ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αναρτητέο στο διαδίκτυο"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση : Τ.Θ , Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : Γκαλανάκης Μανόλης Μηχαηλίδης Στέλιος Τηλέφωνο : , FAX : Ηράκλειο, 30/11/2012 Αρ. Πρωτ: 4959/Φ70 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπόψη : 1. Το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από: Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 «Δομή και Λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Τις διατάξεις του Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 που εξακολουθούν να ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν. 4009/2011. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19/ τεύχος Α ). Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/ τεύχος Α ). Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/74) «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.369/1976. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» Τις διατάξεις του N.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ

2 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ Α 209/ και συμπληρώθηκε από το άρθρο 50 του Ν. 3943/ Την με αριθμό 1283/ , θέμα 17 ο, πράξη του συμβουλίου του ΤΕΙ Κρήτης για την προκήρυξη αυτού του διαγωνισμού. 3. Τον Προϋπολογισμό του ΤΕΙ Κρήτης έτους 2012 στον ΚΑΕ Την απόφαση 1247/Φ70/ του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης περί ορισμού επιτροπής πρόχειρων διαγωνισμών και τις υπηρεσιακές μας ανάγκες. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια εκπαιδευτικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή τη Δευτέρα 10/12/2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα διαγωνισμών του Τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε 2 αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τη Δευτέρα 10/12/2012 και ώρα 10:00 στο γραφείο του Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ηράκλειο. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: α) Η λέξη «Προσφορά» β) Η επωνυμία της Υπηρεσίας (ΤΕΙ Κρήτης) γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης (βρίσκεται στην 1η σελίδα) δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε) Τα στοιχεία του αποστολέα ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ: 9749 του οικονομικού έτους Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη ή για μέρος αυτών. Η τελική αξιολόγηση και η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος. ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΤΙΜΕΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία επικυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, με σχετικό αντικείμενο απασχόλησης. 2

3 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν λαμβάνονται υπόψη. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 3

4 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο Στις προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να αναφέρεται ρητά ο χρόνος παράδοσης. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της διακήρυξης αποτελούν οπωσδήποτε στοιχεία αποκλεισμού των προσφορών. Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη εκφρασμένη σε Ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Η προσφερόμενη τιμή αν υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα ενδεικτική τιμή θα απορρίπτεται. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την σύνταξη της προσφοράς τους. Οι προσφέροντες πρέπει να συμπληρώσουν τους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών όπου θα αναφέρουν επ ακριβώς τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που προσφέρουν δίπλα στις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές που ζητάμε με συγκεκριμένη παραπομπή σε σελίδα τεχνικού φυλλαδίου ή εγγράφου, εφόσον υπάρχει, ώστε να τεκμηριώνεται η απάντηση τους. Προσφορές στις οποίες δεν γίνεται σαφής αναφορά στις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους αλλά υπάρχουν οι φράσεις, «όπως περιγράφεται», «όπως ζητείται» θα κρίνονται ως ασαφής και θα απορρίπτονται. Η προσφορά επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και δεσμεύει τον προσφέροντα για τις προδιαγραφές του είδους. Η επιτροπή δεν έχει την υποχρέωση να ερευνήσει τυχόν ασυμφωνία τεχνικών φυλλαδίων με τα αναγραφόμενα στους πίνακες προδιαγραφών προσφερόμενου είδους. Είδη τα οποία θα διαπιστωθεί μετά την παράδοση ότι δεν πληρούν όλα τα ελάχιστα απαιτούμενα θα επιστρέφονται και θα αντικαθίστανται με έξοδα του αναδόχου. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. ΕΙΔΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 4

5 Τα ζητούμενα είδη, οι τεχνικές προδιαγραφές τους και οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά σε συνημμένο πίνακα στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Τα είδη θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, θα συνοδεύονται από όλα τα υποστηρικτικά έντυπα και την εγγύηση καλής λειτουργίας. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος εφόσον αυτά πληρούν επακριβώς τις προδιαγραφές που δίδονται. Η κατακύρωση των ειδών του διαγωνισμού θα γίνει ανά είδος. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Για τις ενστάσεις και διοικητικές προσφυγές που αφορούν τον διαγωνισμό ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι Κρήτης, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει: Α. Την κατακύρωση των ειδών του διαγωνισμού σε έναν ή περισσότερους αναδόχους.h ποσότητα των ειδών μπορεί να αυξηθεί μέχρι 30% ή να μειωθεί μέχρι και 50%. Β. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Δ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. Ε. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοιχεία Ι και ΙΙ των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. Στ. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: - Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω των αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό - Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημόσιου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. Μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και του ανάδοχου του διαγωνισμού θα υπογραφεί σχετική σύμβαση. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 5

6 α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε. γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος : Είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη παράδοση του ειδών. Πρέπει να επικοινωνήσει και να ενημερώσει για την ημερομηνία παράδοσης τους υπεύθυνους παραλαβής πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή. Τυχόν ελαττωματικά προϊόντα που θα προκύψουν, ο ανάδοχος οφείλει να τα αντικαταστήσει με δική του επιβάρυνση. Σε περίπτωση ατυχήματος στο εργατικό προσωπικό του αναδόχου ή στο προσωπικό που θα μεταφέρει τα πράγματα στο χώρο του Τ.Ε.Ι ή ακόμη και σε κάποιον υπάλληλο του Τ.Ε.Ι που θα παρευρίσκετε στο χώρο παραλαβής, την ευθύνη την έχει αποκλειστικά και μόνο ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος ευθύνεται επίσης και για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε κάποιο από τα είδη που θα παραλάβει το Τ.Ε.Ι, ακόμη και αν γίνει κατά τη μεταφορά του. Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην άμεση αντικατάστασή του προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραλαβή των ειδών. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ: Τα ζητούμενα υλικά παραδίδονται στην έδρα του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο και στα παραρτήματα του στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιεράπετρα και στη Σητεία και σε χώρους που θα υποδειχθούν. Ρητά αναφέρεται ότι δεν θα υπάρξει επιπλέον χρέωση για την παραπάνω διαδικασία. Τα είδη θα είναι σε κατάσταση άμεσης χρήσης. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Η πληρωμή θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή ποιοτική και ποσοτική των ειδών. Για είδη τα οποία θα διαπιστωθεί μετά την παράδοση ότι δεν πληρούν όλα τα ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά δεν θα προχωράει η οριστική παραλαβή αλλά θα επιστρέφονται και θα αντικαθίστανται με έξοδα του αναδόχου. Ο ανάδοχος θα εκδίδει σχετικό τιμολόγιο πώλησης και θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή του. Τον ανάδοχο βαρύνουν: 6

7 1. Τα μεταφορικά και τα λοιπά έξοδα παράδοσης μέχρι τις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Ηράκλειο και στα παραρτήματα του στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιεράπετρα και στη Σητεία. 2. Η παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας των ειδών, πριν τον υπολογισμό Φ.Π.Α., για την οποία χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακράτησης και απόδοσης φόρου εισοδήματος. 3. Όλοι οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο σχετικό με τον διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα και παραδρομές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ισχυρότερο από την ισχύουσα νομοθεσία. 2. Ο ανάδοχος ως προς την διακήρυξη και την σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Ηρακλείου Κρήτης. Η επίλυση των διαφορών που πιθανόν προκύψουν, γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 3. Οποιαδήποτε έγγραφα αφορούν τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού αποστέλλονται στη παρακάτω διεύθυνση: ΤΕΙ Κρήτης Κτίριο Διοίκησης Τ.Θ. 1939, Τ.Κ Σταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης Περισσότερες πληροφορίες καθημερινά ώρες στο γραφείο Προμηθειών του Ιδρύματος (κο Μιχαηλίδη Στυλιανό τηλ fax και κο Γκαλανάκη Εμμανουήλ τηλ ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την διακήρυξη, σε έντυπη μορφή από το γραφείο προμηθειών και περιουσίας με την καταβολή 5 ή δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης (http://www.teicrete.gr/tei/el/index.php ΝΕΑ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ). Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι Κρήτης Ευάγγελος Καπετανάκης 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Παράρτημα Χανίων ΤΜΗΜΑ: Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΕΙΔΟΣ 1 : Ψυχόμενος θάλαμος συντήρησης δειγμάτων ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Ελάχιστες διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 180x60x65 cm 1.2 Συνολική καθαρή χωρητικότητα θαλάμου τουλάχιστον 345lt 1.3 Να διαθέτει ηλεκτρονικό πάνελ ελέγχου (LED) 1.4 Υποβοήθηση ανοίγματος πόρτας Αναστρέψιμη φορά πόρτας 1.5 Εσωτερικός φωτισμός θαλάμου Ο θάλαμος να διαθέτει τουλάχιστον 7 ράφια από γυαλί ασφαλείας από τα οποία 1.6 τουλάχιστον τα 4 να ρυθμίζονται σε ύψος και να μπορούν να αφαιρεθούν εφόσον προκύπτει ανάγκη κατά την χρήση. 1.7 Να διαθέτει τουλάχιστον 4 ράφια πόρτας 1.8 Όλος ο θάλαμος να είναι λευκού χρώματος 1.9 Ενεργειακή κλάση Α Κλιματική κλάση SN-T (10-43 o C) Το είδος θα συνοδεύεται από 1.11 βεβαίωση του προμηθευτή ότι είναι απόλυτα καινούργιο και αμεταχείριστο Παράδοση, εγκατάσταση και επίδειξη 1.12 ορθής λειτουργίας στον χώρο του Παραρτήματος Χανίων ΤΕΙ Κρήτης χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 680,00 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : Σταυρουλάκης Γιώργος Τηλ , ΕΙΔΟΣ 2 : Σύστημα αυτόματου εντοπισμού θέσης GPS ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 8

9 Δέκτης GPS R3 (τεχνολογίας Trimble Maxwell Τechnology και Trimble Everest Multipath 1 Rejection) χειριστήριο (Trimble Recon με Windows Mobile, 64MB εσωτερική μνήμη) με 12 κανάλια πλήρους παρακολούθησης της L1 2 Καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ 3 Θήκη μεταφοράς συστήματος 4 Διάταξη μέτρησης ύψους κεραίς 5 Κεραία GPS Trimble A3 με αντίστοιχο καλώδιο 6 Σύστημα στήριξης δέκτη σε τρίποδα 7 Πλήρες λογισμικό πεδίου Trimble Digital Fieldbook 8 Βαρος μικρότερο των 650 γρ. 9 Αδιάβροχο σύστημα σύμφωνα με το πρότυπο IPX7. Το σύστημα πρέπει να ενσωματώνει τις λειτουργίες του 10 Γρήγορου Στατικού Εντοπισμού (fast static) και του κινηματικού εντοπισμού (PPK) ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 3.500,00 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : Παντελής Σουπιός Τηλ , ΕΙΔΟΣ 3 : Στυλεός 2.00μ ανθρακονημάτων και τριποδίσκος στήριξης ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 Στυλεός 2.00μ ανθρακονημάτων και τριποδίσκος στήριξης 1 συμβατός με πλήρες σύστημα προσδιορισμού θέσης GPS L1 Trimble R3 ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 500,00 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : Παντελής Σουπιός Τηλ , ΕΙΔΟΣ 4 : Ψυχόμενος επωαστικός θάλαμος ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 9

10 1.1 Κλίβανος προηγμένης τεχνολογίας, πλήρης, σχεδιασμένος για διάφορες εργαστηριακές χρήσεις: επώαση καλλιεργειών μικροοργανισμών, συντήρηση δειγμάτων, προσδιορισμό ενζυμικής δραστηριότητας και για όλες τις περιπτώσεις που χρειάζεται ακριβής και σταθερή θερμοκρασία. 1.2 Η πραγματική θερμοκρασία εμφανίζεται συνεχώς για να γίνεται ακριβής αντιστάθμιση με την επιλεγμένη, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντα χώρου. Η εσωτερική θερμοκρασία προγραμματίζεται και εμφανίζεται ψηφιακά, επιλεγόμενη σε δέκατα του βαθμού στην κλίμακα 3-50 C (σταθερότητα 0,5 C). 1.3 Με δεύτερη εσωτερική γυάλινη πόρτα για την παρατήρηση του θαλάμου χωρίς απώλειες θερμοκρασίας 1.4 Η συνεχής εσωτερική κυκλοφορία του αέρα και το ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή σύστημα AUTO- TUNING διατηρούν ομοιόμορφη τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του θαλάμου. 1.5 Δεν περιέχει χλωροφθοράνθρακες σύμφωνα με τη νομοθεσία ενάντια στην ατμοσφαιρική ρύπανση (CFCfree). 1.6 Επιλογή θερμοκρασίας στην κλίμακα 3-50 C 1.7 Ομοιογένεια εσωτερικής θερμοκρασίας 0,5 C (στον αέρα) 1.8 Σταθερότητα εσωτερικής θερμοκρασίας 0,5 C (στον αέρα) 1.9 Ανάλυση θερμοκρασίας 0,1 C 1.10 Εμφάνιση της εσωτερικής θερμοκρασίας στην οθόνη 1.11 Ηλεκτρονικός ρυθμιστής της θερμοκρασίας AUTO TUNING 1.12 Εξοδος RS Συνολικός Όγκος 225 λίτρα - Ωφέλιμη χωρητικότητα 196 Lt Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος): 540 x x 560 χιλιοστά 1.15 Διαθέτει 2 εσωτερικούς ρευματοδότες Ισχύς 350W, τάση 230V 1.17 Βάρος περίπου 40kg 1.18 Συνοδεύεται από 4 ράφια, ενώ έχει τη δυνατότητα να δεχθεί μέχρι 6 ράφια 1.19 Διαθέτει έξοδο RS232 για σύνδεση με PC και επικοινωνία με το IncubationSoft 1.20 Το είδος θα συνοδεύεται από 10

11 βεβαίωση του προμηθευτή ότι είναι απόλυτα καινούργιο και αμεταχείριστο 1.21 Εγγύηση καλής λειτουργίας: 1 έτος 1.22 Παράδοση, εγκατάσταση και επίδειξη ορθής λειτουργίας στον χώρο του Παραρτήματος Χανίων ΤΕΙ Κρήτης χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : Ελευθερία Κατσίβελα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τηλ / ΕΙΔΟΣ 5 : Σύστημα απεικόνισης σχεδιαστικών εφαρμογών ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 τεμ. 1. NVIDIA Quadro 4000 ή Ισοδύναμο 2. Bus: PCI Express x16-μνήμη: 2 GB GDDR5-3. Πυρήνες Cuda: 256-Memory 4. Interface: 265-bit - Graphic Memory 5. Graphics Bandwidth: 89,6GB/sec-Shader Model: 5-6. OpenGL: DirectX: Μέγιστη ψηφιακή ανάλυση: 60Hz 9. Μέγιστη αναλογική ανάλυση: RAMDAC 400MHz 85Hz- 10. Έξοδοι: 1x DVI-I dual link, 2x DisplayPort, 1x Stereo 3-pin Mini-DIN(Optional)- 11. Κατανάλωση: 142watt Others: 128-bit floating point performance, 64x full scene antialiasing 12. (FSAA), Decode acceleration for MPEG-2, MPEG-4, Blu-ray dualstream hardware acceleration, NVIDIA GigaThread engine with dual copy engines, 10- bit internal display processing, Full OpenGL quad buffered stereo support. ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 800 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : Μαραβελάκης Εμμανουηήλ Επίκουρος Καθηγητής 11

12 Τηλ ΕΙΔΟΣ 6 : ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 Μέγιστο ρεύμα εξόδου 30 A 2 Τάση 12V/24V DC 3 Λειτουργία MPPT (Maximum Power Point Tracking) 4 Οθόνη LCD ή LED 5 Δυνατότητα σύνδεσης με φωτοβολταϊκά και μπαταρίες ανοιχτού τύπου, κλειστού τύπου και gel ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 150,00 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τηλ ΕΙΔΟΣ 7 : ΜΙΚΡΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 Ονομαστική ισχύς (rated power) τουλάχιστον 500W 2 Τάση 12V ή 24V DC 3 Διάμετρος πτερυγίων τουλάχιστον 1,2m 4 Ταχύτητα εκκίνησης το πολύ 3 m/s 5 Ύπαρξη controller 6 Εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη 7 Υποστήριξη ύπαρξη ανταλλακτικών ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 750,00 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τηλ ΕΙΔΟΣ 8 : ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 12S50 50A ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 ΤΕΜΑΧΙΑ 12

13 1 Τάση: 600V (φάση-σε-φάση), V (φάση-σε-γείωση) 2 Ένταση: 1000A (φάση-σε-γείωση) 3 Μέτρηση Ισχύος: KW / KVA / KVAR / PF (φάση), - KW / KVA / KVAR / PF (σύστημα) 4 Μέτρηση Ενέργειας: KWH / KVAH / KVARH / PFH (σύστημα) 5 Μέτρηση γωνίας φάσης 6 Χαρακτηριστικά αμπεροτσιμπήδων: 1000Α ευλύγιστες αμπεροτσιμπίδες ρεύματος 7 Δειγματοληψία: Ρυθμός δειγματοληψίας από 2 δευτερόλεπτα σε 2 ώρες ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 400,00 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τηλ Παράρτημα Ρεθύμνου ΤΜΗΜΑ: ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΙΔΟΣ 1: Κάμερα πειραματικής διάταξης ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 1 Μονόχρωμος αισθητήρας CCD με διαστάσεις 1292X964 εικονοστοιχεία. 2 Διάμετρος κάθε εικονοστοιχείου 3.75μm. 3 Υποστήριξη πρωτοκόλλου επικοινωνίας IEEE 1394b Mbit/s. 4 Μετατροπέας Αναλογικού / Ψηφιακού σήματος (A/D) 14bit. 5 Δυνατότητα καταγραφής 30 εικόνων ανά δευτερόλεπτο στην μέγιστη ανάλυση του αισθητήρα. 6 Δυνατότητα συγχρονισμού από εξωτερική πηγή. 7 Εσωτερική μνήμη 32 MB. 8 Δυνατότητα καταγραφής μέρους της συνολικής εικόνας. 9 Δυνατότητα ελέγχου της ενίσχυσης (Gain) της εικόνας. 10 Δυνατότητα ελέγχου του χρόνου έκθεσης (Exposure) του 13

14 αισθητήρα. 11 Υποστήριξη πρωτοκόλλων μονόχρωμης εικόνας Mono8, Mono12 και Mono Υποστήριξη σειριακής θύρας RS Υποστήριξη φακών τύπου C. 14 Εγγύηση κατασκευαστή ή/και προμηθευτή 2 ετών. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 970,00 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο:Δρ. Ευθύμιος Μπακαρέζος Τηλ.: Παράρτημα Αγίου Νικολάου ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΔΟΣ 1 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 1 ΤΥΠΟΣ: LINE INTERACTIVE 2 ΙΣΧΥΣ: 3000 VA 3 ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΗ ΕΞΟΔΟΥ:ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗΣ 4 ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ: 5 ms 5 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝ.ΕΞΟΔΟΥ:230V / 50Hz 6 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝ.ΕΙΣΟΔΟΥ: V/50Hz±3% ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ:ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΜΟΛΥΒΔΟΥ, 7 ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ 8 ΘΟΡΥΒΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ 9 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Η/Υ: RS-232 Η USB ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ 10 Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Η/Υ ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 1000 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : ΑΡΑΚΑΔΑΚΗΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τηλ , ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΟΣ 1 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΠΤΑ (7) 14

15 1 Κατηγορία 1200 VA και άνω 2 Τύπος Line Interactive 3 Ισχύς 4 Παρεχόμενη Ισχύς (VA) >= 1500 VA 5 Παρεχόμενη Ισχύς Τροφ. (Watts) >= 850 W 6 Χαρακτηριστικά Μπαταρίας 7 Αυτονομία Μπαταρίας Προστασία 8 Προστασία από βραχυκυκλώματα Ναι 9 Προστασία από βυθίσματα Ναι 10 Προστασία από υπέρταση Ναι Θύρες 11 Θύρα USB 12 Έξοδοι IEC 320 C Λειτουργίες 13 Energy Admin Software Ναι 14 Led καλής λειτουργίας Ναι 15 Back up RJ-11 Tel, Fax, Modem Ναι 16 Διακόπτης on/off Ναι 17 Φίλτρο θορύβου Ναι 18 Εγγύηση : >= 3 ετών ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 310 > 3.0 λεπτά σε πλήρες φορτίο Θύρα USB ΕΙΔΟΣ 2 : ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΝΝΕΑ (9) 1 Κατηγορία 720 VA και άνω 2 Τύπος Line Interactive Ισχύς 3 Παρεχόμενη Ισχύς (VA) >= 550 VA 4 Παρεχόμενη Ισχύς Τροφ. (Watts) >= 330 W Χαρακτηριστικά Μπαταρίας 5 Αυτονομία Μπαταρίας Προστασία 6 Προστασία από βραχυκυκλώματα Ναι 7 Προστασία από βυθίσματα Ναι 8 Προστασία από υπέρταση Ναι Θύρες 9 Θύρα USB 10 Έξοδοι IEC 320 C Λειτουργίες 11 Energy Admin Software Ναι 12 Led καλής λειτουργίας Ναι 13 Back up RJ-11 Tel, Fax, Modem Ναι 14 Διακόπτης on/off Ναι 15 Φίλτρο θορύβου Ναι 16 Εγγύηση : >= 3 ετών ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 120 > 3.0 λεπτά σε πλήρες φορτίο Θύρα USB 15

16 ΕΙΔΟΣ 3: ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ (1) 1 Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (κανονική, A4): > 34 σελίδες A4 / λεπτό (35 σελίδες Letter / λεπτό). 2 Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4): Μέχρι σελίδες. 3 Ανάλυση εκτύπωσης: Μέγιστη ποιότητα: Μέχρι 1200 x 1200 dpi. 4 Διπλής όψης: Ενσωματωμένη. 5 Προσομοίωση: PCL5e / 6, PS3, XPS, Epson / IBM Pro, PDF, TIFF. 6 Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης (κανονική, A4): > 34 σελίδες A4 / λεπτό (35 σελίδες Letter / λεπτό). 7 Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4): Μέχρι σελίδες. 8 Ανάλυση εκτύπωσης: Μέγιστη ποιότητα: Μέχρι 1200 x 1200 dpi. 9 Διπλής όψης: Ενσωματωμένη. 10 Προσομοίωση: PCL5e / 6, PS3, XPS, Epson / IBM Pro, PDF, TIFF. Χαρακτηριστικά αντιγραφής 11 Ταχύτητα: > 34 σελίδες A4 / λεπτό (35 σελίδες Letter / λεπτό). Ανάλυση: Μέγιστη ποιότητα: Μέχρι 1200 x 1200 dpi. Αναλογία Zoom: 25 ~ 400% (επίπεδη επιφάνεια σάρωσης), 25 ~ 100% (αυτόματη τροφοδότηση ADF). Λειτουργίες αντιγραφής: ID Copy, 2-up, 4-up, Poster Copy, Clone Copy, Collation Copy, Auto-fit. Προδιαγραφές σάρωσης: 12 Ταχύτητα σάρωσης (μόνο): 24ipm. 13 Scan Size Document: Επίπεδη επιφάνεια σάρωσης: Πλάτος ( ~ 216 mm, 8,5"") Μήκος ( ~ 297 mm, 11,69"") Αυτόματη τροφοδότηση ADF: Πλάτος (142 ~ 216 mm, 5,6"" ~ 8,5"") Μήκος (148 ~ 356 mm, 5,8"" ~ 14""). 14 Συμβατότητα: Πρότυπο TWAIN, πρότυπο WIA. 15 Μέθοδος: Τεχνολογία Color CIS. 16 Οπτική ανάλυση σάρωσης: Έως 1200 x 1200 dpi. 17 Ανάλυση (ενισχυμένη): Μέχρι 4800 x 4800 dpi. 18 Προορισμοί σάρωσης: PC, , Συσκευή USB, FTP, SMB, εσωτερική μονάδα flash. Προδιαγραφές σάρωσης: 19 Ταχύτητα σάρωσης (μόνο): 24ipm. Προδιαγραφές Φαξ: 20 Συμβατότητα: ITU-T G3. 21 Ταχύτητα μόντεμ: Έως και 33, 6 kbps. 22 Fax Ανάλυση: Βασική χωρητικότητα δοχείου : 203 x 98 dpi Καλή / Φωτογραφία: 203 x 196 dpi Πολύ Καλή: 300 x 300 dpi Έγχρωμη: Μέχρι 200 x 200 dpi. 23 Λειτουργία φαξ: Κλήση με κατεβασμένο το ακουστικό, 16

17 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 550 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τηλ. : ΕΙΔΟΣ 4: ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 Τύπος: Επίπεδος Σαρωτής έγχρωμων εικόνων 2 Οπτική Ανάλυση: Κύρια 4800 dpi x Sub 9600dpi 3 Μέγεθος Εγγράφου: Επιτραπέζιο A4, έγγραφο μεγέθους US letter. 4 Πηγή φωτός: Λευκή ενδεικτική λυχνία 5 Μέθοδος σάρωσης: Σταθερά έγγραφα και κινητός φορέας 6 Μέγιστο μέγεθος εγγράφου επιφάνειας σάρωσης: 216 x 297 χιλ. Ανάλυση εξόδου: , 9600, dpi ( 50 έως 6400 dpi κατά διαστήματα του 1 dpi) Χρώματα: Χρώματα εισόδου 48 bit ( 281, 5 τρισεκατομμύρια χρώματα), Χρώματα εξόδου 48 bit ( 281, 5 8 τρισεκατομμύρια χρώματα), 24 bit ( 16, 7 εκατομμύρια χρώματα), 16 bit ( επίπεδα κλίμακας του γκρίζου), 8 bit ( 256 επίπεδα κλίμακας του γκρίζου), 1 bit (ασπρόμαυρη) Βελτιωτής ποιότητας εικόνας IFP: Print Image Matching-II-Λειτουργία βελτίωσης εικόνας: αποκατάσταση χρώματος, ελάττωση κόκκων, επιλογή τόνου 9 αυτόματης έκθεσης, μάσκα εξομάλυνσης με μείωση θορύβου, κατάργηση φαινόμενου "ψάθας" με βελτιστοποίηση τύπου εγγράφων, προσαρμογή τονικής καμπύλης με ιστόγραμμα, εργαλείο παλέτας χρωμάτων. 10 Εύκολη σάρωση IFP: 4 κουμπιά με εύκολο πάτημα, σάρωση πολλών σελίδων σε PDF, PDF υψηλής συμπίεσης, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, βελτίωση κειμένου, αυτόνομη εφαρμογή, δυνατότητα σάρωσης σε αρχείο, περιβάλλον εργασίας χρήστη πολλών 17

18 χρήσεων, αυτόματος εντοπισμός πολλών εγγράφων, αυτόματη περικοπή σελίδων πολλών εγγράφων, αυτόματη διόρθωση κλίσης, πολλαπλό marquee. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ 11 Ταχύτητα σάρωσης A4 Προεπισκόπηση: 11 δευτερόλεπτα 12 Ταχύτητα σάρωσης A4 Line Art 300 Dpi: 16 δευτερόλεπτα 13 Ταχύτητα σάρωσης A4 Έγχρωμο 600 Dpi: 37 δευτερόλεπτα Ταχύτητα σάρωσης Best Quality 35mm 14 Negative Film 2400 dpi: 52 δευτερόλεπτα 15 Ταχύτητα σάρωσης Best Quality 35mm Θετικό Film 2400 dpi: 42 δευτερόλεπτα ΓΕΝΙΚΑ 16 Τάση: AC V, 50-60Hz. 17 Βασική Διασύνδεση: Hi-Speed USB Εγγύηση: 1 χρόνος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 120,00 ΕΙΔΟΣ 5 : ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 1 Λειτουργία:Laser 2 Τύπος εκτύπωσης: Έγχρωμη Μέγιστη Ταχύτητα 3 ασπρόμαυρης εκτύπωσης: 24 σελ/λεπτό 4 Μέγιστη Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης: 23 σελ/λεπτό 5 Μέγιστη Ανάλυση εκτύπωσης: 600 x 600 dpi 6 Μέγιστος Μηνιαίος κύκλος εργασιών: σελίδες 7 Συνδέσεις: 1xUSB 2.0, 1 Θύρα Ethernet 8 Μνήμη: 256 MB Λειτουργικό σύστημα: Mac 9 OS 10.5, Mac OS 10.6, Windows 7, Windows Vista, Windows XP 10 Γλώσσα: Adobe PostScript 3, PCL6 11 LCD οθόνη: Κειμένου 12 Εκτύπωση διπλής όψης: Αυτόματη 13 Τροφοδοσία Χαρτιού: 250 φύλλα 14 Εγγύηση: 1 έτος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 430,00 18

19 ΕΙΔΟΣ 6 : ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ (1) 1 Τύπος εκτύπωσης Μονόχρωμη LASER 2 Συνιστώμενη χρήση Για το γραφείο 3 Ταχύτητα ασπρόμαυρης >26 σελ/λεπτό εκτύπωσης 4 Ανάλυση εκτύπωσης>= 1200 x 1200 dpi 5 Μηνιαίος κύκλος εργασιών>= σελίδες 6 Συνδέσεις1xUSB 2.0, Θύρα Ethernet, WiFi 7 Μνήμη>= 64 MB 8 Λειτουργικό σύστημα Mac OS 10.4 Mac OS 10.5 Mac OS 10.6 Mac OS 10.7 Windows 2000 Windows 7 Windows Vista Windows XP 9 Γλώσσα PCL5e PCL6 SPL 10 Εκτύπωση διπλής όψης Αυτόματη 11 Εγγύηση 1 έτους ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 150 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : Ποτηράκης Αντώνης Τηλ.: ΕΙΔΟΣ 7: Ηλεκτρονική διάταξη ασκήσεων Arduino αποτελούμενη από τα παρακάτω ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΣΕΤ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 Arduino Uno Rev3 1 2 Arduino Pro Mini V/16MHz 3 Arduino USB/serial 1 converter 4 Arduino Shield - 1 Proto KIT 5 Κουτί - θήκη για 1 Arduino 6 Workshop kit- Base 1 level χωρίς Arduino UNO 7 Arduino 808H5V5 1 Humidity Sensor ΠΟΣΟΤΗΤΑ 19

20 8 Arduino Movement state sensor pack 1 9 Arduino epir Motion 2 Sensor 10 Arduino Breakout 2 Board for Electret Microphone 11 Arduino LDR Sensor 2 12 Arduino Smoke Sensor (MQ2) 13 Arduino Temperature Sensor DS18B Arduino Twig - Temp and Humi sensor 15 Ultrasonic Sensor - Ranging Detector 16 Arduino Motor/Stepper/Servo- Shield Kit (Adafruit) Arduino Leonardo 1 18 Arduino Ethernet χωρίς PoE Module 3 19 Arduino Wireless Shield 20 Arduino XBee 1mW Chip Antenna - Series 1 21 Arduino XBee Explorer Regulated 22 Arduino Wi-Fi Shield Arduino Breadboard Jumper cable (70pcs) 24 Arduino Breadboard 830 tie point 25 Arduino Mini Breadboard 170 tie point 26 Arduino Lcd Module 16x2 5V Blue-White 27 Atmega328 with Arduino Optiboot 28 Arduino Cellular Shield with SM5100B 29 Arduino Quad-band Cellular Duck Antenna SMA 30 Arduino Soldering Station 48W

21 31 Arduino Relay 12V SPDT (SRD) 32 Arduino Relay 5V SPDT (SRD) 33 Solar Module for Arduino 34 TinkerKit Mosfet Module 35 Arduino TinkerKit Relay Module 36 Adafruit Data logging shield for Arduino ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 991 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : Παναγιωτάκης Σπύρος Τηλ.: ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΙΔΟΣ 1: ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Τεμάχια: 3 α/α 1 Τεχνολογία Απεικόνισης DLP Εγγενής Διάσταση 2 Εικόνας 4:3 3 Κατ' επιλογή Διάσταση Εικόνας 16:9 4 Φυσική Ανάλυση >= XGA (1024 x 768) 5 Υποστηριζόμενη Ανάλυση >= UXGA (1600 x 1200) 6 Φωτεινότητα >= 3000 ANSI Lumens 7 Λόγος Contrast >= 5000:1 Μέγιστο Μέγεθος >= Εικόνας Ίντσες 9 Διάρκεια Ζωής Λάμπας >= 3500 Ώρες 10 Είσοδοι VGA (D-Sub 15- pin) >= 2 11 Είσοδοι HDMI >= 1 12 Είσοδοι S-Video >= 1 13 Είδοδοι Composite >= 1 Παραπομπή 21

22 14 15 Δυνατότητα τοποθέτησης οροφής ΝΑΙ Υποστήριξη HDTV έως 1080p ΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 650 ΕΙΔΟΣ 2: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Τεμάχια: α/α Να αναφερθεί το μοντέλο και ο κατασκευαστής ΝΑΙ Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι ψηφιακό σύγχρονης τεχνολογίας laser και αμεταχείριστο ΝΑΙ Να λειτουργεί ως φωτοαντιγραφικό ΝΑΙ 4 Να λειτουργεί σαν φαξ ΝΑΙ Να λειτουργεί ως εκτυπωτής 5 laser ταχύτητας >= 38 ppm ΝΑΙ 6 Να λειτουργεί ως σαρωτής ΝΑΙ 7 Μνήμη >=128MB Διαστάσεις πρωτοτύπων 8 αντιγράφων Α4 >= 38 Ταχύτητα παραγωγής Σελίδες/Λεπτ 9 αντιγράφων Α4 ό 10 Ανάλυση Αντιγραφής 600x600dpi ή καλύτερη 11 RADF (Reversing Duplex) NAI Αυτόματη εκτύπωση διπλής 12 όψης ΝΑΙ 13 Μηνιαίος κύκλος εργασιών >= σελ Συνολική χωρητικότητα 14 δίσκων τροφοδοσίας/κασεττών >= 300 φύλλα Μέγιστη χωρητικότητα 15 εισερχόμενου χαρτιού >=850 ADF χωρητικότητας σελίδων ΝΑΙ 17 Υποστήριξη τουλάχιστον PCL 5e, PCL 6, Postscript 3 NAI 18 Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου (Ethernet) NAI 19 Scan to NAI 20 USB Interface NAI Δυνατότητα εκτύπωσης μέσω 21 δικτύου ΝΑΙ Παραπομπή 22

23 22 Να συνοδεύεται από όλους τους απαραίτητους drivers ΝΑΙ 23 Δυνατότητα εκτύπωσης από εξωτερική μνήμη ΝΑΙ 24 Ταχύτητα σάρωσης >= 10 Σελίδες/Λεπτ ό Αναλώσιμα διάρκειας 25 >=15000 σελίδων ΝΑΙ 26 Drum διάρκειας >=30000 σελίδων ΝΑΙ Να παρέχεται από τον προμηθευτή δωρεάν εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας του 27 μηχανήματος ΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 675 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : Δρακουλάκης Στέλιος Τηλ.: ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΟΣ 1 : ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (ΤΕΜΑΧΙΑ) 4 1 Τύπος εκτύπωσης σε Α3 Έγχρωμη Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης Και έγχρωμη έως 13 σελ/λεπτό 2 Ανάλυση εκτύπωσης έως 5760 x 1440 dpi 3 Συνδέσεις 1xUSB 2.0 Θύρα Ethernet WiFi PictBridge 4 Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Windows Vista Windows XP ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :

24 ΕΙΔΟΣ 2 : ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ A0 (PLOTER) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (ΤΕΜΑΧΙΑ) 1 1 Ασπρόμαυρη- έγχρωμη εκτύπωση Ανάλυση έγχρωμης εκτύπωσης έως 2400 x 1200 dpi 2 Μέγεθος χαρτιού Α0 Να περιλαμβάνει και ρολό με αυτόματο κόφτη 3 Μνήμη Μέγεθος μνήμης 8 GB Ελάχιστη μνήμη 8 GB 4 Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Windows Vista Windows XP 5 Αναλώσιμα Μελάνια 6 6 Συνδέσεις 1xUSB 2.0 Θύρα Ethernet ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 3000 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : ΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τηλ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΟΣ 1 : Τρισδιάστατος εκτυπωτής ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (ΤΕΜΑΧΙΑ) 1 1 Να δέχεται το υλικό κατασκευής και στηριγμάτων σε μορφή κουλούρας σύρματος 2 Να κατασκευάζει τρισδιάστατα τεμάχια μέσω της διαδικασίας τήξης του υλικού κατασκευής και της εναπόθεσης του σε στρώματα (additive manufacturing, fused deposition modeling) 3 Να κατασκευάζει τεμάχια από υλικό ABS ή/και PLA 4 Να μπορεί να κατασκευάσει τεμάχια από υλικό σε λευκό ή/και σε διάφορα χρώματα 5 Να υποστηρίζει την κατασκευή στηριγμάτων ή/και να έχει διπλή κεφαλή, για χρήση 2 υλικών (για το τεμάχιο και τα στηρίγματα) 24

25 6 Να διαθέτει θύρα USB για συνδεσιμότητα 7 Η διαδρομή στο Χ άξονα να είναι τουλάχιστον 120mm ή περισσότερο 8 Η διαδρομή στο Υ άξονα να είναι τουλάχιστον 140mm ή περισσότερο 9 Η διαδρομή στο Ζ άξονα να είναι τουλάχιστον 135mm ή περισσότερο 10 Το πάχος στρώματος να είναι 0,20mm ή μικρότερο 11 Να περιλαμβάνει το απαιτούμενο λογισμικό για τη χρήση της μηχανής, το οποίο να είναι συμβατό με windows 12 Να περιλαμβάνει τα απαιτούμενα εργαλεία για τη συντήρηση της μηχανής 13 Να περιλαμβάνει οδηγίες χρήσης 14 Η μηχανή πρέπει να συνοδεύεται από τουλάχιστον 6 κιλά υλικό κατασκευής τεμαχίων και στηριγμάτων 15 Η μηχανή να παραδοθεί στα εργαστήρια του TEI Kρήτης, έτοιμη προς λειτουργία και χρήση, σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές εξόδου. 16 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 1 έτους. Αν σε αυτό το διάστημα απαιτηθούν επισκευές του συστήματος (ή τμημάτων του) στην έδρα του κατασκευαστή ή προμηθευτή, τα έξοδα αποστολής-επιστροφήςεπανεγκατάστασης βαρύνουν τον κατασκευαστή/προμηθευτή. 17 Συμβόλαιο συντήρησης της μηχανής (εφόσον απαιτείται συντήρηση για τη χρήση της) τουλάχιστον για την περίοδο της εγγύησης. Στο συμβόλαιο συντήρησης πρέπει να αναφέρονται οι απαιτήσεις για συντήρηση του οργάνου. 18 Ο κατασκευαστής/προμηθευτής πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με κάποιο πρότυπο για τις υπηρεσίες/προϊόντα που παρέχει. 19 Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός των εγκατεστημένων στον ελληνικό χώρο οργάνων ακριβώς ίδιου μοντέλου με το προσφερόμενο στην παρούσα προκήρυξη. ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) :

26 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : Πετούσης Μάρκος Τηλ ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΟΣ 1 : Πολυδύναμο πρόπλασμα φροντίδας κατακεκλιμένου ασθενή ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ (1) 1 Πλήρες σώμα 2 Aδιάβροχο, εύκαμπτο υλικό επιτρέποντας φυσική κίνηση των χεριών, ποδιών και αρθρώσεων 3 Δυνατότητα καθίσματος του προπλάσματος σε γωνία 90ο 4 Εσωτερικά όργανα προσθαφαιρούμενα 5 Δυνατότητα ενέσεων σε ενέσιμα σημεία με ειδικά ανθεκτικά pads 6 Δυνατότητα τοποθέτησης ρινογαστρικού καθετήρα Levin 7 Οπή για φροντίδα τραχειοτομιών, χορήγηση κλύσματος & φροντίδα κολοστομιών 8 Δυνατότητα καθετηριασμού ουροδόχου κύστης 9 Εγγύηση 2 έτη 10 Προδιαγραφές ευρωπαϊκής ένωσης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 4000 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο: Θεοχάρης Κωνσταντινίδης Τηλ

27 ΕΙΔΟΣ 2 : ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ - ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΔΥΟ (2) 1 Μέγιστη Ανάλυση> 800 x Φωτεινότητα 2000 Lumens 3 Διάρκεια ζωής λάμπας 4500 ώρες 4 Βάρος< 3,2 kgr 5 Συνδεσιμότητα WiFi, USB, RGB, HDMI, Mini Din 4 pin, Composite, Audio L/R 6 Προδιαγραφές ευρωπαϊκής ένωσης 7 Θήκη μεταφοράς 8 Εγγύηση 2 έτη ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ): 600 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο: Γιώργος Κριτσωτάκης Τηλ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΟΣ 1 : Βιντεοπροβολέας 3 LCD ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5 1 Ανάλυση: Native:WXGA (1280 x 800). Να υποστηρίζεται μέχρι 1080p 2 Φωτεινότητα: τουλάχιστον 2700 ANSI lumen 3 Αντίθεση: τουλάχιστον 2000:1 4 Μέγεθος εικόνας: από 33" έως 318" 5 Λόγος πλευρών: 16:9 NATIVE 6 Συνδέσεις: Είσοδοι video: 1 x RCA, 1 x S-Video, 2 x component (μέσω D-sub 15-pin), 1 x HDMI. Είσοδοι Η/Υ: 2 x D-sub 15-pin (RGB), 1 x USB 2.0 type B, 1 x HDMI. Θύρες USB: 1 x USB 2.0 type A. 1 x USB 2.0 type B. Είσοδοι ήχου: 2 x Stereo mini jack, 1 x RCA, 1 x HDMI, 1 x USB 2.0 type B.li> Είσοδοι ελέγχου: 1 x RJ-45, 1 x RS-232, 1 x USB 2.0 type B. Έξοδος Η/Υ: 1 x D-sub 15-pin (RGB). Έξοδος ήχου: 1 x stereo mini jack. Ισχύς ηχείου: 1 x 16W. 7 Τσάντα μεταφοράς 27

28 8 Εγγύηση: 2 χρόνια για τον προβολέα. Εγγύηση λάμπας: 1 χρόνος ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 820,00 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο : Δημήτρης Μαστοράκης Τηλ ΕΙΔΟΣ 2 : ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: τεμάχια 1 1 Λειτουργίες : Εκτυπωτής-Σαρωτής-Αντιγραφικό 2 Τύπος Εκτύπωσης: Μονόχρωμη 3 Μηνιαίος κύκλος εργασιών σελίδες ανά μήνα 4 Ανάλυση εκτύπωσης 600 dpi x 600 dpi 5 Ταχύτητα Παραγωγής Αντιγράφων Ασπρόμαυρη > 20 σελίδες/λεπτό 6 Zoom: 25% - 400% 7 Μεγέθη πρωτοτύπων και αντιγράφων Α5,Α4,Β4 8 RAM 256MB 9 Τροφοδοσία Χαρτιού 250 φύλλα A4 10 Αυτόματη επιστροφή στην αρχική θέση λειτουργίας 11 Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου ETHERNET (10/100 το ελάχιστον) για σύνδεση στο τοπικό δίκτυο. 12 Δυνατότητα σύνδεσης με USB2 13 Να διαθέτει drivers για Windows98/2000/NT/XP & Macintosh 14 Να διαθέτει δυνατότητα εκτύπωσης τουλάχιστον σε PCL5e και Postscript (PS3) 15 Αυτόμ. αντιγραφή διπλής όψης 16 Τύπος σαρωτή: Αυτόματος Τροφοδότης Επίπεδος 17 Ανάλυση σαρωτή 1200 x 1200 dpi 18 ΕΓΓΥΗΣΗ 1 έτους 19 Να συνοδεύεται από αναλώσιμα υλικά για παραγωγή ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 500,00 ΕΙΔΟΣ 3 : Σύστημα αδιάλειπτης ισχύος 10KVA 28

29 ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 τεμάχιο 1 Ανοχές σε μεγάλο εύρος διακύμανσης τάσης εισόδου 2 Ρυθμιζόμενη τάση και συχνότητα εξόδου 3 Προστασία από βυθίσεις, υπερτάσεις, υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα 4 Λειτουργία αυτοελέγχου 5 Θύρα RS232 για την σύνδεση με Η/Υ 6 Software παρακολούθησης της λειτουργίας του UPS 7 Θύρα υποδοχής κάρτας SNMP ή USB 8 LCD οθόνη στην πρόσοψη για την παρακολούθηση της λειτουργίας του 9 Κλεμοσειρά εξόδων για τα μοντέλα 6000VA και 10000VA 10 Δυνατότητα παραλληλισμού με πρόσθετα ups (Σημαντική δυνατότητα στην περίπτωση αύξησης των φορτίων απλώς προστίθεται ένα επιπλέον ups με χαμηλότερο κόστος αξιοποιώντας και το παλαιό μηχάνημα) 11 Χαμηλή στάθμη θορύβου 12 Εγγύηση καλής λειτουργίας του UPS και των συσσωρευτών του για 24 μήνες On Site. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 3700,00 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Ονομ/μο : Γιώργος Περάκης Τηλ. : ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΙΔΟΣ 1 : Θάλαμος Κάθετης Νηματικής Ροής Κλάσης II Ποσότητα: 1 1 Ο θάλαμος να είναι βιολογικής ασφάλειας Κλάσης II (ΕΝ 12469) 2 Να είναι εφοδιασμένος με φίλτρα ΗΕΡΑ με ικανότητα κατακράτησης 99,995% για σωματίδια μεγαλύτερα από 0,3μ 3 Ο αέρας στο θάλαμο να ανακυκλώνεται τουλάχιστον σε ποσοστό 70% με τη μορφή κάθετης νηματικής ροής, δημιουργώντας μία προστατευτική ασπίδα αέρα η οποία να κινείται με ταχύτητα τουλάχιστον 0,5 m/sec. Το υπόλοιπο ποσοστό του αέρα να εκτονώνεται στο περιβάλλον μέσω 29

30 δεύτερου φίλτρου τύπου ΗΕΡΑ 4 Ο χώρος εργασίας του θαλάμου να έχει διαστάσεις τουλάχιστον : 1800 mm x 580 mm x 660 mm (ΠλάτοςxΒάθοςxΎψος) και να διατεθεί συνοδευτικά πάγκος για την τοποθέτηση του θαλάμου. 5 Επιπλέον ο θάλαμος να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα : α. Μία είσοδο για σύνδεση λύχνου αερίου β. Μία είσοδο για σύνδεση με κενό. γ. Μία πρίζα με προστατευτικό κάλυμμα. δ. Φωτισμό μεγαλύτερο των 1000 lux. ε. Δύο φυγοκεντρικά μοτέρ στ. Κιτ ή ενσωματωμένη στο θάλαμο λάμπα UV για την αποστείρωση του χώρου εργασίας ζ. Να είναι πλήρως προγραμματιζόμενος η. Να διαθέτει οπτικά και ακουστικά alarms για τη λάμπα UV, ταχύτητα αέρα κλπ θ. Να διαθέτει πλαϊνά και εμπρόσθια τζάμια UV-protection 6 Το σύστημα να είναι πλήρες και έτοιμο για λειτουργία σε ρεύμα 220V / 50 Hz και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα μικροεξαρτήματα για την εγκατάσταση του συστήματος 7 Η προσφερόμενη συσκευή να είναι πρόσφατης τεχνολογίας, να μην έχει σταματήσει η παραγωγή της και να φέρει σήμανση CE 8 Εγκατάσταση και λειτουργία σε προετοιμασμένη περιοχή στο εργαστήριο Φυτοπαθολογίας 9 Εκπαίδευση επί τόπου τουλάχιστον 2 χειριστών του εργαστηρίου στη χρήση και συντήρηση του συστήματος 10 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον επί 1 έτος μετά την οριστική παραλαβή του συστήματος 11 Εγγύηση παροχής ανταλλακτικών επί μια δεκαετία μετά την οριστική παραλαβή του συστήματος 12 Εγγύηση παροχής τεχνικής υποστήριξης επί μια δεκαετία μετά την οριστική παραλαβή του συστήματος 13 Πλήρη εγχειρίδια χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης όλων των μερών κάθε συστήματος στην Αγγλική και αν είναι δυνατόν στην Ελληνική γλώσσα Ενδεικτική τιμή μονάδος συμπ. του ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 2 : Σύστημα απόσταξης αιθέριων ελαίων Ποσότητα: 1 30

31 1 Να περιλαμβάνει ανοξείδωτο αποστακτήρα ατμού με χωρητικότητα τουλάχιστον 33 λίτρα, συμπυκνωτή και κάδο για την φυτομάζα 2 Ο κάδος με την φυτομάζα να τοποθετείται μέσα στον αποστακτήρα που βράζει το νερό και να παραμένει ξηρός κατά τη διάρκεια της απόσταξης. 3 Να λειτουργεί ακριβώς στους 100 βαθμούς κελσίου κατά την διάρκεια της απόσταξης χωρίς να αναπτύσσει οποιαδήποτε πίεση 4 Να υπάρχει αρκετός χώρος μεταξύ του πυθμένα του κάδου με την φυτομάζα και του πυθμένα του λέβητα με χωρητικότητα περίπου 14 λίτρα νερού. 5 Ο ατμός και τα αιθέρια έλαια να εξατμίζονται προς τα πάνω μέσα από τον κεντρικό σωλήνα και να βγαίνουν μέσα από την κορυφή του δοχείου του συμπυκνωτή. Από εκεί οι ατμοί να πιέζονται προς τα κάτω για να αντιμετωπίσουν την παγωμένη σπείρα, να συμπυκνώνονται και να στάζουν κάτω στον σωλήνα εξόδου. Η παγωμένη σπείρα να λειτουργεί "μέσα - έξω"... το παγωμένο νερό να τρέχει μέσα στην σπείρα και ο αποσταγμένος ατμός να βρίσκεται εξωτερικά της σπείρας. 6 Ο συμπυκνωτής, ο δέκτης και ο σωλήνας εξόδου να έχουν σφαιρικές γυάλινες υποδοχές, για απλή σύνδεση χωρίς πιθανότητα σπασίματος εξαιτίας πολυπλοκότητας. 7 Ο δέκτης να έχει δύο βαλβίδες που επιτρέπουν να κλείσουν το έλαιο κατά την διάρκεια απόσταξης (χρησιμοποιώντας την πάνω βαλβίδα), ή μετά την απόσταξη (κάτω βαλβίδα). 8 Να διαθέτει BTU καυστήρα προπανίου με υποδοχές και ροοστάτη 9 Να διαθέτει τσιμπίδες και βάση, pyrex γυάλινη σωλήνα εξόδου 10 Εκτός του βασικού συμπυκνωτή να περιλαμβάνει και 2 ο τελικό συμπυκνωτή καθώς και αντλία νερού. 11 Να διαθέτει ατσάλινο σωλήνα εξόδου (άθραυστο) 12 Να διαθέτει Βαλβίδα ροής νερού: Ατσάλινη κατασκευή, που διατηρεί αυτόματα την στάθμη του βραστού νερού χρησιμοποιώντας εξωτερικό ντεπόζιτο η νερό βρύσης με πίεση. 13 Να διαθέτει μονάδα με ηλεκτρισμό 5KW 240VOLTS 30 amp service. Ενδεικτική τιμή μονάδος 4930 συμπ. του ΦΠΑ 31

32 ΕΙΔΟΣ 3 : Θερμαινόμενος μαγνητικός αναδευτήρας Ποσότητα: 2 1 Μέγιστος όγκος ανάδευσης 10L 2 Ρύθμιση ταχύτητας από rpm 3 Διάμετρος επιφάνειας θέρμανσης τουλάχιστον 140mm 4 Μέγιστη θερμοκρασία C 5 Ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας στροφών & θερμοκρασίας 6 Εύκολη αλλαγή πλάκας θερμάνσεως 7 Μαγνήτης με Teflon Ǿ7 x 30mm 8 Να διαθέτει κύκλωμα ασφάλειας 9 Να διαθέτει θέση για ράβδο στήριξης προχοϊδας Ενδεικτική τιμή μονάδος 435 συμπ. του ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 4 : Δειγματολήπτης σπόρων Ποσότητα: 1 1 Ολικό μήκος 850mm 2 Βάθος δειγματοληψίας 710mm 3 Διαθέτει 3 χώρους δειγματοληψίας όγκου 17ml 4 Να είναι κατασκευασμένος από ανοδιόμενο αλουμίνιο 5 Να έχει διάμετρο 25-30mm Ενδεικτική τιμή μονάδος 270 συμπ. του ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 5 : Υποβρύχιο Συγκρότημα Άντλησης Ποσότητα: 1 1 Ισχύς: τουλ. 1,1 kw / 1,5 HP (220V) 2 Παροχή: τουλ. 3 m 3 / h 3 Υλικά κατασκευής: Εξωτερικό χιτώνιο και εγκιβωτισμός κινητήρας από ανοξείδωτο χάλυβα. Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα. Πτερωτές και οδηγά πτερύγια αντιτριβικής και αντιδιαβρωτικής αντοχής 4 Μανομετρικό: τουλ. 40 m.υ.σ. 5 Ηλεκτρονικός πίνακας για απευθείας εκκίνηση με χειροκίνητη ή αυτόματη 32

33 λειτουργία της αντλίας εφοδιασμένος με όλα τα απαραίτητα όργανα και αυτοματισμούς. Ο πίνακας θα είναι εγκιβωτισμένος σε θερμοπλαστικό κουτί προστασίας με όργανα και αυτοματισμούς. Να περιλαμβάνει: Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου. Ρελαί ηλεκτροδίων στάθμης σε χαμηλή τάση. Αυτόματη λειτουργία με φλοτέρ, πιεζοστάτη, χρονοδιακόπτη κ.λ.π. σε χαμηλή τάση. Διακόπτης χειροκίνητης αυτόματης λειτουργίας. Ρυθμιζόμενο ηλεκτρονικό θερμικό προστασίας 2-18Α με ρύθμιση και του χρόνου επέμβασης από 0-5 sec. Γενικός διακόπτης με κλειδαριά. Ασφάλειες κινητήρα και ασφάλεια βοηθητικού κυκλώματος. Πρόβλεψη εξόδου 16A/250V για σύνδεση ALARM. Φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας, βλάβης, Alarm. 6 Πιεστικό δοχείο χαλύβδινο χωρητικότητας 100lt, μέγιστης πίεσης λειτουργίας 10 Atm, με αντικαθιστάμενη μεμβράνη Ενδεικτική τιμή μονάδος 1000 συμπ. του ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 6 : Πιεστικό συγκρότημα Ποσότητα: 1 1 Πιεστικό συγκρότημα, με παρελκόμενα σύνδεσης 2 Να περιλαμβάνει Αντλία, Δοχείο πιεστικό 100lt, πιεζοστάτη IP, βαλβίδα αντεπιστροφής, πεντάοδο Remer, μαστό 1" σπιράλ 100cm, μανόμετρο και όλα τα μικροϋλικά ώστε να είναι πλήρως λειτουργικό. Ενδεικτική τιμή μονάδος 500 συμπ. του ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 7 : Συσκευή προσδιορισμού φθορισμού χλωροφύλλης Ποσότητα: 1 1 Φορητή συσκευή που να περιλαμβάνει τα απαραίτητα εξαρτήματα για τον προσδιορισμό παραμέτρων φθορισμού της χλωροφύλλης σε άθικτα φύλλα φυτών με άμεση παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 33

34 2 Να έχει δυνατότητα προσδιορισμού τουλάχιστον των παραμέτρων Fo, Fm, Fv, Fv/Fm, Ft, Fq, T1/2. 3 Η λειτουργία του οργάνου να γίνεται με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων Λιθίου. 4 Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής υγρών κρυστάλλων διαστάσεων 320 χ 240 ψηφίων 5 Να έχει εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 1GB 6 Να διαθέτει θύρα RS-232 και θύρα USB και θύρα Ethernet 7 Να συνοδεύεται από μια κυψελίδα ανοιχτού τύπου, δέκα κυβέτες για μετρήσεις με προσκίαση, θήκη, φορτιστή για την μπαταρία και εγχειρίδιο χρήσης 8 Να περιλαμβάνει αναλυτικό πρωτόκολλο εργαστηριακής άσκησης εκπαίδευσης προπτυχιακών φοιτητών, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ενδεικτικής τιμή μονάδος 3500 συμπ. του ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ 8 : Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης δεδομένων Ποσότητα: 6 1 Σκληρός δίσκος 2,5 ιντσών Χωρητικότητα 500GB 2 Σύνδεση USB3 3 Αυτόματο backup 4 Ρυθμός μεταφοράς 5 Gbit/sec 5 Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς Ενδεικτική τιμή μονάδος 90 συμπ. του ΦΠΑ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ονομ/μο: Κωνσταντίνος Λουλακάκης Τηλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΟΣ 1 : Rotary evaporator (περιστρεφόμενος εξατμιστήρας) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 1 PTFE συνθετικό για σφράγιση κενού με 34

35 μεγάλη διάρκεια ζωής και αποτελεσματική στεγανοποίηση 2 Ειδική σπονδυλωτή σχεδίαση για εξοικονόμηση χώρου που επιτρέπει να προστεθούν ολοκληρωμένοι ελεγκτές κενού για να τρέξει προκαθορισμένο χρόνο / πίεση και κλίσεις 3 Μηχανοκίνητα, ένα ταχείας δράσης σέρβοjack ανεβάζει και κατεβάζει τα υαλικά αβίαστα 4 Ευρείας κλίμακας, PTFE-επένδυση τουλάχιστο 4L υδατόλουτρο, με οθόνη ψηφιακής ένδειξης θερμοκρασία, που χρησιμοποιεί νερό ή λιπαντικό λάδι, από 20 έως τουλάχιστο 180 C 5 Ενισχυμένη ασφάλεια: υδατόλουτρο με μόνωση θέρμανσης, υαλικά με πλαστική επένδυση, και προαιρετικό τηλεχειριστήριο και ασπίδα ασφαλείας 6 Αναλύει δείγματα από 50 ml έως τουλάχιστο 3 L 7 4 διαφορετικά γυάλινα εξαρτήματα 8 Εξοπλισμένο με ένα κοινό πρότυπο φιάλης, ενδεικτικά, 29/32 στον εξατμιστήρα και 35/20 σφαιρική φιάλη στην άρθρωση. 9 Συνδεσμολογία διαγώνιου συμπυκνωτή Για απλή απόσταξη διαλυτών και για γενική χρήση. Ψύξη με νερό βρύσης. Στόμιο σωλήνα τροφοδοσίας για συνεχή παροχή όγκων που υπερβαίνουν την χωρητικότητα του δοχείου. 10 Συνδεσμολογία του κάθετου συμπυκνωτή Για στάνταρ αποστάξεις και για διαλύτες που υπερβαίνουν το σημείο βρασμού (>100 C). Ψύξη με νερό βρύσης. Στόμιο σωλήνα τροφοδοσίας για συνεχή παροχή όγκων που υπερβαίνουν την χωρητικότητα του δοχείου. 11 Συνδεσμολογία συμπυκνωτή κρύο-παγίδας Συμπυκνωτής κρύο-παγίδας 2 σημείων για διαλύτες που δεν απαιτούν βρασμό. Χρησιμοποιεί μηχανική ψύξη ή ξηρό πάγο και ακετόνη. 12 Συνδεσμολογία Κρύο-παγίδας κάθετου ψυκτήρα - 2 σημείων Κρύο-παγίδα κάθετου ψυκτήρα με κεφαλή αναρροής και διανομής για χρήση με χαμηλού σημείου ζέσεως διαλύτες. 13 Ρυθμιστής κενού Επαγγελματικός - V-850 ελεγκτής κενού. 2 επιλογές γυάλινων συνδεσμολογιών γυάλινος ή πλαστικός με επένδυση γυαλιού 14 CE mark ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 3.500,00 ΕΙΔΟΣ 2 : Ultrasonic bath ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 35

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ.11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Κλεόβουλος Δημοκρατίας 1 85100 Ρόδος Πληροφορίες: Μ. Διαμαντάρα Τηλ.: 22410 99026 Μυτιλήνη, 06/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 111/2015 ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 23.200,00 ) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 21-01-2015. Αριθμ. Πρωτ. 2050

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 21-01-2015. Αριθμ. Πρωτ. 2050 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πολυµηχάνηµα Τεχνολογίας Laser ή Led µε τις παρακάτω Τεχνικές

1. Πολυµηχάνηµα Τεχνολογίας Laser ή Led µε τις παρακάτω Τεχνικές Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 Ε Υ-ΠΛΗ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002918739 2015-07-17

15REQ002918739 2015-07-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Aριθμ. Μελέτης: 5 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λοιπών Περιφερειακών & Λογισμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΔΟΚΑΣ) Σητεία 27//202 Αρ. πρωτ. 844 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. AΔΑ Β499469Η25-Ν3Φ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-4 -2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 17/ 2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ DICOM ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 17/ 2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ DICOM ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Χαρμανδάρη Γ. Τηλ : 2321351297 Φαξ: 2321351766 Σέρρες 31-10-14

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 22.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 22.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 22.6.202 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:2240-30808 e-mail: bsxoliki@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε)

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Π.ΚΑ.Στε) Ταχ. Διεύθυνση : Δ. Βασιλείου 1 & Αγγ. Γοβιού.ΤΗΛ22210-20509 Ταχ. Κώδικας : 34100 Πληροφορίες : Γ. Μητροπέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002287751 2014-09-15

14PROC002287751 2014-09-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25.02.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. 56801

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25.02.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. 56801 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25.02.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. 56801 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ. Α. Α.) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 30898 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-9-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ NOMOΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : ΜΗΧ-3 /2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 21.600

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001748705 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/1832 2013-11-29 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 / 10 / 201 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ 1721 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και συσκευών αδιάλειπτης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα

Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα SP 3500SF / 3510SF SP Όλα σε ένα ψηφιακό µηχάνηµα Όλα Το RICOH SP 3500SF / 3510 SF αποτελεί ένα συµπαγές και φιλικό προς τον χρήστη µηχάνηµα. Εξασφαλίζει υψηλή ταχύτητα και παραγωγικότητα στον εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Στοιχεία υπό προμήθεια ειδών: Όπως αναφέρονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τις Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002795505 2015-05-22

15PROC002795505 2015-05-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΜ38469Η25-ΛΔ5 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 04/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 15.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 1723 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι Αθήνα 15/7/2014 Α.Π.: 865 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 04/04/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6123 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ. Παρασκευοπούλου ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Α/Α Περιγραφή Ποσ, Τιμή 1 Προδιαγραφές : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αριθμός πυρήνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: info@dadia-np.gr Πληροφορίες: Χ. Παπαλεξανδρής Δαδιά, 29 Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα