνύληαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο (πάλσ από 10ºC) γηα λα νινθιεξσζεί ν βηνινγηθόο θύθινο ηνπ ζθαζαξηνύ. Όηαλ νη ζεξκνθξαζίεο ηνπ εδάθνπο παξακέλνπλ ρακειέο γηα ην κεγαιύηεξν δηάζηεκα ηνπ έηνπο, ν πιεζπζκόο ζα απμεζεί πην κε πην αξγό ξπζκό. Δλαιιαθηηθέο ηξνθέο : Τα κηθξά ζθαζάξηα κπνξνύλ λα επηβηώζνπλ θαη λα σνηνθήζνπλ όρη κόλν κέζα ζε κειίζζηα αιιά θαη ζε έλα εύξνο από θξνύηα κε ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηα πεπόληα. Παξ όι απηά δελ είλαη γλσζηό εάλ ηα ζθαζάξηα θαηαλαιώλνπλ θαλνληθά ηα θξνύηα σο κηα ελαιιαθηηθή πεγή ηξνθήο ή εάλ είλαη ζεκαληηθόο ηξόπνο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθνξπηζηνύλ. Τα ελήιηθα ζθαζάξηα κπνξνύλ λα επηβηώζνπλ γηα πεξηζζόηεξν από 2 εβδνκάδεο ρσξίο ηξνθή θαη λεξό ελώ ζε κεηαρεηξηζκέλεο θεξήζξεο γηα πεξηζζόηεξν από 50 εκέξεο.

10 Δηθόλα 10 : Φηιηάδεο ιαξβώλ ζε έλα λεθξό κειίζζη ξίρλνληαη ζε ζαπνπλόλεξν γηα λα ζαλαησζνύλ. Τα επίπεδα πξνζβνιήο κπνξνύλ λα θηάζνπλ ηηο ιάξβεο αλά κειίζζη θαη ηηο 6000 αλά θεξήζξα. Δηθόλα 11 : Σηάδηα ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ. Από αξηζηεξά λύκθε, πξνλύκθε θαη ελήιηθν πνπ έρεη κόιηο εθθνιαθζεί. Τν θνθθηλσπό ρξώκα είλαη ηππηθό θαη ζα αξρίζεη λα ζθνπξαίλεη θαζώο ην ελήιηθν ζα εμέξζεη από ην έδαθνο θαη αξρίζεη λα πεηάεη γηα λα εληνπίζεη έλα κειίζζη. Βιαβεξέο επηδξάζεηο από ην κηθξό ζθαζάξη : Μηθξό ζθαζάξη θαη αθξηθαληθέο κέιηζζεο : Σηελ Αθξηθή ην κηθξό ζθαζάξη ζεσξείηαη κηθξήο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο παξάζηην πνπ πξνζβάιεη θαηά θύξην ιόγν αδύλακα κειίζζηα θαη απνζεθεπκέλνπο κειηηνζαιάκνπο. Υπάξρεη επίζεο ην ζθαζάξη «θαζαξηζηήο» ην νπνίν θαηαζηξέθεη λεθξά κειίζζηα κε ηξόπν παξόκνην κε ηνλ θεξόζθσξν. Οη αθξηθαληθέο κέιηζζεο έρνπλ έληνλα ραξαθηεξηζηηθά θαζαξηόηεηαο ηεο θπςέιεο θαη άκπλαο ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ :

11 εκπόδηζε ζηελ πξνζέγγηζε ησλ ζθαζαξηώλ ζην κειίζζη κε επηζεηηθή ελνριήζεηο πξνο απηά θάιπςε θνηινηήησλ ζηηο νπνίεο ζα κπνξνύζε λα θξπθηεί ην ζθαζάξη κε πξόπνιε απνκάθξπλζε ησλ ιαξβώλ ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ αιιά θαη πεξηνξηζκόο εγθισβηζκόο ησλ ελειίθσλ ζε «θπιαθέο πξόπνιεο». Ζ ζπκπεξηθνξά απηή από κεξηάο ηεο αθξηθαληθήο κέιηζζαο, πεξηνξίδεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ θαη έηζη δηαηεξεί ηνλ πιεζπζκό ηνπ αλεθηά επίπεδα θαη ζε βαζκό πνπ δελ είλαη δεκηνγόλνο. Μηθξό ζθαζάξη θαη επξσπατθέο κέιηζζεο : Σε αληίζεζε κε ηηο αθξηθαληθέο κέιηζζεο, νη επξσπατθέο πνπ βξίζθνληαη ζηηο ΖΠΑ, ζηελ Απζηξαιία θαη ζηελ Δπξώπε, γεληθά έρνπλ ιηγόηεξνπο θπζηθνύο κεραληζκνύο άκπλαο απέλαληη ζην κηθξό ζθαζάξη. Καηά ζπλέπεηα, ην ηειεπηαίν αλαπαξάγεηαη πεξηζζόηεξν επηηπρώο θαη νη πιεζπζκνί ηνπ απμάλνληαη ηαρύηεξα απ όηη ζπκβαίλεη ζηηο αθξηθαληθέο κέιηζζεο κε πνιύ πην επηδήκηεο ζπλέπεηεο. Τα αδύλακα κειίζζηα θηλδπλεύνπλ πεξηζζόηεξν λα κνιπλζνύλ. Τα δπλαηά ζα κπνξέζνπλ λα αθαηξέζνπλ κε κεγαιύηεξε επηηπρία ηηο ιάξβεο ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ (όπσο θάλνπλ θαη κε απηέο ηνπ θεξόζθσξνπ) αιιά δελ ζα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα ελήιηθα ζθαζάξηα εμ αηηίαο ηνπ ζθιεξνύ εμσζθειεηνύ ηνπο αιιά θαη ηεο ακπληηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ εκθαλίδνπλ. Σηηο ΖΠΑ έρεη δηαπηζησζεί πσο ηα κειίζζηα δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο ηελ ηθαλόηεηα λα αληηζηέθνληαη ην κηθξό ζθαζάξη. Οη επηζηήκνλεο θαη νη κειηζζνθόκνη πηζηεύνπλ πσο κέιηζζεο πνπ εθδειώλνπλ ηέηνηα ακπληηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζώο θαη ηελ ηθαλόηεηα λα «θπιαθίδνπλ» ζθαζάξηα ζε πξόπνιε ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνύλ «ζεηξέο» αλζεθηηθόηεξεο. Καηαζηξνθή ζην κειίζζη : Από ηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ βηνινγηθνύ θύθινπ ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ, ε ιάξβα είλαη απηή ε νπνία θάλεη ηε κεγαιύηεξε δεκηά ζην κειίζζη αλνίγνληαο ηξύπεο ζηηο θεξήζξεο ηνπ γόλνπ θαη θαηαλαιώλνληαο γόλν θαη ηξνθέο. Τν επίπεδν ηεο θαηαζηξνθήο ζην κειίζζη, εμαξηάηαη από ησλ αξηζκώλ ησλ ιαξβώλ πνπ ζα ην πξνζβάιινπλ. Αλ απηόο είλαη κεγάινο, ε επηβίσζε ηνπ κειηζζηνύ είλαη ακθίβνιε. Ζ βαζίιηζζα ζηακαηά λα σνηνθεί θαη ην κειίζζη γξήγνξα θαηαξξέεη. Σε πνιύ κεγάιεο πξνζβνιέο, δεθάδεο ρηιηάδεο ιάξβεο κηθξνύ ζθαζαξηνύ κπνξεί λα βξίζθνληαη κέζα ζην κειίζζη. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη πεξηζζόηεξεο από 30 ιάξβεο αλά θειί. Τέηνηνη κεγάινη αξηζκνί κπνξνύλ λα παξάγνπλ αξθεηή ζεξκόηεηα εληόο ηεο θπςέιεο ε νπνία πξνθαιεί ηελ θαηάξξεπζε ησλ θεξεζξώλ θαη θαηά ζπλέπεηα ην κειίζζη εγθαηαιείπεη.

12 Δηθόλα 12 : Λάξβεο ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ αλνίγνπλ ηξύπεο ζηελ θεξήζξα. Όιε ε γύξε θαη ν γόλνο έρνπλ θαηαλαισζεί. Δηθόλα 13 : Έλα πνιύ ζνβαξά πξνζβεβιεκέλν κειίζζη Καηαζηξνθή ηνπ κειηνύ : Ζ θαηαζηξνθή πνπ πξνθαινύλ ηα ελήιηθα ζθαζάξηα θαη νη ιάξβεο απηώλ, ζηηο θεξήζξεο έρεη σο ζπλέπεηα ην μίληζκα (δύκσζε) ηνπ κειηνύ θαη ην ρύζηκό ηνπ από ηα θειηά. Οη πξνζβεβιεκέλεο θεξήζξεο γίλνληαη γινηώδεηο θαη απνθηνύλ κηα ραξαθηεξηζηηθή νζκή πνπ ζπκίδεη ραιαζκέλα πνξηνθάιηα όπσο αλαθέξεηαη. Απηέο νη θεξήζξεο είλαη απσζεηηθέο πξνο ηηο κέιηζζεο θαη κπνξνύλ θη απηέο λα πξνθαιέζνπλ ιηπνηαμία εγθαηάιεηςε. Οη κειηηνζάιακνη πνπ αθαηξνύληαη από ηα κειίζζηα θαη απνζεθεύνληαη ρσξίο λα ηξπγεζεί ην κέιη από ηηο θεξήζξεο, θηλδπλεύνπλ ζε κεγάιν βαζκό από ην κηθξό ζθαζάξη ηδηαίηεξα εάλ απνζεθεπηνύλ ζε δεζηό ρώξν θαη εάλ πεξηέρνπλ θαη γύξε ή γόλν. Δάλ πξνζβιεζνύλ, πνιύ ζύληνκα δε ζα είλαη εθηθηόο ν ηξύγνο θαη ην κέιη ζα θαηαζηξαθεί παληειώο θαη ζα είλαη αθαηάιιειν γηα πώιεζε.

13 Δηθόλα 14 : Καηαζηξνθή ηνπ κειηνύ. Καηεζηξακκέλε θεξήζξα κε κέιη κε «γινηώδε» εκθάληζε, απνηέιεζκα ηεο πξνζβνιήο από ην κηθξό ζθαζάξη. Δηθόλα 15 : Ξηληζκέλν (δπκσκέλν) κέιη πνπ έρεη ηξέμεη από ηηο θεξήζξεο θαη έρεη ρπζεί ζηε βάζε ηεοθπςέιεο

14 Οι εσθύνες ηων μελιζζοκόμων Τη κπνξνύκε λα θάλνπκε : Ζ εκπεηξία πνπ έρνπκε απνθνκίζεη από ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Απζηξαιία δείρλεη πσο παξά ηηο επρέο θαη ηηο πξνζπάζεηεο καο γηα ην αληίζεην, αξγά ή γξήγνξα, ην κηθξό ζθαζάξη ζα θηάζεη θαη ζηελ Δπξώπε. Δίλαη ινηπόλ ζεκαληηθό, νη κειηζζνθόκνη λα πξνεηνηκάδνληαη γηα ην ελδερόκελν απηό κε ηνπο εμήο ηξόπνπο : 1. Να είλαη βέβαηνη όηη εηζάγνπλ κέιηζζεο από ηηο θαηάιιειεο ρώξεο θαη νη νπνίεο ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά πγείαο. Να κελ δειεάδνληαη λα εηζαγάγνπλ κέιηζζεο παξαλόκσο. 2. Να βεβαησζνύλ όηη έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο βαζηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνύλ ηνλ βηνινγηθό θύθιν ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ θαη πσο είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ ηα ελήιηθα αιιά θαη ηηο ιάξβεο απηνύ. 3. Θα πξέπεη λα έρνπλ ηεηακέλε ηελ πξνζνρή ηνπο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ θαηά ηελ επηζεώξεζε ησλ κειηζζηώλ, ζπλήζεηα πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ξνπηίλα ζηε κειηζζνθνκηθή πξαθηηθή. Δάλ ην κηθξό ζθαζάξη εηζέιζεη ζε θάπνηα ρώξα, ν πξόσξνο εληνπηζκόο ηνπ ζα επηηξέςεη, ε δξάζε ειέγρνπ λα ζηνρεύζεη γξήγνξα εθεί πνπ ρξεηάδεηαη θαη λα βνεζήζεη λα κεησζεί ε επέθηαζε ηνπ παξαζίηνπ ζηελ ππόινηπε ρώξα. 4. Να πξνζπαζήζεη λα παξακέλεη ελεκεξσκέλνο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ επέθηαζε θαη ηελ βηνινγία ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ θαζώο θαη ζηηο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζηηο ρώξεο πνπ έρεη πξνζβάιεη. Έηζη εάλ εηζέιζεη, νη κειηζζνθόκνη ζα είλαη ζε ζέζε λα κπνξνύλ λα ην ρεηξηζηνύλ. 5. Σε επηπιένλ πξνζνρή θαη επαγξύπλεζε ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη νη κειηζζνθόκνη νη νπνίνη έρνπλ ηα κειίζζηα ηνπο ζε πεξηζζόηεξν «εππαζείο» πεξηνρέο όπσο : ζεξκέο πεξηνρέο (όπνπ ε ζεξκνθξαζία εδάθνπο μεπεξλάεη ηνπο 10 C) κε ακκώδε εδάθε ηα νπνία επλννύλ ηελ αλάπηπμε ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ θνληά ζε πνιηηηθά ή ζηξαηησηηθά αεξνδξόκηα θνληά ζε απνζήθεο θνξηεγώλ θαη ιηκάληα απ όπνπ κπνξεί λα γίλεηαη εηζαγσγή θξνύησλ θαη άιισλ ηξνθίκσλ θνληά ζε άιια κειηζζνθνκεία ζηα νπνία ππάξρνπλ εηζαγόκελεο κέιηζζεο από ρώξεο ζηηο νπνίεο είλαη γλσζηό πσο έρεη εηζέιζεη ην κηθξό ζθαζάξη. Απνζηνιή ύπνπησλ δεηγκάησλ κηθξνύ ζθαζαξηνύ : Ύπνπηα ελήιηθα θαη ιάξβεο ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ, ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη ζηα ζρεηηθά εξγαζηήξηα εληνκνινγίαο θαη κειηζζνθνκίαο, ηλζηηηνύηα θαη. γηα έιεγρν ζε ζθξαγηζκέλε ζπζθεπαζία όπσο πιαζηηθόο ζσιήλαο (νπξνζπιιέθηεο) ή άθακπην ραξηνλέλην θνπηί. Θα ήηαλ επίζεο ρξήζηκν, ηα δείγκαηα λα ζπλνδεύνληαη κε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο όπσο ην όλνκα ηνπ κειηζζνθόκνπ, ηε ζέζε ηνπ κειηζζνθνκείνπ θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. Γελ πξέπεη λα απνζηέιινληαη δσληαλά ελήιηθα κε ην ηαρπδξνκείν! Θα πξέπεη λα ζαλαηώλνληαη ηνπνζεηώληαο ηα ζηελ θαηάςπμε γηα κηα λύρηα ή ζε αηζαλόιε (νηλόπλεπκα) 70%.

15 Πώς να ελέγτεηε ηα μελίζζια για ηο μικρό ζκαθάρι Μέζνδνο : Αλίρλεπζε ζάξσζε θεξεζξώλ θαη θπςειώλ Αθαηξέζηε ην θαπάθη θαη ηνπνζεηήζηε ην αλάπνδα δίπια ζηελ θπςέιε. Αθαηξέζηε ηνλ επάλσ όξνθν θαη ηελ επάλσ γνλνθσιηά (ζε κειίζζηα πνπ ε γνλνθσιηά εθηείλεηαη ζε δύν νξόθνπο) θαη ηνπνζεηήζηε ηα ζην αλαπνδνγπξηζκέλν θαπάθη γηα ιίγα ιεπηά. Τνπνζεηήζηε ην crown board επάλσ. Μεηά από ιίγα ιεπηά, απνκαθξύλεηε ηνπο νξόθνπο θαη ειέγμηε γηα ζθαζάξηα ζην εζσηεξηθό ηνπ αλαπνδνγπξηζκέλνπ θαπαθηνύ. Όηαλ αλνίγνληαη νη θπςέιεο, ηα ελήιηθα ζθαζάξηα απνκαθξύλνληαη γξήγνξα από ην θσο θαη γηα ην ιόγν απηό ειέγμηε γηα ελήιηθα πνπ θηλνύληαη εληόο ηεο θπςέιεο θαη ηξέρνπλ θαηά κήθνο ησλ θεξεζξώλ, ησλ ηνηρσκάησλ ηεο θπςέιεο θαη ηε βάζε. Καηά ηηο δεζηέο πεξηόδνπο, ηα ελήιηθα ζθαζάξηα εληνπίδνληαη θπξίσο ζηε βάζε ηεο θπςέιεο, ελώ θαηά ηηο ςπρξέο, θξύβνληαη θαηά νκάδεο γηα δέζηε. Διέγμηε γηα νκάδεο απγώλ (ζε κέγεζνο : ηα 2/3 ηνπ απγνύ ηεο κέιηζζαο) ζε αθαλόληζηεο κάδεο ζπλήζσο ζε ζπαζίκαηα θαη ραξακάδεο ηεο θπςέιεο. Διέγμηε γηα ιάξβεο ζηηο θεξήζξεο ή ζηνλ ππζκέλα ηεο θπςέιεο. Αθαηξέζηε ηηο θεξήζξεο, κία θάζε θνξά θαη εμεηάζηε ηελ πξνζερηηθά γηα ελδείμεηο πξνζβνιήο από ελήιηθα ή ιάξβεο ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ. Παξ όιν πνπ κπνξεί κε ηελ πξώηε καηηά λα κνηάδνπλ κε ιάξβεο από θεξόζθσξν, κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ εύθνια κε πξνζερηηθόηεξε παξαηήξεζε. Δηθόλα 17 : Ζ ιάξβα ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ είλαη ζαλ θάκπηα κε ηξία δεπγάξηα πξνπόδσλ θνληά ζην θεθάιη

16 Δηθόλα 18 : Λάξβα ηνπ θεξόζθσξνπ έρεη κηθξά δεπγάξηα πνδηώλ Δηθόλα 19 : Οη ιάξβεο ηνπ θεξόζθσξνπ, απνθεύγνπλ ην θσο θαη παξάγνπλ κεηάμηλεο γαιαξίεο ελώ νη ιάξβεο ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ είλαη ελεξγέο ζην θσο θαη δελ παξάγνπλ κεηάμηλα λήκαηα.

17 Μέζνδνο : Φξήζε θπκαηηζηνύ ραξηηνύ ζηε βάζε ηεο θπςέιεο Μηα εύθνιε κέζνδνο εληνπηζκνύ ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ ρξεζηκνπνηώληαο θπκαηηζηό ραξηί έρεη αλαπηπρζεί κε επηηπρία ζηηο ΖΠΑ, αμηνπνηώληαο ηελ ηάζε πνπ έρεη ην ζθαζάξη λα αλαδεηά ζθνηεηλά ζεκεία, ραξακάδεο γηα λα θξπθηεί. Έλα θπκαηηζηό ραξηί (κε ην ραξηί από ηελ κία κεξηά λα έρεη αθαηξεζεί ώζηε λα απνθαιπθζνύλ νη απιαθηέο) ηνπνζεηείηαη κε ηηο απιαθηέο πξνο ηα θάησ, ζηε βάζε ηεο θπςέιεο θαη κε θαηεύζπλζε πξνο ηα πίζσ. (Κπκαηηζηό πιαζηηθό κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ελώ έρεη θαη ην πιενλέθηεκα όηη δηαξθεί πεξηζζόηεξν). Καηά δηαζηήκαηα ρξεηάδεηαη έιεγρνο ησλ απιαθηώλ απηώλ ζηε βάζε ηεο θπςέιεο γηα ελδείμεηο ελειίθσλ ζθαζαξηώλ ή ησλ απγώλ ηνπο. Έρσ εληνπίζεη ην κηθξό ζθαζάξη ; Πνιιώλ ηύπσλ ζθαζάξηα, απγά εληόκσλ θαη ιάξβεο κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα βξεζνύλ ζηα κειίζζηα. Διέγμηε εάλ απηά πνπ έρεηε εληνπίζεη ηαηξηάδνπλ κε ηηο θιείδεο αλαγλώξηζεο πνπ αθνινπζνύλ : Δλήιηθα ζθαζάξηα κέγεζνο : 5 7 mm ρξώκα : καύξν ξνπαινεηδήο θεξαία ζπκπεξηθνξά : θξύβεηαη από ην θσο θνληέο ζήθεο θεξαηώλ (wing cases) Λάξβεο κέγεζνο : mm ρξώκα : κπέδ (δαραξί, ππνθίηξηλν, σρξό) αθαλζνεηδείο απνθύζεηο ζηε ξάρε ηξία δεπγάξηα πξνπόδσλ απνπζία ηζηνύ Απγά κέγεζνο : 1,5 x 0,25 mm (δύν ηξίηα ηνπ κεγέζνπο ησλ απγώλ ηεο κέιηζζαο) ρξώκα : ιεπθό ηνπνζεζία : κάδεο απγώλ γηα παξάδεηγκα ζηηο ραξακάδεο ηεο θπςέιεο ή ζηε βάζε.

18 Μέθοδοι ελέγτοσ ηοσ μικρού ζκαθαριού Ζ ελόηεηα απηή παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηξέρνληεο ρεηξηζκνύο θαη ηηο ηερληθέο πνπ εθαξκόδνληαη γα λα θαηαπνιεκεζεί ην κηθξό ζθαζάξη, ζηηο ρώξεο πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί. Σηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ ππάξρεη θαλέλα πξντόλ πνπ λα έρεη εγθξηζεί γηα ρξήζε γηα νπνηνδήπνηε ζηάδην ηνπ βηνινγηθνύ θύθινπ ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ. Τα πξντόληα πνπ αλαθέξνληαη είλαη απνθιεηζηηθά γηα ελεκέξσζε. Ζ εκπεηξία από ηηο ΖΠΑ έρεη δείμεη πσο ε θαιύηεξε γξακκή άκπλαο δεκηνπξγείηαη κε θαιή δηαρείξηζε θαη πσο ππάξρνπλ νξηζκέλεο ηερληθέο πνπ κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ ζθαζαξηνύ. Απηέο πεξηιακβάλνπλ : ζσζηνί κειηζζνθνκηθνί ρεηξηζκνί, ζσζηή πγηεηλή πξαθηηθή αιιαγέο ζηνλ ηξόπν ηξύγνπ θαη ζηνπο ρεηξηζκνύο ησλ θεξεζξώλ κειηνύ πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζζνύλ νη θαζπζηεξήζεηο.

19 ρξήζε εληνκνθηόλσλ γηα λα ζαλαησζνύλ ηα ζθαζάξηα ζηελ θπςέιε θαη ζην πεξηβάιινλ έδαθνο Μειηζζνθνκηθή δηαρείξηζε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ Γηαηεξείζηε δπλαηά κειίζζηα θαζώο ηα αδύλαηα είλαη πεξηζζόηεξν ηξσηά θαζώο δελ ππάξρνπλ αξθεηέο κέιηζζεο λα θξνπξήζνπλ ηηο θεξήζξεο θαη λα θπιάμνπλ ηε γνλνθσιηά (όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηελ πξνζβνιή από θεξόζθσξν) Απνθύγεηε ζηαζεξά κέξε ηδηαίηεξα εάλ απηά βξίζθνληαη ζε ειαθξηά ακκώδε εδάθε θαζώο απηά είλαη πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηαρύηαηε αύμεζε ζηνπο πιεζπζκνύο ηνπ ζθαζαξηνύ. Αλαδεηήζηε θαη επηιέμηε κέιηζζεο από κειίζζηα πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ κηθξόηεξε πξνζβνιή. Δίλαη πηζαλό λα ππάξρεη γελεηηθή παξαιιαθηηθόηεηα ζηελ ηθαλόηεηα ησλ κειηζζηώλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο πξνζβνιήο από ην κηθξό ζθαζάξη θαη έηζη κε ηελ επηινγή κειηζζηώλ κε θαιά ραξαθηεξηζηηθά ζην ζέκα απηό, πηζαλόλ λα απαηηνύληαη ιηγόηεξνη άιινη ρεηξηζκνί. Έιεγρνο ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ κε ηε ρξήζε εληνκνθηόλσλ Οη κειηζζνθόκνη ζηηο ΖΠΑ ησλ νπνίσλ ηα κειίζζηα έρνπλ πξνζβιεζεί από ην κηθξό ζθαζάξη, έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη εληνκνθηόλα πξνθεηκέλνπ λα ζαλαηώζνπλ ην παξάζηην απηό. Ζ θύξηα, εληόο θπςέιεο, ηερληθή πνπ έρεη πηνζεηεζεί είλαη ε ρξήζε ηαηληώλ πνπ έρνπλ πάξεη έγθξηζε γηα ρξήζε ελαληίνλ ηεο βαξξόα. Οη ηαηλίεο ηνπνζεηνύληαη ζηελ θάησ πιεπξά ηεο βάζεο πξνθεηκέλνπ λα ζαλαηώζνπλ ελήιηθα θαη ιάξβεο ζθαζαξηνύ πνπ έιθνληαη. Καηάιιειεο πξνθπιάμεηο πξέπεη λα ιεθζνύλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί πηζαλή επηκόιπλζε ηνπ κειηνύ θαη ησλ άιισλ πξντόλησλ ηεο θπςέιεο. Γηα λα ζαλαησζνύλ εθείλα ηα ζηάδηα ηνπ βηνινγηθνύ θύθινπ ηνπ ζθαζαξηνύ πνπ βξίζθεηαη ζην έδαθνο, ρξεζηκνπνηνύληαη δηαβξερηηθά εδάθνπο γύξσ από ηηο θπςέιεο ηνπ κειηζζνθνκείνπ.

20 Δηθόλα 20 : Φαξηνλέληα παγίδα ζε ζπλδπαζκό κε εθαξκνγή εληνκνθηόλνπ Πξνθπιάμεηο γηα ην δσκάηην ηξύγνπ ηνπ κειηνύ : Τν κηθξό ζθαζάξη κπνξεί λα απνηειέζεη ζνβαξό πξόβιεκα γηα ηνπο κειηηνζαιάκνπο ζην κειίζζη αιιά αθόκα θαη γηα ηηο θεξήζξεο κε κέιη πνπ έρνπλ ζπιιερζεί γηα ηξύγν θαη βξίζθνληαη ζηελ απνζήθε. Οη κειηζζνθόκνη πξέπεη πάληα λα ρξεζηκνπνηνύλ βαζηιηθό δηάθξαγκα γηα λα εκπνδίζνπλ ηε κεηαθίλεζε ηεο βαζίιηζζαο θαη ηελ σνηνθία ζηνλ επάλσ όξνθν. Γηαθνξεηηθά εάλ ππάξρεη γόλνο καδί κε ηηο θεξήζξεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηξύγν θάζε ιάξβα κηθξνύ ζθαζαξηνύ πνπ ζα εθθνιαθζεί από ηα απγά, ζα πξνθαιέζεη ηαρύηαηε αιινίσζε ηνπ κειηνύ θαη θαηαζηξνθή ησλ θεξεζξώλ. Γηαηήξεζε δξαζηηθώλ απνδνηηθώλ πξαθηηθώλ ζην δσκάηην ηξύγνπ. Τν κέιη ζα πξέπεη λα ηξπγηέηαη γξήγνξα κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θεξεζξώλ από ηα κειίζζηα ώζηε λα δνζεί ν ιηγόηεξνο δπλαηόο ρξόλνο ζην κηθξό ζθαζάξη γηα λα πξνθαιέζεη θάπνηα δεκηά. Ζ ςύμε ησλ θεξεζξώλ πξνθαιεί ηε ζαλάησζε όισλ ησλ ζηαδίσλ ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ θαη γηα ην ιόγν απηό είλαη θνηλή πξαθηηθή (ηδηαίηεξα κεηαμύ κηθξώλ κειηζζνθόκσλ), λα ηνπνζεηνύλ ηνπο νξόθνπο κε ηηο θεξήζξεο ζηελ θαηάςπμε πξνηνύ ηξπγήζνπλ ή γηα λα ηηο απνζεθεύζνπλ όπσο θάλνπλ θαη γηα ηνλ θεξόζθσξν. Οη απνζεθεπκέλεο θεξήζξεο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη θαηά δηαζηήκαηα γηα ζεκάδηα πξνζβνιήο.

21 Δίλαη ζεκαληηθό λα εθαξκόδνληαη ζπλζήθεο πγηεηλήο πεξί ηνπ δσκαηίνπ ηξύγνπ θαη λα εθαξκόδεηαη θαιή θαζαξηόηεηα κεηά ηνλ ηξύγν. Να κελ αθήλνληαη θεξήζξεο ή απνιεπίζκαηα εθηεζεηκέλα γηα ην κηθξό ζθαζάξη. Να δηαηεξείηαη ρακειή ε ζρεηηθή πγξαζία (θάησ από 50%) ζηνπο ρώξνπο πνπ θπιάγνληαη νη θεξήζξεο πξηλ από ηνλ ηξύγν. Έηζη αλαζηέιιεηαη ε εθθόιαςε ησλ απγώλ θαη πεξηνξίδεηαη ε θαηαζηξνθή ηνπ κειηνύ από ηηο ιάξβεο. Ζ κείσζε ηεο πγξαζίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε αλαθύθισζε ηνπ αέξα θάησ από ηηο ληάλεο ησλ νξόθσλ κε ηηο θεξήζξεο (πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ πάλσ ζε παιέηεο) κε ηε ρξήζε ελόο αλεκηζηήξα ή αθπγξαληήξα. Ζ ρξήζε ιακπώλ θζνξηζκνύ ζην πάησκα ηνπ δσκαηίνπ ηξύγνπ ηε λύρηα, πξνζειθύεη ηηο ιάξβεο ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ πνπ αλαδεηνύλ έδαθνο γηα λα λπκθσζνύλ. Έηζη κπνξνύλ λα παγηδεπηνύλ θαη λα ζαλαησζνύλ κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο λεξό κε ζαπνύλη. Μειινληηθή έξεπλα ζηε βηνινγία θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ : Καζώο ην κηθξό ζθαζάξη κειεηάηαη από ηνπο επηζηήκνλεο ζρεηηθά κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα, ππάξρνπλ αθόκα ζεκαληηθά θελά ζηελ θαηαλόεζε πνιιώλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηε βηνινγία ηνπ. Μεηαμύ απηώλ κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ζύδεπμεο, ηνπο θπζηθνύο ερζξνύο, μεληζηέο θαη εκβέιεηα πηήζεο. Καζώο δηεμάγεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξε έξεπλα, απμάλεηαη ε θαηαλόεζε ησλ ζπλεζεηώλ ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ θαη έηζη ζα κπνξέζνπλ λα πξνηαζνύλ λέεο κέζνδνη πνπ ζα κπνξνύλ ζην κέιινλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα θαηαπνιεκεζεί. Μέρξη ζήκεξα, ηα ρεκηθά κέηξα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ κηθξνύ ζθαζαξηνύ δελ είλαη πιήξσο δξαζηηθά θαη ζεσξνύληαη σο εκίκεηξα θαηαπνιέκεζεο. Γηεμάγνληαη έξεπλεο πξνθεηκέλνπ λα βξεζνύλ ελαιιαθηηθέο κέζνδνη όπσο παγίδεο γηα ηα ζθαζάξη εληόο θαη εθηόο ηεο θπςέιεο, ρεκηθά δνιώκαηα θαη βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε ρξεζηκνπνηώληαο θπζηθνύο ερζξνύο πνπ ζα κπνξνύλ ζην κέιινλ λα παξέρνπλ πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθά θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ κέζα ειέγρνπ.

22 Δηθόλα 21 : Παξαδείγκαηα παγίδσλ

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθώλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Cryphonectria parasitica (Murrill

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθώλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Cryphonectria parasitica (Murrill Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθώλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Cryphonectria parasitica (Murrill 1. Ο επηβιαβήο νξγαληζκόο: Ο κύθεηαο Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

(Lepidoptera: Noctuidae)

(Lepidoptera: Noctuidae) Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο καθξνζθνπηθψλ έιεγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ή κή ηνπ επηβιαβνχο νξγαληζκνχ Spodoptera littoralis (Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae) Δπηβιαβήο νξγαληζκφο Spodoptera littoralis (Boisduval)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ Γιδακηέα- Δξεηαζηέα ύλη Από ην βηβιίν «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η, Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάθε Σ. θαη Σηδέξε Π. Κεθ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα